Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf"

Bản ghi

1 Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S n la, Th ng 06 n m 2002

2 Vµo n m 2002, tønh S n La thùc hiön VDP trªn 10 huyön trong tæng sè 10 huyön vµ thþ, 103 trong sè 201 x vµ trong sè th«n b n c n cø theo QuyÕt Þnh sè 906/Q -UB cña Uû ban nh n d n tønh S n La vò viöc phª duyöt tµi liöu h íng dén vµ p dông trªn diön réng trªn toµn tønh vµ víi sù hç trî cña Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ. y lµ cuèn tµi liöu h íng dén thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n. Chóng t«i hy väng cuèn tµi liöu nµy lµ c së cho c c cuéc th o luën t¹i c c tønh quan t m Õn viöc lëp kõ ho¹ch ph n cêp. Ó miªu t chi tiõt ph ng ph p luën VDP, xin vui lßng xem nh ng tµi liöu sau: 1. Tµi liöu h íng dén tønh S n La thùc hµnh VDP SFDP Tµi liöu VDP 1 2. HÖ thèng bióu VDP tønh S n La - SFDP Tµi liöu VDP 2 3. Bé c«ng cô PRA cña tønh S n la SFDP Tµi liöu VDP 3 4. Tµi liöu cho c n bé h íng dén thùc hiön VDP - SFDP Tµi liöu VDP 4 5. Sæ theo dâi vµ tæng hîp cêp x - SFDP Tµi liöu VDP 5 6. Sæ ghi chðp VDP dïng cho Ban qu n lý th«n b n SFDP TµI liöu VDP 6 7. TËp huên VDP dµnh cho Ban qu n lý th«n b n - SFDP TµI liöu VDP 7 8. Giíi thiöu chung bé tµi liöu µo t¹o VDP (s¾p tíi) - SFDP TµI liöu VDP 8 Nh ng cuèn tµi liöu îc sö dông trong qu tr nh nµy lu«n s½n cã trªn trang th«ng tin: hay anh/chþ cã thó liªn l¹c víi chóng t«i theo Þa chø: Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ 1A NguyÔn C«ng Trø, Hµ Néi iön tho¹i: +84 (04) /71 2

3 Néi Dung Ph ng ph p x y dùng kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ x héi tõ c së cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) Vai trß c«ng t c kõ ho¹ch trong qu n lý nhµ n íc Vai trß cña ng êi d n trong x y dùng kõ ho¹ch th«n b n Þnh nghüa vò ph ng ph p VDP C c lo¹i kõ ho¹ch ph t trión KT-XH KÕ ho¹ch ph t trión dµi h¹n KÕ ho¹ch hµng n m Giíi thiöu chu tr nh x y dùng kõ ho¹ch PTKT - XH cã sù tham gia cña ng êi d n ( VDP)... 1 C c b íc x y dùng kõ ho¹ch cã ng êi d n tham gia C«ng t c chuèn bþ nh gi hiön tr¹ng KT - XH th«n b n Thu thëp th«ng tin Ph n tých th«ng tin X y dùng kõ ho¹ch ë c së Tæ chøc thùc hiön x y dùng kõ ho¹ch t¹i b n... 3 Tæng hîp sè liöu ë c c cêp... 5 ThÈm Þnh, phª duyöt vµ giao kõ ho¹ch ThÈm Þnh Môc Ých cña viöc thèm Þnh Néi dung cña c«ng t c thèm Þnh C c b íc thèm Þnh Phª duyöt kõ ho¹ch Giao kõ ho¹ch... 7 Tµi liöu sè

4 Ph ng ph p x y dùng kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ x héi (PTKT XH) tõ c së cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) 1. Vai trß cña c«ng t c kõ ho¹ch trong qu n lý nhµ n íc Trong nòn kinh tõ hiön nay, kõ ho¹ch lu«n lµ mét c«ng cô quan träng trong viöc qu n lý vµ iòu hµnh nòn kinh tõ Êt n íc. C«ng t c kõ ho¹ch ph i lu«n lu«n îc æi míi cho phï hîp víi tõng giai o¹n vµ thêi kú ph t trión cña Êt n íc. 2. Vai trß cña ng êi d n trong x y dùng kõ ho¹ch th«n b n Trong viöc x y dùng kõ ho¹ch,( KÕ ho¹ch PTKT - XH x y dùng tõ c së -VDP ) sù tham gia cña ng êi d n ãng vai trß quan träng trong toµn bé qu tr nh x y dùng kõ ho¹ch. 3. Þnh nghüa vò ph ng ph p VDP LËp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi tõ c së (th«n, b n, ph êng, x ) cã ng êi d n tham gia lµ ng êi d n th o luën, nh gi nh ng khã kh n, trë ng¹i, c c nguån lùc cçn thiõt, Ò ra nh ng môc tiªu ph t trión l u dµi, x c Þnh nh ng ho¹t éng hµng n m nh»m ¹t nh ng môc tiªu vµ phï hîp víi Þnh h íng ph t trión kinh tõ - x héi cña Þa ph ng. 4. C c lo¹i kõ ho¹ch ph t trión KT-XH 4.1. KÕ ho¹ch ph t trión dµi h¹n Bao gåm c c môc tiªu, ch ng tr nh vµ c c ho¹t éng nh»m t¹o ra thay æi c b n trong cuéc sèng cña céng ång th«n b n/ tæ d n phè ång thêi t m ra nh ng gi i ph p lín Ó thùc hiön c c môc tiªu Ò ra thêi gian x c Þnh cã thó tõ 3-5 n m tuú theo yªu cçu vµ hoµn c nh cô thó cña c së KÕ ho¹ch hµng n m Lµ kõ ho¹ch îc x y dùng cho thêi gian 1 n m (tõ 1/1 Õn 31/12 hµng n m) KÕ ho¹ch hµng n m Ò ra c c môc tiªu cô thó cçn ¹t îc trong n m bao gåm nh ng c«ng viöc cçn thùc hiön vµ c c gi i ph p cô thó Ó tõng b íc ¹t îc môc tiªu kinh tõ x héi cña kõ ho¹ch dµi h¹n. Mét b n kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi ë th«n b n th êng bao gåm nh ng yõu tè sau: - KÕ ho¹ch môc tiªu. - KÕ ho¹ch gi i ph p. KÕ ho¹ch môc tiªu: Lµ nh ng thay æi tých cùc mµ céng ång mong muèn ¹t îc trong kho ng thêi gian 1 n m, lµ c i mèc rêt cô thó cña tõng ho¹t éng Ó ng êi d n cã thó thùc hiön îc nh»m tõng b íc ¹t îc môc tiªu cña kõ ho¹ch dµi h¹n. KÕ ho¹ch gi i ph p: Lµ nh ng ho¹t éng vµ biön ph p cô thó cçn thùc hiön Ó ¹t îc môc tiªu Ò ra. C c ho¹t éng ph i cã khèi l îng vµ thêi gian, Þa iîm, tr ch nhiöm cô thó cña c c bªn tham gia ho¹t éng. 4

5 5. Giíi thiöu chu tr nh x y dùng kõ ho¹ch PTKT - XH cã sù tham gia cña ng êi d n ( VDP) S å: Chu tr nh x y dùng kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã ng êi d n tham gia PRA vµ x y dùng KH ph t trión th«n b n (VDP) (n m thø nhêt) X y dùng KH ph t trión th«n b n (VDP) nh gi kõ ho¹ch Tæng hîp kõ ho¹ch ë c c cêp Thùc hiön, theo dâi, b o c o viöc thùc hiön kõ ho¹ch ThÈm Þnh, phª duyöt vµ giao kõ ho¹ch ë c c cêp

6 C c b íc x y dùng kõ ho¹ch cã ng êi d n tham gia 1. C«ng t c chuèn bþ Khi nhën îc c«ng v n cñaubnd TØnh vò viöc x y dùng kõ ho¹ch hµng n m, UBND HuyÖn chø ¹o Phßng KÕ ho¹ch & Çu t, c c phßng ban cã liªn quan chuèn bþ tr nh UBND huyön nh ng vên Ò sau: - Néi dung x y dùng kõ ho¹ch - Ph ng ph p x y dùng kõ ho¹ch - Nh n sù - TiÕn é 2. nh gi hiön tr¹ng KT - XH th«n b n Thu thëp th«ng tin. X c Þnh th«ng tin cçn thu thëp. Ó cã bøc tranh toµn c nh vò kinh tõ x héi céng ång d n c hiön t¹i ph i thu thëp vµ ph n tých th«ng tin bao gåm nhiòu lünh vùc vò kinh tõ, v n ho x héi vµ an ninh quèc phßng cña céng ång c c lünh vùc cçn thu thëp th«ng tin bao gåm: - Sè liöu c b n (d n sè, Êt ai...) - Th«ng tin vò s n xuêt n«ng l m nghiöp - Th«ng tin vò hiön tr¹ng kõ cêu h¹ tçng - Th«ng tin vò y tõ, v n hãa vµ gi o dôc - Th«ng tin vò thþ tr êng. - Th«ng tin vò êi sèng kinh tõ hé gia nh - Mèi quan hö gi a c c tæ chøc víi céng ång. - v v... Ph ng ph p thu thëp th«ng tin Th«ng tin cã thó thu thëp b»ng nhiòu c ch vµ nhiòu nguån. VÝ dô sè liöu c b n cã thó thu thëp tõ c n bé thèng kª, kõ ho¹ch x, Þa chýnh x hay tr ëng th«n, b n. Mét sè sè liöu kh c nh t nh h nh s n xuêt n«ng l m nghiöp, hiön tr¹ng hö thèng c së h¹ tçng, ph n tých kinh tõ hé th«ng qua " Ph ng ph p nh gi n«ng th«n cã sù tham gia cña ng êi d n " (PRA) sï giíi thiöu chi tiõt ë phçn sau Ph n tých th«ng tin Ph n tých th«ng tin sï gióp cho viöc lëp kõ ho¹ch cã Çy ñ luën cø trong viöc a ra c c môc tiªu, c c ho¹t éng vµ c c gi i ph p Ó ¹t îc c c môc tiªu. Tuú tõng th«ng tin cçn ph n tých mµ sö dông c«ng cô PRA kh c nhau. Th«ng th êng ng êi ta sö dông c«ng cô ph n tých nguyªn nh n vµ c c vên Ò Ó t m ra gi i ph p X y dùng kõ ho¹ch ë c së - Nh ng c n cø khi x c Þnh nh ng môc tiªu PTKT-XH ë c së: - Thùc tr¹ng kinh tõ x héi cña c së ( th«ng qua nh gi hiön tr¹ng - PRA ) - Yªu cçu ph t trión cña céng ång d n c. 2

7 - NghÞ quyõt cña Héi ång nh n d n c c cêp (nh ng chø tiªu Þnh h íng ph t trión cña vïng, qui ho¹ch ph t trión vïng). - KÕt qu nh gi hoæc íc týnh kõt qu thùc hiön kõ ho¹ch trong n m hoæc trong kú kõ ho¹ch hiön t¹i Nh ng néi dung chýnh cçn x c Þnh trong khi x y dùng môc tiªu tæng qu t: - Nh ng môc tiªu vò ph t trión kinh tõ - Nh ng môc tiªu vò ph t trión v n ho, x héi. - Nh ng môc tiªu vò ph t trión an ninh quèc phßng Lùa chän thø tù u tiªn NhiÒu khi nh ng môc tiªu îc x c Þnh qu nhiòu v vëy ph i lùa chän, so s nh nh ng ho¹t éng nµo cçn u tiªn lµm tr íc vµ ho¹t éng nµo lµm sau, c n èi víi kh n ng vµ nguån lùc cã s½n cña Þa ph ng Ó n ng cao týnh kh thi cña kõ ho¹ch. Cã thó dïng c«ng cô x¾p xõp theo thø tù u tiªn Ó lùa chän ra nh ng môc tiªu nµo cã ióm cµng cao th îc u tiªn lµm tr íc X y dùng kõ ho¹ch hµng n m Sau khi lùa chän môc tiªu u tiªn cçn lµm râ, nh ng ho¹t éng cô thó Ó ¹t îc nh ng môc tiªu lùa chän. Mét lçn n a c c ho¹t éng ph i îc xõp theo thø t u tiªn. C c ho¹t éng ph i îc th o luën kü cµng víi ng êi d n vµ ph i tr lêi îc c c c u hái sau: - Lµm c i gi? - Lµm ë u? - Khi nµo? - Khèi l îng bao nhiªu? - Tr ch nhiöm cña th«n b n? - Hç trî g tõ bªn ngoµi? S n phèm cña b íc nµy lµ mét b n kõ ho¹ch hoµn chønh Ó a lªn x tæng hîp theo hö thèng bióu (cña cêp b n, x ) 2.4. Tæ chøc thùc hiön x y dùng kõ ho¹ch t¹i b n Thêi gian tiõn hµnh cho mét b n lçn Çu tiªn x y dùng kõ ho¹ch lµ 3 ngµy. Ó m b o sù tham gia Çy ñ cña c c thµnh viªn n vµ nam trong b n, cã thó mêi trùc tiõp phô n hoæc khuyõn khých c thµnh viªn nam vµ n trong hé gia nh cïng tham gia Ngµy thø nhêt Buæi s ng Tr ëng b n víi sù trî gióp cña c n bé h íng dén, th«ng b o râ rµng cho mäi ng êi biõt: - Môc Ých vµ néi dung cña ît nh gi vµ lëp kõ ho¹ch. - C ch thøc tiõn hµnh néi dung lµm viöc trong 3 ngµy. - Chia nhãm vµ ph n c«ng c c nhãm theo tõng chñ Ò (nh thu thëp sè liöu c b nph n lo¹i kinh tõ hé, n«ng nghiöp, l m nghiöp, y tõ gi o dôc, kõt cêu h¹ tçng,...) - Chó ý ph n c«ng c c thµnh viªn trong th«n b n theo kh n ng hióu biõt cña hä víi tõng chñ Ò. NÕu phô n qu e ng¹i, cã thó chia hä thµnh mét nhãm riªng hoæc nõu hä tham gia vµo c c nhãm nam cçn nh¾c nhë tr ëng nhãm Æc biöt khuyõn khých vµ chó ý tíi nh ng ý kiõn cña hä. 3

8 TiÕn hµnh nh gi - C c nhãm h íng dén vµ thèng nhêt ph ng ph p nh gi theo tõng chñ Ò îc ph n c«ng. - C c nhãm tiõn hµnh nh gi theo tõng chñ Ò îc ph n c«ng Buæi chiòu: C c nhãm tiõp tôc nh gi theo tõng chñ Ò Ngµy thø hai: C c nhãm tiõp tôc nh gi theo tõng chñ Ò îc ph n c«ng Ngµy thø ba Buæi s ng Häp c c nhãm - ¹i diön cña tõng nhãm tr nh bµy kõt qu nh gi vµ Ò xuêt cña tõng nhãm. Sau ã c c thµnh viªn cña nhãm kh c tham gia ãng gãp vµ bæ xung ý kiõn. - Tr ëng b n tæng hîp kõt qu cña c c nhãm thµnh mét nh gi chung vò thùc tr¹ng cña b n hiön nay. LËp kõ ho¹ch - Tr ëng b n, cïng víi c c nhãm tëp hîp vµ liöt kª c c ho¹t éng theo Ò xuêt cña tõng c«ng cô. - Sµng läc c c ho¹t éng vµ x¾p xõp theo thø tù u tiªn theo nguyªn t¾c: Møc é cêp thiõt, dô lµm, Ýt lö thuéc vµo bªn ngoµi, phï hîp víi c ch lµm cña Þa ph ng. - X y dùng kõ ho¹ch 5 n m vµ kõ ho¹ch ph t trión cña n m thø nhêt. Buæi chiòu - Tæ chøc mét cuéc häp toµn d n b n Ó th o luën vµ bæ xung vµo kõt qu nh gi cña c c nhãm. - Tr íc tiªn, tr ëng b n thay mæt cho c c nhãm tr nh bµy kõt qu nh gi, kõ ho¹ch môc tiªu 5 n m vµ kõ ho¹ch ho¹t éng cña n m Çu tiªn. - KhuyÕn khých d n b n tham gia ãng gãp ý kiõn bæ xung vµo b n kõ ho¹ch. Æc biöt Ó cho nh ng ng êi phô n nãi lªn nh ng ý kiõn cña m nh ßi hái cçn cã sù kiªn nhén v hä cã thó gæp khã kh n h n khi tr nh bµy tr íc m «ng. - Dùa vµo kõt qu ãng gãp ý kiõn cña d n b n, tr ëng b n bæ xung vµ sµng läc lçn cuèi cïng c c ho¹t éng trong b n kõ ho¹ch. - Cuèi cïng lµ kõ ho¹ch ph t trión th«n b n îc x y dùng víi sù tham gia, nhêt trý cao cña toµn d n trong th«n b n. 4

9 Tæng hîp sè liöu ë c c cêp Trong qu tr nh lëp kõ ho¹ch th kh u tæng hîp vµ xö lý sè liöu ë cêp x lµ rêt quan träng èi víi toµn bé kõ ho¹ch îc x y dùng nªn tõ th«n b n. Sau khi sè liöu ë cêp th«n b n îc tëp hîp vò bé phën kõ ho¹ch cña x, c n bé kõ ho¹ch cña x xem xðt vµ tæng hîp theo tõng bióu èi víi têt c c c b n cña x ã chi tiõt theo tõng h¹ng môc. Cô thó lµ: BiÓu x y dùng kõ ho¹ch cêp th«n,b n tæ d n phè. BiÓu 01: BiÓu d liöu c b n ( cã c c bióu 01,02,03,04) BiÓu 2: KÕ ho¹ch s n xuêt n«ng l m nghiöp. BiÓu 3: KÕ ho¹ch s n xuêt c«ng nghiöp - X y dùng. BiÓu 4: kõ ho¹ch y tõ - v n ho - gi o dôc. BiÓu 5: KÕ ho¹ch x y dùng kõt cêu h¹ tçng. BiÓu tæng hîp kõ ho¹ch cêp x, ph êng. BiÓu 1: Tæng hîp dù liöu c b n ( cã c c bióu 01,02,03,04 ) BiÓu 2: Tæng hîp kõ ho¹ch s n xuêt n«ng l m nghiöp. BiÕu 3 : Tæng hîp kõ ho¹ch s n xuêt c«ng nghiöp - x y dùng. BiÓu 4 : Tæng hîp kõ ho¹ch Y- tõ v n ho - gi o dôc. BiÓu 5 : Tæng hîp x y dùng kõt cêu h¹ tçng. L u ý: Khi tæng hîp sè liöu, c n bé kõ ho¹ch ph i trung thùc víi sè liöu cã. Tuy nhiªn kh«ng m y mãc céng c c sè liöu cña b n mµ ph i tiõn hµnh ph n tých cô thó. 5

10 ThÈm Þnh, phª duyöt vµ giao kõ ho¹ch 1. ThÈm Þnh 1.1. Môc Ých cña viöc thèm Þnh Nh»m lµm cho kõ ho¹ch cã týnh kh thi trong iòu kiön nguån lùc cã thó cã. Nh»m lµm cho kõ ho¹ch phï hîp víi Þnh h íng ph t trión chung cña Þa ph ng Néi dung cña c«ng t c thèm Þnh ThÈm Þnh c c chø tiªu tëp trung vµo - TÝnh hîp lý cña c c chø tiªu: (Cao hay thêp). - Kh n ng thùc hiön: Cã thó thùc hiön îc c c chø tiªu ã kh«ng trªn c së c c nguån lùc cã thó huy éng? VÝ dô: èi víi chø tiªu s n l îng l ng thùc: CÇn xem xðt c c vên Ò cã liªn quan Õn s n l îng nh kh p dông gièng míi nh thõ nµo?, kh n ng t ng diön tých gieo trång, kh n ng t ng vô, c c iòu kiön kh c cã liªn quan nh thuû lîi, kü thuët,... cã m b o cho viöc t ng chø tiªu s n l îng l ng thùc kh«ng? ThÈm Þnh c c gi i ph p tëp trung vµo - TÝnh hiön thùc cña c c gi i ph p ( Nguån vèn, nh n lùc, sù hç trî tõ bªn ngoµi, tiõn é thùc hiön cã phï hîp kh«ng ). VÝ dô: èi víi viöc x y dùng c c c«ng tr nh: - ThÈm Þnh týnh hiöu qu - TÝnh hîp lý vò mæt kü thuët - Kh n ng thùc hiön ( Vèn, kü thuët,... ) - Kh n ng tiªu thô s n phèm èi víi nh ng s n phèm cã týnh hµng ho - Huy éng néi lùc 1.3. C c b íc thèm Þnh CÊp th«n b n, tæ d n phè ChØnh söa vµ häp th«ng qua toµn thó ng êi d n, b o c o göi b n kõ ho¹ch lªn UBND X chëm nhêt lµ ngµy 15/8 CÊp x,ph êng: ViÖc thèm Þnh vµ thèng nhêt kõ ho¹ch ph i xong tr íc ngµy 30/8 vµ b o c o lªn UBND HuyÖn b n kõ ho¹ch tæng hîp, thèm Þnh.TËp trung vµo: - èi víi c c chø tiªu: TÝnh hîp lý, kh n ng thùc hiön so víi n ng lùc cña x, cña tõng th«n b n vµ sù hç trî tõ bªn ngoµi ( cã thó cã ). - Thø tù u tiªn c c ho¹t éng phï hîp ch a? - TiÕn é thùc hiön c c gi i ph p hîp lý ch a? CÊp huyön: ViÖc thèm Þnh kõ ho¹ch ë x ph i xong trong kho ng thêi gian tõ 20-25/9. TËp trung vµo: - Cã phï hîp víi Þnh h íng, qui ho¹ch ph t trión chung cña huyön kh«ng? - Kh n ng hç trî cña huyön p øng nh ng yªu cçu cña x nh thõ nµo? 6

11 2. Phª duyöt kõ ho¹ch Phª duyöt kõ ho¹ch theo nguyªn t¾c: CÊp tønh phª duyöt cho cêp huyön, cêp huyön phª duyöt cho cêp x. Sau khi thèm Þnh kõ ho¹ch, UBND huyön cã thó yªu cçu x chønh söa kõ ho¹ch cho phï hîp víi nguån lùc hç trî tõ bªn ngoµi (huyön, tønh, c c dù n nõu cã ). Sau ã UBND huyön xem xðt l¹i lçn n a råi ra quyõt Þnh phª duyöt kõ ho¹ch cho cêp x. 3. Giao kõ ho¹ch CÊp huyön UBND huyön tæ chøc häp giao kõ ho¹ch cho c c x, bao gåm c c ngµnh liªn quan vµo cuèi th ng 11 hµng n m. Néi dung giao kõ ho¹ch ë cêp huyön: - C c chø tiªu ph t trión chñ yõu vò c c mæt kinh tõ - x héi - C c nguån lùc hç trî tõ huyön: vèn, vët t, kü thuët,... CÊp x C n cø kõ ho¹ch îc giao tæ chøc giao kõ ho¹ch cho tõng th«n b n (chëm nhêt vµo ngµy 25/12 ). Néi dung: - C c chø tiªu chñ yõu. C c nguån lùc hç trî tõ x, huyön tæ chøc thùc hiön x y dùng kõ ho¹ch t¹i b n. 7

12 Tµi liöu sè... Tæ chøc nh gi kõ ho¹ch n m vµ x y dùng kõ ho¹ch n m (Thêi gian 1 ngµy t¹i b n èi víi b n cò lµm 2-3 n m) Buæi s ng 1. Ban qu n lý th«n b n vµ nh ng n«ng d n îc lùa chän cïng víi c n bé h íng dén nh gi l¹i tõng ho¹t éng trong kõ ho¹ch ph t trión n m : Nh ng c n cø Ó nh gi - Sö dông b n kõ ho¹ch n m 200.., nh ng ho¹t éng thùc hiön theo nhu cçu cña ng êi d n nh ng kh«ng n»m trong kõ ho¹ch, kõ ho¹ch ho¹t éng hµng th ng vµ sæ ghi chðp cña th«n b n, rµ so t l¹i c c ho¹t éng thùc hiön, so s nh chø tiªu kõ ho¹ch víi viöc thùc hiön - Ph n tých vµ t m ra nguyªn nh n kh«ng hoµn thµnh kõ ho¹ch, ch a thùc hiön kõ ho¹ch, hoæc thùc hiön mµ kh«ng ¹t îc kõt qu 2. Th o luën a ra nh ng gi i ph p, lùa chän nh ng ho¹t éng vµ dù th o b n kõ ho¹ch ho¹t éng n m Nh ng c n cø Ó x y dùng kõ ho¹ch cho n m tiõp theo: - C n cø vµo nh ng gi i ph p võa th o luën ë phçn nh gi - C n cø vµo nhu cçu hiön t¹i cña ng êi d n - C n cø vµo Þnh h íng ph t trión cña huyön, x Buæi chiòu 3. Häp toµn thó d n b n - Mêi mçi hé gia nh Ýt nhêt mét ng êi tham gia ( trong ã cã 1/3 phô n ) - Tr nh bµy môc Ých cña ît nh gi vµ x y dùng kõ ho¹ch ph t trión th«n b n n m Tr ëng th«n b o c o kõt qu nh gi viöc thùc hiön kõ haäch vµ dù kiõn kõ ho¹ch n m ãng gãp ý kiõn cña d n b n. - Thèng nhêt kõt qu nh gi vµ kõ ho¹ch n m tiõp theo. - Thèng nhêt thêi gian göi kõ ho¹ch lªn x Ó tæng hîp. Ghi chó: Tr íc khi trión khai nh gi kõ ho¹ch, tr ëng th«n ph i thoµn thµnh b n thu thëp d liöu c b n vµ thèng nhêt lùa chän Ýt nhêt 10 n«ng d n ¹i diön cho c c ban ngµnh vµ nh ng n«ng d n am hióu vò c c häat éng cña i¹ ph ng tham gia. 8

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn