Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc"

Bản ghi

1 PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm vô vμ èi t îng nghiªn cøu 1. hiöm vô TÝnh to n vò é bòn, é cøng vμ é æn Þnh cña c c bé phën c«ng tr nh hoæc c c chi tiõt m. Khi thiõt kõ c c bé phën c«ng tr nh hoæc c c chi tiõt m, ta ph i tho m n c c iòu kiön sau: - Chi tiõt kh«ng bþ ph háng ha m b o iòu kiön bòn. - é biõn d¹ng cña chi tiõt kh«ng v ît qu møc é cho phðp ha m b o iòu kiön cøng. - Chi tiõt lu«n gi îc h nh d ng ban Çu ha m b o iòu kiön æn Þnh.. èi t îng nghiªn cøu VËt r¾n biõn d¹ng: vò vët liöu lμ c c vët thó cã týnh μn håi tuöt èi, vò mæt h nh häc chñ Õu lμ c c thanh. goμi ra c c d¹ng kh c nh : têm, vá, èng dμ, Üa, v.v. Th«ng th êng xðt mét trong ba cêu h nh sau: Khèi: (h nh 1.1) TÊm vμ vá (h nh 1.) Thanh (h nh 1.3) Trôc thanh H nh 1.1 H nh 1. F - diön tých mæt c¾t ngang a) b) H nh 1.3 II. Mét sè gi thuõt c b n vò vët liöu 1. Gi thuõt vò sù liªn tôc, ång nhêt vμ ¼ng h íng D íi t c dông cña ngo¹i lùc mäi vët r¾n thùc Òu bþ biõn d¹ng, nghüa lμ biõn æi h nh d¹ng vμ kých th íc, ã lμ v ngo¹i lùc lμm tha æi vþ trý t ng èi vèn cã gi a c c ph n tö cêu t¹o nªn vët r¾n Ê. 51

2 TÝnh liªn tôc: vët r¾n îc gäi lμ liªn tôc nõu mçi ph n tè bð tuú ý cña nã Òu chøa v«sè chêt ióm sao cho trong vët thó kh«ng cã lç rçng. TÝnh ång nhêt cã nghüa lμ t¹i mäi ióm trong vët thó, vët liöu cã týnh chêt lý - ho nh nhau. TÝnh ¼ng h íng lμ týnh chêt c - lý cña vët liöu theo mäi ph ng Òu nh nhau.. Gi thuõt vò sù μn håi VËt r¾n îc gäi lμ μn håi (ha râ h n, μn håi tuöt èi) nõu cã kh n ng phôc håi hoμn toμn h nh d¹ng vμ kých th íc vèn cã sau khi ngo¹i lùc th«i t c dông, biõn d¹ng îc kh«i phôc hoμn toμn sau khi hõt ngo¹i lùc îc gäi lμ biõn d¹ng μn håi. VËt μn håi tuõn týnh lμ vët mμ biõn d¹ng lμ μn håi vμ tø lö bëc nhêt víi néi lùc. h ng vët μn håi kh c îc gäi lμ vët μn håi phi tuõn. 3. Gi thuõt vò biõn d¹ng vμ chuón vþ bð BiÕn d¹ng bð cã thó hióu lμ nã nhá Õn møc nh nh ng ¹i l îng v«cïng bð. ChuÓn vþ lμ rêt bð so víi kých th íc cña vët thó. Tõ gi thuõt nμ ta cã thó xem ióm Æt cña ngo¹i lùc lμ kh«ng tha æi khi vët thó bþ biõn d¹ng vμ ta cã thó viõt c c ph ng tr nh tünh vμ éng cña mét vët îc coi nh ë tr¹ng th i kh«ng biõn d¹ng. Còng tõ gi thuõt cho phðp p dông nguªn lý céng t c dông ha nguªn lý éc lëp t c dông èi víi vët chþu t c dông cña nhiòu hö t i träng kh c nhau. guªn lý céng t c dông ph t bióu nh sau: Mét vët ha mét hö μn håi khi chþu t c dông ång thêi cña nhiòu nguªn nh n kh c nhau th mét ¹i l îng (chuón vþ, øng suêt, biõn d¹ng) cña vët sï b»ng tæng c c ¹i l îng ã do tõng nguªn nh n riªng rï g ra. III. go¹i lùc vμ s å hãa kõt cêu 1. Kh i niöm ngo¹i lùc go¹i lùc bao gåm t i träng (tünh vμ éng) vμ c c ph n lùc liªn kõt. T i träng lμ ngo¹i lùc cã ph ng, chiòu, trþ sè, ióm Æt vμ týnh chêt biõt tr íc. Ph n lo¹i theo Æc ióm Æt lùc theo thêi gian ta cã t i träng tünh (trþ sè tha æi dçn dçn tõ 0 Õn mét gi trþ x c Þnh, sau ã kh«ng tha æi) vμ t i träng éng (cã trþ sè tha æi tõ kh«ng Õn gi trþ cuèi cïng hoæc 5

3 tha æi theo chu kú kh«ng cã gi trþ æn Þnh). T i träng éng g ra lùc qu n týnh, cßn t i träng tünh th coi lμ kh«ng. Ph n lo¹i t i träng theo h nh thøc t c dông: q 1 k/m P - Lùc tëp trung: lμ nh ng lùc t c dông t¹i mét ióm cña vët thó (lùc P trªn h nh 1.4). a) b - Lùc ph n bè theo chiòu dμi, bò mæt, thó tých: lùc t c dông theo chiòu dμi, bò mæt, t c q=q 1.b (k/m) P dông trong mäi ióm cña vët thó (h nh 1.4) - géu lùc tëp trung (m«men tëp trung) b) hoæc ph n bè (h nh 1.5).. Liªn kõt vμ ph n lùc liªn kõt Liªn kõt lμ nh ng iòu kiön h nh häc ha c) z dz q(z) P éng häc rμng buéc chuón vþ tù do cña vët a kh o s t. C c vët îc nèi víi vët kh o s t lμm l c n chë chuón vþ cña vët kh o s t gäi lμ vët H nh 1.4 g liªn kõt. T c dông t ng hç gi a vët kh o s t vμ vët g liªn kõt gäi lμ lùc liªn kõt. Lùc mμ vët g liªn kõt Æt vμo vët kh o s t gäi lμ ph n a) P M=P.a lùc liªn kõt. Ph n lùc liªn kõt cïng ph ng, tr i P chiòu víi chiòu chuón vþ bþ c n trë. C c liªn m (k/m ) kõt th êng gæp gåm liªn kõt gèi tùa (di éng, cè Þnh), gèi μn håi, liªn kõt ngμm cøng, ngμm b) tr ît, ngμm μn håi,... (h nh 1.6). a b Ph n lùc liªn kõt îc x c Þnh nhê c c ph ng tr nh c n b»ng tünh häc: H nh 1.5 Víi bμi to n ph¼ng ta cã a) X = 0, Y = 0, MO = 0 (x kh«ng song song víi, O lμ bêt kú) U = 0, M = 0, M = 0 (AB kh«ng vu«ng gãc víi trôc u) M = 0, M = 0, M = 0 (A, B, C kh«ng th¼ng hμng) b) A B c) A B C Víi bμi to n kh«ng gian: X = 0, Y = 0, Z= 0, m = 0, m = 0, m = 0 x z 3. S å ho kõt cêu H nh 1.7 lμ hai s å týnh îc rót ra tõ dçm thùc t ng øng, îc s å ho bëi mét êng trôc vμ c c liªn kõt. a 53

4 Liªn kõt gèi tùa di éng (liªn kõt n) Y Y S å hãa gèi tùa di éng (liªn kõt n) Liªn kõt gèi tùa cè Þnh (liªn kõt khíp) Y Y Z Z S å hãa gèi tùa cè Þnh (liªn kõt khíp) Liªn kõt ngμm ha liªn kõt hμn M Y Z Mét sè d¹ng liªn kõt kh c S å hãa liªn kõt ngμm ha hμn M M M ϕ M=kϕ R=k.Δ ngμm tr ît H nh 1.6 ngμm μn håi Gèi μn håi P 1 P P q A B a) b) H nh

5 IV. éi lùc vμ øng suêt 1. éi lùc PhÇn lùc t c dông t ng hç Ó chèng l¹i t c dông cña ngo¹i lùc gäi lμ néi lùc. Ph ng ph p mæt c¾t x c Þnh néi lùc. H nh 1.8 H nh 1.9 C c thμnh phçn néi lùc (h nh 1.10) vμ qu íc vò dêu (h nh 1.11): H nh 1.10 Lùc däc z ; lùc c¾t Q x, Q ; m«men uèn M x, M ; m«men xo¾n M z. z z > 0 z M x Q Q > 0 Q M x >0 M x M z >0 z z < 0 z Q Q < 0 Q M x M x <0 M x M z <0. øng suêt C êng é cña néi lùc t¹i mét ióm nμo ã trªn mæt c¾t îc gäi lμ øng suêt toμn phçn, ký hiöu p r (h nh 1.1). øng suêt trung b nh t¹i ióm M ký hiöu lμ: ur r ΔP ptb = Δ F H nh 1.11 p r H nh 1.1 ΔP r p r (1.1) 55

6 ur r ΔP øng suêt toμn phçn t¹i ióm M: p = lim [lùc/chiòudμi ΔF 0 Δ ] (1.) F Trong hö thèng n vþ quèc tõ (SI) n vþ øng suêt lμ 1 /m, n vþ nμ còng gäi lμ Pascal (Pa). goμi ra cßn phæ biõn mét sè n vþ øng suêt kh c vμ quan hö gi a c c n vþ nμ nh sau: 1 bar = 0,1 MPa = 1 da/cm = 1 kg/cm = 10 5 /m. 1 MPa = 1 M/m = 10 da/cm = 10 kg/cm = 10 6 /m. øng suêt toμn phçn p r ph n lμm hai thμnh phçn (h nh 1.1): øng suêt ph p, ký hiöu σ, øng suêt tiõp, ký hiöu τ : p = σ +τ (1.3) Cã thó ph n øng suêt p r thμnh ba phçn theo 3 trôc to¹ é lμ øng suêt ph p σ z vμ øng suêt tiõp τ zx, τ z (h nh 1.13). Trong Søc bòn vët liöu, ng êi ta th êng H nh 1.13 ha t ch ra tõ vët thó t¹i ióm ang xðt mét thó tých vët chêt cã kých th íc v«cïng bð, gäi lμ ph n tè thó tých. H nh d¹ng ph n tè îc chän phï hîp víi hö täa é dïng Ó týnh to n. Trong hö täa é Ò c c, ph n tè lμ h nh hép ch nhët cã c c mæt vu«ng gãc víi c c trôc täa é (h nh 1.14). C c thμnh phçn øng suêt îc ký hiöu theo c c ph ng cña hö trôc täa é. H nh 1.14 H nh 1.15 Qu íc dêu cña øng suêt: øng suêt ph p vμ tiõp thó hiön trªn ph n tè thó tých (h nh 1.14) Òu lμ øng suêt d ng. èi víi bμi to n ph¼ng, ta cã qu íc dêu cña øng suêt nh sau (h nh 1.15): øng suêt ph p îc coi lμ d ng nõu nã i ra khái mæt c¾t. 56

7 øng suêt tiõp îc coi lμ d ng nõu khi qua ph p tuõn ngoμi cña mæt c¾t cïng chiòu kim ång hå mμ chiòu cña nã trïng víi chiòu cña øng suêt tiõp. Quan hö gi a øng suêt vμ c c néi lùc cã hö thøc sau: Q = τ df;q = τ df; = σ df ; M = σ df; x zx z z z x z F F F F ( ) M = xσ df;m = xτ τ df (1.4) z z z zx F F IV. BiÕn d¹ng vμ chuón vþ 1. BiÕn d¹ng dμi vμ biõn d¹ng gãc Sù tha æi h nh d ng vμ kých th íc cña vët thó khi chþu t c dông cña ngo¹i lùc îc gäi chung lμ biõn d¹ng. BiÕn d¹ng îc ph n thμnh hai lo¹i: biõn d¹ng dμi (biõn d¹ng th¼ng) vμ biõn d¹ng gãc (biõn d¹ng tr ît). é tha æi chiòu dμi cña c c c¹nh ph n tè t ch ra nh trªn h nh 1.16 gäi lμ biõn d¹ng dμi. VÝ dô Δdx gäi lμ biõn d¹ng dμi tuöt èi cña c¹nh dx cña ph n tè (h nh 1.16a). Δdx ε x = lμ biõn d¹ng dμi t ng èi ha biõn d¹ng dμi tû èi cña c¹nh dx. dx é tha æi vò gãc cña c c gãc vu«ng cña ph n tè îc gäi lμ biõn d¹ng gãc. VÝ dô γ x lμ biõn d¹ng gãc cña gãc vu«ng trong mæt ph¼ng x (h nh 1.16b). BiÕn d¹ng c b n îc ph n lo¹i theo thμnh phçn néi lùc trªn hö trôc qu n týnh chýnh trung t m. a. KÐo (hoæc nðn) óng t m (h nh 1.17): HÖ néi lùc ë mæt c¾t ngang t ng ng víi mét lùc däc x dx dx dx+δdx a) b) H nh 1.16 r z γ x γ x x H nh

8 b. C¾t (ha tr ît) (h nh 1.18) HÖ néi lùc ë mæt c¾t ngang t ng ng víi mét lùc ngang Q r (hoæc Q r ). x c. Xo¾n (h nh 1.19). HÖ néi lùc ë mæt c¾t ngang t ng ng víi mét ngéu lùc cã m«men M z n»m trong mæt c¾t H nh 1.18 H nh 1.19 d. Uèn (h nh 1.0). Uèn thuçn tuý: HÖ néi lùc ë mæt c¾t ngang t ng ng víi mét ngéu lùc cã m«men M x (hoæc M ). Uèn ngang: Q, M x (Q x, M ) M x. ChuÓn vþ dμi vμ chuón vþ gãc H nh 1.0 é dêi tõ vþ trý cò sang vþ trý míi cña c c ióm trong vët thó bþ biõn d¹ng gäi lμ chuón vþ dμi. Gãc t¹o bëi hai vþ trý cò vμ míi cña mét o¹n th¼ng nμo ã trong vët thó biõn d¹ng gäi lμ chuón vþ gãc. H nh 1.1 Ch¼ng h¹n ta xðt mét vët thó bþ biõn d¹ng d íi t c dông cña c c ngo¹i lùc nh h nh 1.1. Gäi A vμ C lμ vþ trý sau khi biõn d¹ng cña hai ióm A vμ C trong vët thó. Khi ã ta cã AA lμ chuón vþ dμi cña ióm A, cßn gãc t¹o bëi AC vμ A C lμ chuón vþ gãc. 58

9 VI. Liªn hö vi ph n gi a néi lùc vμ ngo¹i lùc Ta nhën thê gi a c êng é t i träng ph n bè, lùc c¾t vμ m«men uèn sï cã mèi quan hö vi ph n nhêt Þnh. dz dz H nh 1. Thùc vë gi sö cho dçm chþu lùc bêt kú nh trªn h nh 1.a. XÐt c n b»ng cña o¹n thanh h nh 1.b: dz Q + P (Q + dq ) = 0; Mx + Qdz + M + P (Mx + dm x) = 0 dz Bá qua l îng v«cïng bð: Q dz vμ P so víi M x vμ M, ta rót ra iòu cçn nhën xðt: dq = P; dmx = M XÐt c n b»ng cña o¹n thanh h nh 1.c: dz Qq.dz (Q + dq ) = 0; Mx + Q.dz + qdz (Mx + dm x) = 0 dz Õu bá qua l îng v«cïng bð q, ta îc: dq dmx dm(z) dq (z) x = q(z); = Q dz dz ; = = q(z) dz dz (1.6) VË ¹o hμm cña lùc c¾t b»ng c êng é cña t i träng ph n bè theo chiòu dμi vμ ¹o hμm cña m«men uèn b»ng lùc c¾t. ã lμ sù liªn hö vi ph n gi a c êng é t i träng ph n bè, lùc c¾t vμ m«men uèn. VII. BiÓu å néi lùc BiÓu å néi lùc lμ bióu thþ sù biõn thiªn cña c c thμnh phçn néi lùc theo vþ trý cña c c mæt c¾t däc theo trôc thanh. Mét sè qu íc vò c c bióu å néi lùc èi víi bμi to n ph¼ng khi t i träng n»m trong mæt ph¼ng qua trôc thanh z, trªn mæt c¾t ngang cã ba 59

10 thμnh phçn néi lùc z, Q vμ M x. Víi thanh th¼ng ta cã: tung é d ng cña bióu å lùc däc z, ký hiöu ( z ) vμ lùc c¾t Q, ký hiöu (Q ) îc vï vò phýa trªn trôc hoμnh ( êng chuèn). BiÓu å m«men uèn M x, ký hiöu (M x ) vï vò phýa thí bþ c ng (M x >0), do ã tung é d ng cña M x îc vï xuèng phýa d íi êng chuèn. 1. Ó vï bióu å néi lùc cçn thùc hiön theo tr nh tù sau: X c Þnh c c thμnh phçn ph n lùc liªn kõt cçn thiõt Ph n o¹n vμ dïng ph ng ph p mæt c¾t x c Þnh c c thμnh phçn néi lùc trªn tõng o¹n thanh. Dùa vμo qu luët ph n bè tõng thμnh phçn néi lùc vï bióu å néi lùc cho tõng lo¹i néi lùc. KiÓm tra l¹i bióu å néi lùc. Ó vï nhanh vμ kióm tra bióu å néi lùc cçn: Dùa trªn c c nhën xðt vò b íc nh : T¹i mæt c¾t cã Æt lùc tëp trung, bióu å lùc c¾t cã b íc nh, trþ sè b íc nh b»ng trþ sè lùc tëp trung. T¹i mæt c¾t cã m«men tëp trung, bióu å m«men uèn cã b íc nh, trþ sè b íc nh b»ng trþ sè m«men tëp trung. Dùa trªn c c liªn hö vi ph n gi a ngo¹i lùc vμ néi lùc: Trªn o¹n thanh kh«ng cã lùc ph n bè (q = 0), bióu å lùc c¾t (Q ) lμ h»ng sè, m«men uèn (M x ) lμ êng bëc nhêt. Lùc ph n bè q=const Q bëc nhêt, M x lμ êng bëc hai. Õu trªn o¹n thanh mμ q(z) lμ a thøc bëc n Q lμ mét êng bëc (n+1) vμ M x lμ mét êng (n+). Trªn o¹n thanh cã q>0 (h íng lªn) th Q ång biõn, trªn o¹n thanh cã q<0 (h íng xuèng) th Q nghþch biõn. Trªn o¹n thanh cã Q >0 th M x ång biõn, trªn o¹n thanh cã Q <0 th M x nghþch biõn. T¹i mæt c¾t Q = 0, M x ¹t cùc trþ: + Cùc ¹i khi q < 0 (cã chiòu h íng xuèng q ) + Cùc tióu khi q > 0 (cã chiòu h íng lªn trªn q ) Dùa trªn týnh èi xøng vμ t c dông cña t i träng: BÒ lâm cña bióu å m«men uèn M x lu«n høng lê chiòu t c dông cña lùc ph n bè. Tr êng hîp hö cã kõt cêu èi xøng chþu t i träng èi xøng, bióu å M x sï èi xøng, bióu å Q sï ph n èi xøng qua trôc èi xøng cña hö. Õu kõt cêu èi xøng chþu t i träng ph n èi xøng th bióu å lùc c¾t èi xøng vμ bióu å m«men uèn ph n èi xøng. 60

11 3. VÝ dô minh ho¹ VÝ dô 1.1.: VÏ bióu å lùc däc cña mét thanh chþu lùc nh h nh 1.3a. Gi i Ó x c Þnh lùc däc z trªn mét mæt c¾t ngang nμo ã trªn thanh AB, ta p dông ph ng ph p mæt c¾t. 1. Ph n o¹n vμ x c Þnh lùc däc trong c c o¹n o¹n AC (h nh 11.3b): C¾t b»ng mæt c¾t 1-1, gi l¹i phçn tr i, råi thªm vμo mæt c¾t mét thμnh phçn lùc däc z 1. Tõ ph ng tr nh c n b»ng h nh chiõu Z = 0 cña phçn ang xðt ta cã: - P 1 = 0 z 1 z 1 = P 1 = 8 k z 1 > 0 chøng tá chiòu lùc däc gi Þnh h íng ra khái mæt c¾t lμ óng vμ gäi ã lμ lùc kðo. Õu lùc däc mang gi trþ m th lμ lùc nðn. o¹n CD (h nh 1.3c): Dïng mæt c¾t -, xðt phçn bªn tr i. Tõ ph ng tr nh c n b»ng h nh chiõu Z = 0 cña phçn ang xðt ta cã: z - P 1 + P = 0 z = P 1 - P = - k z < 0 chøng tá chiòu lùc däc ng îc víi chiòu gi Þnh h íng ra khái mæt c¾t vμ gäi ã lμ lùc nðn. o¹n DB nh trªn h nh 1.3d (0 z m): Dïng mæt c¾t 3-3, xðt phçn bªn ph i. Tõ ph ng tr nh c n b»ng h nh chiõu Z = 0 cña phçn ang xðt ta cã: z 3 - q.z + P 3 = 0 H nh 1.3 z 3 = q.z P 3 = 5z 1 (k) BiÓu thøc (c) lμ hμm bëc nhêt theo z, khi z = 0 th = th z 3 = - k.. VÏ bióu å lùc däc (h nh 1.3e) (a) (b) (c) z 3 = - 1 k, khi z 3. KiÓm tra l¹i bióu å: VÝ dô t¹i mæt c¾t A, C vμ B cã lùc tëp trung bióu å lùc däc cã b íc nh, gi trþ b íc nh b»ng lùc tëp trung. 61

12 VÝ dô 1..: VÏ bióu å m«men xo¾n cña thanh chþu lùc nh h nh 1.4a. Gi i 1. X c Þnh ph n lùc liªn kõt cçn thiõt: Bá qua ma s t ë trong æ ì th m«men ph i lùc qua quanh trôc z t¹i B vμ E sï b»ng kh«ng.. Ph n o¹n vμ x c Þnh m«men xo¾n: Chia thanh thμnh 4 o¹n AB, BC, CD vμ DE, sau ã lçn l ît x c Þnh m«men xo¾n trªn c c o¹n b»ng ph ng H nh 1.4 ph p mæt c¾t. o¹n AB (0 z 0,5m) nh trªn h nh1.4b: Dïng mæt c¾t 1-1, chän A lμm gèc, xðt phçn tr i: M + M = 0 M = M = 15km z 1 z o¹n BC (0,5 z 1,5m) nh trªn h nh 1.4c: Dïng mæt c¾t -, chän A lμm gèc, xðt phçn tr i: M + M m(z 0,5) = 0 M = 5z 17,5 z 1 z o¹n CD (h nh 1.4d): dïng mæt c¾t 3-3, xðt phçn ph i: M M = 0 M = M = 10km z 3 z o¹n DE: Mz 4 = 0 3. VÏ bióu å m«men xo¾n (h nh 1.4e). 4. KiÓm tra l¹i bióu å: VÝ dô o¹n BC cã m«men ph n bè b»ng h»ng sè th bióu å m«men xo¾n ph i lμ bëc nhêt. T¹i c c mæt c¾t A, C vμ D cã m«men tëp trung th bióu å m«men xo¾n ph i cã b íc nh, gi trþ b íc nh b»ng gi trþ m«men tëp trung. 6

13 VÝ dô 1.3.: VÏ bióu å néi lùc cña thanh chþu uèn (dçm) nh h nh 1.5. Gi i 1. X c Þnh c c thμnh phçn ph i lùc: Coi thanh tuöt èi cøng vμ xðt sù c n b»ng cña thanh d íi t c dông cña c c t i träng vμ ph n lùc: Z= Z = 0, A Y Y,5qa 3qa Y 0 = A + E = A E m =,5qa.a qa 3qa.4,5a + Y.6a = 0 ZA = 0, YA = 1,5qa YE = qa H nh 1.5. Ph n o¹n vμ x c Þnh néi lùc b»ng ph ng ph p mæt c¾t: Ta chia dçm thμnh 4 o¹n AB, BC, CD vμ DE a) o¹n AB (0 z a) nh h nh 1.5d, xðt c n b»ng cña phçn tr i: Y= 1,5qa+ Q = 0 Q = 1,5qa 1 m = M + 1,5qa.z= 0 M = 1,5qa.z O x x b) o¹n BC (a z a) nh h nh 1.5e, xðt c n b»ng ta cã: Y = 1,5qa,5qa + Q = 0 Q = qa mo = Mx + 1,5qa.z,5qa.(z a) = 0 Mx =,5qa + qaz c) o¹n CD (a z 3a) nh h nh 1.5f, xðt c n b»ng ta cã: 63

14 Y = 1,5qa,5qa + Q = 0 Q = qa 3 O x x m = M + 1,5qa.z,5qa.(z a) qa = 0 M = 1,5qa + qaz d) o¹n DE (0 z 3a) nh h nh 1.5g xðt c n b»ng ta cã: Y = Q + (6a z)q qa = 0 Q = qz + 4qa 4 m = M q(6a z) / + (6a z)qa = 0 M = qz / + 4qaz 6qa O x x H nh VÏ c c bióu å néi lùc (xem h nh 1.5b, c). 64

15 B ng 1. BiÓu å néi lùc cña mét sè dçm n gi n 65

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_

Microsoft Word - 5 de on tuyen sinh lop 10 _co dap an_ TẬP ĐỀ ÔN THI TUYỂN VÀO LỚP 0 Ò Bµi Cho bióu thøc P ) a,rót gän P b,t m nguªn Ó P cã gi trþ nguªn. Bµi Cho ph ng tr nh - m ) m m - 6 0 *) a.t m m Ó ph ng tr nh *) cã nghiöm m. b.t m m Ó ph ng tr nh *)

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc I. Kh i iö vò tr¹g th i øg sêt Tr¹g th i øg sêt t¹i ét ió cña vët thó μ håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øg sêt t c dôg trª têt c c c Æt v«cïg bð i qa ió ã, Æc tr g bëi te èi øg cêp cã 6 thμh phç øg sêt

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCXDVN 239_05 Chi dan danh gia cuong do be tong cong trinh.doc

Microsoft Word - TCXDVN 239_05 Chi dan danh gia cuong do be tong cong trinh.doc NguyÔn Lan ( S u tçm vµ chó gi i) TμI LIÖU äc TH M M N HäC THÝ NGHIÖM CÇU MôC LôC TμI LIÖU äc TH M M N HäC THÝ NGHIÖM CÇU 1- tcxdvn 39-005: Bª t«ng næng - ChØ dén nh gi c êng é bª t«ng trªn kõt cêu c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

G.NTH 1. C c kiõn thøc cçn n¾m 1.1. C c hö thøc c b n π + cos α + sin α = tg 2 α = ( α + kπ) 2 cos α 2 + tgα. cotgα = 1 (

G.NTH   1. C c kiõn thøc cçn n¾m 1.1. C c hö thøc c b n π + cos α + sin α = tg 2 α = ( α + kπ) 2 cos α 2 + tgα. cotgα = 1 ( . C c kiõn thøc cçn n¾m.. C c hö thøc c b n π sin tg ( kπ tg. cotg ( cotg sin ( kπ.. C«ng thøc céng gãc ( ± β β sin sinβ sin( ± β sin β ± sinβ tg ± tgβ π tg ( ± β ( ; β tg tgβ kπ cot g.cot gβ cotg( ± β

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC... KHOA... ĐỀ ÁN Xuất khẩu lao động" PhÇn 1: lêi nãi Çu Theo kõt kõt qu iòu tra Lao éng- ViÖc lμm, t¹i thêi ióm 1/7/2003 lùc l îng lao éng c n íc(gåm nh ng ng êi ñ

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn