Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc"

Bản ghi

1 Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c c së gi o dôc thuéc hö thèng gi o dôc quèc d n C n cø LuËt Phßng chèng ma tuý ngμy 09 th ng 12 n m 2000 vμ LuËt söa æi, bæ sung mét sè iòu cña LuËt Phßng chèng ma tuý îc Quèc héi th«ng qua ngμy 03 th ng 6 n m 2008; C n cø NghÞ Þnh sè 178/2007/N -CP ngμy 03 th ng 12 n m 2007 cña ChÝnh phñ quy Þnh chøc n ng, nhiöm vô, quyòn h¹n vμ c cêu tæ chøc cña bé, c quan ngang bé; C n cø NghÞ Þnh sè 32/2008/N -CP ngμy 19 th ng 3 n m 2008 cña ChÝnh phñ quy Þnh chøc n ng, nhiöm vô, quyòn h¹n vμ c cêu tæ chøc cña Bé Gi o dôc vμ μo t¹o; C n cø NghÞ Þnh sè 75/2006/N -CP ngμy 02 th ng 8 n m 2006 cña ChÝnh phñ quy Þnh chi tiõt vμ h íng dén thi hμnh mét sè iòu cña LuËt Gi o dôc; C n cø QuyÕt Þnh sè 165/2008/Q - TTg ngμy 11 th ng 12 n m 2008 cña Thñ t íng ChÝnh phñ ban hμnh KÕ ho¹ch trión khai thùc hiön ChØ thþ sè 21- CT/TW ngμy 26 th ng 3 n m 2008 cña Bé ChÝnh trþ vò tiõp tôc t ng c êng l nh ¹o, chø ¹o c«ng t c phßng, chèng ma tuý trong t nh h nh míi; Theo Ò nghþ cña Vô tr ëng Vô C«ng t c häc sinh, sinh viªn, Bé tr ëng Bé Gi o dôc vμ μo t¹o Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c c së gi o dôc thuéc hö thèng gi o dôc quèc d n: iòu 1. Ban hμnh kìm theo Th«ng t nμy Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c c së gi o dôc thuéc hö thèng gi o dôc quèc d n. iòu 2. Th«ng t nμy cã hiöu lùc thi hμnh kó tõ ngμy 11 th ng 12 n m Th«ng t nμy thay thõ QuyÕt Þnh sè 48/2006/Q -BGD T ngμy 25 th ng 10 n m 2006 cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vμ μo t¹o ban hμnh Quy Þnh vò viöc xö lý ng êi häc cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý. 1

2 iòu 3. Ch nh V n phßng, Vô tr ëng Vô C«ng t c häc sinh, sinh viªn, Thñ tr ëng n vþ cã liªn quan thuéc Bé Gi o dôc vμ μo t¹o, Gi m èc së gi o dôc vμ μo t¹o, Gi m èc ¹i häc, häc viön, HiÖu tr ëng tr êng ¹i häc, cao ¼ng vμ trung cêp chuyªn nghiöp chþu tr ch nhiöm thi hμnh Th«ng t nμy. N i nhën: - ñy ban QG PC AIDS vμ PC TN ma tuý, m¹i d m; - V n phßng ChÝnh phñ; - UBVHGDTNTN&N cña Quèc héi; - KiÓm to n nhμ n íc; - Ban Tuyªn gi o Trung ng; - C c Bé, c quan ngang Bé, c quan thuéc CP; - UBND tønh, TP trùc thuéc TW; - V n phßng th êng trùc PCMT, Côc C17-BCA; - Côc PC TNXH Bé L, TB vμ XH; - Côc KiÓm tra v n b n QPPL-Bé T ph p; - C«ng b o; - Website: ChÝnh phñ, Bé GD& T; - Nh iòu 3; - L u VT, Vô PC, Vô CTHSSV. 2

3 Bé GI O DôC Vμ μo T¹O CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quy Þnh VÒ c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c c së gi o dôc thuéc hö thèng gi o dôc quèc d n (Ban hμnh kìm theo Th«ng t sè 31 /2009/TT-BGD T ngμy 23 th ng 10 n m 2009 cña Bé tr ëng Bé Gi o dôc vμ μo t¹o) Ch ng I NH NG QUY ÞNH CHUNG iòu 1. Ph¹m vi iòu chønh vμ èi t îng p dông 1. V n b n nμy quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c c së gi o dôc thuéc hö thèng gi o dôc quèc d n bao gåm: néi dung, biön ph p phßng, chèng tö n¹n ma tuý; xö lý viöc ng êi häc vμ c n bé qu n lý gi o dôc, nhμ gi o, c n bé, nh n viªn ngμnh gi o dôc (sau y gäi chung lμ c n bé, nhμ gi o) cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý; tr ch nhiöm cña thñ tr ëng c quan qu n lý gi o dôc, nhμ tr êng vμ tæ chøc thùc hiön. 2. Quy Þnh nμy îc p dông trong c c c së gi o dôc phæ th«ng, gi o dôc th êng xuyªn, gi o dôc ¹i häc, tr êng trung cêp chuyªn nghiöp (sau y gäi chung lμ nhμ tr êng), tæ chøc vμ c nh n cã liªn quan. iòu 2. Gi i thých tõ ng Trong Quy Þnh nμy, c c tõ ng sau y îc hióu nh sau: 1. ChÊt ma tuý lμ c c chêt g y nghiön, chêt h íng thçn îc quy Þnh trong c c danh môc do ChÝnh phñ ban hμnh. 2. ChÊt g y nghiön lμ chêt kých thých hoæc øc chõ thçn kinh, dô g y t nh tr¹ng nghiön èi víi ng êi sö dông. 3. ChÊt h íng thçn lμ chêt kých thých, øc chõ thçn kinh hoæc g y o gi c, nõu sö dông nhiòu lçn cã thó dén tíi t nh tr¹ng nghiön èi víi ng êi sö dông. 4. Ng êi nghiön ma tuý lμ ng êi sö dông chêt ma tuý, thuèc g y nghiön, thuèc h íng thçn vμ bþ lö thuéc vμo c c chêt nμy. 5. TÖ n¹n ma tuý lμ t nh tr¹ng nghiön ma tuý, téi ph¹m ma tuý vμ c c hμnh vi tr i phðp kh c vò ma tuý. 6. Phßng, chèng ma tuý lμ phßng ngõa, ng n chæn, Êu tranh chèng tö n¹n ma tuý vμ kióm so t c c ho¹t éng hîp ph p liªn quan Õn ma tuý. iòu 3. Yªu cçu cña c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý 3

4 1. Lμ nhiöm vô th êng xuyªn cña c c nhμ tr êng. 2. m b o sù phèi hîp chæt chï, th êng xuyªn gi a nhμ tr êng víi Þa ph ng vμ gia nh ng êi häc. 3. Ph t huy hiöu qu vai trß, têm g ng ¹o øc cña c n bé, nhμ gi o vμ sù chñ éng, tých cùc cña ng êi häc trong c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý trong nhμ tr êng vμ céng ång. iòu 4. Nguyªn t¾c thùc hiön Khi tæ chøc thùc hiön c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c nhμ tr êng, cçn m b o c c nguyªn t¾c sau y: 1. LÊy tuyªn truyòn, gi o dôc, chñ éng phßng ngõa, c m ho èi t îng lμ gi i ph p c n b n. 2. Kh ch quan, c«ng b»ng, nghiªm minh, óng ph p luët khi xem xðt, xö lý ng êi häc, c n bé, nhμ gi o cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý. 3. KÕt hîp chæt chï néi dung gi o dôc phßng, chèng tö n¹n ma tuý víi c c néi dung gi o dôc phßng, chèng l y nhiôm HIV/AIDS vμ c c lo¹i tö n¹n x héi kh c. Ch ng II Néi dung, biön ph p phßng, chèng tö n¹n ma tuý t¹i c c nhμ tr êng iòu 5. C«ng t c gi o dôc, tuyªn truyòn 1. Néi dung: a) C c v n b n quy ph¹m ph p luët vò phßng, chèng tö n¹n ma tuý, xö lý hμnh vi cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý vμ c c quy Þnh kh c cã liªn quan. b) C c kh i niöm c b n vò ma tuý, t nh h nh ph t trión, l y lan vμ t c h¹i cña tö n¹n ma tuý. c) C c biön ph p phßng ngõa l¹m dông ma tuý èi víi b n th n, gia nh vμ x héi, biön ph p gi m t c h¹i, iòu trþ nghiön ma tuý b»ng thuèc thay thõ. d) Lèi sèng lμnh m¹nh, kü n ng øng xö vμ hμnh éng kiªn quyõt kh«ng tham gia tö n¹n ma tuý. ) ý thøc tù gi c khai b o vò t nh tr¹ng sö dông vμ nghiön ma tuý vμ c c g ng ión h nh nç lùc, quyõt t m tõ bá ma tuý. e) ý thøc, tr ch nhiöm cña ng êi häc vμ c n bé, nhμ gi o trong viöc ph t hiön, Êu tranh chèng tö n¹n ma tuý, ng n chæn tö n¹n ma tuý x m nhëp vμo nhμ tr êng, gia nh vμ x héi. 2. BiÖn ph p: a) Gi o dôc, tuyªn truyòn th«ng qua ch ng tr nh chýnh kho 4

5 - èi víi c c c së gi o dôc phæ th«ng, gi o dôc th êng xuyªn: thùc hiön tých hîp néi dung gi o dôc, tuyªn truyòn vò phßng, chèng tö n¹n ma tuý trong mét sè m«n häc chýnh kho theo ch ng tr nh quy Þnh; - èi víi c c c së gi o dôc ¹i häc, trung cêp chuyªn nghiöp: thùc hiön tých hîp néi dung gi o dôc, tuyªn truyòn phßng, chèng tö n¹n ma tuý trong mét sè m«n häc theo tõng ch ng tr nh μo t¹o vμ thùc hiön th«ng qua TuÇn sinh ho¹t c«ng d n häc sinh, sinh viªn Çu kho, cuèi kho, Çu n m häc theo h íng dén cña Bé Gi o dôc vμ μo t¹o. b) Gi o dôc, tuyªn truyòn th«ng qua ho¹t éng ngo¹i kho - Thùc hiön trong ch ng tr nh gi o dôc ngoμi giê lªn líp èi víi häc sinh phæ th«ng, gi o dôc th êng xuyªn; - Tæ chøc c c ho¹t éng v n nghö, chiõu phim, giao l u; c c cuéc thi t m hióu d íi d¹ng bμi viõt hoæc s n khêu ho, vï tranh, p phých, s ng t c, bióu diôn tióu phèm víi Ò tμi vò phßng, chèng tö n¹n ma tuý; - Tæ chøc qu n triöt trùc tiõp, tuyªn truyòn trùc quan hoæc th«ng qua c c Ên phèm, ph ng tiön th«ng tin; - Tæ chøc cho ng êi häc tham gia sinh ho¹t c u l¹c bé vò phßng chèng tö n¹n x héi cña nhμ tr êng; - Tæ chøc gi o dôc, tuyªn truyòn th«ng qua ho¹t éng cña C«ng oμn, oμn TNCS Hå ChÝ Minh, Héi Sinh viªn ViÖt Nam, Héi Liªn hiöp Thanh niªn ViÖt Nam, éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh; - C c h nh thøc gi o dôc, tuyªn truyòn kh c. c) Lång ghðp trong viöc tæ chøc thùc hiön c c cuéc vën éng, phong trμo thi ua cña ngμnh Gi o dôc vμ cña Þa ph ng. iòu 6. C«ng t c qu n lý 1. X y dùng vμ tæ chøc thùc hiön kõ ho¹ch c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý theo tõng n m häc, tõng giai o¹n. 2. Ban hμnh c c quy Þnh cô thó cña nhμ tr êng vò phßng, chèng tö n¹n ma tuý phï hîp víi c c quy Þnh cña ph p luët. a néi dung quy Þnh vò phßng, chèng tö n¹n ma tuý vμo tiªu chý nh gi thi ua, nh gi h¹nh kióm, rìn luyön cña ng êi häc. 3. Tæ chøc kh m søc khoî khi nhëp häc, kh m søc khoî Þnh kú cho ng êi häc; kióm tra, xðt nghiöm sö dông ma tuý ngéu nhiªn vμ xðt nghiöm ét xuêt khi cçn thiõt èi víi c c tr êng hîp ng êi häc cã bióu hiön nghi vên sö dông tr i phðp chêt ma tuý. 4. Tæ chøc cho ng êi häc ký cam kõt kh«ng liªn quan Õn tö n¹n ma tuý, cã x c nhën phèi hîp qu n lý cña gia nh ng êi häc theo tõng n m häc. 5

6 5. Tæ chøc tiõp nhën, xö lý c c th«ng tin cã liªn quan Õn c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý cña c së gi o dôc tõ phýa ng êi häc, c n bé, nhμ gi o vμ nh n d n. 6. LËp hå s theo dâi c c tr êng hîp cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý; ph n c«ng c c tæ chøc, c nh n theo dâi, gióp ì ng êi häc cã bióu hiön nghi vên liªn quan Õn tö n¹n ma tóy Ó cã h nh thøc phèi hîp xö lý kþp thêi. 7. X y dùng m«i tr êng gi o dôc lμnh m¹nh, t¹o iòu kiön Ó ng êi häc vμ c n bé, nhμ gi o tham gia th êng xuyªn c c ho¹t éng v n ho, thó thao nh»m n ng cao êi sèng tinh thçn, tr nh xa tö n¹n ma tuý. 8. Þnh kú tæ chøc kióm tra, cã h nh thøc bióu d ng, khen th ëng kþp thêi tëp thó, c nh n cã thμnh tých vμ xö lý nghiªm c c vi ph¹m trong c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý. iòu 7. C«ng t c phèi hîp 1. Nhμ tr êng chñ éng phèi hîp víi chýnh quyòn Þa ph ng, c c tæ chøc oμn thó, Æc biöt lμ gia nh ng êi häc trong c«ng t c gi o dôc, qu n lý ng êi häc, phßng, chèng tö n¹n ma tuý. 2. Nhμ tr êng phèi hîp víi lùc l îng c«ng an vμ c c c quan chøc n ng cña Þa ph ng kióm tra theo Þnh kú hoæc ét xuêt n i ë ngo¹i tró, ký tóc x cña ng êi häc; kiõn nghþ víi chýnh quyòn Þa ph ng kióm tra, gi i to c c hμng qu n, tô ióm cã bióu hiön phøc t¹p liªn quan Õn ma tuý, tö n¹n x héi ë khu vùc xung quanh tr êng häc, ký tóc x, khu vùc cã «ng ng êi häc ë ngo¹i tró. 3. Nhμ tr êng phèi hîp víi c quan y tõ, chýnh quyòn Þa ph ng tæ chøc xðt nghiöm Þnh kú hoæc ét xuêt khi cçn thiõt Ó ph t hiön ng êi häc, c n bé, nhμ gi o sö dông tr i phðp chêt ma tuý. Ch ng III Xö lý viöc ng êi häc vμ c n bé, nhμ gi o cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý iòu 8. H nh thøc xö lý èi víi ng êi häc 1. Tr êng hîp ng êi häc vi ph¹m quy Þnh vò s n xuêt, vën chuyón, tμng tr, mua b n, tæ chøc sö dông, l«i kðo, c ìng bøc ng êi kh c sö dông ma tuý a) NÕu lμ ng êi ang lμm thñ tôc nhëp häc th thu håi giêy triöu tëp nhëp häc, ång thêi th«ng b o cho gia nh vμ c quan nhμ n íc cã thèm quyòn xö lý theo quy Þnh cña ph p luët. b) NÕu lμ ng êi ang theo häc trong c c c së gi o dôc th kû luët buéc th«i häc, ång thêi th«ng b o cho gia nh vμ c quan nhμ n íc cã thèm quyòn xö lý theo quy Þnh cña ph p luët. 6

7 2. Tr êng hîp ng êi häc sö dông tr i phðp chêt ma tuý a) NÕu lμ ng êi häc ang lμm thñ tôc nhëp häc th : - Tr êng hîp tù gi c khai b o: nõu cã c n cø x c nhën ng êi häc ch a bþ lö thuéc vμo ma tuý cña c quan cã thèm quyòn th nhμ tr êng yªu cçu ng êi häc viõt cam oan kh«ng t i ph¹m, cho phðp ng êi häc nhëp häc, ång thêi phèi hîp víi gia nh ng êi häc theo dâi, gióp ì ng êi häc Ó tr nh viöc t i sö dông tr i phðp chêt ma tuý; nõu ng êi häc bþ lö thuéc vμo chêt ma tuý th nhμ tr êng vén cho phðp ng êi häc nhëp häc, sau ã cho nghø häc mét n m (12 th ng) vμ giao cho gia nh ng êi häc Ó qu n lý, tæ chøc cai nghiön; - Tr êng hîp kh«ng tù gi c khai b o th nhμ tr êng thu håi giêy triöu tëp nhëp häc, th«ng b o cho gia nh vμ c quan nhμ n íc cã thèm quyòn Ó tæ chøc cai nghiön. b) NÕu lμ ng êi häc ang theo häc trong c c c së gi o dôc th : - Tr êng hîp tù gi c khai b o: nõu cã c n cø x c nhën ng êi häc kh«ng bþ lö thuéc vμo chêt ma tuý cña c quan cã thèm quyòn, nhμ tr êng tiõn hμnh kióm ióm, yªu cçu ng êi häc viõt giêy cam oan kh«ng t i ph¹m, cho phðp ng êi häc tiõp tôc häc tëp, ång thêi phèi hîp víi gia nh ng êi häc theo dâi, gióp ì ng êi häc Ó tr nh viöc t i sö dông tr i phðp chêt ma tuý; nõu ng êi häc bþ lö thuéc vμo chêt ma tuý th nhμ tr êng cho phðp ng êi häc nghø häc mét n m (12 th ng), b o l u kõt qu häc tëp vμ giao cho gia nh ng êi häc Ó qu n lý, tæ chøc cai nghiön; - Tr êng hîp kh«ng tù gi c khai b o: Nhμ tr êng xö lý kû luët ng êi häc ë møc nh chø häc tëp mét n m (12 th ng) vμ giao cho gia nh ng êi häc Ó qu n lý, gi o dôc hoæc tæ chøc cai nghiön. c) Nhμ tr êng xö lý kû luët ë møc buéc th«i häc èi víi c c tr êng hîp ng êi häc t i sö dông tr i phðp chêt ma tuý. iòu 9. Thñ tôc xö lý kû luët èi víi ng êi häc Thñ tôc xö lý kû luët ng êi häc sö dông tr i phðp ma tuý îc p dông theo quy Þnh t¹i Quy chõ häc sinh, sinh viªn c c tr êng ¹i häc, cao ¼ng vμ trung cêp chuyªn nghiöp vμ quy Þnh vò xö lý kû luët èi víi häc sinh ë c c c së gi o dôc phæ th«ng, gi o dôc th êng xuyªn. iòu 10. Thñ tôc xðt cho häc tiõp èi víi ng êi häc 1. Tr íc 30 ngμy cña thêi h¹n bþ nh chø häc tëp hoæc îc nghø häc, ng êi häc ph i nép cho nhμ tr êng c c lo¹i giêy tê sau: a) n xin tiõp tôc häc tëp. b) GiÊy x c nhën ng êi häc kh«ng bþ lö thuéc vμo chêt ma tuý cña c quan cã thèm quyòn. 7

8 c) GiÊy cam oan cña ng êi häc vμ gia nh vò viöc ng êi häc kh«ng t i sö dông tr i phðp chêt ma tuý. 2. Nhμ tr êng c n cø vμo c c lo¹i v n b n quy Þnh t¹i kho n 1 cña iòu nμy xem xðt, quyõt Þnh xo kû luët (nõu cã), cho ng êi häc tiõp tôc häc tëp ång thêi phèi hîp víi gia nh ng êi häc theo dâi, gióp ì ng êi häc Ó phßng ngõa t i sö dông tr i phðp chêt ma tuý. NÕu hõt thêi h¹n bþ nh chø häc tëp hoæc thêi h¹n îc nghø häc, ng êi häc kh«ng xuêt tr nh ñ c c lo¹i giêy tê quy Þnh t¹i kho n 1 cña iòu nμy nμy th bþ xãa tªn khái danh s ch ng êi häc cña nhμ tr êng. iòu 11. H nh thøc, thñ tôc xö lý èi víi c n bé, nhμ gi o 1. Tr êng hîp c n bé, nhμ gi o thuéc biªn chõ nhμ n íc th xö lý kû luët theo quy Þnh cña NghÞ Þnh sè 53/CP ngμy 28 th ng 6 n m 1994 cña ChÝnh phñ quy Þnh c c biön ph p èi víi c n bé, viªn chøc nhμ n íc vμ nh ng ng êi cã hμnh vi liªn quan Õn m¹i d m, ma tuý, cê b¹c vμ say r îu bª tha; NghÞ Þnh sè 35/2005/N -CP ngμy 17 th ng 3 n m 2005 cña ChÝnh phñ vò viöc xö lý kû luët c n bé c«ng chøc; Th«ng t sè 03/2006/TT-BNV ngμy 08 th ng 02 n m 2006 cña Bé Néi vô h íng dén thi hμnh mét sè iòu cña NghÞ Þnh sè 35/2005/N -CP cña ChÝnh phñ vò viöc xö lý kû luët c n bé c«ng chøc vμ c c quy Þnh kh c cã liªn quan. Khi cã c c v n b n míi cã hiöu lùc thi hμnh thay thõ c c v n b n nªu trªn th thùc hiön theo c c v n b n ã. 2. Tr êng hîp c n bé, nhμ gi o lμm viöc theo chõ é hîp ång lao éng th xö lý theo quy Þnh cña Bé luët Lao éng vμ c c v n b n h íng dén thùc hiön. 3. C c tr êng hîp nhμ gi o bþ xö lý kû luët tõ c nh c o trë lªn (trõ tr êng hîp bþ xö lý kû luët ë møc buéc th«i viöc) th nhμ tr êng cho chuyón c«ng t c kh c, kh«ng bè trý tiõp tôc gi ng d¹y trong thêi gian bþ kû luët. Ch ng IV Tr ch nhiöm cña thñ tr ëng c quan qu n lý gi o dôc, nhμ tr êng iòu 12. Tr ch nhiöm cña Gi m èc së gi o dôc vμ μo t¹o, Tr ëng phßng gi o dôc vμ μo t¹o 1. Tham m u cho Uû ban nh n d n x y dùng c chõ phèi hîp c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý trong c c nhμ tr êng trªn Þa bμn. 2. ChØ ¹o, «n èc, kióm tra c c nhμ tr êng trong viöc tæ chøc c c ho¹t éng phßng, chèng tö n¹n ma tuý vμ xö lý ng êi häc, c n bé, nhμ gi o cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý theo Quy Þnh nμy. 3. Tæ chøc thèng kª t nh h nh ng êi häc, c n bé, nhμ gi o cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý vμ thùc hiön viöc b o c o theo quy Þnh. iòu 13. Tr ch nhiöm cña HiÖu tr ëng (Gi m èc) nhμ tr êng 8

9 1. Ban hμnh kõ ho¹ch cô thó Ó tæ chøc thùc hiön Çy ñ c c néi dung cña Quy Þnh nμy theo tõng n m häc, tõng giai o¹n. 2. Chñ éng phèi hîp víi gia nh ng êi häc vμ c c c quan liªn quan Ó xö lý viöc ng êi häc, c n bé, nhμ gi o cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý. KÞp thêi tiõp nhën ng êi häc sau khi cai nghiön theo quy Þnh. 3. Þnh kú tæ chøc s kõt, tæng kõt viöc thùc hiön Quy Þnh nμy trong ph¹m vi toμn tr êng. Cã biön ph p kióm tra, gi m s t th êng xuyªn viöc thùc hiön c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý èi víi c c n vþ trùc thuéc vμ toμn thó ng êi häc, c n bé, nhμ gi o trong nhμ tr êng. Ch ng V iòu 14. ChÕ é b o c o Tæ chøc thùc hiön 1. C c nhμ tr êng cã tr ch nhiöm thèng kª, b o c o vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý theo yªu cçu cña c quan cã thèm quyòn. 2. C c nhμ tr êng kh«ng thuéc ph¹m vi qu n lý cña së gi o dôc vμ μo t¹o vμ c c së gi o dôc vμ μo t¹o b o c o vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý göi vò Bé Gi o dôc vμ μo t¹o theo Þnh kú vμo thêi ióm kõt thóc häc kú, kõt thóc n m häc vμ thùc hiön viöc b o c o ét xuêt khi cã vô viöc phøc t¹p, nghiªm träng x y ra. iòu 15. Khen th ëng 1. Tæ chøc, c nh n cã thμnh tých trong viöc ph t hiön, tè gi c, xö lý ng êi cã liªn quan Õn tö n¹n ma tuý îc Ò nghþ khen th ëng theo quy Þnh cña ph p luët. 2. Thùc hiön tèt c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý trong tr êng häc lμ mét trong c c tiªu chý Ó c quan qu n lý gi o dôc nh gi, khen th ëng toμn diön nhμ tr êng theo tõng n m häc, tõng giai o¹n. iòu 16. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c nh n kh«ng thùc hiön hoæc thùc hiön kh«ng óng c c quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý, tuú theo møc é vi ph¹m sï bþ xö lý kû luët, xö ph¹t vi ph¹m hμnh chýnh hoæc truy cøu tr ch nhiöm h nh sù theo quy Þnh cña ph p luët. 9

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: 0838 162 767 - Fax: 0838 155 262 B o c o tμi chýnh Cña C«ng ty cæ phçn bao b nhùa Sμi

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC... KHOA... ĐỀ ÁN Xuất khẩu lao động" PhÇn 1: lêi nãi Çu Theo kõt kõt qu iòu tra Lao éng- ViÖc lμm, t¹i thêi ióm 1/7/2003 lùc l îng lao éng c n íc(gåm nh ng ng êi ñ

Chi tiết hơn