file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4"
  • Tô Thi
  • 3 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión khai giao rõng tù nhiªn ë mét sè x thuéc tønh S n La. i s u ph n tých, so s nh gi a chýnh s ch quèc gia vò giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi víi chýnh s ch cña tønh vµ thùc tõ trión khai c c chýnh s ch trªn t¹i ióm nghiªn cøu; trªn c së ã kh i qu t kõt qu ban Çu ¹t îc, tån t¹i, nh ng vên Ò n y sinh trong qu tr nh trión khai còng nh sau khi giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n vµ céng ång t¹i ióm nghiªn cøu; lµm râ nh ng ióm cçn îc nghiªn cøu nh»m hoµn thiön, bæ sung chýnh s ch quèc gia vò giao Êt, giao rõng. Bµi viõt cßn Ò cëp kõt qu kh o s t viöc vën dông chýnh s ch hëng lîi tõ rõng èi víi hé gia nh, c nh n vµ céng ång îc giao rõng tù nhiªn; nhën biõt nh ng vên Ò cçn îc tiõp tôc nghiªn cøu nh»m hoµn thiön, bæ sung chýnh s ch hëng lîi Ó phï hîp víi iòu kiön cô thó cña Þa ph ng. 2. Bèi c nh XÐt vò khýa c¹nh ph p lý, giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n îc quy Þnh t¹i NghÞ Þnh sè 02/CP ngµy 15/1/1994 cña ChÝnh phñ vò viöc giao Êt l m nghiöp cho tæ chøc, hé gia nh, c nh n sö dông æn Þnh, l u dµi vµo môc Ých l m nghiöp; NghÞ Þnh sè 163/1999/N -CP ngµy 16/11/1999 cña ChÝnh phñ vò giao Êt, cho thuª Êt l m nghiöp cho tæ chøc, hé gia nh vµ c nh n sö dông æn Þnh, l u dµi vµo môc Ých l m nghiöp (Thay thõ NghÞ Þnh sè 02/CP) XÐt vò khýa c¹nh thùc tiôn, Õn nay vén tån t¹i 2 lo¹i ý kiõn kh c nhau: ý kiõn thø nhêt cho r»ng, rõng tù nhiªn lµ do thiªn nhiªn t¹o ho ra nªn thuéc tµi s n cña Quèc gia vµ Nhµ níc ph i éc quyòn qu n lý, sö dông th«ng qua c c tæ chøc cña Nhµ níc. ý kiõn thø hai cho r»ng, mæc dï rõng tù nhiªn lµ tµi s n cña Quèc gia nhng Nhµ níc vén cã thó giao cho hé gia nh, c nh n Ó qu n lý, sö dông chø kh«ng nhêt thiõt chø giao cho c c tæ chøc cña Nhµ níc, tuy nhiªn ph i cã chõ Þnh râ rµng Ó rõng tù nhiªn giao cho d n îc b o toµn vµ ph t trión. ý kiõn nµy cßn cho r»ng, thùc tiôn nh ng n m qua cho thêy, qu n lý rõng chø th«ng qua tæ chøc cña Nhµ níc tá ra kh«ng thµnh c«ng vµ kh«ng phï hîp víi qu tr nh chuyón híng chiõn lîc L m nghiöp tõ L m nghiöp Nhµ níc sang L m nghiöp X héi vµ chýnh s ch kinh tõ nhiòu thµnh phçn ë ViÖt Nam. ChÝnh v cã nh ng ý kiõn kh c nhau, cho Õn nay hçu nh rêt Ýt tønh trión khai giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n. S n La lµ mét trong nh ng tønh m¹nh d¹n thý ióm giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n vµ céng ång. y lµ vên Ò míi, cçn îc nghiªn cøu, tæng kõt. Trong khu«n khæ hç trî cña Dù n ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ, chóng t«i tiõn hµnh nghiªn cøu, kh o s t viöc vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi t¹i 3 x thuéc tønh S n La (X SÆp V¹t - HuyÖn Yªn Ch u; X ChiÒng Ly, ThuËn ch u; x ChiÒng NgÇn, thþ x S n La). Ph ng ph p nghiªn cøu chýnh lµ p dông ph ng ph p nh gi nhanh cã sù tham gia cña ngêi d n (PRA) vµ ph ng ph p chuyªn gia. Bµi viõt nµy chø lµ nh ng nhën biõt ban Çu vò t nh h nh trión khai giao rõng tù nhiªn vµ chýnh s ch hëng lîi t¹i ióm nghiªn cøu; trªn c së ã Ò xuêt mét sè ý kiõn liªn quan Õn viöc trión khai chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi t¹i Þa ph ng. 3. KÕt qu vën dông chýnh s ch giao Êt, giao rõng vµ hëng lîi t¹i ióm nghiªn cøu 3.1. VÒ vën dông chýnh s ch giao Êt, giao rõng

2 Page 2 of 8 ChÝnh s ch Quèc gia vò giao Êt, giao rõng îc quy Þnh t¹i NghÞ Þnh sè 163/1999/N -CP (1999) vµ Th«ng t sè 62/2000/TTLT/BNN-TC C cña Bé N«ng nghiöp vµ PTNT vµ Tæng Côc Þa chýnh ( nay lµ Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng), ngµy 06/6/2000 vò híng dén NghÞ Þnh 163. Cô thó ho chýnh s ch giao Êt, giao rõng vµo iòu kiön cô thó cña tønh S n La îc quy Þnh t¹i QuyÕt Þnh sè 3011/Q -UB ngµy 12/12/2000 cña UBND tønh S n La vò ban hµnh t¹m thêi chýnh s ch vµ gi i ph p giao Êt l m nghiöp vµ giao rõng tù nhiªn cña TØnh. ViÖc nghiªn cøu, kh o s t nh»m tr lêi 3 c u hái: (1)- Giao rõng tù nhiªn cho ai?víi diön tých lµ bao nhiªu? Giao lo¹i rõng nµo? vµ giao nh thõ nµo?ngêi îc giao rõng cã nh ng t c éng g Õn rõng?nhën thøc cña ngêi d n vò viöc giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n nh thõ nµo? KÕt qu kh o s t t¹i ióm nghiªn cøu îc tãm t¾t ë bióu sau: H¹ng môc ChÝnh s ch quèc gia (ChÝnh phñ, Bé quy Þnh) ChÝnh s ch cña TØnh QuyÕt Þnh sè 3011, 3010 Kh o s t thùc tõ t¹i 3 x 1. èi îng giao rõng tù nhiªn Hé gia nh, c nh n Tæ chøc Hé gia nh, c nh n Tæ chøc Hé gia nh, c nh n Tæ chøc Nhãm hé Nhãm hé Céng ång b n; c c tæ chøc x héi cêp b n, x Céng ång b n; tæ chøc x héi cêp b n, x 2. H¹n møc giao Êt l m nghiöp Hé gia nh: < 30ha Hé gia nh, nhãm hé: 0,5-30 ha Hé gia nh, nhãm hé: < 30 ha Tæ chøc: Theo dù n îc duyöt Doanh nghiöp nhµ níc (LTQD, Tr¹m, tr¹i: ha ha Tæ chøc kh c (Céng ång b n...), c c hiöp héi c së (Thanh niªn, n«ng d n..): 30 ha -500ha Céng ång: < 30 ha 3. H¹n møc giao rõng Kh«ng quy Þnh cô thó Kh«ng quy Þnh cô thó 4.Lo¹i rõng giao cho hé gia nh, c nh n -Rõng s n xuêt -Rõng phßng hé (rêt xung yõu, xung yõu) < 5.000ha -Rõng Æc dông <1000ha - u tiªn giao rõng tù nhiªn (rõng s n xuêt; rõng phßng hé Ýt xung yõu) thuéc lo¹i nghìo, rõng non cã diön tých nhá, gçn khu d n c. - Rõng trång thuéc nguån vèn tõ dù n 327, 661, 747 n»m ngoµi diön tých quy ho¹ch rõng phßng hé rêt xung yõu hoæc rõng Æc dông Rõng s n xuêt Rõng phßng hé (Kh«ng ph n biöt cêp rõng phßng hé) Rõng trång thuéc nguån vèn tõ dù n 327, 661, 747 n»m trong diön tých quy ho¹ch rõng phßng hé (Kh«ng ph n biöt cêp rõng phßng hé) 5. Lo¹i rõng giao cho nhãm hé Kh«ng quy Þnh râ Uu tiªn giao rõng tù nhiªn (rõng s n xuêt; rõng phßng hé Ýt xung yõu) thuéc lo¹i rõng nghìo, rõng non cã diön tých nhá, gçn khu d n c.

3 Page 3 of 8 6.Lo¹i rõng giao cho céng ång b n, c c hiöp héi...) Kh«ng quy Þnh - Rõng phßng hé rêt xung yõu, xung yõu, Æc dông cã diön tých nhá, ph n t n (díi 1000 ha) Rõng phßng hé (kh«ng ph n biöt rêt xung yõu, xung yõu) 7. Tr¹ng th i rõng tù nhiªn giao cho hé gia nh. - Nhãm cha cã rõng (IC) - Rõng phôc håi (IIA,IIB), rõng nghìo (IIIA1) - Êt kh«ng cã rõng (IB,IC) -Rõng non phôc håi (IIA,IIB, IIIA1). Ngêi d n quan niöm: - Êt trèng - Rõng khoanh nu«i, rõng non. - Rõng trung b nh (IIIA2, IIIA3) -Rõng giµu (IIIB,IV) 8.Tr¹ng th i rõng tù nhiªn giao cho nhãm hé, céng ång Kh«ng quy Þnh - Êt kh«ng cã rõng (IB,IC) -Rõng non phôc håi (IIA,IIB, IIIA1). Ngêi d n quan niöm: - Rõng khoanh nu«i, rõng non Rõng giµ 9. Thêi gian giao HG : 50 n m HG : 50 n m Nhãm hé: 50 n m HG : 50 n m Céng ång b n, c c hiöp héi: 50 n m Céng ång b n, c c hiöp héi :50 n m 10. ThÈm quyòn giao Êt cho hé gia nh 11.ThÈm quyòn giao Êt cho nhãm hé, céng ång b n, c c hiöp héi cêp x b n UBND huyön UBND huyön UBND huyön Kh«ng quy Þnh UBND huyön UBND huyön 3.2. VÒ chýnh s ch hëng lîi. ChÝnh s ch hëng lîi cña Quèc gia îc quy Þnh t¹i QuyÕt Þnh sè 178/2001/Q -TTg ngµy 12/11/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vò quyòn hëng lîi, nghüa vô cña hé gia nh, c nh n îc giao, îc thuª, nhën kho n rõng vµ Êt l m nghiöp. VËn dông chýnh s ch hëng lîi vµo iòu kiön cô thó cña tønh îc quy Þnh t¹i QuyÕt Þnh sè 3011/Q -UB ngµy 12/12/2000 cña UBND tønh S n La vò ban hµnh t¹m thêi chýnh s ch vµ gi i ph p giao Êt l m nghiöp vµ giao rõng tù nhiªn cña TØnh. KÕt qu kh o s t chýnh s ch hëng lîi èi víi hé gia nh, c nh n îc.kh i qu t ë bióu sau: H¹ng môc Nhµ níc (ChÝnh phñ, Bé quy Þnh) QuyÕt Þnh sè 3011, 3010 TØnh Kh o s t thùc tõ t¹i mét sè

4 Page 4 of 8 1. èi tîng hëng lîi Hé gia nh, c nh n îc giao Êt, giao rõng - Hé gia nh îc giao Êt, giao rõng. - Tæ chøc (Kh«ng râ cã bao gåm céng ång kh«ng) ióm - Hé gia nh îc giao Êt, giao rõng - Nhãm hé - Céng ång b n, c c tæ chøc x héi cêp b n x 2. Quy Þnh møc hëng lîi èi víi c c tr¹ng th i rõng. - Nhãm cha cã rõng (IC) -Nhãm cha cã rõng (IB,IC) - Tr¹ng th i rõng îc ghi trong hå s giao Êt nhng hé -Rõng phôc håi -Rõng phôc håi (IIA,IIB), gia nh kh«ng quan t m v (IIA,IIB),rõng nghìo rõng nghìo (IIIA1) kh«ng hióu ghi tr¹ng th i (IIIA1) rõng Ó lµm g. - Rõng trung b nh (IIIA2, IIIA3) Rõng trung b nh: cha quy Þnh - Rõng giµu (IIIB,IV) Rõng giµu: cha quy Þnh 3. C c quyòn hëng lîi tõ rõng èi víi hé gia nh îc giao Êt, giao rõng - Gç lµm nhµ -Gç lµm nhµ - Gç lµm nhµ - S n phèm tøa tha -S n phèm tøa tha -S n phèm tøa tha - LSNG - LSNG -LSNG - S n phèm khai th c chýnh - îc sö dông tèi a 20% Êt cha cã rõng quy ho¹ch rõng phßng hé Ó s n xuêt n«ng, ng nghiöp - S n phèm khai th c chýnh - èi víi rõng phßng hé xung yõu hai bªn lßng hå S«ng µ quy ho¹ch d n c ë vµ s n xuêt n«ng l m nghiöp, hé gia nh îc sö dông 30% diön tých Ó lµm nhµ vµ s n xuêt n«ng - ng. -Hé gia nh kh«ng îc trång c y n«ng nghiöp trªn Êt l m nghiöp cha cã rõng îc giao. 4. C c quyòn hëng lîi tõ rõng èi víi céng ång - îc giao Êt, giao rõng Kh«ng quy Þnh - Gç lµm nhµ - Gç lµm nhµ - S n phèm tøa tha - S n phèm tøa tha - LSNG - LSNG - S n phèm khai th c chýnh 5. Quy Þnh tû lö s n phèm khai th c chýnh - îc hëng - Hé gia nh îc giao rõng tù nhiªn quy ho¹ch rõng s n xuêt - Rõng lo¹i IC: 100% (cêng é khai th c tèi a 30%) Rõng IB îc hëng 100% gi trþ s n phèm Rõng lo¹i IC (kh«ng ph i trång dæm): 85%; Ngêi îc giao Êt kh«ng biõt îc hëng s n phèm khai th c chýnh nh thõ nµo

5 Page 5 of 8 Rõng lo¹i IC (ph i trång dæm): 90%; - Rõng lo¹i IIA,IIB, IIIA1: 70%-80% Tõ 5-7n m: 30% Tõ 7-10 n m: 50% Trªn 10 n m: 70% bao gåm c nhãm hé. - Rõng lo¹i IIIA2, IIIA3, IIIB,IV: îc hëng 2% s n phèm khai th c sau khi nép thuõ Kh«ng quy Þnh quyòn h- ëng lîi - Hé gia nh îc giao rõng phßng hé Ýt xung yõu Kh«ng quy Þnh (t ng tù nh rõng s n xuêt) - Rõng IC (ph i trång bæ sung): îc hëng 90%- 95% - Rõng lo¹i IIA,IIB,IIIA1) Tõ 5-7n m: 35% gi trþ s n phèm lêy ra Tõ 7-10 n m: 55% Trªn 10 n m: 75% e. ChÝnh s ch Çu t, týn dông èi víi hé îc giao Êt, giao rõng - îc vay vèn víi l i xuêt u i 5,4%/n m, hoµn tr tiòn vay khi khaith c chýnh - îc vay vèn díi 10 triöu ång kh«ng ph i thõ chêp víi l i xuêt th«ng thêng. - îc vay vèn víi l i xuêt uu i, hoµn tr c vèn vµ l i khi cã s n phèm khai th c chýnh - Kh«ng îc vay vèn trùc tiõp tõ ng n hµng Ó trång rõng. - Kh«ng biõt thñ tôc vay vèn tõ ng n hµng 3.3. nh gi chung Nh ng mæt ¹t îc: VÒ c b n, chýnh s ch giao rõng tù nhiªn cña tønh S n La phï hîp víi quy Þnh cña ph p luët hiön hµnh. TØnh S n La bæ sung thªm èi tîng îc giao rõng tù nhiªn lµ: Nhãm hé, céng ång b n, c c hiöp héi cêp x, b n vµ quy Þnh cô thó h¹n møc giao Êt l m nghiöp cho tõng èi tîng lµ phï hîp víi Æc thï cña tønh S n La vµ thùc hiön môc tiªu rõng cã chñ thùc sù. Nh ng diön tých rõng giao cho céng ång, nhãm hé, c c tæ chøc x héi cêp x b n lµ nh ng diön tých rõng kh«ng giao îc cho tõng hé gia nh riªng lî; nh ng khu rõng gi p ranh c c x, b n; n i ang cã tranh chêp; hoæc n i cã diön tých rõng nhá, ph n t n kh«ng thó giao cho c c tæ chøc. NÕu kh«ng giao rõng cho c c èi tîng trªn (b n, nhãm hé, c c tæ chøc x héi) th diön tých rõng nµy sï trë thµnh v«chñ. TØnh S n La chø cã chñ tr ng giao rõng tù nhiªn thuéc lo¹i rõng nghìo kiöt, rõng non, rõng ang phôc håi cho hé gia nh, c nh n vµ céng ång. y lµ bíc i thën träng vµ mang týnh thö nghiöm, tiõn tíi sï giao rõng tù nhiªn thuéc c c tr¹ng th i cho hé gia nh, c nh n. Ngêi îc giao rõng thêy râ m nh lµ chñ rõng thùc sù, îc Nhµ níc b o hé quyòn lîi hîp ph p vµ cã tr ch nhiöm b o vö rõng. Cã Õn 90% hé gia nh îc hái Òu cho r»ng, diön tých rõng giao cho hé gia nh lµ rõng cña chýnh m nh. ChØ cã hé gia nh îc giao rõng míi cã toµn quyòn khai th c, sö dông nh ng diön tých rõng ã vµ cã tr ch nhiöm t i t¹o rõng.

6 Page 6 of 8 Rõng giao cho hé gia nh, c nh n îc b o vö tèt, diön tých rõng bþ chæt ph tr i phðp gi m râ röt. Rõng giao cho céng ång îc b o vö tèt H¹n chõ a. VÒ giao Êt, giao rõng: Giao Êt, giao rõng vµ viöc cêp giêy chøng nhën quyòn SD cho c c èi tîng îc giao Êt cha tiõn hµnh ång bé, diön tých Êt îc cêp giêy chøng nhën quyòn SD míi chiõm 30%- 40 % tæng diön tých giao. Mét sè c n bé trùc tiõp giao Êt, giao rõng cho d n nhng cha n¾m v ng c ch x c Þnh tr¹ng th i rõng óng víi quy Þnh hoæc n gi n ho viöc x c Þnh tr¹ng th i rõng, nªn viöc ph n chia lîi Ých tõ rõng sau nµy èi víi hé gia nh khã chýnh x c vµ kh«ng kh ch quan. Cã tíi 80% sè hé îc hái Òu cho r»ng, hé gia nh chø d n thuçn tuçn tra b o vö vö rõng, hçu nh kh«ng cã t c éng g vò mæt l m sinh tíi rõng Ó lµm giµu rõng. ViÖc giao rõng cã týnh chêt b nh qu n vµ cã ngêi coi viöc giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh nh ch ng tr nh xo ãi gi m nghìo Ó t¹o thu nhëp cho ngêi d n trong lóc khã kh n. b. VÒ quyòn hëng lîi QuyÒn hëng lîi tõ rõng èi víi ngêi îc giao rõng tuú thuéc vµo tõng lo¹i rõng, nhng viöc ph n Þnh ranh giíi gi a rõng s n xuêt víi rõng phßng hé ë ióm nghiªn cøu cha râ nªn viöc x c Þnh quyòn hëng lîi cña ngêi nhën rõng gæp khã kh n, nhêt lµ trêng hîp rõng îc giao lµ rõng phßng hé rêt xung yõu, v theo nguyªn t¾c, rõng phßng hé rêt xung yõu kh«ng îc phðp khai th c hoæc chø îc khai th c víi cêng é rêt nhá, lîi Ých kinh tõ thêp, nh hëng Õn thu nhëp cña hé gia nh. QuyÒn hëng lîi tõ rõng èi víi ngêi îc giao rõng tuú thuéc vµo tr¹ng th i rõng, nhng viöc x c Þnh tr¹ng th i rõng trªn thùc Þa ë mét sè n i lµm cßn gi n n, chñ yõu do c n bé kióm l m Þa bµn tù x c Þnh vµ ghi vµo hå s giao Êt, ngêi d n kh«ng biõt vµ kh«ng quan t m Õn, tõ ã sï g y khã kh n khi quy Þnh quyòn hëng lîi. Mét sè ngêi d n cha râ quyòn hëng lîi tõ rõng. Cã tíi 30% sè hé îc hái Òu cho r»ng, hé gia nh cã toµn quyòn khai th c vµ sö dông s n phèm khai th c chýnh, kh«ng biõt m nh ph i tr l¹i mét tû lö s n phèm khai th c chýnh nhêt Þnh cho Þa ph ng tuú thuéc vµo t nh tr¹ng rõng lóc giao. Cã 30% sè hé îc hái chø biõt m nh îc quyòn khai th c LSNG (cñi, m ng..), kh«ng biõt m nh cã quyòn khai th c vµ îc hëng mét phçn s n phèm khai th c chýnh, nªn hä kh«ng quan t m îc giao rõng phßng hé hay rõng s n xuêt. Mét sè n i quy Þnh kh«ng îc canh t c c y ng¾n ngµy trªn Êt l m nghiöp trong thêi gian c y rõng cha khðp t n tuy cã yõu tè tých cùc trong viöc b o vö rõng, nhng còng nh hëng Õn viöc s n xuêt l ng thùc cña hé gia nh, cã hé gia nh thiõu tõ 3-5 th ng l ng thùc, trong khi ã, theo QuyÕt Þnh 178, ngêi îc giao Êt l m nghiöp cã quyòn sö dông tèi a 20% diön tých Êt cha cã rõng Ó canh t c c y n«ng nghiöp. Cã tíi 90% sè hé îc hái cã nguyªn väng îc sö dông mét phçn Êt l m nghiöp cha cã rõng Ó s n xuêt n«ng nghiöp Nh ng vên Ò Æt ra cçn îc nghiªn cøu Giao rõng cho céng ång Ó t¹o iòu kiön qu n lý rõng cã hiöu qu, nhng c u hái Æt ra lµ chýnh s ch èi víi céng ång cçn îc x y dùng nh thõ nµo?, nh: ChÝnh s ch hëng lîi tõ rõng, chýnh s ch Çu t, týn dông, c c quyòn cña céng ång khi îc giao rõng (chuyón æi, chuyón nhîng...), ai chþu tr ch nhiöm ph p lý diön tých rõng giao cho céng ång. MÆt kh c, hiön nay, céng ång chñ yõu chø tæ chøc b o vö n thuçn, cha cã t c éng g vò mæt l m sinh, lµm thõ nµo Ó khuyõn khých céng ång t c éng c c biön ph p l m sinh vµo rõng Ó rõng ph t trión tèt. ë mét sè n i diön tých Êt l m nghiöp cña hé gia nh manh món, ph n t n, nªn thùc hiön viöc tëp trung Êt ai nh thõ nµo Ó ph t trión trang tr¹i? NhiÒu n i Êt l m nghiöp chia hõt cho c c hé gia nh nªn kh«ng cßn quü Êt dù tr, sï gi i quyõt Êt nh thõ nµo èi víi nh ng trêng hîp t ch hé, di d n d n, c n bé vò hu. PhÇn lín hé gia nh îc giao Êt thuéc rõng khoanh nu«i t i sinh, hä lµ ngêi nghìo, trong khi ã Nhµ níc kh«ng cã vèn Çu t hç trî ban Çu nªn diön tých Êt trèng chñ yõu trång c y n«ng nghiöp, diön tých trång rõng rêt Ýt.

7 Page 7 of 8 4. Ò xuêt 1. TØnh S n La cçn tæ chøc nh gi c«ng t c giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n vµ céng ång, tëp trung vµo nh ng vên Ò sau y: Thèng kª diön tých rõng tù nhiªn giao cho tõng èi tîng (hé gia nh, céng ång), theo tõng lo¹i rõng ( Æc dông, phßng hé, s n xuêt), theo tõng tr¹ng th i rõng (I,II,III,IV). nh gi ph ng ph p vµ c c bíc tiõn hµnh giao rõng. Æc biöt x c Þnh tr¹ng th i rõng tù nhiªn Ó giao cho c c hé gia nh. Nh ng vên Ò cçn bæ sung, söa æi. Nghiªn cøu t c éng cña chýnh s ch giao rõng tù nhiªn ë mét sè ióm trong vïng dù n, nh: NhËn thøc cña ngêi d n khi îc giao rõng, rõng tù nhiªn îc giao cho c c èi tîng cã b o toµn vµ ph t trión îc kh«ng?... Bµi häc kinh nghiöm, tån t¹i vµ nh ng vên Ò Æt ra liªn quan Õn giao rõng tù nhiªn. CÇn cã c c nghiªn cøu nh»m nh gi, so s nh hiöu qu viöc giao rõng tù nhiªn cho c c èi tîng: Hé gia nh, c nh n; Céng ång b n, c c tæ chøc x héi cêp x b n. 2. Nghiªn cøu c c chýnh s ch hç trî giao rõng tù nhiªn: ChÝnh s ch Çu t, týn dông, chýnh s ch khuyõn l m, khuyõn n«ng, chýnh s ch thuõ, chýnh s ch tiªu thô l m s n X y dùng chýnh s ch hëng lîi èi víi hé gia nh, céng ång îc giao Êt, giao rõng cçn tëp trung vµo nh ng vên Ò sau: Quy Þnh chýnh s ch hëng lîi èi víi tõng èi tîng îc giao Êt, giao rõng (hé gia nh, nhãm hé, céng ång); tõng lo¹i rõng ( Æc dông, phßng hé, s n xuêt); tõng tr¹ng th i rõng (I, II, III, IV). Quy Þnh râ quyòn hëng lîi cña tõng èi tîng îc giao Êt trèng, giao rõng tù nhiªn, giao rõng trång. Quy Þnh quyòn sö dông diön tých Êt trèng cha trång rõng Ó s n xuêt n«ng- ng nghiöp. 5. KÕt luën 1. Giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n lµ hoµn toµn phï hîp víi quy Þnh cña ph p luët hiön hµnh. 2. Cïng víi viöc giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n, Nhµ níc cçn cã c c chýnh s ch hç trî; ång thêi quy Þnh râ tr ch nhiöm vµ quyòn hëng lîi cña chñ rõng Ó hä cã tr ch nhiöm b o toµn vµ ph t trión vèn rõng îc giao. 3. Giao rõng tù nhiªn cho céng ång b n, c c tæ chøc x héi cêp x b n lµ phï hîp víi Æc thï cña tønh S n La. Tuy nhiªn, cçn cã nh ng quy Þnh èi víi lo¹i h nh tæ chøc nµy Ó viöc qu n lý rõng cã hiöu qu. 4. TØnh S n La cçn tæ chøc nghiªn cøu, nh gi hiöu qu viöc giao rõng tù nhiªn cho hé gia nh, c nh n, céng ång trªn diön réng Ó rót kinh nghiöm vµ nh n réng.

8 Page 8 of 8

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil Page 1 of 71 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Ph n tých nh gi t nh h nh trión khai thùc hiön chýnh s ch, thó chõ qu n lý l

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending!D3B7DC37FE147A4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending!D3B7DC37FE147A4 Page 1 of 43 Hîp t c Kü thuët ViÖt nam - øc Dù n Ph t trión l m nghiöp X héi S«ng µ Bé N«ng nghiöp & Ph t trión N«ng th«n - GTZ/GFA Quy ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng ë ViÖt Nam Æc biöt xem xðt

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn