Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - SKKN- Nguyen Thi Oanh - MN Ho Tung Mau.doc"

Bản ghi

1 s ng kiõn kinh nghiöm Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. I. Lý do chän Ò tµi. Gi o dôc MÇm non lµ cêp häc Çu tiªn cña hö thèng gi o dôc quèc d n cã vþ trý Æc biöt quan träng trong suèt cuéc êi ph t trión cña mçi con ng êi. Gi o dôc MÇm non víi t c ch lµ mét ngµnh häc nòn t ng cña hö thèng Gi o dôc quèc d n cã vai trß quan träng lµ h nh thµnh ë trî nh ng c së ban Çu cña c ch con ng êi míi XHCN ViÖt Nam vµ c«gi o MÇm non lµ ng êi Æt nòn mãng dçu cho nghiöp trång ng êi nh lêi B c Hå nãi: "Gèc cã v ng th míi bòn" ChÊt l îng Gi o dôc MÇm non do éi ngò gi o viªn MÇm non quyõt Þnh. Hä lµ nh n tè trung t m cña qu tr nh thùc hiön môc tiªu µo t¹o. Vai trß cña ngµnh häc chø îc thó hiön vµ ph t huy b»ng chýnh vai trß cña ng êi gi o viªn MÇm non - Chñ thó trùc tiõp cña qu tr nh ch m sãc gi o dôc trî. V vëy muèn n ng cao chêt l îng cña ngµnh häc, vên Ò mang týnh chiõn l îc hµng Çu lµ ph i n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn c vò tr nh é, phèm chêt vµ n ng lùc. NghÞ quyõt héi nghþ lçn thø II Ban chêp hµnh Trung ng ng kho VIII nªu, "Gi o viªn lµ nh n tè quyõt Þnh chêt l îng cña gi o dôc vµ îc x héi t«n vinh. Gi o viªn ph i cã ñ øc, ñ tµi. Do ã ph i µo t¹o gi o viªn cã chêt l îng cao, thùc hiön ch ng tr nh gi o dôc th êng xuyªn, båi d ìng, chuèn ho, n ng cao phèm chêt, n ng lùc cho éi ngò gi o viªn". Cã thó nãi, éi ngò gi o viªn nãi chung vµ gi o viªn MÇm non nãi riªng lµ lùc l îng cèt c n biõn c c môc tiªu gi o dôc thµnh hiön thùc, éi ngò nµy gi vai trß quan träng quyõt Þnh chêt l îng vµ hiöu qu gi o dôc. Bëi vëy ph i nhanh chãng cñng cè vµ båi d ìng éi ngò gi o viªn giái vò chuyªn m«n v ng vµng vò nghiöp vô tay nghò, cã phèm chêt ¹o øc tèt, cã phong c ch s ph¹m Ñp, míi p øng kþp thêi xu h íng æi míi cña nòn gi o dôc hiön nay. 1

2 Lµm mét c n bé qu n lý îc ph n c«ng phô tr ch chuyªn m«n cña tr êng, t«i nhën thêy c«ng t c båi d ìng chuyªn m«n cho gi o viªn trong t êng MÇm non lµ hõt søc cçn thiõt. NÕu lµm tèt c«ng t c nµy sï gióp gi o viªn n¾m v ng ph ng ph p d¹y cña bé m«n, cã h nh thøc tæ chøc c c tiõt häc linh ho¹t, s ng t¹o, gióp hä b nh tünh, tù tin khi lªn líp. Tõ ã n ng cao tr nh é nghiöp vô, tay nghò cña gi o viªn. Tõ nh ng nhën thøc trªn t«i m¹nh d¹n chän Ò tµi "Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non." II. Æc ióm t nh h nh cña tr êng. Tr êng MÇm non x Hå Tïng MËu lµ tr êng thuéc khu vùc n«ng th«n îc thµnh lëp tõ l u, tr êng gåm 5 ióm tr êng n»m r i r c ë c c th«n trong x víi tæng diön tých kho ng h n 8000m 2. Tæng sè Tr nh é chuyªn m«n C TC SC CBGV BGH Gi o viªn VÒ CSVC cña nhµ tr êng khang trang cã Çy ñ c c phßng häc cho c c líp trang thiõt bþ d¹y vµ häc cho c«vµ trî m b o ñ iòu kiön phôc vô ho¹t éng c së vµ gi o dôc trî. 1. ThuËn lîi: - Tr êng cã éi ngò BGH trî n ng éng v ng vµng vò chuyªn m«n cã n ng lùc qu n lý. Æc biöt lµ /c HiÖu tr ëng n ng éng nhanh nhñn trong c«ng t c tham m u cã nhiòu kinh nghiöm trong viöc qu n lý vµ chø ¹o nhµ tr êng. - TËp thó c n bé gi o viªn, nh n viªn trong tr êng oµn kõt cïng quyõt t m phên Êu x y dùng tr êng tiªn tiõn cêp TØnh. Nhµ tr êng cã éi ngò c n bé gi o viªn giái lµ nßng cèt, c c ång chý gi o viªn t m huyõt víi nghò cã nhiòu kinh nghiöm trong c së vµ gi o dôc trî lu«n yªu nghò mõn trî, cã tinh thçn tr ch nhiöm cao, lu«n hoµn thµnh tèt nhiöm vô îc giao. 2

3 - îc sù quan t m cña ng uû, H ND - UBND x Hå Tïng MËu t¹o iòu kiön gióp ì, éng viªn vò tinh thçn, vët chêt. Bªn c¹nh nh ng thuën lîi, nhµ tr êng cßn gæp mét sè khã kh n sau: 2. Khã kh n. - Tr nh é chuyªn m«n ch a ång Òu. - éi ngò gi o viªn trî, n ng éng, s ng t¹o s ng kiõn nghiöm ch m sãc gi o dôc trî cßn h¹n chõ. Mét sè gi o viªn míi vµo tr êng ch a n¾m ch¾c ph ng ph p cña bé m«n nªn cßn lóng tóng trong viöc tæ chøc tiõt häc theo h nh thøc æi míi nªn ch a thu hót îc sù chó ý cña trî vµo giê häc. - Mét sè gi o viªn con cßn nhá nhµ ë xa nªn viöc i l¹i gæp nhiòu khã kh n. Tõ nh ng nhën thøc vµ thùc tr¹ng nªu trªn cña nhµ tr êng, t«i m¹nh d¹n a ra "Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng MÇm non." III. Mét sè biön ph p n ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng mçm non. 1. Kh o s t chêt l îng gi o viªn Çu n m häc. Qua kõt qu, nh gi ph n lo¹i gi o viªn Çu n m häc, Ban gi m hiöu nhµ tr êng xõp lo¹i nh sau: XÕp lo¹i Nhµ trî 3-4 tuæi 4-5 tuæi 5-6 tuæi Tèt Kh Trung b nh YÕu Tæng sè KÕt qu kh o sêt cho thêy sè gi o viªn cã n ng lùc chuyªn m«n kh, tèt ch a cao. B n th n t«i lµ 1 hiöu phã phô tr ch chuyªn m«n trong nhµ tr êng t«i lu«n suy nghü, m¹nh d¹n a ra mét sè biön ph p nh»m n ng cao chêt l îng gi o viªn trong tr êng MÇm non Hå Tïng MËu. 3

4 2. C c biön ph p cô thó BiÖn ph p 1: Båi d ìng chuyªn m«n qua c c buæi héi th o Nh»m n ng cao nhën thøc, tr ch nhiöm nghò nghiöp cho gi o viªn, t«i trao æi víi ång chý HiÖu tr ëng tæ chøc cho gi o viªn tham gia c c líp tëp huên, c c buæi héi th o, c c buæi båi d ìng chuyªn m«n cho Phßng gi o dôc huyön, Së gi o dôc, tr êng tæ chøc. Th«ng qua h nh thøc nµy gióp cho c n bé qu n lý thêy îc nhu cçu cña gi o viªn cçn g vò chuyªn m«n, hä cßn thiõu c i g Ó tõ ã kþp thêi båi d ìng. MÆt kh c th«ng qua c c buæi héi th o, éi ngò gi o viªn ë tr ëng t«i cã dþp trao æi, chia sî kinh nghiöm víi c c b¹n ång nghiöp vò h nh thøc tæ chøc giê häc, nghö thuët thu hót trî, c ch xö lý c c t nh huèng s ph¹m. Trong n m häc , chóng t«i tæ chøc îc 3 buæi héi th o: Héi th o vò kinh nghiöm tr nh bµy sæ s ch khoa häc, Héi th o vò c ch chia t ch líp khi tæ chøc tiõt d¹y vµ ho¹t éng, Héi th o vò nghö thuët thu hót trî vµ nghö thuët xö lý c c t nh huèng s ph¹m. KÕt qu chuyªn m«n cña éi ngò gi o viªn ë tr êng t«i cã nh ng chuyón biõn râ röt, sæ s ch tr nh bµy s¹ch, Ñp, cëp nhët th«ng tin gi o viªn chia «i sè trî khi tæ chøc c c tiõt häc vµ ho¹t éng ngoµi trêi mét c ch hîp lý, b nh tünh, tù tin khi lªn líp, xö lý c c t nh huèng s ph¹m khðo lðo, nhñ nhµng, Tiªu bióu nh c«nguyôn ThÞ Thuû, Ph¹m ThÞ Hoan, Lª ThÞ HiÒn, Lª ThÞ An BiÖn ph p 2: Tæ chøc tèt c c ît kiõn tëp. Cã thó nãi viöc tæ chøc c c buæi kiõn tëp t¹i tr êng lµ rêt cçn thiõt bëi v c c tiõt d¹y víi Ò tµi cô thó sï lµ nh ng vý dô sinh éng gióp cho c c «ng chý gi o viªn îc "m¾t thêy, tai nghe" nh ng g mµ m nh îc häc ë lý thuyõt, îc nghe gi ng viªn båi d ìng. NhËn thøc îc vên Ò nµy, tr êng t«i tæ chøc c c tiõt kiõn tëp t¹i tr êng. VD: Tæ chøc kiõn tëp giê "Gi o dôc m nh¹c cña ba løa tuæi; bð, nhì, lín". Khi tæ chøc kiõn tëp, chóng t«i lùa chän gi o viªn v ng vµng vò chuyªn m«n, cã kinh nghiöm trong gi ng d¹y, lµ gi o viªn giái th cµng tèt. Tr íc khi cho c c ång chý gi o viªn dù giê, chóng t«i ph i duyöt tr íc gi o n, giäng h t, 4

5 Ò ra mét sè t nh huèng s ph¹m cã thó x y ra gióp gi o viªn c ch xö lý hîp lý nhêt, lång ghðp néi dung tých hîp hiöu qu cao. Sau buæi kiõn tëp, chóng t«i cho têt c c c ång chý gi o viªn gãp ý rót kinh nghiöm cho tiõt d¹y vò u ióm còng nh tån t¹i cña giê häc. ChÝnh viöc nhën xðt cña mçi c nh n gi o viªn cho giê d¹y cña b¹n gióp hä häc tëp ång nghiöp nh ng c i tèt, h¹n chõ nh ng tån t¹i mµ b¹n m nh m¾c ph i Ó p dông vµo thùc tõ d¹y trî hµng ngµy. KÕt qu, sau buæi kiõn tëp c c ång chý gi o viªn ë tr êng t«i tæ chøc c c tiõt d¹y GD N theo h íng æi míi cã hiöu qu cao. Æc biöt, chóng t«i cßn x y dùng c c tiõt kiõn tëp chuyön Ò: "Lµm quan víi to n" cña ba løa tuæi BÏ - Nhì - Lín víi c c Ò tµi: - D¹y trî x c Þnh tay ph i, tay tr i cña b n th n trî (MÉu gi o bð). - n h nh vu«ng, h nh tam gi c, h nh ch nhët, h nh trßn (MÉu gi o nhì). - D¹y trî nhën biõt mèi quan hö vò sè l îng trong ph¹m vi 9 (MÉu gi o lín). Sau khi c c tiõt d¹y kõt thóc, chóng t«i mêi c c ång chý gi o viªn cña tr êng b¹n ãng gãp ý kiõn cho 3 tiõt d¹y vò ph ng ph p cña bé m«n còng nh h nh thøc tæ chøc. KÕt qu ba tiõt to n cña c c c«gi o îc c c tr êng b¹n nh gi lµ tiõt häc cã nhiòu s ng t¹o, hö thèng c u hái kých thých trî ho¹t éng. Th«ng qua buæi kiõn tëp ã kh«ng nh ng ba c«gi o mµ têt c gi o viªn trong tr êng n¾m v ng ph ng ph p d¹y cña bé m«n, b nh tünh tù tin khi d¹y c c tiõt d¹y to n, cã h nh thøc tæ chøc c c tiõt häc s ng t¹o l«i cuèn trî tham gia BiÖn ph p 3: Tæ chøc th m quan, dù giê tr êng b¹n. ViÖc lùa chän n vþ th m qua cçn t m hióu kü, cã sù chuèn bþ chu o Ó ît tham quan ¹t kõt qu cao. Tr íc khi th m quan, t«i nh¾c nhë, qu n triöt t t ëng, cã sù Þnh h íng gióp gi o viªn häc tëp ë tr êng b¹n vò c ch t¹o m«i tr êng më, c ch trang trý nhãm líp phï hîp víi chñ ióm, c ch tuyªn truyòn c c kiõn thøc nu«i d¹y trî cho c c bëc phôc huynh. Sau ît tham quan, cho chþ em thu ho¹ch vò nh ng vên Ò häc tëp îc vµ nh ng iòu cçn tr nh. Æc biöt t«i nhên m¹nh nh ng iòu cçn häc tëp, cçn p dông vµ theo dâi kõt qu viöc thùc hiön, tr nh t nh tr¹ng hêi hît, h nh thøc, g y tèn kðm l ng phý. VD: Trong th ng 7,8 Ó chuèn bþ tr êng líp cho n m häc míi, chóng t«i tæ 5

6 chøc cho gi o viªn th m quan häc tëp tr êng b¹n vò viöc trang trý líp. Chóng t«i lùa chän mét sè tr êng Ó Õn tham quan häc tëp. Lµ tr êng mçm non 19/5 tr êng ióm cña tønh, tr êng mçm non Hång Quang lµ tr êng ióm cña huyön ¹t chuèn quèc gia. Chóng t«i chia gi o viªn thµnh nhiªï nhãm nhá ph n vò c c líp tham quan. Chóng t«i chän thêi ióm hîp lý (vµo th ng 9, 10) cho gi o viªn i häc trao æi thèng nhêt c ch trang trý tr êng líp, x y dùng t¹o gãc më nh thõ nµo cho hiöu qu song vén ph i c n cø vµo tr êng líp m nh Ó trang trý líp phï hîp. KÕt qu 100% c c líp x y dùng îc gãc më cho trî ho¹t éng BiÖn ph p 4: T ng c êng c«ng t c kióm tra, nh gi gi o viªn. KiÓm tra lµ mét chøc n ng quan träng, võa lµ mét biön ph p qu n lý cã hiöu qu. KiÓm tra viöc thùc hiön båi d ìng chuyªn m«n lµ tr ch nhiö m cña c n bé qu n lý. Qua kióm tra, c n bé qu n lý n¾m îc Çy ñ nh ng th«ng tin cçn thiõt vò t nh h nh thùc hiön chuyªn m«n, nh gi óng phèm chêt chøc n ng cña gi o viªn, ph t hiön óng nh ng löch l¹c, thiõt sãt Ó kþp thêi bæ sung, iòu chønh vµ uèn n¾n gi o viªn nh»m n ng cao chêt l îng c c ho¹t éng chuyªn m«n cña gi o viªn. Trong c«ng t c qu n lý nhµ tr êng nõu thiõu kióm tra chuyªn m«n th viöc chø ¹o chuyªn m«n cña ng êi HiÖu phã mêt i mét néi dung quan träng. MÆt kh c qua kióm tra chuyªn m«n, c n bé qu n lý t c éng Õn hµnh vi cña gi o viªn, n ng cao tinh thçn tr ch nhiöm cña hä èi víi c«ng t c n ng cao ý thøc tù båi d ìng phên Êu p øng îc yªu cçu chuyªn m«n cña nhµ tr êng. V vëy Ó c«ng t c båi d ìng chuyªn m«n cho gi o viªn ¹t hiöu qu cao nhêt, c n bé qu n lý kh«ng îc phðp bu«ng láng c«ng t c kióm tra. Ó c«ng t c kióm tra viöc thùc hiön båi d ìng chuyªn m«n cho gi o viªn ¹t hiöu qu cao nhêt, c n bé qu n lý cçn m b o: + X c Þnh râ môc Ých yªu cçu cña tõng ît kióm tra dùa trªn nhiöm vô cô thó cña nhµ tr êng cña n m häc. + Ph i cã kõ ho¹ch cô thó trªn c së kõ ho¹ch kióm tra c n m, häc kú, i s u vµo kõ ho¹ch tõng ît kióm tra x c Þnh râ môc Ých yªu cçu, néi dung h nh thøc, ph ng ph p kióm tra. + Lµm tèt c«ng t c tuyªn truyòn gióp cho gi o viªn th«ng suèt viöc kióm tra 6

7 khuyõn khých tinh thçn tù gi c, trung thùc cña gi o viªn chuèn bþ mäi ph ng tiön vµ iòu kiön tých cùc gãp phçn thùc hiön tèt cïng ît kióm tra ã. VÒ néi dung kióm tra: KiÓm tra vò quy chõ chuyªn m«n, hå s sæ s ch (Bµi so¹n, sæ chêt l îng, sæ theo dâi trî, sæ ghi chðp c nh n vò c c buæi båi d ìng chuyªn m«n...), ph ng ph p d¹y cña bé m«n, c ch trang trý nhãm líp Ó nh gi t nh h nh trión khai vµ thùc hiön chuyªn m«n cña gi o viªn cã óng nh kõ ho¹ch mµ tr êng chø ¹o hay kh«ng. Ph ng ph p hióm tra: KiÓm tra dù giê cã b o tr íc, ét xuêt vò c c tiõt d¹y ho¹t éng th«ng qua phiõu dù giê. Nguyªn t¾c kióm tra, nh gi. + Trong c«ng t c kióm tra ph i m b o týnh kh ch quan vµ c«ng khai, c«ng b»ng vµ d n chñ. + Sau khi kióm tra ph i cã nh ng nhën xðt nh gi chýnh x c, ph n tých c c u ióm, tån t¹i cña gi o viªn Ó gióp hä ph t huy nh ng mæt m¹nh, kh¾c phôc nh ng h¹n chõ p dông vµo thùc tõ ch m sãc gi o dôc trî. Thêi gian kióm tra: Trong mét th ng Ýt nhêt gi o viªn ph i îc dù Ýt nhêt mét giê d¹y hoæc mét ho¹t éng trong mét häc kú, mçi gi o viªn ph i îc kióm tra 3-4 lçn. Ngoµi ra, t«i cßn kióm tra hµng ngµy, hµng tuçn Ó kþp thêi nh¾c nhë gióp ì gi o viªn vò chuyªn m«n. Tæng sè dù giê c c tiõt d¹y vµ ho¹t éng cña gi o viªn tõ th ng 9 cho Õn nay: 154 tiõt. + XÕp lo¹i tèt: 80 tiõt + XÕp lo¹i kh : 65 tiõt + XÕp lo¹i ¹t yªu cçu: 9tiÕt Cã thó nãi, kióm tra, nh gi lµ kh u quan träng trong viöc båi d ìng chuyªn m«n cho gi o viªn. Cã kióm tra, nh gi chýnh x c th míi t m ra nh ng u ióm, tån t¹i cña gi o viªn trong gi ng d¹y. Tõ ã gãp phçn n ng cao chêt l îng chuyªn m«n cho éi ngò gi o viªn trong nhµ tr êng BiÖn ph p 5: Tæ chøc tèt c c héi thi. Cã thó nãi, biön ph p båi d ìng th«ng qua c c phong trµo thi ua tæ chøc c c héi thi, héi gi ng th êng xuyªn sï gióp gi o viªn m¹nh d¹n, b nh tünh tù tin 7

8 khi lªn líp. Ó ¹t îc thµnh tých ßi hái mçi ng êi ph i trau dåi n ng lùc s ph¹m, nghö thuët l«i cuèn trî, ph i chþu khã suy nghü t m tßi, häc hái ång nghiöp, b¹n bì... Tõ ã tr nh é chuyªn m«n vµ tay nghò cña gi o viªn îc n ng lªn. Phong trµo thi ua g¾n liòn víi c c héi thi sï lµm cho khý thõ thi ua trong nhµ tr êng cµng s«i næi, cã t c dông tuyªn truyòn tíi c c bëc phôc huynh. Hµng n m tr êng t«i th êng tæ chøc c c héi thi: Thi trang trý nhãm líp,thi quy chõ nu«i d¹y trî, héi gi ng chµo mõng ngµy nhµ gi o ViÖt Nam, thi gi o viªn giái cêp tr êng, thi lµm å dïng d¹y häc... ViÖc tæ chøc c c héi thi trong nhµ tr êng cã t c dông thóc Èy sù phên Êu v n lªn cña c c gi o viªn. Trong c c héi thi, hä cã iòu kiön kh¼ng Þnh m nh tr íc tëp thó. Song bªn c¹nh ã, viöc tæ chøc c c héi thi còng t¹o îc mèi quan hö th n i, gióp ì nhau trong tëp thó gi o viªn nhµ tr êng Ó cïng nhau tiõn bé. Ó c c héi thi thµnh c«ng vµ cã kõt qu tèt Ñp, t«i tham m u víi ång chý HiÖu tr ëng x y dùng kõ ho¹ch cô thó cho cho tõng th ng, th«ng b o tíi toµn chþ em Ó hä n¾m îc néi dung, thêi gian thi. VÝ dô: Th ng 9, 10: Thi trang trý nhãm líp. Th ng 11: Héi gi ng chµo mõng ngµy nhµ gi o ViÖt Nam Th ng 12: Thi gi o viªn giái cêp tr êng. Thi lµm å dïng d¹y häc Th ng 1,2: Thi gi o viªn giái cêp huyön. Trong c c ît thi, gi o viªn tr êng t«i lu«n cã sù chuèn bþ lµ nç lùc phên Êu Ó ¹t îc kõt qu cao nhêt. Sau héi thi, tr êng t«i cã tæng kõt rót kinh nghiöm, khen th ëng c c c nh n cã thµnh tých xuêt s¾c. ChÝnh v lµm tèt vên Ò trªn, éng viªn tinh thçn phên Êu cña chþ em, n ng dçn chêt l îng ch m sãc gi o dôc trî cña nhµ tr êng. Qua héi thi nµy, chóng t«i thêy chþ em rêt cè g¾ng vµ cã nhiòu c i tiõn s ng t¹o trong gi ng d¹y. VI. kõt qu. Sau khi p dông c c biön ph p trªn, chêt l îng chuyªn m«n cña éi ngò gi o viªn îc n ng lªn râ röt, gi o viªn n¾m v ng ph ng ph p d¹y cña c n bé m«n, cã h nh thøc tæ chøc c c tiõt d¹y linh ho¹t s ng t¹o, cã t c phong s ph¹m tèt. 8

9 nh gi xõp lo¹i gi o viªn cuèi n m. Çu n m Cuèi n m Gi o viªn xõp lo¹i Tèt 9,21 15/21 Gi o viªn xõp lo¹i Kh 8,21 5/21 Gi o viªn xõp lo¹i Trung b nh 4/21 1/21 V. Nguyªn nh n thµnh c«ng: Cã îc nh ng thµnh qu trªn lµ do nhµ tr êng lu«n Çu t Çy ñ trang thiõt bþ c së vët chêt phôc vô tèt cho c c ho¹t éng gi ng d¹y cña gi o viªn. Ban gi m hiöu cã tçm nh n, a ra c c biön ph p phï hîp, ¹t hiöu qu. Gi o viªn nhiöt t nh, ham häc hái, cçn cï chþu khã, tých cùc trau dåi chuyªn m«n. C c bëc phô huynh cña tr êng cã sù phèi hîp víi gi o viªn trong c«ng t c ch m sãc gi o dôc trî. Cã sù quan t m cña c c cêp c c ngµnh lu«n ñng hé c c ho¹t éng cña nhµ tr êng. VI. Bµi häc kinh nghiöm. N ng cao chêt l îng éi ngò gi o viªn trong tr êng MÇm non lµ mét nhiöm vô quan träng nã quyõt Þnh mäi vên Ò ph t trión toµn diön cña trî, gióp gi o viªn n ng cao tr nh é, tay nghò cña m nh trong viöc tæ chøc c c ho¹t éng cho trî. Ng êi c n bé qu n lý phô tr ch chuyªn m«n ph i n¾m râ yªu cçu cña ngµnh, cã tçm nh n, x y dùng kõ ho¹ch båi d ìng chuyªn m«n l u dµi trong tõng n m, trión khai kþp thêi cã hiöu qu c c néi dung båi d ìng chuyªn m«n tíi gi o viªn, tæ chøc tèt c c buæi héi th o, c c ît kiõn tëp t¹i tr êng, tá chøc tham gia kiõn tëp t¹i tr êng b¹n, lµm tèt c«ng t c nh gi kióm tra, Æc biöt lµ tæ chøc thi ua éng viªn khen th ëng kþp thêi. Ngoµi kõ ho¹ch båi d ìng th êng xuyªn ph i cã kõ ho¹ch cö gi o viªn i häc c c líp ¹t chuèn vµ trªn chuèn t¹i c c tr êng s ph¹m Ó gi o viªn îc 9

10 n ng cao tr nh é chuyªn m«n, kþp thêi n¾m b¾t nh ng ph ng ph p, h nh thøc tæ chøc c c ho¹t éng cho trî, chþ em îc tiõp xóc, häc hái kinh nghiöm cña gi o viªn trong vµ ngoµi huyön Ó vën dông vµo d¹y trî cña tr êng, líp m nh. Trong xu thõ ph t trión cña x héi ngoµi viöc båi d ìng chuyªn m«n theo kõ ho¹ch cña tr êng, cña huyön, ng êi c n bé qu n lý ph i tù båi d ìng vµ rìn luyön m nh Ó trë thµnh ng êi c n bé giái vò chuyªn m«n, cã n ng lùc tèt vò qu n lý Ó gãp phçn nhá bð cña m nh vµo c«ng cuéc x y dùng vµ æi míi n íc nhµ trong thêi kú" C«ng nghiöp ho, hiön ¹i hãa Êt n íc". Trªn y lµ mét sè kinh nghiöm nhá bð cña b n th n t«i víi mong muèn n ng cao chêt l îng båi d ìng chuyªn m«n cho gi o viªn tr êng mçm non Hå Tïng MËu. RÊt mong nhën îc sù ãng gãp x y dùng ý kiõn cña c c cêp l nh ¹o vµ b¹n bì ång nghiöp Ó s ng kiõn kinh nghiöm cña t«i îc hoµn thiön vµ hiöu qu h n. Xin tr n träng c m n! Hå Tïng MËu, ngµy 7 th ng 4 n m 2010 Ng êi viõt NguyÔn ThÞ Oanh 10

11 11

Mét c¸ch míi trong ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang

Mét c¸ch míi  trong ®µo t¹o, båi d­ìng  c¸n bé c¬ së ë Hµ Giang Mét c ch míi trong µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë Hµ Giang Vµng XÝn D Phã tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Hµ Giang lµ tønh miòn nói, biªn giíi, cã tæng diön tých tù nhiªn 7.884 km2, víi trªn 274 km êng biªn

Chi tiết hơn

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh

§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé c¬ së ë B¾c Ninh µo t¹o, båi d ìng c n bé c së ë B¾c Ninh ç V n Thiªm Phã tr ëng ban Th êng trùc Ban Tæ chøc TØnh uû îc t i lëp n m 1997, hiön nay B¾c Ninh cã 125 x, ph êng, thþ trên (sau y gäi chung lµ c së), gåm 637

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf

Microsoft Word - SFDP Song Da - VDP1 - guidelines vn, updated.rtf Uû ban nh n d n tønh S n La thùc hµnh ph ng ph p lëp kõ ho¹ch ph t trión kinh tõ - x héi cã sù tham gia cña ng êi d n (VDP) cho cêp x vµ th«n b n (Tµi liöu chønh söa lçn thø n m) SFDP Tµi liöu VDP 1 S

Chi tiết hơn

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ

Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh phú thọ Bïi Trung Thµnh UVBTV, Tr ëng Ban Tæ chøc TØnh ñy Tù hµo îc sèng trªn m nh Êt céi nguån cña d n téc, n i c c Vua Hïng më Êt, lëp n íc cho mu«n êi con

Chi tiết hơn

Microsoft Word - So

Microsoft Word - So NÒn kinh tõ tri thøc vμ c c chø tiªu thèng kª ph n nh NguyÔn BÝch L m ViÖn Khoa häc Thèng kª Trong mét thëp kû trë l¹i y, c c nhµ kinh tõ vµ qu n lý t¹i nhiòu quèc gia trªn thõ giíi Ò cëp Õn kh i niöm

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC

CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC CHƯƠNG 6 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ IMC NỘI DUNG CHƯƠNG: 6.1 Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC 6.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 1. Chỉ ra sự cần thiết, quan điểm, bản chất,

Chi tiết hơn

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98)

§iÒu khon kÕt hîp vÒ bo hiÓm con ng­êi (KHCN- BV 98) iòu kho n kõt hîp vò b o hióm con ng êi (KHCN- BV 98) (Ban hµnh kìm theo QuyÕt Þnh sè 2962/PHH2-97 ngµy 23/12/1997 cña Tæng Gi m èc Tæng C«ng ty B o hióm ViÖt Nam - Lµ mét bé phën cêu thµnh vµ Ýnh kìm

Chi tiết hơn

Tiªu chuÈn Quèc tÕ

Tiªu chuÈn Quèc tÕ 50(436) IEC 1990 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (436) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 436: tô iön c«ng suêt IEC50436_9B74A5.doc 1 / 16 50(436) IEC 1990 2 Môc lôc lêi nãi Çu... VI

Chi tiết hơn

GPRCMP001

GPRCMP001 C NG TY TNHH MANULIFE (VIÖT NAM) ("C«ng Ty") Þa chø: Manulife Plaza, 75 Hoµng V n Th i, Ph êng T n Phó, QuËn 7, Tp. HCM LÜnh vùc kinh doanh: B o hióm nh n thä vµ Çu t tµi chýnh iön tho¹i: 8 5416 6888 Fax:

Chi tiết hơn

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n

50(601)IEC Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n 1 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (601) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 601 : Ph t, TruyÒn t i vµ Ph n phèi iön n ng PhÇn tæng qu t Néi dung Trang Lêi nãi Çu 2 PhÇn 601-01 - C c thuët

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu - ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lêi nãi Çu M«n To n lµ mét trong nh ng m«n häc cã vþ trý quan träng ë bëc TiÓu häc. Trong nh ng n m gçn y, xu thõ chung cña thõ giíi lµ æi míi ph ng ph p d¹y häc nh»m ph t huy týnh tých

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc

Microsoft Word - 1-CFEW-Session-Material_V.doc Héi th o ph n nh rót kinh nghiöm cho c n bé khuyõn l m x Tµi liöu kho häc B n th o lçn 1 S n La, th ng 7, 2002 Chia sî trong x cña b¹n (1) Môc tiªu Vµo cuèi phçn nµy häc viªn cã thó... cã ñ tù tin Ó chia

Chi tiết hơn

LuËt

LuËt LuËt Gi o dôc cña Quèc héi n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt nam sè 38/2005/QH11 ngµy 14 th ng 6 n m 2005 C n cø vµo HiÕn ph p n íc Céng hßa x héi chñ nghüa ViÖt Nam n m 1992 îc söa æi, bæ sung theo NghÞ

Chi tiết hơn

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh -

ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - ChÊt l îng th«ng tin Thèng kª ë Þa ph ng Thùc tr¹ng vµ nh ng vên Ò Æt ra Hoµng TÊt Th¾ng (*) I - Thùc tr¹ng th«ng tin thèng kª ë Þa ph ng - cêp tønh - huyön - x 1 - èi víi cêp tønh. a - Nh ng kõt qu ¹t

Chi tiết hơn

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u

TiÕp cËn b­íc ®Çu nh©n khÈu vµ lao ®éng cña n«ng hé ng­êi kinh t¹i vïng ch©u thæ th¸i b×nh vµ vïng nói ®iÖn biªn lai ch©u X héi häc sè 3 (79), 2002 49 MÊy nhën xðt vò nh n khèu vµ lao éng cña n«ng hé ng êi Kinh t¹i vïng ch u thæ Th i B nh vµ vïng nói iön Biªn, Lai Ch u Ng«ThÞ ChÝnh C cêu nh n khèu, lao éng lµ mét trong nh

Chi tiết hơn

BiÓu sè 11

BiÓu sè 11 4 n vþ: C«ng ty cæ phçn C ng o¹n X Þa chø: Sè 15 êng Ng«QuyÒn - H i Phßng MÉu sè B 9 - DN Ban hµnh theo Q sè: 15/26/Q -BTC ngµy 2/3/26 cña Bé tr ëng BTC B n thuyõt minh b o c o tµi chýnh Quý 1 n m 212

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E

file://D:MRC964MI-docsA253E C7C47256D9C000B7F6BA253E Page 1 of 5 c«ng t c giao Êt kho n rõng vµ qu n lý rõng céng ång th«n b n ë tønh hoµ b nh Bïi V n Chóc Chi côc trëng Chi côc PTLN Hoµ B nh Hoµ B nh lµ mét TØnh miòn nói, cã 11 HuyÖn, ThÞ, 214 Phêng, X,

Chi tiết hơn

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n

Phô n÷ lµm c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc x· héi - Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n X héi häc sè 3 (79), 2002 57 Phô n lµm c«ng t c nghiªn cøu khoa häc x héi - nh ng thuën lîi vµ khã kh n L u Ph ng Th o 1. Vµi nðt vò t nh h nh n c n bé nghiªn cøu ViÖn Khoa häc x héi t¹i thµnh phè Hå ChÝ

Chi tiết hơn

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004

Dự thảo 24 tháng 8 năm 2004 Quèc héi LuËt sè: 29/2004/QH11 Céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Quèc héi n íc céng hoµ x héi chñ nghüa ViÖt Nam Kho XI, kú häp thø 6 (Tõ ngµy 25 th ng 10 Õn ngµy 03 th ng 12

Chi tiết hơn

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ

Bé gi¸o dôc ®µo t¹p - Bé Y tÕ Bé Gi o Dôc & µo t¹o ch ng tr nh µo t¹o Cö nh n kü thuët xðt nghiöm (chuyªn ngµnh xðt nghiöm) (Ban hµnh theo QuyÕt Þnh sè:12/2001/q -BGD& T ngµy 26 th ng 4 n m 2001 cña Bé Gi o dôc & µo t¹o) Hµ Néi, th

Chi tiết hơn

ICIC.LMT

ICIC.LMT Thö nghiöm chþu löa - c c bé phën kõt cêu cña toµ nhµ PhÇn 4 - c c yªu cçu riªng èi víi bé phën ng n c ch øng chþu t i. Fire - resistance tests - Elements of building construction - Part 4 - Specific requirements

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc

Microsoft Word - NTP - Bien ban Dai hoi CD thuong nien 2011.doc c«ng ty cp nhùa tntp c: Sè 2 An µ, L¹ch Tray, NQ, H i Phßng céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc =============================== Biªn b n ¹i héi ång cæ «ng th êng niªn n m 2011

Chi tiết hơn

Microsoft Word - noi qui lao dong

Microsoft Word - noi qui lao dong Tæng c«ng ty XDCTGT 1 C«ng ty CP CÇu 14 cienco1 Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc Hµ Néi, ngµy 10 th ng 06 n m 2010 Néi qui lao éng Ch ng I: èi t îng vµ ph¹m vi p dông iòu 1:

Chi tiết hơn

32 TCVN pdf

32 TCVN pdf B n vï nhµ vµ c«ng tr nh x y dùng -B n vï l¾p ghðp c c kõt cêu chõ s½n 1. Ph¹m vi vµ lünh vùc p dông Tiªu chuèn nµy quy Þnh c c nguyªn t¾c chung Ó lëp c c b n vï thi c«ng dµnh cho lünh vùc l¾p ghðp kõt

Chi tiết hơn

No tile

No tile v n hãa lµ nòn t ng tinh thçn cña x héi ph¹m quang nghþ Uû viªn Ban ChÊp hµnh Trung ng ng Bé tr ëng Bé V n hãa Th«ng tin NghÞ quyõt Trung ng n m (kho VIII) vò "X y dùng vµ ph t trión nòn v n ho ViÖt Nam

Chi tiết hơn

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0

Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/0 Së Gi o Dôc vµ µo T¹o kú thi häc sinh giái cêp tønh THANH ho N m häc: 2010-2011 Ò chýnh thøc M«n thi: Þa Lý Sè b o danh Líp 12 - thpt... Ngµy thi 24/03/2011 Thêi gian 180 phót (Kh«ng kó thêi gian giao

Chi tiết hơn

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls

BO XUNG BC TC Q4 - MHC.xls C«ng ty Cæ PhÇn hμng h i hμ néi P703, Ocean Park Building, Sè 1 µo Duy Anh, èng a, Hµ Néi MÉu sè B 09 - DN (Ban hµnh theo Q sè 15/2006/Q -BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr ëng BTC) B n thuyõt minh b o c o

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc

Microsoft Word - D.4.3 Tai lieu giang vien.doc vò Tµi liöu tham kh o Dµnh cho gi ng viªn tham gia ToT SFDP Tµi liöu PAEM 3 B n ph c th o 28.05.03 Dù n Ph t trión l m nghiöp x héi (SFDP) S«ng µ Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu ToT trong PAEM Néi dung 1 Giíi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN VAN.doc

Microsoft Word - SKKN VAN.doc ` A. Më Çu I. Lý do chän Ò tµi: Tôc ng cã c u Tre giµ m ng mäc nã thó hiön îc niòm hy väng, niòm tin t ëng chñ nh n t ng lai cña Êt n íc. Lµ sù kõt tinh bòn v ng cho nòn t ng x héi. X héi cµng v n minh

Chi tiết hơn

S yÕu lý lÞch

S yÕu lý lÞch 6 X héi häc sè (6 ) 000 Bïi Quang Dòng Cho Õn thëp kû chýn m i, ViÖt Nam vén lµ n íc n«ng nghiöp víi d n sè n«ng th«n chiõm kho ng 80% tæng sè d n sè c n íc vµ kho ng 7% d n sè lao éng. NÕu nh chóng ta

Chi tiết hơn

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ

ñy ban Kü thuËt ®iÖn Quèc tÕ 50(371) IEC 1984 1/ 26 Uy ban kü thuët iön Quèc tõ (IEC) Ên phèm 50 (371) - 1985 Tõ ng kü thuët iön Quèc tõ Ch ng 371 iòu khión tõ xa IEC50371_3CFFB.doc 1 / 26 50(371) IEC 1984 2/ 26 Môc lôc Lêi nãi Çu

Chi tiết hơn

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh

Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh Thèng kª tµi kho n quèc gia 60 n m x y dùng vµ ph t trión N gµy 06 th ng 5 n m 1946 Chñ tþch Hå ChÝ Minh ký s¾c lönh 61/SL thµnh lëp Bé Quèc d n Kinh tõ bao gåm c c phßng, ban vµ nha trùc thuéc trong ã

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc

Microsoft Word - Quy dinh phong chong ma tuy _ban chinh_.doc Bé GI O DôC Vμ μo T¹O Sè: 31 /2009/TT-BGD T CéNG HOμ X HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hμ Néi, ngμy 23 th ng 10 n m 2009 TH NG T Ban hμnh Quy Þnh vò c«ng t c phßng, chèng tö n¹n ma tuý

Chi tiết hơn

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt

Bai 2-Tong quan ve cac Thiet ke NC thuong dung trong LS ppt Bài 2 Tổng quan về các loại thiết kế NC thường áp dụng trong bệnh viện PGS.TS. L u Ngäc Ho¹t Viện YHP và YTCC Trường ĐHY Hà Nội Câu hỏi Theo Anh/Chị các bác sỹ bệnh viện thường sử dụng các loại thiết kế

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4

file://D:MRC964MI-docsSingleFile - PendingA17223BB696745B4 Page 1 of 8 B o c o Kh o s t t nh h nh vën dông chýnh s ch giao rõng tù nhiªn vµ hëng lîi ë tønh S n La Ph¹m Xu n Ph ng Vô ChÝnh S ch N«ng nghiöp vµ PTNT 1. Tãm t¾t Bµi viõt nµy kh i qu t t nh h nh trión

Chi tiết hơn

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc

Microsoft Word - D.4.1 Huong dan PAEM.doc ñy ban nh n d n tønh S n La Tµi liöu h íng dén ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña ng êi d n PAEM SFDP Tµi liöu PAEM 1 Th ng 5 n m 2003 Tµi liöu h íng dén Ph ng ph p khuyõn n«ng cã sù tham gia cña

Chi tiết hơn

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA

file://Z:ProjectActive ProjectsMRC964DataMI-docsDoneECA Page 1 of 7 Ch ng tr nh hç trî l m nghiöp x héi B n tin chuyªn Ò L m nghiöp x héi Sè 3, th ng 6/2001 Ph t trión ch ng tr nh gi ng d¹y: Mét vµi kinh nghiöm sau 5 n m tham gia SFSP Ts. Peter Taylor Cè vên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc

Microsoft Word - BC SXKD 2011 & KH DHCDTN 2012 _chuyen Web_.doc B o c o T nh h nh sxkd n m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n m 2012 KÝnh th a: Toµn thó c c Quý vþ cæ «ng Thay mæt Ban iòu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b o c o víi c c Quý vþ cæ «ng vò t nh

Chi tiết hơn

chieu sang nhan tao.pdf

chieu sang nhan tao.pdf Nhãm T ChiÕu nh n t¹o c c nhµ c«ng nghiöp vµ c«ng tr nh c«ng nghiöp Artificial lighting in industrial buildings and industrial works Tiªu chuèn nµy îc sö dông Ó thiõt kõ chiõu nh n t¹o bªn trong, bªn ngoµi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC

Microsoft Word - Huong dan ke khai ho so va nop ho so 2018.DOC ghi hå s tuyón sinh ¹i häc vlvh n m 2018 --------- Ó khai hå s tuyón sinh ¹i häc VLVH thý sinh cçn thùc hiön c c b íc sau : 1. äc kü th«ng b o tuyón sinh t¹i chøc cã cña Tr êng; downloa th«ng b o sè 08/TB-

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DLVN

Microsoft Word - DLVN v n b n kü thuët o l êng viöt nam LVN 140 : 004 Èm kõ Assman - Quy tr nh kióm Þnh Assman aspirated hygrometers - Methods and means of verification 1 Ph¹m vi p dông V n b n kü thuët nμy quy Þnh quy tr nh

Chi tiết hơn

untitled

untitled Khoa häc ViÖt nam ang ë u? Ph¹m Duy HiÓn Theo s ch KHCN ViÖt nam 2003, c n íc hiön cã 50 ngh n ng êi lµm R&D, n m 2003 nhµ n íc chi ra 1380 tû ång thuéc ng n s ch trung ng (kho ng 90 triöu USD) Ó thùc

Chi tiết hơn

76 TCVN pdf

76 TCVN pdf KiÓm tra kh«ng ph huû Ph n lo¹i vµ nh gi khuyõt tët mèi hµn b»ng ph ng ph p phim r nghen Non- destructive Classification and evaluation of seam defects by mean of radiogrammes Tiªu chuèn nµy p dông cho

Chi tiết hơn

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF

Statement of Community ofConcerned Partners VIE.PDF HIV/AIDS: Gi m nguy c nh h ëng tíi t ng tr ëng kinh tõ vµ xo ãi gi m nghìo ë ViÖt Nam Tuyªn bè cña Céng ång c c èi t c quan t m Õn HIV/AIDS ë ViÖt Nam * * * t¹i Héi nghþ nh gi gi a kú cña Nhãm t vên, Sa

Chi tiết hơn

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy

Giá trị nguyên tố của đa thức bất khả quy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ LINH GIÁ TRỊ NGUYÊN TỐ CỦA ĐA THỨC BẤT KHẢ QUY LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Thái Nguyên - 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ

Chi tiết hơn

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Bé gi o dôc vμ μo t¹o Hái p vò ph n ban Trung häc phæ th«ng (T i b n lçn thø nhêt, cã söa ch a, bæ sung) Nhμ xuêt b n gi o dôc 1 Lêi nãi Çu Tõ n m häc 2006-2007, c c Þa ph ng trªn toµn quèc b¾t Çu thùc

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Tªn ch tr nh: Tin häc Tr nh é Cao ¼ng Ngµnh Tin häc Lo¹i h nh ChÝnh quy Khung Ch tr nh µo t¹o chuyªn ngµnh nh tin häc: TT 7.1. KiÕn thøc gi o dôc ¹i c : Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc

Microsoft Word - mau dang ky xet tuyen VLVH_2017.doc Bé Gi o dôc vµ µo t¹o Tr êng H KTQD M ng ký :... PhiÕu ng ký xðt tuyón sinh ¹i häc h nh thøc VLVH Kú xðt tuyón: Ngµy 8, 9 th ng 8 n m 2017 t¹i... Hä vµ tªn (viõt b»ng ch in hoa cã dêu)...nam(0), n (1)...

Chi tiết hơn

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền

Bệnh học ngoại - phụ khoa y học cổ truyền Bµi 6 ¹i c ng vò g y x ng (Cñ tiõt) môc tiªu 1. Nªu îc Þnh nghüa vµ nguyªn nh n cña g y x ng. 2. M«t îc triöu chøng l m sµng vµ biõn chøng cña g y x ng. 3. N¾m îc tiõn trión cña g y x ng. 1. Þnh nghüa

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B

file://D:MRC964MI-docsA875B278D A9A0026D969A875B Page 1 of 9 Giíi thiöu néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt nam - thôy ión (1996-2000) 1. giíi thiöu vò néi dung ho¹t éng qu n lý Êt ai cña ch ng tr nh Trong

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NỘI DUNG CHƯƠNG 5.1 Tổng quan về lập kế hoạch PTTT 5.2 Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT 5.3 Các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT 7.4 Lập thời gian biểu PTTT

Chi tiết hơn

Ch­ng 6

Ch­ng 6 Ch ng 6 Hecni (Hernia) (tho t vþ) I. Kh i niöm vò hecni 1. Þnh nghüa Hecni lµ chø mét phçn néi t¹ng tõ trong xoang bông tho t ra n»m ë vþ trý kh c, phçn néi t¹ng Êy lu«n îc phóc m¹c che phñ, da vïng bông

Chi tiết hơn

TCXDVN

TCXDVN Ch ng 12 TiÖn nghi vµ an toµn Môc tiªu C c quy Þnh trong ch ng nµy nh»m: 1) B o m iòu kiön, m«i tr êng sèng hîp vö sinh, tiön nghi vµ an toµn cho ng êi sö dông bªn trong c«ng tr nh. 2) B o vö c«ng tr nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc

Microsoft Word - Business Park. Chuong 7. tr89-tr105.doc 7. Mét sè c c Business Park trªn thõ giíi Thung lòng Silicon Chñ Çu t, së h u: Khëi Çu tõ Tr êng ¹i häc Standford. VÞ trý: San Francisco, California, Hoa Kú. DiÖn tých: Khëi Çu 3.240ha vµ ang tiõp tôc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - TCVN doc

Microsoft Word - TCVN doc tcvn T i ª u c h u È n q u è c g i a ISO 10333 5 : 2001 XuÊt b n lçn 1 HÖ thèng chèng r i ng c nh n PhÇn 5: C c bé phën nèi cã cæng tù ãng vµ tù kho Personal fall-arrest systems - Part 5 : Connectors with

Chi tiết hơn

PhÇn 1: Giíi thiÖu

PhÇn 1: Giíi thiÖu X héi häc sè 4 (84), 2003 47 Mét nh gi nhanh vò ch ng tr nh truyòn th«ng thö nghiöm Meena ë ViÖt Nam Bïi Quang Dòng 1. Giíi thiöu Ch ng tr nh truyòn th«ng nhiòu mæt Meena lµ s ng kiõn truyòn th«ng theo

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) (04) ; Fax : (04) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI 187B Giảng Võ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội Điện thoại : (04) 3.5121974 (04) 3. 6210196 ; Fax : (04) 3.6210201 ; Email : phathanh@xbgdhn.vn hoặc các cửa

Chi tiết hơn

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam

Bé X©y dùng Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt nam Bé x y dùng Sè: 788/Q -BXD Céng hoμ x héi chñ nghüa ViÖt Nam éc lëp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 26 th ng 8 n m 2010 QuyÕt Þnh VÒ viöc c«ng bè H íng dén o bãc khèi l îng x y dùng c«ng tr nh Bé tr ëng

Chi tiết hơn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn

Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn Bé gi o dôc vμ μo t¹o Æng thþ lanh (Chñ biªn) hoμng cao c ng - lª thþ tuyõt mai - trçn thþ minh ph ng TiÕng ViÖt 1 tëp mét s ch gi o viªn (T i b n lçn thø m êi mét) NHμ XUÊT B N GI O DôC viöt nam B n quyòn

Chi tiết hơn

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹

Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹ Së gi o dôc vµ µo t¹o h ng yªn Tr êng trung häc phæ th«ng mü hµo S ng kiõn kinh nghiöm Tªn Ò tµi: Mét sè biön ph p qu n lý nh»m n ng cao chêt l îng d¹y häc ë tr êng THPT Mü hµo huyön mü hµo tønh h ng yªn

Chi tiết hơn

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n)

C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I (ch a îc kióm to n) C«ng ty Cæ phçn TËp oµn th I hßa B o c o Tµi chýnh hîp nhêt Quý I - 2011 (ch a îc kióm to n) C«ng ty cæ phçn tëp oµn Th i HßaviÖt nam Sè 352 êng Gi i phãng - Thanh Xu n - Hµ Néi B o c o tµi chýnh hîp nhêt

Chi tiết hơn

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc

Microsoft Word - CVDB_HaGiang_Vn.doc Ch ng tr nh ph t trión n«ng th«n miòn nói ViÖt Nam-Thuþ ión Dù n Ph t trión n«ng th«n miòn nói Hµ giang 1996-2001 ====================== Tµi liöu ho c c kinh nghiöm tõ viöc p dông Ng n s ch Ph t trión

Chi tiết hơn

vncold.vn

vncold.vn ph t trión b m va, b m thuû lu n, thuû iön nhá phôc vô c«ng nghiöp ho, hiön ¹i ho n«ng th«n miòn nói TS. Hoµng V n Th¾ng 1 Tãm t¾t: N íc ta cã nguån thñy n ng phong phó, nõu îc khai th c sï gãp phçn ph

Chi tiết hơn

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc

Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc ®¹i häc Tªn ch tr nh: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Sö Tr nh é µo t¹o: Cao ¼ng Ngµnh µo t¹o: S ph¹m Gi o dôc c«ng d n Lo¹i h nh µo t¹o: ChÝnh quy Néi dung ch tr nh: Ch tr nh khung gi o dôc ¹i häc Sè TT Khèi kiõn thøc/h

Chi tiết hơn

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls

Danh sách khoá luận năm 2008 ngành QTKD.xls ¹i häc quèc gia hµ néi Tr êng ¹i häc kinh tõ th viön DANH S CH KHO LUËN TèT NGHIÖp ngµnh qu n trþ kinh doanh n m 2008 TT KÝ hiöu Hä vµ tªn 1 K 538 L u Hoµng Anh Tªn Ò tµi Hoµn thiön c«ng t c x y dùng v

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt

Microsoft PowerPoint - Cay keo.ppt Ch n nu«i tr u bß Cμy kðo NỘI DUNG C së khoa häc cña sù co c nh gi kh n ng lao t c cña tr u bß Nh ng nh n tè nh h ëng søc lao t c Nu«i d ìng tr u bß cµy kðo Ch m sãc tr u bß cµy kðo Chän läc vµ sö dông

Chi tiết hơn

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói

S¸ch h­íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói S ch h íng dén cho n«ng d n miòn nói c ch trång c i b¾p Môc lôc C c lo¹i rau hä thëp tù... 4 Lµm Êt v ên m... 7 Ch m sãc c y gièng... 10 Lu n canh c y trång... 13 Lµm Êt trång c i b¾p... 14 Bãn thóc...

Chi tiết hơn

7.mdi

7.mdi TIÕP THÞ TH VIÖN QUA M¹NG INTERNET NguyÔn H u NghÜa T rong ho¹t éng th viön vµ th«ng tin, kh i niöm marketing kh«ng cßn xa l¹. C c c u hái îc a ra th o luën rêt nhiòu xung quanh chñ Ò cã ph i tr tiòn hay

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN

Microsoft Word - Lessons from Van Chan and Mu Cang Chai VN Ph n tých vµ ph t trión thþ tr êng: Nh ng bµi häc thu îc tõ kinh nghiöm thùc Þa ë hai x thý ióm t¹i c c huyön Mï C ng Ch i vµ V n ChÊn tønh Yªn B i Isabelle Lecup Th ng 6/1999 Bé N«ng NghiÖp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI

NÂNG CAO VAI TRÒ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỜ NEWSLETTER - BẢN TIN TIẾNG ANH CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐỘC GI X héi häc sè 4 (92), 2005 71 nh gi hiöu qu truyòn th«ng cña tê Newsletter - B n tin èi ngo¹i thuéc Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión n«ng th«n Hå kim uyªn I. DÉn nhëp Trong nh ng n m gçn y, cïng víi sù hîp

Chi tiết hơn

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004

Tæng môc lôc t¹p chÝ luËt häc n¨m 2004 Tæng môc lôc n m 2012 LÝ luën, lþch sö nhµ n íc vµ ph p luët 1 TS. Hoµng xu n ch u C c h íng tiõp cën trong nghiªn cøu khoa häc ph p lý ë ViÖt Nam 7 16 2 Sù l nh ¹o cña ng céng s n ViÖt Nam èi víi Nhµ

Chi tiết hơn

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu

PhÇn 9 - MÆt cÇu vµ hÖ mÆt cÇu Tiªu chuèn thiõt kõ cçu 390 PhÇn 9 - MÆt cçu vµ hö mæt cçu 9.1. Ph¹m vi PhÇn nµy bao gåm c c quy Þnh Ó ph n tých vµ thiõt kõ mæt cçu vµ hö mæt cçu b»ng bª t«ng vµ kim lo¹i vµ c c tæ hîp cña chóng chþu

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA

file://D:MRC964MI-docsBFCEA70C9BDD3CD147256CE CBFCEA Page 1 of 6 kõt qu Nghiªn cøu trång rõng Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµm nguyªn liöu gç d n Ph¹m nh Tam TrÇn L m ång-nguyôn SÜ ng* I.- Më Çu: Tr m tr¾ng (Canarium album Raeusch) lµ c y gç b n Þa

Chi tiết hơn

Slide 1

Slide 1 X c Þnh v a x éng m¹ch c nh b»ng siªu m doppler ë bönh nh n t ng huyõt p vµ c c yõu tè liªn quan PGS.TS. T«v n h I TS. Bïi Xu n TuyÕt 1 Æt VÊn Ò VX M lµ mét trong nh ng bönh phæ biõn G y tæn th ng m¹ch

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 6 Thanh chiu luc phuc tap.doc Ch ng 6. thanh chþu lùc phøc t¹p I. Kh i niöm Khi trªn CN cña thanh uêt hiön tõ hai thμnh phçn néi lùc trë lªn th gäi lμ thanh chþu lùc phøc t¹p. VÝ dô, mét trôc truòn võa chþu o¾n võa chþu uèn, Tæng qu

Chi tiết hơn

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc

Microsoft Word RHC - BAO CAO THUONG NIEN NAM 2008.doc B o c o Yaly, ngμy 08 th ng 04 n m 2009 th êng niªn c«ng ty cæ phçn thñy iön Ry Ninh II n m 2008 I. LÞch sö ho¹t éng cña c«ng ty 1. Nh ng sù kiön chýnh. C«ng tr nh thuû iön Ry Ninh II chýnh thøc khëi c«ng

Chi tiết hơn

ThS

ThS 1. giíi thiöu chung 1.1. Më Çu Khu c«ng nghiöp (KCN) ãng mét vai trß v«cïng quan träng thóc Èy qu tr nh c«ng nghiöp hãa ë hçu hõt c c quèc gia trªn thõ giíi, Æc biöt lμ c c n íc ang ph t trión ë ch u.

Chi tiết hơn

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ

Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ Bé Gi o dôc vμ μo t o NguyÔn Quang Vinh (Tæng Chñ biªn) hoμng th s n (Chñ biªn) - nguyôn ph ng nga - tr nh th b ch ngäc (T i b n lçn thø m êi mét) Nhμ xuêt b n gi o dôc viöt nam {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]}

Chi tiết hơn

Lêi nãi ®Çu

Lêi nãi ®Çu Môc lôc Môc lôc...1 Lêi nãi Çu...3 Tæng quan vò ch ng tr nh San NÒn...4 Mét sè quy Þnh chung cña ch ng tr nh San NÒn...6 I. n vþ sö dông...6 II. HÖ to¹ é...6 III. Biªn giíi h¹n...6 IV. êng ång møc...6

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc

Microsoft Word - Phan II. Chuong 1 Nhung khai niem co ban.doc PhÇn II. C häc vët r¾n biõn d¹ng Môc Ých cña phçn nμ nh»m trang bþ cho sinh viªn nh ng kiõn thøc c b n vò viöc týnh to n, thiõt kõ c c chi tiõt m, kõt cêu c«ng tr nh. Ch ng 1. h ng kh i niöm c b I. hiöm

Chi tiết hơn

PDFTiger

PDFTiger BỘ GIÁO DỤC VÀ ðào TẠO TRƯỜNG ðh KINH TẾ QUỐC DÂN Số: 277/TB-ðHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011 THÔNG BÁO HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ðẳng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc

Microsoft Word - SKKN Ung dung Toan cho bai toán cuc tri Vat Li.doc PhÇn I - më Çu i c së khoa häc cña Ò tµi Trong ch ng tr nh THPT, ë bêt k khèi líp nµo, ch ng phçn nµo còng Òu cã lo¹i bµi tëp: t m gi trþ cùc ¹i hay cùc tióu cña ¹i l îng khi ¹i l îng thay æi (bµi to n

Chi tiết hơn

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu

. Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo Qu . Tr êng ¹i häc n«ng L m TP.hcm Phßng µo T¹o Danh S ch Tèt NghiÖp Häc Kú3 - N m Häc 12-13 Ch ng tr nh µo t¹o ngµnh C khý n«ng l m (DH08CK) KÌm Theo QuyÕt Þnh Kýngµy SèTÝn ChØTÝch Lòy Chung 138 ióm Trung

Chi tiết hơn

Benh hoc lao

Benh hoc lao Bµi 8 Lao x ng khíp Môc tiªu 1. Tr nh bµy îc c c triöu chøng l m sµng cña lao cét sèng. 2. Tr nh bµy îc c c triöu chøng cën l m sµng cña lao cét sèng. 3. Nªu îc c c yõu tè chèn o n x c Þnh lao cét sèng.

Chi tiết hơn

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me

v n b n kü thuët o l êng viöt nam lvn 112 : 2002 ThiÕt bþ chuyón æi p suêt - Quy tr nh hiöu chuèn Pressure Transducer and Transmitter - Methods and me v n b n kü thuët o l êng vöt nam ThÕt bþ chuón æ p suêt - Qu tr nh höu chuèn Pressure Transducer and Transmtter - Methods and means of calbraton 1 Ph¹m v p dông V n b n kü thuët nμ qu Þnh ph ng ph p vμ

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F

file://D:MRC964MI-docså4FF97F105CC2E47256A3B0016C7DEå4F Page 1 of 14 HÖ thèng µo t¹o lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n (VDP) SFDP - Tµi liöu lµm viöc No. 7 Klaus Kirchmann ChiÕn lîc µo t¹o cña dù n vò lëp kõ ho¹ch ph t trión th«n b n ë hai tønh S n la vµ Lai

Chi tiết hơn

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th

II V n kiön ng toµn tëp V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th II V N KIÖN NG TOµN TËP XUÊT B N LÇn THø nhêt THEO QUYÕT ÞNH CñA ban bý th TRUNG NG NG CéNG S N VIÖT NAM, sè 208-q /tw, ngµy 1 th ng 11 n m 2013 HéI ång XUÊT B N L HåNG ANH Chñ tþch Héi ång INH THÕ HUYNH

Chi tiết hơn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn

Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhằm phát triển du lịch bền vững tỉnh Tiền Giang Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Luận văn ThS Chuyên ngành: Du lịch Người hướng dẫn: PGS.TS.

Chi tiết hơn

Microsoft Word TCN doc

Microsoft Word TCN doc Céng hoµ x héi chñ nghüa viöt nam Bé giao th«ng vën t i Tiªu chuèn ngµnh Tr¹m trén bª t«ng nhùa nãng Yªu cçu kü thuët Ph ng ph p kióm tra 22 Tcn 255-1999 Cã hiöu lùc tõ: 25/02/1999 (Ban hµnh kìm theo QuyÕt

Chi tiết hơn

Bµi ging cÇu thÐp

Bµi ging cÇu thÐp 6.5. c c tr¹ng th i giíi h¹n Bµi gi ng cçu thðp (trých dén trong tiªu chuèn 22tcn-272-05 ) 6.5.1. Tæng qu t Æc týnh kõt cêu cña c c bé phën îc lµm tõ thðp hoæc thðp phèi hîp víi c c vët liöu kh c, ph i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011

Microsoft Word - Thuyet Minh Hop Nhat Q1 2011 (C c thuyõt minh nµy lµ mét bé phën hîp thµnh vµ cçn îc äc ång thêi víi ) I- Æc ióm ho¹t éng cña doanh nghiöp 1- H nh thøc së h u vèn Tæng c«ng ty Cæ phçn X y dùng iön ViÖt Nam (Sau y îc viõt t¾t lµ Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Van.Doc

Microsoft Word - Van.Doc B Khung ph n phèi ch ng 1 líp 10 C n m häc : 35 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 105 tiõt Häc k I : 18 tuçn x 3tiÕt/tuÇn = 54 tiõt Häc k II : 17tuÇn x 3tiÕt/tuÇn = 51 tiõt tr nh Häc k I TuÇn 1 TiÕt 1 Õn tiõt 3 (V n,

Chi tiết hơn

ch13-bai tiet

ch13-bai tiet Ch ng 13 Sinh lý bµi tiõt Th i c c sp cuèi cïng T C, c c chêt k 0 tham gia T C (muèi, chêt éc, thuèc ) gäi lµ chêt bµi tiõt. T/d: + Duy tr æn Þnh ph, Ptt, c n b»ng néi m«i (m u) + Th i c c chêt éc (urª,

Chi tiết hơn

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si

héi ång tuyón sinh ¹i häc th i nguyªn danh s ch thý sinh dù thi sau ¹i häc ît TH NG 9/2017 M«n thi: Chñ chèt phßng thi sè: 1 STT SBD Hä vµ tªn Ngµy si phßng thi sè: 1 1 CH0001 Hoµng B o An 10.04.1993 Th i Nguyªn Nam Kü thuët iön 2 CH0002 L ng ThÞ An 06.05.1995 L¹ng S n N DT KV1 3 CH0003 Ph¹m ThÞ An 24.06.1974 Th i Nguyªn N KV1 Kinh tõ n«ng nghiöp 4 CH0004

Chi tiết hơn

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4

file://D:MRC964MI-docsEBF454862F235A547256D3C00353F12EBF4 Page 1 of 42 Tµi liöu tëp huên nhãm týn dông & TiÕt kiöm céng ång vò dþch vô tµi chýnh n«ng th«n Alan Johnson NguyÔn Quang Kh i Cè vên tµi chýnh n«ng th«n - MRDP Hµ néi 4/1998 Môc lôc Lêi nãi Çu 5 Bµi

Chi tiết hơn

Annual report V 2004.qxd

Annual report V 2004.qxd Military Bank 2 3 Military Bank Annual report Néi dung / contents Giíi thiöu chung vò ng n hµng Background Sè liöu tµi chýnh giai o¹n 1994-2004 Financial highlight from 1994-2004 M«h nh tæ chøc Organizational

Chi tiết hơn

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte

Cuéc ®êi vµ t­ duy x· héi häc cña Auguste Comte Trao æi nghiöp vô X héi häc sè 1 (77), 2002 67 Vò Hµo Quang 1. Nh ng yõu tè x héi nh h ëng tíi t duy x héi häc cña A. Comte A. Comte îc coi lµ ng êi s ng lëp ra ngµnh x héi häc. ng còng lµ nhµ thùc chøng

Chi tiết hơn

Marketing du lich-lythuyet

Marketing du lich-lythuyet Ch ng I Lý luën chung vò Marketing - Mix trong du lịch 1. Mét sè kh i niöm chung vò hö thèng Marketing trong DL: 1.1. Marketing trong DL: Víi nòn kinh tõ thþ tr êng hiön nay, sù c¹nh tranh ngµy cµng trë

Chi tiết hơn

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users

76-3 IEC Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i QUANPHAM.VN C:\Users 76-3 IEC 1980 1 Tiªu chuèn IEC Quèc tõ 76-3 xuêt b n lçn thø nhêt 1980 M y biõn p lùc PhÇn 3 : Møc c ch iön vµ thý nghiöm iön m«i 76-3 IEC 1980 2 Lêi nãi Çu Lêi tùa Môc lôc 1. C c Þnh nghüa :... 5 2. Tæng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc

Microsoft Word - Ministry project formatted VN.doc HiÖn tr¹ng qu n lý rõng céng ång mét sè tønh vïng miòn nói B¾c Bé vµ Ò xuêt Þnh h íng chýnh s ch khuyõn khých ph t trión rõng céng ång ë ViÖt Nam Ph¹m Xu n Ph ng Vô chýnh s ch Bé N«ng nghiöp vµ Ph t trión

Chi tiết hơn