file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B"

Bản ghi

1 Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión ( ) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong giai o¹n tõ n m Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thuþ ión (MRDP) îc tiõn hµnh trong ph¹m vi cña 5 tønh, gåm 18 huyön vµ 74 x thuéc vïng nói phia b¾c ViÖt Nam. Tæng d n sè trong vïng dù n lµ ngêi víi sè hé gia nh lµ Trong sè nµy h n 40% d n sè lµ c c nhãm ång bµo d n téc Ýt ngêi. Ch ng tr nh x c Þnh c«ng t c giao Êt lµ mét ho¹t éng quan träng Ó em l¹i quyòn sö dông Êt l u dµi cho n«ng d n vµ còng lµ bíc cêp b ch Çu tiªn trong hµng lo¹t ho¹t Ó hç trî viöc sö dông Êt cña ngêi n«ng d n mét c ch cã hiöu qu vµ bòn v ng. Trong néi dung "ho¹t éng qu n lý Êt ai" cña ch ng tr nh, viöc ph t trión vµ c i tiõn c c ph ng ph p cã ngêi d n tham gia trong qui ho¹ch sö dông Êt ai, giao Êt vµ qu n lý b o vö rõng sï îc chó träng, vµ tríc khi kõt thóc ch ng tr nh th c«ng t c giao Êt sï îc hoµn têt trong têt c c c x thuéc vïng dù n. C«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt lµ mét phçn cña c«ng cuéc æi míi vò qu n lý Êt ai ang îc tiõn hµnh ë ViÖt Nam. Môc Ých cña c«ng t c nµy lµ nh»m n ng cao sù qu n lý sö dông vµ b o vö nguån tµi nguyªn Êt vµ cuèi cïng em l¹i sù ph t trión kinh tõ vµ b o vö m«i trêng cña Êt níc. Tríc y, c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt îc sö dông nh lµ mét c«ng cô hç trî cho viöc x y dùng kõ ho¹ch p Æt tõ trªn xuèng vµ kióm so t viöc sö dông Êt ai. HiÖn nay, qui ho¹ch sö dông Êt lµ c«ng cô cña c nhµ níc (Nhµ níc së h u Êt ai) nh»m n ng cao viöc sö dông Êt cã hiöu qu vµ bòn v ng vµ c èi víi ngêi sö dông Êt hîp ph p Ó ¹t îc yªu cçu ã. Sù kiön quan träng trong viöc æi míi qu n lý Êt ai lµ viöc ban hµnh LuËt Êt ai míi n m 1993, NghÞ Þnh 64/CP (1993) vò viöc giao Êt n«ng nghiöp vµ NghÞ Þnh 02/CP (1994). VÒ viöc giao Êt l m nghiöp. Thùc hiön viöc giao Êt vµ kìm theo cêp giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt l u dµi lµ mét iòu kiñen quyõt Þnh tríc hõt m b o viöc sö dông Êt cã hiöu qu. Khi ngêi n«ng d n cã quyòn sö dông Êt râ rµng, l u dµi hä sï m¹nh d¹n Çu t trªn m nh Êt cña hä nh»m x y dùng mét hö thèng canh t c bòn v ng kó c viöc Çu t trång c y vµ trång rõng. TiÕn tr nh giao Êt hiön ang tiõn hµnh lµ mét bíc quan träng nh»m em l¹i quyòn sö dông Êt l u dµi cho ngêi sö dông. ViÔn c nh cña néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai trong ch ng tr nh Sö dông tµi nguyªn Êt mét c ch cã hiöu qu vµ bòn v ng ë trong vïng dù n (C c x vïng nói cao n i chñ yõu sinh sèng cña c c nhãm ång bµo d n téc Ýt ngêi), trªn c së cã giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt l u dµi vµ c c ph ng ph p x y dùng kõ ho¹ch cã ngêi d n tham gia, c n b»ng lîi Ých cña nhµ níc vµ ngêi d n sö dông Êt ë Þa ph ng. S å néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh

2 Page 2 of Qui ho¹ch sö dông Êt Chñ yõu lµ lµm qui ho¹ch sö dông Êt cêp x, tuy nhiªn x y dùng kõ ho¹ch sö dông Êt cêp th«n vµ x y dùng kõ ho¹ch sö dông Êt ë qui m«hé gia nh còng îc thùc hiön. TØnh Lao Cai x y dùng mét m«h nh sö dông PRA Ó tiõn hµnh qui ho¹ch sö dông Êt cã ngêi d n tham gia rêt tèt. Dù n tønh Hµ Giang tiõn hµnh x y dùng qui ho¹ch vµ lëp kõ ho¹ch sö dông Êt ë c 3 cêp: X, th«n b n vµ hé gia nh. ViÖn qui ho¹ch l m nghiöp (FIPI) tham gia tiõn hµnh lµm qui ho¹ch sö dông Êt ë Hµ Giang n m 1996 (kõt hîp víi lêy méu Êt Ó ph n tých) ë têt c 16 x trong vïng dù n. Chi phý qui ho¹ch khoang /ha. X y dùng kõ ho¹ch sö dông Êt cêp th«n vµ hé gia nh sï tiõp tôc îc tiõn hµnh bëi FIPI vµ Trung T m Nghiªn Cøu L m NghiÖp (FRC) t¹i 78 th«n b n trong vïng dù n víi chi phý kho ng /ha. MÆc dï vëy, vò sù cçn thiõt vµ t nh tr¹ng qui ho¹ch sö dông Êt ë c c cêp kh c nhau vén kh«ng cã sù râ rµng. Nh n chung, viöc qui ho¹ch sö dông Êt îc coi lµ lµm c së cho viöc giao Êt, n ng cao s n xuêt n«ng l m nghiöp vµ b o vö Êt ai vµ týnh a d¹ng sinh häc. Thµnh qu cña c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt phait th«ng qua Së Þa ChÝnh (DLA) vµ îc xðt duyöt bëi Uû Ban Nh n D n cêp huyön VÝ dô vò p dông ph ng ph p qui ho¹ch sö dông Êt cêp x ( X Thîng L m, HuyÖn Na Hang, tønh Tuyªn Quang) X Thîng L m bao gåm 11 th«n, víi tæng diön tých tù nhiªn lµ ha vµ d n sè lµ trong ã 94% lµ ngêi d n téc Tµy. Çu tiªn, ranh giíi cña c c th«n b n vµ hiön tr¹ng sö dông Êt îc x c Þnh. Êt n«ng nghiöp îc giao cho c c hé gia nh.

3 Page 3 of 9 Êt l m nghiöp îc ph n chia ra lµm 3 lo¹i: - Rõng Æc dông - Rõng phßng hé (rõng Çu nguån) - Rõng s n xuêt Vµ mét b n å vò Êt rõng îc vï víi tû lö 1: Qui ho¹ch sö dông Êt trong t ng lai Õn n m 2005 îc thó hiön trªn b n å sö dông Êt víi tû lö 1: Thay æi lín nhêt îc thó hiön qua sù thay æi cña diön tých Êt hoang ho ( Êt trèng) îc qui ho¹ch thµnh Êt l m nghiöp. Lo¹i Êt ai DiÖn tých n m 1995 (ha) DiÖn tých n m 2005 (ha) Sù thay æi (ha) Êt n«ng nghiªp Êt trèng Êt l m nghiöp Êt thæ c Êt chuyªn dïng Tæng c c lo¹i Êt DiÖn tých Êt rõng s n xuêt (diön tých 584 ha chiõm 13% tæng diön tých Êt l m nghiöp) cçn ph i äc giao cho Õn hé gia nh trong x. DiÖn tých ha cña rõng phßng hé Çu nguån cçn ph i îc giao cho c c tæ chøc nh lµ c c l m trêng quèc doanh. Môc Ých chýnh cña c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt cña Thîng L m lµ nh»m Ó t¹o nªn c së cho c hai c«ng t c giao t vµ n ng cao s n xuêt vµ b o vö Êt ai. Ph ng ph p qui ho¹ch sö dông Êt ë cêp x nµy huy éng mét c ch tých cùc sù tham gia cña ngêi d n th«n b n th«ng qua c c cuéc häc tëp, héi häp bµn luën vµ trao æi kinh nghiöm. Ph ng ph p nµy còng cã sù tham gia ãng gãp cña nhiòu c c c quan nhµ níc trong viöc qui ho¹ch sö dông Êt. Ph ng ph p nµy îc thùc hiön bëi nhãm c«ng t c qui ho¹ch Êt ai cña huyön cïng phèi kõt hîp víi ngêi d n th«n b n. Së Þa chýnh tønh gi chøc n ng ghi chðp tµi liöu, vï b n å vµ tæng hîp tµi liöu x y dùng ph ng n qui ho¹ch VÝ dô vò p dông ph ng ph p qui ho¹ch sö dông Êt cêp th«n ë tønh Hµ Giang Ph ng ph p qui ho¹ch sö dông Êt ë cêp th«n bao gåm 6 bíc s u y: Bíc 1: Thµnh lëp nhãm c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt bao gåm thµnh viªn (gåm c n bé x vµ ngêi d n th«n b n kõt hîp lµm viöc víi tæ c n bé cña FRC). Bíc 2: Tæ chøc tëp huên cho nhãm c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt trong 2 ngµy ë trªn líp vµ 2 ngµy t¹i hiön trêng. Bíc 3: Nhãm c«ng t c tiõn hµnh thu thëp sè liöu vµ c c th«ng tin. Bíc 4: TiÕn hµnh qui ho¹ch Êt ai trong th«n Nhãm c«ng t c x y dùng mét dù th o vò qui ho¹ch sö dông Êt cho têt c c c lo¹i Êt trong th«n. TiÕn hµnh vï b n å hiön tr¹ng sö dông Êt vµ b n å dù kiõn sö dông Êt trong t ng lai (tû lö 1:10.000) Tæ chøc häp víi d n trong toµn th«n Ó tr nh bµy dù th o ph ng n vµ th o luën. Bíc 5: Tæ chøc häp xðt duyöt: Cuéc häp îc tæ chøc gåm toµn thó d n trong th«n, tæ c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt vµ c c l nh ¹o îc mêi. Tr nh bµy b n dù th o qui ho¹ch sö dông Êt îc iòu chønh sau khi îc häp víi d n (sau bíc 4) vµ tiõn hµnh th o luën. Cuèi cïng (sau khi îc iòu chønh nõu thêy cçn thiõt), b n qui ho¹ch sö dông Êt ë th«n îc mäi ngêi trong cuéc häp nhêt trý th«ng qua.

4 Page 4 of 9 Bíc 6: Hoµn chønh b n qui ho¹ch sö dông Êt cña th«n vµ viõt thuyõt minh. Ph ng ph p qui ho¹ch sö dông Êt cã ngêi d n tham gia ë cêp th«n b n nµy îc coi lµ tèt v nã gçn gièng víi ho¹t éng PRA. Th«ng qua c«ng t c nµy t¹o nªn nh ng c héi tèt Ó c n b»ng vµ ång nhêt gi a lîi Ých quèc gia vµ ngêi d n Þa ph ng trong viöc x y dùng kõ ho¹ch sö dông Êt ë trong th«n. Tuy nhiªn, c«ng t c x y dùng qui ho¹ch sö dông Êt lµ c«ng t c thêng xuyªn liªn tôc cña tønh vµ c c tønh cçn ph i tù x y dùng îc n ng lùc cña tønh Ó tù m ng c«ng t c qui ho¹ch sö dông Êt nµy. VÒ mæt l u dµi, viöc ký kõt hîp ång víi c c c quan bªn ngoµi nh FRC hay FIPI Ó thùc hiön c«ng t c nµy nh hiön nay ang tiõn hµnh cçn ph i îc thay thõ bëi viöc qui ho¹ch vµ x y dùng kõ ho¹ch do chýnh c c c n bé kõ ho¹ch cña tønh ë giai o¹n Çu hay cña huyön m nhën C«ng t c giao Êt C ch thùc hiön ho¹t éng nµy ë mçi tønh dù n lµ hoµn toµn kh c nhau tuú theo mçi tønh. ViÖc giao Êt ë tønh Phó Thä, Tuyªn Quang vµ Hµ Giang îc thùc hiön cho têt c c c hé trong th«n hay trong x trong khi ã ho¹t éng giao Êt chø - îc thùc hiön èi víi c c hé ióm ë c c tønh Lao Cai vµ Yªn B i. Sù phèi hîp gi a c c c quan kh c nhau trong tønh nh: Së Þa ChÝnh, Chi Côc KiÓm L m vµ Së N«ng NghiÖp Ó thùc hiön c«ng t c nµy cßn Ýt g¾n bã VÝ dô vò ph ng ph p giao Êt îc sö dông ë huyön Hoµng Su Ph, tønh Hµ Giang Nguyªn lý cña ph ng ph p: C n cø ph p lý lµ luët Êt ai vµ nghþ Þnh 64 vµ 02 cña chýnh phñ vµ v n b n híng dén cña tønh Hµ Giang n m TÊt c c c lo¹i Êt ai hiön ang îc sö dông bëi c c hé gia nh sï îc giao cho hé ã (hîp ph p ho quyòn sö dông Êt hiön ang dïng). DiÖn tých Êt hiön ang cßn trong t nh tr¹ng tranh chêp sï kh«ng îc giao (sï giao sau khi sù tranh chêp îc gi i quyõt). Ph ng ph p: 1) X¾p xõp vò tæ chøc: Thµnh lëp héi ång giao Êt vµ tæ c«ng t c giao Êt Ó thùc hiön c«ng t c giao Êt cã sù phèi hîp víi c c trëng th«n vµ c c hé gia nh îc giao Êt. 2) Ph n lo¹i Êt ai: HÖ thèng ph n lo¹i Êt ai îc sö dông lµ hö thèng ph n lo¹i Êt cña Tæng Côc Þa ChÝnh (GDLA). HÖ thèng ph n lo¹i nµy gåm 6 lo¹i Êt chýnh (theo luët Êt ai) vµ nhiòu h¹ng môc nhá kh c. 3) C c t liöu: ViÖc kh o s t îc dùa trªn sù thó hiön th«ng qua nh m y bay cã tû lö 1:5.000 îc phãng to thµnh b n å Þa chýnh còng cã tû lö 1: ) Sù tham gia cña ngêi d n: Tæ chøc c c cuéc häp víi ngêi d n th«n b n Ó phæ biõn t nh h nh chung. Trëng th«n tham gia suèt qu tr nh kh o s t. C c hé gia nh tham gia trong viöc kióm tra vþ trý vµ h nh d ng m nh ruéng cña m nh - îc thó hiön trªn b n å Þa chýnh (nõu cã nghi ngê sï i thùc Þa Ó x c minh l¹i) vµ chêp nhën sè o diön tých îc týnh to n. 5) C c bíc tiõn hµnh giao Êt: TiÕn tr nh giao Êt îc chia theo c c bíc nh sau: Thµnh lëp héi ång giao Êt ë cêp x Tæ chøc tæ c«ng t c kh o s t Tæ chøc häp d n Ó th«ng b o vò c«ng t c giao Êt TiÕn hµnh vï b n å Þa chýnh vµ cã sù kióm tra cña Së Þa ChÝnh Tæ chøc häp d n Ó kióm tra vµ chêp nhën b n å Þa chýnh, diön tých vµ Ó ngêi d n viõt vµ ký vµo n xin nhën Êt. Tæ chøc häp héi ång giao Êt Ó xðt duyöt n xin nhën Êt. ng ký vµo sæ ng ký Êt ai. Göi toµn bé b n å Þa chýnh vµ hå s Õn Uû Ban Nh n D n huyön xðt duyöt. ng ký vµo sæ Þa chýnh. CÊp giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt (LTC). ng ký giêy chøng nhën vµo sæ cêp gi y chøng nhën giêy quyòn sö dông Êt. 6. Chi phý: Chi phý khi p dông ph ng ph p nµy lµ /ha.

5 Page 5 of 9 Ph ng ph p nµy îc p dông t¹i 2 x Phè L«vµ NËm DÞch víi tæng diön tých lµ ha vµ 674 hé gia nh. TÊt c c c hé gia nh nhën îc giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt l u dµi. Ph ng ph p nµy îc coi lµ dô dµng p dông vµ nhanh. Tuy nhiªn, do kh«ng cã ñ nh m y bay cho toµn bé diön tých cña tønh vµ nõu cçn lµm thªm nh m y bay th sï lµm cho chi phý cña ph ng ph p sï cao lªn. T ng cêng sù tham gia cña ngêi d n Ó hç trî cho viöc giao Êt vµ gi i quyõt vên Ò tranh chêp Êt ai îc coi lµ c«ng t c quan träng trong ph ng ph p nµy. MÆt kh c, khi p dông ph ng ph p nµy còng cçn t¹o ra îc sù phèi kõt hîp chæt chï h n gi a 3 c quan: Së Þa ChÝnh, Së N«ng NghiÖp vµ Chi Côc KiÓm L m tønh nh»m Ó ¹t îc qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt mang týnh chêt a ngµnh thùc sù Thö nghiöm ph ng ph p giao Êt l m nghiöp míi Nhµ níc ang cã mét ßi hái rêt lín èi víi c c tønh lµ cçn ph i hoµn thµnh c«ng t c giao têt c c c lo¹i Êt. Ch ng Tr nh Ph t TriÓn N«ng Th«n MiÒn Nói sï cè g¾ng Èy m¹nh ho¹t éng giao Êt trong c 5 tønh cña vïng dù n. Ho¹t éng quan träng nhêt cña néi dung qu n lý Êt ai ë c 5 tønh vïng dù n lµ ph i x y dùng vµ tiõn hµnh thö nghiöm nh ng ph ng ph p giao Êt l m nghiöp míi. Nh ng ph ng ph p nµy cçn ph i tu n thñ nh ng yªu cçu vò mæt ph p lý vµ nh ng qui Þnh cña nhµ nãc nhng còng cçn n gi n, dô thùc thi. Ph ng ph p míi còng cçn phï hîp víi møc é kh n ng cña c n bé Þa ph ng vµ Ýt chi phý nh»m Ó më réng viöc thùc thi giao Êt trªn Þa bµn réng lín h n. V týnh chêt phøc t¹p, khã kh n cña ho¹t éng giao Êt l m nghiöp tai 5 tønh cña vïng dù n nªn ch ng tr nh thèng nhêt viöc p dông "Ph ng ph p Tö Nª" Ó thùc hiön giao Êt. Ph ng ph p nµy îc coi lµ nhanh chãng vµ Ýt tèn kðm nªn cçn îc giíi thiöu cho c 5 tønh dù n, coi y lµ ph ng ph p c b n Ó thö nghiöm ë têt c c c x vïng dù n. Trong n m 1997, ph ng ph p nµy îc c i tiõn vµ iòu chønh cho phï hîp víi tõng iòu kiön cô thó cña mçi tønh. Trong 6 th ng Çu n m 1997, c c ho¹t éng qui ho¹ch sö dông Êt ë cêp x îc tiõn hµnh ë 8 x víi tæng diön tých ha ë 3 tønh: Lµo Cai (3 x ), Yªn B i (2 x ) vµ Phó Thä (1 x ). Mét sè c quan cña tønh îc giao nhiöm vô tiõn hµnh c«ng t c thö nghiöm nµy vµ îc c c tæ c«ng t c a ngµnh, Së Þa ChÝnh hoæc ViÖn ThiÕt KÕ Qui Ho¹ch cña tønh trùc tiõp m nhën. Ho¹t éng giao Êt îc tiõn hµnh ë mét sè x /th«n ióm Ó thö nghiöm ph ng ph p míi trong ã viöc giao Êt l m nghiöp îc u tiªn hµng Çu. T¹i têt c c c th«n ióm cña 3 tønh Lao Cai, Hµ Giang vµ Phó Thä, cã trªn 400 ha Êt l m nghiöp îc giao cho c c hé gia nh. cã 947 hé ë Hµ Giang vµ Phó Thä nhën îc giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt (sæ á). Cßn hai tønh Yªn B i vµ Tuyªn Quang cha trión khai ho¹t éng giao Êt nµy bëi v ph ng ph p cña tønh cßn ang chê sù chêp thuën vò mæt ph p lý cña l nh ¹o chýnh quyòn tønh. 2. Tãm lîc kõt qu nghiªn cøu vò t nh h nh chiõm h u Êt ai vµ giao Êt ë hai x miòn nói trong vïng dù n 2.1. X Thîng L m, HuyÖn Na hang, TØnh Tuyªn Quang Giíi thiöu chung Toµn x cã ngêi vµ 715 hé gia nh. X ë c ch xa huyön lþ Na Hang kho ng 20 km vò híng t y-b¾c. C së h¹ tçng cña x t ng èi kh víi sù thuën lîi vò c c mæt giao lu hµng ho, trêng häc vµ bönh viön cho a sè d n sèng trong x. Thµnh phçn d n téc trong x gåm: Ngêi Tµy: ngêi Ngêi Dao: 208 ngêi Ngêi Kinh: 17 ngêi Tæng diön tých Êt tù nhiªn lµ ha: Bao gåm Êt n«ng nghiöp: 643,33 ha chiõm 12,32% tæng diön tých trong ã: 206,79 ha (ruéng mét vô) 114,11 ha (ruéng hai vô) Êt l m nghiöp: 3.585,42 ha chiõm 68,66% tæng diön tých trong ã: 3.165,42 ha (rõng tù nhiªn)

6 Page 6 of 9 420,00 ha (rõng s n xuêt) Giao Êt l m nghiöp X Thîng L m lµ mét trong c c x ióm cña vïng dù n vµ viöc giao Êt l m nghiöp chø îc thö nghiöm ë mét sè th«n coi ã lµ bíc thö nghiöm ban Çu Ó t m ra îc ph ng ph p tèt nhêt cho viöc p dông trong t ng lai. Êt l m nghiöp îc chia ra lµm 3 lo¹i: Êt rõng s n xuêt Êt rõng b o vö Êt rõng Æc dông ViÖc giao Êt hiön nay chø giao lo¹i Êt rõng s n xuêt. Tuy nhiªn còng cßn mét lo¹i Êt rõng n a còng îc giao cho d n theo ch ng tr nh 327 mµ sï îc Ò cëp ë phçn sau. Theo kõ ho¹ch hiön t¹i, c c hé gia nh chø îc nhën quyòn sö dông Êt l u dµi trªn diön tých Êt rõng s n xuêt. Rõng phßng hé vµ rõng Æc dông sï îc qu n lý bëi c c c quan nhµ níc. Trong tæng sè 420 ha îc coi lµ diön tých rõng s n xuêt, cã 5 th«n îc quyòn nhën Êt lµ: 20 hé gia nh cña th«n Nµ Ta 98,57 ha 65 hé gia nh cña th«n Nµ Lung 110,40 ha 13 hé gia nh cña th«n Nµ Va 14,15 ha 13 hé gia nh cña th«n Nµ Lau 58,05 ha 37 hé gia nh cña th«n B n Bo 23,15 ha Tæng diön tých giao îc 304,6 ha trong ã chø cã 5 trong sè 11 th«n cña x lµ tham gia trong ho¹t éng giao Êt nµy. Trung b nh mçi hé gia nh îc giao kho ng 2 ha vµ sù kh c nhau vò diön tých îc giao thay æi tõ 0,2 Õn 8,3 ha cho mçi hé. Tiªu chuèn c b n nhêt Ó lµm c n cø giao Êt hiön nay lµ dùa trªn sè lîng diön tých Êt ghi trong n xin nhën Êt cã týnh to n Õn nhu cçu vµ kh n ng Çu t vµ qu n lý Êt ã cña mçi hé gia nh riªng. Kh«ng ph i bêt cø hé nµo viõt n xin nhën Êt lµ còng îc giao Êt. Hé kh«ng cã Êt cã thó lµ v Êt giao cho hä qu xêu nªn kh«ng nhën hoæc v quü Êt trong th«n cã Ýt nªn kh«ng ñ Êt Ó giao cho hä. Sè 116 ha Êt rõng s n xuêt cßn l¹i sï kh«ng îc giao cho c c hé trong thêi gian nµy v cã mét sè lý do. Cã thó lµ do diön tých ã kh«ng phï hîp Ó trång rõng s n xuêt, lµ Êt träc, thêng cã é dèc cao vµ ë n i qu xa x«i khã tíi îc. Mét sè diön tých cßn cã c y nhng chø t¹o thµnh c c khu vùc nhá n»m r i r c trªn mét khu vùc lín kh«ng cã ranh giíi râ rµng Ó ph n biöt îc cã rõng hay kh«ng cã rõng. ChØ cã nh ng diön tých rõng lín h n 1 ha lµ sï îc giao. Nh ng diön tých Êt kh c n»m trong sè 116 ha Êt cha îc giao thêng lµ lo¹i Êt kh«ng îc sö dông canh t c v c c nguyªn nh n thiõu v«n Çu t vµ lao éng Giao Êt l m nghiöp: vý dô t¹i hai th«n Na Lung vµ Na Va Th«n Na Lung cã 80 hé gia nh vµ th«n Na Va cã 65 hé vµ phçn lín c c hé gia nh Òu îc nhën Êt nhng cha nhën îc "sæ á". C c hé n«ng d n kh«ng cã n yªu cçu xin nhën Êt võa qua cã thó îc chia thµnh 2 nhãm hé: Mét lµ nhãm c c hé cã ñ diön tých rõng vµ lµ nhãm c c hé kh«ng cã ñ lao éng Ó qu n lý thªm Êt rõng cã hiöu qu. 13 hé ë th«n Nµ Va viõt n xin nhën Êt rõng s n xuêt. MÉu Êt ¹i diön cho c c lo¹i Êt kh c nhau îc thu thëp. C n bé phßng Þa chýnh huyön Õn th«n häp víi d n vµ tr nh bµy b n å Þa chýnh cña th«n. Ranh giíi Êt ai îc x c Þnh trªn b n å Þa chýnh sau khi tæ c«ng t c i kh o s t ranh giíi ngoµi thùc Þa cïng víi ngêi d n trong th«n. GiÊy chøng nhën quyòn sö dông Êt îc ký vµ hiön nay ngêi d n ang mong îi nhën îc giêy chøng nhën chýnh thøc ã. Kh«ng cã kõ ho¹ch sö dông Êt chi tiõt îc tiõn hµnh cïng víi sù tham gia cña ngêi d n ë trong th«n. Khi n«ng d n ký vµo giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt n gi n lµ hä ång ý sï trång vµ ch m sãc nh ng lo¹i c y nh»m cho môc Ých s n xuêt. Nhng nõu sau thêi gian 2 n m, bé phën theo dâi l m nghiöp cña x thêy r»ng hé gia nh nµo kh«ng kh«ng thùc hiön trång c y hoæc kh«ng cã biön ph p qu n lý Êt ai thých hîp th giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt ã sï bþ thu håi vµ Êt sï îc tr l¹i cho x. ViÖc cha tiõn hµnh x y dùng kõ ho¹ch sö dông Êt cô thó ë th«n Nµ Va cho diön tých Êt îc giao cã thó sï kh«ng g y nªn khã kh n ë Nµ va v th«n nµy n»m trong vïng dù n ph t trión n«ng th«n miòn nói do ã c y con sï îc dù n cung cêp. Tuy nhiªn n«ng d n vén yªu cçu sù hç trî nhiòu vò mæt khuyõn

7 Page 7 of 9 n«ng tõ nh ng ngêi n«ng d n cã kinh nghiöm trong viöc trång c c lo¹i c y l m nghiöp. 2.3 X NËm Lµnh, HuyÖn V n ChÊn, tønh Yªn B i Giíi thiöu chung NËm Lµnh lµ x vïng cao n»m ë phýa t y cña huyön V n ChÊn, tønh Yªn B i. Toµn x cã 7 th«n víi tæng sè nh n khèu lµ ngêi vµ 401 hé gia nh. D n sè trong x bao gåm 7 nhãm d n téc kh c nhau: Nhãm d n téc Sè hé Nh n khèu % so tæng sè Dao H'mong Th i Kinh Tµy Kh Mó Tæng diön tých Êt ai tù nhiªn cña x lµ ha trong ã cã: Ruéng lóa níc: 35,2 ha Êt dèc du canh: 111,8 ha Êt n ng trång ng«/s¾n: 67,6 ha ChÌ vµ cä: 13,1 ha Toµn x cã 2.995,4 ha rõng chiõm 38% tæng diön tých tù nhiªn. Cã 4.325,9 ha Êt l m nghiöp nhng kh«ng cßn rõng chiõm 55,8% tæng diön tých tù nhiªn. DiÖn tých rõng chñ yõu n»m ë khu vùc xung quanh ranh giíi cña x n i cã nhiòu khã kh n Ó Õn îc, ë chç rêt dèc vµ ë trªn Ønh nói cao Giao Êt l m nghiöp PhÇn bµn luën vò viöc giao Êt l m nghiöp cã thó îc ph n thµnh 2 phçn; PhÇn mét bµn vò c«ng t c giao Êt chung theo kõ ho¹ch cña tønh vµ phçn hai bµn vò viöc giao Êt l m nghiöp díi sù qu n lý ký kõt hîp ång cña ch ng tr nh 327. Êt l m nghiöp îc giao cho c c hé gia nh riªng lî vµ cho c c tæ chøc. Tæng diön tých Êt îc giao lµ 5.911,3 ha theo c c lo¹i rõng sau: Rõng tù nhiªn: 358,2 ha Êt phôc håi rõng t i sinh: 72,4 ha Rõng s n xuêt: 3.135,1 ha Vên rõng: 394,0 ha Êt rõng qua khai th c: 1.951,0 ha Êt îc giao cho: Giao cho hé gia nh:4.544,2 ha L m trêng V n ChÊn: 557,8 ha Phßng L m nghiöp: 340,0 ha Êt îc giao cho hé gia nh c n cø vµ n xin nhën Êt cña hé nép cho héi ång giao Êt (còng lµ ngêi híng dén ngêi d n trong th«n viõt n). Yªu cçu nhën Êt cña c c hé, nh îc ghi trong n xin nhën Êt, îc em ra xðt duyöt c n cø vµo kh n ng qu n lý Êt ai cã hiöu qu hay kh«ng còng nh c n cø vµo quü Êt cçn giao cho d n cã trong th«n.

8 Page 8 of 9 Kh«ng cã kõ ho¹ch sö dông Êt îc x y dùng. Møc é Çu t vò vèn còng nh sù hç trî cña khuyõn n«ng trong viöc trång rõng vµ s n xuêt rõng hiö naycha cã sè liöu nh gi. C c lo¹i Êt kh c nhau thuéc Êt l m nghiöp theo sù m«t cña ViÖn Qui Ho¹ch cña tønh thêng liªn quan víi nhau vµ Êt l m nghiöp còng kh«ng n thuçn chø trång c y l m nghiöp, nhng Êt dïng Ó trång xen c y n«ng nghiöp îc coi lµ Êt l m nghiöp dïng víi môc Ých kõt hîp. Rõng tù nhiªn îc qui lµ rõng s n xuêt th gi nguyªn chñ lµ nhµ níc vµ ngêi n«ng d n chø cã tr ch nhiöm b o vö. Êt rõng phôc håi t i sinh îc giao cho hé gia nh Ó b o vö sù phôc håi cña rõng vµ kh«ng äc phðp èt r y lµm n ng. Rõng s n xuêt îc giao Ó trång c c lo¹i c y c«ng nghiöp dµi ngµy theo kõ ho¹ch chung cña tønh (th«ng thêng Î trång quõ, c y lêy gç) Vên rõng îc giao cho hé gia nh Ó trång c y n«ng nghiöp hoæc l m nghiöp nh: tre luång, chì hoæc cµ phª. îc phðp trång c y n«ng nghiöp nhng kh«ng îc èt n ng du canh. Êt rõng qua khai th c vµ Êt du canh tríc ã thêng kh«ng îc sö dông vµo môc Ých n«ng nghiöp l u. Êt nµy chø Ó tiõn hµnh trång rõng l¹i. Hé gia nh nhën Êt theo c c lo¹i Êt kh c nhau kó trªn ph i tu n thñ c c qui Þnh Ò ra cho mçi lo¹i Êt. Khi ký nhën giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt èi víi lo¹i Êt rõng, hé gia nh ång ý víi kõ ho¹ch tiõn hµnh trång rõng hoæc b o vö rõng. C c hé gia nh cçn phèi hîp ho¹t éng cña hä víi sù Çu t cña nhµ níc nh»m hoµn thµnh nhiöm vô kõ ho¹ch Ò ra. C c hé gia nh ång ý sö dông Êt tu n theo luët Êt ai vµ phï hîp víi chýnh s ch cña nhµ níc VÝ dô vò c«ng t c giao Êt vµ sö dông Êt ë th«n NËm Cµi Th«n NËm Cµi bao gåm 3 xãm víi tæng d n sè lµ 243 ngêi (toµn bé lµ d n téc Dao), víi sè hé lµ 33 hé gia nh. Th«n NËm Cµi thuéc lo¹i nghìo cña x vµ gçn y îc tham gia vµo ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói mæc dï s¾p tíi còng cha cã sù Çu t nhiòu. Tæng diön tých Êt n«ng nghiöp cã 13 ha Êt n ng réy vµ cã 4 ha ruéng lu níc. Cã thªm 34 ha rõng îc giao cho nhãm 8 hé gia nh trong th«n b o vö theo ch ng tr nh 327 cña nhµ níc. DÊt ruéng îc giao cho hé tõ n m 1984 nhng ngêi d n vén cha nhën îc giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt cho ruéng lóa níc cña hä. Giao Êt l m nghiöp îc tiõn hµnh th ng 12 n m 1986 vµ têt c c c hé trong th«n îc nhën giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt cña hä. Th«ng qua c«ng t c giao Êt võa qua, râ rµng cã mét sè Êt thuéc Êt n«ng nghiöp îc ph n lo¹i l¹i vµ chuyón thµnh Êt l m nghiöp Thùc hiön qu n lý Êt rõng cêp x : VÝ dô cña x NËm Lµnh, tønh Yªn b i Êt rõng îc giao theo ch ng tr nh 327 phçn lín lµ Êt rõng phßng hé ë x Thîng L m. ë x NËm Lµnh còng cã diön tých lín Êt rõng îc giao nh vëy nh»m môc Ých b o vö rõng. Do chêt lîng rõng kðm vµ thiõu sù Çu t cña nhµ níc nªn trong mét sè trêng hîp diön tých Êt rõng s n xuêt theo ch ng tr nh 327 îc giao cho d n sï bþ gi m i. Ch ng tr nh 327 ë x Thîng L m cßn cã trªn 110 ha cha îc giao cho d n. N«ng d n cho biõt Êt nµy thuéc lo¹i Êt rêt xêu ( Êt dèc, kh«ng cã c y, cã nhiòu ) nªn rêt khã trång bêt cø lo¹i c y nµo vµ kh«ng b o m îc yªu cçu cña hîp ång. Nhng kinh nghiöm rót ra tõ ch ng tr nh 327 ë x NËm Lµnh, tønh Yªn B i liªn quan Õn viöc qu n lý b o vö rõng Çu nguån vµ rõng s n xuêt l¹i rêt kh quan v kõt qu thùc hiön kh tèt. Nguyªn nh n chýnh em Õn kõt qu tèt lµ v c c qui Þnh qu n lý rõng ch ng tr nh 327 cã sù "phï hîp víi iòu kiön Þa ph ng". Th«n NËm Cµi lµ mét ión h nh tèt vò c«ng t c qu n lý vµ b o vö rõng phï hîp víi iòu kiön cña Þa ph ng kó trªn. Theo nh ng iòu kho n îc qui Þnh trong c c b n hîp ång b o vö rõng, mét nhãm gåm 8 ngêi îc thµnh lëp Ó chþu tr ch nhiöm b o vö rõng vµ h nh thµnh nªn mét tæ c«ng t c. VÊn Ò cßn cçn ph i chó ý lµ diön tých 34 ha rõng phôc håi t i sinh ang ë c c thêi kú ph t trión kh c nhau n»m r i r c xung quanh th«n. Theo sù ph n lo¹i rõng cña huyön, rõng cña NËm Cµi îc coi lµ rõng phßng hé cã nghüa lµ ngoµi ho¹t éng gi cho t i sinh b o vö rõng ra th kh«ng îc phðp tiõn hµnh c c ho¹t éng s n xuêt kh c trªn khu rõng ã ( îc phðp thu lîm cñi kh«trong rõng). Theo qui chõ qui Þnh th cã thó trång thªm c y Ó gi cho t i sinh rõng tèt nhng kh«ng îc phðp chæt c y, thu ho¹ch gç hoæc trång c y víi môc Ých khai th c gç. Tuy nhiªn vén îc phðp ch n th gia sóc trong rõng. Nhãm b o vö rõng îc tr thï lao /ha/n m cho c«ng søc b o vö rõng cña hä theo iòu kho n ghi trong hîp ång.

9 Page 9 of 9 Tríc ã 34 ha kó trªn îc giao tõ n m 1994, vµ rõng nµy îc sö dông bëi têt c d n trong th«n Ó lêy cñi, lêy gç lµm nhµ, thu h i rau l (chñ yõu lµ m ng) vµ c y thuèc. Nhãm b o vö rõng gåm 8 ngêi vén îc ghi tªn trong b n hîp ång nhng thùc tõ têt c ngêi d n trong th«n b n vén tham gia viöc b o vö rõng nµy. Khu rõng nµy chñ yõu îc sö dông lµm n i ch n th tr u cña têt c mäi ngêi trong th«n trong kho ng thêi gian tõ lóc thu ho¹ch lóa cho Õn lóc cµy cêy vô sau. Ngêi d n th«n b n rêt tù tin vµo kh n ng cña hä trong viöc qu n lý vµ b o vö rõng cña hä. Th«n Giµng Cµi vµ NËm KÞp cã hö thèng Êt ai gièng nhau mæc dçu NËm KÞp cã diön tých lín h n vµ c c lo¹i Êt îc ph n chia mét c ch râ rµng theo môc Ých sö dông. Th«n NËm KÞp kh«ng îc nhën tiòn thï lao b o vö rõng tõ n m 1994 khi Êt îc giao cho c c hé gia nh. Cã 178 ha rõng tù nhiªn ë th«n Giµng cµi vµ 340 ha rõng ë th«n NËm KÞp îc giao. C hai khu rõng nãi trªn ë hai th«n Òu îc xõp vµo lo¹i rõng Çu nguån cçn îc b o vö. ë th«n Giµng Cµi, c«ng t c qu n lý vµ b o vö rõng chñ yõu do 3 nhãm b o vö chþu tr ch nhiöm, mçi nhãm gåm 10 ngêi. Ngoµi diön tých rõng kó trªn, trong th«n cßn cã 55 ha trång c y quõ tõ n m vµ cã kho ng 4-5 ha Êt îc rµo Ó ch n nu«i gia sóc. Trong th«n cha îc nhën giêy chøng nhën quyòn sö dông Êt cho Êt rõng. Rõng còng îc ngêi d n th«n b n sö dông gièng nh ë th«n NËm cµi vµ khi îc hái vò viöc ngêi d n cã mong muèn îc chia sè Êt rõng nµy cho tõng hé gia nh kh«ng th «ng trëng b n cho biõt cã nhiòu hé nghìo h n sï kh«ng cã ñ kh n ng vò lao éng Ó tù hä cã thó qu n lý îc diön tých rõng îc giao.

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsSingleFil Page 1 of 71 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Ph n tých nh gi t nh h nh trión khai thùc hiön chýnh s ch, thó chõ qu n lý l

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending!D3B7DC37FE147A4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending!D3B7DC37FE147A4 Page 1 of 43 Hîp t c Kü thuët ViÖt nam - øc Dù n Ph t trión l m nghiöp X héi S«ng µ Bé N«ng nghiöp & Ph t trión N«ng th«n - GTZ/GFA Quy ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng ë ViÖt Nam Æc biöt xem xðt

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn