France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels"

Bản ghi

1

2 ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È»)

3 Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï» ÍÃ Ù : Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple ÍÃ ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») ÍÂ ó FI, Ï Ï ÍπappleÏ, Í Íapple«ÓÒ appleø, «ÈÙ Â ø, Ò ÓÂ : appleπí appleª Â appleóè «Úæ «È Ú Ò/2

4 Ïπapple»  «Í Û Á ª Í apple ª «æò πµâ Ï πâ apple È Ø apple ª È «apple ʪ πµâ ØÙ«Ò ª «Ú apple «È Ú Ò È Ø ø πµâ «π «Ò ªÁ «Õ «æò πµâ π Ȫ Ò «Úæ apple È Ø Á, π «««æò Ï πâ Óª Í«Òª ÂØ «π È ƒ Â Õ «appleòà ÂØ «Ò Âæ, ø ÂØ apple»  ÏπÒ apple Âæ, «È Ú Ø, ÍÀÁ Ú apple  apple È Â æâ Á «æ Ï πâ apple»»apple È apple ÈÕ Íµ Ó Ô»appleÍ Á ÚÒ ÁØ Âapple Ø ÈÕ ıπá ÏappleÂ È «Úæ Úµ ª Ó È «Á Áª  Úæ -͵Ëapple apple «Â Á Óπ øóò ÂΩapple  ʪ ÚÀ-«ÈappleÌapple «È È ÒÀ Ò ; ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á ÍÃÙ «Úæ Ú «Ø ÓÒ Á ª ÂØ æòá «apple ; «æê Ú «È Ï πâ Ï πâ Ï apple æ««apple (Úapple ÀÒÀ Ï πappleèò Èó appleóè ««Â ÂØ «Ò «Â È ÙÏÁ, «Á appleê «Èª Á Ï ÁıÒ, π Ȫ Á Òπæ - Ø πøá ó Ò Á «Ã Á appleøì Á Í ÈπÚ Á Á ÒÀ«ÈÈ Á ÈØ ) ª ÿµ Ø ÿµ π Ȫ appleê  apple È Â ÂΩapple  «Í Ø Û «Úæ Ëæ««apple Õ π Âæ «È È Ï πâ apple Í Í ÚÒ Í Ï ÍappleÚ apple ƒ apple È Â æâ Á «È apple Ú Ø Íà Â, «Á ª Û ª Í» ÚÈ Á ÈÚ Ò Í «Úæ ÈÕ Ú Ø Á Ì apple «Â Á «Ï ÍappleÚ ÚÒ ÍÀ«apple  appleøó «Úæ ø Á «ÌzÙ apple Á È ƒ Ø apple» Í πáapple Ù Á Ú Ì ÂØ Ó Ï»Â ÊøÓ Õ Î apple Ú ««Âapple ª Òøÿ æò È ƒ Õ Íµ Ó Ô»appleÍ «Úæ ı apple π Ȫ Ì ª «Úæ «æê Ø «È Ó Ò Á ÏØÒÏ Ò, Ó Á»apple Ó Â Ò«apple Á πì apple ÂØ Ó appleø Ïπapple» Ò «æò ı apple Ø ÓπÙ Ò È ƒ apple «π Ó Ú Á Ó Á»appleª «Èª Á «ÁÓ ˆª «Úæ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/3

5 Í appleâ Ú Ø, «ÒØ ª Ú Ø Ø Úø appleè πøá È, π Â Ò Ò Ù«appleÚ ª Ú Ø Ø «Èª Á «Á Á πµâ È apple appleæ Á È, Ùæ  ÌÀÛ Ï Á Ú Õ appleúapple AHDH Á «È Ò Ï Á ª ÍµÙ Ó Ú Á Ì ÚÈ Úª appleª «È Á ª «Í Û ÚØ ª È Â ıâó apple «Áæ ª; «È È «Û ÓÈ Á ٪ πøá, Í ª Ô Áª Á Ìø apple «Úæ Ø ÈÀÍØÒ È Á, «Èª Á Ù«ÈÙ Á Ê æ Ò Â Á» ÒÂÈ Á apple È Â Õ ƒ apple Á ª ««Èª Á «æ Ø appleè Ó Á ÓπµÒ appleª Á ÒØ ª «øè  appleè «Í ; π π Á «Íµ æ appleª ÊæÒ Ú «Í apple ÈÕ Íapple π ÂØ Ó appleø ÏÛ πæfi ÏÁÒ æ«õ ÍÀÁ Ú apple Á Í»ø Ú Á apple»í Á «Ú È apple «Â «Úæ Ø ÍÀÁ Ú apple Á ª ÚÈ-ÂøÁª ÂØÛ «Áæ ª È; Ø ÍÀÁ Ú apple æò apple»í «Úæ ÂÏ ÚæÒ apple Õ πµâapple  Áæ Óapple «Ú Ò Â Ì appleâ «Ú Ò Óπ ÏÒ «Úæ π Ú «Ò ª È Ú Ô»appleÍ Óø «Úæ Í Â È Á Û ÒÀ ªÁ Ø «øè  «Ø Ú ÿapple ÍÀÁ apple «Á Óπ ÏÒ È ƒ apple Á Õ Úæ «Ó Á apple Â Ø «È ÁØÚ ÂÏ Á ÁøÁ πµâ ÒØ ÈÕ Â «π «π ÁØÚ Ó È Á Ó Ò È Â Í» È, Úæ «Ó Á apple Ø «Èª Á «æ⪠Á ÓappleÊ ª Á appleøò Ë appleè apple ÒÀ Á È Â Ø «È Ó ÂΩapple  π Ȫ Á «appleøò ÍÃÚ È apple ÒÀ Á ÈÕ «ÁΩapple È Íµ Ó «Úæ «æ Ù Â Ù Ò Ó Ú Á Ó Á»apple Í apple ÍÀÁ Ø Â «Ú apple Õ Ì«Úæ Ï apple ÍÙµ ÂΩıÒ Â appleúapple «È Ò Ï Ú Ò Á ª Ì ÚÈ Úª ÍµÙ Ø ª  π Ȫ È «ÍÃØ apple Ó Á ÚË apple «ÚÙ Ò Â»øÿ apple ÿ apple Ë appleè apple «Ò «Û apple ª «Ú«È ÒØÛª Í»apple ª appleá  ««Úæ «ÈÙ«Â «Èæ apple Óø ª Ù ÓÒ È;  ØÙ«Ò «Í ª Á «apple ÚËÁ apple «Â appleóè, Îappleª  ÏÀÒ Ó Í appleò ÓÀ ª «Úæ «Èª Óø ª Ò ø apple Ó apple apple Õ ØÙ«Ò Í apple ÚæÒØ apple È Â æâ Á «æ«â π Ø Ï πâ Á»apple Á æò È ƒ apple Õ Íapple appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/4

6 apple È Â æâ «æâ Ò «Í apple Í«Òª Ù«appleª ÂØ «Í ª «Úæ ÍÚ Â Í» «Ò «Úæ «æ Ù Â Ï È ÍÚ Õ «Í apple, «Á» ª apple ª È ˇØ «æ æò Á Ò Ì Íà Í «π ØÒ appleê appleèª Â apple È Â appleª «Ú apple øâapple- øïøëª Ï apple ͵ٻfi  π È ÏÛ «apple Í«Òª Úæ «ÓƒÁ appleª Á Ï Ò «Úæ πapple  ӻø πµâ apple Ó apple Ó Ï apple Áæ «ÁæÂ, «Û Úæ «ÓƒÁ apple «Èª Á «ÓµÂapple Ï««ÎappleÁ, «Í apple ÂÏ Á Ó»ø apple «È æí Í π Á fi» apple櫪 Á æêª «Úæ æ Á Ú, ª Ø π È Â Ó Á»appleª Á ˆÀapple- apple appleó «ÚappleØË ÂØ apple appleó «ÚappleØË Ï «Áæ Ú? «æò π «È Ú Ò Á ÀÈ «Ú apple ÒÀ Õ I π Í» Ú Ø «Úæ «ƒ øïøëè apple Á ª, Ï πâ Úæ Úæ Ì Ù ÓÒ È Ø Úæ Úæ Âappleª «Úæ Ï πâ «ÌøÈ ÈÕ appleª  ÏÀÒ Ó Úª appleóè Á ͵ Ó «Úæ Ø Ó Ò «Èª Á Ø ÍÀÓ È Á  Íà æòâ «È ª Á Ï π«â Ó Ò Â «È ª Á ÿµ «Â Ó È Á π Û Ò È πµâ Á «ÁøÁ Õ πµâapple-íµ Ó «Úæ ó ÒØ apple À È Â ÙÒ «Ú - ØÒ È «Úæ ó Úæ  Áapple«Ó È «È ÍÃÓπµ È Ø Â appleè Ú Ò ÓappleÁ  «Âapple ÈΩ appleª ÂØ «ÏȪ  «Á Û Á appleª ÂØ «ÏȪ Ú π apple È ƒ apple Á Õ «Ø æò Ï Ú apple Á «æ «æ Ï apple æ Õ ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á ÍÃÙ «Úæ  ÓÀÈÒ Ïapple «Úæ Úæ ª Ó È «Á Áª Â Â Ó Á»appleª, appleª  «Á Û Á appleª È ˇ Úæ ͵Ëapple Á  «ÓÒÁ  «Á «Ú Ò Óπ ÏÒÂÈ ˆÀapple- apple»apple  «apple ÿ Á apple «È Ï «Úæ Ø Â Áapple«Ó È «È «ÓˇÁ ÈÕ Áapple appleóè «Úæ ÍÀÁ Ú apple Â Ó Ò Á «apple apple»í Úæ Úæ «È Ï «Úæ appleò -«ÓÒ ÒæÌÁ È «Û æò ««Êª πµâ «Êæ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/5

7 Ø πµâ «ÈappleÌapple appleá  ««Úæ «Ú Úæ «Ò «Úæ «ı apple»í Á ͵ ÏØÒÏ Ò È ƒ Õ «ÂØ «Ò Ú Úæ Úæ ͵Ëapple Á ««Ò È «æê Ú ÔØ Ó È, Ì Ú π π Á Í ÓÒ Â ØÚ ª Ò È πµâ Ò ØÚ, æïapple Á Í ÌappleÈ Ò È ƒ, Íapple ÚÒ ÿapple È Â appleè Á øó Á Á Â Ø È Â «È» apple»í «Úæ ÿµ π apple⪠Á appleè Á ÓappleÊ Ï π Á «Û ª π apple⪠Óπµ ÏÁ Óπ ÏÒ Á Ï Ú»Á π Á ª ª Á «apple Ú Ô È Ï π Á ª ÈÕ Í» Ú Ø Á ª «Èª πµí-úø ª «Úæ Ø ØÙÒ- ÀÓØ appleà«í apple Í Íµ «Úæ «æâ Á? «Èapple øá, ƒ «Ú Ò Á ÿø ÚÒ ÓØ ÂΩapple  appleá ª; ƒ ÚÒ ÍµÙ apple»íª πµâ π Ò ËappleÁ ª, ØÒ Áapple«Ó È ÍÛ Úª  «Óµ ª Í» Ï Á ª πµâ «Ú apple appleè Ò Êª Á ÿ Õ π, ƒ Ø «Èª ÂØ Ùπapple» apple Õ Ó ÂΩapple  ͵ Ó Ô»appleÍ Ò Óπµ «Èª «Úæ Ø ÚÒ π Ì ÂØ ÚæË «Ó È ƒ, Ø ««Èapple Ó ÓÒ Ú Ø Óπµ Ú Ò æò apple «ÁøÁ Õ «æ Ú apple ƒ Í «ÁÓ ˆª «Úæ Ø «È ÚæÒ appleúæ Ù͵٠apple Ò Âª Í» Ú Ø «Úæ Ù ÓÒ Á» Ì ª øïøë À «ÓµÊ Ò ØÒ Óπµ ø Û Ø ªÁ ÈÕ Ø «È ÂØ Ì Ú «æê «Ó Ò ª ª Óπ apple ÂØ ó ı apple Ó Ò ÂØ ó «ØÒ Ó ÂΩapple Â Ó È Á «È ÒØ Úæ π Û È ØÚ «øè π π  π Á æïapple Ú Â «È ÒØ Ø Ú È ØÚ «Û æïapple Í Ò È Õ Ø Á  apple Úª «Ø «È Ú «Ò «Œæ «appleâ Ø Ëπ«È ÍÃØÒ Â apple È ˇØ ÚÒ «æò «Úæ Úæ apple «π Á ØÒ Âæ Í «Ó È Á ËÈ ÓΩ»Á È; «Ò π ÍÀÁ Ú apple Á Ï Â æ ø Á apple«øá-»ø Á Õ π «Úæ  π Á Úæ -Ú «apple ª «Úæ «Û Ú apple, ˆπÒ Ó ª Ï πâ Ë appleè Ó ÓÒ «Úæ, Á «È πøá «ØÒØ Ò È Â apple» Ú Úª Ò ª ªÁ ª È, «Âæ apple Õ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/6

8 Í«Òª, ««appleª «È Ò Ï È «apple» Ú Úª Â æ ª ÂØ Ø π È «ÓƒÁ apple Á ª È, Óπ  apple «Áæ  ÿµ Ø ÿµ apple È Á µï ø πµâ π Á «È appleó π Á Í Á «Á Á Ú Ø π Ω Í «Áæ «Õ Á» ««π È ÚÀ- ÙÈ Ò π Ú Ò Ó apple Ì apple Á apple  π «Úæ «Ì Ò æêø π Ò Â «apple Ï ªfi Ó apple Á ª Ó ª «Úæ π Á «æ πµ «Õ ªfi Ó apple øù apple»í «Úæ Ï appleá apple  øù apple»í «Úæ appleøóè È Á ÈÓ»È πµâ Ï «appleøùè «ı Ò appleù È «Ê ÒÀ ÈÕ «æò Ëπ«È «Ó ª Á Ø «È apple ıapple Á «ÏȪ π Á  Á ÍÙ» ª Á «æ ÌappleÈ Á øì ÚÈ ÂØ Úª«fi ª appleá Õ Íapple appleê apple»í «Úæ, Ó apple ÂØ «ÓÒÁ Ó Á Èπ È apple» Ú Úª Á ı ÂÓ appleè «ÓÒ Ú Ò appleê Ò Ìª ÂØ «Â «Á Õ ıπá Í Â Á ÍÙ» appleæ Ø ÓappleÊ «Èª Á «Â ««ÚËÁ apple Õ Â ««Ø «È È Í Ï πí» apple appleó Á µë «æ π «Ò Õ Í«Òª π  π Á æïapple æ Ó Ò ÂØ «Û π È Í Ï «, Í ÒØÛ Á ª È Â ª Á Ú apple Ì ÍÀÁ apple ÒÀ Á È; π Á ÒØÛ Á Ï Ó È «Í Á π π ª ÍÒ appleá È Ø Â Á È ˇ È ˇ ÚÍ apple Á øó Ú Ò π Á È Â Ï πâ apple π Ȫ Á «Ú ªÁapple «Úæ «Áæ ª ª Á apple»í «Úæ ª Íà Íapple Ú Úª Á apple»í «Úæ  ªÁ Õ æïapple  π ÂØ Ú µ «Í ÚÀ-«ÈappleÌapple πøá, Í ÒØÛ Á Ò Ì apple ÍÀÁ appleá Õ «Ò Ì «ÏȪ ««ÓÒ Ú Á πáappleâ appleê  ; ÓπÁapple Á Ò Ì Ø ÒØÛ È ƒ ÍÀ Á Õ Í»ø Ú Á ÍÀÁ Ú apple È Í ËÈ πµâ Ë appleâ appleê   Úæ ͵Ëapple Á È Â apple ƒ «Á ÌØ Í «ÁæÂ Õ Íapple apple Ó apple ÂØ «ÓÒ Ú Ò ª Ó ª π Á Ø Á Á ª Ïπ«È Á Òª «Úæ Ø «æ Á Íà«ÈË appleá ª È Âª π Á È Â Íµ «æ Á» Ò È Õ «Âapple ª «È ª ª «ÈæÿappleÁ ªÁ Õ À, Òª Á È Ø, «Úapple  Á ª Úø ª  Óπ æáó Ï «æ ÂØ Ó appleø Á» «È»ÁıØapple ØÒ Ëæ ªÁ È; appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/7

9 apple Á apple ÚË apple ÚË apple Ó πøá ªÁ  apple Ó ÓÒ «Úæ «apple ÚËÁ apple ó æò, Ø «È; ÍÀÁ Ú apple Á Ï Â ø Á apple Á» apple«øá-»ø Á Úª, Ï πâ ÓøÁ Ò Á Ì Õ π Ì«Úæ Á ÍÃØÒ Â apple Õ «Ò π Ó Ú Á Íà apple π È Ò «Â apple Ø Á Õ Íapple»øÿ ª Û ª ÎÛ æ «Á Á Á Ì ÚÈ π πæfi Ó Ò «π appleè ÂØ appleø Á Õ Í Ó È Á ıâapple «Úæ Í π Û Ï π π Á Ò «øè ÓπÙ Ò πøá ªÁ, πµè ÚË apple Øapple È ˇ π «È ˇ «øïûá ªÁ  π πèª ÚË apple ØÙÒ ÀÓØ apple ª «Û Ó È «Á Á Óπµ Ó Á Á Á æò appleá È,»ÁıØapple Â Ú Ò Úapple ıâappleè ÁπÙÓ ÓfiÁ Õ «Âπ Ï πµâ ØÙÒ- ÀÓØ apple «Ú Ï» Í Ú? π Í Í ÂØ fi» Í «ÏȪ, ÓøÁ Ò Á Úæ Í Ø «È Í Ù apple Á? «æê Ó apple appleπfi È Á appleª ØÙ«Ò ª Á Í«Ò appleæ ÍÃØ apple Ó «Úæ ÓµÁÁ Á ÓÒ Èπ  «ÓÒÁ, ÍÃØ apple Ó «Û ÚË apple «Ë ÈÔØ «apple ««Ø «È Ú Ò appleê  Á Ò Ëapple ÂØ «Õ AHIB Á Ó apple Ò ª apple È Í apple Á Í«Ò appleæ ÍÃØ apple Ó Í Â Õ ««Á Á apple«â Í» Ó Á»appleª Ò (Ì Ú «Á Û Á appleª Â Â Ó Á»appleª Ò Óø appleá : apple Ô»È È Â «Ó»«È Ω Òª ÚæÒØ «ÈÙ«Â Â ª ÿµ Ø ÿµ π appleâª; Í» apple Øapple ª «È ª «Úæ µë Ó Á»apple Ù ÓÒ Ø ; Ù ÓÒ Â Á Ú πµâ Í ÏøÁ ;  ªfi ÈÂ Ó È «Ì «apple ª, «È ª È «apple Ó È Ì Ú «π Ȫ Á Ó Ò Ú Ò ØÚ ª Ò È πµâ Ò ØÚ, ªfi ÙÂ Ò Â Ó Á»appleª Á «Á Á-apple«Â æïappleª Á ª À Ø ÙȪ «Ùapple πµâ Ø  «ÁæÂ Ú «π appleâ Ó Á»appleª ÈΩ apple Á πµâ Í ÏøÁ Ò Ú Â «ø appleøò Ì «apple ª Á ØÚ ; Ïπ Í ÍÀÈÙȪ Â È apple Ïø«Á ª Ò ÍÀÈÙȪ Ø Ø Úæ ª Ó È «Á Áª πµâ «ÚÙ Ù À apple ƒ  apple ª ªÕ Ø «Èª Ò ««Úæ Óπ apple «Èª  apple ª (Ó Â Ë appleù) appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/8

10 Á «ÚÙ Ù «Ë È appleæ«ú, Ì apple ÚæÒØ ÓÙ Èapple ıapple Á Ø «Èª Òæ ÓπµÒ Ø πµâ «ÁæÂ Ú ; Á, È Ò ª Á ª Í Íª, Ï «Á Á ıapple Á Ò Â πí Á Ú Ò «È «apple Ì Úª Á Ê ÍÈ ; Ò «Á Á Á ÏÁÒ πµâ Òæ À Á ı ÂÓ apple ÓπµÒ appleª ÂØ ÚæË È ƒ; Ï πâ πµ Ò Èª ÿµ  æ Ú Ò «È Óπ «apple ª  apple ª (Ó Â Ëapple Ù) π Ȫ ÚæÒØ Ó È Á ÓπµÒ ÚË ÏÁÒ Óπ Ú Á Ò «appleù ÈÓ»È πµâ Ò «ÓÙÈ; Ï Á Ú È Á Ë apple Á ÓÈ»ı «Û Ë apple Ó ÈÁ apple Ò Á πapple appleè Á ««ÁøÁ,  ҫÁ appleª ÚæÒØ Òª ÍÀÁ appleè πµâ À Ò π Á «Ë apple Á ı ÂÓ ;  Á ø᪠Á Â Ò Á «ÈÙ«Â «Ó Á apple, æò Ï, ı Á,  Á ÍÙ» ª, Ì Ú π apple πæfi Ø «È Ò Í appleøï apple appleè Ò apple»apple, À  πapple ÂØ Ø ; Ó Ó ÏøÁ ª πµâ È apple È Ø ÒøÓ Ó ÂØ Ú Ò -«Ú æ ª È Â «appleè Âæ apple «æ Ì apple «Úæ Óπ Ó È apple È ; øâó æò,  «Úæ Óπ  «æ«â apple «Â  appleï  ÁappleÕ «Ú «ƒ Ú apple ª, «Èª Á «æ⪠«Úæ  ª ª Óø ªó Ó Á»appleª Á «æ⪠«Úæ  ª ª Óø ª È ˇ «æê «Ó øïøë È ƒó Ø Ï πâ «Á Á»apple-apple È ƒ ÈÕ π Ȫ Á «æ «æ Á «Øapple ʪ πµâ Íà ÍÂ Â Ú æ Õ Óπ «apple ª Á ª Ò Á Òª «Ò Â Ø apple ««appleù ÈÓ»È πµâ ÂπappleÁ ª ÈÕ «Èª Á ª «apple Ì Úª apple È Á»«Ï ª «Úæ Ø Á «Úæ æ ª ÈÕ Ó ÏøÁ ª Á È apple È appleè Óπµ Ô»appleÍ Á «ÒÏappleÒª  «æêø Âæ «appleù ª Á Ò Â apple È ı «Ù apple Õ Á» Èπ «Â ª Ú ÚappleÂÓ È Í»ø Ú Á ÍÃÏøË Ø «Èæ apple Èπ È Í «ÏȪ ÓÒ «Úæ «Ò ªÁ Á Õ ÍÃØ apple Ó Á ı Ï apple Ïæ «øè Õ ««Úæ ÓÒ Ó appleè Á Ø «apple Á È ƒ; Ø æò «Á πò Õ Í apple È appleª Á Ï πâ Úæ Úæ Ì ª «Úæ «ÍÃØ apple Ó È ˇ «Èª «Úæ «øè ø øó-  «ó«π «Ìπæ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/9

11 È ˇ Ó Á ó ««æ ÍÀÁ Ø ««π Ȫ Á appleπ Á Øapple Ú Èπ»Ò Ï «Ú Õ Íapple «Ó  «««Âª ÏÛ ıâappleè apple πµâ æò ØÚ Õ Ó Ó Ú Á ÍÃØ apple Ó Á Ïπ«È Á»Òª Á πòøÿ  «ÏȪ «È Á ÓµÁÁ «Ú  Ú, «È Ø Ì«Úæ Á ÍÃØÒ Â apple Ú Ø È ƒ, Ø «Á Á Á «Ó Á Ó Ò Ú Ø Ó«fi Á? ««Âapple Á»apple appleè Ò ÈÚ ÓÒ πfi Úª ÂØ Í«Òª «ËªÂ Óπ ÏøË Í Ù Â «Ø ««æë appleè Á ÂÈ appleá «ÍÀÁ Ú apple Á Í»ø Ú Á ø æêø Ø «È Á «Á Á ÂÏ ÂØ Ï π Ó Ú Á Á»Òª Á Èπ apple Ì Ú ««æò Ï apple Ú Í»apple ÂøÈ ««ÂÏ æò Õ, π ƒ «Óπ ÏøË Â ıπá Óø ª ÚË apple È fi È ˇ ÿø Ø «Ò ÂøÏapple «Úæ È È ª apple ÚæÒØ Í Â Õ Óπ ÏøË ª Áæ Èπ apple Ùπapple» øπá : ÁØ «Í apple Á Ó ÍÃØ apple Ó Á ÙÏÁª Èπ apple πâí Á ÚÒ ÂÁ Á Ø Á È apple ÍÀÁ Ú apple Á ËȪ πµâ π Ȫ Á ÓÒ Â ØÚ ; ÁØ «È  Á Âapple «Úæ ÍÀÁ Ú apple Á «ËÈ Í»ø Ú Á Áapple apple Á «ÍµËapple Âæ Íπµ æ È «π πâí Á ª ØÒ ÚÒ Ó» ª Ó apple»í «Úæ Ï Ò Â Á È, Íapple apple «Â Á Âapple «Úæ óÿµ Ø ÿµ Ø appleª «Úæ ó «Ó ÓÒ «Âapple ª Ú È ƒ, ÍÀÁ Ú apple Á ËÈ, Ì Ú Ó È Ï πâ apple ª Ê Úª πµâ Âæ π Ȫ Á «Ú   ÓÒ Â Ú Ø ıπá «Ú Â Â πâí Á ª Á æêª «Úæ À; ÁØ «Ì Ú «Ò Á Ú, «Á Òæ ÊØÛ Ó È Á Ó Ò, æò apple»í «Úæ È Ù ØÚ, Î apple Ú «ÂÏ Â «Ò π Ó Ú Á Á øó È ƒ «π ««Á øó «Á Á «appleâ È ÒØ Úæ appleè È ƒ Ø «Á πò Óπµ ÍÀÁ Ú apple Á «Èª ÁØÚª È appleª «æ Ø æêª «Úæ Á ø «Â appleè, È apple «È ª Úæ appleè Á appleê ÍÃØÒ Â apple Ï æ Ó Á»appleª Á ˆπÒ Ó Â ˆapple Ï Ï Á ; appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/10

12 ÁØ ««æ Í Âª Ó Ú Á Á «apple Ï Á «π Úæ ª «Á Áª Ú Ò «Ú ÒÛ Ó Ò ª ÂØ ««Á Áª Ø apple «Â ÍÃØÒ Â apple ª «Èª Á Ó Ò ó Ó» ª Ó apple»í «Úæ ó Ï Ú, Á» Í «Á «Ú apple»apple apple Ï Á «π Ó È Á Í π «Û ª πµâ ıπá  appleè Ú Ò «Èª π Ȫ Ó Ò Ï appleæ  «Î »ÁıØapple ÂØ Â ÈÚ πµìapple Úæ «ÓƒÁ appleª Á «Í ª ÂØ π Á apple apple Õ ÁØ «π Ȫ πâí Á ª Ú «apple Á Í Âapple Ï π Ú Ï «Û Óπ «apple ª ª apple ª (Ó Â Ë appleù) Ú Ø Á»«ª Á Ó Ò Ú Ò Ó È Á Ù appleá È Â «Û, apple π «Á Û Á appleª Á æ - Ø ÿ appleá È Âª πæfi æá Âæ «π appleè Ò π æ - Ø ÿ appleè Ó Ï»apple πøá È «Á π Í «Ù apple Ï πøá Èó «Ò Ó Á»apple Í apple È ó Ø apple Â Ú Á ª Á πò Ó ÍÃÏøË Á ÂÏÁ Ò appleè Ò ˆapple Ï Á ÚË Â ÀÒ πµâ È ƒ appleæ Á Ø ÚÒ «Í ª  ٫appleª ÁØÚª Á Ó Á»appleª Á æê ÏøÁ Â Ú ÓÒª apple ƒ,  apple apple Â È Í æêª «Úæ ÒÀ apple ƒ «appleâ Á Â Ó ÂΩapple Â Ó Á ÏøÁıÒ Á appleæ Á ó ª «Áæ appleæ ÍÃØ apple Ó Í Â Âª Ø «ø È ˇ Í» ÍÀÁ Ú apple Á apple È appleª, apple Í «Ù ª Ø Úæ Úæ «Ë appleª  «ıâ Ϫ apple ΩÓ Ó È Á ÚappleÂØ appleá È, «æ ʪ apple «ÁæÂ Ú Â ªfi ÁπÙÓ ó Ó È Á apple» Ó Ò ó«úappleπæë «æ Ø «ø apple Ó Ò «Ú Õ π «ÁØ «Á Øapple»øÿ ÿø apple Õ Í«Ò æò ««appleª ÍÃØ apple Ó Á ««Ï È «Úæ «πâí Á ª Á Á ÍÀÁ Ú apple Á ËȪ Á Ó Ò Á Í»appleÚ- ÈÓ È Ò π Á, «ÂØ ÂπappleøÂ Ó appleø Á «Èª «Ï Ȫ È ˇ Ú Ë Â Á, «ÍÀÁ Ú apple Á ËȪ Á Ó Ò ÚÒ ÁØ apple»íª «Úæ øìú : ª ª «Ú Â Â Ó Ò Ú Ø «Û apple»í Ó ÂΩapple  πâí Á ª Ò Á Ú Â «Â Ú ÓΩ»Á È ƒ  «È  Âappleæ ÚÒØ apple appleø ÚË apple øìú Ï ««apple, ª ªfi appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/11

13 Ó Ò Ú Ø, Ø ««apple»í «Á ª ÍÁ appleê  ÏΩË Í»appleÚ- Ùappleª ıπá Í» Ú Á Ó Á «Ú apple ƒ Ê Í  ª ª È, ««Ò ÍÀÁ Ú apple Á ËȪ Á Ó» Ó Ò Ò ÍÃØÒ Â apple Íà Í apple ËȪ È ˇ ø apple Ó appleè Á Õ «Âapple ª ÍÀÁ Ú apple Á ËȪ Á ªfi Ó Ò «æê «æ Ø «æ Óπµ «ÈÙ È Ú Ø Í Ù Â «Ò ÂÈ Â Á Õ «ÚÒ È Â «Úæ È ƒ «æê «Ó È Í«Òª «Â apple  æ, Ø Ó ÂΩapple   «Ò apple «Â «Úæ Ú Ø Á ÀÕ ÍÃØ apple Ó Èπ apple «Ú Â Â Ó Ò Ó ÂΩapple  apple πâí Á ª Ò Á Ú Â «Â Ú Ò È ƒ Â, «appleè apple  «apple Ú «È  Âappleæ «ıâó apple «ÁøÁ, Ó Ú Á ««Ó appleæ «Úæ È ƒ Ø «ıâó appleè «Úæ «ÁÒ Í appleæ Á, «π ««æê «Â Ú «ÓΩ»Á,  «æêø Âæ «ÓΩ»Á, «ªfi Ó Ò øìú Ï π Á Õ ÁØ «æ Ú apple ƒ Í ÁÒ Ò Á ͵ «Úæ ÍÃØ apple Ó «øè «ÏøÈ «Ï È appleá ª ª «Óπµ ÍÃØ apple Ó «øè «ÏøÈ «Ï È apple Á Á Ø È È «Úæ Í Ù Â ÍÃ Â Ú «Úæ «Èæ apple ÂÏÁ Ò appleá, «π ««π «Úæ ÍÃ Ø Ó ««Â æ π Ȫ Òª πµâ «ÈappleÌapple Ï π Á ÚÒ «È ª Ë È «µ ͵ Ó Ô»appleÍ Â πµâapple Óapple «Úæ æ Ï«apple«Á Õ «Ú   πâí Á ª ÚæÒØ ÍÀÁ Ú apple Á ËȪ Á Ó Ò µ æò «Èª πâí Á ª Ø Ò Á È ƒ «ÁøÁ Õ Ù«appleª «Úæ Á  apple ÂÏ Ø æ À, Òø È Úapple ÓÀ appleøí «Ò «Úæ «Í»apple Âapple ª ÒØÍ Ø æ, «Á ʪ Úæ ͵Ëapple Á È Â È, Ú Ù Í ÍÃ Ò È Â Øfi ΩÛ- È ª È Ø Á Ú Ò Í πµâ ͡Á È, ÓµÒ Ò Õ ÚÀ-«ÈappleÌapple Ø «È ØÒ È Âª π Á Ó È Á «Èæ «π Û Á πappleæ«â Ó Ò Âª È π Á Õ π  π Á ÿapple, π Á appleó πµâ Í «Ó È Â π Á «Â Á »ÁıØapple Á È; π Á ÚÈ «ÈappleÚ ÍÃØÒ Â apple ª È ÒØ ÚË apple ÀappleÔ È «È ª ÍÃØÒ Â apple ª ØÒ ÿµ Ø ÿµ Á Á ٪ Ìapple «ÁÈ Âª πøá appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/12

14 È «Û «Á Ú apple»í «Úæ ÈÍ Û apple apple Á ˆπÒ Ó ØÒ È ƒ πøá Õ Ï Á Ú È Á Ë apple ıâó appleø, È apple ƒ «æò Á «ÚÚ Ê appleø ««È Á  øáª, ÍÙ» ª «Á Á «æ «ÈÙ«Â «Ó Á apple πµâ Ø À È ƒ Òæ  π Á πapple È ƒ Â, Î apple Ú Âπ ƒ π Á apple «ø Ò Ò ÂØ Ô È È ƒ Ï Á ««Úæ π Í Óapple È ˇ Í ÍÙ» Ú πµ Â Ó Ï»apple Ø ÍÀ Á, ««Úæ π»áıøapple Í Ì πæfi Í æêƒ Á ÍÀ Á Â Ø ÊØÛ apple  «ÓÒ πµâ ıπù Ø ªÁ Õ Ø «È Á «Á Á Á apple appleè Á Âπ ÔÂÈ π Á Á Á appleæ«è ƒ Ø π Á ˆπÒ Ó Á «æ ı apple»í Á apple appleá, «π «Ê ÒøÓ apple «ÁøÁ ««Úæ È π «π Á Â È Óapple Á Õ «Ò Âπ ÍÃØ apple Ó Á Í«Ò ÍÀapple «æê Âπ ÁÒ Ò Á ÍπÙ Ú Ø «øè «ÏøÈ «Ï È appleè «ÏÒ πò È ƒ πæ Á Õ Óπ ÏøË «Úæ «««Ø appleª «Úæ ÍÀÁ Ú apple Á ËÈ, Ì Ú Ó È, Ï πâ apple ª Ê Úª πµâ Âæ Ú «Ú   πâí Á ª Á æêª «Úæ π Ȫ Á «Ú   ÓÒ Â Ú Ø À; Íapple «øó Ó Ú Á, Á È ƒ ««Á Á «appleâ È ˇØ Úæ  Ú, Ø «Á πò Óπµ ÍÀÁ Ú apple Á «Èª ÁØÚª È appleª «æ Ø æêª «Úæ Á Ó «Ò Ú Õ «Ú «Í«Òª «Ë È Áπ ««, «æ Ø æêª «Úæ Á Á øó «Ó apple»í «Úæ «Âapple ª Ú Ó Ú Á Á øó È ƒ Õ Ó Ú Á Á øó ª ÚÒ ÍÀÁ Ú apple Á ËÈ πâí Á ª π Ȫ Á ªfi ÓÒ Â Ú Ø Á Õ «π ƒ «æò µ Ø π Ò apple «ÁøÁ ª, πµíapple Áæ««Ï È «Ø «Èæ ÒÁ «appleê Á ͵ Ø «æë ÂΩapple  πøóapple appleè Ú Ò Ï ªÁ «Ø «È Á Í Âª «Úæ ÚappleÂÓ È fi» «Á Á Ò «Á Á «Úæ ÏÁÒ, Ì Ú «æ Ø Óπ apple «æ Ó Ò «Úæ ÏÁÒ Â apple Ó Ò apple ÂØ Óπ Â Ó Ò «Úæ ÏÁÒ Ó Ú Á Á øó Õ «Èapple øá Ó Ú Á «Ú «Úæ «ÁÒ Í appleæ Á ««È Á «Á Á Á fi» apple»í ıâó Ø Á, Íapple appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/13

15 «ø È ˇ È ƒõ ıàapple, π ƒ «øè Á»apple ª «Óπ ÏøË «ŒæË ÂΩapple  «ÀÒ È apple Á ««Ó Ú Á Á apple, Ò «Úæ, π Á apple»apple apple Ï Á «π «Èª Ó È Á π Ȫ ÚæÒØ Í Ù  ªÁ π «Û ª Á Ó Ò Ï appleæ  apple apple À ª,»ÁıØapple ÂØ Â ÈÚ πµìapple Úæ Ó È Ó Ò ª Á «Í ª ÂØ π Ȫ Ï Ú Õ «Âapple ª Óπ ÏøË Ó Ú Á πµâ ««apple Û È Á apple»apple apple Ø Á Ø π È «ÂØ Í«Ò ÍÀapple «Úæ øìú Ø Ú Ø ÀÒ È Õ π ««Èª Á ÊØÛ Ó È Á Ó Ò «Ó appleæ Á π Ó «ÁøÁ, Ì Ú π Í «Á «Ó Ò Á «apple»í æò apple»í «Úæ ÂÏ ØÚ Õ apple apple apple À,»ÁıØapple  ÈÚ πµìapple Úæ «ÓƒÁ apple «ËÈ È ƒ È «øè ª apple ƒ Í»ø Ú Á ÍÀÁ Ú apple «æ æò ÂÏ «Ò π Á, ª Î apple π È? ««Âz Û «ÚappleπæË «È Á apple appleè Ò Ó Ú Á È «øè ª ËȪ Á ÚappleÂØ appleè, «ƒ ª Ú ª Õ π Á «Á Á Á ͵ Ø ÚÒ Ø «È Á apple È ƒ Â Õ «æò «Âapple ª πµ«â «π Ȫ πâí Á ª Á Ú apple Â Ú Ø Óπ «apple ª ª apple ª (Ó Â Ë appleù) Ú Ø Á»«ª Á ÓÒ Â Ú Ò Ó È Ú πøá È ª «È ª, apple π «Á Û Á appleª Á æ Ø ÿ appleá È, πæfi æá Âæ «π appleè Ò π æ Ø ÿ apple Ó Ï»apple Ø ÍÀ Á, «Á π Í «Ù apple Ø πøá ÈÕ «æê ƒ «Ëapple πµâø Òøÿ apple ª Ø ÏÛ Ï ÍÁ Õ Ó Ú Á ı ÂΩapple  π appleâ «appleâ Á æ Ø ÿ Á «ÚappleπæË Õ Â «æê «ÀÒ È Â ªÁ «Ó Ú Á Á «apple»apple apple «π π Ȫ appleª Óπ «apple ª Á apple apple, ÁØ π, «Ú «Í «Úæ Ù Ï«Á apple»í «Úæ ««, «Á Û Á appleª Á æ Ø ÿ appleá ÈÕ Â «π «π Ȫ πæfi æá Âæ π æ Ø ÿ apple, «Á π Í «Ù apple Ø πøá È «π appleè Ò Ó Ï»apple Ø ÍÀ Á Õ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/14

16 ÁØ Âπ ƒ «æ Ïapple - æ πµâ «appleû ÍÚØ Âª «ÂÒ «øè È Â π Úª Òæ Á Õ π ÁØ «appleóè Á Úæ  Áapple«Ó È «È appleª ØÙ«Ò ª ØÒ ««Ò π Á È «π appleóè Í apple À À «Ú È ˇ «Ú ØÒ appleè «π appleóè Á ØÙÒ ÀÓØ appleà«í apple ÂØ π Ȫ Á ÓappleÁ  «Âapple appleó-èω appleª Á æ Ø ÿ appleè «Úæ π Ȫ Á apple appleú  π «Á ÓappleÊÈ «Úæ π Ȫ Á π æ Ø ÿ Á ÁÒ Ò Á «Á»ÁıØappleª, À «æ appleè Ú «Ò ª, È Á æ Ò π Ú «Ò ª,  ÍÙ» ª Á ÚÍ apple ª ÚæÒØ π Ȫ «Ù apple Ï ««apple, ª π Ú Ï Á? π Ȫ ØÒ «æò Á ÓÈ «Úæ «ÓƒÁ apple π Ȫ ØÒ» «È («Ú ««È Ú π Ȫ Á È Á Áapple ÓÁ «Úæ apple «apple Á apple Á «ÚÚ Ê appleè Ú Ò πfi Úª «æ πfi Í Ù Â ) È ƒ Ì Â π Âapple ª Í» Ó Á»appleª Á Í æ Ø ÿ Á Ó ÁÚ Á apple Á Óø È ƒ appleè «Á ÓappleÊÈ «Úæ π π æ Ø ÿ Á «apple appleè «Á ıπá π Ȫ À Ïappleª, Ù» appleª Â È Á æ Ò π Ú «Ò ª ÚæÒØ «Ù apple Ï ««apple Õ π ƒ Óµπ «Úæ «æò Á «appleª «ÓµÂappleª Á «apple Á «øè Ó Û È ƒ «øè «Ø ÈπÓ È Ò Á Õ πµíappleò «apple, «Áæ««, ÚÒ Ï πâ ı Ó ÓÒ Ï apple Ì Ú ª Áæ Ï apple : øáapple Á ««Ò ª Úª, πµâapple appleª «Úæ Ó È «Èª «Ùapple πµâ «øáapple Á Ù  Ú, Ø πµâ «Áæ ªÁ, «ª Ùappleª πµâ Ø Ï πâ ıâ ÈÕ π Ȫ øáapple Í«ÒØ Áæ À apple π ÚæÒØ «ÈÙ«Â Â Ó πµâ Á Á, «ÈÙ«Â Ï ıapple Á Á, Áæ Á Á «ÈÙ«Â «Ó Á apple Úapple Á À  «øáapple «ÁæÂ È ˇ π Ȫ È ˇ ΩÁ «Úæ Ïπapple Âapple ª apple Î apple  ªÁ Õ appleóè «Úæ Ú «Ï apple Í»apple apple Õ Íapple apple ««Ó Á «È Í øìª ÊæÒ ÒÀ ØÚ Âª «æò ͵٠ ø È ˇ Á Õ «Ú ««apple «Úæ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/15

17 π Í«Û ªÁ, Í ÓÂ Ó apple»í «Úæ, «ÚÒ appleª ÍÃØ apple Ó Á È ƒ, Ø Ó ÂΩapple Â Ó Ú Á Á Ïπ«È Á»Ò Á Ú «æë πòøÿ  «Á apple«â ª Øˇ «Ù «Â appleè Á Ø appleè È ƒ Ø Á, apple øí ÁÈ Á «Ï «Ë È Ú Ò «æ π Ȫ Á «apple Á Á πò Úæ Úæ Ò«ª «Úæ π Ȫ Á «ÚappleπæË Úapple«Â ªÁ Õ Óπ ÏøË Á øâó ÙÏÁ Ú «ˆÒÂ Ï Âapple Á ÓappleÊ È, «È ª Èπ apple Ó Ú Á Ó Á»apple Í apple Á «apple Ï Á : «Í» ÍÀÁ Ú apple Á apple È appleª, apple Í «Ù ª «æ ʪ apple Ø Úæ Úæ «Ë appleª  «Â Ϫ apple ΩÓ Ó È Á ÚappleÂØ appleá È Â π ªfi ÚÀapple ó apple» Ó È Ó Ò ó«úappleπæë «æ Ø «ø apple Ó apple Õ ÓÀ «æò Á ø È appleá ª ««Ú Á Ù Á Ó Ú Á Ó Á»apple Í apple Í ª ª «Úæ Í» ÍÃØÒ Â apple ª Â Ø «Èª ÂØ «Ò Ú Áapple«Ó È Â Úæ «È ÒÀ Á apple  ٠«Á Úæ ª «Á Áª Á Óπ «apple ª ÒÀ Á, Í»ø Ú Á ÍÙ» Í Ò ª  ΩÓ Ó È Á æ Ø ÿ appleè Ú Ò Á» Í»ø Ú Á ª ÒÀ Á apple Ú Ω «Í «Õ «Èª «apple ª Ò Ó È Ó Ò appleá apple ªfi ÁπÙÓ Òæ Á Õ πæfi Ú Òª πµâ ƒ π Ȫ È ˇ Ó Ò apple Á ª  «ÈÙ«Â ÓøÂÚª Ò π Ȫ Á ÓØ È ˇ ÓØ ØÛ ø apple Ó appleè Á ÓappleÊ Ø Á ªÕ ƒ Í Í apple «Úæ Ó Á apple «æ Ó Â Á «Ú  ª Á ÚappleÂØ apple Á ª, Íapple Í»ø Ú Á, Áapple«Ó È Ïπapple» Á ª Áapple«Ó È «È Á «æ⪠Á Íà«ÈË appleè Ú Ò «Ú appleπæíª Á Ø Ò Ì È ƒ Ø Á Õ «æê Ú π Ȫ Á Ø appleê π ÀÈ ÌÀÛ È ƒ «øè «Á «ÁøÁ Õ ÍÃÂæ À «apple«â ª È «apple πæfi ÚæÒ Á «Ë È È ƒ «ÁæÂ Õ Íapple ÓøÁ Ì ª π Ë appleè apple Ò Í ØÙ «Úæ Ú«Â π Ȫ Ø apple È È ƒ Ø Á apple π Ȫ π Ȫ Á ÙÏÁª Èπ apple Ó«fi Ú Õ Óπ ÏøË ÂØ Ó appleø ıπá ÍÃØ apple Ó «Úæ ÈÚ Í Â Ó Ó appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/16

18 π Á ÈÕ π Ú Óπ ÏøË Úª π apple apple øí ÁÈ Á Â Ú apple Í Ù appleá ÈÕ «æò Á «ÚÚ Ê appleè Ú Ò Ë apple «Ì «apple ª  Á ÓÙ Èapple Ò appleè Á  «Èª Òæ Ó πµâ Ø  Á Á Á, «π ØË Âª Ø «æò Á «ÚÚ Ê Â Ú «Ì apple, Ì ÂØ Í«Òª, «ÓøÂÚ Ò apple Óπ  «Â Ò appleè  Á» æò «««ÓÙ Èapple Ø «Èª Óπ  «Úæ «ÁæÂ Ú Õ «Ú apple «apple «Â Á Ø «Èª Ø Ï πâ Ò Ì È ƒ ØÚ «È ª Á   ÍÀÁ Ú apple Á ø ÓÙ Èapple Á ÚappleÂØ Á «È ƒ «ÁøÁ Õ «ÂØ µ, Îappleª ª ÂØ πµíapple apple ª ÓÁÈ ª πµâ «Ó ÓΩ»Á apple «æë  «æë À ª Á ʪ πµâ «æ Ø ««apple Œæ ÚË» À «Ò π Õ Ï πâ Òª ÂØ «Óø Ò Ì apple «æ ØÙÒ ÀÓØ appleà«íãø apple Ó «Úæ Ù ÓÒ apple Õ Íapple «æò ÈÚƒ ««Óø Ø «Èª Á «ÚÙ Ù «æ⪠«Úæ π  ÚÒ «Áapple ªÁ ««Á ÿ apple Á «øè ÊØÛ ÈπÓ È Ò ««Õ ÏappleÂ È Á «Ó Ò ÒÚØÕ πµê apple Ï I appleøû ÍΩ apple«òø Ï Á, ««Úæ Ø A appleøû CE Òæ ÂØ A appleøû Òæ Âæ ÓÁÈ À ÂØ π Á ÈÕ Íapple Ï Á G appleøû Òæ ÍΩ apple«òø Á π apple Ì À Òæ Ú Ò appleøï apple (   apple ÓÁÈ, «À ) ÚæÒØ «Áæ ªÁ, Íapple Ó ÂΩapple Â Ú apple Ì Ó Í Á ª ª πµâ Òæ À ª apple ƒ, Ú Ø Á apple ÓÀ Ïappleª Á ª ı apple π Á ˆapple Ï Ì ª Á ª ÓÁÈ ª ÂØ Ò Â apple Ø ª, Ï Ó Ó ª Ú apple Ú apple  ª Ω ª apple ƒ Íà Í πøá ÀÕ Ø Ó «Úæ «Øapple ø È ˇ apple ıapple  appleè øìú È ƒ Õ apple appleø «I appleøû Á Óπµ apple Ó ÍΩ apple«òø Ø apple Îappleª Á Ïapple Ïapple Ø ªÁ, Á ÓÁÈ Â «ÂØ ÚæË ÓÁÈ ª πµâ «æ µ ÚË» «æë À apple ƒ Íà Í  ªÁ Õ Ω Â Ò È πû, Óπµ ΩÓ ÁΩÒ Á appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/17

19 Ò È Ú Ë AHFE ÂØ AHGE Âæ «Î È Èπ apple BD appleøû ÍΩ apple«òø Õ π, ƒ «apple apple ««π appleøû Ò È Á Ïapple Ïapple Ø Õ I appleøû Á À Á ÏØfi Óπµ πû Á Ò Ì «æ «Â Ú Õ Á» ÙÏÁª «Úæ Ó Ú Á apple apple ÂØ «ÏȪ Ø Øapple apple apple «æò È ƒ apple Á Õ ÁØ ØÙ«Ò ª Á æêª «Úæ»Ó ØÚ Âª π Ȫ Á appleè Ú Ò ª Ï πâ apple ª æòª Ø ª «È ª «Úæ Ø À πë apple π Ó Á «Èæ «, ÀÈ «È» ««ÈÏ Û ØÚ ÁØ «Ø «Èª Ó «ÏÒ πò Úæ apple ª øì ÚÈ Úª πµò ªÕ æò «Ófi «Úæ ÍÀ Á ««Èª «À πë apple Ò ÏÛ ÒøÓ Ó Âæ π appleè ÍÚ Â «ÁΩapple È π Ȫ Ò ª Áæ øì ÚÈ Í Ù Â : ıπá Í «Ó ÈÂ È ˇ π apple apple apple apple «Èª Á Ó È πµ  À ª Á ı ÂÓ Â «appleú appleæ apple π «Û ª πµâ «Èª À ª Á ΩÂ Õ «Óø Á «Í Ò µë ÚÒ π Ȫ «øè Úæ «È appleóª Ï apple «È ª ıπá æïapple ÚæÒØ È ƒ Ò «Á ; «Ò «æ Ú apple Î apple «Ë apple π Ȫ «Èª Á ͵ «Úæ Ø «Á Û Á appleª Á æ Ø ÿ appleá ÈÕ Øapple Ú ØÕ «Ú π Ȫ Í ÏøÁ ª Á Ø «Ù apple  ӵ ª Á «Ó appleæ Ò Â Òª π π Á apple Ò apple»apple Ø ª, «Ù apple  ӵ ª ÎÛ È Á Ï appleø - Ø «Ë apple ØÚ Õ «æò ÏÛ appleóè «Í apple ÍÁ, Íapple «apple Á øâó Ì Óπµ Ò Ì ıâó apple «ÁøÁ Õ apple ª Í» Ê Úª πµâ µ «æ «È æïapple «Íµ «øè ıapple ØÙ, «ÂæÂapple, Í ª  appleíª È? Âπ ƒ Ø «π Ȫ Á «Â apple «È Ò «Úæ «æ Ú apple «Ù apple Á πµò Á È ÒØ ÚË apple À?»Á Á È Â appleú «Â Áapple ÿµ appleè... «Âapple ª ÁıØapple Á ÈÚ È È, ıâ Á «æ ÈÚª appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/18

20 ÁÓ appleè Á ÂÈ Ø Ï Â Òª ÂØ Ó Ùª apple ʪ Ò πøá «Õ apple Ø «È Í Í «Íπ ÙÈ «Úæ Ú Á ÁıØapple Á apple ÒÀ π Ò ÿµ Ïπapple ª»ÁıØapple»ÁıØapple ÏøË Èª Á πòøÿ  «ÏȪ π Á Ò» Á ıapple ÂπÍ «È ØÛÈ Á ø  Âapple Ó Ùª ÒæÌ ÒÚ Õ «ÁÓ ÚæË ÂØ ÚæË Ø «È ÚÒ Â æò Á Á, Íapple π «ÂØ Ø Ò Ì È ƒ «ÓÒ, «Á πò «π Ò ÀÈ πáø πë apple ÒÀ ÁØ π «Á Ì ÂØ ÚæË ÒØÛ πøá, ÚË apple ÓπÙ Ò Ï Á Ú Õ apple Ú Óπ   ÁÚ ª Òæ ÓπµÒ ó «æò «Âapple ª «Èª Á «ÚÙ Ù apple Á ÁÓ È ƒ Õ appleóè ÍÃØ apple Ó «È ÒØ µ ªÁ  «Óø appleá «ÁÚ ª Ú Óπ  «Áæ ª ª Á ª ÈÕ Ω Ò ÏπÒ apple apple«ú ª Á æïappleª Ò π Ȫ Á Ú Á Ó Ò Óπ Ú ó «appleóè  apple «Úæ Í«Òª ÓΩ»Á Ì Ú «Ï πâ È,  «Ò «Ø «ÚÙ Ù «È Óø È ƒ Õ Áª  appleó Á ÓÙ Èapple  πí ª Ò appleª ÍØapple Á ıapple ÿµ appleè ó «Óµπ ÂΩapple  appleóè «Úæ Ò»  ӵπ apple»í «Úæ óúæ Ó ÈÁ appleª Á «æ⪠«Úæ Õ Ó È πë appleè Ò Â apple «Â ÍÀÁ Ú apple Á «Ú Ò ÍÏ«Ò Úapple Á «æ ÔØ È Á «Ú «Ò Ωapple «Â apple Á øó ó Ì πæfi Ï Ô È Í Á  ı»ï»appleâ Ú ««Á ª Á Ò «Úæ æ Á Â Ì ÂØ ÚæË Úæ Ó È «Á Áª Á «æâ «Úæ Õ æò Óπ ÏøË «Úæ Áapple Ï πâ Úæ «ËªÂ ÂÈ ÂØ Ó appleø ÈÚ appleæ ÍÃØ apple Ó Á ÓÒ πfi π ø πµâø Øapple Ú «Á ÍappleÁ æ Á È «È ˇ appleª Ó Á»apple Í apple Ø «Èª Á π Ȫ Á ÊØÛ Ó È πµâ Ï appleæ Á ÓappleæÊ Ï π Á appleá, «Û «È «π Á Í Ú Èπ apple æò apple»í appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/19

21 «Úæ ÂÏ Ø Õ II «Èπ  «Úæ appleª Ê «ÏÒ πò Áappleπ  È: Ø «È Á Óapple Á «ÚappleπæË appleª «Úæ Ø Á Ú «È Ò Ï ÂÏÁ Ò øìú È ƒõ apple π Ȫ Á ÓøÂÚ «È Í apple ÊæÒ «Ò π Á ª ÓÀ «π ÍÁ «π Ȫ ØÒ Áappleπ  ÂπæÒ È ƒ Õ «π ÍÁ «π «È π, øìúâ Ò ª Ó Ø ª ÂØ Í«Òª Í Íµ «Úæ «æâ Ò «ÁÃÛ ÈÕ «Á Íà Í Á π ÚÒ Ï πâ ıâ«apple ª Ìapple ª Ó Ô ÈÁ È ª apple ƒ apple Á È «È ª Ô ÈÁ È ª Á apple «Úæ π Ȫ Øapple Ú «Â ÚË apple ıâ«apple ª Ìapple «ËªÂ «Ú apple Í Ù appleè Ò Ó Ï»apple Ø ÍÀ «apple ÀÕ Î apple È ÛÚƒ ÿø appleè Ó appleø, æò «ÍÁ «Ó Ô ÈÁ È ª Í -«ÚappleØË È ( «Ò «Ó appleæ Á Ú È Ø, π Á Í ÀÒ È Èπ apple æò apple»í «Úæ ÂÏ Ø Ú Ò )  «Úæ Úæ ÁÓ ª ª Óπµ ÂΩapple Â Ï apple È (»ÁıØapple Ï apple È) ª Ó Á»appleª Á ª Ó Óø ª È ª «ª Óø ª È Ø Úæ «ÓƒÁ appleª Á Ò Ì «Úæ È ª øâó apple»í «Úæ «ª È «øè ª Á Ø «Èª Á «æ⪠µ ÚË π «Úæ «Âapple ª Ú Ì apple «Ó Â È ƒõ ÈÂ Ú Ø ÍÃØ apple Ó Á «æë ÂΩapple  ÓÒ Ì Óπµ Ò ˆÒÂ Ì Í Í Áappleπ  apple «ÁøÁ  Óπ ÏøË Á ÍÃÂæ apple»í «Úæ ËÛæÒ Á apple Ò Ò «Úæ «ÏÒ πò Ë appleè Ï «ÁøÁ Õ π, ƒ «æë ÂΩapple  «Á : π Ȫ Á Óπµ appleê Íπ ÙÈ ÂØ, π Ȫ Á ÍappleÚ«appleÙ Â π Ȫ Á «ÈÚ Ò ÚÈ ÂØ ÍÀÁ Ø Ú Ò Âπ Ϫ Á, «Âπ µ Ïª Á «Û Ïπapple» ÍÃÀµ  Úæ «ÓƒÁ appleª È ÍÀÁ  È,»apple «Úæ ƒ Ø «Èª Á Ó» Âπappleø ÚÒ appleâ «Úæ «æâ Á ª apple ƒ π Ȫ È ˇ «Ú «Á apple «Ï apple ƒ Í Á ª «ƒ π Í»apple appleè Á ÓappleæÊ È ƒ ØÚª Õ Ì Ú ÚÒ apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/20

22 «Úæ π Ȫ πµâ Û ª apple ª apple ª appleê  ª «ÚappleπæË π Ȫ Á «Á Á Á apple appleè Á È ƒ Ø π Ȫ π Âø apple apple ÏØfiª ÂØ π apple ÁÚ π Á, Óπ apple Á Ó Ò Ï π Á, Í «appleú Á ÏØfi ª «Í apple Ó Ò Á apple Á appleè Á Ú Ú «Á appleè Á Õ apple ƒ «apple ª ª ƒ «æ Ú apple Î apple π Èπ  πµâ Íπµ Úª «æêø ÚappleÂÓ È «Ê apple»apple ÂΩapple  ÈÚ ««apple π «Ú apple Õ ƒ «È Á ÏøÁıÒ È ƒ apple ØÚ Ø π ÚÒ ÊØÛ ÓØ Ò «Áæ ØÚ Õ Íapple «æò «æâª È ƒ «ƒ Ωapple ÂΩapple  «È «æâ ª Ò, Íapple Ò Ú apple π π ÏÀ apple ƒ Í Ú «Á Í»apple È apple Õ Ò «È Á «æ Í apple ÓÀ Ïapple Ú Ø Ø Ò Ì È ƒ π ÊØ «appleæ Á «π Á ÊØÛ «Ó È «Úæ π Á «Á Á Á Ú Ï «ÁæÂ Ú «Ú «π Ø Á  apple Á Ø Ò Ì È ƒ Ø Á Ú ÂΩapple Â Ó Ò Ï È Ò πâ ÚÒ Õ «ÒØ Ó «ÚappleØË ª È ˇ øïøë appleæ Á ÈÕ «Èª π Ȫ ØÒ «Á π  π Ȫ «Èª Á Ø πµáóª Ï π Á Ú «Á appleè «Á πõ «æ Ú apple ÁØ «Èª «Í Òæ Ú ««Èª π π ÙÏÁª Á Ò Â Â Ó ««ÚappleØË Á Úapple «Úæ Ø «Ø «ª apple ª π «ÁøÁ ª È Âª π Ȫ «æò Á ÚË apple Ófi ÍÚ «ƒ, «Û ÿµ Ú «Á appleá ª  «ÏÒ πò Úæ apple Ò«ª «Úæ Óπ  Á ÂÒ Ù appleá ª, ı apple Ì ÂØ ÚË apple ÌappleØ ÔØ ÒØ ªÕ apple appleª ª ØÒ ÀÓ ««ÚappleØË πappleıâ Ò πøá ª π Ȫ È È ÈÂ Ú Ò ˆÒÂ È Â πøá Õ Âª Î apple Ø «È ÚæÒ appleúæ? æâ «Úæ π Ú Ò «ÁÈ ƒ «È ˇ «Ú Úapple π appleª? Í«Ò æò, appleª ÍÃØ apple Ó «æò «Ú «ÏÒ πò Áappleπ  : «ƒ Ì«Úæ «Úæ Ø «È Á æò ÂÏ Ú apple ª, Íapple ÚæÒØ Ø ÁıÒ øá apple «Â «Ò π «ÓÙÈ È ƒ Õ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/21

23 Á» æò, «æò Ú πè ÍÃÂæ «ÁØ ƒ apple æâ πµâ Ï Ø Úª ª ƒ Ø «Èª ÂØ ÏappleÁ  «Á Á ÒÀ (Ì Ú «Óπ Ú È ˇ ØÚ, Ì Ú «ÏȪ Óπ Ú Á ØÚ ) Ï apple Ø Âæ Ú È ƒ ª, ÁØ «Úæ «ÓƒÁ appleª ÂØ «Á Á Ø ÍÚ Õ Ø «È øïøë øó, Ì ÂØ Í«Òª π Á «Èæ πµáó  «Èæ Ó Ò «apple ÓÒ Â «Úæ ÏÁÒ Á Ø «ÏappleÁ Â È ƒ Ø «Ó Ò apple ƒ  «ÓøÂÚ Ò Ó «Â Á Á apple ƒ Â Ú Õ Â ÂÁØ ØÒ Ø «È Ì«Úæ Ò Ì Ø µ Ú π ÍÃÂæ Ø Á È, Áapple π Á πµò ËÈ Ø Õ Ò Ì Ò Í«Òª À«ÈÙ ØÙ«Ò, «È ª ØÒ Í Á Ù «Úæ ÚÒ «æ Ø Ò Ù«appleó ØÍÈ Èó,  «Ò π Ȫ «ÂØ Ï apple Ò Ì Óπµ apple»í «Úæ «È Íà apple πµâ appleæ ÍÀ Á, «ª ÔØ È Úª «Â apple apple apple ÈÕ «æ «Í ª Í «appleùó ÀÈÓ apple «Úæ Ï πâ apple Úæ -Úæ «Ú Â Â ÿapple Èó Á «Èª È Í Ó È «æ ʪ appleè ª Ø ªfi apple»í «Úæ «Á Ù appleè Ò «æ ««apple Úæ appleó Ï «Â Î apple π Á πí «ÁæÂ Ó È, ËÈ Â «appleâ Á «æ ÓπÂ Ï Úø Ú Õ ÀÈÓ apple «Úæ Ø Ó È «Á Á ÚÒ «appleøò Á appleá Õ Íapple apple ƒ ««Ú apple Ø ª Ó È ÓÒ Âª Ú Ò Âapple πµâ Ò» apple ª Í Òæ «apple «Èª «æ ʪ apple «Ò Ú Â Óπµ apple Ï Á Úæ ͵Ëapple πµâ ÙÂ Â Ú Âª ««Úæ Òæ «appleâ Ù Â Á «æ «æ Ò» Ø Ú Õ «ÀÈ «appleâ Á «Ø Ïæ  À Ø Úæ ÍÀÓ È Á  Á Óπµ Ò Ìª «Úæ Ø «æ Õ ««appleâ Ù Â Ò appleπ apple ÁØ ø ª È ˇ Òæ«Ì Á Õ ª ª π ª Á ª Úæ ª «Á Áª ÂØ Ú apple Ó È ÒÀ «È «apple Ì «ÁæÂ Ú ª ÏøË «Èª, Óπµ apple»í «Úæ  «æêø Âæ øìú Ø, π Ȫ Á Í ÚappleÂØ Ò «æ «Í Ù Ú Ø È Â «Úæ øó appleè Á ËÈ Â ÓΩ Óπ æ Â Õ apple Ò «Úæ π Ȫ Á appleê Íπ ÙÈ «Ï Âapple Ø Ú appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/22

24  «Á È ˇ Ó «ÈappleÁ ÙÈ appleè Ú Ò Ó ø Ò «È «apple Ì π apple apple»í «Úæ ÍÒ Ò Â Óπµ ÂΩapple  «apple Ì Á  π Á «Ú   ÓÀ Ïappleª Á «Ë apple Á appleâú Óπµ Ì apple Á Á» «ÚÌ ª Á «Ë appleª  appleâúª Á Ïapple Ïapple appleè Ò ÒØÛƒÁ ÍÃÌ Ú Ô È Ï «Ú Õ apple «æ «ÚÙ Ù Ó ÓÒ «Úæ «ÓÒ «Úæ «Ú «Ò ªÁ Ú, «æò Ó ÓÒ Á Ò Â πµâ  π Ȫ Òª πµâ «ÈappleÌapple appleá «øè ª Ë È ƒ apple È Â æâ πµâ Ï appleá ªÕ «Âapple ª øìúâ ƒ «Èª «apple Ì Úª «æ Øapple Ò Ì Í Ù appleè Á Íπ ÙÈ «Úæ ØÚª : π Ȫ Á Óπµ «appleú apple ΩÓ ÏÀ ÚæÒØ Í «apple ÒÀ «Á È ˇ»Á Á Áapple «Úæ «Âæ Ω appleè ; Úæ ÍÀÓ È Á ÍÀÁ Ú apple Á Ê ÍÈ Ò È ø ª ÂØ Í Ù ª ÒÀ ( Ø apple»apple ÂΩapple  Óπµ apple»í «Úæ ËÈ «Úæ È ƒ Ø ÒØÛƒÁ ª πí ª Á óóù Èapple, Ï π Áª «Á Á óapple»í «Úæ ØÚ ),  Á» Ò Ì Íà Í appleè Õ Óπµ Èπ  «Â µ Ú apple ««Èª «Ófi «Ú «ƒ π Ȫ Á ÿappleª  ª ÚÒ ÂÁØ Ï Á ª apple ƒ π Ȫ «apple apple»í «Úæ Ò ªÁ «apple «Á Á «Úæ ÏÁÒ Á Úª Õ ««ÈÙ«Â apple»í «Úæ «Ú Â Â Ó Ò Ú Ò «Ú    «Û «Èª π Ȫ Á ÂÏ ÚæÒ Ëæ Á Õ π «Ú   apple»í «Úæ øó appleá apple«πµâ Û apple«øá È Âª π Ȫ æò apple»í «Úæ π Ȫ Á ÿapple-ÿ ÂØ Â π Ȫ Á ÍÀÁ Ú apple Á Íπapple ø ÂØ Ï apple æ «ÁæÂ Ú Â Í»ø Ú Á Úæ -͵Ëapple ÍÀÁ Ú apple π Á Ê È ÒÀ ÒÚ, Ó ÓÒ π «æê Û Õ π ƒ µ π Á ª  «Èª Í Í Úæ ͵Ëapple Á ÍÀÁ Ú apple Ùπapple» appleè Á ÓΩ Á Í Ù Ù appleá ª Ø «Í»ø Ú Á ª Á ÌÒ Ò È ƒ Ø π Ȫ Á Í, ªfi ÌÒ Ò ØÚ Õ «Èª «æò Ófi π ««π Ȫ Á Í «æâ «Úæ,  ««π Ȫ Á Óπ  Á «æ Ø «æ ËÈ ÒØ øìú ØÚ? È Âª π Â È «Ó Ì«Úæ «Úæ ƒ Ø - Ó È appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/23

25 Ó Ò «Èª «Ú È Á Á ª «π Ȫ Á «Ú   «Á Á  «Ú   πµáó Í»ø Ú Á ÍÀÁ Ú apple Á Ï πâ Úæ Ù Â «ÚappleπæË «Ó appleæ«ú Õ ƒ π Ȫ ÚÒ «Ú È Á Á ª «ƒ Â Â È ˇ, π Ȫ Á «æ Á «ÚappleπæË π Ȫ Á «Á Á- øïøëª «Úæ ÁıÒ È ƒ Á Úª Õ «ÂØ πíappleøâ, ƒ «æò Á Ú Ò apple Á ª «Ø «Èª «ÚappleπæË Í»ø Ú Á ª  Úæ «ÓƒÁ appleª Á ø apple Ó π ÂØ ÿµ ÂØ ÿµ «È ø ª È ˇ Ò «Á  «æë æ  apple Î apple, Ø apple  ª apple ª È, «æêø Âæ øìú ØÚ, ÏøÁ  ª ª Á ª ÈÕ ««Úæ ƒ ÚÒ ı Ó Ó«Ò ª «Úæ Ò ØÚª Õ ÍÀÁ Ú apple Á «Ú  ͻø Ú Á ø Ë È Ø ÁÓ «È ƒ Áæ Á «Ó ÈÁ apple «æê Óπ Á  apple Î apple «æê Ùπapple» Ø ªÁ Õ Íapple «æò Ó Ùª «Èæ apple apple Í Ú «ÈÂ Ê apple apple Î apple appleè Ú Ò Á ͵ Í»appleÁ ª apple Î apple Á «Ù apple Ø Á Õ ƒ «Èapple øá Ø «È Á ͵ Í»appleÁ ª; ƒ, «øè ÚæË ÂØ ÚæË øìú Ø«π Á Ò ÚË apple ø Ï π Ò, apple π È «π appleè Á À Ò apple «Ò ª «appleâ ÚæÒ π Á ÂÏÁ Ò Ω Ï π Ò Â «æêø Âæ «apple π «À Ò πµâ Íπµ Á Ú ÓappleÊ ØÚ Âª «Ó ÓÒ πµâ «Ú apple appleè Ú Â Øapple ÚË apple Óª ÒÀ Ò π Á Ø «Ó È πµâ π Á Ò Ï apple«øìú Ï π Ò Í Í»apple Ú Ò Úª Õ «æò ƒ ÚÒ «Ò È ƒ appleá «ıπá Í «appleâ πµâ π apple appleè Ú Ò Ø «È ƒ ÓÒ ÂΩapple Â Í «Úæ Ø ÓfiÁ ª, Ø «Ò Ú appleá ª ««Í apple Á «æë «æâ «Úæ : π Ȫ «Èª Á, «È ª ƒ Ò «Úæ ÍÃØÒ Â apple ª «Úæ Ù ÓÒ Ø ÂØ Ï Á ª, «È ª ƒ Í Íµ «Úæ «æâ Á ª ÁØ «π Ú «È πøá È, «øè ÚË apple «Â ØÚ, Ó Ú Á ÂÏÁ Ò πè ÚË apple Â È ˇ Â È È ˇ «apple Û Ú Õ «Ò Ø «Á Á æò È ƒ ØÚ ««ÂÏÁ Ò Á πè «apple Âæ π apple ÁØ Âæ «Í ÚæË ÂØ ÚæË È «ª È ˇ Í»ø Ú Á ÍÀÁ Ú apple apple appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/24

26 ʪ πµâ «Ú «Â È Ø Ú, ÁØ Âæ «ıapple Ø Á  apple Â Ø «È Í»ø Ú Á Úæ -͵Ëapple ÍÀÁ Ú apple Á «Ù apple È Ø «ØÚ Õ «ÓøÂÚ Ò «Èª Á «æâ «Úæ Â Ú Ò,  È ø ª «Úæ Ø Â apple Ú Ò ÍÁ appleê πappleï È Í»ø Ú Á appleê  Á «ÁzÙ ÂØ ÚÒ πæ «Áæ ËÈ Ú Ø Ó«fi Á, Íapple Î apple Ú «Ù ÈÁ apple Ò Â «π ««Ó ÂΩapple Â Ó æê ÏøÁ Á ıapple «Úæ Ù «Á Á π ª Ïæ  apple Õ «Ò ««ÁzÙ ÂØ ƒ «Èª È ˇ πµò - πæò «Ú apple apple Á ªÕ ««Ú Ê appleª «Úæ Á, «ÓøÂÚ Ò «Èæ apple πfi Í Ù appleè Á ʪ È ƒ, «æê ƒ ÚÒ Ó»Òª ÒÀ Á ªÕ «Ò Í apple Á Â Ø «Èª Á «È ÒØ ÚË apple Èπ È appleè Ú Ò æò Øapple Ø È ƒ Ø Á ««Ú «Á  «Û ÚÒ «Ø ÍÃÌ Ú Í π Á Ø «ƒ Ø ª Ó È Ó Ò ª Á Ú ÂΩapple  «Ó appleæ πøá ªÕ «Á appleê «Èª Ò π Ȫ Á ÏøÁıÒ Á Ó apple «æë ÂΩapple  ÏøÁ appleè Â Í apple Áø Ìapple ÀÓ «Ó-«ÚappleØË Á ͵Ëapple Âæ È Úª ÒÀ π Õ «Á πò Í apple Á «apple «π «Èª «æò Ú apple Ú apple ͵٠apple ««øè «apple Í»ø Ú Á Á ÏØÒÏ Ò apple, π Ȫ Á Ò «ÏÒ πò ÓøÁ apple, «π Ȫ Ò π Ȫ Á ª Ø ª Ó È Ó Ò ª «Ó appleæ «ÏÒ πò øìú æò  «Í»ø Ú Á Úæ -͵Ëapple ÍÀÁ Ú apple «ÏÒ πò Ô È ÂΩapple  π Ȫ Á Ø ÍÀÁ Ú apple Á «Èæ Ò, Ú Ò «Ú æ ÍÃ Ò «π π Ò Á Ú «Ú «æ apple Ò æ æê È ˇ Ëæ Ú Ò æ π Ò «ÁøÁ Õ apple ƒ «æò appleá ª ª ƒ appleê «Ú Á æò appleπfi È Èπ apple ÓÒ appleª  ««Ú Ø «Èª Á «ÁÓ ˆª «Úæ ÙÏÁ apple»apple «Ï Á Ú Õ ÏæÏ ÂΩapple Â, ÓÀ ««ÚÙ Í ««ÚÙÚ Ù Íà  «ÏȪ È ƒ æ Á «È È ÍÃØ apple Ó Á appleâ Ú apple»apple ÂΩapple Â Ó apple apple «È ˇ «Ó ÈÕ «Èª Á»fi π Ȫ Ò «øè Úæ «π «È ƒ Á «Ø Ø Ó È π «Û ª «Úæ Úø apple Ï Ú appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/25

27 Ò Ó ÂΩapple  ªfi «Á Á Ï Õ π «æò ÓøÈÁ È «Ø Ø Ó È π «Û ª Á Ó Ò Ì«Úæ «Úæ apple»apple ÂΩapple  ÒØÍ Ø Ú Õ Ò Î appleóπ ÚæÒØ «Â apple Â Â È È ª apple «Úæ Í Ù Â ΩÓ Ω Ò Á «appleíøapple ««Ú apple Á Í»apple Âapple ª ÍÃØÛ appleá Õ ««Ò Á AH »Ïapple Á Ïapple«ÒÈ Ø«ÒÁÀÓØ appleàâ «Úæ appleóè Ì Ù «Úæ Íà ÙÂ Â Õ ıπá È È ÍÃØ apple Ó «Úæ Úapple ÙÏÁ ÚÒ Á «ÚappleØË Òæ «ÂæÊ Èø appleá «Ø πæfi Ò Ò «Úæ Á È π æò È ƒ Ø π πøá ÈÕ apple π Ȫ ˆÒ ӫfi «Â π Ȫ Á «Ï Ȫ Á ÁπappleÚappleÂØ Â «Ú Ò «Úæ Ú Íapple æ«âª «Èapple øá, «π Ȫ Á Í ˆÒÂ Õ æò Ø Ú ØÚ, π Ȫ Í ÍÃØ apple Ó ÍµÙ appleè ÍÚ Â Ò appleª ª apple «πµâ Í»apple Âapple ª È apple È appleè ÍÚ Õ π ƒ Ú apple «Èª ÚæÒ π Á ªÕ «æê Úapple  Á ª Úø ª Á  apple Á apple Â Ó È Á ª ÏappleÁ   ª Ú ª Á ÈÂ Ú Ø Áapple«Ó È ÍÛ Úª Á ÚøÈ πúøè ÈÓ»È, Ø «È ÂØ ÒÀ Úæ «È Ó Ò Âæ «ÓÒÁ È, «Úæ «È È Í «Í π Á Á ÂØ «Úapple  «Úæ «ÓÒ Ó È «π Á «Â π appleæ  «æêø Âæ «««Úæ Ú Ë Ú Â ÀÕ «æê «Â Áapple«Ó È «È ÊØÛ Ó È Ú Ò «Èª «Ú apple apple«øá, π Á «Œæ  «Ú apple π Ȫ È ˇØ Ï πâ Úæ apple È ƒ Ø, π ıπá Í Â appleï ÂØ Á «π Á «Ó Á «øè «È Ø «Èª Á ͵Ëapple Âæ È Ú «æ æ ÈÕ Íapple «æê «Â Áapple«Ó È Â Úæ «È Ï πâ È Â appleóª Á øó Ò Ó ÂΩapple  ÓappleÁª  «Âapple ÈΩ appleª Á ÒØÛ ÍÀ Á, ª ««ÏÒ πò Úæ apple Ó ÓÒ πøá Õ «Èapple øá, «æ Ó Á»apple Í apple Ì ÂØ Í«Òª, π appleâ Ó Á»appleª Á ͵ «Úæ, Ì Ú ÓappleÁ  «Âapple ÈΩ appleª ÚæÒØ Â «Á Û Á appleª ÚæÒØ ø apple Ó apple Õ apple Ø Âª Á Ó Ò «Èª ÚæÒØ Á Ú apple»í «Úæ «Ó apple«á ª Ì«Úæ øì ÚÈ Úª Í Ù appleè Ó»appleı ØÚ Âª «æò Ò Ì ˆæÁ apple ØÚ apple ƒ Úæ  Áapple«Ó È «Èª Ú «Ø Ú È Á Õ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/26

28 «æê «Á ÂπÒÈ «Úæ Ù«appleª «Ú Ò Á  appleª Á Ó ÓÒ «ÓÒ ªÁ Õ «æ «π «Èª È ˇØ Ú ÚË apple ÂÏ Ø æ È, Íapple π Ȫ «Úæ Ú πæfi «ÒØ ÓΩ»Á È Ø ««appleê ª ÂØ πíappleøâ ÈÚ apple apple appleæ Á È ª «È ª Ò ««appleê ÈÚ apple appleª Á øó appleá ÈÕ «Èª π  Á Á  appleª Ø Í Ø Á Á Ú Ï π øπá È, Í È Ï Ó «ÚappleØË ª È ˇ πè «apple Ó Ò appleæ «Á π ÁØ Âæ «π Í Í «Á «Ò È Ø «π Ò ÂØ Ú π Ȫ Ø ÓµÁÁ È ƒ «ÓÒ Õ Ï Á π  Á Á  apple Ø Í ÍÀÁ Ú apple ø Á Ø Ú Ò æò ÂÏ Ófi È, ÚæÒ apple È Â «ÂØ πíappleøâ Ì«Úæ «Úæ π È Ï Ó È Ò «Â apple È Ø apple Á» Ó Á»appleª Ò π Ú Ò Õ «Ø æò Úæ  Áapple«Ó È «Èª πµâ Ò» πøá Õ «æò Á Ø ÒØÛ È ƒ «ƒ ıπá π Ȫ È ÒØ π Ȫ Á ÓappleÁ  «Âapple ÈΩ appleª «Úæ  «Á Û Á appleª «Úæ ÚË apple «ÁÒ Í appleæ Á ªÕ apple ««È Í πµáóª Á «ÈappleøÂapple Ø Á Á ÓÈ appleè πøá È Âª ƒ π Ȫ «æò Á Ô ÈÁ È apple π Á Íπ ÙÈ «Úæ πµ È ƒõ ª Î apple π Ȫ ÀÓ «ÚappleØË ÒØ ª «Úæ, «È Ò Ú «Ò ª «Úæ  «ª ØappleȪ Í apple ª «Úæ Ø apple Á Ú È Á «Úæ, Íapple «Ú Í»apple È appleè «Úæ ıπù Ó appleá ª È, Í Êª ÓµÒ ÒÀ Á Õ appleê apple»í «Úæ Ô È «Úæ  Áapple«Ó È «È Ú «Âapple ª Í»ø Ú Á ÍÀÁ Ú apple Á Óπ ÏÒ Á, ÓπøÁappleØ Í apple ÂØ π Á Â È Á æò apple»í «Úæ «Ù apple Ø Ú «Ú «ÚËÁ apple Á apple ÚæÒØ Â apple ʪ πµâ «Èª «Èª Á ÍÂÈ ÚæÒØ «æë  «apple Õ ƒ «ÍÂÈ appleø Ò «æê Ú ««appleù appleè ÂØ «ÏȪ Øapple πæfi È ƒ apple Á «appleóª «æ«ª apple «apple Á apple «Ó apple Á Á È «È ª «Úæ π appleâ «appleâ Á æ Ø ÿ Ï πâ Ï πâ ıâó Â Ú Â Ï πâ Úæ ΩÓ πâí Á «apple Ì Á ª Ù ıª «Úæ π Ȫ Á ««ÂÏÁ Ò Â, ««Úæ apple Ù ı Ïapple Ïapple Á «Ë appleª  appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/27

29 appleâúª Ú Ò ØÚ Õ apple ««È Í ÍÀÁ Ú apple Á ÚappleÂÓ È ø Á ÂÏ Á æòâ Ï apple Ófi ªÁ È Â ÒØÛƒÁ «æ æ ÒÀ Á È Âª π ØÒ π Â Ú «apple»apple apple Ø Ú «ƒ Í Í»apple ÔØ Â È ˇ ÍÀÁ Ú apple Á ÏÁÒ Ø ø ÚæÒ π Ȫ Á ÂÏÁ Ò Ω Ï Õ È ƒ ª π Ȫ Á «Ó πµâ æ Á ÍÚ Â π Ȫ Á π appleâ Ó Á»appleª øïøëè appleè ÍÚ «È ª «Úæ apple»apple ÂΩapple  ÓÁappleÁ «ÓÒ Ú Õ «æò Ï πâ øìú «ƒ «æê Ú Ëæ È ˇ π Ȫ Á «Á Á ÒÀ Á apple È ƒ ÒÚª  «æêø Âæ Ï Á ÒØ ª Á Ú Ò, ƒ Ì«Úæ appleê ÿ È Úª πµâ appleæ ª Ø «Èª ÚË apple ıâ ØÍÛ ª Ú Ò Á æò «Á ªÕ ÚÒ Úæ ª Ó È «Á Áª Á Ó ÓÒ ÀÈ Á Õ «æê ƒ πµò Í»ø Ú Á ÍÀÁ Ú apple È ˇ «æfi apple ª  ««Ó Á ø Ø È ƒ appleø Á Õ «æê È Ó» ª Í» ÍÃØÒ Â apple ª È ˇ Ó Â apple ÍµÙ Õ «π Í apple æâ «Úæ ªÁ, π È Â «Ú Ò È Â apple Úª Úæ Ó È Ó Ò ª ÂØ «Á Áª Ø ÒÚ Õ «Èª Ø ª ª «Á Áª Ò Óπ Ú «ÁæÂ Ú ª È ƒ, «æò Úæ æá Âæ πµâ È ƒ, Ø π Ȫ Ò Â πµâ «ÈappleÌapple apple, «È ª Ë È ƒ æâ Ò Â ØÚ Â ı apple «æò «Èª ÌæÁappleÍπappleÙª ÚæÒØ, ıπá Úæ «ÓƒÁ appleª ÚæÒØ Í appleúæ πµâ «ÈappleÌapple apple Õ ƒ Óπ Ú «Ò «Úæ Ú «ÚÚapple«Â È ƒ ÓfiÁ ; Ó apple È ÓÀ Áæ«(  «øè Ú apple Áæ«) «π Á apple ««Úæ «Ì ÂØ Â ÍÚ apple ƒ π Ȫ «apple ª ıapple Á Õ Íapple «æê «È ˇ Ø Ú Â È ƒõ «Âapple ª Ì apple Ï Ò Â ª Úæ ª «Á Áª Í» Ó Á»appleª Ω Í «Áæ ª ª Ø π π Ȫ Á Ù apple apple È Â π Ȫ «apple Ì Úª «Úæ æê ÏøÁ Â Ú Õ «π Ȫ π Ȫ Á ÚappleÂØ Â Ò Ì Ò Ì apple Á ø appleøò ÊæÒ Ω Í ª ªÕ π Ȫ Á ÌØ Á apple Á ª Ùappleª øïøë πæfi Ú È ƒ «Á Õ æò Ø Ú ØÚ, appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/28

30 Í»ø Ú Á Á apple Á «æ Ó Á apple «Úæ ÂÏÁ Ò Á «æê Í»apple Âapple ª «Â apple   «Ò «ÁÈ Ò»  Á «ÏÒ πò π Âapple ª «Ú Ùà appleπí Á ª Ùà ÚØÈ Ó Á À apple «Úæ Õ Â «Èª apple «Â «apple Ì Úª Á «Ó Ò Âæ Óπ Ó appleè Ú Ò ÊØÛ ª Ó Èª Ú Ò ıapple «Èª Â Ô È ÂΩapple Â Ï πâ apple Úæ «Èª «appleâ Ú Ò Úæ ͵Ëapple Á ÍÀÁ Ú apple Á Ò Ìª Ï apple «Ò apple ÒÚ Õ «Âapple ª ƒ Í» ÍÃØÒ Â apple ª È Â Ó Á»appleª Ó πµò ª Ù ÈÁ apple øì ÚÈ Úª Í Ù apple Á ª  «ÚÒ Ó Á, ÚÒ Ï πâ ÊØÛ Ó Á Ú Ò ØÚ «ƒ ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á ÍÃÙ Á Í» Ó Á»appleª Í Íµ «Úæ apple ÒÚª Õ Íapple ÁØ «æ Ú apple ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á Í» Ó Á»apple ͵ «Úæ Ø, Óπµ appleóè πµâ «æ ÁÓ «æ Úæ apple Ú æò ÍÚ Õ ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á Ò µë ˆπÒ Ó ÍÃÙ ø apple Ó Á ˆÒÏ Á  «Âapple ª appleóè πµâ ÍÃÙ Á «ÚÙ Ù appleá apple Á Óπµ Ë apple Õ «ÀÒÏ Á ø appleª Á Í»appleÏ «È appleù Á «ÚÙ Ù ÍÃÙ ı Â Ω appleª Á ÁÒó ø appleóíàá Â È Â π Ȫ «Ó appleæ«, ø apple «È ª π Ȫ Á apple Á apple, Èø Íπ  Íapple ÚÂ Ø «apple Á  «Èæ Ó πµâ, ÚË apple ÚË apple ÂÏ ÚæÒ apple È Â «apple π π appleá apple «Á π ÚappleÂØ apple apple È, ÚË apple ÚË apple Øapple È ˇ «øïû apple È; ø apple «È ª Á ˆapple»apple, π apple Â Û È Á Ù øáapple ÍÃÙ ΩÓ Á appleóè apple È ˇ ««ÿã ÍÀÁ appleú «Áæ À, π Ó ÁØ ««ÂæÊ Á Ú «Ò apple «ÁæÂ Ú ««Ó «apple ««æ Ø «æ apple»í Ú Ø æò, ««Úæ π ΩÓ Â Ò Â Á,  «Á ª Ù ÈÁ apple «æ⪠Á Ï Ú»Á «Á «øè ÿµ Áapple  ªÁ Õ «Èª ø appleª Á   Á Ë apple «ÂæÊ «Úæ «æâ Íπapple ÍÃÙ»«Ï ªó Ì Ú apple Á Óπµ «Ò Á Ò Ì Â «æ ó«úæ π Ȫ ØÒ Ó È «Á Á Ø «æê Í È ˇ Ó Â apple È Â ÁØÚª Âapple ª Á   «Ò π Á,  «ÚÒ Ó È «Á Á apple ƒ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/29

31 È ƒ Ø π Ȫ Á ª øáapple- ø appleè Ú Ò appleı «È ª  Ùapple Ï Á appleı «È ª apple ƒ Ø «««Ò Á ª Ì ÂØ «Ó È Âª È, Ò Â ªÁ Õ È Âª Ï Á appleóè Á Úæ «ÓƒÁ apple Â È Úæ È Â apple «æ Ø «π Úƒ Íπ ÙÈ «Úæ ÈÕ π Ȫ «Úæ Ø «ØÒ Ú ø «Â ÒÂÈÂ È ƒ Õ ÁØÚ «ÚÙ Ò «Ò πµâ ÀÒ Ø È Â π appleê  apple È Â appleá apple Ò Í «Ú apple Â Í Áπ Ò Á Á» Ó appleª È ˇ Óπ ÏÒ appleá ÈÕ Íapple «Èª ø appleª Á «appleá apple Á appleê Ë apple ««ÓªÁ ÍÀ Á «apple Õ «æê Ú Óπµ apple «Â Á Ï Ú»Á (  appleà «apple Á» ÂØ ÒÀ «ÓµÁ apple «æ Ï «Á ø apple Ï «Úæ Ù ÓÒ Â ªÁ «apple ) apple Á apple  ø Ò ÚËÁ apple ÈÕ ÚÒ È Â «appleú ÚæÒØ «Ú Ò Ò µë-ˆπò Ó È Â «Á ÈÂ Ú Ø ÍÀÁ Ø Ú Ò Í» Ó Á»appleª Á Ó æ Ø ÿ È Ú πæï apple ø appleª Ó ª Ï «Ø«Õ «Èª Ó Á»appleª «Úæ ØÙÒ- ÀÓØ apple Á Ï Ï «Á π, π Ȫ Ω Ò Â «æ πæ  «Á ª Ø π Í «Ë appleª πµâ  ø appleª Á Ù È-ÙΩ Â «Óµ «Úæ «ÓÒ Ú Õ «Ï πâ Úæ «Í Û Â Â Ø appleóè Ò π Ú«Ù, ÒØ»- È apple Á Íà«Ú apple» appleù Óπµ Ô»appleÍ Ò,» - ØÌ Ì È Úª «apple Ø Ú Õ ÍÃÙ Á Ω Á ª Ø Ú ª apple Óø ª ØÙÒ- ÀÓØ appleà«ø ª «Á È æâ Á ÏÁÒ Á apple»í «Úæ «Èæ Ò Ø «Óπµ πµêò- ÍπµÊÒ È ˇ ÌappleÍ»apple Õ ÚÒ «appleè «æò Á Ï πâ Ú apple «Ó  «Íµ Ó appleóè Á Ø «È È ÒØ ª Áæ appleóè Á Áapple«Ó È «Èª È ÒØ ÚË apple ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á Í» ÍÃØÒ Â apple «æ«â Ú Õ ««æê, ÀÒÏ Á Í»appleÏ ÍÃÙ «Úæ À «Á «Èapple ÒÛ ÒÛ Ú Â «appleè apple apple apple  ø apple Ó ÁØÚ ÚæÒØ «æê Í πø Ò Â appleø Ò Í Í»apple Ú Ò π Õ Â apple, «Ú «ËÓ ª «Áæ ª apple ª È, Í apple Á ÀÒ appleø Ò ÈÚ «ø Ìapple ÁÓª Á apple «Ò ªÁ À ª Óπµ Ò ÓøÂÚ «ØÚ «ƒ appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/30

32 ÀÒÏ Á Í»appleÏ Á Í» ÍÃØÒ Â apple «Úæ Í Íà apple È apple Õ Ò «Á È ˇ Ø apple È ƒ ÍÀ Á Õ π ª ƒ apple Ò «Úæ «æâ ÒÚª Õ óae  BB ÈÚøÏapple AHFD «Ú apple «Ò««-apple Ò «È πapple ÈÙ Âπ Ï..A ÈøÏapple AHID-IE appleà «apple Ò ó apple Ò Á Í Èπ apple «Í «Õ appleóè ÂØ ø apple «Úæ ÈπÚ «Á «appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/31

33 Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ ÚºÒØ Íà Ù Íπ  ª A. appleóè «Úæ «È Ò Ï Â πò «È Ò Ï ( Ò ) B. «πappleï ı: ÍÁ appleêú Á  ÁappleÙÚ Á «ÁzÙ Ø ª Á «ÚappleØË (Ó apple - Ò ) C. Ó apple Á appleó «Ï apple ( Ò ) D. «apple«ê  Á ÒØ È «Úæ ÔØ Á È (Ó apple ) E. appleª  appleóè «Úæ «È Á Ú Ò ( Ò ) F. Í» Á πâíâ (Ó apple ) G. Á» «ø appleèàùèò Á ÍÂÈ (ÒÀ«ÈÈ) H. Óapple Ú Á Í» Ú Á Á appleú πµ ÍÛ (ÒÀ«ÈÈ) I. «Œæ ÁÓ Œæ ÁØ ÁÓ «ÍŒæ (ÒÀ«ÈÈ) ÒØ ª «Úæ øó «Ú apple (ÒÀ«ÈÈ) AA. «Â Â Ò Ï apple (ÒÀ«ÈÈ) AB. Ó Ú Á  ø (ÒÀ«ÈÈ) AC. ŒæÏ ÍŒæ «Ó»«È Ó «æ Ï È appleø (ÒÀ«ÈÈ) AD. ƒ «Û «Úapple «Â Á ª (ÒÀ«ÈÈ) AE. ÍÃØÒ Â apple «È Ò Ï Â Ì ΩÛ» (ÒÀ«ÈÈ) AF. ÒÀ«ÈÈ Á ÚÈ (Ó apple «ÍëÒÔ Ú ) AG. «æâ Ï ÒÙ«Ú È ٠AH. ØÚ Â appleê-ù Âapple Á ÒØ È (Ó -Âπø ) AI. È «Úæ πò «È Ò Ï Â Ó Á «È Ò Ï «Úapple (Ï Ï Ú «È) Ó Ú Á appleê-ù Âapple Â Ó Ú Á Á Ì«Úæ (apple Óø ÒØ ) BA. ø«úë È Á appleû «Â apple appleè ŒøÏ apple Á Ì»«Ó (appleø È Ô øó ) BB. Ó apple Ú Á   Á Ú Ò ( π «ÚøÁapple) BC. Ì appleâ Á ««Â «Úæ Â-Í Â (ÍÃØ. «apple È Ï Ï) appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò/32

34

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

Socialism vigianik ate utopia

Socialism vigianik ate utopia apple Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «µ Ø!. Ò ØÙ«Ò Ó: «Ú«È  Ի ØÍ Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ apple πò Î π ÙÈ-Ò È») ØÙ«Ò Ó: «Ú«È  Ի ØÍ ó. Ò Socialism: Utopian and Scientific ó F. Engels «À ÙÈ ó ÍÃÀÒ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR 416-902-9372 HARBANS SINGH 416-817-7142 Email: ppapmg@gmail.com Om Parkash Sharma 647-891-8500 Email : omjagraon@yahoo.com Pro-People Arts Project

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À

«Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À «Á Õß µ «Õ ÕÕ Õß ÿ æõ ËÕߪ Ÿà Õ π 1.1 ÀâÕßªØ µ µ «Õ Õ Õß π â «Ÿà µ π â Õß æ π åõ ËÕߪ (CIBJO) Àâ ªìπ CIBJO Registered Laboratory æ ß Ààß «πª» π ª ÿ À Õß æ π åõ ËÕߪ À Õ The World Jewellery Confederation

Chi tiết hơn

segundo.dvi

segundo.dvi ÇÄÁÅÈ ÂÍÎÆÁÄ ÅÌÅýÌÁ ¼ ÆÍÊÇ ÅÌÅýÌÁÇ ÈÊÍ ÈÊÄÁÅÁÆÊ ËÍÆÇ Ç ÊËÈÇÆ Ä ÈÊÍ Æ Ä ÀÇÂ ÊËÈÍËÌ Æ º ÊÐ ÔÒØÖ Ð ÔÐÖ ÎÁÎ Ä ÆÍÊÇ ÓÖ ÙÒ ÔÖº Ð ÕÙÖ ÕÙ ÐØÖ ÖÒØ ØÒ ÔÒØ ÓÐÓÖ ÖÒØ Ý ÕÙ ÐØÖ ÙÐ ØÒ ÔÒØ Ð Ñ ÑÓ ÓÐÓÖº úù ÒØÓ ÓÐÓÖ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt

Modellierung und Entwicklung numerischer Verfahren zur Simulation von Harnströmungen im unteren männlichen Harntrakt Ã Ô Ø Ð ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ø Ò ÃÓÒØÖÓÐÐÚÓÐÙÑ Ò ÖØ Ò Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Î Ö ¹ Ö Ò Î Å µ ÞÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð Ò Ä ÙÒ ÚÓÒ Ö Ñ Ò ÓÒ Ð Ò Ò ÓÑÔÖ Ð Ò ÙÒ Ð Ñ Ò Ö Ò ËØÖ ÑÙÒ Ò Ù Ð Û Ø Ò À Ü Ö¹ ØØ ÖÒ ÒØÛ ÐØ ÛÓÖ Òº Ö Ò ÔÖÓ Ö ÑÑ ÖØ

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn