naclp1.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "naclp1.dvi"

Bản ghi

1 Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö ÕÙ Ö Ð Ô Ø ÖÓÙ Ø Ø Ö Ø Ò ÔÖ Ú ÓÙ Ð ÓÖ Ø Ñ º ÁØ ÔÔÐ Ð Û Ò Ø Ñ ÐÐ Ø Ö ¹ÓÐÐ Ø Ð ÒØ ØÝ ÓÙÔ Ò ÑÓÙÒØ Ó Ô Û ÙÆ ÒØ ØÓ ØÓÖ ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ö ÔÐÙ ¾ Ø Û Ø ÔÓ ÒØ Öº Ì ÓÐÐ ØÓÖ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø Ë ÈÁ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ Ø Ø ¹Ó ¹Ø ¹ ÖØ ÄÁËÈ Ý Ø Ñ Ø Ñ Ø Ó Ó Ó ÓÖ Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÔÝ Ò Û ÙÔ Ö Ø Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ ÓÔÝ Ò ÓÐÐ ØÓÖ Ù Ù ÐÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö Ó Ñ ÑÓÖÝ ÐÐ Û Ñ Ø Ñ ÆÙÐØ ØÓ Ù ÓÖ ÈÖÓÐÓ º Ì Ñ Ò Ö ÓÒ Ö Ì ÈÖÓÐÓ Ø ÖÑ Ö ÐÐÓ Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ð ØÓ ÔÓÔ Ø Ø ÓÒ ÐÙÖ Ì Ô Ö Ð Ñ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÙÖ Ñ Ø Ú Ò ÔÓ Ð ØÓ ÛÖ Ø Ñ ÑÓÖݹ ÒØ Ò Ú ÈÖÓÐÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ø ÓÒ³Ø Ò Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ø Ðеº ÁÒ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÙÒ Ó Ø ÓÒ Ø Ó ÕÙ Ò Ó ÑÔÐ Ó Ø Ø Ø Ö ÒØ Ò Ñ ÑÓÖݺ Ô Ð ØÝÔ µ ÔÓ ÒØ Ö Ö Ö Ò Ø ÒÒ Ò Ó Ø ÓÑÔÓÙÒ Ó Øº ÀÓÛ Ú Ö Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ð Ó Ö Ö Ò Ò Ô Ò ÒØÐÝ Û Ö ÕÙ Ö Ô Ð ØÖ ØÑ ÒØ ØÓ ÔÖ Ú ÒØ ÓÔÝ Ò ÓÐÐ ØÓÖ ÖÓÑ Ø Ò Ô ÖØ Ø ÓÑÔÓÙÒ Ó Øº Å ÒÝ Ö ÒØ ÈÖÓÐÓ Ö ÓÐÐ ØÓÖ ½ ¾ µ Ø Ö ÓÖ Ù Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø Ñ º Ì Ò Ú Ò ÖØ Ò ÑÓÙÒØ Ó ÒÖ Ñ ÒØ Ð ØÝ Ý ÓÒ Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ø ÓÔÝ Ø Ò Ý Ó ÔÓ ÒØ º ÓÖ ÓÑÔ Ð ÈÖÓÐÓ Ø Û Ö Ø Ù Ø Ý º Ì ÓØ Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ØÙÖ Ó Ø Ð Ó ÈÖÓÐÓ Ö ÓÐÐ ØÓÖ Ø Ø Ø Ý Ø Ø Ö Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú Ð Ð ÓÒ Ø ØÖ Ð Ø µ ÒØÓ ÓÙÒغ Ì ÒÓÛÒ Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ò ÓÖ ÖÐÝ Ö Ø Ó Ú Ö Ð ½ º Ì Ø Ò ÕÙ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖ ÓÒ Ó Ø Ñ Ö Ò Ô Ò Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ó Ó Ø Ø Ø Ú ØÓ ÔÖ ÖÚ ÓÖ ØÖ Ò º Ê ÒØÐÝ ÌÓÙ Ø ÔÖÓÔÓ Ñ ÓÖ ÜÔÐÓ Ø Ò ÓÔÝ Ò Û Ö ÔÓ Ð º º Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ü ÙØ ÓÒ ÕÙ Ò º ÀÓÛ Ú Ö ÓÑÔ Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÐÐ Ò ÐÐ Ñ Ø Ó º ½

2 ÙÖ ½ Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÈÖÓÐÓ Ø ÙÖ ¾ ÆÓÒ¹ Ø Ò Ö Ø ØÝÔ ØÖ Ò Ò Ô Ð Ú Ö Ð ¾ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ÇÙÖ Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙÑ Ï Å¹Ð ØÖ Ø Ñ Ò º ÐÐ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÖѺ Ì ÑÔÓÖØ ÒØ ÙÑÔØ ÓÒ Û Ñ Ø Ø Ø Ñ ÐÐ Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ ÓÐÐ Ø Ð Ø Ø Ñ ÓÙÔ Ò ÑÓÙÒØ Ó Ô Û ÙÆ ÒØ ØÓ ØÓÖ ØÛÓ ÔÓ ÒØ Ö ÔÐÙ ¾ Ø Û Ø ÔÓ ÒØ Öº Ï Û ÐÐ ÐÐ Ù Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ø Ø Ñ ØÛ Ò Ðк ÓÖ Û Ù Ø Ò Ø Ó ØÛ Ò ÐÐ ÓÖ Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Û ÓÖØÐÝ Ö ÐÐ Ø Ö ÑÓÖ Ó Ú ÓÙ Ú ÒØ º Å ÒÝ ÙÖÖ ÒØ ÈÖÓÐÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÈÖÓÐÓ Ó Ø ÒØÓ Ò Ð ¾¹ Ø ÐÐ Û Û ÐÐ Ö Ö ØÓ Ø Ø ÙÒ Ø¹ ÐÐ ÑÓ Ðµº ÁØ ÒÚÓÐÚ Ø Ð Ò ÓÑ Ó Ø ¾ Ø ØÓ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ø º Ì Þ Ó Ø Ú ÐÙ Ô ÖØ Ø Ò Ö ØÖ Ø ÓÖ Ò Ðݺ ËÙ Ñ Ú Ö Ð Ö Û º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÈÖÓÐÓ Ú ÐÙ Ð ÒØ Ö Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ Ö µ ÒÓÑÔ Ø Ð Û Ø Ø ÓÒ Ò ÓÑÑÓÒÐÝ Ù Ø Ø ÐÐÝ ØÝÔ Ð Ò Ù Ù µº ÓÔÔÓ ØÓ Ø Ø Ò Ø Ë ÈÁ Ý Ø Ñ Ø ÈÖÓÐÓ Ó Ø Ò Ø Ö Ô¹ Ö ÒØ ØÛ Ò Ðк ÁØ ÓÒ Ø Ó ØÛÓ ¾¹ Ø ÛÓÖ Ø Ö Ø ÓÐ Ò Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÐ Ò Ø Ø º Ì Ø Ò Ö ÈÖÓÐÓ Ø ØÝÔ Ö ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÖÑ ÙÖ ½µ Ò Ò Û ØÝÔ Ò ÐÝ º Ç Ú ÓÙ ÐÝ Ø Ô ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ Ö ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ò Ò ÙÒØ Ò ÓÚ Ö Ú ÙÖ Ò Ü ÙØ ÓÒº ÓÖ Ú Ö ÓÙ ÜØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Û ÐÐÓÛ Ö Ó Ø ØÓ ØÓÖ ÓÒ Ø ÐÓ Ð Ø Ø Ô Ò Ø ÖÑ Ó µº Ì Ó Ø Ú Þ Ó ¾ Òµ ¾¹ Ø ÛÓÖ º ÇÒ Ü ÑÔÐ Ø ØÖ Ò Ø ØÝÔ ÓÖ Û Ò Ö ØÖ ÖÝ ÕÙ Ò Ó Ö Ø Ö ØÓ ØÓÖ ÙÖ ¾ Ð Ø Ò µº ÁØ ÓÒ Ø Ó ØÛ Ò ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÒ Ø ÐÐ Ò ÖÝ ØÓ ØÓÖ Ø ØÖ Ò ÔÖÓÔ Öº Ò Ú Ò ÑÓÖ ÑÔÓÖØ ÒØ Ü ÑÔÐ Ó ÓÑÔÐ Ü Ó Ø Ö Ô Ð Ú Ö Ð º Ï Ð Ø Ò Ö Ú Ö Ð ÑÔÐÝ Ö ÔÖ ÒØ Ð Ö Ö Ò Û Ø Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø Ô Ð Ú Ö Ð Ñ Ý Ú ØØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ú Ö ÓÙ Þ º Ù ØÓ Ø Þ Ó Ø ØØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô Ð Ú Ö Ð Ò ÓÒÐÝ ØÓÖ ÓÒ Ø ÐÓ Ð Ø º Ì Ü Ð ØÝ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ò ½ µ Ò Ø ÐÓ Ð Ø Ò ÒÓ ÐÓÒ Ö ØÖ Ú Ö ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ ÓØØÓÑ ÙÒÐ Ø Ó Ø Ö

3 Ø Ø ÓØ Ò µº ÁØ Û ÓÚ Ø Ø Ø ÑÙ Ø ÔÓ Ð ØÓ ØÓÖ ¾ Ø ÓÒ Ð Ø ØÓ Ø Ö Û Ø ÔÓ ÒØ Öº Ì ÐÝ ÔÓ Ð ÓÒ ÝØ ¹ Ö Ò Ñ Ò Û Ò Ò Ö Ò Ö ÒÙ¹ Ð Ö ØÝ Ó ¾ Ø Ù Ò Ø ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñº Ì Ò Ø ØÛÓ Ð Ø Ò ÒØ ÔÓ ÒØ Ö Ø Ö Ñ Ò Ò Ð Ò Ò Ù ØÓ ØÓÖ Ø Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ì ØÖÙØÙÖ Ó ÓÙÖ ÓÐÐ ØÓÖ Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ Ø Ø Ò Ù Ù ÙÐÐÝ Ò ½ Ò ¾ ÁØ ÓÑÔ Ø Ò ÓÐÐ ØÓÖ ÁØ ÒÖ Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ó ÔÓ ÒØ Ñ ÒØ ÁØ Ô Ö ÓÖÑ ÖÐÝ Ö Ø Ó Ú Ö Ð Ë Ò Ø ØÙÖ Ú Ò Ö Ò Ø ÛÓÖ Ø ÓÚ Û Û ÐÐ ÓÒ ÒØÖ Ø Ö ÙÔÓÒ ÓÛ Ø Ú Ð Ð ØÝ Ó Ø ØÛ Ò ÐÐ Ò ÜÔÐÓ Ø ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ñ ÒØ ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ Ðݺ Ï Û ÐÐ Ø Ö ÓÖ ÒÓÖ Ø Ø Ð Ó Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ò Ò Ù Ø ÙÑ Ø Ø Û Ú ÒÓÛÒ Ø Ó ÈÖÓÐÓ Ó Ø Ø Ø Ò ÖÚ Ø ÖÓÓØ Ø ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò ¹ Ð ØÝ Ó Ó Ø Ò Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø Û Ö Ó Ò ØÓ Ö ÓÐÐ Ø ÐÐ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ Òصº ÌÓ ÓÙÒØ ÓÖ Ø ÒÖ Ñ ÒØ Ð ØÝ Û ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ò ØÖ Ø Ñ Ò Ö Ø Ö Û ÒÓØ Ø ÝÓÙÒ Ø Ó ÔÓ ÒØ Ø Ø ÐÖ Ý Ü Ø ÙÖ Ò Ø Ð Ø ÓÐÐ Ø ÓÒº Ì Ó ÔÓ ÒØ Ú ÖØÙ ÐÐÝ Ô Ö Ø ÐÐ Ø ÒØÓ Ò ÓÐ Ò Ò Û Ô ÖØ Ì Ô ÖØ Ó Ø ÐÓ Ð Ø Ò Û Ö Ø Ò Ø Ó ÔÓ ÒØ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ø Ø Ø ÓÐÐ ØÓÖ ÛÓÖ ÓÒ ÙÖ µº Ï Û ÐÐ Ð Ó ÙÑ ÔРع Ø Ú Ö ÒØ Ó Ø Ï Å º º Ó ÔÓ ÒØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø Ö Ô Ö Ø ÙØ Ø Ó ÒÓØ «Ø Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ÒÝ Û Ýº º½ ÐÐ Ò Ø ÓÐÐ ØÓÖ Ì Ö ÓÐÐ ØÓÖ ØÓ ÐÐ Ò Û Ðй Ò Ø Ø Ó Ø ØÖ Ø Ñ Ò º ÌÓ Ù Ö ÒØ Ø Ø ØÖ Ø Ñ Ò ÐÛ Ý Ò Ø Ø Ø Ø Ö Ñ Ð Ø Ø Ø ÑÑ Ø ÐÝ Ø Ö ÐÐ Ò ØÖÙØ ÓÒ º º Ù Ø ÓÖ ÒØ Ö Ò ÔÖ Ø µº ÁÒ Ø Ø Ø Ø Ñ Ò ³ Ö ÙÑ ÒØ Ö Ø Ö ÓÐ ÒÓÛÒ ÒÙÑ Ö Ó Ú Ð Ö ÙÑ ÒØ º Ì ÒÙÑ Ö Ú Ò Ô Ö Ñ Ø Ö ØÓ Ø Ö ÓÐÐ ØÓÖº ÆÓØ Ø Ø Ø ØÙ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ñ Ò ÓÙÐ Ö Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò ÒÓÖÑ Ð Ü ÙØ ÓÒº ÓÐÐÓÛ Ò Ù Ø ÓÒ Ó ¾ Û Ö Ø Ù Ó ÔÓ ÒØ ÓÖ Ø ÖØ Ò Ø ØÙ Ð Ö ÓÐÐ Ø ÓÒº Ì Ø «Ø Ó ØÓÖ Ò Ø ÙÖÖ ÒØ Ñ Ò Ø Ø Ø Ö Ø Ö µ Ò Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ Ø ÓÒ Û Ñ Ø Ù ÕÙ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÑÓÖ ÙÒ ÓÖÑ Ù ÒÓ Ô Ð Ò Ð Ò ÓÖ Ø ÙÖÖ ÒØ Ø Ø Ò Ò ½ µº Ø Ö Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ø ÙÔ Ø Ö Ø Ö Ö ÙÑ ÒØ Ö Ø Ö ÐÓ Ð Ò ØÖ Ð Ø ÔÓ ÒØ Ö µ Ö Ö ØÓÖ ÖÓÑ Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò Ø Ó ÔÓ ÒØ ÔÓÔÔ º Ì Ó Ø ÓÚ Ö Ò Ð Ð º Ì ØÓÔ Ð Ú Ð ÔÖÓ ÙÖ Ó Ø ÓÐÐ ØÓÖ ÐÓÓ Ð Ø ÓÐÐ Ø Ø Ö Øݵ ß Ú Ø Ñ Ò Ö Ø Ö Ò Ò Û Ó ÔÓ ÒØ Ñ Ö Ð Ó Ø Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ò Ù Ð Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ø Ø ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ø ÐÝ ÙÔ Ø Ò ÔÓ ÒØ Ö ØÓ Ø Ö ÐÓ Ø Ó Ø ÓÑÔ Ø Ø ØÖ Ð Ò ÙÔ Ø ØÖ Ð ÔÓ ÒØ Ö Ò Ó ÔÓ ÒØ

4 ÙÖ ÇÚ ÖÚ Û Ó Ø Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ø ÖÓÓØ Ö Ýµ Ð Ö ØÓÖ Ø Ò Û Ñ Ò Ø Ø ÖÓÑ Ø Ó ÔÓ ÒØ Ò ÔÓÔ Ø º¾ Å Ö ²Ä Ò È Ì Ñ Ö Ò Ô ÓÒ Ø Ó Ò Ò ÐÐ Ð Ó Ø Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ Òغ Ì Ó Ø Ò Ö Ö Ò ÖÓÑ ½º Ö ÙÑ ÒØ Ú Ò Ó ÔÓ ÒØ ¾º Ô ÖÑ Ò ÒØ Ú Ö Ð ØÓÖ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò Û Ö Ø Ò º Ô ÖÑ Ò ÒØ Ú Ö Ð ØÓÖ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÐ Ö Ø Ò º ÐÓ Ð Ø ÐÐ ÓÐ Ö Ø Ò Ì Ø ÖÓÓØ Ø ÖÓÑ Û Ö ÓÙÖ Ñ Ö Ò Ô Ø ÖØ º ÙÖ Ú Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó Ø Ø Ö º Ì ÖÓÓØ Ö ÔÐ Ý Ò Ö Ý Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ø º Ì Å Ö ²Ä Ò Ô Ó ØÛÓ Ó º ÁØ Ò ÓÒ Ò ÓÒ ÓÖ ØÛÓ Ô º Ø ÓÒ µ ½º Ñ Ö Ò Ø Ð Ó Ø ¾º Ù Ð Ò Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ñ Ö Ò Û Ö ÖÚ ÓÒ Ø Ò Ø Ø ÐÐ Ó Ú ÖÝ Ó Ø Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÐÐ Ø Å Êà غ Ì Ø Ù Ý Ø ÓÑÔ Ø ÓÒ Ô ØÓ Ø ÐÐ Ö ÖÓÑ ÒÓÒ¹ Ö º ÓÖ Ò Ø Ö Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÐÐ Ø Ø Ö Þ ÖÓº Ì ÔÙÖÔÓ Ó Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò ØÓ Ð ØÓ ÙÔ Ø ÔÓ ÒØ Ö ØÓ Ø Ó Ø Û Ö ÑÓÚ ÙÖ Ò ÓÑÔ Ø ÓÒº ÐÐ ÐÐ ÓÒØ Ò Ò ÔÓ ÒØ Ö ØÓ ÖØ Ò Ó Ø Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ö Ö Ð Ò ÒØÓ Ò Ø ÖØ Ò Ø Ø Ø Ö Ø Ó Ø º ÙÖ µº Ì Ò ÔÓ ÒØ Ö Ó ÓÙÖ ÓÚ ÖÛÖ Ø Ø Ð Ø Ô ÖØ Ó Ø ÓÖ Ò Ð Ø Ö Ø Ó Ø Ó Ø ØÓ ÑÓÚ Ð Û Ö º Ì ÓÒÐÝ ÔÐ Ø Ø Ú Ð Ð Ø Ð Ø ÐÐ Ó Ø Ö ÐÓ Ø ÓÒ Òº ÁØ ÓÖ Ò ÐÐÝ ÓÒØ Ò ÔÓ ÒØ Ö Ò Ò ÒÓÛ Ù ØÓ ÔÖ ÖÚ Ø ÓÚ ÖÛÖ ØØ Ò Ô ÖØ Ó Ø Ø Ö Ø Ó Øº Ì Ø ÔÓ ÒØ Û Ö Ø ØÛ Ò ÐÐ ÓÑ ÒØ Ðº ÁÒ ÙÒ Ø¹ ÐÐ Ý Ø Ñ Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ Ù Ð ÐÐ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ º Ì Ù Ò Ó Ø Ò ÒÓØ Ø Ó Ø ÓÛÒ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ò Ø Ø Ñ Ø Ñ Ñ Ñ Ö Ó Ø Ø Ö Ø³ Òº ÅÓÖÖ ³ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÐÚ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ý Ó Ò ØÛÓ Ô ÓÚ Ö Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ò ÓÔÔÓ Ø Ö Ø ÓÒ º ÁÒ Ø ØÛ Ò¹ ÐÐ ÑÓ Ð Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ü Øº Ì Ö Û Ò Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒÚ ÒØ ÓÒ

5 ÙÖ Ù Ð Ò Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ø Ø ÐÐ Ó Ò Ó Ø Ù ØÓ ØÓÖ Ø Ó Ø Ó Ø ³ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ð Ò Ò ÐÐ Ö Ö Ò ØÓ Ø Ó Øº Ø Ú ÐÙ ÐÐ Ñ Ý Ø Ñ Ñ Ö Ó ÒÓØ Ö Ò Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Ø ÐÐ Ó Ø Ó Ø Ø ÓÖ Ò ÐÐÝ ÔÓ ÒØ ØÓº Ï Ò Ø Ú ÐÙ Û ÓÒ Ø ÒØ Ö Ø Ö Ø Ò ÔÓ ÒØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÙÒ Ò º ÙÖ ÓÛ ØÙ Ø ÓÒ Û Ø ØÛÓ Ö Ö Ò ØÓ ÑÔÐ Ø Ö Ø Ó Ø Ð Ø Ò µº Ø Ø Ò Ó Ø Å Ö ²Ä Ò Ô Ø Ö Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ø ÖØ Ò ÖÓÑ Ø Ø Ö Ø³ Ø Ò ÓÒÒ Ø Ò ÐÐ Ú ÐÙ ÐÐ Û ÔÖ Ú ÓÙ ÐÝ Ð ÔÓ ÒØ Ö ØÓ Ø Ø Ö Øº Ì Ð Ø ÐÐ Ó Ø Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò ÔÖ ÖÚ Ø ÓÖ Ò Ð Ø Ó Ø Ø Ö Øº Ç Ú ÓÙ ÐÝ Ø Ò ÖÝ ØÓ Ú Ò Ò ØÓÖ ØÓ Ø Ò Ù Ø ÖÓÑ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ð Ò º Ì ÓÑÔÐ Ý Ö ÖÚ Ò ÓÒ Ø Ø ÄÁÆà غ Ï Ò Ø Ø ÐÐ ÓÐ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ð Ò Û Ò Ö Ø Ø ÙÐص Ø ÓÐ Ø º Ø Ö Ø Ñ Ö Ò Ô Ø ØÙ Ø ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ì Ö Ð Ó Ø Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ú Ø Ö Ø ³ Å ÊÃ Ø Øº Ì Ø ³ ÄÁÆÃ Ø Ø ÑÓÚ Ò Ø Ó Ø Ö ÕÙ Ö ÙÔ Ø Ò Ö Ö Ò º ÁÒ Ø Ø Ø ÐÐ ÓÐ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Òº Ï Ò ÙÔ Û Ø ÔÓ Ð Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ò Ò Å Êà ÄÁÆÃ Ñ Ò Ò ¼ ¼ Ö Ó Ø ¼ ½ Ö Ö Ò Ö Ó Ø Ø ÐÐ ÓÐ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò ½ ¼ Ù ÙÐ Ó Ø ÙØ ÒÓØ Ö ØÐÝ Ö Ö Ò ½ ½ Ö Ö Ò Ó Ø Ø ÐÐ ÓÐ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ì ÓÒ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ñ Ý ÒÓØ Ñ Ù Ùк ÁØ Ò ÓÖ Ø ÐÓ Ð Ø ÔÓ ÒØ Ö Ø Ø Ö Ú Ò Ó ÔÓ ÒØ º Ì Ý Ñ Ý Ö Ö Ò Ö ÐÐ ÙØ Ú ØÓ ÙÔ Ø Û Ò Ø Ø ÓÑÔ Ø º º ÓÑÔ Ø²ÍÔ Ø È Ï Ø Ð Ø ÓÖ Ø ÓÑÔ Ø ÓÒ Ô ØÓ ÑÓÚ Ø Ñ Ö Ó Ø ØÓ Ø ÓØØÓÑ Ò Ó Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ô Ò Ø Ö ÓÖ Ö ÙØ Ö ÑÓÚ Ò Ô Ó ÙÒÙ Ô ØÛ Ò Ø Ñº Ø ÓÒ ÐÐÝ ÐÐ Ö Ö Ò ØÓ Ø Ö ÐÓ Ø Ó Ø Ú ØÓ ÙÔ Ø Ò Ø Ñ Ö Ò Ø ÑÙ Ø Ö Øº Ì ÓÐÐ ØÓÖ Ö Ò ½ Ù ØÛÓ¹Ô Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ ÓÑÔÖ Ò ØÓÔ¹ ÓÛÒ Ò ÓØØÓѹÙÔ Ô Ø ÖÓÙ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ Òغ ÇÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ «Ö ÒØ Ò Ø Ø Ú ÖÝØ Ò ÓÒ Ò Ò Ð ÓØØÓѹÙÔ Ô Ø ÖÓÙ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ Òغ Ì ÔÓ Ð Û Ú ÐÖ Ý Ù ÐØ Ø Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ò Ø Ñ Ö Ò Ô º ÆÓØ Ø Ø Ø ÒÓØ ÓÒÐÝ Ø Ú ÒØ Ó Ú Ò Ô ÙØ Ø Ð Ó Ð Ñ Ò Ø Ø Ò ÓÖ ØÓÔ¹ ÓÛÒ ØÖ Ú Ö Ð Ó Ø ÐÓ Ð Ø º Ñ ÒØ ÓÒ ÓÚ ÈÖÓÐÓ ÜØ Ò ÓÒ

6 ÙÖ ÍÔ Ø Ò Ö Ö Ò ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ Ø ÙÖ ÍÔ Ø Ò ÔÓ ÒØ Ö ÓÛÒ Ø ÐÓ Ð Ø Ó Ø Ò Ö ÕÙ Ö Ö ØÖ Öݹ Þ Ó Ø ÓÒ Ø ÐÓ Ð Ø º Ì Ó Ø Ö ÓÒÐÝ Ø Ø Ø Ö ÐÓÛ Ö Ò Ñ Ò Ø Ø Ð Ø ÆÙÐØ ØÓ ØÖ Ú Ö Ø Ø Ò Ø ÓÔÔÓ Ø Û Ýº ÙÖ ÓÛ Ø ÔÖÓ Ó Ñ Ö Ò ÑÓÚ Ò Ò ÙÔ Ø Ò Ò Ó Ø Ö Ö Ò ÖÓÑ ÓÙØ Ø ÐÓ Ð Ø º ÙÖ ÓÛ Ø Ú ÖÝ Ñ Ð Ö Ó ÔÓ ÒØ Ö ÒØ ÖÒ Ð ØÓ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Û Ö Ø Ø Ö Ø ÓÐ Ö Ø Ò Ø Ö Ö Ò º ÈÓ ÒØ Ö Ó Ò ÖÓÑ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ØÓ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ò ÙÔÛ Ö Ö ¹ Ø ÓÒ Ú ØÓ Ò Ð «Ö ÒØÐݺ Ì Ö ÓÒ Ø Ø Û ÙÔ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ö Ø Ø Ñ Ø Ñ Û ÑÓÚ Ø Ø Ö Ø Ó Øº ÙØ Ò Ø Ø Ö Ö Ò ÑÓÚ ÓÖ Ø Ø Ö Ø ÑÓÚ Û ÛÓÙÐ ØÖÓÝ Ø Ö ÐÓ Ø ÓÒ Òº Ì ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ð Ý Ø Ù Ð Ò Ó Ø Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ð Ò ÙÒØ Ð Ø Ö Ø Ö Ö Ò Ò ÑÓÚ ØÓ Ø Ò Û ÐÓ Ø ÓÒº Ì Ñ Ò Ø Ø Û Ú ØÓ ÓÖ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ö Ò Ô Ò Ø ÓÐ Û ÓÒÐÝ Ø Ø Å ÊÃ Ø Ò Ø Ø Ö Ø Ø Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ò Ø Ø Ý Ð Ò º ÁÒ Ø ÓÑÔ Ø²ÍÔ Ø Ô Ø Ð Ò Ö Ø Ø Ö Ø Ö Ö Ò Ò ÑÓÚ º Ï Ò Ø Ø Ö Ø ÑÓÚ Ð Ø Ö ÓÒ Ø Ö Ö Ò Ò ÙÔ Ø Ò Ø ÔÖÓÔ Ö ÔÐ º Ì ÔÖÓ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ò ÐÝ Ò ÓÑÔ Ø Ò Ñ Ø Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÔÖ ÒØ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø Þ Ó Ø Û ÓÐ ÓÐÐ Ø Ö º º Ö ÒÓÒ¹ Ö µ Û Ð ÓÔÝ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ô Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó ÒÓÒ¹ Ö º ÀÓÛ Ú Ö Û Û ÐÐ ÓÛ Ø Ø Ø ÓÒ Ö ÐÝ Ö Ù Ø ÓÒ Ø ÒØ ØÓÖ ÒÚÓÐÚ º ÓÖ Ö Ð Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Û ÓÒ Ö Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø ÐÓ ÔÓ Ð ØÓ ÓÙÖ ÙØ ÓÒ Ø ÙÒ Ø¹ ÐÐ ÑÓ Ðº ÁØ Ø Ö ÓÖ Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ Ò ½ ÙØ Ù Ò

7 ÙÖ ÍÔ Ø Ò Ò ÙÔÛ Ö ÔÓ ÒØ Ö Ò Ø ÐÓ Ð Ø Ø Ò Ö Ö ÙÖ Ú Ñ Ö Ò ½º ØÖ Ú Ö ÐÐ Ö Ð Ó Ø Ò Ø Ñ Ö Ø Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ¾º ØÖ Ú Ö ÖÓÓØ Ø Ò Ò ÖØ ÖÓÓØ ÔÓ ÒØ Ö ÒØÓ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ö ØØ Ò Ñ Ö Ø Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ º Ò Ø ÐÓ Ð Ø ØÓÔ¹ ÓÛÒ Ò ÖØ ÙÔÛ Ö ÔÓ ÒØ Ö ÒØÓ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÙÔ Ø Ø Ô ÖØ Ð Ò Û Ò Ô Ò Ø Ø Ö Ø º Ò Ø ÐÓ Ð Ø ÓØØÓѹÙÔ Ò ÖØ ÓÛÒ¹ÔÓ ÒØ Ö ÒØÓ Ö ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ò ÙÔ Ø Ø Ñ Û Ò Ö Ò Ø Ø Ö Øº ÅÓÚ ÒÓÒ¹ Ö Ó Ø ÓÛÒ Ø Ø º Ï Ö Ø ÓÒ Ö Ø «ÓÖØ ÓÖ Ñ Ö Ò Ò ÙÔ Ø Ò Ö Ö Ò Ò Ø ÖÑ Ó Ñ ÑÓÖÝ º Ä Ø Ê Ô Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÓÓØ ÐÐ Ø Ø ÓÐ ÔÓ ÒØ Ö ÒØÓ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ ¹ Ñ ÒØ Ê Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓØ Ö ÖÓÓØ ÐÐ Ë Ô Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓÒ¹ Ö ÔÓ ÒØ Ö ÖÓÑ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ ÒØÓ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÙÑ ÒØ Ó ÒÓÒ¹ Ö ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ø ÙÒ Ø¹ ÐÐ ÑÓ Ð Û Ø ¾Ê Ö ¾Ê ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò»ÙÒÑ Ö Ò Ò Ø ØÛÓ ÖÓÓØ Ò Ê Ô Ö Ê Ô ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò ÙÒÑ Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÙÔ Ø Ò ÔÓ ÒØ Ö ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ Ø ÒØÓ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ë Ô Ö Ë Ô ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÙÔ Ø Ò ÒØ ÖÒ Ð ÔÓ ÒØ Ö Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ö ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò Ö ÙÑ ÒØ ÓÖ ÓÑÔ Ø Ò Ð Ø Ë Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÖÚ Ú Ò ÐÓ Ð Ø Ó Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ó Ø º Ì Ò Û Ò ¾Ë Ö Ë ÛÖ Ø ÓÖ ÒÒ Ò Ò ÑÓÚ Ò Ø Ó Ø ¾ Ö ØÓ Ø Ø Ò Ô Ø Ö Ó Ø Ì Ö ÙÐØ Ò ØÓØ Ð Ó ÙÒ Ø Ö ¾Ê Ê Ô Ë Ô ¾Ë ¾ ÙÒ Ø Û ¾Ê Ê Ô Ë Ô Ë ÓÖ Ø ØÛ Ò¹ ÐÐ ÑÓ Ð Ø Ò ÐÝ Ñ Ð Öº ÆÓØ Ø Ø ÓÚ Û Ö ÓÙÒØ Ò Ö»ÛÖ Ø ÓÖ Ò Ð ÐÐ Û Ð Ø ØÓØ Ð Ø ÓÙÔ ØÛ Ø Ô Ø Ø Ò Ý Ø ÙÒ Ø¹ ÐÐ ÑÓ Ðº ¾Ê Ö ¾Ê ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò»ÙÒÑ Ö Ò Ø ÖÓÓØ Ø Ê Ô Ö Ê Ô ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò ÙÒÑ Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÙÔ Ø Ò ÔÓ ÒØ Ö ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ Ø ÒØÓ Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ

8 Ò Ñ Ö ÓÐк Ê Ê Ô Ë Ô Ë ÓÝ Ö ½ ½¼ ¼ ½ ½¼ ½½ ½ ¾ ÖÓÛ ½ ½ ¾ ¾½ ¾ ¾ ¼ ¾¼¼ ½ ¾½ ¼ ½¼¾¼ ½ ¼ ¼ ¼ ËÔÖ Ø ½ ½ ¾ ¼ ½¾ ÈÐÑ ÓÑÔ Ð Ö ¾ ¾½ ¼ ¼ ½ ¼ ÌÓ Ô ½¼ ¾½ ¾ ¼ ¾¼ ÌÔ ¾½ ½ ½ ¼ ¾ ½ Ø ½ ½ ½ ¾ ½ ¼ ¼ Ì ÓÖ Ñ ÈÖÓÚ Ö ¾ ½ ½ ¾ ¾ ÙÖ ÊÓÓØ ÈÓ ÒØ Ö ËÙÖÚ ÚÓÖ Ò Ö ÐÐ Ë Ô Ö Ë Ô ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò Ð Ò Ò Ò ÙÔ Ø Ò ÒØ ÖÒ Ð ÔÓ ÒØ Ö Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ñ ÒØ Ö ÛÖ Ø ÓÖ Ñ Ö Ò Ø Ø Ó Ö ÙÑ ÒØ ¾Ë Ö ¾Ë ÛÖ Ø ÓÖ ÑÓÚ Ò Ø Ò Ú ÐÙ Ó Ø Ù ÙÐ Ó Ø Ö ØÓ Ø Ø Ø Ø Ò Ô Ö Ó Ø Ì Ö ÙÐØ Ò ØÓØ Ð Ó ØÛ Ò Ö ¾Ê Ê Ô Ë Ô ¾Ë ÙÒ Ø Ö Ê Ô ØÛ Ò Û ¾Ê Ê Ô Ë Ô ¾Ë ÙÒ Ø Û Ê Ô Ë Ô Ë ÙÖ Ú Ø Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ ÒÙÑ Ö Ó ÒÓÒØÖ Ú Ð Ò Ñ Ö ÔÖÓ Ö Ñ ½ º ÁØ ØÙÖÒ ÓÙØ Ø Ø Ô Ø Ø Ø Ø Ø ÐÐ Ø Ö Ö ØÛ Ð Ö Ò Ø ØÛ Ò¹ ÐÐ ÑÓ Ð Ø Ö ÓÐÐ ØÓÖ ÒÓØ Ò Ö ÐÝ ÐÓÛ Ö Ø Ò Ø ÓÙÒØ ÖÔ ÖØ Ò Ø ÙÒ Ø¹ ÐÐ ÑÓ Ðº Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ö ÓÒ Ò Ø Ø Ø Ö ÓÒÐÝ ÓÒ ØÓ Ú ÖÝ Ö Ó Ø Û Ð Ø ÙÒ Ø¹ ÐÐ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó ØÛÓ Ø Ù ÓÑÔÖÓÑ Ò Ø Ú ÒØ Ó Ú Ò ÓÒÐÝ Ð ¹ Þ Ó Ø µº ÓÖ ÐÐ Ò Ñ Ö Ú Ò Ø ØÛ Ò ÐÐ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ð Ö º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ÑÓÚ Ò Ø Ù ÙÐ Ó Ø Ö ÕÙ Ö ØÛÓ ÓÒ ÙØ Ú ÛÖ Ø ÓÖ Ø ØÛ Ò ÐÐ ÙØ ÓÒÐÝ Ò Ð ÓÒ ÓÖ Ø ÙÒ Ø Ðк ÏÖ Ø Ò ÓÒ ÙØ Ú Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ Ø ÓÒ ÓÛ Ú Ö Ù Ù ÐÐÝ ÑÔÐ Ñ ÒØ Æ ÒØÐÝ Ò ÑÓ ÖÒ Ö Û Ö Ø Ù Ö Ù Ò Ø Ò Ø Ú ÑÔ Øº ÁÒ ÙÑÑ ÖÝ ÓÖ Ø Ò Ñ Ö Û Ø ÑÓÖ Ø Ò ÓÙØ ¼ Ô Ö ÒØ Ö Ö Ø Ó Ø ØÛ Ò ÐÐ Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ð Ñ ÑÓÖÝ Ö Ò ÛÖ Ø µ Ø Ò Ø ÙÒ Ø ÐÐ Ð ÓÖ Ø Ñº Î ÖØÙ Ð ØÖ Ò Ì Ñ Ö Ò Ô Ö Ò ½ Ò ØÛÓ Ô Ø ÖÓÙ Ø ÖÓÓØ Øº Ì Ù ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÐÐ Ö Ñ Ö Ò Ø Ö Ø Ò ÙÒÑ Ö Ò Ø ÓÒ Ô º ÆÓØ Ø Ø Ø Ñ Ö Ö ÒÓØ Ö ÐÐÝ ÒØ Ð Ò ÒÓ Ö ÓÐÐ Ø Ò Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø º Ì Ö Ù ÓÐ ÐÝ ½º ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ØÖ Ú Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ Ý Ñ Ö Ò Ø ÐÖ Ý Ú Ø ÐÐ ¾º ØÓ Ò Ð ÖÐÝ Ö Ø Ó ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ú Ö Ð Ì Ö Ø Ù Ò ÚÓ Ý ÑÔÐÓÝ Ò «Ö ÒØ ØÖ Ú Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø ÙØÓÑ Ø ¹ ÐÐÝ Ô ØÖ Ó Ø Ú Ø Ô ÖØ Ó ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ º ½ Ì Ö ÓÐÐ ØÓÖ Û ØÖ Ö Û Ò Ú Ö ÝØ Ó ÐÓ Ð Ø Û Ö Ù ÙÔ

9 Ò Ñ Ö Î ÖØÙ Ð ØÖ Ò ÒÓÒ ÐÓ Ð ÓÒÐÝ ÙÐÐ ÓÝ Ö ½ ¾ ½ ¾ ¼ ± ½ ¾ ¼ ± ÖÓÛ ¾¼¼ ¾¼¼ ¼ ± ¾¼½ ¾ ¼º ± ¼¾ ¼ ¼ ¼º¼ ± ¾ ½¼º¼ ± ËÔÖ Ø ½¾ ½¾ ¼ ± ¼ º ± ÈÐÑ ÓÑÔ Ð Ö ½ ¼ ½ ¼ ¼ ± ½ ¾ ¾¼ ½º ± ÌÓ Ô ¾ ¼ ¾¼ ¾ ¼ ¾¼ ¼ ± ¾ ¼ ¾¼ ¼ ± ÌÔ ¾ ½º ± ½ ½¾ º ± Ø ¼ ¼ ¼ ± ¼ ¼ ± Ì ÓÖ Ñ ÈÖÓÚ Ö ¼¾ ¾ ¼º¼ ± ½½ ¼º ± ÙÖ «Ø Ó Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ò ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÐÐ Ø ÝØ Ï Ò ÓÒ ØÓ ÖÓÔ ÖÐÝ Ö Ø Ó ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ú Ö Ð Ø Ò ÒÓ Ñ Ö Ò Ò ØÓ ÓÒ Ò Ø ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø Ò Ø ØÛÓ Ô Ò ÓÐÐ Ô ÒØÓ Ò Ð ÓÒ º Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ØÛ Ò ÐÐ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ù ØÓ ØÛ Ò ¼ Ö Ê Ê Ô Ë Ô ¾Ë ØÛ Ò ¼ Û Ê Ô Ë Ô ¾Ë Ì Û ÐÐ Ô ÙÔ Ø Ñ Ö Ò ÔÖÓ ÙØ Û ÐÐ Ö Ù Ø ÑÓÙÒØ Ó ÓÐÐ Ø Ö ÓÖ ÓÑ ÔÖÓ Ö Ñ º ÌÓ Ø Ò Ó ÓÛ ÑÙ ÐÓ Ø Ý Ø ÑÔÐ Ø ÓÒ Û Ú Ñ ÙÖ ÓÙÖ Ò Ñ Ö Û Ø Ø Ö «Ö ÒØ Ú Ö ÒØ Ó Ø Ö ÓÐÐ ØÓÖ ÙÖ µº Ì Ö Ø ÓÒ Ó ÒÓ Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ò Ø ÐÐ Ø ÓÒ ÓÒ Ù Ø ÑÔÐ Ð ÓÖ Ø Ñ º º ÓÒÐÝ Ú Ö Ð ÓÒ Ø ÐÓ Ð Ø Ò ÖÐÝ Ö Øµ Ò Ø Ø Ö ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ ÙÐÐ Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ò º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø Ñ Ø Ø Ø ÑÓÖ ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ó ÖÐÝ Ö ØØ Ò ÓÒ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ú Ö Ð Ø Ò ÓÒ ÐÓ Ð Ø Ú Ö Ð Û ÚÓÖ Ø ÙÐÐ Ú Ö Òغ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ÓÖ Ñ ÒÝ ÔÖÓ Ö Ñ Ú ÖØÙ Ð ØÖ Ò Ó ÒÓØ Ú ÒÝ «Ø Ø ÐÐ Ò Ø ÓÒ Ô Ø ÖÓÙ Ø ÖÓÓØ ÓÒ Ò Ú Òº ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Á ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò Å Å Ö ÓÖ Ñ ÒÝ ÖÙ Ø ÙÐ Ù ÓÒ º Ì Ò Ö Ð Ó Ù ØÓ Ð Ü Ò Ö À ÖÓÐ Ò ÑÑ ÒÙ Ð Ú Ò ÊÓ ÙÑ ÓÖ Ö Ò Ò ÓÑÑ ÒØ Ò ÖÐ Ö Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ô Ô Öº

10 Ê Ö Ò ½ ú ÔÔÐ Ý Åº ÖÐ ÓÒ ËºÀ Ö ºË Ð Ò Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ Ï Å ËÁ Ë Ê Ö Ê ÔÓÖØ Ê ¼¼ ½ ¾ º Ö ÐÙÒ Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÌÖ ÍÈÅ ÁÄ Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ Ñ Ö ½ º Ö º Ò Ø ÇºÊ ÓÙÜ ÄºÍÒ ÖÓ Å ÄÁ Å ÑÓÖÝ Û Ø Ê Ð¹Ì Ñ Ö ÓÐÐ ØÓÖ ÓÖ ÁÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ò ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÈÖÓº Ö ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ÅºÅ Ö º ÓÙÒ º Ò Èº Ù Ö Ò Êº Ò Ö ºÀ ÒÖÝ Î ÐÐ Ò ÙÚ ºÀ ÖÓÐ ÈºÃ Ý ºÈ Ö Þ ºÚºÊÓ ÙÑ ÂºË ÑÔ Ë ÈÁ ¹ Ò ÜØ Ò Ð ÈÖÓÐÓ ËÝ Ø Ñ ÈÖÓº Ó Ø Áº ÏÓÖÐ ÓÑÔÙØ Ö ÓÒ Ö ³ Á ÁÈ Ë Ò Ö Ò Ó ºÄºÅÓÖÖ Ì Ñ ¹ Ò ËÔ ¹ Æ ÒØ Ö ÓÑÔ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Åº ÎÓк¾½ ÆÓº ÔÔº ¾¹ º È ØØÓÑÚ Ð Åº ÖÙÝÒÓÓ º º Ï ÐÐ Ñ ÌÓÛ Ö Ê Ð Ì Ñ Ö ÓÐÐ ØÓÖ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÈÖÓº ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÄÓ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ÔÔº ½ ¹½ ÀºÌÓÙ Ø ÈÖÓÐÓ Ö ÓÐÐ ØÓÖ ÓÖ ÕÙ Ö Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë» Ù Ù Ø ½ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖ¹ Ò Ö Ð Ý Ú Àº º Ï ÖÖ Ò Ò ØÖ Ø ÈÖÓÐÓ ÁÒ ØÖÙØ ÓÒ Ë Ø Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ØÒ ¼ ËÊÁ ÇØÓ Ö ½

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/ v1 ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ¹ ÜØ Ò Ú ÒØÖÓÔ Ô Ö Ñ Ø Ö q ź˺ Ê Ò ÎºËº Ñ Ö Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Á Ç ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ ½¼¹½ Ú ÖÓ ÈÓÖØÙ Ð arxiv:cond-mat/518v1 [cond-mat.stat-mech] 9 Dec 5 ʺ˺ Ë ÖØ ÓÙÖ Ò ÁºËº ÇÐ Ú

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ

ËÌ Ì ¾¼½¼» ¾¼¼ ËØ Ø Ø Ð Å Ø Ó Ò ÓÑÔÙØ Ò ½ ¾ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Å Ò³ Û ÒÒ Ò Ø Ñ Ò Ø Ó ØÓÒ Å Ö Ø ÓÒ ½ ¹ ¼ Ä Ò Ö Ê Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ä ØÙÖ Â Òº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ Ã Ø ÓÛÐ ËÀ ËÌ̾¼½¼»¾¼¼ ËØØ ØÐ ÅØÓ Ò ÓÑÔÙØÒ ½ ¾ ÒÓØÖ ÜÑÔÐ ÅÒ³ ÛÒÒÒ ØÑ Ò Ø Ó ØÓÒ ÅÖØÓÒ ½¹ ¼ ÄÒÖ ÊÖ ÓÒ ÓÒØÒÙ ÄØÙÖ ÂÒº ¼ ¹ º ½ ¾¼½ ÃØ ÓÛÐ ËÀ ¹¼¾ عÓÛÐ ÙÓÛºÙ ÈÖØÓÒ Ù Ò Ò ØÑØ ÖÖ ¹ ÓÒ ÐÒ ÜÑÔÐ ÏØ Ø ÔÖØ ÈÀ ÓÖ ÓÙÒØÖÝ ÛØ ÈÈ

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº ØÖ Ø ¹ Ö ÓÒ Ò Êµ ÓÑ Ø Ñ Ð Ó ÐÐ Ö ÓÒ Ò Ý Ö Ñ Ñ¹ Ö

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑ Ö Ó ÈÓÖØ Ô Ö Ó Ò Ó Å Ò ØÓ ½ º½ ÍÑ Ñ Ö ÙÐ Ó ÔÖÓ ÙÒ Ó ÒÓ ÓÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn