Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - SKKN VAN.doc"

Bản ghi

1 ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh th vai trß vµ vþ trý trî em cµng îc coi träng. D íi chõ é x héi cò cña n íc ta th vþ trý vµ vai trß cña trî em kh«ng îc quan t m, nh ng d íi chõ é x héi chñ nghüa, Æc biöt lµ trong thêi ¹i ngµy nay th ng vµ nhµ n íc ta cµng quan t m Õn c«ng t c ch m sãc vµ b o vö trî em, h nh thµnh nh n c ch cho häc sinh lµ rêt qua träng. V vëy trî em ngµy nay îc Æt ë vþ trý xøng ng lµ chñ nh n t ng lai cña Êt n íc lµ nguån h¹nh phóc cña mçi gia nh.song song víi víi viöc gi o dôc nh n c ch lµ gi o dôc c c em biõt vò céi nguån, quª h ng Êt n íc, noi theo nh ng têm g ng ión h nh. Trong qu tr nh c«ng t c chóng t«i thêy thùc tõ c«ng t c sinh ho¹t Sao trong c c tr êng tióu häc chêt l îng ch a cao.v vëy ta ph i gi o dôc b»ng nh ng h nh thøc nµo Ó c c em ý thøc îc iòu ã vên Ò Æt ra ë trªn lµ ph i cã mét éi ngò phô tr ch Sao n ng éng g ng méu. Do ã chóng t«i i s u vµo nghiªu cøu Mét sè biön ph p chø ¹o buæi sinh ho¹t sao Trong Tr êng TiÓu häc. II- Môc Ých cña Ò tµi: T m nh ng gi i ph p khoa häc trong chø ¹o Ó n ng cao hiöu qu cña c«ng t c chø ¹o Buæi sinh ho¹t Sao ho¹t éng cã hiöu qu, mang týnh thiõt thùc cña Liªn éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng - Thanh Ch ng NghÖ An. III - èi t îng nghiªn cøu s ng kiõn kinh nghiöm: 1. èi t îng nghiªn cøu: C«ng t c chø ¹o buæi sinh ho¹t Sao trong Tr êng TiÓu häc. 2. Ph¹m vi nghiªn cøu: + ChØ ¹o båi d ìng sinh ho¹t Sao tõ khèi 1 Õn khèi 3. + Thêi gian nghiªn cøu tõ th ng 8/ 2006 Õn th ng 05/ Þa bµn nghiªn cøu: Liªn éi Tr êng tióu häc Thanh H ng- Thanh Ch ng NghÖ An. IV. NhiÖm vô cña s ng kiõn kinh nghiöm: 1. X y dùng c së lý luën cña c«ng t c ph t hiön vµ båi d ìng c«ng t c chø ¹o sinh ho¹t Sao trong Tr êng TiÓu häc. 2. Thùc tr¹ng c«ng t c chø ¹o tæ chøc buæi sinh ho¹t Sao nhi ång. 3. Ò xuêt mét sè biön ph t cña c«ng t c chø ¹o buæi sinh ho¹t Sao nhi ång. V - Ph ng ph p nghiªn cøu: Ó thùc hiön nhiöm vô vµ môc Ých nghiªn cøu s ng kiõn kinh nghiöm, chóng t«i thö nghiöm c c nhãm nghiªn cøu lý thuyõt vµ ph ng ph p nghiªn cøu thùc tiôn. 1- Nhãm ph ng ph p nghiªn cøu lý thuyõt: - Nghiªn cøu t¹p chý Tæng phô tr ch. - Nghiªn cøu chø thþ h íng dén cña Héi ång éi vò thùc hiön nhiöm vô n m häc vµ Nghiªn cøu c c v n b n nghþ quyõt cña ng vò c«ng t c gi o dôc vµ µo t¹o c«ng t c båi d ìng éi- Sao trong tr êng häc. NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 1

2 - Nghiªn cøu c c v n b n h íng dén vò chø ¹o éi - Sao trong tr êng häc 2 - Nhãm ph ng ph p nghiªn cøu thùc tiôn: + Ph ng ph p tra cøu tµi liöu. + Ph ng ph p ph n tých tæng hîp kinh nghiöm. + Ph ng ph p iòu tra. + Ph ng ph p to¹ µm trao æi. + Ph ng ph p to n häc thèng kª vµ xö lý sè liöu. + Ph ng ph p ph n tých tæng hîp. + Ph ng ph p chuyªn gia. B - Néi dung chýnh: * Ch ng 1: C së khoa häc cña s ng kiõn kinh nghiöm. I - C së khoa häc cña c«ng t c chø ¹o Buæi sinh ho¹t Sao : 1. Nh ng quy Þnh chung vò Sao nhi ång. a. Sao nhi ång lµ g? Sao nhi ång lµ mét h nh thøc tëp hîp c c em nhi ång tõ 6-8 tuæi, Ó gi o dôc c c em thùc hiön theo 5 iòu B c Hå d¹y. H íng dén c c em lµm quen víi sinh ho¹t tëp thó, xøng ng lµ con ngoan trß giái, b¹n tèt ch u ngoan B c Hå, phên Êu trë thµnh éi viªn éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh. b. Néi dung: + KÝnh yªu B c Hå. - BiÕt nh ng nðt chýnh vò tióu sö cña B c Hå. - Nhí tªn vµ ý nghüa(s l îc) mét sè ngµy kø niöm: 3/2; 8/3; 1/6; 2/9; 20/11; 22/12; 30/4; 19/5. + Con ngoan. - KÝnh yªu lô phðp víi «ng bµ, cha mñ, bµ con hä hµng vµ mäi ng êi. - BiÕt gióp ì gia nh nh ng c«ng viöc phï hîp. - BiÕt vò bè, mñ vµ Þa chø cña gia nh, nhí ngµy sinh cña m nh + Ch m häc trß giái. - BiÕt thùc hiön nh ng yªu cçu vò häc tëp nh i häc Òu, óng giê, häc thuéc bµi vµ lµm bµi Çy ñ, gi vë s¹ch viõt ch Ñp. - KÝnh yªu v ng lêi c«gi o, anh chþ phô tr ch, thùc hiön óng néi quy cña nhµ tr êng. - ¹t kõt qu häc tëp ngµy mét tèt h n. + VÖ sinh s¹ch sï. - Gi g n vö sinh th n thó tèt. - BiÕt gi g n vö sinh n i c«ng céng, kh«ng vøt r c, nhæ bëy. - BiÕt c ch Ò phßng mét sè bönh th«ng th êng nh øt tay, au r ng, c m n¾ng. - Thuéc tëp Ò bµi thó dôc nhi ång. + Yªu Sao nhi ång vµ yªu éi TNTP Hå ChÝ Minh. - Nhí tªn Sao vµ ý nghüa Sao nhi ång, sinh ho¹t Sao Òu Æn v ng lêi, yªu quý phô tr ch sao. - BiÕt mét sè bµi móa, trß ch i, cña nhi ång. NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 2

3 - BiÕt xõp hµng mét, hµng «i, hµng däc. - Thuéc c c éng t c nghø, nghiªm, chµo, quay tr i, quay ph i,»ng sau quay, th¾t th o kh n quµng á. + Nh ng iòu cçn biõt khi ra êng. - BiÕt c ch i ngoµi êng óng quy Þnh, óng luët giao th«ng. - BiÕt tªn êng phè, ngâ xãm n i m nh ë. - BiÕt nªn ch i nh ng n i nµo? Kh«ng nªn ch i nh ng n i nguy hióm, kh«ng an toµn, mêt vö sinh - Cã lêi nãi hay cö chø Ñp khi ra êng èi víi ng êi giµ, em bð, ng êi tµn tët. + Nªu g ng ng êi tèt viöc tèt. - BiÕt îc mét sè g ng ng êi tèt trong truyön d n gian, ngô ng«n, anh hïng, chiõn sü ng êi lao éng giái - BiÕt th ng yªu gióp ì b¹n, nhêt lµ c c b¹n gæp khã kh n, noi g ng b¹n tèt. - Hµng ngµy lµm viöc tèt, tr nh lµm viöc xêu. c. C ch tæ chøc: - Tõ 5-10 em hîp thµnh mét Sao. - Mçi Sao cö ra mét tr ëng Sao Ó tëp iòu khión c«ng viöc cña Sao. - Sao nhi ång lêy tªn theo øc týnh: Sao ch m chø, Sao ngoan ngo n, Sao thët thµ, Sao oµn kõt, Sao dòng c m, - Hai tuçn, Sao nhi ång sinh ho¹t mét lçn theo chñ ióm hµng th ng. Mçi Sao nhi ång trong mét líp gäi lµ líp nhi ång. - C c chñ ióm g¾n liòn víi c c ngµy lô: 2/9; 15/10; 20/11; d. X y dùng buæi sinh ho¹t Sao: 1. æn Þnh tæ chøc. 2. KiÓm diön sè l îng. 3. KiÓm tra vö sinh Sao. 4. H t bµi h t truyòn thèng. 5.Tõng em øng dëy b o c o thi ua. 2. Néi dung buæi sinh ho¹t: VÝ dô: Tæ chøc buæi sinh ho¹t Sao theo chñ ióm Th ng 9 Em yªu tr êng em I- æn Þnh tæ chøc - ChÞ chµo c c em! ( chóng em chµo chþ ¹) ChÞ mêi c c em ngåi xuèng. - B íc vµo buæi sinh ho¹t chþ mêi b¹n sao tr ëng ióm danh sao cho chþ nµo. + Sao tr ëng b o c o( chþ c m n) + Mêi têt c c c em Æt tay lªn Çu gèi Ó chþ kióm tra vö sinh sao. + ChÞ thêy sao chóng ta h«m nay i sinh ho¹t Çy ñ vµ óng giê, n mæc gän gµng, tay ch n röa s¹ch sï chþ tuyªn d ng tµon sao nµo. - Ó b íc vµo buæi sinh ho¹t s«i næi h n, chþ mêi sao tr ëng cêt bµi h t truyòn thèng cho toµn sao h t nµo. + ChÞ thêy sao chóng ta h t rêt hay Êy, chþ khen c c em NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 3

4 - B y giê chþ mêi c c em b o c o cho chþ cïng toµn sao nghe vò c c mæt lµm îc vµ ch a lµm îc trong häc tëp, lao éng vö sinh vµ c c ho¹t éng kh c ( mêi c c em b o c o) +ChÞ nhën xðt ( ChÞ thêy trong hai tuçn qua ióm 9,10 ¹t rêt nhiòu nh em.biõt gióp ì mñ nh ng c«ng viöc võa søc cña m nh, biõt gióp ì b¹n trong häc tëp, biõt vö sinh khèi xãm s¹ch sï chþ tuyªn d ng toµn sao nµo.. Bªn c¹nh ã cßn cã mét sè em bþ ióm xêu vµ ch a biõt gióp ì gia nh nh ng c«ng viöc võa søc, c c em ph i cè g¾ng h n, c c em cã høa víi chþ kh«ng nµo?.. II. TriÓn khai chñ ióm: Th a têt c c c em h«m nay chóng ta sinh ho¹t theo chñ ióm: Th ng 9 Em yªu tr êng em C c em ¹! Th ng 9 lµ th ng më Çu cho n m häc míi sau 3 th ng nghø hì. Chóng ta Õn tr êng îc gæp thçy, gæp b¹n, îc ch i trong khu«n viªn réng tho ng m t. V thõ H Trung ng quyõt Þnh chon th ng 9 víi chñ ióm Em yªu tr êng em C c em râ ch a nµo - ChÞ mêi 2 em nh¾c l¹i chñ ióm cho chþ..( chþ khen c c em b»ng nhiòu h nh thøc - Ó ng«i tr êng khang trang s¹ch Ñp c c em ph i lµm g? ( Ch m häc, kh«ng vï bèn lªn t êng, lªn bµn ghõ, ch m sãc c nh quan tr êng häc lu«n xanh s¹ch Ñp...) - ChÞ nhën xðt tuyªn d ng - H íng vò chñ ióm nµy cã rêt nhiòu bµi h t, bµi th, sau y chþ s Ï tëp cho c c em bµi h t Em yªu tr êng em ( chó ý tëp cho c c em theo lèi mãc xých), (chþ cñng cè bµi h t). - VËy em nµo cã bµi h t, bµi th nµo vò chñ ióm nµy n a, em nµo xung phong äc ( chþ khen c c em b»ng nhiòu h nh thøc ) - Em nµo cho chþ biõt trong th ng 9 cã ngµy lô lín nµo kh«ng? H íng tíi ngµy lô nµy chóng ta ph i lµm g?( chþ cñng cè vµ nh¾c nhë c c em) - Trß ch i Lêi chµo ChÞ cñng cè trß ch i, cñng cè buæi sinh ho¹t H íng tíi chñ ióm nµy chóng ta ph i lµm g nhø.. III. Cñng cè dæn dß: - Cñng cè chñ ióm. - äc lêi høa. 3. Quan ióm vò nh gi c c Sao: Ó nh gi vò kõt qu ho¹t éng cña c c Sao trong mét n m häc cã kõt qu hay kh«ng th dùa vµo c c tiªu chý nh gi sau: - B n th n c c em lµm tèt nhiöm vô mµ Sao m nh mang tªn. - HiÖu qu cña buæi sinh ho¹t Sao. - Phong trµo thiõu nhi trong Liªn éi cã îc n ng cao hay kh«ng? - Dùa vµo c c tiªu chý Æt ra ë phçn néi dung, c c Sao ¹t îc ch a? - Qua c c buæi sinh ho¹t Sao gióp c c em hióu biõt thªm nh ng iòu g? II- C së thùc tiôn: Tõ Çu n m häc Õn nay, c«ng t c nhi ång nãi riªng vµ c«ng t c éi trong nhµ tr êng nãi chung lu«n îc c i tiõn vò néi dung, ph ng ph p vµ h nh thøc tæ chøc Ó ngµy mét hoµn NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 4

5 thiön. Lu«n c i thiön phï hîp víi t m lý trî, rìn luyön theo môc tiªu gi o dôc Ó trî em ph t trión vµ trë thµnh éi viªn éi TNTP Hå ChÝ Minh Nh ng bªn c¹nh ã, c c em ch a hoµ m nh vµo buæi sinh ho¹t, éi ngò phô tr ch Sao cßn rôt rì ch a tù m nh më réng néi dung sinh ho¹t, c c em nhi ång cßn lóng tóng gß bã b n th n. * Ch ng II. Thùc tr¹ng cña c«ng t c chø ¹o buæi sinh ho¹t Sao. 1. Æc ióm t nh h nh Þa ph ng: Thanh H ng lµ mét x miòn nói vïng cao, åi nói khe suèi hióm trë, d n c th a phçn lín n«ng d n lµm n«ng nghiöp, iòu kiön kinh tõ cßn gæp khã kh n. Nh ng ng îc l¹i m«i tr êng gi o dôc ë y t ng èi lµnh m¹nh, c c cuéc thi v n hãa, v n nghö hay c c cuéc thi vò nguån îc trión khai th êng xuyªn. Tæng sè Sao vµ nhi ång trong liªn éi Tr êng Thanh H ng lµ 320 em. 2. Æc ióm t nh h nh cña liªn éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng. a. u ióm: - C së vët chêt: Víi diön tých khu«n viªn nhµ tr êng lµ m 2 trong ã: + S n ch i 2000 m 2. + B i tëp lµ 1800 m 2. - Tr êng gåm hai ph n hiöu c ch xa 6.5 km. - Toµn tr êng cã 25 phßng häc, cã phßng oµn éi riªng víi trang thiõt bþ Çy ñ phôc vô cho ho¹t éng éi- Sao. - éi ngò: + Huynh tr ëng: TrÎ kháe nhiöt t nh vµ t m huyõt víi c«ng viöc cña m nh. + Phô tr ch Sao: N ng næ, lµ nh ng éi viªn u tó, häc giái, h ng say víi c«ng viöc. + Tæng phô tr ch: NhiÖt t nh ham häc hái lu«n thay æi nhiòu h nh thøc sinh ho¹t Ó n ng cao ho¹t éng éi -Sao trong tr êng häc. b. Tån t¹i: - Tæng phô tr ch ch a îc µo t¹o chýnh quy vò c«ng t c éi. - éi ngò phô tr ch cßn rôt rì, ch a m¹nh d¹n. 3. Nh ng vên Ò Æt ra cña Liªn éi: XuÊt ph t tõ nh ng thùc tr¹ng trªn ë Liªn éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng víi yªu cçu ngµy cµng ßi hái chêt l îng cña ho¹t éng éi - Sao p øng víi sù ph t trión cña x héi. VÊn Ò Æt ra cho Liªn éi lµ ph i nghiªn cøu Ó hoµn chønh c c gi i ph p nh»m n ng cao chêt l îng c«ng t c chø ¹o Sao nhi ång cô thó lµ: - N ng cao nhën thøc cho gi o viªn, gia nh, x héi - Phèi hîp víi huynh tr ëng båi d ìng c c phô tr ch Sao hµng ngµy. - Th êng xuyªn kióm tra nh gi qua c c buæi sinh ho¹t Sao. - TËp huên nghiöp vô cho c c phô tr ch Sao. - Tæ chøc thi ua khen th ëng gi a c c Sao c c líp nhi ång. - Huy éng céng ång tham gia båi d ìng. * Ch ng III. Mét sè gi i ph p chø ¹o buæi sinh ho¹t Sao nhi ång. NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 5

6 - Ó buæi sinh ho¹t Sao nhi ång cã hiöu qu Tæng phô tr ch t¹o nhiòu s n ch i bæ Ých cho c c em; néi dung tæ chøc c c s n ch i ph i phong phó mòm dîo cã týnh míi l¹, thiõt thùc, phï hîp víi t m lý løa tuæi, thu hót «ng o thiõu nhi tham gia.trang bþ Çy ñ trang thiõt bþ phôc vô cho häat éng vui ch i theo chñ ióm hµng th ng. - éi ngò phô tr ch sao ph i n¾m îc: + Yªu cçu cña mét buæi sinh ho¹t sao. + TiÕn tr nh c c b íc sinh ho¹t sao. + Ph ng ph p tiõn hµnh buæi sinh ho¹t sao. + HiÓu ý nghüa cña chñ ióm hµng th ng; ý nghüa c c ngµy lô lín trong th ng. + Lu«n thay æi h nh thøc tæ chøc buæi sinh ho¹t sao. 1. N ng cao vò ho¹t éng nhën thøc nhi ång: C«ng t c éi vµ c«ng t c gi o dôc trong nhµ tr êng lµ hai lünh vùc cã cïng môc tiªu gi o dôc. Quan t m Çu t cho c«ng t c éi lµ Çu t cho c«ng t c gi o dôc. Trªn c c m«h nh ho¹t éng kh«ng chø lµ mang ý nghüa vui ch i mµ th«ng qua ã Ó ph t trión nh n c ch cho c c em. Qua c c buæi sinh ho¹t Sao nhi ång c c em biõt îc, hióu îc Ó c c em ph t trión v ng vµng h n. B c Hå nãi ThiÕu nhi lµ h¹nh phóc cña mçi gia nh, lµ ng êi chñ t ng lai cña n íc nhµ ch m sãc thiõu nhi còng chýnh lµ éng viªn, cæ vò toµn d n nh ng ng êi «ng, bµ, ng êi lµm cha lµm mñ oµn kõt h ng h i thi ua lao éng. ChÝnh v vëy ngay tõ buæi Çu c¾p s ch tíi tr êng song song víi viöc häc v n ho lµ gi o dôc c c em trªn ph ng diön ho¹t éng vui ch i th«ng qua c c m«h nh sinh ho¹t Sao. Tuyªn truyòn cho têt c c n bé, gi o viªn, nh n viªn, phô huynh, häc sinh hióu râ tçm quan träng ho¹t éng sao nhi ång. 2. Phèi hîp víi huynh tr ëng Ó chän éi ngò phô tr ch Sao: + Häc lùc tõ kh trë lªn. + ¹o øc tèt. + HiÓu biõt vò c c ho¹t éng Sao nhi ång. + Kh n ng iòu hµnh c c ho¹t éng theo m«h nh sinh ho¹t. + Cã uy týn tr íc c c em nhi ång. + Nhanh nhñn, chñ éng, s ng t¹o vµ nhiöt t nh víi c«ng viöc gçn gòi yªu mõn c c em. Mçi líp chän tõ 3-4 em sau ã tæ chøc thi Ó chän éi ngò phô tr ch sao ñ c c tiªu chuèn. 3. TËp huên nghiöp vô cho c c em phô tr ch Sao. Lùa chän phô tr ch Sao kh«ng ph i lµ sù tiõp nhën nh ng c i cã ë c c em v cã nh ng phèm chêt - n ng lùc chø cã thó cã îc trong qu tr nh rìn luyön. iòu quan träng h n lµ cçn ph i rót ng¾n kho ng c ch gi a c i hiön cã vµ c i cçn cã. Do vëy, lùa chän bao giê còng ph i i «i båi d ìng: Ngay tõ Çu n m häc Tæng phô tr ch ph i tæ chøc nhiòu buæi tëp huên kü n ng,nghiöp vô cho éi ngò phô tr ch sao vµ éi ngò huynh tr ëng. - Båi d ìng ph ng ph p c«ng t c cña éi ngò phô tr ch Sao. - C ch trión khai c c buæi sinh ho¹t Sao. - Ph ng ph p x y dùng kõ ho¹ch theo chñ ióm hµng th ng. - Båi d ìng kü n ng tæ chøc iòu hµnh cña éi ngò phô tr ch Sao theo Þnh kú. NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 6

7 - Ngoµi nh ng buæi tëp huên do Tæng phô tr ch iòu hµnh, ph i båi d ìng c c em hµng ngµy th«ng qua c c giê lªn líp hoæc ë nhµ cña c c em. iòu nµy muèn thùc hiön îc cçn ph i huy éng céng ång tham gia båi d ìng 4. KiÓm tra nh gi cña c c em qua c c buæi sinh ho¹t Sao. Ò ra mµ kh«ng kióm tra nh gi coi nh kh«ng thùc hiön. KiÓm tra nh gi lµ mét kh u hõt søc quan träng. V vëy Ó kióm tra vµ rót kinh nghiöm cho c c phô tr ch Sao th Tæng phô tr ch phèi hîp víi huynh tr ëng tiõn hµnh lµm nh sau: - Theo dâi s t sao viöc thùc hiön c c buæi sinh ho¹t Sao. - TiÕn hµnh dù buæi sinh ho¹t Ó óc rót kinh nghiöm kþp thêi. - Tæ chøc c c ît kióm tra Ó nh gi kõt qu tiõp thu cña c c em qua c c buæi sinh ho¹t. 5. Tæ chøc thi ua khen th ëng: C«ng t c thi ua, khen th ëng lµ ßn thóc Èy chêt l îng qua c c buæi sinh ho¹t Sao. V mét trong nh ng nhu cçu thø bëc cña con ng êi thó hiön b n th n vµ coi träng danh dù. Do vëy muèn duy tr tèt phong trµo éi- Sao trong tr êng häc th Tæng phô tr ch ph i chó ý Õn viöc thi ua khen th ëng,khen chª ph i óng møc, chñ yõu lµ khen nh ng néi dung lµm tèt Ó éng viªn khých lö c c em, nh¾c nhë khðo lðo Ó kh«ng lµm mêt lßng tin cña c c em. - Tæ chøc c c ît thi ua Phô tr ch Sao giái trong c c ngµy lô lín gi a c c khèi líp. - Ò c c møc th ëng cho c c huynh tr ëng, phô tr ch Sao xuêt s¾c. - Th ëng cho c c Sao sinh ho¹t s«i næi, thiõt thùc, tham m u víi l nh ¹o nhµ tr êng cho c c em tham quan c c danh lam th¾ng c nh,tham quan häc hái c c m«h nh sinh ho¹t sao trong vµ ngoµi huyön. D. KÕt luën. 1- TÝnh kh thi vµ kõt qu ¹t îc. Ó kh¼ng Þnh týnh kh thi cña c c gi i ph p trong c«ng t c chø ¹o Buæi sinh ho¹t Sao. T«i dïng phiõu th m dß göi tíi tæng phô tr ch cña c c Liªn éi tr êng b¹n ë HuyÖn Thanh Ch ng. Trong phiõu th m dß ý kiõn c c gi i ph p tæ chøc îc tr nh bµy râ rµng vµ cô thó. Qua kõt qu th m dß cho thêy c c gi i ph p chø ¹o buæi sinh ho¹t Sao ë Tr êng TiÓu häc Thanh H ng cã týnh kh thi cao. 2. KÕt qu ¹t îc: - Qua thêi gian båi d ìng vµ chø ¹o n m häc mét phô tr ch sao ¹t gi i 3 phô tr ch sao giái cêp TØnh. - a sè phô tr ch sao thµnh th¹o vò c ch iòu hµnh buæi sinh ho¹t sao. - Mét tr m phçn tr m c c nhi ång biõt lô phðp víi ng êi lín, biõt nãi lêi hay lµm viöc tèt. - BiÕt îc ý nghüa Æt chñ ióm hµng th ng, ý nghüa c c ngµy lô lín. E. Ò xuêt: D íi sù ph t trión kh«ng ngõng cña Êt n íc hiön nay, mçi mét c«ng d n viöt nam déu bð hay lín ph i biõt v ng lêi, gi g n vµ ph t huy truyòn thèng vèn cã. HÇu nh c c em hiön nay quen sèng trong c nh thêi b nh mµ quªn i sù vêt v nhäc nh»n cña cha «ng cha t¹o dùng lªn. ChÝnh v vëy gi o dôc häc sinh ngay buæi Çu lµ hõt søc quan träng. Bëi ã chýnh lµ h nh thµnh ë häc sinh nh ng c së ban Çu cho sù ph t trión nh n c ch con ng êi ViÖt Nam. NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 7

8 Tæ chøc gi o dôc cho em qua c c m«h nh sinh ho¹t Sao nhi ång mét c ch cã hiöu qu lµ chuèn bþ cho häc sinh b íc vµo häc c c cêp trªn. T¹o cho c c em biõt yªu quý mäi ng êi, yªu quª h ng Êt n íc vµ gióp c c em trë thµnh con ngoan trß giái, ch u ngoan B c Hå. Trªn y lµ nh ng gi i ph p chø ¹o Buæi sinh ho¹t Sao îc óc rót tõ viöc ph n tých c c kinh nghiöm tæ chøc Sao ë liªn éi tr êng tióu hoc Thanh H ng. Mong îc sù ñng hé, ghãp ý cña c c ång nghiöp, Ó c«ng t c chø ¹o buæi sinh ho¹t Sao ¹t hiöu qu cao h n. 1. èi víi nhµ tr êng: - Ó ho¹t éng Sao nhi ång cã hiöu qu vò phýa nhµ tr êng t¹o iòu kiön cho tæng phô tr ch, BCH oµn giao l u, häc hái mét sè côm ióm trong vµ ngoµi huyön. - Lµm tèt c«ng t c t t ëng cho gi o viªn, phô huynh vµ häc sinh. - a ch ng tr nh ho¹t éng vµo trong héi nghþ X héi hãa gi o dôc. 2. èi víi gi o viªn: - Ph i biõt îc tçm quan trong ho¹t éng Sao nhi ång. - Gi o viªn cã c c em phô tr ch Sao nhi ång t¹o iòu kiön cho c c em thêi gian tham gia sinh ho¹t. - Tù xem m nh lµ phô tr ch sao h íng dén cho c c em. Ho¹t éng theo chñ Ò, chñ ióm. Theo dâi, ph t hiön c c em cã n ng khiõu Æc biöt vµ båi d ìng cho c c em trë thµnh phô tr ch sao giái. Ng êi viõt: NguyÔn ThÞ V n NguyÔn ThÞ V n Gi o viªn- Tæng phô tr ch éi Tr êng TiÓu häc Thanh H ng 8

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Gia Sư Tài Năng Việt ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ

Gia Sư Tài Năng Việt   ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74 Page 1 of 12 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 5 Chuyªn Ò Æc biöt vò " µo t¹o" Trong sè nµy: Néi dung: trang Th cña tæng biªn tëp µo t¹o vµ t ng cêng n ng lùc ë Dù n PTLNXH S«ng µ 1 C c thµnh

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La

Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Sãng Xu n Quúnh A/ Nh ng hióu biõt cña em vò t c gi Xu n Quúnh? 1/ T c gi : _ Sinh n m 1942 mêt n m 1988, tªn khai sinh NguyÔn ThÞ Xu n Quúnh, quª La Khª Hµ «ng, Hµ T y _ XuÊt th n tõ mét gia nh c«ng chøc,

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn