Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF"

Bản ghi

1 HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa Pa, th ng 6 n m 2003 Tæng quan Trong hai thëp kû qua, ViÖt Nam thµnh c«ng trong viöc thóc Èy t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo. Giê y, nh ng thµnh tùu mµ ViÖt Nam ¹t îc bþ e do¹ bëi bönh dþch HIV/AIDS ang gia t ng. NÕu kh«ng kþp thêi ng n chæn, HIV/AIDS sï v ît ra khái tçm kióm so t vµ g y ra nh ng hëu qu hõt søc nghiªm träng vò kinh tõ vµ x héi. HIV/AIDS lµ mét vên Ò ph t trión v chiòu h íng cña bönh dþch nµy îc Þnh o¹t bëi qu tr nh ph t trión kinh tõ - x héi ë ViÖt Nam vµ cã t c éng èi víi qu tr nh nµy. HIV/AIDS lµ mét th ch thøc vò ph t trión, v nã cã tiòm n ng lµm thay æi vò c n b n vµ cã thó o ng îc qu tr nh ph t trión nµy. Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam nhêt trý cho r»ng ViÖt Nam ph i khèn tr ng Èy m¹nh cuéc Êu tranh chèng HIV/AIDS ë têt c c c cêp nh»m ng n chæn bönh dþch nµy tr íc khi nã lµm tæn h¹i tíi t ng lai cña ViÖt Nam. Giê y, ViÖt Nam ¹t îc sù ång thuën vò nh ng vên Ò u tiªn ph i gi i quyõt. (Xem Nh ng vên Ò chýnh cña ViÖt Nam trong cuéc chiõn chèng HIV/AIDS ). Song còng cã nh ng dêu hiöu kh quan. Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam îc khých lö bëi nh ng viöc lµm gçn y, trong ã cã ChØ thþ cña Thñ t íng ChÝnh phñ vò t ng c êng c«ng t c phßng chèng HIV/AIDS vµ ngµy cµng cã nhiòu nhµ tµi trî hç trî tých cùc trong lünh vùc nµy. Song Ó thùc hiön Çy ñ nh ng cam kõt quèc tõ cña m nh trong khu«n khæ Phiªn häp Æc biöt cña ¹i héi ång Liªn Hîp Quèc vò HIV/AIDS (UNGASS), ViÖt Nam cçn t ng c êng sù p øng quèc gia réng r i h n vµ mang týnh liªn ngµnh Ó huy éng mäi ng êi tham gia vµo cuéc chiõn nµy. HIV/AIDS xuêt hiön ë têt c c c tønh/thµnh trong c n íc. Giê y, cçn ph i a c«ng t c phßng ngõa HIV vµ cung cêp c c dþch vô ch m sãc, iòu trþ, hç trî cho nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS xuèng tõng tønh vµ tõng céng ång ë ViÖt Nam. Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam cho r»ng iòu quan träng lµ ph i hµnh éng ngay lëp tøc Ó HIV kh«ng g y thiöt h¹i nghiªm träng tíi cuéc sèng cña ng êi d n ViÖt Nam. ViÖc p øng quèc gia trªn c së cã sù phèi hîp chæt chï h n cçn p dông ph ng thøc tiõp cën theo quan ióm ph t trión con ng êi vµ g¾n víi c c quyòn con ng êi còng nh tëp trung vµo c c biön ph p thùc hiön vµ hç trî ë cêp céng ång, ång thêi p dông nh ng kinh nghiöm hay trong n íc vµ quèc tõ. ViÖc p øng réng r i h n nh vëy cçn m b o r»ng c c bé kh c ngoµi Bé Y tõ vµ c c nhµ tµi trî lång ghðp viöc phßng ngõa HIV/AIDS vµo ho¹t éng hiön nay cña c c ngµnh còng nh phèi hîp víi nhau - vµ c«ng viöc nµy cçn ph i b¾t Çu ngay tõ b y giê. ViÖc lµm ã sï gióp Ých rêt nhiòu Ó b o vö nh ng thµnh qu ph t trión vµ xo ãi gi m nghìo cña ViÖt Nam còng nh m b o r»ng ViÖt Nam tiõp tôc tiõn tíi ¹t îc c c Môc tiªu Ph t trión Thiªn niªn kû. 1

2 T nh h nh hiön nay vµ nhu cçu ph i cã sù p øng réng r i h n BÖnh dþch HIV/AIDS ë ViÖt Nam hiön ang lan réng vµ th m nhëp vµo têt c c c céng ång. TÝnh Õn th ng 4 n m 2003, ViÖt Nam ph t hiön tr êng hîp bþ nhiôm HIV. Tuy nhiªn, theo Bé Y tõ, sè tr êng hîp nhiôm HIV trªn thùc tõ Ýt nhêt lµ , vµ nhiòu ng êi lo ng¹i r»ng con sè cã thó cao h n nhiòu. Nh ng b»ng chøng gçn y cho thêy tû lö nhiôm HIV trong sè t n binh ang gia t ng, vý dô trong n m 2002, cã tíi 3,4% sè t n binh cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh ph t hiön bþ HIV d ng týnh. T ng tù, kõt qu iòu tra HIV vµo cuèi n m 2002 cho thêy tû lö phô n cã thai ph t hiön bþ HIV d ng týnh t¹i c c c së ch m sãc thai s n còng gia t ng, vý dô nh 1,25% ë tønh Qu ng Ninh. cã nh ng nam thanh niªn bþ nhiôm HIV vµ truyòn bönh cho vî vµ thai nhi. y lµ nh ng con sè b o éng èi víi têt c chóng ta - v vëy cçn ph i më réng ph¹m vi p øng quèc gia ngay tõ b y giê. Giê y, phçn lín sè tr êng hîp míi bþ nhiôm HIV lµ thanh niªn. iòu ã cho thêy cçn chó ý nhiòu h n tíi thanh niªn trong c«ng t c th«ng tin, gi o dôc vµ t¹o iòu kiön tiõp cën víi c c dþch vô y tõ vµ t vên. å thþ d íi y bióu thþ dù b o vò chiòu h íng cña bönh dþch HIV/AIDS ë ViÖt Nam trong t ng lai, dùa trªn nh ng con sè íc týnh do c c c n bé ViÖt Nam a ra theo m«h nh GOALS (Héi th o khu vùc vò GOALS, B ng Cèc, Th i Lan, th ng 12 n m 2002). êng bióu thþ xu h íng hiön nay îc x y dùng theo gi Þnh r»ng nç lùc p øng quèc gia t ng kh«ng ng kó, trong khi êng bióu thþ më réng ph¹m vi p øng îc x y dùng theo gi Þnh r»ng hçu nh toµn bé c c biön ph p can thiöp phßng ngõa îc p dông. Theo con sè íc týnh nµy, nõu cã sù p øng réng r i h n th cã thó ng n chæn îc h n tr êng hîp bþ nhiôm HIV ë ViÖt Nam vµo n m Sè ng êi sèng chung víi HIV/AIDS Xu h íng hiön nay Më réng ph¹m vi p øng T c éng cña HIV/AIDS èi víi ph t trión ë ViÖt Nam Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam cho r»ng viöc p øng víi bönh dþch HIV ph i îc më réng tõ p øng d íi gãc é søc khoî céng ång Õn p øng dùa trªn c c môc tiªu ph t trión kinh tõ - x héi, t ng tr ëng vµ xo ãi gi m nghìo cña ViÖt Nam. C c nhµ tµi trî vµ c n bé Nhµ n íc ë têt c c c ngµnh cçn ghi nhën r»ng hiön nay HIV g y nh h ëng tiªu cùc tíi c c ch ng tr nh kinh tõ, x héi cña hä. Mèi e do¹ nµy sï gia t ng nõu hä kh«ng a c c ch ng tr nh vµ chýnh s ch phßng chèng HIV/AIDS vµo c c ch ng tr nh ho¹t éng chýnh cña m nh. y lµ bµi häc vò bönh dþch HIV ë ViÖt Nam vµ c c n íc l ng giòng. MÆc dï ngµnh y tõ rêt tých cùc chø ¹o song bönh dþch nµy vén gia t ng vµ lan réng, vµ v vëy viöc p øng cña chóng ta 2

3 còng ph i îc t ng c êng vµ më réng. ë Ch u, Th i Lan vµ Campuchia cho thêy r»ng nh ng ch ng tr nh phßng ngõa cã quy m«lín cã thó Èy lui sù ph t trión cña bönh dþch HIV. C Th i Lan vµ Campuchia Òu thµnh c«ng do huy éng îc toµn x héi tham gia vµo cuéc chiõn nµy vµ m b o r»ng HIV sï kh«ng e do¹ c c môc tiªu vµ sù nghiöp ph t trión cña quèc gia. Trong lþch sö cña ViÖt Nam còng vëy, bµi häc nµy îc thó hiön nhiòu lçn - Ó gi i quyõt mèi e do¹ èi víi c mét Êt n íc ßi hái ph i cã sù p øng cêp b ch cña quèc gia. Hép 1: Æt vên Ò phßng chèng HIV/AIDS ë vþ trý trung t m cña sù nghiöp ph t trión JIBIC ë Campuchia, Lµo vµ Th i Lan x y dùng mét m«h nh rêt quan träng, ã lµ yªu cçu a c c ho¹t éng phßng ngõa HIV vµo c c hîp ång x y dùng c së h¹ tçng lín sö dông vèn vay cña tæ chøc nµy. Yªu cçu nµy c n cø vµo thùc tõ lµ nh ng nhãm d n c l u éng nh c«ng nh n x y dùng cã nguy c nhiôm HIV/AIDS rêt cao. CÇn lång ghðp c c ho¹t éng phßng ngõa HIV/AIDS vµo têt c c c lünh vùc ho¹t éng kinh tõ vµ ph t trión. ë ViÖt Nam, Héi N«ng d n phèi hîp víi Uû ban Quèc gia vò D n sè, Gia nh vµ TrÎ em ë 8 tønh trong khu«n khæ mét dù n quèc gia nh»m thóc Èy b nh ¼ng giíi vµ tr ch nhiöm cña nam giíi. Th«ng qua viöc sö dông c c c n bé vµ tæ chøc hiön cã nh c c nhãm tiõt kiöm - týn dông, c c dþch vô khuyõn n«ng vµ c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng ë n«ng th«n, Héi N«ng d n gi o dôc c c gia nh n«ng d n vò b nh ¼ng giíi vµ n ng cao ý thøc tr ch nhiöm cña nam giíi èi víi søc khoî cña phô n vµ gia nh. Trong nh ng n m gçn y, c«ng t c phßng ngõa, ch m sãc vµ iòu trþ liªn quan tíi HIV/AIDS trë thµnh nh ng chñ Ò chýnh îc quan t m trong dù n nµy. Nh ng viöc lµm cçn u tiªn ViÖt Nam ang trión khai x y dùng ChiÕn l îc Quèc gia Phßng chèng HIV/AIDS míi. Qu tr nh x y dùng ChiÕn l îc lµ dþp Ó huy éng têt c c c tæ chøc vµ c nh n cã liªn quan - tõ ChÝnh phñ Õn khu vùc t nh n, tõ løa tuæi vþ thµnh niªn Õn ng êi tr ëng thµnh, c c tæ chøc quçn chóng vµ x héi d n sù còng nh nh ng ng êi bþ nh h ëng hay bþ nhiôm HIV/AIDS - tham gia vµo cuéc chiõn chèng HIV/AIDS. ViÖt Nam cã nh ng kinh nghiöm hay trong viöc ho¹ch Þnh c c chiõn l îc quèc gia, trong ã cã ChiÕn l îc Ch m sãc søc khoî sinh s n vµ c c chiõn l îc kh c. Song ióm mêu chèt vén lµ ph ng thøc tiõp cën réng r i víi sù tham gia cña c c èi t îng liªn quan vµ vën dông kinh nghiöm trong n íc vµ quèc tõ cã nhiòu kh n ng mang l¹i mét chiõn l îc quèc gia cã hiöu qu. Trªn c së ã, Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam Ò nghþ quan t m Æc biöt tíi nh ng vên Ò quan träng sau y: 1. Huy éng sù quan t m chø ¹o cña têt c c c cêp l nh ¹o L nh ¹o cña têt c c c ngµnh cçn ph i lªn tiõng vµ a ra nh ng ý t ëng vò c ch thøc lång ghðp tèt nhêt c«ng t c phßng chèng HIV/AIDS theo mét ph ng thøc thùc sù a ngµnh. Nh Thñ t íng ChÝnh phñ chø thþ, mäi ng êi vµ mäi cêp Òu ph i tham gia. HIV/AIDS kh«ng chø n thuçn lµ vên Ò søc khoî, nã ßi hái têt c c c nhµ l nh ¹o ng vµ Nhµ n íc, c c c n bé cêp cao vµ nh ng ng êi kh c tõ cêp Trung ng Õn cêp Þa ph ng cçn ph i hióu biõt vò t c éng tiòm tµng cña HIV/AIDS vµ nh ng b íc cçn trión khai Ó ng n chæn sù l y lan, ch m sãc vµ iòu trþ cho nh ng ng êi bþ nhiôm HIV. 2. Nh n réng c c biön ph p can thiöp îc p dông cã hiöu qu ë ViÖt Nam Chóng ta cã b»ng chøng vò nh ng biön ph p can thiöp ph t huy hiöu qu ë ViÖt Nam vµ s½n sµng nh n réng Ó mang l¹i t c éng trªn ph¹m vi réng h n. Nh ng ph ng thøc tiõp cën nµy bao gåm c c m«h nh gi o dôc ång ¼ng ë n i lµm viöc, truyòn th«ng thay æi hµnh vi th«ng qua gi o dôc ång ¼ng vµ c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng, c c biön ph p can thiöp gi m t c h¹i, gi o dôc vµ c c dþch vô cho thanh niªn còng nh khuyõn khých sö dông vµ 3

4 ph n ph t bao cao su. CÇn cã thªm nhiòu c quan ChÝnh phñ vµ nhµ tµi trî khèn tr ng nhêt trý vµ lång ghðp nh ng biön ph p can thiöp nµy vµo c c ch ng tr nh hiön nay t¹i c c c quan vµ c së h¹ tçng trong vµ ngoµi ngµnh y tõ. Hép 2: Thµnh c«ng th nhiòu... nh ng liöu sï îc nh n réng hay kh«ng? ViÖc phßng ngõa HIV cã thó mang l¹i kõt qu. C«ng viöc ã ßi hái ph i p dông nhiòu biön ph p can thiöp, tëp trung vµo nh ng Æc ióm cô thó cña èi t îng cçn t c éng. C c dù n thý ióm tiõn hµnh thö nghiöm nh ng ph ng thøc tiõp cën phï hîp ë c c tønh vµ thµnh phè trong c n íc. cã nhiòu vý dô thµnh c«ng. C«ng viöc cßn l¹i lµ nh n réng vµ p dông c c m«h nh thµnh c«ng ã trªn ph¹m vi c n íc. C c ngµnh nh du lþch vµ c c dù n x y dùng c së h¹ tçng vµ ph t trión kinh tõ lín cçn îc quan t m Æc biöt vµ th êng xuyªn. C c ch ng tr nh phßng ngõa HIV/AIDS ë n i lµm viöc cã thó thµnh c«ng ngay c víi nh ng nhãm d n c l u éng nh c«ng nh n x y dùng, vµ iòu nµy îc chøng minh th«ng qua c c biön ph p can thiöp hiön ang trión khai ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh. M«h nh gi o dôc ång ¼ng nh»m ng n ngõa l y nhiôm HIV èi víi c c c«ng nh n x y dùng, hçu hõt trong sè ã lµ nh ng thanh niªn nhëp c sèng t¹i c c c«ng tr êng x y dùng, îc thö nghiöm. C hai m«h nh Òu gãp phçn n ng cao nhën thøc, c i thiön t nh h nh thùc tiôn còng nh bòn v ng vò mæt chi phý vµ îc c c c quan chñ qu n chêp nhën. ë nh ng dù n thý ióm kh c, èi t îng t c éng lµ nh ng ng êi tiªm chých ma tuý vµ g i m¹i d m. Hä îc häc tëp vò c c biön ph p gi m t c h¹i vµ phßng ngõa l y nhiôm HIV th«ng qua viöc gi o dôc ång ¼ng vµ cung cêp c c c«ng cô phßng ngõa nh bao cao su, b m/kim tiªm s¹ch Ó phôc vô cho c c hµnh vi an toµn h n. 3. Xo bá sù kú thþ vµ ph n biöt èi xö víi nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS Chóng ta biõt r»ng vên Ò kú thþ vµ ph n biöt èi xö víi nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS ngµy cµng gia t ng. VÊn Ò kú thþ vµ ph n biöt èi xö îc ghi nhën trong ChØ thþ cña Thñ t íng ChÝnh phñ vò t ng c êng c«ng t c phßng chèng HIV/AIDS võa míi ban hµnh vµ giê y cçn îc a vµo KÕ ho¹ch ChiÕn l îc Quèc gia. CÇn khèn tr ng xem xðt l¹i ph ng thøc tiõp cën theo quan ióm g¾n HIV/AIDS víi tö n¹n x héi. Ph ng thøc nµy dén tíi t nh tr¹ng kú thþ, ph n biöt èi xö vµ Èy nh ng nhãm ng êi dô bþ tæn th ng vµo thõ giíi ngçm, mµ ë ã hä kh«ng îc tiõp cën víi c c dþch vô phßng ngõa, iòu trþ, ch m sãc vµ hç trî. C c nhµ l nh ¹o cã vai trß hõt søc quan träng trong viöc Ò ra biön ph p gi i quyõt vên Ò nµy. Hép 3: Vai trß cña c c c quan th«ng tin ¹i chóng trong viöc a ra nh ng th«ng iöp óng ¾n C c sè liöu cña mét dù n nghiªn cøu do USAID tµi trî cho thêy sù kú thþ liªn quan tíi HIV b¾t nguån tõ nçi lo ng¹i vò t nh tr¹ng l y truyòn ngéu nhiªn vµ tõ quan niöm cña ng êi d n g¾n HIV, tiªm chých ma tuý (vµ m¹i d m) vµ tö n¹n x héi. Râ rµng c c c quan th«ng tin ¹i chóng gi vai trß chýnh trong viöc duy tr sù kú thþ do truyòn ¹t nh ng th«ng iöp tiªu cùc, kh«ng chýnh x c vµ kh«ng Çy ñ vò HIV, c c ph ng thøc truyòn bönh (vµ nguy c èi víi c«ng chóng) vµ vò thùc chêt cuéc sèng cña nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS. C c dþch vô phßng ngõa, ch m sãc, iòu trþ vµ hç trî lµ nh ng biön ph p can thiöp liªn hoµn cã t c dông bæ trî lén nhau. Ngµnh y tõ cçn cñng cè vai trß quan träng cña m nh trong c c ch ng tr nh phßng chèng HIV vµ t ng c êng n ng lùc tæ chøc Ó gi i quyõt bönh dþch nµy. iòu ã ßi hái ph i chó ý tíi vên Ò æi míi viöc cêp kinh phý cho c c dþch vô ch m sãc søc khoî vµ n ng 4

5 cao n ng lùc, kó c nghiöp vô l m sµng vµ hé lý, còng nh m b o an toµn cho nh ng ng êi phôc vô vµ nh ng ng êi îc phôc vô. Khi c«ng t c ch m sãc liªn quan tíi HIV/AIDS cã hiöu qu h n th sï h¹n chõ t nh tr¹ng kú thþ vµ ph n biöt èi xö ë c c c së y tõ, trong gia nh vµ céng ång. Hép 4: CÇn Çu t cho c c dþch vô ch m sãc vµ iòu trþ ngay tõ b y giê ViÖc Çu t cho c c dþch vô ch m sãc vµ iòu trþ liªn quan tíi HIV/AIDS ngay tõ b y giê sï mang l¹i lîi Ých trong t ng lai. VÝ dô, Braxin m b o cung cêp réng r i vµ miôn phý c c lo¹i thuèc kh ng virót HIV (ARV) tõ n m KÕt qu lµ trong giai o¹n , sè tr êng hîp nhëp viön gi m 80%, vµ trong 6 n m qua, tû lö tö vong do bönh AIDS gi m 50%. Trong giai o¹n , ph ng ph p ch a bönh b»ng ARV gióp Braxin tiõt kiöm kho ng 1,1 tû USD vò c c chi phý ch m sãc søc khoî, thiöt h¹i vò ngµy c«ng lao éng vµ c c chi phý kh c. KÕt luën HIV/AIDS lµ mèi e do¹ ngµy cµng gia t ng èi víi ViÖt Nam - cô thó lµ èi víi c«ng cuéc ph t trión kinh tõ vµ sù phån thþnh cña Êt n íc. ã lµ vên Ò Æt ra cho têt c chóng ta. B n th n ChÝnh phñ, b n th n c c nhµ tµi trî hay b n th n ngµnh y tõ kh«ng thó tù m nh gi i quyõt vên Ò nµy. Song ã lµ vên Ò mµ têt c chóng ta cã thó vµ cçn ph i cïng nhau gi i quyõt. Kinh nghiöm cña b n th n ViÖt Nam cho thêy c ch thøc gi i quyõt mét khã kh n lín cña quèc gia nh HIV/AIDS - th«ng qua viöc huy éng sù p øng cña c d n téc, m b o sù tham gia cña mäi ng êi vµ yªu cçu têt c c c cêp l nh ¹o thó hiön sù quan t m, chø ¹o trong lünh vùc nµy. Cho Õn nay, viöc p øng víi HIV/AIDS chñ yõu lµ tõ phýa ngµnh y tõ. iòu ã cã thó chêp nhën îc nõu HIV chñ yõu lµ vên Ò y tõ. Nh ng thùc tõ kh«ng ph i nh vëy - do ã, viöc p øng cña chóng ta kh«ng thó chø giíi h¹n trong ph¹m vi hñp nh vëy. Chóng ta cçn më réng ph¹m vi p øng víi HIV vµ coi HIV lµ mét th ch thøc vò ph t trión. iòu ã cã nghüa lµ c c dù n n«ng nghiöp, gi o dôc, th ng m¹i vµ x y dùng c së h¹ tçng Òu ph i cã hîp phçn vò HIV/AIDS. HIV/AIDS hiön lµ mét khã kh n lín ë ViÖt Nam, song ch a Õn møc é mét th m ho¹ v chóng ta biõt ph i lµm g Ó ng n chæn iòu ã x y ra. Sù p øng quèc gia réng r i h n còng nh quan hö èi t c tých cùc, m¹nh mï gi a ChÝnh phñ, c c èi t c ph t trión, khu vùc t nh n, nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS, c c nhµ l nh ¹o Þa ph ng vµ c c céng ång d n c cã thó ng n kh«ng cho t nh tr¹ng HIV/AIDS hiön nay trë thµnh mét th m ho¹ èi víi ViÖt Nam. Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam tëp hîp c c tæ chøc vµ c nh n quan t m tíi mèi e do¹ ngµy cµng gia t ng mµ HIV/AIDS g y ra cho nh n d n vµ sù nghiöp ph t trión cña ViÖt Nam. Céng ång nµy bao gåm c c c quan ChÝnh phñ vµ c c tæ chøc quçn chóng, c c tæ chøc phi chýnh phñ trong n íc vµ quèc tõ, c c nhµ tµi trî song ph ng vµ a ph ng, c c tæ chøc thuéc Liªn Hîp Quèc, nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS vµ c c bªn quan t m kh c. Môc tiªu cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam lµ phèi hîp víi ChÝnh phñ vµ nh n d n ViÖt Nam Ó hç trî trión khai c c biön ph p kþp thêi vµ c ng quyõt nh»m chæn øng nguy c l y lan HIV vµ t ng c êng c«ng t c ch m sãc, hç trî èi víi nh ng ng êi sèng chung víi HIV/AIDS. 5

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc

Microsoft Word - Bai 9 _xu ly chat thai__ban in _.doc Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 6: 556-561 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NH GI HIÖU QU Xö Lý CHÊT TH I B»NG BÓ BIOGAS CñA MéT Sè TRANG TR¹I CH N NU I LîN VïNG ång B»NG S NG HåNG Assessment

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Microsoft Word - YB CFM synthesisedReport Vn.doc

Microsoft Word - YB CFM synthesisedReport Vn.doc B o c o kõt qu nh gi tµi liöu ho m«h nh thö nghiöm liªn kõt qu n lý b o vö rõng céng ång tønh Yªn B i Vò H u Tuynh Chuyªn gia t vên ng¾n h¹n vò chýnh s ch l m nghiöp Th ng 11 n m 2001 Bé N«ng NghiÖp vµ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn