file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA"

Bản ghi

1 Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên gi o dôc - SFSP Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y vµ ph ng ph p luën gi ng d¹y vµ häc tëp îc coi lµ nh ng khýa c¹nh quan träng cña qu tr nh æi míi gi o dôc, vµ do vëy ã còng lµ lünh vùc nßng cèt cña SFSP Môc tiªu ph t trión cña ch ng tr nh Hç trî LNXH (SFSP) lµ thiõt lëp l m nghiöp x héi, nh»m qu n lý Êt rõng vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn cã thó t i t¹o, n ng cao møc sèng cña ngêi d n n«ng th«n. êng lèi nµy do ChÝnh phñ ViÖt Nam a ra, Æc biöt thó hiön trong ChiÕn lîc Ph t trión Rõng ( ) (Bé NN & PTNT, 2000). SFSP gãp phçn vµo qu tr nh chuyón æi hiöu qu tõ c chõ Nhµ níc trùc tiõp b o vö vµ khai th c rõng sang c chõ ph n cêp qu n lý Êt rõng vµ lêy ngêi d n lµm trung t m, th«ng qua ph t trión c c ph ng ph p tiõp cën vµ ho¹t éng µo t¹o LNXH. Tríc n m 1990, ngµnh l m nghiöp Nhµ níc chñ yõu dùa vµo chøc n ng cña m¹ng líi gåm h n 400 l m trêng quèc doanh, nhng sau ã ph t trión theo híng ph n cêp qu n lý cho c c c nh n, tæ chøc kinh tõ vµ céng ång. Ngµnh LN chuyón æi tõ m«h nh khai th c gç vµ sö dông rõng lµ chýnh sang m«h nh khai th c gç vµ sö dông rõng lµ chýnh sang m«h nh míi, tën dông c c lo¹i l m s n kh c nhau, trång c y g y rõng vµ ph t trión n«ng l m kõt hîp. ång thêi, vai trß qu n lý rõng îc chuyªn dçn tõ c c tæ chøc nhµ níc sang n«ng d n. C c hé gia nh trë thµnh nh ng chñ nh n chýnh cña rõng nh»m n ng cao êi sèng cña ngêi d n n«ng th«n. B o tån a d¹ng sinh häc còng trë thµnh mét vên Ò quan träng. Trong 10 n m tíi, ph t trión nguån nh n lùc vµ n ng cao n ng lùc tæ chøc c n bé ch¾c ch¾n lµ mét phçn quan träng cña ngµnh LN ViÖt Nam nh»m c i thiön chêt lîng vµ sè lîng cña nguån nh n lùc. Æc biöt, cçn thiõt ph i n ng cao n ng lùc tæ chøc, c n bé nh»m x y dùng vµ ph t trión hö thèng kõt hîp gi a nghiªn cøu theo nhu cçu, ph t trión kü thuët, khuyõn n«ng khuyõn l m, gi o dôc vµ µo t¹o (GD & T). Theo híng nµy, môc tiªu cña SFSP giai o¹n II ( ) lµ ph t trión n ng lùc µo t¹o l m nghiöp hiöu qu, p øng nhu cçu qu n lý Êt rõng bòn v ng vµ cã sù tham gia. Ó gióp c c èi t c ¹t îc môc tiªu nµy, bao nguyªn t¾c chýnh îc qu n triöt: sù tham gia, týnh a d¹ng vµ linh ho¹t. Nh ng nguyªn t¾c nµy lµm c së cho ba môc tiªu cô thó cña SFSP: ph t trión nguån nh n lùc, t¹o kiõn thøc, vµ trao æi th«ng tin. chýnh phñ ViÖt Nam nhën thêy sù cçn thiõt ph i æi míi hö thèng gi o dôc ë mäi cêp; iòu nµy îc ph n nh trong LuËt Gi o dôc míi (Bé GD & T, 1999) vµ trong NghÞ Þnh míi ban hµnh cña ChÝnh phñ vò híng dén thi hµnh mét sè iòu trong LuËt nµy (Bé GD & T, 2000). HiÖn nay, lëp kõ ho¹ch vµ gi ng d¹y trong gi o dôc vµ µo t¹o thu hót sù quan t m ngµy cµng cao cña mäi ngµnh. Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y vµ ph ng ph p luën gi ng d¹y vµ häc tëp îc coi lµ nh ng khýa c¹nh quan träng cña qu tr nh æi míi gi o dôc, vµ do vëy ã còng lµ lünh vùc nßng cèt cña SFSP. æi míi µo t¹o LN th«ng qua ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y Ts. Peter Taylor tr nh bµy vò tiõn tr nh æi míi µo t¹o l m nghiöp t¹i héi th o Sapa, nh: SU Nh ng kinh nghiöm gçn y trong GD & T LN, vµ mét sè kõt qu chýnh cña Héi th o æi míi häc tëp vµ gi o dôc LN (Sapa, 2000) cho thêy:

2 Page 2 of 7 Kinh nghiöm hiön trêng sï îc ph n nh vµo néi dung bµi gi ng c c m«n häc, nh: SU Ngµy cµng cã sù quan t m lín tíi sù thiõu phï hîp vµ hiöu qu trong GD & T LN, mét phçn do sù thay æi trong b n chêt cña nghò LN, c c nhu cçu vµ yªu cçu bøc thiõt cña c c èi tîng hëng lîi. NhiÒu tæ chøc quan t m h n Õn chêt lîng cña c c ch ng tr nh gi o dôc do hä a ra, vò mæt qu tr nh vµ kõt qu. Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y îc coi lµ mét yõu tè quan träng mang l¹i sù thµnh c«ng cña gi o dôc LN. Trong gi o dôc LN, c c ph ng ph p tiõp cën ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y hiön t¹i dêng nh kh«ng mang l¹i hiªô qu cao trong häc tëp. Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y vµ ph t trión tæ chøc îc g¾n kõt hõt søc chæt chï; kh«ng thó thùc hiön c i nµy mµ kh«ng thùc hiön c i kia. Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y sï hiöu qu h n nõu sö dông ph ng ph p tiõp cën cã sù tham gia, së dü nãi nh vëy v cã kinh nghiöm thµnh c«ng cña c c ph ng ph p tiõp cën cã sù tham gia îc sö dông réng r i trong ho¹t éng ph t trión n«ng th«n, nh nh gi n«ng th«n cã sù tham gia/ho¹t éng häc tëp cã sù tham gia, Ph t trión kü thuët cã sù tham gia v.v Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y lµ mét qu tr nh liªn tôc chø dén viöc häc tëp trong mét ch ng tr nh gi o dôc hoæc µo t¹o cô thó chø kh«ng ph i lµ mét danh môc néi dung. Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y cã sù tham gia nghüa lµ g? Ph ng ph p tiõp cën ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y cã sù tham gia (PCD) nh»m ph t trión mét ch ng tr nh gi ng d¹y th«ng qua trao æi th«ng tin vµ kinh nghiöm gi a c c bªn liªn quan trong mét ch ng tr nh GD & T. X y dùng dùa triªn c c bµi häc rót ra tõ thùc tõ hiön trêng, yõu tè quan träng cña PCD lµ x c Þnh c c bªn liªn quan, cã thó lµ c nhµ gi o dôc, c n bé nghiªn cøu, nhµ ho¹ch Þnh chýnh s ch, c n bé khuyõn n«ng khuyõn l m, c n bé LN vµ n«ng d n. Tham gia vµo PCD trong SFSP kh«ng n thuçn chø lµ mét nhãm chuyªn gia îc lùa chän, mµ lµ têt c c c bªn liªn quan, kinh nghiöm vµ sù hióu biõt cña hä îc óc rót theo ph ng ph p tiõp cën chæt chï Ó lëp kõ ho¹ch, thùc hiön vµ nh gi ch- ng tr nh gi ng d¹y (Taylor, 2000). Hä gãp phçn x c Þnh c c nhu cçu µo t¹o, thiõt lëp c c môc Ých vµ môc tiªu häc tëp, ph t trión m«n häc ang îc gi ng d¹y vµ thùc hiön vµ nh gi ch ng tr nh gi ng d¹y. Qu tr nh PCD trong SFSP SFSP cã nhiòu nç lùc Ó tr nh t nh tr¹ng véi vµng chêp nhën c c ch ng tr nh gi ng d¹y îc x y dùng s½n trong nh ng bèi c nh kh c nhau. Mét träng t m cña SFSP lµ hç trî n ng cao n ng lùc ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y cho c n bé cña ViÖt Nam. 5 n m qua, mét lo¹t sù kiön liªn quan tíi PCD diôn ra. Qu tr nh PCD b¾t Çu b»ng Héi th o n ng cao nhën thøc (th ng 8/1996, Xu n Mai) nh»m giíi thiöu c c kh i niöm PCD ph n tých c c bªn liªn quan do mét nhãm thµnh viªn qu n lý qu tr nh ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y thùc hiön. Héi th o còng x c Þnh c c bªn liªn quan nßng cèt, nh gi mèi quan t m cña hä vµ nh ng nh hëng cña mèi quan t m nµy tíi qu tr nh ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y. iòu nµy gióp x c Þnh c c h nh thøc tham gia cña c c bªn. Ph n tých c c bªn liªn quan còng íc lîng îc møc é quan träng (u tiªn p øng c c nhu cçu vµ sù quan t m cña hä th«ng qua ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y vµ tëp huên nh»m b o m thµnh c«ng) vµ nh hëng (vò kh n ng vµ ph¹m vi cña c c c nh n, nhãm, hoæc c c tæ chøc Ó thuyõt phôc hoæc buéc ngêi kh c ra quyõt Þnh vµ hµnh éng) cña mçi bªn trong qu tr nh PCD. Cuèi cïng, mét ma trën vò sù tham gia cña c c bªn îc x y dùng thó hiön vai trß vµ tr ch nhiöm îc giao. ViÖc lëp kõ ho¹ch cho c c giai o¹n cña qu tr nh PCD îc b¾t Çu ngay khi ma trën nµy îc x y dùng. Gi ng viªn c c trêng sö dông ph ng ph p tiõp cën PCD Ó ph t trión mét sè m«n häc, vµ theo kh i niöm míi vò "c n bé LN t ng lai" kh«ng chø lµ mét ngêi cã kiõn thøc cña mét kü thuët viªn vµ mét nhµ qu n lý, mµ cßn lµ mét tëp huên viªn vµ thóc Èy viªn ( Æng Kim Vui, inh øc ThuËn, Hoµng H u C i vµ P. Taylor ( ang xuêt b n). Ph ng ph p tiõp cën "khëi éng" nh vëy îc c i tiõn vµ p dông cho c c thµnh viªn kh c trong m¹ng líi µo t¹o LNXH t¹i ViÖt Nam (còng nh c c tæ chøc gi o dôc LN ë Trung Quèc vµ Campuchia). Tõ Çu n m 1998 Õn gi a n m 1999, SFSP giai o¹n II îc më réng nªn c c èi t c míi îc tëp huên rêt nhiòu. Song song víi qu tr nh tëp huên nµy, c c trêng b¾t Çu chønh söa vµ ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y víi sù hç trî liªn tôc cña SFSP. Qu tr nh nµy thêng bao gåm mét héi th o cêp trêng víi nhiòu bªn liªn quan tham gia. iòu quan träng nhêt lµ nh ng héi th o nµy phï hîp víi yªu cçu cña Bé GD & T ßi hái c c trêng ¹i häc nh gi ph n chuyªn m«n cña c c kho häc. Díi y lµ tãm t¾t c c ho¹t éng tëp huên vµ hç trî chýnh vò PCD cña SFSP dµnh cho c c èi t c. TËp huên vµ hç trî vò PCD cña SFSP cho c c èi t c:

3 Page 3 of 7 TËp huên vò Hç trî cho C c kh i niöm c b n vµ c c ph ng ph p trong PCD nh gi nhu cçu µo t¹o nh gi ch ng tr nh gi ng d¹y Ph t trión c c khãa häc ng¾n h¹n X y dùng môc tiªu trong thiõt kõ ch- ng tr nh gi ng d¹y Ph t trión tµi liöu häc tëp C c kü n ng thóc Èy trong ph t trión n«ng th«n C c ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m Tham quan häc tëp C c néi dung cô thó, vý dô: Qu n lý sö dông Êt cã sù tham gia, LN céng ång, µo t¹o tëp huên viªn, N«ng l m kõt hîp, Qu n lý rõng Çu nguån cã sù tham gia, nh gi n«ng th«n cã sù tham gia, Ph t trión kü thuët cã sù tham gia. nh gi nhu cçu µo t¹o Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y cêp c së th«ng qua tham gia cña c c bªn liªn quan Phèi hîp PCD: c c nhãm m«n häc hîp t c ph t trión, thùchiön vµ nh gi ch- ng tr nh gi ng d¹y LNXH Tham dù c c héi th o, c c cuéc häp liªn quan Ph t trión c c chiõn lîc vµ c c kõ ho¹ch µo t¹o Thùc hiön hîp ång µo t¹o cho c c tæ chøc bªn ngoµi X y dùng c c mèi liªn kõt víi c c tæ chøc vµ c quan liªn quan t¹i ViÖt Nam vµ «ng Nam. C c ho¹t éng bæ sung (tëp huên t¹i n i thých hîp) vò nghiªn cøu, tµi liöu ho, trao æi th«ng tin, Ph t trión nguån nh n lùc, qu n lý tæ chøc, truyòn th«ng, ph t trión chiõn lîc giíi KhuyÕn khých ph ng ph p tiõp cën phèi hîp Mét h¹n chõ trong giai o¹n lµ c c trêng cã xu híng tù ph p trión vët liöu vµ ch ng tr nh gi ng d¹y, thëm chý èi víi c nh ng m«n c së nh LNXH ¹i c ng. C c èi t c Òu thêy cçn thóc Èy phèi hîp h n n a trong häc tëp ph ng ph p PCD vµ p dông nhngx iòu häc îc vµo phèi hîp s n xuêt c c s n phèm gi o dôc (nh c c khung ch ng tr nh, tµi liöu häc tëp, néi dung chi tiõt cña c c tëp bµi gi ng v.v ). Cã nhiòu lý do Ó thùc hiön c«ng nµy. Tríc tiªn, râ rµng lµ cã nhiòu kh i niöm vµ nguyªn t¾c c b n cçn thiõt ph i a vµo ch ng tr nh gi ng d¹y cña mçi trêng. Thø hai, sù phèi hîp t¹o c héi cho c c èi t c tëp hîp c c quan ióm, ý kiõn cña c c bªn th«ng qua nh gi nhu cçu µo t¹o, nghiªn cøu hiön trêng, héi th o vµ c c sù kiön kh c, rèi a nh ng th«ng tin ã vµo toµn bé qu tr nh ph t trión ch ng tr nh gi n d¹y. Thø ba, do c c trêng thiõu gi o viªn gi ng d¹y LNXH cã kinh nghiöm nªn sù phèi hîp gi a c c èi t c sï gióp t ng cêng chia sî nguån nh n lùc. Trong giai o¹n , c c èi t c phèi hîp ph t trión 7 m«n sau: LNXH ¹i c ng KhuyÕn n«ng khuyõn l m Qu n lý dù n LNXH N«ng l m kõt hîp Quy ho¹ch vµ iòu chõ rõng B o tån a d¹ng sinh häc L m s n ngoµi gç Bçn m«n Çu tiªn îc ph t trión, a vµo gi ng d¹y vµ hiön ang îc nh gi. C c m«n cßn l¹i hiön ang îc ph t trión. C i tiõn ch ng tr nh gi ng d¹y th«ng qua ph ng ph p häc tëp vµ gi ng d¹y Mét ho¹t éng kh c cña SFSP lµ hç trî ph t trión c c chiõn lîc cã sù tham gia phôc vô häc tëp vµ gi ng d¹y, m b o qu tr nh PCD kðo dµi sang giai o¹n thùc hiön ch ng tr nh gi ng d¹y. Nhu cçu lín èi víi gi o viªn vµ tëp huên viªn lµ sù dông nhiòu h n n a c c ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m. C c gi o viªn îc tëp hu n vµ hç trî sö dông ph ng ph p luën gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m, nh ph ng ph p lµm viöc theo nhãm, minh ho¹, tr nh bµy, sö

4 Page 4 of 7 dông c c nghiªn cøu trêng hîp vµ ãng vai. Tuy nhiªn, häc Ó sö dông c c ph ng ph p nµy vµ thùc tõ p dông l¹i hoµn toµn kh c nhau. Mét sè gi o viªn nãi r»ng hä c m thêy khã p dông c c ph ng ph p míi lùa chän nµy do líp qu «ng häc sinh, c së vët chêt nghìo nµn, vµ sinh viªn kh«ng hëng øng h nh thøc gi ng d¹y gi m bít néi dung trong mçi bµi. Tuy nhiªn, a ph n, niòm tin cña gi o viªn lµ yõu tè quan träng nhêt vµ râ rµng cçn cã hç trî cho gi o viªn trªn líp v hä míi ph t trión vµ p dông c c ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m. Míi y mét kõ ho¹ch dù giê îc khëi xãng, vµ sï sím îc thùc hiön b»ng viöc thiõt lëp "c c nhãm gi o viªn chêt lîng", hä sï cã nh ng hç trî quan träng nhng kh«ng g y c ng th¼ng cho qu tr nh p dông ph ng ph p gi ng d¹y míi trong líp häc. Ph t trión c c vët liöu häc tëp Nhu cçu quan träng thø hai èi víi c c gi ng viªn LN lµ ph t trión n ng lùc vµ sö dông hiöu qu vët liöu gi ng d¹y vµ häc tëp thých hîp. Mét ph ng ph p tiõp cën cã sù tham gia îc p dông trong SFSP Ó ph t trión c c lo¹i tµi liöu gi ng d¹y vµ häc tëp tríc y chñ yõu îc lµm theo kióu c c "gi o tr nh" kh cøng nh¾c vµ l¹c hëu do c«ng t c chønh söa mêt thêi gian vµ ph i qua c c thñ tôc nhiªu khª vµ tèn kðm. VËt liöu häc tëp c i tiõn hiön ang îc s n xuêt bao gåm c c méu ghi chðp cña gi o viªn, c c nghiªn cøu trêng hîp, Ò c ng vµ s ch híng dén, chóng cçn îc sö dông kõt hîp víi c c c hc tiõp cën kh c nhau trong häc tëp vµ gi ng d¹y. Dù Þnh nµy nh»m khuyõn khých sù phèi hîp gi a gi o viªn c c trêng vµ nh ng ngêi ngoµi SFSP cã kinh nghiöm thùc tiôn vµ lý thuyót liªn quan víi c c m«n häc cô thó trong trong ph t trión c c vët liöu nµy. Trong mét sè trêng hîp, SFSP còng hç trî n ng cêp thiõt bþ gi ng d¹y gióp c c gi o viªn sö dông dô dµng vµ hiöu qu c c ph ng ph p vµ vët liöu míi. Gi m s t vµ nh gi PCD VËt liöu gi ng d¹y hç trî nhiòu trong qu tr nh gi ng d¹y, nh: SU nh gi sù thay æi trong gi o dôc kh«ng ph i dô, Æc biöt èi víi x c Þnh vµ kióm nghiöm c c chø sè o møc é t c éng. Tríc kia, nh gi ch ng tr nh gi ng d¹y t¹i c c trêng thêng lµ nh gi s ch gi o khoa vµ gîi ý chønh söa. SFSP tëp huên mét ph ng ph p tiõp cën cã hö thèng Ó thùc hiön nh gi ch ng tr nh gi ng d¹y b»ng c ch sö dông ph ng phpa tiõp cën CIPP ( nh gi vò bèi c nh, hç trî Çu vµo, qu tr nh vµ kõt qu ). Mét lçn n a, nhiòu bªn liªn quan, nh gi o viªn c c trêng, sinh viªn vµ cha tèt nghiöp, c n bé hiön trêng, Òu tham gia vµo qu tr nh nh gi. KÕt qu nh ng ît nh gi Çu tiªu l¹i îc ph n nh vµo qu tr nh ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y. Sù ph n nh nµy, cïng víi viöc h nh thµnh hö thèng nh gi t c éng cã sù tham gia nh»m gi m s t sù thay æi, c i tiõn vò chêt lîng còng nh kõt qu vò sè lîng, ph i gãp phçn t¹o nªn mét hö thèng cøa tiõn gi o dôc n ng éng vµ liªn tôc. Mèt sè tiªu chý vµ chø sè nh gi Çu tiªn îc x c Þnh vµ sï îc bæ sung thªm trong nh ng th ng tíi. Bµi häc vò sö dông PCD trong SFSP C i thiön chêt lîng gi o dôc lµ lîi Ých chñ yõu cña ph ng ph p tiõp cën PCD. ë ViÖt Nam, PCD cã t c éng tíi nh ng c i tiõn èi víi c tæ chøc lén c nh n. Trong héi th o "Ph n nh vò PCD" tæ chøc t¹i Tam o 3/2001, rêt nhiòu kõt qu tých cùc cña PCD îc nªu bët, nh: c c tëp bµi gi ng míi îc ph t trión hoæc chønh söa c c bé tµi liöu häc tëp p dông ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m dù th o hö thèng nh gi ch ng tr nh gi ng d¹y hö thèng ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y liªn tôc vµ n ng éng n ng cao n ng lùc gi o viªn Ó ph t trión vµ gi ng d¹y c c ch ng tr nh µo t¹o LNXH c c tæ chøc kh c quan t m vµ gi o viªn c c trêng îc mêi lµm t vên MÆc dï ¹t îc c c kõt qu nh vëy nhng PCD ßi hái ph i cã nhiòu thêi gian vµ nguån lùc kh c h n so víi c c ph ng ph p tiõp cën ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y truyòn thèng vµ cã hö thèng kh c. C c bªn liªn quan ë c ch xa nhau, giao tiõp khã kh n, «i khi do kü thuët, «i khi do thiõu khých lö chia sî vµ trao æi th«ng tin. Mét h¹n chõ kh c lµ khã duy tr mèi quan t m vµ cam kõt cña c c bªn liªn quan, vµ nh hëng do mét sè c n bé cã kinh nghiöm vò PCD chuyón sang lµm ë vþ trý kh c hoæc n i kh c. Mét sè c n bé ph t trión kho häc l¹i thêy r»ng hä cã thó thùc hiön tèt c«ng viöc cña m nh mµ kh«ng cçn phèi hîp c c bªn liªn quan kh c, trong khi ã n«ng d n l¹i cho r»ng ph t trión c c kho tëp huên tèt nhêt nªn dµnh hoµn toµn cho "c c chuyªn gia". RÊt khã x y dùng c c mèi quan hö èi t c võa dùa vµo c c bªn liªn quan võa cã

5 Page 5 of 7 ñ ¹i diön cña m«ü nhãm cña c c bªn (mét sè nhãm, n«ng d n ch¼ng h¹n, rêt kh c biöt). Còng khã m b o c c gi ng viªn võa häc hái tõ hiön trêng võa lång ghðp îc nh ng iòu häc c vµo ch ng tr nh gi ng d¹y. Nh ng h¹n chõ vµ c n trë nµy rêt quan träng. NÕu mét ph ng ph p tiõp cën PCD chø cã thó thùc hiön îc khi cã ñ thêi gian vµ nhuån lùc (nh n lùc vµ tµi chýnh), th ph ng ph p ã sï kh«ng bªn v ng vµ nh vëy Ýt cã kh n ng p dông. Do vëy, SFSP cã nh ng nç lùc ng kó Ó kh¾c phôc nh ng c n trë vµ h¹n chõ trªn. Ba chiõn lîc ng îc Ò cëp tíi lµ: 1. N ng cao n ng lùc p dông c c ph ng ph p vµ ph ng ph p tiõp cën PCD Ph t trión nguån nh n lùc lµ mét thµnh tè chýnh trong ch ng tr nh vµ Ó n ng cao n ng lùc tæ chøc c së t¹i c c khoa l m nghiöp cña c c trêng. Trong thêi gian qua, SFSP r t nç lùc phèi hîp víi c c nhãm gi ng viªn nßng cèt, tæ chøc tëp huçn vò x y dùng chiõn lîc ph t trión nguån nh n lùc trªn c së thùc tõ cña èi t c chø kh«ng c n cø vµo suy nghü l¹c quan sai löch vò kõt qu c c c nh n cã thó tù ¹t îc. C c gi n viªn îc tëp huên Ó nhën thøc ph ng ph p tiõp cën PCD vµ sau ã îc båi dìng kiõn thøc vµ kü n ng c b n trong qu tr nh PCD. SFSP còng rêt quan t m Õn viöc x y dùng th i é. 2. Qu n lý sù tham gia cña c c bªn liªn quan SFSP khuyõn khých nhiòu bªn liªn quan tham gia vµo PCD, nh: SU Nh»m t ng kh n ng thó chõ ho ph ng ph p tiõp cën PCD, c c èi t c vµ c c tæ chøc kh c îc khuyõn khých tham gia ë nhiòu cêp é, t¹o nhën thøc s u réng vò qu tr nh PCD vµ x c Þnh c n bé nguån chýnh. Nãi chung, sù tham gia cña c c bªn liªn quan ë møc é cao, tuy nhiªn vén cçn c i tiõn trong c c bíc thùc hiön vµ nh gi. C c bªn liªn quan tham gia nhiòu h n «i khi dén tíi t nh tr¹ng cã nhiòu c hc t duy vµ mãi quan t m cã thó lµm gi m hiöu qu. Kh«ng ph i mäi mèi quan t m Òu îc lµm s ng tá, nhng têt c c c cuéc th o luën Òu diôn ra cëi më. Trong mäi ho¹t éng, SFSP lu«n m b o c c mong îi cña c c bªn liªn quan îc lµm râ ngay tõ khi cam kõt. C c ho¹t éng îc gi m s t vµ nh gi Ó kióm nghiöm nh ng mong îi ã cã thùc sù îc p øng kh«ng. Mét sè bªn liªn quan ë ViÖt Nam tá ra khã cam kõt h n, Æc biöt c c bªn ë cêp cao trong hö thèng, vý dô c c Bé, hoæc c n bé qu n lý cao cêp cña c c trêng. Cam kõt îc víi c c bªn cã liªn quan Õn chýnh s ch cã ý nghýa quan träng. Nãi chung ë ViÖt Nam, chýnh s ch cña Nhµ níc (vý dô vò LN vµ gi o dôc) îc c c trêng nh n nhën lµ mang t nh khuyõn khých, nªn thóc Èy sù ph t trión cña c c ch ng tr nh gi o dôc LN. Tuy nhiªn, chýnh s ch cã thó thay æi vµ phong ph p tiõp cën PCD lu«n ph i phï hîp víi m«i trêng chýnh s ch. iòu nµy cã thó ßi há sù chuyón æi trong chiõn lîc PCD tæng thó, nhng c c trêng còng cã thó t c éng tých cùc tíi viöc x y dùng c c chýnh s ch liªn quan, Æc biöt khi tham gia nhiòu h n vµo nghiªn cøu hiön trêng Ó cã th«ng tin vµ sè liöu chêt lîng, ng tin cëy. 3. ChiÕn lîc lëp kõ ho¹ch vµ nh gi Mét khýa c¹nh quan träng trong SFSP lµ khuyõn khých c c èi t c lëp kõ ho¹ch hîp lý vµ thùc tõ, Æc biöt dùa vµo nh ng nguån lùc s½n cã. Nãi chung viöc lëp kõ ho¹ch Òu cã sù tham gia vµ theo tr nh tù. KÕt qu lµ "kióu" PCD a ra dêng nh rêt phï hîp víi méi trêng v n hãa cña c c trêng ¹i häc ViÖt Nam. y cã thó lµ mét trong nh ng lý do quan träng nhêt lý gi i t¹i sao PCD sï tiõp tôc îc p dông vµ ph t trión thµnh c«ng trong nh ng n m tíi. C c ho¹t éng PCD s¾p tíi cña SFSP RÊt khã m b o tiõp tôc cã hç trî tõ bªn ngoµi, nhng dêng nh SFSP sï vén hç trî ph t trión gi o dôc vµ µo t¹o LN t¹i ViÖt Nam vµ PCD vén sï lµ mét ph ng ph p tiõp cën quan träng. Mét sè tæ chøc ë «ng Nam còng rêt quan t m tíi p dông PCD, Trung Quèc vµ Campuchia thùc hiön nh ng bíc Çu tiªn. C c mçi liªn kõt chæt chï víi Trung t m µo t¹o LN céng ång khu vùc (RECOFTC) vµ M¹ng líi Gi o dôc N«ng L m kõt hîp «ng Nam (SEANAFE) Æc biöt h u Ých trong viöc thiõt lëp c c mèi liªn kõt khu vùc. Träng t m cña c c ho¹t éng trong kõ ho¹ch vén lµ ë ViÖt Nam. Díi y lµ c c sù kiön PCD tiªu bióu nh t (cha kó rêt nhiòu ho¹t éng kh c do c c èi t c thùc hiön):

6 Page 6 of 7 M«t ho¹t éng KÕt qu mong îi 1. Héi th o nh gi ba m«n häc Thèng nhêt nh ng chønh söa cho ba m«n häc Dù th o c c nguyªn t¾c/tiªu chý vµ c c chø sè lµm c së cho hö thèng gi m s t vµ nh gi gi o dôc Thèng nhêt chiõn lîc c i tiõn viöc p dông ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m 2. X y dùng hö thèng gi m s t vµ nh gi GD& T C c trêng kióm nghiöm dù th o lçn mét hö thèng gi m s t nh gi 3. Ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m Gi ng viªn c c khoa LN ph t trión vµ p dông ph ng ph p gi ng d¹y lêy häc viªn lµm trung t m vµ c c ph ng ph p tiõp cën häc tëp dùa vµo c c vên Ò èi víi líp «ng vµ Ýt häc viªn. 4. Biªn tëp, chønh söa ba tëp bµi gi ng ChØnh söa 3 tëp bµi gi ng theo ý kiõn nhën xðt trong qu tr nh nh gi C i tiõn tr nh bµy, kõt hîp víi minh ho¹ 5. Héi th o tiõp tôc hîp t c ph t trión ba m«n häc míi, vµ theo dâi ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y Thèng nhêt khung ch ng tr nh chi tiõt cho ba m«n häc míi ChuÈn bþ chi tiõt néi dung chýnh X c Þnh tµi liöu häc tëp vµ gi ng d¹y, thèng nhêt c c dù th o Çu tiªn nh trªn 6. Héi th o vò m¹ng líi µo t¹o LNXH th o luën vò: HÖ thèng gi m s t vµ nh gi ThiÕt lëp m¹ng líi µo t¹o LNXH M¹ng líi Þa ph ng ChuÈn bþ héi th o lan réng PCD, 2002 Chia sî nh ng ph t hiön trong ît Çu thö nghiöm hö thèng gi m s t vµ nh gi HÖ thèng gi m s t nh gi îc c c trêng chønh söa vµ thèng nhêt C c thµnh viªn tham gia thèng nhêt kh i niöm ban Çu cña m¹ng líi µo t¹o LNXH Mçi trêng ph c th o kh i niöm Çu tiªn vò m¹ng líi Þa ph ng, bao gåm ph n tých c c bªn liªn quan Dù th o Ò xuêt cho Héi th o lan réng PCD 7. Héi th o nh gi PCD hµng n m nh gi qu tr nh vµ s n phèm PCD trong n m 2001 Thèng nhêt kõ ho¹ch hµnh éng PCD n m 2002 LËp kõ ho¹ch tæ chøc héi th o viõt bµi gi ng vµ tµi liöu häc tëp

7 Page 7 of 7 8. Héi th o viõt XuÊt b n 3 tëp bµi gi ng chêt lîng tèt, trong ã phçn néi dung, minh ho¹ vµ tr nh bµy îc chønh söa 9. Héi th o lan réng PCD Kinh nghiöm PCD cña SFSP îc chia sî víi c c éc gi ë ViÖt Nam vµ trong khu vùc S n phèm th«ng tin (sï xuêt b n) 10. Héi th o nh gi PCD hµng n m Xem xðt qu tr nh vµ c c s n phèm PCD trong n m 2002/SFSP - giai o¹n 2 Thèng nhêt kõ ho¹ch hµnh éng PCD trong n m 2002 (nõu îc yªu cçu) Tµi liöu tham kh o Æng Kim Vui, inh øc ThuËn, Hoµng H u C i vµ P. Taylor ( ang xuêt b n), nghiªn cøu trêng hîp vò ph t trión vµ chønh söa CTGD LNXH cã sù tham gia ë ViÖt Nam. Rome: FAO Bé NN & PTNT (2000), ChiÕn lîc ph t trión LN giai o¹n Dù th o lçn ba. Hµ Néi. Bé GD & T (1999), Bé luët gi o dôc cña níc CHXHCN ViÖt Nam, Hµ Néi Bé GD & T (2000), NghÞ Þnh ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 30/8/2000 quy nh vµ híng dén thùc hiön mét sè iòu kho n trong LuËt gi o dôc Ch ng tr nh hç trî LNXH (1997), V n kiön dù n ( ), Hµ Néi Taylor, P. (2000) C i tiõn gi o dôc LN th«ng qua ph t trión PCD. Nghiªn cøu trêng hîp ë ViÖt Nam. T¹p chý khuyõn n«ng l m vµ Gi o dôc, tëp 7, sè 2, 11/2000, trang Taylor, P. (2000), C c tiòn å míi, c c ch ng tr nh míi. Nghiªn cøu trêng hîp vò PCD trong gi o dôc l m nghiöp t¹i ViÖt Nam. Tµi liöu Héi th o æi míi häc tëp vµ gi o dôc LN. Sa Pa, ViÖt Nam, 16-19/4/2000.

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74 Page 1 of 12 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 5 Chuyªn Ò Æc biöt vò " µo t¹o" Trong sè nµy: Néi dung: trang Th cña tæng biªn tëp µo t¹o vµ t ng cêng n ng lùc ë Dù n PTLNXH S«ng µ 1 C c thµnh

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingEE2123F1B7C155904

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingEE2123F1B7C155904 Page 1 of 29 Ch ng tr nh hîp t c kü thuët ViÖt Nam - øc Dù n ph t trión l m nghiöp x héi s«ng µ Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n - GTZ - GFA --------------------------------- TµI LIÖU TËP HUÊN vò

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn