Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN"

Bản ghi

1 Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión

2 Môc lôc 1. ViÖc ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng cña MRDP Cho Õn nay thùc hiön nh ng ho¹t éng g? C c b íc tiõn hµnh MA & D t¹i c c vïng dù n ViÖc thùc hiön MA&D ë hai x NËm Lµnh vµ GiÕ Xu Ph nh vµ nh ng kõt qña chýnh Th o luën KhuyÕn nghþ KÕt luën...27 Phô lôc1: BiÓu å qu tr nh MA&D...29 Phô lôc 2: KÕ ho¹ch vµ tãm l îc nh ng ho¹t éng chýnh îc nhãm hç trî thùc hiön Ó gióp nh ng ng êi d n tiõn hµnh qu tr nh MA&D...29 Phô lôc 3: Thùc hiön thùc Þa vò ph ng ph p MA & D ë 2 x NËm Lµnh vµ GiÕ Xu Ph nh, tønh Yªn B i vµ nh ng kõt qu chýnh cña mçi giai o¹n cña qu tr nh MA & D...31 Phô lôc 4: TiÕn hµnh thùc Þa ph ng ph p MA&D LÞch tr nh thêi gian, c c ho¹t éng, nh ng ng êi thùc hiön vµ Þa ióm: vý dô vò x Gie Xu Phinh, huyön Mï C ng Ch i, tønh Yªn B i

3 1. ViÖc ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng cña MRDP Qu tr nh ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng ãng vai trß quan träng trong viöc x y dùng ph ng ph p vµ qu tr nh x y dùng thó chõ cña Dù n Ph t trión n«ng th«n vïng cao Yªn B i, Ch ng tr nh Ph t trión n«ng th«n miòn nói. Trong hai vïng thý ióm lùa chän lµ x GiÕ Xu Ph nh ë huyön Mï C ng Ch i vµ x NËm Lµnh ë huyön V n ChÊn, qu tr nh ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng (MA & D) cã môc tiªu më réng c c kü n ng hç trî (trong tr êng hîp nh ng ng êi thùc hiön MRDP lµ c c c n bé hµnh chýnh Nhµ n íc cña tønh Yªn B i, cña 2 huyön vµ 2 x ) nh»m gióp ng êi d n x c Þnh vµ ph t trión c c s n phèm (hiön ang cã hoæc nh ng s n phèm míi) mµ cã thó thu ho¹ch hoæc s n xuêt, chõ biõn vµ tiªu thô Ó mang l¹i cho hä thu nhëp. ã lµ ph ng ph p cã sù tham gia cña céng ång nh»m a d¹ng ho nguån thu nhëp vµ khuyõn khých ng êi d n Þa ph ng sö dông c c nguån lùc cña hä còng nh x c Þnh vµ thµnh lëp c c doanh nghiöp nhá. N m 1997, nhu cçu ph t trión c c ho¹t éng kinh tõ a d¹ng Ó t¹o nguån thu nhëp trë thµnh mét trong nh ng mong muèn chýnh cña ng êi d n Þa ph ng x NËm Lµnh. Mong muèn nµy îc thó hiön qua ch ng tr nh lëp kõ ho¹ch ph t trión cña th«n do ng êi d n Þa ph ng tiõn hµnh, sö dông qu tr nh s ng t¹o. Qua ch ng tr nh nµy, ng êi d n thó hiön sù quan t m s u s¾c tíi viöc s n xuêt cho thþ tr êng, nh ng hä còng cho biõt r»ng hä cã Ýt kiõn thøc vµ kinh nghiöm trong viöc x c Þnh s n phèm nµo lµ tèt cho thþ tr êng vµ lµm thõ nµo Ó ph t trión mét doanh nghiöp bòn v ng. MRDP quyõt Þnh sö dông ph ng ph p (MA & D) Ó gióp nh ng ng êi d n ph t trión c c ho¹t éng kinh tõ a d¹ng Ó t¹o thu nhëp. Theo ã, MA & D ph t trión thµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch cho c c doanh nghiöp Þa ph ng (bióu å ph t trión vò kõt qu cña c c giai o¹n vµ c c b íc trong qu tr nh MA & D îc kìm trong Phô lôc 1). Tõ th ng 2/1998, dù n hç trî nh ng ng êi d n Þa ph ng cña 2 x ph t trión ph ng ph p MA & D ë nh ng n i mµ ng êi d n: Chän doanh nghiöp hä muèn ph t trión Tù tæ chøc Ó nh gi týnh kh thi cña ý t ëng doanh nghiöp theo ý muèn th«ng qua viöc nh gi cèn thën t nh h nh hiön nay cña hä. LËp kõ ho¹ch vµ tiõn hµnh têt c c c ho¹t éng Ó ¹t îc kõt qu cuèi cïng, nghüa lµ x c Þnh, tù iòu hµnh doanh nghiöp cña m nh ång thêi x c Þnh vµ yªu cçu c c hç trî cçn thiõt. ViÖc nµy nhên m¹nh mét trong nh ng Æc tr ng quan träng cña ph ng ph p ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng, ã lµ theo Þnh h íng 5

4 nhu cçu cña c c doanh nghiöp nhá: c c thµnh viªn trong céng ång Þa ph ng tù nh gi t nh h nh hiön nay vò tiòm n ng s n xuêt cho thþ tr êng. Sau ã hä chän nh ng mæt hµng cã nhiòu trión väng vµ lªn kõ ho¹ch ph t trión cho doanh nghiöp cña m nh. B»ng c ch tham gia tých cùc vµo qu tr nh, c c céng ång Þa ph ng ph i chþu tr ch nhiöm vò ho¹t éng cña doanh nghiöp m nh. ChÝnh v vëy hä xem xðt cèn thën kh n ng cña m nh vµ kh n ng s½n cã (c ë trong th«n vµ c c nguån ë ngoµi th«n khi hä cçn hç trî) tr íc khi quyõt Þnh lëp doanh nghiöp. 6

5 2. Cho Õn nay thùc hiön nh ng ho¹t éng g? 2.1 C c b íc tiõn hµnh MA & D t¹i c c vïng dù n KÕt qu cuèi cïng cña bé phën hç trî - nh ng ng êi thùc hiön cña MRDP - lµ t¹o c c iòu kiön thuën lîi cho céng ång Ó x c Þnh c c s n phèm cho thþ tr êng, trión khai c«ng viöc kinh doanh cña hä ång thêi x c Þnh vµ yªu cçu c c hç trî cçn thiõt. V MA & D lµ ph ng ph p míi èi víi c d n Þa ph ng vµ bé phën hç trî nªn Ó thùc hiön îc viöc nµy dù n lëp kõ ho¹ch vµ thùc hiön nh ng ho¹t éng sau (xem kõ ho¹ch vµ tãm t¾t c c ho¹t éng trong Phô lôc 1) N ng cao nhën thøc vò ph ng ph p MA & D Th ng 9/1997, MA & D îc x c Þnh lµ ph ng ph p phï hîp Ó gióp ng êi d n tù x c Þnh c c ý t ëng kinh doanh, iòu hµnh doanh nghiöp nhá cña m nh ång thêi x c Þnh còng nh yªu cçu nh ng hç trî cçn thiõt. Ph ng ph p MA & D îc giíi thiöu víi Gi m èc dù n tønh Yªn B i. V ph ng ph p nµy rêt míi èi víi c c c n bé dù n nªn Æt ra yªu cçu ph i tæ chøc héi th o t m hióu ph ng ph p MA&D vµ c c kho µo t¹o vò MA&D trong tønh Yªn B i. Th ng 12/1997, tiõn hµnh c c ho¹t éng chuèn bþ: tæ chøc mét cuéc héi th o giíi thiöu ph ng ph p MA & D cho c n bé bé phën nhµ n íc cã liªn quan ë tønh vµ c c c n bé dù n ë tønh Yªn B i. Ch ng tr nh giíi thiöu nµy lµ cçn thiõt Ó m b o c c c n bé nhµ n íc cña tønh vµ huyön hióu îc vai trß hç trî cña hä trong qu tr nh vµ x c Þnh îc nh ng yõu tè quan träng trong viöc lëp kõ ho¹ch (nguån nh n lùc, c c yªu cçu vò thêi gian vµ tµi chýnh) khi p dông qu tr nh MA & D. C c ho¹t éng s bé Th ng 12/1997 vµ th ng 1/1998, tiõn hµnh ho¹t éng chuèn bþ cho viöc p dông thùc Þa ph ng ph p MA & D, mét kho µo t¹o 2 buæi vò ph ng ph p MA & D cho c c c n bé th êng xuyªn lµm viöc t¹i th«n: c c c n bé khuyõn n«ng tønh vµ huyön cña Së N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n. CÇn cã sù chuèn bþ tèt Ó m b o nh ng ng êi tham gia vµo viöc thùc hiön ph ng ph p hióu râ qu tr nh. 7

6 Th ng 2/1998, quyõt Þnh thùc hiön ph ng ph p MA&D ë 2 vïng thý ióm: x NËm Lµnh vµ x GiÕ Xu Ph nh. Th ng 2 vµ th ng 5/1998, b»ng c ch göi mét thµnh viªn cña m nh («ng Tó) tham gia vµo viöc thùc hµnh thùc Þa t¹i mét dù n kh c (ë tønh Qu ng B nh), c c c n bé tønh Yªn B i cã kh n ng thùc hiön ph ng ph p MA & D. Th ng 4/1998, mét nhãm MA&D îc thµnh lëp thý ióm ë cêp tønh vµ huyön Ó gióp ng êi d n sö dông qu tr nh MA & D trong 2 x thý ióm. Nhãm bao gåm 2 c n bé khuyõn n«ng tønh (chñ yõu lµ «ng Tó, bµ H n vµ trong giai o¹n Çu lµ «ng B y) vµ mçi huyön 2 c n bé khuyõn n«ng (bµ Dung vµ «ng L m cña huyön V n ChÊn, ë huyön Mï C ng Ch i lµ «ng Hïng, bµ Linh vµ «ng Nguyªn trong giai o¹n Çu). ViÖc thùc hiön giai o¹n 1 Th ng 4/1998, nhãm MA & D tønh vµ huyön µo t¹o ng¾n (2 ngµy) mét nhãm d n cña x NËm Lµnh vò ph ng ph p vµ c«ng cô thùc hiön giai o¹n 1 trong th«n cña hä. Nhãm µo t¹o gióp ì nh ng ng êi d n trong th«n tiõn hµnh giai o¹n 1. Th ng 9/1998, nhãm MA & D tønh vµ huyön µo t¹o ng¾n (2 ngµy) mét nhãm d n cña x GiÕ Xu Ph nh vò ph ng ph p vµ c«ng cô thùc hiön giai o¹n 1 trong th«n cña hä. Nhãm µo t¹o gióp ng êi d n x GiÕ Xu Ph nh tiõn hµnh giai o¹n 1. ViÖc thùc hiön giai o¹n 2 Th ng 11/1998, nhãm MA & D tønh vµ huyön îc µo t¹o ng¾n (2 ngµy) vò ph ng ph p vµ c«ng cô thùc hiön giai o¹n 2. Trong 8 ngµy tõ th ng 11/1998 Õn th ng 1/1999, nhãm iòu phèi îc µo t¹o hç trî ng êi d n x GiÕ Xu Ph nh tiõn hµnh giai o¹n 2 trong tønh Yªn B i. Th ng 11/1999, ng êi d n cña 2 x Ò nghþ cè vên quèc gia tiõn hµnh mét cuéc iòu tra thþ tr êng ng¾n (kho ng 10 ngµy trong th ng 11 vµ th ng 12) vò c c s n phèm îc lùa chän. Th ng 3/1999, nhãm iòu phèi îc µo t¹o hç trî ng êi d n x NËm Lµnh tiõn hµnh giai o¹n 2. ViÖc thùc hiön giai o¹n 3 Th ng 3/1999, nhãm MA & D tønh vµ huyön îc µo t¹o ng¾n ngµy vò c c ph ng ph p vµ c«ng cô thùc hiön giai o¹n 3. Th ng 3/1999, cè vên quèc gia vò ph t trión kinh doanh îc dù n göi i µo t¹o quèc tõ 2 tuçn vò MA & D, kho µo t¹o do RECOFTC tæ chøc t¹i Lµo. 8

7 Çu th ng 5/1999, nhãm iòu phèi îc µo t¹o hç trî ng êi d n ë x GiÕ Xu Ph nh tiõn hµnh giai o¹n 3. KÕt qu lµ mét sè doanh nghiöp nhá Ò nghþ tæ chøc kho µo t¹o vò kü thuët nu«i ong cho nhãm nh ng ng êi nu«i ong. Cuèi th ng 5/1999, nhãm iòu phèi îc µo t¹o hç trî nh ng ng êi d n ë x NËm Lµnh tiõn hµnh giai o¹n 3. Cuèi th ng 5/1999, tiõn hµnh chän mét sè ng êi cã kh n ng h íng dén nu«i ong Ó µo t¹o kü thuët cho nh ng ng êi nu«i ong ë GiÕ Xu Ph nh. 2.2 ViÖc thùc hiön MA&D ë hai x NËm Lµnh vµ GiÕ Xu Ph nh vµ nh ng kõt qña chýnh. ViÖc thùc hiön b íc Çu gåm 3 ho¹t éng sau: nhën thøc cña c n bé dù n vò ph ng ph p MA&D th«ng qua th o luën víi c c tr ëng dù n vµ tr nh bµy t¹i cuéc héi th o tæ chøc t¹i thü x Yªn B i. C«ng viöc nµy mêt kho ng 5 ngµy trong vßng 4 th ng tõ th ng 9 Õn th ng 12 n m 1997, víi sù hç trî thªm cña mét cè vên quèc gia vµ mét cè vên quèc tõ, chuyªn gia vò MA & D. viöc µo t¹o chýnh thøc c c c n bé khuyõn n«ng thµnh thµnh viªn cña nhãm thùc hiön thùc Þa îc hoµn têt trong 15 ngµy trong 2 th ng tõ th ng 12/1997 Õn th ng 1/1998 víi sù hç trî thªm cña mét cè vên quèc gia vµ mét cè vên quèc tõ, chuyªn gia vò MA & D. C«ng t c nµy îc tæ chøc t¹i thþ x Yªn B i. µo t¹o nghò ë tønh Qu ng B nh cho mét trong c c c n bé dù n tønh trong 20 ngµy trong 4 th ng tõ th ng 2 Õn th ng 5/1998 víi sù hç trî cña c c nguån bªn ngoµi dù n. µo t¹o chýnh thøc vò viöc thùc hiön MA & D cho cè vên quèc gia vò bé phën ph t trión kinh doanh cña dù n îc tæ chøc t¹i Lµo trong 2 tuçn cuèi th ng 3/1999. ViÖc thùc hiön thùc Þa 3 giai o¹n Çu cña qu tr nh MA & D îc tiõn hµnh tõ th ng 4/1998 Õn th ng 5/1999 ë x NËm Lµnh (kho ng 13 th ng) vµ tõ th ng 9/1998 Õn th ng 5/1999 ë x GiÕ Xu Ph nh (kho ng 9 th ng). ViÖc thùc hiön nµy cã sù tham gia cña 218 hé d n tõ 5 th«n ng êi H'M«ng ë x GiÕ Xu Ph nh vµ 411 hé d n tõ 6 th«n ng êi Dao vµ 1 th«n ng êi H'M«ng ë x NËm Lµnh. Thêi gian thùc tõ mµ nhãm thùc Þa MA & D tiõn hµnh 3 giai o¹n lµ kho ng 31 ngµy ë x NËm Lµnh (giai o¹n 1 vµ 2, mçi giai o¹n 10 ngµy, giai o¹n 3: 13 ngµy) vµ 33 ngµy ë x GiÕ Xu Ph nh. 9

8 HÇu hõt c c ho¹t éng îc hoµn thµnh ë 2 x trõ 2 buæi µo t¹o ng¾n cña c c c n bé dù n tæ chøc ë Yªn B i vµ Hµ Néi vµ mét phçn cña viöc iòu tra thùc Þa tiõn hµnh ë cêp huyön, tønh vµ cêp quèc gia. Dù n cè g¾ng h nh thµnh mét nhãm th êng trùc Ó hç trî viöc thùc hiön MA & D ë 2 x. Nh n chung nhãm bao gåm 2 thµnh viªn îc µo t¹o cña dù n tønh/c n bé cña Së NN - PTNT, 2 thµnh viªn îc µo t¹o cña tr¹m khuyõn n«ng huyön vµ mçi th«n 3 ng êi îc µo t¹o vò c c ph ng ph p thu thëp sè liöu MA & D ë c c giai o¹n. Cè vên quèc tõ hç trî thªm, giµnh 2 ngµy cho mçi giai o¹n Ó µo t¹o c c thµnh viªn nhãm thùc Þa cña c 2 huyön vµ thªm 2 ngµy tæng kõt vµ lëp kõ ho¹ch héi th o vµo cuèi mçi giai o¹n t¹i tõng x. Cè vên quèc tõ vò bé phën ph t trión kinh cã ch ng tr nh (kho ng10 ngµy) phèi hîp iòu tra thþ tr êng tãm t¾t ë cêp quèc gia trong giai o¹n 2. Cè vên nµy thønh tho ng còng tham gia tõ giai o¹n 2 trë i Ó häc vò qu tr nh MA & D. C c ph ng ph p chñ yõu îc sö dông khi tiõn hµnh MA & D bao gåm héi th o nhën thøc víi ng êi d n, µo t¹o mét sè ng êi lùa chän vò c«ng cô vµ c c ph ng ph p MA & D, a hä tham gia vµo viöc thu thëp sè liöu trong c c th«n, x, huyön, tæ chøc nhiòu héi th o/th o luën gi a c c th«n Ó hä th«ng qua qu tr nh thu thëp/quyõt Þnh sè liöu qua têt c c c qu tr nh. Nh ng kõt qu chýnh cña 3 giai o¹n ë huyön GiÕ Xu Ph nh bao gåm: B íc Çu lùa chän 12 s n phèm nhiòu trión väng ë cuèi giai o¹n 1 mµ trong ã 4 s n phèm îc ng êi d n lùa chän ë cuèi giai o¹n 2. Nh ng s n phèm mµ ng êi d n muèn ph t trión lµ: mët ong, t o mìo, chì Þa ph ng vµ ý dü. H nh thµnh c c nhãm phô tr ch tõng s n phèm nh sau: c c nhãm phô tr ch vò mët ong gåm 50 hé d n, c c nhãm t o mìo gåm 55 hé, nhãm chì gåm 54 hé vµ c c nhãm ý dü gåm 43 hé. C c kõ ho¹ch ph t trión doanh nghiöp îc c c ¹i diön cña nhãm phô tr ch cña mçi th«n Ò ra. Nh ng kõ ho¹ch nµy hiön nay ang îc c c thµnh viªn cña c c nhãm th o luën vµ th«ng qua. Trªn c së ã, mét kõ ho¹ch ph t trión t¹o thu nhëp îc c c l nh ¹o x vµ th«n cïng víi nhãm phô tr ch Ò ra Ó tiõn tíi têt c c c hé Òu trë thµnh thµnh viªn cña mét hoæc nhiòu nhãm phô tr ch nh»m t¹o thu nhëp víi sù tham gia cña phô n Ýt nhêt lµ 30%. C c nhãm phô tr ch vò mët ong x c inh c c lünh vùc mµ hä cçn hç trî: hä Ò nghþ µo t¹o vò kü thuët nu«i ong tr íc khi thùc hiön. 10

9 C c kõt qu chýnh cña 3 giai o¹n ë x NËm Lµnh bao gåm: B íc Çu lùa chän 9 s n phèm cã trión väng ë cuèi giai o¹n 1 vµ sau ã Õn cuèi giai o¹n 2 chän 4 s n phèm trong sè ã. C c s n phèm mµ hä muèn ph t trión lµ: mët, m ng, chì Shan vµ quõ. ViÖc h nh thµnh c c nhãm phô tr ch tõng s n phèm nh sau: c c nhãm phô tr ch vò mët bao gåm 62 hé, c c nhãm m ng gåm 217 hé, nhãm chì Shan gåm 214 hé vµ nhãm quõ gåm 201 hé. C c kõ ho¹ch ph t trión doanh nghiöp cho tõng s n phèm îc c c ¹i diön cña c c nhãm phô tr ch Ò ra ë tõng th«n. C c kõ ho¹ch nµy hiön nay ang îc c c thµnh viªn cña c c nhãm th o luën vµ th«ng qua. Trªn c së ã, mét kõ ho¹ch ph t trión t¹o nguån thu nhëp îc c c l nh ¹o x vµ th«n cïng c c nhãm phô tr ch Ò ra Ó tiõn tíi huy éng têt c c c hé tham gia vµo Ýt nhêt mét trong c c nhãm phô tr ch nh»m t¹o thu nhëp. C c nhãm phô tr ch vò mët ong x c Þnh c c lünh vùc cçn hç trî: hä yªu cçu µo t¹o thªm vò kü thuët nu«i ong, thµnh lëp mét c chõ Ó cã thó tiõp cën thþ tr êng, qu n lý nguån lîi, th«ng tin vò chýnh s ch vµ kü thuët khi cçn thiõt. 11

10 12

11 3. Th o luën Qua viöc ph t trión ph ng ph p MA&D ë 2 x thý ióm, th«ng qua mét lo¹t c c b íc tiõn hµnh cã hö thèng, c nhãm cã nhu cçu (ng êi d n/c c doanh nghiöp) vµ nhãm hç trî (c n bé dù n cña Phßng KhuyÕn n«ng huyön, Së NN - PTNT tønh vµ Bé NN - PTNT) Òu: thu îc nh ng kiõn thøc míi vò ph ng ph p MA & D vµ c c b íc thùc hiön ph ng ph p nµy. qua viöc thùc hiön, t m ra vµ häc îc c ch ph t trión ph ng ph p tèt nhêt. ViÖc ph n tých c c kinh nghiöm ë c 2 x gióp x c Þnh îc nh ng thay æi cçn thiõt trong t ng lai trong viöc ph t trión ph ng ph p Ó ¹t îc kõt qu sö dông tèt nhêt. PhÇn nµy sï xem xðt l¹i vµ nh gi kõt qu 4 h nh thøc sö dông ph ng ph p MA & D. KÕt qu cña viöc nh gi nµy sï gióp x c Þnh nh ng yõu tè cçn quan t m vµ nh ng thay æi cçn thiõt cho viöc ph t trión ph ng ph p trong phçn sau Ó ¹t îc nh ng kõt qu mong muèn: "t¹o iòu kiön thuën lîi cho céng ång x c Þnh nh ng s n phèm cho thþ tr êng, trión khai ho¹t éng doanh nghiöp cña m nh vµ x c Þnh còng nh Ò nghþ nh ng hç trî cçn thiõt" trong mét khung thêi gian hîp lý. KÕt qu nh gi 4 n vþ thùc hiön ph ng ph p MA&D vµo cuèi th ng 5/1999 Ó lëp kõ ho¹ch vµ thùc hiön qu tr nh MA & D ë 2 x thý ióm C c c u hái Æt ra lµ: Chóng ta ang ë u? Cã sù thay æi g vò n ng lùc cña 4 n vþ thùc hiön ph ng ph p MA & D tr íc khi tiõn hµnh ph ng ph p nµy vµ t nh h nh hiön nay. C c bé phën tham gia vµo qu tr nh nh gi bao gåm: Bé phën yªu cçu: 1. Nh ng ng êi d n/c c doanh nghiöp Bé phën hç trî: 2. C c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön (phßng khuyõn n«ng). 3. C n bé thùc hiön cña MRDP tønh vµ huyön 4. C c cè vên quèc gia cña MRDP, c c c n bé iòu phèi vµ qu n lý MRDP tønh huyön. Vµ qu tr nh nh gi tëp trung vµo 7 yõu tè sau: n ng lùc, nguån lùc, m u thuén vò lîi Ých, quyòn quyõt Þnh, kû luët vµ kh n ng häc tëp. 13

12 N ng lùc N ng lùc kü thuët N ng lùc kü thuët liªn quan Õn kiõn thøc vò mét lo¹t c c b íc tiõn hµnh liªn quan Õn qu tr nh MA & D vµ kh n ng sö dông c c ph ng ph p vµ c«ng cô trong thùc tõ. 1. N ng lùc vò kü thuët cña nh ng ng êi d n/doanh nghiöp thùc hiön MA & D vén ch a ñ do kh«ng cã ñ thêi gian Ó truyòn c c kiõn thøc vò kü thuët cho hä. PhÇn lín thêi gian vµ c«ng søc îc dµnh cho viöc µo t¹o c c cè vên quèc gia vµ c c c n bé khuyõn n«ng vò c c nguyªn t¾c, c«ng cô vµ ph ng ph p thùc hiön h n lµ cho c c doanh nghiöp/ng êi d n. iòu nµy tr i víi mong muèn cña ng êi d n lµ tù hä cã thó x c Þnh c c ý t ëng kinh doanh, ph t trión chóng vµ yªu cçu hç trî b»ng c ch sö dông ph ng ph p MA&D. Vµ têt c mäi ng êi ång ý r»ng nh ng ng êi d n cçn cã nhiòu thêi gian h n v hä ch a îc tiõp cën víi ph ng ph p nµy. 2. C c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön (phßng khuyõn n«ng) nh n chung ch a ñ n ng lùc kü thuët vò ph ng ph p MA & D do sù kõt hîp c c yªu cçu kü thuët cña ph ng ph p MA & D ch a îc ph n nh trong c c kõ ho¹ch lµm viöc cña tønh, huyön vµ trong viöc huy éng c c nguån lùc. 3. C c c n bé thùc hiön cña MRDP tønh, huyön cã ñ n ng lùc kü thuët nh ng thiõu kü n ng vµ kinh nghiöm iòu phèi. Hä îc µo t¹o chýnh thøc vµ mét sè tham gia vµo c«ng viöc. Mét sè c n bé tønh vµ huyön cã ñ n ng lùc kü thuët vò ph ng ph p MA & D («ng Tó vµ bµ H n ë tønh; bµ Dung vµ «ng L m ë huyön), nh ng kh«ng mét ai trong sè hä ñ kinh nghiöm iòu phèi c c ph ng ph p vµ c«ng cô cã sù tham gia cña céng ång. Tuy nhiªn hä kh«ng g y nh h ëng Õn viöc kõt hîp óng ¾n c c yªu cçu kü thuët khi thùc hiön ph ng ph p MA & D trong c c kõ ho¹ch lµm viöc cña tønh, huyön vµ viöc huy éng c c nguån lùc. 4. C c cè vên quèc gia, c c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP cã ñ n ng lùc kü thuët vò ph ng ph p MA & D do tham gia vµo mét vµi kho µo t¹o chýnh thøc vµ quan s t c c ho¹t éng thùc Þa ë 2 vïng thý ióm. N ng lùc kü thuët cña bé phën yªu cçu lµ kh«ng ñ v kh«ng dµnh nhiòu thêi gian vµ nç lùc Ó gi i thých cho hä c c c«ng cô vµ ph ng ph p thùc hiön MA & D. Bé phën hç trî ñ n ng lùc kü thuët toµn cçu nh ng n ng lùc cña hä kh«ng îc sö dông hõt (do ã kh«ng ¹t îc kõt qu mong muèn) do nh ng giíi h¹n qu n lý vµ nh ng h¹n chõ cña hö thèng lëp kõ ho¹ch hiön nay. N ng lùc qu n lý 14

13 N ng lùc qu n lý liªn quan Õn kh n ng qu n lý viöc sö dông ph ng ph p MA & D bao gåm viöc kõt hîp ph ng ph p trong c c kõ ho¹ch, huy éng ñ nguån nh n lùc vµ c c nguån thiõt bþ còng nh tµi chýnh, thµnh lëp c chõ iòu phèi gi a c c cêp thùc hiön, thiõt kõ hö thèng qu n lý Ó nh gi sù tiõn bé vµ c c ph ng ph p thùc hiön thay æi còng nh häc tëp kõt hîp. 1. N ng lùc qu n lý cña nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp thùc hiön MA & D ch a ñ nh ng sï kh h n tõ giai o¹n 3: l nh ¹o x, th«n vµ c c nhãm phô tr ch x c Þnh râ kõ ho¹ch lµm viöc cña hä, x c Þnh nh ng b íc cçn tiõn hµnh vµ hä chýnh lµ nh ng ng êi Ò nghþ hç trî Çu tiªn ( µo t¹o vò kü thuët nu«i ong, liªn hö tªn vµ Þa chø cña nh ng ng êi nu«i ong µn, v.v). ViÖc tham gia cña nh ng ng êi d n vµ c c l nh ¹o x, th«n tõ khi b¾t Çu giai o¹n khiõn hä c m thêy cçn ph i tù tæ chøc vµ thùc hiön nh ng b íc cçn thiõt Ó qu n lý viöc x c Þnh còng nh ph t trión cña c c doanh nghiöp. Hä cçn ph i häc c c ph ng ph p vµ c«ng cô lëp kõ ho¹ch, a ra quyõt Þnh, huy éng nh ng nguån lîi cã s½n còng nh sù hç trî cçn thiõt. Hä cçn ph i thay æi th i é chê îi vµ chêp nhën bêt kú c i g x y ra/bêt kú hç trî nµo tr íc y b»ng th i é " Çu ãc doanh nghiöp", qu n lý c c ho¹t éng cña m nh vµ yªu cçu nh ng hç trî cã thó vµo thêi ióm thých hîp. V y vén lµ mét vên Ò míi èi víi hä nªn hä vén cçn nhiòu sù khých lö vµ hç trî Ó tiõn s u h n n a vµo viöc qu n lý c c ho¹t éng cña hä vµ thêy îc nh ng lîi Ých khi lµm viöc nµy. 2. C c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön ( phßng khuyõn n«ng) nh n chung vén ch a ñ n ng lùc qu n lý vò MA & D do viöc tæng hîp c c yªu cçu kü thuët khi thùc hiön ph ng ph p MA & D ch a îc ph n nh trong c c kõ ho¹ch lµm viöc cña tønh, huyön vµ trong viöc huy éng c c nguån lùc. iòu nµy t¹o ra mét lo¹t c c iòu kiön bêt lîi c n trë toµn bé qu tr nh ph t trión toµn diön cña ph ng ph p còng nh viöc ¹t îc nh ng kõt qu thµnh c«ng: thiõu tiòn trî cêp cho c c iòu phèi viªn thùc Þa; trong c c kõ ho¹ch cña tønh huyön thiõu thêi gian cho c c ho¹t éng MA & D, c n trë c c c n bé thùc Þa dµnh thêi gian víi nh ng ng êi d n mµ kh«ng thó häc îc nh ng kiõn thøc mong muèn vµ do ã hä kh«ng thó thùc hiön îc c c ho¹t éng. 3. C c c n bé thùc hiön cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön cã ñ n ng lùc qu n lý vµ hoµn toµn cã thó lëp kõ ho¹ch thùc hiön c c b íc nõu hä d îc giao tr ch nhiöm lµm viöc nµy. Tuy nhiªn, hö thèng nghiªm ngæt do c c c n bé qu n lý tønh vµ huyön Æt ra kh«ng cho phðp hä qu n lý c c ho¹t éng MA & D mµ hä phô tr ch trong th«n. Hä kh«ng cã îc ñ sù linh ho¹t trong viöc lëp kõ ho¹ch cho nh ng ho¹t éng nµy theo nhu cçu cña ng êi d n mµ theo nh ng h¹n chõ cña "kõ ho¹ch phi MA & D" tõ cêp trªn h n. 4. C c cè vên, c c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP cã ñ n ng lùc qu n lý mæc dï c c c n bé dù n cêp tønh vµ huyön kh c kh«ng nhën thêy vai trß cña hä. Nguån lùc 15

14 Nh n lùc YÕu tè nguån nh n lùc nh»m môc Ých nh gi xem liöu c c tæ chøc liªn quan chýnh thøc vµ kh«ng chýnh thøc cã ph n c«ng ñ sè c n bé trùc tiõp vµ gi n tiõp Ó ph t trión ph ng ph p MA & D ë 2 x Ó ¹t îc môc tiªu mong muèn hay ch a. 1. Møc é tham gia cña ng êi d n vµo c c nhãm doanh nghiöp nhá rêt cao. TiÒm n ng lín vò nguån nh n lùc nµy lµ mét tµi s n quý gi cho c c nhãm doanh nghiöp nõu hä cã thó gi îc møc é tham gia vµ cam kõt thùc hiön nh ng nhiöm vô chung cña ng êi d n ë møc cao. C chõ tæ chøc nh c c thµnh viªn cña nhãm phô tr ch cïng tham gia lëp kõ ho¹ch, mçi ng êi thùc hiön c c nhiöm vô trong mét khung thêi gian giíi h¹n vµ cïng tham gia c c buæi häp tæng kõt trong ã nh ng ng êi thùc hiön trao æi c c kõt qu ho¹t éng vµ nh ng vý dô vò c c c chõ tæ chøc îc trión khai trong c c nhãm Ó t ng sù tham gia cña ng êi d n. ViÖc nµy sï îc x, th«n vµ ¹i diön cña c c nhãm phô tr ch quyõt Þnh cñng cè l¹i Ó cè g¾ng thu hót hçu hõt c c hé vµo mét hoæc nhiòu nhãm phô tr ch, theo ã mäi ng êi trong x cã c héi t ng thu nhëp cña m nh. 2. TØnh (Së NN - PTNT) cã ñ nguån nh n lùc cña Ó qu n lý vµ iòu phèi c c ho¹t éng MA & D (mét sè c n bé îc µo t¹o MA & D), nh ng nguån lùc thùc sù cña tønh vén ch a îc sö dông hõt v c c c n bé îc µo t¹o MA&D ph i lµm mét sè viöc kh c mµ iòu nµy h¹n chõ sù tham gia cña hä vµo c c ho¹t éng MA&D. Nguån nh n lùc Ó qu n lý vµ iòu phèi c c ho¹t éng ë cêp tønh lµ kh«ng ñ v viöc nµy îc giíi h¹n cho mét ng êi (Tr ëng tr¹m khuyõn n«ng HuyÖn ë x NËm Lµnh, gi m èc L m tr êng Póng Lu«ng ë x GiÕ Xu Ph nh). T nh h nh ang dçn dçn xêu i v c c c n bé tham gia vµo qu tr nh vµ nh ng ng êi nµy Æt u tiªn cho nhiòu ho¹t éng kh c cña hä h n lµ ph ng ph p MA & D. 3. C c c n bé thùc hiön cña MRDP tønh vµ huyön kh«ng ñ mæc dï cã ñ nh ng ng êi îc µo t¹o qu tr nh MA & D. Nh ng nh ng ng êi nµy ph i lµm nh ng c«ng viöc îc coi lµ quan trong h n so víi c c ho¹t éng MA & D do nhiòu yõu tè (thiõu u i vò tµi chýnh, kh«ng ßi hái nhiòu vò tr ch nhiöm vµ thiõu thêi gian Ó lëp kõ ho¹ch vµ thùc hiön nhiöm vô nµy, v.v). 4. N ng lùc cña c c cè vên quèc gia, c c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP vò MA & D ang tiõn bé h n v míi tuyón mét thµnh viªn míi ang tù µo t¹o ph ng ph p MA & D. Tµi s n Nguån lùc vò tµi s n liªn quan Õn nh ng tµi s n cã s½n Ó thùc hiön mét c ch su«n sî c c ho¹t éng MA & D ë c 4 cêp. 1. CÊp é trang thiõt bþ cña 2 x kh«ng t ng ng vµ iòu nµy cã nh h ëng Õn sù ph t trión thuën lîi ph ng ph p MA & D: hö thèng th«ng tin iön tho¹i cã s½n cho nh ng ng êi d n ë x Nam 16

15 Lanh vµ ë ng«i nhµ míi cña x n i mäi ng êi tæ chøc c c cuéc häp. V ë x GiÕ Xu Ph nh thiõu phßng vµ ghõ Ó tæ chøc c c cuéc häp nªn khi tiõn hµnh c c cuéc häp MA&D thønh tho ng cho trî em nghø häc Ó lêy tr êng häc lµm Þa ióm häp. 2. Tµi s n cña tønh (Së NN - PTNT) cho viöc qu n lý vµ iòu phèi c c ho¹t éng MA & D lµ ñ: c c c n bé th êng xuyªn cã «t«ó i thùc Þa vµ cã nh ng å v n phßng phèm cçn thiõt. 3. «i khi c c c n bé thùc hiön cña MRDP tønh vµ huyön ph i chþu c nh thiõu thèn trang thiõt bþ vµ c c ph ng tiön ho¹t «ng. Hä kh«ng cã «t«ó i l¹i vµ th êng kh«ng cã nh ng trang thiõt bþ tèi thióu nhêt Ó ë l¹i th«n (trong mïa «ng) còng nh Ó tæ chøc c c cuéc héi th o (b ng tr¾ng, giêy, v.v...) 4. C c c n cè vên quèc gia cña MRDP, c c c n bé iòu phèi vµ qu n lý vò ph ng ph p MA & D hiön nay ñ c c trang thiõt bþ nh «t«vµ c c trang thiõt bþ tæ chøc héi th o thùc Þa. Thêi gian Thêi gian bao gåm thêi gian îc giao Ó nh ng ng êi thùc hiön cã liªn quan tiõn hµnh c c ho¹t éng MA & D. 1. Nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp cã thó dµnh ñ thêi gian vµo c c ho¹t éng MA & D bëi v hä lµ nh ng ng êi thùc hiön chýnh vµ c m thêy r»ng hä cçn cã kho ng thêi gian nµy Ó ¹t îc kõt qu. Ó óng thêi gian, nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp th êng Èy nhanh qu tr nh thùc hiön nh ng ph i îi nh ng ng êi thùc hiön cña bé phën hç trî. 2. C c c n bé cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ MRDP huyön kh«ng cã thêi gian Ó qu n lý vµ iòu phèi c c ho¹t éng MA&D: ph i mêt 9 th ng ë mét x nµy vµ 13 th ng ë mét x kh c Ó tiõn hµnh 3 giai o¹n cña ph ng ph p MA & D mæc dï toµn bé qu tr nh cã thó hoµn têt trong kho ng 3-4 th ng nh thùc hiön ë c c vïng kh c. 3. C c c n bé thùc hiön cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön còng kh«ng cã nhiòu thêi gian bëi v hä kh«ng thó dµnh nhiòu thêi gian ë c c x do nh ng lý do nªu trªn nh thiõu tµi chýnh, thiõu trang thiõt bþ vµ éng c lµm c«ng viöc mµ hä kh«ng cçn ph i cã nhiòu tr ch nhiöm. VÊn Ò thêi gian nµy lµ mét h¹n chõ cho c c c n bé thùc Þa bëi v kh«ng thó hy väng mét sù tiõn bé ë kõt qu cuèi cïng nõu kh«ng mét ai dµnh l îng thêi gian cçn thiõt Ó gióp ng êi d n hióu vµ n¾m b¾t îc qu tr nh. 4. VÊn Ò thêi gian èi víi c c cè vên quèc gia, c c c n bé iòu phèi vµ qu n lý cña MRDP kh«ng ph i lµ thiõu mµ d êng nh liªn quan nhiòu Õn viöc ph n phèi vµ u tiªn thêi gian cho c c ho¹t éng MA & D h n. M u thuén vò lîi Ých 17

16 C nh n M u thuén c nh n vò lîi Ých liªn quan Õn viöc nh ng ng êi thùc hiön ph i hoµn thµnh mét nhiöm vô mµ kh«ng p øng îc lîi Ých cña hä, do ã hä hoµn thµnh c«ng viöc kh«ng nhiöt t nh hoæc nh h ëng Õn viöc thùc hiön Ó ¹t îc kõt qu p øng lîi Ých c nh n cña hä. 1. M u thuén c nh n vò lîi Ých kh«ng ph i lµ vên Ò lín gi a nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp trong qu tr nh MA & D bëi v viöc lùa chän s n phèm vµ x c Þnh doanh nghiöp cña hä do nh ng ng êi d n trong nhãm quyõt Þnh vµ do hiön nay trong x kh«ng cã nh ng ng êi thu thëp hoæc nh ng th ng gia mµ èi víi hä c c ho¹t éng nµy cã thó lµ mét mèi e do¹. Nh ng y còng lµ mét yõu tè nh¹y c m mµ cã thó sï xêu i khi c c doanh nghiöp ph t trión. 2. M u thuén c nh n vò lîi Ých gi a nh ng ng êi thùc hiön cña bé phën hç trî lµ hä dµnh Ýt thêi gian vµ c«ng søc Ó thùc hiön c c ho¹t éng MA & D nh ng viöc nµy kh«ng îc x c Þnh lµ mét yõu tè quan träng. CÇn ph i chó ý r»ng mét sè c nh n cã thó c¹nh tranh víi nh ng ng êi trong th«n thay v hç trî hä do sù tham gia c nh n vµo c c ho¹t éng s n xuêt vµ bu«n b n nh ng s n phèm mµ nh ng ng êi d n lùa chän. C«ng viöc M u thuén lîi Ých vò c«ng viöc liªn quan Õn viöc nh ng ng êi thùc hiön ph i hoµn thµnh nhiöm vô chuyªn m«n mµ hä kh«ng quan t m l¾m, dén tíi viöc hä sï kh«ng nhiöt t nh hoµn thµnh nhiöm vô îc giao hoæc nh h ëng Õn viöc thùc hiön Ó ¹t îc kõt qu p øng lîi Ých cña hä. 1. M u thuén lîi Ých vò c«ng viöc ch a ph i lµ vên Ò lín gi a nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp trong qu tr nh MA & D bëi v hä ch a trión khai ho¹t éng doanh nghiöp cña m nh hõt kh n ng. Tuy nhiªn m u thuén lîi Ých vò c«ng viöc ch¾c ch¾n sï t ng lªn cïng víi sù gia t ng c c ho¹t éng s n xuêt vµ bu«n b n. NÕu lîi Ých vµ lîi Ých m u thuén t ng lªn gi a doanh nghiöp t nh n hay nhµ n íc tham gia trùc tiõp vµo s n xuêt, chõ biõn vµ tiªu thô cïng mét s n phèm, n gi n sï cã "sù c¹nh tranh" mµ iòu nµy sï t¹o ra mét nh h ëng tých cùc trªn thþ tr êng. 2. Trong ph ng ph p MA & D, vai trß cña bé phën hç trî lµ gióp ì nh ng ng êi d n häc ph ng ph p MA & D, iòu phèi viöc thùc hiön ph ng ph p nµy cña nh ng ng êi d n vµ h íng vµo hç trî theo yªu cçu cña c c doanh nghiöp. Vai trß cña c c doanh nghiöp lµ häc c c ph ng ph p vµ c«ng cô thùc hiön MA & D, sö dông chóng Ó x c Þnh vµ ph t trión c c doanh nghiöp cña m nh còng nh yªu cçu nh ng hç trî cçn thiõt. M u thuén vò lîi Ých c«ng viöc cña c c tæ chøc hç trî ang trë nªn rêt lín vµ nguy hióm v Ó ¹t îc nh ng kõt qu thµnh c«ng, hä i qu xa vai trß cña m nh, vý dô nh ph t trión c c 18

17 ho¹t éng s n xuêt, chõ biõn vµ tiªu thô, trùc tiõp c¹nh tranh víi c c doanh nghiöp th«n. Tham gia trùc tiõp vµo viöc kinh doanh mét sè nguyªn liöu th«îc cung cêp bëi nh ng ng êi d n, Së NN - PTNT quan t m thóc Èy ng êi d n sö dông Êt vµ nguån lao éng Ó s n xuêt nguyªn liöu th«mµ c c doanh nhiöp nhµ n íc cçn. Së NN - PTNT võa u tiªn ¹t îc môc tiªu cung cêp ñ sè l îng cho c c doanh nghiöp mµ hä qu n lý (nh quõ, chì, cµ phª, nhùa th«ng, v.v) võa thùc hiön vai trß hç trî ng êi d n x y dùng nòn t ng ph t trión kinh tõ. Së NN - PTNT sö dông ph ng ph p MA&D Ó thùc hiön vai trß hç trî ng êi d n nh ng vén tiõp tôc gi hö thèng lëp kõ ho¹ch trung ng Ó tån t¹i c c doanh nghiöp nhµ n íc. KÕt qu cña viöc nµy lµ phçn lín thêi gian cña c c c n bé khuyõn n«ng cêp tønh vµ huyön îc dµnh cho viöc ¹t îc "môc tiªu s n xuêt", do ã hä cã Ýt thêi gian vµ sù linh ho¹t cho c c ho¹t éng kh c nh vai trß hç trî cña Së NN - PTNT vµ Æc biöt lµ thêi gian cho c«ng t c MA & D. Mét vý dô kh c vò nh h ëng gi n tiõp lµm cho m u thuén lîi Ých t ng lªn lµ viöc lùa chän L m tr êng Ph ng L ng lµm v n phßng iòu phèi cho c c ho¹t éng MA & D ë Mï C ng Ch i. Vµ Ó tån t¹i, l m tr êng ph i s n xuêt vµ tiªu thô mét sè s n phèm vµ hä cã thó dô dµng i tröch h íng vai trß hç trî cña m nh Ó phôc vô lîi Ých cña hä. Mèi e do¹ ë y lµ cã thó kh«ng ¹t îc kõt qu mong muèn bëi v c c doanh nghiöp cña nh ng ng êi d n sï bþ yõu i do c c ho¹t éng c¹nh tranh thay v hç trî cña l m tr êng. KÕ ho¹ch 1. Nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp b¾t Çu häc c ch lëp kõ ho¹ch cho doanh nghiöp cña m nh th«ng qua mét lo¹t c c bµi tëp îc tiõn hµnh qua 3 giai o¹n MA & D. LËp kõ ho¹ch lµ mét bµi tëp míi èi víi c c doanh nghiöp nh ng hä nhën thêy îc nh ng lîi Ých cña viöc lëp kõ ho¹ch. Hä x c Þnh îc môc Ých, môc tiªu vµ nhiöm vô cña doanh nghiöp m nh vµ lëp kõ ho¹ch chi tiõt cho c c ho¹t éng Çu tiªn ph I tiõn hµnh. Hä th êng kh«ng gæp khã kh n trong viöc ph n tých t nh h nh hiön t¹i nh ng vén lóng tóng trong viöc x c Þnh c c b íc ph I tiõn hµnh Ó ¹t îc môc tiªu cña m nh. 2. C c c n bé thùc thi vµ qu n lý cña MRDP tønh (Së NN-PTNT) vµ huyön (phßng khuyõn n«ng) cã xu h íng quªn i r»ng têt c c«ng viöc lëp kõ ho¹ch cña bé phën hç trî nªn îc thùc hiön theo c c kõ ho¹ch cña nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp: viöc nµy dén Õn t nh tr¹ng lµ bé phën hç trî lëp kõ ho¹ch ph t trión viöc chõ biõn m ng tr íc khi nh ng doanh nghiöp th«n chuèn bþ c c kõ ho¹ch ph t trión doanh nghiöp cña m nh vµ yªu cçu hç trî. BÊt kú hç trî nµo îc a ra tr íc khi c m thêy cçn thiõt hoæc cã nhu cçu cao vò hç trî nµy th ng êi ta khã cã thó íc týnh îc nh ng rñi ro cã thó x y ra vµ viöc nµy cã thó trë thµnh v«ých bëi v nh ng ng êi îc hç trî cã thó kh«ng cçn sù hç trî ã. QuyÒn quyõt Þnh vµ gi m s t qu n lý 19

18 QuyÒn quyõt Þnh vµ gi m s t qu n lý liªn quan Õn viöc ph n chia quyòn quyõt Þnh gi a nh ng n vþ thùc hiön. ViÖc lëp kõ ho¹ch chþu nh h ëng rêt lín cña hö thèng lëp kõ ho¹ch cña ChÝnh phñ (c cêu vµ c c ph ng thøc ho¹t éng) vµ liªn quan chæt chï Õn c c yõu tè vì quyòn lùc nh sau: nh ng ng êi kh«ng cã quyòn quyõt Þnh (ng êi d n) kh«ng cçn ph I lëp kõ ho¹ch bëi kõ ho¹ch îc mét tæ chøc kh c thiõt kõ cho hä (c quan hµnh chýnh nhµ n íc). 1. Mét kõ qu chýnh cña viöc thùc hiön ph ng ph p MA & D lµ Ó c c doanh nghiöp c m thêy tù cã quyòn lëp kõ ho¹ch cho doanh nhgiöp m nh, b o vö kõ ho¹ch nµy vµ thùc hiön nã. Sau khi hoµn thµnh giai o¹n 3, n«ng d n ë c 2 vïng thý ióm ang trión khai viöc xem xðt møc é tých cùc cña viöc chuyón tõ hö thèng "bao cêp" mµ theo ã hä chø chê îi bêt kú mét sù hç trî nµo (cã thó sù hç trî nµy kh«ng p øng nhu cçu cña hä) sang viöc thµnh lëp doanh nghiöp riªng cña m nh mµ hä cã thó tù quyõt Þnh lµm g, lµm nh thõ nµo víi sù hç trî nh thõ nµo. Nãi c ch kh c, th«ng qua ph ng ph p MA & D, hä häc îc c ch quyõt Þnh, c ch x c Þnh nh ng g cçn lµm, tù m nh thu thëp nh ng th«ng tin cçn thiõt mµ cho phðp hä a ra nh ng quyõt Þnh óng ¾n. ViÖc trao quyòn quyõt Þnh vµo tay nh ng nhµ kinh doanh ang tiõn trión tèt theo quan ióm cña c c nhµ kinh doanh, tuy nhiªn xu h íng nµy vén kh«ng ch¾c ch¾n do sù lóng tóng cña cêp trªn. 2. C c c n bé thùc thi vµ qu n lý cña tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön (phßng khuyõn n«ng) vén cã thãi quen thùc hiön ph ng ph p MA & D gièng nh hä tiõn hµnh c c hö thèng kh c. ViÖc tiõp cën vµ ph t trión ph ng ph p míi nµy vén ch a îc gi i thých vµ hióu cæn kï Õn møc c c c n bé cã thó bá thãi quen lµm viöc cò vµ lång ghðp c c thay æi trong c c ho¹t éng chuyªn m«n cña m nh. iòu nµy îc ph n nh b»ng sù cçn thiõt ph i qu n lý c c kõ ho¹ch cña c c doanh nghiöp mµ tr i víi vai trß hç trî cña hä. C c kõ ho¹ch hç trî cêp tønh vµ huyön chø nªn xem xðt hç trî mµ hä cã thó cung cêp. Trong c c kõ ho¹ch cña m nh, c c doanh nghiöp nªu ra mét lo¹t nh ng hç trî cçn thiõt Ó ph t trión doanh nghiöp m nh, mµ Së NN - PTNT chø cã thó hç trî îc mét phçn trong sè ã. ViÖc c c doanh nghiöp kh«ng nhën thøc îc quyòn quyõt Þnh cña m nh Ó x c Þnh vµ t m nh ng hç trî cçn thiõt tõ c c nguån kh c ngoµi Së NN - PTNT cã thó sï dén Õn kh«ng ¹t îc kõt qu mong muèn cuèi cïng. ViÖc b¾t buéc ph i th«ng qua Së NN - PTNT mµ cã thó mêt rêt nhiòu thêi gian tr íc khi cung cêp nh ng th«ng tin cçn thiõt bëi v hä kh«ng cã th«ng tin trùc tiõp cã thó dén tíi viöc mêt c héi thþ tr êng èi víi c c nhµ doanh nghiöp. QuyÒn quyõt Þnh cuèi cïng d êng nh vén thuéc vò bé phën hç trî cña ChÝnh phñ mæc dï cã tinh thçn s½n sµng p dông chýnh s ch míi cña ChÝnh phñ vµ Ó c c doanh nghiöp nhá ph t trión. ng nhiªn 20

19 viöc nµy ang tiõn trión tèt vµ viöc thö p dông ph ng ph p MA & D cã thó gãp phçn lµm t ng vµ iòu chønh nh ng thay æi cçn thiõt. Kû luët 1. Nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp ch a ¹t îc tr nh é nghiöp vô vµ týnh nhêt qu n do hä kh«ng cã nhiòu c héi thùc nghiöm tr nh é nghiöp vô. Tuy nhiªn qua viöc tham gia vµo qu tr nh MA & D, hä cã îc kiõn thøc vò nh ng c«ng cô cã thó gãp phçn a tr nh é nghiöp vô cña hä vµo ho¹t éng thùc tõ nh lëp kõ ho¹ch, m b o khung thêi gian, ph n tých c c kõt qu, v.v Bé phën hç trî thó hiön sù hçn hîp vò tr nh é nghiöp vô vµ týnh kh«ng nhêt qu n trong qu tr nh ph t trión ph ng ph p MA & D. Trong phçn lín thêi gian, c c buæi µo t¹o, sù chuèn bþ l«gic vµ cã kõ ho¹ch îc thùc hiön ë cêp tønh vµ rêt Ýt khi ë cêp huyön: nhiòu cuéc héi th o îc chuèn bþ mét c ch véi vµng vµ th«ng b o víi nh ng ng êi tham gia ë th«n vµo phót cuèi cïng, hoæc kh«ng cã g Ó trión khai cuéc häp (thiõu phßng häp, giêy...) Sù thiõu nhêt qu n îc ph n nh trong viöc thùc hiön chëm trô c c ho¹t éng vµ viöc c c nhãm MA & D kh«ng cã mæt hoæc thay æi thµnh viªn vß phót cuèi cïng. Nh ng viöc nµy kh«ng phï hîp víi môc tiªu Æt ra vµ c c môc tiªu ph t trión ph ng ph p MA & D. N ng lùc häc tëp 1. Nh ng ng êi d n/nhµ doanh nghiöp cã n ng lùc häc tëp tèt nõu dµnh ñ thêi gian víi hä Ó gióp hä nh gi t nh h nh, ph n tých vµ thùc hiön theo. Mét sè vý dô (nh ng kinh nghiöm tiªu cùc trong viöc vay týn dông chýnh thøc nh ng kh«ng thó tr l¹i; h íng dén trång c c lo¹i c y mµ cã thó mang l¹i thu nhëp chø trong 1 n m) cho thêy r»ng nh ng ng êi d n/doanh nghiöp kh«ng bþ l«i kðo Ó læp l¹i nh ng sai lçm mµ hä m¾c ph i vµ viöc nµy cã nh h ëng tiªu cùc Õn cuéc sèng cña hä. Qu tr nh MA & D cho thêy nh ng ng êi sö dông th êng xuyªn nh gi nh ng g diôn ra tr íc y vµ nh ng g hiön nay ang diôn ra, ph n nh, häc tëp tõ chóng, vµ xö lý chóng Ó cã mét quyõt Þnh cã c së h n. ChÝnh v vëy mµ b»ng c ch sö dông ph ng ph p MA & D, c c nhµ doanh nghiöp ang n ng cao n ng lùc häc tëp cña m nh. Møc é tham gia cao cña nh ng ng êi d n vµo têt c c c giai o¹n cña qu tr nh vµ sù s ng t¹o tých cùc cña c c nhãm phô tr ch cho thêy hä rêt s½n sµng thö nh ng vên Ò míi vµ ång thêi nh ng cuéc th o luën dµi vµ c c bµi tëp gióp hä Þnh liöu d îc nh ng rñi ro vµ tõ ã cã quyõt Þnh phï hîp. 2. C c c n bé thùc hiön vµ qu n lý cña MRDP tønh (Së NN - PTNT) vµ huyön (phßng khuyõn n«ng) cã n ng lùc häc tëp tèt t ng tù bëi v toµn bé s ng kiõn cña MRDP lµ n ng cao vµ ph t trión n ng lùc häc tëp nµy. ViÖc nµy kh«ng chó träng qu nhiòu vµo n ng lùc 21

20 häc tëp mµ tëp trung nhiòu h n vµo viöc kõt hîp häc tëp vµo hö thèng, vµo viöc lëp kõ ho¹ch vµ vµo c ch thùc hiön. ViÖc nh gi nµy gióp chóng ta cã îc mét bøc tranh râ nðt vò nh ng yõu tè cçn ph i xem xðt Ó cã îc kõt qña thµnh c«ng (kõt qu mong muèn cuèi cïng) khi sö dông ph ng ph p. Trong phçn sau sï giíi thiöu mét sè thay æi cã thó gãp phçn gióp bé phën hç trî t¹o m«i tr êng thuën lîi cho céng ång tù x c Þnh c c ý t ëng kinh doanh, më doanh nghiöp nhá, x c Þnh vµ yªu cçu nh ng hç trî cçn thiõt. 22

21 4. KhuyÕn nghþ CÇn cã nh ng thay æi g? NhiÒu iòu kiön thuën lîi s½n cã îc ph t trión trong c c ho¹t éng cña n m ngo i. Tuy nhiªn bé phën hç trî nªn thùc hiön mét sè nh ng thay æi quan träng Ó xu h íng tých cùc nµy tiõp tôc tiõn trión khi b¾t Çu c c ho¹t éng MA & D. Ó tiõp tôc t¹o iòu kiön thuën lîi cho céng ång tù x c Þnh c c ý t ëng kinh doanh, më doanh nghiöp cña m nh, x c Þnh vµ yªu cçu nh ng hç trî mµ hä cçn, bé phën hç trî cçn ph i: N ng lùc N ng lùc kü thuët V c c c n bé dù n cung cêp hç trî ph ng ph p, viöc µo t¹o nh ng ng êi chñ chèt lµ mét iòu kiön tiªn quyõt. Nh ng ng êi chñ chèt nµy chø cã thó tæ chøc häp lëp kõ ho¹ch MA & D khi hä îc trang bþ Çy ñ kiõn thøc cçn thiõt vò môc tiªu vµ ph ng ph p. ViÖc truyòn c c kiõn thøc vò kü thuët nµy cho thêy nh ng ng êi µo t¹o îc trang bþ nh ng kiõn thøc vµ kinh nghiöm vò ph ng ph p MA & D vµ h n thõ n a hä cã kü n ng vò c c ph ng ph p iòu phèi cã sù tham gia cña céng ång. CÇn ph i µo t¹o Ó nh ng ng êi n«ng d n cã thó hióu vµ p dông ph ng ph p v hä chýnh lµ nh ng ng êi thùc hiön c c ho¹t éng kinh doanh cña hä. Nªn tæ chøc µo t¹o ph ng ph p iòu phèi cã sù tham gia cña céng ång cho c c c n bé thùc hiön. ThËm chý trong tr êng hîp c c c n bé cã kiõn thøc vò ph ng ph p MA & D, nõu hä kh«ng cã kü n ng tèi thióu Ó truyòn ¹t nh ng kiõn thøc nµy theo ph ng ph p cã sù tham gia cña céng éng th còng Ýt cã Ých lîi h n. N ng lùc kü thuët cña doanh nghiöp sï îc n ng cao h n nõu doanh nghiöp kh«ng phô thuéc vµo mét tæ chøc n ph ng. iòu ã cã nghüa lµ nªn thóc Èy nhiòu tæ chøc vµ n vþ tham gia hç trî ng êi d n. ViÖc tham gia thùc Þa nhiòu h n cña c c cè vên quèc gia chuyªn vò MA & D vµ cã c c kü n ng iòu phèi cã sù tham gia cña céng ång còng n ng cao viöc truyòn kiõn thøc cho c c doanh nghiöp th«n. N ng lùc qu n lý N ng lùc qu n lý chung cña nh ng ng êi d n/doanh nghiöp sï tù éng tiõn bé do kõt qu cña nh ng ph ng ph p trªn. NÕu dµnh thªm 23

22 thêi gian Ó gi i thých ph ng ph p cho hä th hä cã thó n ng cao mét sè ph ng diön vò n ng lùc qu n lý mµ lµ mét phçn cña qu tr nh MA & D. N ng lùc qu n lý chuyªn m«n cã thó cçn thiõt sau nµy khi c c doanh nghiöp ho¹t éng ë cêp cao h n. ã sï lµ lóc tr lêi nh ng yªu cçu cña c c doanh nghiöp vµ tæ chøc ch ng tr nh µo t¹o ng¾n phï hîp vò c c lünh vùc qu n lý chuyªn m«n. CÇn ph i lµm râ vai trß vµ môc tiªu cña bé phën yªu cçu vµ bé phën hç trî: viöc c c doanh nghiöp îc thµnh lëp bëi c c hé Þa ph ng vµ cho c c hé d n Þa ph ng trong khi vai trß cña dù n c c cêp lµ µo t¹o ph ng ph p, ph n c«ng tr ch nhiöm vµ c c nguån lùc cho mçi n vþ hç trî vµ gîi ý c c biön ph p huy éng nguån lùc Ó cung cêp cã hiöu qu nh ng hç trî mµ c c doanh nghiöp yªu cçu. Nguån lùc Nh n lùc Ó p øng nhu cçu ph n phèi nguån nh n lùc nhiòu h n cho qu tr nh, cçn cã nhiòu ng êi tham gia h n. V nguån nh n lùc cña tæ chøc thùc hiön, c c phßng khuyõn n«ng qu h¹n chõ nªn cçn ph i cã sù tham gia cña c c c n bé thùc Þa tõ c c phßng kü thuët huyön trùc thuéc Së NN - PTNT. C c phßng nµy cã c c c n bé thùc Þa lµm c«ng t c gièng c c c n bé khuyõn n«ng nªn kh«ng cã g khã kh n trong viöc µo t¹o hä Ó tham gia vµo c c ho¹t éng míi t ng tù nh thõ. Tµi s n Nªn cã nh ng u i cho c c c n bé thùc Þa Ó hä dµnh thêi gian ë c c th«n v sù v¾ng mæt cña hä ë th«n îc nh gi lµ mét trong nh ng h¹n chõ chñ yõu trong viöc ph t trión ph ng ph p. Nh ng u i bao gåm kho n trî cêp t ng èi Ýt nhêt lµ b»ng víi tû lö trî cêp îc thùc hiön trong c c ch ng tr nh kh c cña ChÝnh phñ vµ nh ng trang thiõt bþ tèi thióu Ó ë l¹i vµ lµm viöc ë c c th«n (nh tói ngñ, å v n phßng phèm, v.v...) ViÖc ph t trión thuën lîi cña qu tr nh ßi hái nhiòu sù vën chuyón tõ c c v n phßng quèc gia, tønh, huyön Õn c c x. CÇn ph i nç lùc Ó m b o r»ng c c c n bé kh«ng bþ h¹n chõ do thiõu ph ng tiön chuyªn chë. Thêi gian Nh nªu râ ë trªn, thêi gian lµ mét vên Ò quan träng. dµnh thêi gian Ó µo t¹o c c c n bé hç trî, vµ kh«ng cã g ng ng¹c nhiªn lµ ng êi n«ng d n cçn nhiòu thêi gian Ó tiõp thu cïng mét kiõn thøc nh vëy. ã lµ qu tr nh x y dùng n ng lùc vµ týnh kiªn nhén lµ 24

23 mét øc týnh cçn ph i cã èi víi c c c n bé ãng gãp vµo qu tr nh nµy. Nh ng thêi gian kh«ng ph i lµ mét yõu tè tuyöt èi, nã phô thuéc vµo tçm quan träng/sù u tiªn dµnh cho ho¹t éng liªn quan so víi c c ho¹t éng kh c Ó tõ ã cã thó ph n phèi ñ thêi gian Ó lëp kõ ho¹ch hoµn thµnh ho¹t éng ã. VÊn Ò ë y lµ ph i quyõt Þnh ph n phèi thêi gian cçn thiõt h n lµ chþu c nh thiõu thêi gian. M u thuén vò lîi Ých Nªn cè g¾ng gi m m u thuén lîi Ých vò c«ng viöc. Mét trong nh ng ph ng ph p Çu tiªn lµ giao tr ch nhiöm s n xuêt vµ bu«n b n cho tæ chøc kinh doanh nh ng giao tr ch nhiöm hç trî cho c c tæ chøc hç trî. Trong vên Ò nµy, vai trß cña l m tr êng Ph ng L ng ang vµ sï trë thµnh mét vên Ò nghiªm träng v cã nguy c tëp trung qu møc vµo vai trß s n xuêt/kinh doanh h n lµ vai trß hç trî îc giao. VÝ dô nh l m tr êng Ph ng L ng kh«ng nªn tham gia vµo viöc mua b n bêt kú thø g cho c c nhãm phô tr ch cña c c doanh nghiöp nõu hä ång thêi ãng vai trß tæ chøc hç trî cña ChÝnh phñ. Còng nh vëy iòu phèi viªn nªn x c Þnh râ r»ng hä ang gióp n«ng d n x c Þnh s n phèm tèt nhêt cho hä,vµ tr nh g y nh h ëng èi víi viöc lùa chän s n phèm mµ tæ chøc cña hä cçn. CÇn ph i biõt r»ng hçu hõt nh ng g cã lîi cho c c doanh nghiöp th«n cã thó còng lµ mét b íc ph t trión tèt cho c c n vþ kh c trªn thþ tr êng. LËp kõ ho¹ch LËp kõ ho¹ch lµ mét nhiöm vô kh«ng thó thiõu èi víi sù ph t trión cña doanh nghiöp. Kh«ng lëp kõ ho¹ch sï dén tíi kh«ng cã môc tiªu ph t trión, hiöu qu vµ hiöu suêt t¹o thu nhëp thêp. Tuy nhiªn kh i niöm lëp kõ ho¹ch nªu ra ë y kh«ng ph i lµ lëp kõ ho¹ch theo h íng tõ trªn xuèng d íi. KÕ ho¹ch liªn quan Õn c c doanh nghiöp nªn do ng êi d n Þa ph ng lëp bëi v hä biõt nh ng nguån lùc cña hä lµ g vµ hä cçn g Ó n ng cao êi sèng cña m nh. iòu nµy phï hîp víi chýnh s ch cña nhµ n íc: "D n biõt, d n bµn, d n lµm, d n kióm tra". ChÝnh phñ ViÖt Nam ban hµnh mét chýnh s ch míi Ó chuyón dþch nòn kinh tõ tõ hö thèng kõ ho¹ch trung ng sang hö thèng thþ tr êng tù do. MA & D lµ mét trong nh ng biön ph p Ó thùc hiön sù chuyón æi nµy. Nh ng ã còng cã nghüa lµ ph i t¹o ra mét sè iòu kiön thuën lîi. iòu nµy còng bao gåm c viöc kõ ho¹ch hç trî lµ theo Þnh h íng nhu cçu cña doanh nghiöp, y lµ mét yõu tè quan träng Ó ng êi d n trë nªn n ng éng trong viöc s n xuêt. QuyÒn quyõt Þnh vµ gi m s t qu n lý NÕu quyòn quyõt Þnh cña ng êi d n èi víi doanh nghiöp cña m nh îc x c Þnh, iòu ã còng cã nghüa lµ ng êi d n cçn cã ñ th«ng 25

24 tin b»ng ng«n ng cña m nh Ó lµm c së cho quyõt Þnh cña hä. ChÝnh v thõ viöc c c c n bé hç trî lµm viöc víi hä cã thó giao tiõp b»ng ng«n ng cña th«n lµ rêt quan träng Ó cã thó hióu râ îc têt c nh ng th«ng tin cña bé phën yªu cçu. Sè iön tho¹i vµ viöc lµm mét danh b¹ iön tho¹i Ó liªn hö víi nh ng ng êi hoæc tæ chøc cã vai trß quan träng èi víi sù ph t trión doanh nghiöp vµ kh«ng chø giíi h¹n ë bé phën hç trî cña ChÝnh phñ lµ rêt cçn thiõt cho sù ph t trión thuën lîi cña doanh nghiöp. C c c n bé thùc hiön thùc Þa cña huyön cçn cã thªm quyòn quyõt Þnh vµ ph ng tiön thùc hiön Ó cã thó hoµn thµnh tèt nhiöm vô víi ng êi d n. Hä nªn cã quyòn quyõt Þnh, lëp kõ ho¹ch vµ yªu cçu c c nguån lùc Ó thùc hiön mét c ch cã hiöu qu mçi giai o¹n vµ mçi b íc cña qu trinh vµ sau ã tiõn hµnh c c ho¹t éng hç trî. Kû luët Mét nhãm æn Þnh gåm nh ng ng êi îc µo t¹o lµ mét iòu kiön quan träng Ó x y dùng ph ng ph p vµ ¹t îc thµnh c«ng. CÇn ph i cã kû luët h n èi víi nh ng ng êi hç trî Ó hä gi óng giíi h¹n vai trß hç trî cña m nh ång thêi nç lùc vµ tham gia tiõn hµnh c c ho¹t éng. N ng lùc häc tëp C c c n bé thùc hiön vµ qu n lý cña MRDP cã n ng lùc häc tëp rêt tèt bëi v toµn bé s ng kiõn cña MRDP lµ n ng cao vµ ph t trión n ng lùc häc tëp nµy. VÊn Ò nµy kh«ng chø liªn quan nhiòu Õn n ng lùc häc tëp mµ cßn vò viöc kõt hîp còng nh p dông häc tëp vµo hö thèng, vµo viöc lëp kõ ho¹ch vµ c ch thøc thùc hiön. 26

25 5. KÕt luën Cho Õn nay cã nhiòu thay æi tých cùc trong khi thùc hiön thý ióm ph ng ph p MA & D t¹i 2 x. Tuy nhiªn vén cçn ph i c i tiõn ph ng ph p Ó ¹t îc kõt qu mong muèn. ViÖc nµy bao gåm: Nh ng ng êi d n (nh ng ng êi thùc hiön trùc tiõp/bé phën yªu cçu) vµ c c c n bé MRDP c c cêp (nh ng ng êi thùc hiön gi n tiõp/bé phën hç trî) cïng hióu râ c c môc tiªu cña qu tr nh MA&D vµ c c b íc liªn quan. Nh ng ng êi d n (nh ng ng êi thùc hiön trùc tiõp/bé phën yªu cçu) vµ c c c n bé MRDP c c cêp (nh ng ng êi thùc hiön gi n tiõp/bé phën hç trî) hióu râ vai trß cña m nh vµ chþu tr ch nhiöm èi víi c c nhiöm vô liªn quan trong qu tr nh. Nh ng ng êi d n (nh ng ng êi thùc hiön trùc tiõp/bé phën yªu cçu) îc x c Þnh lµ nh ng ng êi thùc hiön chñ yõu trong qu tr nh vµ îc µo t¹o phï hîp) C c c n bé MRDP cêp tønh vµ huyön (nh ng ng êi thùc hiön gi n tiõp/béphën hç trî) lëp kõ ho¹ch vµ ph n phèi Çy ñ thêi gian Ó tiõn hµnh c«ng t c thùc Þa nõu ph i ¹t îc kõt qu cuèi cïng. C c c n bé MRDP cêp tønh vµ huyön (nh ng ng êi thùc hiön gi n tiõp/béphën hç trî) cã thó linh ho¹t trong viöc lëp kõ ho¹ch cho nh ng ho¹t éng mµ chñ yõu phô thuéc vµo nhu cçu cña doanh nghiöp. Môc tiªu chýnh cña viöc nh gi nµy lµ viöc nh gi sï trë thµnh mét c«ng cô h u Ých cho sù ph t trión. ChÝnh v vëy cçn ph i îc dþch, phæ biõn cho nh ng ng êi thùc hiön cã liªn quan vµ th o luën. Sau ã c c tæ chøc nªn lång ghðp nh ng bµi häc nµy vµo t nh h nh hiön nay cña hä vµ lëp l¹i kª ho¹ch lµm viöc cho phï hîp. ViÖc cã nh ng môc tiªu häc tëp sï dén tíi viöc thùc hiön îc hiöu qu h n. Trong nh ng th ng tíi, dù n sï chñ yõu tiõp tôc s¾p xõp µo t¹o kü thuët mµ c c nhãm phô tr ch cña c c doanh nghiöp yªu cçu vµ hç trî c c nhãm phô tr ch kh c Ó ¹t îcmôc tiªu mµ qua ã hä thó hiön nhu cçu hç trî cña m nh. 27

26 28

27 Phô lôc1: BiÓu å qu tr nh MA&D Ngµy B íc C c ho¹t éng cña nh ng ng êi thùc hiön hç trî MRDP x c Þnh MA & D lµ ph ng ph p phï hîp, th o luën víi c c c n 9/199 1 bé dù n ë Yªn B i vµ lëp kõ ho¹ch 7 héi th o vµ µo t¹o vò MA & D ë Yªn B i 12/ /19 97 & 1/ / / / / / / / Phô lôc 2: KÕ ho¹ch vµ tãm l îc nh ng ho¹t éng chýnh îc nhãm hç trî thùc hiön Ó gióp nh ng ng êi d n tiõn hµnh qu tr nh MA&D Héi th o giíi thiöu ph ng ph p MA & D víi bé phën hµnh chýnh nhµ n íc tønh vµ c c c n bé dù n ë Yªn B i µo t¹o thùc hiön MA & D cho c c c n bé khuyõn n«ng tønh vµ huyön thuéc Së NN - PTNT. QuyÕt Þnh thùc hiön ph ng ph p MA & D míi cña MRDP ë 2 vïng thý ióm. Mét c n bé dù n tønh îc göi i µo t¹o ë Qu ng B nh Ó tham gia thùc hiön thùc Þa ph ng ph p MA & D µo t¹o nhãm iòu phèi Ó gióp nh ng ng êi d n sö dông qu tr nh MA & D t¹i 2 x vµ µo t¹o ng¾n vò giai o¹n 1 Nhãm iòu phèi qua µo t¹o hç trî ng êi d n x NËm Lµnh thùc hiön giai o¹n 1 Nhãm iòu phèi qua µo t¹o hç trî ng êi d n x GiÕ Xu Ph nh thùc hiön giai o¹n 1 µo t¹o mét nhãm iòu phèi Ó gióp ng êi d n sö dông MA & D ë 2 x vµ µo t¹o ng¾n vò giai o¹n 2 Nhãm iòu phèi qua µo t¹o hç trî ng êi d n x GiÕ Xu Ph nh thùc hiön giai o¹n 2 Nh ng ng êi hç trî/tham gia Së NN - PTNT Yªn B i, c n bé dù n, Marit, Isabelle 25 ng êi tham gia, Marit Isabelle ( iòu phèi viªn), Ban ( iòu phèi viªn) 14 ng êi tham gia, Marit, Isabelle vµ Ban Tu 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 4 c n bé khuyõn n«ng huyön, Isabelle 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 2 c n bé khuyõn n«ng huyön 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 2 c n bé khuyõn n«ng huyön 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 4 c n bé khuyõn n«ng huyön, Hµ vµ Isabelle - 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 2 c n bé khuyõn n«ng huyön, - Hµ vµ Isabelle Thêi gian 3 ngµy 2 ngµy 11 ngµy 12 ngµy 2 ngµy 7 ngµy 7 ngµy 2 ngµy 7 ngµy 2 ngµy Kh o s t thþ tr êng, cêp quèc gia Hµ vµ mét cè vên 15 ngµy Nhãm iòu phèi qua µo t¹o hç trî 7 ngµy 3/199 ng êi d n x Nam Lanh thùc hiön 11 9 giai o¹n 2 2 ngµy - 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 2 c n bé khuyõn n«ng huyön, - Hµ vµ Isabelle 29

28 5/ Thµnh lëp nhãm iòu phèi Ó gióp ng êi d n sö dông qu tr nh MA&D ë 2 x vµ µo t¹o ng¾n vò giai o¹n 3 Nhãm iòu phèi qua µo t¹o hç trî ng êi d n x Gie Xu Phinh thùc hiön giai o¹n 3 Nhãm iòu phèi qua µo t¹o hç trî ng êi d n x NËm Lµnh thùc hiön giai o¹n 3 TriÓn khai hç trî: p l¹i yªu cçu hç trî µo t¹o kü thuët cho nh ng ng êi s n xuêt mët ong ë x GiÕ Xu Ph nh. Chän ng êi µo t¹o. 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 4 c n bé khuyõn n«ng huyön, Hµ vµ Isabelle - 2 c n bé khuyõn n«ng tønh, 2 c n bé khuyõn n«ng huyön, - Marit, Hµ vµ Isabelle - 1 c n bé khuyõn n«ng tønh, 2 c n bé khuyõn n«ng huyön - Marit, Hµ vµ Isabelle Marit, Hµ vµ Isabelle 2 ngµy - 7 ngµy - 2 ngµy - 7 ngµy - 2 ngµy 30

29 Phô lôc 3: Thùc hiön thùc Þa vò ph ng ph p MA & D ë 2 x NËm Lµnh vµ GiÕ Xu Ph nh, tønh Yªn B i vµ nh ng kõt qu chýnh cña mçi giai o¹n cña qu tr nh MA & D Giai o¹n X GiÕ Xu Ph nh MA & D 5 th«n, 218 hé Giai o¹n 1 Ngµy: Th ng 9/1998 Thêi gian: kho ng 10 ngµy Þa ióm: X / c c th«n Nhãm MA & D : C n bé khuyõn n«ng tønh: 2 C n bé khuyõn n«ng huyön: 2 Ng êi thu thëp sè liöu th«n: 15 Hç trî bªn ngoµi: Cè vên quèc tõ: 4 ngµy Nh ng kõt qu chýnh: Nhãm môc tiªu: têt c c c hé d n Danh s ch 12 s n phèm Tæ chøc mét nhãm gåm 12 ng êi d n Ó thùc hiön giai o¹n sau Giai o¹n 2 Ngµy: Th ng 9/1998 Thêi gian: kho ng 10 ngµy Þa ióm: x, huyön, tønh (Hµ néi Ó lêy mét sè th«ng tin thþ tr êng) Nhãm MA & D: C n bé khuyõn n«ng tønh: 2 C n bé khuyõn n«ng huyön: 2 Ng êi thu thëp sè liöu th«n: 12 Hç trî bªn ngoµi: Cè vên quèc tõ: 3 ngµy Cè vên quèc gia: 5 ngµy Nh ng kõt qu chýnh: iòu tra thþ tr êng Ó lëp danh s ch s n phèm X NËm Lµnh 7 th«n, 411 hé Ngµy: Th ng 4/1998 Thêi gian: kho ng 12 ngµy Þa ióm: X / c c th«n Nhãm MA & D : C n bé khuyõn n«ng tønh: 2 C n bé khuyõn n«ng huyön: 2 Ng êi thu thëp sè liöu th«n: 19 Hç trî bªn ngoµi: Cè vên quèc tõ: 4 ngµy Nh ng kõt qu chýnh: Nhãm môc tiªu: têt c c c hé d n Danh s ch 9 s n phèm Tæ chøc mét nhãm gåm 15 ng êi d n Ó thùc hiön giai o¹n sau. Ngµy: Th ng 3/1999 Thêi gian: kho ng 12 ngµy Þa ióm: x, huyön, tønh (Hµ néi Ó lêy mét sè th«ng tin thþ tr êng) Nhãm MA & D: C n bé khuyõn n«ng tønh: 2 C n bé khuyõn n«ng huyön: 2 Ng êi thu thëp sè liöu th«n: 15 Hç trî bªn ngoµi: Cè vên quèc tõ: 3 ngµy Cè vên quèc gia: 5 ngµy Nh ng kõt qu chýnh: iòu tra thþ tr êng Ó lëp danh s ch s n phèm 31

30 Giai o¹n 3 Chän 4 s n phèm: mët ong, t o mìo, chì Þa ph ng, Ý dü Thµnh lëp c c nhãm phô tr ch: mët ong t o mìo chì - Ý dü Ngµy: Th ng 4&5/1999 Thêi gian: kho ng 13 ngµy Þa ióm: x / c c th«n Nhãm MA & D: C n bé khuyõn n«ng tønh: 1 C n bé khuyõn n«ng huyön: 2 ¹i diön nhãm phô tr ch: 16 Hç trî bªn ngoµi: Cè vên quèc tõ: 3 ngµy Nh ng kõt qu chýnh Nhãm phô tr ch vò mët ong x c Þnh kõt qu mong muèn cuèi cïng cña doanh nghiöp Nhãm mët ong chuèn bþ kõ ho¹ch ph t trión doanh nghiöp Nhãm mët ong yªu cçu hç trî kü thuët - b íc tr íc khi thùc hiön QuyÕt Þnh trión khai giai o¹n víi c c nhãm phô tr ch vò 3 s n phèm cßn l¹i cµng sím cµng tèt Chän 4 s n phèm: mët ong, chì Shan, m ng, quõ Thµnh lëp c c nhãm phô tr ch: - mët ong m ng chì Shan quõ Ngµy: Th ng 5/1999 Thêi gian: kho ng 7 ngµy Þa ióm: x / c c th«n Nhãm MA & D: C n bé khuyõn n«ng tønh: 1 C n bé khuyõn n«ng huyön: 2 ¹i diön nhãm phô tr ch: 19 Hç trî bªn ngoµi: Cè vên quèc tõ: 3 ngµy Nh ng kõt qu chýnh Nhãm phô tr ch vò mçi s n phèm x c Þnh kõt qu mong muèn cuèi cïng cña doanh nghiöp Nhãm phô tr ch chuèn bþ kõ ho¹ch ph t trión doanh nghiöp Nhãm phô tr ch vò mët ong Ò nghþ hç trî thªm vò kü thuët, th«ng tin vò nh ng ngõi nu«i ong vµ bò mæt rõng cçn thiõt cho mçi tæ ong trong vïng. 32

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending8CA5D283C41C39164 Page 1 of 62 Bé N«ng nghiöp vµ ph t trión n«ng th«n Vô Hîp t c quèc Tõ èi t c Dù n Trång míi 5 triöu ha Rõng B o c o nhãm chuyªn tr ch III nh gi nhu cçu Çu t vµ hç trî cho ngµnh l m nghiöp vµ c chõ hç

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong&DaoLandManagement&Tenure VN.doc

Microsoft Word - Hmong&DaoLandManagement&Tenure VN.doc Nghiªn cøu qu n lý Êt ai vµ h ëng dông Êt cña ng êi Hmong vµ ng êi Dao t¹i x NËm Ty, huyön Hoµng Su Ph, tønh Hµ Giang V ng Xu n TØnh Peter Hjemdahl Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn