Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc"

Bản ghi

1 B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng vμo th ng 11 n m 1999 do C«ng ty S«ng μ 11- Tæng c«ng ty S«ng μ lμm chñ Çu t. Víi sù quyõt t m cao é cïng víi sù chø ¹o s u s t cña Ban l nh ¹o Tæng c«ng ty, tëp thó c n bé c«ng nh n viªn c«ng tr êng thuû iön Ry Ninh II v ît qua mäi khã kh n hoμn thμnh c c môc tiªu tiõn é thi c«ng c«ng tr nh. ngμy 26/4/2002, Nhμ m y chýnh thøc a vμo vën hμnh vμ hoμ vμo l íi iön 03 tæ m y víi tæng c«ng suêt 8,1 MW. Nhμ m y thuû iön Ry Ninh II n»m trªn Þa bμn HuyÖn Ch P h, TØnh Gia Lai, thuéc khu vùc T y nguyªn. C«ng tr nh sö dông thuû n ng cña cña s«ng Sª San lμ mét nh nh chýnh cña s«ng Mª K«ng t¹i Þa phën Campuchia. S«ng Sª San lμ mét trong 3 con s«ng cã tiòm n ng thuû iön lín nhêt ViÖt Nam, chiõm tíi 11,3% tæng tiòm n ng thuû iön cña n íc ta. C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II lμ n vþ Çu tiªn ho¹t éng trong lünh vùc thuû iön thuéc Tæng c«ng ty S«ng μ tiõn hμnh cæ phçn ho. îc thμnh lëp tõ viöc cæ phçn ho bé phën doanh nghiöp Nhμ n íc lμ Nhμ m y thuû iön Ry Ninh II thuéc C«ng ty S«ng μ 11 Tæng c«ng ty S«ng μ theo quyõt inh sè 1617/Q -BXD ban hμnh ngμy 26/11/2002 cña Bé tr ëng Bé x y dùng, C«ng ty ho¹t éng theo giêy chøng nhën ng ký kinh doanh sè do Së kõ ho¹ch Çu t TØnh Gia Lai cêp ngμy 22/12/2002. Tæng c«ng ty S«ng μ hiön lμ n vþ gi cæ phçn chi phèi èi víi C«ng ty (51%). Ngμy 24/4/2006 ñy ban chøng kho n Nhμ n íc cã QuyÕt Þnh sè 44/UBCK-GPNY vò viöc cêp phðp niªm yõt cho C«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II. Ngμy 15/6/2006 Cæ phiõu cña C«ng ty chýnh thøc îc giao dþch t¹i Trung t m giao dþch chøng kho n Thμnh phè Hå ChÝ Minh. 2. Qu tr nh ph t trión. 2.1.Ngμnh nghò kinh doanh. C c ngμnh nghò SXKD chýnh: - S n xuêt vμ kinh doanh iön th ng phèm. - ThÝ nghiöm hiöu chønh hö thèng iön. - Thi c«ng l¾p Æt hö thèng iön, n íc, th«ng tin. - Khai th c, läc vμ ph n phèi n íc. B o 1 c o th êng niªn 2008

2 2.2. T nh h nh ho¹t éng. KÓ tõ khi thμnh lëp C«ng ty cæ phçn Õn nay, C«ng ty lu«n SXKD cã hiöu qu, lμm n cã l i, c c nghüa vô èi nhμ n íc Òu îc thùc hiön Çy ñ vμ tu«n thñ óng c c quy Þnh cña Ph p luët trong ho¹t éng SXKD. Cô thó: N m 2003: - Tæng Doanh thu : , ång. - Lîi nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2004: - Tæng Doanh thu : , ång. L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2005: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2006: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2007: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. N m 2008: - Tæng Doanh thu : , ång. - L i nhuën tr íc thuõ : , ång. 3. Þnh h íng ph t trión Mét sè chø tiªu chñ yõu trong 5 n m ( tõ n m ). - Tæng gi trþ SXKD lμ : 72.5 tø ång. - Doanh thu:65,9 tû ång. - Nép Nhμ n íc:6,6 tû ång. - Lîi nhuën : 22,6 tû ång. - Lao éng b nh qu n: 120 ng êi. - Thu nhëp b nh qu n: 5,5 triöu ång/ng êi/th ng. Khèi l îng chñ yõu: + S n xuêt kinh doanh iön : triöu Kwh C cêu kinh doanh ngμnh nghò n m Gi trþ kinh doanh SXCN chiõm trªn 75% trong Tæng gi trþ SXKD. - Gi trþ kinh doanh x y l¾p chiõm kho n 10% trong Tæng gi trþ SXKD. - Gi trþ SXKD kh c chiõm 15% trong Tæng gi trþ SXKD C c môc tiªu chýnh giai o¹n B o 2 c o th êng niªn 2008

3 - Tæ chøc vën hμnh nhμ m y m b o an toμn vμ ¹t hiöu qu cao nhêt. PhÊn Êu ¹t s n l îng iön th ng phèm trung b nh hμng n m tõ 52 triöu Kwh/n m trë lªn vμ hoμn thμnh c c chø tiªu kinh tõ mμ ¹i héi ång cæ «ng th«ng qua hμng n m. - Nghiªn cøu Çu t më réng thªm tæ m y sè 4, tæ chøc h nh thμnh mét sè n vþ trùc thuéc kinh doanh vò c c lünh vùc X y l¾p, h¹ tçng, s n xuêt c«ng nghiöp... ñ søc c¹nh tranh trong khu vùc. - Tham gia thμnh lëp C«ng ty qu n lý quü vμ quü C«ng nghiöp vμ n ng l îng S«ng μ vμ mét sè C«ng ty cæ phçn Çu t vμo c c lünh vùc : ( iön lùc, h¹ tçng giao th«ng, khu kinh tõ...). T¹o nªn thõ m¹nh, a d¹ng ho trong SXKD cña C«ng ty. - TiÕp tôc μo t¹o n ng cao tr nh é vò qu n lý kinh tõ, kü thuët, vën hμnh. T m kiõm thªm viöc lμm bªn ngoμi, Æc biöt lμ c«ng t c T vên gi m s t l¾p Æt, ång bé, thö nghiöm thiõt bþ vμ T vên h íng dén gi m s t, qu n lý vën hμnh giai o¹n Çu cho c c nhμ m y thuû iön; Ó t¹o iòu kiön n ng cao thu nhëp cho ng êi lao éng. - TuyÓn dông lùc l îng lao éng cã tr nh é, cã nhiöt t nh vμ t m huyõt g¾n bã Õn lμm viöc t¹i nhμ m y. - TËp trung t m kiõm thþ tr êng, tën dông mäi c héi Ó Çu t, ph t trión nhanh c c s n phèm : C«ng nghiöp, nhμ ë «thþ, c c èc v n phßng cho thuª, c c khu c«ng nghiöp. Ph t trión s n phèm dþch vô : Tμi chýnh - týn dông, iön tö - Du lþch... ChuyÓn dþch m¹nh c cêu s n phèm c«ng nghiöp. - X y dùng vμ ph t trión nguån lùc con ng êi m¹nh vò mäi mæt, ñ vò sè l îng, m b o vò chêt l îng, víi tr nh é häc vên vμ tay nghò cao, cã n ng lùc qu n lý vμ øng dông c«ng nghö míi. - T ng c êng øng dông c c thμnh tùu vò khoa häc kü thuët vμ c«ng nghö tiªn tiõn trong c«ng t c qu n lý, iòu hμnh, thiõt kõ thi c«ng. - Kh«ng ngõng n ng cao thu nhëp, êi sèng vët chêt, v n ho, tinh thçn cho CBCNV. TiÕp tôc x y dùng v n ho doanh nghiöp m ng b n s¾c riªng. II. B o c o cña Héi ång qu n trþ c«ng ty. 1. Nh ng nðt næi bët cña kõt qu ho¹t éng SXKD. Trong n m 2008 C«ng ty hoμn thμnh kõ ho¹ch c c chø tiªu kinh tõ Ò ra. C c chø tiªu khèi l îng chýnh nh : S n l îng iön th ng phèm, Doanh thu, Lîi nhuën Òu v ît kõ ho¹ch. Riªng s n l îng iön trong n m ¹t 111% kõ ho¹ch Ò ra cô thó : KÕt qu SXKD n m 2008: STT ChØ tiªu KÕ ho¹ch Thùc hiön %TH/KH 1 S n l îng (Kwh) ,5% 2 Doanh thu ,7% 3 Lîi nhuën tr íc thuõ ,5% B o 3 c o th êng niªn 2008

4 4 Nép ng n s ch Nhμ n íc ,1% 5 Thu nhëp bq/cbcnv ,9% 6 Tû lö chia cæ tøc dù kiõn 20% 20% 100% (%/V L) C c chø tiªu tμi chýnh Õn 31/12/2008. Stt ChØ tiªu N m tr íc N m nay Ghi chó 1 Tæng tμi s n Nî ng¾n h¹n Nî dμi h¹n Vèn chñ së h u A Vèn iòu lö B Quü Çu t ph t trión C Quü dù phßng tμi chýnh D LN ch a ph n phèi Tû suêt lîi nhuën/vcsh 22,45% 17,05% 6 Tû suêt lîi nhuën/doanh thu 36,78% 31,43% 7 L i c b n trªn cæ phiõu 4.410, ,97 2. TriÓn väng vμ kõ ho¹ch ph t trión trong t ng lai VÒ thþ tr êng. Do ViÖt Nam chýnh thøc héi nhëp s u réng vμo nòn kinh tõ thõ giíi víi viöc ra nhëp tæ chøc th ng m¹i thõ giíi WTO. V vëy theo dù b o trong thêi gian tíi sï cã nhiòu nhμ Çu t tiõp tôc t m kiõm Çu t vμo ViÖt Nam. Do ã viöc ph t trión c së h¹ tçng lμ chýnh s ch u tiªn hμng Çu cña Nhμ n íc Ó kªu gäi Çu t vμ ph t trión nòn kinh tõ, Æc biöt lμ viöc p øng ñ nguån iön phôc vô cho nòn kinh tõ quèc d n. V vëy nhu cçu vò iön n ng trong thêi gian tíi sï cßn ë tèc é rêt cao, Ó p øng kþp thêi tèc é t ng tr ëng GDP cña n íc ta sï t¹o ra nhiòu c héi cho c c nhμ Çu t trong c c lünh vùc nh : Tμi chýnh, Thuû iön, BÊt éng s n Môc tiªu. Trong thêi gian tíi C«ng ty sï nghiªn cøu më réng thªm mét tæ m y sè 4 cña Nhμ m y thuû iön Ry Ninh II c«ng suêt kho ng 3MW; Çu t tμi chýnh vμo dù n thuû iön k Psi c«ng suêt 7,5 MW; Çu t tμi chýnh vμo dù n thuû B o 4 c o th êng niªn 2008

5 iön Hμ T y c«ng suêt 9 MW Tham gia Çu t vμo lünh vùc kh c nh trång c y c«ng nghiöp... III. B o c o cña ban gi m èc 1. T nh h nh Tμi chýnh - TÝn dông - KÕ to n T nh h nh Tμi chýnh: a. Tæng tμi s n Õn 31/12/2008 : , ång bao gåm: - Vèn b»ng tiòn : , ång trong ã + TiÒn mæt : , ång + TiÒn göi Ng n hμng : , «ng - C c kho n ph i thu : , ång + Ph i thu kh ch hμng : , ång + Ph i thu kh c : , ång - Hμng tån kho : , ång - Tμi s n cè Þnh vμ khêu hao TSC : Lo¹i tμi s n Nguyªn gi Çu kú G.trÞ HM trong kú Nguyªn gi cuèi kú Luü kõ hao mßn Gi trþ cßn l¹i Nhμ cöa,vët KT M y mãc, TB Dông cô Q. lý P.tiÖn vën t i TSC v«h nh Tæng céng: Tû lö khêu hao TSC b nh qu n trong n m lμ: 5,48%/KH 4% víi gi trþ lμ tû ång /KH , ång. - Chi phý tr tr íc dμi h¹n : , ång b. Tæng nguån vèn Õn 31/12/2008 : , ång Bao gåm: - Nî ph i tr : , ång Trong ã : + Nî Ng¾n h¹n : , ång + Nî dμi h¹n : , ång - Vèn chñ së h u : , ång Trong ã : + Vèn cña chñ së h u : , ång B o 5 c o th êng niªn 2008

6 + Quü Çu t ph t trión : , ång + Quü dù phßng tμi chýnh : , ång + Quü khen th ëng phóc lîi : , ång + L i ch a ph n phèi : , ång 1.2. C«ng t c týn dông: Trong n m n vþ thùc hiön tèt viöc tr nî vèn gèc vμ l i vay vèn ng¾n h¹n vμ dμi h¹n cho Tæng c«ng ty vμ c c Ng n hμng theo óng hîp ång týn dông ký kõt vμ kõ ho¹ch tr nî víi Tæng c«ng ty (tr gèc: , ; tr l i: , ) C«ng t c kõ to n: C«ng t c kõ to n cña n vþ thùc hiön óng theo luët kõ to n vμ c c chõ é quy Þnh cña nhμ n íc, phï hîp víi Æc ióm ho¹t éng s n xuêt kinh doanh vμ yªu cçu qu n lý chung cña C«ng ty cæ phçn ; Chøng tõ kõ to n m b o týnh hîp ph p, hîp lý, hîp lö; sæ s ch, b o c o kõ to n Çy ñ, kþp thêi vμ óng méu bióu quy Þnh cña chõ é kõ to n hiön hμnh. Bé m y kõ to n gän nhñ, ph n c«ng hîp lý, thùc hiön tèt chøc n ng, nhiöm vô îc giao. Tμi s n, tiòn vèn cña n vþ îc theo dâi, ph n nh y ñ trong sæ s ch kõ to n cña n vþ Sè cæ phiõu ang l u hμnh. - Tæng sè cæ phiõu cña C«ng ty : cæ phiõu. - Tæng sè cæ phiõu ang l u hμnh : cæ phiõu. Trong ã: + Tæng sè cæ phiõu phæ th«ng : cæ phiõu. + Sè cæ phiõu kh c : 0 cæ phiõu. 2. B o c o c o kõt qu ho¹t éng SXKD. Trong n m 2008 C«ng ty hoμn thμnh tèt mét sè nhiöm vô träng t m mμ ¹i héi cæ «ng th«ng qua nh : - S n l îng iön trong n m ¹t trªn 53,8 triöu Kwh. - C c chø tiªu kinh tõ Òu v ît so víi kõ ho¹ch Ò ra nh Doanh thu ¹t 104,7%, Lîi nhuën ¹t 100,5%, nép ng n s ch ¹t 112,1%... èi víi C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II viöc hoμn thμnh chø tiªu s n l îng iön hμng n m lμ rêt quan träng. V y sï lμ yõu tè quyõt Þnh hoμn toμn Õn c c chø tiªu kinh tõ chñ yõu nh : Doanh thu, Lîi nhuën, Nh ng tiõn bé ¹t îc. - C«ng ty tiõn hμnh x¾p xõp l¹i bé m y qu n lý tõ c c phßng ban Õn ph n x ëng; m b o tinh gän, hiöu qu. ång thêi x y dùng vμ tr nh H QT C«ng ty ban hμnh c c quy chõ qu n lý néi bé nh : Quy chõ tμi chýnh, Quy B o 6 c o th êng niªn 2008

7 chõ qu n lý hîp ång kinh tõ, Quy chõ thi ua khen th ëng... nh»m p øng kþp thêi nhiöm vô qu n lý vμ iòu hμnh SXKD. - X y dùng kõ ho¹ch SXKD, dù to n chi phý hμng n m tr nh H QT c«ng ty ban hμnh lμm c së trión khai thùc hiön, mæt kh c C«ng ty còng x y dùng c c quy chõ, quy Þnh néi bé vò: Chi tiªu, x ng dçu, b o d ìng söa ch a..., nh»m kióm tra gi m s t c c ho¹t éng SXKD hμng ngμy, ång thêi t ng c êng biön ph p kióm tra trùc tiõp. V vëy trong n m 2008 c c chi phý s n xuêt vμ qu n lý Òu m b o kh«ng v ît dù to n îc duyöt. Tû träng chi phý phï hîp c c quy Þnh cña Nhμ n íc. 4. KÕ ho¹ch SXKD n m Mét sè chø tiªu chñ yõu: TT ChØ tiªu VT ( ång) KÕ ho¹ch n m A C c chø tiªu I Tæng gi trþ SXKD II Lao éng tiòn l ng 1 Tæng sè CBCNV b/q ng êi 79 - Riªng c«ng nh n trùc tiõp ng êi 46 2 Thu nhëp bq hμng th ng III Doanh sè b n hμng Trong ã: 1 Doanh thu S n xuêt c«ng nghiöp SXKD kh c ThuÕ GTGT Çu ra IV C c kho n nép Nhμ n íc C c kho n ph i nép Ng n s ch C c kho n nép kh c V Lîi nhuën Møc lîi nhuën SX c«ng nghiöp SXKD kh c Tû xuêt lîi nhuën - Lîi nhuën/doanh thu % 35,3% - Lîi nhuën/vèn chñ së h u % 17,4% VI ChØ tiªu khèi l îng chñ yõu A C c chø tiªu khèi l îng chñ yõu - S n xuêt iön TP Kwh B c«ng t c Çu t Çu t tμi chýnh vμo dù n T Hμ T y t¹i tønh Gia Lai Çu t tμi chýnh vμo dù n T k Psi t¹i tønh Kon Tum B o 7 c o th êng niªn 2008

8 IV. b o c o tμi chýnh KÕt thóc n m tμi chýnh n m 2008 C«ng ty lëp c c b o c o tμi chýnh theo óng c c bióu méu quy Þnh cña Bé Tμi chýnh, vμ theo óng c c chuèn mùc kõ to n hiön hμnh vμ B o c o tμi chýnh cña C«ng ty îc kióm to n theo óng quy Þnh. (Cã chi tiõt t¹i b o c o tμi chýnh îc kióm to n n m 2008 kìm theo). V. B n gi i tr nh b o c o tμi chýnh vμ b o c o kióm to n 1. KiÓm to n éc lëp. - n vþ kióm to n: C«ng ty kióm to n vμ kõ to n Hμ Néi (CPA). Þa chø: sè 12- Ngâ 2 - Phè Hoa L - Hai Bμ Tr ng - Hμ Néi - ý kiõn cña kióm to n éc lëp: B o c o tμi chýnh cña C«ng ty Cæ phçn Thuû iön Ry Ninh II îc oμn kióm to n cña C«ng ty kióm to n CPA kióm to n xong ngμy 25/02/2009 gåm: B ng c n èi kõ to n t¹i ngμy 31/12/2008, B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh, B o c o l u chuyón tiòn tö vμ ThuyÕt minh b o c o tμi chýnh cho n m tμi chýnh kõt thóc ngμy 31/12/2008. Theo ý kiõn cña c quan kióm to n éc lëp, ngo¹i trõ nh ng nh h ëng (nõu cã) Õn B o c o tμi chýnh, xðt trªn c c khýa c¹nh träng yõu, B o c o tμi chýnh ph n nh trung thùc vμ hîp lý t nh h nh tμi chýnh cña C«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II t¹i ngμy 31/12/2008, còng nh kõt qu ho¹t éng kinh doanh vμ c c luång l u chuyón tiòn tö cña kú kõ to n tõ ngμy 01/01/2008 Õn 31/12/2008, phï hîp víi c c chuèn mùc vμ chõ é kõ to n ViÖt Nam hiön hμnh vμ quy Þnh ph p lý cã liªn quan. VI. c c c«ng ty liªn quan - C«ng ty n¾m gi trªn 50% vèn cæ phçn cña c«ng ty: Õn thêi ióm 31/12/2008 Tæng c«ng ty S«ng μ lμ n vþ n¾m gi 51% vèn cæ phçn cña C«ng ty. - C«ng ty cã trªn 50% vèn cæ phçn do C«ng ty n¾m gi : Kh«ng cã - T nh h nh Çu t vμo c c c«ng ty liªn quan: Õn thêi ióm 31/12/2008 C«ng ty gãp 400 triöu ång vμo C«ng ty cæ phçn thuû iön k Psi. VII. tæ chøc nh n sù 1. C cêu tæ chøc. B o 8 c o th êng niªn 2008

9 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH Phßng nghiöp vô tæng hîp Tæ vën hμnh iön sè 1 Tæ vën hμnh iön sè 2 Tæ vën hμnh iön sè 3 Tæ vën hμnh iön sè 4 Tæ vën hμnh iön sè 5 B o 1 c o th êng niªn 2008

10 X Yaly - HuyÖn Ch P h - TØnh Gia lai 2. Tãm t¾t lý lþch c c c nh n trong Ban gi m èc: - ng: NguyÔn Thμnh Nam - Tæng gi m èc Sinh ngμy: 12/3/1958 N i sinh: Nam Th i - Nam Trùc - Nam Þnh Tr nh é chuyªn m«n: Kü s iön iön khý ho xý nghiöp - ng: oμn Ngäc Phiªu - Phã Tæng gi m èc Sinh ngμy: 25/9/1960 N i sinh: H i Trung - H i HËu - Nam Þnh Tr nh é chuyªn m«n: Kü s c khý - ng: Khóc nh D ng - KÕ to n tr ëng Sinh ngμy: 19/12/1973 N i sinh: ThÞ x Tuyªn Quang Tr nh é chuyªn m«n: Cö nh n Tμi chýnh KÕ to n 3. Thay æi Tæng gi m èc iòu hμnh trong n m: Kh«ng. 4. Sè l îng c n bé c«ng nh n viªn vμ chýnh s ch èi víi lao éng. 4.1.Tæng sè CBCNV trong C«ng ty: Tæng sè CBCNV: 79 ng êi ChÝnh s ch èi víi ng êi lao éng: - C«ng ty x y dùng quy chõ tr l ng p dông thèng nhêt trong C«ng ty tõ n m 2008 vμ thanh to n l ng kþp thêi, m b o êi sèng cho c n bé c«ng nh n viªn. - Gi i quyõt Çy ñ c c chõ é, chýnh s ch, quyòn lîi theo quy Þnh cña nhμ n íc cho ng êi lao éng nh : Tæ chøc thi gi bëc, n ng bëc, chuyón æi hö sè l ng míi, ãng b o hióm x héi, b o hióm y tõ...lu«n Çy ñ vμ kþp thêi. 5. Thay æi thμnh viªn Héi ång qu n trþ: Ngμy 20/04/2008 C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II tæ chøc ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m ¹i héi tiõn hμnh bçu l¹i Héi ång qu n trþ nhiöm kú 2 gåm 05 thμnh viªn lμ c c «ng: Hå Sü Hïng, NguyÔn Kh¾c HiÖp, NguyÔn Thμnh Nam, oμn Ngäc Phiªu, Khóc nh D ng. Theo biªn b n häp Héi ång qu n trþ ngμy 20/4/2008 th Héi ång qu n trþ C«ng ty cæ phçn thuû iön Ry Ninh II bçu ng Hå Sü Hïng - ¹i diön phçn vèn gãp 8 tû ång cña TCT S«ng μ lμm Chñ tþch Héi ång qu n trþ C«ng ty. VIII. Th«ng tin cæ «ng vμ Qu n trþ c«ng ty. 1. Héi ång qu n trþ Nh n sù cña Héi ång qu n trþ C«ng ty ngμy 01/01/2008 gåm: - ng: NguyÔn B¹ch D ng - Chñ tþch - Thμnh viªn éc lëp B o 1 c o th êng niªn 2008

11 X Yaly - HuyÖn Ch P h - TØnh Gia lai - ng: NguyÔn Thμnh Nam - Uû viªn - Kiªm TG C«ng ty - Bμ: TuÊn ThÞ DiÖp - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng: Vò Huy Quang - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng Vò V n Dòng - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp 1.2. Nh n sù cña Héi ång qu n trþ C«ng ty ngμy 31/12/2008 gåm: - ng: Hå Sü Hïng - Chñ tþch - Thμnh viªn éc lëp. - ng: NguyÔn Thμnh Nam - Uû viªn - Kiªm TG C«ng ty - ng :NguyÔn Kh¾c HiÖp - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng: oμn Ngäc Phiªu - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp - ng: Khóc nh D ng - Uû viªn - Thμnh viªn éc lëp 1.3. Nh n sù Ban kióm so t C«ng ty ngμy 01/01/2008 gåm: - ng: Hoμng V n Khinh Tr ëng phßng Tμi chýnh TCT S«ng μ - Tr ëng ban - Thμnh viªn éc lëp. - ng TrÇn ViÖt S n - KÕ to n tr ëng Cty TNHH S μ 1 - Thμnh viªn. - ng L u TÊn Khoa - Chuyªn viªn P.NVTH C«ng ty - Thμnh viªn Nh n sù Ban kióm so t C«ng ty ngμy 31/12/2008 gåm: - ng: TrÇn V n Ng Phã KÕ to n tr ëng CTCP S«ng μ 11 - Tr ëng ban - Thμnh viªn éc lëp. - ng Hoμng V n ChiÕn - Chuyªn viªn P.KT C«ng ty - Thμnh viªn. - ng Bïi Quèc Hoa - Chuyªn viªn P.NVTH C«ng ty - Thμnh viªn Kh n ng thùc hiön tr ch nhiöm cña Héi ång qu n trþ Nh n chung c c thμnh viªn Héi ång qu n trþ C«ng ty Òu lμ nh ng c n bé cã tr nh é, kinh nghiöm vμ cã t m huyõt víi C«ng ty. Trong n m 2008 c c thμnh viªn Héi ång qu n trþ thùc hiön tèt nhiöm vô îc ph n c«ng cô thó cho tõng ng êi Tû lö së h u cña thμnh viªn Héi ång qu n trþ vμ nh ng thay æi trong tû lö n¾m gi cæ phçn cña thμnh viªn Héi ång qu n trþ. Trong n m 2008 kh«ng cã thay æi vò tû lö së h u cæ phçn cña c c thμnh viªn H QT, chø thay æi tªn ng êi ¹i diön phçn vèn cña nhμ n íc t¹i C«ng ty TiÒn thï lao tr cho Héi ång qu n trþ, Ban kióm so t n m 2008 : - Trong n m 2008 Tæng sè tiòn thï lao tr cho c c thμnh viªn Héi ång qu n trþ, Ban kióm so t lμ: ång, trong ã 08 ng êi h ëng thï lao. Møc thï lao b nh qu n n m 2008 lμ: 2,125 triöu ång/ng êi/th ng (týnh cho 08 ng êi). Møc tr cô thó tõng ng êi theo Quy chõ Héi ång qu n trþ ban hμnh. - TiÒn l ng cña Tæng gi m èc trong n m 2008 îc thanh to n theo Quy chõ do Héi ång qu n trþ C«ng ty ban hμnh. Cô thó tæng sè tiòn l ng cña Tæng gi m èc C«ng ty n m 2008 lμ: ång, b nh qu n 23triÖu ång/th ng. 2. C c d liöu thèng kª vò cæ «ng : 2.1. C cêu cæ «ng : B o 2 c o th êng niªn 2008

12 X Yaly - HuyÖn Ch P h - TØnh Gia lai Vèn iòu lö cña C«ng ty lμ ång, tæng sè cæ phiõu niªm yõt lμ cæ phiõu. Trong ã : TT Tªn cæ «ng s ng lëp N i ng ký hé khèu th êng tró èi víi c nh n hoæc Þa chø trô së chýnh èi víi tæ chøc Sè cæ phiõu I Cæ phiõu do Nhμ n íc n¾m gi NguyÔn B¹ch D ng G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 02 NguyÔn Thμnh Nam G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 03 Tu n ThÞ DiÖp G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 04 Hoμng V n Khinh G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi 05 Quü ång nghiöp, Quü trî th, Quü Phô n S μ, D: TuÊn ThÞ DiÖp G10, Ph êng Thanh Xu n, Q. Thanh Xu n, TP Hμ Néi II Cæ phiõu phæ th«ng do cæ «ng kh c n¾m gi Céng (I + II): Giao dþch liªn quan Õn cæ «ng lín: Trong n m 2008 C«ng ty kh«ng cã giao dþch nμo liªn quan Õn cæ «ng lín Sè l îng cæ «ng ngoμi C«ng ty(lêy theo danh s ch chèt ¹i héi cæ «ng n m 2008). Tæng sè cæ «ng cña C«ng ty: 683 ng êi, n¾m gi cæ phiõu. Trong ã: - Cæ «ng trong C«ng ty: 46 ng êi, n¾m gi : cæ phiõu (tû lö 55,15%) - bao gåm phçn vèn nhμ n íc. - Cæ «ng ngoμi C«ng ty: 637 cæ «ng, n¾m gi : (tû lö 44,85 %) N i nhën: - UBCK NN. - - TTGDCK TPHCM. - - H QT Cty. - - L u TCHC. ng êi c«ng bè th«ng tin Khóc nh D ng B o 3 c o th êng niªn 2008

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: 0838 162 767 - Fax: 0838 155 262 B o c o tμi chýnh Cña C«ng ty cæ phçn bao b nhùa Sμi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC... KHOA... ĐỀ ÁN Xuất khẩu lao động" PhÇn 1: lêi nãi Çu Theo kõt kõt qu iòu tra Lao éng- ViÖc lμm, t¹i thêi ióm 1/7/2003 lùc l îng lao éng c n íc(gåm nh ng ng êi ñ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t

Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü STT Hä vµ tªn Giíi t Së GD& T: B nh Þnh Kú thi: TuyÓn sinh vµo líp 10 THPT Kho thi: 12/06/2018 DANH S CH THÝ SINH TRóNG TUYÓN Tr êng: THPT sè 2 Phï Mü 1 nguyôn hå thïy d ng N 18/04/2003 Phï Mü, B nh Þnh Kinh Mü Th¾ng 47,00

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn