chieu sang nhan tao.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "chieu sang nhan tao.pdf"

Bản ghi

1 Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi c c nhµ c c c«ng tr nh dïng Ó chõ biõn n«ng phèm vµ thiõt kõ chiõu côc bé trªn c c thiõt bþ s n xuêt. Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu èi víi c c Ìn nung vµ Ìn huúnh quang. Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu c c c«ng tr nh cã yªu cçu Æc biöt nh : C«ng tr nh ngçm, h i c ng, s n bay, ph ng tiön giao th«ng, ga xe löa, nhµ ë, c c c«ng tr nh c«ng céng vµ c c c«ng tr nh s n xuêt cã c«ng nghö Æc biöt, c«ng tr nh nghö thuët, qu ng c o. Khi thiõt kõ chiõu, ngoµi viöc p dông c c tiªu chuèn nµy cßn ph i tháa m n nh ng yªu cçu quy Þnh trong c c v n b n kh c cã liªn quan. 1. Quy Þnh chung 1.1 ChiÕu nh n t¹o îc chia nh sau: ChiÕu lµm viöc; ChiÕu sù cè; ChiÕu Ó ph n t n ng êi; ChiÕu b o vö. 1.2 Trong c c gian phßng s n xuêt vµ nh ng n i lµm viöc ngoµi nhµ ph i cã chiõu lµm viöc Ó m b o ho¹t éng th êng cña m¾t khi kh«ng cã hoæc thiõu nh tù nhiªn. 1.3 Khi thiõt kõ chiõu nh n t¹o îc phðp sö dông hai hö thèng chiõu : chiõu chung vµ chiõu hçn hîp. HÖ thèng chiõu chung îc chia ra nh sau: ChiÕu chung Òu; ChiÕu chung khu vùc; HÖ thèng chiõu hçn hîp bao gåm hö thèng chiõu chung vµ chiõu côc bé. CÊm sö dông chø riªng chiõu côc bé Ó chiõu lµm viöc. 1.4 Cho phðp sö dông hö thèng chiõu chung Òu trong nh ng tr êng hîp sau y: a) Khi mët é vþ trý lµm viöc vµ vþ trý lµm viöc cè Þnh: b) Khi c«ng viöc kh«ng yªu cçu chýnh x c, tø mø;

2 c) Khi lµm viöc ë vþ trý nµo còng îc hoæc nh ng n i nh hµnh lang, lèi i 1.5 Cho phðp sö dông hö thèng chiõu chung khu vùc trong nh ng tr êng hîp sau: a) Trong c c gian phßng s n xuêt cã trªn hai khu vùc cçn é räi kh c nhau; b) C c vþ trý lµm viöc îc tëp thµnh hµng, d y hoæc h nh thµnh nh ng khu vùc lµm viöc nhêt Þnh. 1.6 CÇn sö dông hö thèng chiõu hçn hîp trong nh ng tr êng hîp sau: a) Khi c«ng viöc cã é chýnh x c cao nh c c c«ng viöc thuéc cêp chýnh x c I- IV trong b ng 1: b) Khi mët é vþ trý lµm viöc kh«ng, nh ng yªu cçu é räi t ng èi cao; c) Khi c«ng viöc ßi hái ph i thay æi h íng chiõu cña Ìn Õn mæt lµm viöc trong qu tr nh lµm viöc Chó thých: Trong c c tr êng hîp trªn chø îc sö dông hö thèng chiõu chung khi kh«ng cã kh n ng l¾p Æt thiõt bþ chiõu côc bé. 1.7 Nh ng tr êng hîp sau y cho phðp sö dông Ìn chiõu côc bé di éng: a) Nh ng n i cçn kióm tra, söa ch a m y mãc vµ thiõt bþ mµ é räi cña c c Ìn cè Þnh kh«ng ñ Ó lµm viöc; b) Nh ng n i thiõu nh Ó lµm viöc nh ng kh«ng thó Æt Ìn cè Þnh îc (trong c c nåi h i, m ng, kðt ). c) Nh ng n i t¹m thêi cã yªu cçu é räi cao, nh ng é räi cña c c Ìn cè Þnh kh«ng ñ Ó lµm viöc. 1.8 Trong c c gian phßng s n xuêt vµ nh ng n i lµm viöc ngoµi nhµ ph i Æt chiõu sù cè trong nh ng tr êng hîp sau: a) Nh ng n i c nguy c ch y, næ, g y nhiôm éc khi chiõu lµm viöc ét nhiªn bþ t¾t; b) Nh ng n i khi chiõu lµm viöc ét nhiªn bþ t¾t sï lµm cho qu tr nh s n xuêt bþ rèi lo¹n trong thêi gian dµi míi kh«i phôc l¹i sù ho¹t éng th êng; c) Nh ng c«ng tr nh Çu mèi quan träng nõu ngõng ho¹t éng sï g y nh ng nh h ëng kh«ng tèt vò chýnh trþ vµ kinh tõ (nhµ mµy iön, nhµ mµy n íc, tr¹m biõn thõ ) Gi trþ é räi trªn mæt lµm viöc do c c Ìn chiõu sù cè kh«ng îc nhá h n 5% gi trþ é räi quy Þnh cho chiõu lµm viöc khi sö dông hö thèng chiõu chung nh ng kh«ng îc nhá h n 2lux ë trong nhµ vµ kh«ng nhá h n 1 lux ë ngoµi nhµ. 1.9 Ph i cã chiõu Ó ph n t n ng êi trong nh ng tr êng hîp sau; a) Nh ng n i cã thó g y tai n¹n cho ng êi qua l¹i nh lèi i chýnh, lèi tho t chýnh, cçu thang dïng Ó ph n t n ng êi ra khái khu vùc nguy hióm. b) Trong nh ng gian phßng s n xuêt th êng xuyªn cã trªn 50 ng êi lµm viöc, khi chiõu lµm viöc ét nhiªn bþ t¾t mµ c c thiõt bþ s n xuêt vén tiõp tôc ho¹t éng hoæc cã c c lo¹i hçm hè, bó n íc, cçu næi, lan can gçn lèi i l¹i c) Nh ng n i lµm viöc ngoµi nhµ, khi chiõu lµm viöc ét nhiªn bþ t¾t cã thó g y ra tai n¹n cho ng êi khi rêi khái khu vùc nguy hióm.

3 Gi trþ é räi cña chiõu sù cè Ó ph n t n ng êi trªn nòn c c lèi i l¹i, lèi tho t chýnh, bëc cçu thang kh«ng îc nhá h n 0,5lux ë trong nhµ vµ kh«ng nhá h n 0,2lux ë ngoµi nhµ Ph i sö dông Ìn nung Ó chiõu sù cè vµ chiõu Ó ph n t n ng êi. CÊm sö dông Ìn huúnh quang, Ìn thñy ng n cao cêp, Ìn cxª-non Ó chiõu sù cè vµ chiõu ph n t n ng êi M¹ng iön cña chiõu sù cè vµ chiõu Ó ph n t n ng êi ph i m¾c vµo nguån éc lëp vµ kh«ng îc mêt iön trong bêt kú t nh huèng nµo Ph i Æt chiõu b o vö trong nhµ s n xuêt vµ däc theo danh giíi cña ph¹m vi xý nghiöp. é räi cña chiõu b o vö kh«ng îc nhá h n 0,5lux (týnh trªn mæt Êt hoæc trªn mæt th¼ng øng vò mét phýa c ch mæt Êt 0,5m) Khi x c Þnh bé räi ph i theo thang é roi quy Þnh trong b ng Khi thiõt kõ chiõu nh n t¹o cçn ph i týnh Õn hö sè dù tr. Gi trþ hö sè dù tr vµ thêi h¹n lau Ìn îc quy Þnh trong b ng 3. 2 ChiÕu nh n t¹o bªn trong c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp. 2.1 é räi trªn mæt lµm viöc trong c c gian phßng s n xuêt kh«ng îc nhá h n c c gi trþ é räi quy Þnh trong b ng Nh ng tr êng hîp sau y cho phðp n ng gi trþ é räi quy Þnh trong b ng 1 lªn mét bëc theo thang é ë b ng 2 : a) Nh ng c«ng viöc thuéc cêp chýnh x c I-IV, nõu kho ng c ch tõ vët cçn ph n biöt Õn m¾t ng êi lµm viöc 0,5 1m; b) Nh ng c«ng viöc thuéc cêp chýnh x c I-IV, nõu m¾t ph i lµm viöc c ng th¼ng liªn tôc trong thêi gian h n cña ngµy lµm viöc; c) Nh ng c«ng viöc thuéc cêp chýnh x c I-IV, nõu vët cçn ph n biöt n»m trªn c c bé phën chuyón éng g y khã kh n cho sù lµm viöc cña m¾t; d) Trong c c gian phßng s n xuêt cã møc é nguy hióm cao; e) Trong c c gian phßng cã yªu cçu Æc biöt cao vò mæt vö sinh (vý dô: mét sè gian phßng s n xuêt cña xý nghiöp c«ng nghiöp thùc phèm, hãa d îc ); f) Trong c c gian phßng s n xuêt th êng xuyªn cã ng êi lµm viöc mµ kh«ng cã hoæc thiõu nh tù nhiªn; g) Trong c c gian phßng dµnh riªng cho häc sinh häc nghò lµm viöc vµ thùc tëp s n xuêt, khi gi trþ é räi trªn mæt lµm viöc nhá h n 200 lux èi víi Ìn huúnh quang vµ nhá h n 100 lux èi víi Ìn nung. 2.3 Gi trþ é räi quy Þnh trong b ng 1 îc phðp gi m xuèng mét bëc theo thang é räi ë b ng 2 èi víi c c gian phßng s n xuêt cã c c c«ng viöc thuéc cêp chýnh x c IV-V nõu chø cã ng êi lµm viöc trong tõng thêi gian ng¾n hoæc cã nh ng thiõt bþ kh«ng cçn ph i theo dâi th êng xuyªn. Chó thých: Kh«ng îc gi m gi trþ é räi trong c c tr êng hîp ghi ë môc d vµ h cña iòu 2.2;

4 TÝnh chêt c«ng viöc KÝch th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt, mm CÊp c«ng viöc Ph n cêp Sù t ng ph n gi a c c vët vµ nòn B ng 1 Æc ióm cña nòn é räi nhá nhêt, lux Khi dïng Ìn huúnh quang ChiÕu hçn hîp ChiÕu chung Khi dïng Ìn nung ChiÕu hçn hîp ChiÕu chung RÊt chýnh x c ChÝnh x c cao ChÝnh x c h n 0,15 Tõ 0,15 Õn 0,30 Tõ 0,30 Õn 0,50 I II III a Tèi b c d Trung tèi tèi tèi a Tèi b c d Trung tèi tèi tèi a Tèi b c d Trung tèi tèi tèi

5 ChÝnh x c Ýt chýnh x c Th«s C«ng viöc cã c c vët liöu vµ s n phèm tù ph t Yªu cçu quan s t chung trong qu tr nh s n xuêt mµ kh«ng ph i ph n biöt c c chi tiõt Tõ 0,50 Õn 1,0 Tõ 0,15 Õn 1,0 Lín h n 5 IV V VI a Tèi b c d Trung tèi tèi tèi a Tèi b c d Trung tèi tèi tèi Kh«ng phô thuéc vµo hö sè ph n x¹ cña nòn vµ sù t ng ph n gi a vët vµ nòn VII - nt VIII - nt Chó thých: KÝch th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt vµ c c cêp c«ng viöc t ng øng îc x c Þnh khi kho ng c ch tõ vët cçn ph n biöt Õn m¾t ng êi lµm viöc kh«ng h n 0,5m. Khi kho ng c ch tõ vët cçn ph n biöt Õn m¾t ng êi lµm viöc h n 0,5m cçn ph i x c Þnh cêp c«ng viöc theo phô lôc

6 2.4 NÕu ång thêi cã hai tr êng hîp x y ra trong mét iòu cña c c iòu 2.2 hoæc 2.3 th gi trþ é räi quy Þnh trong b ng 1 còng chø îc t ng hoæc gi m mét bëc theo thang é räi ë b ng 2. BËc thang é räi B ng 2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI é räi lux 0,2 0,3 0, XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV B ng 3 TÝnh chêt cña gian phßng Phßng cã nhiòu bôi, khãi, tro vµ bå hãng VÝ dô c c gian phßng Ph n x ëng thªu kõt, nhµ m y xi m ng, bé phën lµm s¹ch cña ph n x ëng óc Khi dïng Ìn huúnh quang 2,0 HÖ sè dù tr Khi dïng Ìn nung 1,7 Sè lçn lau Ìn Ýt nhêt trong th ng 4 Phßng cã l îng bôi, khãi, tro vµ bå hãng Ph n x ëng rìn, óc, hµn 1,8 1,5 3 Phßng cã Ýt bôi, khãi, tro vµ bå hãng Ph n x ëng dông cô, l¾p r p, c khý, tiön, döt 1,5 1, Trong nh ng kho chøa c c vët cång kònh còng nh nh ng gian phßng Ýt ng êi qua l¹i vµ nh ng n i cã c c c«ng viöc thuéc cêp chýnh x c VI ( nh ng hçm ngçm Æt c c èng dén n íc, c c êng hçm trong c c mãng m y ) îc phðp gi m gi trþ é räi xuèng Õn 5lux nõu sö dông Ìn nung. 2.6 Khi sö dông hö thèng chiõu hçn hîp é räi trªn mæt lµm viöc do Ìn chiõu hçn häp, nh ng kh«ng îc nhá h n 75 lux khi dïng Ìn huúnh quang vµ kh«ng îc nhá h n 30 lux khi dïng Ìn nung. Kh«ng quy Þnh gi trþ é räi do Ìn chiõu chung chiõu tíi mét sè n i nh : khu vùc Æt c c p kõ cña nåi h i, ång hå o nhiöt é.

7 2.7 Khi kõt hîp sö dông Ìn huúnh quang víi Ìn nung Ó chiõu trong cïng mét gian phßng th gi trþ é räi trªn mæt lµm viöc ph i theo quy Þnh sau: a) NÕu chø sö dông hö thèng chiõu chung th lêy theo gi trþ é räi nhá nhêt quy Þnh èi víi Ìn huúnh quang; b) NÕu sö dông hö thèng chiõu hçn hîp th lêy theo gi trþ é räi nhá nhêt quy Þnh çi víi Ìn chiõu côc bé. NÕu ång thêi sö dông c hai lo¹i oµn huúnh quang vµ nung th nªn dïng Ìn nung Ó chiõu côc bé, Ìn huúnh quang Ó chiõu chung. 2.8 é cao treo Ìn cña c c Ìn nung trong hö thèng chiõu chung kh«ng îc nhá h n c c gi trþ quy Þnh trong b ng 4 B ng 4 é cao treo Ìn thêp nhêt so víi nòn nhµ, m Æc týnh cña Ìn C«ng suêt bãng Ìn <= 200W C«ng suêt bãng Ìn > 200W - Ìn cã bé phën ph n x¹ khuõch t n nh víi gãc b o vö tõ 10 Õn 30 kh«ng cã bé phën t n x¹ nh - Ìn cã bé phën ph n x¹ khuõch t n nh víi gãc b o vö h n 30 kh«ng cã bé phën t n x¹ nh - Ìn cã hoæc kh«ng cã bé phën ph n x¹ khuõch t n nh nh ng cã bé phën t n x¹ nh : a) Khi hö sè chuyòn qua tõ 80% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 Õn 90, hoæc hö sè truyòn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 60 Õn 90 b) Khi hö sè truyòn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 Õn 90 - Ìn ph n x¹ g ng a) Ph n bæ nh s u b) Ph n bæ nh réng - Ìn kh«ng cã bé phën ph n x¹ vµ t n x¹ nh nh ng cã vá lµm b»ng thñy tinh mê 3,00 kh«ng h¹n chõ 3,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 6,00

8 2.9 Khi chiõu b»ng Ìn nung, cêm sö dông c c lo¹i Ìn cã bé phën ph n x¹ nh lµm b»ng vët liöu kh«ng xuyªn víi gãc b o vö nhá h n 100, c c lo¹i Ìn Æt trong bçu thñy tinh trong suèt é cao treo Ìn kh«ng h¹n chõ èi víi c c lo¹i Ìn cã bé phën t n mê trong ph¹m vi tõ 0 Õn 900. c c lo¹i Ìn cã chôp cçu b»ng thñy tinh mê víi c«ng suêt tõ 60 W trë xuèng vµ c c lo¹i Ìn îc bè trý sao cho tia kh«ng chiõu xuèng khu vùc quan s t víi gãc nhá h n 400 so víi êng th¼ng n»m ngang é cao treo Ìn quy Þnh trong b ng 4 îc phðp gi m 0,5m trong nh ng tr êng hîp sau: a) Khi sö dông c c bãng Ìn cã vá bãng lµm b»ng thñy tinh mê; b) Khi sö dông chiõu chung víi gi trþ é räi nhá h n 50 lux cã ng êi l u l¹i trong thêi gian ng¾n mµ chiòu dµi cña gian phßng s n xuêt kh«ng h n 2 lçn é cao treo Ìn é cao treo Ìn cña c c Ìn huúnh quang trong hö thèng chiõu chung kh«ng îc nhá h n c c gi trþ quy Þnh trong b ng 5. Æc týnh cña Ìn Ìn nh trùc tiõp cã bé phën ph n x¹ khuyõch t n nh Ìn nh t n x¹ víi hö sè truyòn qua bé phën t n x¹ a) h n 55% b) Tõ 55% Õn 80% B ng 5 Gãc b o vö cña Ìn trong mæt c¾t é cao treo Ìn thêp nhêt theo sè l îng bãng Ìn trong mçi Ìn, m ngang vµ mæt c¾t 0 däc, 0 Sè bßng Ìn<4 Sè bãng Ìn >4 a) tõ 15 0 Õn 25 0 b) tõ 25 0 Õn 40 0 c) h n ,00 kh«ng h¹n chõ 2,60 3,50 4,50 3,50 Kh«ng h¹n chõ 3, CÊm sö dông c c lo¹i Ìn huúnh quang cã gãc b o vö trong mæt c¾t ngang nhá h n 150 vµ kh«ng cã bé phën t n x¹ nh èi víi c c Ìn cã bé phën t n x¹ nh h nh vµnh kh n hoæc «ng n lµm b»ng vët liöu t n x¹ kh«ng trong suèt îc phðp sö dông gãc b o vö theo mæt c¾t ngang vµ däc. C ch x c Þnh gãc b o vö cña Ìn quy Þnh trong phô lôc Gãc b o vö cña Ìn huúnh quang týnh theo mæt c¾t däc cña Ìn kh«ng cçn tháa m n yªu cçu quy Þnh trong b ng 5 nõu tuyõn quan s t cña ng êi lµm viªc cã h íng chñ yõu ngang qua Ìn CÊm sö dông c c lo¹i Ìn kh«ng cã bé phën ph n x¹ nh Ó chiõu chung trong c c gian phßng s n xuêt Ìn chiõu côc bé b»ng c c bãng Ìn huúnh quang hoæc nung ph i cã bé phën ph n x¹ nh lµm b»ng vët liöu kh«ng xuyªn víi gãc b o vö kh«ng nhá h n 300. nõu Ìn îc bè trý thêp h n tçm m¾t cña ng êi lµm viöc th gãc b o vö kh«ng îc nhá h n 100.

9 2.18 Khi mæt lµm viöc cã týnh chêt ph n x¹ g ng cçn ph i bè trý nguån hîp lý hoæc h¹n chõ é chãi cña nguån Ó tr nh nh ph n x¹ vµo m¾t ng êi lµm viöc. 3 ChiÕu nh n t¹o nh ng khu vùc, n i lµm viöc bªn ngoµi c c nhµ vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp. 3.1 é räi trªn mæt lµm viöc ë nh ng n i lµm viöc ngoµi nhµ kh«ng îc nhá h n c c gi trþ quy Þnh trong b ng 6. CÊp c«ng viöc B ng 6 TÝnh chêt cña c«ng viöc é räi nhá nhêt trªn mætlµm viöc, lux I II III IV V C«ng viöc chýnh x c khi tø sè gi a kých th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt víi kho ng c ch tõ vët Õn m¾t ng êi lµm viöc nhá h n 0,005 C«ng viöc chýnh x c, khi tø sè gi a kých th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt víi kho ng c ch tõ vët Õn m¾t ng êi lµm viöc nhá h n 0,02 C«ng viöc chýnh x c, khi tø sè gi a kých th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt víi kho ng c ch tõ vët Õn m¾t ng êi lµm viöc nhá h n 0,02 Õn 0,05, c c c«ng viöc chø yªu cçu quan s t chung trong qu tr nh lµm viöc C«ng viöc th«, yªu cçu ph n biöt c c vët khi tø sè gi a kých th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt víi kho ng c ch tõ vët Õn m¾t ng êi lµm viöc 0,05 vµ h n. C«ng viöc yªu cçu ph n biöt c c vët ë gçn ng êi lµm viöc hoæc chø cçn quan s t chung trªn mæt lµm viöc N i îc chiõu B ng 7 - êng i l¹i vµ vën chuyón chýnh a) Sè l îng ng êi i l¹i vµ vën chuyón hµng hãa cao b) Sè l îng ng êi i l¹i vµ vën chuyón hµng hãa - êng i l¹i vën chuyón kh c - CÇu thang, cçu tçu vµ c c nhµ cçu i l¹i BÒ mæt îc chiõu MÆt êng MÆt êng MÆt êng MÆt bëc thang vµ lèi i é räi nhá nhêt lux 3 1 0, Khi x c Þnh gi trþ é räi cña nh ng c«ng viöc thuéc cêp IV vµ V quy Þnh trong b ng 6 cçn ph i n ng lªn mét bëc theo thang é räi ë b ng 2 nõu iòu kiön lµm viöc cã møc é nguy hióm cao dô g y tai n¹n cho ng êi lµm viöc. 3.3 é räi nh ng n i thuéc khu vùc bªn ngoµi c c nhµ vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp kh«ng îc nhá h n c c gi trþ qui Þnh trong b ng 7.

10 3.4 Gi trþ é räi ë nh ng n i thuéc khu vùc bªn ngoµi c c nhµ vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp qui Þnh trong b ng 7 vµ gi trþ é räi trªn mæt lµm viöc èi víi c c c«ng viöc thuéc cêp IV quy Þnh trong b ng 6 îc phðp h¹ xuèng 50% trong nh ng tr êng hîp sau: a) ChiÕu b»ng Ìn pha khi tø sè gi a c êng é nh däc trôc cña Ìn (týnh b»ng candela) víi ph ng é cao Æt Ìn ( týnh b»ng m) kh«ng h n 100; b) Khi chiõu b»ng Ìn cã bé phën t n x¹ nh b»ng vët liöu t n x¹ khuyõch t n truyòn qua cã hö sè truyòn qua tõ 55% trë xuèng hoæc khi chiõu b»ng c c Ìn cã bé phën ph n x¹ vµ t n x¹ víi gãc b o vö h n c) Khi chiõu b»ng c c Ìn chiõu réng cã tø sè gi a kho ng c ch c c Ìn víi é cao treo Ìn nhá h n é cao treo Ìn cña c c Ìn nung trong hö thèng chiõu chung ë nh ng n i lµm viöc ngoµi nhµ kh«ng îc nhá h n c c gi trþ quy Þnh trong b ng 8. Æc týnh cña Ìn B ng 8 Ìn kh«ng cã bé phën t n x¹ nh nh ng cã bé phën ph n x¹ khuyõch t n nh víi gãc b o vö tõ 10 0 Õn 30 0 Ìn kh«ng cã bé phën ph n x¹ nh nh ng cã bé phën ph n x¹ khuyõch t n nh víi gãc b o vö h n Ìn cã bé phën ph n x¹ nh vµ t n x¹ nh : a) Khi cã hö sè truyòn qua tõ 80% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 Õn 90 0 hoæc cã hö sè truyòn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 60 0 Õn 90 0 b) Khi hö sè truyòn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 Õn 90 0 Ìn ph n x¹ g ng ph n bæ nh s u: a) Kh«ng cã bé phën ph n x¹ nh. b) Cã bé phën ph t t n nh víi hö sè truyòn qua tõ 80% trë xuèng. Ìn l ng trô mæt g ng é cao treo Ìn thêp nhêt so víi mæt Êt (m) C«ng suêt cña bãng Ìn < 200W 3,5 3,0 3,5 2,5 3,5 3,0 9,0 C«ng suêt cña bãng Ìn > 200W 4,5 3,5 4,5 3,5 5,0 5,0 10,0 3.6 Cho phðp gi m é cao Ìn xuèng 0,5m so víi c c gi trþ quy Þnh trong b ng 8 èi víi c c Ìn cã vá cçu b»ng thñy tinh mê. 3.7 Khi chiõu chung nh ng n i lµm viöc bªn ngoµi cña nhµ vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp tø sè gi a c êng é nh däc trôc cña Ìn ( Ìn pha hoæc Ìn chiõu) (I max

11 týnh b»ng candela) víi ph ng é cao Æt Ìn (H týnh b»ng mðt) kh«ng îc h n c c gi trþ quy Þnh trong b ng 9. B ng 9 é räi tiªu chuèn lux 0, I max /H Khi thiõt kõ hö thèng chiõu nh n t¹o cho nh ng n i lµm viöc bªn ngoµi vµ c c nhµ c«ng tr nh c«ng nghiöp cçn ph i týnh theo hö sè dù tr. Gi trþ hö sè dù tr vµ thêi h¹n lau Ìn îc quy Þnh trong b ng 10. B ng 10 Lo¹i Ìn HÖ sè dù tr Sè lçn lau Ìn Ýt nhêt trong th ng Ìn nung Ìn huúnh quang hoæc bãng Ìn nung Æt trong Ìn pha 1,3 1,5 2 2

12 Phô lôc I C c thuët ng chñ yõu dïng trong tiªu chuèn 1. MÆt lµm viöc BÒ mæt mµ trªn ã ng êi ta tiõn hµnh c c c«ng viöc, quy Þnh hoæc o é räi. 2. MÆt lµm viöc quy íc MÆt ph¼ng n»m ngang quy íc lêy c ch sµn nhµ 0,8m. 3. HÖ sè dù tr - HÖ sè týnh to n Ò cëp Õn sù gi m é räi trong qu tr nh sö dông do bôi bèn, sù giµ cña bãng Ìn. 4. VËt cçn ph n biöt C c chi tiõt, c c khuyõt tët cña èi t îng cçn quan s t trong qu tr nh lµm viöc ( sîi v i, êng, ióm, võt x íc, võt bèn ). 5. NÒn BÒ mæt s t víi vët cçn ph n biöt, mµ ë trªn ã ng êi ta quan s t vët. NÒn îc coi lµ: - NÒn, khi hö sè ph n x¹ cña bò mæt h n 0,4; - NÒn, khi hö sè ph n x¹ cña bò mæt tõ 0,2 Õn 0,4; - NÒn tèi, khi hö sè ph n x¹ cña bò mæt nhá h n 0,2; 6. é t ng ph n (K) gi a vët cçn ph n biöt víi nòn îc x c Þnh b»ng bióu thøc sau: K L L v L N N L v - é chãi cña vët cçn ph n biöt nit L N - é chãi cña nòn nit é t ng ph n gi a vët cçn ph n biöt víi nòn îc coi lµ : - Lín, khi gi trþ K h n 0,5 (vët vµ nòn cã é chãi kh c nhau râ röt) -, khi gi trþ K nhá h n 0,2 (vët vµ nòn cã é chãi kh c nhau Ýt). 7. ChiÕu lµm viöc ChiÕu Ó b o m sù ho¹t éng th êng cña ng êi lµm viöc trong quµ tr nh s n xuêt. 8. ChiÕu Ó ph n t n ng êi - ChiÕu Ó ph n t n ng êi ra khái nhµ hoæc n i nguy hióm khi chiõu lµm viöc ét nhiªn bþ t¾t. 9. ChiÕu sù cè ChiÕu Ó tiõp tôc lµm viöc khi chiõu lµm viöc ét nhiªn bþ t¾t. 10. ChiÕu b o vö ChiÕu Ó b o vö trong c c gian phßng Ó s n xuêt vµ khu vùc thuéc ph¹m vi xý nghiöp trong thêi gian kh«ng lµm viöc vµo ban ªm. 11. ChiÕu chung ChiÕu do c c Ìn bè trý Òu ë phçn trªn cña gian phßng (chiõu chung Òu) hoæc bè trý Òu theo khu vùc l¾p Æt thiõt bþ (chiõu chung khu vùc). 12. ChiÕu côc bé ChiÕu bæ sung cho chiõu chung do c c Ìn tëp quang th«ng trùc tiõp tíi vþ trý lµm viöc. 13. ChiÕu hçn hîp ChiÕu bao gåm chiõu chung vµ chiõu côc bé. 14. Ngµy lµm viöc Thêi gian lµm viöc trong mét ngµy 8 giê hoæc thêi gian lµm viöc trong mét ca.

13 Phô lôc II X c Þnh cêp c«ng viöc khi kho ng c ch tõ vët cçn ph n biöt Õn m¾t ng êi lµm viöc h n 0,5m. Khi kho ng c ch tõ vët cçn ph n biöt Õn m¾t ng êi lµm viöc h n 0,5m, cêp c«ng viöc quy Þnh trong b ng 1 îc x c Þnh b»ng kých th íc gãc cña vët ph n biöt. KÝch th íc gãc cña vët ph n biöt îc x c Þnh b»ng tû sè gi a kých th íc nhá nhêt cña vët cçn ph n biöt (d) víi kho ng c ch tõ vët cçn ph n biöt Õn m¾t ng êi lµm viöc ( ) CÊp c«ng viöc I II III IV V VI TØ sè d/ h n 0, Tõ 0, Õn 0, Lín h n 0, Õn 1, Lín h n 1, Õn 2, Lín h n 2, Õn 10, Lín h n 10,0.10 3

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_ TẬP ĐỀ ÔN THI TUYỂN VÀO LỚP 0 Ò Bµi Cho bióu thøc P ) a,rót gän P b,t m nguªn Ó P cã gi trþ nguªn. Bµi Cho ph ng tr nh - m ) m m - 6 0 *) a.t m m Ó ph ng tr nh *) cã nghiöm m. b.t m m Ó ph ng tr nh *)

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn