charda suraj

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "charda suraj"

Bản ghi

1 On our English language New Website NEWS.COM Óπæ ßÍ Á : «ÍzÂÍ Ò Ωapple ÍzΔ «È ±Ô apple appleø È ÁΔ ª Â Δ ª ıïappleª, Ò Â «Ú «Ú ڪ Ò Δ Á Ø Δ ÚÀÏ Δ Ò D, ß «ÓÂΔ ±È, ±È, ÚÀÏ Δ : ΔÓ Ò ÈΔÒ Â apple Ô ÈΔ ÿμò»ÿ apple»è AIHD «Â Á Íø«È ª «Úμ «μ È Ì μò ÔØ Ó Úª Áapple À Õ ÈΔÒ Â apple»è C ÂØ H»È Âμ Ì appleâδ ÎØ Á apple ÃΔ «appleóøáapple «Ï μâ ΔÂΔ Δ È «ÎΩ Δ appleú Δ ÀÕ Ó Ì appleâ ÁΔ ÍÃË È ÓøÂappleΔ «øáapple ªËΔ Δ Õ øâ appleèàò «øÿ «Ìø apple Ú Ò,Ì Δ ÓappleΔ «øÿ Ó Â apple  appleèò Ï «øÿ Ó ÃΔ «appleóø«áapple «Ï «Úμ ÓÒ ÈÕ «Èª Á È Ò Øapple ÚΔ Ï Â apple «øÿ apple»áú apple «Ï «Úμ ÈÕ «Èª Âø Ú ÁΔ «ÎΩ apple ÁÚ apple Ø øáδ Δ. «ÎΩ Δ appleú Δ «Úμ À Û «È μê Â Ï È ÁΔ ΔÁΔ Ø Δ Õ Ò Â Â «Ï ÁΔ «Ó appleâ Ï Â È È Í ø ««Õ Ò «Úμ»È Δ È Δ Ø Í»apple Ò Δ «μ ØÓ ÒÓ ÁΔ Ó apple appleèδ Í Δ Õ»È ÿò»ÿ apple ÂØ Ï Á ØÓ «Úμ Øapple appleø ÍÀÁ «Õ »Ïapple AIHD «Úμ «øáapple ªËΔ Á ÂÒ Ø ÂØ È Ò «μ ØÓ Ø Â Δ fiμò Í ÁΔ È ÌappleÈ Ú Ò Óª Á apple»í «Úμ μ ÚΔ Â È Õ μ ÓÀ Í «μ Ó ÚΔ Í Ì È Ò ªfi apple apple Δ ª Õ Ø Δ Δ, Ïμ Δ Δ Â Ï ÒÍ «Â ÁΔ Ófi È Δ Δ Íapple È ÍÂ Δ μfi Ó Û Ø«À Õ ÿapple Ø apple Ó «Óμ«Ø«À Õ Á ÁΔ, Óª Â Δ appleø appleø Ï Ò Ø apple Δ ª È Õ Á Á Δ, «ÍzÂÍ Ò Ωapple ÍzΔ Óπ æ ßÍ Á «øfi Ì μòδ Ó HD Á ÒØ ª ÁΔ ÌΔÛ À Õ μfi Í Í Á Ò «μ È Â μfi Á Á Δ «øóâ Á apple È Â ØappleÂ Ó appleδ appleìúâδ Δ Δ «ÁÒ Á apple Δ ª È Õ ÓappleØ Ì Ú Ø Δ Δ Íapple ÿapple«á Á μ Δ Á Ó apple ÓÈ ÚΔ ÂÛÎ «apple Δ Õ Ï ÒÓÈ «Úμ È ª - Òfi Ú Ò È Íapple apple Ø Δ Íapple È Δ Ø Òfi Á Õ Úapple ÏΔÂ Ò Íapple HD ª Íapple Ï ÒÓÈ Á Ó ÚΔ ÓÈ ÍμÊapple Úª Í È Õ «ÿ È È ÓÈ μâ»øÿ apple ΔÂ Δ Õ Í Í appleª ÍØapple Á øó È Ò Ó È Â Δ «ÁμÒΔ Õ È ÍÃË È ÍÃË È ÓøÂappleΔ «øáapple ªËΔ Á ÂÒ ÂØ Ï Á Áø apple» Ø Õ «Èª Áø«ª Á «apple Î apple «øá» ØÓ Ï Ú ÒΔ «μ ØÓ Ï Δ Õ apple Í Ó apple- Ó Δ Õ Í Í ÚΔ Ó ΔÏ «Úμ Õ «ÚΔ Âappleª Ò μ Á, È Ï Á ÿapple ª Íapple È Ï Õ Í Í Ó Â Øapple ÍøÁappleª «μ ª Á μfi Áø Ï È ÏÛΔ Ï apple«óδ È Ò ÂÒ apple «ÁμÂ Õ Ïμ appleμï Á apple «Δ «Èª ÁΔ È Ïμ Δ Â «ÚΔ ÂappleΔ ÿapple Í ø «Úμ ÓÔ Ï Ø Õ Íapple ÂÈ Ó «øÿ Δ apple Ë ÈΔ «ÁμÒΔ «Úμ Ø apple Úμ Δ Ó ΔÏ «Úμ Î Õ Áø Ï È Ï μâ Â Δ «ÁμÂ Õ μ Δ μ Ò «ÁμÂΔ Õ ÂÒ apple Ȫ ÏÒÁΔ μ «Úμ μ««õ Íapple Ó appleè Ú Ò È ÒØ Ï Ú Ò Úμ øá À Õ Ø apple Â Δ È Ò ÓΔ Â ÁappleÁ È Ò Ï Ò øá apple Íapple È Δ apple Δ Õ øï Ò ÂØ «ÁμÒΔ Á»apple Ø apple  apple Í Áø Δ Ó ΩÒ apple Δ Á ÿapple È Ò øíapple Í»apple μ 쫪 Δ Õ Á «ÁÈ Ø Ø Δ Â ÍÂ È Δ Δ Õ»È- apple Ï ÁΔ Ïappleª «ÁÒ Á«Ò Ú ÒΔ ª È Õ «Úμ Ø «Úμ Í Á ÒØ È ÓΔÁΔ ÁΔ μòª apple apple È ««Á Δ ÂÒª Á «apple Ø È Õ Δ, Á ÁΔ Âª appleø appleø Ï Ò È Õ È Ïapple «ÓÒΔ ««È «ÁμÒΔ - øï Ò ΔÚ Â Δ ÓΔ Ò «Úμ ÍÀÁÒ Á Á «À Õ ÿapple«á ÊØÛΔ «Δ «Δ  μòδ «ÓÒΔ Â Áμ È apple Í ø Ȫ ÿapple «Ò Á «Õ Ò Δ μ Δ «ÁÚ ÒΔ Á «ÁÈ Δ Õ Δ «øá Á È «Úμ È Δ Õ μ È Úapple ÏΔ ÂØ Ï Á ÚΔ «ÁÈ È Δ Ì μò Δ «Ó ø Δ Δ «Δ ÿapple Δ Íapple ÍÂ È Δ «øè ÿappleª Á «apple Ï μfi Õ «øè Û HD È Õ «øè Ïμ ÔÂΔÓ Ø Õ ÍÂ È Δ «øè ÒØ ÿappleø Ï ÿapple Ø Õ Í»apple Úapple Δ»ÈΔ appleø appleø«ø«δ Õ appleøï apple ÚΔ μ Û Õ Í«ª μêø Í Ó apple Õ Áapple Ò «apple Áø - Î Á  ÂÒ Ó È Ò Δ Á «apple Á È Ò Ø«Δ Ø Ï ÚΔ μ À Õ Í»apple I Ò Ï Á «ÂÒ Ó Á «Ò Î ÀÎ. Δ. apple Áapple Ø Δ Â ÁØ ÚΔ «ÏÂ Ø ««appleδ ÂÒ Ó Èª Á «Â È Ò Δ Ø«Õ ÁØ Δ ª È ÁØ Ï»Ò ÚΔ Δ Íapple Î Ø «È ª ÚΔ Ï Δ À Õ ÚΔ appleø ÁΔ ª μ ª «È Î Δ apple Δ ª È Õ«μ ØÓ Δ Á ÁΔ appleμ«øó À «ÁÂΔ ª ÚΔ «μ ØÓ È Ò Δ øáδ ª apple Δ ª È Õ Í Í ÚΔ Ï μâ Íapple È È Õ ÿapple «Úμ Íø Ï Á IF «ÂÁ Ȫ «Ò Î Áapple È Óπ æáó ß Δ Û : π fi ª appleδ ª Δ «Δ Í apple Δ ª Á ÒΔ apple «æò ÁΔ Ó «Â appleá È ««Â 鱧 Íapple Ë Â Íapple ËΔ ª ÂØ Óπ  appleè ΔÁ Íapple Δ Â «Ø Δ Í apple Δ «Δ È Δ Ø Íapple ËΔ ª ÂØ Óπ  ØÚ Õ «ÏßË «Úæ Íø Ï Íπ«Ò È Íø Ï Â «apple Δ Øapple 鱧 appleδ «ÁæÂΔ Õ Ì ÚøÂ Ó È, ÏΔapple «øÿ Ï ÁÒ, appleúèδâ «Ïμ», Í Ò «øÿ «apple, μ «øÿ Òø, ÍÃ Ó «øÿ øá»ó apple, «Ï appleó Δ «øÿ Ó Δ Δ «ßÈ Δ È Ó «Á È, «È ª πâ Ø Δ È Ø Δ Óπ æáó æò «apple Õ Íø Ï «Úæ IF Ï Â ÓΩ»Á «ÚË «Â ø Á ÓÀ Ïapple È, «È ª Á «Ò Î Íø Ï Á Úμ Ø-Úμ Í «Ò Ê «ª Íapple «Ë Ó ÓÒ Áapple ÈÕ «È ª «Úμ Ø fi Á «Ò Î øìδapple Ó ÓÒ ÚΔ Áapple È Â Δ Ó μáó Òª ÂØ ÒÁ apple ÈÕ Íø Ï Í «Ò ÚμÒØ «μ Á «Úμ Íø Ï Â «apple Δ Øapple «appleδ «ÁμÂΔ Δ ÀÕ Ì ÂØ ÚμË Ó ÓÒ «Á «Ò Î: ÒØ «È Î Í apple Δ Á «ÚË ««Óapple Δ «øÿ ÏÀ Á «Ò Î Ì ÂØ ÚμË AE Ó ÓÒ Áapple ÈÕ AE «Úμ Ø μâ ª Ò «Ë «Ò Á Δ Ê «ª Áapple ÈÕ «È ª «Úμ Ø «μ Ó ÓÒ Ò «Ú ØÙÒ ÓΔ Δ Â «μ Ú «appleò ÚΔ Δ ÂØ Ï Á Áapple Δ «ΔÕ Ï Ò Á «ÚÒ ÍÂ Ò «Úμ appleá Í apple Á «Í Δ «ÓÙÈapple «ÚÍ Ò μ ÚÒ È ÂΩapple   ÛÈ Á «Ò Ó Â«Â Íø Ï Í «Ò È È ª «Ò Î Áapple Δ ΔÕ «ÿ È Ï Ò «Úμ «μ Í Ò Ú Ò Ô»«È «Úμ Ø ËÓ ÂØ Ï Á Ø Δ Δ, ««Ú BC «Ú ÂΔ ª ÁΔ ÓΩÂ Ø Δ ΔÕ Í «Ò È ÏÀ Â È ª Á Í Â ÊΔ ª «Ò Î «μ apple appleδ «Ë appleδ «Ò Î Íapple «Ë   Úapple  ËÓ Δ Á  Øapple Ïø«ËÂ Ë apple Úª Â«Â Ó μáó Áapple Δ ΔÕ «Âapple ª «Óapple Δ «øÿ ÏÀ Á Ìapple  «ÚË «ÏÒ«ÚøÁapple «øÿ ÏÀ Á «Ò Î F Ó ÓÒ Áapple ÈÕ (Ï Δ Î B  Á Ø)

2 2 Roots of Farmers Book launched ÍÃØ apple Ó È μ Δ «appleδ Í r «apple ÈΔ»ÓÀ appleδ «ÎÒÓ È ΔÂ Ì Ì Ú r No Farmer No Food Á È «apple ª È Ò»ø μ«ò ª Δ μò apple apple ª «Èª Á ÁappleÁ «Ï È appleáδ «Â Ï Unified Roots Of Farmers Book ÁΔ «apple apple «ÚøÁapple Øapple  ÈΔ Øapple È ÓappleΔ ÁΔ Í«ÒΔ «μ Ó apple Ï ÏΔ «øÿ ÒΔÈ ÀÒ ÎØappleÈΔ ª Á μêø ÓÒΔÈ ÍÀÒ «Úμ Òª appleú ««Õ «Ï μ Òª Ó Ó È Ì Ì Ú apple «ÁμÂ Õ «Èª Á ÁappleÁ «Ï È appleáδ»óà appleδ ΫÒÓ Ó Ó «Úμ «Á Δ Δ «È apple μ ÈÓ apple «ÁμÂ Õ Ï ÏΔ «øÿ  Øapple È ÓÚapple Δ Âª ÁΔ ÍΔ È apple» «fiø ØÛ appleμ «ÁμÂ Õ apple Ò À Ú È À «È No Farmers No Food Á È «apple ª È Ò apple Ò»ø μ«õ μ μò «Â Ï ÁΔ ««Úμ «Èª Á Ò Â «Âappleª Áapple ««À «apple «ÁÒ ÚÒ»øË«apple ªÁ À Í Ó Ò Á «Èª Ò Δ Ï ÂΔ Ø ªÁ À Õ «Â Ï ø apple Δ «Úμ Ø apple ÈÚΔ ÍΔÛΔ ÚΔ «Èª Á Ò Â ÏÛΔ ø Δ Âappleª Ófi Δ Â μò Í ÚÂÈ Á «Èª Á Ê ÚΔ Á Ú Δ Õ «Â Ï «Úμ øáøòè ÁΔ apple»  ÂØ ÒÀ μ Âμ Ø ÚΔ Ø«Ó»ø ÏØÒÁΔ ª  ÚΔappleª apple Δ «Á ««À Õ øáøòè «Úμ ΔÁ Ø «È ÚΔapple appleëª ÒΔ «ÁμÂΔ Δ À Õ Ó Ó «Úμ «ÓÒ Ø apple Ó«Ó È «Èª Í»apple ÓappleÊÈ Á Ò Δ Ø È Ò Ìapple Ø È Õ «Ó Ó ÁΔ ÎÒÂ Ò Δ apple «ÚøÁapple Øapple  ÈΔ Øapple È Ì ÁΔ ËøÈÚ Á Δ  ««««Â Ï apple Δ Í Δ ÈØ Ú È ÍΔÛΔ apple»ïapple» appleú øá È «Ófi «Ó Ò «Úμ Δ «Èª È Ò Δ Ø «apple Õ Ò È À Δ È Â Δ È È È «Èª Á Õ ««Â Ï μ Δ È Δ Ø Ì«Úμ «Úμ «apple «Èª Á ÁappleÁ Ófi «Úμ «ÔØ apple Δ Õ Èª È «ÚμÒØ «ÍΔÒ À «Ø ËÈ È Ò «Èª ÓappleΔ Á»Ï ÀÒΔÎØappleÈΔ Á «apple ÀÈ Ø Ø Δ øè Ú Î ««appleø, «Íø ÏΔ ÈΩ Ú È Ó Â I ÒØ ª ÁΔ ÓΩ «È ±Ô apple ( apple Ø È )- ÏΔ «ÁÈ Ï μëú apple ÓappleΔ Á»Ï ÀÒΔÎØappleÈΔ Á «apple ÀÈ Ø Á ÚÀÒΔ appleª ÍØ È Ê apple Δ (ÚΔ Δ ) Ȫ Á «apple Ò Ô apple «Úμ ØÒΔÏ appleδ Ø ÁΔ» È À, «ØÒ Ï appleδ «Íø ÏΔ apple«μ ÈΩ Ú È ÂÍ ÁΔÍ «øÿ «μò (CF) Ò ÚΔ Ó «apple «ÀÕ ÂÍ ÁΔÍ «øÿ «μò «μê «apple Ò Ô apple «Úμ øó appleá ΔÕ Â Í Δ ÍÂÈΔ Ó Â Ô»ÈΔ È «Δ ÀÒΔÎØappleÈΔ «Ú apple«øá Δ Â B  D Ò ÁΔ Óapple Á Ø Ïμ«Á Ï Í ÁΔ ÍØapple apple Á È apple»apple appleø Â Ø ÂÈ ÓÈ È Ò apple Á È ÂÈ ÓÈ È Ò «È Á ÓappleÊÈ appleø Õ μfi «È øáøòè «ÚappleØËΔ ÒØ ««Â Ï μíapple «øâ» Íappleø» apple apple È Õ È Δ øá ««Èª È Ò Ø «apple  μáá «apple Á Ó Ú Õ «Ò Δ Δ Âappleª Á «Ò Óª È Ò «Â Ï ÁΔ Δ ÁÏ ÁΔ Ø «ΔÂΔ apple Δ À Ø «ÏÛΔ ÿ Δ μò À Õ «Ú  «apple «ÓÒ «Èª Á Ê Á ΔÁ À Ì Ú «ÚΔ ÂappleΔ Á Δ Õ ΔÕ «ÓàÁ Íø Ï ÂØ «Í Ø Û «Ò ø«óãâ apple Á «Íø Û Ú Ò ΔÕ«ØÒΔÏ appleδ ÁΔ ÿ È ø Ó Á Ú Ò ÓÒ Úapple Ó Â μò I ÒØ ª Á Ó apple ÁΔ» È ÀÕ «øèª ««Ú ÂΔ øìδapple apple»í Ê È Ò «Úμ ÍÂ Ò Á Ò ÀÕ Á쫪Á À «ÀÓ» Ò Èª Á ÓÒ Úapple È øè Ú ØÒΔ ª Ò ÂØ Ï Á È Á ÚΔ ØÒΔ Ó apple ÂÓ apple «Ò Õ Â ÓÒ Úapple ÀÓ» Ò «Ô apple «Úμ Δ øó appleá ΔÕ Íø Ï Á IF «ÂÁ Ȫ «Ò Î Áapple È Óπ æáó ÏΔapple «øÿ Ï ÁÒ «Ò Î D : ÏΔapple «øÿ Ï ÁÒ «Ò Î D Ó ÓÒ Áapple È, Ø «Ú ª apple apple apple Ï È ÂØ Ï Á Δ Áapple Δ ÈÕ Í «Ò È apple apple Ó Ó«Ò ª «Úμ Í «Ò ÁΔ ª μò apple Δ ÀÕ «È ª «Úμ Ø Ì ÂØ Í apple Ó ÓÒ Ò Á À, ÁØ Í «Ò È appleδ «Úμ Û Ó appleè  appleàî««ûμ Ï È Á «Ò Ó Â ÙzÃØÓ Δ ÒΔ ÁÒ Á ÍÃË È ÏΔapple «ßÿ Ï ÁÒ, Ï ÓøÂappleΔ «Ï appleó «øÿ Ó Δ Δ Ó Â Í apple Δ Á Øapple» ª «Ò Î Ó μáó Áapple Δ ΔÕ «ÎappleØ Í apple «Ò Á ÓμÒªÚ Ò «Ú ª apple Δ apple Ȫ ÚμÒØ Í apple Δ Á Úapple appleª  «Ê ÓÒ Á «ÚappleØË apple apple ÈÕ «Ì appleâδ Áø ÚÒΔ ÁΔ Ë apple CDA ( Ò ø Ó), BHC ( Âapple ª È apple  «Ú apple Ú ÍÀÁ appleè Ú Ò ), DCA ( Û ª Â Í Òª È È), AHH, ADH  apple Ù appleδ apple Ó apple À ÁΔ Ë apple H-ÏΔ ËΔÈ Áapple Δ «ΔÕ ÒΔ ÒΔ appleª μâ ÂøÏ» Ò ÂØ Ï Á apple Ù appleδ apple Ó apple Â È ÏøÁΔ appleè Á ÁØÙ Ò ««ΔÕ «appleè ÒØ ª Íapple Ù ÈΔ Ø Δ Â «Í Δ «ÓÙÈapple Á Óª ÁΔ Òøÿ ΔÂΔ ΔÕ Í Á «Ò Î Δ Ó ÓÒ : Ò ÁΔ ª Ø ª «Ú Ó ÁÓΔ Í apple Δ ÁΔ «Â μò «ÚË ««μâ Δ, «È ª «Úμ Ø AB «ÚË «ª Á «Ò Î Ó ÓÒ Áapple ÈÕ «È ª «Úμ Ø AA ª Í«ÒΔ Ú apple «ÚË «Ï ÈÕ Í apple Δ Á ø Á ÓÀ Ïapple Ì ÚøÂ Ó È Á «Ò Î ÚΔ Ó ÓÒ Áapple ÀÕ Ó ÁÓΔ Í apple Δ Á ø apple»apple ÂØ ø Á ÓÀ Ïapple Ì ÚøÂ Ó È Á «Ò Î «Úμ Íø Ï Í «Ò È Áapple ΔÂ Δ ««Úμ ««Ò Ó Ò ««Δ «È ª È Ïμ Δ Í, Î«Â Û «Ï ÁΔ appleàòδ «Úμ ÍμÂapple appleª È Ò ÏÁ Ò» Δ ΔÂΔ ΔÕ ÍμÂapple appleª È «Ò Ó Ò «Δ «Ì ÚøÂ Ó È appleàòδ Ò Δ apple ÿø Á appleδ È Ò Í ø ÈÕ «Ù «Â «Úμ «Ò««È ª È «Ê ÂΩapple Â Í ÚÒø Δ appleª μê ÓΩ»Á ÓΔ Δ Ú «Ò ª «Ò Î ÌÛ «Â È ª È Ò μêøí Δ ΔÂΔ Â È ª «Ú Ø «μ Á ÀÓapple ÚΔ È È Í ø «Õ Ó È È «Ù «Â È apple Í ÓΔ Δ ÙÏÁ ÚΔ Úapple«Â, «È ÍμÂapple appleª ÁΔ Ì ÚÈ Í ø ΔÕ Í «Ò Á È apple Á Ò «Úμ «ÏøËΔ «appleíøapple Á «apple ΔÂΔ Δ ÀÕ ª apple Δ» ÚΔ Ù ÓÒ: fi ª apple Δ» ÚΔ Δ «Úμ È «È ª «Ò Î Ó ÓÒ Áapple ÈÕ «È ª «Úμ «ÚË «appleè Δ øèδ  ø Á ÓÀ Ïapple appleúèδâ «Ïμ» ÚΔ Ù ÓÒ ÈÕ «Ïμ» «Ò Î ÁØ È Â ÁØÚ Ò «Úμ Áapple Δ È, ÁØ ÒΔ-Ì Í apple apple μâ «Úμ ΔÕ ÂøÏapple, Ï«ø Á «Ò ÍÃÏøË Δ øíòà Á ØÒ «μ appleø ÍÃÁappleÙÈ appleá Ø Í «Ò È Ò fi Û appleè Á ÁØÙ «Úμ È ª «Ò Î Áapple Δ «ΔÕ È ª «Úapple μë Ì appleâδ Áø ÚÒΔ ÁΔ ª Ë apple Úª CEC, AHF, CCB, ADH  ADI Á « Áapple Δ «ΔÕ Íø Ï Í «Ò Á ÒÎÈ Ó È apple Í «Ò È ÁØÚª Ó Ó«Ò ª «Úμ apple «appleíøapple Ô ÈΔ Ó ÓÒ ÏøÁ appleè Ï apple «appleíøapple Øapple «Ú Á «apple ΔÂΔ ÀÕ ø Á ÓÀ Ïappleª  «ÚË «ª ÁΔ» Δ: μò «ÓÒ I ø Á ÓÀ Ïappleª Â Ï ø Á ÓÀ Ïappleª  Áapple ÈÕ μâ «Ò» ª ÂØ «Ò Ú «È ª «Úμ «ÓappleÈ Δ «øÿ Ó È, ÏÒ«ÚøÁapple «øÿ Ì»øÁÛ, ËappleÓÚΔapple ªËΔ ÚΔ ÈÕ μíapple «Ò» ª ÂØ «Ò Ú «È ª «ÚË «ª Â Ï «ÚË «ª «Úapple μë Áapple ΔÂ È È: ÈÚ Ø «øÿ «μë», appleè Δ «øÿ øèδ, ÏΔÏΔ Δapple Ωapple, «øáapple «øÿ ÓÒ», ÙappleÈ Δ «øÿ «μòø, ÓÈÍÃΔ «øÿ «Ô ÒΔ, ÍÚÈ Ó apple Δ, Δ «øÿ Ø Û, appleíãâ Í «øÿ Ú Ò, ÏÒÁ Ú «øÿ «apple, Ò apple «øÿ øëú, ÓÈ Δ «øÿ «ÏÒ Í apple, ÒÚø «øÿ Íø ØappleΔ, Ø«øÁapple Í Ò, Ò ÚΔapple «øÿ, ÏÒ«ÚøÁapple «øÿ Ë ÒΔÚ Ò, «ÈÒ, Ø Δ, appleú Δ Ωapple Ó»ø, «ÚøÁapple Ó apple μ Δ, À «øÿ apple ÛΔ, ÓΔ apple, øúapple øë», «appleøáappleí Ò «øÿ øá»ó apple, ÏÒ«øÁapple Ωapple, Íapple«ÓøÁapple «øÿ Δ, ÁÒÚΔapple «øÿ ØÒ Δ, ÁΔÁ apple «øÿ Ìμ Δ, apple Δ «øÿ Ïà ÓÍ apple, øúò Δ «øÿ, Δ «øÿ, Ó apple ÏÒÁ Ú «øÿ, «ÍÃø ΔÍÒ Ï μë apple Ó, apple «ÍøÁapple Ωapple apple»ïδ, Ë» «øÿ, ÓÒ Δ «øÿ, Ò apple «øÿ apple Δ, ÚΔapple «øÿ ÒØÍØ, ÓappleÍ Ò «øÿ ÏøÈΔ, apple«ï Ò Ωapple, Ú «øÿ Úª, Á apple Ë μ, appleï È «øÿ ÏμÏ ÒΔ, «Úapple «øÿ ÚÒ Ø, appleóδâ «øÿ øë», appleóè ÌμÒ, ÓØ È Ò Ò, ÙÚÈΔ ÙappleÓ, Ø «øÿ ø Ò, «appleøáapple «øÿ Ï μò Ú Ò, «ÍøÁapple Δ Ωapple, apple«úøáapple «øÿ Ïà ÓÍ apple, «ø apple apple Ó, ÂappleÒØ È «øÿ, apple Δ «øÿ appleμ Û, Íà «øÿ apple, «Ï Ò «øÿ fi»øá, ËÈÚø «øÿ, «appleøáapple «øÿ, ««ÈappleÓÒ «øÿ, Íà ٠«øÿ, ÓÈ apple «øÿ Ïapple Û, appleδ «øÿ Δapple, Ó «øáapple «øÿ, ÓΔ «øÿ øë», ÓÈ Δ «øÿ ÓøÈ, appleíãδâ «øÿ, Ø«øÁapple «øÿ «øá», Í Ò «øÿ ÈøÈ», ÂØ «øÿ, Δ apple Ó Ò apple, Δ ӫøÁapple «øÿ, Δ «øáapple «øÿ ÓØÎapple, apple»í øá «ø Ò, Áapple È «øÿ, «ÚøÁapple «øÿ ΩÒ, ÁΔÍ «øÿ, ÏΔapple «øÿ «μò, «øáappleïδapple «øÿ Ï Ò appleδ, apple Δ «øÿ μ ÒÚμ Δ, Áapple È «øÿ «Ú «Ò, apple Δ «øÿ «μòø  appleï Δ «øÿ Óμ Û Õ Δ È? «μ Ó ÓÒ «Úμ ÍappleΔÓ Øapple Á «ÈappleÁ Ùª Ó appleø Áapple appleè ÂØ Ï Á Δ Øapple È Íø Ï, «apple  ø Δ Û «Úμ «Ú apple ËΔÈ ø Á ÓÀ Ïappleª  «ÚË «ª Á Ó Ó«Ò ª «Úμ Ø Δ «appleíøapple Â È apple appleμ apple Δ ÀÕ «appleà apple, «Ï ± appleø Î «ÈÚÀ Δ È, Íø Ï È Úμ -Úμ ««Ò ª Á Í «Ò «ÓÙÈappleª  ΔÈΔ apple Íapple À ª ÂØ «ÓÒΔ appleδ Íà Í appleè ÂØ Ï Á «ø Û «Â apple Δ ÈÕ

3 ÁappleÁÈ ÿ È : ÀÈ Á «apple «ÙΔ»Ò «ÓÒ BAE Ï쫪 Á ø Ò Øappleª Ø ): ÀÈ Á Íμ Ú ÈΔ ª «Úμ È ÒÚ Á ÁΔ «μ Á Á Δ ÿ È Ó Δ ÀÕ Ê «μ «apple «ÙΔ»Ò «Úμ BAE Ï쫪 Á ø Ò «ÓÒ ÈÕ«μ ÀÈ Δ È ÚÀ - Ø «ø Δ Δ«È «Ó ±«È Δ Á «À ««È Ò ÁΔ ª Í«Òª ÚÁ ÙΔ ÒØ ª È Ò ÏÁ Ò» Δ appleè Ú Ò Ó æò ÈÕ appleδ Á È apple, appleδ Ù«apple Á È ÁΔ ÀÓÒ»Í «Úμ «ÊÂ»Ò «Úμ «ÓÒ ø Ò È ª Ï쫪 È Ò ÏøËÂ È Ø «μê Á Ê Δ Ú ÈΔ ª Á Ï쫪 Ò Δ Ï «apple «ÙΔ»Ò «Úμ ÍÛ Á ÈÕ Ê È ÏΔÒ ÚμÒØ appleδ «Ï È «Úμ ««À ««ÚΔ apple appleδ Á Â Ú «Úμ «È ª ÓΩª Á Ø Δ «apple apple È Δ ÀÕ ÀÈ «Úμ Ó»Ò «ÈÚ Δ ª Ò Δ Ï «μ Í apple «apple «ÙΔ»Ò «Úμ BAE Ï쫪 ÁΔ Ó»«Ïapple «ÓÒ È Ò «Ò «Úμ Á«Ù ÎÀÒ Δ ÀÕ «Ïμ «Ïë٠ØÒøÏΔ «Úμ AIGH ÏøÁ Ø ÀÓÒ»Í «ø Δ È appleà Δ À Δ Ò»Ò Á «Ú«Á appleêδ ÈÕ À ÍÒ Δ ÚÍ Ó Δ Îapple È ÙÈ Á Ó Δ È Ï쫪 Á ø Ò «ÓÒ ÁΔ «appleδ «ÁμÂΔ ΔÕ «ÿ È Ó appleø ÀÈ Á ÍÃË È ÓøÂappleΔ «È apple» Ø È «««Á Ù Á ««Â Á ÙappleÓÈ «μ ÁΔ ª ÁappleÁÈ Ô Áª ÈÕ Îapple È ÙÈ «Ó ± Δ Ó Á Ó appleª  ØappleØÈapple ÁÎÂapple È È Ò «ÓÒ øó apple «apple À ª Ø Ï쫪 ÁΔ ÓΩ Á Ò appleèª Â Ó Á ÍÂ Ò «Õ «È ª Ï apple Ò Ø Δ appleδ È Δ ÀÕ AIÚΔ Â ÁΔ ÁΩapple È ÀÈ «Úμ ««apple «ÙΔ»Ò Ó»Ò «ÈÚ Δ Ï쫪/ ÒμÛ ª ÏappleÈ Í «Ë apple «Úμ ÒÀ Ò Δ apple apple Â Ë apple«ó Á «apple ª ÚμÒØ Ò ªÁ ÈÕ AHFC ÂØ AIIH Âμ Ò Ì Òμ Ó»Ò «ÈÚ Δ Ï쫪 È ª Á Í«appleÚ appleª ÂØ Úμ «È ª»Òª «Úμ appleμ««õ «Á Ó Â Ï Âμ È ª ÂØ «Á Ï쫪 ÁΔ Í apple Ò Δ Δ À «È ª ÁΔ «apple «ÙΔ»Òª «Úμ ÓΩÂ Ø Δ ΔÕ Ó «ÚÂΔ Â ÙÒΔÒ ÒÂΔÎ Ï apple Î apple ÁΔÍ μ, μ Δ «Ã  appleδ ÁΔ Óø ÈÚΔ «ÁμÒΔ : Ï ÒΔÚ μ Á apple apple ÁΔÍ μ μâapple ÍÃÁ Á Ï Ó μ ÓøÂappleΔ Ó «ÚÂΔ Á Ó Ì appleδ ÍÀ «apple ÀÕ Í Δ «Í apple Δ ÚΔ Δ ÒÀ apple Δ ª apple ÁΔÍ «ÃΠapple appleè ÁΔ Óø Â Ø Δ ÀÕ «ÒÀ Ù μ appleú apple ÏÀ  À Â Ò È μ «apple À apple Í, ª ØappleØÈ È Ò ÓΩ  «ÓÒ B Òμ ÈÚΔ «ÁμÒΔ : ÏÀ «Ú Â È Δ À ª ÂÂ Ò Ò Ú Ò ««ÏÀ ÏΔÓ øíèδ ª Á È Ò «ÓÒ Â Ë apple ª ««Δ ÙΔÒ Ó μ Δ apple apple È, Ø ØappleØÈ «Ú Î «ÈÀ ÙΔ Ò ÓÁÁ Á ÁΔ ÀÕ Δ ª, Â Ø«Ú -AI Ó ªÓ appleδ ÁΩapple È B Òμ apple Í Á ÏΔÓ Úapple «ÓÒ Á ÀÕ Áapple Ò ÓØÁΔ apple apple È Â ÍÃΔÓΔ Ó Ú ÒΔ ΔÚÈ ÏΔÓ ΔÓ ÍÃË È ÓøÂappleΔ ΔÚÈ ØÂΔ ÏΔÓ ÔØ È Ò Δ Ø Δ ÀÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ ΔÚÈ ØÂΔ ÏΔÓ ÔØ È «Ú EE Ò Âæ Ò ΔÎ Úapple «ÓÒ «apple ÀÕ Â Δ «ÏΔÓ Á Î «Á ª Δ ÒÀ Á Ø ÁØ ÏÀ «Ú «Úø ± ÀÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ ΔÚÈ ØÂΔ ÏΔÓ ÔØ È apple Ì appleâδ Ò Δ ««Ú AH ÂØ Ò Âæ Á Ó Ù ÓÒ Ø Á ÈÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ ΔÚÈ ØÂΔ ÏΔÓ ÔØ È Á» Ò Δ «øùøappleà Úª Δ ÀÕ ««Ú apple«ã ÙÈ Ò Δ ÏÀ Â Ò ΔÎ «øùøappleà øíèδ ª «Ú Δ Í ÀÕ ÏÀ Â È Δ À ª ÒÚ Ò Õ Í apple z ÏÀ ««ÏΔÓ ÒÀ Á ÈÕ ««Ú  «Ú Ø apple Í μ, Ø «Á Ò È ÍÃΔ«Ó Ó ÀÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ ΔÚÈ ØÂΔ ÏΔÓ «Ú Ò È ÍÃΔÓΔ Ó apple Í ÀÕ «È Ò B Òμ apple Í Á «øùøappleà Úapple «ÓÒÁ ÀÕ «Á apple Ò appleδ«è ± Ò apple ÍÀ Á ÀÕ ÏΔÓ appleδ«è ± Ò ÂØ Í«Òª ÏÀ «appleóª«ø apple Ì Á À «Â Δ «ÏΔÓ Ò» appleμ À ª È Δ Õ ø Δ μò «À «Â Δ «Í «Ò Δ «Ú Ï Á «Ú ÚΔ Á ÀÕ Ì Ú «ÁΩapple È Í»apple ÍΔ«Ó Ó Á Á Ï apple À ΔÚ apple ÍÙÈ ÀÕ ÏΔÓ «Ó Á A»È ÂØ CA Ó Δ ÁΩapple È ÀÕ apple Ò Ó Δ «Ú «Ò Δ apple Í ÍÃΔ«Ó Ó Á øá ÀÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ ΔÚÈ ØÂΔ ÏΔÓ ÔØ È «Ú Ò Δ Úapple EE Ò ÁΔ Óapple  «ÓÒÁ ÀÕ ÔØ È «Ú Ø Δ Â «øùøappleà Úapple «ÓÒÁ ÀÕ ««Ë È appleμ À «Ø Δ ÚΔ Óapple «apple «ÏÀ   ««øùøappleà øíèδ Á È Ò Δ «ΔÓ «Ú Ù ÓÒ Ø Á ÀÕ ÁØ È Δ «ÓÒ Ò Ó Δ ÓÈΔÙ Ó apple ÍÂ Ó Â Ï Δ Ø Δ «Ú ÂΔ EE Ò ÁΔ Óapple à apple «À ª ÏÀ ÏøÁ Ø «À ª «Îapple Ï ÒÀ ÿμ Ø appleè Á ÍÃΔÓΔ Ó È Δ Ó ª Ø «, ÔØ È ÂØ Ï apple Ø Ú Õ Ø Δ Ï apple Ø ÚΔ ªÁ À ª «Îapple Í «Ò Δ Ó Ù apple» appleè Ò Δ ÀÒÊ Á apple Δ«Î Á ØÚ Õ Ò Ó ÁΔ apple»appleδ μòª Δ apple«úøá Á Ï Ó Â Ï Í «Ò Δ ØÒ apple È Ò Ø Δ Â È «ÓÈΔ ÏÀ È Ò øíapple appleè ØÚ Õ ««Ú ÀμÊ apple Δ«Î Òμ Õ «ÂØ «Ò Ú Ò Ó Î appleó, «appleîø «apple«í, «apple «apple«í  Á» apple»appleδ Á Â Ú Òμ Õ «Á È Ò Δ À Ò Àμ Á È Ì μòøõ Ò Ó Á «ÓÒ ÂØ Ï Á ÏÀ «ÁÈ «Ú «ÏΔÓ øíèδ ØÒ Á Ú Í»apple appleè Ò Δ Ì «Áμ ÀÕ Í ««º ª   «ÒÏ ÈΔ ÓÒ Á ıâapple, Ú «appleò Δ «ÒÍ «ÓÒΔ «Â ÚÈΔ «Ò Ó Ï Á, :Í «Â È Á «º Ó± ª «Ú Ò Íà «appleâ «Δ øá Ù «Ú ««º Ë apple«ó ± È Ò œapple  ÈÈ «Ï «Ê «º Ì Δ apple Á ÓÀ Ïappleª  «ÒÏ È ÓÒ Á Âapple appleè Á apple apple  ÿappleª ÂØ Ï apple È «È Ò ÁΔ «Â ÚÈΔ «ÁºÂΔ À Ë apple«ó ± È ««π Ȫ Ò œapple Á πappleáπ apple apple «Ï «Ú Ë apple«ó Ú Úª ÁΔ Ó ÍÂΔ ÂØ Ï Á «ÚÀ ± Δ appleº ÍÃ Í Δ ÏØapple ( Δ. Δ.ÍΔ.ÏΔ.) Á «Ë appleδ ª ÚºÒØ «Èª «apple ª Ï apple ±«Â Δ «À È Â È Ò œapple  ÈÈ «Ï Á «º ª ÁΔ πappleº««úú Ê Ò Δ Í «Â È «º πappleáπ apple ÍÃÏøË Ó Δ (ÍΔ. Àº. Δ.ÍΔ. Δ.)  «ÚÀ ± Δ appleº Íà Íapple Δ ÏØapple ÍΔÒ ΔÂΔ Ë apple«ó ± È È Ó È Í ÁΔ Ùapple  Áº««Δ. Δ.ÍΔ.ÏΔ. Á È Ò «apple «ÙΔ ÍÂ, ÓØÏ «Ò ÈøÏapple «Á Ó Â Í Ú appleú ªfi appleè Ò Δ ««À ª Ø Δ πappleº«á ÓπºÁ  ÍπÒ È Ò apple Δ ±ÎΔ ±Âappleª È ««ØÓÚ apple Í «Â È Íø Ï Á ºÂÚ Á «ÚappleØËΔ «ÚÌ ( Δ. Δ. Δ.) ÂØ Î «È Â È Á Í ÏøÁΔÙπÁ ø È ÏÒØ«Â È appleδíï«ò appleóδ Á «ºÂÚ ÁΔ «Ã  apple apple π Á Ï ÂØ «Ú ÎØ Â «Ê apple Ïapple ÓÁ ΔÂ È «ø È Á  «ÒÏ È È Ò øïøë Áº««apple À Í «Â ÈΔ ÓΔ Δ «appleíøapple ª ÓπÂ Ï Δ. Δ. Δ. È ÍÃÀÒ «Ú ÚΔ Î «È Â È «Ê ºÂÚ ÁΔ ø Ȫ È Ò πû apple ºÂÚ ÁΔ ª ÚΔ «Ã  apple ΔÂ Δ «Èª «Ú Ø B Ò œapple  B apple ÚÒ«Íø Δ ÂØ ÎÛ È Ò œapple  ÈÈ «Ï «Ú «º ª Ò Δ Âapple Î «È Â È «Ú «ø ÁΔ ª ÚºËÁΔ ª ÿ È Úª Á Ï apple «Ú Á ««apple À ÈÈ «Ï Á apple«ú Ò ««º È Í È Ó È Áº Á Ùapple  ««π È ÍπÒ Í Ú appleú Á «ÁºÂ À «ºË Âœapple Â Δ ËÓ Δ È ƒ «ÓÒΔ Íapple Δ. Δ.ÍΔ.ÏΔ. ÚºÒØ Áº««À ««º ª ºÂÚ ÁΔ ø È ÂØ Âapple À «Ò Δ apple apple πappleº««úú Ê appleè Ò Δ «º apple apple Δ À πºëapple Δ. Δ.ÍΔ.ÏΔ. Á ÍÃË È apple Ó apple «ÓÁ È «º ª π Ȫ È Ò Í Ú appleú ªfi appleè Ò Δ «ÁΔ ª ıïappleª Á ø È Δ 3 Ú apple ÂØ Δ ØÙÒ ÓΔ Δ Â apple apple ÁΔÍ μ Â Ó «ÚÂΔ ÃÀ apple apple ÀÕ Ó «ÚÂΔ ÒÀ ΔÂ Ó Û Ó apple ÁΔÍ μ ÁΔ Ú «appleò Ø apple Δ «ÚΔ Δ Ø Ò ÓΔ Δ Â μò apple «apple ÀÕ «ÁΩapple È Ê ÏÀ appleø«â ª «øá À «È ª øá Ø øá ÀÕ «øá À «Ó «ÚÂΔ B Ï쫪 È Ò apple Δ øáδ ÀÕ «ÁΩapple È ««Ú ÂΔ È Í μ«««ïμ ÛÚª È? ª Ó «ÚÂΔ È ««È Δ «apple Ò Á À  Á» μ Ò Á ÀÕ «ÂØ Ï Á ÒØ Ø «øá È, ÒØ ª Í øá È Δ «apple Õ ÒØ Ø Ò ÓΔ Δ Â «ÃΠapple appleè ÁΔ Óø apple apple ÈÕ ØÙÒ ÓΔ Δ Â ÌÛ ÒØ Áμ Á Δ «μâapple ÍÃÁ ÁΔ Ï Ó μ ÓøÂappleΔ Ó «ÚÂΔ Á Í ÓappleÊ È, Ø È ª «appleè Ò Δ «øá È Â apple»ï apple apple Ï ÒÀ ÁΔ apple Ø Δ Íà ø appleá ÀÕ «Δ «ÊÂΔ apple ÁΔÍ μ «Ò Ì appleδ ÍÀ Á ÀÕ ÒØ Ø Ò ÓΔ Δ Â ÌÛ Ø ÈÕ «Ô» apple È «Ò«, apple ÁΔÍ μ «Ó Δ Ø È Δ ÀÕ μ Âμ «ÓappleÁ È Â Â Ø Δ Ó È Δ øá Â Í «Á«Ò  «Íμ Ø Ûª ÁΔ Ó«Ò È Â Â «ÙÒΔÒ Ó Δ À, Ø Ò ÀÕ πùδò ÁΔ Óª È Û ««ÁºÒΔ Δ Øapple Á ÁappleÚ ÈÚƒ «ÁºÒΔ, BG Ó Δ (.È..): ±ÈΔ apple Í«ÒÚ È apple ËÈ Û º«Â ª Óπº ÁØÙΔ «Í È πùδò πó apple ÁΔ Óª È Ò Â apple Ø apple Δ ÏÁÈ ÓΔ Á ºÒÁ «ÁºÒΔ Δ Øapple Á ÁappleÚ Û «À apple øú Á ÂØ «ÓÒΔ appleδ Óπ Ï, «Í È πùδò πó apple ÁΔ Óª ÓÒ Á ÚΔ È «ÁºÒΔ Δ Øapple Í ΔÙÈ Á «apple apple Íapple «Ë Ó Ó«Ò ª ÓΔ Δ «appleíøapple«ø Ò Δ «ÁÙ -«ÈappleÁ Ù Ï π ÁΔ Óø ΔÂΔ À Í ΔÙÈ Â Δ Øapple Ùπº appleú apple π Δ ØÚ Δ Áº ÔØ À «D Ó Δ ÁΔ apple  «ÁºÒΔ È È ÓΔ Âapple Ò Δ Ó ±ÈΔ apple Í«ÒÚ È apple ËÈ Û ÁΔ ºπ Ó apple apple º«Â apple «ÁºÂΔ Δ Δ «Ó ÓÒ πùδò πó apple «ÁºÒΔ Íπ«Ò È À ºÎ Δ apple Á Ë apple  Óπ º ÁØÙΔ Ï «À ÁØÙ À ««Í È πùδò πó apple Ó Â ÂØ «Á ÒØ ª È ±ÈΔ apple Í«ÒÚ È apple ËÈ Û ÁΔ ÍœÈ ÿø  º Ó apple ΔÂΔ «Áœapple È ±ÈΔ apple Í«ÒÚ È apple Â Ï Ï Ò Á ÏÀ, Δ Â ø Ó appleá apple πè ª È apple ËÈ Û ÁΔ ª ÂØ «Á º Δ ª ÂØÛ «ÁºÂΔ ª Δ Íπ«Ò «ÓÒΔ ÍØ Ó apple Ó «appleíøapple ÂØ πò Ø«À «apple ÓÒ ΔÍÒ ÎÀ apple È π Á «apple ÁΔ ª Δ º Δ ª π º Â «ÁÓ º Ò È Ò ÓœÂ Ø Δ Δ «ÁºÒΔ Íπ«Ò ÁΔ ª πò Ø«À «πùδò πó apple È Í Úapple Ú «Ó appleº Ò Δ ±ÈΔ apple Í«ÒÚ È ËÈ Û ÓœÂ Á ÿ πâ apple «ÁºÂ Δ π È ÁØ Ò ÂØ apple Á Âapple Ò Δ Ó ÍÃÚ Ù ÏøÁ apple appleº«δ

4 4 Í «-Í«ÚμÂapple «appleùâ : ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ÁØÚ «μ - Á» apple Á Í»apple øá ÈÕ ««μ ÂØ «ÏȪ Á» apple ÁΔ Ø Á ÓÈ Δ Ø apple«ªáδ ÀÕ ÁØÚª Á Ê «øá Δ Ìapple Á Ê øá ÀÕ «Ú Ó ÒÛ - ÒÛ Δ ÁØÚ «μ - Á» apple  - Óapple Á ÊΔ Ú Ø Á È Â ÚΔ apple appleá ÈÕ «ÂøÈ - apple Á Í«Òª Âμ ª ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Â - Óapple «μ - Á» Á Ê ÚΔ apple appleá È Â «ÈÌ Á ÚΔ È, Íapple ÂØ Ï Á ÿapple Ò»  ͫappleÚ apple  - Ï «Úμ ÏÁÒ «Â Δ appleèª apple «apple Ú ÚΔ ΔÕ «Îapple T ÂÒ T Ȫ Á Á ÈÚ ( Ó «appleδâδ  Óμ«) È Í Á «apple ÚË Ù apple» apple «Áμ  «ÂÒ Èª Á ÁÀ Â È ÿappleª Á ÿapple ÂÏ appleè apple» apple «ÁμÂ Õ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Á «appleùâ «μ ÈÓØÒ, Í«ÚμÂapple  «ÚÙÚ Ì«apple «appleùâ øá ÀÕ fi «Ò - «Ù Ú, ÓÈ - Ó Ú, Ø Δ ª - Ø Δ ª μòª, Ï appleδ Á Ò - øá Δ, ËÈ - ÁΩÒ ÁΔ «μ ª Øapple «appleè Á ΔÚÈ Ìapple Á ÊΔ È ÒØ Ê ÂØÛÈ Á ÒÁÏ Δ È Ò ÎÀ Ò apple ÒÀ, ÁØÚª «Úμ Ø «Á ÚΔ «μâ «Úμ È Δ Ø Á Õ apple «øè ÛΔ Ò ÚÂΔapple Á Í«appleÚ appleª, Ï쫪, «appleùâ Á appleª, Ì Δ apple ªfi Â Ó «Úapple apple Â Ï Â «ÓßÈΔ Δ : Í Â Ú ÁØ πûδ ª ÁΔ Óª «ßÍÒ ÁØ ÂΔ appleδ Ú apple appleìúâδ Ø Δ Âª π Á ÍÂΔ ÍzÁΔÍ È π È Ò ÒÛ Δñfi Û apple «fiøò Í apple ÂØ π Á Ìapple± À appleú «ÁæÂ Õ ÁØ ÍzÁΔÍ apple ÂØ Í æ«ò «π ÁΔ ÍÂÈΔ Á appleì ÍÒ «apple Ìapple± πûδ ª π È π fiøò Í apple ÂØ appleìí  appleè Ú ÒΔ ÁÚ Δ ÒÀ Ò Δ Â Í Δ ÍÂÈΔ Øappleñ ÏappleÁ ÂΔ Ú π Òæ «Í Õ «ßÍÒ È ÏÊ apple «ÓßȪ ÂappleÒ apple«á ª ««ÓÀ Ìapple± æ«â È Δ appleèδ, È Δ appleèδ, Íapple π È π ÁΔ «È ÓßÈΔÕ ÁØñ«ÂßÈ «ÁȪ Ï Á «ßÍÒ Á Í «Ú ÁappleÁ Ø Ùπapple± Ø «Õ ÁappleÁ «ÁÈØ ñ«áè ÚËÁ Δ Ò «Õ Í«Òª ÍzÁΔÍ Í Δ ÍÂÈΔ π fiøò Í apple ÂØ ÁÚ Δ Ú π Á «apple Õ Íapple ÁØ π ØÒØ apple Ó È «Âª π «ßÍÒ ß Δ Û Á «ÓßÈ ñízóßè ÍÂ Ò ÒÀ Ï apple ÍÃÌ Ú ÍÀ Á À Â Ú ÒΔ ª ÈÚΔ ª ÍΔÛ Δ ª ÚΔ «Á ÍÃÌ Ú ÂØ Ï Δ ª È Δ apple«áδ ªÕ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Á Í«ÚμÂapple «appleùâ «Úμ «ÚÙÚ ÁΔ Øapple ÚΔ Ó Ï»Â appleμ Δ «Õ apple, «ßÍÒ ÒÀ ÀÓapple À Δ apple±ó Δ È ««ßÍÒ Á Í Í Δ appleìí Â Ø «Õ ÊØÛ Ó Ï Á «apple apple±ó Ø Ï apple «Â ÍzÁΔÍ ÏØ«Ò, «Ó apple ÍzÁΔÍ, ÓÀ «æò ÁΔ Ófi ÈΔ Δ, Øapple ÒØ Âª πûδ ª Á appleìí  appleú π Á È, Íapple Âπ Δ Óπß Á Δ appleìí  appleú «ÁæÂÀÕ «π ÍzÁΔÍ Á ÍÀappleª Ø ÓΔÈ «ΔÕ ª æ «æò Øapple «Δ Δ, Âπ Δ ÍÂÈΔ π ÁπÏ apple Á ÚΔ Óª È Δ Ï Δ apple Î apple ÏØ«Ò Õ «π ª Ó ÈØ ÍzÁΔÍ Â Í Û «æ «Í Õ ÍzÁΔÍ Δ Úæ Δ ÒÂΔ apple π Í Â «apple ΔÕ Â «ÚßÁapple «ßÿ ÏÛÀ «Íø ÁΔÚ Ò, «ΔÒ Óapple Ò, «Ò «Ë Õ ÓØÏ ñgebgicahhg ΔÁΔ À  «Í«ÚμÂapple «appleùâ μíapple Á - Á, «- μ, ÍÀ - Ë Ò, Ø Δ ª - appleª  Øapple ÌΩ«Â μ ËȪ ÁΔ Ë»Û È Δ øó Á Δ ΔÁΔÕ ÍÂΔ - ( Δ Ò Ò «Â Ï ) «ÏÒ Ò Δ Ò ÁΔ Ú appleδ Í Ò Δ apple ͺ Ø Ò Ú Á À ΔÕ Ì ÂØ Í«Ò Âª Í ºÒ appleδ «ÁΔ appleδáá appleδ ÁΔ Âª «Á Ú Ï apple À apple Ø Δ ÏÛΔ ÈΔ È Ò appleδá Δ Á ÀÕ «Ú appleª,óø apple Δ Ò, ÃÀ apple, ΔÍ À «Ú «Á ÁΔ ΔÓÂ Ï Â «Á Ø apple apple Úapple ÃΔÁ Δ È Δ Á Â È Ò È Ò «ºÊ Δ Ò Ó ÒØ ÁΔ Ú appleδ Ó «È Á À ºÊ Δ Ò ÚΔ, Δ,ÍΔ Ò apple ÂØ Á±apple apple«á ÚΔ «º ËÈ Ó «È Á ÀÕ Â apple ͺ Ø Ú Δ Âª appleø È ÁΔ «Á Δ «Úº «Á Ï Â apple Î «Á ÈÕ«Ú appleø È Â Ò ÍÚ ÂØ ÚΔ apple «ÓÒ Á ÀÕ Ø Δ «Á «appleí apple Ú Àapple ÚΔ È Δ apple Δ ÍÀÁΔÕ Í Á ª Δ Í Δ «Â Ò Δ «Δ Ò ÁΔ Ú appleδ «ÈΔ Ò Ú Á ÀÕ Ì ÂØ ÂappleΔ À Δ Δ «Ò È Ò ÓØ Í Á±apple appleè Á, apple ÚΔ «ÏÓ appleδ ÂØ Ï Ò Δ Δ «Ò appleè ÁΔ Ò «Á Á ÈÕÍ apple«úδ ÈΔ È Ò apple Á ª «««Êª ÿº ÿ appleá ÀÕ Á «Ó ÁΔ ÒØÛ È Δ ÍÀÁΔÕ««Δ Ò Ò È Ò Í±apple appleδapple ÁΔ Úapple«Ù Ø ÁΔ À Â Ì ÂØ ÚºË Î «Á À «Á «Δ Ò ÁΔ Ú appleδ ÍÃÁ±Ù apple«â À ΔÕ«Ò Δ Âª Í apple Ï apple Ó Ë Á, Â, «apple  Á±apple È Û ÁΔ «appleùâ Á appleδ «Úº Δ Ò Â Δ Á È Â Ó Í «Ú Ó Á «Úº Δ Ò Í Δ ÒÛ Δ «Á Á È Íapple º Á Ó «Úº «ÁΔ Úº Δ apple È ÒÀ Ò Δ À Õ Àapple ÚΔ Δ Ò Í Δ appleø È «Á Δ «Úº ÚappleÂ Ï Â apple Î «Á Ò Á ÈÕÚÀ ª «Îapple Á Ï apple ÂØ Δ Ò Á ÃÀ «Â ÈÚ,ÈÚ ««È Á ÏÛ Δ «Í apple ÓÈÌ Á Δ Ò ÈÕ Â ÈΩ Ú È Úapple ÓΩapple«È Ú Ò Δ Δ Ò appleδáá ÈÕÓ apple «Ï È Ò Ïº Á ÈÓ ÂØ ÒÀ ͱappleΔ Ò ΔΠº Ï apple «Úº Ø Ï Â Δ ÚËΔ Â Â Δ Ò «ÓÒ Á ÈÕ«Îapple «È Í ÚΔ Δ Ò Ò «Á Î «Á Ò Δ Õ«Ò Δ ÁØ ÂØ Δ Ò Ò «Â Ï Õ Ωapple apple Á º apple º ÂØ Ï ÍappleÓ Δ Ωapple Ø Δ Ì Â Ì Δ IDGHF EHCHD Á ËØ È Δ «Á ÁΔ Δ Ò ÁΔ «appleùâ Á appleδ (C ±È «ÚÙÚ Δ Ò «ÁÚ ) Δ Ò ÁΔ Ì ÂØ Úº Δ Δ Â À ««È ÚΔ ÃÀ«ª «ÈΔ ª ÚΔ Â ÒΔ ª Ø,«ÌΔÛΔ ÂØ ÌΔÛΔ Êª «Úº Ø apple Ó È Ò Ò ÿ Δ ªÁ ÀÕ ÁØ Á Í«Òª ª Δ Ò Ú Δ Á Ì ÂØ «Ó ËÈ ΔÕ Íapple Á Í«ÓØ apple Ú Èª Á Á È Ò Δ Ò ÍÃÂΔ ÒØ ª ÁΔ apple Δ ÿ ΔÕ «ÂØ Ï Á Ô Â apple Ù apple È «ÚÙÚ Δ Ò «ÁÚ ÓÈ Á ÎÀ Ò «Ò Õ «Âapple ª Í«Ò «ÚÙÚ Δ Ò «ÁÚ C ±È ÓÈ ««Õ Ì ÂØ Í«Òª Ò AHAG ÍÀ«apple Á «appleδ apple È Δ Ò ª Á apple±í «ÁºÂ Õ È Ø ª ÏÁ «Δ, Δ Ò Úapple Δ ΔÕ Íapple «Ú ÍÀ Ò È Δ Á È, ÏÒ«ÍÀappleª È Ò Ëº Á º ÚË ÍÀ Á ΔÕ ÍÀapple È Ò ÿ Ó Ú Ò ÍÀ Òª Ó Â Í Δ ÁΔ Ø AHFE ÍÀ«apple Á «Ú ÈΔ Ò Ò ÓÀ È ΔÂΔ Õ «Ô Âapple ÚÀÒº ÍΔ «Á ÈÕ «Â Û Ú Ò Ï Â Êº ªÁ ΔÕ «ÁΔ Ú appleδ ÁΔ Ó ÚËÁΔ Á «ÒÀ, Îê  ÓappleΔ Á appleδ appleª È ««Ú Δ Ë apple appleè ÂØ Ï Á Ò AHGB «±Ï ±appleâ apple±í Á «ÁºÂ, Ø Δ Ò Úapple ΔÕ Á Ù ÚΔ Δ Ò ÒØ ª Á Ï Â Ó Á «apple ÀÕ Á Ù Á Ø ÂØ Ï Á «Í - ÍÂÈΔ Á ÏøËÈ «μ Í«ÚμÂapple  Óapple«Í «appleùâ Ú Ø Á ΔÁ À ; È ΩÁ Ï Δ Ú Ø Õ ÁØÚª ( ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ) Í Δ Í Δ, À Δ Â, Á, apple ÂÏ, ÍëμËΔ «Á ÚΔ «Í«ÚμÂapple «appleùâ  ÚΔ È Δ Ø Á ΔÁ Õ ÿapple Ò» Ø Ωapple  øó Δ Ó«Ò ÁØÚª ÿapple - Ó «Úμ «Â apple, Ïapple Ïapple  «μ  - Ó «ÓÒ ΔÁ ÀÕ apple «appleù«â ª Á ÔÊ øìú «Â apple appleá Ø ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Á «appleùâ ÚΔ Óª  «Ë È Á ΔÁ ÀÕ ÍÂÈΔ Á ÚΔ Í Δ T Á Δ T Ófi ÁΔ Ì μò È Δ appleèδ ΔÁΔÕ Ωapple T ÍÀapple ÁΔ μâδ T Ófi Ú Ò ÿapple - Ó «Úμ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Á Í«ÚμÂapple «appleùâ Á ÚΔ Ê Δ Â «± È Δ apple«á Â È Δ ÿapple - Í«appleÚ apple Â Ó Âappleμ Δ apple Á ÀÕ «Ò Δ ÁØÚª ( ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ) «μ - Á» apple ÁΔ ª Ì ÚÈ Úª, apple»appleâª, ÓΔ ª, Ø Á, Á, «appleùâ  ڻÁ ÓfiÁ Ø Â Áapple appleá Ø «μ - Á» apple ÍÃÂΔ Óapple«Í apple«δá À  apple» Ø Í «Úμ Δ ø Δ μò Ø ÁΔ ÀÕ Ø - ÓØ ÓÈ - Ó Ú apple «Ú ÂØ Ï Á «μ - ÁØ Ò Âμ Á apple«øá È Â ÁØÚª «Á  «appleû ÂØ øó ÒÀ «Ù apple» ÂΔ «Ú  Ӫ apple øó  Ïapple - øâø È Ò ÏÂΔ appleè ÁΔ Ø «appleèδ ΔÁΔ À ; ««ÁØÚª ( ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ) Á ÏØÒ - «Ú apple, apple«- «, Ø, - ÍΔ, «ÓÒÚappleÂÈ Â ÂΩapple  «Ú appleª «Úμ øâapple Ø Á À  «μí ÌappleÈ Ò Δ ÁØÚª ÊØÛ - ÊØÛ Í Δ ÏÁÒ «Ò Ò Δ Â «μ - Á» Ófi Ò Δ fi Ú Â Âª Òμ Á Δ À Â Ú Â ΔÁ ÚΔ ÀÕ Ï «Ø apple» ÂΔ ÁΩapple Δ Ù «Á Δ Ú apple «Ú  ΔÚÈ Â «Á Ω Â ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Á «appleùâ Â Ì apple» Ø Á ÀÕ ÁØÚª ( ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ) Á Í«appleÚ appleª  ͫappleÚ apple ÓÀ Ïappleª ÚΔ ««appleùâ ÁΔ Ó«apple Á ÓfiÁ Ø «Í«ÚμÂapple «appleùâ Øapple Ó Ï»Â Ï Â «ÓÒÚapple apple Δ «Ò - «Ù Ú Á»apple apple ÒÀ Δ Âapple Δ Á Δ Δ Ø ÁΔ ÀÕ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Í Δ»fi - Ï»fi ÂØ øó ÒÀ ΔÁ À Â Δ T Δ T  Ò T Ò T Ófi Á Ω Ò Â Ófi ÚΔ apple»apple appleμ Δ ΔÁΔ ÀÕ apple»appleâ È apple ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ÁØÚª «μ - Á» apple Á øóª appleª «Úμ  ÿapple Ò» øóª «Úμ ÚΔ Ï «fi μê Ú Á ΔÁ À  «μ - Á» ÁΔ ª Ó Ï»appleΔ ª  Á μ ª - μ ª Ófi Úø ÚΔ ««appleùâ ÁΔ Ó Ï»ÂΔ Ò Δ ÓΔÒ ÍμÊapple ÏÂ Ø Á ÀÕ T ÓappleÁ - ÍÃË È Ó T Ú ÒΔ Ø ÏÁÒ ÚΔ ««appleùâ ÁΔ ÁΔÚΔ Ø Á Ïapple apple apple appleμ Δ ÁΔ ÀÕ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ ÚΔ ÿapple, Ó Â Øapple «appleùâ ÁΔ «μ   ӫapple Á appleμ Δ ΔÁΔ ÀÕ Ùμ ÁΔ «ÏÓ appleδ ÂØ ÚΔ Ï apple«δ ÀÕ ÍÂÈΔ «μ T Ú Â» T È ÓfiÁ Ø, Ïapple Ïapple Á μ  apple ÂÏ apple ÍÒ, apple ʪ Á ÚΔ «øá Δ Ìapple Á Ê Ï Δ appleμ Ò Δ Δ ÁÓ Ø Á ÀÕ ÁØÚª Í «appleùâ  «ÚΔ ÂΔ Δ «Ëapple ÚΔ È Δ Ø Á ΔÁ Õ ÍÂΔ - ÍÂÈΔ Á Í«ÚμÂapple «appleùâ  - Óapple Á Ê ÀÕ ««Á, «appleû, «ÚÙÚ, ÓappleÍ Ì ÚÈ Â apple» Ø Í Â - Óapple «ÈÌ ÁΔ Í»appleΔ Ø «appleèδ ΔÁΔ À  ««appleùâ μ ÂØ Ï Δ Δ Ó ÈÚÂ Ø ÁΔ ÀÕ Ó apple ø ΔÚ ËappleÓ Δ. ÃΔ ÈøÁÍ apple «Ï. IDGHEFACEF «Ï ª «Á Âapple º apple «Â ª ÁΔ ÌappleÓ apple Δ, Ú Â Δ Ò È Ó ÒØ ª ÁΔ «Á Δ Ï Â «Ó ʪ Ï ΔÕ Δ Ò Ï apple fi Øapple appleø appleδ Á ª :- ÈΔÁappleÒÀ Δ Òª Á Á Ù «ªÁ ÀÕ ÊØ Á ÍÃË ÈÓ ÂappleΔ ÚΔ Δ Ò Â Δ Í Á Âapple ªÁ ÈÕ «Ê AE Ò ÂØ «Á Óapple Ú Ò Ò Í apple È «apple ØÒ Δ Ò ÀÕ ÀÈÓ apple Á ØÍ À È «Δ Î Δ «Ò «ªÁ ÀÕ «ÊØ ÁΔ Ò Í EBÎΔ Á Ï ÁΔ appleø È Δ Ò Ò ÁΔ ÀÕ ΔÈ Á Ù Á ÒØ ª ÚΔ Δ Ò Ï Â Í Á ÈÕ ΔÈ «Ú appleøû ÂØ ÚΔ «Á Δ Ò ÈÕ Δ Ò Ò È Ò È «appleî ÍÀ appleøò- Δ È ÁΔ Ï Â Â Δ appleâ Δ È Δ ÁΔ Ø «Í ««À «appleø È «Ó Δ Ò Ò Ú Ò «È È Á «ÁÓ Ï Δ ª È ÒØ «Á  apple«á ÀÕ º ºÒ appleøè Ò Δ Ú apple-ú apple appleø ÍÃÂΔappleØË ÓappleºÊ ÚË Â apple appleá ª Õ Δ Ò Ò appleø ÍÃÂΔappleØË ÓappleºÊ ÚΔ Ú Ë appleá À Ø ÙappleΔapple Á ÀºÒª ÚΔ apple appleó appleá ÀÕ appleíãδâ «ÿ Ïapple Û Ó È apple ÎØapple,Ï«

5 5 øâ Ï Ï ÍÃ Ó «øÿ Δ Ó apple Ò Ú «Ò ª ÁΔ GAÚΔ Ïapple Δ ÓÈ Δ øâ Ï Ï ÍÃ Ó «øÿ Δ Ó apple Ò Ú «Ò ª ÁΔ «μâapple ÚΔ Ïapple Δ ÚμÒØ øâ ÍÃ Ó «øÿ «μ Ò appleò «Δ ÚμÒØ appleá apple «μ Ò appleò «Δ «apple Óø «μò «È ±Ô apple «Ú ÂΔ Ó Δ ÚΔ Ω «μ Δ «ÁÈ ÀÂÚ apple Ï Â Δ ÁÏ «Â apple  appleë Ì ÚÈ È Ò Ï Â Δ Úμ ÍμËapple  ÓÈ Δ Δ Δ Ó Δ «ÁÈ «ÁÈ μ appleú apple Úμ ÍμËapple  ÃΔ ø Í «Ï Ú apple Áμ Ú appleøì Ø Â ÂΔ Ó Δ «ÁÈ ÀÂÚ apple Áμ Ú «Èapple«ÚÿÈ ÌØ Í Â Δ Ó Δ «ÁÈ ÀÂÚ apple Á Ó μ Ó Ó øâ Ï Ï ÍÃ Ó «øÿ Δ Ó apple Ò Ú «Ò ª Óapple«ÍÂ Δ øâ Ï Ï ÍÃ Ó «øÿ Δ Á Δ apple»í appleª Ô Á Δ «««Úμ «μ ΩÓ Á Ó È Íà apple È Ê ΔappleÂÈ appleó«â «Ú appleª È Ò Â Δ «Ê ª È Δ Ú appleª È Ò ø ª «È Ò Δ «ÈΔ apple Δ «øÿ Ï ØÚ Ò Ó apple Ó«øÁapple «øÿ appleá Ú «øÿ ø  «μ Ò appleò «Δ Á Ó μ Ú Á apple Ì Δ «ÂøÁapple «øÿ ÏØÍ apple È øâ Ï Ï ÍÃ Ó «øÿ Δ appleë Á Î μò Ì Δ  ø⪠Á ΔÚÈ Ï apple È Í ««μ «Δ Á Àμ ÃøÊΔ «ÈΔ ËappleÓÚΔapple «øÿ Δ È ø⪠Á ΔÚÈ Ï apple «Ú Ê apple «Úμ È Áμ««ÈΔ apple «øÿ Δ øï Ò Ú «Ò ª È ø⪠ ΔÚÈ Ï apple «Ú Ê apple È Ò È Í «apple» Òø apple  μ Úapple«Â Â Ï apple μò Íø Ò «Úμ Úμ Úμ Ò Ò ÃΔ apple» à øê «Ï Á apple Ó Ò «Ï Í Ò Δ «Ï  øáø «Ï Ì Ú Í»apple Àμ ÁΔ Ú øâ ÍÃ Ó «øÿ «μ Ò appleò «Δ Î «È ±Ô apple Á appleíã  ÂÈ «øÿ Ò Â È ª Á Í«appleÚ apple ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ Â» ÁΔ Ú ÚΔ Á «apple Δ È Ò appleá apple «ÚøÁapple «øÿ Ò Â appleá apple ÒÏΔapple «øÿ «Ó Δ ÚÒØ «ÈÌ Δ Δ Ò ÏΔ ª Â Ó«Δ ª ÁΔ Ú appleá apple apple Í Ò «øÿ Ï«apple apple appleóàè øâ ÍÃ Ó «øÿ «μ Ò appleò «Δ Î «È ±Ô apple ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ ÁÚ «ª ÁΔ Ú appleá apple ÈΩappleø «øÿ ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ Δ ÃΔÓ ÁΔ Ú appleá apple apple«úøáapple Δ «øÿ ÀÁ ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ ÏΔÒ Â ø«ª ÁΔ Ú «ÈΔ apple Δ «øÿ Á Í«appleÚ apple ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ ΩÎΔ Â ÓØ«ª ÁΔ Ú Ï Ï apple «øáapple «øÿ Ò ÒΔ Á Ï μ Δ Ï Ï Â Ï Ï «ÂøÁapple «øÿ ÌμÒΔ Á Ï ÀappleΔ Ï Ú «ÂμÈ Ï Ú ÚμÒØ «ÈÌ Δ ΔÕ μòδ ª ÁΔ Ú ËøÈ ËøÈ ΔÁ Ï Ï øâ «øÿ ÚÀμÒÎ apple Ø «Δ ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ ÍΔ ÁΔ Ú appleá apple «ÚøÁapple «øÿ Á Í«appleÚ apple  Á» Ò ÍΔ Á Á apple«øáapple «øÿ ÓÈÁΔÍ «øÿ ÂÈ Ó «øÿ ÓÈÁΔÍ «øÿ appleíãδâ «øÿ  apple «øáappleí Ò «øÿ ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ Í Δ Á Ø Δ ª ÁΔ Ú ÏÒÚø «øÿ «Ó Δ ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ À «Ú  Ïapple appleª ÁΔ Ú appleá apple È«appleøÁapple «øÿ Èø Ò Ò Ï Â ÒΔ ÁÒ ø«óãâ apple ÒΔ ÁÒ Ó È Á «Á «Δ ÚμÒØ «ÈÌ Δ Δ ØÒ Ì»apple ÏappleÀμ Í ΩÛ ØÒ μí  apple» Òø appleª ÁΔ ª Ú Úª øâ ÍÃ Ó «øÿ «μ Ò appleò «Δ ÚμÒØ «ÈÌ Δ ª Δ ª «μ Ò apple «Δ «apple Óø «μò ÁΔ Ó» ÍÃÏøË Ó Δ È Ï Â «ÔØ «ÁμÂ Δ È ª Á Ï Â ËøÈÚ ÁΔ ª ÓΔ Δ Í Íø Ï appleá apple appleóδâ «øÿ μ Íø ÏΔ ÒØÏÒ Íø Ï ÒÎ ÍÃÁΔÍ «μò ÏΔ» Δ Â ÍμÂapple appleª Á ÚΔ ËøÈÚ ÁΔ ª ÓΩ Ó Á ÊØÛ apple Ï Ø Á Ï Ú»Á Á»apple Á apple ÂØ ø ª øâ Ï Ï ÍÃ Ó «øÿ Δ appleë Á Î μò Ì appleè Ò Δ Í ø Δ ª «Âapple ª Òμ «apple Δ «Ú Ï ØÚ Ò Á Ó Ò ØÚ ΔÁΔ «Ú appleá apple ÓΔapple «øÿ À ÚØ È Ï»ÏΔ «ÈÌ Δ øâ ÍÃ Ó «øÿ «μ Ò appleò «Δ Á ÍÃË È appleá apple apple Δ «øÿ Ï ØÚ Ò Â «Δ Á appleíã Â Ï Ï apple«øáapple «øÿ Ò ÒΔ È Δ ª ø ª Á ËøÈÚ Á Δ apple ÓÀ Ïappleª È Ï Â Δ «øó Ú appleδ È Ò Ú Úª «ÈÌ Δ ª Δ Ó» ø  Á ««ÁÒØ ËøÈÚ Á appleá ª appleδ appleâ Ï Ï «ÍÃÂÍ Ò «øÿ ÍΔ  ÏÒÏΔapple «øÿ ÏΔapple Photo By BJ Studio

6 6 Á Ú «øÿ ٪ Á ÈÚª ÁÓΔ «ÓøÈΔ Δ ø Ã«Ó «appleø appleª Á ÍÃÂΔ Á Ú «øÿ ÙªÂ Ï Íμ Δ «Â apple ÀÕ È ª È «Â ÁΔ ª Δ «ÚË Úª «Ú «Ò«ÀÕ È ª ÁΔ «AAÚΔ Í Â ÀÕ «ÂØ Í«Òª Ï쫪 Ò Δ «Ú ø ë, ÁØ Ï Ò Δ ª Á ø ë «Ú appleâ ÁΔ Í Â Íà ÙÂ Ø Δ ª ÈÕ «Í  «Ú FC «ÓøÈΔ Δ ª È, «È ª Á «ÚÙ ˆappleΔÏΔ, Ì μ ÓappleΔ, Ú«Ó ÌappleÓ, øë«úùú Ù, Ì«appleÙ apple, Ï appleø appleδ, Â Í Â, appleδ Δ appleδ Â Ï ΔÓ ÈΔ ÈÕ «apple «ÚÙ Ó «appleø appleª È Ò øïøëâ ÈÕ «appleùâ Á appleδ, Ù È, apple, «ÚÁ «Δ  «appleùâ Á «ÓøÈΔ Δ ª Ó ««appleù«â ª «Ú Δ «apple Ú ÁΔ «ÈÙ ÈΔ ÈÕ «appleùâ Á appleδ Δ «Ú apple Ò Á Ïμ Í Á Á ÁΔ Δ «apple «apple appleá À «Âª È ª Á ØÈ Íapple Ó Õ Á Á È Ò Øapple Ø Δ «Í apple Â Ò È Δ ÀÕ Âapple ª «appleùâ ˆ Á «Ú Í ÂappleΔ Í Δ Óª Á apple  ÌØ Â È Δ Í ø ÁΔ ÍÃø» ÁØ È ª ÍÂ Ò Á À «Óª È Í Δ «Á Á ÚΔ Ú Δ Â «Ú Á «μ «Ò«Ø«À ª Í Δ Óª Á ıï apple «Ú «Ù«Â apple Á «ÁøÁΔ À «Óª Úapple ÿ Úª Ï» Øapple Ø Δ È Δ øá Õ Ì Ú «È È «Ú «È ÈΔ Â Â «appleù«â ª Á «Èμÿ È Δ «apple Õ «appleî ÍÀ È Ò «Í apple ÀÕ apple Δ Ï apple ª ªÁ ÍΔ Á Í«appleÚ appleª ÚμÒØ «ÏappleË ÿappleª «Ú Ì Ï apple À ««Ó Á Ó ««appleù«â ª «Ú «apple Ú «ÂÈΔ Δ À «Í Ó «Í ª ÂØ ÚΔ È Â ÂØÛ ÒÀ Á ÈÕ Ù È Δ «Ú ÚΔ «È È ÁΔ Ó È«Â Â «apple Ú ÁΔ Ï Â Í ÁΔ ÀÕ ÁØ Ù È «Ú ª BA apple Í «ÁøÁ È ÍÃø» apple μïapple Ò Δ Í ø ªÁ ÈÕ ÍappleÚ È Â øè Δ Ú Ò ÁØÚ Δ ª Ë apple«ó Ï «Ï ª Á ÍÁ appleêú ÁΔ Ø Á ÍÃÂμ ÍÃÓ È, ««Ï Ï Ë apple«ó øó appleè ÁΔ Êª «Á Áª Ï «Ú Ó apple» ÈÕ «È ª Ï «Ï ª Á ø Ò «Ú Î Ø ÒØ ÚΔ Ï apple «È Ò «Â apple È Δ ÈÕ Ë apple«ó Ï Ï ÚΔ Ë «È «Ó Á Á ÍÁ appleê Í«Ò «ÁøÁ ÈÕ «øá Δ ÁΔ Ú Í Δ «ÂappleΔ ª Á ««ª È Ò «Í apple Á ÍÃ Ú appleáδ ÀÕ Âapple È Ó ÁΔ Δ ÚΔ «È È ÁΔ Ó È«Â Á ÍÃ Ú appleáδ À, ÁØ «È È ˆappleΔÏ «apple Ù Ú Ò ÁΔ «Ó È Á Ó μò Á Ò Δ «Â apple È Δ, Ø «ÂappleΔ Ú Ò «øáδ À «appleáδ «Ú ««Ú apple «apple Ù Ò Ó Ù Ò ØÚ Õ ««Δ Áapple ÁΔ À ««Ø «Â Δ Í Ï쫪 Ó «ÚÚ apple appleø, Ø «Δ Ïμ È Ò apple appleè Õ Ì Ú «Ø «ÏΔ Ø, Ø «Δ Úμ Ø Õ ÒÛ Δ Δ ÚΔ Ó «Ú Í Í Úμ «Ú Á ÿ Óø Ï apple appleδ «ÁøÁΔ À «Δ ««È È Í È ÒØ Úμ Ï Á ÏappleÁ ÙÂ È Δ apple Á Õ ÓΔÂØ Á ø ªÁ ÍΔ Á ÿapple «Ú «Ú  ÚΔ øá Ø ªÁΔ ÀÕ È appleδ, Óª ÁΔ «μ«, ÍÀÓ È, Ï ΔÓ È ÒØ, ÁΔ ÍÛÂ Ò Â Í μ Δ ª Ì«appleÙ apple ÁΔ «ÏÓ appleδ Ï apple ÈÕ «appleùúâ ÁΔ Ó Δ Ï apple apple ««È È Á ÍØ Í È appleδ ÀÕ ÍÂÈΔ, ÍÂΔ Á «ÏÓ apple Ø «appleùúâ ÒÀ apple ÍappleÓ ÂÓ ÁΔ appleøíδ ÓøÈ «appleùúâ ÁΔ Ó Δ È ÒÀ Ò Δ Í ÍÂΔ «øáδ À ÍÃø» ÍÂΔ «øá «appleùúâ ÁΔ Ó Δ È øáδ ª «Ò È Δ Ø ΔÕ «Ò Δ «øó Ï Á »apple appleδ apple Õ «Âapple ª Óª ÁΔ ««Δ «Ú Ïμ Ï Í Í Í ÁΔ Ó Δ ÂØ «È apple appleá È, Ø Ë «È Ó Á Ï쫪 ÁΔ Ø «Ú Δ ÂÏÁΔÒΔ Á Ò «ÀÕ ÍÀÓ È Δ «Ú «Â ÒØ ª Á Ùapple Ϫ ÍΔ ÿ Δ «Â ÁΔ Íà ø «Ú Ò «Ò ÚΔ «Â Ì«appleÙ apple Á «ÈÓ»È ÀÕ ØÛΔ Δ μ ÁΔ ÈΩ Ú È ÍΔÛ Δ Á «Ú øïøëδ «Ú appleª ÁΔ Ë «È  Á ÍÃÂΔ ÀÕ Â ÚΔappleª Δ ıï apple «Ú ˆappleΔÏ Ï쫪 ÁΔ Â ÚΔapple Íà ÙÂ Ø Â Ïμ Í Óª Ï Í ÂØ appleδ ÒÀ øá È ÍÃø» Óª Ï Í Ï쫪 Áμ ÂØ «È appleδ Ø apple ÈÕ «È Ó Á Ó μò Δ Áapple ÁΔ À ««Ú Í appleδ ª «È Ó È Ò Ø Δ ÓÂÒÏ Ø «È Ó «Ú «ÂÈΔ apple Ó «ÓÒ Δ À, È Ò «Í apple ÀÕ ««Ú Í appleδ ª ÁΔ ÍëÚappleÂΔ Áapple ÁΔ ÀÕ Δ ª Á Ó μò Á Ì Ú apple Δ ÁΔ ØappleΔ Ø ÁΔ À ÍÃø» ««««À, «Û ØappleΔ È Δ Ø Á Õ Ï appleø appleδ Δ ÈΩ appleδ «ÓÒ Ú «Ò ª Á ÏÁ«Ò È appleδ Áapple ÁΔ ÀÕ Âappleμ Δ «Ë Í ª ÁΔ Ï쫪 ÍÛ «Ú «ÁÒ ÍΔ È Ø Á ÍÃ Ú appleáδ À ÍÃø» ÁØ Âappleμ Δ «ÓÒÁΔ À ª ı Ù Ø ªÁ ÈÕ Ì Ú apple ª ÂØ ØÂ Δ apple apple ÈÕ appleíø Δ Δ Íapple ÂøÂapple «Ú «ÂappleΔ ª Á apple Ú appleè Ó ÚΔ ÓappleÁ Í Δ ÓÀ μ «Â apple È Δ Õ «ÂappleΔ ª Ȫ ÁΔ ª Δ appleíø øáδ ª ÈÕ È ª Á ÿapple Ú Ò Δ apple øó appleá ÈÕ Ì Ú Ì appleâ «Ú «ÂappleΔ Í ÍÀappleª Â Û Δ È Δ Ø ÁΔÕ ÈÚª ÁÓΔ Δ «Á È Ó Â Δ ø ëÁ È Ó appleμ«, Ó «Ú Ø Ì«appleÙ apple ıâó Ø Á ø  appleáδ ÀÕ appleø Δ Δ Òappleª ÁΔ Ω Ë Á ÍappleÁ Î Ù appleáδ ÀÕ apple» ÁΔ ««ÚappleÂÓ È Ó «Ú Ï쫪 ÍappleÚ «Ú Ì Ò Δ ÛΔ ª Á Ó μò ÍÀ apple È, «ÓΩ Â Í Â Ì Ò ªÁ ÈÕ «ÂØ Í«Òª Δ Â ÁΔ ÓÀ Á «Ù apple apple «øÿ Ï «Ò ÒØ øíapple «Ë appleδ ÓØÏ ΔÒ-IDAGH øá ÀÕ Ï ÁÏΔ, Ò - apple, ªfi, Ï appleò ÂØ, apple Ó Ï, «ÚÁ ÙΔ Ì Ù, Í Ò, Óª ÏØÒΔ ÁΔ apple Ó Â, ÚÀÓ È ÁΔ apple Δ, Ó«ø Δ, «appleδ, ÚËΔ «øá Δ, «Á Δ ª ÍappleÚ ÁΔ «øá Δ È Ò øïøëâ ÈÕ ÍappleÚ «Ú ÒØ «Âapple ª «Ú appleá Â Ì appleâ «Ø ««ÚÚ apple appleá ÈÕ «È ª Δ ª «Ú ÊØ ÁΔ Íà ÒΔ Â Ω Ë Ï apple Áμ««ÀÕ ÍappleÚ «Ú À Ø Á Á μ ª ÁappleÁª  ΔappleÂÈΔ ª ÚμÒØ Ê À Ø Ò Δ Úapple ªÁ μê ø«ª Á ÍÃ Ú ÚΔ ÀÕ Ïapple Δ Á ÁΔ À «Ïapple Ú Ò ÒØ appleøè ÁΩapple È ÒØ ª ÚμÒØ «ÏÈ Ú Ó È «μ appleè ø È Δ ÓfiÁ «ÁΔ Á apple «Ë apple Ï ÛΔ Á Í«appleÚ apple Á Ïapple Ï apple appleδ «ÁøÁΔ ÀÕ fi ÒØ «Ò Â Ó È «μ apple Í Δ ÿ Δ Ó È«Â Á ÍÃÁappleÙÈ appleá ÈÕ Ø Δ «apple Ï» apple«appleδ Δ «Ú Áμ««À Ì«appleÙ apple Á Ô «Ú ÚΔ «Ó ÈÁ appleδ «øá À ÍÃø» «Ó ÈÁ apple ÒØ ª Ó apple ÁÒ Ò «ÎappleÁ apple«øá È Âª Ø È ª Úapple Ò Í ÂØappleΔ Î Ò Ò Á apple«õ CAÓ Δ ΩÓªÂappleΔ ÂøÏ»Ó Â «ÁÚ Â «ÚÙ Ù ÂøÏ»ÈØÙΔ ÁΔ ÁÂ, «μëδ ÓΩ Á Ú apple Ò CA Ó Δ Í»appleΔ Á ÈΔ ª Ìapple «Úμ ΩÓªÂappleΔ ÂøÏ»Ó Â «ÁÚ ÓÈ «ªÁ ÀÕ ««ÁÈ apple appleδ  Àapple- apple appleδ ø Ê Úª ÚμÒØ ÒØ ª ÂøÏ»ÈØ Δ Á Ó Û ÍÃÌ Úª  «ÂØ Ø Ú ÒΔ ª ÏΔÓ appleδ ª ÍÃÂΔ apple» Δ ªÁ ÀÕ «Ø Ó Â «Ï ÂøÏ» Á ÚÈ Ï Â apple ÈΩ Ú È Í«Ò Δ Ú apple ÙØ È Ò Í «Úμ appleá È «Îapple «ÁΔ Á Á «Ù apple Ø ªÁ È Õ «ÚΔ Á «Úμ «À «È ª ÁΔ Ï apple ÍΔÛΔ «Úμμ Ò Â apple «Á ÚÈ Δ «apple  μ ÁΔ μ ÍΔÛΔ Áapple ÍΔÛΔ μòδ ªÁ À «Â appleø Òμ Ò ÓΔ øá À ª «Îapple «Ó È«appleØ È Ò Ã«Â Ø μ È «ÂØ «ÂøÏ» ÚÈ appleè ÁΔ ÁÂ È ««ÁÈ Ó ÂØ Í«Ò Δ ÓΩ Á Ó»ø «Úμ ÒÀ Ú Δ Õ «Â Íμ Ø Ø Δ ÚΔ È Ò ÌÁ «È Δ ÀÕ «Ó «, Í«appleÚ apple  appleδapple Íμ Ø ( Á Á È Ò È Ò Ó ÚΔ appleø Δ Ï Á È ÂøÏ»ÈØÙΔ appleè Ú Ò ) ÈΔ apple ª À Δ, È Ò Δ ÓÀ Δ Ò Á Ó Â Ï appleª Âapple ª ÁΔ ª ÏΔÓ appleδ ª ÚΔ ÈÓ «ÁøÁ À  Òμ ª Ȫ Á Á apple Ï Á ÀÕ Øapple ª Øapple, «È È «È ª Ú Ò Â «ÒΔ Á Ì«apple Ø«À «Í Δ Ï «Úμ Ø ÍÀ Ú, «È ª ÏΔÓ appleδ ª  ÓΩ Á Ú «ÁøÁ ÀÕ ÂøÏ»ÈØ Δ Á appleè Δ È Ó apple Á Â Ò «Ò ÏΔÓ appleδ ª Òμ ªÁΔ ª È «Èª «Úμ À apple, ÁÓ, ÓÛΔ Á appleø, «ÁÒ ÁΔ ª ÏΔÓ appleδ ª, ÏØÒ Í, Î Î«Û ª Á appleø «Á È ª ÏΔÓ appleδ ª ÓÒ ÈÕ À apple È Ò ÓappleÈ Ú Ò ÒØ ª «Ú Ø ÒØ ÂøÏ» ÁΔ Á appleè ÓappleÁ ÈÕ ÂøÏ» Á ÚÈ Ì Ú «ÚΔ apple»í «Ú ª «ÚΔ Ó Âapple «Ú ΔÂ Ú appleμ«â È Δ ÀÕ ÂøÏ» Á ÚÈ Ó Ù È È Í ø Á ÀÕ «Øapple ÁΔ ÏΔ Δ ª «apple ÂØ Ú Ò Ë»ø «appleè À«ø appleδ ÓØ«ø Á ÀÕ À«ø appleδ ÓØ«ø «apple, ÏΔÛΔ È ÍΔ Ú Ò «Ú ÂΔ ª  Ï쫪 ÁΔ «Â «apple ÍΔ Ú Ò «Ú ÂΔ ª ÁΔ Âapple ª Δ È È Í ø Á ÀÕ «Âapple ª ÂøÏ» ÂøÏ»ÈØ Δ appleè Ú Ò Á Á È Ò È Ò Ó ÚΔ appleø Δ Ï Á ÈÕ «Á ÚÈ È Ò À apple ÂØ «Ò Ú Øapple Δ ÂappleÈ ÏΔÓ appleδ ª «Ú -Ò Ú, ÁÓ, «ÈÓØÈΔ, «ÁÒ Á ÁΩapple, Ïμ È Ø, Ú apple-ú apple appleìí Â, Óapple Ïμ Á ÈÓ «Á Ø ÁΔ ª ÈÕ ÂøÏ» ««Óμ «apple À, «ÁΔ ÒÍ «Ú ÓappleÁ- Ωappleª  Ïμ Úμ Δ «ÂΔ «Ú μ ÈÕ apple ÓappleΔ Ó»ø, Ò Â Î ÎÛ Á À apple ÂØ ÍΔ«Û Â øá È Âª Ȫ «Ú Ø I ÓappleΔ ª Á À apple Ø Á appleè ÂøÏ» ÚÈ øá ÀÕ Ò Ú À apple  «ÁÒ Á appleø ª Á Ó μ appleè ÂøÏ»ÈØÙΔ ÀÕ apple Â Í Ø Δ «Ú ÂΔ ÏΔÛΔ-«apple ÍΔ «apple À ª Á Ë»ø È Ò Ï쫪 Á «ÁÒ Â «ÁÓ Â ÌÀÛ apple øá ÀÕ «Á ÂøÏ»ÈØÙΔ appleè Ú «Ò ª «Úμ ÂøÏ» È ÍΔ Ú «Ò ª Á Ó ÏÒ Î Î«Û ª Á À apple ÁΔ «ÏÓ appleδ AE ÂØ ÚμË Í Δ ªÁΔ ÀÕ ÂøÏ» «Ú Í Δ Ú ÒΔ «È Ø ΔÈ ÈÙ ÁΔ Á «Ú Î Á øó appleáδ ÀÕ Ï Â apple Á ª «Úμ ÈÂ Ê Úª  ÂøÏ» ÁΔ ÚappleÂØ appleè ÂØ appleø Ò Δ È Ï ««À ª ««Á Ó apple» ÍÃÌ Úª ÂØ Ï«Õ ÂøÏ» Á ÚÈ appleø Ò Δ Ì appleâ apple apple ÚÒØ Ò «Ú ÂøÏ» ø appleøò À Ï ««Õ «À ËΔÈ ÈÂ Ê Úª  ÂøÏ»ÈØÙΔ appleè Íapple Ë ÀÕ ÈÂ Ê Úª  ÏΔÛΔ Â «apple ÍΔ Ú «Ò ª appleó È Δ Á ÀÕ ÂøÏ» Ú ÒΔ «ÚΔ Δ Á «Ù«Â apple Á, AH Ò ÂØ ÿμ Óapple Á Ï쫪 ÂøÏ» ÂÍ Á Ú,»Òª- Ò ª Á Á ÿ apple øáapple ÂøÏ» ÂÍ Á Ú ÈÈ appleó ÀÕ ÂøÏ»ÈØÙΔ ÁΔ ÁÂ, «μëδ ÓΩ Á Ú À ÍÃø» «ΩÛΔ Δ ÒÀ Á Ï Ú»Á ÈÙ ÛΔ ÓΩ μîδ Í ÂØ È Δ «fi Á Õ ÂøÏ»ÈØ Δ Á Ó Û ÍÃÌ Úª ÂØ Ï Ò Δ apple Ø Δ ÚΔ «Ú ÂΔ ÂøÏ» Á «Â Ó Ò appleá À ª ØÒΔ- ØÒΔ μ Á Ú, «««ÁΔ ÚappleÂØ «Â Ò Δ È ÈÁ ÀÕ ÂøÏ»ÈØÙΔ Íμ «ÈÙ apple Δ μ«á À ««««μ Á À È «apple»appleâõ μ ÂøÏ» Ó Â «ÁÚ Â Íà apple Í Δ Â Ó ÁΔ ÂøÁapple ÂΔ Ò Δ Á ÂøÏ» Á ÚÈ Ó Ù Ò Δ «Â Á Δ Â Á» «apple ª ÚΔ «ÍÃÂΔ apple» appleè Á ÔÂÈ appleδ Õ È ÁΔÍ «øÿ ΩÒ, «Íø appleè appleá (Ó È ), øíapple : IHGFHHHAGG

7 7 ««Â ÌπÒ Ø Δ πóapple ÂØ ÁπÙ«apple Á «ÁȪ «Ú apple Ó ÒΔÒ Á Á ÙΩ ΔÕ «æ ΔÈ ««Ú «æ ÌÁΔ «Δ Â Ò æí«û ª «Ú «ÂappleΔ ( apple±í È ) apple Ó Δ Â Ò Ó Δ È±ß Í È Ò «Ú appleú π Ò Δ Ó Ï±apple appleáδ  Á π ΔÂ Δ ÚæÒ ÿ±appleáδ ª appleøë «Ú Ò Ó Δ π Á Èæ ÂÒÚ apple È Ò Úæ «ÁßÁ È Â π ± Δ ± Δ appleáδ Èæ 鱧 ÎÛ ÚæÒ appleø ÁΔ ªÁΔ Á Á ª ª ÏÛ æ Á ªÕ Δ Ú apple Ø ÚΔ Δ «apple Ó Â Ò Ó Âª ÂΔapple Ó È Á Ë appleδ È Â «È ª Á Ó apple Δ Â Ï ÒΔ, Â Û Â πï apple± È±ß Â «Îapple apple Ú È±ß ÚΔ Âapple ª È Ò Ó «apple π Ú Ò ÂÒÚ apple πè ª Á ØÒ «Ê Δ?  «ÂappleΔ È ÚΔ Èæ 鱧 æê «π Ò π «ÁæÂ Õ apple±í È Á appleê πßáapple È Ù Ú ÒΔÕ «È±ß apple±í «Δ apple Ù Δ «π «Á ««Õ «ß ÓÈ «Ú Δ ΔÕ Δ Ú apple Íz apple ª ØÒØ π««zδ πapple± È È Á Ú Δ Ì Ú È apple Ó ßÁapple Á ÍπæÂapple ÒÚ πù «Ú Ø È Â zδ πapple± Ø«ÏßÁ «ßÿ Δ Ø Δ Ò Ó ÁΔ πæò «Ú Ø Õ zδ πapple± Ø«ÏßÁ «ßÿ Δ Í ÔØ«Ë ª 鱧 π Ó ΔÂ Ø«Δ «A. «Ïπæ, Ïæ ª «ÂappleΔ Â Ú apple È Δ appleè Õ B. πí Ú apple È Δ appleè Õ Èæ ªÁ Â Ú apple È Δ appleè C. Í«Òª Ú apple È Δ appleè Õ Úß appleø  ÁπÙÓ È±ß π  appleø D. ÙappleÈ Â Ú apple È Δ appleè «È ª ±Òª ÁΔ π ÿ appleè Ú «Ò ª 鱧 «æ Δ ÂØ apple ΔÂ Ú Õ zδ πapple± Ø«ÏßÁ «ßÿ Δ Á Ú apple Ò Ó È «æ «ÂzΔ Á Èæ 鱧 «π æê Ò «Â «Îapple ÂÒÚ apple Á Ú apple «π ΔÂ? Òª «Ò Ó Δ Í«Ò ÚΔapple ÓßÈ ªÁ È, «È ª È AB Ò appleδ apple Â Í Úæ ÚΔapple Â Ó Â Ó È Ì ÏΔ ÁΔ ß ÒΔ Á«appleß«Á ª ÂØ appleæ«δâδõ Í z«êδ ÚΔ È, Í ÁΔ «ÂappleΔ Á È Ó appleò «Ò«Õ Ù «Á ÏÈÚ Á Ó π Í Ø È Δ Âª Δ ڪ π È Ò πßá È appleδ Á ÂΔ Δ Ò Ó È «æ «æòδ «ÂappleΔ Á Ù Âapple Á Ú apple apple Ó ª Í Í È Δ ΔÂ? È Ò π Ïz Ó ß«È Δ, Ïz Ó æ«â È Δ ΔÂΔ? «ÂappleΔ ËappleÓ Â «æ Ì apple Òæ Á ΔÕ Δ Íø«Â «ÚÁÚ Èª Í Ø «Á Ø Δ Â æòδï Ù Ú Ï È «Ó«Ò Ì Ò Δapple Á Î appleδ È, Ú apple ÂØ apple«â ßÓ apple ÈÕ ( Ø«ßÁ Í «ÏßÁ ) Ø πß Ø Í Ú, Èπ apple «æ Ú apple «ßÁ Ó apple ıï apple «Ú «æ Ò ÂØ Â æòδ Ø Δ, «ÂØ Í È±ß ±ß appleú π Á ªÕ Δ Í Íπapple ««Â 鱧 ÿø Δ apple±í È «æ Ï πâ Δ πßáapple ÒÛ Δ ΔÕ «apple Ú, apple, Á±  ÌÚΔ ÁΔ ÌÀ ΔÕ π Ó È «Ú apple Í Δ ÍπÂappleΔ ª ÌÀ Á «Ú Ò Δ π ßÏapple apple π Á È ª Ø Δ Ùapple πßáδ ª ÒÛ Δ È±ß Í Úapple È±ß È Á ͱapple ͱapple «Ë apple πßá ΔÕ «Ú Δ Δ, ÁappleØÍÂΔ, «ÚÂappleΔ «Á 鱧 «Ó«Ò Õ Òß ÍÂΔ apple Ú È ÚΔ Í ÌÀ apple±íèæ Á «Ú Á ÏÛ Ì appleδ π ßÏapple appleæ«â apple±í È È±ß Í apple πó appleª «Ú Ø Í Úapple È Á «Ë apple «ÁæÂ Õ apple apple Ú ÚæÒØ Á±apple Á±apple Á Ùª «Ú æá Ì ««Â «ÈÔ ΔÂΔ Â appleδ  ÂØ ÚæË apple πó apple Í πß Ø Í È Ò Í ÓßÂappleΔ, Ú Δapple ÒÀ ÈÕ «apple ª Á Ï πâ Ó Δ «Â πè ª Á «ÚÙÚapple Ó Á Ï πâ Úæ ÍÀÓ È πâ ÍzÏßË Δ «Â Ú ΔÂΔ ΔÕ apple apple Ú Á ÿapple  appleδïè apple apple «ª ÁΔ ª ËΔ ª ª ÌÀ ª Ú ÁΔ ª ÈÕ «Á «Ú Ï πâ «Ò È «π «Ï πâ ßß appleδ ÒÓ, ÓΔ Â Ó±apple ΔÕ «π ßÏapple Â Ø Δ Âª apple Ú ÁΔ ÌÀ È Ò «Ú «±  apple Ú Á Ó πfi ÿ Õ ÁØ Ù Δ ÁappleÏ apple æ«â Íø Ò «Ú apple apple πó appleª 鱧 ÔØ ÔØ Ê Èª  «Ï ««Â ÍÂΔ apple Ú ÍzË È ÓßÂappleΔ Úª «æ π Âı  ÏÀ «Õ apple±í È «Ú «Ú ØÒ È±ß È Ò ÒÀ apple «æ apple πó apple ØÒ Í πß Δ Â «Ú ØÒ È π ÁΔ Ù ÂΔ, apple Ì Ï apple Áæ«Âª apple Ú fiæ Í Âı ÂØ ÏØØÒ «Í ««Ó apple Ì Δ apple Á ËΔÈ «apple «ÁßÁ ÀÕ Á± apple πó apple Ï apple «Ú ØÒ ÈÀ ͱappleΔ Í±appleΔ Ú ÎΔ Â «ÁæÂΔ Âª apple Ú ÏØ«Ò «Ó appleï ÒÛ Ó ÿè Ê Á Í Δ ÌappleÁ, ÂΔ apple πó apple Ï apple «Ú ØÒ È Áæ«Âª apple Ú ÏØ«Ò «Âª ÓÀ鱧 ÌappleÁ Õ ÓÀ ª Í Δ ÌÀ Ò Δ Í Ïapple Ïapple Á Úapple Á, «apple Ó apple Â Ó apple ÒÛ ª Ìapple Úª Á ËΔÈ ÈÕ apple ÏÛ apple È Ø Â apple±í È È Ø««Úapple ÓÀ ÒæÌ Δ Ó apple «Ë apple Δ ««Ú Ó apple ÚΔapple apple Ú È±ß Ø Δ ÁıÂ È Δ Δ Á ΔÁ Íapple apple Ú ÁΔ ıâ ÈΔÔ ÂØ appleáδ Ø Δ æí apple Δ Â apple apple πó apple Ó Ô± Ø Õ π ßÏapple ıâó Ø «Õ apple±í È Ï πâ πá Ø Í Ø ÚΔapple apple  Á± ØÒ Δ «πfi «ÁÈ «Ê apple««áò ΩÒ apple Úª «æ Ú apple Íø Ú Δ Á «Ò «Ú «ÎappleÁΔ Δ Âª «È±ß ÁØ πßáapple ÏÈÚ Δ Â «æ «ÂappleΔ È apple Δ, πè ª ØÒØ Íπ«Âª Í Òæ ««Ôπæ«Ë Á apple ÁÙappleÊ Á Íπ æâapple È Â «Í ÁΔ «Á Í Ò appleá Ø ÏÈÚ ÌØ Á Ø «Ê apple«apple ÈÕ π ßÁapple Ú È Â apple πó apple Í Ò Δ «Ú appleú π Ò Δ «Õ Á ÁØÈØ Í Ø Î «È apple ثª apple Ó È ««Ó appleδ «ÂappleΔ Ó apple È Ò Â Ò Ó È ««Ó appleδ «ÂappleΔ ÿapple ª apple±í È È ««apple πó appleª ÁΔ ª Δ Δ «ÂappleΔ ª πßáδ ª ÈÕ Ó Âª «««ÍÂ Δ «ÂßÈ «Ú È appleá ª Ù «Á «Ò È πßá Õ Íapple Ò Ó È «««Ø Δ Ó Ï±appleΔ Âπ Δ! «Á Ú apple Ú apple Âß È appleøõ apple±í È Á  «Ú Ø «È «Ò «Ù «Á Âπ 鱧 ÍÂ Δ È Δ ÓÀ ÍÂΔ apple Ú ÁΔ ÌÀ ª Â Ó apple È Ò «Ú appleú π Ò Δ À Û apple πó apple Ø ª  ΔÌ Î appleá È Â Âπ 鱧 ÓÀ Í «Ú Ú. Ó apple ΔÚÈ «ßÿ Ò Δ «apple Δ ªÕ «È ª π Á apple Δ πæ «Ú Ò Ó ÏØ«Ò Δ È Δ Á apple Ú apple±ú ȱß, ÍzÂ Í Ø ± ª Í ÿapple Ø ±, Âπ Δ Õ Ò Ó È±ß πæ «Ú Á apple±í È È Í πæ æ«â Âπ Δ π ßÏapple «Ú ÀÈ apple πó appleª ÁΔ æâ apple Øapple «Áæ  ÓÀ æò Íß Ú Δ «Ú Ø ÁØ ÏÈÚ Δ apple πó appleª 鱧 «Û Ôπæ«Ë Á apple πó apple Áæ Á ÈÕ Í Í Í Ù Δ  Âπ È Ó «Ò ª Ø È ««È±ß È Δ Ø Δ ÍzÚ Ω apple Ú? ÏÈÚ Δ ª È Â apple Èæ Úæ «ÁæÂ Õ ÀÈ ß appleδ Ï««ÎappleÁ Õ Ò «Ú apple±í È È apple Ú È±ß ««ÏÈÚ Δ ª È Â apple Èæ Úæ«È «Ò Ó È ÂÒÚ apple È Ò Ïz Ó ß«È Á Èæ Úæ«ΔÕ «apple ÁΔ À Ï «È ØÛΔ À «ÂØ Í«Òª ÁΔÈ ÁΔ πûδ ÙÏ ÈØ «ÁΔ Óª Óapple æ Δ Õ π 鱧 «æ Í«appleÚ apple ËßÈ «ßÿ Ï ÈΔ È Í «Ò Õ ÁΔÈ Óπ ÒÓ È È Ï ÈΔ È±ß ËappleÓ ÁΔ ÌÀ Óß«È Ø«Õ ÙÏ ÈØ Ï ÈΔ Á Ïæ«ÓΔ  ÏΔapple ÈªÒ Ú ÁΔ Ú È Ø ªÁΔ Õ «æ «ÁÈ Âª «Ú Ù apple ÏΔappleΔ È±ß Á Á Õ π π È Ò ÓπÒ Â apple π Ò Δ ÙÏ ÈØ È±ß Á Õ ÙÏ ÈØ ÁΔ Óß Δ Ø ªÁΔ Õ ÙÏ ÈØ ÏΔappleΔ È±ß Ù apple È Ò «ÓÒ «ÁßÁΔ Õ ÏΔappleΔ «Í ÁΔ Óapple Δ È Ò æò appleáδ Õ π æ Óß : ÓÀ ÁØ Èª ΔÂΔ Õ æò ª Âπ ª appleèδ È! Óπß : appleß Ò Δ π Á Õ «Îapple È Δ Õ Ω apple È ÒÕ Óß : ÓÀ appleß Á Δ appleè Óπß : Ȫ Δ π Á «ÏÒØ! ÓΔ πæâ Δ π ÁΔÕ Ω apple È Ò Óß : Øapple ÏØÒ Δ ÙappleÂ Δ Óπß : Ø Δ È Δ, Ï ÿapple Á Ò Â±ß Ï Ò ΔÕ appleø Δ ª π ÒÀ Ú ΔÕ Âª ÎÛ «Ò Úª, Ï apple ÏÀ Δ Óπß : ß Ì Úª Õ πûδ È±ß Ó ÓΔ Ï À Õ πfi ÙappleÓ apple, ÓÀ Âπ 鱧 ÍπæÂapple Á ÈªÕ Âπ Δ Ó appleè Ø ÓÀ È Ò apple Óπß : È Ì Δ È Ó Ó È Ò Ó È Δ appleè Õ «Ø Ó ÓÒ È Â ÚΔapple Ò Δ ª ÈÕ «È ª «Ú Ø «æ Ï Δ Δ Ó ÓΔÕ Ω apple È Ò Óß π«appleδ ª  ÚΔappleª Í Û æò «Ú πæ «ÁæÂΔ ªÕ Óß : Ò ÍπæÂappleØ π appleδ ª Δ ª æò «Ú Õ æ ÂØ «Ú ÁΔ æò È Δ appleèδõ Ø ««Ú Óπß : Ó Ó «Ê Ø«Ø Δ Á ª ΔÕ Ω apple È Ò Óß : «Ú À Ò π ª «Íø ÁΔ Ú appleè Á ÓÈ Ï «Ò Óπß : Δ Ú apple Ó Ó Õ Ω apple È Ò Óß : Ï«appleØ Ïappleª apple Δ ª È ÓÀ «Íø ª «Ú π Á ªÕ Ú Ò ÏÛ ıapple Ï π «Í Õ π apple ÏßÁ 鱧 «Â apple apple«í π Δ Óπß : «Ú Ó Ó! Ófi È±ß Ω apple È Ò Óß : Ó ª «πapple π Á Õ Ø Δ ÓÀÈ±ß Ø Δ È Δ, Ó apple Á Õ «πapple ÓÀ «æ «È ß «ßÿ ØÒØ «æ«δ, ÓÀ Âπ 鱧 «È Úª «æ Óπß : Ó Ó! ÓÀ π ª ÒÀ π Á ªÕ Óπß ÁØ Ø Δ ª ÒÀ «, «æ Óß È±ß Á «ÁæÂΔ Â «æ Í ÎÛ Ò ΔÕ ÒΔ «Ú ÒØ «Ó Ó ÓÀ ÂÀÈ±ß Ø Δ Ó appleª Â±ß Ï «Ú ΔÕ Óπß È apple Øapple Ò «Ò Óπß È±ß «æ Ø Δ ÚΔ È Úæ ΔÕ Óß : Ï Á «Ò! Ø Δ Òæ Δ ÓÀ ±Õ ÓÀ apple πapple Âπ ª «Á ª Ï Âπ Δ «æ «æ Ø Δ ÒÀ ª «Õ Ø πapple ÓÀ È Úª π Âπ ª Á Á ªÕ Âπ Δ apple Ó apple Ò Ø Âª «Íø ÚæÒ Ø Δ Á ÚΔ È ª Óπß : Δ Ó Ó!  appleδ æò È±ß Ï πâ ß Δ Òæ Δ, Δ apple appleø Ù ÓΔ Â apple ØÒ Úª Õ Ω apple È ÒÕ Óß : Øapple ÚΔ ßÓ appleè Ú Ò Õ ßÁ Í Δ appleπ Óæ apple Á ÿapple Ï ªÁ Õ Î Δ ÚΔ apple±appleδ Õ ÒΔ ª «Ú Ø Í Ø ÈÕ ÿ ß«Ó Ø«Õ apple appleò appleδ ª «Íø Úapple Ï ΔÕ «Âapple ª Óß ÁΔ Ø ÏÁÒ È Ò «Íø Á Óπß«ª ÁΔ Ø ÚΔ ÏÁÒ ΔÕ πfi «ÁȪ «Ú Δ «Íø «Ú «æ æâ Ï ª Á Ê «Â apple Ø «Õ Ø Óß È±ß Á «ÏßÁ Ófi Ó appleá È, π Óß Á ÓπappleΔÁ Ï Õ ÁΔÈ Âª «Ú ÏÀ apple Òæ Ø«ΔÕ Í Δ ª Ø ª «Ú Ó ÈÕ È Ù appleª πê ªÁ Íapple ÁΔÈ È±ß Í ÚΔ È Δ ÒÁ Õ Ù apple : Δ Ò Õ ÏÛΔ ª Ø ª «Ú πï Õ ÓÀ ÁØ Á  apple «Í ÒØ ª ÁØ Á  apple «Í ÒØ ª ÁΔÈ : È Δ Ù «apple ÁΔ ª Ø ªÕ «appleùâ apple ÏÀ  appleδ ÌÀ Á Õ «Ú Ø ± «Î apple Ò apple«ßá Ù apple : «Î apple È appleõ «ßÈ Ø ª apple ªÕ  apple È Ò ÛØÚª æ Õ ÙÏ ÈØ ÌÀ Ó appleδ ÁΔÈ : «π Á apple π ÍπæÂapple, ßÓ appleò «ÓÒ ÚΔ Ø«appleÁ ÈÕ Ù apple : «Ê Óß Δ ± ÁΔÈ : Ω æ Δ «Íø Õ Ó Ò Á Ó ÓÒ Á Óπß Á ÿapple Ù apple : ß Δ ΔÕ «Û ßÓ Ø Ú π Δ ß ÁΔÈ : ËΔ ª Ú È Ø Âª «Î apple ª Ø ªÁ È Ó«ßÁapple «ßÿ æ Δ Ù apple : «È ÁØ Á appleæ«δ ÁΔÈ : È Δ appleæ«õ Óπß Ú «Ò ª ÁΔ Óapple Δ ÁØ «Á Õ Ù «apple 屧 ÚΔ appleú ÒÀ «Ú, Δ ÚΔ Ò ± Δ, «Óª È±ß Ø Δ πû ÒæÌ Â apple Ú Â Ù apple : ÓÀ ÚΔ «æ Ò Â apple È Ò appleèδ Õ Ï ÙappleÓ ªÁ appleè Òæ«ÁΔÈ : apple ÍπæÂapple ÙappleÓªÁ «π Õ Â±ß Ó apple ÌÂΔ ÚΔ Â ÁØ Â ÚΔ Ù apple : À È «Á ÁΔ πûδ Õ Ò Ò Ú Õ Â appleδ ª ÓßÈÁ ÚΔ Ï πâ È ÁΔÈ : πæò Ò appleõ π Ò «π apple Á Õ Ù apple : À È Ò Á ª Ú Ò ËßÈ «ßÿ πappleδ Õ Â apple È Ò Âª ß Δ πè ª ÁΔÕ

8 ß 8 ÍzΔÂÈ Ó ADVISORY BOARD «ÍzÂÍ Ò Ωapple ÍzΔ Óπæ ßÍ Á +1 (201) ****************** Ø «ßÿ **************************** «ÚßÁapple «ßÿ «È ± apple Δ **************************** πappleóδâ «ßÿ ËÒÚ È «Ùß Ø **************************** Δ. À «ßÿ Íø Ï **************************** π È È, Ô±. À.. ****************** «ÚßÁapple Ωapple, Íø Ï ********************* π ÓßÁapple Ïapple Û (Ì Â Ì Δ ) ÚÀÈ ±Úapple, **************************** ÈÁΔÍ «ßÿ z «Î ««Èapple IEIBCIHHBB **************************** ÍzΔÂÈ Ó Íø ÏΔ Óª ÏØÒΔ, «Ì apple  Íø ª Í Δ ª ÁΔ ËappleÂΔ ÁΔ Ò ÓÂΔ È± ß Óapple«ÍÂ Õ ÍzΔÂÈ Ó «Ú ÍΔ ª apple È Úª È Ò ßÍ Á ª Ï apple Á «ÓÂ Ø apple±appleδ È Δ Õ Ò Í Δ ª apple È Úª ȱ ß ΔÓ Ò apple Δ Ì Á ÈÕ ΔÓ Ò Ú ÒΔ ª apple È Úª ȱ Âapple Δ «ÁæÂΔ Ú ΔÕ ÍzΔÂÈ Ó È± ß apple È Úª «Ú ÒØÛ Èπ apple ª ª appleè Á ª «ÏÒ πò È Í Á «Ë apple Õ «Ù«Â apple «Ú ÍΔ Ó appleδ Ò Δ «Ù«Â appleá  πá «ßÓ Ú apple ØÚ Õ «Ù«Â appleª «Ú «ÁºÂΔ Δ appleδ, ΔÓÂ, Úapple Δ, «Ò Δ, πfi Úª Ò Δ «appleî ««Â apple Á Ú ÒΔ ÍÈΔ Δ «ßÓ Ú apple ØÚ ΔÕ The Preetnama is not responsible or legally lible for any news, article, advertisement or typing mistakes in the news or articles «Í Ò πfi Ϋ ª ÂØ Í ª ÚæÒØ Ò Íz «ÙÂ È Ø Á Ò Â apple ÎØÈ apple È, «Ò Δ Ò Δ «Ó Á ªÕ Δ Í ª Â Ò ª 鱧 «ÚÙÚ Ë apple  Íz «Ù ΔÂ Ú Õ ßÍ Á Δ «ÍzÂÍ Ò Ωapple ÍzΔ Óπæ ßÍ Á Δ Î«Â ª ÁΔ ÏøÁΔ Á Ï Á Á Ù Á μfi»«ï ª È ««Úμ «μò Á ÁΔ Ú «Á Ù apple» apple «ÁμÂΔ ÀÕ «μò Á Á øó ÍÛ Ú apple ÂappleΔ È Ò ØÚ Õ Óø«È «apple À ««Á Âapple Ê Úª μâ ø appleó Á Ó Ó«Ò ª «Úμ ÎΔ ÓΔ Δ ÀÕ apple Ë ÈΔ «ÁμÒΔ «Úμ Ò ±È «Úæ «æò ª ø appleó Áapple ÎΔ ÁΔ ÂØ ÚΔ ÿμ ÀÕ μâapple ÍÃÁ Ù «Úμ ÚΔ «Â apple μâ Δ ÀÕ Ò «È Íμ ÂΩapple μâ «Á Ú appleè Δ È Δ ØÚ «Âapple μò «ÀÕ Âapple Ò ÿμ Ø«ÀÕ Ô ÈΔ Ø Ó Ïapple apple apple ÀÕ «Ú Â Δ «È π ÓØÛ μâ ª ««Úμ apple «Δ ÚΔ Ò ÍappleÚ Δ «μ Ú apple «Îapple ÂÏ Δ Á apple  μâ Ëμ ÁΔ ÀÕ «Ò Δ Ø»Ï Í ÏøÁΔ ª «Úμ «μò Á apple È, È ª λ -λ ÁÓ μ Ø Õ Ò Δ «Úμ «Í Ò «ÁȪ ÚæÒ ÍÒ Ú apple»appleδ ÀÕ Á» Δ Ò«apple È «Âapple ª È Ò «apple «À, ÁΔ «È ÒÍÈ ÚΔ È Δ ΔÂΔ ΔÕ «Í Ò Í Ú Û ÁΩapple È «ÈÎÀ «ª ÁΔ appleø È «ÂΔ apple Òμ Á μâ «È Ò Δ ΔÕ «Á Ï Á Á Ù «μ Ú apple «Îapple ÂØ Ò ±È «Δ ª Â Í ÏøÁΔ ª ÁΔ Ó apple «Ó Ï»apple Ø «Í Õ Ú «apple Á ÎÀÒ appleø Ò Δ apple ª Á ØÒ «Á «Ò Ú Ø Δ apple ÚΔ È Δ apple««δõ Ò «È Ú Ò «À «ΔÚÈ Δapple ÁØ Âμ «Âapple ª ÀÁ appleμ«á À? øó-ëøá È Δ μò ª ÒØ Ì μ ÓappleÈ Òμ Õ apple «Úμ μïá Õ øó- μí Ø Òμ Õ «Ì «Í Ò Ò ÚΔ Δ Ì Â Δ μ ªÕ «Ò Δ Ò Â Ú Á Ø apple appleª ÚΔ Ó Ï»appleΔ Ófi apple Δ ª ÈÕ Ï Á ÁΔ μò «À ««øè apple «øèδ ± «ÁßÁ È Â «øè «Ï Âapple ø È Ò Ó ªÓ appleδ Á Ò Â Â øó-ëøá Á «Úμ  ÒÓ Ò Ï μ ÚμË Í Á ÈÕ ΩappleÂÒÏ À «apple ±«Ï ª ÁΔ Úμ Δ «øâ Ø ÁÔØ Ëø«Á ª ÒÀ «Á À ««±«Ï ª ÁΔ ÓÁÈΔ Á Ï Â «μ «È ª ÂØ «ÓÒ Ú Ò À ª ÂØ Á ÀÕ «Ò Δ «ÁμÒΔ, πâapple ÍÃÁ Ù, apple Ê È, ÓæË ÍÃÁ Ù, μâδ Û Â Ó apple Ù apple È Ó È ΔÚÈ Í ÛΔ μâ «Ò ÁÓ ÚË ÈÕ apple Ë ÈΔ «ÁμÒΔ «Úμ «ÎÒ Ò appleδ øóª  ÎÀ appleδ ª «Úμ ÂÍ ÁÈ ± «ÁμÂΔ Δ ÀÕ μâapple ÍÃÁ Ù Â apple Ê È «apple ª È ΔÓ «ÂΔ «Úμ Á Ȫ ØÒ ÁΔ «Â Á Á ÎÀ Ò Δ ÀÕ ÓμË ÍÃÁ Ù «Úμ «μò Á Á «apple «Á «appleá- «appleá apple Õ «Δ ÚΔ À «««Á «μò ª «μ Ì μfi ØÒ Á ÈÚ Âapple μá Á «ØÚ Õ ÏøÁΔ «Úμ «μò Á Ï Á Á Ø Ó ÚΔ ÿμ È Δ È «««Í ÒΔ Ú apple «μ Ï apple ØÒ Á appleè ÌΔÛ ÚË Òμ Δ ΔÕ «ÂØ Ï ÒÀ ΔÁ ÀÕ Ú appleδ-ú appleδ È Ò Ï appleª ØÒ Á «ÁÈ Â Óª «ÈappleË «appleâ appleè apple»appleδ À, ª«ÌΔÛ È ÚË Õ Ó Ù Ò Âª À Δ, ««ÒØ ª Ó ªÓ appleδ ÂØ ÚΔ Ï À Â Ó ÒΔ Ò ÚΔ apple  μâ «Ò ÀÕ ««Úμ Ø Δ Ùμ È Δ «Á» Δ Ò«apple Á ª Ú ÂØ ÒØ ª «Úμ apple ª Ï«À  «apple Î»Ò Á ÚΔ È Δ ÀÕ «Ò Δ ÒØ Í Í ÚΔ ÎΔ μfi «øââ  ÂøÈ Âª ÈÕ «Ëapple apple appleª ÚΔ apple Δ ª È «ÒØ Ï Ò Δ Ï «ÈÔÓª Á Í Ò appleèõ apple Ò ÍappleÚ Δ ª» Ø Δ Âª Ó ªÓ appleδ ÂØ ø «μâ Ó Ù«Ò Ø Ú Õ TÈ ±Œ È È Á» ø Á È apple Ï «apple À Ø ÓÒ «ÚμÂΔ Ò «Úμ appleøû apple Í, «ÚμÂΔ Ò «Úμ appleøû apple Í, «ÚμÂΔ Ò «Úμ appleøû apple Í, «ÚμÂΔ Ò «Úμ A,FA,CBH appleøû apple Í Â «ÚμÂΔ Ò «Úμ appleøû apple Í ÓØÁΔ apple apple ÚÒØ Èª Úμ apple Á appleª, Í»ø ΔÍÂΔ ª Á ÏÀ ª ÂØ Ò apple ««Ó apple «Áμ «Èª Á appleøï apple ΩÍ Ø È Â apple Ú «Í Á ÓappleμÊ ÈÕ «È Í»ø ΔÍÂΔ ª «Úμ Ø fi «Ø «ÚΔ È, «Û Òμ appleøû apple Í Ì appleâδ ÏÀ ª ÂØ apple ÒÀ apple  «ÚÁ Ù Ìμ Õ Ó ΔÂΔ ª «apple ÁΔ ª apple Óª Ȫ «apple Û μò apple Á Δ ÁΔ ÈÕ Í apple Ò ÁΩapple È ª apple ÁΔ apple apple È ÚΔ Ò «Úμ appleóδâ «øÿ ÍÒ Δ BE appleøû apple Í Â «Úμ DB appleøû apple Í «Âapple ª Á apple Ó Δ ÈÕ Íapple ÓØÁΔ apple È Âª «Â Δ apple «ÁμÂΔ Í apple ÁΩapple È Íø Òª «Úμ Ò «ÓÒ E Òμ EE apple appleøû apple Í Í»ø ΔÍÂΔ ª Á apple Ó apple «Áμ  ÓØÁΔ apple apple È «È apple Á appleª Á È Ó ÒØ ª Á ÂØ Øapple «È apple apple «ÁμÂ, «Èª Á ÏÀ ª Á apple Ó ΔÂ Õ Á«ÓØÁΔ Δ È Í apple Ò ÁΩapple È ÁappleΔ apple apple ÚÒØ «È, Ó Á»appleª, «apple «Û Úμ apple Ó appleè ÂØ ØappleΔ Èª ΔÂΔ, Òª«Í Ø Ú «Á ª Ì Í ÚÒØ «È apple Ó appleè  : Ú ÓΔÈ ÊÈ ÁΔ «appleíøapple Ø «Èª Ȫ ÁΔ Ò Ò Â ÂØ Δ ÁΔ Ó È Á ÁΔ μò «øáδ À, Ò» appleè Á Úμ, Ú «Á Δ ΔÕ Àapple ÈΔ Ú ÒΔ μò ª ÁØ Ù apple» øáδ À, ÁØ TÈ ±, È È Á»ø ÁΔ ª Ï Â Í Ú Ò EF «ø ΩÛΔ ÂΔ Ú Ò ÍÃË È ÓøÂappleΔ «ÒÀ ÙÈ ÏΩ ( Ø ÏΩ ) «Úμ Ù» appleª ÂØ Í Δ Í apple Δ Ò Δ øá ÒÀ Á À, «Èª Á È Úª Á Ú appleú, Óø appleè  ÚΔ, Ø «ÓÙÈ Á ÂØ È - ÈΔ Δ È Δ appleá Í»appleΔ Èª appleá ÀÕ Á appleè Á ÂΩapple Â Ó «Ëapple Ì Í Ò «Úμ IIG appleøû apple Í Í apple Δ Îø Ò Δ «ÓÒ È, ««Úμ EBF appleøû μ -Í μ apple Óª Á apple»í «Úμ  appleøû apple Í Ø ÏΩ Á apple»í «Úμ Ì Í Íà ÍÂ Ø ÈÕ appleøû apple Í ÁΔ apple Ó Ì Í «ÊØ «ÓÒΔ ««Û ÒØ ª ª ËÈ ª ª øíèδ ª È Ø ÏΩ appleδá, «øèδ apple Ó Á appleδá, «Á Ò È Δ Δ «, ««Ø ÏΩ Ò Δ Ï ÓØÁΔ apple apple Á «ÈÔÓª ËΔÈ «Í apple Δ «øèδ apple Ó Ø Δ øíèδ ª ËÈ Á È appleá À, Á Ú appleú Á apple»appleδ apple apple È Δ Δ «ÀÕ Δ «Úμ Δ ª apple Óª Á ÒÀ - Á  apple Á appleª apple«ª ÁΔ Úμ Δ Ó Δ Á Í «Úμ Ø Δ»Û «appleùâ ª È Δ À? Δ «ËÈ ª  apple apple Áapple«Ó È Í Δ ΩÁ ª È Δ À? Δ ËøÈ Ï appleª apple«ª Ø Á Úμ μî  ÏÀ ª»È Ò ÍappleÁ «Íμ Ø Îø Íà Í appleè Á Úμ À Ò Âª È Δ? Ì appleâ apple apple ÚÒØ BI ÈÚappleΔ, «ÒÀ ØappleÒ ( Ø ) Ϫ ΔÓ Ò» ΔÂΔ Δ ΔÕ «ΔÓ ËΔÈ Ø Δ ÚΔ Ì appleâδ È «apple «ÚΔ Ó È Íà Í «Δ Í apple Δ Á È Á Á ÀÕ «apple Ó «μ apple, Á apple, «μ Òμ, Á Òμ apple Í Â «μ appleøû Á ÏΩ Ø Á ÈÕ «ΔÓ ËΔÈ «ÓμÁ Ù ÓÒ ΔÂΔ Δ ««Û «Ú ÂΔ Ø Ïª apple Δ Á È apple, Á Ú appleú Á «Δ Í apple Δ ª Ò Δ apple»appleδ È Δ Ø Õ «ΔÓ «Úapple μë Ì appleâ ÁΔ ÍappleΔÓ Øapple «Úμ «apple «Ó ±«È Í apple Δ (Ó apple Δ)  «μ Àapple- apple appleδ ø Ê È Í ΔÙÈ Í Δ Â «««Δ Í apple Δ ª «Áμ ÍÚ ««ÂØ Ø Ïª ËΔÈ Îø ÒÀ apple È? Ò ÁΔ ª ÒØ Ì Ø ª ÂØ Í«Òª Ì Í È appleøû apple Í Ø Îø«ø Íà Í ΔÂΔ, ««Úμ Ø appleøû Ì Ú Δ ÁΔ Ø Ïª apple Δ Íà Í ΔÂ Õ ª apple IAH appleøû Ø Îø«ø «ÓÒΔ, ««Ú Ø CHC appleøû Ø -Ϫ ª apple Δ «ÓÒ Õ «ÚμÂΔ Ò «Úμ Δ. ÀÓ.. DH.C appleøû Ø Îø Íà ÍÂ Ø«Õ ««Ú IC Δ ÁΔ Ø Ïª ª apple Δ Δ DE.E appleøû apple «Í «Ó«Ò Õ Á«øÈ Δ. ÀÓ.. È «Ó ÁΩapple È EB appleøû Íà Í Δ ««Ú Ø DF appleøû Ø Ïª ª Á ÈÕ appleøï appleδ, apple Á apple, «Èª È ÏÀ ª ÂØ apple Ò, ÒØ ª Á À ª Á ÍÀ È Ò ÀÙª ΔÂΔ ª, ÓΩ ª ΔÂΔ ª Δapple Óª ÁΔ fiøòδ Ìapple Í apple Ó appleú apple»apple Ø Â Ó Ó, Á Ó, Áø ÁΔ ÚappleÂØ apple Ȫ ÒØ ª Á Ó Û apple Ï, «Û Í«Òª ª «ÚÁ ÙΔ Óª ÚÒØ Ò μ ªÁ apple, Íapple ÁΔ Ï Á «È «ø È Ò Á Δ Óª ÚÒØ Ò μ apple ÈÕ «μòδ «Ø Á appleè Δ È Δ À, «È Ò Ó Ø Îø «μ appleè Ò Δ ËøÈ Ï appleª È Ò ªfiª Í Ò μ Ó apple appleá ÈÕ appleøï appleª Á Ò «ø Á, Úμ -Úμ Úμ Δ ª øíèδ ª Á  ø apple ª Á Ú Ò ÁΔ μòδ ÒΔ Íà ÒΔ ÂØ Â appleδ «ÓÙÈ Íà ÒΔ È Ò «μ ÌappleÈ «Á «μ ÀÕ «ÚÁ Ùª ÂØ «Ê apple Óø Ú Â ÁÒ Òª apple Δ Îø Íà Í appleè Á Úμ À Ò ÁΔ ÂØ Ï Á Ú «ÓÒ ÈÕ «ÂØ ÚΔ Úμ Δ ÓΩ»Á Óª È ÍΔ ÀÓ apple Îø Ò» apple Δ ÀÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ Îø ª Í«Òª Δ ÓΩ»Á Δ, ««Ú ÒØ, øíèδ ª, ËÈ Úμ Ø-Úμ apple øóª μâ ıapple Ò Δ apple Óª Á È «Á appleá È Íapple «Îø Ï «Á «ø appleøòapple Δ apple ÈappleÒ( À ) ÚÒØ «øá Δ Â ÍÃË È ÓøÂappleΔ Á Âapple Áμ ÍÀ Á Δ ««øè ÍÀ ıapple««â «øó Ò Δ apple«õ Íapple ÍΔ ÀÓ apple Îø ÓÈÓapple Δ Ú Ò Îø ÀÕ «ÁΔ ÚappleÂØ «Ú -«Ú «æê -«Ê ÍÃË È ÓøÂappleΔ ÁΔ «μ È apple ıapple Δ ªÁ Õ Ø Δ ÙÈ È Δ, Ø Δ «Ú Ò «Ï «Â Ï È Δ Õ Á Ù Ìapple «Úμ ÍÃË È ÓøÂappleΔ apple Îø «Ú Ø ÚÀ ΔÒÀ apple «Îø «Úæ ØŒ appleδá È, «Èª ÁΔ «Ò Δ «Â øâ Ó ÛΔ À, «ÍÃÀ apple ÀÕ Íø Ï «Úμ ÚΔ «ÚÀ ΔÒ apple «Èª ÁΔ ÚappleÂØ «Ó ªÓ appleδ ÁΩapple È Ø È Δ Δ, ««ÏøË «Â Ê «apple Δ È apple ÀŒ apple Á È Δ Õ Øapple ª Øapple ËøÈ ÁΔ Á appleúappleâø, ÓappleΔ ª Á ΔÚÈ È Ò «ÒÚ Û ÁΔ μá Âμ ÀÕ ÍÃË È ÓøÂappleΔ apple Îø BH Ó apple Ù apple» Δ «ΔÕ ««Ú IFGG appleøû apple Í Ø«Ú -AI Ò Δ Ó Âμ «μ Ø Õ ««Ú Ø appleøû Ø«Ú - AI Á øóª Ò Δ Í«ÒΔ «ÙÂ Ú Ø ıapple Õ «Ø Δ Àapple ÈΔ Ú ÒΔ μò È Δ À «««μâapple ΔÂΔ apple ÙΔ «Ú ECFI appleøû apple Í Íà ΔÚ øíèδ ª ÚÒØ «ÁμÂ Ì Ú «apple appleδ appleó appleδ ª ÁΔ ««ÁÈ ÁΔ ÂÈı, Á Ù ÁΔ appleμ«îω ª Á appleó appleδ ª ÚÒØ ÚΔ «Îø «Úμ apple Óª Á È ΔÂΔ Δ ªÕ Á Ù Ìapple «Ú Œ Áapple,»Ï apple appleª μâ Ï Úμ Ø-Ú appleδ ª «Δ Í apple Δ ª Á apple ÁΩapple È Úμ -Úμ À Ò «Ë È «Ú Õ Δ ÏΔ Δ Â Øapple ø Δ ª È «Èª ª ÁΔ -ÏΔ ÚΔ ΔÂΔÕ Δ Úμ À Ò appleè Ú Ò «Ú ÂΔ ª Úª ÚΔ «ÓÒΔ ª, Íapple Ï Â À Òª «Ú Ù «ÓÒ «Δ «Ú ÂΔ ª ÓΔ «Δ Í Ù ÍÈ Δ «ÓÒÁΔ apple Δ Â Í - Ø «Îapple ÒØ ª μâ apple appleá apple Õ «Ú À Ó «Ò, Ø Ë appleøâapple «Δ «Ú ÂΔ Δ, Ùapple Ï Á Úμ Á apple Δ, «ø «ÎÙapple apple Ò ΔÈ Á Ó Ò Δ,È Ì appleâδ ÏÀ ª ÂØ appleøû apple Í apple Ú Ø Ò Õ Ò Á Ù μ «Õ apple apple È apple«ê Ì ΩÛ apple apple «ÁμÂ Õ ØÒ ÁΔ ª Ȫ Á «Δ À Ò «Ú T À T È «Ë È «Ú «Ò ªÁ Õ «À Ò «Ú A.HF Òμ appleøû Á ÿíò Ø«Õ Ò «Ú A.GF Òμ appleøû Á»- Δ ÀÓ «Ë È «Ú «Õ ÍappleΔÓ Øapple È ««Ú Ò «ø appleμá ΔÂ Õ Ò «Ú ÓÈÚÀÒÊ ª apple appleøû apple Í Á ÿíò «Ë È «Ú Õ ÏØÎapple À Ò FD appleøû Á ΔÕ Íapple Δ«apple ª Á ÚÍ appleδ ÈΔappleÚ ÓØÁΔ ÓΩ»Á apple apple Ó Íø Ï ÈÀÙÈÒ ÏÀ È Ò appleøû ÁΔ μ Δ Ó apple «ÚÁ Ù Ìμ «Õ Ò «Ú «ÚÁ Ù Ìμ««Ú À Ó «Ò Â Ò ÍΔ ÀÈ ÏΔ»È Ò apple apple ÁΔ ª μ ª ÿμ Í appleδ Ó apple «ÈΔappleÚ ÓØÁΔ, ÓΩ»Á apple apple ÁΔ ÿíò, À Ò, Îapple appleø ÚμÒ ΔÂΔ «Íμ ÁΔ «μ Úμ Δ Á Â È ÀÕ ÓØÁΔ ÁΔ Áapple apple apple «ÛΔ Í appleáappleùδ Ø Á Á Ú appleáδ À, «ÛΔ «Ó ÈÁ apple Ø Á ø Øapple «Íμ ÁΔ ÀÕ Á «Í Ò Ó «Â øâ apple Ï Ø«ÀÕ Ó Á Óª È «Ú «Δ Î «Á ÒÀ Ò Δ À, Δ.ÏΔ. Δ., apple.ïδ. Δ., Δ.ÏΔ. Í ø È Ò Úapple«Â À,  À Òª «Úμ «Δ «ÚappleØËΔ ª Î Í «Ó «ÂΔ ª Ï apple μ Ò Δ ª Δ ª È, ÓΔ ÍëÚappleÂΔ È Úμ Ú Ò Û Δ ÈÕ

9 9 π «º«, apple appleδ appleíã ÂΔ Â ÏÁÒÚ «ÚºÂΔ ÃØ «ÈπÌÚ-«ºË º Δ À ««ÓπÒ ª ±Ï «Ú πº «º«Á ͺËapple ÁΔ «øèδ Úº Δ Áapple, È Δ π Âapple ÚË apple «Ú «Â ØÚ «Ú «Â ÓπÒ ª È apple«ê «Ú «Ú «È Á ÔØ Á È ÁΔ Ó ºÂ Ófi«Á ª ÁØ πº «º«Âapple Á Øapple «Ú  apple Ò Δ Δ πë appleª « Íà ΔÚ Âapple Á apple «Ò Δ, π Ó πè ª Á «Âapple Ï πâ ª Δ πá appleè Ú Ø, ÓappleΔ «Ú Ò Ì «ÂøÈ Á Í«Òª ÚΔ appleùappleδ Á Ò Áapple ºÂapple Δ ÁΔ Δ Â «Ï Δ apple ÓπÒ ª «Ú ͺ Δ ÂØ Íø Δ ÁΔ Á «Ú apple Δ Ì appleâ È ÚΔ πè ª Á ͱapple«È ª  ºÒ«Á ª Í πº «º«Âapple «Ú Óø Δ Íº Δ apple«ê πë apple Δ Íapple ÚºÒØ «ÁÓ πº Á Óª È ƒ Δ «, «««Âapple «appleû È ÁΔ Ú Ê «Ú Δ Δ Â Δ π appleδ «««Ú Á Ò Áapple Á Δ ÁΔ ÂØ ÚΔ ÿº Δ ÓπÒ «Ú ª π ÚΔ AH-BC Ò ÁΔ πóapple Á AD.B appleøû Èœ π Ȫ «Ú Ø apple appleøû ÂØ ÚΔ ÿº π appleδ «º«Íà Í apple apple È Â Á Ò Áapple ÚÒ BF-BG Δ ÁΔ À ÁØ ««Á Âapple ÓπÒ «Ú ÓappleΔ, Ï Ò apple±, «ÎÈÒÀ, ØappleΔ, Âπapple Δ, appleδ «Á ª Í appleùappleδ ͺËapple ÁΔ «º«ÁΔ Á Ò Áapple ÈºÏ Δ ÁΔ Á È Û Â Û Â Í È, Ô± apple È, ÒØÚ ÈΔ Úapple ÓπÒ º Δ Δ ÁΔ Âº Í πø πº È ÚË apple Íà ÂΔ Ò Δ ÚË apple È «apple ª πº ««Â appleè Ò ÓΔ πøá À  «ÁΔ Ò Â ÚË apple Ø appleè «πíapple Ó ÒØ ª ÁΔ Í πø Ï π Ò Δ Ó Óª apple appleδ «Â ÁΔ ÒØÛ ÍÀ ÁΔ À «ºÒ Ófi«Á ª Ï πâ apple ÓπÒ Í Δ apple Ù appleδ ÓÁÈ Á ºÂ Δ ÁΔ ÂØ ÚΔ ÚË apple «º«πºÍapple apple apple apple È «ºÊØ Âº «ÓappleΔ Úapple ÓπÒ ª «Ú ÚΔ apple ÁΔ Ï ÁΔ Á Ë apple  apple appleδ πº «º«ø Ê Úª Îø«ø ΔÂΔ ªÁΔ À  È ԱÈΔÚapple«Δ ª «Ú Í ÓπÒ Á «Ú«Á appleêδ ª ÎΔ ª «Ú ºÂapple Δ ÁΔ Âº ÁΔ Ø «ÁºÂΔ ªÁΔ À «øè Δ È ƒ Ø Íà ΔÚ Á «apple ª Ò Δ ÚΔ øí±appleè ÒØÛ Ë «appleâ «ÚºÂΔ «Â Óπ º Δ ΔÂΔ ªÁΔ À «Δ «ÚÚ Ê ÚΔ À «Í«appleÚ apple ÁΔ «øèδ ÓºappleÊ À, π Èπ apple π π appleδ «º«ÁΔ Δ Ìapple Á À «È ª ±Òª ÂØ «Ò Ú π appleδ «º«ÒÀ apple «Ú«Á appleêδ ª Á Í«appleÚ appleª apple Ò Ì Â Ï«Δ ª ÚΔ «ÁºÂΔ ª ªÁΔ ª È Δ ÓπÒ ª «Ú π appleδ «º«Íà Í appleè Ú Ò ºË ÂØ ÚºË Â πfi «Ú ª Ò Ì apple Δ «Ú«Á appleêδ ª «ÚºÂΔ «Â «ÁºÂΔ ªÁΔ À Δ ÓπÒ ª «Ú Ú ± apple Íà ÒΔ apple ƒ «ÈÙ«Â apple ÙΔ Ãª ª apple Ú Ø Á «Ú«Á appleêδ ÓÈÓapple Δ ÁΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ π È ª ÓÈÓapple Δ Á Øapple appleè «Ú «Â ΔÂΔ ªÁΔ À Ì appleâ Á ÈΔÂΔ ÿ «Û ª ÚºÒØ «Âapple ÁΔ Óº  ÿ Á Á Δ «º«πºÍapple apple Ù appleδ ÓÁÈ πºíapple πfi Δ ÁΔ È ÒØ ºË Δ apple Δ ªÁ À  π appleδ ««Á Ò π ÂØ ÚΔ Ó Û À ÓπÒ «Ú «Ó πºò «apple Á appleδï Ô±ÈΔÚapple«Δ ª «Ú Ø CGA ÍÏ«Ò Â DF ÁappleΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ ª È ÁappleΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ ª ª Áapple apple apple ÁΔ ª ø Δ ª ÚºÒØ Îø Óπº Δ Δ ªÁ È Íapple ÍÏ«Ò Ô±ÈΔÚapple«Δ ª apple apple appleª Á apple πøáδ ª È Â «È ª «Ú Ø Úº Δ «ÂΔ apple«ê Âø Δ «Ú Ø π apple apple Δ ª È ÍπøÈΔ ª Ó Δ (AIIC) ÂØ ÒÀ È apple «Ó±appleÂΔ Ó Δ Âº Á Δ Âª «È ª Ó Δ ª È Ì Ú π appleδ «º«Á «Ú Ê apple Ò Δ «ºÊ Àapple apple appleδ Âapple ÁΔ «ºËΔ ÙÓ±ÒΔ Â Á È Ò È Ò apple appleδ ø Ê Úª ÎΔ ª apple ƒ π appleδ «º«ÁΔ Ò Â Á «º π apple π  ÚappleÂØ Ò Â Á «ÈÔÓ ÍÈ π ÁΔ «Î «appleù ΔÂΔ, πºê  appleδïè apple Ó Δ È Ú «Ï apple appleδ Îø«ø  ÒØÛÚøÁ  π«ù apple «Ú«Á appleêδ ª Ò Δ apple appleδ «Â «Ú ê ª, Òapple«ÙÍ Â apple«ª ÁΔ ±Ò Á ÁΔ «Î «appleù ÚΔ apple±apple ΔÂΔ À Ì appleâ «Ú π appleδ «º««Ú Ùπapple± ÂØ Δ Ó «Â ÂappleΔ Ó È ڪ apple Δ ª È, «Ò Δ Ï apple Úƒ Íø Ò ÔØ È «Ú Âœapple  øó«òâ  π ÂÓ «Ú  apple appleè Ò Δ ««Δ ª «Ó «Ó È ڪ ÿ Δ Â «º«Á «Ó apple πë «apple «ÂØ ÚΔ Í«Òª «Í Ò Íø - Á «ª ÂØ Δ, Âœapple  AIFF «Ú Ø appleδ «ÓÙÈ, AIFH  AIHF ÁΔ ª apple Ù appleδ «º«ÈΔÂΔ ª  π ÂØ Ï Á ÚΔ Δ «ÓÙÈ apple Ù appleδ ÓÁÈ Á «º«πºÍapple Δ ÁΔ Â «º«Á ÁappleΔ Ò appleδ ÏØapple ÚºÒØ «Ú Ô±ÈΔÚapple«Δ ª  π appleδ «º«Ò Δ «º Δ ÁΔ πfi ««Δ Øapple ÂÏÁΔÒΔ ª Á È Ò È Ò ÈÚƒ «º«ÈΔÂΔ apple«úøáapple œapple «Ú ÚΔ apple ª  π appleδ «º«ø Ê Úª Ò Δ apple appleδ «Â ÚË π  «ÂØ «Ò Ú ÍÃÎ appleóà Îø«ø Á ÁΔ ºÒ ΔÂΔ Δ À Íapple Áapple  ±Ï apple appleª «Δ ª «Î «appleùª «ÛΔ ª «ÚºÂΔ «øó Ú appleδ ª πè ª «apple Í π, πè ª È apple øá apple Ï Δ ÁΔ ª «Î «appleùª «Û ÓºÊ ÓøÈÁΔ ª È; Ì Ú ø Ê Úª Îø«ø ÿ «ÁºÂΔ Δ Íapple «Ú«Á appleêδ ª Ò Δ ÚΔ «ÚºÂΔ ±Òª È ƒ ÚË Δ ª «È ª ÓπÒ ª ÁΔ ƒ È Ò ΔÂΔ, πè ª «Ú Ø ÚË apple ÓπÒ ª È «È ª ÂÏÁΔÒΔ ª  πë appleª appleè apple appleδ πº «Ú«Á ø Ê Úª ÁΔ «ÚºÂΔ Ò  ÍÀ Ú Ò appleª ÚºÒ ± øú ÁÈÙΔÒ «Á «Á ª πè ª Í Δ ÓÁÈ Í ÚË π Ò Δ ÈÚ ÏÁÒÚ Ãت ÁΔ ÚappleÂØ appleè Â Ò Â ÿ π Ò Δ «ÚËΔ ª Ø Δ Ò Âª Á Í πø ª Ó ÈÂ Â Ó Û apple appleø Ò Δ ÒØÛÚøÁ  π«ù apple «Ú«Á appleêδ ª Ò Δ Úº Δ ª «ÚºÂΔ «Â Á ÁΔ ª ΔÓª ÚΔ Ò Δ ª È ÒØÛ Ë «appleâ ê ª, ÓÀ«apple Ë «appleâ Òapple«ÙÍ, ÓÁÈ Ë «appleâ apple, Ï«Δ Ú Ò apple «Á ±Òª Á πº «º«Â «Ú«Á appleêδ ª ÁΔ Í πø ÚË ««À «È ª πíapple «Ò ª Â«Â Ï πâ apple ÓπÒ ª ÁΔ ª È ԱÈΔÚapple«Δ ª Ø Í«Òª «±ÙÈ ÎΔ È ƒ È ÒÀ ÁΔ ª, È «±ÙÈ ÎΔ ª Ò Δ ª È Â Δ ª È ÚË Δ ª È «ÂØ «Ò Ú Øapple Δ Âapple ª ÁΔ ª ÚappleÂØ Ò Âª «Ú Ò «Ïà appleδ ÎΔ, ÒÀÏ ÎΔ, ÍØapple ÎΔ «Á Ò ÓÁÈ ÚË π Á ÔÂÈ ΔÂ È «Á È Ò Δ «Ô±ÈΔÚapple«Δ ª œóªâappleδ «Ú«Á appleêδ ª Á Á Ò ÚË Â πè ª ÂØ Í «Ú«Á appleêδ ª È ÒØ Δ π ÚºË ÎΔ ª ÒÀ ÓÁÈ Ó apple Δ ª È πá appleè Ú Ø Ô±  «È ± ΔÒÀ «Ú AF-AG Δ ÁΔ, ÏÀÒ Δ Ó Â apple «Ú Á Δ ÁΔ, È appleú «Ú ºÂ Δ ÁΔ π appleδ «º«Á œóªâappleδ «Ú«Á appleêδ È «Á È Ò È Ò πfi Ô±ÈΔÚapple«Δ ª πºáóδ ««apple Úª ÚË Ú Âª/ Ú Úª/ Ø ª Í À appleú ø Δ π apple Δ apple apple Δ ª È Ï πâ appleδ ª Ô±ÈΔÚapple«Δ ª Í ØÒ πíòïë Ê Èª «Ú Úº Òª, Δ ØappleΔ Ó, À ±, Á ÓÀÁ Ȫ «Ú Ò Ó Áœapple È «apple πºíapple Á Á ÍÃÏøË apple ÚΔ Í Δ ÓÁÈ ÚË apple Δ ª È, Íapple «apple«á ª Øapple «ÈÔÓªÚÒΔ ÚΔ Í Δ ªÁΔ À ÚÀ-«ÚºÂΔ Â ÈÒ ΔÈ Øapple ª apple Δ ÚΔ ÓÁÈ ÚË Δ apple Δ À Ï πâ apple ÓπÒ ª «Ú π appleδ «º«ø Ê Úª ÓÈΔ Â Øapple Á ÈΔ ª ÚºÒØ ÓØ Δ ª apple Óª Á È Ú Ø «ÏȪ «Ùapple ª Òapple«ÙÍ Á ª «Ó apple⪠Á «ÈappleÓ Ò Δ «ÁºÂΔ ª ªÁΔ ª È appleíøapple Âapple ÚΔ Ô±ÈΔÚapple«Δ ª Á «ÚÙ Ù «ÚÌ ª «Ú Îø«ø apple «Ú Úº Δ ª Íà ΔÚ Ãª ª Á ª Íà ΔÚ «ÈÚ Ù apple Í Δ ª øíèδ ª Ò Δ ø  «Ó ÈÂΔ «Ú«Á appleêδ ª appleπ apple Á Ò Δ «Â apple appleú Á À Ì appleâ ÁΔ ºÒ appleδ ª «ÊØ Á Ò Â «Ú «Â ÓπÒ ª È ÒØ «ÌøÈ È, «Ê ª Ò Ì ««Â Δ Í«appleÚ apple appleδïδ apple ÂØ ª È Â Ï appleπ appleδ Ï πâ À ÍÃÂΔ «Ú ÂΔ ÓÁÈ ÿº Ø appleè «Á Âapple Í«appleÚ apple π appleδ «º«ÁΔ Úº Δ Ò Â «È ƒ apple Á ; «Ò Δ apple «Ú«Á appleêδ ª Ò Δ Δ ª È ƒ ÚË Δ ª ÁΔ ª apple appleδ Ô±ÈΔÚapple«Δ ª Í «Ò appleδ πá Ù ÂØ Í ÚΔ ÎΔ ª È ƒ ÚË ÁΔ ª œóªâappleδ «Ú«Á appleêδ ª ÂØ ËÈ π apple π ÁΔ ºÒ appleδ ª «Á πò Ì appleâ «Ú Ø Âª G- H Òº «Ú«Á appleêδ ÓØ Δ apple ÙΔ apple «ÚÁ Ùª «Ú ÍÛ Δ appleè ªÁ È Â ÚË apple «ºÊ ÁΔ Ï appleπ appleδ Á appleø πºê Δ Ú πøá È Ì appleâ «Ú «ÚÁ ÙΔ «Ú«Á appleêδ Íø apple ÂØ ÚΔ ÿº È Ø πºò «Ú«Á appleêδ ª Δ ÁΔ È Îø ª ÁΔ ÂØ appleè «Ë Í ª ÁΔ ÿ, Úº ͺËapple  À  À ÎÀ Ò Δ Â «ÈappleÌapple appleè «Ó appleδ ««Á ÂØ ÓappleÊ Â Ø Òª  Î- Î Δ ÁΔ ª ±Òª ÁΔ ÿ Úapple Δ ª Óº«Úª appleè Ì appleâδ Ô±ÈΔÚapple«Δ ª ø ÓπÒ ª Á «Ú«Á appleêδ ª ÁΔ «º Á Áapple È ƒ Ï ÁΔ ª Á± ÏÁÒÚ ø ª «Ú ÚappleÂØ Ò Âª, ÓÈΔ ÂØ «Â «Á ÂØ ËÈ π π ÁΔ ÓappleºÊ ÚΔ Ì appleâ ÁΔ ª «Á Âapple Ô±ÈΔÚapple«Δ ª «Ú Ï πâ ÿº À Ì appleâ «Ú π appleδ ««Á appleï-«ú ÍΔ appleè, Ó «Ó È ÿ π, Ø ÁΔ π Ú ÚË π, ÚË apple Òapple«ÙÍ Á  È ԱÈΔÚapple«Δ Á «Ó apple œóªâappleδ ͺËapple Á appleè Ò Δ πfi Óª Øapple Úº Δ apple appleδ appleíã ÂΔ ÁΔ ÒØÛ À Óπ øáappleδ ª ÂØ Ï «Ú ØÚ appleï apple ÂØ πº«â ±Â º appleú Â Ì appleâ Á ͺ ÓΔ Âº π ºÂ Ú apple apple ª «Ú «Ì È ÂÏ Δ Ó Á π apple  Á œapple Ù apple Á º ÚappleÂΔ Âapple «Ú «Á ±  ±È Á «Ú appleò Âapple «Ú apple «º appleú  «øèδ «Á ±apple È Ò Âº È Ò apple ««Óπ øáapple Á Í Δ «Ú C ÓΔ apple ÂØ πº Δ ª Ò«appleª πº Δ ª Ò«appleª Á Í Δ appleª «Íø ª «Ú ÚÛ ««È Ò πºêø ÁΔ ª Ï πâ appleδ ª «Ó apple⪠ ÿapple Èπ È Â Ú Úª È Áappleıª  «Ï ÒΔ Á øì π Û «ÁºÂ «È Ò Û ª πºâ Ú Δ ºÍ Ø Δ Â «Ï ÒΔ ÚΔ πºò Ø Δ «º appleú  ͺ ÓΔ Âº πºâ Úº E apple ª- appleò, appleè, Ø, Ó apple Ù apple  π apple   ÁappleΔ Ù Â apple ÁÓÈ Â «Á ± «Ú Ì appleδ Èπ È Í πø «À Ø Δ, Ø, ÓπøÏ Δ, «ÓÁ Ï Á, apple Ø, Ú ØÁapple  ø Ò Ú Δ º «Ú «Ú  ±Â Á apple «Ú Á, πè ª πappleº«á «Ï È Ò ÏøÁ apple «ÁºÂ «apple  «Ú ÍÀ ÁΔ ª ÏøÁapple ª ÂØ ÚΔ ÓπøÁapple «Ú Ú Í Ì «ÁºÂ ª «π Â Ú Úª appleè Í «Ú apple È Ì appleâ Á ͺ ÓΔ Âº ÁΔ ª ÏøÁapple ª πºâ «ıâapple Í«ÒΔ Ú apple Ó«± Δ «À Ì appleâδ Óœ Ó «ÚÌ ÁΔ ± «Â ÚÈΔ appleè Úº Úº apple ª Á º ÚappleÂΔ «Ò «ª «Ú Ú B Òº ÂØ ÚºË ÒØ ª πappleº«â Ê Úª πºâ Í πø «ÁºÂ «º appleú  ÿ Á apple   apple  apple ÁΔ ± «Â ÚÈΔ appleè Òº ª ÒØ ª ÁΔ ª Ȫ Ï Δ ª, Ø ÓπÒ Á «Â ÂØ Ï π Ò Δ Íà ø ÔØ πíapple Ò À «Í Ò πfi Òª ÂØ appleï apple «Ú π Ú Ò º appleú ÂΔ Â± Ȫ ÁΔ «ÂΔ «Ú Ú Ë Ø Á È Ò È Ò «È ª ÁΔ Ó apple «Ú ÚΔ Â Δ È Ò Ú Ë Ø «apple À «ø Δ È «ø Δ«± appleøíδ Ò ÓÀ appleøòœ Δ Ò ÁΔ Ø Èπ apple appleï apple «Ú ÚΔ Ïø Ò ÁΔ ÛΔ Úª º appleú ÂΔ Â± È Â Δ È Ò Ï È Òº Í È ««appleï apple ÁΔ ÓπøÁappleΔ Â«Á  ÍÓ È «Ú ÚΔ «Í Ò Òª «Ú A.B ÂØ A.D «appleδ ÀÒ Δ Ú Ë Ø «À Ïø Ò ÁΔ ÛΔ «Ú «ºÊ ÓπøÁapple ÁΔ Â«Á  ÍÓ È BH «appleδ ÀÒ Δ ÂØ πºâ apple«øá À, πºê º appleú ÂΔ Â± È «Á Ï Á È Ì appleâδ Óœ Ó «ÚÌ Èπ apple «Ò ÁØ Â ±Â º appleú Â Ø ØÒØ «ÿ ª πºê ÓπøÁapple ÁΔ Â«Á  ÍÓ È «appleδ ÀÒ Δ Δ «È Ò ««Ú ÒΔ ª Ú Úª ÁΔ ÂΔ «Ú Ú Ë Ø «, ÈÂΔ Ú Ø «Â± È È ÚºË ÂÏ Δ ΔÂΔ appleï apple «Ú ÚË apple  ÂΔ Ú Ò º appleú ÂΔ Â± Ȫ ÁΔ ÓÁ Á ÚË Ì appleâ Ò Δ «øâ Á «ÚÙ À «««È ª Á ÏøË ÚËÁ  ÍÓ È È Ò π«û À œapple È Ô±ÈΔÚapple«Δ ÁΔ Ø Èπ apple «øá Ó ª apple Á Í Δ Á± ÓπøÁappleª Á Óπ ÏÒ «Ú Â Δ È Ò appleó Ø «apple À ÓπøÁapple Á Í Δ Á  ÍÓ È ÚË È Ò Óπ øáappleδ ± Ȫ/ º appleú ª ÁΔ Ó apple Δ π ÚË ªÁΔ À ÈΔ Ò ÒÀ«Ú  «È Ø ÀÓÈÀ ÁΔ Ø Èπ apple ÓπøÁappleΔ Í Δ Á  ÍÓ È ««appleδ ÀÒ Δ ÚËÁ À ª ÓπøÁappleΔ Â± È/ º appleú  «Ú ÒΔ Ú ÁΔ ÂΔ «Ú E Δ Á Á Ú Ë Ø ªÁ À «º appleú  ÁΔ ª   ÈÓΔ Ú ÒΔ ª Ú Úª Á apple «Ú ΔÂ Í apple Ê È ÂØ π øá Ø««ÁºÒΔ, Íø Ï, «apple «Á apple ª πºâ ÚΔ Óƒ Á apple±í «Ú ÍÀ «apple À ËappleÂΔ Á œ   ÍÓ È Á Ú Ë È Ò Óπ øáappleδ Á Í Δ Á  ÍÓ È «Ú Ú Ë Á È Ò È Ò ÓπøÁapple Á Ò ÍºËapple ÚΔ πº Ø ªÁ À Èœ ÁΔ «appleíøapple Èπ apple ÓπøÁapple Á Ò ÍºËapple Á πº Ø È Ò º appleú ª  πè ÓΔ Úapple Δ ª πáappleâδ ª ÁΔ ÓÁ ÁΔ «ÂΔ «Ú ÚΔ Â Δ È Ò Ú Ë πøá À «ø Δ È ÈÀÙÈÒ À apple apple ÙÈ «È appleó ÙÈ apple«ú ÀÁapple Ï Á Èπ apple Ì appleâ Á º ÚappleÂΔ Âappleª È Ò Òº Á Âappleª «Ú ÓπøÁapple Á Ò ÍºËapple œ ÂÈ A.F-A.G «ÓÒΔÓΔ apple ÁΔ Áapple È Ò apple Ò ÚË «apple À Ì appleâ Á apple º ÚappleÂΔ Âappleª «Ú ÓπøÁapple Á Ò ÍºËapple ÚË ÁΔ Áapple «Ø «Δ È ƒ À Ïø Ò ÁΔ ÛΔ «Ú ØÒ Â ØÒ «Áapple E.D «ÓÒΔÓΔ apple, ÁØ «appleï apple «Ú ÓπøÏ Δ ØÒ «Áapple A.B «ÓÒΔÓΔ apple ÍÃ«Â Ò À πº πøá Ø«ÓπøÁappleΔ Ò ÍºËapple «ºÒ ÓπøÁapple È Ò ÏøË πáappleâδ ª Δ ºÁ È ƒ «ÁøÁ Ø «È Ò ÓπøÁapple Á º ÚappleÂΔ «Ò «ª «Ú Ú ÒØ ÚΔ ÍÃÌ «Ú πøá È Ì appleâ ÁΔ Ï ÁΔ ÓπøÁapple Á º ÚappleÂΔ Âappleª apple«øáδ À È apple «Ó ±ÈΔ ÙÈ «Ú ÍΔ Ø Èπ apple ÓπøÁapple Á Ò ÍºËapple πº Ø È Ò Ì appleâ ÁΔ CF «ÓÒΔ È Ï ÁΔ Âº Óπ øáappleδ Û ª ÁΔ ÒÍ Ú Δ, ÁΔ Á øâ º «ÂΔ DD «ÓÒΔ È Ø ÁΔ À œ Ò œè Èapple Δ, «È «ÚappleÓÀ Â Ú apple ÚºÒØ Á øïapple, appleδ «Ë ÀÈ Èπ apple Ì appleâ Á GE% «Ò Óœ ÓΔ ÂÏÁΔÒΔ ª appleè π Ú ÒΔ ª ª ÁΔ ÒÍ πº È πáappleâ ÓÈπº «Â ÚÈΔ Á apple Δ À ««Á Û Û ÓÈπº Á Í Δ «ÚÈ Ù Á appleè Ï apple Δ À  ÍÓ È Á Ú Ë È Ò πáappleâδ ª ÁΔ ÚËÁΔ «ÂΔ Á «Á ª Áapple apple apple  apple apple ª ÁΔ ª apple appleª ΔÁ À «πáappleâδ appleø⪠ÁΔ ªÌ- øì Ò appleè; º appleú ª Á È Ò È Ò πè ÓΔ π ÁΔ ± «Â ÚÈΔ Á Ú Ò ÔøÂapple π Â-Áappleπ  appleº ; «ÂØ «Ò Ú Âº ÚappleÂΔ apple ª ΔÁ À «Í apple Á apple «Ò Á øú ÁÈÙΔÒ Âappleª Á «ÒÀ π Âapple «Ú π Ú ÒΔ πáappleâδ Â È Ò «ºfi Ò Δ ÔØ È Ï π ÂØ Ï Á πíapple Ò apple È Ò Δ ÒØ ª π  Á ıâapple  π È Ò È«º Á ËȪ Ï apple apple± apple Áapple  apple apple appleª º ÚappleÂΔ øú ÁÈÙΔÒ Âappleª «Ú «ÚΔ Âapple ª ÁΔ π appleδ È appleè  «Ú apple ª πºâ ͱappleÈ Í ÏøÁΔ Ò π º ÚappleÂΔ Âappleª «Ú πáappleâδ Ò ª  ÏÈ ÍÂΔ ÁΔ Ø Á Ïapple apple apple appleº Δ Ú ««ÓπøÁapple Á º ÚappleÂΔ «Ò «ª Ú ÒΔ ÏÈ ÍÂΔ Â Ò ª, ÓπøÁappleΔ Âª appleø  πè ª ÂØ Ø Ú Ò Èπ È ÿ π «Ú Δ πøá È Áapple apple apple ΔÁ À «Âº ÚappleÂΔ Âappleª «Ú π appleδ Á «ÈÔÓª «Ú «ºÒ È Á Ú «Ú π È «Ú Á Ø Ò appleà ±Ò ÙÈ ØÈ Á «ÈÔÓª «Ú «ºÒ Á Δ À «ÚΔ Êª Á «Ú ÓÈπº ª Ò Δ Ø ΔÁ À; π Δ È apple ª «Ú Á Ø Δ appleê È ƒ apple««ò Δ apple apple º ÚappleÂΔ Âappleª Ï π Ò Δ ÒØ Â πáappleâδ ͺ Δ «Ú Á Ó Ò Í Ú

10 10 Á S U Ë ÊøÊ UË Ê Ë ª ÊÁ U U Íπ UË apple Á Ê Ê U Êappleª ÊÒ U ªÊappleŒÊ Êapple apple «ÃÊ ŸÊ ÃÈ áê Œflapple ÿ Ë Á Ë πèœ È Êß Ê ŒÊ apple Ò ÄUÿÊ Ù Œapple Ê apple U Ê Ê UÙ ËÁ UŸ ŸÊ πè apple Ê ÊŸ ŸËøapple apple ÿ Èß ÊÁ U Ê àõapple «Ê ÁŒÿÊ Ê flêÿè Á Uflà Ÿ apple ÿê ÎÁà apple Èß UŒSà apple«ê«ê Á UáÊÊ Ù Ë ı M Δ Ê Á Ë Ù ÃÊ Ÿ Ë appleá Ÿ Œapple Ê apple ŸÊ Ù È UÁˇÊà UπÊ ÊŸÊ Ë Á Ë Ë ÊÕÁ ÃÊ apple U Ê Ù apple Ê Ë Ÿ Ë ªÃÊ! ÃÊ.Ãapple Ãͻʟ ÊŒ πè apple Ê ÊŸ ŸËøapple Uπapple ªapple Í ÿ Èß ÊÁ U Ê apple ˪Ÿapple ı U ŸÊ Ù ŸÊÁ ÿù apple à ʟapple Ë Ã Ê Ë UË ÃSflË Uapple ı U flëá«ÿù Ê.Ã Ê apple ŒappleπŸapple Ù Á Ë Êªapple Ë Ãͻʟ Ÿ L Ê Ò Ÿ L ªÊ Ê Ê ÊŸ ŸËøapple á«ê UáÊ Ê L ÃÊ Ò U Ê Uapple Œ Ë ΔÊÃË Ò appleá Ÿ ÿê ËŸË ı U ʪ Ë íÿêœê ÙÃapple Ò Ã Ê U Ê UË ÿù ŸÊ Ù ÊÿÃÊ Ù ÃÕÊ Ë Ëß ÿêÿë Áé Êßflapple U Ê U Ÿ U Á Ê M Ë ÁÕÿÊ U Êfl ÍŒ πè apple Ê ÊŸ ŸËøapple ËŸ U UπÊ ŸÊ Ë Ÿ Ë ÃÙ Ë ÊÁ U Ê apple ˪ Ê! ÿ flò Ê Ë Ò Ò Ê ÊŸ U ÊŸ ÙŸÊ ÙÃÊ Ò ÎÁ œêÿ Œapple Ê apple U Ãapple Ò ÎÁ Ë Ê UÃËÿ Õ ÿflsõê Ë UË Ò y Áà Êà Í. ʪ apple Ùª πappleãë UÃapple Ò Œapple Ê Æ Áà Êà ٪ ß Ë U ÁŸ U Ò Á ÊŸÙ apple ë Ë» Ë ê ËŒ UÃapple Ò Á apple fl π UÊ Ë Ã UÃÊ Ò appleá Ÿ Ë apple ŸÃ Ù apple Ÿapple Á» U ÊŸÙ Œı«Ãapple ʪ Ë ÉÊÙ«Ù Œ Ãapple ÁΔ ÊŸÙ ı U È Ê U È øÿapple apple apple apple ı ÊÁ U Ê Ê Á Ê Ê U ÙÃË Ê È Í U Á apple ÁŒÿÊ Ê appleá Ÿ» Ù ÿ Á ʪ Ë ÉÊÙ«apple Ã Ë Ÿ Ë L Ãapple Ò Ê Ÿ L P Ù apple ÍŸ Œ ÊÃÊ Ò apple á«êá UÃ Ë Èß» Ù Ë È UˇÊÊ Ë ÙÁ Ê Êapple ÕË apple ı ÿê øêÿ Èß ÊÁ U Ê apple È ŸÈ ÊŸ Ê Á Ê.Á ÃÊ Á ŒÍ UÊ L P Ê Á» U Œı«Ÿapple ª ÊÃÊ Ò Ê»ËÃÊ ÊÊ Ë apple «apple ʪ Ë ÉÊÙ«apple Ÿ Ë L Ãapple Ò Ÿ Õ Ãapple Ò ŸÈ ÊŸ Ê appleπê øêÿapple apple πøù Ë ß Ê Ã ŸÈ ÊŸ Ê ŸÈ ÊŸ Uapple ʪ ÃÃ Ò appleã ÊË U apple ª Ê ª apple Ê Ë ÈªÃ apple ŒÙ Ê UÊ UappleÁ apple ŒÍ UË UappleÁ apple Œı«ŸÊ ÊÈM U ŒappleÃapple Ò Ê Uà apple flòôêêáÿ à UË Ù apple á«ê UáÊ Ê ø Ÿ πèœ U Ê Uapple UÃË Ò πè apple Ê ÊŸ ŸËøapple Ë Ù UÙ apple ÿê Ë ÿí Ë apple UÙ apple «Ê ŸÊ Êÿ Ë Ÿapple ŒappleπÊ Ò Ê «Ê ÃÊÃÊ Ò Á Ê Uà apple flêá á«ê UáÊ ÊÁŸ ª ª ÆÆÆ UÙ«L Ë ÙÃË Ò Á apple vy Á Á ÿÿ UŸ πêlêûê Ê Œ ÙÃÊ Ò apple Ë UÙ apple UË vxææ UÙ«L Ë ÊÁŸ ÙÃË Ò ÁflE Ò Ë È UÊŸË Á U Ù U ÃÊÃË Ò Ë Ê Uapple ÿ Ê vw apple v{ Á Á ÿÿ UŸ ŸÊ Ê Uà Áà Êß ª UË Ù Ê apple U U ÃÊ Ò Ë UÙ apple È ŸÈ ÊŸ Ê Áà Êà w apple y.w Áà ÊÃ Ò ß ÊŒ øí Ù mê U πêlêûê πê ÊŸapple apple w.zæ Áà Êà ÁˇÊÿÙ mê UÊ Æ.}z Áà Êà ÃÕÊ Ÿ Ë apple π UÊ ÙŸapple flê apple πêlêûê Ê Ã Êà Æ.{} Ò apple U fl Ê UÃ È ªapple Í à ÊŒŸ apple apple UË w UÙ«UŸ ªapple Í Á Ë Ÿ Á Ë Ã U ŸC Ù ÊÃÊ Ò äÿÿÿ ŸÈ Ê U Œapple Ê apple UË ~x Ê U UÙ«L ÿù ŸÊ Ë Ê ŒË ÙÃË Ò ÿí ÃÙ Œapple Ê apple Ê UÃËÿ πêl ÁŸª Ò Ù ß Ë ÁœÁŸÿ à à fl v~{y apple ŸÊ ı U v~{z apple SÕÊÁ Ã È Ê Ã Œapple Ê apple Ë áê ÛÊ U Áfl Êapple M apple ªapple Í Ë Ë ø Ãapple ß Ë M UÃ Í Èß appleá Ÿ ß ÊÕ Ë Á ÊŸÙ Á Ê Ê UË ÍÀÿ Ë Á»ÊÁ U Ê Á v~{z apple Ë ÎÁ ʪà fl ÍÀÿ ÊÿÙª ÿêÿë Ë Ë Ë Ê Ë ªΔŸ Á ÿê ªÿÊ Œ πêlêûê ı U ŒÍ Uapple πêl ŒÊÕÙ Ë π UËŒË á«ê UáÊ Á Ufl Ÿ Áflà UáÊ ı U Á R Ë UŸÊ U Ê appleá Ÿ apple «Ê ø ÿ Ò Á Œapple Ê U apple ߟ πêl ªÙŒÊ Ù ŸÊŸapple apple Ãapple Ë Ÿ Ë Êß Ù ŸŸapple Õapple Ë Œı U apple Ÿ ª œë Uapple.œË Uapple ŸÊ Ê ê U à ÊŒŸ ÙŸapple ªÊ ÿ Ê Ã ΔË Ò appleá Ÿ U Ê UË À Êfl ÍŒ Ê apple ªÁà Ÿ Ê ÃÙ Ò UÊŸË ÙÃË Ò ÁflûÊ òêë ÁŸ Ê ËÃÊ U áê Ÿapple wæwæ.wv Ê U apple Ê UÃapple ÿ Á ÊŸÙ Á v{ ÍòÊËÿ»ÊÚ Í apple Ë ÉÊÙ áêê Ë ÕË ß apple flappleÿ U Ê ı U ÙÀ«S UÙ Uapple Ë Ë øøê ÕË UÊC Ëÿ ÎÁ ı U ª Ê ËáÊ Áfl Ê Ò Ÿ Ÿÿapple flappleÿ U Ê ŸÊÿappleªÊ ı U ß Ë ÅÿÊ ÊŸapple Á Ë Ë Ë ÊÚ«Ù ŸÊÿÊ ÊÿappleªÊ ÿ Ê Ã Á é ÊÚ Sà U U «Ê U ªÎ ŸÊÿapple ÊŸapple Ê SÃÊfl Ë ÕÊ appleá Ÿ ËŸ U È ÁŒπÊ Ÿ Ë ŒÈ Ê Çÿ ŒappleÁπ fl wæv apple Ë Ë Ë Ã Ã vææ Êπ UŸ ˇÊ ÃÊ S UË Êß Ù ÁŸ Ê áê ˇÿ UπÊ ªÿÊ UãÃÈ xv ß wæv~ à fl {. z Êπ UŸ ˇÊ ÃÊ Ë S UË Êß Ù Ÿapple Á Ÿ apple äÿ Œapple Ê apple y.z Êπ UŸ ı U Ê apple w.wz Êπ UŸ Ë ˇÊ ÃÊ flê apple S UË Êß Ù Ë Ò ß Ê ŒÍ UÊ Í Ë ÙøŸËÿ Ò ÿèq UÊC ÿê fl UáÊ Ë Á U Ù U ÃÊÃË Ò Á Ê Uà apple zæ Á Ù Áà ÿáq Áà fl Ù Ÿ Ë Ê ŒË ÙÃË Ò U Í U πêlêûê à ÊŒŸ Êfl ÍŒ Ê Uà flòáe Íπ Íø Ê wæwæ apple flê Áœ Íπ apple ËÁ«Ã Œapple ÊÙ Ë ÍøË apple Ê Uà ~yflapple SÕÊŸ U U Ê ı U w áw Ù ÊÕ cª Ë U üêappleáêë apple Œ Á ÿê ªÿÊ Áfl«ŸÊ ŒappleÁπ Œapple Ê Ë vy Áà Êà Ÿ ÅÿÊ È Ù áê Ê Á Ê Ê U Ò! ß apple Ë íÿêœê ŒÈπŒ ÿ Á U fl wz UÙ«UŸ apple íÿêœê πêlêûê Ë ÒŒÊflÊ U Êfl ÍŒ ÿᜠU øıõê Ê UÃËÿ ÍπÊ Ù ı U v~ U٫٪٠٠ŒÙŸÙ ÍŸ Ê πêÿê à Ÿ Ë Ÿ Ù ÃÙ ß apple «Ë ŒŸ Ë Ë ı U ÄUÿÊ Ù ÃË Ò ı U øı ÊŸapple flê Ê ø Ë Ê Ÿapple ÊÿÊ Ò Á apple apple πêl ŒÊÕÙ Ë Ê ŒË apple ª ËŸ Ê ªÒ apple ª ª } Áà ÊÃ Ë flîáh Èß Ò ÿêÿë ÿ flê UáÊ ŸÈ ÊŸ apple Ë ŸÊ Ê «Ÿ Ê «Ê ÿùªœêÿ Ò Ÿ Êapple Ë äêë ªÁ ÿêapple apple U Ãapple Œapple Ê apple áê äêê U Ÿ UappleãŒ Ê UÃË apple Ê U U Ê ÁflE œí ÊŸ ÁŸ appleœ ÁŒfl ŸÊÿÊ ÊÃÊ Ò ª U apple apple ÁŒfl ı øêá U ÃÊ U Ë U ª Ò ÿèflê Ë Ë Ÿ Êapple Ë ªÈ Ê Ù øè Ë Ò Ÿ Êapple Ë œë ªÁ ÿù apple U øè ÿèflê Ù Ù Ê U ÁŸ Ê ŸÊ U Ê UÃËÿ Ê ŸÒÁà à ÿ Ò Œapple Ê apple U Ê ÊπÙ ÿèflê Ÿ Êapple Ê UáÊ ÿ Ë ıã ÊªÙ Ê apple ÊÃapple Ê U apple Ò œí ÊŸ ÁŸ appleœ ÁŒfl U À appleÿê ÙªÊ Ÿ Êapple Ë È ÊŸ ÒΔË Ò Ê Ù Uapple. Ù Uapple ëøapple Ÿ Êapple ÊŒË Ù øè Ò Ë Ÿ ŒÍœ ŒÊ Ã Ë Ÿ Ë UÍ Uapple Ò Á ª U apple apple Ÿ Êapple UÃapple Ò Á L Ê ÃË Ò U Ê ÊπÙ Ùª Ÿ Êapple Ê UáÊ ŸÊ ËflŸ ŒÊ fl U ªÊ U apple Ò Ê ÁflE Ù UÊŸÊ Ê Ê UË apple Í Ê U Ê Ò ÊŸflËÿ òêê ÁŒÿÊ Õ Ÿapple Ê ŸÊ Ÿ Ë apple U Ë Ò Ê ÊÙ apple U ª U apple Ò Œ»ŸÊŸapple Á ŒÙ ª ËŸ Ë Ÿ Ë Ÿ Ë Ù U Ë Ò øê UÙ Ã U» Ù UÊŸÊ flêÿ U Ë Ã Ê Ë Ê U Ò flêÿ U Á ŒÁªÿÊ ËŸÃÊ Ê U Ê Ò Íøapple ÁflE apple Ê Ê UË Ê ª Ë U U Ò Ã ÊπÙ Ùª ß Ê Ê UË Ê UáÊ Ê Uapple Ê øè Ò Ê Uà apple Ë ÊπÙ Ùª ß Ê Ê UË Ê Œ Ê Êapple øè Ò Ë Ë Ùª R Á à ٠U apple Ò ÿ ÅÿÊ ÁŸ U à U ÃË Ë Ê U Ë Ò ß Ê apple R áê Ê Ù apple appleã Ê ÊÊ flîám ÈÃ Ë ÿêÿ Ò ÁÃfl ÊπÙ Ùª Ÿ Êapple Ê UáÊ Ê ıã U U apple Ò Ê Áø U Uapple Ê Ÿ ÊÊ Á ÿê Ê U Ê Ò Œapple Ê U UÊíÿ apple ÿ Ÿ ÊÊ Á ÿê Ê U Ê Ò U UÙ Áø U Uapple fl Ò UÙߟ flòœ Ê UÙ Ê U UŸapple flê Ù Ê apple «Ê Ê U Ê Ò Ÿ ÊÊ Ê»Ò ÊŸ Ÿ øè Ê Ò Ÿ Êapple Ê UáÊ Ê ß ÉÊ UÙ Áø Uʪ Í Ê ª ÃÙ È apple Ù apple øp Ë Ë U apple Ò apple Ù apple «U apple Ò ÄU U ŒappleπÊ ªÿÊ Ò Á ëø ÉÊ UÊŸÙ ÿèflê ªapple Ÿ Êapple U U apple Ò Ÿ Êapple Á ŸÊ U Ÿ Ë Ãapple Á ŒÁªÿÊ ŒÊfl U ªÊ øè Ò Á ŒÊ Ê Êapple ŸÃapple Ê U apple Ò Êß Ê Ë ÊÁ UÿÙ apple ª Sà ÙÃapple Ê U apple Ò Ê ÊπÙ ÿèflê Ÿ Êapple Ê UáÊ U øè Ò Ÿ Êapple Ë Œ Œ apple œ Ãapple Ê U apple Ò ß Œ Œ apple ÁŸ Ê ÈÃ Ë ÈÁ Ê Ò Ê Ê. Ê ŒÈπË Ò Á Ÿ Áø Uʪ Ÿ Êapple Ë Áª U»Ã apple ÊÃapple Ê U apple Ò Ê Ÿ Êapple ıœêª U ÿèflê Ù Áflcÿ π UÊ UÃapple Ê U apple Ò ª U ÿèflê Ë Ÿ Êapple Ê ÿùª UappleªÊ ÃÙ ÊŸapple flê Ê œ Ê U ÿ Ë ÙªÊ ÿèflê œù U Œapple Ê Á U Ê Ò ª U ÿ œapple Õ øè Ò Ÿ Ù apple Ÿ ÊÊ U øè Ê Ò flêÿ ÊÿÊ Á ÊÁÕ ÙÃË Ê U Ë Ò Ÿ Êapple Ê UáÊ «ÊŒ Ù apple U Ê ÊπÙ ÿèfl apple ıã Ê Uapple Ê U apple Ò U Ê UÙ Ù UÊ Sfl Ê# ÙÃÊ Ò U Ê UÙ Ù Œapple Ê áê œê UÙ Ë Ùß Á»R Ÿ Ë appleò UÊ Sfl apple Ë π ÊŸÊ UÊ Ê U Ê Ò ÿèflê U U apple Ò ø Œ Á ã UÙ apple Á Ÿ Ù ËflŸ U ÊŒ U U apple Ò ÿèfláãÿê Ë Ÿ Êapple Ë Œ Œ apple» øè Ë Ò ÊøÊ U òêù apple «UÊflŸapple Êø UÙ apple ÃÊ ø ÃÊ Ò Á Ê «Á ÿê Ë øê U Œ ʪapple Ê øè Ë Ò Á ª Uapple U fl ãÿ ø U Ò apple Ÿ Êapple Ê UË U ªÙ Ù Áflà UÃË Ò Ò U fl à appleᜠfl ª apple Ò U apple ıãù Ê Ê «Ê U Ê ÃÊ Ë Ê U Ê Ò ª U ߟ Ÿ Êapple Ù Ÿ Ë UÙ Ê ÃÙ ÊŸapple flê apple ÊÊ Ù apple ÿêfl Á UáÊÊ ÈªÃŸapple Á ÃÒÿÊ U U ŸÊ ÙªÊ Ÿ ÊÊ Ê Á ŸÊ Í U Ÿ ªÿÊ Ò Ÿ Êapple Ù Á UÊŸapple Ë appleÿë ÙªË Ê Ÿ Êapple Ê UáÊ ß ıãapple ëøapple Ê Uapple Ê U apple Ò Ÿ Êapple Á Ò Ê Ÿ Á Ÿapple apple Á Ê. Ê Ù ıã ÉÊÊ U ÃÊ UÊ Ê U Ê Ò Ê Ÿapple U U apple Ò ª U U Ê UÙ Ÿapple Ë Ë È UáÊË ŸË Œ Ÿ ÃÙ«Ë ÃÙ Á» U È È U Ê ªÊ Ÿ Êapple Ê UáÊ Uʜ٠apple ß Ê»Ê Ù U Ê Ò Ê Ù ß È UÊß U ÕŸ UŸÊ ÙªÊ ÃÊÁ Áø Uʪ٠٠øêÿê Ê Ãê Ê Í à ʌ٠U UÙ ªÊŸË ÙªË ª U U Ê Uapple øê apple ÃÙ ÄUÿÊ Ÿ Ë U ÃË UÊ Sfl Á ı U Ë ÊœŸ Ò apple Ê UÊ Sfl Á Ê Ù ÿèflê Ù Ë ıã apple Ê# Ù U Ê Ò ÿèflê Ù Ë Á Ë Ê U Ë Ò Ÿ Êapple Ê Ê UÙ Ê U UŸapple flê Ù U Œ «Êà Ê UflÊß UŸË ÙªË S Í Ù fl Ù apple Ù ı Ë U U ŒÊÿ Uapple apple œí ÊŸ appleøÿapple flê Ù Ù Ê ŒË Ê Ù ø Œ øê ŒË Á P Ù Ë Êß Á ÿèflê Ù Ê ËflŸ Ë U apple Ò ÊflÊÁ U Ê Êapple Á U Ë Ò ÿèflê Ù Ù øêÿê Ê UË Á ê appleflê UË Ò Ÿ Êapple Ê UáÊ Œ ªapple fl» ÊŒ ÙÃapple Ê U apple Ò Ÿ Êapple apple œê Ù U ŒÈc Á Ê U apple Ò ÿèfl Ÿ Ù Í Ë Ò ÿèflê Œapple Ê Ë œ UÙ U Ò Ê apple apple UË ªÁΔà UŸË ÙªË Ã Ë ÿ Ÿ ÊÊ Œ Ù ÃÊ Ò Ÿ ÊÊ UŸapple flê Ù Ù Ê apple Á c Îà Á ÿê Ê Ÿ Ê ÈP Ê ÊŸË Œ Á ÿê Ê ÃÊÁ SflSÕ Ê Ê ÁŸ Ê áê Ù ı U ÿèflê Ù Ê ËflŸ øêÿê Ê Ê ÊÁ SÕÊ Ù Ù Ÿ Êapple Áπ Ê» Á ÿêÿ ø ÊŸapple Ùªapple ÿèflê Ë Œapple Ê Ù Êªapple apple Ê Ãapple Ò ÿ Ë Ÿapple Ê Ò Ê Ù Ÿ Êapple ÁflL h ÊflÊ ΔÊŸË ÙªË ÃÊÁ ÿèflê Ù Ê Áflcÿ fl U ª U Ê Ë Ÿ Ë ÊªÊ ÃÙ ÿèflê Ÿ Êapple Ë Œ Œ apple œ ÃÊ Ê ªÊ Ê apple ß È UÊß Ù «apple Á UÊŸÊ ÙªÊ ãœ U Ê U Ù Ÿ Êapple Ù Œ UŸapple Á ÊŸÍŸ ŸÊŸÊ øêá U UÊíÿÙ Ë ÁªÃÊ Ù ÃÙ Ÿ Êapple U ªÊ ª ÃË Ò Œapple Ê apple Ÿ ÊÊ ÈQ Ë ãœ πù Ÿapple øêá ÃÊÁ ÿèflê Ù Ë Ê Á ª Ë Ê U Ê U Ù Á ŸÊ ÿ ª flê ß U UÙ ªÊŸË ÙªË ÃÊÁ ÿèflê Ù Ë ËÁ ÿê øêß Ê Œapple Ê Ë ÊŸapple flê Ë Ë Ë Ù Ù Ÿ Êapple Ù àÿêªÿê ÙªÊ ËflŸ Ù Ã ª flê Ù ËflŸ Ê U Ë Á ÃÊ Ò Ÿ Êapple Ê πêà Ê UŸÊ ÙªÊ Ã Ë apple apple ÁŒfl Ù Ë ÊÕ ÃÊ ÙªË ÿ Œapple ÊÁ à apple Ò

11 11 apple apple πí Í UÃË apple ÊflÊ UÃÊ ÒU Êà ÁflEÊ apple apple Á» πí Í UÃË Ë Ÿ Ë ÁŸπ UÃË Í«Ë ΔË ÙÃÊ Ò Ê Ãı U U «Á ÿê ŒÍ UÙ Ê Ÿapple Ÿapple Ê Ù ë Ë Ã U apple SÃÈà UŸÊ øê ÃË Ò ı U ß Ê apple ŒŒªÊ U ÊÁ à ÙÃÊ Ò apple apple apple Ë Ê Ò Á apple πí Í UÃË Ë ÁŸπ UÃË Ò ı U Êà ÁflEÊ Ë ÃÊ Ò ŸÙflÒôÊÊÁŸ Ë ÊŸÃapple Ò Á apple apple Êà ÁflEÊ ÃÊ Ò ÄUÿÙ Á ë apple ª U apple ÙÃapple Ò ÃÙ Á Ë Ê Ÿapple Í Uapple Êà ÁflEÊ ÊÕ ÊÃapple Ò apple Êà ÁflEÊ ŒappleÃÊ Ò ŒappleÃÊ Ò Ê ÎÁà ªÈáÊÙ Ù Ê UÃÊ Ò apple UŸÊ Ê Ë Ã U Ò Ê Ë Ã U Ë Á ÿê Ê ÃÙ Á Ê Ù Ù apple UŸapple apple Ë Ê»Ë Ê ÊÃÊ Ò apple Ë ŒŒ apple Ê ß Ê Uapple ª. ª È Ù Ê Ê ÃË Ò Ò apple. Ò apple Ùß Á Ê apple UŸapple apple ÈŸ U Œ ÙÃË ÊÃË Ò flò apple.flò apple apple Ë Ê UËÁ ÿù apple Ë M M ÙÃË ÊÃË Ò πê U ÿ Á Ê øapple Uapple U ıÿ. Ê ı U Ò Ê apple Í U UÃÊ Ò Ê U Ê Ù ÿ Ê Ê ªÿÊ ÃÙ Á» U Ê Ê øapple UÊ Ò ŸflÊ ı U Ê Ÿ Ê ªË ÁøòÊ Ê Ò Ê øê apple flê U apple ŸÊ øapple UÊ πí Í UÃË ÁŸπÊ UŸapple ÊflÊ apple ı U Ò apple Ò»ÊÿŒapple Œ Êß ÊŸapple - ÃÊ Ò Êà ÁflEÊ ß Ê U Á Ê Ù Ê Êà ÁflEÊ apple Ë fl apple Ë ÃÊ Ò Á Ê Ë ß Êà apple à ÙÃË Ò Á apple UŸapple apple Ÿ Œ U Êà ÁflEÊ U ÊÃÊ Ò Ê È Á Ê Ê πù U Ê ÿê Êߟ U ªÊ U πèœ Ù Êà ÁflEÊ apple UÊ ÊÃË Ò fl Ë È apple Ë Ë ÙÃË Ò Ù Ã Ã ÉÊ U apple Ê U Œ Ÿ Ë UπÃË Ã Ÿ Ê Í UÊ apple Ÿ Ù Ê Œ U apple UŸapple apple øapple UÊ È Œ U ÁŒπŸapple ªÃÊ Ò Á apple Œ U apple πèœ U ı U ŸË ˇÊ ÃÊ Ù U UÙ Ê Êª ÊÃÊ Ò Í«ŸÊ Œapple apple Ë Ÿ Ë Ê Í«Ù Ë ë Ê U ŒappleÃÊ Ò ÊÊÿŒ ÿ Ë fl Ò Á Áœ Ê Ê Á Ê Ù Ù ÕÙ«Ê. ÈÃ Ë Ë U apple UŸÊ ë Ê ªÃÊ Ò Ê Á ÁS U ÿê Á» U Á Ë πê Ê Ê U Ë Á ŒË ßã Ë fl Ù Ê UáÊ Á Ê Ù Ë ŸÒÁ UË Ê Á S Ê Ÿ ÊÃË Ò ª U Ê Ÿapple øapple Uapple U apple UÃË Ò ÃÙ Ê apple Ë ŒŒ apple Ÿapple øapple Uapple Ë Ù UË. Ù UË Á ÿù Ù Ê ÊŸË apple Á Ê ÃË Ò Á apple Êà ÁflEÊ ÊÃÊ Ò Á» ßÃŸÊ Ë Ÿ Ë apple Ë ŒŒ apple Ê øapple Uapple Ë πùß ø flê ı U ÊÃË Ò πèœ apple Uapple åÿê U ª U Ê Ù apple UŸÊ Œ Ò ÃÙ Á Ë Ë Áø ÃÊ Á Á ŸÊ apple ËÁ apple Ù apple U ÙªÙ Ë UÊÿ ª ÙÃË Ò U Ê ŸË UÊÿ ÊÁŸ ª U Ê ı U Êß Êߟ U ªÊ U Ê ë Ê Í UÃË Ò ÃÙ fl ªÊß ª U Ê Á ÁS U ªÊ U Ê Ê πùÿê Êà ÁflEÊ flê ı U ÊÃÊ Ò ÃÙ appleœ«ù U ªÊß Á U ÊÃË Ò Õ ÊŸ apple UŸapple ÊŒ Ÿ Á» Ê øapple Uapple Ë Õ ÊŸ Á ÊÃË Ò ÁÀ apple Œappleπ U Ê Ÿ Ë Õ ÊŸ Ë Á U ÊÃË Ò flò apple Õ Êfl U ÃÙ ŸË Œ apple Ë ŒÍ U U Ãapple Ò U ÃÈ Á» U Ë Õ Êfl U Ê Uapple øapple Uapple U Ê ÊŸË apple ÁŒπÃË Ò ß apple Ê À apple apple Ê ÊŸË apple ŒÍ U U ÃË Ò ı U Ÿapple È Ù apple à U ŸÊ ÃË Ò ß Á Ê Ù Á» Ë Ë R Ë Á U ı U S Ê UÊ Ë Êfl ÿ ÃÊ ÙªË ı U ÊÕ Ë ŸË Êß Ù Ê äÿêÿ UπŸÊ Ÿ Í apple Ê Ê Á apple «Ê Ùß Ÿ Ë ÁŒπŸÊ øê ÃÊ Ò U ß Ê U appleëÿù U ÙŸapple apple íÿêœê ÁŒπŸÊ M UË Ù ÊÃÊ Ò ÿ Ë apple apple fl Ò apple apple Ê Ê Í UÊ È Œ ÊÃÊ Ò Ê Ÿapple flê Ê ã apple ª Ë UÃÊ apple apple ß Á È Ùª ß Á Ê ßSÃapple Ê UÃapple Ò ª Ë apple ÊÒ apple àfløê Ë Œappleπ Ê apple Á U ÿapple U Êÿ SflM apple ªÁ ÿù Ê Uapple ªÊŸÊ øêá Ù Ê»Ë È ÍŸ Á ÃÊ Ò Ù Œ Ë apple Á Êß ı U ß Á üêáê ÃÕÊ È ÿ ÊŒ ß apple ÃÊ apple ÊŒapple ÊŸË apple Ÿ Ÿ ŸÈ ÊŸ Ù UŸapple Á Ù wæ Á Ÿ U ÊŒ ÃÊ apple Sflë ÊŸË apple œù «Ê ŸÊ øêá ß apple àfløê Ë Îà øapple Uapple Ù Ê U Ê U ÃÊ apple Ê» ÃÕÊ Δ «apple ÊŸË œù «ÊÁ ÙÁ Ê Ê U ÊÃË Ò Á apple àfløê apple ÁŸπÊ U apple œùß Íÿ Ë Á UáÊÙ apple ÊÈ Ë àfløê U Ê ÊÃÊ Ò ªÈ Ê apple à U Í Ê U Á Ê U øapple Uapple ÊÚ UŸflÍ Ë ŒŒ apple Δ «Ê ŒÍœ ªÊ ÉÊ U apple éœ à ʌ٠apple SR ŸÊÿÊ Ê U ªÊŸapple wæ Á Ÿ U ÊŒ ÃÊ apple ÊŸË apple ß apple àfløê Ù Ÿ fl UÊ Ã Á appleªë ÃÊ Ò flêsãfl apple U Ùß apple Uπapple Ÿapple œù «Ê Ÿapple apple Ÿ Ÿ Ê U πà Ù ÁÀ àfløê Ù Ÿ U ÁŸπ UappleªË à ʌ٠٠ÊÈ Ë àfløê Ù ΔË UŸapple Ê ªÊ apple ÿ Ã ß Ê ÿùª UŸapple apple àfløê Á Ëœapple Ãı U U ªÊÿÊ Ê ÃÊ Ò øê ø Ê Œ apple ŒÙ øê ø ŸË Í Ê U Ë U ªÃ apple ÁŸπÊ U Ê ªÊ ÁŒŸ U Ê U U Ÿapple U ÊÊ Ù øapple Uapple U È Á Êß ÃÕÊ ÊœÊ ÉÊ UÊ ÊŒ ÃÊ apple Ê» ÊŸË ÁÃ Ù Ë U ß apple Êœapple ÊŸË apple ÿ û UÈ «Ù Ù UÁπ ß apple apple œù «ÊÁ Á Ê ËÁ ÃÕÊ ŒÙ ÉÊ Uapple à Á üêáê Ù Ÿ Ÿ apple È ŸÈ ÊŸ apple UÊ Ã Á appleªë ÃÕÊ ß apple ÁÃÁŒŸ øapple Uapple U ªÊß apple UπŸapple ÊŒ ÊŸË Ù ÊŸ U ß apple àfløê apple Ÿ Ë appleªë øapple Uapple U U Ê U U Ê ÃÒ Ëÿ àfløê apple ÊÈ Ë àfløê Ù UÊ Ã øapple UÊ Ê» U ËÁ ÊÈ Ë àfløê apple apples U ªÊŸapple apple Ë ªÁ ÿù apple ÊÈ Ë àfløê ŒÊŸ UŸapple Á πë Uapple Ë ÈªŒË»ÊÿŒÊ ÙªÊ ªÁ ÿù ı apple Ãapple œí ÃÕÊ ÿíflë UappleÁ«ÊŸ Ë fl apple àfløê apple Ÿ Ë Ù ÊÃË Ò Á fl apple àfløê M πë È U ÊÊß ÃÕÊ apple ÊŸ Ù ÊÃË Ò ı U àfløê Ê U ª Ê Êãÿ apple íÿêœê ª UÊ ÿê Ê Ê Ù ÊÃÊ Ò ª Ë ÃÕÊ flêÿè ŒÍ áê apple øapple Uapple U Ë È Ê apple ÊßÿÊ Ê apple ŒÊª U ÊÃapple Ò ß apple Ê Ù ÉÊ Uapple Í ÊÿÙ apple UÊ Ã Á ÃË Ò ß ı apple àfløê Ë Œappleπ Ê ı U Íÿ Ë Á UáÊÙ apple øêfl Á ŸSR ËŸ Ê apple Ê»Ë ÊflË ÊŸÊ ÊÃÊ Ò ß ÊflÊ ÊÃÊ apple U ø ŸÊ ÃÕÊ ŒÙ U vw apple apple x apple à ÉÊ U apple U ŸÊ flò ÁÀ Êÿ ÊŸapple ÊÃapple Ò ª U Ê Ù UË ŒÙ U apple ÉÊ U apple ÁŸ ŸÊ Ë «apple ÃÙ Íÿ Ë ª Ë apple øêfl UŸapple flê Ë ŸSR ËŸ ªÊ U Ë ÁŸ apple àfløê apple apple appleáÿÿ Ë ÊòÊÊ ÊÃË Ò Ù Á àfløê Ë U ªÃ Ù ÊÁflà UÃË Ò apple appleáÿÿ flêsãfl apple Íÿ Ë ÊÁŸ Ê U À Ê flêúÿ apple U Á UáÊÙ apple àfløê Ë UˇÊÊ UÃÊ Ò apple appleáÿÿ àfløê ÁŸø apple Á S Ù apple ÒŒÊ ÙŸapple ÊŒ ß UË Ê UË Á S Ù Ã È øãê Ò ÃÙ àfløê Ë U ªÃ Ê Ë «ÊÃË Ò Íÿ Ë ª Ë apple ÊÈ Ë àfløê Ë U ªÃ Ù ŒÈ Ê UÊ À Ë U ªÃ apple ÊŸapple Á àfløê ŸÈM» Á Êÿ SR Ê ÿùª U ÃË Ò ÿáœ Ê Ë àfløê ÊÈc Ù ÃÙ #Ê apple ÊòÊ Ê U Ë SR Ê ÿùª UŸÊ øêá U ÃÒ Ëÿ àfløê apple ß Ê ÿùª ŒÙ UÊ ÃË Ò SR Ù àfløê U ÊÁ SÃÊ apple ªÙ Ê Ê U fl Ÿ UŸapple apple Ë UÊÿ ÒU äêáÿÿê œáÿÿê ûêë ı U Ë apple apple Œ ŸÊÿapple UπÃapple Ò πêÿapple apple apple Ë Á ø. Ê Ê Ÿ Ù appleá Ÿ ª U œáÿÿê ûêë apple «Ê ŒË Êÿapple ÃÙ SflÊŒ ÊÃÊ Ò ÄUÿÊ Ê ÊŸÃapple Ò œáÿÿê Á» πêÿapple Ë πí Í UÃË ı U SflÊŒ Ë Ÿ Ë ÊÃÊ ÁÀ ß Ê ÊŸË Ê SflÊSâÿ Á apple Œ ªÈáÊ Ê UË Ò œáÿÿê ÊŸË apple Ù UÒ ÊÁÿ Ò ÁÀ ÿ Áfl UÊÁ Ÿ Ë ı U ÒÇ?ŸËÁ ÿ U Í U ÊòÊÊ apple ÊÿÊ ÊÃÊ Ò ı U ÿapple Ë Ãàfl Ë ÊÁ UÿÙ Ù Ù Ù ŒÍ U UπÃapple Ò œáÿÿapple Ê ÊŸË ËŸapple apple UÙ»ÊÿŒapple Ò Á Ÿ apple apple È Ê Uapple apple Ê Ù ÿ Ê U ÊŸ Ê UË Œapple U apple Ò fl Ÿ UÃÊ Ò- ª U Ê fl Ÿ UŸÊ øê Ãapple Ò ÃÙ œáÿÿapple Ë Ê ßSÃapple Ê UŸapple apple»êÿœê ÙªÊ ß Á Ê ÃËŸ «apple øê ø œáÿÿapple Ë Áª Ê ÊŸË apple Ê apple ÊŸË Êœapple apple Ù Ê ÃÙ ß apple ÊŸ ËÁ ß ÊŸË Ù UÙ ÊŸÊ ŒÙ Ê U ËŸapple apple fl Ÿ ÉÊ UŸapple ªappleªÊ ÊÚ apples Ù apple È U Ê UÊ-œÁŸÿÊ apple apple apple Ãàfl Ê ÊÃapple Ò Ù Ê UË U apple ÊÚ apples ÊÚ U apple Ù apple UπÃapple Ò Á U ø ŸÈ Ê U ª U Á Ë Ù Êß ÊÚ apples ÊÚ Ë Á Ê ÊÿÃ Ò ÃÙ apple œáÿÿê Ë Ê U ÊŸË Ù ËŸÊ øêá ªÊ apple U Ë Ë ÊÁ UÿÊ ª U Ê Ù apple U apple ÁœÃ Ùß SÿÊ Ò ÃÙ ŒÙ ÊŸË apple œáÿÿapple Ë Ë UÊ øêÿ ûêë ı U ÊP U «Ê U ë apple apple Á Ê apple ß ÊŸË Ù ËŸapple apple Á Á«UË apple Ê UÊ Á ÃÊ Ò! apple U apple ŒŒ ÙŸapple U ÊœÊ Áª Ê ÊŸË apple ŒÙ øê ø œáÿÿê Ë «Ê U ËŸapple apple apple U ŒŒ apple UÊ Ã Á ÃË Ò Ê «Êß apple ÊŸ UÊ œáÿÿê apple U Ë SÿÊ Ù Ù ŒÍ U U ÊøŸ ÊÁQ ÊÃÊ Ò œáÿ ÃÊ apple ûêù Ù Ê apple Á Ê U ËŸapple apple Œ Ë Ã Ë appleáø Ê ı U Ù ÊßÁ U apple Ê UÊ Á ÃÊ Ò «ÊÿÁ UË apple Ê UÊ -œáÿ Ù œè apple ŸÊ ÊË ÿêÿë Á «ÊÿÁ UË Ù ŒÍ U ªÊŸapple flê Ê ÊŸÊ ÊÃÊ ÒáÊ ß Ê ÊŸË ËŸapple apple πíÿ apple ß ÈÁ Ÿ Ë ÊòÊÊ ÁŸÿ ÁòÊà U ÃË Ò Ÿ Ë U Ë ŒflÊ- Uapple ÃÊ apple œáÿÿê Ë ª ª wæ ª Ê ÁûÊÿÙ ÊÕ øè U Ë U Í U Á Ê U Ë apple ı U U ÊŸ apple ß U Ë ŒÙ Í Œapple ŸÊ appleœù apple ŒÙŸÙ à U» U ÊŸapple apple ı U U Ù ÊÕapple U ªÊ U À Ê. À Ê Ÿapple apple ŸÊ apple ÁŸ Ÿapple flê Ê πíÿ Œ Ù ÊÃÊ Ò Ê πù Á»ÊÿŒapple Œ-œÁŸÿÊ Ë Ê πù Á Ë»ÊÿŒapple Œ Ò œáÿÿê ÕÙ«apple apple Ë Í U U ÊŸË apple Ê apple ß ÊŸË Ù Δ «Ê U Ù Uapple «apple apple ÊŸ apple ı U ß Ë ŒÙ Í Œapple Ê πù apple U ÊŸapple apple Ÿ ŒŒ ı U ÊŸË Áª UŸÊ Ò Ë SÿÊ ŒÍ U ÙÃË Ò ËÁ Uÿ«Ë ÊÚé --œáÿÿê Á Ê Ù apple ËÁ Uÿ«œË SÿÊ Ù Ù ŒÍ U UÃÊ Ò ª U ËÁ Uÿ«ÊœÊ UáÊ apple íÿêœê Ù ÃÙ ÊœÊ Ë U U ÊŸË apple ª ª { ª Ê œáÿ Ë «Ê U πı Ê ß ÊŸË apple øëÿë «Ê U ËŸapple apple»êÿœê ÙªÊ È Ê Ù apple»êÿœapple Œ --œáÿÿê àfløê Á Ë»ÊÿŒapple Œ Ò œáÿ Í apple ÀŒË Ê «U Á Ê U øapple Uapple U ªÊ ı U È Œapple U ÊŒ œù apple ÁŒŸ apple ŒÙ Ê U ß apple Ê ßSÃapple Ê UŸapple apple Èà ÀŒË È Ê Ù ı U ŒÊª.œé Ù apple È U Ê UÊ Á appleªê ı U øapple Uapple Ë È Œ UÃÊ Ë appleªë ÉÊ ıá UÿÊ ÙŸapple U œáÿÿê ÊŸË apple Ÿ ÊŸÊ øêá

12 12 PreetnamaCheif Editor Pritpal Kaur ÍzΔÂÈ Ó On our English language New Website NEWS.COM ıapple æ Khara Sach Vol 4, Issue 104 Website: June 2021 to 08 June 2021 WHO approves 2nd Chinese vaccine for emergency use China has offered 10 million vaccine doses to COVAX facility which is a WHO backed initiative to provide vaccines to developing countries The World Health Organisation (WHO) said on Tuesday that it has approved China s second COVID-19 vaccine Sinovac for emergency use listing. WHO today validated the Sinovac-CoronaVac COVID-19 vaccine for emergency use, giving countries, funders, procuring agencies and communities the assurance that it meets international standards for safety, efficacy and manufacturing, the UN health agency said in a statement. The vaccine is produced by the Beijing-based pharmaceutical company Sinovac. The world desperately needs multiple COVID-19 vaccines to address the huge access inequity across the globe, said Dr Mariângela Simao, WHO Assistant-Director General for Access to Health Products. We urge manufacturers to participate in the COVAX Facility, share their knowhow and data and contribute to bringing the pandemic under Caption contest No. 2 Photo Caption Competition-2 Write Minimum 8 lines poem in any language ( Punjabi, Hindi, English) on this Photo and send by . Mention your name, city & Phone number. Our - Photo by Sunil Kumar 'Neel' Photo Caption Part 2 winner Noordeep Komal Sangrur Punjab India control, Dr. Simão said. On May 7, WHO granted conditional approval to China s Sinopharm COVID-19 vaccine for emergency use, which helped Beijing to step up its vaccine diplomacy amid the virus surge. China for its part has approved about five of its vaccines for emergency use and especially using Sinopharm and Sinovac vaccines for both at home and abroad. China has offered 10 million vaccine doses to COVAX facility which is a WHO backed initiative to provide vaccines to developing countries. WHO s Emergency Use Listing (EUL) is a prerequisite for COVAX Facility vaccine supply and international procurement. It also allows countries to expedite their own regulatory approval to import and administer COVID-19 vaccines. WHO has already listed the Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India, Astra Zeneca EU, Janssen, Moderna and Sinopharm vaccines for emergency use. According to Chinese official media, China has so far administered 600 million doses of vaccines at home so far. China has also been rushing vaccines supplies to a number of countries as part of its vaccine diplomacy Man suspected of planning mass shooting at Walmart store arrested in Texas A man suspected of planning a mass shooting was arrested in Texas after authorities intercepted a message that indicated he was "preparing to proceed", the Kerr County Sheriff's Office (KCSO) said in a statement on Sunday. Coleman Thomas Blevins, 28, made a specific threat to target a local Walmart store, KCSO said in the statement posted on Facebook. The Sheriff's Office posted an image of evidence apparently collected from Belvins' apartment that showed a rifle with multiple magazines, a flag with Nazi party symbols and the national flag of Saudi Arabia. Books and handwritten documents were also seized by investigators.the statement did not specify what kind of message had alerted authorities, but after intercepting it KCSO confirmed, with the help of the Federal Bureau of Investigation (FBI), that Belvin had the capability to follow through with the threat. Belvins was arrested on a warrant for a "Terroristic Threat to Create Public Fear of Serious Bodily Injury," the statement said. Belvins is currently on active felony probation and is prohibited from possessing firearms. He is booked into the Kerr County Jail where he remains. The FBI or other federal authorities may seek federal charges in this case, KCSO said.

13 Vatican law criminalises abuse of adults by priests, laity Vatican City : Pope Francis has changed church law to explicitly criminalise the sexual abuse of adults by priests who abuse their authority and to say that laypeople who hold church office can be sanctioned for similar sex crimes. The new provisions, released Tuesday after 14 years of study, were contained in the revised criminal law section of the Vatican s Code of Canon Law, the in-house legal system that covers the 1.3 billion-strong Catholic Church. The most significant changes are contained in two articles, 1395 and 1398, which aim to address major shortcomings in the church s handling of sexual abuse. The law recognises that adults, too, can be victimised by priests who abuse their authority, and said that laypeople in church offices can be punished for abusing minors as well as adults.the Vatican also criminalised the grooming of minors or vulnerable adults by priests to compel them to engage in pornography. It s the first time church law has officially recognised as criminal the method used by sexual predators to build relationships with their victims to then sexually exploit them. The law also removes much of the discretion that had long allowed bishops and religious superiors to ignore or cover up abuse, making clear they can be held responsible for omissions and negligence in failing to properly investigate and sanction errant priests. Ever since the 1983 code was issued, lawyers and bishops have complained it was completely inadequate to deal with the sexual abuse of minors, since it required timeconsuming trials. Victims and their advocates, meanwhile, have argued it left too much discretion in the hands of bishops who had an interest in covering up for their priests. The Vatican issued piecemeal changes over the years to address the problems and loopholes, most significantly requiring all cases to be sent to the Holy See for review and allowing for a more streamlined administrative process to defrock a priest if the evidence against him was overwhelming. Australia's Nine signs Facebook, Google deals under new licensing regime Sydney : Australian broadcaster and publisher Nine Entertainment Co Holdings Ltd said it signed multi-year contentsupply deals with Google and Facebook Inc, harnessing tough new licencing laws to bolster profit. The step means that all of Australia's three largest media firms now have deals with U.S. tech giants that had until this year fiercely opposed laws making them negotiate over the fees they pay for the links driving clicks to their platforms. The owner of the Australian Financial Review and Sydney Morning Herald newspapers and the Nine free-toair channel said it would provide articles and clips for Google's News Showcase platform for five years, and to a similar Facebook product for three. "These deals will contribute to supporting the worldclass journalism on which our business thrives," Nine Chief Executive Mike Sneesby told staff in an , reviewed New Zealand, Australia call for virus probe Wellington : The leaders of New Zealand and Australia downplayed their differences over China and called for more investigation into the origin of the coronavirus on Monday after their first face-to-face meeting in more than a year. The two leaders also indicated an Australian-born mass murderer would remain imprisoned in New Zealand. Australian Prime Minister Scott Morrison met with his New Zealand counterpart, Jacinda Ardern, in the tourist resort of Queenstown. Morrison was the first major world leader to visit New Zealand since both countries closed their borders last year to keep out the virus Australia has taken a hard stance against China in recent years and the relationship between the nations has deteriorated. New Zealand has opted Denmark helped US spy on Merkel, says report Copenhagen : The US was spying on German Chancellor Angela Merkel from 2012 to 2014 using Denmark s secret service. The scandal was exposed by Danish media, triggering a political storm. This is the second time since 2013, that the US has been accused of spying on European politicians and officials, especially Germany. However, this time the Danish media has gained access to the reports which provide insights into how the Defence Intelligence Service (FE) of Denmark collaborated with the US National Security Agency (NSA) to collect intelligence and information on Germany, an ally of the US. According to the Danish media reports, the spying operation was targeted at Merkel, German President and then Foreign Minister Frank Walter Steinmeier, and then opposition leader Peer Steinbruck. Code Operation Dunhammer, the US NSA, with the help of Denmark s FE, tapped into Danish Internet cables to access phone by Reuters, adding they would also help the firm pursue growth to underpin its strength in the long term. A Google spokesman declined to comment, while Facebook was not immediately available for comment. Rivals Seven West Media Ltd and Rupert Murdoch's News Corp, which dominate Australia's traditional media market, along with Nine, have signed similar deals in recent months. Like the others, Nine did not disclose financial details of the deals.but it said it expected them to help grow pre-tax profit at its publishing unit by up to A$40 million ($31 million) in the year to June 2022, making it the first company to put a dollar value on the new arrangements. The unit's pre-tax profit was A$68.1 million in the six months to end-december.in a client note, Morningstar analyst Brian Han called Nine's deals "juicy high-margin for a more diplomatic approach at times, which some say is too soft. But Morrison said he and Ardern had similar philosophies. Australia and New Zealand are trading nations, Morrison said. But neither of us would ever trade our sovereignty or trade our values. We have stood side-by-side to defend and protect and promote these values. Not just on the beaches of Gallipoli but in Afghanistan and so many other places around the world. Ardern said New Zealand maintained a strong and principled stance toward China on human rights and trade, and its positions were very similar to Australia s. She said New Zealand remained a committed member of the Five Eyes intelligencesharing alliance with Australia, the US, conversations and text messages of several prominent European politicians. In a series of tweets, Edward Snowden, a former US computer intelligence consultant who became a whistleblower on America s global surveillance programmes using telecom companies, took a dig at the Biden administration after the latest Danish media reports appeared on Sunday. Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around. There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well, he tweeted. Snowden also alleged that in 2013, the Danish government secretly welcomed an FBI plane-intended to kidnap me. At the time, it seemed strange that they would help hide another country s crime. It was not the Denmark I imagined. The US and Denmark Governments have not issued any statements yet. arrangements which finally shift the image of the much-maligned and structurally-challenged division to one that can now much better monetise its (albeit still dwindling) journalistic resources". Nine shares rose as much as 5% to stand up 1% in late afternoon trade, in a flat overall market.since a bitter dispute with the government over the laws that briefly led Facebook to block all third-party content on its platform in Australia, the so-called "Big Tech" firms have signed up to pay for content from dozens of smaller regional and specialist providers. Last month the managing director of Australian Broadcasting Corp told a parliamentary hearing the state broadcaster was among the media companies to have signed letters of intent for deals with Facebook and Google, but has yet to finalise the arrangements. 13 Britain and Canada. In Beijing, Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said the two leaders had made irresponsible remarks about China s internal affairs concerning Hong Kong, Xinjiang, and the South China Sea, which China claims virtually in its entirety. The two were guilty of seriously violating international law and basic norms of international relations, and grossly interfering in China s internal affairs, Wang said at a daily briefing. Morrison said Australia works closely with New Zealand in the Five Eyes partnership and many other international forums. I think as great partners, friends, allies, indeed family, there will be those far from here who would seek to divide us, Morrison said. China faces strains as population ages, birth rate falls Beijing : Yue Yan is glad to have two daughters but sees why, even with the ruling Communist Party urging them to have more children, fewer Chinese women give birth at all. Yue, 35, spends days looking after her 2-yearold and evenings helping her 10- year-old with homework. Yue quit a restaurant job to do that, so the family lives on her husband's salary, which many can't afford to do. If a young couple is busy working and their parents can't help take care of the children, they will not want kids, Yue said. The pressure is just so heavy. The ruling party is easing official limits on the number of children each couple can have, hoping to counter the rapid aging of Chinese society. But the number of births is falling. Couples are put off by costs, disruptions to jobs and the need to look after elderly parents. On Monday, the ruling party announced it would ease birth restrictions to let all couples have three children instead of two. But its track record suggests rule changes on their own do little to change long-term trends.rules in force since 1980 that limited most couples to one birth were changed in 2015 to allow two. After a brief uptick the next year, however, the number who had even one child fell, while the share of the population over age 65 is rising. China's population of 1.4 billion already was expected to peak later this decade and start to decline. Census data released May 11 suggest that is happening faster than forecast, adding to pressure to prepare for slower economic growth and do more to help the elderly. The rise in average age could disrupt official ambitions to turn China into a technology leader and prosperous consumer-driven economy.

14 14 PM-led panel for ex-sc judge Mishra as NHRC chief, Kharge dissents Yogi, Ramdev now in UP varsity curriculum Meerut : Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and yoga guru Ramdev will now be part of the Chaudhary Charan Singh University curriculum. University officials said this was part of their effort to teach students about their ancient cultural heritage and the architects of this heritage. Yogi Adityanath s Hathyoga Ka Swaroop va Sadhna and Ramdev s Yog Sadhna va Yog Chikitsa Rahasya will be part of the first year, second semester undergraduate philosophy curriculum. Congress ministers excluded from GoM on GST, says Gehlot New Delhi : On behalf of the Congress, Rajasthan CM -Ashok Gehlot alleged that its members of the GST Council were deliberately kept out of a Group of Ministers (GoM) set up to deliberate on zero duty on Covid-related items. The Congress has three members in the GST Council. A deliberate attempt has been made to keep the principal Opposition party, the Congress, out of the GoM set up by the Centre after the Council meet on May 28, said Gehlot in a social media post. Keeping out the Congress members is most unfortunate and strikes at the very roots of cooperative federalism, he added. Gehlot also took up cudgels on behalf of Mamata Banerjee and Stalin and said their Finance Ministers, who like their counterparts from Chhattisgarh, Punjab and Rajasthan, were kept out of the GoM because they had taken a stand contrary to that of proposed agenda at the GST Council meet on May 28. New Delhi : Prime Minister Narendra Modi-led five member selection committee has recommended the name of former Supreme Court Judge Arun Kumar Mishra as the next chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC). However, Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge dissented to the decision questioning the absence of the names of eligible candidates from marginalised communities in short list of 12 candidates. This is the first time in the NHRC s 27 years that the commission will be headed by a former SC judge and not a former Chief Justice of India. The NDA government had in 2019 amended the Protection of Human Rights Act, which earlier mandated that the NHRC chief should be a former CJI. The law was changed to allow appointment of a former SC judge as the commission chief. Former SC Judge Arun Mishra had recently made news for praising the PM as an internationally acclaimed visionary who could think globally and act locally and a versatile genius. He was selected from a list of 12. He retired from the apex court in September The final orders on the appointment of the NHRC chairman will come from President Ram Nath Kovind on the recommendation of the selection committee. Punjab s lowest rural positivity rate in Ludhiana district Ludhiana : Having made a remarkable turnaround from being the worst-hit to the safest district in the state during the past over two weeks, Ludhiana has topped the state with the lowest Covid positivity rate in the rural areas last week. The district reported a 2.7 per cent positivity rate in its villages between May 17 and 25, which was per cent less than the state average of 6.67 per cent rural positivity rate, the data compiled by the Health and Family Welfare Department has revealed. The analysis of rural-urban divide, a copy of which is available with The Tribune, showed that Ludhiana reported 7.2 per cent positivity rate in its urban areas, which was also sixth lowest in the state, and was per cent less than Punjab s average urban positivity rate of 8.92 per cent. The districts, which reported better urban positivity rate than Ludhiana, were Tarn Taran with the state s lowest 2.5 per cent, followed by Nawanshahr 2.8 per cent, Kapurthala and Ropar 4.4 per cent each, Hoshiarpur 5.8 per cent and Gurdaspur and Fatehgarh Sahib 6 Sidhu alerts panel on ground realities in Punjab New Delhi : Days after attacking Punjab CM Capt Amarinder Singh on alleged lack of justice in the sacrilege and police firing cases, former state minister Navjot Singh Sidhu reiterated his stand before an AICC panel formed to r e s o l v e factionalism in the state unit. My stand remains unchanged, said Sidhu, who met the panel headed by Leader of Opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge here today for nearly two hours. I came here to apprise the AICC committee of Punjab affairs and have alerted them about the ground realities. I have echoed the truth of Punjab eloquently, he said, looking upbeat after emerging from the deliberations. The Amritsar MLA said all anti-punjab forces had to be defeated. Sidhu said his agenda was that the power of the people of Punjab the taxes they pay should return to them and they should be m a d e shareholders in the progress of the state. The exminister, who quit the state Cabinet in July 2019 after being divested of local bodies portfolio, has been in political wilderness ever since. The CM, who will meet the AICC panel on Thursday, has maintained that the SIT probe in the Kotkapura sacrilege case was ongoing and justice would be served. Sources say a statement from the CM could be a way out of the current stalemate and for Sidhu s return to the Cabinet. per cent each. Those with the higher positivity rate in the cities included Mohali with the state s highest 16.4 per cent, followed by Ferozepur 15 per cent, Bathinda 13.2 per cent, Moga 11.6 per cent, Pathankot and Fazilka 10.4 per cent each, Jalandhar 10.3 per cent, Faridkot 9.6 per cent, Amritsar 9.5 per cent, Sangrur and Muktsar 8.3 per cent each, Patiala 7.9 per cent, Mansa 7.5 per cent and Barnala 7.3 per cent. The districts with poor rural positivity rate were Fazilka with the state s maximum 15.5 per cent, followed by Ferozepur 15 per cent, Ropar 14.3 per cent, Muktsar 12.1 per cent, Bathinda 11.1 per cent, Pathankot 10.6 per cent, Patiala 9.8 per cent, Mohali, Ferozepur and Mansa 8.9 per cent, Fatehgarh Sahib 7.7 per cent, Barnala 6.9 per cent, Hoshiarpur and Gurdaspur 6.6 per cent, Nawanshahr 6.4 per cent, Jalandhar 5.6 per cent, Faridkot 5.5 per cent, Tarn Taran 4.7 per cent, Moga 4.5 per cent, Sangrur and Kapurthala 3.9 per cent each, Amritsar 2.9 per cent, and Ludhiana with the lowest of 2.7 per cent. As far as overall positivity rate was concerned, Ludhiana reported a daily average of 4.3 per cent between May 20 and 26, which was fifth lowest in the state and was per cent less than the state s average of 6.6 per cent during this period.the districts with lower positivity rate than Ludhiana included Sangrur with the state s lowest 3.7 per cent, followed by Kapurthala 3.8 per cent, Tarn Taran 4 per cent and Nawanshahr 4.1 per cent. Among the worst-hit districts, Mohali and Fazilka continued to lead the state with the highest of 11.2 per cent average daily positivity rate each last week, followed by Bathinda 10.6 per cent, Pathankot 9.3 per cent, Ferozepur 9.1 per cent, Ropar 8.4 per cent, Patiala 7.8 per cent, Muktsar 7.6 per cent, Barnala 7.1 per cent, Amritsar and Jalandhar 6.7 per cent each. Let s know about COVID -19 Covid-19, as we know it is a deadly disease caused by a virus named coronavirus. It's first infection was discovered in Wuhan which is city in China. After that it began to spread to all the countries by communication of people. It is a type of communicable disease which can be communicated by breathing, eating, drinking or touching.we should create awareness to the people about this disease and the steps by which it can be prevented.there are some steps by which it can be prevented. These steps are like we should wear mask, we should wash our hands regularly, we should make social distance to the people, we should not go outside without any reason.due to coronavirus many countries had applied lockdown. Due to the lock down people avoid going outside their house. By living inside the house they are safe.our country had also invented a vaccine to this disease. With the help of vaccine our body is capable to make antibodies against this disease.so we should take vaccine. This is important for all the people. At the last I would like to say stay home stay safe. Gurmanjot Singh Sekhon Manu Vatika School Budhlada (Mansa)

15 Pay close attention to matters of the heart Technology executives are notorious for believing they have special powers and are indestructible. They become obsessed with making money and achieving success to the detriment of their health. I know because I am one of them. Heart disease is the leading killer of adults in the US, and, according to The New York Times, Americans of south Asian extraction are four times as likely as members of the general population to develop it, and tend to do so a decade sooner. The Times article cited a seven-year study by University of California San Francisco and Northwestern University named Mediators of Atherosclerosis in South Asians Living in America, or Masala, which followed more than 900 south Asians in Chicago and the Bay Area. They suffered from high blood pressure, high triglycerides, abnormal cholesterol, and type-2 diabetes at relatively low body weights. I have a feeling that it isn t just my Indian friends in Silicon Valley who need to worry; heart disease is a common problem in the business world also in India. Technology executives are notorious for believing they have special powers and are indestructible. They become obsessed with making money and achieving success to the detriment of their health. I know because I am one of them. I started a company back in 1997, which became one of the hottest startups of its time. All was great until the dot-com bubble burst and 9/11 compounded the economic shock in After a year of extremely long hours and incredible teamwork, we turned the company around and were on track for 200% annual growth rates and 25% profit margins. I was determined to make it as big a success as my previous startup, which we had taken public, and believed that nothing could stop me. I was wrong. My body could stop me. How exercise can help you fight jet lag symptoms Exercise has been known to cause changes to our body clock. But can exercise help jet lag? Finding it hard to cope with jet lag, shift-based work? Doing some excercise can shift the human body clock and help you adjust to the shifted schedules, suggests new research. The study, from the Arizona State University, showed that exercise can shift the human body clock with the direction and amount of this effect depending on the time of day or night in which people exercise. Exercising at 7 a.m. or between 1 and 4 p.m. advanced the body clock to an earlier time, and exercising between 7 and 10 p.m. delayed the body clock to a later time. Exercising between 1 and 4 a.m. and at 10 a.m., however, had little effect on the body clock, and the phase-shifting effects of exercise did not differ based on age or gender, the researchers explained. Exercise has been known to cause changes to our body clock. We were able to clearly show in this study when exercise delays the body clock and when it advances it, said lead author Shawn Youngstedt, from the varsity, adding, This is the first study to compare exercise s effects on the body clock, and could open up the possibility of using exercise to help counter the negative effects of jet lag and shift work. On a flight home from Mexico, where I went to take a short celebratory vacation, I started to feel a shooting pain in my left arm. It was as if electricity were passing through my veins. I ignored it as I had ignored the back pain that I d felt on the cruise to Cancún and my extreme nausea after climbing the Chichen Itza pyramid because I thought I was indestructible. Fortunately, my wife, Tavinder insisted that I see a doctor as soon as the flight landed. But I had not been sick in a decade and didn t have a personal physician. I didn t know whom to call. So we just went to the nearest hospital: The University of North Carolina Medical Center. There, the nurse strapped an EKG monitor to my chest, reviewed the results, and started making phone calls. Then she pulled Tavinder aside to talk to her.before I could understand what was going on, doctors had put me on a stretcher and taken me into an operating room, where I was sedated. I woke up to learn that I had been having a major heart attack and needed placement of two stents in my arteries. The doctor said that if I had checked in two hours later, I would not have checked out: I would have ended up in the 15 morgue. I share this story because I want others who are as careless about their health as I was to realise that they too are vulnerable. You may not subscribe to anything called a work life balance, but your body certainly does. You need to monitor and nurture your body. I used to have an obsession with building businesses and forgot about building health. I was focused on the destination rather than on the journey. I caution you to not do the same. Get regular checkups; exercise; meditate; learn to relax. Do the things that are fun and good for the soul. Antarctic fungus can bring cheaper cancer drugs At present, the anti-cancer drug costs around Rs 2,000 for a vial of 10,000 units, and the monthly cost of treatment ranges between Rs 10,000 and Rs 20,000. Researchers from Indian Institute of Technology, Hyderabad, and National Centre for Polar and Ocean Research, Goa, have isolated a fungus from Antarctic soil and moss that can produce an anti-cancer drug used to treat Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL), which is a common form of childhood cancer. The drug produced from the Antarctic fungi will be cheaper and lead to fewer side effects than the ones currently available in the market, according to researchers whose findings were published in the journal Scientific Reports this month. ALL is a type of blood cancer where immature white blood cells are produced in excess. The chemotherapeutic enzyme currently in use to test ALL, L-Asparaginaseis, isolated from bacteria such as E.Coli and E. Chrysanthemi grown in a liquid medium. The Antarctic fungus, on other hand, can be grown on solid mediums, mostly agricultural waste like rice husk and wheat bran and does not need specialised medium, which brings down the cost of production, said Dr Devarai Santhosh Kumar, principal investigator and associate professor in the department of chemical engineering at IIT Hyderabad. The method can be easily scaled up. We already have the fungus stored in a frozen state so that we would not have to go back to collect samples for expansion of production, he added. The National Cancer Registry programme puts the incidence of ALL in various parts of India between 16.9 and 61.3 per million for boys and between 10.3 and 45.8 per million for girls under the age of 15. At present, the drug costs around?2,000 for a vial of 10,000 units, and the monthly cost of treatment ranges between?10,000 and?20,000. The dosage depends on the height and weight of the patient. ALL patients have to take it from at least six months to several years, depending on when cancer goes into remission. Most people - six or seven of 10 in India - are not able to afford it.

16 16 Article 370 Abrogation: Impacts on Jammu & Kashmir The long-drawn armed conflict in Kashmir has claimed thousands of lives and made the economy bleed, and has posed grave threats to the country s security. It was in 1989 when the insurgency was born, as an indigenous movement against the corrupt governance and autocratic rule of Sheikh Abdullah. Externally, too, Kashmir has long been a bone of contention between India and Pakistan; the two countries have fought four wars over the valley. The insurgency has ruined the normal functioning of the state, and has forced New Delhi to notify the erstwhile state of Jammu and Kashmir (J&K) as a disturbed area and invoke controversial and draconian laws like the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) to maintain peace. Though New Delhi tried to occasionally reach out to Pakistan and even to Kashmiris over the years, but for some brief periods of hope, peace has not prevailed in the Kashmir Valley. As upsurge in protest and violence in Indian-administered Kashmir since July The trigger was the killing of Burhan Wani, the leader of the armed group Hizbul Mujahedin by the security forces in that month.there have been numerous clashes between the Indian and Pakistani military across the Line of Control, as the border between Indian-administered and Pakistanadministered Kashmir is called.incursions by armed groups into Indian-administered Kashmir from Pakistan-administered Kashmir have also continued. In February 2019, more than 40 Indian soldiers were killed in an attack in Pulwama. On 5 August 2019, the Indian Government suddenly announced the revocation of Article 370 of the Constitution, which grants the state of Jammu and Kashmir considerable political autonomy. The Government says this is a long-overdue measure that will help to stabilize the situation by integrating the state fully into India. But there are fears that this move will only add fuel to the flames. Article 370, over the decades, was diluted many times with the consent of the Kashmiris and the elected state government to facilitate integration, better administration and good governance. Despite these dilutions, however, Article 370 bore great symbolic and psychological significance for Kashmiris. It also displayed India s asymmetric federalism, which granted differential rights to certain federal subunits, often in recognition of their distinctive ethnic identity. Before the unilateral decision of New Delhi to abrogate Article 370 and split the state of J&K into two union territories, all pro-india Kashmiri politicians were arrested. Thousands of security personnel were sent in and the Valley was clamped down with severe and all-encompassing communications blackout. This implemented constitutional transformation was done to pave the way for better administration, good governance and economic development of the region. The government also said Article 370 was the root cause of corruption and militancy in the state of J&K. The vested interests in Kashmir, be these politicians, bureaucracy, businessmen, judiciary, etc., have misused Article 370 for their own nefarious purposes, by exploiting the poor and the down-trodden people of the state. The rich have consistently used Article 370 to ensure that no financial legislation is introduced in the state, which would make them accountable for their loot of the state treasury. These include the provisions dealing with Gift Tax, Urban Land Ceiling Act, Wealth Tax, etc.. This has ensured that the rich continue to grow richer and the common masses are denied their legitimate share of the economic pie. Article 370 has also helped create power elites and local Sultans, who wield enormous power, which they use to trample upon the genuine demands of common people for public welfare. As no outsider can settle in the state and own any property there, the politically wellconnected people stand to gain enormously. It is these influential people who make the rules, decide the price and determine the buyer, since any competition from an outsider is completely ruled out. This way, land resources are cornered by the rich and mighty, causing huge revenue losses to the state. These vested interests have gained much financial assistance from India which they have used to build separatist mindsets and secessionist lobbies with which they blackmail India. To the gullible people of Kashmir, the abolition of Article 370 is projected as a catastrophic event that will sound the death knell of Kashmiri Muslim culture, but in actual fact, this argument is a ploy to prevent assimilation of Kashmiris into the national mainstream. The bogey of threat to the Kashmiri identity that the abolition of Article 370 will pose is merely a ploy to camouflage the political ambitions of the leaders. Actually these very people cause a great damage to Kashmiri culture, as no culture can survive without the stimulus of outside contact and opportunity to cross-fertilise. One of the worst human tragedies the state faces is the denial of basic democratic and citizenship rights to nearly 600,000 refugees from Pakistan who entered the state at the time of partition or as a result of wars between India and Pakistan, thereafter. These refugees have made the state their home for the last over six decades, yet neither they nor their children can get citizenship rights in the state, as result of the applicability of Article 370. They can neither vote nor fight election; they cannot get loans from the state nor seek admissions into various professional colleges of the state.the citizens of Jammu and Kashmir become citizens of India automatically; whereas the citizens of India have no such right when it comes to their claiming a similar right in the state. Consequently, the citizens of Jammu and Kashmir can own property and settle anywhere in India. On the other hand, Article 370 prevents any Indian from claiming any such right Advantages of Revocation Article 370 -Finally, it is One Nation One Constitution. This will instil the feeling of unity among all citizens of India. -It will open doors for private sectors to invest in J&K. This will boost the economy of the state. -There will be the scope of other job opportunities now apart from tourism. -The centre will be able to provide better medical facilities to citizens of J&K now. -Appropriate measures to control corruption can be taken now by the central government. -Authorities are in a better position to curb terrorism now. Disadvantages of Revocation Article 370 -Kashmiri citizens will no longer have dual citizenship, which is not going down very well with many locals. -How the article 370 was revoked has strained the already delicate relations of India with Pakistan. -There were several presidential orders issues under Article 370. Repealing it just like that will create practical difficulties and political vulnerability. -Dr. Dimpy Gupta BDS, MBA(Symbiosis, Pune) Relationship manager (Indus Hospitals(Mohali, Dera Bassi, Fatehgarh Sahib,Punjab -Overall it has instilled fear among a section of citizens about security. Many dread that the way Article 370 was revoked, the government might take similar actions in other states and people will have no say. It is a threat to our democracy. -Certain sections of the society have started threatening that they can now marry Kashmiri girls since they can now marry outside of J&K state without losing their citizenship. This is sexist and is a threat to the safety of women in Kashmir. According to a report by the Union Ministry of Home Affairs, incidents of terrorism in Jammu and Kashmir have declined by about 36% after the abrogation of Article 370. Before August 5, 2019, Kashmir was a nominally autonomous region. After August 5, it has become virtually a settler colony in the making. Kashmir thus became an annexed territory where all existing structures, the majority of them Indian-made, were dissolved so they could fit into the vision of India held by the ruling BJP, whose founding fathers were never comfortable with the unique constitutional status of the only Muslim-majority state. The silence of people about the drastic changes in Kashmir should not be ignored. Developments have been coming hard and fast: the abrogation of Article 370, the bifurcation of the state, a downgrade to a union territory, domicile law changes, delimitation of constituencies, notifying strategic areas for use by the army, a six-month political logjam followed by a pandemic lockdown, and a connectivity embargo. All these moves are fanning the flames of popular anger and it sooner or later it will burst out in a disaster. At the point, handling the resulting crisis would be an uphill task for New Delhi.

17 World Bicycle Day on June 3 The Bicycle is a symbol of sustainable transport The General Assembly of the United Nations passed a regulation and decide that all member countries would celebrate World Bicycle Day on June 3 every year. It aims to promote development for stakeholders, strengthening physical, mental health, wellbeing, and developing a cycling culture in society. The Bicycle is a symbol of sustainable transport and conveys a positive message to foster sustainable consumption and production and positively impact climate. The Bicycle is still the best ride in terms of environment and health. If we use a bicycle to cover a short distance, this will reduce the consumption of hundreds of litres of petrol every day. At the same time, the pollution level of the city and the country will also be reduced. While the advantage of a Bicycle is that if you do not do any other physical activity, you should cycle for at least 30 minutes daily. By cycling daily in the morning, your fitness is maintained. Cycling regularly can relieve patients with knee and joint pain. The most significant benefits of cycling are calories burned and weight loss. You will be surprised to know that the immune system works properly by cycling. According to a report, by cycling half an hour daily, immune cells become active, and the risk of getting sick is reduced. Sugar patient also benefits from regular cycling. Regular cycling also leads to cardiac exercise, which is very beneficial for our heart. In 1817 Karl Dress, a government official engaged in the service of the German Duke ruler for the first time, created the world's first twowheeled Bicycle. It was named 'Drasini,' which was later called Bicycle. It had neither chain nor paddle to drive it; the driver had to speed its wheels with the help of his feet. How Bicycle Day started? The petition was filed by Professor Leszek Jan Sibilski of Montgomery College in the United States and his sociology class to mark World Bicycle Day. It was later widely circulated on social media, and it was decided to celebrate June 3 as World Cycle Day, which was supported by 56 countries, including Turkmenistan. The country of bicycles Netherlands: No country or city is known for its buildings or natural beauty, but the Netherlands is the only country known as a country of bicycles. In fact, the Netherlands has the most bicycle culture. The most remarkable thing about this place is the love of two people for bikes. The government has promoted bicycles to save the country's natural beauty. That is why ordinary citizens and the Netherlands' prime minister, Mark Root, travel to the office on a bicycle. Also, More Canadians are cycling today than twenty years ago. While overall rates of cycling for transportation are still low, many communities across Canada have seen their rates double, and in some places, over 20% of people cycle to work. Canadian cities of a variety of sizes such as Whitehorse, Regina, Halifax, Thunder Bay, Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa and Montreal all have multiple census tracts in which bike riding is the main mode of commuter transportation for more than 10 per cent of people. In numerous neighborhoods over 30 per cent of commuting is now by bike. Some bicycle shops across Canada were so busy with a pandemic-triggered boom in sales, Things spread all over the country. Whether it s Toronto, Calgary, Halifax or Vancouver, bike shops have all come under fire. The surge started in March 2020 last year. Bicycles provide outdoor activities during COVID-19 travel bans and confinement orders when staying indoors is suffocating or dangerous. Health Delaying board exams will hamper admissions, students future plans CBSE has proposed conducting the exams between July 15 and August 26 and the result to be declared in September THE proposal to conduct Class 12 board exams in July-August with the evaluation process stretching up to September, if accepted, will hamper the college admission schedule and may affect plans of the students who wish to study abroad, according to school principals. The Central Board of Secondary Education (CBSE) has proposed conducting the exams between July 15 and August 26 and the result to be declared in September. In a high-level meeting on Sunday, the board also proposed two options: conducting regular exams for only major subjects at notified centres or holding shorter-duration exams at the school where a student is enrolled. The new proposal is likely to cause a ripple effect in the education space, as a delay in holding board exams leads to a delay in college applications, admissions and the start of the new academic year. If there won t be enough gap between the board exams and university entrances, then the students won t get time to prepare for their entrance exams, Rajat We all are aware the COVID situation is highly unpredictable, we can never be sure about the situation at that time. Keeping this in mind, delaying the exam and hence the result is not suggestive. Delaying the examinations again and again puts the students under a constant mental pressure which can have adverse effects, he added. the academic calendar in America, Canada, New Zealand and the UK begins usually in September. Students who wish to study abroad will be able to take admission in September edition. While board exams scores have limited impact on foreign university admissions, passing Class 12 is definitely a must. The whole calendar may go for a toss in Indian universities and colleges too, The idea to Surjit Singh Flora 17 officials recommend cycling and other outdoor activities and warn of the danger of spreading the coronavirus in stadiums and public transportation. That's provided a surge in demand for bikes. For the poorest urban areas, which often cannot drive privately, walking and cycling can provide a form of transportation that reduces the risk of heart disease, stroke, cancer, diabetes, and even death. A simple, inexpensive, reliable, clean and environmentally friendly sustainable tool. The Bicycle can serve as a means of development and not only as a means of transportation but also as a means of access to education, health care and sports. The interaction between the Bicycle and the consumer promotes creativity and social engagement and the consumer. Instantly raises awareness about the local environment. The Bicycle symbolizes sustainable transportation and sends a positive message to boost productivity and positively affect the weather. The logo for the day was created with the help of Swanson. It symbolizes different types of cyclists around the world. The basic message is that bicycles serve humanity the significance and impact of World Bicycle Day. Surjit Singh Flora is a veteran journalist and freelance writer based in Brampton. 6 Havelock Drive, Brampton, ON L6W 4A5 Canada reduce duration of exams from three hours to 90 minutes will not be helpful as the virus takes only seconds to infect. There should not be any board exams this year. Whether the paper is going to be for three hours or 90 minutes, would be immaterial as the virus needs only seconds to infect. Also there is a talk of a third wave that would affect the children more. So, is it wise to expose them? Vijay Garg Ex.PES-1 Retired Principal Government Girls Senior Secondary school MHR malout punjab

18 18 ÀÈÙÈ ÒÀ È Ò «ÍÃÀ È «Úμ «È È Ø ªÁ À Δ «ÏÓ appleδ ª Á «Ù apple ø apple øáapple Á ÓÈ μ Δ «øá Δ ÚμÒ «È apple Ó appleá ª ª Ó «È È «øâ - «Î apple øáapple Ãμ«Ø«È appleδ ÍÀ Á ÀÕ Ø Δ È Ø Δ apple,fiøapple,«î apple  «Ó Ó «È ÈΔ «øá Δ Á «μ «μ «Ï«ÍappleÂΔ μá ÀÕ Àapple ÈΔ «μò ÁΔ À «apple «ÓÈ μ ÔÂÈ Â Ò Δ Δ apple «apple À, ª Á ËÈ ÚΔ «È «Ó È apple Ò ÈÕ appleø Δ ÍÛ Ó È ÁΔ apple»appleâ ÚΔ Í»appleΔ Ø apple Δ À «Îapple ÚΔ «ÁΔ «øá Δ øáapple ÙΔ È Δ ÀÕ ÙΔ ÚÒ ÍÁ appleêª ÁΔ Íà ÍÂΔ ÍÁ appleêª ÁΔ Ï Â Â «Ú øáδ ª Á ÈΔ ª Á apple ÓΔapple ÓÈ μ Á ΔÚÈ ÙΔ Ì«apple Ø ΔÁ Δ,Íapple À Ú «Ú È Δ Á Õ ««ª Á ÊÈ À «apple ÓΔapple Δ È Δ øá  apple Δ ÓΔapple È Δ øá Õ apple»appleδ È Δ «apple ËÈÚ È Á ΔÚÈ «Ú ÙΔ ª Ø Â Â apple Δ ÏøÁ ËÈÚ È ÚΔ ØÚ ÕÏ Óø ÒΔ «Ó apple⪠«Ú ÏÀ ÒØ ÚΔ «øâ Ã Â Ø Á È Â Ø Δ fi μ Δ fiω ÍÛΔ «Ú ΔÚÈ apple «apple ÓÈ μ ÚΔ ÙΔ ª Ì«apple ΔÚÈ apple «apple Ø Á ÀÕ««ÙΔ Á ÏøË ÍÁ appleêª È Ò È Δ À Δ Á ÏøË Ø È Ò Â ΔÚÈ Δ Á ø È Ò ÀÕ«ø «μ Ó È«Â appleδapple ÍÃÂΔ««apple À, Ø øâ ÒÈ «Ï ÛÁΔ ÀÕ «øâ «μ «Ø «Δ «ÊÂΔ Ø «ΔÚÈ μâ Δ Ú apple «ÿ ÂØ ÁÏ Ï appleδapple μâ ÁΔ «μ ÍÃÂΔ «apple «Á ÁΔ ÀÕ «øâ Á «È È Á ÓÈ, appleδapple  Á Ì μâ ÍÃÂΔ»Ò ÍÃÌ Ú ÍÀ Á ÀÕ«øÁ Δ «μ ØÂΔ ª ÌappleΔ ÀÕ μ μò Á ÁØapple «Úμ apple «μ «Ú ÂΔ «È «Âapple ª ÁΔ ÀÈ È apple«øáδ À, «Í appleøï apple ÁΔ, «Í Δ ÈØ appleδ ÁΔ, «Ï apple appleδ ÁΔ, «Í Ï쫪 ÁΔ ÍÛ Δ ÁΔ ÀÈ È apple«øáδ ÀÕ apple «Ó ΔÏ Á μò Ø Á À ª «Îapple «øâ appleè ÁΔ Δ apple»appleâ À  apple «Ó ΔÏ Á μò Á ÚΔ È Δ Ø Á ª «Îapple ÚΔ «øâ È Δ appleèδ ΔÁΔ «««øâ Δ«Â ª «Û μò Ø ÀÕ «øá Δ «Úμ Ó apple«δá ÀÕ apple «øá Δ «Úμ Ø Δ ÚΔ Ó «Ò Ú Âª ÿïapple È Δ ΔÁ Ø Ó ΔÏ Á Ó apple ΔÁ ÀÕ μ μò Δ «Ú ÂΔ «ÏȪ μò ÂØø Δ «Ø Δ -ÓØ Δ μò ÁΔ ÚΔ ÀÈ È ÓÈ «Úμ appleμ ÒÀ Á È Â apple «ÁÈ μò ÒÀ Ø Δ ªÁ È ««Â «Âapple ª È Ø Ú, «Âapple ª È Ø Ú Õ ÀÈ È ÒÀ Ú Ò «Ú ÂΔ Ωapple À ª ÓappleÁ Í Δ ÂappleÎ ÂØ Δ ÓÈ «Úμ Ú Ò Ï ÒÀ Á À Â Í Δ ÂappleÎ ÂØ Δ Èª Ú Òª Á ÈÀ «Ú μâapple Ï ÒÀ Á À Õ ÁØ Á ÓÈ ÀÈ È Â ÈÀ «Ú «Ú appleª È Ò Ì«apple ªÁ À Â Ò «ÍappleÀ È «Úμ apple» Ø ªÁ À Õ ÂØ Ï Á «Îapple apple» Â Ø ªÁΔ À «ÏÓ appleδ ª Á «apple Ø ÁΔÕ ÁØ ÀÈ È Ú Ò «Ú ÂΔ Ø Δ «ÏÒ μò Ø Δ ÓØ Δ «ÏÓ appleδ ÚΔ Òμ ªÁΔ À ª «Ú ÂΔ «ÏÓ appleδ Ï apple apple «ÁÈ Ø Ø «øâ «Úμ apple«øá À  «øâ appleè ÁÚ Δ ÚΔ Í»appleΔ Δ Âapple ª apple È Δ apple Í ÁΔÕ Δ Ú apple ÀÈ È appleè «Ú ÂΔ «μ ÂØ È ª «ÏÓ appleδ ª Á «apple Ø ªÁ À  ØÒΔ ØÒΔ ÚμË «ÍappleÀ È ÚμÒ ÚË apple» Ø ªÁ ÀÕ Δ Ú appleδ «Ú ÂΔ Í Δ È Δ ÁΔ ««ÍappleÀÙÈ ÀÕ «ÍappleÀÙÈ «Úμ «Ú ÂΔ Ó appleá À «Ó appleδ «øá Δ Δ «Ú ÁΔ À Â Ò Â «Ú Δ apple«õ ÓÁÁ ÒÀ Á «Ò Á ÚΔ À Íapple ÓÈ «Úμ Ø Δ È Δ ÏμfiÁΔÕ «ÍappleÀÙÈ μ«â «μ ÒÀ Á À  «Ú ÂΔ Á ÚÀÓ È ÚΔ ÿ Á ÀÕ Δ Ú apple ª «ÍappleÀ È «Úμ Δ ÒØ Á Δ ÚμÒ ÚΔ ÁÓ ÒÀ Á ÈÕ ««Úμ «Ú ÂΔ Í«appleÚ apple Á ÓÀ Ïappleª ª ÁØ Âª- «ÓμÂappleª ÂØ μò Ù appleδ È Ò Δ «Ò ÚμÒ Íà appleè ÍÀ Á ÀÕ Ò «ÍappleÀÙÈ Ò Δ Ó ÂΩapple  ÁÚ Δ ÁΔ ÒØÛ È Δ øáδõ Ò «ÍappleÀÙÈ «Úμ ÓÈØ««Â È Ò Î «Á Ø Á À  «ÍappleÀÙÈ ÍÀÁ appleè Ú Ò appleè ÚμÒ «Ë È Á ÁΔ apple»appleâ øáδ ÀÕÁapple«Ó È «ÍappleÀÙÈ «Úμ ÓÈØ «Â ÚΔ Ï Â appleá apple øáδ À Â Δ ÒØ ÁÚ Δ ÁΔ Ï «Í Âapple Δ «ÁøÁ ÈÕ ÓÈØ «Â «øá È Á Â Δ ÓÈØ«Ú«ÈΔ È Ò ÏÀ Í Δ Ò  «È Ò Ò μá Ó «Ò ª Ï apple μòï  appleá ØÕ ÓÈØ «Â ÁΩapple È Â Δ Í Ó», Ì ÚÈ Úª, Ø ª  «Ú apple Ófi «øá Δ «Úμ apple Δ ª Ó«Úª  ÂÈ Á»apple appleè Á Íapple Ò appleøõ Í Δ «øá Δ «Úμ Ó apple«δá À  apple ««Û ÓμÊ «ÓÒ ΔÁ ÀÕ ÁØ ÚΔ ««apple  Á apple, μ - «ÓμÂapple ª «ÔØ Δ «ÓÒØ Âª Í»appleΔ Δ È Ò «ÁÒ ÂØ Ú - Ì Ú Íà appleøõ «øâ «ÍÃÀ È Ú Ò «È È È Ò Ø Δ ÚΔ apple«í øá È Δ appleá Á«apple«Ú Ò «È È È Ò apple Ø Δ apple«í øá appleá À Õ«Ò Δ «Ø Δ «Δ «øá Δ μ ÏÂΔ appleè ΔÁ ÀÕ ± Ó apple øáδí øïø apple appleδ Δ»Ò «Íø Δ, «ÎappleØ Í apple øíapple ÈøÏapple- appleá ÁΔ «ÓΔ Â... Ë Â - «Í Ò «ÁȪ ÂØ apple «ÍÃ Δ ÚμÒØ Í apple» Ó apple μ ΔÂΔ Ú ÒΔ appleá ÒÀ Δ fi ÍÛ È Â È «ÓÒ «apple À Õ Íø Ï Á «μ appleá apple «Ï È øáapple ΩÁ Ë ÒÀ ΔÂΔ appleá  ÍÃË È ÓøÂappleΔ ÓØÁΔ ÁΔ «ÂÔ ÏΔ ÒÀ ΔÂΔ ÓÈ ÒÀ «Í Ò «ÁÈΔ ÎΔ appleωò appleμí È «Ó«Ò Δ Õ ÂØ Ï Á «μ ΫÒÓ ÁΔ Ù»«ø ÁΩapple È «ÒÛ ÚμÒØ ÒÛ Δ μ apple» ÿapple Á øáapple Ò Úª Ò Δ ª Δ ª È Õ «Ó μá ÚΔ Δ Ì«Õ «apple «fi ÒØ Ú apple Ú apple «Ø «Δ ª apple ª apple Í»appleΔ «μ ΩÓ ÈÓØÙΔ Â appleωò appleμí Á «Ù apple Ï apple È «ÚΔ «μ Úμ Δ apple Á «ÚÙ À Ø Á «ÁȪ ªfiΔ appleª Íapple «ÎÒ Ò appleá ÁΔ «ÓΔ Â Â fi «Ú apple Í Ù apple apple ª Õ Ó øáapple appleá ÁΔ Δ «ÓΔ Â À «Â Ï Â ÿμ apple È Â Ú «ÓÒ apple Δ À Õ apple «È È ÍØ Í «Ï Á È Ò appleá ÁΔ «ÓΔ Â Á appleê μ Á «Ú Δ «ÁøÁ À Ì Ú «apple «È È apple Ó Ò Â «Â Ø Δ È Ø Δ appleá appleá «Ú Δ «ÁøÁ À Õ appleá apple «Ï È ÂØ ÒÀ ˪ Á «apple ª  «È appleá ª apple Í Δ «øá Δ Á Ò ÓÈØappleÊ Í Ò ÁΔ Ï Â Ø«ÙÙ ΔÂΔ À Õ Íapple μ Δ À «È ÚΔ ««ÚÙ» ÁΔ Ø«Ù È Δ ΔÂΔ «Òμ «ÚÙ À «appleá apple Δ fi Íà Í øá À ª È Δ Õ Ó apple «È øáapple «ÙÏÁ Ï Â «apple ÂØ ÂÀapple apple È «fi Âappleª appleá ÁΔ «ÓΔ Â Á øïøë «Ú Ò ª Õ Ø ÁÀ ««Í øá È Δ «ÚΔ apple»appleδ È Δ Õ ª «μ μò ««ÚÁÚ È «Ï È «Í Ò Ó appleá ÁΔ «ÓΔ Â Â È apple»apple Í «Δ  Úμ Úμ apple Δ Ò apple Δ Ú Ó Ófi Á ÔÂÈ Δ «Δ Õ Ï Â ÒØ ª Ò Δ μ appleá ÁΔ «ÓΔ Â «Áapple  ÏÁÒ μ Δ À «Δ Ó Ò ÂØ Óø Á Ò Δ Íø apple Í Á ÓμÊ appleøûª apple Í ÁΔ Óø apple appleá apple Δ appleá Ó Ú Á ª Í appleøï apple  apple Í ÍÀ Âapple ÚΔ apple» ÿappleª øáapple appleá ΔÂΔ ªÁΔ À Õ Ëª Á «apple ª Â Í Δ ËΔ ª Í μâappleª ı Âapple Èμ apple Û appleá ª Á Ø ÚΔ Ó μò À «μò Òμ À «Ì Ú Ï Á «Úμ ΩÒ Á Í È Ø Δ Îapple È Δ ÍÀ Á Õ Δ Ú apple «ÚΔ Ú ««À «apple» ÿapple øáapple appleá appleè ÂØ Ï Á Ï Â apple «È È Í ÿappleª «Úμ ÓΔ Â apple Ϫ Ò Á È Õ «ÚΔ Ø Á «ÚÙ À ««Îapple μêø appleá ÁΔ «ÓΔ Â Δ apple«ªáδ À Õ Á «appleï Δ Ú apple-ú apple «È ª μòª Á ø È appleè ÂØ Ï Á  ÓÈ Δ ÚΔ appleáδ À Õ Íapple Δ È ª Δ appleá ÁΔ «ÓΔ Â ÿ Í «Èμ Δ «μ⪠ı Âapple Úapple ÂØ ÚΔ apple È Δ apple apple Õ Δ Ø fi ÚΔ Óø À Ó Ò Â ÍÃÓ apple ÂØ Óø Δ Õ Á Ë appleδ apple» ª Á Ó apple Òμ fi ÚΔ Íà ÍÂ È Δ Ø È ª Á ÍμÒ Âª Í ÚΔ fi È Δ À Õ Íapple Δ apple Á «μê ª Õ Í ËΔ ª Í μ⪠ ÍÀ ÁΔ ı Âapple Δ Ò Ò ÛΔ ª μ Á «ÎappleÁ ª Õ appleï Δ Â Ó Ò Â ÌappleØ «ÏÒ Ò È Δ À apple» ÙÏÁ  ÚΔ ÌappleØ È Δ À Δ Á Ë appleδ apple» ª ÁΔ ª Í» ª ÓappleØÛÁ «ÎappleÁ ª Õ ÍÂ È Δ Ò Á Ú Δ Õ «Δ À «ËΔ ª Í μâappleª ÁΔ Âapple «È È Δ fi appleè ÍÀ Á À Íapple È ª ˪ Á «apple ª Â Δ «ÓÒ fi ÚΔ Ófi È Δ ÍÀ Á appleδ «Ò«Ò Ó μ «μê Õ ÍappleÓ Ùapple ÂØ «ÚÙÚ μ μ«à Δ «Â ÚΔ È Δ apple Õ ÒØ ª ÁΔ Àapple ÈΔ ÁΔ μá øáδ À «ËΔ Í μâapple  ΩÒ Á Âapple Ø Δ ÚΔ appleá apple ª ÃøÊΔ «øÿ appleá appleè Á ÓΩ È Δ «ÁøÁ Íapple ÁØ ÁΔ Óø Í»appleΔ Ø ªÁΔ À ª Δ Ó Û «Ó»ø ÚΔ È Δ «Ú Á «ÚÂΔapple Ó Ø μ«à Õ «μ Øapple «ÂÓ ÁΔ μò À ««Ú Ù ÁΔ ª ÓΩ Ú apple ÁΔ apple» Â Δ Ùapple Ï ÁΔ ª Í Δ ª ÂØ øáδ À «Îapple Δ «Ó»ø È Ò appleá ÁΔ «ÓΔ Â ÁΔ μò appleá ª Õ ÂØ Ï Á ÓΔ apple Ï Á Ø Ωapple» Δ «Ú ª «Úμ Í Á ª ÂØ Ω Ó È apple Ø Á À Õ «Øapple «μê Ó μá «Ú appleè ÔØ À «ÁØ «ÚΔ «È È Á «Ú øá À ª appleá apple «Ï È øáapple ÚÒ È ÁΔ Δ «appleùâ Á apple Δ ªÁ È Ï Δ Á apple «Ú «Úμ appleμ apple»á Í ÂØ «Ú fi È Δ appleá Õ Ø fi Δ Ï appleª  Ïappleª «Ú ÍÛ Á ª È ª ÂØ Δ «Ú Ìμ Á ª «Îapple Ò Δ appleá Á Ó È Δ È «Ú ÒØÌ Ò Ò Â ΩÒ Áª ÁΔ ª apple ª ÂØ Ï Á appleá ÁΔ «ÓΔ Â Ò Δ fi ÚΔ È Δ ÓÀ ª «Δ ÍÃÂΔ øá «apple Úapple apple  fi ÂΔ Ó apple«á ª Δ Δ «apple  «apple Ò Ò Ó apple Òμ appleá appleá ª Õ Δ Âª Ó Ò Â Á ÚΔ ÌappleØ È Δ appleá Δ «Ú apple «Áμ À «μò ÓÀ È Δ «øá μ Ó Á Ò Â Ú Ø «μëapple  apple μò È Õ Ó Á appleø Ú Ø «È ª «Ú ÂΔ ª È apple» ÿapple ÂØ Á  Íà Í ΔÂΔ øáδ À ÚΔ Ùapple Ï Â ÓΔ ÁΔ «ÓΔ Â Ó È «ÁøÁ È appleá È Δ Õ Ï Â apple «È È ««ÓÒ Ø Ú apple Í«Òª ÓΔ Â Ùapple Ï ÁΔ appleμ ÚappleÂØ appleá È Â Î apple apple» ÿapple Á È μê appleá ÁΔ Ó ÈÂ Δ À «μòª Δ «apple ª ÁΔ Ófi ÂØ Ï apple È Õ apple «Úμ «μ Ø Âμ apple μ Á ª «Ï  apple ÒØ ª ÚÒØ appleá ÚÒ Â ÚÒ Í Δ Ò Ò Ï ÓÀ Íμ Í Á Ò Δ Δ apple» Ó apple μ Δ ªÁ À μ ÓÈ È Ò È Δ Õ««apple μ ÓÈ È Ò ØÚ ÂØ Íapple «Ò Δ ª μòª Á apple Î «Ú Δ Á Ú «μ È Δ Ø «apple Õ apple apple» Ó apple ÂØ apple ÒÀ Á Ò Δ μ ÓÈ È Ò appleá ÁΔ Ò ΔÓÂ Í apple» ÿapple ÓøÈΔ Â ÃøÊΔ «øÿª Á «Â apple appleδ  appleá ÁΔ «ÓΔ Â Í Á Ø appleμ Úª «Â apple Á Δ ««Ú Δ Â Ó ÁΔ ÌÒ Δ À Õ apple Δ ÚΔ Ó Á μ È ÓøÈΔ Â appleá ÚΔ «ÓΔ Â È ÓøÈΔ Âª ÒØ Â Á Ó μ«appleè ««ÒØ «Û apple  apple Í È Õ Ò «øáapple «øÿ ÓΔappleÍ appleδ Ϋapple ÈØ Ô». À.. appleøè Á Ò ÍΔ«ª Á appleè ÓØ apple «Ò Ì Δ ªÁ ºÊ Ò Ø Ò «ÿ ª ÙappleΔ Ø Â Òº Á appleó «ÿ Ó apple È Ú Ó apple appleø «Ò, T«ºËapple ÓØ apple «Ò Ì Δ È Ú apple Ú apple? ÂÀ ª «ª appleøè Ø «Δ ÚΔ «ÁÈ Í«ÒªÕ ÿapple ÏÀ apple Ó È Δ Δ ªÁ  apple ØÒØ ÕU T ª  «ºÂ «ÁÈ appleøè À apple «Úº Á Ò Ø Δ Ø «ΔÕ Á Ï appleª «ÁÈ ÿapple «Úº «ªÂÚ ΔÂ Â Ï Ï º Á Á apple Ë ÈÚ Á appleè º«Ò ªÕ Ϻ Ï Ï Δ ÁΔ «ÃÍ È Ò È Ï Δ È Δ Âª ºÒ Δ Ò È U appleè È Ó È ÚºÒ ºÊ ØÛÁ Ø «Õ TÁ apple «Î Ó±  apple «Á ª Á Õ Ï Ú ±Î Ï «ÂÀ appleª È «º Á Í Δ È Õ appleª Á Ë ÈÚ Á appleè ÁΔ Ï Â± º ª Â Ò Û º«Ò ªÕ «ÊØ Δ Ú Í Ó Û,  appleδ È Ï Ú Ò º Á Á appleøè appleè H «ÁÈ ÂØ Ù«apple Á Úº Íà ΔÚ ÍÂ Ò «Úº ÚÀ ΔÒ apple  «Í «Á Δ ÓΩ ÁΔ ÒÛ Δ ÒÛ «apple Õ «Û Á È Δ Ï «,  apple Úapple Ë Ì Âª Δ Ï ±?U Ó apple ÁΔ ºÒ Ó Δ apple «Úº Û Óº «Â «Ú apple appleè ÊØ Δ apple appleδ Úª ÿapple Ó Û «Õ ÏÒapple «ÿ «ºË± Óª À Í ØappleΔ «ºËÚª

19 19 ÒÛ /ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ ÀÈ Δ È μ «μ ÒÛ E - IT BG Ú Â ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ. Δ ßÍapple appleè «Û ÒÛ Á Ìapple E -GT BI 鱧 ÀÈ Δ È ÒÛ Δ Á «appleùâ «Δ IHEEE- ************************** μ «μ Ë ÒΔÚ Ò, Óapple BE Ò, μá E Ò «Ë «Ò «Úμ BE Û ÓΔÈ «Ú apple ÚΔ Â ÀÈ ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÍΔ. apple. «Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple ************************** μ «μ ͱßÈΔ, Óapple BE Ò, μá E -HT MSC-IT Ò Δ ÀÈ Δ È ÒÛ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple Δ-Ó carillion.ca ************************** «ß ÒÀ ÂØ Í«Û Óapple BH Ò, μá F Î μ,úëδ Íz Íapple Δ Need a Life Partner Need a honest, good behavior USA living life partner for 50 years smart, slim, healthy and independent Indian women. She is divorced and living independent in NJ. No cast bar. Just serious person contact. on Preetnama office number or - Ph Û ÓΔÈ,«ß Δ «Úμ ÚËΔ ÈΩ appleδ appleá ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÍΔ. apple «Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple ************************** «μ ÏΔ Àμ, Óapple Ò, μá E -G: «Ï È appleá ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple GGH-HCH-EIHI «ß Δ - IHGBGAIFBA ************************** μ «μ,ó ÀÈΔ Ò «ß ÈΔ apple, Óapple BG Ò, μá E -AA ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple ************************** μ «μ,ë ÒΔÚ Ò Óapple BE Ò, μá E Ò «Ë «Ò «Úμ BE Û ÓΔÈ,«Ú apple ÚΔ,  ÀÈ ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÍΔ. apple «Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple ************************** μ «μ ÒÛ Δ Óapple BE Ò μá E Î μ M.A Ò Δ μ Canadian μ «μ ÒÛ ÁΔ ÒØÛ ************************** μ «μ ÒÛ Canada «Úμ Student BD Ò, μá E -I Ò Δ Canada P.R ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ IDAGB- ************************** μ «μ BD Ò μá F Î μ ÒÛ Ò Δ Canada ÁΔ P.R ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ All Family well settled in Canada. «ß Δ ************************** apple Ó Û Δ «μ, «Ú apple ÚΔ Â ÀÈ ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À, Óapple BG Ò μá E ßÍapple **************************** Need a Bride Need a bride for New York living 26 old, hands9ome Indian Sikh boy height 6' working with software company. Need a beautiful USA living nice behaviour, simple girl. no cast bar. no dowry Contact : contact : ÀÈ Δ È «ÓΔ z apple Ó Û Δ «μ ÒÛ Δ July HG Born E GT(B.Tech), ÓÀÈ apple ÁΔ ØÏ appleáδ Ø Δ Í«appleÚ apple ÒÛ Δ Ò Δ ÀÈ ÂØ ÔØ Úapple ÁΔ ÒØÛ À ± À /Úapple Íapple«Ó μâ Ø ÒÛ Â ÚΔ «Ú apple Δ Á À,Ó ÒÚ È±ß Í«Ò ÒÛ Δ Á apple Í«appleÚ apple À Óß È «Úμ well settled À Õ Í Biodata / Picture deepedmontoni' gmail.com. (whatsapp) or Call ' ************************ ÂappleΔ ÒÛ Óapple CF Ò ºÁ E -H πá Á appleøï apple, ÌÀ ÓappleΔ «Ú Well Seattled Ó ÁΔ Î ΔÒ Already Apply ΔÂΔ Ø Δ Δ, Ú Â ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ ÀÕ Óπ ÁΔ ÌÀ «Δ Δ Ø Δ ÀÕ Ø Δ ÂΔ Ï ËÈ È Δ Õ Íapple : +A FDF-BHG- IHHG ********************************* «ß Δ apple«ßá μá E Î μ G «ß Óapple BF Ò ÀÓ ÏΔ Í,Ó apple «ß ÁΔ ÈΩ appleδ appleá ÒÛ Ò Δ ÀÈ apple Δ ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ, ÂΔ ÏßËÈ Ø Δ È Δ ßÍapple - GEHIACGEGB GIGCAFGIFG ************************** apple ÓÁ Δ «μ Ò, Óapple BG Ò μá E Î μ I «ß,BSC IT ÒÛ Ò Δ ÀÈ Δ È ÍΔ apple «Δ È ÒÛ Δ ÁΔ ÒØÛ À ßÍapple :FCI- *********************** Á Ï Δ appleμ ( apple Ò ) apple ΔÚapple, Á Ï Δ G Ò Í apple Ò «ß Óapple CC Ò,E I μ «μ Ò Δ ÍÛΔ «Ò Δ, ÀÈ Δ È ÒÛ Δ ÁΔ apple±appleâ À Ú È ßÍapple apple Á È (Á Ï Δ) («ß Δ ) *********************** Jatt sikh dhanoa 27/5,7 Dentist girl in India looking for a suitable match doctor/engineer boy India or abroad. Contact India ************************* 31 year old Sikh Khatri/arora boy 5feet6 Canadian university graduate with business degree and working in medical science field looking for a well eduacated girl from Khatri/arora/ramgharia family. Please contact Ó ÁΔ ËΔ Á Ú Ï ÍappleÓ ÂÓ È ÓÈ μ «μ Ø «Δ Ï «Δ Á È apple ««Úμ Ø Δ ÚΔ Ì Á Ì Ú È Δ appleμ««δõ ÍÃø» ÍÃÓ ÂÓ Á Ï ÓÈ μ Òμ - Òμ Ã Δ ª «Ú Úø «Áμ ««Á ÈΔ ª øáapple ÈÓ Á Ë apple Â Δ ÓÈ μ ÁΔ Â Â ËappleÓ «È «Â Δ ªÁ È Õ Í apple ÂÈ Ó ÂØ Δ ÏÃ Ó Ì ÂØ μâó apple Δ Á Ó«fi ªÁ À »Áapple ÈΔÚΔ ÂΔ Á Õ «Ì Á- Ì Úª apple Δ «ÍÃÊ ÚappleÂÓ È Ó ÚΔ ÒÁΔ apple Δ À ÕÌ Ú ««Ú ÊØÛ ÏÁÒ «ÀÕ «ÓøÁΔ Á ÈÓ «μ Ó Á»apple Úapple «Ú Ø«Õ Í Í«appleÚ apple ÁΔ Í«ÒΔ ΩÒ Á ΔÕ Á «Í ÓØ «Íø Á «μ «ÓΔÁ apple Á ª øó appleá ΔÕ ÁΔ ÍÂÈΔ ÏÒÏΔappleØ ÚΔ Èª Á Δ ÿapple Á øó appleáδ ΔÕ ÁØ «ÓøÁΔ Á ÈÓ Ø«Âª Á Óª «Í ÏÛ Á Δ Ø Δ, ««Èª È Ø«Δ «È ª Á ÿapple Ó ø ÍÀÁ ØÚ Ø Úμ Ø Í «Í È Ò øó «Ú μê Ú «apple Õ «ÓøÁΔ ÁØ μâ Òª ÁΔ Ø Δ Âª»Ò Ò Δ «Â apple Δ «Õ ««ÁΔ Óª øáδ Δ Δ ÍÛ - «Ò Í øó apple È Δ Âª Í Δ Óª Úª ÒØ ª Á ÿappleª øó appleè ÍÚ «Ò Δ Á È Δ øáδ Δ «ÁΔ ËΔ ÚΔ ÒØ ª Á Ø»Û μ Õ «ÓøÁΔ ÍÛ È «apple «È ÒΔÕ Ò «Ú ÌØÒΔ È Ó ÁΔ ÛΔ «ÓÒΔ Ø ÁΔ ÒΔ Ï Δ ΔÕ ÏÒÏΔappleØ Δ Ú apple Ú apple Á øó appleáδ ÿapple Ò Í ø ÁΔ Âª «ÓøÁΔ Í»Ò Á Ó Â fi Ë - ÍΔ «ÏȪ Δ»Ò ÒΔ ªÁΔ, ÌØÒΔ Á ÿapple ÁΔ ÒÂ Ï apple Ì ÍÂ Δ «Ò Δ Í ÿapple ÂØ Δ ÚμË ÒÀ ÁΔ ΔÕ Óª ÏΔÂÁ ««ÓøÁΔ È»Ò ÁΔ ÍÛ Δ Í»appleΔ apple Ò Δ Δ Â μ Øapple ÍÛ È øáδ Δ Íapple ÿapple Á Ò Â μ appleøû Ï apple È Õ ÁΔ Óª È ÁØ ÿappleª Á Øapple øó appleè apple» apple «ÁμÂ Õ Âª Ø «ÓøÁΔ Ò ÍÛ Õ ÁØ «ÓøÁΔ Ò ÂØ ÍÛ ÿapple ÁΔ Âª Ê Ú Ò Êμ μ Ø Í Ï Í» Á ÁΔ Â Δ ÿappleª Á øó appleáδ appleáδ Êμ Δ Ø Δ Í Δ Óª Á ÁΔ Âª øáappleø øáappleδ Á Δ øáδ apple«øáδ ΔÕ «Á μ Øapple Ó È appleè Ò Δ Íà «appleâ appleá ÈÕ «øá È «ÁØ Δ «Ó È appleá ª ª Δ ÒØ Δ Ò Δ apple «Úμ Ó Òª ÍÀÁ appleá È «Δ «ÓøÁΔ È Ò øá «apple ÁØ Â «Ó È appleáδ Í Δ Ò Á øó ø ÂappleΔ È Ò appleáδ Δ Âª Ò ÁΔ «ÒÛ Δ È Ò ÚÀapple appleμ Òμ Í ΔÕ ««apple Δ ««Ó«Â Ȫ Á ÈÂΔ Ó «ÓøÁΔ Í Û Á Ú Δ «Ò Δ apple ÍÒ Á»«ª Ó «ÓøÁΔ ÁΔ Ï «ÂΔ appleáδ apple«øáδ Δ Â Á» Δ ª ÛΔ ª Á Í«appleÚ apple Ï apple  ÁΔ appleδïδ Ú apple Áμ ÁΔ apple«øáδõ ÁØ ÛΔ ª Ø μ ÿapple È Ò ÏøË appleμ ÁΔ ª È ÚΔ «ÓøÁΔ Ó ÁΔ ËΔ ««ÈΔÚª «Ú ÁΔ Ø «appleáδ ª apple«øáδ ª ÈÕ Íapple «ÓøÁΔ Ó Ï»apple Δ øá Ø ÚΔ È ª fi «È Í ÁΔ «««Á Ú Ï È Èª ÛΔ ª Δ È Δ Δ Á Í»apple Ó «μò Á Ú Ï Á øáδ Δ È Í apple «Ë È Í Δ ÍÛ Δ ÚμÒ Ò «Õ øâ «ÁÈ Δ «««ÁÈ «Ó«Â Ȫ Á ÂΔ Δ «ÓøÁΔ È Í Ò «Ú Ø Δ È Δ Ø Í»apple Í»apple «Ò «Úμ Ø ÚÒ apple Í Óª- Ï Í Â Ò Á Ȫ appleø È Δ «Èª ÛΔ ª Ò Δ «Í Û ÁΔ Âapple ª Òμ«Ø«Ú Ï Δ «ÓøÁΔ ÿapple apple«íû Δ «Úμ Ó È apple«øáδõ««áè È Ï apple «Ú ÏÀ ÓÈ apple ÁΔ ÓΔ Ï apple ««Â apple Ú «Õ Â È Í Í «ÓΔ Ú Â «ÏÒ ÓfiÁ Ø Í Δ apple Δ «ÁμÂΔÕ Â «Ó«Â È Ò Δ «Â appleδ apple» apple «ÁμÂΔ ««ÁÈ Í Íapple Ø««ÁÈ «ÓøÁΔ Âª Δ Íapple øáappleø øáappleδ ÈÂΔ Á Ϋapple ÚΔ ΔÕ Íappleø» apple «μâ «Ó È ÁΔ Δ Ø Δ «ÓΔ Ú Â Ï Â apple ÓΔÁÚ appleª È Í Íapple «Áμ ΔÕ T«Ó È  ÁØÚ «Ø «È Ø «Óª Â Δ appleω ÈΔ appleá ÈÕT ÈÂΔ Ú Ò «ÁÈ Í È Ó ÍappleÒ ÓΔÁÚ appleª «Ú Á ÁΔ Δ Á Ø Δ «È Δ Δ «apple Õ Δ apple Δ Δ «ÁØ Á «Í ÂØ ÿapple Ú Â «Ïapple Õ ÁØ ÓØ ÿapple «Âª «ÓøÁΔ È appleø «Á ª Í «Í μîδ Í Ò Δ Â Í ÏÀ ÓÀÈ apple Ï È ÁΔ Ïapple Ï Í» Áμ ΔÕ Í Δ ËΔ Á Ó»ø Ø «μò ÓØ Á μ ª «Úμ Ø øfi» Ú«Â apple Õ «ÁÈ Ô Á «apple ΔÕ ÁØ Á ÿapple «ÓøÁΔ È ÈÓ «Ò Δ Â apple Á ÿapple ÏØfi ª ÍμÊapple øó ÁΔ ª μòª appleá ÈÕ Í Í Â ÚΔ μ «apple Δ ««Ú Ò ÁΔ Óª  appleμï  «øè μ μ «apple ΔÕ ÁØ «ÓøÁΔ È Í Δ Ã «Èø Í»appleΔ ΔÂΔ Âª ÁΔ «± Δ Á «apple Δ Òμ ΔÕ ÒØ «ÓøÁΔ ØÒ «Î «apple ÒÀ ªÁ È Ø Á Ó ÁΔ ËΔ «Á «øïøëè appleá ÈÕ È Í Óª Ï Í Á»«ª Á ÿappleª «Úμ øó appleè ÂØ appleø «Áμ ΔÕ Â ÿapple apple«í Δ øó appleè Ò Δ «Õ ÓØ ÚΔ Ï Â Δ øáδ ÁØ Ï apple ªÁ ÒØ Δ ÓØ Ó È Δ Ø «ÓøÁΔ ÓÀÈ apple Á Ï Í» «Ï Ò Á ÈÕ Â apple «øÿ

20 20 Óapple È ÁΔ ÒΔ ÈΔÂΔ Á ÁΩapple Íapple ÙÈ Ï«Ò ± apple Á ÙÓÁΔÁ Ú ÁΔ Ï ÈΔ Á Ù ÁΔ Úß «Úμ ÌØ Á  ÂØ Ï Á ±È AIHD «Úμ Ú ÍappleΔ Íapple ÙÈ Ï«Ò ± apple ÁΔ ÿ È Íß Ï Ò Δ Ì ÂØ ÚμË Ó μâúí±appleè ÿ È À, «Á Ó Û ÍzÌ Ú Íß Ï Á È ΔÚÈ Â ÁΔ Âμ Ó«± Δ Á apple, Íapple «Ó μâúí±appleè ÿ È Á ÒΔ Ò Â ÂØ ÈÂ È±ß ± appleú Á Ø Δ ÓappleμÊ ÔÂÈ È Δ Ø««Δ À «apple apple È Ú Δ Í Íapple Í ««Â «ÿè Δ Á appleÿ È Â ÍØ Î appleè Á ÔÂÈ Δ À Íapple «Úμ ÚappleÈ ΔÂ Ò Â Á apple Ï appleδ Δ È Ò «ÚÙÒ ΔÂ Ú Â «Ïapple  Á apple Ø Ò Í μÿû Á À «Íappleß Íapple È Ï«Ò ± apple Ï apple Δ «Â Ï Íz «ÙÂ Ø Δ È Íapple «ßÈ «Úμ Áapple Óμ appleδ Δ À Ø apple appleδ ÎΔ ß Δ È ÍÒ ΔÂΔ À «ßÈ apple Ò È Í Ø Δ Ø È Δ ΔÂΔ apple apple È Ø ± È ÍÒÏμË ΔÂΔ À «È Ò Ò Ò Â ÁΔ ÍappleÁ ÍØÙΔ ßÁΔ À Íapple ÙÈ Ï«Ò ± apple Ï apple Ø Ø Δ ÍappleÓ «Í  «Ò Á À «È «ÿ È «Úμ Í Ì «Ò ØÚ «ÁΔ Í ß apple appleδ Á Â Ú Âμ ØÚ Íapple ÓßÁ Ì Δ «fi È Δ Ø «apple appleèò Ïapple Û, «È «Íapple È ÁΔ Ó È ΔÂΔ Δ È ÚΔ Ì Ú Í Δ «Â Ï Á È μ Δ Δ appleμ«à Íapple ÁΔ Ì±«Ó ÍÛ Δ Í Òμ Á À ««Í  «Úμ Áapple ««μ ÚÒ À «Â apple apple È ÍzÚ È Δ ÁΔ ÓØ apple Ò Δ À zδ ÁΔ ßÁapple «ßÁΔ Á «ÚÙÚ Íz«μËΔ Ú Ò È ÚÒ apple È È È zδ «appleóßáapple «Ï  ÓÒ Á fi Ì μ Δ Á «Δ «ÂØ «Ò Ú «Ò 鱧 ÁØ Øapple Ó μâúí±appleè ÂÓÂ Ú Íz ÍÂ È Í«ÒΔ «««ÓÒ ÂØ Í«Ò ÚΔ ÁappleÏ apple «Ï Ó Á È Â È È±ß «ÓÒ ÂØ Í«Ò Á ÁappleÏ apple «Ï Á Ú Â Úapple Á ͱapple Í apple «È Δ ß «Ìß apple Ú Ò È Ò È Á ß Ó Ò ØÒ Δ ÁØ Á Ó ÒΔ «ÊÂΔ Ï apple «Ú apple-ú Áapple μòá apple«ßá Δ Á± apple «μ ÔØ Ò Ø Á È Â È È±ß apple Ò Â È±ß «Ï È appleè «Úμ Ø Δ «Áμ Â È Δ Δ μ Âμ zδ «appleóßáapple «Ï  ÓÒ ÏßËΔ Ø ÚΔ apple ÍΔ À  «μ Á± appleδ «Ëapple ÁΔ ÂappleÎ Á appleδ Á «Ò Ó Òμ Á «apple À Íapple ÁΔ ßÁapple Á Íapple ÙÈ Ï«Ò ± apple «Ì ÁØÙ ÂØ Ó Â À «μ «ßÁ± Ø Á È Â È Â ««Ò Ó «Âapple μ È Δ Á «μò ÚμÒ ÓÀ «ÚÙ Ù ÂΩapple  «ß  apple «apple, «Á Ì Â μ μò μò Íapple ÙÈ Ï«Ò ± apple Ó ÁΔÙ ÒßËapple Á±appleÁappleÙÈ «Úμ Ó apple ßÍ Á Ú Ø «ÈÔ Â Δ Íapple ÙÈ ÂØ Í«Ò ÁΔÙ Â Á Ô±«È È±ß ß Δ Û Ï Ò ««È ÓÀÈ±ß ß Δ Û «Úμ Í Ø Ï apple ÀÒΔÎØÈ Â ±«Â Δ Íapple Ó Ò Â È Ø Δ Íapple ÙÈ ÂØ Ï Á ÓÀ鱧 Í Òμ «Íapple ÙÈ appleè ÎΔ fiß Ø«Û ««Ò Δ ÓÀ «Ú Ò μ 鱧 «ÓÒ ÒßËapple «ÓÀ  Íz Ù È Δ Ó apple ÂØ ÚμË ÏΩÁ«Ò Ø«Δ È±ß apple ÙÓÁΔÁ Ú «Â zδ ÁΔ ßÁapple «ßÁΔ Á «ÚÙÚ Íz«μËΔ Ú Ò È ÚÒ apple È È È zδ «appleóßáapple «Ï  ÓÒ Á fi Ì μ Δ Á «Δ «ÂØ «Ò Ú «Ò 鱧 ÁØ Øapple Ó μâúí±appleè ÂÓÂ Ú Íz ÍÂ È Í«ÒΔ «««ÓÒ ÂØ Í«Ò ÚΔ ÁappleÏ apple «Ï Ó Á È Â È È±ß «ÓÒ ÂØ Í«Ò Á ÁappleÏ apple «Ï Á Ú Â Úapple Á ͱapple Í apple «È Δ Ò Δ Ï ÈÂΔ ΔÂΔ, Íapple ÁΔ μòï  «Úμ Ø Δ Â È Δ Δ Ïμfi apple Δ Á «μ μò Á Î apple 鱧 «Ú μ Á± Δ Ø Ï«ßÁ Ø Δ Â ÒÓ Ò È ÏμfiÁ ÓÀ «ÁΔÙ μ «Âapple Ø Δ Ó È Δ «apple 屧 «Ï apple «μ «appleíøapple «Ò È Ï ÂΔ Ø Âapple «ÁμÂ, ÓÀ Ø fi Á «À È «Ì È À «Ù «Á ÓÀ Á «Ò È ÁΔÙ ÁΔ ËappleÓÍÂÈΔ È «, Δ Ø ÚΔ Ø«À ÏÛ Ó Û Ø««Á ÈÂΔ ÏÛ «Ì È «È Ò Ó apple  «Ì fi Ø «ÁÒ ßÏ Á À ÓÀ «, μò Â Â Δ Δ À Íapple apple apple Á È Ò-È Ò ±apple «Ìß apple Ú Ò Á ÚΔ Δ È μ Íapple «, Â Δ ÓÀ鱧 «Áμ Ø «ÁappleÏ apple «Ï «Ìß apple Ú Ò ÁΔ Í Δ «Á Á Δ? 鱧 Á Ò Δ ÁappleÏ apple «Ï 鱧 «Áμ «Ê È Â «apple Ò Δ fi Δ Δ «μ Â Δ «ßÁ± apple «È±ß ÓßÈÁ È ÏÛ ÈappleÊ Ø«ÓÀ Í apple «ÁΔÙ È «Ï Â È È Â Ò Âı «Ï Á Ø«À Δ apple ± «Úμ Δ ÁØ ØÒ Ï appleδ Ù apple± Ø Δ Ï Â «Ì È Ó Δ appleóδ ß ÁΔ Δ Íapple Ø Δ «Ï ÒΔ È Δ Δ «Ò Δ Ω Á Ú Ò Δ ÍÀÁ È Δ Δ ßÁ apple apple  apple ØÒ Îμ Â È Ó È Ò apple «Δ Ø«ØÚ È ØÒ Îμ Ï Á «μ «Ì È Ú Δ «Ú Í Δ «Úμ Ø Δ Ï Â Ì appleδ Δ «μ Δ ØÚ Δ apple ßÏ «ØÒ ÁappleÏ apple «Ï μâ «μ À  ÁappleÏ apple «Ï «appleøúapple «Úμ «μ «Í À «ÂØ Ï Á  Πapple ÀÈ ÍÀ Á Ú Ò Δ ÍÀÁ È Δ Δ ßÁ Ú apple Í Òμ «Í Δ ÁΔ À Δ μ Δ À Â È «Úμ È Δ ÓÀ Í μ«δ «Δ À «ÁØ «ÈΔ ÀÒ «ßÿ apple«óßáapple «Ï Á ÁappleÙÈ È±ß Â Û ± ÁappleÏ apple «Ï Á ßÁapple ÓΩ ±Á È Â È Á «ÈΔ Δ Â ØÒΔ Ò «ÁμÂΔ Δ ÁΔÙ È Âapple «Áμ ««ÏÒ Ò «ÈappleÓ±Ò À ÓÀ «Íapple ÀÒΔ«ÚÔÈ Â Ø «ÁzÙ «Á ««Δ, «Úμ ØÒΔ μò ÁΔ Ú Î Δ «ÁßÁΔ Δ ÁΔÙ È «, «Δ À, ÓÀ ÚΔ appleδ apple«ß Á Δ À «Úμ Ú Δ À Íapple À ««Èapple ±Û apple apple È ÚΔ Δ appleδ apple«ß Ò Δ ÓÀÒÚÀÒ Δ ÓÀÒØ È±ß Â «È  ΔÂ Δ AIFE ÁΔ Ì appleâ-í «ß «Úμ ßÏ Ò «Úμ μ Ø «apple ÿapple È±ß È «Á «ÍzÌ Ú Á Á ÔÂÈ ΔÂ Δ «Í «Â ÈΔ ÏßÏ apple ÍzΔÂÓ «ßÿ È «apple ÿapple ÚΔ È Δ Ïı «Âapple ÚΔ Δ appleδ «ß Ú Ò ØÒΔ «Â Á±apple ÒÚ Δ Δ Δ Â Ø ÍzÌ Ú «Áμ «Û ± «ßÈ Ï «apple È apple μ Δ Ó μ Δ Δ ØÒΔ Á «ÈÙ È «ÈΔ Δ È±ß Ï ««ßÁ  ÎΩ Δ Î apple È Âapple ß «ÈΔ Δ È±ß Úapple ÒÀ Ò Δ «Δ Íapple Â Δ Ú «ØÚ ««fi ÚΔ È Δ ßÁ Ì ØÒ apple«ßá È ÓÀ Í μ«δ «Δ À ««ÈΔ Δ Ï± Í Íz appleó «Úμ? È Âapple «ÁμÂ, ««ÏÒ Ò Δ À Íapple Øapple appleá ÚΔ Δ? appleδ Íz appleó «Úμ ±È Δ ±È Δ Ï± ÂØ «ÏÈ Â Íz appleó «Úμ «ÎappleÈ Δ Ó Ù Ò Δ Î apple Í Δ ÍÂÒ±È μ «Ò ««Á Í ß ±È È Ò ÒμÊ- ÍμÊ È È «ÏÛ «Ì È «ÁzÙ Δ «È±ß ÒÎ «Úμ «Ï È appleè Ó apple Ò Δ Ó Ù Ò À ÓÀ Î apple Ú Ò ΔÂ, Δ «Δ À «ÎΩ Δ ÁappleÏ apple «Ï «Úμ «apple ÍΔ Á apple, Ùapple Ï Â ÏΔ apple appleá apple? È μâapple «ÁμÂ, ««ÏÒ Ò Δ À ÁØ ÓÀ Íz appleó «Úμ «Â Ê Ê Ê Â ÏØapple Òμ Ø È «μê «apple  Ùapple Ï ÍΔ ÓÈ À apple «È Ø «apple ßÁ  «ÏØapple Ò ÁΔ «ÛΔ ÒØÛ Δ? ÓÀ Ú Ò ΔÂ Δ Δ ÒØ Èß «apple ÁappleÏ apple «Ï «Úμ ÿ ßÓÁ apple? È μ «, ÈΔ Úμ Δ μò ÂØ Ï Á «Ú Ò ÁΔ Δ Ú Â À? ÓÀ «ÀÚ ÓÀÈ±ß Î appleè Î apple ««Δ ««È ± Δ «Δ ÓappleÔ Á 鱧 «Ó appleμ ÚμÒ ÚΔ «È Ø Δ «Ë È È «ÁμÂ? ÁΔ È Âapple «ÁμÂ, Â Δ ÚΔ Δ appleδ «ß È±ß «Ë È È Ò Á «ØÚ Â Â È±ß Â Â È±ß Ô Á ØÚ «ÓÀÒ«ÚÒ ΔÓÀÒØ Íz appleó «Úμ Û ÓÀ appleδ Á «apple À  Á «apple Èß À «μò ÓÀ appleèò Ïapple Û Á ÈØ««Úμ Ú Ò «Ò «ÁμÂΔ Δ ÓÀ Í «, Δ Â Ô±«È È Ø Δ appleδ apple«ß È Δ Δ ΔÂΔ? È Âapple «ÁμÂ, Δ ÚΔ ΔÂΔ Δ Íapple 鱧 apple apple È Ï apple «Ò Δ Â μ Âμ Ú Í È Δ Δ apple Ó apple Í ßÁΔ Â ÓÀ Â È±ß È±ß Ø ÿμò±ÿ apple Ú Í«apple À ÁΔ «μ fiò «Á Á «Ì fi ÓÀ fi Á apple Ò Δ Ù Â «Úμ «Î apple ÓÀ «, ÁΔÙ «Ì 鱧 «Ò Á «È Δ? È «Ú Â È Δ «Δ Á appleÿ È Á È È Û «Ì fi «ÈappleÍμ Â È Ò «Ò ßÌÚ È Δ Ó apple Í «ÁÒ Δ apple È Δ Â ÓÀ «Ò Δ? Íapple ÓÀ μò È±ß Δ Δ È Ø «Áμ ÁØ ÚΔ ÁΔÙ ÓÀ鱧 «ÓÒÁ ÓÀ 鱧 «Ò Ò Δ Íz appleè Òμ Á «μ Ò Ø«ÁΔÙ È «Ù ÏappleΔ «ÁμÂΔ «È «ÿμò±ÿ apple Á Ò «Ò Á ÓÈ Ï «Ò À ÓÀ È±ß Î apple Íß ÏΔ «Úμ «Ò Ò Δ Íz appleè Òμ È «, Á Ø Ó apple «ßÁΔ «Úμ È Ï μ À «ßÁΔ «Úμ Íz ÒμÌ ÁΔ Ø Δ Óμ«È Δ Íz Ù Ó apple «Íμ «Íμ Ìμ «ÎappleÁ È apple «Ò Δ ÚΔ «ÁßÁ È Î apple Áμ Ø ÓÀ Íß ÏΔ «Úμ ««Ò? ÓÀ Âapple «Áμ «apple «««ÓÒ Íß ÏΔ ÒØ È Ò ÏßË appleμ Á À, «ßÁΔ Â È±ß ««Úμ Δ «ÁÒ ÍΔ Ø Á À? Á Âapple Δ, «ÿμò±ÿ apple «Úμ «ßÁΔ Â È±ß Â «μ Í μ Ø, apple «ÚÙÚ È±ß «ÁÒ ÍΔ À ÓÀ «Í Ø «ÁΔÙ È apple Ó ΩÁ «ßÁΔ «Úμ ÒÓÏßÁ apple «Ò «μ Íz «Ù È±ß Ø ÏÛ Ó apple «Í Ø«Δ, Ì «Áμ appleû ØÒØ ÎΔ Ó «Í «apple Íapple Íz «ÙÂ È Ø«Î apple È Á± È±ß Ì «Íapple ÈÂΔ Í«Ò Ú Ò Δ Δ Î apple «μ Øapple È±ß Ì «Íapple «Í Î apple ÚΔ È È Áμ««Íz «Ù Á Ò apple Óß Ò «Â «Ú apple apple «apple À ÓÀ «μò «ßÁΔ «Úμ ÍÁ apple Í Í«Ò «È±ß Íß ÏΔ «Úμ -«Úμ ÍÚ Á È ÓΔ Ìapple Ò Δ ÊØÛ «ÁÈ Ø ÁΔÙ ÓÀ鱧 «ÓÒ «ÓÀ È±ß Í μ«, appleû Á Δ Ï«? «Â Ï ÁØ Í apple Δ À? È ÌÀÛ «Ó±ß Ï μâapple «ÁμÂ, Ù «Á «ßÁΔ «Úμ «Í Â Á ÚΔ È Δ Í Δ ÓÀ Àapple È Ø Í μ«, «? «ßÁΔ Á Íz   apple Û μ Á «ÎappleÁ È È «, Δ À Íapple «Í Â È±ß «ßÁΔ «Úμ Íz «Ù appleè Ú Ò Ø Δ È Δ Ì «ßÁ È «««Úμ Ø ÿ È Ú Á ÚappleÈ À «ßÁΔ Â È±ß È Δ ÍØ Á À, ÓÀ «Íapple Â±ß Â «fi È Δ «Ò«Ï ÿ È Ú Á «Ï È À È Ú Ï «ÁμÂ, «ßÁ È ««μ «ßÁ± Ò Í Ø «ÓΔÁ È Δ Δ ««Ìß apple Ú Ò ÏßËΔ «Ú «Ò Á ÓÀ «Íapple 屧 «Ìß apple Ú Ò ÁΔ Â Ø Δ Â appleδî È Δ ΔÂΔ Á Âapple Δ, È ÚΔ È Δ Íz «Ù  Óapple À Â Â Ï ÂØ Ó Â ØÚ Á Âapple ÓÀ «ÈappleÚ apple««è «È ÚΔ ÓΔ È Δ ÌappleΔ È «, Ó apple ßÁapple ÏÀ «ßÁ± «Δ «Ò Â È±ß Á ÚΔ ÍzÚ È È Δ apple Á

21 21 ß - - ÁΔ «ßÁØ Â È ±È Ó ΔÈ Ù ΔÁ Ø ÔØË ÚßÁ «ßÿ Èß Ò Òª ËappleÂΔ À Ó, ËappleÂΔ Á ÒØ ÁΔ «Ú appleë apple È±ß Ó μ appleμ Ò ÓΔ «Úapple μë ß ÁΔ Ù apple± Â ß apple apple Á «ßÿ «Ú «μò Ø Ò Δ ÁÓ ÚË Òμ Δ «ßÁØ Â È È±ß ß apple apple ÂØ Á apple Ò Δ Úμ Úμ Ò«apple, ÓØapple«, ß Ê Ú, Ê ÏßÁΔ Â Í apple Δ È È-Ó Ò ÁΔ ÍappleÚ Δ «ÏÈ, ÁΔ ÁΔ ÒÛ Δ «μ Í «, Î Δ Á    Û, Ò ÚÂÈ Ø, «Á Á apple appleú Δ, Ò μ Δ Â ÓÈ μ Δ ÂÙμÁÁ Ó Ó ÁΔ ÿ Ò Δ È Í ÔØ«Ë Á Ω Ò Ï ÒßÁ appleè Ò Δ È «apple 鱧 ÚΔ ÈÚ apple±í «ÁμÂ, «Ú À ÁΔ Ê «È Ò Ï «ßÁ Ï Á ; μ ÈΩ ÏΔÁ ÁΔ Ê Ó ßÓÒ ÁΔ Â ØÙ«Ò Ó «È apple ÓßÈ Òμ ÁΔ ÁΔ ß «Ú apple Á Ù Δ apple appleó Δ ßÈ AGEG ÂØ ÒÀ AIDG Âμ Á ««Â Ó appleμ Á Â Ò±ß ß Û Ø Á È Ì appleâδ ÒØ À Û Ò Ò ÓΔ ÁΔ Íß ÒΔ ÊμÒ Í Á apple, ß apple Ó È apple appleï Úapple «ßÁØ Â ÈΔ Á ±È «È Ø«Û «È «Úapple μë apple Ó fi apple± ÍÀÁ ßÁ apple, «È ÁΔ appleï ÈΔ È Ò ««Â Ì«apple «Í À, Ù ΔÁ ÁΔ Ø ÓΩ À, ΩÓ Δ Ô Â À ±È Ó ΔÈ Á Ù ΔÁ È±ß Ô Á appleμ Â Δ «Úapple È Ò ØÛÈ Ò Δ «appleδ ÏÂΩapple ÙappleË ÒΔ Óapple«Í À: B ±È AIAG 鱧 ÁΔ ÿ Ò Δ ÂÓ apple Ó «Ùßÿ Δ. appleè Ó «ßÿ Ó Ïapple È±ß Ó apple Ù ΔÁ Ø B ±È AIDI 鱧 «Íß Ó «ÒÍμ, «ΔÒ Í ÒÓÍ apple ( Û ) Á Íß Ï «ßÿ Í μâapple ΔÙÚappleΔ «ßÿ Ù ΔÁ Ø Á «ßÁ ÎΩ «ßÿ Í apple «Ú ÌappleÂΔ Ø AIDC «ßÎ Ò Îappleß Â ÒÛ Δ Ò Δ Â AIDD «Ú ÎΩ Δ ß«Á (ÒÛ Δ Á ÀÁΔ) Ó ÒÂ È Ò Ô Âapple ΔÂΔ C ±È AIDD 鱧 ÁΔ ÿ Ò Δ apple Ó ØÍ Ò Í μâapple Á apple Ó, «Íß Ó ΔÚ Û, «ΔÒ Óapple Ò (Ò «Ë ) Ù ΔÁΔ Í È È±ß ß apple apple «Úapple μë «Âμ ÒÀ apple appleè Á ÁØ٠« AIBI,  «Ú Ò «Ë, Ì Δ apple±û «ßÿ ΔÙapple «ßÿ πæ Δ πâó «ßÿ ª Ì Δ appleß «ßÿ πappleáíπapple «ÎappleØ Í apple Â Ó ÒÂ È «Ú Ò Ô Âapple appleèδ Í Δ D ±È AIBE È±ß Ó μò «ßÿ, «Íß Ì apple, «Ò Ò Ωapple È Ì ÏΔÛ Ò «Ú Ù ΔÁ Ø ÀÂØ Á ÓØapple Á ÓÀ Ïapple È ««ÁÈ «Íß Ì±È, «ΔÒ ±apple, «Ò Ò Ωapple Á Ó μò «ßÿ ÚΔ Ù ΔÁ Ø ÚΔ ÀÂØ Á ÓØapple Á ÓÀ Ïapple È D ±È AIBE 鱧 «Íß «μ Δ, «Ò ÒßËapple Á ß «ßÿ (Í μâapple Ú«apple Ó «ßÿ, Ó Â Íz ÍΔ) Í «Ò ÁΔ μ ÁΔ Â Ï È fiμòá Ø È Ì ÏΔÛ Ò Ù ΔÁ Ø È «ß Δ È appleóδ Ø ÂΔÎ Á apple± Ï Á ÓØapple «μ «Ò Â Ò Ô Âapple ΔÂΔ E ±È AIBD 鱧 appleá apple Ë apple Ò«apple Á ÓÀ Ïapple apple «ßÿ Í μâapple Ú «ßÿ Ù ΔÁ Ø «Íß Í È Ú Ò, «Ò «Ò Ø Á Ú ÈΔ È E ±È AIBD 鱧 apple «ßÿ Í μâapple ØÌ «ßÿ Â Ó Â «ÏÙÈ Ωapple, «Íß Ê È Ú ÒΔ («Ò «Ò Ø ) È Ì Ò Ù ΔÁ Ø È ÀÂØ Á ÓØapple «μ «Ò Δ E ±È AIBD 鱧 «Ò Ò «ÒÍ apple Á apple «ßÿ È Ì Ò «Ú ÏΔÓ appleδ appleè Ù ΔÁ Í È ÀÂØ Á ÓØapple ÙÓ±ÒΔ Â ΔÂΔ Δ E ±È AIDA 鱧 ÏμÏapple ÒΔ «ß «ßÿ Í μâapple Ïμ «ßÿ ß, «Íß ß ØÒΔ («Ò ͱappleÊÒ ) À appleò Ò Ò Ωapple Î Δ Á appleμ ßÓ Ù ΔÁ Ø È Â appleó «ßÿ È±ß Ó appleè Á ÁØÙ Δ F ±È AIBD 鱧 ÚË Ú «ßÿ Í μâapple ßÁapple «ßÿ Â Ó Ò Ó Ωapple, «Íß Í appleøú Ò («Ò appleá Í apple) È Ì ÏΔÛ Ò Ù ΔÁΔ Í È Î apple± ÓØapple Δ Ò Ò Ô Âapple ΔÂΔ H ±È AIBD 鱧 ÏμÏapple Ú«apple Ó «ßÿ Ë μ, «Íß ÈÀ ØÚ Ò Ë μ («Ò «Ù appleí apple) «Íß Δ appleδú Ò, Ò «ÒÍ apple μ # ED Á Í «Ò Ó ÏÒ Ù ΔÁ Ø «Íß Ó ß apple Á Í «Ò Ó ÏÒ ÓΔ Ø È I ±È AIBE 鱧 «Íß μ «ÏÒ, ÈÚ Ù«apple ( ÒßËapple) Á Ú Δ Â apple «ßÿ È Ì ÏΔÛ Ò «Ú ÁΔÚΔ «Ú ØÛ Á Ù ΔÁΔ Ó Ò Á Ó Ï ÀÂØ ÓØapple AAÚ Ù «ÓÒ Ø I ±È AICA appleδ «ÙÈ ÂÒÚ Û Íß Ï Á ÚappleÈapple Ó ± ÓΩappleÀÈ Δ È±ß ØÒΔ Ó appleè Á ÁØÙ apple Ù ΔÁ Ø Ù ΔÁ Ì Â «ßÿ Á Íz ÓΔ È Â ß apple «Úapple μë apple Ó Ø Á È ±È AHGI 鱧 ±Ï «Ï «ßÿ Í μâapple «Á Ò «ßÿ, «Íß ÏÈÚ ÒΔÍ apple (Ïß ÒΔÍ apple) «Ò ÂappleÈ Â appleè Á Ú ÈΔ appleδ Ï Ò Ù ΔÁ Ø ± Ò«apple Á ÓØ Δ «Â apple± apple Ó «ßÿ ÚÒØ AHFF Ï ±Ï È ÓË appleδ «μ ß Â Á Íz apple È ß apple apple 鱧 ÂÓ appleè Ò Δ ÓØ appleòδ  apple È ±È AIAG 鱧 ÚßÁ «ßÿ Èß Ò Ò ( «Ù appleí apple) 鱧 À appleò Ò Ò Ωapple «Ú Î Δ Á «ÁμÂΔ Δ È Â ÀÒÁ apple ßÁ «ßÿ È±ß Ó appleè  ÚμÒ Í Ò Í «Ò appleá «Ú ÙÓ±ÒΔ Â Á ÁØÙ Δ AA ±È AIBE 鱧 «Íß Ï Ò apple «Ò ÒÓ Á ß «ßÿ Â Ó Â Ï ÏΔ «È Ò Á ÚΔ Á Í μâapple È È «ßÿ È Ì Ò Ù ΔÁ Ø È ÀÂØ Á ÓØapple ÂΔ Â apple± Ï Á ÓØapple «μ «Ò AA ±È AIBE 鱧 «Íß ÏμÏapple, «ΔÒ Â «Ò ÒÓ Á Ú Δ È È «ßÿ È Ì ÏΔÛ Ò Ù ΔÁΔ Í ÀÂØ Á ÓØapple Ù ÓÒ È AA ±È AIBE «Íß Ï Ò apple±apple, «Ò ÒÓ Á È È «ßÿ È Ì ÏΔÛ Ò Ù ΔÁΔ Í È ÀÂØ ÓØapple Á Ù ΔÁΔ μê ÂΔ ÙÓ±ÒΔ Â ΔÂΔ AC ±È AIEH 鱧 apple Ó Í μâapple Ó±Ò ßÁ Ù ΔÁΔ Íz Í apple È «ÚÒ È - Î appleó ÈΔ Ò«apple ( Δ. Δ. ÀÓ.) «μ «Ò «μ Ò «Óß ÓappleΔ Â ±apple Ò ÁΔ Ô Âapple ΔÂΔ AE ±È 鱧 ß apple Ó Í μâapple Ø Á apple Ó Ù ΔÁΔ Í AIDC «Ú ß apple apple «Úapple μë apple Ù ÓÒ Ø Â Ó ΔÈ Ò È appleïßá apple AF ±È AIAH È±ß Ï Ï± ÈÒÈΔ Ï Δ Í «Ò Ó ÏÒ Ù ΔÁ Ø ß apple apple «Úapple μë ÁΔ Í ßÁΔ È±ß Ò ÓÏßÁ appleá È «μ À Ï Ò apple È, Ø ÍμÊapple Ò ÁΔ ÓappleμÊ appleμ Á È AG ±È AIAI 鱧 ÓØ È Ò Ò Í μâapple ÚßÁ ÓμÒ Á Ù ÁΔ ÁΔ Ò Δ Ù ΔÁ Ø μ apple Ú Ò ÒΔ apple Ù ÓÒ È AG ±È AIBD 鱧 ËappleÓ «ßÿ Í μâapple Òμ «ßÿ, «Íß ÌßÏΩapple, «ΔÒ ±È («Ò «Ù appleí apple) È Ì Ò ÚÒØ : «ß Ø- ÓÀ«apple È ÀappleΔ Î ± ÙÈ, «È ±Ô apple Ù ΔÁΔ Í È Á È ΩÊ ÀÂØ ÓØapple Á Ù ΔÁ Ù Ó apple À AH ±È AIAF È±ß Ê Á apple Ì Δ apple±û «ßÿ À appleò Ò Ò Ωapple «Ú Î Δ Á appleμ ßÓ Ù ΔÁΔ Í ÂÒÚß Δ Á fi ÈÓ Ì Δ apple±û «ßÿ ÁappleΔ Á appleδïδ È Í±appleÊÒ Ò È Â ÓÒ Ù ÓÒ Â ÚμÒ Í Ò Á Á ÓØ appleδ Ø È AH ±È AIAF 鱧 ÁΔ Á ÍappleÚ È ΔÙapple «ßÿ μ Δ Ù ΔÁ Ø Á Ù Á apple Ò Δ ÀÈ ÂØ Ú «Í Ì appleâ ÍappleÂ Ò Ωapple «Ù Á± «Ú È È±ß ÓΩ ÁΔ Ø Δ È Á «Δ «ÓÀ鱧 ÓΩ ÁΔ Δ ØÚ, ÓÀ ß apple ÁΔ Ò È Δ ÛÈ AH ±È AIAF 鱧 ÁΔ ÿ Ò Δ ÂÓ «ßÿ Í μâapple apple ÿø «ßÿ Ò (Ò «Ë ) È±ß Ò Ωapple «Ù Î Δ Ø Δ Ò CB Ò Á Δ È È Â Èß Ò Ò Á Ó Ïapple ÀÒÁ apple 鱧 ÂÒ appleè Á ÁØÙ Δ AH ±È AIAF È±ß Ò Ωapple «Ù Á± Ì Δ ÏΔapple «ßÿ Ï ØÚ Ò, «Ò «Ù appleí apple Ù ΔÁΔ Í ÚμÒ Í Ò Á ÓÒ Ù ÓÒ È Â È Â Í «Ò È±ß Ó appleè  appleá ÂØ «Ê apple Ø Á ÁØÙ È AH ±È AIAF È±ß Ò Ωapple «Ù Á± Ù ÓÒ Ì Δ appleß «ßÿ appleî appleø «ßÿ «Íß appleáí apple ( ÒßËapple) Ù ΔÁΔ Í È Â ÚμÒ Í Ò Í «Ò Ω Δ Â ÓÒ Á ÁØÙ Δ AH ±È AICE 鱧 Ïß Ò Á «Ò «μíapple Á ÍzÁΔÍ Ó apple Ìμ appleδ Î Δ Û Ù ΔÁΔ ÁΔ Â apple Òμ ÁΔ Ò Δ ÂÂÍapple È Â È Â «Ò ÓÀ«apple Á ØÒΔ Ó apple ÂÒ appleè Á ÁØÙ Δ AH ±È AHEH 鱧 apple Δ Ò ÙÓΔ Ï Δ ÁΔ ÁΔ Í«ÒΔ ß «Ú Δ Ê ß apple È±ß Ë±Ò ÁΔ, Ï ÁappleΔ È Ò ß apple «Úapple μë ÒÛÁΔ ÓÀÁ È- - ß Ù ΔÁΔ Íz Í apple Δ ±È AIBC 鱧 Á ÚΔ ßÁ appleî Ì Â «ßÿ Í μâapple μ apple «ßÿ «Íß apple Û Δ, «ΔÒ Û Ùß apple ( «Ù appleí apple) «ÓÒÚappleÂÈ Ò«apple ÁΩapple È Í «Ò ÂÙμÁÁ appleè Ù ΔÁΔ Í Í «Ò È «Ù appleí apple, ßÏ Ò, «Óß ÓappleΔ, Ó ÒÂ È «Á Ò ÎΔ ÂÙμÁÁ ΔÂ Δ È Â ÒØ È±ß ß apple apple «Úapple μë ÌÛ Á ÁØÙ Δ ±È ÁΔ ÂappleΔ È±ß ÁΔ ÿ Ò Δ Ó «ÈßÁapple ÏÀÈapple Δ Ù ΔÁ Ø ( Ò ÁΔ appleδ È Δ «ÓÒ Δ) BA ±È AIEG 鱧 «Èμ «ßÿ Í μâapple  «ßÿ À Í ÏÀÒÍ apple Ò Ù ΔÁΔ Í È ÀÂØ Â Î apple± ÓØapple «μ «Ò Ó ΔÈ ÁΔ Â Ò Ø Δ BB ±È AIAI 鱧 ÁΔ ÿ Ò Δ ÓÈØ apple «ßÿ Í μâapple Ò««ßÿ ( ß«Óz apple) ÈÀÙÈÒ ÏÀ ß«Óz apple ÂÒ Î Δ ÁΔ Ø Δ Â Ù ΔÁΔ Íz Í ΔÂΔ BC ±È AIEH 鱧 appleδ «ßÿ ±ß ÊØÛ «ÏΔÓ apple Ø, appleδapple ÂΩapple  ÁΔÚΔ «Ú ØÛ Á È È ÊΔ ΔÙapple «ßÿ ß ΩÒΔ Â «ßÁapple «ßÿ Ó apple appleδ È Ò «ÓÒ μá apple Ï Ò «ßÿ «È±ß Ó apple ÀÈ Á ÁappleΔ Ù ΔÁ -ÏÁÈ «ßÿ Â Ì Δ Ì «ßÿ ÁΔ ÓΩ Á ÏÁÒ «Ò Ø ÏappleΔ Ø «È Ì Ï Δ Â «È Á μ Ò Δ «apple Âμ ßÿappleÙ Δ BF ±È AIBE ÈßÁ «ßÿ «Íß Ì ØÚ Ò, «ΔÒ Ï Ò ( appleá Í apple) È Ì ÏΔÛ Ò Ù ΔÁ Ø ÀÂØ ÓØapple Á Ù ΔÁΔ Ê -AD Ù ÓÒ Ø È BF ±È AIEG 鱧 ΩÁ apple «ßÿ Í μâapple «Á Ò «Íß Ë μò, È ß«Ò ( ß«Óz apple) Ù ΔÁΔ Íz Í apple È ÓØapple «Ú ÙÓ±ÒΔ Â ΔÂΔ Â apple Â Ò ÀÁ μ Δ BG ±È AIDD ȱ ß ß apple Ø «ßÁØ Â È μ Ø Ò«apple Á ÓÀ Ïapple apple Èapple ««ÓÙapple Ù ΔÁ Ø BG ±È AIDE 鱧 ÓμÒ «ßÿ Í μâapple ÈμÊ «ßÿ Â Ó Â appleδ, «Íß ÿ«appleâí apple, μ FI «ΔÒ appleèú Ò (Ò «ÒÍ apple) Í «Ò Á ÂÙμÁÁ ÁΔ Â Ï È fiμò«á Ò Ù ΔÁ Ø AE Ò ÎΩ apple  ÈΩ appleδ μ apple± Ï Á ÓØapple  Πapple± ÓØapple Ù ÓÒ Ø Δ Ò Ò μ Δ BI ±È AIGC 鱧 ÁΔ ÿ Ò Δ Ì Δ Á È «ßÿ Ú Ø ÁΔÚΔ «Ú ØÛ Á G ÈÚßÏapple AIBA «appleóßáapple «Ï ÁΔ ÏΔ Á ÓØapple «zîâ apple Ø, AIBC ÂØ AIBF Âμ apple± Ï Á ÓØapple «Ú ÙzØÓ Δ Ó Δ Á Í«Ò Ê È Ò À appleò Ò apple «ÚÒ È -Î appleó ÈΔ Ò«apple ÁΩapple È «μ Ò Ò Δ Ò μ Δ «Îapple ÀÓ. Àˇ., «Íß Ú Ø «Ó Ò ±Ò  ÍÂ Ò Ï Ú ±È 鱧 apple±û «ßÿ Í μâapple appleø «ßÿ, «Íß Ó È Ú Ò Â«ΔÒ Δapple («ÎappleØ Í apple) ÀÂØ Á ÓØapple Ù ΔÁ Ø μ Ó ΔÈ È Ì ÏΔÛ Ò apple Ò Â Â ÂØ «appleøí ÁΔ Ï «ÙÙ Ø Δ ±È Ó ΔÈ Á Øapple Ù ΔÁ: fiß «ßÿ Í μâapple Ò «ßÿ, «Íß Ïapple, «ΔÒ Íμ Δ ( ß«Óz apple) ÁΔÚΔ «Ú ØÛ Á Ù ΔÁ ÁΔ Â apple Ù ÓÒ Ø È «ÓÒÚapple ҫapple «Ú AIBA Ù ÓÒ Ø Â AIBB ÁØ Ò Ò Δ Ò Ô Âapple ΔÂΔ AIDD ±appleó «ßÿ «Íß apple ÒΔÚ Ò ( «Ù appleí apple) ÏappleÓ Á À ÙÈ «Ú Ù ΔÁ Ø Δ. ÀÈ.. Á «ßÿ Í apple ÌappleÂΔ Á «Í Δ È, appleδ Âμ Á Ù «ÂÀÙΔ apple AIDD Ó«ßÁapple «ßÿ, «Íß Ú Ò, È apple Ò ( ÒßËapple) ÁΔÚΔ «Ú ØÛ Á Δ. ÀÈ.. Á Á± appleδò Ô μë Á «Í Δ È AIDD appleà «ßÿ ÏappleÓ Á À ÙÈ Ù ΔÁ Ø «ß Δ È appleóδ Ø apple appleà ΔÓÀ Á «Í Δ È AIEB apple apple Ó Í μâapple È apple «ßÿ ÁΔ Á Ù ΔÁ, «Íß ÊΔÚ È apple Δ ÁÁappleΔ (Ó «ßÁapple Û ) ÏappleÓ ÁΔ ÒÛ Δ ÎΩÂ Ø AIDB ÏÂΩapple Ó apple Ï Ï apple ÈΔÒ ß, «apple μ À Í Â Ò Ò «Ò ÁΔ Ò Ô Âapple ΔÂΔ ÒΔ ± Δ Ù ÓÒ È Â AIDF ÈΩ appleδ ÂØ Ïapple  Δ «AIEE Ú apple «ßÿ Í μâapple Ó Â È «ßÿ, «Íß Δ Û± «ΔÒ Óapple Ò (Ò «Ë ) Ù ΔÁΔ Ó Í apple± Ï Á ÓØapple Ù ÓÒ Ø, «μ Ò ÈΩ Ó ΔÈ ß«Óz apple  μ Ò È appleïßá apple Ò± «Â z««μ «Ò AIEI È È «ßÿ Í μâapple «zí apple Ó «Íß apple ÈÚ Ò (Ò «ÒÍ apple) Ù ΔÁΔ Í ÁΔ Ò Δ ÒÛ «μ Á ÈÁ apple È, «ÚÒ È -Î appleó ÈΔ Ò«apple «μ «Ò  ұ «Â z«ùó±òδ  apple

22 22 ÎΩ ÚμÒØ Ï«Ò ± apple Á È ÚappleÂ Ò Δ «ÁÈ Ï apple μ Âμ Ø Δ Â μòδ ÏıÙ apple appleδ «Ï È Ó È Δ «C ±È AIHD 鱧 apple± apple È Í ÂÙ Á Ù ΔÁΔ Í appleï Δ ««Á Û ÓÈ ı Âapple apple ÁΔ Â Á Á «Úμ ß Â ÁappleÏ apple «Ï «μ Δ ßÁΔ Δ È Â C ±È HD 鱧 ÚΔ Δ «È Ø ÚË apple «ÂΔ «Úμ Á±apple- Á apple «Ú ÒΔ ß Â ßÁΔ È Â apple  ÚΔ ÁappleÏ apple «Ï «Úμ Δ «Ï ÁΔ Δ È C ±È Ù Ó È±ß apple«î Òμ ««apple appleδ ß Â «μê Δ «ÿapple Δ «μò Á ÎΩ, ± Δ ß Δ Â apple apple Ó Â Ì È±ß «ÒÓ Δ «««ÁÈ Δ ÎΩ Δ ÓÒ «Úμ apple Ï È Ïμ, Ï μ  ΩappleÂ Ó apple Á È «Á Ï Ú ±Á ÚΔ ««ÁÈ Δ «««apple apple ÚμÒØ appleδ ΔÂ Ú Δ Í Íapple «Úμ ÚΔ «μò ÁΔ Ø Δ Ú Â È apple È Δ ÁΔ ÎΩ Δ μò Á Ó apple ÀÒΔ apple ÈappleÒ ÒÁΔÍ «ßÿ Ïapple Û ÍÁ ÚμÒØ «Ò Δ Δ «Â Ï Íapple ÙÈ ÏÒ± apple Ò Δ Á Ó μ «Úμ AG  Áμ Á À ««μò Á ÓÀ Ú Ï Á Ú «««ÁÈ Δ ««««Û È Ú Ï «Áμ À μ Δ Δ Úapple ÚΔ È Δ HA  «Ú Ï «ÁßÁ Ø««Ò Á À «ÏÒ± apple appleú Δ ÂØ «Íμ Ø Ø Δ apple ÁΩapple È «Á «Û Íμ?Â Ì ÂØ «Á Ï«Ø Δ «È±ß appleßì appleè ÁΔ Â appleδ À apple apple 鱧 Á «ÎÀ Ò Ú Â ÁØÙΔ «apple ««À «È apple± apple È Á Ú Á Ù ΔÁΔ Í appleï Á ÓΩ ÎΩ È± ß ÁappleÏ apple «Ï ßÁapple Ì Á Ó «Áμ «Á ÎÒ apple±í ÙappleË Ò± ÁΔ Ï Â Úμ Δ «ÂΔ ßÁapple Î Δ Â È «Úμ Ø Δ ÁΔ appleú Δ ÁΩapple È È Δ ÓÀ鱧 «ÓßÈ «Úμ Ø Δ «fi È Δ «ÓÀ ØappleÁ apple ß È Ò Ó«± appleá «««Ò Ó apple apple ÒΔ ±?Â Ò Á À «È È apple± apple È Á Ú Á Ù ΔÁΔ «ÁÚ C ±È 鱧 apple «Ú ÍΔ ÓØapple Ò Á ÀÒ È Δ «Ú Ò Íß Ï «Úμ «ß Â Ò È±ßÈΔ «ÔØ μá -ÏßÈ μí Δ Δ Â Úμ Ú ÁΔ apple appleóδ Í Δ «apple  È, ÒΩ ØÚ Ò ÚμÒØ ÀÒ È ÓØapple È Ó ÓÒ ÁΔ ßÌΔapple «Úμ Øapple Ú Ë Δ Δ  zδóâδ «ßÁapple ËΔ Ò Δ Øapple Ø Δ apple È apple««áμâ ÒΔ È± ß «μò Ú Â Íz «apple «È ««Í ÓØapple fi «ÁÈ Ï Á «Úμ Ò ÒÀ? Ïapple Û Í «Ú Ï «Úμ «Áμ Á À «««ÒΔ È C ±È 鱧 apple «Ú ÍΔ ÓØapple Ò Á ÀÒ È Δ «μê ÓØapple ÁΔ «Ó Áμ Δ Ì μ«ò È Δ ÏÒ«Ò Δ È Ò Ò Ø «À ÒΔ ÁÒ Á ËappleÓ Ô μë ÓØapple Â Í«Ò Δ μò «apple Δ ««Úμ È «μ ÈÚ À ÙÈ ÀÒ «È Δ ««Úμ ««Δ «C ±È 鱧 Íß Ï «Úμ Ø Ï appleò ±«Ï È±ß Ì apple È ÁΔ ÍÒ Δ È±ß appleø Íß Ï «Úμ Ø È ÁΔ ÍÒ Δ fi «ÁÈ Ú Â apple È Ò Á Ù È±ß Ø Δ ÎΩappleΔ Â È Δ Δ Òμ Δ È ÁΔ ÍÒ Δ appleø ÁΔ «Úμ ÚΔ Ø Δ ÁappleÏ apple «Ï «Úμ È Δ Δ Òμ Δ Ø Δ Ø «?Ê Δ μ Δ ÍÀ Δ Δ «μê -«μê È ÁΔ ÍÒ Δ appleø Δ ÁΔ apple apple?ê   Úapple ÁΔ Δ È Ò apple Á Ù «Úμ F Ó Δ«È Ø ßÈ Ìß apple Ó Ù ÓΩ ±Á apple«ßá À Ø «Ï È «ÚΔ ÂappleΔ È Ò ÔØ È Δ Óß«È Á Ïapple Û «Ò Á À «ÒΔ ÓØapple È Ó Ò ÁΔ ßÌΔapple «Úμ Øapple Ú Ë Δ À  «ßÁapple ËΔ ØÒ Øapple Ø Δ apple È apple««áμâ Ïapple Û È Øapple Ø Δ apple Á appleê Â È Δ Áμ«Íapple ÁØ C ±È Á «ÁÈ Á Ú Ï Á «apple À  «Á appleê «Δ Ó«fi Á À ««ßÁapple ËΔ ØÒ ÎΩ Δ ÓÒ ı Âapple C ±È Á «ÁÈ Ó appleapple appleè ÂØ «ÏÈ Øapple Ø Δ apple È Δ Δ Í ı Á Ófi Á È «Ïapple Û ÚμÒØ ΔÂΔ Δ «Ú  «ßÈΔ μ Δ «ÍμÒΔ À ««È ÁΔ ÍÒ Δ appleø ÁΔ appleú Δ ÁΔ Â ÒÈ Á Ù Â «Ï appleδ ÓÒ Á ıâapple È Ò È Δ ΔÂΔ ÁΔ ««ı Âapple ÎΩ È±ß ÀÈ ÎΩappleΔ À ÙÈ ÒÀ ÍÀ Á ««ÂappleΔ -Âapple± ÁΔ ÍzÚ È ΔÂΔ ÁΔ ÒØ ÂappleΔ ÁΔ ÚΔ μò μ Ø apple apple ÁΔ È apple «Úμ Ó ÒØ È±ß ÎΩ Δ ÓÒ ÁΔ Ó apple ÂØ Ï Á Ó Á Ó± apple ßÁ Â ß Â È±ß apple«î ± Ò «Øapple ÂappleΔ È Ò Ù ΔÁΔ Í appleï Ú Ò «ÁÈ?Ê «μ Ø Ø appleø ÁΔ Δ apple«î ± Ò ÁΔ Ï ß Â Á Ú Ò Ø Δ apple«î ± È Δ Δ ÏÒ«ß Â Á Ú Í Ú Ò apple«î ± Ò ««apple apple ØÒ ß Â È±ß ÓÒ ÂØ Í«Ò ÁappleÏ apple «Ï Ø appleø ÁΔ «Ú ÂÏßÁΔ appleè Á ͱapple Ó Δ ««apple apple È Â ÓÒ Á apple ΔÓ ÏÒ Δ Â Í«Ò Δ Ï «Ò Δ ÎΩ Δ Ó BI Ó Δ ÂØ Δ ß«Óz apple Δ «Úμ Á±apple-Áapple «μò Δ Ù apple± Ø Δ Δ I «ÈÎÀ appleδ «Ïz ÁΔ fi μ ÛΔ DFE «ÒØÓΔ apple Á apple ÂÀ apple Ó apple ÂØ ß«Óz apple Í μ μ Δ È «Á Ì Ú «««ÎΩ BG Ó Δ È±ß Ó apple Ø μòδ ØÚ Δ ÿμ Ø-ÿμ B «ÁÈ È «Â appleδ «Úμ ÚΔ Ò Ø ÿμ Ø ÿμ A «ÁÈ Í«Ò «Á apple È ÎÀ Ò ÒÀ «Ò ØÚ «Á ÓÂÒÏ «Ï««ÎΩ Δ Íz ÙÈ ÁΔ Ù apple±  ÿμ Ø ÿμ BD Ó Δ È±ß Δ Ù apple± Ø Δ Δ C  D ±È ÁΔ apple Â È±ß Δ ÎΩ ÚμÒØ ÓÒ Δ ÁΔ Ø Δ Ó Ï±appleΔ ÚΔ Δ Â C ±È È±ß Ù ΔÁΔ Í appleï Á ÓμÁ È apple ß Â È±ß Ê «μ Δ Ø ÂØ appleø ı Âapple Ø Δ ÂappleΔ ı«â apple appleè ı Âapple apple apple ØÒ Δ Ó Δ Ïapple Û «Øapple È ÚΔ apple appleδ ÍμËapple  «ÂappleΔ apple «Â apple È apple ÁΔ Ø Δ Ú Â È Δ ΔÂΔ Δ Íß Ï «Úμ «ÁΩapple È G ÚΔ È ÎΩ ÁΔ Â «È ÂΔ ΔÂΔ Δ Δ Ø ««Á Âapple Íß Ï Á Ï appleø Ø Δ Δ «Û apple Δ Δ Δ Ø «apple - È±ß È apple ÍÀ ÁΔ Δ Íß Ï Â Á Ù Á Øapple apple ıï apple È Íß Ï «Úμ apple Δ ÎΩ Ï apple Ø Δ ıïapple ÈÙapple È Δ ΔÂΔ ÈΔ «ÁÈΔ Â apple Ú Ò ÀÒΔÎØÈ ÚΔ Ú μò Δ ßÁ È Ø Δ ÓØÏ ΔÒ ÎØÈ È Δ Δ ßÁ Ø Δ Íz ΔÚ Δ.ÚΔ. ÀÈÒ ÁΔ Ø Á È Δ Δ Àapple apple appleδ ıïapple Á «μ Ø «μ ËÈ ıï apple Δ ßÁ È «È È Íß Ï «Úμ apple Δ ÎΩ ÁΔ appleδ 鱧 ÒØ ÂØ Ï μfi Ò Ø appleμ««μò ÁΔ appleδ «ÓÒ ÁΔ Â Ù ΔÁΔ Í appleï Â ß Â Á «μ Ï Â ÊØÛ Ø Δ Ú Ò «ß Δ È À ÍzÀ ıï apple Á?ÿ ÍμÂapple apple apple ßÚapple ß˱ ( μ μò «ÚË «) È Í Δ ±ÓÀ appleδ «Úμ Áμ«À «ÓÀ ÎΩ ÁΔ ÓÁ ÏßËΔ Ó Δ È± ß «μ ıïapple Í ıï apple 鱧 ÿμòδ  ıï apple Á «ÁμÒΔ «Ú Ò À apple È ıïapple ««appleø Ò Δ À «««Úμ Ø Δ μ Δ È Δ ß˱ Á È «È È Á Ï apple A ±È 鱧 Á Ï apple ıïapple ÿμòδ  «ÁμÒΔ À «Î È ««ıïapple Í Ø È apple «ÁμÂΔ ««ıïapple ÎÚ Â Ë appleâ À ß˱ Á «À ««Δ ıïapple Í ÁΔ Â fi ÈΔ È È Ø Ø Ï Á Δ È ««ÓÀ鱧 «««Úμ Ø Δ «fiμ È Δ «Íß Ï Á  ΩÓΔ ÓΔ Δ «Á ÈØ«ÒÀ «Úμ È Ó «apple À ß˱ Á Íß Ï Â ΩÓΔ ÓΔ Δ È±ß È Ó «Ò «È Á ±apple 鱧 ÿ Δ À È Ó Ò?Ê Úapple«Â Á À «μê Ø Δ Ø Δ ßÓ appleè ı Âapple Í ÚμÒØ Í±apple Øapple Ò «apple ØÚ Íapple «Á Ï Ú ±Á ßÓ «apple È Û Â È±ß È Ó «Á À Íapple Ø Δ Ï μfi ßÓ appleè Δ È Â ««Á À «ÎÒ È «ßÓ È Δ Δ ÁØ «ß Δ È À ÍzÀ È ßÚapple ß˱ ÚμÒØ Ì Δ ıïapple È Δ ÍΔ Â ««Úμ Á ıï apple ÁΔ È ÓΔ È Δ Δ ÏÒ«««Ï ΔÓ ÈΔ Δ Â appleδ ıïapple «Úμ Ø Δ μ Δ È Δ Ò «μ Δ Â ÎΩ Δ ÒÙ apple ÁΔ Ù Ò «Úμ Û Â Â appleδ ÁΔ Ì È±ß «Áμ apple Δ Δ À  ÂØÍ ÒμÁΔ ÎΩ ÁΔ À Û μ Δ Ú Ò ÎÒ ß«Óz apple ÚμÒ Ó±ß appleδ apple È «ßÓ «μ «ÁÈ «Úμ È Δ Ø «ÏÒ««BH Ó Δ ÂØ Ù apple± Ø C ±È Âμ ÚΔ appleδ Δ Á À Ì appleδ ΔÛΔ Ì appleâ Á Ì ÂØ?ÿ ÈÀÙÈÒ ΔÚ ÈßÏapple «μ ÂØ Ò Â apple Δ «ÁÈ appleá «apple ØÚ Â «Îapple «ß Δ È À ÍzÀ Úapple «ßÓ Ú apple ıï apple ÚμÒØ «È±ß Ú Á Ë appleâ  Áμ  «Îapple «μ «ßÓ Ú apple ÍμÂapple apple ÚμÒØ ıï apple ÁΔ «Óμ appleδ È±ß È ÓΔ ««ÚΔ ÂappleΔ È Ò «È Δ ıï apple ÚμÒØ ÎΩ Δ ÓÁ ÁΔ ıïapple È Í «Íμ Ì appleâ apple apple ȱ ß «Áμ «apple ÀÒ «È «ÔØ Δ «ÁΔ Óß Ì appleâ apple apple È ıï apple ÂØ ΔÂΔ Δ Â È È ÙΔ- ÙΔ «Â Î μò Û Δ Ì appleâ Á ± È Â Íz appleè ÓßÂappleΔ À.. ÀÒ. Ì Â È AIHD Ú ÒΔ Ó Δ Á Ù apple± ıï apple Á À Δ apple È Ò ÓΔ«ß Ù apple± apple «ÁμÂΔ È «È «Úμ Á Ù È±ß Â Â ß Â Ú Ò Îappleß Â ÁappleÍ Ù Âapple È Ò «ÈÏÛÈ ı Âapple ıï apple ÂØ «ÔØ Óß«Δ Ø ««ÔØ Á Δ ÈÂΔ Δ «ßÚapple ß˱ ÚμÒØ Ì Δ ıïapple 鱧 «ß Δ È À ÍzÀ Á À apple È fi± Δ «Í Ø «È apple apple «ÁμÂ Δ Ï ΩÒ ßÚapple ß˱ «ıïapple Í ÁΔ Â ÁappleÏ apple «Ï «Úμ Ø«ÈΔ È È ÿ Á Δ ÎΩ Δ ÓÒ ÂØ Ï Á Í appleòδóà «Úμ ± È Â Íz apple ÓßÂappleΔ À.. ÀÒ. Ì Â È ıï apple ÚμÒØ «ÏßË «ÈÌ appleøò ÁΔ Ìappleͱapple ÙÒ ÿ ΔÂΔ «ÂØ «μò ÁΔ Â ÁΔ ßÁΔ À «Ì appleâδ ıï apple ͱappleΔ Âapple È Ò apple apple Á Òμ Ú ÒΔ ßËΔ Â apple?âapple Á± appleê «Úμ «μò «Ï ßÁΔ À «È È Δ fi «Í Â Δ fi Ò Ø«««Ó ÁΔ Á «Â apple apple È È È±ß «ÔØ Á È ÊμÒ «ÁμÂΔ Δ Í ı Á ßÁ Ò ÒÀ «apple apple  ıï apple ÚμÒØ «Í ßËΔ Á «μ ß Â Á È Ó Ò Â Δ apple «Í «μò ÁΔ Úμ Δ ßÌ ÚÈ À «ÎΩ ı Á ßÁΔ Δ «ÎΩ Δ ÓÒ Ú Ò ÚμË ÂØ ÚμË ÒØ Á «μ ØÚ Ó ß Â È±ß ÚΔ Û ± ÁΔ «ÂΔ «Úμ Ù ÓÒ apple «Áμ««ÎΩ Á Ó ÏÒ apple ÁΔ «ÂΔ Ú Ò Û ± ÁÒ È Ò Ø«À «Ú «Â Δ?Íapple ÍÛ Ø «ÓÒ Ò Δ C ±È ÁΔ ÂappleΔ È «Íμ Ø Δ Ó Ï±appleΔ È Δ Δ Â È Δ ««ÁÈ ««««Ó ÒØ ÿμ ÂØ ÿμ «ÂΔ «Úμ ÁappleÏ apple «Ï «μ Ø ÎΩ È ÓÒ ÂØ Ï Á Ø Ó apple «ÁΔ «ÂΔ Áμ Δ «Úμ E Ïμ«, Ωapple DIB Ò Áμ «z  appleδ «Úμ Ïμ  Ωapple AEIB «z  apple Ø Áμ apple appleδ apple «È Ò Â «z  apple È±ß Û ± ÁΔ Δ Ùz Δ «Úμ appleμ «Á «Áμ«««Ò Ì appleú ÁΔ Ò Â appleú ÁΔ «z  apple ΔÂ È apple± apple ÓÁ apple «Úμ ØÒΔ Á μ Á  μê «Íμ ÏßÈ Ó ÙappleË Ò± ȱ ß Ó appleè «Íμ «Δ Ó Á ÚΔ Ø Á À «Ó apple «È ÒØ È±ß Û ± Á  «Úμ Í «Áμ««ÎΩ Á Ó ÏÒ Û ± ÁΔ Úμ Δ «ÂΔ È Ò Ø«À Ó ÙappleË Ò± È±ß Û ± Áμ «z  apple appleè ÚΔ «Δ Ï appleá À «ÎΩ ßÁΔ Δ «Ï appleδ Á ÈΔ È±ß «Áμ««ÎΩ È±ß ÀÚ Δ ÀÈ ÈΔ È È È Δ Ø «ÏÒ«È Á Ó ÏÒ Ò Ì Û ± È Ò Ø««Â Δ ßÌÚ Δ È ÙappleË Ò± Á ÚμË ÂØ ÚμË «μ ØÚ «μê «Ï È ÚΔ È Δ μò Á «apple apple ÎΩ ÁΔ È ÒØ apple  ÁΔ ıïapple È±ß È appleø ÁΔ Â «ÁΔ «Ì Û ± 鱧 «ÓÒ ÁΔ Δ «apple ÎΩ È Ò ÒÛÈ ÁΔ «Â appleδ apple Á È ««ÎΩ ÁΔ ÓÁØ apple   Íß Ï ÁΔ Û Â BH Ó Δ ÂØ Δ Á 鱧 «ÓÒ apple Δ Δ Â «ÁΔ ± È Û ± Âμ È Í μ ÁΔ È Δ ΔÂΔ ÁΔ ß «Ìß apple Ú «Ò ÁΔ «ß ÀÒΔ À Á «Âμ Í ÁΔ «Ó Ò «μò ÂØ «ÓÒÁΔ À «ÁØ CA Ó Δ Â A ±È ÁΔ «Ú appleòδ apple Â È±ß ÍÀÙÒ Îappleß Δ apple ÎØapple ÁΔ Ó B Ú Δ apple Δ ß«Óz apple appleíøapple  apple  Á ÿ μí È apple «Úμ ØappleΔ «μí Ø Δ Δ Â «Á Í ߫Óz apple Δ «Úμ ÎΩ Á «ß ÀÒΔ À «Úß È±ß ÚΔ È Δ Òμ «ÍÀÙÒ Îappleß Δ apple ÎØapple, ÎΩ Á ËΔÈ È Δ ßÁΔ Ø «Á «μë ß appleøò ÀÏ«È μâapple Â Ì Ú ÍzË È ÓßÂappleΔ Á μê «Úμ ßÁ À «Á Ù ÁΔ Ø Δ ÁΔ Ó Ø ÎØapple À «ÁΔ ß«Óz apple appleíøapple  ÂappleÈ ÁΔ «appleíøapple È ÒØ È Ò «Ìß apple Ú «Ò È±ß Í μ Δ Δ ßÚapple ß˱ Í ÁΔ ±ÓÀ appleδ «Úμ «μò ÁΔ Â ÁΔ appleá Ø««ßÁ À «ÁØ Á ß«Óz apple Δ Á «ß ÀÒΔ À Ó apple appleèò ÁappleÙ ÙappleÓ È ÓÀ鱧 Áμ««A ±È 鱧 ÂμÛ ÓÀ鱧 ß «Ìß apple Ú «Ò Á ÍΔ... apple Í Ò «ßÿ Á ȱ ß ÎØÈ «««Úμ È Í μ««, Δ «μò Δ À «apple  ߫Óz apple appleíøapple  ÍÀÙÒ ÎØapple Á B Ìapple È? appleèò ÙappleÓ Áμ Á À «ÓÀ鱧 ı Á «ÎØapple Á Á ÁØ Âμ Ø Δ «ÒÓ È Δ Δ Ï Á ÓÀ Í apple apple Í Ò «ßÿ 鱧 Áμ««B «Úμ ÎØapple Â Δ À Íapple «È Δ Í «««ÛΔ À «μò «È±ß Ï appleáδ À ««Ø Δ Ï È È Δ «ÎΩ ÁΔ apple appleóδ ÁΔ ıïapple Í ÁΔ Â «Ìß apple Ú Ò Ω Ø Á «««ÛΔ μò ÎΩ ÁΔ «ß ÀÒΔ À 鱧 ÚΔ È Δ Í ÚΔ È È±ß Í«Ò Í Òμ ÁΔ Δ, B Ú Δ Ú ÒΔ ÿ È «È±ß Ï appleè Ò Δ Δ À È Ò ÁΔ È Ò «ÚΔ Áμ apple±appleδ À «. apple Í Ò «ßÿ  ÎΩ Á «ß ÀÒΔ À Ó apple appleèò ÙappleÓ Á  ÒÓ Ò «Ú Δ «μò ÍzÀÒ AIHD ÁΔ À «ß«Óz apple Á «μ «Íß «Úμ z «Èß apple apple apple ÎØapple Â Ú È ÂØ Û ± È «μ Úμ apple ÓΔ apple À? Ø «Ò «μò È Ò ÎΩ «Úμ Ì Û Óμ Δ apple ÓΔ apple À? Á appleîøapple ÂØ Ï apple appleè appleîøapple «Úμ ßÁΔ μòï Â È±ß Ø Ø apple ÓΔ apple apple Δ «Á Δ appleîøapple ȱ ß Í apple apple ÓΔ apple À? ÁΔ ÎappleΔ À Δ ÏÁÒ Δ ÍÀ Δ Δ ÁØ appleèò ÙappleÓ È «Ìß apple Ú «Ò Á ÍΔ.. apple Í Ò «ßÿ 鱧 ÎØÈ apple «À? Ú «Í apple Ò Δ ÓμÁÁ ÁΔ Óß ΔÂΔ ÍμÂapple apple ßÚapple ß˱ Áμ Á È «appleèò ÙappleÓ È apple Í Ò «ßÿ ȱ ß «««apple ÓΔ apple Û ± Á «ßÓ Á È Δ Â «ÂØ «ÏÈ appleîøapple È±ß Ì appleδ Íz Ù ÈΔ ØÚ Δ appleèò ÙappleÓ ÁΔ Ï ÈÂΔ Â Û ± ÂØ «apple ÓΔ apple À? appleîøapple È±ß Ú «Í apple «Áμ «Ò : appleízδâ «ßÿ Óß«Δ

23 23»È HD ÁΔ ª ÿ È Úª Á «ÈappleÍμ «ÚÙÒ Ù ÁØ ØÚ? ÁappleÏ apple «Ï ø«óãâ apple «Ú C-F»È AIHD Ì appleâδ ÎΩ È Ø appleú Δ ΔÂΔ, È ª È Íapple ÙÈ ÏÒ» apple Á È Ó «ÁμÂ Õ «μ ««Â «Ú AHÚΔ ÁΔ «Ú Ó Ò Â Í «ÚÁ ÙΔ ÓÒ Úappleª ÁΔ ª «μ ª «Ò Î appleú Δ ª ÂØ appleδï B Ω Ò «Í Ø ««Δ ÿ È Ú ÍappleΔ Δ, «Ï apple È Âª apple apple È «μ ª Á ÍÃÂΔ appleó Ï apple øá Ò «Δ Â È Δ «μ ª È Á «ΔÂΔ Δ «apple apple À ª ÂØͪ È Ò ÎΩ apple Δ «Δ appleú Δ ÁappleÏ apple «Ï «Ú apple ΔÕ ««Δ ÿ È Δ, «È «μ ª Á ÓȪ «Ú Ì appleâδ, Ì appleâδ ÎΩ, Ï - «ÂΔ «øá» Ì Δ apple Â Ì appleâδ È Ò øó appleáδ ª apple ÈΔ «Ëappleª Ï apple Ø Δ ÏÁÒ «ÁμÂΔÕ «Âapple ª AIHD ÂØ Ï Á Á Ù-«ÚÁ Ù «Ú «μ ª ÚÒØ «Á ÍÃÂΔ appleó «Í Ø Ì appleâδ  ø Δ ª Á appleúμ Δ ÚΔ «μ ª ÍÃÂΔ Øapple ÓÒ Úapple apple «Â apple apple «Õ «ÿ È ÂØ «μ øìò ÚΔ È Δ È «ÈÚøÏapple HD «Ú ÍÃË È ÓøÂappleΔ «øáapple ªËΔ Á ÂÒ «Í Ø «Âapple ª ª apple Δ apple apple È ÔØ È ÏμË ø È Ò «μ ª Á ÂÒ Ó ΔÂ, È ÏÒÁΔ Â Â Ò Ú Ò øó ΔÂ Õ AC ÍappleÀÒ, AIGH Á «μ «Èappleø appleδ ª «Í Ø øâ appleèàò «øÿ «Ìø appleªú Ò, ÏμÏapple Ò Â ÁÒ Ò ÚÒØ Ò Δ apple Δ Û» Ò«apple «μ ÁÓ Ò apple «Ó«Ò Â Ó «μ ÈΩ Ú È ( apple μ ª Á μò Û Ó ø ) «Íø ª «Ú Ø «Ê appleïøá Ò«apple «Ú Á Í Õ «È ª ØÒ Ø Δ ÒΔ apple«ùí È Δ Δ, Ø Δ Ê ÏøÁΔ È Δ Δ, Ø Δ «Ú È È Δ Δ, «appleî «μ Ø μò Δ «Ì appleâδ ÎΩ È ÁappleÏ apple «Ï  ÓÒ Δ À Â Δ ÏÁÒ ÒÀ ÀÕ Ì appleâδ ÁΔ ª ø Δ ª  «μ ª Á Ù Âapple ÒΔ appleª È «μ ÈΩ Ú Èª ÏÁÒ Ò Â «Ú Δ Ë Á ÁΔ Êª øâ «Ìø appleªú Ò ÁΔ «ÍΔ «Ú Ø ÁØ Ò ΔȪ «ÓÙÈ Á ÂΩapple  ÎÛ «ÁμÂΔ ª, Ì appleâδ ÎΩ È ÁappleÏ apple «Ï  ÓÒ Δ ª «Ò Â È ÁΔ ÈΔ appleμ Δ Ú ΔÕ Íapple Ì appleâ apple apple «μ ª Ï «Ò Δ ÒøÓΔ «Ú ÂÏøÁΔ apple apple Δ Δ, ««μ ª ÁΔ ÈappleÓ ÁÒ ª appleó ÁÒ ÒΔ apple«ùí Ófi È Δ Â ÈΩ Ú ÈΔ Ú««Ú Ú««ÁμÂ, «Á ÈÂΔ «Ê Û» ª μêø appleª Ï È ÒØ ª Á ÂÒ Ó «Ú «È «Ò, Ê Í «Ò È fi» Í «Ò Ó Ï«Ò ª «Ú appleª ÈΩ Ú È ÓΩ Á ÿ  apple «ÁμÂ Õ AIHD ÁΔ ª ÿ È Úª Ú Ò Ì Ú ÓÀ ËappleÓ, apple ÈΔÂΔ «Á Ï apple Ø Δ ØfiΔ È Δ Δ, Íapple Ó Δ «fi Ú Í«apple Δ, «ÁΩapple «Ú Δ Δ Ú È Ø Â Ï Â fi Í «Íø  ÚΔ ø «Õ «Í Ø «μë - «μë ø È Ò ««μ øÿappleù «Ú «Ú appleá apple, Íapple «μ μò «È ª CF Òª «Ú apple»apple Ó ΔÂΔ «AIHD «Ú Δ Ú Íapple ÁØ Úμ ÿμò»ÿ «apple ª Ï apple appleá «apple ª, «μ Ê ÏøÁΔ ª, «μ «ÚÁÚ Èª «Ú Á appleê «Ú apple È Δ Ø ΔÕ AIHD ÂØ AIID Âμ μòδ Ï ÂΔ Â Ï Ó appleδ Û» Ò«apple Ï apple Á «È «ÈappleÍμ Â È Ò «ÚÙÒ Ù È Δ ΔÂ Õ ÚÀ ª Íø ÏΔ «μ Ì Íμ Ø Ï ÂΔ Â Ò apple «ÏappleÂΔ Ú Ò ÒØ È Â «È ª Ù Âapple ÒΔ apple Ó Ù appleó Â Ï ÂΔ È «apple ª apple Δ Úapple ªÁ apple È, Íapple «Í Ò CF Òª Á Úμ È Èª ÂØ Ï Á Ø Δ Ï «μ, Ê ÏøÁ ø È Ò øó appleè, Ò«apple Á «ÚÙÒ Ù appleè ÁΔ Êª Âμ ÚΔ Ì Í Ï ÂΔ Â Ù Âapple ÒØ Δ Ì apple» ÈÕ «øè ÓÒ Úapple È «Ø Δ «appleá ÔÂÈ appleè ÁΔ Ø«ÙÙ ÚΔ apple ª μá apple, appleíø, ø Δ ª Á ÏøÁ «Á Á «Ò Ó Ò μí apple «Áμ ªÁ ÀÕ «øÿappleù È Ò Û Ï Â ÒØ «ÚΔ È, «È ª ÁΔ ÒΔ apple«ùí «È ª ÿ È Úª Â Ï «Ëappleª È Ò Δ ÛΔ Ø Δ À Â È fi Í appleá È Â È Δ «fi appleè «ÁøÁ ÈÕ ÒØ Δ appleá «apple ª ( apple «ÚÁ Ùª «Ú ) Â Ï È Â fi ÚΔ Δ È Δ Ø Á øá ª «È ª ÁΔ appleá appleδ Ï Δ apple Õ «Ò apple Δ Ó appleδ ««μí Δ Á Ó Á, «Ê Í Δ ª Ì ÚÈ Úª ªfiΔ ª appleèδ ª À, Ê «appleá «ÚÁÚ Èª »fiÚ È ÒΔ appleª È Á À ««Í Ò CF Òª «Ú Ï ÂΔ Ú««Ú ÏÀ, Â È - «Ò ÒΔ apple«ùí apple «μ ª, Íø ÏΔ ª  Íø Ï Á Ï Â È È Ø À, «μ «appleî Íø Ï Âμ Δ ΔÓÂ È Δ, Ø appleδ Á ÈΔ ª «Ú Î Ò ÈÕ apple Ó μá È Δ apple, ÁØ Δ «appleî Íø Ï ª Ì appleâ Âμ ΔÓ ªÕ Δ Úμ Δ «ÂΔ «ÚÁ Ùª «Ú Ú ÁΔ ÀÕ AIHD ÂØ Ï Á Á Ù-«ÚÁ Ù «Ú ÍÀÁ Ø Δ ÈÚΔ ÍΔÛ Δ ÁΔ Í Δ Ø À, È ª Á Í Ó Ò È, È ª Úμ apple À«Òø È, «Ò Δ «appleî Íø Ï Á Íμ ÂØ Δ È Δ, ø apple ÍμËapple  Úμ Á «μ ª Á Íμ ÂØ ÚΔ «Ú appleè ÁΔ ÒØÛ ÀÕ ÓÀ «È ª CF Òª «Ú Ø Á «, Ó«fi Â È ÌÚ ΔÂ, Ï apple ««Â Íμ ÂØ Í «Ú apple «Ó Á È Ò «Ò «apple ª ª «Íø ÏΔ «μ ª «Ú HD ÂØ Ú Íapple apple Δ ª ÿ È Úª Ï ÂΔ Â Ò apple Í ø ÁΔ Êª «appleáâ È Ò «Ú appleè ÁΔ μò  apple Õ Ó apple «ÓøÈ À «apple» «Ï È È Ï Δ apple Δ Ø «Ú appleë apple ÓÈ μ  «ÁμÂΔ Δ, Í appleδ ª Ë «appleâ Íà «ÒÂ Ê ÏøÁ ( ø Ê Δ) Ë apple«ó Á «Ò Î Δ, È ª Á Ó Á Á» «Îapple«ª appleμá apple Ø Δ ÈÚª «Îapple Ï È Δ Δ, «Âapple ª Á μ Ï «Áμ «À Â È Δ Á»«ª Á appleó ª ª appleμá apple Í ÈÚ appleó ª Ù apple» appleè ΔÕ apple» ª ÁΔ Ò«apple ËappleÓª, «Îapple«ª Á Í appleδ ª ÚÒØ Ó Á Óª  appleó Á appleª È Ò appleò ΔÂΔ apple Δ Ò μ «Ò Î ÓÈ μ Â Ú ÁΔ «È Ò ÏΔ Ò«apple Δ Â «Ó ÁΔ «apple Δ, «Ê apple ÒØ ËappleÓª, ΩÓª, ª, È Òª Á fi «Û ª ÂØ Íapple ÓÈ μ Á ÂΩapple Â Ì Δ-Ì Δ Ï apple«õ È ª Á øÿappleù Ó Â Ï Ë apple«ó Í appleδ ª, «Δ Óª  appleó Á apple Ò «apple ª «Ò Î Δ, Íapple apple» ª Á Ó Δ È ª Á «ÚappleØËΔ ª È «μ Ò«apple apple Í Ò Δ Ï È» ø ÏøÈ Ò È Â Ï Ï ÏøÁ «øÿ Ï Áapple ÁΔ Ù ΔÁΔ «Í Ø apple» ÿapple «ÚappleØËΔ Â Âª «μ Δ Â Ï Ø Δ ª ÈÕ AHÚΔ ÁΔ «Ú apple» ª ÁΔ «Ú appleë apple ÁΔ ª ÒΔ Ú «apple «Ëappleª ÓΩ ÁΔ ª Ó ÒΔ ª»Óª «Ò Î ÒÛÁΔ ª apple Δ ªÕ ÁØ È ª Á øÿappleù È Ò apple ÍÃÏøË Á Ò Â Ï Âª Ó apple apple Δ «øÿ apple Δ Δ «ÚappleØËΔ Â Âª «Îapple Ï Ø Δ ªÕ «Ó ÁΩapple È Δ «μ Ò«apple Øapple «Îapple«ª «Í appleδ Ë «appleâ Ë apple«ó «Îapple Ï Ò Δ ÌappleÍ»apple ÔÂÈ Ø Õ ø apple ª È «Ùª  ÒÛ Δ ª È Ò «μâ Ó apple apple Δ «øÿ Á apple ÂÓ appleè «Í Ø «È ª «ÚappleØËΔ Â Âª Í «μâª Ò Δ ÔØ È ÏμË ø È Ò Ï apple «Õ AHÚΔ ÁΔ Úª AIÚΔ Â ÁΔ «Ú ÚΔ «È Ò ÏΔ «μ Úμ -Úμ ø ª È Ò ø apple ª «Ò Î ÒÛÁ apple, Íapple «μ Δ Â Ï «Ëappleª apple» Á Ú «apple ª «Ò Î «Ùª appleáδ ª apple Δ ª  ø apple ª È Ò appleò ÒÁΔ ª apple Δ ªÕ ÁØ ø apple Ì appleâ μ ª «Δ «ÚappleØËΔ Â Âª ÈÚ Ï Á Δ Óª È Ò appleò apple appleδ ÓΩ ª Ó È Òμ Δ ªÕ «Ó μ Úapple apple «Ú Ø «μ μò Øapple Ófi Ú ÒΔ À «apple» ª È Í BCI Òª Á Ó ÁΩapple È Í appleδ ª Ú Ò Ë apple«ó «Îapple«ª ÚÒØ ÓΩ Á Óª È Ò appleò ËappleÓ Á È Ó Â ÒØ ª appleó ª ª, Ú«Óª-ÌappleÓª, Í» - Í ª apple Δ Ó Δ Ò μ Á «Ò Î Ø ÓÈ μ Â Ú ÁΔ ÍÀ ÂÛ ÂØ Ò«apple Û Δ ΔÂΔ Δ, «μ ª «Ú Ø Á ÂÓ È Δ Ø Δ; Ï Ù apple» ª Á Ó ÂØ «ÚappleØËΔ Í«Òª apple» ª «Ò Î,  «Îapple ««Ú appleë apple Á Ú «apple ª «Ò Î ÓÒ Úapple Ø È Â Δapple «μ Δ Â Ï Ø «Ò«apple Ø «Ë apple«ó «Îapple Ï «ÁμÂ Õ apple» Á ÒΔ «μ Ó Òª Á Ó ÚΔ, ø apple ª Á Ó ÚΔ ÿμ «ÂΔ «Ú Ø Á Ï Ú»Á μ, μ, «È Î Ò Δ ÓÈ μ Â Ú ÁΔ È appleδ ÂØ ÒÛÁ apple ÈÕ ø apple ª È «Ê «μ ª Ê ÏøÁ Ë apple«ó «Îapple Ï «Ú «Ó appleøò Á ΔÂ, Ê «μ ª Á «È Ò ÏΔ Âμ ÚappleÂ Ò Δ Í Δ ª ÎΩ ª «Ú ÌappleÂΔ apple apple apple Ì Â Ï Á  ÔÂÈ ΔÂ, Ø «Í Ø ÓΩ»Á Ì appleâδ Óª Á øó Õ ø apple ª Á «Í Ø «Ê ÈÚ «øá» Óª È È«apple» Á Ó È ÂØ Δ «μ ª ÏÃ Ó Ú ÁΔ appleø «Ú appleø Á ÔØ È ÏμË ÔÂÈ appleøì «Áμ È, Ê ÏÛ «ÙΔ ø È Ò appleó «ÒΔ ª «È Ò ÏΔ Ò«ª apple» ª Á ÓÈ μ Â Ú ÁΔ Íμ ÂØ Ø ª fi appleè ÁΔ Êª «Îapple Ú ÁΔ È appleδ ÂØ fi appleè Ò Δ «Â apple appleè Ù apple» apple «ÁμÂ Δ Âª «Óª Â Í «μâª Ò Δ Úapple «øá» Ï «ÂΔ Ù appleè Ò Δ «ÂÚ Á Á apple»í «ÁμÂ Õ «øó Ò Δ Í«Òª È«apple» apple apple È ÍÃÂ Í «øÿ ÀappleØ, «ÈΔ appleâ apple «øÿ «Á ««μ ÒΔ appleª apple Δ Â Ï Á «Ú «øáapple ªËΔ È «ÈΔ ÀÒ «øÿ  ÁappleÏ apple «øÿ ««μ ÒΔ appleª apple Δ «μ ª «Ú «ÂÚ Á Á ÏΔ ÏΔ Ù apple» apple «Áμ ÈÕ Ú Â Âμ «μ ÚΔ apple» ª ÁΔ ÓÈ μ Â Ú ÁΔ Í ø μ «μ «Îapple Á È appleδ ÂØ Ø Òμ Í È Â ÚÀ ÚΔ «μ ËappleÓ ÚΔ Øapple «Îapple«ª «Ë apple«ó «Îapple Ï «Δ, «È ª Úμ appleδ ΩÓ Â Úμ apple ËappleÓ «Ù apple» apple «Áμ ΔÕ Í«Òª È«apple» Â Ï Á «Ú «øáapple Á Ó Δ Ì appleâδ È Ï Ù Ï appleø ËappleÓ «ÈappleÍμ  ( À»Ò«apple Ó) Á Ï apple Í «Ò Δ, Íapple øáappleø Ï -«ÂΔ «øá» Ì Δ apple ««apple Ù apple» apple «ÁμÂ Δ «appleª Òª ÁΔ Ò ÓΔ «Í Ø È ª Á apple Ó apple «ÀÕ «Ò Δ È ª «Δ ª ÈΔÂΔ ª Ï Δ ª Ù apple» apple «ÁμÂΔ ª È, «È Ò Ï -«ÂΔ Ù appleè Ò Δ ÿμ - «ÂΔ ª  ÁÏ Ï appleμ«âª ««μ ª Í Í appleμ«â Ófi ª apple È Ò ÛΔ ª apple«, Á» «appleó «ÒΔ Âμª Ì «apple ªÁ «apple, «È ª apple Δ «Ú Ò ÚΔ ÿμ -«ÂΔ ª  «ÂÚ Á Á μí Ò Á Ù ÁΔ Â ø  Âapple Áμ È ª ÁÏ «Ú Â Ï -«ÂΔ Ù apple «««ÁÚ «Ú ««øá» ª Á apple À, ÿμ -«ÂΔ ª È ª Á apple«óø- appleó  apple«íú Õ Íø Ï «Ú «Á ÎÒ Â appleï «μ ª  Δ «Õ «Ò Δ «μ ª «Ú μ Û Ë apple«ó apple μí Ò ( Ê «Ìø appleª)  ø ΔappleÂÈΔ Ê (ÏμÏapple Ò ) ««Õ «μ Í «μ ª «Ú Ø «È Ò ÈÚ «Îapple «Èappleø appleδ «ÓÙÈ, apple Ë Ú ÓΔ Óμ (Ï Á «Ú «apple Ú Ò μ ΩÁ, Ì«È apple Ú Ò, Ù»ÂØÙ «Á) Ù««ÁμÂΔ Δ, Á» Í Ò Â ø ΔappleÂÈΔ Ê «Ê appleïøá Ø «Èappleø appleδ «ÓÙÈ «Ò Î appleú Δ ª Ò Δ ««Õ «Á ÈÂΔ AIGH Á ø«óãâ apple Á»ÈΔ ª Ï«, ««Ú AC «μ Ù ΔÁ Ø Õ «Ê «ÚΔ Úapple ÈÔØ À «ÁØ Âμ ª Íø Ï «μ Δ, Ú Â Âμ ª Íø Ï «Ú «øá» Ï -«ÂΔ Δ Â È ª Á Δ apple Δ, Íapple ÁØ «μ ª «Ò Î È«apple» È Í Δ ÈÚΔ ÈΔÂΔ Ò» appleèδ Ù apple» apple «ÁμÂΔ Âª ÒΔ ª «Òμ Ù apple» Ø ««Δ Ï -«ÂΔ Á ÁÏ ÁÏ apple«úª  apple appleè Á Á ÓΩ È Δ «ÓÒ Õ «Ò Δ Íø Ï «Ú «μ ª ( ÒΔ ª) È apple appleè À, «μ apple Á È apple «Áμ ª È Úμ Ú ÁΔ «Ìø À Â Δ Ì appleâδ «Ò Î ÒÛÈ ÔØ È Δ ª, Íapple Íø Ï «Ú «μ ª ÁΔ Ï -«ÂΔ Ï Ò Δ Íø ÏΔ»Ï ÁΔ Óø appleμ Δ Ú Âª ÁØÈØ Ó Ò μò Ø Á ÈÕ Ò : apple appleè «øÿ Íapple apple ÎØÈ:

24 24 ÿμò»ÿ apple»è AIHD: ÂÓ ÓappleÍ È Δ Ø«Íapple ÙÈ Ï«Ò ± apple Á Ò Òøÿ Ó appleø ÚΔ, «Ú Ò Á Ú Ï μ Â È Δ «Áμ ««AIHD ÁΔ ª appleóδ ª «Ú appleèàò «øÿ «Ìø appleªú Ò Â Èª Á «Ê appleïøá fi apple» «øÿª ÁΔ Ó Ï»Â «Ò ÏøÁΔ Ú Ò ØÒ È À ÍÒ (ÁappleÏ apple «Ï) Â Ì appleâδ ÎΩ È ÓÒ «Ú  «ΔÂ Õ ÁappleÏ apple «Ï ÁΔ Á Á Δ Ï ÁÏΔ ÂØ Í«Òª Â Ï Á «Ú Ú ÍappleΔ ª ÿ È Úª È Ò ÏÂΩapple «Í Ò Î apple È «Û «Û Ø appleè, Íapple ÙÈ Ù apple» Ø ÂØ μfi «ÁÈ Í«Òª appleóδ Á Óª ÒÀÚÒ Â μò apple Δ Ø Ï apple ÓÀ Í Δ Ófi ªfiΔ appleèδ øá ªÕ «ÁÈ Íμ ÓΔ Óª Á ΔÎ Î Î ÒÀÎ«È ÈappleÒ apple Δ «øÿ «Á Ò È ø Δ Û «Ê Íø Ï «ÚÒ μâapple  «Ú ÍÃÀ ÈÎappleø ΔÂΔ Δ, ««Ú Ȫ «Ù apple Á «ÁμÂ Δ «apple Íapple ÙÈ ÎΩ Á Í appleá apple «Áμ «À  ÎΩ «ÏÛ Ω«Ó øóò apple ÒÚ ΔÕ ÓÀ ÍμÂapple apple «ÓÒ Δ «Ú apple Δ Â «ÁμÒΔ Í Ò ÂØ Ó ÀÍ ÙÈ Â Δ Δ Íø Ï Í Ò (Ò À apple apple) ÍÃΔÂÓ «øÿ «Ìø apple ÚΔ Ó apple È Ò apple ÈÕ «ÂØ Ï Á ÓÀ μâapple  ÁΔ ΩÊΔ Óø«Ò Â Í ÁÎÂapple Ò «Õ ÓÀ μê ÏÂΩapple ÚËΔ Δ Δ Δ ( Δ Δ Δ) ÂÀÈ Â ªÕ μfi Ó Ï Á ÓÀ «Ìø apple Á ÁÎÂapple ÂØ È «, «Èª ÓÀ ÒÀÎ. ÈappleÒ «Á Ò È Ò «ÓÒÚ «Ø μê ÓØ»Á ÈÕ Δ Δ «Ï «fi  ÍÙ Î apple Ú Ø «ªÁ Δ Â Èª ÓÀ ««ÈappleÒ ÓÀ μfi Ú Ò Í μ øá È «Èª Á ÓÀ Î ÍÙ «μë Ú Ï Á Ò Δ ««Õ ÈappleÒ «Á Ò È Í«ÒΔ μò Δ «ÎΩ Á «Ï Ó Â Ï, «Ìø appleªú Ò Â Á È Ò Á Û» ÁappleÏ apple «Ï Â Ó μ ÒΔ Ì appleδ ØÒ Ï appleδ È Ò Δ μê Û ( ÂÓ- ÓappleÍ ) apple Õ ÂÓ ÓappleÍ Á Ú Ò Δ È Δ ÁØ Èª Ó appleδ apple Í μ Δ Âª ÓÀ Áμ«««Ìø appleªú Ò Â Èª Á Á appleδï «øÿ ÂÓ ÓappleÍ È Δ appleè, ÏÒ«ÎΩ Â Û Ó ÏÒ Á  ٠ΔÁ Ú Ø ÓappleÈ ÍÃÚ È appleè Õ «Ú Ï Â ÈappleÒ Ù È Δ Δ Â Èª ÓÀ Ú Ò Δ «ÓÀ «μò «Ë apple  ««apple ªÕ ÓÀ Áμ««ÓÀ AIGH ÁΔ «Ú Δ ø«óãâ apple «Ú Ø apple ÂØ «Ìø appleªú Ò È «Û Á «apple ª (ÓÀ Íà ÀÒ AIGH ÂØ ÂøÏapple AIGH Âμ ÏÂΩapple À À ÍΔ ø«óãâ apple ÂÀÈ Â ª)Õ «Èappleø appleδ «ÚappleØËΔ Ó apple ø ΔappleÂÈΔ Ê Á ÎΩ «øÿ  ÁÓÁÓΔ Ò Á «Ìø appleªú Ò Ú Δ Á apple ÈÕ Ò Ò Íø Ï «Ú Ï appleø»øè μ«ò  «Ìø appleªú Ò Ó Ï»Â ÂØ Ó Ï»Â øá «Õ Í «ÈÙ È ÁΔ Íà ÍÂΔ Ò Δ «ø «Íà appleá ΔÕ ÂØ Ï Á, Úμ -Úμ ÒØ È «Ω øá È? ÔØ«Ë ª Á Ïapple Δ Ó Ó ÓÈ Èª Ô Á appleμ Á «μ apple ÓΔ Úapple apple ª À Íapple ÒØ ª Á È ««ÁȪ Á Ó Â È Δ øá Õ Ó ÒØ Èª Á Ù ΔÁΔ «ÁÈ ÈÓ «ÁÈ Ô Á appleμ È appleμ Ȫ È Ò Û «μ apple»apple Ô Á appleμ Á ÈÕ «Ú Δ ÏΔ «ÁÈΔ ÓÀ «Íø ÁΔ «Δ È Ò «Ú ª Ú Ò ÁΔ μò ÂØapple Ò Δ, «Ú ª Á øâ Á «Ú Ø«Δ,  ÒÁΔ Δ Í apple Í«appleÚ apple È ÒØ μ Ø Δ ΔÕ μˇª appleáδ Áμ Òμ Δ ÓÀ apple È Ò «μ Ø Ú apple ÒÛΔ ª Ïμ Õ Î apple È ÓÀ fi È Δ «Â ÓÀ fi È Δ «Õ «øáδ Ó apple apple «øá Δ «Ó ø ª «appleùâ Á Δ Û Í Á Δ ØÈ Á Õ ÏΔÏΔ «øáδ ÓÀ apple Íø appleδ  ΔÕ ÓÀ ÚΔ Â μ Δ Ø Δ È, U ø Î apple ÀÂ Δ μ Ú È Ò Óª appleμ Δ, Û Â apple appleá Ú «Í ± «ª Ú Ò ÕU ª ÁΔ Î apple È Ó apple apple È Á «ÂøÈ Íø ΔÂΔ Â È ÓÀ Δ ΔÂΔÕ ÓÀ «È Í«Òª Á È Δ «Õ ÏΔÏΔ È Ò μò apple Í Òμ«Ø Δ Û» Δ «Íø ª ÚμÒ Á Õ ÓÀ Ø Á Δ «Á «Ø Δ Âø ÍÃ Ù È appleá ÒØ Í «Ò Á «appleδ ª Á apple Ú «ÁøÁ È «ÌÒ È Ó Ø««Û Í «Ò / «appleδ ª Á Ïapple Ïapple μâ Ò «apple ØÚ Õ» Ò apple  «ÈappleÓ «Δ  ÚΔapple ÁΔ À «apple Â Ø Δ Ì Ú È Δ Íapple «μ ÀÕ «apple Â Ó È È Δ À, Íapple «ÚΔ Âapple ª ÁΔ «øâ ª «Èapple Ù ÚΔ È Δ «Ú ÁΔÕ ØÒ appleδ ÍappleÈ ÏøÈΔ «μ ÁΔ Â ÚΔapple À, Á Û Íà ٠À  μê «Ú Ù «Á «appleí È À μëδ «Ú ÁΔ ÀÕ Ù Ò ÂØ Âª ΩÎÈ È Δ À,  ÏøÁ ΩÎÈ Ø ÚΔ È Δ Á Ø «Á μ ÁΔ ÿûδ Ô Á Ú Õ Á ÓÀ ÏΔÏΔ Í μ«âà Δ ÍÂ Δ ÚΔ appleá Ú «øÿ Δ ±Õ Á ØÒ Ú Ï È Δ ΔÕ ÓÀ Ï ÍÈ «Úμ «Ú Ò «Ò  ÈΔ Ò«apple Á ÓappleÊ Δ «øè Íø Ï Á Ï Â Ó ø ÛÁΔ Óapple øá ÈÕ ÓÀ «Ò  ÈΔ Ò«apple ÂØ Ì Ú Δ Ú apple Ú appleμ «Á ª Á»apple ª Íapple «Á È «ª ÁΔ ª appleï ÈΔ ª ΔÒ Ú ÒΔ ª apple Δ ªÕ Íø Ï Úapple ÓÂÒ «μâ «Úμ appleδò Ô μë ÒÛ Â È ÒøÓ «apple ÒÛ, Ò Â Â «Ï ÂØ GB ÿø «Á Ù ÁΔ ÎΩ ÚıÂ Í Δ appleμ «Ó ÎΩ Á Úμ ÁΔ μò È Δ ΔÕ Àapple, appleá Ú «øÿ Ï apple ÍÛ«Á ª Í Òμ««Á AIHD Ò Â Â Â ÓÒ Ø«ÂÁ appleá Ú «øÿ ÁΔ apple ÈΔÂ Í apple Δ ª Ï Â ÂÏÁΔÒΔ ª Δ ª  Ȫ «Ú øáapple»èδ Á»appleΔ ª ÚËΔ ªÕ «ÁΩapple È, ØÒ À ÍÒ øíòà «Ú «Ê apple ÚΔ Òμ  μê Û» «øÿ apple«òμ Í Õ Δapple, «Ìø appleªú Ò ÚΔ øíòà «Ú Ò «μê Ȫ «ÓÒ Ò Δ ø ª Á «μ ÛÁ  «apple ª È Ò μòï  appleá Õ Í apple Ì Ù «Ú «øá «Ì appleâδ ÎΩ ÁappleÏ apple «Ï  ÓÒ apple Δ Â («Ìø appleªú Ò Â «øÿ) ÁappleÏ apple «Ï ÁΔ apple Δ apple«á ª Ù Áª Í Õ Èª Áapple Ȫ Ï apple «μò ΔÕ «Ó «Ú ÓÀ Ȫ Á «Èª Ì Ù ª appleø ÍÛ Á Δ Â ÓÀ Â Ï Δ apple Î appleª Ô ΔÈ Δ «øíòà Á øáapple»fi«á ª Ù ΔÁΔ Í Õ Øapple appleø⪠ÂØ «ÓÒÁΔ appleδ ÚΔ Δ «μò Â Δ ÓØ apple Ò ÁΔ ΔÕ «øá ÂØ ÈappleÒ Ú Δ «Úμ ÒØ ª Á «μ μê «apple Δ «Í «Ò È appleø «Ò Δ Â Ì Δ «Ï «ÃΠapple apple «Ò ΔÕ «apple Ø Ó appleø BF ÈÚappleΔ AIHF Ȫ Ò Â Â Á μê Á apple Ê «Í «Â Ì Δ «Ï ÂØ Ï Á Δ Ú apple Í «Ò ÎÛ «Ò ªÁΔ apple ΔÕ Ì Ú Èª Á Á ÚΔ «Û» appleú Δ «Ú «μë ª «μë øïøë «ÏÂ È Δ Δ «, Íapple «Ï appleè Δ «ØÒ ΔÕ apple Δ. Δ. ÀÒ «Úμ È ª  øè ÂÙμÁÁ Ø«Õ Ì Δ «Ï Â Ò «Úμ ÂÙμÁÁ appleè Ú Ò ΩÒÁ apple ÌappleÂΔ Ø Â apple Ò «ø apple Âμ ÁΔ ª Âappleμ Δ ª Ó Õ ÈΔ È appleª «Ú Ú Δ Âª»apple Δ Δ? ÂØ Ï Á «Íø Íapple  «μê Èapple Ø ««Á Ò Ó apple «øá ÂØ ÊØÛ Èapple Ø «Â ÓÀ ø apple «Ú Í μ««îω Á Úμ «Ê appleª Ó Û» Í Δ ª Ø Δ ª ÏøÁ» ª È Ò Δ ÒÛ Δ ÒÛÈ Õ ÓÀ Ȫ Áμ«««ø ÀÒΔ À À Δ ª ÚμÒØ ÎΩ Í«Òª Δ Áμ«μ«À «øáapple «Ø «Ò Ïapple»Á À  «ø ÁΔ ÈΔÂΔ ÎΩ ÚΔ ÈappleÒ apple«μ  appleδò ø Á Ó apple ÙÏ «øÿ ÚμÒØ Ï Δ Δ ÀÕ «ø ÀÒΔ À À Δ ª ÚΔ μ Ø, apple Ó ÏøÁ ÚΔ ÍÂ Δ ««Ìø appleªú «Ò ª ØÒ «Ø ««Ê apple  ÏøÁ ÈÕ Δapple, appleèò Áμ««««Ìø appleªú «Ò ª Í À «ÎΩ È Δ apple Á Íapple øíòà øáapple ΔappleΔ ÁÓ Â»fi«Á ª Ù ΔÁ Ø Õ ÓÀ ÈappleÒ «ÚΔ Áμ««ø«Óàapple ÂÀÈ ÂΔ ÁΩapple È ÓÀ Δ Ú apple appleá apple Ê appleè ªÁ  ø ª «ÓÒÁ ÈÕ ÊØ Í «Ò ÁØ «ÂøÈ Ú apple Í μ «μ Á Ï È «ÃΠapple appleáδ apple Δ Â μ ÁΔ apple ΔÕ Ò «Úμ Ï øâ «øÿ ÁΔ apple apple È Û» ª  Ȫ Á apple «Ó Á ÈappleÓ ÂØ ÈappleÓ Ó «ÂΔ ÚΔ Ò ª «Úμ ª Ó Ï«Ò ª «Úμ Ó appleè ÁΔ Ø appleμ Δ Δ Âª Î apple appleá Ú «øÿ apple apple «ÚΔ ΔÓ  μ È Δ Δ øáδ ««appleá Ú «øÿ Á AIIB «apple Ø «Ò  ÈΔ ª «Úμ ÈÚΔ apple  ٠apple» Ø Δ ΔÕ Ì Ú appleá Ú «øÿ Í «ÚΔ Âapple ª ÁΔ appleú Δ «Úμ Ù «ÓÒ È Δ È, Íapple Ò«apple Á Úμ È Ó Δ Ø Ú Δ appleè ÔØ ΔÕ BE Á øïapple AIIB Ȫ appleδ Ú apple «ÃΠapple Δ «Õ Ωapple apple» Á «Ï Á È ø Ï apple ø Δ ΔÕ Èª Í«ˇª apple Δ. Δ. «Úμ appleμ«â Î apple Í «Ò Ì Δ «Ï Úμ Úμ Ê Úª  «Ò ªÁΔ apple Δ ««Êª Á ÍÂ È Òμ Õ À ÚØ appleó «øÿ ÓÈΩÒΔ È Á Ò appleδ Ú appleø apple «Ì Ú Â È ª B ÈÚappleΔ Áapple Ê Í ÓappleÚ «Íapple Ø Δ È Δ Òμ«Ì Õ C ÈÚappleΔ AIIC Á ıï apple «Úμ Ïapple ÍΔ «Û» ª È Í «Ò ÁΔ ΔÍ Â ÓÒ Δ  appleá Ú «øÿ Îapple apple Ø «Õ Ù «Á μ Ò «Ïapple ÍÛ Ø Δ fi Øapple ÈÂΔ μ Íapple ÁØ Ì Á È ««Ïapple Á ÓÂÒÏ Δ ÀÕ Ò ÚΔ apple appleδ ˆ ª «Úμ appleá Ú «Ìø appleªú «Ò ª Á ÚΔ «ÓÒ μ«ª  «øè ÓÀ Ȫ «ª Í Δ Ï È Â Íμ apple«õ ÈappleÒ È Ó apple øá appleμá apple«á ª Í μ««ú apple Í Ò Δ «Ï «øè Ú ÁappleÏ apple «Ï «Ò Δ ªÁΔ ÀÕ ÓÀ Δ Âapple ª Ô Á ØÚ Âª ÓÀ Ȫ Áμ«Δ «Ú apple apple Ú Õ Èª ««apple  Á Íapple ÙÈ Ó appleø Í Ò Δ «Ï Ó «Ò «Ú  ÓÀ Í μ««δ μfi ÃøÊΔ ª Á «øâ Ó Ø Á À «Û ÁappleÏ apple «Ï ÁΔ Ú «ÈÌ ««Ù «Á Íμ à øêδ Ó μê ÓØ»Á È Ø Õ Δ Èª «««μò Ø Ú Õ ÈappleÒ È μfi «Ó ÂappleΔ ª Á ÚΔ ÍÃÏøË appleè Ò Δ «Âª «Ó»apple Û È ÂØ Í«Òª Δ «Ó appleâδ È È Δ ΔÂ Õ Δ «««ÚΔ ÍÃÏøË Ø Ú Õ «Á Ò Á «apple «Ï È Â apple»appleδ «øâ Ó È Ó appleø Íμ Ø «Δ «ÓøÈ μ«à «ÁappleÏ apple «Ï Â Ó μ ÒΔ Ì appleδ ØÒ Ï appleδ ÂØ Ï Á «Ìø appleªú Ò Â Á «ÔØ Δ ÂÓ ÓappleÍ apple Á Â È Δ ª Ò ª Â Ø Δ Ωapple È Δ ΔÂΔÕ ÎΩ Á Óª appleª È «μò Á ÚΔ «Ò È Δ Δ «««ÁÈ Íapple ÙÈ Ò Δ apple È «ÁÈ apple» apple È Á Ú Δ Á Ù ΔÁΔ «Á Û Δ Â øíòà Ù «Ú appleª ø ª Δ ª Ø Δ ª È Â øâ apple øá «øÿ ÒØ ØÚ Ò ÚμÒØ Ò ËappleÓ Ô μë ÓØapple «ÃΠappleδ ª Á Ò Δ ÒΔ ÁÒ Á Ê ÚΔ Í ø Ø ÈÕ ÓÀ Ô»È ÈΔ Á ªÂ Á «μ Úª Ó apple «apple ª Ø «Ú Á Δ «Δ Ú ÍappleÈ Ú Ò À Íapple ØÒ Á Ò Á appleø ÁΔ Â Â È Δ ΔÕ ÂØ Ï Á ÓÀ Í ÁÎÂapple Ú Í «Â Ø Ï Á «Ú Ø«««Â À- ÂÓ ÓappleÍ È Δ Ø«Õ Ò : appleï È Â «øÿ Îapple apple ÀÕ Íapple Í«appleÚ apple È Ïapple ÍÛ Δ ø«âó appleá Â Í apple «Ò Δ, Á Δ «apple» Á apple ª  μò Ú Ò ÓÂΔ Á Úª» ÏøÁ ÏøÁ Ú Á È Õ Òª Ï Á AD Ó Δ AIIH Ó ÂÀÈ Â ΩÒÁ apple ÁappleÙÈ «øÿ»apple ÁΔ ÓΔapple Δ È «Ì Á Ø«Ò «Ì Δ «Ï  ÂÙμÁÁ apple È ª Ù ΔÁ Δ «Â È ª ÁΔ Á Á Ø Ø apple øèδ appleá apple ØÒ Á«apple «Úμ appleøû «Áμ «ΔÕ ÁappleÙÈ «øÿ»apple Á «Ï ÒÈ Ó ÂØ Ï Á ÓÈ μ Δ μ ª Ò Δ Ï Δ Ó Δ ««Úμ ÙÃΔ apple Ó Èapple «Øapple Ú ΔÒ Ù «ÓÒ ÈÕ «È ª Á «Â apple apple È «μ ª Ó Δ Ï Δ «È «ÂøÈ Ó Δ«È ª «Ú «appleíøapple Á Δ Δ Íapple Ú Ò Ó appleø Ï ÁÒ apple apple «appleíøapple «ÁμÂΔÕ ««appleíøapple «Úμ Í «Ò Á «apple ÂΔ ÂÒª  ÂÙμÁÁª Á «apple Á Á Íapple appleá Ú «øÿ Á «apple ÂΔ ÂÒ ÁΔ μò È Δ ÓøÈΔ ΔÕ «Ú apple øá Δ À Ï Á «Úμ «appleíøapple ª Ï ÁΔ ª ÂÎÂΔÙª øáδ ª «μ «Èμ ÓØ Í Ò Δ Ïapple  øá Óª Ò Δ ««ÏÒ Ò Ó «Úapple apple ÀÕ Àapple, appleá Ú «øÿ Í «Ò È Í Δ «μ «ÏÒ Ò μí ÓΩÂ Ó apple «ÁμÂ Õ Íapple Ω Ú «Ò ª Á ÒØ μ ÚΔ appleá Ú ««Ú Ô Á appleá «Ú Èª Á Í Δ Ø Δ ËΔ Í μâ Ìapple ØÚ Õ ÏÒÂ

25 25 ÍºÂ Ò º Á Á «ºÊ ÒÚª Ò Ø «Ù «apple È «Ò«À: ÈÀ Ïapple  «Á Á ÈΔ Á  appleá ÒØ Õ ÍºÂ Ò º Á Á «ºÊ ÒÚª Ò ØÕ º Óπ,»È AIHD Á Í«Ò Î «Ú Ì appleâδ»óâ È «º ª ÁΔ «Á- È Â È ª Á Óπ ºÁ Ë apple«ó Ê È zδ «appleó Áapple «Ï Íapple Í Δ ª ÎΩ ª Û «Úapple «Ø «Á  ӻappleΔ Ó È ªÁ Ì appleâ «Ú «Ê Óπº Δ «º ÂÚ appleδı Á «Ï ºÁ «Ó ª Ú Ø «º ª ÁΔ Â- π Â Ô Á Á «º Ï«apple, Ê Ò Â È ÏÁÒ ÁΔ»apple «Ú «º ª È ª ÁΔ À Δ Â Á «apple Á apple Õ Í Ï Á ΩÓªÂappleΔ «Â. appleì  «ÿ È «Ï apple Ì ÚÍ»apple ÙÏÁª «Ú «Ò«À,»È AIHD Á Íapple ÙÈ ÏÒ» apple Úº ÿºò»ÿ apple ΔÕ ««Ó À Ø «º ΩÓ ÁΔ «ÓappleÂΔ «Ú Ø È Δ Á Õ ««ÍΔÛ À, «À, Ø Á «Ó È Δ ÁΔÕ «ÚΔ «Δ À ««Δ ª ºÒª Í»appleΔ Âapple ª ««º ÓÈ Δ Ófi Á À Â Δ «ÁΔ Ò ÍΔÛ Ó Ø ÁΔ ÀÕ «ÓÈ Δ «ª Á Ù ÁÂ Ú Ò Íº Á apple» ÈΔ fiò apple Ó Á ÀÕ ª «Îapple ÓÈ º Δ «ª È Ò ÙappleÙ apple Ù «apple È «ÏappleÂΔ «Úapple apple ««ÁÒØ Ófi ÁΔ À, ««È ÈΔ Â Á Ë apple  Íapple Δ ΩÓ Á ÁappleÁ ÚΔ Í Òº Òº ÍÀ Á À, «Ú «Ò«Á Í Ï Á ÒÏ Ò Óπ ÒÓ È Ù «apple Ò «È apple Ë Ú Ò Á À- Ó apple Ïπapple ÓπÈ apple «ÁºÂ «ÁºÂ ÂıÂ Ò Ó apple ØÈ apple apple º Ó apple Ò» È Ò Ò ÒØ Ò ÒÕ ÓÀ º ÚΔ «º Í«appleÚ apple «Ú ÈÓ «È ÒΔ «Í Ø Û Ú Ò apple È ÚºÒØ π Δ Í Δ «Úº«Ê  À Ø Á «º «Ú appleë apple ÚºÒ ÓπÛÈ ÁΔ ÏºÏ Ï Δ, «Ó ±«È Ú Ø Δ ËappleÓ ª ËappleÓ Ê Èª ÿº Δ «ÓΔ Â «Á Á Á ΔÕ Δ apple Δ È ÒΔ ÿappleù ÁΩapple È «Ú apple«á ª Ò Âı «Ï Á È Û -Â Û Í Δ ª ÓΔ«ª appleá Á Δ Íapple Ò ÂıÂ Δ «º ª ÁΔ Ë appleè «Δ «Ó appleâ Δ ÓfiÁ Δ Íapple ÁØ «Ì appleâδ ÎΩ ª ÚÒØ ««Âª Ó appleδ ª º ª Ó Ò Âı «Ï Á ÁØ Á «ÁzÙ apple Ø «, ÁØ ÓÀ «Èº Á Í Ó «Í ª È Ò ««º Ú Ø ÙappleË È Ò «Ê «apple «ÈÚ «ΔÕ «Âapple ª ÓÀ Ì appleâδ «ÚÁ Ù Ú «Ú apple. «apple Áapple «ÿ È appleú ÚÒØ «Ï È ΔÂΔ Í Δ ÁØ ÁΔ Ó È««ÊÂΔ ÚΔ Ô Á À «È appleú «Ú Ì appleâ Á ÎΔapple «Á ª Á ÓÀ ÍÂ Ò «ÁappleÏ apple «Ï  ÎΩ ª Û Δ ª ª Ó apple «appleá ÚÒ» Ë«apple «««Ê ÓÀ appleá ª apple- apple ÎÒ Á ««appleò Óπ Ó Â Í «ª, Δ «ÁºÂ «Õ ÓÀ  apple Â Ì appleâ ÁΔ ÈΩ appleδ ÒºÂ Ó apple ıï appleª Ú Í apple Ò «Ú πùδ Ò ΔÂΔÕ «ÓÈØÁÙ ËΔÈ. «apple Áapple «ÿ Øapple ÚΔ «Á ª  ÏÀ «º Ùª È Í - Í «Á ª ÂØ ÂΔÎ Á «ÁºÂ Õ «ÂØ «Ò Ú Ì appleâδ»óâ Á «Ó ª appleó «Úapple ºË È ª «º Ù Δ Âª È Ì appleâ ÚÒØ «ÓÒ «ıâ Ï Ú Í apple «ÁºÂ «È ª «Ú Ø πùú  «ÿ,. Ë» «ÿ ÓÁappleÁ, Ì Â Í»appleÈ «ÿ «Í ÒÚ Û Á Ȫ Óπº ÂΩapple  ÚappleÈ ÔØ ÈÕ «Îapple Ì appleâδ ÎΩ «Ú ÓΩ»Á «º ª È ÚΔ Í apple» Á Í ÚÈ Ï È ΔÚ Í«Â ÒÊΔ, Ì apple Ó Â ««Â ÎπºÒ Û «Á ª Ï Ú apple «ÁºÂΔÕ «º ª «Î Ø Ø Òº ««Á Ù ÁΔ ÁΔ Âapple Δ ÎΔ ÁΔ appleï ÈΔ ª «ÁºÂΔ ª, «ÁΔ Â Â Â Ó«Î» appleº Ò Δ ÒÛ Δ ª «Ú ΔÈ Â ØÒΔ ª ËΔ ª, «Á» ª Á  ÒΔ Ú Ò ΔÂ Ú «Á ª  º ª ÓΔ Ô ΔÈ ΔÂ, È ª È «ÓπºÒ Í «? ÁappleÏ apple «Ï «Ú Ø Â appleèàò «ÿ «Ì appleªú «Ò ª ª È ª Á ÊΔ ª Δ Ï apple º Δ Âª Úº ÎΩ Δ ÓÒ ÁΔ Δ ÒØÛ Δ? «ÓÒ Ò Δ Óª apple» apple È Á Ú Δ Á Ù ΔÁΔ «Á Û Δ «π««áø ÁappleÏ apple «Ï Áapple Úº Δ «ÂΔ «Ú «º ª ÛΔ ª ÁΔ ª È? «ÏÒ Ò «Δ Ó ÁappleÏ apple «Ï ÂØ «Ò Ú Øappleª Óπº ««Â appleë Óª  ÎΩ Δ appleú Δ «ΔÂΔ Δ? Ò Ì F Ó ΔÈ Í«Òª Á apple Á»È È Û ÁappleÏ apple «Ï È Ò «ÓÒÁΔ- ÒÁΔ «Ó appleâ Ï «Â Ë Ú ÏØÒ Á ÎΩ «Ì «appleú ««, ÁØ «ÁØ Âª Ò Âı «Ï «Ú Û» ª ÁΔ Ø Δ ÓØapple Ï ÁΔ È Δ Ø Δ Δ, «Ï È Ï apple apple È «ÓÒ ΔÂ? Ì appleâδ ÎΩ Á «º ª Á ««Â «Â Ë apple«ó z ʪ, ÁπappleÒºÌ ºÊ «Ò  ÏΔÛª  apple«û ª  ÈÓØÒ «º «Â  «Úapple  ªÌΔ ÏÀ Δ «º appleàîappleà Ò «Ïapple appleδ È Ò Δ ÚÀapple Δ, ««ÓΩ π  ÂΩapple Â Â Ï «apple Δ È Ò Û «ÁºÂ ««ÓΩ ÁappleÏ apple «Ï Á ÁappleÙȪ Ò Δ Ó «º  Á Δ»apple Δ «Â Ì appleâδ ÎΩ È «ÒÓ «apple ª  Óπ Òª ÚΔ Ó Â Í «ÁºÂΔ? Δ «Ì appleâ «Ú «º ª Ø Δ Úº Ï «ÁΔ «Ù Δ? ««ÚÁÚ È È «À «Ø Δ apple Í Δ «Δ appleú Δ «Ú ÁØ Âº Í»appleΔ Âapple ª ÓÔ ÏΔ È Δ Ò apple Á, ÁØ Âº ÁΔ Íapple Á ÒØÛΔ Á ÓappleÊÈ Ò È ØÚ Õ «ºÒ «Ë È «Ú appleº «Á ª «ÓÒ ÂØ Ï Á apple ( ª apple ) Ø ª «Ú Í»apple Ì appleâ «Ú Íapple Á «ÓÒ «apple apple ÂØÛ ÓappleÊÈ Á Δ appleê «È ÒÁ È? ( ͺ٠À «Ì appleâ ÁΔ Ï «ÂΔ «ÎΩ Δ appleú Δ Á º «Ú ΔÕ) «È ª apple Ú Òª Á Ïapple apple apple apple«apple Ó «º Ó È«Â «Ú Ì appleâ ÍzÂΔ Ï È Δ ÁΔ Ì ÚÈ Í Δ πì «Ú Δ ÀÕ Íapple «º ª ÁΔ «Ó È«Ú ÁÈ Â Óπº Úapple apple º º ÚΔ Ófi ÁΔ «Ó ÈÁ apple È Ø«ÙÙ È Δ ΔÂΔ ΔÕ Ì appleâδ «È Ó Á Í«apple Á appleª È Âª Δ appleèδ Δ, Í Í Ó Ú ÁΔ Â ÓÈ º Â Ú ÁΔ Ú Á Ò«ª ( apple «º Í«appleÚ appleª «Ú ÈÓ Â Í Ï È Ò Ï ËÂ) È ÚΔ «È Δ ΔÂ Õ «Óπº ÿ È zó «Ú «º ª Á ͺ ÁΔ «ÓΔ Â «Ò Δ «Úapple apple Ϻ «Èª ºÒª º ΔÓ appleè ÁΔ «ÓÊ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Δ ««º ª Á «ÿappleù Á Ë apple «Îapple» Δ Â ««Á» ª Á «Úapple ºË Δ, «Ì appleªú Ò ª apple ÁΔ Δ Á Δ Â ÁØ Á «Úapple ºË Ø «Âª ª apple È Ó apple «ÁºÂ, (Ì appleâδ «Ó ±«È ª È apple) ««º Ï Ú «Íº Í «Â È appleδ ÓappleΔ Úapple Óapple Δ ÓπÒ ª Á ºÊ Δ, «Ïˆ Ú «º Ì Δ apple ÁΔ ª Ó» Ì ÚÈ Úª ÁΔ Âapple Ó ÈΔ È Δ appleáδ Δ, Ø fi º  «Îapple Íz Â È appleª ÁΔ Á Δ Ú Àapple -Ú Àapple Õ (ÚÀ Δ π«appleá  «Èappleͺ Ó È ªÁ ÓÈ º Â Ú ÁΔ Ò«ª ÚºÒØ «Úapple apple ÁΔ «Ú «Ì appleâ Á Ë»apple ÿδ ª Ø «È ÒΔ Óº«Á ÂΩapple  ÚΔ ΔÂΔ ªÁΔ À  ں Δ ºÁ º «ºÒ Δ ÚΔ À Íapple «Úapple apple ÁΔ ª Øapple ÚΔ Δ» Ó Íappleª È «È ª Îapple ı«áòδ È Ò Ú apple»appleδ ÀÕ) «Íz Í È Ò Ì appleâδ «ÚÚ Ê ÁΔ Δ ÍÀ ÂÛ Ï Δ ÏÒ «Ó«Ò «Á Â«Â È «appleî «ÓÒ Ò Δ appleδ «Ó Ú appleδ «º ª «apple πº ÁΔ apple Δ À, Ø Ò È ª  ÁØÙ ÓÛÈ Â È ª ÏÁÈ Ó appleè Á ÓÒª  ÚΔ ÒÁΔ apple Δ ÀÕ ÚÀ Ì appleâδ «ÚÚ Ê È Í Δ apple ÈΔÂΔ ÓÔ Ï Ï Ò Δ ÓΔ Δ Ì ÂØ Úº Á Ú Ø Úapple«Â  fi-«á «apple ª º Ì appleâδ ÓΔ Δ È ÁΔ «Óπ«Ó «Ú ÌappleÍ»apple Ê Í ÍappleÓ ËappleÓ Ófi «ÁºÂ Õ Ï Â ÓΔ Δ Á apple ͺÂapple appleδ Á «Èappleͺ  Á Óπ Ò»Òª «º «Á ª apple appleδ «Ëapple Á º «Ú Ì Â Õ «Ê zδ ÁappleÏ apple «Ï  ÎΩ Δ ÓÒ ÁΩapple È Úº -Úº ÓΔ Δ Á «apple ª ÚÒØ Â «È  ͺÂapple appleª Ø È ª Ì appleâδ»îδ Δ ª È Ò «ÓÒ Ø È Â apple apple ÁΔ ÓπıÏappleΔ appleá È, Ê Í Á Δ ÍºËapple  ÚΔ apple apple ÒΔÈ «º Á Á ÚÂΔapple Í «ªÁ «apple À Â Ì appleâ ÁΔ Â -  Á Ȫ  apple apple Á apple È «ÓÒ «È ª  «apple «ªÁ «apple ÀÕ ÚÀ ª «ÁΔ ª Δ Úº Δ ª  Ízº «Ó Òª ØÒ ÓΩ»Á È Íapple ÓÀ «ΩˇΔ » Ó «Ó Ò Á «apple appleè ª Õ apple apple ÚºÒØ «ÎΩ Δ appleú Δ Í Δ «ÚÙ Ù apple ÈΔ ÍÀ ÂÛ Ï Δ Â«Â Íz ÙÈ ÏÒ» apple Á Ȫ «ÁºÂ «Â «º ÍzÌ Ú Ú ÒΔ ª Δ Í ÏΔ ıï appleª È «Èª Á Í ÏΔ appleè Ú Ò «º ««Â «Ú Ø ÙÏÁ ÒÀ «º Ì ÚÈ Úª Á «Ë È appleº «Á ª «ÈΔÒ Â apple Ï «ÁºÂ Ø «ºÁ Δ ÚΔ ÀÕ Á -Á Δ Δ Àapple-«º ıï appleª È ÚΔ «Δ ÙÏÁ Í «Ò Íapple Í Ï ÁΔ «ºÏ -ͺ Δ ıï apple º ÚΔ apple apple ÁΔ ª Ì ÚÈ Úª ÒØ ª «Ú «È- «Ï È Íz appleè Ò Δ Íz ÙÈ ÏÒ» apple Á «È-«Ï È Âapple Ó ÈΔÒ Â apple appleú Δ apple ÍÁΔ ÀÕ «ÂØ «Ò Ú, apple appleδ «Ëapple È «ÈΔ Óapple Δ ºÂ Ó Δ ØÚ Íapple ºÂÚ ÁΔ «appleî Ï Ú appleè Ú ÒΔ «Ëapple Δ «ªÁ ÀÕ ««Ó Á Øappleª ÿ È zóª ÁΔ Âapple ª «ÿ È zó ÍzÂΔ ÚΔ «Èappleͺ Í Δ Ó ÈΔ ÁΔ À «Â«Â Óπ Ò ÂΩapple  «º ª Â Ì appleâδ «È Ó ÁØ Úº -Úº «Ëappleª ÍzÚ È Δ «ØÚ Â ÁØ ª ÂØ Ïapple Ïapple ÁΔ Á»appleΔ Ï Δ Ú Õ «Âª Δ ÌÚ À apple Δ Ì appleâδ apple Ù appleú Á Á Î ÙΔÚ ÁΔ ÂØ Í Í ÍzÌ Ú-Óπ  appleª Â Ì appleâδ «ÚË È Ø È Â Δ ª È Ò ÌappleÍ»apple À, Ë apple«ó z Ê «È ÈÓ È Á Ï Á appleª Õ Δ «Ú ÂΔ «ÎΩ Δ ÓÒ apple apple ÁΔ ÒÂΔ apple apple Á «Èappleͺ Ø Á ÌappleÓ Í Ò ÏÀ Á È ª «Á Ú appleá È, «««Á appleê ª «Δ «È ÒÁ À «apple apple Á È»apple Δ «È Ò Âı «Ï «Ú Ò Û» ª Ï» «Ú appleè Á ÂappleΔ ÒÂ Í «Δ  «Ê appleï Á Ë Ú ÏØÒ ÁΔ Ï «Ø Δ Øapple ÂappleΔ Í ΔÁ Δ, ÓÂÒÏ «Û» «Ëapple ÚΔ ÁØÙΔ Δ ÀÕ «appleδ apple Á appleδ Ó apple «Á Ì Ú È Δ À È πapple Δ Á Úapple apple Ú Ò Δ Áapple Â È Â -«È ÁΔ ÒØÛ ÀÕ («Ò Δ «Ó ÈÁ apple Ø Óπ ÒΔ Ùapple ÀÕ) «Ò Δ «º ª Á Ë apple«ó «ÚÙÚ ª  «Ì apple appleø appleª, «Í Ò ««Â Úapple «apple ª, apple ÈΔ «Ùª, È ª Á Ì appleâ Áapple «ÓÒ apple ÂÏ, È ª È Ò Á «Ú «apple ª, «ÂΔ-«Ó ÂΔ ª Ú ÒΔ apple Δ «ÚÚ Ê «Ú ÿº -«ÂΔ apple«á «apple Â Ì appleâδ apple Ù apple appleδ ÁΔ Ï Â Ófi Δ Ï ºÁ apple»appleδ À, ª Δ «Úapple apple Δ appleêª «Ú Ó«fi Á ÀÕ Â «Ï ºÁ apple»appleδ ÚΔ À «È πapple Δ Á Ó «º «ÈΔ Â Áapple ÚΔ «apple apple ÈÕ Áapple Ò «Ú ÒΔ ºÒ «À «Ì appleâδ Ê ÍÂΔ È «ª Á «º ª «Ú ÍzÌ Ú Í ÓπÂ Ï Ï ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ Íapple «º ª «Ú «ÂΔ ÿºò»ÿ apple Ú Ø Ó È «ÓÒΔ Ø Δ ÀÕ ««Ú Ì appleâδ ÎΩ È Ò ÒÛ«Á ª Ù ΔÁ Ø «º» ª apple apple È ÒÈ «Ú Ø Í Ù Δ Íapple «º ÂÚ appleδı «Ú È ª È «Á apple ÂÏ «Ó«Ò Ø«ÀÕ Â «È ª apple apple È È «Ï ÁΔ Ø«ÙÙ ΔÂΔ, È ª «º ª «Ú ÒÈ «ª Ú Ø «ªÁ ÀÕ ÁØ Âº «È ª Δ Âª π«appleáâ È Ò «Û ÓºÊ ÍzÚ È È Δ Δ ªÁ  «Úapple apple Ófi ÁΔ «Δ Í È Δ Í Δ ªÁΔ, ÁØ «ÁappleÌ «Ú Ò apple È Δ º«Á Õ πapple Δ «ÿ ØÍΔÍπapple

26 26 Ï μëδó È Â øú ÁÈÙΔÒ ΔÚ : ÊΔ «Í apple Ïμ«! ÈÓ Â, «Â ÃΔ Ò, μ ÓΩapple«Èø Õ Â Δ Í Ò - Á Ò, «Íø «Úμ, È È ÿapple ª Ï apple «Úμ ÊΔ apple»apple Á «ØÚ Õ Ïμ«! ÊΔ ËappleÂΔ Â apple«ú Ò Ì ÂØ Úμ ΔÚ ÀÕ! μ  ÊΔ Ï apple fi ÈÚΔ appleδ Á Δ Õ Ïμ«! ÊΔ «μ øú ÁÈÙΔÒ,  ÂÚapple, Ó «, Ì appleδ Â Ï μëδó È ÈÚapple ÀÕ «ÙªÂ Ì Â «Í Á ÍÃÂΔ ÀÕ ÊΔ ÁΔ Ô Á Ù ÂΔ Â ÒÓøÁΔ Ï Â Â øáδ ÀÕ ÊΔ ÿ ø Òª, ÿ Δ ª, fi ÛΔ ª Ú ÒΔ ª ʪڪ, μ Δ ª - ÈΔÚΔ ª Ê Úª, øÿ Ú ª, μ - μ Áappleμ ª Ú ÒΔ ª ʪڪ, μ Δ - ÈΔÚΔ ËappleÂΔ, Í Δ Âappleª, ÿ Δ ª, «Ó «Ò ÍappleÏ Á Âapple Δ Ú Ò «μ쫪, Úμ - Úμ apple ª Á Ú Âappleª, Í Δ Âappleª, ÿ ª «Á Ê Úª  apple«øá ÈÕ ÊΔ Ó Ù Ó» ª «Úμ apple«í øá appleá È Â «È ª Ó» ª ÁΔ Ú Δ Ó Á ÊΔ ( Ê Δ) appleáδ ÀÕ ÊΔ Á Ì apple ÈΩø apple «μòø Ã Ó ÂØ «appleª apple «μòø Ã Ó Âμ Ø Á ÀÕ «Á Ò «Í Ò ÍÀappleª Á «ÂøÈ - «ÂøÈ È ø øá ÈÕ ÓÈ μ È Í Δ Ï μëδ È Ò ««ÚÙ Ò ΔÚ Í Δ ÓÁÁ Ò Δ Í ÁØ Â Ï «Ò Õ ΔÚ - «Ú«ÈΔ ª Á È apple ÊΔ ª ÁΔ ª ÁØ Íà ÂΔ ª È : Ì appleâδ ÊΔ ( «Ù Δ ÊΔ )  Á» apple ÎappleΔ Δ ÊΔÕ Ïμ«! «ÊΔ Á Ï appleδ ÁøÁ È Δ øá, Ó È «ªÁ ÀÕ Í Ï Â «Á Ì apple appleè ÊΔ μ Δ - ÒøÓΔ Ò È Δ Ò Á, Íapple «Íμ Δ «ÒØÓΔ apple ÍÃÂΔ ÿø ÁΔ appleîâ apple È Ò ÁΩÛ Á ÀÕ ÊΔ Á Ì ÂØ appleδapple ø «ÁΔ ø øáδ ÀÕ ÊΔ ÌØ È, Í Δ ÍΔ, È, Í μâ Ë»Û Í, Δ ª μ, øÿ  «Â ÚÈΔ Á Ò Δ Í Δ ø ÁΔ ÚappleÂØ appleá À Õ «ÁΔ ø «Úμ Ò Í ÒΔ Ó Í ÙΔ ª øáδ ª ÈÕ«È ª Á Δ, Ó apple ª Óμ Δ Á Á Âμ ÁΔ ª Ø Δ ª Δ ª ÚΔ Í Δ ø È Ò μ Á ÀÕ Ïμ«! ÊΔ «μ Ù appleδ ΔÚ ÀÕ«Áappleμ ª Á ÍμÂ, Ϫ ÁΔ ª ÍμÂΔ ª, Ρ, Î μò, ø ÒΔ ÏÈ ÍÂΔ, «μ apple ÁΔ «μò, øè, Ò, Ó Ò «Ó ÿ «Á apple appleá ÀÕ ÊΔ ÌØ È - Í Δ ÁΔ Ø «Ú ÍappleÚ ÚΔ appleá ÀÕ «øá È «ΩÚΔ ÿø«ª «Úμ Ø Ò Ì ØÒª ÿø ÊΔ Í ÌØ È ÁΔ ÂÒ Ù «Úμ Òμ«apple«øÁ ÀÕ ««μ «ÁÈ «Úμ Ω ÒΔ apple Í Δ ÍΔ Á À  «μ Ω «ÒØ apple Ó ÂØ Ω «ÒØ Ã Ó Âμ ÌØ È appleá ÀÕ «Á Ï Â «Á Óª ÌØ È ÁΔ Ì Ò «Úμ Δ ÏÂΔ øá ÀÕ ÊΔ «μ «ΔÚ À Ø ÚÒ «ªÂ «Úμ Δ Í Δ ÍΔ Á ÀÕ ÊΔ ÁΔ Á - È ÁΔ Ù ÂΔ Âª Ë appleè øáδ À, Íappleø» «ÁΔ øÿ ÁΔ Ù ÂΔ Ï Â Â øáδ ÀÕ Ò Ì «μ «ÒØÓΔ apple Á»apple ÂØ Δ «ÓÈ μ ª Øapple ΔÚ ÁΔ øë Í ÒÀ Á ÀÕ ÊΔ Í ÍÀappleª ÁΔ ÚappleÂØ È Ò Δ ÚΔ appleá ÀÕ ÊΔ Á Ï appleδ ÁøÁª ÁøÁ «øá È, Ø ««ÂΔ «Úμ ÁØ øá ÈÕ«È ª ÁøÁª È Ò ÊΔ Í Δ appleμ«appleá ÀÕ ÊΔ Á Ó»ø ø  «È ª Ï appleδ ÁøÁª Á «Ú apple øá ÀÕ Á Ú Ò ÁøÁ Ò Í ΩÚΔ ÂØ Δ Âμ øá ÈÕ ÁØ Á Ò ÁøÁ ÿ ªÁ ª ª «Í Ò ÁøÁ ÃÓÚ apple μ Á apple«øá ÈÕ «Âapple ª «ÃÓ μ«ò apple«øá ÀÕ Δapple Ò Í μ - ÍÀ Ò ÁΔ Óapple «Úμ ÁØ ÊΔ Á apple ÁøÁ μ ªÁ È Â Ï μ Ø ªÁ À ª - ÍΔ ÂØ Ò apple Ø ªÁ À  ÁΔ «Óû Ø ªÁΔ ÀÕ ÊΔ Í «ø Ï «Úμ ÚΔ Ó «apple øá ÈÕ Δ ÊΔ ª Á ««apple apple «ÈΔ Ï μ Î ÚappleÒ «apple apple «Úμ Áapple Ø μ ÀÕ ÒøÓ ÍÀ Ω ÊΔ ª «Á Í øá È Δ øá Õ ÊΔ apple appleø È Á ÈÕ Òμ - Òμ Ê Úª  Á Ùª Á ÊΔ ª «Úμ μá - Â Δ Íμ Ø øâapple ÚΔ øá ÀÕ Ïμ«! Í apple «Ó ª «Úμ ÊΔ Ù Δ Ú appleδ Ú Ø Úapple«Â ªÁ ΔÕÙØÌ Ô Âapple «Úμ, «Ù apple appleè Ò Δ Â apple ª «Úμ ÚΔ ÊΔ ÁΔ ı «ÓΔ Â øáδ ΔÕ Ô μë ÁΩapple È ÚΔ ÊΔ Á Ï appleδ ÁøÁª È Ò ÂÒÚ appleª ÏøÈ ÔØË ÊΔ Ô μë Á ÓÀÁ È «Úμ ÒÀ ªÁ øá ÈÕ Á ÊΔ apple «ª ÁΔ Ù Δ - Ï Á ÍÃÂΔ ÈÕ «apple «ª - Ó apple «ª, apple Δ ª ÁΔ Ú appleδ Á ËÈ øá Δ, Íapple Ó Á È Ò - È Ò «È ª μòª «Úμ «apple Ú ΔÕÏμ«! «μ Ó «Úμ ÎÀÁ appleø Á ÊΔ Á «ÓÒÁ ÈÕ ÊΔ Ï ÿ, ÓË» - Óμ Δ ª  ÏøÁ ÂØ appleá À, Íapple «ÙªÂ  ÙappleÓΔÒ Ì Ú Ò ÍÃ Δ ÀÕ ÁØ ÊΔ μ  Âø «Úμ øá À ª ««øÿ ÛÁ À, Ó «Í «apple μ apple ÒÀ Á À, øè Û apple ÒÀ Á À  ø Í ÁøÁª «Ú apple appleμ ÒÀ Á ÀÕ μ «Úμ Δ Ê Δ Ï Â «Á ÂappleÈ øáδ ÀÕ ÊΔ «μ «ÈÚapple À, «Í Ò» Ï «Á ÀÕ ÊΔ ÁΔ Óapple Ò Í μâapple Ò øáδ ÀÕ Ïμ«! μïδ ÈÚappleΔ Ø apple Ï쫪 «ÁμÒΔ ÁΔ Íapple «Ú ÊΔ Â «Ï ÈÓ «È Δ ªÁ ÀÕ ÊΔ Á «apple «Ì apple, ª, Ó Ú«apple ª, ΫÒÓª «Á «Úμ ÚΔ Ø««ÓÒÁ ÀÕ «Ú : Ó Úapple - ÎÀÁ ÊΔ «μë Ø, ÊΔ Á ÁøÁ Á Øapple «Á Á Øapple, ÊΔ Òøÿ «Â Í» apple«δ, ΫÒÓª - ÊΔ Ó apple ÊΔ «Á Õ «øá» ËappleÓ «Ú ÊΔ ÙappleË Â Ì Ú È Ù Δ Á ÍÃÂΔ Ó«fi ªÁ ÀÕ Δ ÒØ Í Ïμ ÊΔ ÁΔ Ú appleδ appleú Ù μì ÓfiÁ ÈÕ ÊΔ ÁΔ «øèδ Ú«Δ Â Á ÊΔ Á Ù Á «Úapple ÂΔ ÈÚapple À  «ÛΔ, appleò, fi apple ø  appleè apple ª Á apple - ÍÙ» ÚΔ ÀÕ Ïμ«! ÊΔ Ï Ò Δ È ª ø Ê Úª È apple» Â Ó «øóª ÚΔ Ù apple» ΔÂΔ ª  «Á Â«Â Δ Ú Á ÀÒΔÎÀ ÓÈ «Òμ ÕÌ Ú «μ  ÈΔ Δ Ô μ Ø apple ÊΔ ÁΔ ÚappleÂØ øóª ª ª Ú appleδ Ò Δ ÿμ ΔÂΔ ªÁΔ À, Íapple «ÁΔ Ú appleδ appleè μ ÚΔ appleøóª È Ò Ì«apple È ÌÚ øá ÀÕ Ó apple ø ΔÚ ËappleÓ Δ ÃΔ ÈøÁÍ apple «Ï IDGHEFACEF. Ò «ÁÚ, Ò fiø  «appleâδ - «È! «ÁμÒΔ ÁΔ ª apple μ᪠ appleδ «È øáøòè F Ó ΔÈ Í»apple Ø Â «Èª ÚÒØ BF Ó Δ Ò «ÁÚ ÓÈ ««Õ Í»apple Ì appleâ «Ú Δ Êª Ì appleδ «μ Ø È Ò Δ ÒØ È Í ÿapple Â Ò fiø Ò«apple Õ ÂΔ Èª Ú Í appleú Ò Δ øÿapple apple apple «Èª ÚÒØ BF ÈÚøÏapple, ÂØ apple» Ø Á «Ú ÍΔ «È øáøòè ÁΩapple È È ª Δ Ó Ù«Òª Á Ó appleá Ø Á Ù Á apple Ë ÈΔ «ÁμÒΔ Ò Â apple Ø È È Ò Δ «È øáøòè È «Í Ò F Ó Δ«È ª «Ú Ï Â Âapple Û Á  «øáøòè È Í»apple Ó Ò Δ È Δ Í»appleΔ Á ÈΔ ª Á «Ë È Í ÚμÒ «μ«ø Í Í «Ú «Úμ Δ Íà ÍÂΔ ÀÕ «Í Ò F Ó Δ«È ª ÂØ μò apple ªÂÓ Δ øáøòè Á Ï Ú»Á Áapple apple apple ÚÒØ «Èª ÁΔ ª Óø ª Í»appleΔ ª È appleè appleè appleø Ú Ø Í»apple Á «Èª ÚÒØ BF, Ó Δ Á «ÁÈ Ò «ÁÚ Ú Ø ÓÈ ««Õ «È» ª È È «apple ª ÍΔÒ ΔÂΔ À «Í ÿappleª, Ú Èª  Øapple Ê Úª Â Ò fiø Ò«apple Ò «ÁÚ ÓÈ, «ÈΔ øÿapple ÁΔ «μâ Ô ΔÈΔ Ï Ò Δ Ó Ò Á apple Úapple μ Ú, ««ÂΔ Èª ÁΔ ÒÛ Δ «Èª ÁΔ È Δ ÏÒ«apple Úapple ÁΔ ÀÕ ÒØ ÚÒØ ÚΔ «Ò «ÁÚ ÓÈ Ò Δ «È Á Í»apple Ê «Áμ «Õ ÒØ Á È Ò-È Ò Δ «Δ «Ëappleª È «øáøòè Á F Ó ΔÈ Í»apple Ø Â ÓÈ Ò «ÁÚ ÁΔ Ó «Â ΔÂΔÕ«È øáøòè appleè Íø Ï, «apple  μâapple ÍÃÁ Ù Ó Â Δ apple «Ú «Â apple apple Δ ª «Δ Í apple Δ ª ÍÃÌ «Ú Δ ÀÕ Δ Ê Δ «Δ «Ëappleª È ÚΔ Ò fiø Ò«apple Õ «øáøòè ÂØÛÈ Ò Δ Âμ «øèδ ª ÚΔ «Ú ª ÏøÁΔ ª Áapple apple apple,»ï apple apple È ΔÂΔ ª È Ó Δ Ø Δ ª «««øáøòè «««Ëapple ««Í apple Δ Á È Δ «øáøòè apple «È È Á À Ø ÓΔÈ È Ò «Û ÀÕ apple Úapple Á ÒØ Âª-ËappleÓª ÂØ μíapple μ μêª Ò fiø Ò Δ ÒÀ «È øáøòè ÚÒØ ÓÈ Ò «ÁÚ ÁΔ Ó «Â apple apple ÈÕ «øáøòè È- øáøòè Ï «À  ÁØ Âμ ÂΔ È Í»appleÈ ÂØapple  appleμá È Δ øá, ÁØ Â øáøòè appleδ apple Õ Ó ÁΔ È Â Á Á Ø Áapple apple apple Í ÛΔ Ò ÚÂΔapple μ «ÂΔ Èª appleμá appleá ΔÁ À Õ Áapple apple apple «È øáøòè «øè ÒÓ Δ apple apple ÍÃÂΔ ÒØ Á appleø Ȫ Δ ÚμËÁ Ú Õ Âμ Áapple apple apple  «Èª Ê ÏøÁΔ ª «Ú Ò AA ÓΔ«ø ª Ø Δ ª, Ø Âμ Ï «μ apple Δ ª Õ «È» ª  Áapple apple apple appleδ Ú apple BB ÈÚappleΔ μòï Â Ø Δ Δ, «apple apple È Ò Âμ Ȫ  appleø Ò Á ÍÃ Â Ú «Áμ Δ, ««È» ª È apple «Áμ Δ. «È» ª ÚÒØ apple apple Ï apple- Ï apple ««apple ««ÈÚ «ÂøÈ ÂΔ È ÓΩ»Á «ÈΔ «Ú Ø Δ Ë apple È Δ appleè ÏÒ«ÂΔÏ ÛΔ À apple Í»appleΔ Âappleª ÂÏ apple Á Õ ÁΔ ª ÂØ μòδ appleóèíãδâ «øÿ, øíapple : apple Δ «È ÁΔ Â Ó Á»apple  ÛÂΔ ª È Ò ªfi ÚΔ ÂÓ «È ª È appleè Ø Ú Δ, ØÒΔ - ØÒΔ «È Á Ó Û Ìapple-Ì Ú Ì Â ÍÚ,ÍÃø» ÍÂ È Δ «Áapple apple apple «Ófi È Δ apple ΔÕ øáøòè apple apple «È ÒøÏ μò apple øáøòè Á Á Ø Ó - Ó Â ÈÚΔ ª ÈΔÂΔ ª È Ò øáøòè μ «Ò apple È «È øáøòè ÚÒØ ÓÈ Ò «ÁÚ apple Úapple Á ÒØ Í»appleÈ ÂØapple  ÓëÍÂ È apple Ø ««È øáøòè ÁΔ «μâ ÁΔ «ÈÙ ÈΔ À Õ Ω Ó apple Á Ù Á «ÃÂΔ «ÈØ Íª, È μ... È Êμ... appleμï apple Õ

27 27 «μ ÁΔ apple Δ À Í«appleÚ apple ªfi Á Δ Á Δ «T«μ Ø «Ò»T Íapple Ò Â Ú Δ Ú apple Òμ Á À «Ò» «μ È Δ ÏÒ««appleΔÒ Ø μ ÀÕ «Á «apple Ò» Á «appleùâ «ÂÛ Δ È Δ apple ÏÒ««appleΔÒ μ ÈÕ ÓÀ Δ Ú apple Ï Â Àapple È øáδ ª ÁØ Ó apple Ï apple Í ª «Ú Ø Δ ª ÁΔ Δ È «ÓÒÁΔ À «Èª Á Ï쫪 Á apple Ï Â Ï apple Ò» Δ ªÁ ÀÕ «Îapple «Δ ª Δ ª Δ ««ÚÙ «Ò Ò Δ Ó Ï»apple apple «ÁøÁΔ ª ÈÕ μ Á «Ú ª Ï ÂªÂ ÒØ ª Á «Í apple ÙØ Ò ÓΔ Δ μíapple «Á Ú appleè Âμ ΔÓ apple«μ ÀÕ Óª - Í μâ Á «appleùâ Á ÈΔ ª Á Ì ÂØ Í«ÚμÂapple Â Ì ÚÈ ÂÓ «appleùâ Óø«È ªÁ ÀÕ Óª ÙÏÁ ÁΔ «Ú «apple«á ª «ÚÁÚ È ÂØ «ÚÁÚ È ÒÓª ÚΔ øâ È Δ Ø Δ ªÕ È ª ÚΔ Òμ Á «apple À «Óª ÁΔ «Î ͻappleΔ È Δ Ø ΔÕ Óª Á apple Á Ó μò Ù «Á ÍappleÓ ÂÓ ÚΔ ÓØÛÈ Á ÓappleμÊ È Δ Õ «appleè Óª ÙÏÁ È Ò Δ ÍappleÓ ÂÓ ÁΔ øí»appleèâ øáδ ÀÕ ÁØ Óª Í Δ μ ÂØ øó Í μâappleª μêø Ú«ÙΔ ø È Ò ÂÒ ØÚ, È«Ù Âapple Óª «Í ÁΔ μ Ó apple appleèδ, Úapple Δ ª ÿ È Úª Ó Âª Ò» Á «μ Ø Á appleê ÚΔ ÏΩ Ø ªÁ ÈÕ «Îapple Ò» «appleî «appleδò Δ Óø«È Á ÀÕ «ÿ È Úª Ó Δ È, apple «Íø ª Á ÿappleª «Úμ Íapple Î Ø «Ïappleª È Âª Ï appleª ÁΔ ª apple Δ ª Ï ÁΔ ª È Â È Δ ÓΔ Δ Á apple ÒΔ ªÁΔ ª È, ÍÂ È Δ «øè Ó Í Í Ï쫪 μêø ÒΔÒ Ø Ó È«appleØ Δ Ï ÈÕ ÁØ ΩÒ Á, Í Óª Ï Í Á ÂÒ appleè Òμ Ú, Ï Í ÁΔ ø ØappleΔ Ï È ÁΔ Êª «ÏappleË ÙappleÓ «Úμ μ, Óª Ï Í ÁΔ øÿδ ÿ μ Í Δ ÀÙØ «Ùapple ͻappleΔ appleè   apple» Ø Ú, ÁØ Ï Δ Øapple «appleù«â ª ÁΔ «ÓΔ Â Âª Ï Â «Íμ apple«ªáδ ÀÕ Δapple apple» ª ÁΔ «ËappleÂΔ Â Á μë Â Í μâ «Îμ «Òμ Í ÈÕ «Ï  Úμ  øìδapple Ú Ò È Â Ó «Â Ï apple ««Òapple «? «Èª «apple ª Á «Ø «μ Ú Ï À «Δ Í Ó»Ò È ÒØ μ ªÕ Ó»Ò È ÒØ μ Íμ ÁΔ «Ú Ø Δ «ÁÙ È Δ øáδ, Âapple ª «ÁÙ Δ Ø apple Δ ÁÙ ÚΔ «Ú Û Δ À Õ ÓØ ÓÓ ÁΔ ª ÂøÁª  appleê  ÍÁ appleê ÁΔ øèδ Ì μ Ì apple» Ø Δ ÀÕ Â Δ È Ò ÏÁÒ Ó È È apple Δ Ø Âª È Δ ÏÁÒ Δ, Íapple Δ «Ú Ú Á ÌappleÓ Ì Ò apple»apple Í Ò ÏÀ ªÕ «ÂÛ «appleù«â ª ÁΔ Á Â È Δ øì Ò Á ÔÂÈ Δ È Δ ΔÂ, «apple «ÂÛ «appleùâ ÂÒ «appleù«â ª «Úμ ÏÁÒ Òμ Í ÈÕ ÈÙ, «Ú ÒÛÍ, ÀÙØ apple Ó ÁΔ Â È ÓÈ μ ÀÚ È «Úμ ÏÁÒ «Áμ À «μê appleï Δ È ÓÈ μ ÂØ ÍappleÓ ÓÈ μ Ï øá À, «μê Δ Í «Ó»Ò ÂØ μ ÓÈ μ ÁΔ Êª ÀÚ È Ï È ÚμÒ ÚË apple ªÕ ÓÈ μ «μ Ó «ÍÃ Δ À, Í È Ò Ó Á ÚΔ «Ò appleμ Á ÀÕ Íapple ÀÚ È «appleî  «appleî Í «μ Á Õ Ó Á È Ò ÂÏÁΔÒΔ ÁΔ À Íapple «ÛΔ ÂÏÁΔÒΔ «ÚÈ appleδ ØÚ, ÂÏÁΔÒΔ appleø Ó ÁΔ «øó Ú appleδ Ï ªÁΔ ÀÕ ÈÚΔ ÍΔÛΔ «ÁÈØ «ÁÈ «Ú ÛÀÒ Ø apple Δ À, Â Ø apple Δ À, «μ ÁΔ Ì ÂØ Úμ Δ «øâ Ï μ Δ ÀÕ Ó «Í ª ÁΔ øáδ Á appleá  «appleá Ú Á ÿ È Ú Ó Á ÓμÊ Â Ò ËμÏ øáδ ª ÈÕ ªfi Í«appleÚ appleª Á μ Â Ó «Úμ ÚμËÁ «Èμ Ú Á appleè ÓØ, «Í apple «appleî apple ÓΔ «Ú Ú «Úμ ÏÁÒÁ «apple ÀÕ «appleù«â ª ÁΔ Ï «È Á ÚΔ appleê, fi»  ËØ Ï È Òμ «Í ÀÕ «appleè «appleùâ È Íapple È Δ Û apple Õ ÈÀ«Â «μ««ûδ μ Í«appleÚ appleª Á Ï apple Í Δ ª Ò appleδ ª ÍΔÛΔ ª Û ÂΔ «Úμ Á μ Á È, ÂÓ Ø ÁΔ apple  À ««μ μò Ó Í Ï쫪 È apple Ï μíapple «Á Óª Á apple È Â apple»ï Δ Â «μ ««Â È Ò ÿμ ØÛ apple È Õ «Èμ Íà ÍÂΔ ÁΔ ÁØÛ ÚΔ ÈΔ Â Ø μ Δ À ««ÁΩÛ «Úμ Ω «Ò «apple À, «Ø Δ ÍÃÚ È Δ ÀÕ»fiÚ È Â øú ÁÈ ΔÒ «È È ÌÒΔ ÌªÂ Ófi μ È «ÓÈ μ Í Δ ÂÏ Δ ÁΔ ÁΩÛ,ÁΩÛ «apple À Íapple Âà ÁΔ «Ø À ««ÁΩÛ appleø ÁΔ Ø «Ø Δ È Δ appleá, Ø Á ««Úμ Ù «ÓÒ Ø ªÁ À, «appleè Ó ÈÚÂ Ú ÁΔ Áappleª ΔÓª Á ÿ Â Ø «apple À, «ÁΔ Ù apple»  ͫappleÚ apple ªfi ÂÓ Ø ÂØ Ø apple Δ À, «μ «μ Í«appleÚ apple È Ò Ó Ï Á À ÁØ Í«appleÚ appleª «Úμ «ÂÎ È Δ Âª Δ «μ ÓÈ Ó Δ Ó ÁΔ ÚΔ È Δ appleμ Á Õ apple»appleâ À Í«appleÚ «apple Áappleª ΔÓª Ófi ÁΔ, Ï쫪 ø ø apple  «μ«á ÁΔ Âª Ø ÁØ Í«appleÚ appleª ÁΔ Ú Øapple Ȫ μê Ú Âª Í«appleÚ appleª ÁΔ ªfi Ï Δ apple È ««Ï apple Õ apple Δapple Ωapple Íø Ï «Ú Í Δ ÁΔ ÏappleÏ ÁΔ apple «apple À Ω? μ μò Δ ª apple appleª «ÍÃø ÓΔ Δ «Ï Ò Δ ÓΔ Δ Â ÙØÙÒ ÓΔ Δ Â Íø Ï Á «Úμ Í Δ Á ÍμËapple Á ÈΔÚª Ø ÏÛ apple Á «ÚÙ Ï«Ø«ÀÕ ««Úμ ÈÕ apple appleª ««Ú Δ È Δ «ÁøÁ appleíøapple ÿapple «ª Á ÈÕ Í Δ Á ø Ò Δ «μò «Èª ÁØÙΔ Δ Δ È Δ ÕÍ Δ ÁΔ ÏappleÏ ÁΔ Ò Δ Ì Ïapple Ïapple «øó Ú apple È «ÈΔ «øó Ú apple Áμ apple È «fiøè «Â «Ú apple Ω apple? ÁΔ Î Ò ÏΔ apple Í Δ Á ÍμËapple ÈΔÚª Ò «Â Øapple ÈΔÚª «apple ÀÕ øè Á ÂØ Í«Òª ÂΔ ÁΔ «ø Δ» ª  ȫappleΔ Í Δ Á apple ΔÂΔ ªÁΔ ΔÕ Ï Â ÒØ Á È «Ó Δ»È Á Ó Δ«È ª «Úμ ÁØ ÚΔ Í Δ Á ÍμËapple ÈΔÚª «Ò ªÁ ΔÕ Δ Ú apple» ª ÁΔ ª «ø ª ÁΔ «ÂΔ ÚË Δ ÍÀ ÁΔ Δ,ÍΔ Ú Ò Í Δ Ò Δ» Δ ª ÁΔ ÚappleÂØ ΔÂΔ ªÁΔ Δ Èª «Úμ ÚΔ Òμ ª ÒøÓΔ ª appleèδ ª ÍÀÁΔ ª ÈÕÍapple Ò Δ Â «Úμ Ï «apple Ø È Ò Í Δ Á ÍμËapple μ Ø ªÁ Δ Ú apple ª Ó ÚΔ ÍÀ ªÁΔ ΔÕÈΔÚ «Ò «ª «Úμ Δ ÁΔ Î Ò Óapple ªÁΔ ΔÕ «Îapple Íø Ï ÂΔÏ ÛΔ Ô»ÈΔÚapple«Δ Ò «Ë Á ÂØ Ï Á ÂΔ Ó «appleª È Íø Ï Á «Èª appleδ êÂΔ «Ò Ò Δ «Âª Ø Ì appleâ È ÍÃÂΔ ÂÓ «ÈappleÌapple Ø Õ ÂΔ «±ÏÚÀμÒª È Ò Ø Ò Δ Á Ù Á øè Á  ÁΔ ÛΔ «Ó ÈÂ È È Ìø apple Ìapple «ÁμÂ Ò Â Á Á μë Âμ ËappleÂΔ Ò Í Δ Á ÍμËapple Òμ Ìμ Δ «apple ««Áapple ÏÛΔ «Ó appleï È apple Δ apple Ò Ï «appleù Ó È Ò Ø ªÁΔ ΔÕÍapple Ó ÂØ Ï Á ÓÂØÒ «ÁÓ «Ú Û «ª ª Ï «appleù øáδ Δ È Δ Δ ª «Îapple Ï Â Í Û øáδõá» Í appleδ êÂΔ Á È Ò Íø Ï «Úμ ÁÔثêÂΔ ÚΔ μ Δ ΔÕ μíû «ÓμÒª  Øapple apple È Òμ,ËappleÂΔ Ò Í Δ ÁΔ øë Ë øá ÚappleÂØ Ø Òμ Δ Â Í Δ Á ÍμËapple ÈΔÚª Ø Òμ «Õ ÁΔ Á øâ Âμ «Í ÚμÒ «È Ï Â «Ë È È Δ «ÁμÂ, Á«apple Úª Á Í Δ ÍΔ ÔØ È Δ «apple, ËappleÂΔ Ò Í Δ ÂappleÈ ÍμËapple  «Ò «Âª Úª appleωòδ Ù apple» Ø Δ ÁØÙΔ «Îapple Íø Ï Á «È? ÁΔ «Ø«««μ «ÒØ ΩÒ ÍÀÁ appleè Ò Δ «Ò apple Í Δ ÁΔ ÒØÛ ÍÀ ÁΔ À  «μ ÓΔ apple μíû «Â apple appleè Ò Δ «Ò apple Í Δ Úapple«Â ªÁÀ,«øÈΔ ª μíû «ÓμÒª È Íø Ï «Úμ «øè Í Δ ÏappleÏ Á øá?«μ «Ò apple Ùapple Ï «Â apple appleè Ò Δ apple apple øá À «øèδ ª Ùapple Ï «ÓμÒª È «øè Í Δ ÏappleÏ Á øá ÀÕ «ÂØ «Ò Ú ØÒ «appleø Ï Ú ÒΔ ª øíèδ ª appleø «øè Òμ «Ò apple Í Δ ÁΔ ÚappleÂØ Â Á appleúappleâø appleáδ ª È Ø Δ Í μ Ú Ò È Δ ÕÍ Íapple «ÓμÒª, ÏappleÎ Á apple È, apple«ú ÙÈ,«øÈ Í Δ ÚappleÂÁ È,«È «Ï Ò «Øapple ª Øapple Íø Ï «Úμ Á appleδï «Íø È apple «Íø «Úμ «μ Ú apple Úapple À «È ª apple Δ appleø Ú apple Ù ÓΔ Òμ ª «Ò apple Í Δ (» Δ ª Í Δͪ  μò ÈÒª apple Δ ) ªfiΔ ª Òμ Δ ª» Δ ª μâ» Δ ª È Δ ÂØÛ ÒÀ Á È Í Δ «μëapple ªÁ À, ÁΔ «ÚμÒ «Á «Ë È «? Ó ÁΔ ª apple appleª ÂΔ «Ú«ÈΔ «Ø Δ apple Ò ÍÁ È ΔappleΔ È Ò,Áμ Ø Øapple «ÛΔ Î Ò ÏΔ «È! øè, Óμ Δ, Ò»,»apple Ó Δ ÏΔ Ú «Ò Ï appleª Úμ È Δ Ø Δ Í μ Á Õ «È μ ΔappleΔ μ «Â apple È, Øapple Ø Δ Î Ò ÏΔ Δ Δ À ÁΔ appleδá ÁΔ «øó Ú appleδ apple apple ÒÚ,«Ú ΔappleΔ ÁΔ ΔÓ «ÈÙ«Â ΔÂΔ ªÁΔ À appleδ ª Î Òª ÁΔ «È Δ Õ«ÂøÈ Ò È ÂΔ ÏøËΔ Í ΔÂ È «Ò Δ «È ÓØapple Ò ÏÀ ÈÕ Ó Δ«È ª ÂØ Â Ï» μ ÏÀ È È ª È Ò μò apple Ò Â Δ Δ øá Ø Δ È Δ, apple Ó «Ò ª Á μò «Óø ª «Úμ Ø Ú Õ ΔappleΔ Â Í Δ «appleî ÁØ Ó ΔÈ Úapple«Â ªÁ À Ï Δ Í Δ apple Ï appleè Á ËȪ Ï apple Ø ÓÀ «Ò«À Í»apple Ò ΩÚΔ ÿø øó appleá Ó apple Íø ÏΔ ÚΔappleØ ÌÀ Ø Â Ìapple ÚØ Í Δ ÁΔ apple Δ Íª È Δ appleèδ À apple apple ÁΔ ª ª μ ª ÏøÁ apple«øáδ ª È ««È ª È «appleî apple Δ Á ÈøÁ ÒÀ ÀÕ μ ÂΔ ª ËappleÓª ± ÈΔ Ì μò ʪ ʪ  «È Ó Á»apple ÚΔapple ÌÀ Ìapple  Ïμ ÏÀ ÈÕ Ò È Âª ͪ È ÂÓ appleú Δ È Ï Δ «Ï «Â Ï ÚΔ apple apple È Ò Í»apple «ÈÏ Û ÿapple ÏÀ««Íμ «Á apple ÒÚØÕÓØapple «μâ Á È Û À Ó øë Â μ «apple Ø«À ÓØapple ÂØ Í«Òª Ú Ò Ø Íø Ï Δ È Δ apple Δ Δ øì Ò Δ appleè À Ì fi Í Òμ μ«àõ Δ μ ª Í Δ Ú Â ËappleÂΔ Δ øáδ À? appleó ÙÚapple «øÿ Í«Ò øíapple

28 28 Ó Úª ËΔ ª «ÓÒ Òμ Δ ª apple» ÂØ Ï Á Óª Á «appleùâ appleúøâó Óø«È ªÁ ÀÕ «øá È apple» ÁΔ «appleí  Ӫ ÁΔ Δ ÓÈ μ Á ΔÚÈ øú apple «ÁøÁΔ ÀÕ appleμï Óª Á apple»í «Úμ Í Δ Ø Á Á «appleú «ÁøÁ ÀÕ Ï쫪 Ò Δ Óª Á «appleùâ Í» ÈÔØ øá ÀÕ «Ïμ Ò Δ Á ÈΔ ÁΔ Ì ÂØ ÚμË «Í appleδ »ϻapple Ωapple ÁΔ Óª Δ øáδ ÀÕ Óª Â Í μâ  Ӫ  ËΔ Á «Í apple Á ÓÂ Ò Øapple Ø Δ «Í apple È Δ øá Õ Óª  ËΔ Á «Í apple ÁΔ «apple Δ, «ÙμÁ  ÿ Â È Í -ÂØÒ «È ÀÕ ËΔ Á Ï ÒÍÈ ÁΔ μ Δ ª-Í Ø«Ò ª È Ò ÁΔ Ú Ê, Ú ÈΔ ÁΔ Á«ÒΔ Â ÍÀapple ËappleÈ ÁΔ Ú Ê, «Ú  «Ú Ø «Íμμ Ø ÁΔ Ú Ê Á Úμ -Úμ ÍÛ apple»apple È Íapple apple Ó Óª  ËΔ Á «Í apple Á appleø»û øá ªÁ Ú «Á ÀÕ Ó Úª  ø Δ ª Úª ÓÀ Óª ÁΔ ËΔ ÁÚ Úª... «øá È «Óª Í Ï ÍÈ Í Δ Ï Δ «Úμμ Ø Á ÁΔ ÀÕ Ú «Á ª- Ú «Á ª ØÓÒ ÍappleΔ ÁΔ ÁØ Â, ÁΔ ÒΔ, ÁΔ ÌÀ ÚΔ Ï ªÁΔ ÀÕ Óª  ËΔ È ÒØ ÚËΔ ÁØ ÂΔ Øapple «Ëapple ÿμ Δ Ú «ÓÒÁΔ ØÚ ΔÕ Óª ÚÒØ «ÁμÂΔ apple Â«Ó Ë appleδ Óapple Ú Â ÁΔ ËΔ Á apple apple ÙÈ ÁΔ apple«øáδ ÀÕ Ó «Ú«È, Ó Ù Âapple  ÒØ apple Á Úμ -Úμ Í«Ò» ª Ï apple»fi Í»appleÚ μòª Óª Δ Í Δ ËΔ Ófi ÁΔ ÀÕ Óª Í ΔÚÈ Á ÚËΔ «Èapple Í Δ ËΔ μíapple Ò» appleè Á ÔÂÈ «Úμμ øáδ À ª Ø ËΔ ΔÚÈ «Ú ÓÔ Ï Ø Ò Δ È ª ÂØ Ë Ò apple Õ Íø ÏΔ ÒØ Δª «Úμμ Ó Úª-ËΔ ª Áapple«Ó È ÒøÓΔ ª/»Û Δ ª μòª μòáδ ª È: *Ó Úª  ËΔ ª appleò ÏÀ Δ ª ÈΔ Ó Ø Δ appleáδ ª μòøûδ ª ª ÒøÓΔ ª, ËΔ ª «øóδ ª ÈΔ Ó... *Ó Úª  ËΔ ª ÁΔ ÁØ ÂΔ ÈΔ Ó Ø Δ μ ÁΔ «appleª Á È Ò ª «È appleδ ª, ËΔ ª ««Ú appleδ ª,Ó... Óª  ËΔ Á «appleùâ Ï ÂØÒ, Ï ØÛ, Ó Ò, Ò ÈΔ Â»Û «appleùâ Ï Íà øá ÀÕ ««appleùâ È ÒØ ÚË apple Í ÍÈ Á «, È Û  «Èμÿ Øapple ««appleùâ «Úμμ È Δ øá ØÚ Õ Óª Úapple ÿ Úª Ï» Øapple «Ëapple ÚΔ È apple È Δ Á Õ Óª Í Δ ËΔ Ò Δ appleμ«íãá ÂΔ øáδ ÀÕ Óª Ò Δ «Ï ÂappleΔÈ «Ë Í Â «È apple È øáδ ÀÕ ËΔ ÈÀ«Â Â Ó ««μ«íãá È appleáδ ÀÕ «Ó ΔÏÂ Ú Ò, Á μ Á Ú Â ª ø ÁΔ ÿûδ «Úμμ ËΔ-Í μâapple Ì ÂØ Í«Òª Óª Δ Ô Á ÁΔ ÀÕ «Ó «appleμï ª «Óª Δ Ó»ø Ø «È Ò Ú Ò Ì ÂØ «Í apple ÙÏÁ øá ÈÕ ËΔ Í À «È Í Δ Óª Á ÿapple Á È Δ ÏÀ Δ apple««îapple ÚΔ ËΔ «ÁÒ À «Óª Á È Ò Δ Á È Úμ Á ÀÕ ËΔ «ÂμÊ ÌÒΔ-̪ ÓfiÁΔ À «Óª ÂØ Ï Àapple ÿapple, ÿapple È Δ øá Õ Óª Ó ı «ÂÏ ø«á ª «øáδ À: * Ó ÈΔ Ó appleδ Ó,È apple Ó appleδ Ó appleδ ÈΔ «ËΔ ª «ÁÈ apple «Á Û Ø Δ Ú ÒΔ Î appleδ ÈΔ Ó ÈΔ Ó appleδ Ó,Í «Ú ØÛ Ì appleδ ÈΔ Ú Ò ØappleΔ Á «Ï Δ apple Ò Ò ª ÒÀ Ò apple ÈΔ... * Ó ÍΔÒΔ ÍΔÒΔ Ø«Ò ª ÁΔ Á Ò Ø Δ ÈΔ Íà ÈΔ «... Óª Á «Í apple Á «Í apple μíapple «Ò Ú Ò ª Á Ú Ï Á Ó Ê È Δ øá Õ Óª Á «Í apple ª Ó øáapple «øèδ «apple Δ Â Ó È «øèδ «ÚÙ Ò «øá ÀÕ Óª «apple Óª Δ Ø ÁΔ ÀÕ «Ú«È È Âμ Óª Á «Í apple ÁΔ «apple Δ Â «ÚÙ ÒÂ È Í Ú Ò Ø Δ ÔøÂapple «Â apple È Δ ΔÂ Õ Óª Á «Í apple Ìapple ÏØÒª ÁΔ ΔÓÂ Â Ó μâú Ø Δ È ª Ï쫪 ØÒØ Í μ «È ª ÁΔ ª Ó Úª È Δ øáδ ªÕ Ì «ª «ÓÒÁ À Óª Á Á μâδ «Í apple! «øèδ ÓË apple Â Ò Ë» Í Ú ÒΔ øáδ À Óª ÁΔ ÓË apple Ú! ËΔ Ú Â Óª Á «Í apple Á Øapple Ø Δ ÏÁÒ øá Δ È Δ : ÍΔ ÍΔ ÓÀ ÌappleÁΔ Íapple ª Í Δ ª Ó Úª Ï fiø Ú Ø Δ Í μ Á È Ï Âª... μ Δ ª Ò Ìapple Δ ª ÈΔ Ó μ Δ ª μò - μò ÍÀ ÁΔ ª ÈΔ Ó... Óª Ï Â Ì Ú, øú ÁÈÙΔÒ Â È ÂÏΔ Â ÁΔ Ó Ò øáδ ÀÕ Í Ï쫪 Á Á μ ÏappleÁ ÙÂ È Δ apple ÁΔÕ Ïμ Á Á μ /Ú Óª Á ÓØÓ Úapple «ÁÒ «ÍÿÒ ªÁ ÀÕ Óª-Í μâ Á «Í apple, Ó Úª-ËΔ ª ÁΔ ÁØ ÂΔ, øóûδ ÁΔ ª «fiû ª «Á ÁΔ ª μòª  ÍëμË ÈÕ Óª apple ÍÒ Í Ïμ Á Ú ª «Úμμ apple apple«øáδ ÀÕ Óª appleμï Á apple»í «Ú««ªÁ À  ÈÓ È «Áμ ªÁ ÀÕ Óª Á «Í apple ÁΔ Ø, ÓÓ Á «Èμÿ ÚÒ Á ËΔ ª-Í μâapple Δ Ófi Á ÈÕ Ï쫪 Á appleøó-appleøó Óª Á «Í apple Á «apple Δ øá ÀÕ Íø ÏΔ ÒØ - Δª «Úμμ Ó Úª-ËΔ ª Í Á μ - μ ÎappleØÒÁΔ ª È: Ó ÍΔÛ Δ ÏÀ Δ ÈΔ ËΔ ª ««ÁμÂΔ ª Á»apple, Ú «... Ó«Ò Ó appleδ Óª ÛΔ ÈÀ Ìapple È appleø øóûδ Ó appleδ ËΔ ª Á Á μ Ï apple... Ò øì È Úª Á, ËΔ ª ÍÃÁ Δ ª ËøÈ «apple Ó Úª Á... Ï Â Íø ÏΔ ÒØ Δª È Ó Á Ì Ú Ú «Úμμ Ø ÈÓ «Ò øá ÀÕ ««ÒøÓ ÒØ Δ Ӫ-ËΔ Á «Í apple Á ÍÃ Ú ÚΔ appleá À Â È ª Á «ÁÒª ÁΔ» Ï ÚΔ Íà øá À: μ ÁΔ «Á ÛΔ appleμ ØÒΔ ÈΔ Óª appleú ª Ï ÏÒ ÁΔ Ï ØÒΔ ÈΔ Óª Ó appleδ ØÒΔ appleμ Ú ÈΔ Óª ÓÀ μòδ Ï È Á ÈΔ Óª Ó appleδ ØÒΔ Øapple Í ÈΔ Óª ËΔ ª μ ÿappleø μêδ Ó Í ÈΔ Óª... ÒΔ ª : Ó Úª ËΔ ª «ÓÒ Òμ Δ ª apple øëª È Ï apple ÁΔ ª μòδ ª... Ó ««ÁÃÙ ÁΔ ª fi fi Δ ª Ï Â»Ï»apple ÚΔ È, ÓÈÓØ ÚΔ È; «ÿ Δ ª ÚΔ È, apple Δ ª ÚΔ È, «Ó ÍÀÁ appleè Ú ÒΔ ª ÚΔ È Â «øâ «Úμ ÏØ Á Ú ÒΔ ª ÚΔ ÈÕ «Í Ò fi Ó ÂØ «Δ øáappleδ Ú μòδ À «Δ Òª «Úμ «appleù«â ª Á Ï Â Ï appleδ Âapple ª ÿ Ø«ÀÕ «appleùâ  apple  apple Ø apple ÈÕ Òø«Â Ø apple «appleù«â ª Ú apple» øï ªÁΔ ÀÕ apple ÍÛ Á - Á ª ««Ò«Δ Óª È Í Δ ª ÁØ ËΔ ª «apple Á Ó apple Ó «, «ÒÔ μ Δ ËΔ È Í Δ «ÚËÚ Óª Δ ÁΔ Û «ÁμÂ Õ «Δ ª ÓøÁÌ Δ ª ÿ È Úª Ú ÍappleÁΔ ª È Âª Ï apple ÁΔ ª apple øëª Δ È Δ «μòáδ ª Ø Ì Ò ªÁ ÀÕ Ó «Â -Ï ØÒ Òμ Á ÀÕ «È ÈΔ Â Ùapple«ÓøÁ Δ «Úμ μï Òμ ÁΔ ÀÕ «Δ ª È Ù Ú apple ÿ È Úª Ó Á Ó»ø «Û ÁΔ ª ÈÕ «Îapple ÚΔ Óª ª Óª Δ øáδ ÀÕ «øá È «Ïμ Ò Δ ËappleÂΔ, Ó È Â Á ÈΔ Á Á «apple Ï Ùμ Ø ÍÃÂΔÂ Ø Òμ ÍÚ Íapple Óª Á ª Ò «Îapple ÚΔ Ì È ÒØ. «ÍÃÂÍ Ò «øÿ Ó«appleØ Úμ øá ÀÕ Ò «Úμ Óª Á «appleùâ Á Ø Δ ÏÁÒ À Δ È Δ Õ ««appleùâ Á Í «ÈÚ Ò «Ë ÂÓ øá ÀÕ «Í«ÚμÂapple «appleùâ Á Í «ÚÒμ Ó ÂÓ ÚΔ øá ÀÕ Ó Úª-ËΔ ª Á «appleùâ «Ú Ò Ó ÂÓ Ï apple ÙÏÁª apple Δ ««È ÀÕ Óª Í Ï쫪 ÁΔ Âapple apple ÓΩ Ó/apple μâ ÁΔ appleøíδ Í «apple   ÂÈ-ÓÈ Â fiòáδ ÀÕ Ïμ Í Δ μ «Úμμ Ìapple» apple»í «Ú Ë appleè appleè Á Ó ÂØ ÒÀ Í Δ Í»appleΔ Óapple Óª Í Ïμ Á Ò Ò «ÁøÁΔ ÀÕ Âø Δ ª-  appleùδ ª fiμòáδ ÀÕ Í ÁappleÁ Í øáapple Δ ÍΔ ÒÀ ÁΔ À Íapple Í Ï쫪 Ú Í ÚμË ÂØ Úμ˻ϻapple «apple ÒÀ Íà   øáδ ÀÕ Úμ -Úμ Ì Ù Úª Á ÒØ Δª «Úμμ Óª ÁΔ ÓÓ  Ӫ Á «Í apple appleúøâó «Í apple Ú Ø Í Ù Δ «ÀÕ Íø ÏΔ «Úμμ Δ «ÒØ Δ «ÓÒÁ È Ø Óª-ËΔ Á «Í apple ÁΔ Âapple Ó ÈΔ appleè Ú Ò Óapple ÒØ ΔÂ Ï È: μ μ «ÛΔ ÈΔ, μ Ï««Û Δ Ó appleδ øóûδ Ï fiø ÈΔ, ÓÀ Ì È «fiû Δ μ μ «ÛΔ ÈΔ, μ Ï«ÒΔ Ó appleδ øóûδ Ï fiø ÈΔ, Ω Ì ÊÒΔ? μ μ «ÛΔ ÈΔ, μ Ï Ó appleδ øóûδ Ï fiø ÈΔ, Ω Ì»?... Íø ÏΔ ÒØ Δª «Úμ Óª-ËΔ Á «Í apple ÁΔ μò Ì ÚÈ Â«Ó apple «Úμμ øáδ Δ ÀÕ Ó apple «Úμμ Óª-ËΔ Á «Í apple Í Δ»Û Δ Í μ Á «ÀÕ Ó Úª-ËΔ ª Á «Í apple Íø ÏΔ ÒØ Δª È ÏÛ ÓØ Ìapple Â Ò Â«Ó Ò«apple Δ Íà Δ ÀÕÍø ÏΔ ÒØ Δª Â Ó «Úμ Í ªÁ Óª  ËΔ Á È» «Í apple ÁΔ ª Ê Úª μ Á «ÀÕ Ù Ò! Ò Ë» Í Ú Ò Ó Úª  ËΔ ª Á «appleùâ Á Ò Ó apple! Ò Ó apple«ó Úª Á ËΔ ª-Í μâ  ÿ μ Úμ ÁΔ ª apple«ï쫪 ÁΔ ª Ó Úª! AHE-Ú øâ «Ú apple, Δ. Δ.appleÀ Δ À appleø, «Ù appleí apple-adf øíapple ÈΩ Ú Èª ÁΔ Ù Δ Â ΩÂΔ ª È Ò «È appleáδ À Ó ÁΔ apple  apple ÏÛΔ Â ÀÕ ««ÏȪ apple «ª, «Á «øâ apple Δ«Â ª «ÈappleøÂapple Í Δ Ò μòá apple«øá ÀÕ Ø «øóâ appleá À, Ó Á Δ Ï «Á ÁÓ È Ò ÁÓ «ÓÒ μòá À, Δ ÓÔ Ï øá À Â Ø «Íμ apple«ªá À, «Ó ÁØÙ «ÁøÁ ÀÕ «øá Δ ÚΔ «apple  apple È Ò «ÈappleøÂapple μòáδ apple«øáδ ÀÕ ø -Ó Û «Ó ª Â Ò Â È Ò»fiÁ ÓÈ μ Í Í«appleÚ apple Á «μ ÌappleÁ À Íapple Δ Ú apple Ò Â «Ø «Ï ªÁ È ««ÁÓ ˆ Ø ª ÁΔ Â Δ Òfi apple«ªá ÀÕ fi Ófi È Δ Á «Δ apple Õ apple  ÂÓ-«ÚÙÚ Á ÁØapple  «Û ÓÈ μ ÓÈ Δ ÓÈ Δ Ø ª Ø Á À Â Í Ú Òª Á Ú Ï Í Δ «ÁøÁ ÀÕ ÂÓ-«ÚÙÚ È Ò appleø ΩÂΔ ª Á Ó Ó ÁΔ Â Ò Á È Ò-È Ò Δ «øá Δ Δ ΩÂΔ ª Ó ÁΔ ª È, Ø «Âapple ª È Ò «øá Δ ª Ó ÚμÒØ «Ó«Â È «Ò ªÁ ÀÕ Δ «øóâδ «È ª Á Ó appleá È Â Δ Ò Âª È Ò ÒÛÁ «øá Δ ÁΔ ø apple ªÁ È Íapple «Ë È È Ò Ó«fi Ú Âª «ΩÂΔ ª Ò «Ó ÚμÒØ «Áμ «ÓΩ Δ øá À, «ΩÂΔ ª ÓΩ Ófi È appleδ  «ÈappleÌapple appleá ÀÕ «È ª fi ÚΔ «È Δ øá Ø Ò Δ øìú ØÚ ª È apple Δ Õ ÒØÛ øáδ À «apple ÂÓ-«ÚÙÚ ÁΔ Â Ï ÒøÁ Ω Ò ÁΔ, «Á Δ apple ΩÂΔ Á Ó apple ÎÒ «Ò apple Á ª Â È Ò Δ È ª ÒØ ª Ú Ï Á Á ª, «È ª Δ ÏÒΔ Â Â Ùμ øá ÀÕ «Ï Âapple Ì«Úμ Ò Δ apple Ø Â Â ÚappleÂØ ÓfiÁ appleδ «Èapple Ù Ø È «Á «Ó ÁØÙ Ï Ï È ÓΔ Á È Ï «øóâ ø Á È «Û Ï««Ù Ú appleè Ó μáappleª Á, μ Ú Ò μ ÍÀ Á È ΔÈ Í Û ÍμÊappleª Á Õ Ï Ï È ÓΔ È «À ««Ó ÁØÙ Δ «ÁøÁ È, Ø «øóâ È Δ appleá Õ Ø «øóâ appleá È, ª apple ΔÒ «μâ «Ò appleá ÈÕ ÏøÁ ÿappleª Á ø Ò Í «ø«á ª ÚΔ ÁØ «Â ÏÈ ÍÂΔ Í ø appleáδ À ª ÚΔ ÓΔÁ ÁΔ ««appleè øáδ À, «ÈÚΔ Ù apple»  Á øá Ù Ø ÓÈ μ Ù Ú ÁΔ Ø Á È «ÁøÁ ÀÕ «Ò Δ Á ÚΔ «øá Δ «Ú «Èapple Ù Ø «Ó ÁØÙ È Á ÚØÕ Áapple ÁΔ fiøòδ Ï Â fi «À, «È Ò Δ Í Δ «øá Δ Ó Û ÈÚ «apple ÂØ Ù apple» apple Á ªÕ ÒØÛ À È ª ÓΩ«ª Í È ÁΔ, Ø Ï Δ ª ÁΔ È apple ΩÂΔ ØÚ Â Â Ò Δ Ï ÓΩ, «ÁΔ Â Ì Ò ØÚ Õ ΩÂΔ ª È Ò «È appleáδ À Ùı Δ Â Ω Óª Ò Δ Â Â Â ÏÒΔ Â ÁΔ Íapple appleú Á À, «Âapple ª Ú μ Á È Ò «Óμ Δ ÂØ Ï Δ «μ Íμ Ó Ï»Â Ø «È ÒÁΔ À, «Âapple ÒØ «appleè  appleμ ÊΩÛ Ó apple ÿ«û ªÁ À, Δ Âapple ª ΩÂΔ ª Á Ó apple«á ª ÓÈ μ ÁΔ ÚΔ Ùı Δ Â «È appleáδ ÀÕ Δ «È ª ΩÂΔ ª Á Ó appleá ª ª ÎÒ «ÓÒ ª È Íapple  appleï apple»apple «Ò øá ÀÕ Ø ÓÈ μ «ΩÂΔ ª ÓΩ «Ê Á Δ È Δ, Á ÍμÒ «apple Í Â Ú Δ ÍÀ Á ÀÕ «Óª È Ú «Í  ÍÚ, «Ò Δ «Ï Âapple øá À «ΩÂΔ ª ÚΔ apple«á ª ÓΩ«ª «Ê «Ò Ú ««μ Á Ú «ÓΩ μò Á Í Â Ú Ï ªÁ ÀÕ «Ú À apple Ú Ó Â «Ízß ΔÍÒ, ÓÒØ

29 29

30 ß 30 ÍzΔÂÎπÒÚ ÛΔ ÎπÒÚ ÛΔ ÍzΔ apple Á apple Ó Í Δ ÁΔ «È Ø Á «Ì ÂØ Í«Ò Ó Ó appleδ È ÙÏÁ ÏØÒ ««? ÍÀ ÂΔ Í±appleΔ apple ÓÀȱ ß ÍÛÈ ±Ò Ò «apple Á apple Ó Í Δ ÁΔ «È Ø «Á «Ó «Úμ Ø Δ Ó ÏØÒΔ Δ appleó Δ «Á È Ò «Ò Δ Íß ÏΔ «Úμ ÓÀ apple «Ò Δ appleï Δ Á Í ÍÛ «apple Á apple Ó Í Δ ÁΔ «È Ø «Á «Ó Â Ó ÏØÒΔ «ÚÂ Δ ËΔ Â Ï Ø ÁΔ «ÏÈ μ ÂØ Í±appleΔ Ø Δ μ Ú Ω Óß Á ȱ «ÍΔapple ÁΔ Áapple Â Ï Ò ÁΔÚ, Δ ÒØ ÛΔ ÚΔ Ï ßÁΔ À Ó ÚΔ ß Ê Ú Á «Á Ú «μê ßÁΔ À Δ Ïapple ÏappleΔ Ó ß«È Ò Δ ±ß Â, Î apple ÚΔ Δ Óapple Δ Â? «Ø, Ò Ò, Δ Â Ï Ì Ù Âappleμ Δ appleáδ 鱧 ÂØapple «Áμ Á, «Àapple È Ò È±Û «Áμ Á Á «μâ Á Ú Â ÿapple Á Ω ÁΔ ÀÁ, appleø Δ Í Δ «μâ Á «Ò, apple  ΔÁ  Á Δ ±, Á À, Á Ò ÈÚapple  Á ÈΩ «ÁÈ Í± Δ ÁΔ Δ Á ÚΔ Ï ÁΔ ß Â Ò «ÁÈ Î apple, ßÓ Ú ÒΔ Δ ÚË ÁΔ «ΩÛΔ Ú Ò Ú Δ ËΔ Â Ï Ø ÁΔ «ÏÈ μ ÂØ Í±appleΔ Ø Δ μ Ú È Á ÚΔapple «ÚßÁapple «ßÿ È Á Ú Ò Ó Û È «Ú Ò Ó Û È «, μ Á ÓÀ ÂÀ鱧 «Ø Δ Δ Δ ÁΔ Â appleδ μ ÂÀÈ±ß Â appleá È±ß Í «Ó appleδ Â Δ Í Ø Δ «μ ÁΔ ßÁappleØ μ ÚΔ ÓÀ Ì È±ß «appleø Ò Δ È Ï«Δ Ó apple ØÒ Ú Â μ ÓÀ ÁØ Á ÂÀÈ±ß Í «Øapple appleú Δ È Δ Ó appleδ 屧 ÓÀ μâ ÈÓ Â apple Ê «Ï ØÒ apple Â±ß Ó apple Á ÓÀ apple ΔÒ Â È±ß Í «apple«óßáapple Ωapple Ó Ò ÈΔ ÛΔ Ó Í Δ ÁΔ «Ú ÂappleΔÎ apple Ó apple apple Á «Úμ Øapple È Δ Ó Ó appleδ «Úμ Ø «Í apple «Á «Á Á «Ëapple Øapple È Δ ÓÀ Ó È Ò Δ Ò Ò «apple Á apple Ó Í Δ ÁΔ «È Ø «Á «Íß ÏΔ ÏØÒΔ Í«Δ À Ó Â Ó ÏØÒΔ È Δ À ÁØÚ Ò Δ «ßÁ appleï È Δ À «È «Í apple ÚË «apple Á apple Ó Í Δ ÁΔ «È Ø «Á «ÏÒ«ßÁapple Ωapple Ò Δ ÓÀ apple Ó È Δ fi Ô μ«ë Èapple Ù ÁÙappleÊ ÈßÁÈ Ó«apple Á Í appleùøâó Ó apple Δ È Ó È Íapple Ωapple «Úμ Û «Á ËappleÓ Í μ Á ÂÒ apple«á «Á È Ó À apple Ò Á Ø ÓÀ apple Ó È Δ ÀÈΔ Δ ÁΔÚ apple ÛΔ Ò Δ? μ Δ ÁØ ÓÀ ÁΔ «È Δ Ò ÌappleÈ «ÁßÁ appleδ «ÛΔ Â Ú Úapple Δ «È ÍappleΔ È±ß...? ßÁΔ Ó Í ««È Δ «ßÁ «Ê Óapple Δ ÏßÈ ÁØ..... Ù appleèδ Ï ÒÒ apple «Δ ÛΔ Â ÈΔÚΔ Í «È Δ «ßÁ...  appleáδ ÀÈ «apple μ apple μò «È Ò μ Δ Ú μò È Δ Ó ÛΔ Ø Ú Ò ÂÀ鱧 appleáδ Âμ È Â apple Ø ÁΔ... Ωapple! «ÛΔ appleá ÒØ ÓÈÍzΔ Ωapple T ΔT appleδú ÁΔ apple Δ Ò Δ ÓÀ Ï ÒΔ È±ß Ò È Ò Ó «apple Δ μ À Á «appleá apple Á ÙΔÙ Ú «Δ Á appleó ÁΔ ««apple  ÍÛ Δ Δ Á ËappleÓ ÊØÛ Δ Í μ«δ apple Ú Á ÚμË ΔÂ Δ «ÁμÒΔ È ÏÛ Ø «ÁÒ Ú Ò Ø ÌΔ ÏÀ ͱapple ««Â Á Ù Á Á Á ÂÒ Ó Á «Ê Δ ª È π appleø ª  «Ê Âπapple È Ó Ò π ßÓ æêª Ú Ò Ï Ï, Ú π ª Á Ò Ëπ æí Û Îæ Δ ª π π Á, Δ Á Ò ÍÒ π Á «Δ ÁΔ «Δ ÒΔ Â È ÁΔ Δ ÒÓ ÿû π Á «Ê Ø æíâ π appleæï æëδ π æ Δ Ú Ò π Ò «Ê Δ Ò π appleø ª  «Ê Âπapple È Ó Ò Õ π ÂÍÁΔ ÁπÍ«apple «Ú ØÏ ª Á È π π Ó apple Ó apple Òª Á±apple appleóδ Ì π æ «Ó Δ Â Í± «Ú apple Ï π Á ßÈ Â apple ª ÁΔ Ú apple ÂΔ «Ï Âapple Ò π ÍÀ Δ ßÈ «Ú Ú Ì Δ Δ ÁΔ ß«ÓzÂ Ú Ò «Ê Δ ª π appleω ª  «æê Âπapple È Ó Ò Õ «ÁμÒΔ... μë «Ú Δ È apple «Á Ï È ßÁ apple Ø Δ appleá apple ÈΔ Ì Ú ÒΔ...  apple ÁappleÁ «È «Á ÚΔ Ò ± «Ò  apple «μ ÂØ Í apple «Â±ß ««Ò Íapple «Ò Ω «È «appleízδâ Ωapple TÍappleΔÂT ßÏ Ò π Ø Ú Ò ÓÀ apple Ó È Δ ª Á ÿapple Ô μë «Úμ Úß apple Ó «apple Δ «apple Ò Ó È±ß Á ÍÀapple ÛØ Ø Δ «μ«òà Ò Δ «ÁΔ «ÚÁÚ Á «Â apple ÚΔ ΔÂ Δ Íapple Á ËappleÓ ÁØ Í μ«δ Â Δ Á Ó apple È Ó Á À apple Ú«ÙΔ ßÁ «Úμ Ò Ó apple apple ßÁ Ø «È±ß «apple «apple «ˆÀapple Ó Ï Á À Á ßÁapple Ωapple ««Âª Á Ø «π ÓßÁ «À «Â ßÓ«apple È Ú ÒØ Ø Ωapple æ ÁΔ ßÈÈΔ, π Ò È Ò «Ë È Ú ÒØ æ Δ π æ Δ Ï Δ ÁΔ «Âπ æ È ÓßÈØ «Ú appleø Δ Ωapple ««Âª Á, «È± ß ÚΔ «Â appleø Δ ««Ú apple «ÍΔÛ, ÿapple ÁΔ π æò ÚË Ú Δ appleó Ó appleδ Δ Δ Ú appleδ Ïπapple Ì Ú Ø Á Á Ò Ò ÒØÌΔ È ÏÒΔ Á ÁΔ ÛØ Δ Ωapple ««Âª Á, «È± ß ÚΔ «Â appleø Δ Δ «Ú Δ Δ Δ ÈÚ æíû «ÒÚ π apple ØÒ Á Ò π «ßÁapple Á Ú ÓÈ π Û π æ Δ ª appleè «Í Â ÓΔ «Ú È π Ï Ï Á Ò Ì È Ò Δapple Í±Û Â π æò π æò «Ò π Îπ æòª Úª «Û apple«ì Ú ÌæÒ ÚΔ È π ßÁ Ë Ò «Ê Δ ª, π appleω ª  «Ê Âπapple È Ó Ò Õ æ Ø ª ÁΔ æ Ø Δ ª «Ú ÏÁÒ «appleùâ È Â Ìπ æòª ̱ «ß appleèàùèò Á «ßÏÛ Ó Â ÏØÒΔ Á «Úapple «Ú apple Ó appleè π æ Δ È Δ π Á «ßfi appleæ π⪠ڪ ÏÁÒ Á Ø ÍzÁ Ù «ßfi ÍÁ ÍzΔ «Ú ÀÁ Ø Δ Ò «Ê Δ ª È π appleø ª  «Ê Âπapple È Ó Ò «ÍzÂÍ Ò Ωapple ÍzΔ ÓÀ Í Óapple «apple ßÁ ÓÀ ÀÒ È appleá Ó apple Â È Ò Ø Δ «appleùâ È Δ ÓÀ Â Ì Ú È Ø ÂØ «È apple appleá ÓÀ apple Ó È Δ fi Ô μ«ë Èapple Ù ÁÙappleÊ ÈßÁÈ Ó«apple Á Í appleùøâó Ó apple Δ È Ó È Íapple Ωapple «Úμ Û «Á ËappleÓ Í μ Á ÂÒ apple«á «Á È Ó À apple Ò Á Ø ÓÀ apple Ó È Δ appleóδâ «Ú«Á appleêδ «ÚÂ Δ Áμ ÓÀ «Â apple Ê Ø apple Δ À ÁØ ÁØ Í μâapple È±ß Í Ò ÚΔ Ó appleø apple Δ À ÈΩ Ó ΔÈ Δ ÁΔ μ ȱß,Ï appleμ«δ ÿapple «μê appleμï Á ÚΔ ÂÀȱß,È Ø Δ Δ apple Á «ßÁΔ apple Δ ÍΔÛ,  appleø apple Δ À... ÁØ ÂÀ鱧 μ ÚΔ «Ú «,  ÍÛ ««Ò «Â apple apple Ω Í±apple, μ Á Ú «Ú «È±ß ËΔ Ó appleδ Ï ±, ΔÂΔ appleø apple Δ À..ÁØ.. μò Â±ß Í μâ «μ «ÁÈ,Í μâ Ú Ò Ø ÓÀ appleáδ  apple È Ò,È Ó apple Ú ÒΔ Ø Ó appleδ «Ø Ø μ, Í Ø apple Δ À.. ÁØ. Í μâ Ï Á Ï Í «Úμ, Ó «Í Á apple Ú ÒΔ «ÓÒ È Δ appleμï,âàè±ß À Á Ï apple ÂÀ鱧 ÁΔ Ì μ,«àè ÓØ apple Δ À.. ÁØ ÒÓ apple appleízδâ «ßÿ Ú ÒΔ ÓØÏ «Ò CFDDD apple Ï«ßÁΔ appleß ÒΔ Á Â, æòª æ Ï π Á ÁØ ÏØÒ æ ÏØÒ æ Ùæ ÁΔ «È «π Á È apple È Ò Ó ÛΔ «È± ß «Óapple ª «apple ÂØ Ú appleø Δ Ωapple ««Âª Á, «È± ß ÚΔ «Â appleø Δ ÍÀapple ÁΔ π æâδ «Ú «Ò, Ófi Δ æ ÁΔ È appleδ ÓÀ. ÏÛ Â Δ Ï ÓfiΔ «Ú fiòáδ apple Δ «Ú appleδ ÓÀ. apple È «Ò Δ Ø appleízδâ ÍÛ Ø «Ú appleø Δ Ωapple ««Âª Á, «È± ß ÚΔ «Â appleø Δ appleízδâ Ωapple «Ú «««Í ±apple «μâ apple, Ï Í± appleμ apple Ï È Ò Á ÿapple, Ω «apple Ò Ì appleδfi ±apple Ø Δ, «ßÂ Ï apple Ò apple Δ Í«appleÚ apple Á, «μ «ÁÈ μ μ Í ÂØ Ï «È, Ù apple Á Ú«Ó Ï «ÚΔappleÚ apple Á, Ó apple ÿappleø Ï apple ßÁappleΔ «Á ÛΔ, μëappleáδ «Á È Ø ÒÂ Ó ÛΔ, Ú Á Ú Ó È «Û Ó Ï «, apple 鱧 «Ó Ó appleá, «μ «ÁÈ μ μ Í ÂØ Ï «È, Ù apple Á Ú«Ó Ï «ÚΔappleÚ apple Á, μò È ÓßÈ Ú«Ó È±ß Â±ß Ù appleø Ú «Ò, Ò Δ Î «Á ÓßÁ «ß Í «Ò, Δ Ó ÁΔ Ω Δ,ÈΔÒ «Íß Â, Óμ Í μ Ø ÀÚ «ÁÈ ÍÒ apple Á, «μ «ÁÈ μ μ Í ÂØ Ï «È, Ù apple Á Ú«Ó Ï «ÚΔappleÚ apple Á, Óμ Ù appleø Ú Ò ßÍapple IHGHG-IHGBFC ÂÀȱ ß ÍÂ? Á ÓÀ ÂÀȱß, Í«ÒΔ Ú apple Âμ«Δ, ÓÀ  appleδ Ø Δ ÂÀȱ ß ÍÂ? ÓÀ  appleδ  ÚΔapple È Ò ÿß«ïáδ μò appleáδ ÂÀȱ ß ÍÂ? ÂÀÈ±ß Í Ò Δ appleμï μ Á appleáδ ÂÀȱ ß ÍÂ?  apple Ó apple «ßÁ Δ ÂØ Í«Ò ÓÀ ÓØ Δ, «μ «ßÁ Ò Ù Ú apple ÂÀȱ ß ÍÂ? Á 屧 ÓÀÈ±ß Í«ÒΔ Ú apple Âμ«Δ ÁØ Ó appleδ ÓØ Δ Ëapple Δ Δ ÂÀȱ ß ÍÂ?  appleδ Í Ó μïâ È, Ó appleδ ÓØ Δ apple± Á ÁΔÍ Ëapple Á ÂÀȱ ß ÍÂ?  appleδ Ó μïâ Á «È Ó μ Ï Á ÁΔÍ ÁΔ Ú È Ò Δ Ó appleδ Ø Á Ó apple Ú ±Á Ï«À  appleδ Í Ó μïâ È ÓÀ鱧 apple± ÁΔÍ Ï «ÂÀȱ ß ÍÂ? Â±ß Ó appleδ Ï appleß Ï È «ßÁ Δ «Úμ, appleß Ìapple Í Δ Ó μ Ï Á ÂÀȱ ß ÍÂ? Â±ß Ó appleδ ÍμÂfiÛ «Δ «ßÁ Δ È±ß, Ï apple «ÁμÂΔ Í Ú ÁΔ Ó μ Ï ÁΔ Â apple Ï fiø ÓÀ fi È Δ, Ó apple Ú ±Á  apple apple À Ï ÓÀ  appleδ Δ apple± ÁΔÍ Ï apple«à apple± ÁΔÍ appleδ

31 31 ÍzΔÂÎπÒÚ ÛΔ ÎπÒÚ ÛΔ ÍzΔÂ Ò appleø «ÁÈ μ fiø Ò appleø Ú Ø, «ÁÈ Ò «È ÓÈ Òμ Õ ΩÁ Óμ«Í ø«è ª apple μ Δ ª, «μâ ÚμÒ ÁÓ ÚË Òμ Õ apple Ò Á Δ «μ «ÁÈ Ò, BF Ó Δ Íμ ÓÈ Òμ Õ «È «appleâδ Ó Á»apple  Á, appleò «ÓÒ È apple Ï Ò Òμ Õ Í Í Δ Ú Ò, μ ª Í«ª Ò Δ Ì Òμ Õ ÌØÒ ÓȪ «ÁÒª «Ò ª ÂØ, «ÁÈ Ò ÓÈ Ï Òμ Õ Ò «ÁÒª Â Û Â Á, fiø Ò Δ Ì Â Ò«apple Òμ Õ μ μò È Δ Âª ÌÒ Â Δ, «μâ Í Δ Íμ Δ Ï Òμ Õ... Ïapple Û-Ì Â Ì Δ «Áª Ø ±fiá ÒØ ª È ÛΔ ª Ø Δ ª «Áª, μ Ø Δ ª ª È Ø Δ ª «ÁªÕ Ø ±fiá ÒØ ª ÛΔ ª Ø Δ ª «Áª È Á «Â apple Á «ÏÒ Ø Δ ª «ÁªÕ *** Δ À appleø Á Ò Ò Δ À, «Ø Δ ÀÕ Ø ÒØ «μâª Ò Δ Ó apple «apple À, Ê Á «ÈÌ Δ ÀÕ Ó«Áapple «ÿ Ó È ÒØ appleø È Û ÀÓ. ÀÒ.. «apple «Ù ÈÚª Ó Ó Δ «apple Í ø Δ Ó Ó μâ,, Á ÚΔ Ì μòδ È «È È Âª Δ,, Ú Â ÍÒª «Úμ ø «apple «ÁøÁ, ÀÚ appleδ È Ø Δ μ Ø Ó Âª Δ, appleùø ÎappleÙ μâ μ Ø«ª ÍappleÈ, Á Ï Δ Í«Âª Δ, Δ ø apple appleè fiø Úapple Δ Á Δ Á, Ø Δ «È ÌappleÓ ÓΩ apple È Âª Δ, ÏÛ Ú μ Δ ª Ó«ø Δ ª ÊμÏ ÈØ ª Á, ÍÀ ªÁ Ȫ ÚΔ ÓÂÒÏ Ì È Âª Δ,, Óμ Ù appleø Ø Δ appleø Á ΩÒ Á «ÁΔ,, Ø Δ Ú appleá «Îapple Ï쫪 ÂØ È Âª Δ,, Óμ Ù appleø Ú Ò øíapple IHGHG-IHGBF Δ Ø Á T Δ ÏøÁ Ó«apple ª ÂØ À Ò Ò, C ÂΔ È Ò Á È Ø Δ Ï Ò ; Ó Ø «ÁμÒ Δ ÏÀ Â È Ù Δ Óμ Á, øóδ ª appleδïª apple «Îapple, Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; Û Δ Óμ ÒÂΔ Â»ø apple Ò Δ, «μ Ó» apple Û Ø Δ apple È Δ ; ÏøÏ Â ÏøÁ»  apple Ó μ «μ «ÁÈ, Ó μ Ȫ «apple, Ø Ó «Îapple ; Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; Í«Òª Ú apple appleδ, Ì È Δ, ΔÈ ÓøÈÁ È Δ,Ì Ú μ Á ÚΔ Â»ø Ó ÚΔ; fi»òá «ÈÙ È Á «ÁμÒ Δ «Á ª apple ª Â, «ÛΔ «appleâδ «Èª apple «Îapple, Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; μë Ò Òøÿ «Ω Ò Ï ÒøÁ È, ıàïapple «Áapple Òμ Á apple øá È ; ÏøÁ «øÿ Ï Ï Á ª Ú «apple Δ, «μê ıóδ Ù appleª È ÓμÊ Ò «Îapple ; Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; Íapple ÒÀ Ïapple «øèª ÚΔ Â»ø øè, ø Ø Á Ú ˇΔ «μâ Δ ÿapple Ó Û ; Ì Δ Â appleδ Í Δ Á» Δ Ω Δ apple ÓØÛª, apple Âı  μ Ø Â «Îapple ; Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; Ò ÒÓª È ØÒ, ÂΔappleª ÏØÒ, «Ê appleª ÁΔ È Δ ÒØÛ, Ω Ò ØÒ; ÂμÂΔ ÂÚΔ ª  ÏÀ μ Á È Ï Ï, ÂΔappleª μ «μ apple «Îapple, Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; ÏÁÒ ÁΔ μ  appleδ ÀÈΔ ÚμË Δ,  apple μêø μ apple ËappleÓª Òμ Δ; ÙΔÙ «ÁμÒ Δ Ú apple apple» ª È Ò Δ, Áapple «øá ÁΔ Â»ø μêδ Ò «Îapple ; Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; Ï μ Òª ÏÀ μí Ì Ú ø, «Îapple ÚΔ ª ÌÒ appleμïâ Á Δ Óø Á ; Á ÂØÛΔ ø apple,ì Ú «μ ÚΔ apple ØÚ, Δ «μ μâ ˇ «Û Ú «Îapple ; Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...; Ë ÒΔÚ Ò Á apple «appleâδ «Èª Ò Δ, ÓØapple øó Δ ª ΔÓÂΔ Èª Ò Δ; ÏøÁ ÏøÁ μ «Îapple Á» øá, «Íapple ı Ò «Îapple «Í «Îapple, Δ ª ÓΔȪ μâ ÓÀˇΔ μ appleμ Ò Δ, Ø Á Δ Â»ø «Ó «Îapple...!!T apple ÓÒ Ë ÒΔÚ Ò øíapple :- «ÚÂ Δ «Ó È Á È Ò Ò Δappleª ÏÁÒÁ È ÍμÊappleª Úª Ó Ï»Â Ï Ø «apple Á Δ Ω «Ò ª È Ò Í»apple appleá Ú Á Á μâ Ø appleè ÌappleØ È «ÁÒ «Úμ appleμ ÚÀapple  appleø μêδ «appleâ Á appleø ª È Ò Ø Â ÚΔappleª ÏÁÒÁ È Δ «Ó È Á È Ò Ò Δappleª ÏÁÒÁ È Ø «øá ÂÒΔ Â ËappleÁ È Á Δ «μâ ÁΔ ÓΔ ÌappleÁ È Ó øáapple ÚΔ Δ ÂappleÁ È Ø «apple Δ ÂØ È appleá È Íμ Ï È Ò Â ÁΔappleª ÏÁÒÁ È μêδ «appleâ Á appleø ª È Ò... Á øó- Øapple Ø Ø ÏÀ Ó ÛΔ «Ó appleø ÁØ Ï ÛΔ ª «Úμ ÍÀapple Ø appleμ Δ μïá ÍμÂ È Êª-ʪ Ø apple ªÁ Ë ÒΔÚ Ò Ø ÓΔappleª ÏÁÒÁ È μêδ «appleâ Á appleø ª È Ò... ÈÁΔÍ Ë ÒΔÚ Ò fiò»apple (ÏappleÈ Ò ) ÈappleÒ μâapple Ó«Ò «Ú Óø Íø Ï Õ Óª Óª »ø øèâ ÁΔ Ó»apple «Δ,, Áapple ÁΔ øáapple  ÚΔapple «Δ,, «Ó «ø Δ «Δ,, Ó ««Ó Á μë «Δ,, ÈÁΔ ÁΔ Âappleø «Δ,, Óø «Ò Á apple «Δ,, Ú apple ÁΔ Í«ÒΔ «appleè «Δ,, Î μòª ÁΔ Ó««Δ,, apple Ï ÁΔ apple ÒΔ «Δ,, ÓøÁapple ÁΔ apple Ó»apple «Δ «Á μ Ì Á appleá È,, »ø Ó appleδ «øá Δ À Óª Ó apple  apple øáapple Ú Á È,, ÍÃΔ «ÍÃÂÍ Ò ( «Ë Í ) ø apple»apple IHADGFECGI «Ú ˇμÂ Ó apple Á μë  «ÿ, Ó ÈÙ Á ÁΔ Ø Ï ÒΔÕ μêø μ Ò ÀÁ È fiμ ÍÀ, «μê «Í È Ø Ò Ø Ï ÒΔÕ «Â Óª ıóδ Δ ÈÙ apple, «Â «Í È Ò ÚμË, ÿμ Ø Ï ÒΔÕ Í apple ÒÁ, Óª-«Í appleøòá, ÓΔȪ Ú «Ú Ò Ø Ï ÒΔÕ Á «ÓÒ È ÍÀ Ë apple «ÂØ, Ï쫪 Úª μ Δ μ Δ appleø Ï ÒΔÕ Í fi± «È ª È Ò Í, «Û «È ª ÁΔ ª μ ª ËØ Ï ÒΔÕ Δ Óapple ÈÙ ÁΔ ÿ apple, Δ ÚμË ÈÙ ÁΔ Ø È Ò ÓØ Ï ÒΔÕ «Ú È«Ù ª Í Ò «μê, Á È Â ÈÙ Â appleª È Ò appleò Ø Ï ÒΔÕ Ó«Áapple «ÿ Ó È «Í  appleμ Ûª (Ù.Ì..È apple ˇÁ» ËΔ ÍΔÂΔ «Úμ apple ˇÁ» ÁØ Á Í«Ò Û Ò Á À ÂØ ڪ»ø Ë apple ÁΔ μò Á À Õ Á» apple øáapple ªÁ Δ Ù apple Ï «ÁøÁÀ ÏÛÆ Ó apple ÿapple «Á ª Â Δ apple Á À Õ ÂΔ È ˇ ª Í»apple Δ ÊΔ Ï ªÁÀ fi»ò fi»ò  appleáà Á À Õ ΩÊ È ˇ Ïμ Í Δ μë Ï μë Ø ÒÀ ÁÀ «Ë ª Úª»ø «Ò ÁÀ Ωapple» Í Á À Õ apple ˇÁ» Ïμ appleδ ª Ú ˇ ÁΔ Ò ÀμÓ ÀμÒ, ÀμÓ ÍΔ ÁΔ, È Δ ÂÈ ΔÁΔ Õ ÍÀÈÙÈ ÒÀ ÁΔ È Δ, Ø Δ ÍÃÚ ΔÁΔ Õ Ø «μò ÓÀÈΔÎÀ Ø, Á «Úμ È «Ò, Ø Δ ÚØ Á ÁΔ «ÓμÂappleØ È Δ Ò ΔÁΔ Õ Íø»È Á «ÁÈ øèá Â Δ ÿøˇ Øapple Óÿ Úª Õ È Δ «ÏÒª ÁΔ ÒØÛ «Èª ÁΔ Ë» Δ Ò Úª Õ «Ú μïδ ÈÚøÏapple ÂØ Â Δ Áapple Ȫ «ÁÚ ÓÈ È ; ÚΔ Íø»È øí»appleè appleªâδ «ÁÚ ÓÈ Úª Õ Ó»Ò øá ÙappleÓ appleî apple ˇÁ» Ïμ appleδ ª Ú ˇ Ï Á Ê, ÁØ ÿûδ ª Á Δ, Ï Í»appleΔ... «øá Δ Á «, Ȫ ª apple Δ ª, Ȫ «Â «ÚÙÚ, øá ÍÒª È,»øÿ Ï Â appleøò Â, Ò ª «Ú «ÿappleδ, Òμ Á À appleδ, «øá Δ! Á... T Âapple«ÚøÁapple TÁØ ÿûδ ª Á Δ,»øÿ Ï Á «.. Âapple«ÚøÁapple Ωapple fiø Ø ( Δ Δ ÁØ ) «Ú apple È «ÓÒ Â ÍÀ ÁΔ, «Ú Í«appleÚ apple Áapple Û apple Δ «ßÈΔ μò ÚΔ, ÁΔ Ï Í Û Ïμ«ÂØ ÍÀ Á À, «ÿapple «Úμ Ò Ù Á È μ Δ Úμ Á, apple«ßá Á μ Δ Ó Ù ÂΔÚΔ ÁΔ ÒÁΔ È Δ,«ÿapple Á «Úμ Á Ò apple Ó Í«appleÚ apple Á «Úμ, Óμ«apple ÏÏ Ò Ò ÓÙÚapple «ÏÈ È,«ÿapple ØÚ μò μfi Ì Á Á appleè, «μ «ÁÈ Í ± ÂappleÊμÒ Ï ± «Ú Ø ÍÀ ÿ Á, apple ÍÀ Ùμ ÊÏ È Δ apple«á, «ÏÒ Ò μò ÍappleÍμ «ÏÈ ÍappleÚ Í«appleÚ apple, ÛΔ Í Ú Ø «Â Úμ«Ø«ÂØ, appleú È Δ Á Ø Δ Ø Δ μò ÂØ, Ø Ó± ß Ó Ú Í«appleÚ apple Ø ØÈ Δ Á, Á ÚΔ Á±apple ÂÈ Ú ÎÀ Ò Ò Δ Í ß, «appleδ Ø Í«appleÚ apple «appleùâ Ìapple È Ò, μ apple «Úμ ÁΔÚ apple Á±apple ßÁ ÙΔ È Ò Ø, ÁμÁ ±appleδ «Ò «Ú apple «Èapple Íapple Ú «, È Δ «ÂÏ apple ÚΔapple ÙappleÓ ÁμÁ ±apple IEFIA DIEEF  ÚÈΔ ËΔ Á Ø «apple «Íø «,«ÁÈ Δ μ appleú apple Êμ «apple ÿapple ÏÀ, «Ò Ø«Ï apple Ï쫪 ØÒ Á ÏÀ,Í Δ ÒÀ Δ Ó appleδ Ó øÿ Ó Ø «, «Îapple «Ò Δ È» Ó appleδ Á» «ÁÈ Ó apple Úμ Ó ø, ÏΔ «Á fiøè «Íø Ø apple È Ò ÒÀ «, «øá Òμ appleøè «ÂÚ ÁΔ μò «, Ó Ï»apple «ÓÀ apple «Δ «ÁÒ Ú apple appleδ apple Á, μïapple ÂØ Á»apple apple «Δ ÂΔ «ÁÈ μ Í Ò, ÌappleÂΔ Ò Δ ÓÀ ÒÀ Δ Á Ó ØÒ μêø Á Òμ Á, Δ Ï ÓØÂØ ÓØ ØÒ Δ ÒÀ Ï Î apple Ó ÂΔ «ÁÈ Δ,«μ Δ Ó apple Ò «ÁØ μòδ μ Ó appleδ ÈΔÁØ, apple Èapple «Úμ Í «ÓÀ appleøú appleò Ú ÏØÒ Δ Úapple «Ì μïappleª Á μïapple «, appleøè Ú Δapple Óapple ÓÀ Tÿ øó Ò T ÂØ À «Ò Ú «,«Á»appleΔ ª apple ÚË ÒØ Ø «øè È ÊØ ø«ó Í «Ò, Ò ΔÓ À Ò Ï ÒØ Ø «øè È ÊØ ø«ó Í «Ò, Ò ΔÓ À Ò Ï ÒØ Ø ΔÚÈ ÿ øó (Ï«ø ) ÒÓª appleδ ÒÓÏμË Δ «appleá apple Ï Â, Ò ª ÁΔ μ Ø È«appleΔ Í Δ, «ÏÈ apple «ÏÈ apple! ÒÓª appleδ ÁΔ appleδâ Ò Δ, Tfiø Ø Tappleμ Ω Òª  apple ÙÏÁª È, Ó apple«á ª «Úμ ÚΔ È Í Δ. Âapple«ÚøÁapple Ωapple fiø Ø ÈÙ «Ú apple È Ø appleè apple Ó appleø Á, ØÒÍÒ Ï Ú Ú Ò Δ, appleá ÒΔ ß Ó appleø Á, appleδï Á ÓÁappleÁΔ Á Ø, Δ appleδï È±ß μ «Á, μò appleè Ó Á±apple Á μ ÁΔ, Δ Ó Ï±apple È±ß Ò μ «Á, Á «Úμ «Û ÓßÂappleΔ, «μ«á ß ÍzÏßË apple«á, Δ apple Ï Á ØÒÁ,  «±Á ÏßÁ apple«á, «Û appleá È μò «μê, Íß Ï È±ß «apple  ÛÈ ÁΔ, Óμ Ù appleø Δ ÿûè ΔÓ, «È±ß ÒÁΔ ÛÈ ÁΔ, Óμ Ù appleø Ú Ò ßÍapple IHGHGIHGBF

32 32

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

page_new 1 to 20 newwwwww (issue no 9).qxd (Page 1)

page_new 1 to 20 newwwwww  (issue no 9).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 48).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 48).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 19).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 19).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Video & Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits. 916-412-2918

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 18).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 18).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA GURJATINDER S. RANDHAWA (Realtor) BRE licence # 01490567

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 53).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 53).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Video & Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits. 916-412-2918

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 34).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 34).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA 7501 Victory Ave Sacramento, CA 95828 Vol. 6, Issue 34, 21 to 27 Aug., 2014,

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 23).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 23).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. 11 Years Experience Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA GURJATINDER S. RANDHAWA (Realtor) BRE licence # 01490567

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó

Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö Ó Ô ØÖ ÈÖÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò¹ Ô Ò Ò Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒØ Ô Ö ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ÒÓÒ ÒÙÐÐ º ÆÓØ Ø ÓÒ P A (B)º ÓÑÑ ÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ Ö ÙÒ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ò Ð Ò Ú ÙÒ ØÙ Ø ÓÒ ÓÒÒ º ÜÔÐÓ

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 42).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 42).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Vol. 9, Issue- 42, 12 to 18 Oct. 2017, Ph: 916-320-9444, Fax: 916-209-8726,

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 37).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Ϋapple ÈØ «Ú Ø Á Ó apple ÁΔÍ E Íø ÏΔ Ò Î«apple ÈØ, (Íø Ï Ó Ò)- Óß ÒÚ apple

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 10).qxd

page_new 1 to 12  (issue no 10).qxd A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ó ÒÔ». Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Àº.. Punjab Mail USA 10481 Grant Line Road, Suite 175 Elk Grove, California 95624 Vol. 3,

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

WS_04-05_LA

WS_04-05_LA ÍÒÚÖ ØĐØ ÃÖÐ ÖÙ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÌÓÖØ ÌÐÒÔÝ ÁÒ ØØÙØ ĐÙÖ ÌÓÖ Ö ÃÓÒÒ ÖØÒ ÅØÖ Öº ÊÓÖØ ÀÖÐÒÖ Öº ÂÒ ÖÒÑÒÒ ÏË ¾»¾ º¾º ØØÔ»»ÛÛÛºØѺÙÒ¹ÖÐ ÖÙº»ÐÖ ÖÓÖغÖÐÒÖÖÒº ÒÖØѺÙÒ¹ÖÐ ÖÙº ÃÐÙ ÙÖ ÞÙÖ ÓÖÐ ÙÒ ÌÓÖ º ÄÖÑØ ÒØÒ ÏË ¾» ÆÑ

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 38).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 38).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Vol. 9, Issue- 38,, Ph: 916-320-9444, Fax: 916-209-8726, E-mail: punjabmailusa@yahoo.com,

Chi tiết hơn

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut

oktv0809_mat3_donto_fellap_javut ÇÖ Þ Ó Ã Þ Ô ÓÐ Ì ÒÙÐÑ ÒÝ Î Ö ÒÝ ¾¼¼ ¾¼¼ ¹ Ø Ò Ú Å Ì Å ÌÁà ÁÁÁº Ø Ö ÒØ ÑÒ Þ ÙÑÓ Ô Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÞØ ÐÝ Ö Þ Ö ÓÒØÓ ØÙ Ò Ú Ð ½º ÓÐ ÓÞ ØÓÒ Ò Ñ Þ ÐØ ÒØ ØÒ Ú Ö ÒÝÞ Ò Ú Øº Óй ÓÞ ÓÖ Ò Ð ÞÒ ÐØ Ñ Ò Ò Ô Ô ÖÐ ÔÖ Ö

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 30).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 30).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Vol. 7, Issue 30 23 to 29 July, 2015 Punjab Mail USA International programming requires additional $10/mo. International Basic Package

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø

È Ý ¼ ¹¼ ÓÐÐ Ô Ò Ë ÐÐ Ï Û ØÓ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ó ÓÐÐ Ô Ò ÐÐ Ò Ò Ö Ð Ê Ð Ø Ú Øݺ Ë Ò Û Ó ÒÓØ Ý Ø Ú Ò Ø Ò³ ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ö ÖØ Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Û Û ÐÐ Ú ØÓ Ø ÈÝ ¼¹¼ ÓÐÐÔ Ò ËÐÐ Ï Û ØÓ ÜÑÒ Ø ÑØ Ó ÓÐÐÔ Ò ÐÐ Ò ÒÐ ÊÐØÚØݺ ËÒ Û Ó ÒÓØ ÝØ Ú Ò ØÒ³ ÕÙØÓÒ Ø Û ØÒ ØÙ Ó Ø ÓÐÙØÓÒ Û ÛÐÐ Ú ØÓ ØÒ ÓÒ Ø Ó ÐØ ÓÔÒ ÓÒ Ò ØÑÒ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÑÔÐÝ ÓÑ ÒÓÛÒ Ø ËÛØÞ Ð ÓÐÙØÓÒº ËÒ Û ÓÒ ØÓ ÛÒØ

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

page_new 1 to 12 (issue no 15).qxd (Page 1)

page_new 1 to 12 (issue no 15).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. Chief Editor: Gurjatinder Singh Randhawa Punjab Mail USA Vol. 9, Issue- 15, 06 to 12 Apr., 2017, Ph: 916-320-9444, Fax: 916-209-8726,

Chi tiết hơn

page_new 1 to 18 new (issue no 33).qxd (Page 1)

page_new 1 to 18 new  (issue no 33).qxd (Page 1) A Voice of NRI s À apple ÓÀ Ø ÂØ Íà ÙÂ Ø Ú Ò Í«Ò Í ÏΔ ıï apple Ô». Àº.. G.S. Video Photography email :gsvideos@yahoo.com Wedding, Birthday, Reception Shows, Sports Coverage, Modeling, Studio Portraits.

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn