Microsoft Word TCN doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word TCN doc"

Bản ghi

1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè: 431/Q - BGTVT ngµy 9 th ng 2 n m 1999 ) 1. Nh ng quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy quy Þnh yªu cçu kü thuët vµ ph ng ph p kióm tra c c lo¹i tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng, c ìng bøc mî cã c«ng suêt Õn 100T/h (Sau y gäi t¾t lµ Tr¹m) îc s n xuêt trong n íc Ó lµm c n cø cho viöc thiõt kõ, chõ t¹o, kióm tra kü thuët cña n vþ s n xuêt ån thêi lµm c së cho C quan qu n lý chêt l îng s n phèm vµ n vþ thi c«ng nh gi, nghiöm thu s n phèm Tiªu chuèn quy Þnh nh ng yªu cçu kü thuët, c c chi tiõt, côm chi tiõt s n xuêt trong n íc. èi víi nh ng chi tiõt, côm chi tiõt, tæng thµnh nhëp ngo¹i sö dông vµo Tr¹m îc c n cø theo tiªu chuèn kü thuët cña n íc s n xuêt Ó lùa chän cho phï hîp víi tiªu chuèn nµy iòu kiön Ó s n xuêt Tr¹m ph i cã Çy ñ thiõt kõ vµ quy tr nh c«ng nghö îc duyöt phï hîp tiªu chuèn nµy, 1.4. Ký hiöu tr¹m trén Ó thèng nhêt trong toµn ngµnh, ký m hiöu îc thèng nhêt nh sau: x - BTN- xxx Trong ã: :Ghi ký hiöu cña c së s n xuêt chõ t¹o (kh«ng qu 3 ký tù). BTN: ViÕt t¾t cña tr¹m bªt«ng nhùa nãng. xxx : Ghi trþ sè (kh«ng thø nguyªn) cña c«ng suêt tèi a khi thiõt kõ Tr¹m (T/h) : Tr êng hîp tr¹m îc thiõt kõ c i tiõn n ng cao chêt l îng c«ng suêt gi M.i nguyªn. M: ThÓ hiön c i tiõn. i LÇn c i tiõn thø i 1.4. C c tiªu chuèn liªn quan KÕt cêu thðp KÕt cêu thðp îc thiõt kõ, chõ t¹o ph i m b o ñ é bòn, é cøng cçn thiõt theo quy Þnh chung. Liªn kõt hµn p dông c c quy Þnh theo tiªu chuèn: TCVN vµ TCVN Mèi ghðp bu l«ng p dông c c quy Þnh theo tiªu chuèn:tcvn Que hµn p dông tiªu chuèn: TCVN M.i

2 Khung, gi p dông tiªu chuèn: XD20 TCN C c æ ì C c lo¹i æ ì dïng cho c c hö thèng îc p dông theo tiªu chuèn: TCVN , TCVN , TCVN , TCVN TruyÒn éng xých TruyÒn éng c c bé xých sö dông p dông theo tiªu chuèn: TCVN TCVN , TCVN , TCVN , TCVN Hép gi m tèc TruyÒn éng c c hép gi m tèc sö dông p dông theo tiªu chuèn: TCVN , TCVN C c éng c iön C c éng c iön sö dông p dông: TCVN ; TCVN HÖ thèng iön HÖ thèng iön p dông theo: TCVN TCVN , TCVN , TCVN , TCVN , TCVN HÖ thèng läc bôi ChÊt l îng kh«ng khý vïng lµm viöc cña Tr¹m îc x c Þnh theo tiªu chuèn TCVN , TCVN , TCVN , TCVN Tiªu chuèn vò n ng suêt Tr¹m îc thiõt kõ, chõ t¹o t¹i ViÖt Nam hiön nay chia ra c c lo¹i c«ng suêt nh sau: C«ng suêt tr¹m (T/h) Khèi l îng mét mî (Kg) - Õn 25T/h Tõ 25 Õn 30 T/h Tõ 30 Õn 40 T/h Tõ 40 Õn 60 T/h Tõ 60 Õn 80 T/h Tõ 80 Õn 100 T/h Yªu cçu kü thuët Tr¹m ph i s n xuêt îc s n phèm bª t«ng nhùa nãng ¹t chêt l îng phï hîp víi tiªu chuèn lµm mæt êng bé ViÖt Nam. Tr¹m cã kõt cêu gän nhñ, vën chuyón l¾p Æt dô dµng, tiõt kiöm nhiªn liöu, mæt b»ng l¾p Æt vµ ph i cã é tin cëy cao. Cô thó c c hö thèng ph i cã nh ng yªu cçu sau: 2.1. HÖ thèng cêp liöu nguéi: Bao gåm: Khung phôu, Çm rung, b ng t i vët liöu, b ng t i chuyón vët liöu, b ng gçu nguéi hoæc b ng t i cêp liöu nguéi Côm phôu PhÔu m b o dù tr îc 4 lo¹i vët liöu chýnh gåm: c t. m¹t, t nhá, lín.

3 Cöa phôu cã c cêu iòu chønh s bä îc khèi l îng cêp c c lo¹i vët liöu theo m c thiõt kõ. Thµnh phôu ph i cã é nghiªng hîp lý Ó vët liöu tù ch y xuèng vµ rung khi cçn thiõt. Côm phôu gåm Ýt nhêt 4 phôu chøa: ThÓ tých tõ 4-6m 3 tuú theo c«ng suêt tr¹m, kých th íc côm phôu ph i m b o vën chuyón îc b»ng ph ng tiön c giíi êng bé Çm rung m b o cho dßng vët liöu ch y xuèng b ng t i x hoæc b ng t i cêp liöu îc æn Þnh, dô dµng. Tuú theo c«ng suêt tr¹m, Çm róng cã c«ng suêt nhá nhêt 0,2KW B ng x vët liöu B ng x cã t c dông cêp vët liöu æn Þnh cho b ng t i ngang cêp liöu. B ng t i cã é réng 400mm, v¹n tèc nhá nhêt 1m/s B ng t i chuyón vët liöu B ng t i cao su, c c b ng t i sö dông trong tr¹m îc p dông c c quy Þnh trong c c tiªu chuèn: TCVN ; TCVN Tuú theo c«ng suêt tr¹m, c«ng suêt b ng t i chuyón vët liöu ph i ¹t > 150% c«ng suêt tr¹m. VËn tèc nhá nhêt khi thiõt kõ 1m/s. B ng t i Æt éc lëp víi hö khung phôu, n»m phýa d íi miöng phôu. Kho ng c ch nhá nhêt tõ b ng t i tíi mæt bþ éng b ng x kh«ng nhá h n l00mm B ng gçu cêp liöu nguéi B ng gçu sö dông xých t i. B íc xých bð nhêt lµ 100mm. VËn tèc dµi cña b ng gçu nhá nhêt lµ lm/s. B ng gçu cã thiõt bþ iòu ch nh é c ng xých. GÇu ph i cã l ìi xóc chþu mßn cao. C«ng suêt b ng gçu nguéi nhá nhêt lµ 150% c«ng suêt tr¹m B ng t i cêp liöu nguéi (Tr êng hîp tr¹m sö dông b ng t i nghiªng cêp liöu nguéi thay b ng gçu). Sö dông b ng t i b»ng cao su. Tiªu chuèn lùa chän gièng b ng t i ngang. Cã c«ng suêt - 150% c«ng suêt tr¹m, vën tèc nhá nhêt 1m/s. B ng t i sö dông trong tr¹m trén p dông theo tiªu chuèn: TCVN ; TCVN B ng t i cã gãc nghiªng kh«ng lín h n l HÖ thèng tang sêy (èng rang vët liöu): gåm tang sêy, vµ c c con l n ì, hö dén éng tang sêy, dçu èt tang sêy, Tang sêy VËt liöu tang sêy vµ c c c nh dén vëy liöu îc s n xuêt b»ng thðp chþu nhiöt. Th êng îc dïng b»ng thðp hîp kim thêp, cã nhiöt é lµm viöc tõ 500 : C, nhiöt t¹o vèy trªn C.

4 VËn tèc quay tang sêy nhá nhêt 0,75m/s, m b o vët liöu chuyón éng dô, kh«ng bþ dýnh vµo thµnh tang sêy. Gãc nghiªng tang sêy NhiÖt é vët liöu tr íc khi x vµo b ng gçu nãng (ë vïng cuèi) tõ C C. C c con l n ì tang sêy vµ con l n h¹n chõ däc trôc tang sêy ph i tiõp xóc Òu víi vµnh ì tang vµ chuyón éng æn Þnh HÖ dén éng tang sêy Gåm éng c, hép sè, xých truyòn éng vµ vµnh r ng dén éng tang sêy. Trong chuyón éng m b o ªm dþu, æn Þnh. Vµnh r ng trô quanh tang m b o é ång t m víi tang sêy, sai löch kh«ng lín h n 0,5mm. CÆp b nh r ng truyòn éng ph i m b o iòu chønh îc khe hë. XÝch truyòn éng ph i cã c cêu iòu chønh é c ng khi cçn thiõt C«ng suêt bé truyòn éng phô thuéc c«ng suêt tr¹m HÖ thèng buång èt tang sêy Buång èt îc l¾p 1 gi ì riªng phçn cuèi tang sêy. KÝch th íc buång èt phô thuéc vµo viöc chän dçu èt. VËt liöu buång èt: PhÇn vá b»ng thðp hîp kim thêp chþu îc nhiöt é cao, dµy nhá nhêt 6mm. PhÝa trong îc l¾p 1 líp chþu nhiöt gåm giêy ami ng, v a sa mèt, g¹ch chþu löa, Æc biöt g¹ch chþu löa sö dông cho buång èt p dông tiªu chuèn: N 3 A TCVN (g¹ch chþu löa samèt). G¹ch chþu löa ph i îc chìn líp v a samèt máng < 5mm. Sau khi x y sêy kh«kh«ng cã võt nøt gi a m¹ch v a vµ g¹ch Çu èt tang sêy: Gåm Çu èt, qu¹t giã t¹o hoµ khý, c cêu iòu khión Sö dông dçu èt p suêt cao. Sö dông nhiªn liöu Diezen (DO) hoæc dçu FO. L îng tiªu hao nhiªn liöu cho dçu èt sêy cèt liöu nhá h n 9kg/tÊn vët liöu. Khëi éng dô dµng. Tù éng iòu chønh c«ng suêt èt Ó khèng chõ nhiöt é tèi a cho phðp. HÖ thèng qu¹t giã cho dçu èt m b o l u l îng Ó t¹o hoµ khý ë buång èt. Qu¹t giã chuyón éng ªm, kýn khýt m b o é ch n kh«ng ë buång trén hoµ khý tèt Ó Êt hõt nhiªn liöu ThiÕt bþ iòu khión dçu èt ph i m b o khëi éng îc Çu èt khi kióm tra riªng ång thêi îc liªn hö víi hö thèng chêp hµnh ë buång iòu khión. HÖ thèng cêp nhiªn liöu cho Çu èt ph i ho¹t éng æn Þnh, ¹t p suêt quy Þnh cña Çu èt HÖ thèng èng dén nhiªn liöu ph i kýn khýt, Çy ñ c c bé läc th«, tinh HÖ thèng b ng gçu nãng

5 B ng gçu nãng îc bao trong hép kýn, Ó han chõ sù mêt nhiöt cña vët liöu nãng. XÝch t i b ng gçu m b o lµm viöc trong iòu kiön nhiöt é cña vët liöu nãng B ng gçu nãng cã c«ng suêt, kých th íc gçu t ng ng víi b ng gçu nguéi. C«ng suêt nhá nhêt lµ 150% c«ng suêt tr¹m. VËn tèc nhá nhêt 1m,/s. B ng gçu m b o chuyón éng æn Þnh, kh«ng bþ va Ëp vµo vá hép. Khung hép b ng gçu nãng îc chõ t¹o thµnh l sè o¹n l¾p ghðp víi nhau b»ng mèi ghðp bul«ng Ó tiön viöc l¾p ghðp vµn chuyón, b o d ìng vµ söa ch a. Ph i cã c cêu iòu chønh c ng xých vµ cöa kióm tra HÖ thèng cêp phô gia Gåm th p chøa phô gia, výt t i, b ng gçu phô gia Th p d tr phô gia Chän kých th íc th p chøa phô gia thých hîp theo c«ng suêt tr¹m Ph i m b o vö sinh m«i tr êng khi cêp bét. PhÔu phô gia hoæc xicl«ph i m b o phô gia tù ch y vµo výt t i cêp phô gia, cã iòu kiön bæ sung phô gia hoæc dù tr ñ sè l îng phô gia Ó tr¹m ho¹t éng b nh th êng C c výt t i: Gåm výt t i cêp phô gia, výt håi phô gia C c výt cêp phô gia cã c«ng suêt tõ 10-20% c«ng suêt tr¹m. - VÝt t i chuyón éng ªm, chuyón hõt phô gia, kh«ng t¹o vßm. Tèc é quay trôc výt > 60 vßng/phót B ng gçu phô gia. B ng gçu phô gia cã c«ng suêt t ng øng c c výt t i cêp phô gia. Cã c«ng suêt tõ 10 20% c«ng suêt tr¹m. B ng gçu ph i che kýn b»ng hép tr nh phô gia r i v i m b o vö sinh m«i tr êng. ChuyÓn éng kh«ng îc va Ëp vµo thµnh hép. Hép ph i îc chõ t¹o b»ng l sè o¹n l¾p ghðp víi nhau Ó tiön viöc l¾p r p vµ vën chuyón. B íc xých t i ph i 100mm HÖ sµng Côm sµng Lo¹i sµng: sµng rung Sè lo¹i m¾t sµng: 4 lo¹i. Sö dông sµng m¾t l íi h nh vu«ng b»ng thðp chþu mßn. C c l íi sµng cã d¹ng mui luyön Ó r i Òu vët liöu cçn sµng. C c l íi ph i th o îc Ó thay mæt sµng khi cçn thiõt.

6 Tiªu chuèn kých th íc lç mæt sµng 5 x 5, l0 x 10, 25 x 25, 40 x 40 theo tiªu chuèn ngµnh (Tiªu chuèn 22 TCN ) hoæc (5,5 x 5,5); (11 x 11); (20 x 20); (31 x 31) theo tiªu chuèn ASSHTO vò ph n lo¹i é h¹t vët liöu èi víi nh ng êng îc quy Þnh cêp cao h n. Sµng îc l¾p gi m chên b»ng lß xo, cao su khi l¾p lªn hö khung Sµng ph i m b o khi khëi éng, khi dõng kh«ng bþ rung dët HÖ thèng phôu dù tr vët liöu nãng vµ phô gia C c phôu bè trý thu nhën îc 4 lo¹i vët liöu do sµng ph n lo¹i. C c cöa x vët liöu vµo phôu cçn ho¹t éng linh ho¹t, ñ tin cëy. C c cöa kióm tra Ó lêy méu vët liöu trong phôu ph i thuën tiön, sö dông dô dµng Cã c cêu che m b o h¹n chõ mêt nhiöt Ýt nhêt. C c cöa x linh ho¹t tù éng iòu khión îc theo mî trén. C c thµnh phôu m b o ñ é dèc Ó vët liöu nãng tù ch y vµo phôu c n. Ngoµi c c phôu dù tr vët liöu nãng, phôu dù tr phô gia m b o dù tr vµ cêp phô gia cho c n phô gia theo yªu cçu cña tr¹m. C c phôu dù tr ph i inh vþ tèt, kh«ng bþ rung dët khi ho¹t éng HÖ thèng nêu, cêp nhùa. C c lo¹i tr¹m sö dông hö thèng nêu nhùa gi n tiõp. HÖ thèng bao gåm: Thïng nêu dçu, hö thèng èng dén dçu nãng, b m Èy dçu nãng. C c thïng nêu nhùa: thïng nêu th«, thïng nêu tinh Thïng nêu dçu Thïng nêu dçu vµ c c èng dén löa b»ng thðp chþu nhiöt (thðp hîp kim thêp - cã bò dµy nhá nhêt 6mm). m b o kýn khýt chþu p lùc 0,3 MPa. Thïng ph i îc b o «n Ó tr nh mêt nhiöt. C c èng dén löa cã cêu t¹o t ng diön tých tiõp xóc víi dçu, m b o thêi gian n ng nhiöt é Õn yªu cçu. C c èng dén löa m b o kýn khýt, kh«ng cho phðp dçu ch y vµo. Dung m«i lµ dçu chþu nhiöt, nhiöt é lµm viöc giíi h¹n ë C, é nhít 40 0 C kho ng 32mm 2 /s (cã thó dïng SERIOLA. L510, 6100, 2100) Çu èt nêu dçu Sö dông Çu èt p lùc cao. Nhiªn liöu èt: DÇu Diezen hoæc FO. iòu chønh îc c«ng suêt èt khi cçn thiõt Ó khèng chõ nhiöt é L îng tiªu hao dçu Diezen. FO cho 1 tên nhùa êng ¹t Õn nhiöt é tiªu chuèn nhá h n l0kg. Qu¹t giã Çu èt ång bé theo yªu cçu dçu èt. m b o t¹o hoµ khý tèt Ó èt hõt nhiªn liöu.

7 B m dçu v c c èng dén dçu nãng B m dçu chþu îc nhiöt é lµm viöc cña dçu L u l îng b m Õn 300 lýt/phót p lùc b m nhá nhêt ¹t 0,2-0,3MOa. B m chuyón éng ªm, æn Þnh, kh«ng ch y dçu. C c èng dén dçu chþu îc nhiöt, p lùc 0,3 MPa, cã diön tých tiõp xóc lín nhêt víi nhùa êng vµ m b o dçu l u th«ng tèt NÊu nhùa Gåm 2 thïng nêu: Thïng nêu th«vµ thïng nêu tinh Thïng nêu th«: + C cêu n ng c c thïng nhùa ph i ho¹t éng tèt. + Dµn ùng thïng chøa nhùa cøng v ng di chuyón thïng phi dô dµng. + Dµn èng dén dçu m b o to nhiöt tèt cho kh«ng gian thïng vµ tiõp xóc tèt víi nhùa êng khi nêu ch y Ó truyòn nhiöt. + Vá thïng ph i îc b o «n Ó tr nh mêt nhiöt. - Thïng nêu tinh + C c èng dén dçu nãng m b o cêp nhiöt ñ n ng nhiöt é cña nhùa lo ng tõ thïng nêu th«¹t Õn C. + Thêi gian nêu nhùa kh«ng qu 3 giê B m cêp nhùa, èng dén B m chþu nhiöt Õn p lùc ¹t 0,2-0,3MPa. C«ng suêt b m 25m 3 /h. HÖ thèng èng dén îc b o «n tr nh mêt nhiöt. B m cã c cêu sêy nãng tr íc khi ho¹t éng HÖ thèng Þnh l îng - Mét tr¹m trén bªt«ng nhùa nãng theo mî cã 2 hoæc 3 hö thèng c n. + C n nhùa. + C n vët liöu. + C n phô gia (c n phô gia cã thó bè trý dïng chung c n vët liöu) C n vët liöu vµ phô gia C n iön tö hiön sè hoæc c n c khý iön tö. Ph¹m vi c n tõ Kg. C n céng dån c c lo¹i vët liöu. èi víi phô gia cã thó c n riªng. Sai sè khi c n ± 1% 1,5%. HÖ thèng c khý ho¹t éng nh¹y, chýnh x c, c n b»ng khi dïng treo phôu c n.

8 HÖ cêp, x cèt liöu cho phôu c n ho¹t éng nh¹y, thùc hiön îc c c chõ é iòu khión trùc tiõp, tù éng HÖ thèng c n nhùa êng vµ b m cêp C n iön tö hiön sè hoæc c n c khý iön tö. Ph¹m vi c n 0,5 l50 Kg. Sai sè khi c n ± 1% Thïng c n îc treo trªn hö c khý nhñ nhµng, c n b»ng Cöa cêp x nhùa nãng îc iòu khión tù éng hoæc trùc tiõp khi cçn thiõt. B m cêp nhùa m b o ho¹t éng phèi hîp theo cöa x nhùa HÖ trén: gåm hö dén éng trôc trén. thïng trén, cöa x bªt«ng nhùa nãng Thïng trén Thïng trén cã c c trôc cã g¾n bµn tay trén quay ng îc chiòu nhau. Trôc trén cã trôc t m cè Þnh hoæc kõt hîp c cêu hµnh tinh. Tèc é quay Õn 60 ± 2 vßng/phót. Vá thïng lµ thðp CT38. Trôc trén, c nh tay trén thðp chõ t¹o th êng lµ C45. Bµn tay trén: ThÐp hîp kim thêp chþu mßn, chþu nhiöt (C20Mn). Thïng trén cã têm l t b»ng thðp hîp kim thêp chèng mßn chþu nhiöt. Thêi gian trén 1 mî 60 ± 2 gi y. Kho ng c ch cho phðp tõ bµn tay Õn tµm l t y 3 5mm. Trong qu tr nh trén vët liöu cïng víi nhùa nãng ph i îc trén Òu, kh«ng cã hiön t îng bþ kñt, dån Cöa x thïng trén Cã kõt cêu suèt chiõu dµi thïng trén X nhanh bª t«ng nhùa khi trén xong. ãng më nhñ nhµng b»ng xilanh khý nðn vµ îc iòu khión tù éng theo thêi gian trén. MÆt y cña n¾p ph i cã kõt cêu gièng mæt trong y thïng vµ cïng êng sinh khi l¾p r p HÖ thèng iòu khión HÖ thèng iòu khión bao gåm c c bé phën sau: M y vi týnh, thiõt bþ iön, cabin iòu khión. HÖ iòu khión ph i îc chõ t¹o Ó iòu khión tr¹m ë chõ é tù éng hoµn toµn t¹i cabin iòu khión. Khi cçn thiõt cã thó iòu khión trùc tiõp hoæc b n tù éng HÖ thèng vi týnh Sö dông CPU m y týnh lµm trung t m iòu khión th«ng qua phçn mòm îc thiõt kõ cho tr¹m.

9 Ph i cã mµn h nh Ó lµm bé phën chø thþ c c th«ng sè a vµo m y vµ th«ng b o c c hö thèng ang lµm viöc hoæc cã sù cè M y in, in kõt qu c c mî trén, ghi phiõu xuêt bª t«ng nhùa vµ l u tr sè liöu. PhÇn mòm vi týnh îc x c lëp theo yªu cçu phçn cçn tù éng. Thµnh phçn bª t«ng nhùa îc thiõt kõ th«ng qua phçn mòm, cã thó thay æi theo thiõt kõ khi g n c c sè liöu kh c nhau. Ó iòu khión îc ho¹t éng toµn tr¹m hö vi týnh îc nèi th«ng qua PLC vµ c c c cêu dén éng kh c Õn hö chêp hµnh HÖ thèng iön HÖ thèng iön iòu khión c c éng c iön vµ c c thiõt bþ kh c cña c c hö thèng th«ng qua tñ iön vµ c c thiõt bþ iòu khión. Tñ iön ph i iòu khión trùc tiõp îc têt c c c éng c cña c c hö thèng vµ c c van iön khý. ång thêi cã c c r le phèi hîp víi hö thèng CPU vi týnh Ó iòu khión tù éng c c hö thèng cçn thiõt. HÖ êng d y ph i îc bè trý gän, m b o mü thuët c«ng nghiöp vµ an toµn Cabin iòu khión (Buång iòu khión) îc l¾p iòu hoµ nhiöt é Ó m b o iòu kiön sinh ho¹t cho ng êi iòu khión vµ c c linh kiön iön tö, vi týnh. KÝch th íc ñ Ó l¾p tñ iön, hö thèng vi týnh vµ c c bé phën chø thþ kh c m b o chç lµm viöc cña 2 ng êi trë lªn. îc chõ t¹o éc lëp víi hö khung gi m y. Cã é cao sµn cabin ngang b»ng víi mæt lan can quanh thïng trén. Quan s t îc toµn tr¹m. m b o an toµn iön, phßng ch y næ HÖ thèng chêp hµnh HÖ thèng chêp hµnh gåm: c c Xilanh, van iön khý, m y nðn khý c c êng dén khý vµ c c thiõt bþ phô kh c M y nðn khý m b o c«ng suêt phôc vô c c thiõt bþ chêp hµnh, l u l îng Õn 700 lýt/ph. p lùc trong hö khý nðn îc khèng chõ Õn 0,9 MPa HÖ êng èng m b o kýn khýt, m b o chþu îc p lùc Õn 1,5 MPa. Ph i cã ñ c c bé läc. Ph i cã thiõt bþ an toµn, khèng chõ p suêt C c xilanh khý Cã kých th íc phï hîp víi c cêu c n iòu khión. KÝn khýt, cã ñ é tin cëy Ho¹t éng nhñ nhµng C c van iön khý

10 m b o iòu khión 3 chõ é: b»ng tay, b n tù éng, tù éng. C c van kýn khýt, ho¹t éng linh ho¹t, m b o é tin cëy cao HÖ thèng läc bôi: Qu¹t giã, thiõt bþ läc kh«, thiõt bþ läc Èm HÖ thèng qu¹t giã, èng dén, èng khãi m b o cét p mm H 2 O C«ng suêt phô thuéc c«ng suêt tr¹m, m b o lµm s¹ch îc vët liöu vµ duy tr sù ch y cña dçu èt. C c êng èng dén ph i kýn khýt îc l¾p nhióu o¹n víi nhau Ó tiön viöc th o l¾p, vën chuyón vµ thay thõ. èng khãi l¾p th¼ng øng. C c mæt bých vu«ng gãc víi èng. Qu¹t giã îc thiõt kõ khëi éng éng c theo chõ é mòm. Qu¹t giã khi khëi éng, ho¹t éng kh«ng bþ rung dët, giõng ån ¹t tiªu chuèn cho phðp HÖ thèng läc kh«(xiclo l¾ng bôi) HÖ thèng nµy m b o t¹o dßng khý x xo y trong xiclo l¾ng. C c h¹t bôi cã kých th íc > 10mm îc thu gi lµm phô gia. HÖ thèng l¾ng îc l¾p ghðp trªn êng hót qu¹t giã, m b o l u th«ng khý x. m b o cøng v ng. Th o l¾p b o d ìng dô dµng HÖ thèng läc Èm Ph i thu gi îc c c bôi nhá h n l0µm vµ bôi h u c. Dßng n íc phun s ng tèt, ng îc chiòu luång khý x. m b o khý x sau khi qua läc bôi Èm theo: TCVN HÖ khung gi - Mãng ch n Õ: Toµn bé c c kõt cêu thðp dïng Ó g l¾p c c hö thèng: chi tiõt, tæng thµnh HÖ thèng gi m b o tiªu chuèn Ngµnh x y dùng 20 - TCN îc t¹o kõt cêu b»ng thðp h nh CT38 hoæc hîp kim thêp. m b o h nh thøc Ñp. m b o cøng v ng vµ iòu kiön Ó l¾p c c hö thèng lªn tr¹m. T¹o l¾p ghðp d¹ng "Modun Ó th o l¾p, vën chuyón dô dµng b»ng êng bé. HÖ sµn, lan can, cçu thang m b o an toµn sö dông thuën lîi, l¾p r p, vën chuyón dô dµng Mãng ch n Õ Dïng hö mãng thðp Ó tiön viöc l¾p Æt Mãng thðp m b o cøng v ng c n b»ng Bul«ng ch n Õ mãng chýnh x c, sai löch kh«ng lín h n 1mm.

11 C c mæt bých ch n th p n»m trªn 1 mæt ph¼ng sai löch kh«ng qu ± 1mm. èi víi tr¹m di éng kh«ng cã ch n Õ, hö khung gi îc l¾p trªn l thiõt bþ di chuyón trªn êng bé HÖ thèng chèng sðt m b o é tiõp Êt 4 ( m) Thu l«i Æt t¹i vþ trý m b o an toµn cho c khu vùc tr¹m. Khi thiõt kõ, l¾p Æt, kióm tra theo quy Þnh an toµn. 3. KiÓm tra kü thuët Néi dung kióm tra kü thuët bao gåm: + KiÓm tra c c hö thµnh phçn. + KiÓm tra toµn tr¹m: Kh«ng t i, cã t i. + KÕt qu kiõm tra kü thuët lëp thµnh biªn b n theo quy Þnh KiÓm tra kü thuët hö thµnh phçn KiÓm tra hö thèng cêp liöu nguéi HÖ phôu: Gåm: HÖ thèng phôu, hö thèng b ng t i, b ng gçu nguéi. HÖ c c phôu cêp liöu, b ng x, cöa x. KiÓm tra kých th íc c b n theo thiõt kõ. KiÓm tra l¾p Æt phèi hîp c c phôu, b ng x, Çm rung. Khëi éng b ng t i x kióm tra tèc é, sù ho¹t éng æn Þnh b ng t i, Riªng Çm rung kõt hîp khi thö t i phôu cã vët liöu. VËt liöu ch y Òu, kh«ng g y æn B ng t i chuyón vët liöu KiÓm tra c c th«ng sè cña b ng t i: é réng b ng t i. Khëi éng b ng t i: b ng t i cao su ph i chuyón éng æn Þnh n»m c n b»ng chýnh gi a tang quay. C c con l n ì tiõp xóc Òu vµo b ng vµ chuyón éng æn Þnh, nhñ nhµng. C cêu c n chønh tang quay con l n lµm viöc, cã hiöu qu, iòu chønh dô dµng. o vën tèc b ng t i: TiÕn hµnh o 3 lçn lêy b nh qu n ¹t 1m/s. o n ng suêt b»ng t i b»ng c ch x cöa x Ó vët liöu vµo b ng t i óng tiªu chuèn c n l îng vët liöu trªn 1 mðt dµi Ó týnh c«ng suêt b ng t i. B ng t i ch¹y ªm, æn Þnh, ¹t c«ng suêt thiõt kõ B ng gçu cêp liöu nguéi o c c th«ng sè, kých th íc theo thiõt kõ Khëi éng éng c cho b ng gçu lµm viöc. o tèc é dµi b ng gçu theo thiõt kõ.

12 KiÓm tra c«ng suêt b ng gçu nguéi th«ng qua n ng suêt b ng t i ngang. L îng vët liöu do b ng t i cêp liöu x, b ng gçu nguéi vën chuyón ñ 100% lµ ¹t c«ng suêt. B ng gçu chuyón éng ªm: vët liöu kh«ng vung v i ra ngoµi. C cêu c ng xých t i ph i ho¹t éng cã hiöu qu, ñ é tin cëy HÖ thèng tang sêy KiÓm tra c c th«ng sè, kých th íc theo thiõt kõ. KiÓm tra l¾p Æt, Þnh vþ tang sêy. m b o gãc nghiªng tang sêy tõ C c bul«ng h m c c con l n ì tang sêy ñ lùc kh«ng xª dþch khi tang sêy ho¹t éng. KiÓm tra võt tiõp xóc cña 4 con l n trªn vµnh ì tang vµ con l n h¹n chõ däc trôc cçn tiõp xóc Òu víi vµnh ì. KiÓm tra khe hë, võt n khíp cña cæp b nh r ng trô dén éng tang sêy. Sai löch cho phðp kh«ng qu 0,1mm VÕt n khíp b nh r ng Òu c n èi gi a r ng vµ h i dþch vò phýa ch n. Khi cho tang quay, kh«ng cã tiõng va Ëp c khý, æn Þnh, kh«ng cã hiön t îng dët HÖ thèng b ng gçu nãng KiÓm tra c c th«ng sè, kých th íc cña hö thèng theo thiõt kõ KiÓm tra viöc l¾p r p hö thèng theo thiõt kõ KiÓm tra ch¹y kh«ng t i b»ng c ch cho khëi éng, o c c th«ng sè, tèc é dµi so víi tiªu chuèn Nghe tiõng va Ëp kim lo¹i kªu. Kh«ng îc cã tiõng va Ëp vµo thµnh hép vµ chuyón éng æn Þnh KÕt hîp thö t i xem c«ng suêt b ng t i. NÕu vën chuyón hõt vët liöu do tang sêy x ë c«ng suêt tèi a lµ ¹t yªu cçu HÖ thèng cêp phô gia B ng gçu phô gia KiÓm tra c c kých th íc c b n. KiÓm tra viöc l¾p b ng gçu phô gia. + C c b nh r ng dén éng xých ph i n»m trªn mét mæt ph¼ng. C c trôc b nh r ng ph i song song + é c ng xých m b o kh«ng va vµo thïng khi chuyón éng Khëi éng b ng t i cho chuyón éng, o tèc é dµi b ng. Quan s t, nghe tiõng va Ëp kim lo¹i. B ng t i ph i chuyón éng ªm kh«ng va Ëp KiÓm tra phôu vµ c c výt t i. KiÓm tra kých th íc, l¾p Æt óng vþ trý. Khëi éng c c výt t i quan s t, kióm tra n ng suêt. C c výt t i quay nhñ nhµng kh«ng va Ëp, c c æ ì kh«ng nãng.

13 CÊp phô gia kióm tra sù vën chuyón phô gia (kõt hîp cho b ng gçu phô gia ch¹y). KiÓm tra sù cêp phô gia cua c c phôu (hoæc xiclo phô gia) m b o iòu kiön cêp liªn tôc æn Þnh HÖ thèng nêu cêp nhùa HÖ thèng nêu dçu cêp nhiöt KiÓm tra c c th«ng sè, kých th íc, kü thuët kh c theo thiõt kõ. KiÓm tra c«ng viöc l¾p Æt hö thèng. + L¾p Æt ho¹t éng hö Çu èt. L¾p Æt thïng nêu dçu. + L¾p Æt b m dçu, hö thèng èng dén. m b o kýn khýt kh«ng ch y dçu. KiÓm tra dçu chþu nhiöt, cêp ñ dçu vµo thïng nêu. Khëi éng Çu èt, b m dçu. KiÓm tra p suêt dçu ¹t tiªu chuèn 0,2 0,3 MPa. KiÓm tra møc é t ng nhiöt é cña dçu. Quan s t sù rß rø dçu ë c c Çu nèi, iòu chønh møc é èt cña dçu èt, nõu thay æi theo yªu cçu lµ ¹t KiÓm tra c c thïng nêu nhùa êng KiÓm tra c c th«ng sè, l¾p Æt c c thïng nêu nhùa, c c èng kh«cêp dçu nãng. C c èng cêp nhùa êng ph i óng vþ trý vµ kýn khýt. HÖ thèng n ng h¹ thïng chøa nhùa êng ph i ho¹t éng nhñ nhµng, ï tin cëy. KiÓm tra cña b o «n cña thïng nêu nhùa th«. Cöa ph i kýn khýt ho¹t éng nhñ nhµng KÕt hîp víi thïng nêu dçu tinh, theo dâi thêi gian gia nhiöt cña nhùa êng Õn C. Thêi gian kh«ng qu 3 giê. Khëi éng b m cêp nhùa êng. B m ho¹t éng ªm, c c êng èng nèi b m kh«ng rß rø HÖ thèng iòu khión KiÓm tra hö thèng iön Gåm c c th«ng sè chýnh, c c chi tiõt, tæng thµnh hö thèng iön ViÖc l¾p Æt toµn bé hö thèng iön tõ nguån, c«ng t¾c nguån: d y dén hö thèng dén éng iön kh c KiÓm tra an toµn, toµn bé hö thèng iön: l¾p Æt c c chi tiõt, trong tñ, ho¹t éng cña c c apt«m t, c c Çu nèi, c c cçu dao, c«ng t¾c, d y dén. Theo thø tù vën hµnh tr¹m, lçn l ît khëi éng c c éng c iön. Do dßng khëi éng, dßng lµm viöc kh«ng t i so víi tiªu chuèn ghi ë éng c. KiÓm tra sù ho¹t éng c c van iön khý KiÓm tra hö thèng vi týnh, m y in.

14 Khëi éng m y vi týnh. N¹p phçn mòm. KiÓm tra ho¹t éng phçn mòm m y vi týnh, mµn h nh vi týnh chø thþ s å ho¹t éng m y N¹p sè liöu kióm tra sù ho¹t «ng cña phçn mòm. Theo yªu cçu thiõt kõ phçn mòm HÖ thèng chêp hµnh KiÓm tra viöc l¾p Æt Çy ñ hö thèng khý nðn. Khëi éng m y nðn khý. M y lµm viöc ¹t p suêt 0,9 Mpa, van an toµn b nh khý nðn më Ngõng m y xem sù gi m p suêt cña ång hå. NÕu ång hå gi m nhanh tiõn hµnh kióm tra kýn khýt c c Çu nèi vµ c c êng dén khý. NÕu p lùc kh«ng gi m lµ tèt (gi m 1KG/cm 2 sau 1 giê lµ ¹t). Khëi éng c c van iön khý xem xðt ho¹t éng cña c c xilanh iön khý. C c van: xi lanh ho¹t éng æn Þnh vµ theo yªu cçu ng êi sö dông HÖ thèng Þnh l îng (HÖ c n) KiÓm tra l¾p r p Çy ñ hö thèng c n: cèt liöu, phô gia, c n nhùa êng HÖ thèng ßn c n, c c dao c n îc Þnh vþ óng vþ trý, c n b»ng KiÓm tra viöc l¾p c c Çu c n. KiÓm tra sù ho¹t éng cña c n. Th«ng qua qu c n, bé chø thþ ho¹t éng sai sè c n trong kho ng tõ 0,1-1,5%. KiÓm tra 3 lçn lêy gi trþ trung b nh Ó nh gi sù ho¹t éng æn Þnh vµ sù chýnh x c cña c n. LÇn l ît lµm nh trªn víi 3 lo¹i c n HÖ thèng thïng trén KiÓm tra c c th«ng sè vµ viöc l¾p Æt cña thïng trén: gåm c c gèi ì, cöa x, bµn tay trén v v... Khëi éng éng c cho hö thïng trén ho¹t éng C c trôc trén quay kh«ng va vµo thµnh. Kho ng c ch Õn y Óu nhá h n 5mm kh«ng ph t ra tiõng va Ëp c khý. C c æ ì kh«ng bþ nãng, c c trôc kh«ng chuyón éng däc trôc. ãng më cöa x theo c c chõ é Ên nót, tù éng îc HÖ thèng läc bôi KiÓm tra Çy ñ c c th«ng sè kých th íc, ph ng ph p l¾p ghðp theo thiõt kõ.. C c chç nèi ñ gio ng Öm chèng ch y. KiÓm tra sù ho¹t éng cña hö b m n íc phun s ng cña läc Èm. Khëi éng qu¹t giã Ó xem kh n ng khëi éng. o cét p, o qu¹t giã hót t¹o ra ë hö thèng ¹t Õn 300mm H 2 O.

15 Qu¹t giã ch¹y tèt kh«ng cã tiõng va Ëp c khý. Khi kióm tra hö thèng läc bôi p dông tiªu chuèn TCVN (IS ) (H íng dén nh gi m«i tr êng - Nguyªn t¾c chung). TCVN (ISO ) (Thñ tôc nh gi m«i tr êng): TCVN (H íng dén nh gi m«i tr êng ChuÈn cø tr nh é chuyªn m«n èi víi chuyªn gia nh gi m«i tr êng) HÖ khung giµn. KiÓm tra toµn bé hö khung giµn theo thiõt kõ. KiÓm tra c c mèi ghðp bul«ng theo TCVN KiÓm tra é ph¼ng cña Õ cét b»ng m y thuû b nh hoæc èng bät n íc. Sai löch kh«ng qu lmm. KiÓm tra hö thèng cçu thang, c c cöa kióm tra tõ sµng rung, phôu dù tr, buång trén, b ng gçu... thuën lîi, sö dông dô dµng. KiÓm tra s n phñ cña toµn bé hö thèng khung giµn, lan can. S n ñ é dçy 150mm, 4 líp, bãng kh«ng cã c c võt x íc lín HÖ thèng chèng sðt KiÓm tra l¾p Æt Çy ñ theo thiõt kõ, vþ trý l¾p t¹i vþ trý m b o an toµn nhêt. o iön trë tiõp Êt. iön trë tiõp Êt ph i nhá h n 4 Ω 3.2. KiÓm tra kh«ng t i toµn tr¹m: Yªu cçu: Kh«ng cêp vët liöu, phô gia, nhùa êng. C c hö thèng Òu cho lµm viöc vµ îc iòu khión tõ buång iòu khión theo thø tù vên hµnh îc quy Þnh trong h íng dén sö dông X c Þnh t nh tr¹ng ho¹t éng kh«ng t i: æn Þnh theo yªu cçu Néi dung Khëi éng toµn tr¹m theo thø tù vën hµnh iòu khión tr¹m theo chõ é trùc tiõp. ãng më c c van iön khý, iõu khión xilanh khý xem tù ho¹t éng c c cöa x, n¹p. Cho c c hö chèng ch¹y 10- l5 phót, x c Þnh sù lµm viöc æn Þnh cña hö iòu khión. KiÓm tra t nh tr¹ng ho¹t éng cña c c apt«m t, c«ng t¾c, r le nhiöt, c«ng t¾c iön khý. KiÓm tra ho¹t éng hö khý nðn, c c xilanh khý nðn xem hö thèng dén khý kýn khýt, p suêt cho phðp cña m y nðn ¹t yªu cçu vµ van an toµn tù éng ng¾t ë 0,9 MPa. C c hö thèng cêp liöu nguéi, Çu èt, sµng rung, c c b ng t i, b ng gçu ho¹t «ng æn Þnh kh«ng x y ra trôc træc. iòu khión trùc tiõp, b n tù éng, tù éng îc c c bé phën iòu khión Ó kióm tra lµm viöc cua bé phµn, chø thþ, chêp hµnh tèt. HiÖu chønh lçn cuèi cho tr¹m lµm viöc Ó kióm tra toµn t i.

16 3.3. KiÓm tra cã t i toµn tr¹m Yªu cçu Ch¹y cã t i îc tiõn hµnh sau khi kióm tra Çy ñ týnh n ng c c hö thµnh phçn, vµ ch¹y thö kh«ng t i hoµn toµn tèt KiÓm tra Çy ñ c c iòu kiön an toµn võ iön, b«i tr n. ChuÈn bþ Çy ñ iòu kiön Ó tr¹m ho¹t éng: vët liöu, nhiªn liöu, vën t i. ChuÈn bþ ñ iòu kiön Ó x c Þnh c c chø tiªu chýnh cña tr¹m Néi dung KiÓm tra ë chõ é 60% phô t i. Cho tr¹m ho¹t éng ë chõ é lµm viöc b nh th êng cêp ñ vët liöu. TiÕn hµnh kióm tra ë 2 chõ ä trùc tiõp vµ tù éng hoµn toµn Ó x c Þnh: + o nhiöt é cña nhùa êng b»ng nhiöt kõ, so s nh sè o theo bé chø thþ t¹i buång iòu khión. NhiÖt é nhùa ph i ¹t C ± 2 0 C + o nhiöt é vët liöu khi ra khái tang sêy b»ng nhiöt kõ, so s nh víi sè o ång hå ë buång iòu khión. ång hå nhiöt é ph i b o tõ C ± C khi qu nhiöt Çu èt tang sêy tù éng gi m c«ng suêt èt. - KiÓm tra sù trén bª t«ng nhùa b»ng c ch: + LÊy méu bªt«ng nhùa khi míi x ra khái thïng trén. TiÕn hµnh óc méu, cho nðn méu thñ theo quy Þnh. a méu thö Õn phßng thý nghiöm x c Þnh thµnh phçn vët liöu èi chiõu so s nh víi méu tiªu chuèn thiõt kõ ë phßng thý nghiöm. + Dïng nhiöt kõ o nhiöt é cña bª t«ng nhùa khi x lªn «t«. NhiÖt é nµy ph i ¹t tõ C. ChÕ é kióm tra th êng xuyªn KiÓm tra ë chõ é l00% phô t i. Cho tr¹m lµm viöc t ng t i dçn Õn 100% ë chõ é trùc tiõp, tù éng. X c Þnh c c chø tiªu trªn. NhiÖt é cèt liöu, nhùa êng, nhiöt é cña bªt«ng nhùa: + NhiÖt é cèt liöu khi x ph i ¹t C ± 2 0 C. + NhiÖt é nhùa ph i ¹t C ± 2 0 C + NhiÖt é bªt«ng nhùa C ± 2 0 C. X c Þnh c«ng suêt tr¹m th«ng qua sè liöu ghi träng l îng bªt«ng mét mî. Thêi gian thùc hiön l mî trén Ó týnh c«ng suêt tr¹m (T/h). KiÓm tra møc tiªu hao nhiªn liöu; lµ l îng nhiªn liöu cçn sö dông Ó s n xuêt 1 tên s n phèm (Kg/tÊn s n phèm). Lµm c«ng viöc nµy ë mçi chõ é 3 lçn Ó x c Þnh c c th«ng sè trung b nh. C c sè liöu îc lëp thµnh v n b n theo quy Þnh Ó x c Þnh chêt l îng chung cña Tr¹m,

17

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 21d01-vn.doc

Microsoft Word - 21d01-vn.doc M«t ¹i c ng M«t ¹i c ng TÊt c c c éng c x ng l¾p trªn c c xe «t«toyota Òu lµ éng c bèn kú. éng c bèn kú ho¹t éng b»ng c ch læp l¹i liªn tôc vµ Òu Æn c c kú sau y 1. Kú n¹p 2. Kú nðn 3. Kú næ 4. Kú x Nguyªn

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

H­íng dÉn chung

H­íng dÉn chung TCVN T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A Xuất bản lần 1 ÁO ĐƢỜNG MỀM XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SỬ DỤNG TẤM ÉP CỨNG Flexible Pavement - Determination of

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\ 76-2 IEC : 1993 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai 1994-04 M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é C:\Users\Administrator\Appdata\Local\Temp\IEC762_10BA2A.Doc 1 / 30 76-2 IEC : 1993 2 Néi

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn