Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011"

Bản ghi

1

2

3

4

5

6 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng c«ng ty ) îc thµnh lëp theo QuyÕt Þnh sè 3309/Q -BCN ngµy 11/10/2005 cña Bé tr ëng Bé C«ng nghiöp vò viöc phª duyöt ph ng n vµ chuyón C«ng ty X y l¾p iön 3 thµnh Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam. Tæng c«ng ty ho¹t éng theo GiÊy chøng nhën ng ký kinh doanh sè do Së KÕ ho¹ch vµ Çu t thµnh phè µ N½ng cêp ngµy 01 th ng 12 n m ng ký thay æi lçn thø nhêt ngµy 26 th ng 3 n m Ngµy 06 th ng 08 n m 2009 Tæng C«ng ty ho¹t éng theo giêy phðp ng ký kinh doanh vµ ng ký thuõ sè do Së KÕ ho¹ch vµ Çu t Thµnh phè µ N½ng cêp ng ký thay æi lçn thø 2. Ngµy 08 th ng 10 n m 2010 Tæng C«ng ty ho¹t éng theo giêy phðp ng ký kinh doanh vµ ng ký thuõ sè do Së KÕ ho¹ch vµ Çu t Thµnh phè µ N½ng cêp ng ký thay æi lçn thø 3. Tæng c«ng ty ho¹t éng theo m«h nh C«ng ty mñ - C«ng ty con. cã tªn giao dþch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. Tªn viõt t¾t: VNECO Þa chø trô së chýnh : Sè 234 NguyÔn V n Linh, Q. Thanh Khª, TP. µ N½ng. iön tho¹i : Fax: Website : ; ; Logo : VNECO C cêu Tæng c«ng ty t¹i thêi ióm 31/03/2011 nh sau: C«ng ty con îc hîp nhêt trong gåm 09 n vþ: Tªn c«ng ty Þa chø v n phßng Vèn iòu lö t¹i 31/03/2011 () Tû lö vèn thùc gãp cña Tæng cty t¹i 31/03/ C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 3 Thµnh phè Vinh - NghÖ An ,93% 2. C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 Thµnh phè Vinh - NghÖ An ,70% 3. C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 8 (*) Bu«n Mª Thuét - ¾c L¾c ,40% 4. C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 12 ång Híi - Qu ng B nh ,73% 5. C«ng ty CP T vên & X y dùng VNECO QuËn H i Ch u - µ N½ng ,85% 6. C«ng ty CP KÕt cêu thðp & M¹ kïm M CA.VNECO HuyÖn Nhµ bì - Tp.HCM ,05% 7. C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ VNECO Thµnh phè HuÕ - TT HuÕ ,62% 8. C«ng ty Cæ PhÇn Du LÞch Xanh NghÖ An VNECO Thµnh phè Vinh - NghÖ An ,50% 5

7 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 9. C«ng ty CP Çu t vµ XD iön Håi Xu n VNECO HuyÖn Ho»ng Hãa, Thanh Hãa ,57% (*): Tæng C«ng ty n¾m gi 50% quyòn bióu quyõt trùc tiõp t¹i C«ng ty CP XD iön VNECO 8 C«ng ty liªn con kh«ng îc hîp nhêt trong : - C«ng ty cæ phçn Çu t vµ Th ng m¹i VNECO HuÕ do Tæng C«ng ty ang hoµn thiön thñ tôc xóc tiõn Çu t vµ ch a gãp vèn. C«ng ty liªn kõt îc ph n nh trong theo ph ng ph p vèn chñ së h u gåm 6 n vþ: Tªn c«ng ty Þa chø v n phßng Vèn iòu lö t¹i 31/03/2011 () Tû lö vèn thùc gãp cña Tæng cty t¹i 31/03/ C«ng ty CP x y dùng iön VNECO 2 Thµnh phè Vinh - NghÖ An ,45% 2. C«ng ty CP x y dùng iön VNECO 5 ThÞ x «ng Hµ - Qu ng TrÞ ,00% 3. C«ng ty CP x y dùng iön VNECO 6 QuËn Liªn ChiÓu - µ N½ng ,74% 4. C«ng ty CP x y dùng iön VNECO 7 Thµnh phè Pleiku - Gia Lai ,16% 5. C«ng ty CP x y dùng iön VNECO 10 TP Quy Nh n - B nh Þnh ,05% 6. C«ng ty CP x y dùng iön VNECO 11 QuËn H i Ch u - µ N½ng ,66% C«ng ty liªn kõt kh«ng p dông theo ph ng ph p vèn chñ së h u khi lëp B o c o tµi chýnh hîp nhêt: kh«ng cã Tû lö quyòn bióu quyõt b»ng tû lö vèn thùc gãp cña Tæng c«ng ty vµo c«ng ty con, c«ng ty liªn kõt. Thµnh phçn Héi ång qu n trþ vµ Ban L nh ¹o Tæng c«ng ty C c thµnh viªn trong Héi ång qu n trþ vµ Ban Gi m èc iòu hµnh Tæng c«ng ty trong giai o¹n tµi chýnh tõ 01/01/2011 Õn 31/03/2011 vµ tíi ngµy lëp B o c o nµy gåm: Héi ång qu n trþ: ng oµn øc Hång ng NguyÔn Träng B nh ng NguyÔn Thµnh ång ng Phan Anh Quang ng NguyÔn Ëu Th o ng Phan TÊt Trung ng Th i V n ChÊn Chñ tþch Uû viªn Uû viªn Uû viªn Uû viªn Uû viªn Uû viªn Ban L nh ¹o: ng oµn øc Hång ng NguyÔn Träng B nh Tæng gi m èc Phã Tæng gi m èc 6

8 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) ng TrÇn V n Huy ng NguyÔn TÞnh ng Ng«V n C êng ng Phan Anh Quang Phã Tæng gi m èc Phã Tæng gi m èc Phã Tæng gi m èc KÕ to n tr ëng Ng êi ¹i diön theo ph p luët cña Tæng c«ng ty: ng: oµn øc Hång - Chñ tþch Héi ång qu n trþ kiªm Tæng gi m èc Tæng c«ng ty. Thµnh phçn Ban kióm so t Tæng c«ng ty: ng µo H u Chuéng Tr ëng Ban ng Lª Thanh Nh Thµnh viªn Bµ Th i ThÞ Thïy Trang Thµnh viªn H nh thøc së h u vèn: Hçn hîp Vèn iòu lö cña Tæng C«ng ty t¹i 31/03/2011 lµ ång (S u tr m ba m i b y tû, hai tr m m êi triöu, s u tr m m êi ngµn ång). T¹i ngµy 14/03/2011, thêi ióm chèt danh s ch cæ «ng hiön h u Ó thùc hiön quyòn bá phiõu häp ¹i héi cæ «ng th êng niªn 2011, c cêu vèn iòu lö cña Tæng C«ng ty nh sau: Nhµ n íc ãng gãp sè tiòn lµ ång t ng ng 29,66% vèn iòu lö cña Tæng C«ng ty. Cæ phiõu ng n quü ång t ng ng víi 1,54% vèn iòu lö cña Tæng C«ng ty. Cæ «ng kh c gãp ång t ng ng víi 68,80% vèn iòu lö cña Tæng C«ng ty. Cæ «ng lµ tæ chøc, c nh n trong n íc n¾m gi : 98,71% vèn iòu lö. Cæ «ng lµ tæ chøc, c nh n n íc ngoµi n¾m gi : 1,29% vèn iòu lö. 2. LÜnh vùc kinh doanh chýnh LÜnh vùc kinh doanh chýnh cña Tæng C«ng ty lµ x y l¾p c c c«ng tr nh nguån iön, hö thèng l íi iön, tr¹m biõn p iön; kinh doanh ph t trión nhµ vµ h¹ tçng kü thuët «thþ; Çu t tµi chýnh; kinh doanh kh ch s¹n, nhµ hµng vµ c c dþch vô du lþch, thó thao, vui ch i gi i trý; kinh doanh l hµnh. 3. Ngµnh nghò kinh doanh X y l¾p c c c«ng tr nh l íi iön vµ tr¹m biõn p Õn 500 Kv, c c c«ng tr nh nguån iön, c«ng tr nh c«ng nghiöp d n dông, c«ng tr nh giao th«ng, thuû lîi, viôn th«ng, v n ho, thó thao, s n bay, bõn c ng; ThiÕt kõ, chõ t¹o kõt cêu thðp, c c s n phèm c khý vµ m¹ kïm; S n xuêt c c chñng lo¹i vët t, thiõt bþ, phô kiön iön, cét bª t«ng ly t m vµ c c s n phèm bª t«ng kh c; s n xuêt, kinh doanh c c chñng lo¹i vët liöu x y dùng; kinh doanh c c mæt hµng trang trý néi ngo¹i thêt, kinh doanh bêt éng s n, dþch vô nhµ Êt, kinh doanh x ng dçu; ThÝ nghiöm hiöu chønh x c Þnh chø tiªu kü thuët c c thiõt bþ iön, c c c«ng tr nh iön; 7

9 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) T vên Çu t, t vên x y dùng, bao gåm lëp vµ thèm Þnh DA Çu t ; kh o s t o ¹c, thiõt kõ quy ho¹ch, thiõt kõ c«ng tr nh; t vên qu n lý dù n; t vên Çu t vµ hîp ång kinh tõ; t vên mua s¾m vët t, thiõt bþ, c«ng nghö; Kinh doanh xuêt nhëp khèu: vët t thiõt bþ iön, vët liöu x y dùng, thiõt bþ ph ng tiön vën t i, xe m y thi c«ng; d y chuyòn c«ng nghö vµ c c thiõt bþ c«ng nghiöp kh c; µo t¹o c«ng nh n kü thuët, chuyªn gia, c n bé qu n lý phôc vô cho nhu cçu ph t trión cña doanh nghiöp; Çu t nhµ m y thuû iön éc lëp, kinh doanh ph t trión nhµ vµ h¹ tçng kü thuët «thþ, khu c«ng nghiöp, khu chõ xuêt, khu c«ng nghö cao, khu kinh tõ míi, khu du lþch sinh th i; Çu t tµi chýnh; S n xuêt vµ kinh doanh iön; Khai th c, chõ biõn, kinh doanh kho ng s n; Kinh doanh kh ch s¹n, nhµ hµng vµ c c dþch vô du lþch, thó thao, vui ch i gi i trý; kinh doanh l hµnh néi Þa vµ quèc tõ; Kinh doanh vën t i, kinh doanh vën t i kh ch ( êng thuû, êng bé) theo hîp ång; Kinh doanh söa ch a xe m y thi c«ng vµ ph ng tiön vën t i; Kinh doanh l¾p Æt thiõt bþ iön, iön tö viôn th«ng, iön gia dông; Kinh doanh thiõt bþ v n phßng, thiõt bþ vö sinh; Kinh doanh b nh kño, r îu, bia, thuèc l iõu s n xuêt trong n íc, hãa mü phèm; Kinh doanh c c mæt hµng n«ng, l m s n, thùc phèm, hµng thñ c«ng mü nghö, s n phèm b»ng gç, å dïng c nh n vµ gia nh; Cho thuª v n phßng vµ mæt b»ng kinh doanh. II- kú kõ to n, n vþ tiòn tö sö dông trong kõ to n 1- Kú kõ to n n m Kú kõ to n n m b¾t Çu tõ ngµy 01 th ng 01 vµ kõt thóc t¹i ngµy 31 th ng 12 hµng n m. 2- n vþ tiòn tö sö dông trong kõ to n n vþ tiòn tö sö dông Ó ghi sæ kõ to n vµ lëp lµ ång ViÖt Nam (). III- chuèn mùc vµ ChÕ é kõ to n p dông 1- ChÕ é kõ to n p dông Tæng c«ng ty thùc hiön c«ng t c kõ to n theo ChÕ é kõ to n doanh nghiöp ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 15/2006/Q -BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr ëng Bé Tµi chýnh. 2- Tuyªn bè vò viöc tu n thñ ChuÈn mùc kõ to n vµ ChÕ é kõ to n Tæng c«ng ty p dông c c ChuÈn mùc kõ to n vµ c c v n b n h íng dén ChuÈn mùc kõ to n ViÖt Nam. îc lëp vµ tr nh bµy phï hîp víi c c quy Þnh cña ChuÈn mùc kõ to n ViÖt Nam vµ ChÕ é kõ to n doanh nghiöp ViÖt Nam îc ban hµnh t¹i QuyÕt Þnh sè 15/2006/Q -BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr ëng Bé Tµi chýnh; Th«ng t sè 20/2006/TT-BTC ngµy 20/3/2006; Th«ng t sè 21/2006/TT-BTC ngµy 20/3/2006 vµ Th«ng t sè 161/2007/TT-BTC ngµy 31/12/2007 cña Bé Tµi chýnh vò viöc h íng dén thùc hiön c c chuèn mùc kõ to n. 8

10 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 3- H nh thøc kõ to n p dông H nh thøc kõ to n p dông: KÕ to n trªn m y vi týnh. IV- C c chýnh s ch kõ to n p dông 1- Nguyªn t¾c ghi nhën c c kho n tiòn vµ c c kho n t ng ng tiòn C c kho n tiòn îc ghi nhën trong nµy bao gåm: TiÒn mæt, tiòn göi thanh to n t¹i c c ng n hµng m b o îc kióm kª, cã Çy ñ x c nhën sè d cña c c Ng n hµng t¹i thêi ióm kõt thóc kú kõ to n. Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p chuyón æi c c ång tiòn kh c ra : C c nghiöp vô ph t sinh kh«ng ph i lµ ång ViÖt Nam (ngo¹i tö) îc chuyón æi thµnh ång ViÖt Nam theo tû gi thùc tõ t¹i thêi ióm ph t sinh. Sè d tiòn vµ c c kho n c«ng nî cã gèc ngo¹i tö t¹i thêi ióm kõt thóc kú kõ to n îc chuyón æi thµnh theo tû gi mua b n thùc tõ b nh qu n liªn ng n hµng th ng m¹i do Ng n hµng Nhµ n íc c«ng bè t¹i thêi ióm kõt thóc kú kõ to n. 2- Nguyªn t¾c ghi nhën hµng tån kho Nguyªn t¾c ghi nhën hµng tån kho: theo nguyªn t¾c gi gèc. Ph ng ph p týnh gi trþ hµng tån kho: B nh qu n gia quyòn. Ph ng ph p h¹ch to n hµng tån kho: Kª khai th êng xuyªn. 3- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ khêu hao TSC Tµi s n cè Þnh cña Tæng c«ng ty îc ph n nh theo nguyªn gi vµ gi trþ hao mßn luü kõ. Nguyªn t¾c ghi nhën TSC : theo nguyªn t¾c gi gèc. Ph ng ph p khêu hao tµi s n cè Þnh: TSC h u h nh îc khêu hao theo ph ng ph p êng th¼ng, tû lö khêu hao phï hîp víi ChÕ é qu n lý, sö dông vµ trých khêu hao tµi s n cè Þnh ban hµnh kìm theo Th«ng t sè 234/2003/Q - BTC ngµy 30/03/2003 cña Bé tr ëng Bé Tµi chýnh. TSC v«h nh kh«ng ph i lµ quyòn sö dông Êt l u dµi îc khêu hao theo ph ng ph p êng th¼ng, tû lö khêu hao phï hîp víi thêi gian sö dông íc týnh cña tõng tµi s n; èi víi quyòn sö dông Êt l u dµi kh«ng týnh khêu hao theo Th«ng t sè 234/2003/Q -BTC ngµy 30/03/2003 cña Bé tr ëng Bé Tµi chýnh. 4- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ khêu hao bêt éng s n Çu t BÊt éng s n Çu t cña Tæng c«ng ty îc ph n nh theo nguyªn gi vµ gi trþ hao mßn luü kõ. Nguyªn t¾c ghi nhën bêt éng s n Çu t : theo nguyªn t¾c gi gèc. Ph ng ph p khêu hao bêt éng s n Çu t : îc khêu hao theo ph ng ph p êng th¼ng phï hîp víi chuèn mùc sè 05 - BÊt éng s n Çu t ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 234/2003/Q -BTC ngµy 30/3/2003 cña Bé tr ëng Bé Tµi chinh. 5- Ph ng ph p ghi nhën c c kho n Çu t tµi chýnh 9

11 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) C c kho n Çu t c«ng ty liªn kõt, vèn gãp vµo c së kinh doanh ång kióm so t îc ph n nh trong theo ph ng ph p vèn chñ së h u; c c kho n Çu t tµi chýnh kh c îc ph n nh theo ph ng ph p gi gèc. T¹i thêi ióm lëp, èi víi c c kho n Çu t cã tæn thêt Tæng c«ng ty tiõn hµnh x c Þnh gi trþ tæn thêt Ó lëp dù phßng tæn thêt Çu t dµi h¹n theo h íng dén t¹i Th«ng t sè 13/2006/TT-BTC ngµy 17/02/2006 cña Bé Tµi chýnh vò viöc h íng dén chõ é trých lëp vµ sö dông c c kho n dù phßng gi m gi hµng tån kho, tæn thêt c c kho n Çu t tµi chýnh, nî khã ßi vµ b o hµnh s n phèm, hµng hãa, c«ng tr nh x y l¾p t¹i doanh nghiöp. 6- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ vèn hãa c c kho n chi phý i vay Chi phý i vay îc ghi nhën vµo chi phý s n xuêt, kinh doanh trong kú khi ph t sinh, trõ khi îc vèn hãa theo quy Þnh cña chuèn mùc kõ to n sè 16 - Chi phý i vay. Chi phý i vay phôc vô c c c«ng tr nh x y dùng c b n, c c dù n Çu t kinh doanh ph t trión nhµ vµ h¹ tçng kü thuët «thþ îc vèn hãa vµo gi trþ c«ng tr nh Çu t khi ñ iòu kiön vèn hãa theo quy Þnh cña chuèn mùc kõ to n sè 16 - Chi phý i vay. 7- Nguyªn t¾c ghi nhën vµ vèn hãa c c kho n chi phý kh c Chi phý tr tr íc: Chi phý tr tr íc îc vèn hãa Ó ph n bæ vµo chi phý s n xuêt, kinh doanh bao gåm lîi thõ th ng m¹i cña Tæng c«ng ty; chi phý µo t¹o vµ c«ng cô, dông cô xuêt dïng mét lçn víi gi trþ lín vµ b n th n c«ng cô, dông cô tham gia vµo ho¹t éng kinh doanh trªn mét n m tµi chýnh ph i ph n bæ dçn vµo c c èi t îng chþu chi phý trong nhiòu n m. 8- Nguyªn t¾c ghi nhën chi phý ph i tr Chi phý ph i tr : ghi nhën c c kho n chi phý cho ho¹t éng s n xuêt kinh doanh trong kú nh ng thùc tõ ch a ph t sinh viöc chi tr ; kho n îc c c n vþ nhën thi c«ng, c c n vþ thçu phô ghi nhën vµo chi phý cña c«ng tr nh nh ng Õn thêi ióm kõt thóc kú kõ to n ch a hoµn thiön Çy ñ c c thñ tôc Ó thanh to n víi Tæng c«ng ty. Tuy nhiªn, khèi l îng c c c«ng tr nh, c c h¹ng môc c«ng tr nh ã îc nghiöm thu bµn giao cho chñ Çu t. TrÝch tr íc chi phý söa ch a lín: Nh»m m b o gi thµnh æn Þnh gi a c c kú trong n m tµi chýnh c n cø vµo kõ ho¹ch söa ch a lín îc duyöt, cuèi n m tµi chýnh nõu sè trých tr íc lín h n chi phý thùc tõ ph t sinh th chªnh löch trých thõa îc hoµn nhëp gi m chi phý trong n m. 10- Nguyªn t¾c ghi nhën vèn chñ së h u Vèn Çu t cña chñ së h u: îc ghi nhën theo sè vèn thùc gãp cña chñ së h u. ThÆng d vèn cæ phçn: îc ghi nhën theo sè chªnh löch t ng do ph t hµnh cæ phiõu cao h n mönh gi vµ chªnh löch t ng, gi m so víi gi mua l¹i khi t i ph t hµnh cæ phiõu quü. Nguyªn t¾c ghi nhën lîi nhuën ch a ph n phèi: Lµ sè lîi nhuën tõ ho¹t éng cña doanh nghiöp sau khi trõ chi phý thuõ TNDN (nõu cã) vµ c c kho n iòu chønh do p dông håi tè thay æi chýnh s ch kõ to n vµ iòu chønh håi tè sai sãt träng yõu cña c c n m tr íc. ViÖc t ng gi m vèn iòu lö vµ ph n phèi lîi nhuën îc thùc hiön theo NghÞ quyõt ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn. 11- Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p ghi nhën doanh thu 10

12 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) Doanh thu b n hµng: tu n thñ 5 iòu kiön ghi nhën doanh thu quy Þnh t¹i chuèn mùc kõ to n sè 14 - Doanh thu vµ thu nhëp kh c, doanh thu îc x c Þnh theo gi trþ hîp lý cña c c kho n tiòn thu hoæc sï thu îc theo nguyªn t¾c kõ to n dån tých. Doanh thu dþch vô: îc ghi nhën phï hîp víi h íng dén t¹i chuèn mùc kõ to n sè 14 - doanh thu vµ thu nhëp kh c. èi víi phçn c«ng viöc hoµn thµnh îc x c Þnh theo ph ng ph p nh gi phçn c«ng viöc hoµn thµnh. Doanh thu ho¹t éng x y l¾p: îc ghi nhën khi gi trþ x y l¾p îc x c Þnh mét c ch ng tin cëy; c n cø vµo biªn b n nghiöm thu khèi l îng c«ng tr nh hoµn thµnh vµ phiõu gi îc x c Þnh gi a chñ Çu t vµ Tæng c«ng ty, ho n lëp vµ îc kh ch hµng chêp nhën thanh to n. Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh: ph n nh c c kho n doanh thu tiòn l i trong kú kõ to n, chªnh löch tû gi nh gi l¹i cuèi kú kõ to n vµ cæ tøc, lîi nhuën îc chia. 12- Nguyªn t¾c vµ ph ng ph p ghi nhën chi phý tµi chýnh C c kho n îc ghi nhën vµo chi phý tµi chýnh bao gåm: Chi phý l i tiòn vay, chiõt khêu thanh to n cho ng êi mua; c c kho n lç do thanh lý, nh îng b n c c kho n Çu t ; lç tû gi hèi o i do nh gi l¹i cuèi kú kõ to n c c kho n môc tiòn tö cã gèc ngo¹i tö; dù phßng gi m gi Çu t chøng kho n; kõt chuyón hoæc ph n bæ chªnh löch tû gi hèi o i cña ho¹t éng Çu t x y dùng c b n; c c kho n chi phý Çu t tµi chýnh kh c. C c kho n trªn îc ghi nhën theo tæng sè ph t sinh trong kú, kh«ng bï trõ víi doanh thu ho¹t éng tµi chýnh. 11

13 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) V. Th«ng tin bæ sung cho c c kho n môc tr nh bµy trong B ng c n èi kõ to n hîp nhêt 1 - TiÒn TiÒn mæt TiÒn göi ng n hµng TiÒn ang chuyón Céng C c kho n Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n (a) Dù phßng Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n (b) ( ) ( ) Céng (a)- Chi tiõt Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n C«ng ty mñ Çu t ng¾n h¹n cæ phiõu C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 Çu t ng¾n h¹n cæ phiõu C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 12 Çu t ng¾n h¹n cæ phiõu C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ VNECO Çu t ng¾n h¹n kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 3 Çu t ng¾n h¹n kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 Çu t ng¾n h¹n kh c C«ng ty CP XD iön Håi Xu n VNECO Çu t ng¾n h¹n kh c Céng (b)- Dù phßng Çu t tµi chýnh ng¾n h¹n C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 12 - Dù phßng gi m gi Çu t ng¾n h¹n ( ) ( ) C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ VNECO - Dù phßng Çu t ng¾n h¹n - ( ) C«ng ty mñ - Dù phßng gi m gi Çu t ng¾n h¹n ( ) ( ) Céng ( ) ( ) 3 - C c kho n ph i thu ng¾n h¹n kh c Ph i thu ng êi lao éng Kinh phý c«ng oµn Ph i thu kh c c c c«ng ty liªn kõt trong tæ hîp B o hióm x héi, b o hióm y tõ Ph i thu kh c (*) Céng

14 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) (*) C c kho n ph I thu kh c - C c kho n thu kh c t¹i C«ng ty mñ L m Phóc L m vµ L ThÞ Thïy V n C«ng tytnhh Th ng m¹i XD Phóc V n Hµ Lý Quèc C êng Ban QLDA c c c«ng tr nh iön MiÒn B¾c lµm chñ Çu t ) Ph I thu cæ tøc t¹i c c n vþ trong tæ hîp Ban QLDA c c c«ng tr nh iön MiÒn Trung Ban QLDA c c c«ng tr nh iön MiÒn Nam Tæng côc kü thuët Bé C«ng An C«ng ty TNHH Huawei Ban QLDA Thñy iön 7 (c«ng tr nh Thñy iön An Khª - Ka Nak) Ng«Kim HuÖ C«ng Ty CP X y Dùng Mai Linh Hµ TÜnh C«ng ty CP X y l¾p iön Hîp t c x Xu n Long èi t îng kh c C c kho n thu kh c t¹i c c C«ng ty con Céng Hµng tån kho Hµng i êng - - Nguyªn liöu, vët liöu C«ng cô, dông cô Chi phý s n xuêt kinh doanh dë dang Thµnh phèm Hµng hãa Hµng göi i b n Céng gi gèc hµng tån kho ThuÕ vµ c c kho n ph I thu C c kho n ph i thu nhµ n íc kh c Céng

15 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 7 - Ph i thu dµi h¹n kh c Ph i thu dµi h¹n kh c vò giao dþch liªn quan Õn TSC gi a Tæng C«ng ty vµ c c c«ng ty liªn kõt trong tæ hîp VNECO Ph i thu dµi h¹n kh c Céng T ng, gi m tµi s n cè Þnh h u h nh Kho n môc Nhµ cöa, vët kiõn tróc M y mãc, thiõt bþ Ph ng tiön vën t i TSC h u h nh kh c Tæng céng nguyªn gi TSC HH T¹i 01/01/ T ng trong kú Çu t XDCB hoµn thµnh Çu t mua s¾m míi T ng kh c Gi m trong kú Thanh lý, nh îng b n Gi m kh c T¹i 31/03/ hao mßn T¹i 01/01/ T ng trong kú KhÊu hao trong kú T ng kh c Gi m trong kú Thanh lý, nh îng b n Gi m kh c T¹i 31/03/ Gt cßn l¹i tsc hh T¹i 01/01/ T¹i 31/03/

16 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 10 - T ng, gi m tµi s n cè Þnh v«h nh Kho n môc nguyªn gi TSC VH QuyÒn sö dông Êt B»ng ph t minh s ng chõ PhÇn mòm vi týnh Tæng céng T¹i 01/01/ T ng trong kú Mua trong kú T ng kh c Gi m trong kú Thanh lý, nh îng b n Gi m kh c T¹i 31/03/ hao mßn T¹i 01/01/ T ng trong kú KhÊu hao trong kú T ng kh c Gi m trong kú Thanh lý, nh îng b n Gi m kh c T¹i 31/03/ Gt cßn l¹i tsc VH T¹i 01/01/ T¹i 31/03/ Chi phý x y dùng c b n dë dang 31/12/ /01/2010 Chi phý x y dùng c b n dë dang (*) Céng (*) Trong ã mét sè c«ng tr nh lín - DA Çu t khu Du lþch Xanh L ng C«(VNECO) DA Çu t Khu Du lþch sinh th i Hoµnh S n (VNECO) DA Çu t khu «thþ míi Mü Th îng, Thõa Thiªn HuÕ (VNECO) Dù n Siªu ThÞ GREEN MART ( µ N½ng) (VNECO)

17 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) - Dù n khu cao èc VP VNECO t¹i NguyÔn ThÞ Minh Khai, TP. Hå ChÝ Minh (VNECO) Dù n x y dùng t¹i 277 BÕn B nh «ng (M CA VNECO) Dù n Nhµ m y Thñy iön Håi Xu n Mét sè dù n kh c Céng Çu t dµi h¹n kh c Çu t cæ phiõu (a) Çu t tr i phiõu (b) - - Céng (a) Çu t cæ phiõu C«ng ty mñ Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty mñ Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP Thñy iön S«ng Chß C«ng ty mñ Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty mñ Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty mñ Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP ChÕ t¹o KÕt cêu thðp VNECO.SSM C«ng ty mñ Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP KC ThÐp Thµnh Long - VINECO C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 3 Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 8 Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty CP CP T vên vµ X y dùng VNECO Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön M CA VNECO Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön M CA VNECO Çu t cæ phiõu kh c C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ VNECO Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba C«ng ty CP Du lþch Xanh NghÖ An VNECO Çu t cæ phiõu vµo C«ng ty CP S«ng Ba Céng

18 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 14 - Chi phý tr tr íc dµi h¹n Gi trþ c«ng cô, dông cô vµ chi phý µo t¹o Chi phý ph t hµnh tr i phiõu Chi phý tr tr íc dµi h¹n kh c Céng Vay vµ nî ng¾n h¹n Vay ng¾n h¹n ng n hµng (*) Céng (*) Vay ng¾n h¹n ng n hµng C«ng ty mñ vay: Ng n hµng Çu t vµ ph t trión H i V n Ng n hµng Ngo¹i th ng µ N½ng T¹i Ng n hµng CPTM C«ng th ng Liªn ChiÓu Tại Ng n hµng TMCP An B nh C c C«ng ty con vay: C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty CP Çu t vµ XD iön M CA VNECO C«ng ty CP T vên vµ X y dùng VNECO C«ng ty CP Du lþch Xanh NghÖ An VNECO C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ VNECO C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön Håi Xu n VNECO C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Céng ThuÕ vµ c c kho n ph i nép Nhµ n íc ThuÕ gi trþ gia t ng ThuÕ tiªu thô Æc biöt ThuÕ thu nhëp doanh nghiöp ThuÕ thu nhëp c nh n ThuÕ nhµ Êt Céng

19 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 17 - Chi phý ph i tr Chi phý trých tr íc cho c c c«ng tr nh (a) Chi phý trých tr íc tiòn l i vay ph i tr (b) Chi phý ph i tr kh c (c) Céng (a) Chi phý trých tr íc cho c c c«ng tr nh C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng m¹ng truyòn h nh nhµ c«ng vô sè 8 B¹ch»ng T26 C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng HT Camera Ng n hµng NN&PTNT, Chi nh nh Chî Cån C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng HT m¹ng tæng µi iön tho¹i Ng n hµng NN&PTNT, CN Chî Cån C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng HT M¹ng trung t m huên luyön nghiöp vô ng n hµng C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng z 500kV S n La - Hßa B nh & S n La - Nho Quan (gãi 12.3) C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng z 500kV S n La - Hßa B nh & S n La - Nho Quan (gãi 13.1) C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Z 500KV S n La - HiÖp Hoµ (gãi 5.3) C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Z 500KV S n La - HiÖp Hoµ (gãi 7.1) C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Z 500kV Phó Mü S«ng m y C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng z 220kV NM Cµ Mau R¹ch Gi C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng z 220kV M«n - Sãc Tr ng C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Z 220kV T ång Nai 3 - Tr¹m 500kV k N«ng C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Tr¹m BA 200kV Phan ThiÕt C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Thuû iön An Khª - Ka Nak C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng l¾p Æt HT cét ngten Huawei C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Khu cao èc K/ s¹n V n Phßng 223 TrÇn Phó N C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng C«ng tr nh Thuû iön A Roµng - Thõa Thiªn HuÕ C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng côm DATD Qu ng Nam C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng h¹ tçng KDC NguyÔn Ch nh C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng cung cêp cét thðp cho dù n Huawei

20 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng cung cêp l¾p Æt HT T µi, T, MMT, AT NHµng N«ng NghiÖp Q.H i Ch u C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng Z 220kV Cay LËy - Trµ Nãc C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng DA Thuû iön Håi Xu n C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng z 500kV VÜnh T n - S«ng M y C«ng ty mñ trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng TBA 500kV Thµnh Mü C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 3 trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 8 trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 12 trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh C«ng ty CP T vên vµ X y dùng VNECO trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön Mªca VNECO trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön Håi Xu n VNECO trých tr íc ph i tr cho kh ch hµng thi c«ng c c c«ng tr nh Céng (b) Chi phý trých tr íc tiòn l i vay ph i tr C«ng ty mñ dù chi tiòn l i vay ph i tr cho c c Ng n hµng th ng m¹i - C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 8 dù chi tiòn l i vay ph i tr cho c c Ng n hµng th ng m¹i - C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön MEECA VNECO dù chi tiòn l i vay ph i tr cho c c Ng n hµng th ng m¹i - C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ VNECO dù chi tiòn l i vay ph i tr cho c c Ng n hµng th ng m¹i Céng (c) Chi phý ph i tr kh c - C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 trých tr íc ph i tr thï lao H QT vµ thï lao Ban kióm so t - C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 8 trých tr íc tiòn nh n c«ng Céng

21 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 18 - C c kho n ph i tr ph i nép ng¾n h¹n kh c Kinh phý c«ng oµn B o hióm x héi, B o hióm y tõ, B o hióm thêt nghiöp Cæ tøc ph i tr Ph i tr vò cæ phçn hãa C c kho n ph i tr kh c (*) Céng (*) C c kho n ph i tr kh c: C c kho n ph i tr, ph i nép kh c t¹i C«ng ty mñ: Ph i tr kho n l i ph t hµnh tr i phiõu DN NhËn tiòn gãp vèn vµo dù n khu Êt ph n l«nguyôn Ch nh, TP µ N½ng Ph i tr tiòn Òn bï c c c«ng tr nh Ph i tr cho c c C«ng ty liªn kõt trong tæ hîp VNECO Ph i tr, ph i nép kh c C c kho n ph i tr, ph i nép kh c t¹i c c C«ng ty con: Céng Vay vµ nî dµi h¹n (a) Vay ng n hµng (b) Tr i phiõu ph t hµnh Céng (a) Vay dµi h¹n Tæng c«ng ty vay T¹i Ng n hµng Çu t vµ ph t trión µ N½ng T¹i Ng n hµng Çu t vµ ph t trión H i V n T¹i Ng n hµng TMCP Hµng H i µ N½ng C c C«ng ty con vay C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty CP X y dùng iön VNECO C«ng ty CP T vên vµ X y dùng VNECO

22 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) + C«ng ty CP Du lþch Xanh NghÖ An VNECO C«ng ty CP Çu t vµ X y dùng iön Mªca VNECO Céng (b) Tr i phiõu ph t hµnh: Lo¹i tr i phiõu: Tr i phiõu doanh nghiöp kh«ng cã b o m MÖnh gi tr i phiõu: ång/tr i phiõu Sè l îng tr i phiõu ph t hµnh: L i suêt: 10,15%/n m Ngµy ph t hµnh: 28/9/2007 Thêi h¹n: 05 n m 21

23 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) 22- Nguån vèn chñ së h u a. B ng èi chiõu biõn éng cña Vèn chñ së h u ChØ tiªu Vèn Çu t cña chñ së h u ThÆng d cæ phçn Vèn kh c cña chñ së h u Cæ phiõu quü (*) Chªnh löch tû gi hèi o i Quü Çu t ph t trión Quü DPTC Quü kh c thuéc vèn CSH LNST ch a PP n vþ týnh: Sè d Çu Q1/ ( ) T ng vèn trong kú L i trong kú T ng kh c ( ) ( ) ( ) - Gi m vèn trong kú Ph n phèi lîi nhuën Lç trong kú Gi m kh c Sè d cuèi Q4/2010, Çu Q1/ ( ) ( ) T ng vèn trong kú L i trong kú T ng kh c ( ) Gi m vèn trong kú Ph n phèi lîi nhuën Lç trong kú Gi m kh c Sè d cuèi Q1/ ( ) (*) Chi tiõt Cæ phiõu quü t¹i 31/03/2011: ( ) T¹i C«ng ty mñ: ( ) C«ng ty con mua cæ phiõu C«ng ty MÑ: ( ) Lîi Ých cæ «ng C«ng ty mñ trong cæ phiõu quü t¹i c c C«ng ty liªn kõt: ( ) Céng 22

24 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) b- Chi tiõt vèn Çu t cña chñ së h u Vèn gãp cña Nhµ n íc Vèn gãp cña c c èi t îng kh c Céng c- C c giao dþch vò vèn víi c c chñ së h u vµ ph n phèi cæ tøc, lîi nhuën chia Vèn Çu t cña chñ së h u Vèn gãp Çu kú Vèn gãp t ng trong kú 0 0 Vèn gãp gi m trong kú 0 0 Vèn gãp cuèi kú Cæ tøc lîi nhuën chia Cæ phiõu + Sè l îng cæ phiõu Nhµ n íc n¾m gi Sè l îng cæ phiõu îc mua l¹i Sè l îng CP C«ng ty mñ mua l¹i Sè l îng CP c c C«ng ty con mua l¹i Sè l îng cæ phiõu cña cæ «ng kh c Cæ phiõu phæ th«ng Sè l îng cæ phiõu ang l u hµnh Cæ phiõu phæ th«ng (*) MÖnh gi cæ phiõu ang l u hµnh ()

25 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) V- Th«ng tin bæ sung cho c c kho n môc tr nh bµy trong B o c o kõt qu ho¹t éng kinh doanh hîp nhêt: ChØ tiªu Quý 1 Lòy kõ tõ Çu n m Õn cuèi quý nµy N m 2011 N m 2010 N m 2011 N m Doanh thu thuçn vò b n hµng vµ cung cêp dþch vô - Doanh thu b n hµng Doanh thu cung cêp dþch vô Doanh thu hîp ång x y l¾p Doanh thu ho¹t déng kinh doanh kh c Céng Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh - L i tiòn göi, tiòn cho vay Cæ tøc, lîi nhuën îc chia L i chªnh löch tû gi thùc hiön Lîi nhuën Çu t cæ phiõu Doanh thu ho¹t éng tµi chýnh kh c Céng Gi vèn hµng b n - Doanh thu b n hµng Doanh thu cung cêp dþch vô Doanh thu hîp ång x y l¾p Doanh thu ho¹t déng kinh doanh kh c Céng Chi phý tµi chýnh - L i tiòn vay (*) Chi phý ho¹t éng Çu t tµi chýnh ChiÕt khêu thanh to n Lç chªnh löch tû gi thùc hiön Lç do b n chøng kho n Hoµn nhëp dù phßng Çu t chøng kho n - Dù phßng gi m gi Çu t chøng kho n - ( ) - ( ) Chi phý tµi chýnh kh c Céng

26 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) ChØ tiªu Quý 1 Lòy kõ tõ Çu n m Õn cuèi quý nµy N m 2011 N m 2010 N m 2011 N m 2010 (*) Trong ã l i tiòn vay Quý 1 n m 2011 îc chi tiõt nh sau: - Chi phý i vay vèn t¹i C«ng ty mñ Chi phý i vay vèn t¹i c c C«ng ty con Céng Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hµnh - Chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp týnh trªn thu nhëp chþu thuõ n m hiön hµnh - iòu chønh thuõ thu nhëp doanh nghiöp cña c c n m tr íc vµo chi phý thuõ thu nhëp hiön hµnh n m nay - Tæng chi phý thuõ thu nhëp doanh nghiöp hiön hµnh L i c b n trªn cæ phiõu - Lîi nhuën kõ to n sau thuõ thu nhëp doanh nghiöp cña cæ «ng C«ng ty mñ C c kho n iòu chønh t ng hoæc gi m lîi nhuën kõ to n C c kho n iòu chønh t ng C c kho n iòu chønh gi m Lîi nhuën hoæc lç ph n bæ cho cæ «ng së h u cæ phiõu phæ th«ng - Cæ phiõu phæ th«ng ang l u hµnh b nh qu n trong kú L i c b n trªn cæ phiõu 9,23 188,91 9,23 188,91 25

27 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) VIII - nh ng th«ng tin kh c: 5- Th«ng tin so s nh Sè liöu so s nh t¹i ngµy 01/01/2011 trªn B ng c n èi kõ to n îc lêy tõ cho n m tµi chýnh kõt thóc ngµy 31/12/2010 cña Tæng C«ng ty îc kióm to n bëi Chi nh nh C«ng ty TNHH KiÓm to n vµ DÞch vô tin häc thµnh phè Hå ChÝ Minh (AISC). 7- Nh ng th«ng tin kh c: C c nghiöp vô chñ yõu ph t sinh gi a C«ng ty mñ víi c c bªn liªn quan bao gåm: TT Tæng C«ng ty ph i thu: Tªn c«ng ty Sè ph i thu Çu kú Sè ph i thu ph t sinh trong kú Sè thu trong kú Sè cßn ph i thu cuèi kú C NG TY CON C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 3 ( ) ( ) Kinh phý Òn bï ( ) ( ) Cæ tøc ph I thu Ph i thu kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 4 ( ) Kinh phý Òn bï ( ) ( ) Cæ tøc ph I thu Ph i thu kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Kinh phý Òn bï ( ) ( ) Cæ tøc ph I thu Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Ph i thu kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 12 ( ) Gi trþ TSC Tæng C«ng ty cêp 0 0 Cæ tøc ph I thu Kinh phý Òn bï ( ) ( ) Ph i thu kh c C«ng ty CP T vên vµ X y dùng VNECO Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng ( ) Gi trþ TSC Tæng C«ng ty cêp Kinh phý Òn bï Ph i thu kh c Cty CP KÕt cêu thðp vµ M¹ kïm Mªca VNECO Giao dþch liªn quan Ðn hîp ång mua b n vët t Cæ tøc ph I thu 0 0 Kinh phý Òn bï ( ) ( ) Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng

28 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) TT Tªn c«ng ty Sè ph i thu Çu kú Sè ph i thu ph t sinh trong kú Sè thu trong kú Sè cßn ph i thu cuèi kú Ph i thu kh c Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ Gi trþ TSC Tæng C«ng ty cêp Ph i thu kh c Kinh phý Òn bï 0 0 C«ng ty CP Çu t vµ th ng m¹i VNECO HuÕ Ph i thu kh c C«ng ty Çu t vµ X y dùng iön Håi Xu nvneco ( ) Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Ph i thu kh c 0 0 Kinh phý Òn bï ( ) ( ) C«ng ty CP Du lþch Xanh NghÖ An VNECO Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông C NG TY LI N KÕt C«ng ty CP X y dùng iön VNECO 2 ( ) ( ) Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông 0 0 Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng ( ) ( ) Kinh phý Òn bï 0 0 Ph i thu kh c Cæ tøc ph I thu C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Gi trþ TSC Tæng C«ng ty cêp 0 0 Kinh phý Òn bï ( ) ( ) Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Cæ tøc ph I thu 0 0 Ph i thu kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Kinh phý Òn bï Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Ph i thu kh c Cæ tøc ph I thu C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Kinh phý Òn bï Ph i thu kh c Cæ tøc ph I thu C«ng ty CP X y dùng iön VNECO

29 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) TT Tªn c«ng ty Sè ph i thu Çu kú Sè ph i thu ph t sinh trong kú Sè thu trong kú Sè cßn ph i thu cuèi kú Kinh phý Òn bï Cæ tøc ph I thu Ph i thu kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng ( ) ( ) Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông Gi trþ TSC Tæng C«ng ty cêp Kinh phý Òn bï Ph i thu kh c tæng céng Tæng C«ng ty ph i tr : TT Tªn C«ng ty Sè ph i tr Çu kú Sè ph i tr ph t sinh trong kú Sè tr trong kú Sè cßn ph i tr cuèi kú C«ng ty con C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng Ph i tr kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng Ph i tr kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Ph i tr kh c Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng C«ng ty CP KÕt cêu thðp vµ M¹ kïm Mªca VNECO Ph i tr kh c C«ng ty CP Du lþch Xanh NghÖ An Ph i tr kh c C«ng ty CP Du lþch Xanh HuÕ Ph i tr kh c Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng C«ng ty Çu t vµ X y dùng iön Håi Xu nvneco ( ) Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng ( ) Tªn C«ng ty liªn kõt C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan thu xõp týn dông C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng

30 Tæng C«ng ty cæ phçn x y dùng iön ViÖt nam ThuyÕt minh B o c o tµi chýnh hîp nhêt (tiõp theo) (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) TT Tªn C«ng ty Sè ph i tr Çu kú Sè ph i tr ph t sinh trong kú Sè tr trong kú Sè cßn ph i tr cuèi kú 11 C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng Ph i tr kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Ph i tr kh c C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Giao dþch liªn quan hîp ång x y dùng C«ng ty CP X y dùng iön VNECO Ph i tr kh c tæng céng

31

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S

B ng tæng hîp sinh viªn kho îc cêp häc bæng k I N m häc (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M S B ng tæng hîp sinh viªn kho 54-58 îc cêp häc bæng k I N m häc 2013-2014 (Theo quyõt Þnh sè 513/Q -CTSV$QLSV ngµy 5 th ng 5 n m 2014) STT Họ và tªn M SV Líp Số tiền Sè TK 1 ç V n D ng 535354 54CB1 2,825,000

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G

Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi B ng ióm Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Líp QU N Lý HCNN Vµ QL NGµNH G Bé gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng ¹i häc S ph¹m Hµ Néi Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc 1 1001 Bïi ThÞ An 10-10-1994 N 6.5 ¹t GD MÇm non-a 2 1002 Cï ThÞ L u An 15-10-1996 VËt lý-a

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÂN BOÙN MIEÀN NAM 125B Caùch Maïng Thaùng 8 Quaän 3 TP. Hồ Chí Minh ÑT: (08) 38325889 / 38393931 Fax 38322807 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH (Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016)

Chi tiết hơn

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam

Huongdan Thu tuc Chuan bi va Thuc hien Du an ADB tai Viet Nam HTKT sè 3476-VIE 3 Lêi nãi Çu Nh»m hç trî cho c«ng cuéc c i c ch nòn kinh tõ vµ x héi cña ViÖt Nam, týnh Õn cuèi n m 2001, céng ång c c nhµ tµi trî quèc tõ cam kõt tµi trî hç trî ph t trión chýnh thøc

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B

C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: Fax: B C«ng ty cæ phçn bao b nhùa sμi gßn saplastic Þa chø: êng sè 10, KCN T n B nh, Q. T n Phó, TP Hå ChÝ Minh iön tho¹i: 0838 162 767 - Fax: 0838 155 262 B o c o tμi chýnh Cña C«ng ty cæ phçn bao b nhùa Sμi

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn