Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc"

Bản ghi

1 vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003

2 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi thiöu chung vò bé tµi liöu µo t¹o trän gãi PAEM Môc tiªu Tµi liöu ch ng tr nh µo t¹o trän gãi PAEM C c tiªu chuèn dµnh cho ToT vò PAEM 7 2 Ch ng tr nh gi ng d¹y ToT trong PAEM C c phçn ToT Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o (gi o n) PhÇn thùc hµnh vµ h íng dén dµnh cho gi ng viªn cêp huyön 15 3 Ch ng tr nh gi ng d¹y µo t¹o PAEM dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x Giíi thiöu Môc tiªu C c tiªu chuèn µo t¹o PAEM dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x VÝ dô vò phçn PAEM dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x 19 SFDP S«ng µ B n th o of 19

3 Lêi më Çu Tµi liöu nµy vén lµ b n ph c th o. Tµi liöu îc x y dùng dùa trªn c së nh ng kinh nghiöm ¹t îc cña Dù n trong kho ng thêi gian 2 n m trë l¹i y, víi ba ch ng tr nh µo t¹o trän gãi Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) nh îc tr nh bçy trong tµi liöu nµy. C c phçn cña tµi liöu ToT sï îc hoµn chønh vµo cuèi n m Tµi liöu nµy Æc biöt Ò cëp Õn c c ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x vµ tµi liöu µo t¹o trªn thùc Þa nh viöc thu thëp nh ng tê giêy khæ lín (poster). Bé phën µo t¹o cña Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ lu«n nh gi cao nh ng ý kiõn ãng gãp cho tµi liöu Ó tµi liöu ngµy mét phï hîp h n víi nhu cçu cña ng êi sö dông. KÕt qu trión väng îc a ra lµ sï xuêt b n toµn bé Bé tµi liöu µo t¹o trän gãi Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) vµo cuèi n m Tµi liöu nµy n»m trong bé tµi liöu Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n( PAEM): 1. Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM, tønh S n La bao gåm c c méu theo dâi SFDP Tµi liöu PAEM 1 2. Tµi liöu h íng dén thùc Þa PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 2 3. Tµi liöu µo t¹o tióu gi ng viªn ToT for PAEM tµi liöu tham kh o dµnh cho gi ng viªn SFDP Tµi liöu PAEM 3 4. S ch ToT SFDP Tµi liöu ToT 1 5. S ch ToT dµnh cho gi ng viªn cêp cao (s¾p cã) SFDP Tµi liöu ToT 2 6. Tµi liöu h íng dén/huên luyön SFDP tµi liöu ToT 3 7. CÈm nang µo t¹o dµnh cho häc viªn ToT SFDP Tµi liöu ToT 4 Nh ng cuèn tµi liöu nµy îc x y dùng dùa trªn c së mèi quan hö hîp t c gi a Trung t m khuyõn n«ng tønh Lai Ch u vµ S n La vµ theo nh ng kinh nghiöm thùc tõ t¹i 02 huyön ióm, Yªn Ch u vµ Tña Chïa tõ n m Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ vµ Tæ chøc Ph t trión Hµ Lan (SNV) (tõ n m 1999) hç trî cho viöc x y dùng ph ng ph p luën vµ ph ng ph p nµy (PAEM) îc Uû ban nh n d n tønh S n La phª duyöt vµo th ng 07 n m Chóng t«i hy väng r»ng nh ng cuèn tµi liöu nµy lµ c së th o luën vò khuyõn n«ng dùa theo nhu cçu ë c c tønh kh c ë ViÖt Nam. Nh ng cuèn tµi liöu îc sö dông trong qu tr nh nµy lu«n s½n cã trªn trang th«ng tin: hay c c b¹n cã thó Õn th m v n phßng cña chóng t«i: Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ 1A NguyÔn C«ng Trø, Hµ Néi iön tho¹i: +84 (04) /71 Fax: +84 (04) SFDP S«ng µ B n th o of 19

4 Tµi liöu ToT trong PAEM 1 Giíi thiöu chung vò bé tµi liöu µo t¹o trän gãi ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) N ng cao n ng lùc lµ mét trong nh ng th ch thøc quan träng nhêt cho viöc ph t trión n«ng nghiöp bòn v ng. Sau khi PAEM îc thùc hiön thý ióm thµnh c«ng t¹i mét sè x th hiön t¹i tønh S n La víi môc Ých lµ p dông ph ng ph p nµy trªn toµn tønh. Do ã mµ cã mét nhu cçu µo t¹o lín cho c n bé khuyõn n«ng. èi víi viöc thùc hiön PAEM cã ba cêp îc ph n chia râ: µo t¹o tióu gi ng viªn (ToT) cho c n bé cêp tønh vµ cêp huyön, µo t¹o PAEM cho c n bé khuyõn n«ng x, thùc hiön trªn thùc Þa cïng víi bµ con n«ng d n. Ch ng tr nh µo t¹o PAEM ë c c cêp kh c nhau ToT: 3 phçn (5 ngµy) Giªng Hai Ba T N m S u BÈy T m ChÝn M êi M êi mét M êi hai µo t¹o PAEM: dµnh cho cho c n bé khuyõn n«ng x : 5 phçn/1 n m (1 hay 2 ngµy/phçn) Thùc hiön trªn thùc Þa: häp b n, c c chuyõn th m theo dâi, héi th o Çu bê 1.1 Môc tiªu Môc tiªu toµn diön lµ Ó n ng cao nh ng n ng lùc cçn thiõt cho c n bé khuyõn n«ng trong tønh nh»m p dông khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n t¹i têt c c c x. Mét c ch cô thó h n lµ c c môc tiªu îc x y dùng cho têt c c c cêp kh c nhau: Môc tiªu cña ToT: Ó cã îc mét éi ngò gi ng viªn cã n ng lùc ë cêp tønh vµ cêp huyön nh»m p øng nhu cçu µo t¹o PAEM víi chêt l îng cao. Môc tiªu µo t¹o PAEM cho c n bé khuyõn n«ng x : Ó cã îc nh ng c n bé khuyõn n«ng cã tr nh é vµ nhiöt t nh, víi nh ng kü n ng hç trî tèt Ó thiõt lëp, theo dâi vµ nh gi c c thö nghiöm. Môc tiªu cña viöc thùc thi trªn thùc Þa: Ó hç trî bµ con n«ng d n kh«ng ngõng n ng cao nh ng hióu biõt kü thuët míi b»ng c ch thiõt lëp, theo dâi vµ nh gi nh ng thö nghiöm trªn ruéng cña hä. Vµ h n n a, t ng kh n ng tù gi i quyõt mäi khã kh n cña ng êi d n. 1.2 Tµi liöu ch ng tr nh µo t¹o trän gãi PAEM N ng cao n ng lùc vò PAEM lµ mét c«ng viöc khã kh n bëi v cçn cã nh ng n ng lùc kh c nhau, nh lµ tr nh é chuyªn m«n, kh n ng qu n lý, c c nguyªn t¾c µo t¹o cña ng êi lín, vµ - rêt quan träng lµ c c kü n ng hç trî. T ng tù ã th còng cçn cã c c tµi liöu µo t¹o kh c nhau Ó thùc hiön ch ng tr nh µo t¹o PAEM toµn diön. Víi têt c c c yõu tè ã chóng ta cã thó gäi lµ ch ng tr nh µo t¹o trän gãi. SFDP S«ng µ B n th o of 19

5 Ch ng tr nh µo t¹o trän gãi giíi thiöu chung vò tµi liöu Tµi liöu dµnh cho gi ng viªn ToT Tµi liöu ToT vò Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) Tµi liöu tham kh o dµnh cho gi ng viªn ToT Th ng 5, 2003 Tµi liöu h íng dén/huên luyön Th ng 4, 2003 PAEM 3 ToT 3 Tµi liöu dµnh cho häc viªn ToT (sau nµy häc viªn nµy trë thµnh gi ng viªn cho c n bé khuyõn n«ng x ) UBND tønh S n La S ch ToT H íng dén chung vò µo t¹o vµ hç trî (dµnh cho häc viªn ToT) Th ng 5, 2003 Tµi liöu h íng dén PAEM Víi sù hç trî cña SFDP S«ng µ vµ SNV, Th ng 5, 2003 CÈm nang µo t¹o Tµi liöu dµnh cho viöc suy ngém vµ viöc häc tù Þnh h íng Th ng 4, 2003 ToT 1 PAEM 1 ToT 4 Tµi liöu îc giíi thiöu trong c c kho µo t¹o dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x AEC SFDP SNV Tµi liöu thùc Þa PAEM Bao gåm c c méu bióu theo dâi Th ng 12, 2002 PAEM 2 Tµi liöu kü thuët SENECA Do SNV x y dùng Þa chø S u tëp p phých do SNV thùc hiön Trong thêi gian tíi 12/2003 Þa chø SFDP SNV Ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) Dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x Trong thêi gian tíi 12/2003 SFDP S«ng µ B n th o of 19

6 Ch ng tr nh µo t¹o trän gãi PAEM giíi thiöu chung vò tµi liöu Tµi liöu Tµi liöu ToT vò PAEM Tµi liöu tham kh o dµnh cho gi ng viªn ToT Tµi liöu h íng dén/huên luyön S ch ToT H íng dén chung vò hç trî vµ µo t¹o (dµnh cho häc viªn ToT) CÈm nang µo t¹o Tµi liöu dµnh cho viöc suy ngém vµ tù häc Tµi liöu h íng dén PAEM (cêp tønh) Tµi liöu thùc Þa PAEM Bao gåm c c méu bióu theo dâi SENECA Tµi liöu kü thuët vò n«ng nghiöp Thu thëp p phých (giêy khæ lín) Ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x M tµi liöu µo t¹o PAEM 3 ToT 3 ToT 1 ToT 4 T c gi Tµi liöu (Th ng n m) Bé phën µo t¹o Dù n PTLNXH S«ng µ Bé phën µo t¹o Dù n PTLNXH S«ng µ Tµi liöu Bé phën µo t¹o Dù n PTLNXH S«ng µ, Trung t m µo t¹o l m nghiöp céng ång khu vùc (RECOFTC) Bé phën µo t¹o Dù n PTLNXH S«ng µ PAEM 1 Së NN&PTNT TTKN SNV SFDP PAEM 2 AEC SNV SFDP NhËn xðt Tµi liöu µo t¹o tióu gi ng viªn (ToT) (= tµi liöu hiön t¹i) bao gåm nh ng tiªu chuèn ban Çu vµ ch ng tr nh µo t¹o trän gãi ToT. Trong b n th o míi (dù kiõn vµo th ng12/2003) sï cã thªm nhiòu chi tiõt vò 03 phçn ToT vµ 5 phçn cêp x sï îc a vµo. ToT îc tæ chøc thµnh 03 phçn vµ mçi phçn kðo dµi 5 ngµy, îc ph n bæ trªn tæng thêi gian tõ 6 th ng Õn 9 th ng. Trong kho ng thêi gian gi a phçn Çu vµ phçn cuèi, theo dù Þnh häc viªn sï tæ chøc vµ tiõn hµnh µo t¹o cña riªng m nh. Sau ã, gi ng viªn ToT sï h íng dén/huên luyön c nh n cho c c häc viªn, Õn víi c«ng viöc thùc tõ cña häc viªn. H íng dén/huên luyön lµ mét c«ng viöc yªu cçu cao vµ ßi hái nh ng kh n ng Æc biöt. Tµi liöu h íng dén/huên luyön gióp hoµn thµnh nhiöm vô nµy. TÊt c c c yõu tè c b n vò c c nguyªn t¾c häc tëp cña ng êi lín tuæi, hç trî, chuèn bþ vµ tiõn hµnh µo t¹o îc giíi thiöu trong tµi liöu nµy vµ dµnh cho häc viªn ToT. Néi dung sï dçn dçn îc giíi thiöu trong 03 phçn ToT cïng víi c c bµi tëp thùc hµnh vµ phçn tù nh gi. Cho phçn tù nh gi sï cã cèm nang µo t¹o. µo t¹o tióu gi ng viªn ToT hiön ¹i cçn thiõt dùa trªn kh n ng tù chþu tr ch nhiöm cña häc viªn. ViÖc tù nh gi vµ theo dâi c nh n qu tr nh tù häc cña riªng m nh lµ mét phçn cña ch ng tr nh. CÈm nang µo t¹o lµ mét c«ng cô Ó thùc hiön c«ng viöc nµy. Tµi liöu h íng dén i vµo chi tiõt c c khýa c¹nh kü thuët, lµm thõ nµo thùc hiön c c ho¹t éng khuyõn n«ng, Æc biöt lµ lµm thõ nµo Ó thiõt lëp vµ theo dâi c c thö nghiöm n«ng nghiöp trªn ruéng cña ng êi d n. Tµi liöu h íng dén îc Trung t m khuyõn n«ng, SNV vµ Dù n Ph t trión l m nghiöp x y dùng x héi (SFDP) S«ng µ x y dùng trong mét qu tr nh l u dµi. Tµi liöu thùc Þa t ng tù tµi liöu h íng dén, nh ng trùc tiõp dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x. Cô thó lµ dô hióu vµ víi nhiòu minh häa å thþ. -- SNV SNV ang x y dùng tµi liöu kü thuët. VÝ dô: nh chèng xãi mßn trªn Êt dèc, bãn ph n, thay æi c cêu c y trång, vv.. tµi liöu nµy cã s½n víi tªn cña SENECA -- n.n. ViÖc x y dùng p phých cho cô thó víi PAEM vén ch a îc gi i quyõt. C c p phých chung vò n«ng nghiöp lu«n cã s½n ë SNV. -- n.n. Cã lï trong thêi gian s¾p tíi vµo kho ng th ng 12/2003. ViÖc x y dùng tµi liöu îc dù kiõn thùc hiön gi a SNV vµ SFDP. SFDP S«ng µ B n th o of 19

7 Tµi liöu ToT trong PAEM 1.3 C c tiªu chuèn dµnh cho ToT vò PAEM Môc Ých µo t¹o Tæng thêi gian C c phçn kh c trong kho häc Gi ng viªn Thµnh phçn tham gia Tµi liöu µo t¹o Môc tiªu häc tëp C c yªu cçu vò cêp chøng chø Trang bþ cho häc viªn ToT nh ng kiõn thøc, kü n ng vµ quan ióm cçn thiõt Ó thùc hiön thµnh c«ng µo t¹o cho c n bé khuyõn n«ng x vò khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) 3 phçn à 5 ngµy/01 phçn trªn kho ng thêi gian lµ 9 th ng PhÇn thùc hµnh: häc viªn chuèn bþ vµ tiõn hµnh Ýt nhêt 3 ngµy µo t¹o dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x gi a phçn ToT thø nhêt vµ phçn cuèi cïng H íng dén/huên luyön c nh n nõu cã thõ CÈm nang µo t¹o dµnh cho viöc häc tù h íng dén, sï îc sö dông trong toµn bé qu tr nh ToT KiÓm tra cuèi mçi phçn C c tiªu chý èi víi gi ng viªn ToT: - tham dù µo t¹o ToT - cã kiõn thøc vµ nh ng kinh nghiöm thùc tõ vò n«ng nghiöp vµ khuyõn n«ng - éng c c nh n cao vµ nhiöt huyõt khi lµm gi ng viªn - Ýt nhêt n ng lùc ToT tèt (theo c c tiªu chuèn SFDP, n ng lùc c c gi ng viªn cêp tønh îc ghi l¹i trªn c së d liöu do SFDP x y dùng vò éi ngò gi ng viªn cêp tønh). C c tiªu chý lùa chän häc viªn: - Tr nh é chuyªn m«n vò n«ng nghiöp vµ khuyõn n«ng - Quan ióm tých cùc, nhiöt huyõt, vµ c c kü n ng truyòn ¹t - Lu«n s½n sµng vµ chþu tr ch nhiöm hç trî µo t¹o PAEM trong tønh Toµn bé ch ng tr nh µo t¹o trän gãi PAEM (xem hai trang tr íc) Sau µo t¹o tióu gi ng viªn (ToT), häc viªn cã thó: KhuyÕn n«ng Hç trî µo t¹o PAEM Gi i thých vò c c Æc ióm cña hö thèng khuyõn n«ng vµ c c chýnh s ch liªn quan cña chýnh phñ ChuÈn bþ vµ thùc hiön kõ ho¹ch lµm viöc (hµng n m, quý, th ng) dùa trªn c së VDP Theo dâi vµ nh gi c c kõ ho¹ch, vµ viõt b o c o LiÖt kª 4 kü n ng hç trî vµ a ra nh ng ph n håi Çy ñ vò viöc thùc hiön c«ng t c hç trî cho c c c n bé hç trî kh c. Thùc hiön 4 kü n ng hç trî: iòu khión th o luën nhãm, truyòn ¹t, ãng gãp nh ng hióu biõt kü thuët, truyòn t i sù c m th«ng. Th o luën c c nguyªn t¾c häc tëp cña ng êi lín tuæi ChuÈn bþ Ò c ng µo t¹o (môc tiªu µo t¹o, vµ lþch µo t¹o, vv ) ThiÕt kõ vµ sö dông ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) µo t¹o T¹o c héi häc hái tõ kinh nghiöm vµ suy ngém. KhuyÕn khých sù t ng t c lén nhau gi a c c thµnh viªn ChuÈn bþ vµ tiõn hµnh cuéc häp th«n b n Ký hîp ång víi ng êi d n vµ thiõt lëp c c thö nghiöm víi nh ng ng êi d n îc lùa chän Theo dâi c c thö nghiöm ång thêi sö dông cuèn sæ nhá theo dâi dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x ChuÈn bþ vµ hç trî héi th o Çu bê Xö lý chýnh x c c c d liöu tõ c c thö nghiöm vµ viõt b o c o cuèi cïng Gi i thých hay tr nh diôn c c vên Ò kü thuët vò chèng xãi mßn trªn Êt dèc. Gi i thých hay tr nh diôn vò c c vên Ò kü thuët liªn quan Õn c y trång îc sö dông trong c c thö nghiöm Häc viªn cçn ph i: - tham dù têt c 15 ngµy µo t¹o (v¾ng tèi a lµ 02 ngµy nh ng sau ã yªu cçu ph i viõt giêy b o lý do v¾ng mæt vµ göi tíi c n bé theo gi m s t kho häc) - chuèn bþ vµ tiõn hµnh Ýt nhêt 03 ngµy µo t¹o Çy ñ cho c n bé khuyõn n«ng x trong kho ng thêi gian gi a phçn Çu vµ phçn cuèi ch ng tr nh ToT - sö dông chýnh x c cèm nang µo t¹o cho viöc tù häc - hoµn thµnh c c môc tiªu häc tëp (bao gåm thi ç kú thi cuèi cïng) SFDP S«ng µ B n th o of 19

8 Tµi liöu ToT trong PAEM 2 Ch ng tr nh gi ng d¹y ToT trong PAEM Dùa trªn c së c c môc tiªu häc tëp îc x c Þnh, b ng d íi y sï giíi thiöu viöc ph n bæ c c ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) èi víi 03 phçn. C c tiªu chuèn îc a ra trong ch ng tr íc lµ cçn thiõt cho c c yªu cçu cêp chøng chø. Tr i l¹i, ch ng tr nh gi ng d¹y sau y chø lµ mét Þnh h íng. Tuú thuéc vµo nh ng iòu kiön tiªn quyõt cña c c häc viªn, viöc nh gi nhu cçu µo t¹o, hay iòu kiön cô thó cña Þa ph ng th ch ng tr nh gi ng d¹y cçn îc söa æi cho phï hîp. Sù ph n bæ toµn bé néi dung trong 03 phçn µo t¹o PhÇn Sè bµi gi ng Chñ Ò bµi gi ng (gi o n) Tæng céng 1 Giíi thiöu khuyõn n«ng Giíi thiöu thµnh phçn tham gia, ToT, c c môc tiªu Giíi thiöu chung vò khuyõn n«ng (cïng víi c c vý dô nh tr êng thùc Þa n«ng d n, IPM) vµ c c chýnh s ch liªn quan cña chýnh phñ 1.3 ChuÈn bþ, thùc hiön vµ theo dâi kõ ho¹ch lµm viöc vò khuyõn n«ng dùa trªn c së VDP 1.4 KiÓm tra Häc theo kinh nghiöm vµ hç trî C c nguyªn t¾c häc theo kinh nghiöm vµ hç trî Thùc hµnh vò hç trî t¹i th«n b n PhÇn thùc hµnh t¹i th«n b n: hç trî - PAEM - kü thuët (bao gåm chuèn bþ vµ suy ngém) µo t¹o Häc theo kinh nghiöm vµ vai trß cña gi ng viªn C c ph ng ph p µo t¹o t ng t c lén nhau èi víi viöc häc dùa theo kinh nghiöm trong µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x 3.3 Giíi thiöu: X y dùng môc tiªu µo t¹o, môc tiªu häc tëp vµ lþch µo t¹o (kh«ng ph i Ò c ng µo t¹o!) 3.4 Lµm thõ nµo Ó µo t¹o nh ng néi dung kü thuët theo c ch t ng hç lén nhau 3.5 X y dùng môc tiªu µo t¹o vµ lþch µo t¹o cho ch ng tr nh µo t¹o dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x 3.6 X y dùng chi tiõt ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) t ng hç lén nhau (vý dô: lµm thõ nµo Ó µo t¹o nh ng néi dung kü thuët) 3.7 C c vên Ò vò giíi trong µo t¹o Nh ng yõu tè c b n trong týnh n ng éng nhãm Thùc hµnh vò hç trî, µo t¹o tióu gi ng viªn trong µo t¹o cho c n bé khuyõn n«ng x 3.10 Nh ng yõu tè c b n trong h íng dén/huên luyön Nh ng néi dung kü thuët vµ PAEM Giíi thiöu PAEM vµ tµi liöu h íng dén thùc Þa BÈy b íc trong PAEM Sö dông chýnh x c sæ theo dâi dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x 4.4 Qu n lý d liöu vµ chuèn bþ b o c o cuèi cïng Nh ng néi dung kü thuët liªn quan Õn c c thö nghiöm Nh ng vên Ò träng t m: thùc hµnh canh t c trªn Êt n ng Tæng thêi gian ToT lµ 105 tiõng (35 tiõng/01 phçn) SFDP S«ng µ B n th o of 19

9 Tµi liöu ToT trong PAEM 2.1 C c phçn µo t¹o tióu gi ng viªn (ToT) B ng d íi y a ra mét vý dô vò lþch µo t¹o cã thó x y dùng nh thõ nµo. Nh îc Ò cëp, chi tiõt lþch µo t¹o phô thuéc vµo qu tr nh häc, vµo Þa ióm còng nh nh ng t nh huèng kh c. Ngµy Çu tiªn (c b n vò PAEM) Thêi gian Chñ Ò cña bµi gi ng Môc tiªu häc tëp (sau bµi gi ng, häc viªn cã thó..) Ph ng ph p µo t¹o (cã sù tham gia cña ng êi d n!) 7.30 Khai m¹c Lµm quen víi nhau vµ éng c Õn víi ToT Trß ch i nhá thùc hiön víi 2 ng êi mét Ó giíi thiöu lén nhau, bao gåm c éng c tham gia kho häc 8.00 Giíi thiöu héi th o Gi i thých môc Ých héi th o Thèng nhêt vò vai trß vµ tr ch nhiöm trong qu tr nh thùc hiön héi th o Cã nhën thøc vò vai trß vµ tr ch nhiöm cña tõng c nhën tham gia héi th o èi víi néi dung vµ ph ng ph p îc sö dông trong héi th o 9.00 Nh ng th ch thøc trong khuyõn n«ng Gi i thých tçm quan träng cña khuyõn n«ng èi víi sù ph t trión cña tønh vµ c c hé gia nh Th o luën vò nh ng th ch thøc trong khuyõn n«ng Giíi thiöu PAEM LiÖt kª nh ng ý kiõn th o luën theo c c ph ng ph p cã sù tham gia cña ng êi d n Th o luën nh ng khã kh n khi thùc hiön khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n NghØ tr a PAEM TiÕp tôc tõ... Tr nh bçy Lµm râ mäi mong îi Th o luën nhãm vò néi quy kho häc ThuyÕt tr nh Th o luën nhãm, îc minh häa trªn giêy A0 Nh ng c«ng viöc îc tiõn hµnh cïng víi tµi liöu h íng dén thùc Þa Lµm viöc theo tõng cæp vò nh ng khã kh n vµ thuën lîi trong khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n Tµi liöu cçn chuèn bþ tr íc Nh ng bøc nh kh c nhau (tõ c c cuèn t¹p chý) c¾t lµm «i GiÊy A0 GiÊy khæ lín cïng víi lþch µo t¹o Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o GiÊy bãng kýnh cïng m y chiõu GiÊy A0 Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o Tµi liöu h íng dén thùc Þa PAEM (mçi häc viªn cã mét b n sao) TÊm giêy nhá, bót B ng ghim Tr ch nhiöm/nhën xðt BÈy b íc thiõt lëp vµ theo dâi thö LiÖt kª 7b íc trong PAEM Gi i thých viöc sö dông méu theo dâi cho tõng Bµi gi ng sèng éng Tµi liöu h íng dén thùc Þa SFDP S«ng µ B n th o of 19

10 nghiöm b íc thùc hiön PAEM GiÊy khæ to Ph n håi hµng ngµy Gîi l¹i nh ng g liªn quan Õn ngµy µo t¹o Çu tiªn Nh ng c«ng viöc c nh n liªn quan Õn cèm nang µo t¹o Chia sî kinh nghiöm trong nhãm CÈm nang µo t¹o Ngµy thø hai (c b n vò hç trî) Thêi gian Chñ Ò bµi gi ng Môc tiªu häc tëp (Sau bµi gi ng, häc viªn cã thó...) Ph ng ph p µo t¹o (cã sù tham gia cña ng êi d n!) Tµi liöu cçn chuèn bþ tr íc Tr cnh nhiöm vµ nhën xðt 7.30 Giíi thiöu vò hç trî KÕt hîp nh ng kh i niöm vò sù tham gia vµ hç trî LiÖt kª 4 lünh vùc hç trî vµ th o luën vò ý nghüa còng nh nh ng néi dung chi tiõt nh gi nh ng kü n ng hç trî cña riªng m nh 8.30 C c bµi tëp hç trî NghØ gi i lao iòu khión th o luën nhãm Tr lêi chýnh x c c c c u hái Bµi gi ng sèng éng cïng víi nh ng tr nh diôn Giíi thiöu cèm nang µo t¹o PhÇn tù nh gi cña häc viªn Th o luën nhãm C c bµi tëp nhá kh c nhau ý kiõn ph n håi Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o GiÊy khæ lín CÈm nang µo t¹o Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o BiÓu ãng gãp ý kiõn ph n håi PhÇn bµi tëp vò hç trî L¾ng nghe chñ éng nh gi ý nghüa cña viöc chia sî sù c m th«ng Nh ng néi dung kü thuët liªn quan Õn c c thö nghiöm Chia thµnh hai nhãm cho cuéc häp th«n b n nh ng ngµy kõ tiõp Gi i thých nh ng néi dung kü thuët liªn quan Õn c c thö nghiöm îc thiõt lëp TiÕp theo kõ ho¹ch c c ho¹t éng µo t¹o îc thèng nhêt cho ngµy kõ tiõp t¹i th«n b n Nh ng bµi tëp nhá kh c nhau, ãng vai ãng gãp ý kiõn ph n håi Nhãm th o luën nhá Ch ng tr nh bµi gi ng BiÓu ãng gãp ý kiõn ph n håi SENECA vµ nh ng tµi liöu kü thuët kh c Th o luën nhãm GiÊy A0, bót Ph n håi hµng ngµy Gîi l¹i nh ng g liªn quan Õn bµi häc Lµm viöc theo c nh n CÈm nang µo t¹o SFDP S«ng µ B n th o of 19

11 PhÇn thø ba (ngµy thùc hµnh t¹i th«n b n) Thêi gian Chñ Ò bµi gi ng Môc tiªu häc tëp (sau tiõt häc, häc viªn cã thó..) Ph ng ph p µo t¹o (cã sù tham gia cña ng êi d n!) Tµi liöu cçn chuèn bþ tr íc Tr nh nhiöm/nhën xðt 8.00 PhÇn thùc hµnh t¹i th«n b n Ph n håi vò cuéc häp th«n b n Hç trî th o luën nhãm víi ng êi d n Giíi thiöu môc Ých vµ c c b íc trong PAEM tíi ng êi d n ThiÕt lëp c c «thö nghiöm trªn ång ruéng Th o luën nh ng vên Ò kü thuët Ph n håi vò vai trß thùc hiön cña c c thµnh viªn trong ho¹t éng hç trî GiÊy A0 tr nh bçy PAEM tíi ng êi d n Tµi liöu h íng dén thùc Þa PAEM Nguyªn liöu thiõt lëp thö nghiöm trªn ång ruéng GiÊy A0, bót Cuéc häp ph n håi t¹i th«n b n, kh«ng cã sù tham gia cña ng êi d n Ngµy thø t (c b n vò c c nguyªn t¾c häc tëp dµnh cho ng êi lín tuæi vµ µo t¹o) Thêi gian Chñ Ò bµi gi ng Môc tiªu häc tëp (sau bµi gi ng, häc viªn cã thó...) 7.30 Nh¾c l¹i bµi häc kinh nghiöm tõ phçn thùc hµnh trªn thùc Þa víi ióm tëp trung chýnh vµo c c kü n ng hç trî 7.45 C c nguyªn t¾c häc tëp dµnh cho ng êi lín tuæi 9.00 Vai trß vµ tr ch nhiöm cña gi ng viªn C«ng t c chuèn bþ trong µo t¹o B¾t nguån tõ nh ng kinh nghiöm riªng lµm thõ nµo ng êi lín häc tëp hiöu qu nhêt LiÖt kª Ýt nhêt 7nguyªn t¾c häc tëp dµnh cho ng êi lín tuæi vµ gi i thých ý nghüa Th o luën vò nh ng vai trß vµ tr ch nhiöm cña gi ng viªn Liªn hö vai trß vµ tr ch nhiöm cña gi ng viªn víi c c nguyªn t¾c häc tëp dµnh cho ng êi lín tuæi LiÖt kª nh ng nhiöm vô cña mét gi ng viªn tèt X y dùng nh ng môc tiªu häc tëp dùa trªn c së nh ng môc Ých µo t¹o Ph ng ph p µo t¹o (cã sù tham gia cña ng êi d n!) Th o luën nhãm lín Bµi gi ng sèng éng Th o luën nhãm Bµi gi ng sèng éng Trß ch i c¹nh tranh trong hai nhãm: nhãm nµo cã thó liöt kª nhiöm vô cña gi ng viªn Bµi gi ng sèng éng Tr nh diôn mét sè vý ión h nh Tµi liöu chuèn bþ tr íc Tr ch nhiöm/nhën xðt SFDP S«ng µ B n th o of 19 Ch ng tr nh bµi gi ng Tµi liöu ph t tay c c nguyªn t¾c häc tëp dµnh cho ng êi lín tuæi Ch ng tr nh bµi gi ng Tµi liöu ph t tay vò vai trß vµ tr ch nhiöm cña gi ng viªn GiÊy A0 + bót viõt b ng Ch ng tr nh bµi gi ng Tµi liöu thùc Þa PAEM

12 11.30 NghØ gi i lao ThiÕt kõ lþch µo t¹o Häc viªn thùc hµnh trªn b ng tr¾ng (dµnh cho khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n) Nh ng o¹n b ng quay video c c t nh huèng kh c nhau trªn thùc tõ Ch ng tr nh bµi gi ng dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x ThiÕt kõ ch ng tr nh bµi gi ng dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x dùa theo nh ng môc tiªu häc tëp kh c nhau ChuÈn bþ nh ng vët t cçn thiõt cho bµi gi ng nh giêy khæ lín, vët t tr nh diôn, nh ng vai diôn cho trß ch i ãng vai, vv Sö dông nh ng ch ng tr nh bµi gi ng kh c nhau Ó tiõn hµnh µo t¹o cã sù tham gia cña ng êi d n cho c n bé khuyõn n«ng x Lµm viöc theo nhãm Tõng «i mét tiõn hµnh bµi gi ng îc chuèn bþ ý kiõn ph n håi Ch ng tr nh bµi gi ng C c méu Ó trèng vò ch ng tr nh bµi gi ng Nh ng tµi liöu kh c nhau (giêy A0, hå d n, bót mµu, vv..) Ph n håi hµng ngµy Gîi l¹i nh ng g liªn quan Õn bµi gi ng Lµm viöc c nh n CÈm nang µo t¹o Thêi gian Chñ Ò bµi gi ng Môc tiªu häc tëp (Sau bµi gi ng, häc viªn cã thó...) Ph ng ph p µo t¹o (cã sù tham gia cña ng êi d n!) Tµi liöu cçn chuèn bþ Tr ch nhiöm/nhën xðt 7.30 Ch ng tr nh bµi gi ng dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x (tiõp theo ) Sö dông ch ng tr nh bµi gi ng Ó tiõn hµnh µo t¹o dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x Tõng «i mét tiõn hµnh bµi gi ng îc chuèn bþ ý kiõn ph n håi KÕ ho¹ch ho¹t éng sau µo t¹o X y dùng kõ ho¹ch ho¹t éng µo t¹o cho riªng m nh Th o luën vò c c nguyªn t¾c h íng dén/huên luyön Giíi thiöu ý nghüa phçn thùc hµnh gi a 3 phçn µo t¹o tióu gi ng viªn (ToT) Tr nh bçy kh i niöm h íng dén C«ng viöc c nh n vò cèm nang µo t¹o Th o luën kõ ho¹ch hµnh éng vµ h íng dén víi gi ng viªn ToT Tµi liöu ph t tay vò h íng dén CÈm nang µo t¹o MÉu bióu kõ ho¹ch ho¹t éng vµ huên luyön SFDP S«ng µ B n th o of 19

13 11.30 NghØ gi i lao Nh ng c u hái më Gi i p nh ng c u hái më liªn quan Õn c«ng viöc cña häc viªn (nh ng néi dung cô thó vµ néi dung kü thuët vò PAEM) KiÓm tra Cïng ióm l¹i nh ng néi dung häc tëp cña phçn ToT lçn nh gi khãa häc a ra nh ng ý kiõn ph n håi tých cùc gi a c c häc viªn Suy ngém viöc häc c nh n vµ nh gi kho häc BÕ m¹c Bµi kióm tra víi nhiòu lùa chän Suy ngém c nh n Th ph n håi gi a c c häc viªn MÉu nh gi chuèn Bµi kióm tra cïng víi nhiòu lùa chän, cïng víi c c b n sao göi cho häc viªn CÈm nang µo t¹o Cã ñ nh ng têm giêy (card) nhá B n sao méu nh gi chuèn SFDP S«ng µ B n th o of 19

14 Tµi liöu ToT trong PAEM 2.2 Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o (gi o n) C c ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) trong ba phçn µo t¹o nªn îc chuèn bþ theo phçn tr nh bçy d íi y. iòu nµy Æc biöt quan träng Ó cã nh ng bµi gi ng thùc sù ¹t chêt l îng tèt. HiÖn cã nh ng tµi liöu bµi gi ng kh c nhau cã thó îc thay æi phï hîp vµ îc sö dông. Tuy nhiªn, c c ch ng tr nh bµi gi ng nªn îc x y dùng theo nh ng t nh huèng cña mçi kho µo t¹o. ViÖc h íng dén chi tiõt h n lµm thõ nµo Ó x y dùng nh ng ch ng tr nh bµi gi ng îc giíi thiöu trong S ch ToT. PhÇn tr nh bçy ch ng tr nh bµi gi ng (gi o n) Chñ Ò bµi gi ng Môc Ých Sè häc viªn Sau bµi gi ng, häc viªn cã thó: Kho ng thêi gian cçn thiõt Nh ng tµi liöu/vët t cçn thiõt C c b íc Nh ng gîi ý dµnh cho gi ng viªn SFDP S«ng µ B n th o of 19

15 2.3 PhÇn thùc hµnh vµ h íng dén dµnh cho gi ng viªn cêp huyön Trong kho ng thêi gian gi a phçn thø nhêt vµ phçn µo t¹o tióu gi ng viªn (ToT) cuèi cïng, chýnh häc viªn cã thó chuèn bþ vµ tiõn hµnh nh ng ch ng tr nh µo t¹o. Th«ng th êng sï lµ nh ng kho µo t¹o vò PAEM dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x. Cho phçn µo t¹o nµy, phçn tíi (phçn 3) sï a ra nh ng h íng dén râ rµng. Tuy nhiªn, häc viªn còng cã thó tiõn hµnh c c kho µo t¹o kh c, mµ nh ng kho µo t¹o nµy còng phôc vô cho môc Ých ¹t îc nh ng kinh nghiöm µo t¹o thùc tõ, mµ sau ã cã thó îc a ra Ó suy ngém trong phçn ToT cuèi cïng. SÏ lµ tèt h n c khi gi ng viªn ToT (hay c n bé hç trî) cã thó a h íng dén/huên luyön c nh n liªn quan Õn c«ng viöc cña häc viªn, cô thó lµ Õn víi c c häc viªn khi häc viªn tiõn hµnh nh ng kho µo t¹o dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x. Thay vµo ã, viöc h íng dén/huên luyön cã thó îc thùc hiön trong qu tr nh chuèn bþ cho kho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x. NÕu cã thó th phçn tr nh bçy cña häc viªn îc thu vµo b ng vi ª«. iòu nµy cho phðp mét sù nh gi chi tiõt vµ râ rµng. Tµi liöu thu ph t nµy còng cã thó îc sö dông tèt trong phçn ToT cuèi cïng cho viöc suy ngém, ãng gãp ý kiõn. PhÇn giíi thiöu chi tiõt trong Tµi liöu h íng dén cña Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ. SFDP Song Da Draft of 19

16 Tµi liöu ToT trong PAEM 3 Ch ng tr nh gi ng d¹y µo t¹o PAEM dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x 3.1 Giíi thiöu C«ng viöc cña c n bé khuyõn n«ng x t ng èi nhiòu, C«ng viöc nµy ßi hái mét sù hióu biõt réng r i. C n bé khuyõn n«ng x kh«ng nh ng cçn cã nh ng hióu biõt kü thuët vò n«ng nghiöp, ch n nu«i, b o vö thùc vët, chèng xãi mßn, vµ nhiòu chñ Ò kh c n a mµ cçn ph i lµ mét ng êi qu n lý tèt, cã kh n ng tæ chøc c c cuéc häp, chuèn bþ c c kõ ho¹ch hµng th ng, quý, duy tr hö thèng theo dâi, vv...vµ cuèi cïng nh ng kh«ng ph i lµ têt c, c n bé khuyõn n«ng x cçn ph i lµ mét ng êi hç trî tèt, lu«n lu«n biõt c ch khuyõn khých ng êi d n, lµm thõ nµo Ó hç trî th o luën nhãm, lµm thõ nµo Ó a nh ng ng êi cã c týnh trçm hoµ nhëp vµo trong c«ng viöc, vµ lµm thõ nµo Ó gióp ng êi d n ph t huy kü n ng ph n tých cña hä. y d êng nh lµ mét lo¹t c c kü n ng cçn thiõt, vµ ßi hái nhiòu thêi gian còng nh nhiòu kinh nghiöm lµm viöc cña mét c n bé khuyõn n«ng x Ó thùc sù thùc hiön tèt c«ng viöc. iòu nµy ái hái Æc biöt cã nh ng kho µo t¹o víi chêt l îng cao dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x! NhiÖm vô dµnh cho nh ng gi ng viªn tiõn hµnh µo t¹o cho c n bé khuyõn n«ng x d êng nh lµ kh«ng n gi n. Gi ng viªn cçn cã nh ng hióu biõt kü thuët, kh n ng qu n lý, vµ c c kü n ng hç trî. Vµ Æc biöt lµ gi ng viªn cçn nhiöt huyõt gi ng dëy vµ h íng dén cho c n bé khuyõn n«ng x vµ ã lµ mét c ch gióp gi ng viªn thùc sù ngµy cµng chuyªn nghiöp h n. Do ã, chóng ta h y cïng nhau cèng hiõn cho c«ng viöc µo t¹o cña chóng ta. Tµi liöu µo t¹o PAEM hiön t¹i víi hy väng sï h u Ých Ó tiõn hµnh µo t¹o tèt. Trong µo t¹o ToT, anh/chþ nªn häc lµm thõ nµo Ó thùc hiön PAEM, vµ anh/chþ häc c ch thiõt kõ, tiõn hµnh vµ nh gi µo t¹o. ë nh ng trang sau sï cã thªm nh ng tµi liöu hç trî anh/chþ chuèn bþ µo t¹o dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x. Tµi liöu nµy b¾t Çu víi nh ng phçn hµng th ng dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x. y chø lµ nh ng ph c th o mµ anh/chþ cçn x y dùng chi tiõt h n n a vµ a ra nh ng thay æi theo nh hióu biõt cña anh/chþ vµ nhu cçu trong t nh h nh hiön t¹i. Anh/chÞ cã thó nhí tõ kho µo t¹o tióu gi ng viªn ToT: trong mét kho µo t¹o, gi ng viªn lu«n häc îc mét vµi iòu míi mî vµ c häc viªn còng vëy. Anh/chÞ cã thó tën dông iòu kiön thuën lîi nµy: trong mçi kho µo t¹o, chóng ta cïng thö nh ng iòu míi, nh ng c«ng nghö míi, nh ng c ch míi Ó a îc nh ng kinh nghiöm cña häc viªn vµo kho häc, nh ng bµi tëp míi Ó gióp häc viªn chñ éng tham gia. 3.2 Môc tiªu Môc tiªu µo t¹o PAEM lµ trang bþ cho c n bé khuyõn n«ng x nh ng kiõn thøc, kü n ng, vµ nhën thøc cçn thiõt Ó thùc hiön thµnh c«ng khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n. Ch ng tr nh gi ng d¹y dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x bao gåm 10 Õn 12 phçn hµng th ng. Th«ng th êng mçi phçn chø kðo dµi mét ngµy trong tæng thêi gian lµ mét n m. PhÇn thø nhêt nªn tæ chøc Ýt nhêt lµ hai ngµy trän vñn, bëi v rêt nhiòu néi dung µo t¹o cçn îc giíi thiöu lóc ban SFDP S«ng µ B n th o of 19

17 Çu. Trong nh ng phçn tiõp theo th phçn lín néi dung giíi thiöu ban Çu sï îc nh¾c l¹i gióp c n bé khuyõn n«ng x n ng cao hióu biõt vµ t ng c êng chêt l îng thùc hiön c«ng viöc. Néi dung µo t¹o PAEM bao gåm (1) nh ng vên Ò liªn quan Õn ph ng ph p cã sù tham gia cña ng êi d n, lµm thõ nµo Ó lµm viöc cïng víi ng êi d n (PAEM), kho ng 60% tæng thêi gian µo t¹o, vµ (2) nh ng vên Ò kü thuët vò s n xuêt n«ng l m kõt hîp, chiõm 40% tæng thêi gian µo t¹o. SFDP S«ng µ B n th o of 19

18 3.3 C c tiªu chuèn µo t¹o PAEM dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x Môc Ých µo t¹o Trang bþ cho c n bé khuyõn n«ng x nh ng kiõn thøc, kü n ng, vµ nhën thøc cçn thiõt Ó hç trî thµnh c«ng viöc thùc thi trªn ång ruéng Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n (PAEM) - Æc biöt lµ viöc thiõt lëp, theo dâi vµ nh gi nh ng thö nghiöm n«ng nghiöp nhá vµ c c kü n ng hç trî. Tæng thêi gian 5 phçn à 1 hoæc 2 ngµy Nh ng yõu tè kh c Gi ng viªn Thµnh phçn tham gia Tµi liöu/vët t µo t¹o Môc tiªu häc tëp Thùc hiön PAEM t¹i c c b n, vµ suy ngém vò nh ng kinh nghiöm thùc tõ trong c c phçn µo t¹o tiõp theo (cuéc häp th«n b n, thiõt lëp thö nghiöm, c c chuyõn th m theo dâi, héi th o Çu bê) C c tiªu chý èi víi c c gi ng viªn: - tham dù µo t¹o ToT vò PAEM - cã kiõn thøc vò n«ng nghiöp vµ khuyõn n«ng - quan ióm tých cùc vµ nhiöt t nh éng viªn gióp ì c n bé khuyõn n«ng x Kh«ng cã tiªu chý bëi v têt c c c c n bé khuyõn n«ng x cçn îc µo t¹o - Tµi liöu thùc Þa PAEM, bao gåm c c méu theo dâi - Tµi liöu kü thuët (SENECA, bãn ph n cho Êt, IPM, giêy khæ lín A0, tê r i...) Sau ch ng tr nh µo t¹o (5 phçn), häc viªn cã thó.. PAEM Hç trî Gi i thých nh ng Æc ióm chýnh cña hö thèng khuyõn n«ng vµ c c chýnh s nh liªn quan cña chýnh phñ ChuÈn bþ vµ tiõn hµnh cuéc häp th«n b n Lµm hîp ång vµ x y dùng thö nghiöm víi c c hé n«ng d n îc lùa chän Theo dâi c c thö nghiöm, ång thêi sö dông cuèn sæ theo dâi dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x ChuÈn bþ vµ hç trî héi th o Çu bê Xö lý chýnh x c c c d liöu tõ c c thö nghiöm vµ viõt b o c o cuèi cïng Gi i thých vµ tr nh diôn nh ng vên Ò kü thuët vò thùc hµnh chèng xãi mßn trªn Êt n ng Gi i thých vµ tr nh diôn nh ng vên Ò kü thuët liªn quan Õn c y trång îc sö dông trong c c thö nghiöm LiÖt kª 4 kü n ng hç trî Thùc hiön chýnh x c 4 kü n ng hç trî: ióu khión th o luën nhãm, kü n ng truyòn ¹t, ãng gãp nh ng hióu biõt kü thuët, truyòn t i sù c m th«ng CÇn chó ý Æc biöt tíi viöc sö dông nh ng kü n ng hç trî trong héi th o Çu bê (bëi v y lµ thêi ióm quan träng nhêt Ó ng êi d n chia sî kinh nghiöm) SFDP S«ng µ B n th o of 19

19 Tµi liöu ToT trong PAEM 3.4 VÝ dô vò phçn PAEM dµnh cho µo t¹o c n bé khuyõn n«ng x Thêi gian Chñ Ò bµi gi ng 7.30 Nh¾c l¹i tãm t¾t phçn tr íc Môc tiªu häc tëp (Sau bµi gi ng, häc viªn cã thó...) Gîi l¹i nh ng ióm träng t m tõ lçn µo t¹o tr íc 8.30 Hç trî Chia sî nh ng kinh nghiöm cña riªng m nh vò hç trî KÕt hîp nh ng kinh nghiöm cña riªng m nh víi h íng dén hç trî ng¾n trong tµi liöu h íng dén thùc Þa Th o luën vò nh ng thuën lîi còng nh nh ng th ch thøc khi hç trî trong khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n 9.30 PhÇn bµi tëp hç trî NghØ gi i lao iòu khión th o luën nhãm Hái nh ng c u hái chýnh x c Ph ng ph p µo t¹o (cã sù tham gia cña ng êi d n!) Tµi liöu chuèn bþ tr íc Tr ch nhiöm/nhën xðt Mêi häc viªn tham gia, nãi vò nh ng g hä nhí îc tõ phçn µo t¹o tr íc ã vò PAEM Ò nghþ häc viªn xem l¹i tµi liöu thùc h íng dén thùc Þa PAEM Ó so s nh c u tr lêi cña hä víi nh ng g hä viõt trong ã. Bµi gi ng sèng éng Lµm viöc theo nhãm nhá, chuèn bþ giêy trªn giêy A0 víi viöc liöt kª nh ng khã kh n vµ thuën lîi. Tr nh bçy trong nhãm lín Nh ng bµi tëp nhá, ãng vai ý kiõn ph n håi Ch ng tr nh bµi gi ng GiÊy khæ lín Tµi liöu thùc Þa PAEM GiÊy A0, bót viõt Ch ng tr nh bµi gi ng µo t¹o MÉu bióu ph n håi Theo dâi c c thö nghiöm Nh ng néi dung kü thuët liªn quan Õn c c thö nghiöm Ph n håi hµng ngµy Gi i thých tçm quan träng cña viöc theo dâi c c thö nghiöm B¾t nguån tõ nh ng th«ng tin cçn thiõt cçn îc thu thëp trong c c chuyõn theo dâi Gi i thých vò kh i niöm theo dâi tëp trung vµo ng êi d n trong khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n Gi i thých nh ng néi dung kü thuët liªn quan Õn c c thö nghiöm îc thiõt lëp KiÓm tra c c méu theo dâi dµnh cho c n bé khuyõn n«ng x tõ c c thö nghiöm thùc tõ vµ th o luën viöc sö dông hîp lý cïng víi nh ng khã kh n nèy sinh ChuÈn bþ trªn giêy A0 danh s ch liöt kª nh ng khã kh n vµ lµm thõ nµo Ó kh¾c phôc LiÖt kª nh ng vên Ò th êng xuyªn x y ra nhêt liªn quan Õn nh ng kiõn thøc n«ng nghiöp Xem qua danh s ch liöt kª vµ Ó häc viªn th o luën - a ra nh ng Çu vµo kü thuët cçn thiõt Giíi thiöu nh ng tµi lþªu kü thuët s½n cã (s ch, p phých (poster) mµu, tê r i, vv...) Tµi liöu h íng dén thùc Þa PAEM GiÊy khæ lín A0 Tµi liöu SENECA vµ nh ng tµi liöu kü thuët kh c Gîi l¹i nh ng g liªn quan Õn bµi gi ng Lµm viöc c nh n CÈm nang µo t¹o Çu tiªn, Ó c n bé khuyõn n«ng x trao æi nh ng kinh nghiöm cña hä. Th«ng th êng hä cã thó bæ sung nh ng kiõn thøc cña m nh. Khi c n bé khuyõn n«ng x kh«ng cã ý kiõn th anh/chþ nªn ãng gãp ý kiõn SFDP S«ng µ B n th o of 19

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc

Microsoft Word - Tu giac noi tiep.doc huyªn Ò : Tø gi c néi tiõp inh V n nh Tr êng THPT guyôn Trung Trùc, Tri T«n, n Giang Tø gi c néi tiõp lμ mét kiõn thøc kh c b n vμ quan träng cña ch ng tr nh h nh häc THS, nã cã nhiòu øng dông trong viöc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending85DD70B7B3EE42B74 Page 1 of 12 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 5 Chuyªn Ò Æc biöt vò " µo t¹o" Trong sè nµy: Néi dung: trang Th cña tæng biªn tëp µo t¹o vµ t ng cêng n ng lùc ë Dù n PTLNXH S«ng µ 1 C c thµnh

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

MATHVN.COM Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr

MATHVN.COM   Dành cho học sinh THPT ióm A(- 3; 4), B(6; - 5), C(5; 7). a = ; b = ; c = Bµi 9. TÝnh gçn óng gi tr ióm A(- 3; ), B(6; - 5), C(5; 7) a = - 61 11 ; b = - 17 11 ; c = - 390 11 Bµi 9 TÝnh gçn óng gi trþ ln nhêt vµ gi trþ nhá nhêt cña hµm sè f() = sin - cos - 5 sin cos ma f() 3,965; min f() -,015 Bµi 10

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 5/2012 MÔN THI: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC INH TẾ QUỐC DÂN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC -----:----- ĐỀ THI TUYỂN SINH SU ĐẠI HỌC THÁNG 5/ MÔN THI: TOÁN INH TẾ (Thời gian làm bài: 8 phút) BYDecisin s Blg:

Chi tiết hơn

mammalpst.pub

mammalpst.pub G V Giíi thiöu vò h V ên quèc gia hö éng vët ë a B i Tö Long 1. Chån b¹c m (Melogale moschata) 3. CÇy vßi h ng (Paradoxurus hermaphroditus) 4. GÊu ngùa (Ursus thibeta gùa ibetanus) 2. MÌo rõng (Prionailurus

Chi tiết hơn

rpch.frx

rpch.frx . Häc viön Ng n hµng Phßng µo T¹o Häc Kú 1 - N m Häc 17-18 XÐt iòu kiön tèt nghiöp - HÖ Liªn th«ng H VHVL - KÕ to n (LTD11TKT) Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Chung 49 ióm Trung B nh TÝch Lòy 5.00 MÉu In D7080B1 Trang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46

Microsoft Word - VK Dang TT - Tap 46 ng Céng s n ViÖt Nam V n kiön ng toµn tëp tëp 46 1985 Nhµ xuêt b n chýnh trþ quèc gia hµ néi - 2006 3 4 V n kiön ng toµn tëp Þnh, th«ng tri... cña Bé ChÝnh trþ, Ban BÝ th... MÆc dï chóng t«i cã nhiòu cè

Chi tiết hơn