Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc"

Bản ghi

1 Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002

2 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia sî kinh nghiöm vµ nh ng bµi häc thu îc tõ c«ng viöc cña m nh VËt liöu 1. ViÕt 4 c u hái lªn giêy Ao Thêi gian 30 phót C c b íc 1. Tr íc khi b¾t Çu phçn nµy, gi i thých r»ng chóng ta sï häc hái lén nhau. Nh ng tr íc khi chóng ta häc hái lén nhau chóng ta cçn thiõt lëp mét bçu kh«ng khý th n thiön Ó khuyõn khých mäi ng êi cïng chia sî kinh nghiöm. 2. Ó x y dùng sù tù tin vµ gióp mäi ng êi biõt vò c«ng viöc cña nhau, chóng ta sï sö dông mét kü thuët gäi lµ trß ch i hai b nh xe (chóng ta t¹m gäi lµ trß ch i hai b nh xe vui nhén, n gi n chø Ó thu hót sù chó ý cña häc viªn). 3. C c häc viªn îc chia thµnh 2 nhãm, mçi nhãm cã kh«ng qu 10 thµnh viªn, vµ 2 nhãm ph i cã sè thµnh viªn b»ng nhau. Mét nhãm sï ngåi ë vßng trßn bªn trong vµ h íng mæt ra bªn ngoµi. Nhãm cßn l¹i ngåi ë vßng trßn bªn ngoµi vµ h íng mæt vµo bªn trong vßng trßn do ã mçi häc viªn ë vßng trßn bªn trong ngåi èi diön víi b¹n cña m nh ngåi ë vßng trßn bªn ngoµi. ë gi a 2 vßng trßn nµy nªn Ó mét kho ng trèng nhên Þnh Ó häc viªn cã thó di chuyón. 4. Ng êi hç trî sï a ra mét sè c u hái vµ yªu cçu häc viªn th o luën víi b¹n cña m nh. Sau mét hoæc hai phót, ng êi hç trî yªu cçu häc viªn æi chç cho nhau. iòu nµy sï gióp häc viªn cã thó th o luën îc víi nhiòu ng êi h n vò cïng mét chñ Ò. Sau ã ng êi hç trî a ra c u hái míi. 5. Sau mçi mét c u hái îc a ra, ng êi hç trî dµnh kho ng 1-2 phót Ó th o luën. B¹n h y kó cho b¹n cña b¹n vò x cña m nh Trong x cña b¹n cã bao nhiªu d n téc? Thùc tr¹ng rõng cña x b¹n nh thõ nµo? T¹i sao? B¹n cã gæp khã kh n khi qu n lý rõng cña x m nh kh«ng? 6. Ng êi hç trî kõt luën lµ nh vëy b y giê chóng ta hióu biõt thªm vò nhau vµ hi väng r»ng iòu nµy sï gióp chóng ta häc hái h n n a Ó n ng cao chêt l îng c«ng viöc cña m nh. B nh luën 1. a ra nh ng c u hái liªn quan Õn m«i tr êng lµm viöc, c«ng t c cña häc viªn, nh ng sù viöc, sù vët quen thuéc mµ c c häc viªn Òu biõt. 2. Ng êi gi ng viªn ph i m b o r»ng häc viªn ph i thay æi b¹n th o luën cña m nh vµ mét häc viªn îc th o luën víi têt c c c häc viªn kh c trong líp. 3. Ng êi gi ng viªn nªn dµnh kho ng 2-3 phót cho mçi c u hái, nh vëy sï khuyõn khých c c häc viªn chia sî nhanh ý kiõn, quan ióm cña m nh.

3 H íng dén thùc hµnh bµi tëp hai b nh xe Tham kh o C ch tiõn hµnh 1. Häc viªn sï îc chia thµnh 2 nhãm, mçi nhãm cã kh«ng qu 10 thµnh viªn, vµ c hai nhãm ph i cã sè thµnh viªn b»ng nhau. Mét nhãm sï ngåi ë vßng trßn bªn trong vµ h íng mæt ra bªn ngoµi. Nhãm cßn l¹i sï ngåi ë vßng trßn bªn ngoµi vµ mæt h íng vµo bªn trong. ë gi a 2 vßng trßn cã mét kho ng trèng Ó häc viªn cã thó di chuyón. Nh vëy mäi häc viªn Òu cã b¹n Ó th o luën. 2. Ng êi hç trî sï a ra mét nhiöm vô hoæc mét c u hái cho häc viªn vµ yªu cçu hä th o luën víi b¹n cña m nh. Sau kho ng 1-2 phót, ng êi hç trî sï yªu cçu häc viªn chuyón æi vþ trý cho nhau trong vßng trßn. iòu nµy sï gióp häc viªn th o luën cïng c c chñ Ò víi nhiòu ng êi kh c nhau thay v lµ th o luën víi 1 ng êi. TiÕp theo a ra c u hái míi. 3. Sau khi a ra c u hái, ng êi hç trî dµnh kho ng 1-2 phót Ó häc viªn th o luën. KÜ thuët nµy cã thó îc sö dông Ó gi i quyõt vên Ò, gióp gîi nhí nh ng g mµ häc viªn häc îc tõ kho häc, hä c gi m s t vµ nh gi qu tr nh.

4 Ph n nh rót kinh nghiöm cña c n bé khuyõn l m x (2) Môc tiªu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... Chia sî bµi häc, kinh nghiöm thu îc khi lµm c n bé khuyõn l m x Chia sî nh ng th ch thøc, khã kh n vµ Ò xuêt nh»m n ng cao vai trß cña hä VËt liöu 1. ViÕt c u hái lªn giêy Ao 2. B ng bióu vµ ghi chó thêi gian 1.5 giê C c b íc 1. Gi i thých r»ng sau mét thêi gian chóng ta lµm c n bé khuyõn l m x y lµ thêi ióm thých hîp Ó ph n nh, rót kinh nghiöm nh ng g chóng ta lµm hoæc häc îc tõ thùc tõ. PhÇn nµy sï cho phðp têt c chóng ta chia sî vµ häc hái lén nhau. Mét sè trong sè chóng ta cã thó cã nhiòu kinh nghiöm h n nh ng quan träng lµ chóng ta sï häc hái lén nhau. 2. KiÓm tra xem liöu c c häc viªn cã biõt trß ch i 'B t c ' kh«ng?, nõu kh«ng th ph i gi i thých c ch ch i. 3. Yªu cçu mét sè ng êi xung phong lµm méu øng trong vßng trßn vµ ãng vai c, chø Ó l¹i mét ghõ trèng Ó cho ng êi ãng vai c t¹m thêi. Mêi têt c c th o luën vò chñ Ò sau. Dµnh kho ng 10 phót cho mçi vßng th o luën. Ng êi hç trî sï ghi l¹i nh ng néi dung th o luën chýnh lªn trªn giêy khæ lín Ao Ó mäi ng êi cïng xem. 4. Nh ng c u hái gîi ý nh sau: B nh luën B¹n nhí nh ng néi dung nµo cña b n ph n c«ng nhiöm vô cho c n bé khuyõn l m x? Nh ng viöc g b¹n lµm ë cêp th«n b n? Lµ c n bé khuyõn l m x khi thùc hiön c«ng viöc cña m nh cã nh ng c«ng viöc g b¹n c m thêy dô thùc hiön nhêt? T¹i sao? Lµ c n bé khuyõn l m x khi thùc hiön c«ng viöc cña m nh cã nh ng c«ng viöc g b¹n c m thêy khã thùc hiön nhêt? T¹i sao? B¹n gæp khã kh n g khi th o luën víi ng êi d n? B¹n cã cçn sù hç trî vµ b¹n cã thó nhën îc sù hç trî tõ u? B¹n thu îc nh ng bµi häc g khi lµm c n bé khuyõn l m x? B¹n cçn µo t¹o hoæc gióp ì trong lünh vùc nµo? 5. Tãm t¾t nh ng ióm chýnh vµ nh¾c l¹i r»ng trong héi th o lçn nµy chø gi i quyõt îc mét sè vên Ò mµ th«i.

5 H íng dén th o luën vò trß ch i b t c Tham kh o Th o luën vò trß ch i b t c lµ g? Tõ "b t c " lµ c ch xõp s¾p ghõ thµnh 2 vßng trßn nh h nh bªn). Ng êi ngåi bªn trong vßng trßn trong ãng vai trß lµ c, nh ng ng êi nµy îc phðp nãi, th o luën vµ chia sî. Ng êi ngåi bªn ngoµi vßng trßn ngoµi chø quan s t vµ l¾ng nghe th o luën cña 'c '. Th«ng th êng cã kho ng 1 Õn 2 ghõ trèng Ó cho ng êi quan s t tõ bªn ngoµi nh y vµo 'b t c ' a ra mét c u hái hoæc b nh luën vµo cuéc th o luën ang tiõp diôn. Anh ta hay chþ ta kh«ng ph i lµ c thët, anh ta hay chþ ta sï ph i nh y ra bªn ngoµi sau khi Æt c u hái. = ghõ cã c ngåi = ghõ trèng Ó ng êi quan s t bªn ngoµi nh y vµo = ghõ cã ng êi quan s t ngåi T¹i sao vµ khi nµo dïng trß ch i b t c khi tæ chøc th o luën toµn thó? èi víi nh ng th o luën mµ yªu cçu têt c c c häc viªn ph i tham gia, ng êi hç trî th êng rêt khã kióm so t îc qu tr nh. Nh ng ng êi hay ng îng nghþu, e thñn sï im læng trong khi nh ng ng êi nãi nhiòu l¹i kh«ng ý thøc îc r»ng hä ang nãi qu nhiòu vµ thèng trþ cuéc häp. Víi ph ng ph p trß ch i b t c, do c ch bè trý nh vëy, gióp häc viªn iòu chønh îc nh ng ãng gãp cña m nh theo c ch rêt kh«i hµi nh ng rêt hiöu qu. Ph ng ph p nµy rêt phï hîp víi nhiòu môc Ých kh c nhau, nh ng Æc biöt phï hîp khi ph n nh rót kinh nghiöm hoæc chia sî kinh nghiöm: trong qu tr nh chia sî kinh nghiöm thùc tõ hoæc gi i quyõt nh ng vên Ò cßn tån äng, hoæc n gi n lµ c ch gi m s t c c ho¹t éng h»ng ngµy. Lµm thõ nµo Ó chuèn bþ cho th o luën trß ch i b t c? 1. Tr íc khi chuèn bþ mét sè chñ Ò hoæc nh ng ý chýnh th o luën cho nh ng vßng c míi. 2. Gi i thých môc Ých cña th o luën tíi tõng häc viªn. Gi i thých t¹i sao b¹n l¹i sö dông ph ng ph p trß ch i b t c. Gi i thých ph ng ph p. 3. Mêi mäi ng êi øng dëy vµ xõp ghõ theo c ch mµ vßng trßn bªn trong (mét phçn ba hä c mét phçn t sè ghõ) vµ vßng trßn bªn ngoµi (toµn bé sè ghõ cßn l¹i), vµ c hai vßng èi diön víi nhau. 4. Mêi (v mét lý do nµo ã cã thó lùa chän tr íc) nh ng ng êi sï ãng vai "c " vµ ngåi vµo vßng trßn bªn trong, nªn dµnh Ýt nhêt mét ghõ trèng. 5. Mêi nh ng häc viªn kh c ngåi ë vßng trßn bªn ngoµi.

6 Lµm thõ nµo Ó h íng dén th o luën trß ch i b t c? 1. Giíi thiöu chñ Ò, c u hái hoæc vên Ò cçn th o luën Çu tiªn vµ yªu cçu th o luën vò vên Ò nµy (b¹n còng cã thó yªu cçu mét häc viªn xung phong viõt nh ng ióm th o luën quan träng nhêt) 2. Yªu cçu mäi ng êi ngåi ë vßng trßn bªn ngoµi kh«ng îc nãi, nõu hä muèn nãi th hä ph i nh y vµo vßng trßn bªn trong vµ ngåi ë chiõc ghõ cßn Ó trèng vµ a ra ý kiõn cña m nh. Khi muèn a ra lêi b nh luën hay ãng gãp ý kiõn, häc viªn ph i ngåi vµo chiõc ghõ Ó trèng, vµ nh y ra khái ghõ ngay sau khi hä tr nh bµy xong ý kiõn cña m nh Ó dµnh ghõ trèng cho häc viªn kh c muèn nh y vµo chia sî. (lµ ng êi hç trî, b¹n cã thó ngåi ë vßng trßn bªn ngoµi hoæc trë thµnh c nõu nh b¹n c m thêy cuéc th o luën cçn cã h íng dén, nãi c ch kh c b¹n cã thó trë thµnh c vµo nh ng thêi ióm quan träng nhêt) 3. Thay æi c (häc viªn) mçi khi b¹n thay æi chñ Ò th o luën Ó m b o r»ng têt c c c häc viªn Òu cã c héi trë thµnh "c ". 4. KÕt thóc trß ch i b»ng c ch tãm t¾t nh ng ióm chýnh võa th o luën.

7 Qu tr nh ra quyõt Þnh cã sù tham gia (3) Môc tiªu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... cã thó vï vµ gi i thých m«h nh h nh thang cña qu tr nh ra quyõt Þnh cã sù tham gia cã thó gi i thých t¹i sao ng êi hç trî l¹i cçn biõt vò nh ng nh n tè nµy VËt liöu 1. GiÊy Ao vµ tranh vï 2. Tê r i ph t tay Thêi gian 45 phót C c b íc 1. Giíi thiöu phçn häc b»ng c ch nãi víi häc viªn r»ng chóng ta sï xem xðt qu tr nh ra quyõt Þnh cã sù tham gia nh thõ nµo. 2. Gi i thých lµ chóng ta sï b¾t Çu phçn häc nµy víi trß ch i ãng vai vµ c c häc viªn ph i quan s t mét c ch cèn thën. 3. Nh ng ng êi hç trî ch i trß ch i ãng vai "B¹n muèn trång loµi c y nµo?" trong kho ng 10 phót. 4. Sau trß ch i ãng kþch, ng êi h íng dén gióp häc viªn ph n nh l¹i b»ng c ch Æt nh ng c u hái nh lµ: ChuyÖn g diôn ra? ChuyÖn g sï diôn ra tiõp theo? Trong nhãm hä th o luën vò bao nhiªu ý kiõn kh c nhau? cã nh ng bêt ång quan ióm g vµ nh ng bêt ång nµy îc gi i quyõt nh thõ nµo? QuyÕt Þnh îc a ra nh thõ nµo? QuyÕt Þnh nµy lµ cña ai? Nhãm lµm thõ nµo mµ a ra îc quyõt Þnh? Trß ch i ãng vai cã liªn hö nh thõ nµo èi víi qu tr nh ra quyõt Þnh trong thùc tõ? 5. Dùa trªn sù ph n nh vò trß ch i ãng vai, gi i thých qu tr nh ra quyõt Þnh cã sù tham gia rêt phøc t¹p, vµ hiõm khi ¹t îc ngay. 6. Dïng nh ng bøc tranh chuèn bþ tr íc vµ vï h nh thoi lªn giêy Ao n i mµ mäi ng êi Òu cã thó nh n thêy vµ gi i thých tõng khu vùc kh c nhau cña h nh thoi. Ó cho h nh thoi nµy sèng éng b»ng c ch liªn hö tõng c nh diôn ra trong vë kþch. 7. Gi i thých lµ hiön nay häc viªn ang lµ c n bé khuyõn l m x, hä ph i tæ chøc rêt nhiòu cuéc häp chýnh thøc vµ kh«ng chýnh thøc. H y quan s t nh ng ho¹t éng cña nhãm khi hä tham gia nh ng cuéc häp nµy. 8. Ph t tê r i. B nh luën CÇn ph n vai cho trß ch i ãng kþch Ng êi gi ng viªn cçn lu«n lu«n liªn hö víi tranh vï h nh thoi Ó nhên m¹nh qu tr nh ra quyõt Þnh.

8 H nh thoi qu tr nh ra quyõt Þnh cã sù tham gia IÓm quyõt Þnh Tham gia Çy ñ HiÓu biõt lén nhau Gi i ph p toµn diön Chia sî tr ch nhiöm

9 KÜ n ng thóc Èy lµ g? (4) Môc tiªu VËt liöu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... cã thó gi i thých nh ng nhën thøc kh c nhau vò kü n ng thóc Èy cã thó gi i thých kü n ng thóc Èy hç trî chia sî mét c ch cã hiöu qu trong nhãm nh thõ nµo 2. 3 tê giêy Ao cã c c th«ng iöp vò kü n ng thóc Èy kh c nhau g¾n ë c c gãc phßng. 3. Tê r i ph t tay Thêi gian 45 phót C c b íc 7. B¾t Çu phçn häc b»ng c ch gi i thých r»ng chóng ta cçn dµnh chót Ýt thêi gian Ó t m hióu xem kü n ng thóc Èy lµ g. Liªn hö l¹i víi h nh thoi qu tr nh quyõt Þnh cã sù tham gia. 8. D n 3 tê giêy Ao cã c c th«ng iöp vò kü n ng thóc Èy lªn t êng vµ äc to nh ng th«ng iöp nµy lªn. Mêi mäi ng êi Õn vµ øng ë Þnh nghüa mµ hä thých nhêt, dùa trªn kinh nghiöm cña hä vò kü n ng thóc Èy. 3 th«ng iöp vò kü n ng thóc Èy lµ: Gi m s t n«ng d n trong c«ng t c b o vö rõng TËp huên cho n«ng d n vò qu n lý b o vö rõng khi hä yªu cçu Gióp n«ng d n tù a ra nh ng quyõt Þnh liªn quan Õn qu n lý rõng 9. Yªu cçu häc viªn, nh ng ng êi chän chung mét th«ng iöp chia sî lý do t¹i sao hä l¹i chän th«ng iöp ã vµ nghü c ch tr nh bµy lý do cña hä víi ng êi kh c. 10. Sau kho ng 10 phót yªu cçu mét nhãm gi i thých lý do cña nhãm m nh cho c c nhãm kh c. NÕu lêi gi i thých kh«ng râ rµng th Ò nghþ häc viªn Æt mét sè c u hái Ò lµm râ lý do. TiÕp tôc mêi c c nhãm kh c tr nh bµy lêi gi i thých cña hä. 11. LÆp l¹i qu tr nh nµy víi c c nhãm kh c. 12. Tãm t¾t th o luën b»ng c ch gi i thých r»ng kü n ng thóc Èy thùc sù lµ mét kh i niöm rêt réng (" n gi n ho ") vµ kh i niöm nµy cã thó îc hióu theo nhiòu c ch kh c nhau tuú theo hoµn c nh thùc tõ. 13. Giíi thiöu kh i niöm vµ chøc n ng hç trî îc miªu t trong tê r i ph t tay vµ kõt nèi nã víi vai trß cña c n bé khuyõn l m x. 14. Tr nh bµy v¾n t¾t vò tê r i ph t tay nhên m¹nh kü n ng thóc Èy tèt sï khuyõn khých chia sî trong nhãm mét c ch cã hiöu qu. 15. Ph t tê r i. B nh luën Bøc tranh vï h nh thang d n lªn t êng Ó ng êi gi ng viªn cã thó dô dµng liªn hö.

10 Ng êi lín häc nh thõ nµo (5) Môc tiªu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... sï x c Þnh nh ng nguyªn t¾c häc tëp chýnh cña ng êi lín tuæi dùa trªn nh ng kinh nghiöm häc tëp cña chýnh hä víi t c ch lµ ng êi lín VËt liöu 1. ViÕt trªn giêy Ao nh ng nguyªn t¾c häc tëp cña ng êi lín 2. Tê r i ph t tay Thêi gian 1 giê C c b íc 1. Giíi thiöu phçn nµy b»ng c ch nãi r»ng tr íc khi chóng ta häc vò kü n ng thóc Èy, tr íc hõt chóng ta cçn ph i hióu chóng ta - ng êi lín häc tëp nh thõ nµo. Chóng ta häc liªn tôc trong suèt cuéc êi cña chóng ta tõ khi sinh ra vµ trong suèt thêi gian tr ëng thµnh. Gi i thých r»ng phçn nµy sï tëp trung chñ yõu vµ c ch häc tëp cña ng êi lín, bëi v têt c chóng ta ph i lµm viöc víi ng êi lín. B nh luën 2. Yªu cçu häc viªn suy nghü vò nh ng c u hái sau y: Ng êi lín kh c víi trî con nh thõ nµo? Tr íc khi tr lêi c u hái nµy, gi ng gi i theo c ch "lý thuyõt " vò lµm thõ nµo Ó gi th ng b»ng qu bãng hoæc mét qu dõa b»ng «i ch n cña b¹n. Yªu cçu häc viªn thùc hµnh bµi tëp nµy vµ liªn hö l¹i víi c u hái. Môc Ých cña bµi tëp nµy lµ chø cho thêy ng êi lín häc tëp tèt nhêt th«ng qua kinh nghiöm hay "häc th«ng qua lµm". 3. Tãm t¾t nh ng nguyªn t¾c häc tëp chýnh cña ng êi lín: ng êi lín chø häc tèt trong m«i tr êng cã sù tham gia, ph n nh rót kinh nghiöm, tõ kinh nghiöm, t«n träng lén nhau, an toµn vµ tho i m i, vµ p øng îc nh ng nhu cçu tr íc m¾t. 4. Ph t tê r i

11 Giíi thiöu c c b íc thóc Èy 6) Môc tiªu VËt liöu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... cã thó gi i thých mét lo¹i c c kü n ng mµ mét ng êi hç trî cçn cã nh»m thùc hiön chøc n ng nhiöm vô mét c ch cã hiöu qu 1. Tranh minh ho¹ c y thóc Èy (kh«ng cã ch ) 2. Bèn tê giêy mçu cã ch 3. Tê r i ph t tay Thêi gian 30 phót C c b íc 1. Giíi thiöu phçn nµy b»ng c ch gi i thých r»ng khi chóng ta cã sù hióu biõt chung vò vai trß cña ng êi hç trî, chóng ta cçn tëp trung vµo nh ng kü n ng yªu cçu nh»m thùc hiön vai trß thóc Èy, hç trî. 2. Giíi thiöu vý dô vò "h i qu chýn trªn mét c y cao". Tr íc hõt, gi i thých tõng c i hép t îng tr ng cho c i g. Gi i thých r»ng tõng c i hép t îng tr ng cho nh ng kü n ng cã thó îc nhãm hoæc thó hiön d íi d¹ng c c hép c«ng cô dïng Ó ¹t îc môc tiªu mong muèn (qu chýn) vµ a ra vý dô vò tõng hép c«ng cô. 3. Gi i thých r»ng kho häc nµy cã thó kh«ng Ò cëp tíi têt c c c kü n ng mµ chóng t«i chø chän mét sè kü n ng mµ chóng ta cho lµ quan träng nhêt vµ thých hîp nhêt Ó thùc hµnh t¹i héi th o lçn nµy. B nh luën

12 KÜ n ng l¾ng nghe (7) Môc tiªu VËt liöu Vµo cuèi phçn häc häc viªn: cã thó gi i thých sù kh c biöt gi a l¾ng nghe vµ nghe thêy cã thó nªu ra nh ng viöc nªn lµm vµ nh ng viöc kh«ng nªn lµm khi l¾ng nghe víi t c ch lµ gi ng viªn Tê r i ph t tay Thêi gian 30 phót C c b íc 1. Giíi thiöu môc tiªu. Gi i thých r»ng l¾ng nghe lµ mét kü n ng c b n nhêt èi víi bêt k ng êi gi ng viªn nµo bëi v kh«ng mét kü n ng hç trî, thóc Èy kh c nµo l¹i cã thó thùc hiön mµ kh«ng cã kü n ng l¾ng nghe. 2. Yªu cçu häc viªn kh«ng ghi chðp g c trong khi ch i trß ch i sau. KÓ chuyön to râ rµng (kh«ng ph t c u chuyön cho tõng häc viªn): B¹n ang tæ chøc mét cuéc häp th«n b n t¹i héi tr êng uû ban x. Ban Çu cã 5 ng êi i vµo, sau ã cã thªm 3 ng êi n a Õn nh ng l¹i cã 2 rêi cuéc häp, tiõp theo ã cã 6 ng êi n a i vµo nh ng l¹i cã 5 ng êi v qu möt mái nªn i vò nhµ, vµ cuèi cïng th cã thªm 3 ng êi giµ Õn häp. VËy tªn cña ng êi ang tæ chøc cuéc häp th«n b n lµ g? C u tr lêi: chýnh lµ tªn cña b¹n! 3. Ph n nh nh ng sù kiön diôn ra sö dông nh ng c u hái sau y T¹i sao mäi ng êi kh«ng biõt c u tr lêi? (hióu nhçm ngay tõ ban Çu, bþ l¹c h íng, cã gi Þnh sai vò c u tr lêi) C u chuyön trªn cã liªn hö nh thõ nµo tíi kü n ng l¾ng nghe cña ng êi hç trî? (l¾ng nghe th«ng tin vµ nh ng quan ióm, ý kiõn Çu vµo cña häc viªn mµ kh«ng nh gi, so s nh, chó ý tíi ióm chýnh, nh n tè chung, tãm t¾t v.v.) 4. Gi i thých sù kh c biöt gi a l¾ng nghe vµ nghe thêy. 5. Yªu cçu häc viªn suy nghü vò nh ng iòu nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm trong khi ang l¾ng nghe víi t c ch lµ c n bé khuyõn l m x vµ viõt lªn trªn giêy Ao. 6. Treo tê giêy Ao ã lªn vµ Ò nghþ mäi ng êi Õn xem vµ äc to nh ng tõ viõt trªn giêy. 7. Ph t tê r i ph t tay vµ gi i thých r»ng hä cã thó thùc hµnh kü n ng l¾ng nghe gçn nh liªn tôc trong suèt cuéc héi th o. B nh luën y lµ mét ho¹t éng khëi éng vµ cã thó dïng Ó minh häa nhanh cho ý kiõn r»ng l¾ng nghe kh«ng ph i dô dµng nh chóng ta th êng t ëng. VÝ dô nµy cho thêy chóng ta dô dµng l¹c vµo nh ng chi tiõt nh thõ nµo vµ quªn mêt ióm chýnh. Häc viªn sï ph i thùc hµnh kü n ng l¾ng nghe trong khi thùc hµnh nh ng kü n ng thóc Èy kh c.

13 Thùc hµnh kü n ng Æt c u hái (8a) Môc tiªu VËt liöu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... cã thó gi i thých t¹i sao Æt óng c u hái lµ kü n ng c b n cña gi o dôc cho ng êi lín 1. GiÊy Ao 2. Tê r i ph t tay Thêi gian 1 giê C c b íc Æt c u hái 1. Giíi thiöu phçn häc b»ng c ch nãi r»ng Æt c u hái lµ mét c«ng cô thóc Èy rêt h u Ých trong qu tr nh ra quyõt Þnh cã sù tham gia. Gi i thých r»ng nõu chóng ta muèn ng êi d n häc, chóng ta víi t c ch lµ c n bé khuyõn l m x ph i cã kh n ng Æt óng c u hái theo óng c ch. 2. Ng êi hç trî diôn vë kþch "chän c y trång rõng" Ó minh häa cho ý t ëng khi nµo vµ t¹i sao ph i sö dông c c kióu c u hái kh c nhau. KÕt qu cña viöc Æt nh ng kióu c u hái kh c nhau nµy lµ g?. 3. LiÖt kª nh ng c u tr lêi tr íc c líp häc. Ph n nh têt c nh ng c u tr lêi îc a ra vµ nhãm c c c u tr lêi thµnh nh ng c u hái ãng vµ më. Tãm t¾t vµ gi i thých sù kh c biöt gi a c u hái ãng vµ c u hái më. Häc viªn sï hióu nh thõ nµo lµ c u hái ãng vµ nh thõ nµo lµ c u hái më. 4. Ph n nh c ch sö dông vµ nh ng kõt qu dù kiõn tõ viöc sö dông nh ng c u hái kh c nhau. 5. Mêi häc viªn lµm viöc theo cæp vµ thùc hµnh c ch Æt c u hái ãng vµ më (mçi cæp Æt 2 c u hái). 6. Mêi häc viªn a ra vý dô cho c 2 kióu c u hái. 7. Gi i thých r»ng ngoµi 2 kióu c u hái ãng vµ më cßn cã c c kióu c u hái kh c. Yªu cçu häc viªn suy nghü vò nh ng kióu c u hái kh c cã thó îc sö dông trong c«ng viöc. Th o luën vò mét sè u ióm vµ nh îc ióm cña tõng lo¹i c u hái vµ a ra nh ng vý dô (xem tê r i ph t tay). 8. Gi i thých r»ng mét môc Ých Æt c u hái lµ Ó th m dß th«ng tin vò mét c i g ã. Hái häc viªn xem hä hióu thõ nµo lµ c u hái th m dß? 9. Tãm t¾t vµ a ra vý dô vò c u hái th m dß vµ th o luën c ch sö dông kióu c u hái nµy. 10. Tãm t¾t nh ng ióm häc tëp chýnh vµ ph t tê r i ph t tay. B nh luën

14 Thùc hµnh kü n ng Æt c u hái (8b) C c b íc C u hái th m dß 1. Ph n nh c ch sö dông c u hái më vµ môc Ých cña viöc hái th m dß. 2. Ng êi hç trî ch i mét trß ch i b»ng c ch yªu cçu häc viªn x c Þnh vët îc dêu trong mét chiõc tói mµ ng êi hç trî mang theo b»ng c ch Æt nh ng c u hái më. 3. Ng êi hç trî ph i miªu t vët chøa trong tói b»ng c ch kh«ng a ra qu nhiòu chi tiõt trong mçi lçn tr lêi cña anh ta. Mçi c u tr lêi chø a ra nh ng gîi ý nhá mµ th«i. 4. Mäi c u hái vµ tr lêi cçn ph i îc viõt trªn giêy Ao vµ th o luën ngay vò (i) môc tiªu cña c u hái, (ii) th«ng tin thu îc vµ (iii) c u hái tiõp theo nµo sï îc Æt ra. 5. Hái häc viªn t¹i sao Æt c u hái th m dß l¹i lµ mét kü n ng quan träng trong c«ng t c khuyõn l m vµ nã sï îc sö dông khi nµo? B nh luën VËt Ó trong tói cho mäi ng êi o n nªn lµ mét vët mµ têt c c c häc viªn Òu quen thuéc nh mét c i chai, quyón s ch, c i l îc v.v.

15 Th«ng tin nhãm (9) Môc tiªu Vµo cuèi phçn häc häc viªn: cã thó gi i thých sù nhën thøc kh c nhau cã nh h ëng tíi c c quyõt Þnh nh thõ nµo cã thó gi i thých t¹i sao th«ng tin nhãm l¹i rêt quan träng VËt liöu ChuÈn bþ 3 hép îc thî vµ mét c i tói. 1) Mét hép trong suèt cã mét c i ch a kho îc cè Þnh b»ng b ng dýnh ( Ó nh n) 2) Mét c i hép bþ ôc thñng víi mét Ýt chì xanh îc gãi trong mét gãi gi ý ( Ó ngöi) 3) Mét c i hép mµu en cã mét c i chu«ng ë bªn trong ( Ó nghe) 4) Mét c i tui mµu en cã mét c i bót ë bªn trong ( Ó sê mã) Thêi gian 30 phót C c b íc 1. B¾t Çu phçn nµy b»ng c ch nãi r»ng khi lµm viöc trong nhãm chóng ta Òu ph i hióu r»ng c c thµnh viªn trong nhãm cã thó cã nh ng nhën thøc, c ch hióu kh c nhau vò cïng mét thø. B íc thùc hµnh tiõp theo sï cho phðp chóng ta hióu biõt vò tçm quan träng cña nhën thøc cña nhãm èi víi qu tr nh ra quyõt Þnh nh thõ nµo. 2. Mêi 4 ng êi xung phong lªn vµ yªu cçu mét ng êi trong sè hä chø xem, mét ng êi kh c chø nghe, mét ng êi kia chø sê mã vµo nh ng vët îc giêu ë trong 3 c i hép vµ tói ã. 3. Yªu cçu têt c 4 ng êi nµy viõt lªn têm thî tªn cña vët mµ hä nghü r»ng ang îc giêu trong nh ng c i hép ã. Cuèi cïng l«i c c vët giêu trong c c hép vµ tói ã ra cho mäi ng êi xem. 4. B¾t Çu th o luën víi nh ng c u hái sau: Nh ng c u tr lêi ã lµ g? T¹i sao t¹i sao chóng l¹i kh c nhau? Lµm thõ nµo Ó gióp mäi ng êi Òu îc th«ng tin Çy ñ vµ gièng nhau vò nh ng vët îc giêu trong hép vµ tói? Chóng ta cã thó häc îc g tõ bµi tëp nµy cho c«ng viöc khuyõn l m cña chóng ta? 5. Tõ ho¹t éng nµy cã thó kõt luën lµ chóng ta ph i l«i cuèn mäi ng êi tham gia ë têt c c c cêp trong c c ho¹t éng l m nghiöp céng ång activities. 6. Lµm râ nh ng c u hái cã liªn quan vµ ph n ph t tê r i. B nh luën

16 Lµm cho cuéc häp cña b¹n cã hiöu qu h n (10a) Môc tiªu VËt liöu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... x c Þnh îc nh ng Æc ióm cña mét ch ng tr nh häp vµ qu tr nh häp kh«ng cã hiöu qu cã thó gi i thých îc nh ng phçn chýnh, néi dung quan träng khi thiõt kõ mét ch ng tr nh hoæc mét thêi gian bióu cho mét cuéc häp ph n biöt gi a chñ Ó vµ kõt qu cña ch ng tr nh häp 1. Æc ióm cña cuéc häp cã hiöu qu vµ kh«ng cã hiöu qu 2. GiÊy Ao 3. Tê r i ph t tay Thêi gian 1 giê 30 phót C c b íc PhÇn 1) 45 phót 1. Giíi thiöu phçn nµy b»ng c ch gi i thých r»ng chóng ta sï tëp trung vµo mét vai trß trung t m cña ng êi hç trî lµ vai trß h íng dén trong suèt qu tr nh diôn ra cuéc häp. PhÇn nµy sï tëp trung vµo viöc thiõt kõ mét cuéc häp vµ h íng dén qu tr nh häp. 2. Gi i thých r»ng chóng ta sï thùc hµnh mét bµi tëp trong ã häc viªn ph i liªn hö trùc tiõp víi nh ng kinh nghiöm mµ hä cã îc trong c c cuéc häp tr íc vµ ph n nh l¹i nh ng viöc mµ hä cho lµ tèt hoæc xêu. Yªu cçu häc viªn suy nghü, lµm viöc theo cæp th o luën vò nh ng Æc ióm cña mét cuéc häp cã hiöu qña hoæc kh«ng cã hiöu qu. 3. Mêi tõng cæp tr nh bµy suy nghü cña m nh vò cuéc häp cã hiöu qu vµ kh«ng cã hiöu qu. Ph n nh vò iòu g lµm cho cuéc häp cã hiöu qu hoæc kh«ng cã hiöu qu? T¹i sao? 4. Gi i thých r»ng sau khi têt c chóng ta Òu nhën ra nh ng Æc ióm tèt hoæc xêu cña cuéc häp th chóng ta sï tëp trung lµm thõ nµo Ó thiõt kõ mét qu tr nh häp vµ mét thêi gian bióu mang týnh kh thi, thùc tõ cho mét cuéc häp cã nh ng Æc ióm tèt mµ chóng ta võa míi nªu ra. 5. a ra mét sè gîi ý cho viöc tæ chøc mét cuéc häp cã hiöu qu

17 Lµm cho cuéc häp cña b¹n cã hiöu qu h n (10b) PhÇn 2) 45 phót 6. Hái häc viªn mét ch ng tr nh häp lµ g? vµ t¹i sao chóng ta ph i x y dùng ch ng tr nh häp (vý dô: Ó cuéc häp cã träng t m, Ó biõt thêi gian cho tõng chñ Ò th o luën, Ó biõt xem nh ng quyõt Þnh nµo cçn îc a ra v.v.). NhÊn m¹nh r»ng lëp kõ ho¹ch, hay ãng gãp cho ch ng tr nh häp lµ tr ch nhiöm chýnh cña ng êi hç trî vµ sï lµm cho cuéc häp cã hiöu qu h n. 7. Giíi thiöu ý kiõn sau y gåm 2 cét ghi nh ng Æc ióm lëp kõ ho¹ch ch ng tr nh tèt (xem tê r i ph t tay). Trong ã tr nh bµy mét lo¹t c c Æc ióm, ý kiõn th êng dén Õn sù hióu nhçm x y ra trong c c cuéc häp v ng êi n«ng d n kh«ng biõt môc tiªu mong îi mµ hä cçn ¹t îc. 8. Yªu cçu nhãm tëp trung vµ cét thø nhêt cña ch ng tr nh häp - lµm râ nh ng kõt qu mong muèn cña tõng chñ Ó. a ra mét vý dô (xem tê r i ph t tay). 9. Yªu cçu häc viªn chia nhãm vµ yªu cçu hä suy nghü vò mét chñ Ò cho mét cuéc häp nµo ã, trong cuéc häp ã cçn cã 3 kõt qu dù kiõn vµ ph i bè trý ch ng tr nh häp nh thõ nµo Ó ¹t îc kõt qu ã. 10. NhÊn m¹nh tíi tçm quan träng cña viöc ph n biöt gi a chñ Ò vµ kõt qu èi víi ng êi hç trî, bëi v iòu nµy sï gióp nhãm vµ ng êi hç trî biöt îc hä cïng mong îi iòu g khi cuéc häp kõt thóc. ång thêi nã cßn t¹o c héi cho ng êi hç trî thiõt kõ mét qu tr nh mang týnh kh thi vµ thùc tõ h n cho nhãm nh»m ¹t îc nh ng kõt qu mong muèn. 11. Ph n ph t tê r i. B nh luën * L u ý r»ng häc viªn sï th êng t¹o ra nh ng môc tiªu hoæc nh ng chñ Ò nhá thay v nh ng kõt qu cô thó v y chýnh lµ c i mµ hä quen lµm. ång thêi lµm râ r»ng c c kõt qu îc t¹o ra lµ thùc tõ vµ cã týnh kh thi vµ cô thó chø kh«ng ph i lµ môc tiªu chung chung cña dù n.

18 Mét sè Æc ióm cña cuéc häp cã hiöu qu vµ kh«ng cã hiöu qu Back up Cã sö dông nhiòu ph ng ph p cho phðp mäi ng êi tham gia Ch ng tr nh häp nhên m¹nh vµo nh ng ióm, vên Ò chýnh cçn th o luën Mét ¹i bióu ghi biªn b n vµ chia sî nh ng ý kiõn nµy vµo cuèi cuéc häp Cã mét ng êi gi m s t vò mæt thêi gian Ó cho cuéc häp diôn ra óng tiõn é ¹i bióu tham gia cuéc häp îc chuèn bþ kü cµng vò néi dung ¹i bióu biõt tr íc néi dung vµ nh ng kõt qu dù kiõn cña cuég häp Qui Þnh chung cña buæi häp îc mäi ng êi x y dùng vµ nhêt trý Mäi ng êi iòu biõt râ rµng vò nh ng quyõt Þnh sï îc a ra vµo cuèi cuéc häp vµ nh ng ho¹t éng sï tiõn hµnh tiõp theo Nh ng vên Ò a ra kh«ng cã trong ch ng tr nh häp sï îc ghi nhën vµ th o luën sau TÊt c c c ¹i bióu Òu biõt nhau vµ hióu râ rµng vai trß cña tõng ng êi trong cuéc häp Ch ng tr nh häp víi ph n bæ thêi gian îc chuèn bþ chi tiõt. Kh«ng cã ch ng tr nh häp îc chuèn bþ tr íc v ng êi hç trî cho r»ng iòu quan träng lµ cçn ph i cã týnh linh ho¹t Cuéc häp kh«ng cã kõt qu dù kiõn Cho r»ng lµ mäi ng êi Òu biõt nh ng c«ng viöc sï diôn ra trong cuéc häp Kh«ng cã nghø gi i lao Kh«ng cã c héi Ó a ra nh ng vên Ò kh«ng cã trong ch ng tr nh häp Dµnh rêt nhiòu thêi gian Ó th o luën nh ng vên Ò sï îc th o luën t¹i cuéc häp C c cuéc häp lu«n lu«n theo mét h nh thøc nhêt Þnh vµ chø cã mét sè ng êi lu«n lu«n ph t bióu Nh ng quyõt Þnh a ra vµ nh ng ho¹t éng tiõp theo lëp ra khi kõt thóc cuéc häp kh«ng râ rµng Cã sù nhçm lén, hióu lçm vò vai trß vµ tr ch nhiöm gi a c c ¹i bióu

19 Gi i quyõt víi n ng éng nhãm (11) Môc tiªu VËt liöu Vµo cuèi phçn häc häc viªn... cã thó gi i thých nh ng can thiöp cã thó khi lµm viöc víi mét sè thµnh viªn th êng g y khã kh n trong nhãm 1. Tê Ao minh ho¹ nh ng ng êi th êng g y khã kh n cho cuéc häp vµ nh ng can thiöp cã thó 2. Tê r i ph t tay Thêi gian 30 phót C c b íc 1. Giíi thiöu phçn häc, b»ng c ch gi i thých r»ng trong mét cuéc häp th«ng th êng sï cã mét sè kióu (lo¹i) ng êi tham gia. C n bé khuyõn l m x ph i hióu n ng éng nhãm vµ cã thó tën dông tèt t nh h nh Ó hoµn thµnh tèt nhiöm vô cña hä. Trong phçn nµy, chóng ta sï tëp trung vµo mét sè c ch c xö, th i é kh«ng tých cùc vµ do ã hä sï cã kinh nghiöm khi lµm viöc t¹i x. 2. a ra mét sè kióu ng êi mµ c n bé khuyõn l m x cã thó gæp ph i trong cuéc häp; Ò nghþ c c häc viªn suy nghü lµm c ch nµo Ó øng xö víi nh ng ng êi nµy. ViÕt nh ng hµnh éng cã thó p dông lªn trªn têm thî. B¹n cã thó nªu ra mét sè hµnh éng nõu nh nhãm gæp khã kh. 3. Th o luën toµn thó vò nh ng lo¹i ng êi kh c cã thó g y khã kh n trong cuéc häp. Vµ nh ng lo¹i ng êi tých cùc ãng gãp, hç trî cho cuéc häp? Lµm thó nµo Ó tranh thñ sù tých cùc cña hä? 4. Tãm t¾t vµ ph t tê r i. B nh luën

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

§Ò «n tËp m«n to¸n líp 3

§Ò «n tËp m«n to¸n líp 3 Ò «n tëp m«n to n líp 3 lên 4 Ò 1 Bµi 1 : Khoanh vµo p n óng a) Sè liòn sau cña sè 39759 A. 39758 B. 39760 C.39768 D. 39760 b) T m sè trßn ngh n ë gi a sè 9068 vµ 11982 lµ A. 10000 vµ 12000 B. 10000vµ

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Gia Sư Tài Năng Việt ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ

Gia Sư Tài Năng Việt   ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách đ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 1 ĐỀ 1: Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh

Chi tiết hơn