file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA"

Bản ghi

1 Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa cã chiòu cao tõ 20-30m, êng kýnh ngang ngùc ¹t 50-70cm, th n trßn th¼ng, t n réng vµ l xanh quanh n m. Tr m tr¾ng lµ c y a môc Ých îc nh n d n ta a chuéng. Gç Tr m tr¾ng mòm, nhñ thí mþn, dô bãc thêng îc dïng lµm nguyªn liöu gç d n, ãng gç th«ng thêng, dïng trong x y dùng nhµ cöa... Nhùa Tr m dïng trong c«ng nghö chõ biõn xµ phßng, níc hoa, s n tæng hîp, lµm chêt c ch iön vµ xi nh giçy. Qu Tr m n îc, cã thó dïng Ó chõ biõn «mai, lµm thùc phèm, lµm thuèc ch a ho, gi i rîu vµ gi i éc. C y Tr m tr¾ng îc nhiòu nhµ khoa häc trong vµ ngoµi níc nghiªn cøu tõ nh ng n m Çu thõ kû 20. C c nghiªn cøu chñ yõu tëp trung vµo 3 vên Ò chýnh: Nghiªn cøu vò Æc týnh sinh vët häc c y Tr m tr¾ng, nghiªn cøu c c biön ph p kü thuët g y trång vµ nghiªn cøu khai th c chõ biõn c c s n phèm ngoµi gç (nhùa vµ qu ). Hai lünh vùc nghiªn cøu vò Æc týnh sinh vët häc vµ c c s n phèm ngoµi gç cña c y Tr m tr¾ng îc coi lµ t ng èi thµnh c«ng. C c kõt qu îc øng dông Ó chõ biõn nhùa vµ qu dïng trong c c ngµnh c«ng nghiöp nhñ, c«ng nghiöp thùc phèm, trong y häc... vµ lµm c së khoa häc cho viöc nghiªn cøu kü thuët sau nµy. Riªng kü thuët L m sinh cho Õn nay vén cßn nhiòu tån t¹i, Æc biöt lµ viöc lùa chän ph ng thøc trång, biön ph p xö lý thùc b vµ chän c y phï trî v.v... v vëy mµ trong thùc tõ Ýt thêy rõng tr m trång thµnh c«ng víi quy m«hµng chôc ha ë c c Þa ph ng. Víi lï ã, Bé L m nghiöp nay lµ Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n phª duyöt Ò tµi: "nghiªn cøu trång rõng tr m tr¾ng (Canarium album Reausch) lµm nguyªn liöu gç d n ( ). II. Ph ng ph p vµ vët liöu nghiªn cøu Ph ng ph p nghiªn cøu: - øng dông ph ng ph p nghiªn cøu sinh th i thùc nghiöm Ó iòu tra thu thëp sè liöu ngo¹i nghiöp vµ iòu tra bæ sung c c Æc ióm l m häc c b n cña tr m tr¾ng. - øng dông ph ng ph p ång ruéng Ó bè trý c c thý nghiöm vò kü thuët trång t¹i hiön trêng. - C c thý nghiöm îc bè trý theo ph ng ph p thèng kª, c c c«ng thøc îc læp l¹i 3 lçn. - TÝnh to n vµ xö lý sè liöu dùa vµo ph ng ph p thèng kª vµ c c phçn mòm vi týnh th«ng dông hiön nay VËt liöu nghiªn cøu: HiÖn trêng nghiªn cøu cña Ò tµi îc tiõn hµnh t¹i 3 ióm: CÇu Hai (Phó Thä), B nh Thanh (Hoµ B nh) vµ Kú S n (Hoµ B nh). III. KÕt qu nghiªn cøu vµ th o luën: 3.1. Nghiªn cøu c së khoa häc Ó Ò xuêt gi i ph p kü thuët L m sinh: iòu tra yªu cçu vµ tiªu chuèn gç nguyªn liöu: Th«ng qua iòu tra, kh o s t mét sè c së s n xuêt gç d n ë trong níc vµ thý nghiöm bãc thö gç tr m lêy tõ rõng trång 20 tuæi ë L¹c Thuû, Hoµ B nh Ò tµi tæng hîp îc b ng tiªu chuèn vò nguyªn liöu gç d n gåm chñng lo¹i, quy c ch gç trßn, quy c ch gç thµnh khý vµ 15 tiªu chuên vò chêt lîng tõ ã gióp cho viöc Þnh híng kü thuët L m sinh Ó t¹o ra c c s n phèm phï hîp víi yªu cçu nguyªn liöu. Ò tµi còng kh¼ng Þnh îc gç tr m tr¾ng lêy tõ rõng trång tho m n îc c c tiªu chuèn lµm nguyªn liöu gç d n, tû lö thµnh khý v n bãc ¹t 61.2% trong ã v n mæt chiõm 73,8%. KÕt qu nµy cho thêy gç tr m tr¾ng dïng lµm nguyªn liöu gç d n h n h¼n c c loµi c y b n Þa kh c. Tæng kõt, nh gi c c m«h nh trång tr m cã: Ò tµi tiõn hµnh tæng hîp, ph n tých 25 b o c o khoa häc coa liªn quan Õn nghiªn cøu c y tr m tr¾ng cña c c t c gi trong níc, kh o s t nh gi 10 m«h nh trång tr m tõ tuæi 2 Õn tuæi 16 t¹i mét sè tønh phýa B¾c. KÕt qu rót ra îc mét sè nhën xðt nh sau: - C y tr m tr¾ng îc Ò cëp nghiªn cøu tõ Çu thõ kû 20 vµ bao gåm 3 lünh vùc chýnh: Khai th c chõ biõn nhùa, t m hióu vò Æc týnh sinh vët häc vµ kü thuët g y trång. Trong ã 2 lünh vùc Çu îc coi lµ thµnh c«ng vµ kõt qu - îc øng dông nhiòu trong thùc tõ. Riªng lünh vùc thø 3 cßn nhiòu h¹n chõ, c c c«ng tr nh nghiªn cøu cha nhiòu, thiõu hö thèng vµ cha Ò xuêt îc kü thuët m b o ch¾c ch¾n cho viöc trång rõng thµnh c«ng, do vëy mµ cßn thiõu m«h nh chøng minh trªn thùc Þa. - Trong s n xuêt còng cã nhiòu Þa ph ng g y trång hµng tr m ha tr m víi nhiòu ph ng thøc kh c nhau nh: Hoµ B nh, Phó Thä, Yªn B i, Tuyªn Quang. Th i Nguyªn,...nhng kõt qu Òu kh«ng mêy thµnh c«ng. a sè rõng tr m trång Òu bþ thêt b¹i sau 3-4 n m Çu, sè cßn l¹i còng sinh trëng kðm. Nguyªn nh n lµ cha n¾m v ng c c Æc týnh l m häc quan träng cña c y tr m tr¾ng nªn viöc chän ph ng thøc trång, chän c y phï trî vµ qu tr nh ch m sãc iòu tiõt thùc b cha hîp lý. Nghiªn cøu bæ sung Æc iõm l m häc c b n cña tr m tr¾ng Ó phôc vô cho Þnh híng nghiªn cøu c c gi i ph p l m sinh, ång thêi x y dùng quy ph¹m kü thuët g y trång rõng tr m tr¾ng Ò tµi tiõn hµnh nghiªn cøu bæ sung mét sè Æc ióm l m häc c b n cña tr m tr¾ng, bao gåm:

2 Page 2 of 6 ph n bè, lëp Þa, t i sinh, chõ é nh s ng cña tr m tr¾ng giai o¹n vên m. KÕt qu cho thêy: - Tr m tr¾ng lµ c y ph n bè réng ë c 3 miòn B¾c, Trung, Nam vµ thêng gæp trong rõng thø sinh trªn Êt cßn nguyªn tr¹ng. Tr m cã mæt ë nh ng vïng cã é cao tõ 10 mðt (Bµ RÞa-Vòng Tµu, T n Phó- ång Nai) Õn 1000 mðt (Tña Chïa-Lai Ch u) so víi mùc níc bión. - Êt ai vïng tr m tr¾ng ph n bè hçu hõt lµ tçng Êt dµy trªn 0,5 m, é chua PHkcl biõn éng tõ 3,4-5,7, lîng P 2 O 5 hçu hõt díi 5mg/100g Êt, mïn biõn éng tõ 2-4,7%. iòu nµy chøng tá tr m tr¾ng cã kh n ng chþu îc Êt chua Õn Ýt chua, l n h i nghìo nhng mïn ph i kh vµ tçng Êt s u. - Tr m tr¾ng cã kh n ng t i sinh tù nhiªn m¹nh c h¹t vµ chåi. - Møc é che s ng kh c nhau cã nh hëng Õn sinh trëng cña c y con giai o¹n vên m (1-2 n m tuæi), møc é che s ng 25-50% c y con sinh trëng tèt nhêt Nghiªn cøu c c biön ph p kü thuët l m sinh: Qua iòu tra kh o s t c c m«h nh thý nghiöm cña c c Ò tµi trång Tr m tríc y vµ c c m«h nh trång rõng trong s n xuêt Ò tµi rót ra mét sè vên Ò tån t¹i hiön nay trong viöc p dông c c biön ph p kü thuët l m sinh Ó t¹o c c l m phçn Tr m cã s n lîng tëp trung. MÆt kh c c n cø vµo c c yªu cçu s n phèm cña gç nguyªn liöu d n nªn Ò tµi tëp trung gi i quyõt mét sè vên Ò then chèt Ó t¹o îc rõng Tr m m b o môc tiªu lêy gç cho c«ng nghiöp ã lµ: - Chän ph ng thøc trång. - Chän c y phï trî hay cßn gäi lµ che phñ Êt Ó hç trî cho c y Tr m giai o¹n rõng non. - Ph ng thøc hçn giao. Ò tµi tiõn hµnh bè trý thý nghiöm t¹i Xãm Lßn x B nh Thanh, Th«n 3 x M«ng Hãa thuéc huyön Kú S n tønh Hßa b nh vµ t¹i Trung t m CÇu Hai x Ch n Méng, huyön oan Hïng, tønh Phó Thä KÕt qu nghiªn cøu ph ng thøc trång: Bè trý thý nghiöm: Ò tµi bè trý 3 c«ng thøc thý nghiöm: Trång toµn diön cã c y phï trî, trång trong r¹ch vµ trång thuçn lo¹i kh«ng cã c y phï trî ( èi chøng). C c thý nghiöm îc bè trý theo ph ng ph p "kióu khèi Çy ñ ngéu nhiªn" (Randomized Complety Block - RCB), víi 3 lçn læp l¹i, thiõt kõ kü thuët cô thó nh sau: - 1 (trång toµn diön cã c y phï trî): Ph t tr¾ng thùc b, dän s¹ch sau ã thiõt kõ trång rõng. MËt é trång 1600 c y/ha (3 x 2m), trong ã Tr m tr¾ng 800 c y/ha, Keo tai tîng 800 c y/ha. Tr m vµ Keo trång cïng mét lóc, hçn giao theo hµng, gi a c c hµng c y gieo mét hµng cèt khý. - 2 (trång trong r¹ch): H¹ chiòu cao cña rõng xuèng díi 5m, më c c r¹ch song song, r¹ch réng 3m, t m r¹ch c ch Òu nhau 8m. Trªn r¹ch ph t dän s¹ch thùc b vµ trång mét hµng Tr m ë gi a, c y c ch c y 2m. - 3 (trång èi chøng - thuçn lo¹i kh«ng cã c y che phñ): Ph t tr¾ng thùc b, dän s¹ch sau ã thiõt kõ trång rõng. MËt é 1600 c y/ha (Tr m thuçn lo¹i), kh«ng trång c y che phñ Êt. ThÝ nghiöm îc bè trý t¹i B nh Thanh (Hoµ B nh) n m 1996 trªn èi tîng rõng phôc håi sau khi trång rõng PAM thêt b¹i. T¹i CÇu Hai (Phó Thä) n m 1996 sau rõng Mì khai th c tr¾ng. T¹i Kú S n (Hoµ B nh) trªn d¹ng rõng tù nhiªn phôc håi sau khai th c kiöt. KÕt qu vµ th o luën: Ò tµi tiõn hµnh thu thëp sè liöu sinh trëng c y trång trong c c c«ng thøc thý nghiöm Þnh kú mét n m mét lçn víi 2 chø tiªu chýnh lµ vµ. KÕt qu îc ghi trong bióu 1 díi y: BiÓu 1: Sinh trëng êng kýnh vµ chiòu cao Tr m tr¾ng trång trong c c c«ng thøc thý nghiöm t¹i 3 Þa ióm (lçn o th ng 11 n m 1999). Þa ióm N m trång ChØ tiªu Trång toµn diön cã c y phï trî Trång trong r¹ch èi chøng Hoµ B nh 1996 Xtb (B nh Thanh) V% Phó Thä 1997 Xtb (CÇu Hai) V% Hoµ B nh 1998 Xtb (M«ng Ho ) V% Qua bióu trªn cho thêy ë c 3 ióm thý nghiöm, ë giai o¹n nhá (1 tuæi) sinh trëng vò êng kýnh vµ chiòu cao Tr m tr¾ng cha cã kh c nhau, nhng tõ tuæi 2 trë i sù kh c nhau ë c c c«ng thøc râ röt h n vµ c«ng thøc trång toµn diön cã c y phï trî cã kh n ng sinh trëng êng kýnh vµ chiòu cao tèt nhêt (xem bióu å sau). Chóng ta kh o s t kü c c thý nghiöm t¹i B nh Thanh (Hoµ B nh), m«h nh cã tuæi lín nhêt (4 tuæi) cã thó thêy vò êng kýnh gèc ë 12 th ng tuæi trong 3 c«ng thøc cha cã g kh c, nhng sau ã th c«ng thøc cã c y phï trî vît lªn h¼n. Cßn l¹i 2 c«ng thøc trång trong r¹ch vµ èi chøng th Õn n m thø t vén cha cã sai kh c. VÒ chiòu cao th 2 n m Çu c 3 c«ng thøc Òu cha cã g sai kh c, nhng Õn 24 th ng trë i 3 c«ng thøc b¾t Çu ph n ho. C«ng thøc cã c y phï trî cã êng kýnh vµ chiòu cao lín nhêt (xem bióu 2). BiÓu 2: Sinh trëng ëng kýnh vµ chiòu cao Tr m tr¾ng trong c c ph ng thøc (rõng trång 1996 t¹i B nh Thanh).

3 Page 3 of 6 Tuæi Trång toµn diön Trång trong r¹ch èi chøng 12 th ng th ng th ng th ng VÒ t ng trëng hµng n m ë rõng trång n m 1996 t¹i B nh Thanh chóng ta cã thó thêy êng kýnh gèc trong n m thø nhêt c 3 c«ng thøc t ng èi gièng nhau, nhng Õn n m thø 2 th c«ng thøc cã c y phï trî vît lªn h¼n, cßn c«ng thøc trång trong r¹ch vµ èi chøng cho Õn n m thø t vén cha cã g sai kh c. VÒ chiòu cao th sau n m thø 2 trë i c«ng thøc cã c y phï trî t ng lªn, 2 c«ng thøc cßn l¹i vén cha cã g sai kh c. BiÓu3: T ng trëng hµng n m Tr m tr¾ng trång trong c c thý nghiöm ph ng thøc kh c nhau (rõng trång 1996 t¹i B nh Thanh). Tuæi Trång toµn diön cã c y phï trî Trång trong r¹ch èi chøng Z ZH Z ZH Z ZH N m thø nhêt N m thø hai N m thø ba N m thø t Sö dông ph ng ph p thèng kª to n häc Ó so s nh sinh trëng giòa c c c«ng thóc víi nhau, kõt qu cho thêy c«ng thøc trång toµn diön cã c y phï trî lµ tèt nhêt ThÝ nghiöm sö dông c y phï trî: Bè trý thý nghiöm: Ò tµi bè trý 4 loµi c y che phñ kh c nhau Ó hç trî cho c y Tr m giai o¹n non ã lµ: Cèt khý, Keo tai tîng, Ëu trµm, thùc b tù nhiªn vµ c«ng thøc kh«ng che lµm èi chøng. ThÝ nghiöm îc læp l¹i 3 lçn t¹i 3 Þa ióm kh c nhau: B nh Thanh, M«ng Ho (Hoµ B nh), CÇu Hai (Phó Thä). c c iòu kiön kh c ë mçi lçn bè trý thý nghiöm Òu gièng nhau. Sè liöu îc theo dâi Þnh kú hµng n m víi c c chø tiªu vµ. VÒ xö lý thùc b vµ kü thuët trång cô thó nh sau: - C c c«ng thøc che Cèt khý, Keo, Ëu trµm vµ èi chøng kü thuët lµm Êt gièng nhau, thùc b îc ph t tr¾ng toµn bé, èt vµ dän s¹ch sau ã îc thiõt kõ trång rõng. MËt é trång 1600c/ha (3 x 2m), trång b»ng c y con cã bçu = 25 cm, = 0,45 cm. C y che phñ îc gieo sau khi cuèc hè xong. - dïng thùc b tù nhiªn che phñ: ChÆt hõt c y cao, Ó l¹i c y cá, c y t i sinh chiòu cao díi 1m, ph t c c r¹ch c ch Òu nhau, chiòu réng cña r¹ch 1m, cuèc hè trång hµng c y trªn r¹ch, mët é 1600c/ha ( 3 x 2 m). KÕt qu vµ th o luën: Sè liöu theo dâi sinh trëng Tr m tr¾ng trong c c c«ng thøc vò che phñ kh c nhau îc thu thëp Þnh kú mçi n m 1 lçn vµ lçn o cuèi cïng vµo th ng 11/1999 îc tæng hîp theo bióu 4 díi y: BiÓu4: Sinh trëng Tr m tr¾ng trång trong c c c«ng thøc thý nghiöm che phñ kh c nhau ( o th ng 11/1999) Þa ióm N m che phñ trång Cèt khý Keo Ëu trµm Thùc b TN èi chøng B nh Thanh V% (4tuæi) CÇu Hai V% (3tuæi) Kú S n V% (2tuæi) Qua bióu 4 cho chóng ta thêy sinh trëng cña Tr m tr¾ng sau khi trång mét n m, trõ c«ng thøc che cèt khý ra cßn l¹i c c c«ng thøc Òu cha cã sù h n kðm nhau nhiòu vò êng kýnh vµ chiòu cao. Nhng Õn n m thø 2 th c«ng thøc èi chøng (kh«ng che) vµ thùc b che phñ tù nhiªn b¾t Çu kðm h n so víi c c c«ng thøc kh c. Õn n m thø ba sau khi trång th c y che phñ Êt b¾t Çu cã sù nh hëng râ röt Õn sù sinh trëng cña Tr m tr¾ng. Kh o s t kü hiön trêng trång n m 1996, m«h nh cã tuæi lín nhêt (4tuæi) chóng ta sï thêy râ h n. - VÒ sinh trëng êng kýnh vµ chiòu cao: BiÓu 5: Sinh trëng Tr m tr¾ng trong c c thý nghiöm che phñ Êt. ChØ tiªu Cèt khý Keo Ëu trµm Thùc b TN èi chøng

4 Page 4 of 6 Th ng tuæi 12 th ng th ng th ng th ng V% ( th ng) Qua bióu trªn y chóng ta thêy Õn 12 th ng tuæi cña 5 c«ng thøc Òu sinh trëng Òu nhau, sau 12 th ng tuæi chia lµm 2 nhãm, nhãm tréi h n lµ che Cèt khý vµ Keo, nhng tõ sau 24 th ng Õn 48 th ng th c«ng thøc che Cèt khý vît h¼n, sau ã Õn Keo. Ba c«ng thøc cßn l¹i th c«ng thøc che Ëu trµm cã tréi h n chót Ýt. VÒ chiòu cao sau 24 th ng trë i th ph n ho râ, trong ã c«ng thøc che Cèt khý vén tèt nhêt vµ c«ng thøc èi chøng sinh trëng kðm nhêt (xem bióu å sau). VÒ hö sè biõn éng c«ng thøc che Cèt khý cã biõn éng nhá nhêt, c«ng thøc èi chøng cã biõn éng lín nhêt. - VÒ lîng t ng trëng hµng n m: BiÓu 6: Lîng t ng trëng hµng n m cña Tr m tr¾ng trong c c c«ng thøc che phñ kh c nhau (sè liöu o Õn th ng 11/1999). ChØ tiªu N m Xem bióu trªn y ta thêy r»ng hai c«ng thøc che Cèt khý vµ Keo Òu cã tèc é sinh trëng t ng èi Òu c - êng kýnh vµ chiòu cao, n m sau vén t ng h n n m tríc mét c ch râ röt. che Ëu trµm vµ èi chøng cã sù ch ng l¹i ë n m thø 4, Æc biöt lµ chiòu cao, iòu nµy cã thó do t n cña Ëu trµm che kýn Çu c y Tr m lµm nh h- ëng Õn sinh trëng chiòu cao, cßn c«ng thøc èi chøng th râ rµng kh«ng che bãng (s ng hoµn toµn) còng nh hëng Õn sinh trëng chiòu cao c y Tr m. KÕt qu so s nh sinh trëng vò êng kýnh vµ chiòu cao tr m tr¾ng gi a c c c«ng thøc theo ph ng ph p thèng kª còng cho thêy nh sau: trång toµn diön cã cèt khý che phñ Êt vµ trång hç giao víi keo tèt h n c c c«ng thøc kh c. Ba c«ng thøc cßn l¹i sù sai kh c vò sing trëng cha râ VÒ ph ng thøc hçn giao: Bè trý thý nghiöm Ò tµi bè trý c c thý nghiöm Tr m trång hçn giao víi Lim xñt vµ Keo t¹i 2 n i CÇu Hai (Phó Thä) vµ M«ng ho (Hoµ B nh), c c c«ng thøc cô thó nh sau: - Tr m + Keo (theo hµng). - Tr m + Lim xñt (theo hµng). - Tr m + (Keo + Lim xñt) (trªn hµng Keo vµ Lim xñt hçn giao theo c y). KÕt qu vµ th o luën: BiÓu 7: Sinh trëng c y trång trong c c c«ng thøc hçn giao trång n m 1997 ( o th ng 11/1999) Qua bióu trªn chóng ta thêy trong ph ng thøc Tr m + Lim sñt sinh trëng vò chiòu cao cña 2 loµi cã sù chªnh löch nhau kh«ng ng kó tõ 0.1m Õn 0.35m, t n cña 2 c y nµy cha ch¹m vµo nhau vµ ang cã t c dông hç trî cho nhau. MÆt kh c vò tèc é sinh trëng cña Tr m vµ Lim xñt ë møc t ng ng nhau. Do ã c«ng thøc nµy cã thó trong t ng lai sï lµ c«ng thøc tèt h n. Hai c«ng thøc cßn l¹i hiön t¹i Keo vît chiòu cao cña Tr m tõ 1-1,2m, tuy nhiªn t n C y Keo vén cha che kýn Çu ngän Tr m nªn cha nh hëng Õn sinh trëng cña Tr m. Nhng trong 1-2 n m tíi Keo sï sinh trëng m¹nh vµ t n sï trïm kýn ngän c y Tr m, Tr m sï sinh trëng kðm h n. Do vëy mµ 2 c«ng thøc nµy thêi gian tíi ph i tiõn hµnh xö lý m¹nh èi víi Keo th Tr m míi tiõp tôc sinh trëng tèt. KÕt qu theo dâi sinh trëng gi a c c c«ng thøc Ò tµi rót ra mét sè nhën xðt sau y: - C c loµi c y trång trong m«h nh Òu ang sinh trëng b nh thêng. - Cha thêy cã nh hëng Õn sinh trëng cña Tr m tr¾ng trong c c l«thý nghiöm. Tuy nhiªn qua kh o s t cho Cèt khý Keo Ëu trµm Thùc b TN èi chøng N m thø nhêt N m thø hai N m thø ba N m thø t B nh qu n Tr m + Lim xñt Tr m + Keo Tr m + (Keo + LX) Loµi c y Dt Dt Dt Tr m Lim xñt Keo

5 Page 5 of 6 thêy trong 2 c«ng thøc Tr m + (Keo + Lim xñt) vµ Tr m + Keo trong t ng lai sù ph t trión cña t n Keo sï lµ mèi e do¹ Õn sinh trëng cña c y Tr m. IV. KÕt luën vµ khuyõn nghþ 4.1. KÕt luën: Qua trión khai Ò tµi vµ kõt qu thu îc, Ò tµi i Õn mét sè kõt luën sau y: 1. C n cø vµo tiªu chuèn gç nguyªn liöu hiön ang îc c c c së s n xuêt v n Ðp p dông th s n phèm gç tr m lêy tõ rõng trång m b o ñ tiªu chuèn Ó lµm nguyªn liöu gç d n. V vëy viöc g y trång Tr m tr¾ng phôc vô cho nguyªn liöu gç d n lµ hoµn toµn phï hîp. 2. Qua iòu tra kh o s t vµ nh gi c c m«h nh trång Tr m tr¾ng trong s n xuêt cho thêy nhiòu Þa ph ng Òu cã nhu cçu trång Tr m tr¾ng víi nhiòu môc Ých kh c nhau, nhng viöc trång rõng kh«ng mêy thµnh c«ng do lùa chän c c ph ng thøc trång vµ c c kü thuët cô thó Ó dén d¾t rõng qua giai o¹n tuæi non cßn nhiòu ióm cha phï hîp. 3. Tr m lµ c y cã kh n ng t i sinh h¹t vµ chåi. Chåi ë tuæi cµng non th kh n ng t i sinh cµng m¹nh. 4. C y con ë giai o¹n vên m thých nghi víi é che s ng 25-50%. 5. Ph ng thøc trång cã nh hëng Õn sinh trëng cña Tr m tr¾ng ë giai o¹n rõng non. Qua so s nh cho thêy ph ng thøc trång toµn diön cã c y phï trî giai o¹n Çu tá ra phï hîp víi sinh trëng cña c y Tr m tr¾ng. 6. Trong giai o¹n Çu (4-5 tuæi) Tr m cçn cã c y che phñ Êt Ó hç trî cho c y sinh trëng, c y che phñ Êt phï hîp lµ Cèt khý, Keo. CÇn iòu chønh c y che phñ Êt kh«ng che Çu ngän Tr m. 7. Trong thêi kú Çu (3-4 tuæi) ph ng thøc trång hçn giao cha cã sù nh hëng Õn sinh trëng cña c y Tr m tr¾ng. Tuy nhiªn qua quan s t bíc Çu cho thêy Tr m cã thó hçn giao víi c c loµi c y b n Þa cã tèc é sinh trëng, Æc biöt lµ chiòu cao t ng ng víi Tr m tr¾ng, cô thó nh Lim xñt KhuyÕn nghþ: Do nguån kinh phý h¹n hñp, thêi gian nghiªn cøu cha nhiòu (thùc tõ trión khai hiön trêng chø îc 4 n m) nªn Ò tµi vén cßn mét sè vên Ò cha îc gi i quyõt mét c ch trän vñn, v vëy cçn îc tiõp tôc nghiªn cøu trong c c ch ng tr nh tiõp theo, ång thêi víi nh ng kõt qu ¹t îc Ò tµi cã mét sè kiõn nghþ sau y: VÒ néi dung khoa häc: - Cho tiõp tôc ch m sãc vµ theo dâi c c m«h nh thý nghiöm thªm 2-3 n m n a Ó cã sè liöu so s nh Çy ñ h n. - Nghiªn cøu Ó tuyón chän c c xuêt xø gièng tèt, sinh trëng nhanh vµ cã kh n ng kh ng s u bönh h¹i cao. - Nghiªn cøu biön ph p phßng trõ s u vßi voi ôc ngän Tr m, mét trong nh ng nguyªn nh n lµm nh hëng Õn sinh trëng cña rõng Tr m ë tuæi non. - Nghiªn cøu nh n gièng v«týnh (chñ yõu lµ ghðp) Ó phôc vô cho viöc trång rõng víi môc Ých lêy qu kõt hîp lêy gç. VÒ néi dung chuyón giao khoa häc c«ng nghö: - KÕt qu nghiªn cøu cña Ò tµi lµ cã c së khoa häc, c c m«h nh thý nghiöm t¹i hiön trêng cã nhiòu trión väng vµ cã týnh kh thi cao Ò nghþ cho îc c«ng nhën lµ tiõn bé khoa häc kü thuët Ó sím a vµo p dông trong s n xuêt. - Phæ biõn réng r i quy ph¹m kü thuët trång rõng tr m tr¾ng cho c c vïng cã iòu kiön phï hîp vµ cã kõ ho¹ch g y trång loµi c y nµy. - X y dùng mét sè m«h nh tr nh diôn ë mét sè vïng sinh th i kh c nhau víi hai c«ng thøc cã trión väng lµ: trång rõng toµn diön cã sö dông c y cèt khý che phñ Êt vµ trång hçn giao víi keo tai tîng (keo tai tîng lµ c y phï trî), nh»m phôc vô kþp thêi cho dù n trång míi 5 triöu ha rõng. Tµi liöu tham kh o 1. D ng H u Th¹ch. C y Tr m tr¾ng - TËp san L m nghiöp NguyÔn V n S¾c. Trång Tr m díi t n rõng - TËp san L m nghiöp, sè3/ Lª C nh HuyÒn, NguyÔn oµn. C c biön ph p g y trång Tr m tr¾ng - ViÖn nghiªn cøu L m nghiöp 1/ Nhµ xuêt b n n«ng nghiöp Kü thuët gieo trång Tr m. 5. NguyÔn V n Lª, Lu Ph¹m Hoµnh. KÕt qu nghiªn cøu kü thuët g y trång Tr m tr¾ng t¹i H u Lòng - L¹ng S n. Th«ng tin t liöu Bé LN, NguyÔn nh H¹nh. BiÖn ph p phßng trõ s u ôc ngän Tr m - TËp san LN sè 5/ Æng V n A. KÕt qu nghiªn cøu phßng trõ s u vßi voi - TËp san LN, TriÖu Hïng. KÕt qu iòu tra sinh th i c y Tr m tr¾ng - B o c o khoa häc- Trêng ¹i häc L m nghiöp, 1992.

6 Page 6 of 6 9. NguyÔn Xu n Qu t. B o c o tæng kõt Ò tµi 04A Ph¹m nh Tam, TrÇn L m ång. B o c o s kõt 2 n m Ò tµi nghiªn cøu trång Tr m tr¾ng Ph¹m nh Tam, TrÇn L m ång. G y trång Tr m tr¾ng (Canarium album R.) - Th«ng tin KHKT L m nghiöp - Sè 1/ ViÖn KHLNVN. Tãm t¾t Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng tr m tr¾ng lµm nguyªn liöu gç d n" îc ViÖn Khoa häc L m nghiöp ViÖt Nam thùc hiön tõ n m víi c c néi dung chñ yõu nh sau: iòu tra nghiªn cøu yªu cçu vµ tiªu chuèn gç nguyªn liöu, tæng kõt nh gi c c m«h nh trång tr m cã, nghiªn cøu bæ sung mét sè Æc ióm l m häc c b n cña c y tr m tr¾ng vµ nghiªn cøu kü thuët trång rõng. KÕt qu sau 5 n m nghiªn cøu cho thêy: gç tr m tr¾ng khai th c tõ rõng trång Òu tho m n îc c c tiªu chuèn lµm nguyªn liöu gç d n, tû lö thµnh khý cao h n nhiòu c c loµi c y b n Þa kh c; Tr m tr¾ng lµ c y cã ph n bè tù nhiªn ë c 3 miòn B¾c, Trung, Nam tõ é cao 10m Õn 1000m so víi mùc níc bión, tr m chþu îc Êt chua Õn Ýt chua, l n h i nghìo nhng tçng Êt ph i dµy vµ lîng mïn cßn kh. Ò tµi bè trý c c thý nghiöm vò kü thuët g y trång t¹i CÇu Hai(Phó Thä), B nh Thanh (Hoµ B nh) kõt qu cho thêy ph ng thøc trång cã nh hëng râ röt Õn sinh trëng cña rõng, Ph ng thu c trång toµn diön cã c y phï trî trong giai o¹n Çu (4-5n m) lµ tèt nhêt, c y phï trî thých hîp èi víi rõng tr m ë giai o¹n non lµ c y cèt khý vµ c c loµi keo. Ò tµi kõt thóc thµnh c«ng, kõt qu cña Ò tµi îc nhiòu Þa ph ng p dông. Quay l¹i

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - Pending89BD91864ECFCC9C4 Page 1 of 12 B o c o kh o s t chèn o n vò b o tån vµ c c c héi ph t trión t¹i vïng Öm khu b o tån kî gç (phçn 1) 1.më Çu Ph n tých vµ ph t trión thþ trêng (MA&D) lµ mét ph ng ph p îc thõ giíi c«ng nhën

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«

tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c« tcvn t I ª u c h u È n v I Ö t n a m TCVN 6770 : 2001 Ph ng tiön giao th«ng êng bé - G ng chiõu hëu m«t«vµ xe m y - yªu cçu vµ ph ng ph p thö trong c«ng nhën kióu Road vehicles - Rear view mirrors of motorcycles

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

Môc lôc

Môc lôc ñyban nh n d n tønh vünh phóc ¹i häc quèc gia hμ néi Tr êng ¹i häc Khoa häc Tù nhiªn B o c o chuyªn Ò N íc ngçm vïng tam o 2 Thuéc Ò tμi X c Þnh c së khoa häc Ó nh gi t c éng m«i tr êng phôc vô dù n x

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

trung t©m khxh vµ nvqg

trung t©m khxh vµ nvqg 58 X héi häc sè 2 (74), 2001 T m hióu møc é tiõp cën th«ng tin trªn c c ph ng tiön th«ng tin ¹i chóng cña ng êi n«ng d n ch u thæ s«ng Hång trong thêi kú æi míi Tr ng xu n tr êng I- DÉn nhëp Cã thó nãi

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingC C02AC24 Page 1 of 21 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph t trión N«ng th«n MiÒn nói ViÖt Nam - Thôy ión 1996-2001 Theo dâi quü ph t trión x vµ th«n b n: Sè liöu & ph n tých diön îc hëng quü vµ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBCF0195FE9DA7E6A47256D730030A844BCF01

file://D:MRC964MI-docsBCF0195FE9DA7E6A47256D730030A844BCF01 Page 1 of 16 Ch ng tr nh Hîp T c Ph t trión ViÖt nam- Thôy ión Dù n ph t trión n«ng th«n miòn nói tønh phó thä ---------------------*--------------------- B o c o kõt qu nghiªn cøu khoa häc øng dông thùc

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Hmong&DaoLandManagement&Tenure VN.doc

Microsoft Word - Hmong&DaoLandManagement&Tenure VN.doc Nghiªn cøu qu n lý Êt ai vµ h ëng dông Êt cña ng êi Hmong vµ ng êi Dao t¹i x NËm Ty, huyön Hoµng Su Ph, tønh Hµ Giang V ng Xu n TØnh Peter Hjemdahl Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión N«ng th«n Ch ng tr nh Ph

Chi tiết hơn

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/

¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch Stt Hä vµ tªn thý sinh danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/ ¹i häc huõ héi ång tuyón sinh h, c Khoa Du lþch danh s ch thý sinh ng ký xðt tuyón nguyön väng 2 n m 2012 (TÝnh Õn ngµy: 30/08/12) (DHD.D310101) - Ngµnh: Kinh tõ 1 Lª ThÞ Anh µo 08/05/94 26159 A 2 7.25

Chi tiết hơn

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha

Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N tha Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Æng øc th¾ng (Tæng Chñ biªn) nguyôn øc h¹nh (Chñ biªn) NguyÔn quyõt chiõn NguyÔn øc ng L ng thþ hiªn nguyôn v n quý Ph¹m v N thao (T i b n lçn thø t, cã chønh lý vµ bæ sung) NHμ XUÊT

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7

file://D:MRC964MI-docsC80F76987BE6A455C72567C20006DBA8C80F7 Page 1 of 10 MARD Dù n Ph t trión L m nghiöp X héi S«ng µ Sè 3 Chuyªn Ò vò "Qui Ho¹ch Sö Dông Êt vµ Giao Êt Giao Rõng" Trong sè nµy: Th tæng biªn tëp Qui ho¹ch sö dông Êt vµ giao Êt giao rõng: c së Ó qu

Chi tiết hơn

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng

Søc khoÎ cña con ng­êi cÇn sù tån t¹i cña nh÷ng c¸nh rõng 86 X héi häc sè 1 (81), 2003 Søc kháe cña con ng êi cçn sù tån t¹i cña nh ng c nh rõng - d n sè vµ n¹n ph rõng N¹n ph rõng diôn ra trªn toµn thõ giíi víi tèc é 9,4 triöu ha/n m, lµ mèi e do¹ nghiªm träng

Chi tiết hơn