Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc"

Bản ghi

1 ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003

2 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) i vµo chi tiõt c c khýa c¹nh kü thuët, lµm thõ nµo thùc hiön c c ho¹t éng khuyõn n«ng, Æc biöt lµ lµm thõ nµo Ó thiõt lëp vµ theo dâi c c thö nghiöm n«ng nghiöp trªn ruéng cña ng êi d n. Tµi liöu h íng dén îc Trung t m khuyõn n«ng, SNV vµ Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ x y dùng trong mét qu tr nh l u dµi. Tµi liöu nµy îc Uû ban nh n d n tønh S n La phª duyöt vµo th ng 7 n m Tµi liöu nµy n»m trong bé tµi liöu Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM): 1. Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM, tønh S n La bao gåm c c méu theo dâi SFDP Tµi liöu PAEM 1 2. Tµi liöu h íng dén thùc Þa PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 2 3. Tµi liöu µo t¹o tióu gi ng viªn ToT for PAEM tµi liöu tham kh o dµnh cho gi ng viªn SFDP Tµi liöu PAEM 3 4. S ch ToT SFDP Tµi liöu ToT 1 5. S ch ToT dµnh cho gi ng viªn cêp cao (s¾p cã) SFDP Tµi liöu ToT 2 6. Tµi liöu h íng dén/huên luyön SFDP tµi liöu ToT 3 7. CÈm nang µo t¹o dµnh cho häc viªn ToT SFDP Tµi liöu ToT 4 Nh ng cuèn tµi liöu nµy îc x y dùng dùa trªn c së mèi quan hö hîp t c gi a Trung t m khuyõn n«ng iön Biªn vµ S n La vµ theo nh ng kinh nghiöm thùc tõ t¹i 02 huyön ióm, Yªn Ch u vµ Tña Chïa tõ n m Chóng t«i hy väng r»ng nh ng cuèn tµi liöu nµy lµ c së th o luën vò khuyõn n«ng dùa theo nhu cçu ë c c tønh kh c ë ViÖt Nam. Nh ng cuèn tµi liöu îc sö dông trong qu tr nh nµy lu«n s½n cã trªn trang web: HoÆc anh/chþ cã thó liªn l¹c víi v n phßng chóng t«i theo Þa chø: Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ 1A NguyÔn C«ng Trø, Hµ Néi iön tho¹i: /71 Fax: ) Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 2

3 Néi dung Giíi thiöu ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) Kh i niöm KhuyÕn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) Môc tiªu cña PAEM Sù cçn thiõt cña PAEM C c ho¹t éng tiõn hµnh trong PAEM... 5 C c thö nghiöm n«ng nghiöp Môc tiªu cña thö nghiöm Tiªu chuèn thùc thi c c thö nghiöm BÈy b íc tiõn hµnh thö nghiöm... 7 Theo dâi, qu n lý c c ho¹t éng PAEM ViÖc lëp kõ ho¹ch c c ho¹t éng PAEM Theo dâi & qu n lý c c ho¹t éng trong PAEM... 8 Phô lôc Phô lôc Phô lôc Phô lôc Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 3

4 Giíi thiöu ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) 1.1 Kh i niöm KhuyÕn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) PAEM lµ mét ph ng ph p ph t huy sù tham gia cña ng êi d n vµ ng êi d n lµm chñ c c ho¹t éng khuyõn n«ng, m b o viöc häc i «i víi hµnh vµ hä cã thó thùc hiön ngay trªn chýnh diön tých ang canh t c cña m nh. Ph ng ph p nµy dùa theo nguyªn t¾c ng êi d n tù häc tëp tèt nhêt tõ chýnh nh ng kinh nghiöm cña m nh. Ph ng ph p PAEM ph t huy mèi liªn hö gi a ng êi d n vµ c n bé khuyõn n«ng víi môc Ých n ng cao qu tr nh cïng nhau häc hái. 1.2 Môc tiªu cña PAEM Gióp ng êi d n tù a ra c c quyõt Þnh xem gi i ph p nµo lµ tèt nhêt víi iòu kiön thùc tõ cña hä. Hç trî ng êi d n kh«ng ngõng n ng cao kiõn thøc míi b»ng c ch thùc hiön, theo dâi vµ nh gi c c ho¹t éng thö nghiöm trªn ång ruéng cña hä vµ p dông më réng. Gióp c n bé khuyõn n«ng hç trî ng êi d n trong qu tr nh thùc hiön c c ho¹t éng khuyõn n«ng phï hîp víi nhu cçu cña ng êi d n N ng cao n ng lùc cho cµn bé khuyõn n«ng trong viöc qu n lý vµ theo dâi c c ho¹t éng khuyõn n«ng. 1.3 Sù cçn thiõt cña PAEM iòu kiön n«ng nghiöp ë tønh S n La rêt a d¹ng, ch a cã mét gi i ph p hay mét c u tr lêi nµo kh¼ng Þnh cã mét biön ph p kü thuët thët sù phï hîp îc víi mäi vïng. N«ng nghiöp ë tønh S n La ang tõng b íc ph t trión theo h íng bòn v ng, trong khi khoa häc c«ng nghö vµ c c chýnh s ch ang thay æi tõng ngµy vµ nh ng gièng c y con míi ang îc giíi thiöu tíi bµ con. Ng êi d n cçn ph i tù chñ, s ng t¹o vµ nhanh chãng thých øng víi nh ng kiõn thøc míi Ó a ra nh ng quyõt Þnh lùa chän phï hîp trong mét m«i tr êng ang thay æi tõng ngµy Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 4

5 1.4 C c ho¹t éng tiõn hµnh trong PAEM ThiÕt lëp c c thö nghiöm: Mét trong c c ho¹t éng quan träng nhêt trong khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n lµ hç trî ng êi d n x y dùng thö nghiöm, hç trî viöc theo dâi vµ nh gi thö nghiöm. Thö nghiöm lµ mét biön ph p míi, îc thùc hiön trªn diön nhá vµ lu«n ph i chia thµnh 02 «. Mét «Ó thö nghiöm biön ph p kü thuët míi, mét «Ó thùc hiön kü thuët th«ng th êng, lµm èi chøng. ViÖc thùc hiön thö nghiöm th«ng th êng bao gåm cã 07 b íc. Trong phçn giíi thiöu tíi vµ phçn phô lôc lµ chi tiõt nh ng h íng dén vò ho¹t éng nµy. X y dùng «tr nh diôn: NÕu thö nghiöm chøng minh îc týnh hiöu qu, kh thi vµ thµnh c«ng cña mét biön ph p kü thuët míi th c n bé KN x nªn khuyõn khých ng êi d n p dông trªn diön réng nh ng kõt qu thö nghiöm t¹i ång ruéng cña chýnh m nh. Tæ chøc tëp huên: µo t¹o cho n«ng d n vò c c vên Ò kü thuët cçn p øng theo nhu cçu cña ng êi d n, cã phçn thùc hµnh hay bµi tëp Ó ng êi d n cã thó häc hái tõ thùc tõ mµ kh«ng chø tõ c c bµi gi ng. C c chuyõn th m quan chðo: Cã thó îc tæ chøc hoæc gi a c c b n trong cïng mét x hoæc gi a c c b n cña c c x kh c nhau kh«ng qu c ch xa nhau. C c chuyõn th m quan chðo nªn tæ chøc mét ngµy lµ ñ nõu nh mäi viöc îc chuèn bþ tèt tõ tr íc. Tæ chøc th m quan häc tëp: Trong mét sè tr êng hîp rêt khã Ó thuyõt phôc ng êi d n vò nh ng vên Ò míi. Cã thó lêy vý dô nh mét gièng c y n qu míi hoæc lµ kü thuët míi mµ hä ch a bao giê îc nh n thêy. C c chuyõn th m quan tíi c c b n mµ ng êi d n n i ã p dông thµnh c«ng kü thuët míi cã thó më mang thªm hióu biõt vµ kinh nghiöm cho ng êi d n. Tæ chøc dþch vô Çu vµo: C c thö nghiöm cã thó îc cung cêp víi c c dþch vô Çu vµo nh gièng hay ph n bãn. Hç trî nhãm së thých: èi víi mét sè ho¹t éng (vý dô nh nu«i lîn, nu«i ong), th sï rêt thých hîp nõu ng êi d n hç trî lén nhau trong mét nhãm cïng së thých vò s n xuêt. C n bé khuyõn n«ng x cã thó hç trî nh ng nhãm nµy. C c thö nghiöm n«ng nghiöp 1.5 Môc tiªu cña thö nghiöm TËp huên cho ng êi d n trªn ång ruéng: Quan s t kh n ng thých nghi cña kü thuët míi èi víi iòu kiön Þa ph ng, h íng dén n«ng d n th o luën vò kü thuët thö nghiöm. Thu thëp th«ng tin/sè liöu chýnh x c vò ph ng ph p p dông cña n«ng d n: C c sè liöu vò «èi chøng cçn îc o ¹c, týnh to n vµ ghi chðp mét c ch chýnh x c, tõ ã t m ra nh ng khã kh n vò kü thuët trong qu tr nh thùc hiön. Thö nghiöm vµ t m ra nh ng gi i ph p thých hîp Ó c i thiön n ng suêt c y trång vµ t ng thu nhëp cña n«ng d n: Thö nghiöm lµ qu tr nh nghiªn cøu cïng víi ng êi d n vµ îc thùc hiön víi môc Ých t m ra nh ng gi i ph p tèt h n Ó khuyõn c o réng r i cho n«ng d n b»ng c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 5

6 1.6 Tiªu chuèn thùc thi c c thö nghiöm C c thö nghiöm n«ng nghiöp îc thùc hiön ë cêp th«n b n. Cô thó lµ viöc tiõn hµnh mét thö nghiöm sï îc a ra th o luën víi têt c c c hé gia nh cña th«n b n. Mçi b n chø nªn tiõn hµnh mét thö nghiöm vµo mét vô. DiÖn tých cçn thiõt cho thö nghiöm cña mét hé gia nh nªn trong kho ng 250 m2 èi víi ruéng n íc vµ lªn tíi 1000 m2 Êt trªn n ng. Trong mét thö nghiöm, mçi b n cã 3 Õn 7 hé n«ng d n trùc tiõp tham gia. Mçi hé n«ng d n cã mét m nh ruéng lµm thö nghiöm. Mçi m nh ruéng Ýt nhêt sï îc chia lµm 2 «: «èi chøng hay «canh t c cña n«ng d n ( C) (rêt quan träng) vµ mét «kh c Ó p dông nh ng kü thuët míi -«thö nghiöm (TN). (Hai c ch lµm ph i îc so s nh trong nh ng iòu kiön gièng nhau vµ cïng trªn mét ruéng, cïng mét mùc n íc, cïng mïa vô, cïng gièng nhau vò Êt, vv...). Song phçn lín thö nghiöm, sù kh c nhau vò kü thuët gi a C vµ TN sï lµ mét nh n tè cçn Ò cëp. VÝ dô nh : gièng kh c nhau, é ph kh c nhau, ph n bãn, mët é, vv... TN vµ «C ph i îc ph n biöt râ rµng, b ng c¾m ph i îc sö dông, trªn ã nªu mét sè th«ng tin vò thö nghiöm. CÇn ph i cã sù theo dâi s t sao vµ nh gi lçn cuèi dùa trªn c së nh ng méu theo dâi (xem phçn phô lôc). C c tiªu chuèn chi tr cho mét thö nghiöm. Ng êi d n sï ãng gãp c«ng søc lao éng khi tiõn hµnh têt c c c ho¹t éng thö nghiöm. Tr¹m khuyõn n«ng sï cö mét c n bé khuyõn n«ng xuèng tham gia trong suèt thêi gian thö nghiöm vµ hç trî vò vët t, bao gåm c nh ng Çu vµo n«ng nghiöp vµ nh ng vët t kh c cçn thiõt trong c c cuéc häp th«n b n, c c chuyõn th m thùc Þa, µo t¹o cho ng êi d n còng nh héi th o Çu bê. Tiªu chuèn chi tr cho c n bé khuyõn n«ng x. C n bé khuyõn n«ng x sï nhën îc trî cêp chi tr hµng th ng céng víi chi phý lµm viöc thªm cho cuéc häp th«n b n, chuyõn th m theo dâi nh lëp kõ ho¹ch trong suèt thêi gian thùc hiön thö nghiöm vµ héi th o Çu bê. èi víi nh ng b n vïng s u, vïng xa mµ êng i l¹i c ch trung t m x h n 5 km, c n bé khuyõn n«ng x sï nhën îc kho n trî cêp i l¹i lµ theo chýnh s ch hiön hµnh. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 6

7 1.7 BÈy b íc tiõn hµnh thö nghiöm 1 ChuÈn bþ cuéc häp b n Çu tiªn 2 Tæ chøc cuéc häp b n Çu tiªn 3 Häp víi nhãm hé n«ng d n îc lùa chän. 4 ThiÕt kõ «thö nghiöm cïng víi n«ng d n. 5 Thùc hiön c c chuyõn theo dâi Þnh kú (c n bé khuyõn n«ng vµ hé n«ng d n) 6 KÕ ho¹ch tæ chøc héi th o Çu bê 7 Tæ chøc héi th o Çu bê - b o c o c c kõt qu thö nghiöm. C c b íc tiõn hµnh thö nghiöm îc giíi thiöu chi tiõt trong phô lôc 1. Dµnh cho c n bé khuyõn n«ng cßn cã tµi liöu h íng dén thùc Þa giíi thiöu 07 b íc cïng víi nh ng minh ho¹ vµ c c méu theo dâi cçn thiõt cho viöc theo dâi vµ nh gi c c thö nghiöm. Theo dâi, Qu n lý c c ho¹t éng PAEM. 1.8 ViÖc lëp kõ ho¹ch c c ho¹t éng PAEM Hµng n m ban qu n lý th«n b n cïng c c hé n«ng d n trong b n lùa chän quyõt Þnh ho¹t éng nµo trong th«n b n sï îc thùc hiön. ViÖc lùa chän nµy dùa trªn c së kõ ho¹ch (VDP) îc phª duyöt. C c kõ ho¹ch îc a ra quyõt Þnh cuèi cïng cçn îc c n èi cho phï hîp trong khung ng n s ch cho c c ho¹t éng còng nh kh n ng hç trî cña c c c n bé khuyõn n«ng. Mçi c n bé khuyõn n«ng cçn chþu tr ch nhiöm trong mét sè ho¹t éng nhêt Þnh ë mét x tuú thuéc vµo thêi gian vµ c c kü n ng cho phðp cña hä (PhÇn phô lôc 03) x y dùng chi tiõt kõ ho¹ch c c ho¹t éng. Ban qu n lý tr¹m khuyõn n«ng tæ chøc cuéc häp Ó lëp kõ ho¹ch cô thó h n cïng víi c n bé tr¹m khuyõn n«ng huyön còng nh c n bé khuyõn n«ng x. Xem bióu 03 vò ngµy th ng, thêi gian vµ c c thµnh phçn tham gia. Trªn c së c c ho¹t éng hç trî cña tr¹m khuyõn n«ng,trung t m khuyõn n«ng x y dùng kõ ho¹ch hç trî còng nh theo dâi c c ho¹t éng cho tõng th ng, quý. n m Mçi th ng, Tr¹m khuyõn n«ng nªn tæ chøc mét cuéc häp, trong cuéc häp ã khi x y dùng kõ ho¹ch cho th ng tíi th cçn îc th o luën víi c n bé cña tr¹m (xem phô lôc 5). KÕ ho¹ch th ng chñ yõu dùa trªn kõ ho¹ch hµng quý, n m. Trong kõ ho¹ch nµy Ò cëp tíi thêi gian b¾t Çu vµ kõt thóc cho mçi ho¹t éng.tuy nhiªn, víi nh ng ho¹t éng ang îc thùc hiön nh ng ch a hoµn thµnh theo nh kõ ho¹ch th ng th sï îc chuyón tiõp sang th ng sau. Do ã, viöc lëp kõ ho¹ch hµng th ng lu«n îc b¾t Çu víi viöc nh gi c c ho¹t éng ang îc tiõp tôc thùc hiön. Ngoµi ra, c n bé khuyõn n«ng nªn s¾p xõp nh ng lçn gæp mæt víi ng êi d n, ban qu n lý th«n b n còng nh víi c n bé khuyõn n«ng x. C«ng viöc nµy îc thèng nhêt trong kõ ho¹ch th ng. Ngµy th ng, thêi gian vµ nh ng ng êi tham gia - xem bióu 03. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 7

8 1.9 Theo dâi & qu n lý c c ho¹t éng trong PAEM Theo dâi gi m s t, qu n lý lµ c«ng viöc rêt quan träng èi víi mäi ho¹t éng trong VDP, Æc biöt lµ ho¹t éng thö nghiöm trong PAEM, nã gióp cho viöc qu n lý cña c n bé khuyõn n«ng vµ ng êi d n theo dâi hµng ngµy trªn c së ã nh gi chýnh x c kh ch quan viöc thùc hiön c c ho¹t éng khuyõn n«ng trong tuçn, th ng,quý, n m nh viöc x y dùng c c thö nghiöm, a gièng c y con míi cïng c c biön ph p kü thuët vµo s n xuêt ¹t hiöu qu. NhiÖm vô vµ tr ch nhiöm cña ng êi d n (khi thùc hiön PAEM) 1. Mêi c c thµnh viªn trong gia nh m nh vµ nh ng hé gia nh kh c trong b n cïng tham gia nh ng lçn th m thùc Þa víi c n bé khuyõn n«ng x. 2. Tham gia têt c c c cuéc häp vµ c c chuyõn theo dâi cña c n bé khuyõn n«ng x. 3. Lµm óng theo nh ng h íng dén thö nghiöm trong «thö nghiöm vµ «èi chøng. 4. Ghi chðp l¹i c c ho¹t éng vµo sæ theo dâi theo nh h íng dén c b n. 5. Th«ng b o kþp thêi cho c n bé khuyõn n«ng x nh ng vên Ò n y sinh. 6. Trong tr êng hîp kõt qu thö nghiöm thµnh c«ng, hé gia nh tham gia thö nghiöm nªn s½n sµng hç trî nh ng hé gia nh kh c p dông thö nghiöm t ng tù trong n m tíi. NhiÖm vô vµ tr ch nhiöm cña c n bé khuyõn n«ng x (khi thùc hiön PAEM) 1. Hç trî Ban qu n lý th«n b n th«ng b o cho c c hé gia nh vò cuéc häp th«n b n Çu tiªn vµ cuéc häp cuèi cïng kõt thóc mçi ho¹t éng trong têt c c c b n trong x. 2. Tæ chøc 02 cuéc häp èi víi mçi ho¹t éng t¹i mçi b n. 3. Tham gia vµo 02 cuéc häp (cuéc häp th«n b n Çu tiªn vµ cuéc häp cuèi cïng îc hióu lµ ngµy trªn thùc Þa). 4. DÞch tõ tiõng Kinh sang tiõng Þa ph ng vµ ng îc l¹i cho bµ d n téc kh«ng nãi îc tiõng Kinh (NÕu cã thó) 5. Hç trî cho viöc truyòn ¹t l¹i th«ng tin, gióp cho ng êi d n cã thó bµy tá îc quan ióm cña hä. 6. Hç trî viöc ghi chðp vµ b o c o kõt qu 02 cuéc häp vµo trong sæ theo dâi dµnh cho hé gia nh tham gia thö nghiöm vµ göi 01 b n sao tíi tr¹m khuyõn n«ng. 7. Gióp hé n«ng d n iòn vµo sæ theo dâi theo h íng dén. 8. Tham m u cho tr¹m khuyõn n«ng huyön. 9. Tham gia cuéc häp hµng th ng víi tr¹m khuyõn n«ng huyön vµ b o c o têt c c c ho¹t éng n«ng nghiöp tiõn hµnh th ng tr íc vµ lëp kõ ho¹ch cho th ng sau. 10. Trong qu tr nh tiõn hµnh thö nghiöm, cø hai tuçn mét lçn th c n bé khuyõn n«ng x sï Õn th m nh ng hé gia nh tiõn hµnh thö nghiöm trong x cña hä, th o luën vò qu tr nh thö nghiöm víi ng êi d n vµ b o c o cho c n bé khuyõn n«ng huyön. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 8

9 NhiÖm vô vµ tr ch nhiöm cña c n bé khuyõn n«ng côm x (khi thùc hiön PAEM) 1. C n bé khuyõn n«ng côm x chþu tr ch nhiöm víi têt c c c ho¹t éng trong vïng nhêt Þnh, cô thó lµ sè l îng c c x. 2. C n bé khuyõn n«ng côm x th«ng b o cho c n bé khuyõn n«ng x, ban qu n lý x vµ b n qu n lý th«n b n vò mäi ho¹t éng. 3. C n bé khuyõn n«ng côm x th o luën vò nh ng vên Ò liªn quan Õn c c ho¹t éng vµ cïng ãng gãp ý kiõn víi ng êi d n, khi x y dùng môc tiªu thö nghiöm vµ Ên Þnh ngµy, thêi gian, còng nh Þa ióm hä sï Õn th m b n 01 tuçn/02 tuçn/th ng. 4. C n bé khuyõn n«ng côm x th o luën ch ng tr nh c c chuyõn th m cña m nh (nh ng h íng dén khi tiõn hµnh thö nghiöm) cïng víi th«n b n vµ c n bé khuyõn n«ng x. Trong khi lëp kõ ho¹ch, c n bé khuyõn n«ng chø râ: th«ng tin chung cña cuéc häp (c c vên Ò liªn quan, môc tiªu), c c chuyõn th m theo dâi, vµ cuèi cïng lµ ngµy trªn thùc Þa (c c ho¹t éng kh«ng nªn bþ lén lén, cô thó nh lµ mçi chuyõn th m lµ tiõn hµnh mét ho¹t éng vµ hai ho¹t éng kh«ng thó tiõn hµnh vµ xö lý cïng vµo mét thêi ióm). 5. Trong cuéc häp t ng tù (xem ióm 4), c n bé khuyõn n«ng côm x gi i thých týnh thiõt thùc trªn thùc tõ khi h nh thµnh mét nhãm nh ng hé gia nh cïng chung quan ióm trong Ýt nhêt kho ng thêi gian ho¹t éng kðo dµi ( y kh«ng ph i lµ iòu kiön tiªn quyõt) cïng víi mét sè quy Þnh chung trong nhãm. iòu nµy lµ kh«ng b¾t buéc vµ c c néi quy cã thó îc x y dùng tuú thuéc vµo quyõt Þnh cña hé gia nh. 6. Cuéc häp Çu tiªn cho bêt kú ho¹t éng nµo còng cçn îc chuèn bþ kü l ìng. Hé gia nh cã ruéng tiõn hµnh thö nghiöm nªn îc khuyõn khých ghi chðp têt c c c ho¹t éng, ngµy th ng, c c kõt qu, vµ c c d liöu kh c (xem nh ng chi tiõt h íng dén cho hé gia nh). 7. Trong mçi chuyõn i theo dâi, c n bé khuyõn n«ng côm x chuèn bþ mét danh s ch c c c u hái îc mét c n bé cã tr ch nhiöm cña tr¹m khuyõn n«ng thèng nhêt mét tuçn tr íc chuyõn th m thùc tõ. Trong mçi chuyõn theo dâi, têt c ng êi d n quan t m Õn ho¹t éng nµy sï cïng Õn tham dù vµ th o luën nh ng c u hái îc c n bé khuyõn n«ng huyön chuèn bþ. 8. Sau khi kõt thóc chuyõn th m theo dâi, c n bé côm x iòn nèt nh ng th«ng tin cßn thiõu vµo méu bióu víi nh ng c u hái hä chuèn bþ tr íc ã vµ göi tíi tr¹m khuyõn n«ng cµng sím cµng tèt. 9. C n bé khuyõn n«ng côm x sï cã tr ch nhiöm iòn Çy ñ, chýnh x c lþch lµm viöc hµng th ng cña hä cïng víi mçi ho¹t éng, sè km i l¹i khi thùc hiön mçi ho¹t éng, vµ c c chi phý kh c dµnh cho mçi ho¹t éng. Nh ng méu bióu nµy ph i îc c n bé khuyõn n«ng ký tªn. NÕu nh nh ng chi tr îc dµnh cho bªn thø ba th hä cçn ký tªn vµo ho n víi Çy ñ néi dung liªn quan Õn ho¹t éng cña m nh. 10. Ngµy lµm viöc trªn thùc Þa lµ ngµy têt c ng êi d n îc mêi Õn Ó nh gi thö nghiöm (kh«ng chø cã nh ng ng êi d n tham gia thö nghiöm!). C n bé khuyõn n«ng côm x lµ ng êi cã tr ch nhiöm cuèi cïng hoµn têt mäi néi dung liªn quan Õn ngµy trªn thùc Þa (c c chñ Ò îc th o luën). Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 9

10 11. C n bé khuyõn n«ng côm x cã tr ch nhiöm iòn Çy ñ th«ng tin ho¹t éng vµo b o c o. C c th«ng tin kü thuët còng nh c c d liöu kh c cçn îc iòn vµo. B n b o c o cuèi cïng sï îc göi tíi tr¹m khuyõn n«ng. 12. NÕu nh cã bêt kú vên Ò g n y sinh, c n bé khuyõn n«ng côm x cã tr ch nhiöm th«ng b o tíi tr¹m khuyõn n«ng. Nh ng vên Ò n y sinh cã thó liªn quan Õn n«ng nghiöp, còng nh sù tham gia kh«ng Çy ñ hay bêt kú mét vên Ò t ng tù nµo nh h ëng Õn thö nghiöm. NhiÖm vô vµ tr ch nhiöm cña tr¹m khuyõn n«ng (khi thùc hiön PAEM) 1. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm tiõn hµnh c c ho¹t éng nh tho thuën trong hîp ång. 2. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm lëp kõ ho¹ch c c ho¹t éng, ph n c«ng tr ch nhiöm cô thó cho tõng c n bé khuyõn n«ng ë nh ng vïng cô thó (kh«ng trõ bêt kú ho¹t éng nµo). 3. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm qu n lý tèt chøc n ng cña c n bé khuyõn n«ng côm x. 4. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm trao æi, bµn b¹c víi c n bé khuyõn n«ng côm x trong viöc lëp kõ ho¹ch hµng th ng, hµng tuçn. 5. Hµng th ng, tr¹m khuyõn n«ng tæ chøc mét cuéc häp toµn thó Ó nh gi c c ho¹t éng îc Ò ra cña th ng tr íc vµ lëp kõ ho¹ch cho c c ho¹t éng cña th ng sau. C n bé khuyõn n«ng côm x còng nh khuyõn n«ng x Òu îc mêi tham gia cuéc häp nµy. 6. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm vò chñ Ò a ra th o luën trong c c chuyõn i theo dâi còng nh c c c u hái sï îc th o luën (c n bé khuyõn n«ng côm x cã tr ch nhiöm chuèn bþ nh ng tµi liöu nµy vµ ban qu n lý ký tªn thèng nhêt). 7. Tr¹m khuyõn n«ng huyön lµ n vþ cã tr ch nhiöm cuèi cïng èi víi nh ng méu bióu sï îc iòn vµo sau mçi chuyõn i theo dâi. Nh ng méu bióu nµy còng nªn cã ch ký cña c n bé khuyõn n«ng côm x vµ tr ëng nhãm hé gia nh (hay tr ëng b n). 8. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm cuèi cïng vò c c b o c o tµi chýnh vµ néi dung cña c c b o c o nµy. Nh ng b o c o nµy cçn îc chuyón tíi trung t m khuyõn n«ng. èi víi mçi ho¹t éng, ban qu n lý cçn tæng hîp c c chi phý vµ ký vµo c c méu bióu nµy còng nh b ng tæng hîp hµng th ng. 9. Tr¹m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm vò b n b o c o cuèi cïng cho mçi ho¹t éng vµ ký tªn vµo b n b o c o. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 10

11 Qu n lý c c ho¹t éng PAEM cña Trung t m khuyõn n«ng 1. Trung t m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm èi víi nh ng kõ ho¹ch hµng n m cho têt c c c ho¹t éng khuyõn n«ng diôn ra trong tønh kh«ng Ò cëp Õn nguån tµi chýnh. 2. Trung t m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm ph n bæ c c ho¹t éng tíi c c huyön tuú theo kh n ng thùc hiön vµ nhu cçu nh îc x c Þnh trong qu tr nh lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP). 3. Trung t m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm qu n lý tèt chøc n ng cña tr¹m khuyõn n«ng huyön vµ têt c c c c n bé cêp huyön, côm x vµ x. 4. Trung t m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm tæng hîp c c kõ ho¹ch hµng th ng cña c c tr¹m khuyõn n«ng Ó ph n c«ng tr ch nhiöm theo dâi cho c c c n bé. 5. Trung t m khuyõn n«ng tæ chøc c c cuéc häp hµng th ng víi sù tham gia cña têt c c n bé trung t m, rµ so t vµ nh gi têt c c c ho¹t éng träng t m ang tiõn hµnh vµ chuèn bþ kõ ho¹ch theo dâi cho th ng tíi. 6. Trung t m khuyõn n«ng tæ chøc c c cuéc häp quý víi sù tham gia cña têt c c c tr¹m khuyõn n«ng Ó nh gi têt c c c ho¹t éng cña c c huyön vµ c c x còng nh nh ng th o luën tiõp theo. 7. Trung t m khuyõn n«ng thu thëp nh ng d liöu thö nghiöm vµ tr nh diôn cña c c huyön vµ a nh ng th«ng tin d liöu ã vµo trong c c méu b ng bióu hay tê r i th«ng tin cña ng êi d n 8. Trung t m khuyõn n«ng cã tr ch nhiöm vò nh ng phª duyöt cuèi cïng c c kho n thu, chi nguån ng n s ch cña c c ho¹t éng khuyõn n«ng. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 11

12 Phô lôc 1 BÈy b íc tiõn hµnh thö nghiöm B íc 1: ChuÈn bþ cho cuéc häp b n Çu tiªn C n bé khuyõn n«ng cçn hç trî BQL th«n b n Ngµy giê, Þa ióm häp b n Thµnh phçn mêi (Chó ý sù c n b»ng vò giíi) Ai cã tr ch nhiöm mêi häp Môc tiªu vµ néi dung cuéc häp Nh ng tµi liöu cçn thiõt ph i chuèn bþ (KÕ ho¹ch VDP ) Nh ng th«ng tin vò c c nguån hç trî (Kü thuët, vët t vèn, vv...) B íc 2: Tæ chøc cuéc häp b n Çu tiªn TiÕn hµnh häp b n lçn Çu: o o o Tr ëng b n chñ tr cuéc häp BÇu th ký cuéc häp Thêi gian häp kh«ng nªn kðo dµi qu ChØ th o luën nh ng néi dung chuèn bþ tr íc Lùa chän nh ng hé n«ng d n tham gia thö nghiöm KÕt thóc cuéc häp ph i cã biªn b n îc th«ng qua ng êi d n B íc 3: Häp nhãm n«ng d n îc lùa chän x y dùng thö nghiöm Gåm nh ng néi dung chýnh Cïng c c hé n«ng d n thèng nhêt x c Þnh Þa ióm, diön tých x y dùng thö nghiöm & èi chøng Tho thuën vµ ký cam kõt víi tõng hé tham gia thö nghiöm H íng dén kü thuët x y dùng thö nghiöm 1.Ph ng ph p chän thö nghiöm, èi chøng 2.Kü thuët, thêi vô lµm Êt 3.Kü thuët gieo trång, ch m sãc, phßng trõ s u bönh. H íng dén sæ ghi chðp X y dùng kõ ho¹ch th m ång (Th m thö nghiöm) Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 12

13 B íc 4 : Cïng n«ng d n thiõt lëp thö nghiöm C n cø vµo kõ ho¹ch thêi vô gieo trång, tho thuën gi a c n bé khuyõn n«ng x vµ c c hé n«ng d n. C n bé khuyõn n«ng cïng ban qu n lý th«n b n Õn tõng hé n«ng d n xem xðt c c ho¹t éng: ChuÈn bþ Êt DÞch vô Çu vµo (gièng, ph n bãn,vët t kh c...) KiÓm tra viöc tiõn hµnh x y dùng thö nghiöm ( thö nghiöm & èi chøng cã ¹t yªu cçu kh ch quan kh«ng, c c khã kh n cçn hç trî ) B íc 5: Theo dâi c c thö nghiöm (c n bé khuyõn n«ng cïng víi bµ con n«ng d n) Gåm c c hé lµm thö nghiöm vµ mêi c c hé quan t m Õn thö nghiöm vµ èi chøng tham gia Cïng nguêi d n th o luën nh ng khã kh n trong qu tr nh thùc hiön Hç trî n«ng d n ghi chðp nh ng th«ng tin vò t nh h nh sinh tr ëng, ph t trión trong tõng giai o¹n cña c y trång.c c biön ph p kü thuët p dông cho thö nghiöm & èi chøng.t nh h nh s u bönh h¹i y lµ c«ng viöc quan träng gióp ng êi d n cïng nhau th o luën a ra c c kõt luën sï îc a ra th o luën tiõp trong héi th o Çu bê Lµm c së cho c n bé khuyõn n«ng x ghi chðp, b o c o lªn tr¹m khuyõn n«ng x y dùng tµi liöu kü thuët phï hîp h n cho mçi lo¹i c y trång & biön ph p kü thuët p dông. B íc 6: LËp kõ ho¹ch vµ tæ chøc héi th o Çu bê KÕ ho¹ch tæ chøc héi th o Çu bê: Khi thêi ióm thu ho¹ch tíi, y còng lµ thêi ióm thých hîp Ó tr nh diôn víi têt c mäi ng êi d n trong b n vµ nh ng hé n«ng d n ë c c b n kh c vò kõt qu thö nghiöm. Cuéc héi th o Çu bê ph i îc lëp kõ ho¹ch tr íc, trong ã chñ hé ph i cã tr ch nhiöm mêi c c hé n«ng d n kh c tham dù (chó ý sù c n b»ng vò giíi). Héi th o Çu bê nªn îc tæ chøc vµo thêi ióm thu ho¹ch. N«ng d n cïng víi c n bé khuyõn n«ng huyön vµ x thu ho¹ch kõt qu thö nghiöm (c ë «èi chøng vµ «thö nghiöm), hä týnh s n l îng vµ c n èi vò Çu t, vò hiöu qu. C n bé khuyõn n«ng Hç trî hé n«ng n lµm thö nghiöm chuèn bþ Danh s ch c c hé mêi tham gia héi th o Thêi gian, Þa ióm tæ chøc héi th o Tr nh bçy kõt qu thö nghiöm (ChuÈn bþ tr íc c c yõu tè Çu vµo) ChuÈn bþ c c c u hái th o luën Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 13

14 Sæ ghi chðp c c chuyõn th m thùc Þa ChuÈn bþ b ng bióu trªn giêy Ao víi c c kõt qu thu îc tõ têt c c c thö nghiöm ( Çu vµo, Çu ra, chi phý, lîi nhuën). B íc 7: TiÕn hµnh héi th o Çu bê b o c o c c kõt qu thö nghiöm y lµ thêi ióm quan träng nhêt trong PAEM v ã lµ lóc ng êi n«ng d n nh gi thö nghiöm vµ èi chøng. Vµ ng êi d n tù rót ra kõt luën còng nh bµi häc kinh nghiöm mµ hä cã îc tõ nh ng g võa thùc hiön trªn ång ruéng cña hä. Ng êi n«ng d n chþu tr ch nhiöm thùc hiön thö nghiöm sï b o c o l¹i vò kõt qu thö nghiöm víi nh ng ng êi kh«ng thó tíi dù. Héi th o nªn tæ chøc vµo thêi ióm thu ho¹ch TiÕn hµnh thu ho¹ch c «thö nghiöm vµ èi chøng C n bé khuyõn n«ng cïng n«ng d n týnh to n s n l îng TÝnh to n vµ c n èi tæng chi phý vµ gi trþ b n ra thþ t êng Cïng mäi nguêi trong héi th o, th o luën hiöu qu thùc tõ cña thö nghiöm vµ èi chøng, a ra c c kõt luën khuyõn c o. B o c o kõt qu cuèi cïng cho mét thö nghiöm. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 14

15 Phô lôc 2 Sæ theo dâi Thö nghiöm vµ tr nh diôn hiön tr êng ( Tµi liöu dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x ) Tªn thö nghiöm:...sè... Môc Ých thö nghiöm: Hä tªn c n bé khuyõn n«ng:.. n vþ c«ng t c:... N m 2003 Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 15

16 M sè. PhÇn 1 : Theo dâi c c ho¹t éng ChuÈn bþ cho cuéc häp th«n (b n) Çu tiªn. Ngµy :... C c n vþ tham gia th o luën (hä vµ tªn): UBND x :... Tr ëng th«n (b n):... Ban qu n lý th«n (b n):... Tr¹m khuyõn n«ng huyön:... Ngµy dù kiõn cu«c häp Çu tiªn :... Ng êi chuèn bþ mêi tham dù cuéc häp th«n: C c vên Ò sï a ra th o luën trong cuéc häp th«n Çu tiªn : C c ý kiõn trong cuéc th o luën vò c«ng t c chuèn bþ: Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 16

17 M sè B o c o : Cuéc häp th«n (b n) Çu tiªn Ngµy :... Th«n, b n :... Tªn thö nghiöm :... Sè ng êi tham gia:... n.. nam Víi sù tham dù cña: UBND x cã kh«ng Tr ëng th«n, B n cã kh«ng Ban Qu n lý th«n b n cã kh«ng Héi n«ng d n cã kh«ng Héi phô n cã kh«ng Tr¹m khuyõn n«ng huyön cã kh«ng Nhãm thö nghiöm cña ng êi n«ng d n îc thµnh lëp : cã kh«ng C c hé gia nh îc lùa chän cho Nhãm thö nghiöm: Tr ëng nhãm :. Phã tr ëng nhãm:.. Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 17

18 3 Häp víi hé n«ng d n îc lùa chän KÕ ho¹ch th m c c ho¹t éng trªn thùc Þa ( îc thèng nhêt víi n«ng d n trong lçn häp b n Çu tiªn) Stt Tªn c«ng viöc Thêi gian Tr ch nhiöm Ghi chó S ng / chiòu Ngµy dù Þnh N«ng d n KN x (Ghi chó: nõu kh«ng ñ giêy xin mêi ghi sang mæt sau) Ngµy th ng n m Ngµy th ng n m KN x ký tªn: N«ng d n ký tªn: BQL Tr¹m phª duyöt Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 18

19 M sè... 4 ThiÕt kõ «thö nghiöm 1. Sè liöu c b n: Hä tªn hé n«ng d n tham gia thö nghiöm: B n:...x :. Tæng diön tých thö nghiöm (C èi chøng):...m 2 1 Thö nghiöm C«ng thøc D/tÝch (m 2 ) Ghi chó ( Gièng, é dèc, lo¹i Êt...) 2 èi chøng 2.S å thö nghiöm: Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 19

20 M sè Thùc hiön c c chuyõn th m theo dâi lçn... Ngµy :... tõ... giê Õn... giê Th«n, b n: Tªn thö nghiöm:... Hä vµ tªn ng êi tham gia N / Th m «: cã/kh«ng Ký nam C c chø tiªu theo dâi C c chø tiªu cçn theo dâi Nh thõ nµo C c vên Ò îc th o luën: ý kiõn cña ng êi n«ng d n: ý kiõn cña c n bé khuyõn n«ng: C n bé khuyõn n«ng (ký) Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 20

21 M sè... 6 KÕ ho¹ch tæ chøc cuéc héi th o Çu bê Hä vµ tªn KN x / CB thùc hiön: Stt Néi dung M«t 1 Sè hiöu cña TN & TD 2 Tªn x 3 Tªn b n 4 Tªn chñ hé 5 Tªn cña TN & TD 6 Môc Ých cña TN & TD 7 Dù Þnh ngµy thu ho¹ch/héi th o Ngµy th ng n m S ng / chiòu 9 Dù Þnh diön tých o gæt. TN C 9 Môc tiªu cña héi th o 10 Sè ng êi trong Ban QLTB/ X chñ Tæng sè: nam: n : hé dù kiõn mêi dù 11 Sè hé n«ng d n trong b n chñ hé Tæng sè: nam: n : dù Þnh mêi Õn tham gia 12 Sè hé n«ng d n tõ c c b n kh c Tæng sè: nam: n : chñ hé dù Þnh mêi tham dù 13 Dù týnh tiòn n íc uèng 14 CB KN x chuèn bþ c u hái g Ó hái ND? 15 C ch thøc héi th o (Ghi chó: nõu ghi kh«ng ñ giêy xin mêi ghi sang mæt sau) Ký nhën: Ngµy th ng n m Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 21

22 M sè... 7 Tæ chøc Héi th o Çu bê vµ b o c o kõt qu thö nghiöm 7.1 Ngµy :... Th«n, b n:... T¹i hé gia nh (hä vµ tªn): Sè ng êi tham gia :... n.. nam Víi sù tham dù cña : UBND x cã kh«ng Tr ëng th«n, b n cã kh«ng Ban Qu n lý th«n b n cã kh«ng Héi n«ng d n cã kh«ng Héi phô n cã kh«ng Tr¹m khuyõn n«ng huyön cã kh«ng ý kiõn nh gi cña ng êi n«ng d n vò kõt qu thö nghiöm: C c chø tiªu thö nghiöm èi chøng Tæng s n l îng ChÊt l îng Thu nhëp C c kü thuët p dông cã hiöu qu C c chø tiªu kh c C c ý kiõn nh gi kh c: Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 22

23 7.2 Chi phý cho thö nghiöm: Chi vët t : (TÝnh trªn diön tých thùc tõ) Lo¹i vët t Thö nghiöm èi chøng Tæng sè S/lg /gi ( ) T/tiÒn ( ) S/lg /gi ( ) T/tiÒn ( ) Ghi chó Chi lao éng (C«ng lao éng/ diön tých thùc tõ): C«ng viöc Thö nghiöm èi chøng Ghi chó Tæng sè c«ng Gi c«ng L ( /c«ng) Thµnh tiòn ( ) NS thùc thu C«ng thøc DiÖn tých (M 2 ) NS TK (T¹/Ha) SL thu îc trªn «(Kg) T¹/Ha 1.Thö nghiöm 2. èi chøng C n èi thu chi : Gi b n s n phèm:... /kg C«ng thøc Chi VËt t ( /ha) Chi l/ éng ( /ha) Tæng chi ( /ha) Tæng thu ( /ha) Lîi nhuën ( /ha) 1.Thö nghiöm 2. èi chøng Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 23

24 7.3 PhÇn tæng hîp Tªn thö nghiöm:. M sè:... Th«n, b n:. Ngµy:. thö nghiöm èi chøng Hé n«ng d n tham gia thö nghiöm DiÖn tých (m 2 ) Tæng s n l îng (kg) Tæng chi phý Tæng thu nhëp Thu nhëp rßng DiÖn tých (m 2 ) Tæng s n l îng (kg) Tæng chi phý Tæng thu nhëp Thu nhëp rßng 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ Tæng sè Trung b nh/hé gia nh * Trung b nh/ha (* Trung b nh/ hé gia nh = Tæng sè / sè hé gia nh) C n bé khuyõn n«ng: Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 24

25 7.4 B o c o nh gi Héi th o Ngµy :... Sè ng êi tham gia :... n. nam Víi sù tham dù cña : UBND x cã kh«ng Tr ëng th«n, b n cã kh«ng Ban Qu n lý th«n b n cã kh«ng Héi n«ng d n cã kh«ng Héi phô n cã kh«ng Tr¹m khuyõn n«ng huyön cã kh«ng ý kiõn nh gi cña ng êi n«ng d n vò: C c vên Ò liªn quan Õn thö nghiöm thùc hiön: Thu nhëp cña ng êi n«ng d n: C c kü thuët p dông: TÝnh rñi ro cña thö nghiöm: C c kiõn nghþ Ó c i tiõn thö nghiöm: C c vên Ò liªn quan Õn kh n ng më réng thö nghiöm: Kh n ng cung cêp vèn/ Çu vµo cho më réng thö nghiöm? Kh n ng cung cêp lao éng cho më réng thö nghiöm? KÕt luën: Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 25

26 Phô lôc 3 Sæ theo dâi ghi chðp cña n«ng d n Tªn ho¹t éng : Môc Ých cña thö nghiöm & Tr nh diôn : Thêi gian b¾t Çu : Ngµy.th ngn m.. Tªn chñ hé:. Þa ióm : Xø ång.. B n... X : HuyÖn... Néi dung th m ång:.... Ngµy, th ng,th m ång : Thêi gian th m ång : Nh ng g n«ng d n quan s t thêy vµ nhën xðt - Thö nghiöm èi chøng Nh ng chñ Ò îc th o luën: Sè hé n«ng d n trong b n tham gia : Nam:... N :... Sè N«ng d n tõ c c b n kh c tham gia: Nam:... N :... Nh ng ý kiõn kh c..:... Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 26

27 Phô lôc 4 Tho thuën víi n«ng d n trong viöc hç trî thùc hiön c c ho¹t éngthö nghiöm & Tr nh diôn 1. Tªn khuyõn n«ng x : 2. Tªn n«ng d n: 3. Tªn b n vµ x : 4. Ng êi chþu tr ch nhiöm vò phýa Ban QLTB: 5. Tªn thö nghiöm vµ tr nh diôn: 6. Môc Ých chýnh cña TN vµ TD: 7. DiÖn tých cña TN vµ TD: 8. VËt t cung cêp: 9. C c iòu kiön cña b n tho thuën: 9.1 N«ng d n sï tho thuën thùc hiön c c iòu kiön sau: - Thùc hiön c«ng viöc mét c ch chýnh x c theo diön tých thèng nhêt, vµ theo môc tiªu chýnh cña thö nghiöm vµ tr nh diôn. - Ghi vµo sæ ghi chðp îc cung cêp cho mçi ho¹t éng vµ c«ng viöc îc thùc hiön trong ho¹t éng ã. - Th«ng tin cho c n bé khuyõn n«ng x hoæc c n bé khuyõn n«ng huyön nõu cã bêt kú vên Ò g ph t sinh. - Tham gia vµo têt c c c cuéc häp vµ c c cuéc th m quan theo dâi tæ chøc t¹i Þa ióm TN vµ TD - Mêi c c hé n«ng d n kh c trong b n tíi th m quan vµ dù c c cuéc héi th o Çu bê tæ chøc t¹i c c Þa ióm TN vµ TD. - Khi ch ng tr nh thö nghiöm vµ tr nh diôn hoµn thµnh ph i nh gi møc é thµnh c«ng hay thêt b¹i cña TN vµ TD, vµ nõu cçn thiõt chñ hé sï thèng nhêt vµ th«ng qua víi c c hé n«ng d n kh c vò gi trþ kinh nghiöm cña ch ng tr nh TN vµ TD nµy. - NÕu c c hé n«ng d n kh«ng thùc hiön óng c c iòu kiön ë trªn, mµ g y ra c c thêt b¹i cña thö nghiöm vµ tr nh diôn nµy th hé n«ng d n ã ph i båi th êng l¹i têt c c c vët t îc cung cêp vµ kh«ng îc tr c«ng t c phý cho c c chuyõn i theo dâi hoæc héi th o Çu bê. 9.2 Tr¹m KhuyÕn n«ng sï tho thuën thùc hiön mét sè iòu kiön sau: - m b o r»ng c n bé khuyõn n«ng x cã kiõn thøc kü thuët Ó theo dâi c c TN vµ TD. - C c vët t îc yªu cçu thùc hiön c c TN vµ TD sï îc cung cêp th«ng qua c n bé khuyõn n«ng huyön vµ x. - Tr¹m KhuyÕn n«ng sï kh«ng båi th êng bêt kú nh ng g vò thêt b¹i hoæc thiöt h¹i do thêi tiõt khý hëu g y nªn. Ng êi n«ng d n cã quyòn lîi îc h ëng toµn bé gi trþ s n phèm sau thu ho¹ch. 10. B n tho thuën nµy cã gi trþ kó tõ khi ký kõt vµ hõt gi trþ khi kõt thóc ho¹t éng TN & TD. Ký nhën: Ký nhën: Ký nhën: N«ng d n. Ban qu n lý th«n b n. C n bé KhuyÕn n«ng x Ngµy th ng: Ngµy th ng: Ngµy th ng: Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM 27

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn