ThS

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ThS"

Bản ghi

1 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u. HiÖn nay, Ên é cã kho ng h n 1000 KCN; Trung Quèc cã h n 600 KCN, 32 Æc khu kinh tõ vμ 51 khu c«ng nghö cao (KCNC); In «nªxia cã 148 KCN; Malayxia cã 311 KCN; Philippine cã 77 KCN; Th i Lan cã 29 KCN; ViÖt Nam cã 100 KCN (týnh Õn th ng 03/2004). C c KCN ph t trión nhanh chãng em l¹i lîi Ých vò kinh tõ rêt lín cho c c quèc gia. Tuy nhiªn, sù tëp trung c«ng nghiöp trong mét khu vùc nhêt Þnh cμng lμm t ng thªm c c t c éng xêu vèn cã cöa c«ng nghiöp tíi m«i tr êng. C c quèc gia Òu nhën ra r»ng c i gi ph i tr cho vên Ò m«i tr êng cña sù ph t trión nμy lμ rêt lín. Ng êi ta Æt ra c u hái: LiÖu cã nªn tiõp tôc ph t trión m«h nh KCN vμ nõu ph t trión tiõp tôc th m«h nh nμy sï ph i thay æi nh thõ nμo? N m 1992, Héi nghþ Liªn hîp quèc vò m«i tr êng vμ ph t trión häp t¹i Rio de Janeiro, Braxin, kh¼ng Þnh quyòn lîi cña con ng êi, b o vö sù toμn vñn cña hö thèng m«i tr êng vμ ph t trión bòn v ng. y lμ mét mèc lþch sö quan träng mμ tõ ã c c nghiªn cøu mét c ch hö thèng vò ph t trión bòn v ng trong mäi lünh vùc c«ng nghiöp, kinh tõ, quy ho¹ch, îc hoμn thiön vμ øng dông réng kh¾p. Kh i niöm KCN sinh th i (KCNST) b¾t Çu îc ph t trión tõ Çu nh ng n m 90 cña thõ kû 20 trªn c së cña Sinh th i häc c«ng nghiöp (STHCN): HÖ c«ng nghiöp kh«ng ph i lμ c c thùc thó riªng rï mμ lμ mét tæng thó c c hö thèng liªn quan gièng nh hö sinh th i; STHCN t m c ch lo¹i trõ kh i niöm chêt th i trong s n xuêt c«ng nghiöp. Môc tiªu c b n cña nã lμ t ng c êng hiöu qu cña ho¹t éng c«ng nghiöp vμ c i thiön m«i tr êng: gi m thióu sö dông tμi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng thó t i t¹o, gi m thióu c c t c éng xêu m«i tr êng, duy tr hö sinh th i tù nhiªn cña khu vùc,...

2 KCN Kalundborg, an M¹ch îc coi lμ KCN ión h nh Çu tiªn trªn thõ giíi øng dông Céng sinh c«ng nghiöp, mét trong nh ng nghiªn cøu cña STHCN, vμo viöc ph t trión mét hö thèng trao æi n ng l îng vμ nguyªn vët liöu gi a c c c«ng ty tõ n m Trong vßng 15 n m (tõ ), l îng tiªu thô tμi nguyªn cña KCN nμy gi m îc tên dçu, tên than, m3 n íc, vμ gi m tên c cbon dioxide th i ra. Theo thèng kª n m 2001, c c c«ng ty trong KCN nμy thu îc 160 triöu USD lîi nhuën trªn tæng Çu t 75 triöu USD. M«h nh ho¹t éng KCN nμy lμ c së quan träng Ó h nh thμnh hö thèng lý luën STHCN vμ c c KCNST trªn thõ giíi. HiÖn nay trªn thõ giíi cã kho ng 30 KCNST, phçn lín n»m ë n íc Mü vμ ch u u. T¹i ch u, m¹ng l íi c«ng nghiöp sinh th i víi mét sè c c KCNST îc thμnh lëp vμ ph t trión ë NhËt B n, Trung Quèc, Ên é vμ mét sè n íc kh c. Víi sù nghiªn cøu ngμy cμng s u vò STHCN vμ c c lünh vùc liªn quan kh c, víi c c tiõn bé v ît bëc cña khoa häc kü thuët vμ c«ng nghö, KCNST trë thμnh mét m«h nh míi cho ph t trión c«ng nghiöp, kinh tõ vμ x héi phï hîp víi tiõn tr nh ph t trión bòn v ng toμn cçu. C«ng nghiöp hãa nhanh chãng vμ bòn v ng lμ yªu cçu Æt ra èi víi c c n íc ang ph t trión nh ViÖt Nam. Tõ khi KCN Çu tiªn îc thμnh lëp n m 1991 Õn nay, c c KCN ë ViÖt Nam ¹t îc rêt nhiòu thμnh c«ng nh ng còng ang g y ra kh«ng Ýt c c nh h ëng m«i tr êng vμ x héi. Þnh h íng ph t trión c«ng nghiöp theo STHCN vμ x y dùng m«h nh KCN míi - KCNST lμ mét viöc lμm kh«ng thó chëm trô. Trong n m 2002 vμ 2003, Bé c«ng nghiöp ViÖt Nam (MOI) kõt hîp víi HiÖp héi m«i tr êng Mü-Ch u (US-AEP) vμ Ban qu n lý c c KCN Th i Lan (IEAT) tiõn hμnh c c héi th o, c c khãa μo t¹o, tham quan häc tëp, vò ph t trión c«ng nghiöp sinh th i vμ dù Þnh sï p dông KÕ ho¹ch qu n lý m«i tr êng sinh th i c«ng nghiöp vμo mét sè KCN ë ViÖt Nam. Cuèn s ch nμy nh»m cung cêp nh ng kh i niöm c b n nhêt vò KCNST vμ c c chø dén còng nh nguyªn t¾c c b n Ó x y dùng vμ ph t trión KCNST ë ViÖt Nam. 2

3 1.2. Kh i niöm KCNST KCNST lμ mét céng ång c c doanh nghiöp s n xuêt vμ dþch vô cã mèi liªn hö mët thiõt trªn cïng mét lîi Ých: h íng tíi mét ho¹t éng mang týnh x héi, kinh tõ vμ m«i tr êng chêt l îng cao, th«ng qua sù hîp t c trong viöc qu n lý c c vên Ò vò m«i tr êng vμ nguån tμi nguyªn. B»ng c c ho¹t éng hîp t c chæt chï víi nhau, céng ång KCNST sï ¹t îc mét hiöu qu tæng thó lín h n nhiòu so víi tæng c c hiöu qu mμ tõng doanh nghiöp ho¹t éng riªng lî gép l¹i. KCNST îc h nh thμnh dùa trªn c c nghiªn cøu vμ thö nghiöm trong c c lünh vùc cêp thiõt hiön nay nh : sinh th i häc c«ng nghiöp, s n xuêt s¹ch; quy ho¹ch, kiõn tróc vμ x y dùng bòn v ng; tiõt kiön n ng l îng; hîp t c doanh nghiöp. C c lünh vùc nμy ang t¹o nªn mét trμo l u réng kh¾p b»ng c c nghiªn cøu, chýnh s ch vμ dù n cô thó nh»m chøng tá c c nguyªn t¾c cña ph t trión bòn v ng. Môc tiªu cña KCNST lμ c i thiön ho¹t éng kinh tõ ång thêi gi m thióu c c t c éng tíi m«i tr êng cña c c doanh nghiöp thμnh viªn (DNTV) trong KCNST. Mét KCNST thùc sù cçn ph i lμ: Mét m¹ng l íi hay mét nhãm c c doanh nghiöp sö dông c c phõ phèm, phô phèm cña nhau (BPX) (Xem phçn 3.3). Mét tëp hîp c c doanh nghiöp t i chõ. Mét tëp hîp c c c«ng ty cã c«ng nghö s n xuêt b o vö m«i tr êng. Mét tëp hîp c c c«ng ty s n xuêt s n phèm s¹ch. KCN îc thiõt kõ theo mét chñ Ò m«i tr êng nhêt Þnh (vý dô KCNST n ng l îng t i sinh, t i t¹o tμi nguyªn). KCN víi hö thèng h¹ tçng kü thuët (HTKT) vμ c«ng tr nh x y dùng b o vö m«i tr êng. 3

4 Khu vùc ph t trión hçn hîp (c«ng nghiöp, th ng m¹i, ë, ). KCNST víi hö thèng HTKT vμ c«ng tr nh x y dùng b o vö m«i tr êng 4

5 1.3. C c lîi Ých cña KCNST Lîi Ých cho c«ng nghiöp èi víi c c DNTV vμ chñ Çu t KCNST: Gi m chi phý s n xuêt, t ng hiöu qu s n xuêt b»ng c ch: tiõt kiöm, t i chõ, t i sö dông nguyªn vët liöu vμ n ng l îng; t i chõ vμ t i sö dông c c chêt th i. iòu ã sï lμm t ng týnh c¹nh tranh cña s n phèm. ¹t hiöu qu kinh tõ cao h n nhê chia sî chi phý cho c c dþch vô chung nh : qu n lý chêt th i, μo t¹o nh n lùc, nguån cung cêp, hö thèng th«ng tin m«i tr êng cïng c c dþch vô hç trî kh c. Nh ng doanh nghiöp võa vμ nhá (DNV&V) th êng gæp khã kh n trong viöc tiõp cën nguån th«ng tin, t vên vμ bý quyõt c«ng nghö. Gi i ph p toμn diön trong sù ph t trión KCNST gióp c c doanh nghiöp nμy v ît qua c c rμo c n vμ nhën îc c c nguån Çu t Ó ph t trión. Nh ng lîi Ých cho c c DNTV còng lμm t ng gi trþ bêt éng s n vμ lîi nhuën cho chñ Çu t. èi víi nòn c«ng nghiöp nãi chung: KCNST lμ mét éng lùc ph t trión kinh tõ c«ng nghiöp cña toμn khu vùc: gia t ng gi trþ s n xuêt c«ng nghiöp, dþch vô, thu hót Çu t, t ng viöc lμm, T¹o iòu kiön hç trî vμ ph t trión c c ngμnh c«ng nghiöp nhá Þa ph ng. Thóc Èy qu tr nh æi míi, nghiªn cøu vμ øng dông c c thμnh tùu khoa häc c«ng nghö míi. Tãm l¹i, KCNST cã thó mang l¹i c c lîi thõ c¹nh tranh vμ lîi Ých quan träng trong thêi ióm mμ c c KCN ë c c n íc ch u kh«ng p øng îc nhu cçu ph t trión c«ng nghiöp thêi ¹i míi. 5

6 Lîi Ých cho m«i tr êng Gi m c c nguån g y «nhiôm m«i tr êng, gi m l îng chêt th i còng nh gi m nhu cçu sö dông tμi nguyªn thiªn nhiªn th«ng qua c c nghiªn cøu míi nhêt vò s n xuêt s¹ch, bao gåm: h¹n chõ «nhiôm, tiõt kiöm n ng l îng, qu n lý chêt th i, t i t¹o tμi nguyªn vμ c c ph ng ph p qu n lý m«i tr êng vμ c«ng nghö míi kh c. m b o c n b»ng sinh th i: Qu tr nh h nh thμnh vμ ph t trión cña KCNST (tõ lùa chän Þa ióm, quy ho¹ch, x y dùng, hö thèng HTKT, lùa chän doanh nghiöp, qu tr nh ho¹t éng, qu n lý,) Òu phï hîp c c iòu kiön thùc tõ vμ Æc ióm sinh th i cña cña khu Êt x y dùng vμ khu vùc xung quanh. PhÊn Êu v môc tiªu ngμy cμng cao vò m«i tr êng: Mçi mét KCNST cã mét m«h nh ph t trión vμ qu n lý riªng Ó kh«ng ngõng n ng cao Æc tr ng c b n cña nã vò b o vö m«i tr êng LîÝ Ých cho x héi KCNST lμ mét éng lùc ph t trión kinh tõ - x héi m¹nh cña khu vùc, thu hót c c tëp oμn lín, t¹o viöc lμm míi trong c c lünh vùc c«ng nghiöp vμ dþch vô. T¹o éng lùc vμ hç trî c c dù n ph t trión më réng Þa ph ng nh : μo t¹o nh n lùc, ph t trión nhμ ë, c i t¹o hö thèng HTKT, KCNST chýnh lμ mét trung t m tù nhiªn cña m¹ng l íi sinh th i c«ng nghiöp. C c lîi Ých vò kinh tõ vμ m«i tr êng do KCNST em l¹i sï t¹o ra mét bé mæt míi, mét m«i tr êng trong s¹ch vμ hêp dén h n cho toμn khu vùc. KCNST t¹o c c iòu kiön hîp t c víi c c c quan Nhμ n íc trong viöc thiõt lëp c c chýnh s ch, luët lö vò m«i tr êng vμ kinh doanh ngμy cμng thých hîp h n. 6

7 Lîi Ých cho c«ng nghiöp: C c nhμ m y s n xuêt s¹ch trong KCNST Lîi Ých cho m«i tr êng: Duy tr hö sinh th i tù nhiªn cña khu vùc 7

8 Lîi Ých cho x héi: Thóc Èy sù ph t trión cña céng ång khu vùc 1.4. nh ng Rñi ro vμ th ch thøc cña KCNST KCNST lμ mét m«h nh ph t trión míi, Æc biöt lμ èi víi c c n íc ang ph t trión ë ch u. KCNST lu«n ph i èi mæt víi c c rñi ro vμ th ch thøc trong qu tr nh ph t trión Chi phý Nh n chung, KCNST ßi hái mét chi phý ban Çu cao h n, thêi gian thu håi vèn vμ lîi nhuën dμi h n c c KCN th«ng th êng. Chñ Çu t cçn ph i cã sù b o m cung cêp tμi chýnh (cña ng n hμng, c c tæ chøc hç trî,..) cho dù n víi thêi gian dμi h n. Tuy nhiªn, mét sè c c KCNST cã thó cã chi phý Çu t kh«ng cao h n c c KCN th«ng th êng, phô thuéc vμo c c thiõt kõ trong dù n. VÝ dô mét sè c c c«ng tr nh HTKT víi c«ng nghö míi cã chi phý x y dùng vμ ho¹t éng thêp h n. 8

9 C c chi phý cã thó ph t sinh tõ qu tr nh thiõt kõ, chuèn bþ Þa ióm, Æc ióm hö thèng HTKT, qu tr nh x y dùng, vμ tõ nhiòu vên Ò kh c. C c nhμ Çu t cçn l êng tr íc vên Ò ph t sinh nμy, Æc biöt lμ èi víi c c chñ Çu t lμ Nhμ n íc. C c DNV&N cã thó lîi dông c c dþch vô m«i tr êng chung nh ng hä l¹i rêt khã cã thó ¹t îc c c c«ng nghö míi cçn thiõt Ó c i thiön ho¹t éng m«i tr êng. V vëy cçn ph i cã dþch vô hç trî tμi chýnh trong KCNST Ph t trión vμ ho¹t éng Lμ mét céng ång, c c DNTV trong KCNST cçn ph i liªn kõt mët thiõt víi nhau vμ kh«ng ngõng hîp t c n ng cao hiöu qu ho¹t éng trªn mäi lünh vùc. BÊt cø sù nh trö, yõu kðm t¹i bêt cø kh u nμo trong hö thèng còng lμm gi m hiöu qu ho¹t éng cña KCNST. VÝ dô c c c«ng ty sö dông c c phõ phèm cña c«ng ty kh c cã thó gæp rñi ro mêt nguån cung cêp tõ mét nhμ m y bþ ph s n hay ho¹t éng kðm hiöu qu. Mét sè c c c«ng ty ch a tõng ho¹t éng trong mét céng ång cã thó sï lo sî sù phô thuéc t ng t c nμy. Sù hîp t c cã thó rêt khã kh n nõu c c DNTV Õn tõ nhiòu n íc vμ nòn v n hãa kh c nhau. C c c«ng ty sö dông phõ phèm vμ t i chõ sï dçn thay thõ c c hé kinh doanh nhá. T¹i nhiòu n íc ang ph t trión, khu vùc kinh tõ nhá nμy kiõm lîi nhuën tõ r c th i vμ phõ phèm. ViÖc thiõt lëp mang l íi t i chõ hay sö dông phõ phèm sï chêm døt nguån sèng cña rêt nhiòu gia nh. Chñ Çu t KCNST cçn cã gi i ph p hç trî c c hé kinh doanh nμy t ng c êng ho¹t éng theo h íng b o vö m«i tr êng. Hä cã thó tham gia vμo KCNST hay trung t m t i chõ C c chýnh s ch C c yªu cçu míi trong viöc ph t trión KCNST cã thó kh«ng îc c c c quan qu n lý Nhμ n íc chêp thuën hay chëm th«ng qua, Æc biöt lμ èi víi c c n íc ang ph t trión cã bé m y hμnh chýnh phøc t¹p vμ tham nhòng cao. RÊt nhiòu chýnh s ch vò m«i tr êng cña c c n íc ang ph t trión tëp trung vμo viöc xö lý Çu ra h n lμ c c gi i ph p h¹n chõ cña STHCN. C c c«ng ty cung cêp còng g y thªm p lùc 9

10 nμy víi viöc b n rî hay hç trî c c c«ng nghö vμ dþch vô xö lý Çu ra. Chñ Çu t KCNST cçn vën éng Ó thiõt lëp c c chýnh s ch vμ chiõn l îc míi theo h íng s n xuêt s¹ch vμ STHCN C c c héi KCNST em l¹i rêt nhiòu c héi èi víi: HÖ tù nhiªn KCNST cã thó hßa hîp víi hö sinh th i tù nhiªn b»ng c ch gi m thióu c c t c éng m«i tr êng ång thêi víi gi m chi phý ho¹t éng vμ gi m nhu cçu tiªu thô c c nguån tμi nguyªn kh«ng thó t i t¹o. N ng l îng TiÕt kiöm n ng l îng lμ nguyªn t¾c chñ yõu Ó gi m chi phý vμ t c éng m«i tr êng. Trong KCNST, c c c«ng ty lu«n h íng tíi sù tiõt kiöm n ng l îng trong thiõt kõ tõng c«ng tr nh, chiõu s ng vμ trang thiõt bþ. T¹i nhiòu khu vùc, cã thó sö dông c c nguån n ng l îng t i sinh nh giã, n ng l îng mæt trêi. Nguyªn vët liöu Trong KCNST, c c c«ng ty coi chêt th i nh lμ c c s n phèm chø kh«ng ph i Ó tiªu hñy hay chuyón i n i kh c. Tõng DNTV trong KCNST sö dông tèi a mäi nguyªn vët liöu, phõ th i vμ gi m thióu sö dông c c chêt éc h¹i. CÊp tho t n íc C c c«ng tr nh trong KCNST îc thiõt kõ víi c c trang thiõt bþ tiõt kiöm n íc cao. N íc sau sö dông cña nhμ m y nμy cã thó îc t i sö dông ë nhμ m y kh c. HÖ thèng HTKT trong KCNST cã thó bao gåm nhiòu êng èng cho c c lo¹i n íc (phô thuéc nhu cçu cña c c nhμ m y) vμ c c hö thèng thu gom, sö dông n íc m a. ThiÕt kõ vμ x y dùng bòn v ng C c c«ng tr nh vμ hö thèng HTKT trong KCNST îc quy ho¹ch vμ thiõt kõ Ó tën dông hiöu qu nhêt c c nguån tμi nguyªn vμ gi m thióu c c t c éng «nhiôm. ViÖc chuèn bþ kü thuët Êt ai rêt kü l ìng cïng víi c c gi i ph p x y dùng b o vö m«i tr êng sï kh«ng g y nh h ëng tíi hö sinh th i. Toμn bé KCNST îc thiõt kõ theo nguyªn t¾c duy tr bòn v ng vμ cã kh n ng thay æi linh ho¹t. Khi kõt thóc dù n, nguyªn vët liöu vμ c c hö thèng cã thó t i sö dông hoæc îc t i chõ. 10

11 KCNST hßa hîp víi hö sinh th i tù nhiªn cña khu vùc Qu n lý vμ c c dþch vô hç trî Lμ mét céng ång c c c«ng ty, KCNST cã mét hö thèng qu n lý vμ hç trî phøc t¹p vμ cao cêp h n nhiòu so víi c c KCN th«ng th êng. Ban qu n lý, víi tr ch nhiöm trong viöc lùa chän c c DNTV, sï hç trî viöc trao æi c c phõ phèm gi a c c c«ng ty vμ gióp hä thých øng víi nh ng thay æi trong céng ång (vý dô mét nhμ cung cêp hay tiªu thô chuyón i). Ban qu n lý còng duy tr c c mèi quan hö víi hö thèng c c c«ng ty sö dông phõ phèm trong vïng vμ hö thèng th«ng tin liªn l¹c réng kh¾p. KCNST cßn cung cêp c c dþch vô c«ng céng chung nh : trung t m μo t¹o, v n phßng giao dþch s n phèm, vën chuyón hμng hãa, Ó c c c«ng ty cã thó gi m chi phý ho¹t éng. Céng ång Þa ph ng Mèi quan hö hoμ nhëp gi a chñ Çu t víi céng ång Þa ph ng xung quanh sï em l¹i nhiòu lîi Ých cho KCNST: sö dông c c dþch vô cña Nhμ n íc, hö thèng gi o dôc, nhμ ë, Dù n cçn hoμn l¹i c c lîi Ých trªn cho céng ång th«ng qua viöc hç trî h nh thμnh c c doanh nghiöp míi vμ më réng c c doanh nghiöp cò trong khu vùc. Mét sè c c doanh nghiöp nμy cã thó tham gia vμo KCNST hay cung cêp Çu vμo vμ 11

12 dþch vô cho c c c«ng ty trong KCN. C c ch ng tr nh μo t¹o sï h nh thμnh lùc l îng lao éng chêt l îng cao vμ thóc Èy kinh tõ Þa ph ng. C c c«ng tr nh vμ hö thèng HTKT trong KCNST îc thiõt kõ vμ x y dùng bòn v ng, b o vö m«i tr êng 1.6. c c Nguyªn t¾c quy ho¹ch vμ thiõt kõ c b n Sau y lμ c c nguyªn t¾c c b n cã týnh Þnh h íng chýnh trong viöc quy ho¹ch vμ thiõt kõ KCNST: Hoμ nhëp víi hö tù nhiªn Lùa chän Þa ióm b»ng viöc nh gi kh n ng cña m«i tr êng sinh th i vμ thiõt kõ trong ph¹m vi x c Þnh ã. 12

13 Hßa nhëp KCNST víi c nh quan khu vùc, hö thèng cêp tho t n íc tù nhiªn vμ hö sinh th i toμn vïng. Gi m thióu c c t c éng m«i tr êng toμn cçu (vý dô gi m l îng khý nhμ kýnh). HÖ thèng n ng l îng TiÕt kiöm tèi a n ng l îng th«ng qua viöc thiõt kõ hay c i t¹o c c c«ng tr nh phôc vô, t i sö dông n ng l îng thõa hay b»ng nh ng ph ng ph p kh c. TiÕt kiöm th«ng qua m¹ng l íi dßng n ng l îng liªn hoμn gi a c c nhμ m y. Sö dông réng r i c c nguån n ng l îng t i sinh. Qu n lý dßng nguyªn vët liöu vμ chêt th i T ng c êng s n xuêt s¹ch vμ h¹n chõ «nhiôm, Æc biöt èi víi chêt éc h¹i. T ng c êng t i sö dông vμ t i chõ nguyªn vët liöu gi a c c DNTV. Gi m nh h ëng cña chêt éc h¹i th«ng qua c c gi i ph p thay thõ vët liöu vμ xö lý chêt th i chung. Liªn kõt c c DNTV víi c c c«ng ty ngoμi KCNST trong viöc s n xuêt vμ tiªu thô c c phõ phèm th«ng qua m¹ng l íi c c c«ng ty t i chõ vμ t i sö dông. CÊp tho t n íc ThiÕt kõ hö thèng cêp tho t n íc Ó b o vö c c nguån n íc vμ gi m «nhiôm theo c c nguyªn t¾c t ng tù nh èi víi n ng l îng vμ nguyªn vët liöu T i sö dông n íc ë nhiòu møc é kh c nhau. Qu n lý KCNST hiöu qu Ngoμi viöc cung cêp c c dþch vô, lùa chän doanh nghiöp, duy tr c c ho¹t éng, ban qu n lý cßn cã tr ch nhiöm: 13

14 Duy tr ho¹t éng mét tëp hîp c c c«ng ty sö dông phõ phèm cña nhau. Hç trî tõng doanh nghiöp còng nh toμn KCNST c i thiön c c ho¹t éng n ng cao chêt l îng m«i tr êng. Cung cêp hö thèng th«ng tin réng kh¾p, hç trî liªn l¹c gi a c c DNTV víi nhau vμ víi c c doanh nghiöp bªn ngoμi kh c, c c th«ng b o vò iòu kiön m«i tr êng khu vùc vμ c c ph n håi tõ ho¹t éng cña KCNST. X y dùng / c i t¹o ViÖc x y dùng míi hay c i t¹o c c c«ng tr nh hiön cã cçn theo s t c c nguyªn cøu míi nhêt vò m«i tr êng trong viöc lùa chän vët liöu vμ c«ng nghö tßa nhμ nh : t i chõ hay t i sö dông vët liöu, thêi h¹n sö dông vët liöu, n ng l îng vët liöu vμ c«ng nghö míi kh c. Hoμ nhëp víi céng ång Þa ph ng em l¹i lîi Ých cho nòn kinh tõ vμ x héi Þa ph ng th«ng qua c c ch ng tr nh μo t¹o, ph t trión kinh doanh, x y nhμ ë cho c«ng nh n viªn, hîp t c quy ho¹ch «thþ, 1.7. Bèi c nh Ph t trión KCNST Kh«ng cã mét tiªu chý chung nμo cho sù ph t trión c c KCNST. Mçi mét KCNST lμ mét tr êng hîp riªng biöt. ThiÕt kõ KCNST cçn ph i dùa vμo c c Æc ióm c«ng nghiöp, kinh tõ, sinh th i, x héi vμ v n ho thùc tõ cña tõng khu vùc, ång thêi còng ph i týnh Õn c c xu thõ ph t trión cêp quèc gia vμ toμn cçu Ph t trión ph i dùa vμo iòu kiön thùc tõ cña khu vùc ThiÕt kõ KCNST ph i dùa trªn Æc ióm thùc tõ cña c c hö sinh th i tù nhiªn khu vùc. C c môc tiªu ph t trión cçn phï hîp víi c c nguån tμi nguyªn vμ nhu cçu cña nòn kinh tõ khu vùc. iòu nμy nhên m¹nh sù cçn thiõt cña c c ph ng ph p iòu tra kh o s t thùc tõ trong qu tr nh thiõt kõ vμ häc tëp kinh nghiöm cña c c KCNST cã. CÇn ph i t m ra gi i ph p thých hîp nhêt cho khu Êt îc lùa chän vμ céng ång khu vùc trong mét lo¹t 14

15 c c nguyªn t¾c cña STHCN, quy ho¹ch, kiõn tróc vμ x y dùng bòn v ng Ph t trión trong thêi kú cã nhiòu biõn æi lín Chóng ta ang ë trong giai o¹n ph t trión vμ thay æi nhanh chãng vò khoa häc c«ng nghö, kinh tõ, x héi vμ chýnh trþ. Mét sè c c biõn æi liªn quan trùc tiõp tíi KCNST gåm: Thay æi khý hëu, tμi nguyªn c¹n kiöt vμ mêt sù a d¹ng sinh häc lμ c c thay æi toμn cçu ßi hái sù chuyón biõn cña toμn hö thèng c«ng nghiöp. NÒn kinh tõ bòn v ng lμ xu thõ ph t trión cña thêi ¹i. Nã t¹o ra nhiòu c héi ph t trión còng nh nhiòu th ch thøc èi víi ho¹t éng kinh doanh. NhiÒu ChÝnh phñ ang trong qu tr nh t nh n hãa, cæ phçn hãa, ph n quyòn, h¹n chõ c c ch ng tr nh hç trî, c¾t gi m quü ph t trión Þa ph ng, Trong xu thõ héi nhëp kinh tõ toμn cçu, nòn kinh tõ c c n íc trë nªn phô thuéc lén nhau vμ gi m kh n ng tù kióm so t (tiòn tö, l i suêt,...). C c tëp oμn kinh tõ vμ c c ng n hμng quèc tõ lín ang t m c ch iòu khión qu tr nh toμn cçu hãa. Lμn sãng s t nhëp doanh nghiöp cïng víi viöc liªn tôc thay æi c«ng nghö sï t ng c êng søc m¹nh doanh nghiöp, t ng chêt l îng s n phèm, h¹ gi thμnh nh ng còng ång nghüa víi gi m viöc lμm. C c trang Web vμ m¹ng Internet t¹o ra c c c héi kinh doanh míi. Ph t trión dù n trong giai o¹n biõn éng hiön nay ßi hái chñ Çu t KCNST ph i rêt linh ho¹t, rót kinh nghiöm nhanh chãnh tõ c c thêt b¹i vμ thμnh c«ng tr íc ã KCNST vμ céng ång Þa ph ng BÊt cø mét KCNST nμo còng n»m trong mèi quan hö tæng thó víi céng ång Þa ph ng xung quanh vò chýnh s ch (kinh tõ, 15

16 m«i tr êng, ), con ng êi (nguån lao éng, nhμ ë, ), nguån cung cêp (c c doanh nghiöp Þa ph ng cung cêp nguyªn vët liöu cho c c DNTV), thþ tr êng tiªu thô (c c doanh nghiöp ph n phèi s n phèm Þa ph ng), dþch vô (t vên, μo t¹o, chuyón giao c«ng nghö, m«i giíi, ), th ng m¹i vμ c c vên Ò liªn quan kh c. V vëy, chñ Çu t KCNST cçn thiõt lëp mèi quan hö v ng ch¾c vμ cçn îc sù ñng hé cña céng ång Þa ph ng. Mèi quan hö nμy sï îc cñng cè thªm khi KCN cung cêp viöc lμm, c c c héi kinh doanh, hay Çu t vμo c c ch ng tr nh c i thiön céng ång. Chñ Çu t KCNST, c c DNTV, c c c quan Nhμ n íc, vμ c d n cçn hîp t c chæt chï víi nhau v sù thμnh c«ng cña m«h nh ph t trión míi nμy. Mét KCNST sï thμnh c«ng h n nõu nã lμ mét phçn trong tæng thó ph t trión céng ång víi c c dù n hç trî nh : Ph t trión nhμ ë cho ng êi lao éng trong KCNST; X y dùng mét quy ho¹ch Þnh h íng chung cho viöc gi m tæng l îng chêt th i (tõ khu ë, th ng m¹i, c«ng céng vμ c«ng nghiöp); Ph t trión BPX toμn vïng hiöu qu cao, t¹o lëp thþ tr êng cho c c chêt th i hiön t¹i; T ng c êng søc m¹nh trong quy ho¹ch ph t trión kinh tõ; Ph t trión hö thèng gi o dôc μo t¹o; Ch ng tr nh hμnh éng gi m l îng khý nhμ kýnh; C c lîi Ých chung vμ riªng Cã rêt nhiòu c héi c i thiön m«i tr êng hay ph t trión kinh tõ khu vùc (lîi Ých chung) do c c doanh nghiöp t nh n Ò xuêt vμ thùc hiön víi chi phý rêt lín. Khi ph t trión KCNST, c c c héi nμy cã thó bþ mêt nõu kh«ng cã gi i ph p thých hîp Ó c n b»ng víi chi phý vμ lîi nhuën cña doanh nghiöp (lîi Ých riªng). V vëy, Nhμ n íc cçn cã c c gi i ph p thých hîp hç trî tμi chýnh cho chñ Çu t Ó thùc hiön tèt dù n. VÝ dô nh hç trî tμi chýnh cho hö thèng xö lý chêt th i, x y dùng khu vui ch i gi i trý, trung t m y tõ hay nhμ trî trong KCNST. MÆt kh c, c c lîi Ých riªng cña chñ Çu t KCNST chø cã thó ¹t îc khi hßa nhëp tèt víi céng ång vμ khi céng ång nhën thøc îc c c lîi Ých chung mμ KCNST em l¹i. KCNST cçn cung cêp c c ch ng tr nh μo t¹o vμ gi o dôc cho lao éng quanh vïng, hç trî ph t trión c c hé kinh doanh nhá phôc vô nhu 16

17 cçu c c DNTV, hç trî ph t trión s n xuêt s¹ch ngoμi KCNST vμ c c ch ng tr nh t ng tù. Khi chñ Çu t trë thμnh mét ng êi b¹n tèt cña céng ång, qu tr nh xin phðp, th«ng qua hay qu tr nh x y dùng, häat éng cña dù n sï cã nhiòu thuën lîi T¹o lëp mét m«i tr êng thuën lîi cho KCNST T¹o lëp sù ñng hé vμ tham gia cña céng ång lμ nguyªn lý c n b n dén tíi thμnh c«ng cña KCNST, khëi Çu b»ng sù ñng hé cña c c doanh nghiöp, tëp oμn, tæ chøc vμ c c nh n vët quan träng trong vïng (L nh ¹o vò tμi chýnh vμ c«ng nghiöp; Phßng th ng m¹i vμ c«ng nghiöp; ¹i diön c c c«ng ty Þa ph ng vμ c c doanh nghiöp dù kiõn tham gia KCNST; L nh ¹o c c c quan Nhμ n íc (ph t trión kinh tõ, quy ho¹ch «thþ, b o vö m«i tr êng, viöc lμm x héi vμ t i chõ); ¹i diön ng êi lao éng, c c tæ chøc vò m«i tr êng vμ céng ång; ¹i diön c c c së gi o dôc, ) C c tæ chøc vμ c nh n sï cã nh ng quan ióm kh c nhau vò KCNST. V thõ viöc x y dùng mét nhën thøc óng ¾n chung vò KCNST lμ b íc khëi Çu quan träng. C c biön ph p c b n lμ tuyªn truyòn, gi o dôc, iòu tra, pháng vên, héi th o, trang web, th«ng qua c c tæ chøc c nh n hay tëp thó. Tõ ã, céng ång sï hióu îc c c nguyªn lý c b n cña STHCN vμ KCNST, t m hióu c c ph t kiõn míi vò KCN, thö nghiöm chóng trong c cêu ph t trión khu vùc vμ x c Þnh c c b íc tiõp theo cho viöc thiõt lëp c c dù n. Mét cuéc iòu tra tæng thó trªn c hai khu vùc t nh n vμ Nhμ n íc lμ rêt cçn thiõt Ó bao qu t sù ph t trión kinh tõ, tμi chýnh, b o vö m«i tr êng, quy ho¹ch «thþ, ph t trión céng ång vμ gi o dôc μo t¹o cña toμn khu vùc. Qu tr nh iòu tra sï x c Þnh îc chýnh x c kh n ng cña c c nguån lùc cçn thiõt cho sù ph t trión. C c b o c o tõ cuéc iòu tra nμy chýnh lμ d liöu c së cho KCNST vμ c c dù n kh c cña céng ång X y dùng viôn c nh vò KCNST Trong giai o¹n chuèn bþ Çu t vμ tiõp cën céng ång,cçn x y dùng mét viôn c nh chung vò KCNST cho céng ång vμ cho chýnh ho¹t éng cña KCNST. VÊn Ò quan träng 17

18 nhêt cña Tuyªn bè viôn c nh lμ nhên m¹nh môc tiªu cao c cña KCNST: Sù chó träng Æc biöt vò vên Ò ph t trión bòn v ng vμ m«i tr êng, x héi trong c c ho¹t éng c«ng nghiöp vμ kinh tõ. Mét viôn c nh vμ nhiöm vô râ rμng sï lμ kim chø nam cho mäi ho¹t éng cña c c doanh nghiöp. Tuyªn bè nμy còng cçn ph n nh c c môc tiªu ban Çu cña ho¹t éng kinh tõ vμ m«i tr êng trong KCNST. ViÔn c nh vò m«i tr êng cña KCNST cçn nhên m¹nh sù bòn v ng vμ thých hîp cña KCNST trong hö sinh th i chung, c c nguyªn t¾c Ó c i thiön vμ ¹t îc môc Ých Ò ra. Ó ¹t îc thμnh c«ng dμi h¹n, môc Ých chiõn l îc cña viôn c nh vμ nhiöm vô KCNST cçn îc mäi thμnh viªn (cña KCNST vμ céng ång) tham gia trong qu tr nh x c Þnh, thiõt lëp vμ khíp nèi. Mét viôn c nh t i s ng do KCNST em l¹i cho céng ång khu vùc sï t¹o îc rêt nhiòu sù ñng hé vμ gióp ì cho KCNST. Mét trong nh ng viôn c nh vò KCNST 18

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GT THUY CONG TAP II.doc

Microsoft Word - GT THUY CONG TAP II.doc Gs. Ts. Ng«TrÝ ViÒng (Chñ biªn), pgs. Ts. Ph¹m ngäc quý, Gs. Ts. NguyÔn V n M¹o, pgs. Ts. NguyÔn chiõn, Pgs. Ts. NguyÔn ph ng mëu, ts. Ph¹m v n quèc Thuû c«ng TËp II Nhμ xuêt b n x y dùng Hμ Néi - 004

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu

PhÇn 1: lêi nãi ®Çu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC... KHOA... ĐỀ ÁN Xuất khẩu lao động" PhÇn 1: lêi nãi Çu Theo kõt kõt qu iòu tra Lao éng- ViÖc lμm, t¹i thêi ióm 1/7/2003 lùc l îng lao éng c n íc(gåm nh ng ng êi ñ

Chi tiết hơn

05 TCVN pdf

05 TCVN pdf êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn