05 TCVN pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "05 TCVN pdf"

Bản ghi

1 êng s¾t khæ 143 5mm - Tiªu chuèn thiõt kõ Railway gauge 1435mm - Design standard 1. Quy Þnh chung 1.1. Tiªu chuèn nµy p dông Õn thiõt kõ míi, thiõt kõ më réng vµ c i t¹o êng s¾t khæ 1435 mm. èi víi mét tuyõn êng s¾t c biöt, khi cçn vën dông c c quy Þnh ch a cã trong tiªu chuèn nµy ph i îc c c cêp cã thèm quyòn quyõt Þnh. Chó thých: 1. TuyÕn êng s¾t khæ 1435 mm chuyªn Õn phôc vô cho xý nghiöp c«ng nghiöp, nõu xðt vò khèi l îng vën chuyón vµ ý nghüa kinh tõ kü thuët t ng ng víi êng s¾t c«ng céng th ph i thiõt kõ theo tiªu chuèn nµy. 2. Khi tuyõn êng s¾t i qua khu vùc éng Êt ngoµi tiªn chuèn nµy cßn ph i tu n theo c c quy Þnh trong tiªu chuèn thiõt kõ nhµ vµ c«ng tr nh ë vïng cã éng Êt CÊp êng s¾t ph i îc x c Þnh theo ý nghüa chøc n ng sö dông trong toµn bé hö thèng êng s¾t vµ khèi l îng vën t i hµnh kh ch, hµng ho iòu tra îc. êng s¾t khæ 1435 mm chia lµm 3 cêp: êng s¾t cêp I øng víi mét trong nh ng iòu kiön d íi y: a) êng trôc chýnh cã ý nghüa Æc biöt quan träng trong hö thèng êng s¾t vò chýnh trþ, kinh tõ, quèc phßng hoæc nèi th«ng víi n íc ngoµi. b) C êng é vën t i hµng h íng næng ë n m khai th c thø 5, mçi n m Ýt nhêt 5 triöu tên km/km. c) C êng é vën t i hµng h íng næng ë n m khai th c thø 5 t ng èi nhá nh ng ë n m khai th c thø l0, mçi n m Ýt nhêt lµ 7 triöu tên km/km. d) Sè «i tµu kh ch mçi ngµy ªm ë n m khai th c thø 5 tõ 7 «i trë lªn (kó c tµu êng dµi vµ tµu khu o¹n). êng s¾t cêp II lµ êng s¾t c«ng céng kh«ng thuéc cêp I vµ cêp III. êng s¾t c¾p III lµ êng s¾t sö dông ë Þa ph ng vµ c c êng s¾t c«ng céng kh c cã l îng vën t i t ng èi nhá, c êng é vën t i hµng cña h íng xe næng t ng lai mçi n m d íi 3 triöu tên km/km. NÕu l îng vën t i n m thø l0 tuy kh«ng v ît qu 3 triöu tên km/km, nh ng trong t ng lai cã kh n ng v ît qu, 3 triöu tên km/km th thiõt kõ theo tiªu chuèn êng cêp II. N m khai th c týnh tõ khi tuyõn êng chýnh thøc giao cho c quan chñ quan. CÊp I êng ph i îc x c Þnh trªn c së luën chøng kinh tõ kü thuët ViÖc ph n chia thêi k trang bþ kü thuët vµ týnh to n kinh tõ kü thuët cña êng s¾t x y dùng míi vµ më réng theo khæ 1435 mm Òu ph i c n cø vµo c c thêi k týnh to n vµ khèi l îng vën t i t ng øng.

2 Thêi k týnh to n quy Þnh lµ n m khai th c thø 3, thø 5, thø 10 vµ t ng lai C c th«ng sè c b n ( é dèc chñ ¹o, chiòu dµi; sö dông cña êng ãn tiôn, lo¹i søc kðo, sè êng chýnh, s å bè trý ióm ph n giíi o¹n qu n lý søc kðo cêp iön cho tuyõn iön khý hãa vµ bè trý o¹n Çu m y) lµ nh ng yõu tè quyõt Þnh n ng lùc th«ng qua, n ng lùc vën t i cña tuyõn êng. C«ng suêt cña c c h¹ng môc c«ng tr nh thiõt bþ, còng nh h íng tuyõn c b n cña êng ph i x c Þnh theo kõt qu týnh to n kinh tõ kü thuët øng víi thêi k t ng lai, cã xðt Õn tiõt kiöm chi phý thêi k Çu vµ b o m tõng b íc tiõp theo t ng c êng tuyõn êng øng víi nhþp t ng c êng vën t i ThiÕt kõ êng s¾t ph i theo h íng Ýt chiõm ruéng Êt vµ kõt hîp tèt víi c c quy ho¹ch kh c (nh c«ng nghiöp, thuû lîi, giao th«ng thuû bé, «thþ v.v...) cña trung - ng vµ Þa ph ng. Khi so s nh ph ng n thiõt kõ êng s¾t x y dùng míi hoæc c i t¹o êng hiön cã, x y dùng êng thø hai, c i t¹o c c c«ng tr nh thiõt bþ cña êng s¾t ph i xðt Õn ý nghüa sö dông, nhu cçu vën t i vµ iòu kiön Þa h nh, Þa chêt, th v n, kõt hîp víi týnh to n kinh tõ, kü thuët, bao gåm hiöu qu vèn Çu t iòu kiön thi c«ng ThiÕt kõ êng s¾t vµ c c c«ng tr nh thiõt bþ trªn êng s¾t ph i chó ý vën dông thuët míi, ph ng ph p thi c«ng tiªn tiõn vµ ph ng ph p qu n lý khai th c tiªn tiõn. ThiÕt kõ êng s¾t ph i xðt toµn bé c c yªu cçu: N ng lùc th«ng qua, n ng lùc vën t i vµ n ng lùc cao h n yªu cçu trªn khu gian, ë ga vµ Çu mèi, cho tõng thêi k týnh to n cña toµn tuyõn vµ cña tõng o¹n. Khi thiõt kõ ph i tën dông thiõt bþ vµ c c c«ng tr nh hiön cã, bè trý mét c ch hîp lý trang bþ kü thuët tr íc m¾t vµ l u dµi N ng lùc th«ng qua theo yªu cçu ph i týnh theo khèi l îng vën t i, cã xðt tíi chêt biõn éng cña l îng vën t i th ng lín nhêt vµ l îng dù tr cña nã. N ng lùc th«ng qua ph i tháa m n îc yªu cçu cña tæng sè «i tçu týnh theo å ch¹y tçu song song cña sè «i tµu kh ch, tçu hµng. C c tçu kh c nhau týnh riªng theo tõng hö sè týnh æi t ng øng, sau ã t ng thªm 20% l îng dù tr cho tuyõn êng n vµ 15% cho tuyõn êng «i ViÖc thiõt kõ n ng lùc vµ lo¹i h nh c c c«ng tr nh thiõt bþ ph i theo quy Þnh d íi y: a) C c th«ng sè c b n liöt kª d íi y cña êng s¾t x y dùng míi, x y dùng êng thø hai hoæc më réng ph i xðt tíi sù ph t trión t ng lai cña êng kõt hîp víi týnh to n kinh tõ kü thuët vµ ph i phï hîp víi trang bþ kü thuët m¹ng l íi êng s¾t hiön cã: - H íng chýnh cña êng; - Lo¹i Çu m y; - êng quay vßng Çu m y; - B n kýnh êng cong nhá nhêt; - TÝn hiöu, tëp trung vµ ãng êng. b) C c h¹ng môc c«ng tr nh liöt kª d íi y ph i thiõt kõ dùa vµo cêp êng s¾t vµ c c yõu tè kh c quy Þnh trong tiªu chuèn nµy:

3 - ChiÒu réng vµ é cao vai êng; - T i träng týnh to n cña cçu cæng vµ tünh kh«ng d íi cçu, tçn suêt l u l îng n íc lò týnh to n nèi gi a hai êng cong, mæt b»ng vµ chiòu dµi o¹n dèc; - NÕu tíi n m khai th c thø ba dïng c c thiõt bþ ãng êng tù éng, iòu é tëp trung vµ diön khý tëp trung chiòu dµi dïng îc cña êng ãn tiôn tµu ph i lµm theo tiªu chuèn l u dµi chän. c) C c h¹ng môc c«ng tr nh liöt kª d íi y ph i îc x c Þnh theo týnh chêt vµ khèi l îng vën t i cña n m khai th c thø l0: - Quy m«cña tr¹m biõn thõ iön kðo vµ c ch bè trý trªn êng s¾t iön khý ho ; - Lo¹i, kióu cét ì m¹ng l íi d y iön tiõp xóc; - Quy m«cña khu vùc o¹n Çu m y, o¹n toa xe vµ khu vùc ga chýnh, thiõt bþ kü thuët tµu kh ch; - Khèi tých nhµ ga kh ch; - DiÖn tých µi týn hiöu tëp trung; - DiÖn tých nhµ m y th«ng tin; - KiÓu cét iön cña êng d y iön th«ng tin; - D y c p iön th«ng tin bªn ngoµi thµnh phè d y c p iön trung kõ, d y c p diön dén vµo ga; - ThiÕt bþ thý nghiöm th«ng tin; - M y n¹p iön vµ b ng ph n phèi iön; d) C c h¹ng môc c«ng tr nh liöt kª d íi y ph i îc x c Þnh theo týnh chêt vµ khèi l îng vën t i n m khai th c thø 5. - Lo¹i h nh vµ sè l îng kiòn tróc phçn trªn cña êng; - ChiÒu réng nòn ga; - N ng lùc cña thiõt bþ dèc gï; - ThiÕt bþ khãa liªn éng trong ga; - Sè vþ trý söa ch a Çu m y trong gian söa ch a cña o¹n Çu m y; - DiÖn tých gian söa ch a toa xe; - DiÖn tých x ëng söa ch a; - N ng lùc thiõt bþ chønh bþ; - êng èng dén n íc cña o¹n Çu m y, o¹n toa xe vµ tr¹m ra xe; - Quy m«c c nhµ lµm viöc kü thuët, nhµ v n phßng vµ nhµ s n xuêt. - D y c p iön th«ng tin cña khu vùc. Trong tr êng hîp c biöt, nõu îc c c cêp cã thèm quyòn quyõt Þnh th chiòu dµi dïng îc cña êng ãn tiôn thêi k Çu cã thó x c Þnh theo yªu cçu cña n m khai th c thø 3. e) C c h¹ng môc c«ng tr nh liöt kª d íi y ph i îc x c Þnh theo týnh chêt vµ khèi l îng vën t i cña n m khai th c 3; - Sè l îng ga tr nh vµ tr¹m týn hiöu (ë thêi k Çu);

4 - Sè êng trong ga; - ThiÕt bþ týn hiöu trong khu gian; - ThiÕt bþ cña x ëng söa ch a; - ChiÒu dµi ke ga cña kh ch; - DiÖn tých nhµ kho hµng ho vµ chiòu dµi ke hµng ho ; - Sè l îng d y th«ng tin; - Dung l îng l¾p Æt thiõt bþ cña tr¹m iön tho¹i, tr¹m iön h o vµ phßng m y th«ng tin; - C«ng tr nh kiõn tróc nhµ ë vµ sinh ho¹t v n hãa (khi sè l îng c n hé nh n viªn ë ga lín cã thó chia thµnh nhiòu n m x y dùng theo nhu cçu) Khi thiõt kõ thiõt bþ vµ c«ng tr nh cña êng s¾t ph i theo khæ giíi h¹n tiõp gi p kiõn tróc quy Þnh trong qu n lý kü thuët êng s¾t. Ngoµi ra èi víi c c tuyõn êng s¾t thiõt kõ ch¹y iön hoæc sï iön khý hãa cßn ph i theo khæ giíi h¹n bæ sung cho tuyõn ch¹y iön (phô lôc l kìm theo tiªu chuèn nµy). Khi më réng êng s¾t, nõu thiõt bþ vµ c«ng tr nh kh«ng phï hîp víi khæ giíi h¹n quy Þnh th cho phðp theo c c qui Þnh riªng cña Bé Giao th«ng vën t i ViÖc thiõt kõ c c thiõt bþ vµ kõt cêu ph i b o m c c yªu cçu d íi y: - Sö dông an toµn trong thêi gian dµi kh«ng lµm gi n o¹n ch¹y tµu. - Phï hîp víi é æn Þnh, é cøng vµ é bòn trong c c quy tr nh thiõt kõ chuyªn ngµnh. - TiÕt kiöm mét c ch hîp lý viöc dïng gç, xi m ng vµ s¾t thðp, u tiªn dïng vët liöu t¹i chç vµ dïng vët liöu thay thõ mét c ch thých ng; - XÐt tíi ph ng ph p thi c«ng c giíi, c«ng x ëng ho, ph ng ph p thi c«ng é nhanh, dïng kõt cêu l¾p ghðp vµ c c kõt cêu Õn s½n c khèi (ë x ëng) b»ng bª t«ng cèt thðp; - Lo¹i h nh c c c«ng tr nh, thiõt bþ chän dïng ph i phï hîp víi yªu cçu kü thuët vµ mü thuët; - ViÖc thiõt kõ c c thiõt bþ vµ c«ng tr nh kiõn tróc êng s¾t ph i vën dông thiõt kõ ión h nh; Ph i tën dông c c lo¹i thiõt bþ m y mãc s n xuêt trong n íc. 2. MÆt c¾t däc vµ mæt b»ng cña êng 2.1. MÆt c¾t däc cña êng khu gian X c Þnh é dèc chø ¹o cña êng s¾t ph i dùa theo iòu l.4, ång thêi ph i thých øng víi nhiöm vô vën t i cña tuyõn êng, kõt hîp víi iòu kiön Þa h nh týnh to n kinh tõ, kü thuët vµ ph i xðt tíi týnh hö thèngsè tên kðo cöa oµn tµu trong m¹ng l íi êng s¾t c n íc. é dèc chø ¹o vµ é dèc c n b»ng kh«ng îc v ît qu 12% èi víi êng s¾t cêp I vµ II vµ 20% èi víi êng s¾t cêp III. é dèc lín h n tèc é chø ¹o gåm é dèc thªm søc kðo, é dèc c n b»ng vµ é dèc éng n ng.

5 é dèc lín h n trþ sè cña é dèc chø ¹o chø îc p dông trong tr êng hîp Æc biöt trªn c së so s nh kinh tõ, kü thuët vµ ph i îc cêp cã thèm quyòn xðt duyöt. NÕu êng cong cã b n kýnh b»ng vµ nhá h n 400m n»m trªn dèc chø ¹o th khi thiõt kõ ph i xðt tíi hö sè b m cña Çu m y bþ gi m thêp mµ gi m é dèc theo b ng 1 (b ng gi m hö sè b m (% ) vµ gi m é dèc ( ) chø ¹o trong êng cong). B ng l B n kýnh êng cong (m) HÖ sè gi m b m % é dèc chø ¹o vµ é dèc lín nhêt ,30 0,4 0,55 0,7 0,85 1,00 1,10 1,20 1,30 1, ,60 0,8 1,1 1,4 1,7 2,00 2,20 2,40 2,60 2, ,90 1,2 1,65 2,1 2,55 3,00 3,30 3,60 3,90 4,00 B ng 2 é dèc chø ¹o é dèc hai Çu ,5 10,5 12,5 14,0 16,0 17,5 19,5 21, ,5 25,0 25,0 Trªn êng s¾t khèi l îng vën t i hµng ho kh«ng c n b»ng, l îng vën t i h íng xe næng lín h n râ röt, nõu týnh tr íc îc sau nµy khèi l îng vën t i t ng lªn, tø lö luång hµng hai h íng kh«ng thay æi nhiòu th h íng xe nhñ cã Þa h nh h¹n chõ cho phðp dïng é dèc c n b»ng lín h n é dèc h¹n chõ cña h íng xe næng ChØ cho phðp thiõt kõ é dèc søc kðo béi ë nh ng n i Þa h nh khã kh n vµ khi ã tõng khu gian c biöt hay trªn toµn o¹n quay vßng Çu m y Òu cã thó dïng é dèc nµy. C c khu gian c biöt dïng é dèc thªm søc kðo ph i bè trý ë gçn ga khu o¹n é dèc cho phðp lín nhêt khi dïng hai Çu m y c«ng suêt b»ng nhau Õn kðo ph i c n cø vµo é dèc chø ¹o quy Þnh trong b ng 2 (b ng é dèc hai Çu m y kðo ( ) ChiÒu dµi o¹n dèc trªn mæt c¾t däc tuyõn kh«ng îc ng¾n h n 1/2 chiòu dµi oµn tµu thêi k sau. HiÖu sè ¹i sè lín nhêt cña hai é dèc liòn nhau trªn mæt c¾t däc kh«ng îc v ît qu trþ sè é dèc chø ¹o h íng xe næng, trõ 3 tr êng hîp é dèc cã h¹i. o¹n dèc cã h¹i lµ o¹n dèc trªn ã khi oµn tµu xuèng dèc ph i h m Õn gi m tèc é. o¹n dèc cã h¹i îc x c Þnh theo mét trong 3 tr êng hîp sau y: a. Khi mæt c¾t däc h nh lâm é dèc b nh qu n cña o¹n xuèng dèc lín h n 4 vµ chiòu cao xuèng dèc cña nã lín h n l0m;

6 b. Khi mæt c¾t däc h nh bëc thang, é dèc lín h n 4 vµ chiòu cao xuèng dèc lín h n 10m c. MÆt c¾t däc h nh låi b»ng hai lçn chiòu dµi oµn tµu hµng týnh tõ ch n dèc cña êng xuèng dèc lín h n 4 vµ cao h n l0m. HiÖu ¹i sè cña hai é dèc liòn nhau trªn mæt c¾t däc trong ph¹m vi o¹n dèc cã h¹i, khi é dèc chø ¹o b»ng vµ lín h n 8 th kh«ng îc qu l/2 cña é dèc chø ¹o khi é dèc chø d¹o nhá h n 8 th kh«ng îc qu 4. Khi thiõt kõ mæt c¾t däc, Õn b o m hiöu sè ¹i sè hai é dèc kh«ng îc v ît qu quy Þnh nãi trªn, lùc cçn thiõt ph i Æt nh ng o¹n dèc b»ng hay dèc chuyón tiõp ë nh ng chç æi dèc. ChiÒu dµi cña nh ng o¹n dèc nµy kh«ng îc nhá h n trþ sè ghi trong b ng 3 (b ng chiòu dµi nhá nhêt cña o¹n dèc). B ng 3 CÊp êng 4 5 Õn 6 é dèc chø ¹o vµ é dèc hai Çu m y 7 Õn Õn Õn 20 I vµ II Õn 25 III Trong nh ng tr êng hîp d íi y, chiòu dµi o¹n dèc trªn mæt c¾t däc èi víi bêt cø é dèc chø ¹o nµo Òu cho phðp rót ng¾n tíi 200m. - o¹n b»ng chia dèc trªn o¹n mæt c¾t däc h nh låi (trõ mæt c¾t däc h nh låi ë iòu 2.l.4). - o¹n dèc chuyón tiõp trªn o¹n mæt c¾t däc liªn tôc låi lªn hay liªn tôc lâm xuèng - o¹n dèc mæt c¾t däc trong êng cong khi êng cong nµy cçn gi m é dèc NÕu o¹n b»ng chia dèc cã chiòu dµi b»ng vµ lín h n l00m n»m trong nòn êng µo, th ph i dïng hai o¹n xuèng dèc kh«ng bð h n 2 Õn thay cho o¹n chia dèc vµ cho phðp dïng êng cong øng h nh parab«n Õn thay cho o¹n dèc chuyón tiõp (theo quy Þnh cña iòu 2.l.6) Hai o¹n dèc liòn nhau trªn mæt c¾t däc ph i nèi víi nhau b»ng êng cong øng parab«n hay êng cong øng h nh trßn, nh ng trªn mçi tuyõn êng s¾t kh«dïng hai lo¹i êng cong øng. Khi thiõt kõ d¹ng h nh trßn, chiòu dµi vµ hiöu ¹i sè é dèc ph i phï hîp víi quy Þnh cña iòu 2.l.6. Khi thiõt kõ êng cong øng parab«n th chiòu dµi vµ hiöu sè ¹i sè é dèc kh«ng bþ h¹n chõ bëi quy Þnh cña iòu 2.l.4. Khi thiõt kõ êng cong øng trªn tuyõn êng ch¹y tµu tèc é cao, tèt nhêt dïng d¹ng parab«n.

7 Khi thiõt kõ êng cong øng nõu hiöu sè ¹i sè hai o¹n dèc gçn nhau cña êng s¾t cêp I, II lín h n 3 vµ cña êng s¾t cêp III lín h n 4 th ph i nèi b»ng êng cong øng h nh trßn. B n kýnh êng cong øng trªn êng s¾t cêp I, II lµ 10000m, trªn êng s¾t cêp III lµ 5000m. êng cong øng h nh trßn ph i thiõt kõ ë ngoµi êng cong chuyón tiõp cña êng cong mæt b»ng. V vëy vþ trý ióm æi dèc trªn mæt c¾t däc ph i c ch ióm Çu hay ióm cuèi cña êng cong chuyón tiõp còng nh c ch hai Çu cçu kh«ng cã bal t mét kho ng c ch. Trªn êng s¾t cêp I, II kho ng c ch nµy îc nhá h n 5 i; trªn êng s¾t cêp III kh«ng îc nhá h n 2,5 i, trong ã i lµ hiöu sè ¹i sè cña hai o¹n dèc liòn nhau Khi thiõt kõ êng cong øng nõu hiöu sè ¹i så cña o¹n dèc liòn nhau lín h n 2 th ph i nèi b»ng êng cong øng parab«n. Ti lö æi dèc cña måi o¹n 20m êng cong øng kh«ng îc lín h n quy Þnh cña b ng 4 (B ng tø lö æi dèc cña chiòu dµi êng cong øng parab«n). B ng 4 CÊp êng s¾t I vµ II III é dèc chø ¹o ( ) MÆt c¾t däc h nh låi MÆt c¾t däc h nh lâm TØ lö æi dèc cña mçi o¹n Trªn 12 1,2 0,6 6 Õn 12 1/10 é dèc chø ¹o 1/12 é dèc chø ¹o D íi 6 0,6 0,5 Trªn 12 1,6 0,8 6 Õn 12 2/15 é dèc chø ¹o 1/15 é dèc chø ¹o D íi 6 0,8 0,4 êng cong øng h nh parab«n thiõt kõ ë ngoµi êng cong chuyón tiõp cña hai Çu êng cong mæt b»ng, nh ng kh«ng bþ h¹n chõ bëi êng cong chuyón tiõp. êng cong øng h nh parab«n kh«ng îc thiõt kõ trªn cçu kh«ng cã bal t th«ng th êng Trªn o¹n êng xuèng dèc cã h¹i, khi iòu kiön hçm kh«ng b o m ch¾c ch¾n, ph i xðt lµm êng tr nh n¹n. ióm nèi ray cña êng tr nh n¹n cçn bè trý gçn yõt hçu cña ga. MÆt c¾t däc êng tr nh n¹n ph i b o m kh n ng oµn tµu vµo ã dõng l¹i îc MÆt b»ng cña êng khu gian êng cong trªn tuyõn míi cçn thiõt kõ víi b n kýnh theo trþ sè trong b ng 5 vµ 6 nh ng ph i kh«ng lín h n 4000m vµ kh«ng nhá h n 200m. Trªn c c tuyõn cêp II vµ c c tuyõn cêp I kh«ng dù Þnh cho ch¹y tµu kh ch víi tèc é lín h n 120km/h cã thó dïng b n kýnh cong nhá nhêt tíi 800m vµ tuyõn cêp III tíi 500m.

8 Trong iòu kiön khã kh n, klï cã c së kinh tõ, kü thuët, cho phðp dïng b n kýnh êng cong nhá tíi 400m trªn c c tuyõn cêp I vµ II, vµ 250m trªn c c tuyõn cêp III Trong iòu kiön Æc biöt khã kh n vµ trong iòu kiön miòn nói, khi îc cêp cã thèm quyòn xðt duyöt cã thó dïng b n kýnh nhá tíi 300m trªn tuyõn cêp I; 250m trªn tuyõn cêp II vµ c c o¹n tuyõn rï nh nh trong Çu mèi : 200m trªn tuyõn cêp III; 150m trªn c c o¹n tuyõn phô, o¹n tuyõn liªn l¹c, o¹n tuyõn phôc vô c«ng t c dån TrÞ sè b n kýnh nhá nhêt cña êng cong khi thiõt kõ êng thø hai vµ c i t¹o tuyõn hiön cã îc x c Þnh theo tèc é lín nhêt quy Þnh ch¹y tµu vµ trþ sè b n kýnh êng cong cña êng hiön cã. Khi trªn êng hiön cã tån t¹i c biöt c c êng cong b n kýnh nhá, lµm h¹n chõ tèc é quy Þnh ch¹y tµu trong c o¹n (khu gian), tr êng hîp cã c së kinh tõ kü thuët nªn t ng trþ sè b n kýnh c c êng cong nµy vµ xðt Õn c i t¹o êng cong t ng øng trªn êng hiön cã êng cong cña êng thø hai thiõt kõ ång t m vµ l în theo êng cong cña êng hiön cã. Khi l în theo êng cong cña êng hiön cã th b n kýnh êng cong cña êng thø hai cçn thiõt kõ kh«ng æi trªn suèt chiòu dµi êng cong trßn. Trong iòu kiön khã kh n khi Õn tho m n yªu cçu ã sï dén Õn ph i c i t¹o nòn Êt hiön cã hoæc c«ng tr nh nh n t¹o, th cho phðp duy tr c c b n kýnh cã trþ sè kh c nhau víi chiòu dµi mçi êng cong trßn n, nh ng kh«ng ng¾n h n 300m vµ trong mäi tr êng hîp kh«ng ng¾n h n l00m Trªn êng cêp I vµ cêp II khi êng th¼ng nèi tiõp víi êng cong trßn cã b n kýnh b»ng hay nhá h n 4000m; trªn êng cêp III, khi êng th¼ng nèi tiõp víi êng cong trßn cã b n kýnh b»ng hay nhá h n 2000m vµ khi hai êng cong trßn cïng chiòu nèi tiõp nhau th ph i nèi b»ng êng cong chuyón tiõp. B ng 5 B n kýnh êng ChiÒu dµi êng cong chuyòn tiõp cong trßn êng s¾t cêp I êng s¾t cêp II êng s¾t cêp III (1) (2) (3) (4)

9 Chó thých: Trong b ng 5 ë iòu kiön khã kh n, khi vën dông 3 cét trþ sè thuéc mäi cêp êng trªn nguyªn t¾c nh sau: 1. TrÞ sè lín nhêt dïng ë vïng cã tèc é lín (xêp xø tèc dé lín nhêt) 2. TrÞ sè nhá nhêt dïng ë vïng tèc é nhá (xêp xø tèc é l m giíi) 3. TrÞ sè trung b nh dïng ë vïng tèc é trung b nh ChiÒu dµi êng cong chuyón tiõp ph i dùa theo quy Þnh cña b ng 5 (b ng chiòu dµi êng cong chuyón tiõp (m). Víi c c êng cong nèi tiõp nhau th chiòu dµi cña êng cong chuyón tiõp gi a c c êng cong trßn ã ph i x c Þnh theo týnh to n ChiÒu dµi êng cong chuyón tiõp nåi gi a c c êng cong trßn cïng chiòu b n kýnh kh c nhau do thiõt kõ quy Þnh nh ng kh«ng îc nhá h n 20m. ChiÒu dµi nhá nhêt cña êng cong trßn gi a hai êng cong chuyón tiõp trong mäi tr êng hîp lµ 14m Gi a hai êng cong chuyón tiõp thuéc hai o¹n cong liòn nhau ph i nèi b»ng mét o¹n th¼ng. ChiÒu dµi nhá nhêt cña o¹n th¼ng gi a hai êng cong chuyón gçn nhau ghi trong b ng 6 (B ng chiòu dµi nhá nhêt cña o¹n êng thang giöa hai êng cong (m)). Khi bè trý o¹n êng th¼ngtheo b ng 6 mµ khèi l îng c«ng tr nh lín, th trªn hai êng cong ng îc chiòu cã thó bè trý o¹n th¼ng. ë êng cêp I,II o¹n th¼ng nhá nhêt lµ 30m; ë êng cêp III o¹n thang nhá nhêt lµ 20m. Trong tr êng hîp nh trªn èi víi hai êng cong cïng chiòu cã b n kýnh b»ng hoæc kh c nhau kh«ng lín ph i thiõt kõ thµnh mét êng cong hoæc êng cong ghðp. B ng 6 CÊp êng s¾t ChiÒu dµi nhá nhêt cña o¹n êng th¼ng giøa hai êng cong (týnh tõ khëi ióm êng cong chuyón tiõp trë i) Hai êng cong ng îc chiòu Hai êng cong cïng chiòu

10 I, II III MÆt C¾t däc vµ mæt b»ng cña êng trong ga (trªn ióm ph n giíi) Lo¹i h nh c c ga ph i îc chän theo týnh to n kinh tõ kü thuët. èi víi ga tr nh, ga trung gian cña êng s¾t ph i tuú theo iòu kiön Þa h nh vµ sù cçn thiõt ph t trión thµnh êng «i mµ chän lo¹i h nh xõp däc, nöa xõp däc hay xõp ngang, Ga tr nh vµ ga trung gian trong cïng mét khu gian, ph i thiõt kõ theo mét lo¹i h nh. Trong c c khu gian êng «i, hoæc sï lµm êng thø hai trong t ng lai vµ c c khu o¹n dù Þnh tæ chøc ch¹y tµu gæp nhau kh«ng dõng th ga tr nh, ga trung gian nªn thiõt kõ theo lo¹i h nh xõp däc hoæc nöa xõp däc. Ga tr nh vµ ga trung gian cña êng s¾t cêp III thiõt kõ theo lo¹i h nh xõp ngang Trªn êng s¾t cêp I vµ II khi dïng lo¹i h nh xõp ngang th cçn xðt tíi viöc ph t trión thµnh xõp däc hay nöa xõp däc sau nµy îc dô dµng ChiÒu dµi nòn cña c c ga khu gian, ga trung gian, ga tr nh ph i dùa vµo lo¹i h nh trong thêi k sau Õn chän theo b ng 7 vµ b ng 8 (B ng 7 - b ng chiòu dµi nòn ga ( êng s¾t cêp I,II) vµ (B ng 8 - b ng chiòu dµi nòn ga êng s¾t cêp III). Chó thých: 1. ChiÒu dµi nòn ga Òu ch a îc týnh Õn chiòu dµi cña êng cong øng khi thiõt kõph i dùa theo hiöu ¹i sè é dèc liòn nhau Ò týnh thªm. 2. Nh ng con sè trong b ng lµ týnh theo oµn tµu kh ch th«ng qua êng bªn, dïng sè 12, khi cçn thiõt cã oµn tµu kh ch ch¹y tíi tèc é cao th«ng qua êng bªn, dïng ghi sè 18 th chiòu dµi ga ph i týnh t ng thªm. B ng 7 Lo¹i ga Ga tr nh Ga trung gian Ga khu o¹n Lo¹i h nh ga ChiÒu dµi êng ãn tiôn tçu trong thêi k sau KiÓu xõp däc KiÓu nöa xõp däc KiÓu xõp ngang KiÓu xõp däc KiÓu nöa xõp däc KiÓu xõp ngang KiÓu xõp däc KiÓu nöa xõp däc KiÓu xõp ngang

11 B ng 8 Lo¹i ga ChiÒu dµi dïng îc cña êng ãn tiôn tµu trong thêi k sau Ga tr nh Ga trung gian Ga khu o¹n NÒn ga cña khu o¹n ga trung gian, ga tr nh nªn bè trý trªn êng b»ng cã thó Æt trªn êng dèc nh ng b o m oµn tçu khëi éng îc. é dèc êng kh«ng v ît qu 1,5 èi víi ga khu o¹n vµ ga trung gian; kh«ng v ît qu 2,5 èi víi ga tr nh. èi víi ga tr nh kióu xõp däc hay kióu nöa xõp däc, kh«ng c¾t Çu m y, kh«ng c¾t toa xe, vµ kh«ng cã c«ng t c dån tçu th cã thó thiõt kõ chiòu dµi nòn ga nhá h n chiòu dµi quy Þnh ë b ng 7 vµ b ng 8, nh ng kh«ng îc nhë h n chiòu dµi nòn ga cña ga tr nh kióu xõp ngang. C n cø vµo t nh tr¹ng mæt c¾t däc ë 2 Çu ga tr nh, êng ãn tiôn tçu cña mét h íng trong ga îc Æt ë trong ph¹m vi nòn ga, cßn êng ãn tiôn cña h íng kia cã thó Æt trªn êng dèc kh«ng qu 6. Trong têt c c c tr êng hîp kõ trªn, é dèc b nh qu n kh«ng îc lín h n é dèc chø ¹o trõ i lùc c n khëi éng vµ lùc c n êng cong vµ ph i b o m oµn tçu cã thó khëi éng îc ë vþ trý bêt lîi nhêt. Lùc c n khëi éng cña oµn tµu kh«ng îc nhá d íi 4kg/tÊn. Nh ng trong bêt cø tr êng hîp nµo, é dèc cña c c o¹n dèc kh«ng v ît qu êng ãn, tiôn tµu cña ga khu do¹n, ga trung gian, ga tr nh, trong ph¹m vi chiòu dµi sö dông cçn thiõt kõ trªn êng b»ng. Trong iòu kiön Þa h nh khã kh n, nõu gi m bít îc khèi l îng c«ng tr nh lín hay cã thó rót ng¾n îc chiòu dµi cña êng míi th trong c c ga x y dùng míi hay më réng cã thó bè trý mét phçn hay toµn bé êng ãn, tiôn trªn o¹n dèc phï hîp víi quy Þnh cña iòu êng ãn tiôn chuyªn dïng cho mét h íng cçn thiõt kõ trªn êng b»ng hay trªn êng xuèng dèc theo h íng oµn tµu ch¹y. Khi khèi l îng vën t i trªn hai h íng cña êng s¾t kh«ng c n b»ng râ röt ph i bè trý êng ãn tiôn trªn êng b»ng hay trªn êng xuèng dèc cña h íng xe næng CÇn thiõt kõ toµn chiòu dµi nòn ga trªn mét o¹n dèc, khi khã kh n cã thó thiõt kõ trªn c c o¹n dèc kh c nhau. ChiÒu dµi do¹n dèc vµ ph ng ph p nèi dèc trªn mæt c¾t däc cña nòn ga ph i cã cïng quy Þnh nh êng chýnh khu gian Khi Æt êng ãn, tiôn tµu trªn êng dèc, é dèc cña c c o¹n trong ph¹m vi chiòu dµi, kh«ng îc lín h n l,5 èi víi ga khu o¹n vµ ga trung gian; vµ 2,5 èi víi ga tr nh. Trong tr êng hîp Þa h nh khã kh n, êng ãn, tiôn tµu cña ga tr nh, kh«ng cã c«ng t c dån tµu, c¾t toa xe vµ c¾t Çu m y... cã thó bè trý trªn êng dèc h n

12 1,5 èi víi ga khu o¹n vµ ga trung gian vµ 2,5 èi víi ga tr nh nh ng kh«ng îc dèc qu 6 vµ ph i b o m tµu khëi éng îc. Hai ga tr nh kióu xõp ngang liªn tiõp nhau, kh«ng îc cïng é dèc qu 2,5 o¹n êng vµo Çu mèi vµ êng nh nh cho mét h íng ch¹y tµu ra khái Çu mèi, trong iòu kiön khã kh n îc cêp cã thèm quyòn xðt duyöt th îc thiõt kõ trªn o¹n xuèng dèc lín h n é dèc h¹n chõ, nh ng trªn o¹n mét Çu m y kðo kh«ng îc dèc h n 12. ë o¹n thªm Çu m y kðo kh«ng îc dèc h n 20 (kh«ng bao gåm triöt gi m êng cong) Ga trªn o¹n Þa h nh thuën lîi ph i thiõt kõ trªn mæt c¾t däc h nh låi chiòu cao tõ 4 Õn 6m. Tr íc cét týn hiöu vµo ga ph i cã mét o¹n b»ng chiòu dµi oµn tµu hµng, cã é dèc tho i b o m cho oµn tçu khi ç cã thó khëi éng îc. Khi ga Æt trªn o¹n lâm hoæc o¹n bëc thang cña mæt c¾t däc ph i b o m oµn tµu ç ë ga cã thó t ng tèc é Õn tèc é týnh to n cña Êu m y trªn h íng dèc lªn èi víi tr¹m hµnh kh ch, cho phðp thiõt kõ trªn o¹n dèc mµ oµn tµu kh ch cã thó khëi éng îc, nh ng kh«ng îc dèc qu 8. Trong iòu kiön Æc biöt khã kh n khi cã c n cø kinh tõ, kü thuët thých ng cho phðp thiõt kõ tr¹m hµnh kh ch trªn o¹n dèc qu èi víi êng xõp dì hµng ho ph i thiõt kõ trªn êng b»ng hay trªn êng dèc kh«ng qu l,5 vµ trªn êng cong b n kýnh kh«ng bð h n 600m. Trong iòu kiön khã kh n Æc biöt b n kýnh êng cong kh«ng îc nhá d íi 500m. êng c¹nh ke ga hµnh kh ch kióu cao nõu ph i Æt trªn êng cong, b n kýnh d íi 60 0 C nhá d íi l.000m, trong iòu kiön Æc biöt khã kh n kh«ng îc nhá d íi 600m. é dèc cña êng chuyªn Õn ç xe hay toa xe kh«ng cã Çu m y vµ é dèc cña o¹n êng trong ph¹m vi Çu m y ç vµ chønh bþ kh«ng îc dèc qu l,5. Trªn ga kh ch vµ ga chønh bþ kü thuët xe kh ch, nõu êng Õn ç oµn xe kh ch hay toa xe kh ch c biöt ph i thiõt kõ trªn o¹n dèc, th é dèc kh«ng qu 1,5. êng trong c c c«ng tr nh kiõn tróc, ph i thiõt kõ trªn êng b»ng êng liªn l¹c, êng s¾t cña b i than vµ êng a lêy toa xe cña b i hµng thiõt kõ trªn êng dèc, é dèc ph i phï hîp víi träng l îng oµn xe vµ søc kðo cña Çu m y, nh ng kh«ng îc dèc qu 20. êng ch¹y Çu m y ngoµi o¹n khi thiõt kõ trªn êng dèc, é dèc kh«ng îc qóa 30. é dèc trong ph¹m vi êng cong cña tam gi c quay kh«ng îc dèc qóa 15 trong ph¹m vi êng côt kh«ng îc dèc qu ChiÒu dµi o¹n dèc thiõt kõ trªn mæt c¾t däc cña êng liªn l¹c, êng ch¹y Çu m y vµ êng tam gi c quay kh«ng îc nhá h n 50m. ióm æi dèc trªn mæt c¾t däc cña c c êng nµy quy Þnh nh d íi y: a) Tõ cæng nhµ kho xe vµ tõ mðp gê cña cçu quay Õn tiõp Çu êng cong ph i cã mét o¹n b»ng kh«ng ng¾n h n 30m.

13 b) Tõ Çu ke cao xõp dì hµng ho Õn khëi ióm êng cong øng kh«ng ng¾n h n 15m, cã thó bè trý trªn êng b»ng hay trªn êng dèc kh«ng qu l, Trong ph¹m vi khu ghi cña êng dån tµu b»ng êng rót dån ph i thiõt kõ êng xuèng dèc h íng vò b i dån. é dèc cña nã ph i x c Þnh theo týnh nh ng kh«ng dèc qu 4. é dèc cña dèc gï th«s hay êng Òu dén trªn mæt c¾t däc Æc biöt kh«ng bþ h¹n chõ bëi giíi h¹n nµy. êng rót dån ngoµi ph¹m vi khu yõt hçu cña b i dån ph i Æt trªn êng dèc kh«ng qu 2,5 hay trªn êng b»ng Khu yõt hçu cña ga ph i thiõt kõ trªn mæt c¾t däc gièng nh êng ga. Trªn êng míi, trong iòu kiön Þa h nh Æc biöt khã kh n ë o¹n khai trión tuyõn, hoæc khi rót ng¾n chiòu dµi nòn ga cã thó gi m bít khèi l îng c«ng tr nh, cho phðp Æt khu yõt hçu (ngoµi ph¹m vi mèc xung ét) cña nh ng, ga tr nh c biöt kh«ng cã c«ng t c dån tçu, trªn é dèc b»ng é dèc chø ¹o trõ i 2 nh ng kh«ng îc qu 10. Ghi c biöt ngoµi ph¹m vi khu ghi vµ êng v¾t cã thó thiõt kõ trªn êng dèc bêt k, kh«ng lín h n é dèc chø ¹o Bé phën t m ph n chï vµ bé phën l ìi cña ghi trªn êng chýnh vµ êng ãn tiôn, ph i bè trý c ch xa ióm æi dèc cña mæt c¾t däc, kh«ng c ch nµy lµ chiòu dµi tiõp tuyõn cña êng cong øng dïng trªn êng ã. èi víi ghi cña êng chýnh vµ êng ãn tiôn tµu cã thó thiõt kõ trªn ióm æi dèc cña mæt c¾t däc (trong ph¹m vi êng cong øng). B n kýnh cña êng cong øng nµy kh«ng îc nhá d íi l0.000m: trªn c c êng kh c kh«ng ch¹y c c oµn tµu chýnh quy kh«ng îc nhá h n d íi5000m. Trªn mæt c¾t däc cña dèc gï vµ tr êng hîp Æc biöt khã kh n trong ph¹m vi êng cong nèi dén cña ghi cho phðp thiõt kõ b n kýnh êng cong øng b»ng hoæc lín h n 2000m Ga ph i Æt trªn êng th¼ng, trong iòu kiön khã kh n, cho phðp Æt trªn êng cong, b n kýnh êng cong kh«ng îc nhá d íi quy Þnh thêp nhêt, dïng cho tuyõn trong khu gian, nh ng trªn êng s¾t cêp I vµ cêp II kh«ng îc nhá h n 1000m; trªn êng s¾t cêp III kh«ng îc nhá d íi 800m. Trong iòu kiön Þa h nh Æc biöt khã kh n, trªn êng s¾t cêp I vµ II cho phðp Æt ga trªn êng cong, b n kýnh nhá h n 1000m, nh ng kh«ng îc nhá h n 600m. èi víi êng s¾t c c cêp ë miòn nói cã thó gi m tíi 500m. Dïng b n kýnh êng cong 600m vµ 500m Òu ph i do cêp cã thèm quyòn xðt duyöt Ga dïng kióu xõp ngang Æt trªn êng cong ph i bè trý trªn hai êng cong cïng chiòu. Trªn êng s¾t cêp III nõu îc cêp cã thèm quyòn xðt duyöt trong tr êng hîp Æc biöt, cho phðp bè trý ga tr nh kióu xõp ngang trªn hai êng cong ng îc chiòu cã b n kýnh kh«ng bð h n 600m. èi víi ga bè trý theo kióu xõp däc hay kióu nöa xõp däc cho phðp Æt trªn hai êng cong ng îc chiòu Khu ghi trªn êng chýnh ph i Æt trªn êng th¼ng.

14 NÕu êng chýnh trong ph¹m vi ga Æt trªn êng cong ph i b o m cho oµn tçu th«ng qua víi tèc é kh«ng h¹n chõ vµ ghi ph i Æt trªn êng th¼ng. o¹n th¼ng gi a hai êng cong vµ êng cong chuyón tiõp ph i thiõt kõ theo quy Þnh khu gian. NÕu Æt êng cong chuyón tiõp dén tíi khèi l îng c«ng tr nh rêt lín, sau khi îc cêp cã thèm quyòn xðt duyöt th cã thó dùa theo tèc é h¹n chõ th«ng qua êng chýnh trong ióm ph n giíi h¹n nµy Õn týnh siªu cao ray ngoµi vµ chiòu dµi êng cong chuyón tiõp hoæc kh«ng Æt êng cong chuyón tiõp. Tr êng hîp iòu kiön khã kh n, nõu îc cêp cã thèm quyòn xðt duyöt th cã thó Æt ghi trªn êng cong, khi ã ph i dïng ghi thiõt kõ Æc biöt èi víi êng cong trªn c c êng ga cã thó kh«ng Æt êng cong chuyón tiõp. Gi a c c êng cong ng îc chiòu ë trong ga cã b n kýnh nhá h n 250m, ph i Æt o¹n êng th¼ng kh«ng ng¾n h n l0m. Trªn êng kh«ng ch¹y oµn tµu chýnh quy th cã thó kh«ng Æt o¹n êng th¼ng kó trªn B i xe cña ga lín ph i Æt trªn êng th¼ng. Trong iòu kiön khã kh n, khi cã c n cø thých ng cã thó Æt b i xe trªn êng cong. êng iòu dén ph i Æt trªn êng th¼ng, trong iòu kiön khã kh n, cho phðp Æt trªn c c êng cong cïng chiòu cã b n kýnh kh«ng bð h n l.000m, khi qu khã kh n kh«ng îc bð h n 600m. Kh«ng îc Æt êng iòu dén trªn c c êng cong ng îc chiòu. Trong bêt cø tr êng hîp nµo, Õn c«ng viöc dån tµu îc an toµn, êng iòu dén ph i b o m tçm nh n tèt B n kýnh êng cong cña êng ga nèi víi êng chýnh kh«ng îc bð h n b n kýnh êng cong nèi dén cña ghi nèi vµo B n kýnh êng cong cña êng liªn l¹c êng ch¹y Çu m y vµ êng tam gi c quay trong ga kh«ng îc nhá h n 200m. Trong iòu kiön khã kh n khi thiõt kõ phçn Çu cña b i lëp tçu, nõu îc cêp thèm quyòn xðt duyöt th cho phðp b n kýnh cña êng cong nãi trªn gi m tíi 180m. ChiÒu dµi êng côt dïng îc cña tam gi c quay kh«ng îc nhá h n 45m TÝn hiöu th«ng qua cña ph ng thøc ãng êng tù éng cã thó Æt trªn bêt cø mæt c¾t däc nµo, nh ng ph i b o m tçm nh n týn hiöu vµ kh n ng b o m iòu kiön khëi éng cña oµn tçu. èi víi týn hiöu th«ng qua cña ph ng thøc ãng êng b n tù éng, ph i b o m kh n ng vµ iòu kiön khëi éng cña oµn tµu. 3. Ph n bè ióm ph n giíi khu gian 3.1. Khi ph n bè ióm ph n giíi khu gian trªn êng s¾t cêp I vµ cêp II ph i chiõu cè tíi vþ trý khu d n c hiön cã vµ khu c«ng nghiöp sï x y dùng. Thêi gian i vò (phót) cña oµn tçu trong khu gian kh«ng îc qu quy Þnh cña b ng 9 (B ng thêi gian i vµ vò cña oµn tçu trªn khu gian (phót). B ng 9 é dèc chø ¹o ( ) 1 Çu m y 4 Õn 5 6 Õn 7 8 Õn 9 10 Õn 12

15 2 Êu m y 8, , , Çu m y iªden Çu m y iön Chó thých: 1. Trong iòu kiön khã kh n, ë khu gian c biöt cã thó t ng thªm thêi gian quy Þnh trong b ng lªn 1 Õn 2 phót. 2. Khi thiõt kõ nõu thêi gian i vò týnh theo c c ph ng ph p chýnh x c kh c, chªnh löch víi thêi gian týnh theo b ng th vþ trý ióm ph n giíi khu gian kh«ng cçn iòu chønh. 3. NÕu mæt c¾t däc cña hai ga lµ h nh lâm vµ nòn ga cao h n khu gian trªn 4m th thêi gian i vò cña khu gian cã thó t ng lªn 4 phót. Khi ph n bè ióm ph n giíi khu gian trªn êng s¾t cêp III ph i m b o kh«ng îc thêp h n n ng lùc th«ng qua cçn thiõt týnh theo n m thø l0 vµ kho ng c ch gi a hai ióm ph n giíi kh«ng v ît qu 25km. Khi é dèc chø ¹o lín h n 12, thêi gian i vò cña khu gian ph i theo quy Þnh é dèc chø ¹o Thêi gian oµn tµu ch¹y trªn mçi km týnh theo b ng l0 (b ng thêi gian ch¹y tçu mét chiòu) trªn lkm cho søc kðo iªzen (phót). B ng l0 Sè Çu m y Mét m y é dèc ( ) é dèc chø ¹o ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 0 1,00 0,85 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1,24 1,02 0,84 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 2 1,60 1,23 0,97 0,84 0,76 0,76 0,76 0,75 3 2,14 1,50 1,13 0,94 0,86 0,83 0,77 0,75 4 2,86 1,82 1,30 1,07 0,95 0,91 0,85 0,78 5-1,31 1,54 1,20 1,05 1,01 0,93 0,85 6-2,86 1,77 1,33 1,18 1,12 1,02 0, ,06 1,50 1,31 1,25 1,12 1,00 8-2,15 1,72 1,43 1,38 1,22 1, ,86 1,91 1,62 1,62 1,33 1, ,22 1,82 1,69 1,18 1, ,50 2,07 1,87 1,62 1, ,86 2,31 2,67 1,79 1, ,61 2,30 1,93 1,60

16 ,86 2,61 2,11 1, ,86 2,35 1, ,61 2, ,86 2, , , ,86-1 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85-2 Õn 6 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92-7 Õn ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00-11 Õn ,09 1,09 1,09 1,09 1,09-15 Õn ,20 1,20 1,20 1,20-18 Õn ,30 B ng thêi gian ch¹y tçu (mét chiòu) trªn 1km cho søc kðo iezen (phót) B ng 11 Sè Çu m y é dèc ( ) Hai m y é dèc chø ¹o ( ) 5 12,0 17,0 20,0 24,5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,85 0,75 0,75 0,75 0,75 2 0,98 0,81 0,75 0,75 0,75 3 1,13 0,91 0,76 0,75 0,75 4 1,50 1,04 0,81 0,75 0,75 5 1,54 1,17 0,91 0,79 0,75 6 1,82 1,31 1,00 0,85 0,78 7 2,14 1,47 1,20 0,91 0,83 8 2,50 1,62 1,30 0,98 0,90 9 2,72 1,82 1,43 1,06 0, ,07 1,56 1,15 1, ,35 1,69 1,23 1, ,37 1,87 1,32 1, ,01 1,41 1, ,22 1,52 1,32

17 ,45 1,62 1, ,73 1,77 1, ,88 1, ,01 1, ,18 1, ,36 2, ,50 2, ,73 2, ,30 24, ,46-1 0,85 0,85 0,85 0,85 0, ,92 0,92 0,92 0,92 0, ,00 1,00 1,00 1,00 1, ,09 1,09 1,09 1, ,20 1,20 1,20 1, ,30 1,30 B ng thêi gian ch¹y tçu (mét chiòu) trªn 1km cho søc kðo iön (phót) B ng 12 Sè Çu m y kðo Mét m y Hai m y é dèc ( ) é dèc chø ¹o ( ) , (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 0 0,94 0,85 0,79 0,72 0,87 0,72 0,67 0,63 1 1,05 0,94 0,83 0,80 0,86 0,78 0,72 0,67 2 1,15 1,03 0,95 0,87 0,95 0,86 0,73 0,72 3 1,25 1,11 1,02 0,94 1,00 0,91 0,83 0,76 4 1,33 1,19 1,07 1,00 1,05 0,97 0,88 0,80 5-1,26 1,13 1,05 1,12 1,02 0,93 0,81 6-1,33 1,18 1,10 1,08 1,07 0,97 0, ,22 1,15 1,24 1,11 1,00 0, ,29 1,20 1,29 1,15 1,03 0,94 9 1,33 1,22 1,35 1,20 1,07 0, ,26 1,25 1,11 1, ,30 1,26 1,14 1, ,33 1,30 1,17 1, ,33 1,20 1,08

18 14 1,22 1, ,25 1, ,28 1, ,30 1, ,33 1, , , , , , ,33-1 Õn 5 0,87 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80-6 Õn 10 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85-11 Õn 14 0,92 0,92 0,92 0,92-15 Õn 17 1,00 1,00-18 Õn 22 1,09 1,09-23 Õn -24 1,15 4. NÒn êng 4.1. Quy Þnh chung NÒn êng s¾t ph i b o m é bòn chæt, é æn Þnh vµ é bòn l u trong bêt cø iòu kiön nµo cña nhiöt é vµ é Èm, cã thó chèng l¹i îc t c dông ph ho¹i cña c c nh n tè thiªn nhiªn Õn b o m sù æn Þnh cho kiõn tróc phçn trªn nòn êng. NÒn ¾p ph i m b o óng é chæt quy Þnh NÒn êng trong tr êng hîp d íi y ph i thiõt kõ Æc biöt: NÒn ¾p vµ o cã chiòu cao v ît qu quy Þnh cña b ng 15 vµ 16 - NÒn êng ¾p trªn dèc ngang (lín h n l: 3); - NÒn êng trªn Êt mòm yõu; - NÒn êng ¾p suèt n m ngêm n íc vµ nòn êng ngêm n íc theo mïa; - NÒn êng ë o¹n Þa chêt xêu hoæc cã t nh h nh phøc t¹p kh c (nh dèc tr ît, s¹t, æ, tr«i bïn ch y, b i c t, Êt mèi, bïn, cact vµ hang hå nh n t¹o v.v...); - NÒn êng thi c«ng b»ng ph ng ph p béc ph lín vµ m y thuû lùc ChiÒu réng mæt nòn êng ChiÒu réng mæt nòn êng o¹n thang trong khu gian kh«ng îc nhá h n sè liöu ghi trong b ng 13 (chiòu réng mæt nòn êng thuéc o¹n thang trong khu gian). B ng 13 n vþ týnh m

19 CÊp êng A. C c lo¹i Êt trõ nh ng lo¹i ghi trong cét B B., d m, cuéi,,sái, c t to, c t nhá thuçn khiõt (trõ lo¹i c t nhá vµ c t bét) NÒn µo NÒn ¾p NÒn µo NÒn ¾p êng «i cêp I 10,30 10,50 9,40 9,60 êng cêp I,II 6,20 6,40 5,30 5,50 êng cêp III 5,70 5,70 5,00 5,20 ChiÒu réng nòn êng µo, kh«ng cã r nh biªn (nòn êng µo trªn tçng æn Þnh vµ nòn µo cã t êng ch¾n) th bò réng týnh tõ tim êng Õn m i dèc ë é cao y tµ vñt, mét bªn kh«ng bð h n 3,50m, bªn kia kh«ng îc bð h n 2,80m. Trong nòn êng µo nãi trªn ë mét bªn nòn êng réng h n, cø c ch 300m ph i bè trý mét hang phßng tr nh réng 3m, s u 1m, trong m i dèc, ë bªn kia bè trý hang phßng tr nh t ng tù nh ng s u l,7m. C c hang phßng tr nh ë hai bªn bè trý so le nhau. B ng 14 n vþ týnh CÊp êng s¾t B n kýnh êng cong Më réng mðp l ng êng cong CÊp I vµ II 600 vµ nhá h n 600 lín h n 600 Õn 1500 lín h n 1500 Õn 2000 lín h n 2000 Õn 3000 lín h n 3000 Õn 4000 CÊp III 300 vµ nhá h n 300 lín h n 300 Õn 500 lín h n 500 Õn 600 lín h n 600 Õn 1000 lín h n 1000 Õn ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,50 0,40 0,30 0,20 0, ChiÒu réng nòn êng trong ga ph i thiõt kõ theo tõng ga: kho ng c ch tõ tim ga ngoµi cïng Õn mðp nòn êng kh«ng îc nhá h n 3,00m; ë êng iòu dén vµ êng ghi kh«ng îc nhá h n 3,50m Trªn o¹n êng cong trong khu gian ph i më réng nòn êng vò phýa l ng êng cong nh quy Þnh cña b ng 14. (B ng níi réng mæt êng trªn êng cong (m)) é më réng mðp phýa l ng cña nòn êng cong ph i më réng dçn tõ êng th¼ng vµo êng cong trong ph¹m vi êng cong chuyón tiõp MÆt c¾t ngang nòn êng

20 MÆt c¾t ngang mui luyön nòn êng n ë o¹n th¼ng, còng nh o¹n cong lµm thµnh h nh thang, chiòu dµi c¹nh trªn lµ 2,l0m, cao 0,15m, c¹nh d íi n»m ngang vµ b»ng chiòu réng mæt nòn êng MÆt c¾t ngang mui luyön nòn êng «i lµm thµnh h nh tam gi c c n cao 0,20m y n»m ngang vµ b»ng chiòu réng mæt nòn êng. Khi thiõt kõ êng th hai liªn tôc víi nòn êng n hiön cã, cçn lµm mæt êng ngang ra phýa èi diön víi êng hiön cã, víi nòn µo lµ 0,01 vµ víi nòn ¾p 0,02. PhÇn trªn cña nòn êng thø hai cao h n vai nòn êng hiön cã ph i ¾p b»ng Êt thêm n íc víi hö sè thêm kh«ng nhá h n cña bal t hiön cã. NÕu mæt nòn êng b»ng kh«ng phong ho, d m, cuéi, c t to hay c t lµm thµnh mæt ph¼ng, trong tr êng hîp nµy vai êng ph i t«n cao h n é cao thiõt kõ cña nòn êng, chiòu cao t«n lªn b»ng chiòu cao mui luyön céng víi é gi m chiòu dµy bal t MÆt c¾t ngang nòn êng trong ga cã thó thiõt kõ thµnh mét mæt dèc hay hai mæt dèc theo sè l îng êng ga. NÕu mæt ga rêt réng cã Æt hö thèngtho t n íc th dïng mæt c¾t ngang h nh r ng c a. é dèc ngang cña mæt nòn ga îc x c Þnh theo lo¹i Êt cña nòn êng, lo¹i bal t, iòu kiön khý hëu vµ sè l îng êng trªn cïng mét mæt dèc, nh ng kh«ng îc qu 3. èi víi mæt c¾t ngang nòn êng ë c c Çu cçu lín, ph i më réng mçi bªn 0,05m trong ph¹m vi 6m týnh tõ sau l ng mè. TiÕp ã é më réng sï thu nhá dçn tíi chiòu réng quy Þnh trong ph¹m vi 15m tiõp sau M i dèc nòn ¾p vµ µo îc x c Þnh theo týnh chêt cña Êt, theo iòu kiön Þa chêt thuû v n vµ Þa chêt c«ng tr nh, theo ph ng ph p thi c«ng dù Þnh vµ chiòu cao m i dèc é dèc vµ chiòu cao lín nhêt m i dèc nòn µo trong iòu kiön Þa chêt tèt vµ ång nhêt îc thiõt kõ theo quy Þnh trong b ng 15 (m i dèc nòn µo) ngoµi ra ph i tuú týnh chêt cña Êt vµ Æc týnh kõt cêu cña tçng Êt Õn quyõt Þnh. B ng 15 Lo¹i Êt Êt sðt, Êt sðt c t, Êt c t sðt Êt c t (trõ c t nhá vµ c t bôi) cã tçng Êt ång nhêt ChiÒu cao lín nhêt (m) é dèc m i nòn µo (1) (2) (3) 12 1: 1,0 Õn 1:1,5 Lo¹i cuéi, d m kõt chæt 12 1: 0,5 Õn 1:1,5 phong ho (m¹nh) 12 1:1 Õn l:l,5 nguyªn khèi khã phong ho vµ thõ n»m kh«ng nghiªng vò phýa nòn êng, ph i µo b»ng m n ch«n c¹n - 1: 0,1 C c lo¹i kh c - 1: 0,2 Õn 1: 1 Chó thých: 1. Trong thiõt kõ c biöt, nõu cã ñ tµi liöu vµ kinh nghiöm th kh«ng ph i h¹n chõ.

21 2. Trong c c tçng Êt kh«ng ång nhêt, cã týnh chêt c lý kh c nhau cã thó dïng m i dèc géy khóc thých øng víi sù æn Þnh cña tõng tçng Êt ã Trong nòn µo lµ c t nhá, dô phong ho vµ Êt sðt bðo th gi a ch n m i dèc vµ r nh bªn cçn cã thòm b»ng, cao ngang vai êng, chiòu réng cña thòm tõ 0,5 Õn l,0 m tuú theo chiòu cao cña m i dèc mµ thiõt kõ. NÕu m i dèc cña nòn µo nãi trªn îc gia cè th kh«ng cçn cã thòm b»ng é dèc vµ chiòu cao lín nhêt cña m i dèc nòn ¾p cçn c n cø vµo b ng 16 Õn thiõt kõ (m i dèc nòn ¾p). B ng 16 Lo¹i Êt ChiÒu cao toµn bé phong ho 6 12 d m, cuéi, sái, c t to ChiÒu cao lín nhêt (m) ChiÒu cao líp trªn - - ChiÒu cao líp d íi - - M i dèc toµn bé 1:1,5 1:1,5 é dèc m i nòn dèc M i dèc líp trªn - - M i dèc líp d íi :1,5 1:1,75 C t nhá :2 1:1,2 C c lo¹i Êt kh c dïng Õn ¾p :1,5 1:1, Chó thých: 1. Trong thõt kõ c biöt, nõu cã Çy ñ tµi liöu vµ kinh nghiöm th kh«ng ph i h¹n chõ bëi b ng nµy 2. NÒn êng x y b»ng héc lín h n 25cm th cho phðp quyõt Þnh m i dèc thco t nh h nh cô thó é dèc vµ chiòu cao lín nhêt m i dèc nòn ¾p b»ng c t võa vµ c t hét ph i tuú theo c c iòu kiön khý hëu Þa chêt vµ týnh chêt Êt v.v... t¹i chç mµ thiõt kõ é cao vai êng é cao vai êng dén vµo Çu cçu lín, cçu trung, ë vïng cã thó bþ n íc ngëp ph i x c Þnh theo mùc n íc lò týnh to n. Mùc n íc týnh to n ë êng s¾t cêp I, II týnh theo l u l îng n íc lò tçn suêt 1% ë êng s¾t cêp III týnh theo tçn suêt 2%. MÆt kh c mùc n íc dïng Õn thiõt kõ kh«ng îc thêp h n mùc n íc quan tr¾c cao nhêt (kó c mùc n íc lò lþch sö cao nhêt iòu tra îc mét c ch tin cëy). é cao mæt Ønh cña c c c«ng tr nh iòu chýnh dßng n íc nhá trªn mæt n íc còng ph i týnh to n theo c c quy Þnh trªn. é cao vai êng ph i cao h n mùc n íc kõ trªn céng víi chiòu cao sãng vç, vµ chiòu cao n íc dònh: nhá nhêt lµ 0,5m; èi víi c«ng tr nh iòu chønh dßng n íc lµ 0,25m. ChiÒu cao sãng vç ph i týnh theo møc n íc lín nhêt trong mïa lò v tèc é giã b nh qu n th ng lín nhêt trong mïa lò. ChiÒu cao n íc dònh dçu cçu x c Þnh theo Þa h nh, Þa chêt vµ chiòu cao n íc xãi cña b i s«ng.

22 é cao vai nòn êng p gçn cçu nhá vµ cèng trªn êng s¾t c c cêp týnh theo l u l îng n íc lò tçn suêt 2%. é cao vai êng ph i cao h n mùc n íc týnh theo l u l îng nãi trªn nhá nhêt lµ 0,50m vµ ph i xðt tíi chiòu cao n íc dònh. Khi týnh l u l îng n íc lò ph i xðt Õn nh h ëng tých n íc tr íc c«ng tr nh é cao vai êng ph i cao h n møc n íc ngçm cao nhêt hoæc cao h n mùc n íc tých tô l u (qu 20 ngµy) trªn mæt Êt. é d ng cao cña n íc ngçm ph i x c Þnh theo chiòu cao n íc mao dén trong Êt. Khi cã c n cø kinh tõ, kü thuët th dïng c c biön ph p tr nh t«n cao vai êng nh h¹ thêp mùc n íc ngçm, thay Êt hoæc c c biön ph p kh c Khi x c Þnh é cao mðp nòn ¾p t¹i c c c«ng tr nh ph i xðt Õn chiòu dçy Êt ¾p trªn vßm cçu, nhá nhêt lµ 0,7m; trªn c c Êt hoæc n¾p Ëy cèng c c lo¹i, nhá nhêt lµ l0m ( èi víi cèng b»ng thðp cuèn, nhá nhêt lµ l,2m), týnh tõ Ønh vßm hoæc cèng Õn y ray Tho t n íc èi víi nòn êng ë ga vµ khu gian ph i thiõt kõ c«ng tr nh tho t n íc mæt vµ khi cçn thiõt ph i h¹ thêp mùc n íc ngçm. ë ga khi cçn thiõt ph i thiõt kõ tho t n íc th i s n xuêt Khi thiõt kõ tho t n íc nòn êng s¾t ph i xðt tíi yªu cçu cña thuû lîi phôc vô cho n«ng nghiöp. C«ng tr nh tho t n íc mæt nòn êng bao gåm r nh biªn, r nh Ýnh, m ng tho t n íc nòn êng µo, hè lêy Êt vµ r nh tho t n íc nòn êng µo. Khi é dèc ngang mæt Êt lín, n íc ë mæt Êt chø cã thó ch y tõ mæt dèc vµo nòn êng th r nh tho t n íc (hoæc r nh Ønh) chø cçn lµm ë phýa lªn dèc. ë vïng ång b»ng é dèc ngang kh«ng râ rµng vµ chiòu cao nòn êng ¾p d íi 2,0m ph i bè trý r nh tho t n íc ë hai bªn nòn êng ¾p KÝch th íc mæt c¾t ngang cña r nh biªn, r nh Ønh vµ r nh tho t n íc ph i b o m tho t hõt l u l îng n íc ch y; chiòu réng y cña r nh ë êng ¾p kh«ng îc nhá h n 0,50m, ë êng µo kh«ng îc nhá h n 0,40m, chiòu s u kh«ng îc nhá h n 0,60m. Trªn nòn êng µo trong, chiòu s u r nh biªn cã thó gi m tíi 0,40m. Trªn nòn êng µo n»m ë Þa h nh b»ng hay cã dèc nhá tíi 2% th chiòu s u r nh biªn ë ióm ph n thñy cã thó gi m tíi 0,20m ChiÒu réng êng phßng hé gi a ch n m i dèc nòn ¾p tíi mðp r nh tho t n íc hay hæ lêy Êt kh«ng îc nhá h n 2,0m. Trong tr êng hîp c biöt, khi iòu kiön Þa chêt khý hëu tèt, chiòu cao nòn êng thêp th chiòu réng gi m xuèng tíi l,0m. èi víi c c hè lêy Êt trong tr êng hîp kh«ng trë ng¹i tíi tho t n íc vµ kh«ng µo Õn m¹ch n íc ngçm, mæt kh c b o m îc nòn êng æn Þnh th nªn µo s u, Õn gi m bít diön tých hè lêy Êt Khi x c Þnh kých th íc mæt c¾t ngang r nh tho t n íc cña o¹n kh«ng µo ¾p, ë o¹n chiòu cao nòn êng ¾p d íi 0,50m vµ kých th íc r nh Ønh cã n íc trµn nguy h¹i tíi nòn êng ph i kióm to n l u l îng n íc. èi víi êng s¾t cêp I, II dïng l u l îng tçn suêt 5%. MÐp r nh tho t n íc ph i cao h n mùc n íc týnh to n lµ 0,20m.

23 MÆt y r nh biªn, r nh Ønh, r nh tho t n íc, hè lêy Êt ph i cã é dèc nhêt Þnh. R nh tho t n íc ph i cã é dèc däc th«ng tíi cçu cèng hay th«ng tíi phýa Êt thêp gçn nhêt. é dèc nµy kh«ng îc nhá h n 2% ë chç Êt ph¼ng, ë vïng b i s«ng dïng é dèc tho i h n, nh ng kh«ng îc nhá h n l%. èi víi é dèc r nh biªn nõn êng µo, ph i thiõt kõ cïng é dèc cña nòn êng. Trªn o¹n êng b»ng vµ o¹n cã é dèc nhá h n 2%, é dèc cña r nh biªn kh«ng îc nhá h n 2%. é dèc däc cña r nh biªn nòn êng µo ngoµi cöa hçm ph i thiõt kõ dèc ra ngoµi, é dèc nµy kh«ng îc nhá h n 2%. ë chç o¹n dèc cña tuyõn êng tr i chiòu víi dèc r nh th é dèc r nh gi m tíi 1%, nh ng nõu nòn Êt kh«ng b o m, lµm nguy h¹i tíi nòn êng th ph i t ng thªm é dèc däc r nh. Trong iòu kiön khã kh n, ë êng hçm t ng èi ng¾n mµ lµm r nh biªn dèc ra ngoµi hçm sï dén tíi khèi l îng Êt, lín, th trªn c së so s nh kinh tõ kü thuët cã thó thiõt kõ r nh biªn dèc vµo trong hçm, nh ng ph i ång thêi kióm to n r nh cña hçm Õn më réng r nh hçm khi cçn thiõt M i dèc cña r nh biªn ë phýa nòn êng dïng l: l; ë phýa ngoµi dïng dèc gièng nh m i dèc nòn µo, nh ng khi thiõt kõ thòm b»ng ë ch n m i dèc th dèc phýa ngoµi còng dïng l: l y vµ m i dèc cña r nh biªn, r nh Ønh hay r nh tho t n íc n»m trong tçng Êt thêm n íc, tçng Êt mòm yõu hay tçng cã kï nøt, hoæc n»m ë chæ cã thó bþ xãi lë ph i thiõt kõ cã gia cè Ò phßng xãi lë vµ n íc rø. BiÖn ph p phßng xãi îc x c Þnh theo l u tèc týnh to n vµ lo¹i Êt Khi cã n íc ngçm ph ho¹i sù kiªn cè vµ ån Þnh cña nòn êng, ph i thiõt kõ c«ng tho t n íc (r nh ngçm tho t n íc, hè thêm n íc, m ng tho t n íc, v.v...) Õn h¹ mùc n íc ngçm hay dån n íc tho t ra ngoµi ph¹m vi nòn êng CÊm cho n íc tõ r nh Ønh vµ m ng m ng tíi ruéng ch y vµo r nh biªn cña êng µo. ChØ trong tr êng hîp ngo¹i lö, khi cçn thiõt míi cho tho t n íc vµ r nh biªn nh ng ph i thiõt kõ c«ng tr nh tho t n íc Æc biöt Lµm thªm êng vµ më réng thªm nòn êng Khi thiõt kõ êng bªn, êng chýnh vµ êng ga, ph i b o m é bòn ch¾c, æn Þnh vµ thó thèng nhêt cña toµn bé nòn êng. Trong tr êng hîp cçn thiõt ph i lµm thªm c«ng tr nh tho t n íc trªn nòn êng hiön cã hay söa l¹i c«ng tr nh tho t n íc cã, ång thêi ph i xö lý lu«n c c khuyõt tët cò cña nòn êng hiön cã Khi lµm thªm êng bªn c¹nh êng hiön cã, nõu m i dèc nòn êng µo h n quy Þnh cña b ng 15, nh ng æn Þnh phï hîp c c iòu kiön kh c, th dèc nòn êng µo thiõt kõ cã thó gièng nh m i dèc cò. M i dèc êng ¾p nãi chung vén theo quy Þnh cña b ng Khi lµm thªm êng bªn c¹nh nòn êng hiön cã vµ më réng ga ph i sö dông l¹i c c c«ng tr nh tho t n íc, gia cè phßng hé, phßng c t vµ phßng b o v.v... NÕu v lµm thªm vµ më réng c c c«ng tr nh ã mµ ph i bá nh ng c«ng tr nh cò, th tuú nhu cçu mµ kh«i phôc hay thay thõ b»ng c«ng tr nh kh c. NÕu t nh h nh tho t n íc ga cò kh«ng tåt th ph i xðt Õn viöc c i t¹o hö thèng tho t n íc hiön cã.

24 Khi lµm thªm êng bªn c¹nh nòn êng hiön cã, phçn ¾p réng thªm lµ, d m cuéi, c t to vµ c t võa th nòn thiõt kõ lµ mæt b»ng. NÕu c c lo¹i Êt th ph i cã dèc ngang 4% ra phýa ngoµi Gi a hai nòn êng gçn nhau, kh«ng cao b»ng nhau, ph i thiõt kò tho t n íc gi a hai êng ã Trªn nh ng o¹n ¾p thªm bªn c¹nh êng cò bþ biõn h nh hoæc týnh chêt æn Þnh cña nòn êng cò bþ nh h ëng th ph i thiõt kõ c c c«ng tr nh ng n ngõa biõn h nh hoæc c c c«ng tr nh gia cè thých hîp Khi êng bªn c¹nh cao h n hoæc th¾p h n êng hiön cã, ph i xðt tíi nh h ëng t i träng t c dông lén nhau, khi cçn thiõt ph i níi réng kho ng c ch gi a hai êng NÒn êng trong iòu kiön x y dùng phøc t¹p Khi ¾p nòn ë khu vùc Çm lçy, ¾p nòn b»ng Êt thêm n íc ph i dùa vµo bïn, chiòu dçy trçm tých, mët é bïn, é kho ng ho vµ é h u c cña bïn vµ chiòu cao nòn êng ¾p Õn x c Þnh chiòu s u vðt bïn. PhÇn nòn êng ¾p ch m vµo trong bïn ph i ¾p b»ng Êt thêm n íc ChiÒu cao nòn ¾p trªn líp bïn sau khi lón kh«ng nhá h n 0,8m, khi µo bá hõt líp bïn vµ l,2m khi chø µo bá mét phçn hoæc kh«ng µo bá líp bïn. Khi mæt y cña líp bïn trong ph¹m vi y mãng nòn êng ¾p cã dèc ngang ph i kióm to n sù æn Þnh cña y mãng nòn êng ¾p, nõu cçn thiõt ph i dïng biön ph p thých ng Õn b o m æn Þnh èi víi nòn êng ¾p trªn nòn Êt bïn ph i dïng biön ph p æn Þnh mãng nh thay Êt, ¾p thªm êng phßng hé ph n p, tçng Öm c t, cäc c t gia cè vµ xõp bì c y v.v... X c Þnh biön ph p æn Þnh nòn ¾p ph i c n cø vµo týnh chêt c häc, vët lý cña bïn, chiòu s u líp bïn, chiòu cao nòn êng, thêi h¹n thi c«ng, thiõt bþ vët liöu thi c«ng. NÒn ¾p, khi iòu kiön cho phðp qua so s nh kinh tõ kü thuët còng cã thó thay b»ng cçu c¹n Khi thiõt kõ nòn êng trªn nòn Êt mòm yõu vµ Êt bïn, chiòu réng êng b o hé ph i më réng ( óng víi lo¹i Êt vµ chiòu cao nòn ¾p) èi víi êng cã nòn ¾p ë khu vùc Êt muèi ph i xðt tíi møc é vµ Æc tr ng muèi hãa. Møc é vµ Æc tr ng muèi ho ph i gi m Þnh vµo thêi k mùc n íc ngçm cao nhêt vµ thêi k muèi tých tô nhiòu nhêt ë líp mæt cña Êt. Khi y mãng nòn o¹n êng bþ n íc ngçm x m nhëp theo chu k vµ cã n íc mæt tých tô trong thêi gian dµi, nòn êng ph i ¾p b»ng Êt thêm n íc hoæc ¾p líp d íi b»ng Êt thêm n íc Õn c ch li n íc m ao dén nòn êng ë khu vùc Êt ngêm muèi trong ph¹m vi cho phðp. Khi Êt kh«r o cã thó b o m mðp vai êng n»m trªn mùc n íc ngçm cao nhêt mét é cao thých hîp th cã thó dïng Êt muèi ë n i ã Õn ¾p nòn êng èi víi nòn êng ¾p b»ng c t (qua b i c t) ph i thiõt kõ gia cè th n nòn êng IL vµ gi i réng nhêt Þnh hai bªn nòn êng Õn chèng c t tr«i.

25 M i dèc nòn êng ¾p b»ng c t ë khu vùc b i c t kh«ng îc dèc h n gãc nghø tù nhiªn cña c t, cã thó dïng é dèc l/l,75 Õn 1/2,0 tõ ch n Õn Ønh nòn êng. ë khu vùc b i c t nãi trªn, nõu qua thùc tõ nhiòu n m n íc m a Òu bþ c t hót hõt, th nòn êng kh«ng cçn bè trý mui luyön vµ hö thèng tho t n íc Khi thiõt kõ nòn êng däc bê s«ng, bê bión hay men theo hå chøa n íc, ph i xðt Õn biön ph p phßng sôt hay xãi lë nòn êng (nh lµm c«ng tr nh iòu tiõt, dèc b o hé vµ trång c y v.v...) VÒ nguyªn t¾c vþ trý tuyõn êng ph i bè trý ë ngoµi ph¹m vi cã kh n ng sôt lë Khi thiõt kõ cao é nòn êng trong khu vùc hå chøa n íc ph i xðt tíi mùc n íc thiõt kõ cña hå chøa n íc vµ mùc n íc trong hå d ng lªn do ph t sinh bïn äng Khi dïng Êt th êng Õn ¾p nòn êng ngêm n íc hay nòn êng b i s«ng ph i xðt tíi nh h ëng cña n íc èi víi sù æn Þnh cña nòn êng. Khi mùc n íc ë hai bªn nòn êng ¾p chªnh löch th ph i thiõt kõ c«ng tr nh tho t n íc vµ tën dông kh n ng lµm cho mùc n íc hai bªn nòn êng ¾p ngang nhau ChØ cho phðp bè trý hè lêy Êt ë vïng b i s«ng khi cã c n cø thiõt kõ vµ khi ã ph i xðt tíi biön ph p phßng xãi lë nòn êng vµ hè lêy Êt ë khu vùc c ct khi thiõt kõ nòn êng ¾p ph i xðt tíi biön ph p phßng ngõa dông ph ho¹i cña n íc mæt vµ n íc d íi Êt ( iòu chønh dßng n íc mæt, lêp c c miöng phôu, x y c c c«ng tr nh tho t n íc vµ m ng ng n c ch v.v...) Khi êng ch¹y qua khu bïn ch y, tr«i ph i dïng biön ph p kh¾c phôc hay gi m bít t c dông ph ho¹i cña tr«i) bïn ch y èi víi nòn êng hay cçu cèng. Ó cho tr«i, bïn ch y cã thó th«ng qua êng cçn dïng biön ph p më réng nhþp cçu vµ kh«ng dïng cèng. Trong khu vùc cã tr«i, bïn ch y ph i tr nh lµm êng µo. NÕu cçn ph i lµm th thiõt kõ c c biön ph p Õn, bïn v ît qua nòn êng Khi chän tuyõn, nªn tr nh ch¹y qua c c o¹n dèc tr ît, sôt lë, chêt èng ang ph t trión hay cã thó ph t trión, nõu kh«ng tr nh îc ph i thiõt kõ c«ng tr nh Æc biöt Õn b o m nòn êng, c«ng tr nh vµ thiõt bþ cña êng s¾t îc an toµn. ë khu vùc dèc tr ît, sôt lë ang ph t trión ph i c n cø vµo iòu kiön Þa chêt c«ng tr nh vµ Þa chêt thñy v n, Õn thiõt kõ biön ph p phßng biõn d¹ng, nh iòu tiõt n íc mæt, kh¾c phôc hay h¹ thêp mùc n íc ngçm, gi m nhñ hay trõ bá khèi tr ît, sôt, x y dùng c«ng tr nh phßng hé, chèng ì vµ tiõn hµnh phßng hé tæng hîp Êt dïng cho êng s¾t Khi x c Þnh chiòu réng Êt dïng cho êng s¾t, c c c«ng tr nh cña nã vµ Êt dïng Õn x y dùng nhµ ë cña c«ng nh n viªn êng s¾t ph i xðt tíi t ng lai ph t trión vµ ph i tiõt kiöm Êt, tr nh chiõm nhiòu dïng Ýt, chiõm mµ kh«ng dïng, chiõm sím dïng muén, ång thêi ph i tu n theo ph p lönh cña Nhµ n íc vµ îc sù tháa thuën cña c quan Þa ph ng. Êt dïng Õn x y dùng c c c«ng tr nh êng s¾t cã thó Òn bï mét lçn hoæc nhiòu ît tuú theo h¹n n m x y dùng gçn hay xa, tïy theo týnh chêt cña Êt bþ chiõm vµ trþ gi tµi s n ph i bá i v.v... Khi Òn bï nhiòu ît ph i bµn b¹c yíi c quan Þa ph ng vò ranh giíi Êt cçn dïng cho ph t trión t ng lai. Kh«ng îc x y dùng

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n QuyÕt Þnh Cña Bé tr ëng Bé N«ng nghiöp vμ ph t trión n«ng th«n Sè 92/2001/Q -BNN, ngµy 11 th ng 9 n m 2001 VÒ viöc ban hµnh tiªu chuèn ngµnh: ThiÕt bþ quan tr¾c côm Çu mèi c«ng tr nh thuû lîi - C c quy

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T

NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. T NHỮNG CÂU HỎI CÓ KHẢ NĂNG RA KHI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC LỚP KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT Học viên phải trả lời bằng cách đánh dấu chọn ( x ) vào các dòng. Trong một bảng phải chọn ít nhất 1 dòng nhưng không

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc

Microsoft Word - bai giang phytoplasma.doc GS. TS. Vò TriÖu M n 0912176623 Phytoplasma (DÞch khuèn bµo h¹i thùc vët) 1. Æc ióm vµ ph n lo¹i Bµi gi ng tãm t¾t cña GS. TS. Vò TriÖu M n N m 1967 Doi vµ ctv NhËt B n ph t hiön bönh do mét nhãm t c nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc

KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc KiÕn thøc c b n vò iön Bè côc cña ch ng Ch ng nµy gi i thých c c kiõn thøc c b n vò iön M«t Kh i niöm c b n M¾c song song & M¾c nèi tiõp M¹ch iön Chøc n ng cña tô iön ång hå o iön Toyota C c h háng cña

Chi tiết hơn

Phần 1 CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS

Phần 1  CƠ SỞ VỀ SOLIDWORKS Ví dụ 1 : Sử dụng lệnh Extruded Boss/Base và Extruded Cut để vẽ hình sau: Các bước tiến hành: - Trên Front Plane mở 1 sketch, vẽ đường tròn tâm (0,0), bán kính 20mm. - Dùng lệnh Extruded Boss/Base, lựa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 3 Trang thai ung suat - Cac thuyet ben.doc Ch ng 3. Tr¹ng th i øng sêt - c c thõt bòn I. Kh i niö vò tr¹ng th i øng sêt Tr¹ng th i øng sêt t¹i ét ió cña vët thó μn håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øng sêt t c dông trªn têt c c c Æt v«cïng bð i

Chi tiết hơn

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\

76-2 IEC : Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é QUANPHAM.VN C:\Users\Administrator\ 76-2 IEC : 1993 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-2 xuêt b n lçn thø hai 1994-04 M y biõn p lùc PhÇn 2 : Sù t ng nhiöt é C:\Users\Administrator\Appdata\Local\Temp\IEC762_10BA2A.Doc 1 / 30 76-2 IEC : 1993 2 Néi

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ

Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæ Ch ng 1 Lý thuyõt bëc Brower (h u h¹n chiòu) 1.1 X y dùng bëc cña nh x¹ liªn tôc BËc cña mét nh x¹ liªn tôc f : Ω R n, trong ã Ω lµ mét tëp më, bþ chæn trong R n, t¹i mét ióm y (kh«ng n»m trong nh cña

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn