Prithvi Lakshya Final

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Prithvi Lakshya Final"

Bản ghi

1 ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple Ò«ÚÁ Á È Â Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È Á» À ÙÈ ΩÓπ «Ï appleâª È Ú Á : ÏØ Û Á Áappleº  ÈÀÙÈÒ Ïπ appleº «Øapple Ò ª È Ò ªfi «z : ª : Í Îπ Ò Â Øapple ª Â Ï apple È Ú appleâ : Ó apple Á Ò Â ÁÿÁ»apple, Ø ΩappleÂ-ÁÙ Â «ÁÙ «Èº ÍÀapple «Ò apple, Ù Ù Â apple Á «Â apple ªfi «Á z«: Í Ï Ó«Ò Ê appleø Ùz Ù ª Ì appleâ Ùz Ù «Á Ú Ú «ÚÂapple ª Ì appleâ Ùz Ù «Á apple È apple

2 ««Á π πû ( «Ú-È apple appleø apple) Keh Dio Uss Kuri Nu Songs/Poems/ Poetic Play/ago/Bambiha/Suhag/ Giddha welcoming Daughters, forbidding Female Foeticide/Infanticide and Empowering women by Dr. Gurminder Sidhu # 658, Phase 3, B-1, Mohali (S.A.S. Nagar) , Punjab (India) Phone : Res : , Mobile : , ISBN : Rs. 200/-. πapple«óßáapple «æë± Í Ï ÌÚÈ, «Ë 2016 Printed and Bound In India Published by Chetna Parkashan PUNABI BHAWAN, LUDHIANA (Pb.) INDIA Ph , , (M) , Website : Sub Off. : Qila Road, Opp. Bus Stand, KOTKAPURA (Pb.) INDIA Ph. : Printer : R.K. Offset, Delhi * All rights reserved This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior written consent in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photo copying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the publisher of this book.

3 Í Ó apple. ÏÒÁ Ú «ÿ «apple «Û Ë ª Ï Á «Óπ«Ó «Úº ÏÒ««Á Á apple Óπ«Ó «Úº Ó apple ÁÓª È Ò ÁÓ «ÓÒ Â appleá È Â Ó apple ʺ apple ÍÀappleª «Úº ÂÙ Â «Ó Á Á» ÌappleÁ È ««Á π πû, Ó Øapple Ø«È apple appleø æ π Ï πâ, π Øapple appleø«è apple È Û, È «apple Í Ú, ˇ ÎßË Í Ú È «apple fiπ «ÂÒª µ ÛØ«È apple

4 ÂappleÂ Ï ««Á Û AA «ıâ «Ú«Á appleê ª Á Ȫ AC Ȫ apple ª ÂØ Á Û Òº Ú apple BA ( Ó Ó/Íz«ÂÔØ Â «Úº ÚappleÂ Ò «Ú- Û ª) ÓÀ È Â± Ó apple Óª! BI ( «È / «È -Ìapple» º«Â «ıò Úapple Á, Á, ÏÒ Â apple ª Øapple ÒÓª «ıò»fi Á Íz appleè «Á Á Â) ± «appleº «Ú Û «Úº CA È! Ó Ó È! CC È Â± «º ª ÍÛ ª Ó! CE «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! CF Ò appleø-ò apple Ø ª ª CG  apple Ò ı Ù ª Á ÈˆÓ Ï ª CI Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª È ºÁ Ïapple ª Ó! DB Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á DC ««Ú ª Ø π Á appleπáè DE ØÒ Ò«Á ª ª Á  DG Á Ì ºÒ È Ë ª Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á DH ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª DI ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª EA ««Á Û EC È apple ÓØ Á Ȫ, ÚÂȪ Ú «Ò! ED ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È À EF ÓÀ ÂÀ È Á EG º ÏÁÈ Â! ÓÀ  apple Á EH Ó È! ÓÀ È appleè EI πºò ËappleÂ Ù Ó Á ª FA ( «Ú-Óπ ÏÒ / Ó appleø «Úº ÍÛ È Ò «Ú ڪ) Ë Á ÈÓ FC  apple «ºÊ? FF apple «Âª Ø Ø! FH Û ª Á Ú Û Ø Â È «Ò GB Ïappleª Á Ù Ù GD ΩappleÂ! ΩappleÂ! GF Â Ï Âª GH Ï -ÓπÒ Ø«Ù apple Ï À, Ï «Á ª Á Í«apple Á apple Ó apple ºÂ HB º Á apple»ïapple» HD º«Ò HF ÈÚ «ÁÙ ÈÚ ÂÈ HH

5 ÒßÏ apple Ú! (ÒØ Âª/ÒØ È ª Â Ë «appleâ Í Ù apple ª) Ë Ò ÒØapple «º Ò Ò apple Á Ó Úª Â Ë ª appleˇ ÏÀ ª È Ó! ºÍ Ø-«Í! Ï! Ø π - «Û ª Á Ï Ú Û ª Á ÿøû ØÒ Á Â- Û ª Á appleá apple «Ú È -«º Ï» Ó Á «Ú È - º Á ª Ú ª È ÂØÛ Ï Ï «ºË IA IC IE IF IH AAC AAG ABC ABD Ú Â Ú,  Á «Ú ª Á ÁπÙÓ Ú, Á Ú ÓµÊ «Ø æò Ï È apple Ï πâ «ÒÓ Â Ï πâ «apple Ú, ÓÙ Òª Ï Ò «Ø æò Ï

6 ««Á Û Á ª ÂØ ºÒ apple Ë ª Ó appleè Á apple Â, appleì «Úº Ó apple Á Á ª»Òª «ÓÒ apple Ï Â «Ú apple Ò apple»í Ë appleè apple ÀÕ Û ª È ª ÿ ª È «Ó𠫪 «Ú Ò Óπ«appleª È «ÓÒ apple ªÕ Ò apple»í Û ª Ú Â ª Òº ª È, Ú ª Òº ª È Õ Èª È Ò Á Û Û, ÙÒ Ò apple ª, ÏÒ Â appleª, º«Â Úª Á ª Ú appleá ª appleø Ó Á «º Ò» Á ª È Õ Øapple Ï Â fi Ú Íapple «apple À, «È «Á Á ÚªÍÈ Úª ØÒ apple «ÁºÂÀÕ «Á «Âª º ÂØ Ò Í«Òª Ø «ÁØ Ò apple ± Ë ª Ò apple Í Ï Õ ÓÀ Â Ó apple ÚÈ Ê : ÏÒÁ Ú «ÿ «apple AIHH ÂØ «ÎÒ «Úº Ù «ÓÒ ª Ø Ë ª Ï Ò º - Ø Á Øapple Ò «apple ÀÕ Íapple Ó Á Ï Ó apple Ó È«Â ÏÁÒ È, Û º ª «Úº Ó apple ª apple ª Ë ª Ï apple Áπ Í Á apple«á È, Ï appleª, Á»appleÁappleÙÈ Êª- ʪ πº «È -Ìapple» ª Á ª ΩÒÈ Â Ú appleª «Á Á È, apple Òª-Ϻ ª, ÙȪ- º«ª, Òª- πapple «ª, Ó «Áappleª- appleáπ «apple ª, ÔÂ Ó «È ª- Í Ҫ «Úº º ª «Á ª Á ª Ϻ ª Ó Á «apple Ï Á ª È Õ Ë ª Á «Ï Áapple Ó, º«Ì  ÂÏ Á «Óπ Ó Âº ÒÀ, «Á Á «Òº ÁÀÕ «Ó ÂØ Ï À ª Í Øapple Íz appleè Í, Û ª Ï Á ª Òª Øapple Ó Ï»Â appleè ª ÍÀ ª, «Â «apple ª appleø Ú Ò «Ê apple Øapple «Âº appleè ÍÀ Õ Û ª ÏÒÚ È appleè Í, Ȫ «Í «ÏÒ È Áπapple È, apple º«Â apple Á Ó apple Á ª ÈÕ Ó «Í ª Á È «Úº Ú «Â Í Í «Ë ª Ó appleè Á «Ø «ıωîè È «Èº Ò Á È, Ȫ Ò «Èº ÂΩapple Â Ú Â Í»apple Ó, Í»apple Á Ù Ò Ú Õ Û ª È Ò È Ú Á À, Û ª È Ò ÚÈ Ï Á ÀÕ ÓÈ º Ø ÏÁÒ Ò «Â Ì ÂØ apple apple ËÈ ÀÕ «ˆ ª, Ó ª, «Ï Ò Ú «Ò ª apple ÓȪ Á È «apple ª Ø«È ª «Úº «ÒÙ Øapple Ó apple Á Ú appleωùè «Ï appleè Á Ó Ò appleº Á ÀÕ «Ò Û ª Á Ú Â appleè Ú Ò ª, Ȫ ÂÈØ ÓÈØ Â Û ª appleè Ú Ò ª  «apple Â Ò «Ó Ú apple Ò Âª πë appleè Ò Íz appleè Á Ú Ò ª «apple⪠Á «Ú apple «Îapple Í ÓappleºÊ È apple «apple ªÕ : apple«ó Áapple «ºË» #FEH, Î -C, Ï -A, ÓØ Ò (Ì appleâ) ÓØÏ Ò : Blogs : gurmindersidhu.blogspot.com drgurminder.blogspot.com drgurmindersidhu.blogspot.com ««Á π πû / AA ««Á π πû / AB

7 «ıâ «Ú«Á appleê ª Á Ȫ ««È Ìapple» º«Â «apple Á À? «Í apple «Ú«Á appleê! Ó Ù ı Ù apple Ø! º  «Ï Â Ì apple Ó Ò Ï apple Áº À, «Ï apple Â È Ò ºÒ appleè «Ò Ú apple»apple À ««ºÒ  «Óº«È Ò»fi ÍÀ ÀÕ Á ª «Â Ì Ï Â «Ó Ú apple Ϻ Ø, ºÒ  «Ó Ú apple «Ú Â Ï È ÀÕ ««Á È «ÁØ Í«Òª Í Һ «ºÒ Ø ÓπÙ«Ò Ú Ò À ª Á Í«Òª appleø -Ê Ó apple ÒÀ Á ÀÕ Â Á Ù Á ÍÈ apple Ø, º ºÒ  «È Á ËπºÍ «ÓÒ apple À, «ÚÁÚ Á Á «ÓÒ apple À, «Í Á Í «ÓÒ «apple À,  ºÒ ÎπºÒ Ï «ÛÈ ÀÕ Â ı»ï ÍÛ Ø, Âappleº ª appleø, Ï Â ÚË Ê «Í ØÚØ Â ı Ù Ò «Á ÚØ, «Âapple ª Â Ó Ó -Í Í, «appleùâ Á apple-áø Â, ª - Úª «Á È, ÏÒ«ÂØ Ú ÚË Õ Íapple Ò Â «Âapple ª apple ª ı Ù Ò «Á «Úº Ï Â apple ª appleπ Ú ª ª È, «Â «È ØÚ ««Á Øapple ÚË Ø Á ʪ Øapple ÏÁÂapple Ø Õ «Ò Ú Â Á ÒØÛ À «Â Ȫ appleπ Ú ª ÂØ» appleú «Ú! ª Â Í Ï Â ÓfiÁ apple Ø,»Ò Ò «Úº Ú Í«Û Ø, «appleèà Ú apple»apple ØÒ Á ØÚØ,.Ú «Á Ú Á Á,  ÍÂ Ø À «Èª ÓπÙ«Òª Ï apple, «Ú ÒØÏÒ-Ú apple«ó Ï apple ÍÛ Á - π Á, «Íª fi È Â Âª È È Ø Á È, «Ú appleπº º, ÈÚ È Ò Âª «ÏappleÏ Á Á À, «Ú Øapple Ó «Ò ª Ï apple Ú Á ØÚØ Â Ù «Á «È Ìapple» º«Â Ï apple Ú Õ ««Ï  «Ó Óº«À, «Íª È appleø«âª ÏÛ «Ì È «º «Èº Ò Õ Ïº«!  Á «ÓÈ º Óª Á Í «Úº Ø ÈÓ ÒÀ ÁÀ, Á appleìá È «Úº «Ú «Â ÁÀ, Í«Òª ª ««Èº «ØÒ «ÁÀ, «Îapple Úº Úº Ï Âappleª «Ú Ø «Èº Ò Â apple ÏÈ ÈΩ Ó «È ª «Úº Í»apple Ϻ Ï ÈÓ ÒÀ Á ÀÕ Óª Á appleì «Úº ÁØ «ÁÀ ª «Î (Foetus) «ªÁÀ, Í«Ò ª ª «Úº «À Ïapple (Embryo) Á À Ô È «Ìapple».. appleì Á Í«Ò C-D Ó È Í»apple Ø Âº «Á apple Ï ªÁ È, ÂØ Ï Á ª ÚËÁ -ÎπÒÁ ÈÕ «Ìapple» «Á Á ÁÀ, ËÛ Á «ÁÒ Ú Ò, «Ú«È ª «Ú «Á È ««π È Ú ÒÀ Á ÁÀÕ Ó «Úº «º ÏÁapple  ºÒ Í À ««Óapple Â Ò apple - ± appleú «Ò ªÁÀ  «Ìapple» «È ØÚ Âª appleì-í  (Abortion) apple ÂÓ apple «ÁºÂ ªÁÀ, ««È -Ìapple» º«Â «Á È Õ apple apple ÂΩapple  Ìapple» -«Èapple  Ìapple» - º«Â µâ Í Ï Á À, «Ò ÒØ «appleó Ò -«Í appleá È Õ «È apple ª Ϻ Ó «Í Ø Ó apple «Á Á È ª «Â «Á Ëapple Ëapple πº «Á Á È Õ Â apple»apple ÍÛ Á - π Á ØÚØ «Ø «ª ıïappleª, Á»appleÁappleÙÈ µâ Ú Á Á ØÚØ «ÁÒ- Ï ± Â Ú appleªõ  «Ú Ø Ï Â Ø Óapple Á Ø, Ï Â Ó»Ó, ÏÛ ÈappleÓ-«ÁÒª Ú Ò, Ø «ª Ï apple«ó ÿ È Úª Ï apple Áº ÏÛ Â, ÏÛ appleº  ÀÕ Â «Ú Ø Ï Â Ú È ªÁ Ø, «««Úº Ú À Ïapple (Embryo) Á À, È «Ú «Â Ø» Ï È ÁÀ, Ï Â Ó Ú È ªÁ Ø, «Ø «Ú- º«Â Í Í À, Íapple Â Ò -ÁÚ Ò «º«Â Úª  ª apple ª È, Ú Ó Û -ÓØ «Â «Úº È, È ««Á π πû / AC ««Á π πû / AD

8 Úº ͺËapple  «Â Úapple «Èº «Èº «ÁÒª «Ï apple Áº Ó Ï»apple Ø ÀÕ ««ÁØ «Ì fi È Úº, È «ÚÙ Ò apple»í «Úº Ø «apple À ª «È - «Á «Úº ̱ Ò ÒÀ È, Ó «/ º«Ì apple /apple È Â / Ë apple«ó / Âapple-apple Ù apple, apple ͺËapple µâ Õ Ï ÍÈ Á ͺËapple ÒÀ Ò : «Èª Á ª ÌÀ ª È Á È «ÌÀ ª «Ú appleó Ȫ È Ò Í Ìapple Úª appleº Û Ï È Á ª È, «È ª Áπ Úª È Ò Èª Á «º Ò Á ª È, Ê Úª Â Í Ú apple Á «apple Â Ω Ú Á ª È Õ Áª appleá ª Ó Ù Í Ú apple Á πº Ó Á ª È, «appleî «Ò È.. apple Ò..«ÓØ -«Í apple Á Øapple Ó Ï»Â Á ªÁ ÀÕ «Èª Á ÌÀ È «ÈßÁ Ó È apple Á  «Èª Û ª Á Ú apple È, Ú ««Í apple «ÂØ Úªfi ª apple«ªá ª È, appleºï apple ÌÀ Ú apple  apple Ú apple ÌÀ Á Ú! Ϻ«! «º À ««È «Í apple ÌÀ Í Ú apple appleá À, Øapple Ø È apple Á Õ Â π«ø À «Â, Ú apple Á ÎπÒ, È ÓÀ Á ÍÒ Ê Ò Úª ««appleî ÎπÒ Ï Á ºÒ È, appleº, «ÂzÍ Á ºÒ À, «Û «ÌÀ Í Ú apple Á Á ÀÕ apple ÍÒ Í Ú apple Á Ò ÓÂ Ò appleá appleá À  apple fi appleè Ò ÂÂÍapple apple«á À «È Ò Á Ú apple Íz È «ÓÒ... ÁØ ÌÀ ª È Ø ª ª apple«ú appleª ØÒ? ÍÀ «È È πù Á È Á Á Ø ÓØ -«Í apple Á «appleùâ «Á Á È Õ appleº Û ª È, Ú appleª Á ª ÿøû ª Ú Âª ÌÀ ª Á ª È, Òº ª apple fiª È Ò Á «apple Ï È Á ª È, apple ÿapple Ú apple Ú Ò Á ıàapple- π Ó Á ª È, ª «Á È ÌÀ ª Úapple È Ø, appleπº È Ï«Ú appleè  º ºÒ Ó Í Ú appleª ÂØ ÌÀ ª Ø apple È Õ Â «Ú Ø Ø!  ª Ê «Ú«Á appleê ª, «Û ª Â È Ò ÍÛ Á À, Óπ Ï«Ò ª «Úº Ì ÒÀ Á À, º Á ª- Á À, Ⱥ Á ª- Á À, «Èª apple Ó ΩÒ «Úº Ï apple À, apple  À, «È Á ª ª?.. ºÒ È Ø Âª?Õ Â Òº «Ø «ÏÁapple Ï ÍÈ Ïº«? Ú È Á ͺËapple  : ÁØ Â Ú È ØÚØ, ª «Û Ú È È, Á È «apple «ÚÈ- Ê Á ÒØÛ Á À, Íapple Û ª Áª Ó apple-óπ ª ª ª «Ú Ø «Á È Ò? «Â ÚÈ ª «ÓÒ Òº Í ª È «Ò º Ì appleâ «Úº BH «ÓÒ È Óπ apple apple«õ..â ÁØ «Ú È Ø Âª Ø?.. Ø º ºÒ Ø «apple À, «Â.Ú Â «Ó - «Ó Á Á, ÏÛ «ÚÙ Ò apple»í «Úº Ø, Ï Â fi ÒÂ-ÓÒ Â, Ø Í ª Ë ª-ÌÀ ª Ï apple «ÂÚ Ú È Á Õ Ë apple«ó ͺËapple  :  Á È Á appleáú apple Ó «Áapple Ú apple»apple ªÁ ØÚØ,  ÍÂ Ø «appleáú «apple ª «Úº «Âapple Á ÂÂ Ú Ò ÙÏÁ ªÁ È, πòº «ªÁÀ, z appleπ È È Á Ú Á apple ÙÏÁ, Ø «Ó Á À, «Â Ó«apple È Ï apple ª  apple π«ø À, Ó «Áappleª «Úº apple Ó ÂØ Í«Òª  Á Ȫ «Ò ªÁÀ, «zùè ÂØ Í«Òª apple Ë Á Ȫ «Ò ªÁÀ, Á Ú ª Á apple ËÈ Â ªÁ À, Ȫ Á Ȫ  Úapple appleº ªÁ È, ª Í» ª ªÁ À  ÒØ ª Ó apple apple È, «Âapple ª È Ò Ó Á apple apple È Õ Â º È Á «Èª ÁØ Ò ÒØ ª Â? º Áº Ø Ïº«! «ºÒª  º È Á? Âapple-apple Ù apple ͺËapple  : Ì appleâ ÒÛ ª Á Ó Ò Ì ÂØ ÂappleÈ Á Ù apple apple  «À π«ø  Ú? Í Á Ù Á Ø ÈÓØÙ Ø À, Á «ÚÁ Ù ª È ÿø ÿø apple  ÀÕ Íª Í Á Ù «È «Í apple appleá ª!  apple Á Ù-«Í apple Á  Á, Á Ù Á apple Ú Ò Ù Áª «apple fi Á, Ȫ ««Á π πû / AE ««Á π πû / AF

9 Á ª appleï È ª Ô Á appleá! Ú ÎΩ apple ºÁª  «Á apple Ò Ø È, Í ª Ȫ Ú apple apple È, Íapple «Á Ù Á Ú Í Ï Á, Ì appleâ Á «Ú Ï «Â appleú apple È! Â È Òº Á «Â Û Ø Èª Ú Ò Íπº Ø ««apple apple?  º À Ú Ò appleè Á Õ Â º À Í «Á Ø ÓÈ Â «apple «Óº -«Í apple «appleùâ Ó Á Õ Íπº Ø Ó apple ÌÀ «ºÊ À? «Ú  «Á, TÓÀ Í ÁÀ, Ú Ó ª Ø Øapple Á ÀU Ú Í ÌÀ Ó Ø, Ó Ó -Í Í ÂØ Ú, appleºï ÂØ Ú Õ ÌÀ ª ª Í«Òª Ó Á ª È Ìapple, ÁØ Á ª È, «Ú apple Á Ú appleºï! ÏÛ «ºÂ appleá «Ò «ÏÁapple  appleø Ò Í Ø Ø ÍºÏ π Ø!  ں ª Ó «Òª Í Ò! Ì ºÒ ÒØ ª «ΩÛ Ï apple Áº Ø «Û ª Ó apple «ÁºÂ ª ª «Á È ÂÓ À, º Ø È Óπ ÍÀÁ Ø, È Û ªÕ Ø º appleá ª Á apple ºÒ Â Ø À, Ú, Ïπapple Ú Õ Â º Ø Ï- Óapple»Á ª Øapple Ρ Á, º ÂØ Ò Í«Òª Ï, «Û º Ï Èª Òª Ï Á Ú Ò Ïº Õ Ø Ï»«ª Íπº ª  Íπº Ú Ò appleø Í, Ø Ï Âª Â Ò Á ºÊ ÎÛÈ Í, ÓÀ «ÏÁapple Â Ï apple  Áº«À, «Â apple ª «Úº Ï apple È Õ «Øapple Ú ºÒ À, ÒØ ª Áº Á Ú Âapple Á È, ͪ - È Ó apple Á Á, ÒØ ª Á «Ú appleª ÏÁÒ ÍÀ ÁÀÕ Í Ò È Ò, Í ÏÒ Â È Ò Â «Ì apple Á,  Á, «Ú ڪ ÍÛ Á, «Ú apple-ú ªÁapple «Úº «º ÒÀ Á, Ì ÙÈ-Óπ ÏÒ «Úº Á! È Á! «Ì fi Í«Òª Ú appleá ØÚØ! ««Úº ØÚØ «apple «Úº Øapple «ÙºÁÂ È Ò Ì ÒÚØ! «Ò  ӺÁÁ Ú Â ««Â Ï «Úº fi Óº apple Á apple ª, «Í «Í È Ò ª ««Ë Í Á «Â È Ò ÒØÛ È apple Úapple ÒÀ!  apple Ò «Ú Áº Á Úª «««Â Ï «Úº Ù «ÓÒ Ï Â apple ª apple È Úª Í«Òª Û ª Ï Â «È Ìapple» º«Â Ï apple Íz«ÂÔØ Â Úª «Úº «È Ó ÒÀ «Úº ÓÔ Ï Ø ÈÕ Â Í»apple ÂÓ«ÚÙÚ Ù È Ò «Èª Í Ù apple Á ØÕ A. ««Ú Ø Ï Â apple ª «Ú ڪ È «Û Á Ïapple ÚºÒ apple Ë ª Á ÈØ Ø Ìª «Îapple ÂØ «Úº ÓappleºÊ Ø ÈÕ «È Á Á Ù-«ÚÁ Ù «Úº Ω ÂØ ÚºË ÙØ Ø πº È Â È -Óπ Ï«Ò ª «Úº «Í«Ò «È Ó «Ó«Ò À, «Â Ô» «±Ï Â Ú Á Á! B.  È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! - «È Ìapple» º«Â Ï apple «ÎÒÓ ÓØ Â Â È «Û Á Ïapple ÚºÒ apple ÒØ ª Á Ø ÏÁÒ «ÀÕ C. Â- È Â± «º ª ÍÛ ª Ó! ª µâ ºÊapple» ª «Ìº Ú «Úº ««Õ «È «Û Á Ïapple ÚºÒ apple Ú πºâ Ø ÓÓ «ÀÕ Í ª, ÁappleÙ ª  appleø«â ª Á «ÁÒª «ÍÿÒ Á ª  Íπapple apple «ºÂÁ ª Øapple apple È Úª Ó Ë ÚºÒØ «º,, È Â Ò Á» «Â Ï Ë ª È Ò º Ú Á «Úº Ù «ÓÒ È, ÊØ ÒÀ Úapple Á! Íapple Ì ÂØ Í«Òª  ı Á ÚË «È È Ï È Í, È ÚË «Â Ó Í Í Í Ï Â Ú Ì Ófi,  µâ Îıapple appleèõ Ú Á appleø! «Í ª ÌÀ ª, Ì Á ª ÌÀ ª Ï Á Ó - «Â apple «Á! Ú Á appleø! «Ø  ˆÒ apple Í Ú Âª Â È Ò «È apple apple «Á, ÏÒ«Ò -ˆÒ Á appleê Ófi  «Ú «ÂÒ «Úº Í ÍÀappleª Á «ÊÛ È «Á Õ ««Á π πû / AG ««Á π πû / AH

10 Û ª Ú «apple apple appleè «Í Ú appleª, Í Ó «Í ª Á «ÚÙÚ Ù Á È ÂØÛÈ ª Â πº ª Áappleª- Óª Í È ª Á ÙØÌ apple Á Ò ªÕ  ª..  ÿappleª «Úº, «appleùâ Á apple «Úº, ª - Úª «Úº, Û ª- πapple «ª «Úº Û ª È Ò Ø Øapple- ÏappleÁ  ØÚ Âª «ıò Î Û ØÚØ! Â Ì Â «ÿ Ø, Â Ú apple Ò Ò Ø, «Á Ù, Ó πù Ò Â Ï ÀÕ ÚËØ ÎπÒØ! «Á «Úº fi Ï Ø!  ÈÁ È Á Ȫ appleωùè ØÚ!»Ò Á, Ò Á, «Í -Ù«apple Á Ȫ appleωùè ØÚ! Í Ï Á Ȫ appleωùè ØÚ! «Áπ Â È Á Ȫ appleωùè ØÚ! Òº ª ª  Áπ Úª È Ò Â Á Á appleò «ÓÒ π ÔÂÈ apple «Âzß «ßÁ Á Áª appleπæ È π apple Î apple ÂØ «Û πù Ò ª Á Ó Ò πæ È π, æê πµ È π «æë Âæ Ò ØÚ È Ï Ú Ò ÿ± apple appleπ È π,  Óπµ È π Î apple ÂØ Í ß ª Á Ø ÂßÁ ËÚ «π πæ È π! ««Á π πû / AI ««Á π πû /

11 Ȫ apple ª ÂØ Á Û Òº Ú apple Ó - Ò «Í Ù apple, Ì ÙÈ «Á ÂØ Í«Òª ª «Í Ø, ª «Øapple appleú Ó, ÓΩ Óπ «Ï «Èª «Ú- π Û ª «Ú Ø πfi Úapple ÍzØ apple Ó «Ú ±Û appleß Ìapple Á Õ Ó Ó/Íz«ÂÔØ Â «Úº ÚappleÂ Ò «Ú- Û ª ««Á π πû / BA ««Á π πû / BB

12 A. Ú Â ÏØÒ : Ȫ apple ª ÂØ Á Û Òº Ú apple, «Èª apple ª  ºÒ   ««ÁÓ «ª Áª Ø ÏØÒ Íπ  B. Ó«Ó Èª ÎπºÒ- ÒÁ  «Á Á Ú Ò : «Óº ª Á Ï Â Í, ı ÙÏ» Ï Á appleè «ª Á ºÒ ÂØ Í«Òª, ÎπºÒª Ô Á appleè C. ÙÓ appleωùè Ø Â : ÙÓ Ò À ÍappleÚ «È ª Á ı «Âapple È «Ú Ò Á Ú «È ª Á ı «Âapple apple Ï Ò Ø, ÊØ appleª Á Ò Óπº Ò Ï Ï Á, Ú apple «È ª Á ı «Âapple D. ÍzØ apple Ó Ù apple» appleè Ú Ò : «ÁÈ º Á Ø ª Á apple Úapple Øapple Ú Ø «ÂÛ Á Ú Úapple Ï È Óª appleπó Ò Á «Úº «Â «apple Úapple, «Â Úapple F. Ø µ Òº : A. ª apple ÏÛ È Ï, º Á Ø Áº», fi Ø«, Î apple ÏÛ Í Â B. Óπ ºÏ Óπ ºÏ apple Ø, Óπ ºÏ appleø  «ÈÌ Âª ª Ø Ó«ÎÒ Ø µ  apple apple È Èª «Ò «Ï ª ª G. «apple «Úº Ë ÈÚ Á appleè Ó : A. «Èª  ºÒ Â, apple ª Á Ù apple ÁÓª Á Ù apple, «È ª Á Ù apple Ù apple apple ÏØÒ Á, apple ÒÎ, apple «Á Ø Ò Â «Ó«ÎÒ «Úº, ª Á Ù apple B. Ù apple Â, º Á Âapple È ÊØ Á Ø «Á apple Ï ºÒ Ø «Û ÎπºÒª Á  ӫȪ Ø Á Á apple E. «Í Ù apple ÂØ Í«Òª : «Á Á Â, ÏÛ Ù apple Á È Ø º Á apple»ïapple» appleá, Ò apple Á È ««Á π πû / BC ««Á π πû / BD

13 Í Ù apple Í Â, «ÚÂ, È ª Ì ÙÈ Á Ù apple» ª apple «Úº Ø Ú «Ú- Û ÚappleÂ Í Í Ù apple ÍzÌ ÚÙ Ò Ï Á À : «ÊØ» Ë ÒºÌª, ««ÚË Ò Úª? º Í Ò appleª Ò appleª apple apple ª È Ó Úª... ÓØÛ È Ú«apple ª Ò ª Á, apple Ò Ò ª È apple ÒÀ À «Ú ÓªÁapple È Ï È Û, «ÚÙ appleª appleª Á ØÒ ÒÀ À... Ø «ÂÒ Ó, «applefiª fi appleó Í «Â Ó apple Í appleò À, ÂÀ ÁappleÁ È «?... πº fiû «Û, «È ºÎ Û «Û ͺ apple, Íapple Ò ÓÈ»apple È Ø... ÊØ ªÌ ª «È Óª È ª, Ï appleª πº «ÁºÂ ª... «º Ø «È», Ëapple «ºÏ ÍÀ «... È apple Ù«Á Á È, Ì º«Ò ÒØ Ú! ÓØ È Ò «Ò«Í È, fiº«ò ÒØ Ú! Á  ÍappleÁ, Ø Ú!... º«Â apple «Á «Èapple Ù Ø Û : A. fi» ª Á  Á ÒÀ Ø ØÈ-ı Ï Ïπ! «ÓºÊ µâ Í Ò π Ω Ø, º«ª ̪ Á Áapple Ëapple!  «apple ª ÚºÒ Î apple ÂØ Íª Ìapple! B. Ì ºÏÒ Á ª πºâ ª «ª «ÓÈ Á appleø, apple Á Ò «È Î Á Ò ÒÛ, «ÒÓ Á º Û Â «ª «ª «Úº ÏÁÒ «Á! C.» ÎπºÒ Â Ú «apple È Â apple µâ fi Òª Á ÂappleÁ «Ù apple È Â apple apple Á ª, «Â È apple Ìapple apple, «Á-«Â apple È Â apple D.  apple Áapple ØÙ Á Ò «ÒÙ Ú Ω Ò Ì πî apple  apple «ÓÂ Ï Â Á apple  apple ı Ù ª «appleè apple ª  apple ««Á π πû / BE ««Á π πû / BF

14 Û ÚºÒØ «Áapple ÒÓª «ıò Î appleø Ìapple «À: A. «Û ºÊ È Ó apple «Ùapple Â, apple Á apple, «Ó Úª ÓÀ ÂÀ ËappleÂ È È ÍÈ Á, Ï ÈÚ È apple ÁØ Úª ÓÀ B. ««ÁÈ ª ÓÀ, È Ò ˇ ÒÀ «Èº Ò Úª Ï apple ÓÀ, ÁÒÁÒ Á «Úº Ø ««ÁÈ «apple, Úº ËΩ µâ Ø Úª Û, ÓÀ Ó ÂÒ Á «Ú Ø C. «º «ÁÈ ÿ Ò ÓÀ Ì ÍÂ Ò «º «ÁÈ «À ÓÀ Ïapple Á È Ò ÏØ, ÂÒ ª  Ëapple ÏØ Í È Á  «apple ª Â Ò Ò Í±ßfi Á ËπæÍ Á Ú Ò Á ÓÀÒ «ßÁ æπ Á ÈÁ Èπ Á È Øapple Ø Íπµ, È Øapple Ë ª ÁæÏ ÎπæÒª Ú Â ÊØÛ «ËappleÂ Ï ÒÀ ««Á π πû / BG ««Á π πû / BH

15 ÓÀ È Â± Ó apple Óª! «Èª ª «æ«ò ª ª appleπæí Á ÂΩapple Â Ú «Á  π Ú Ú Ï «Ú-È Á ÂΩapple Â Ú Í Ù Â Á ÀÕ «È / «È -Ìapple» º«Â «ıò Úapple Á, Á, ÏÒ Â apple ª Øapple ÒÓª «ıò»fi Á Íz appleè «Á Á  ««Á π πû / BI ««Á π πû /

16 ± «appleº «Ú Û «Úº º «Ú Ò «È : ± «appleº «Ú Û «Úº Íπ «È Á apple Â Ï Ú ««ÁÈ Â apple  apple Ïapple Â Ï «Á Á apple Áapple Ω ÿû È Ú appleºï  apple fiøò Á «Úº ı Ù ª appleª Í Ú Â± «Û «appleº «Ú Û «Úº º apple Ò Ï Ï ÓÛ Á «ª Ò º Á Ú Ï Ï Ú apple Á «apple Ò «appleèª Á  Á Ï ÌÀ Ò Ù Èª Á Ø Ï»Ï Á Ï µ Ï «Úº Ï ÏÒ Á ºËappleª Á «ÂÂÒ Ï ÒÓª Á ϺÁÒª Ø Òßÿ «Ï Ò Ï Â± apple -Ì Ó Ò Â Ú Ò ØÚ apple ÿapple  apple Úapple Ø appleóª Ú Ò ØÚ Õ ««Á π πû / CA ««Á π πû / CB

17 È! Ó Ó È! º «Ú Ò Ë Á Íπ apple, ÁØ Í Һ ÁÀ «Ó apple Ú Ò À, «Íπ apple Óª Ò Ú À, Ø ÈÓ ÂØ Ï Á «Â πº «Á Á À.. Ò «Úº «Î«apple Á Í Í, Á Á -Á Á Â Ï «appleùâ Á appleª Ì À, «appleî Óª È : Â È «Ó «apple È, «º apple È Ó apple «Á Ï Ò, Á º ÂØ È apple Óª È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! ÓÀ ØÒ «Úº ÂØapple, Áª appleê È Û Óª È! Ó Ó È! È! Ó Ó È! È! Ó Ó È! È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! Û È «Ú apple Óª! È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! Ò Â apple Ï ª Á ª, Íapple  apple ı Ϫ Á ª «ÓÙapple ª, ÓÀ ÂºÂ Í È Ú Û Óª È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! Ú Ò-Ï», È Â apple, ÓÀ Ú Ú Òª apple ØÚª Ïappleª Á, ºË Ú Ø È Â apple Óª È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! ÍπºÂ Á Í ˇ ÒÀ Á, ºÊ Ë Ú Á Ó! «apple Á, «! «apple Á? Ò Á Á Ï È, È Â± «apple ˆ apple Óª È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! Í Úª «Ú Û apple, Ë ª Ó Úª Á «Ù apple µ ª «Û ª Á Ï Ï, «È ˺ Ó apple Óª È! Ó Ó È! ÓÀ È Â± Ó apple Óª! ««Á π πû / CC ««Á π πû / CD

18 È Â± «º ª ÍÛ ª Ó! º «Úº Ó apple «ÁºÂ ª Ó «Í Ø ÓappleÈ Ò πº «ÁºÂ Ë Á Ú ÁÈ : È Â± «º ª ÍÛ ª Ó! È Â±» ª π ª È Â± Ó apple Í Û Í È Â±» ª π ª È! È Ó! ± Â Í Í appleò º È Á «ÓÀ ı»ï ÁÒ Òª Ïπ ª Á Á «Í apple ÂØÛ È ÓÀ «Í apple Â Ø Ò º ª Â Í ØÒ Ø Ò ª ª Ó Í«Û Ú! ÓÀ «ÚÁ ª Á ÍπºÂ Ò Óº Ë ª Òº Úª apple Íπ ªÕ «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! ÓÀ º «Úº «ÎappleÁ ª «apple! apple appleº Û Ï È Á È «Îapple «Á» «Á Á È È ªÁÀ  ˇ Á È Ò Í «Û «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! ÌÀ ª Úapple È ÁπÈ ª  Ú! ÁØ Ú apple «Ó appleá À Ú! Ï Á ªÁÀ Ó È µâ «Û «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! ÓÀ Ú ÌÀ ØÒ Á «Úº Í ± Î apple  ª Ë apple ÒÀ ± ÁØ Ó Ó Ï» «ÁÒ ± «apple «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! Ó apple «Ú Á ª ÿøû ª ± «apple Ï È±, È Ò Ò ± ÌÀ «ÏȪ «ºÁª ± ÓÀ «Ù «apple? «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! ÌÀ ª «ÏȪ Á ÁπÈ ª apple Ú? «Û «ÈºÌÁ apple Ú «ÓºÂappleª appleˇ Á, «Ó appleª Ú «Ò! «ÌÀ Á Á appleºï Ú «Í «apple! ««Á π πû / CE ««Á π πû / CF

19 Ò appleø-ò apple Ø ª ª º Û Ë»apple Á ª Ò ª ΩÒ ΩÒ º Ú apple ª ÒÚ ª apple Á ª ÎÒ ª ΩÛª «Úº πº Ú apple ª º Ó Úª Á ÂÒ Ø ËappleÂ Â È Ø «È π apple Ø appleø appleø apple πºí Ú ª ËΩ Á Ó ÁπÈ ª ÂØ µ Ú apple ª  ºÏ ª ÀÁ Á Á Ø ª µâø Ò Ò «Í apple «Í ª ª Óapple Óapple Ú apple ª apple ºÊapple» π È Á ÒÛ Ï È ÁappleÁª Í Ú apple ª Ì ÈØ, ÓºÊ Í Û «ÈºÂ ÈÚ º Û»È apple Í Ø ÊØ appleª «Úº µ Ú apple ª Ò appleø-ò apple Ø ª ª È apple ª µ Ú apple ªÕ κ ª Á È «Â Ø apple» Ïappleª º appleø º Á ª «apple ª Ï Ò» «Úº «Ìº Ú apple ª «Á Ò ı ÓØÙ ª Ú Ò «Úº «Úº «appleºfi Ú apple ª Áπ º ª Á Ø Í Ï ÈÛ Ø Í Á«apple Úª Á ª ª «ª ÂØ Ì apple Ú apple ª Í ª È «apple Ó «Ú Ø «Ú πapple Ú apple ª ««Á π πû / CG ««Á π πû / CH

20  apple Ò ı Ù ª Á ÈˆÓ Ï ª Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª Ó apple ÈÓ Â È Á Ø Ó!  apple Ò ı Ù ª Á ÈˆÓ Ï ª È Á ͺÊapple È Ú Ï ÏÒ! È Ò Â apple, ÓÀ ÂˆÓ Ï ª È º Á «Úº Ó apple, È «Íº Ø «Ú apple Ú apple Á Úª apple, Ï ÍÈ π apple µ ª ÍÛ ª  appleπâï Ú µ ÓÀ Ø Úº apple Óπ º Ó Ï ª µáó Á ª ÍÀapple Ϫ ª Íπ Á ÓºÊ Á «Úº Ø Á Ú Á ÓØ µâapple» ÓÀˇ º Áapple ÓÀ Ø À «zùó Ï ª ÁØ Ù Óª µâapple ª ÊØ «Ú Û «ºÒª- Á ª È Ò apple ± Á Ó«apple ÒÀ ÓÀ Ê Ó Ø, ˆÓ Á ˆÓ Ï ª Ó apple ÈÓ Â ÚÀ Í È È Ó!  apple Ò Ï appleª Á ÈˆÓ Ï ª È Á ͺÊapple È Ú Ï ÏÒ! È Ò Â apple, ÓÀ ÂˆÓ Ï ª Õ Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª, Ó «Óapple ª ÂØ ΩÛ Ô º ª Ô º ª ÂØ Â apple ª πºº Í Ûª Á ÂΩÛ... È Ïapple «Ó«Ò «Èª È ËappleÂ Ø «ÓÒ Âª «ÓÒ Ò ª Á ÒØ º fió ª apple Á ı» -ı apple ÊΩÛ Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª, Ó «Óapple ª ÂØ ΩÛ... «Í Í ÒºÌÁ ª «ÈÓ ª ª appleì-»è «Úº Ó apple ª ª «Í Ø Óπ ª Â «Ú Û Â Á Ó«Òª Á  ϻ ΩÛ Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª, Ó «Óapple ª ÂØ ΩÛ... «ÈÚ ÍÈ apple «apple «Á È Ú «π È Ï Ú Ò ª º Ú Ì Ø Ó È Íz «Ø ÓØ appleª ÒØÛ Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª Ó «Óapple ª ÂØ ΩÛ... «Á ª Á ª Í«apple Á appleèª Á ÍÀapple Ï Û «È Á ª Ú appleèª Â Á apple Âapple Û «Ìº Û π Á ª ÏπÒÏπÒª ÎπæÒ «ÓÒÁ ÊØÛ Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª, Ó «Óapple ª ÂØ ΩÛ... ««Á π πû / CI ««Á π πû /

21 È ºÁ Ïapple ª Ó! ª «Èª Í ÒÛÈ ÍÀ Í º ª Á Í Ú ÌappleÈ ÍÀ Í Ø ÓØ Á ÓØ ØÛ Û ª «ÓÙapple Á ª ÍπÛ ª, Ó «Óapple ª ÂØ ΩÛ... Ô º ª Ô º ª ÂØ Â apple ª πºº Í Ûª Á ÂΩÛ...Õ È ºÁ Ïapple ª Ó! È ºÁ Íz È Á Ò Úª, Î apple È ««ÁÈ Âª Óª Ó apple Óapple º Á Ø apple Â Ì apple ª ÓÀ «Óº Á Ï Ú Í «Úº πapple ÓÀ ÍÛ È Ò, ÓÀ Ò «Ò È Á Ò Úª, Î apple È ««ÁÈ ÿapple- z«â Á ËπºÍÛ «Âº ÂØ Ï ÒÀ ÏÛ È! Ø Ú «Ï ÒÀ È Í Ú «Ó Ú apple, ÓÀ πº È Á Ò Úª, Î apple È ««ÁÈ ÈappleÓ ÓÀ ÁÒ Ó! È Ø ÂØÛ È Ì ºÒ Á «Èºÿ Â È fiºò ª «Ú ØÛ «± -È Â± ± «È Á Ò Úª, Î apple È ««ÁÈ Óapple Ø ÂØ «Ú Á ÓÀ ºÁ Ò È-Íz È Á Ò Úª, Î apple È ««ÁÈ Õ ««Á π πû / DA ««Á π πû / DB

22 Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á... Í «ª Óπ «ÂÏ Ø, «apple ª Á «ÁÒª «ÍÿÒ Á Ø«ÙÙ appleá, ØÒ Û Á Ë Á Íπ apple : Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á! Ó apple «º Ø apple π... apple π! ËappleÓ apple «! Ó apple apple apple π... ÏØ Û «Â apple ª Ï ÏÒ! «Ú «appleª Á ËπºÍ»? Ò«Á Ó apple Óª Ï ÏÒ! «Ú º Á πºí»? ÛÓª ºÊ Û «Á! ÓπºÒ ÍÀ È Ë Á Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á... Û Â apple «apple Á Ï ÏÒ «ÂΩÛ «appleºfi À ÂÍÁ Ø Â «È ª Á  Á»apple «º À appleºâû Ò» Á «Á! ºÒ «º Û ÎÈ Ïπ... Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á... Ï Â apple Á» Ï ÏÒ! appleò Á apple«± ÀÈ fi» Í» fi» apple Ó«Á Ò«± ÓºÊ Ó apple π Ó «Á! ÓºÊ Í ºÒ Ëπ... Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á... appleº appleº º ÒÀ Ú! ÓπÛ È º Á apple  appleº ÒÀ Ú! «Îapple ÂappleÒ Í È ÎπºÒ Í ØÒ «Ï «Á! ºÒ «Á ÎπºÒ π Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á... Ï ÏÒ! «Ú«Á apple «Á Ó apple «º Ø apple π apple π! ËappleÓ apple «! Ó apple apple apple π...õ ««Á π πû / DC ««Á π πû / DD

23 ««Ú ª Ø π Á appleπáè ÓÀ «Í apple ÒÀ, ÓÀ Ó appleè Ú «Ò! Ò apple ÒÀ, ÓÀ ÛÈ Ú «Ò! Î apple ÒÀ, appleºï º «apple fi Ú «Ò! ÈÓª Á Ê Á Á, Ó Ú «Ò! «Îapple Í Óª ÂØÛ, ÓÀ ÛÈ Ú «Ò! ± appleºï Ú Ì º«Ò! ÓÀ Ó appleè Ú «Ò! Ï ÁappleÁ! Ï ˆÀappleÂ! ± Ï Â Â Â Ú Ò Ò ÏÒ «Ú Ó apple, ÂÀ È Ú Ú ÒØÌ- apple Û Â Ó apple «Á Û È Ú «Ò! ± appleºï Ú Ì º«Ò! ÓÀ Ó appleè Ú «Ò! ÓÀ «Í apple ÒÀ, ÓÀ Ó appleè Ú «Ò! Ò apple ÒÀ, ÓÀ ÛÈ Ú «Ò! «Á  apple È Ó Ò, ±  apple «ÁºÂ Ï ÒÓ! º apple º, ± Ó apple «ÁºÂ ÒÓ! Á «ª Á Úª, ̺ «Úº apple Û È Ú «Ò! ÓÀ «Í apple ÒÀ, ÓÀ ÛÈ Ú «Ò! appleº Á ª appleú ΩÊ ÓÀ,  apple «Á Ò,  apple È Ò apple ʪ ÓºÊ Á,  apple Óπº Á Óπ È Ò appleá ª ºÌ Ó apple ª, «ÓºË -«Ò ÛÈ Ú «Ò! ± appleºï Ú Ì º«Ò!! ÓÀ Ó appleè Ú «Ò! ÓÀ Ú Óª-Ï Í È Ò ª Á È Ò Í «ˇ ÂÀ Ì ÂØ, Ë Á ÍπºÂ Ï «Ò Û È «Úº ı»è «Èª Á Û È Ú «Ò! ÓÀ «Í apple ÒÀ, ÓÀ ÛÈ Ú «Ò! ««Á π πû / DE ««Á π πû / DF

24 ØÒ Ò«Á ª ª Á Â Ø«Ò ª Á Â, «È apple ΩÒ ΩÒ Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á, «Ú apple ΩÒ Ωˇ ÓØ «Á ª apple «ª «Íº º ª ÓÛ Á Ò Á appleπº Úº «Ò ª Ú fi» ª Á Â, «Ï apple ΩÒ Ωˇ Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á, «Ú apple ΩÒ Ωˇ Í Óπ ºÏª Á º -ÎπºÒ,  Áapple ª «Ï Á «Á ª Á,» Óª È Èapple Á ª Í ª Â, apple»í, «Èº apple ΩÒ ΩÒ Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á, «Ú apple ΩÒ Ωˇ ÈÁ ª, Á Á È ÌªÏÛ Ó «º È Í Û, Ï «ªfiª «appleª Á ÍπÒ, apple ΩÒ ΩÒ Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á, «Ú apple ΩÒ Ωˇ appleª «ª, Î apple Ú «Â ª  ËappleÂ Ò ª Á Ï» Ò ª È Ò fi Ò µâ Á, «ÈÂapple ΩÒ ΩÒ Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á, «Ú apple ΩÒ Ωˇ Õ Á Ì ºÒ È Ë ª Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á ØÚ Û Á Óapple, Ì Ú Ò«Á Úapple Á Ì ºÒ È Ë ª Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á ÍØÒ ÍºÏ Â apple ÍÀ ÁÀ «Âª Ë ª Á «Íº apple «Á Á Áπ Úª, ÂºÂ ß Û appleπºâ Ω ÁÀ apple» Á Í ÿ»û  ª Á Á Ì ºÒ È Ë ª... Ì Ú Ó Á, ØÚ πapple ª Á fi» Ì Ú Ò«-Ò«apple, apple Ò apple Ï» «Îapple Ú Û ÏÈ apple, ÒÀ apple ª Ú Á Ì ºÒ È Ë ª... «Âª «ÈÌÁ Û Ú Ò Úª Á È Ò «ÈÌ Ë ª Á È Ò, «ÈÌ Ó Úª Á È Ò ªÁ apple Ø Ì Ú Ù Ò Á Ì ºÒ È Ë ª... Ì Ú Íº fi»ò Ú, ÍappleÁ ª Á «Óº Í -«Í Á Úapple, «Îapple Ú «Ëapple È «º ÂÈ fi» ØÒª, ÓÈ appleáà Ò Á Ì ºÒ È Ë ª Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á... ØÚ Û Á Óapple, Ì Ú Ò«Á Úapple Á Ì ºÒ È Ë ª Ï ÏÒ ËappleÓ Á Á...Õ ««Á π πû / DG ««Á π πû / DH

25 ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª Ȫ Ó «Í ª Á Ȫ! «Û «ÚÁ Ùª Á «Úº «ÏȪ ª -ÍÛÂ Ò ÂØ Ë ª «Ú «Á Á È : Û Ú! «ÏÈ Á Íapple, È Ø Ë ª «Ú «! È Ø «Èª ÿ º ª, «ˇ Ò Î «! µ ÒØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ªÕ ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ºÊapple» appleøû È Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª πapple ÀÈ, ØÒ «Úº Á Û ª «ÈappleÓØ Ëapple Á µâ, Ωapple-ÌΩapple ª Û ª Í ÒØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª «º π È, «Á apple ÁÒ, Ø Ø Ø«apple È- ± Á Ù Ù Á «Úº Ë ª Ó apple appleø«ø ØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ٠Ȫ Ú Ò πºìapple Ò«, Îapple - Áappleª  ª Òapple º appleè Ú Ò ª, º Ó٠Ȫ Ï ª Ò» «È ØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª apple«â apple «Ú Û Á «Úº, apple -appleø È Ø Ó» «Úº Ïπapple Í Ú, È Ø «apple ÍÒØ ÓºÊ ÎØ ÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ÏÀapple ÂØÛÈ Ï ÏÒ! Ú Â apple ª Ò Ò ª Ë ª ««Á π πû / DI ««Á π πû /

26 ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª Óª ÚºÒØ Ë, «Â apple apple -Ó È«ÒÓ Ø È, ÏÒ Â apple À, «apple ª ÚºÒØ ÓÈ º Ú apple ª Ø Øapple ÒÓ-«ÂÓ Â «Û «º -«Ï apple À «Á Óπº «À: ÓÈ «Á ª Ê ª Á µâ, ÓØÓϺ ª Ëapple «Á ª Í Ù Â Í, À È apple «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª»apple - Øˇ È ÒØ ÂØÛª, «appleèª Á Ø Øapple ÓÀ apple κ ««Á ª  apple, apple «Á ª ÈÚ È Øapple ÓÀ Ò ª Á ª Âapple ª Â, ÏappleΪ Á ÎÀ Ëapple «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª  «apple ª Ȫ Á «Úº, ºËappleª Á Ïπ Á Í «Á ª ÓºÊ µâ «ÒÙ Á Ò ª Á «Ï Á Ò «Á ª Î apple ÂÀ ÓΩÒ ª Á, Ó«Á ª Á Úapple «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª  «apple ª Á ÓÀ  apple ÒÎ «Á ª apple Â-apple ÂØ ÎÛ πùïø ª,  apple apple» Ó««Á ª  apple ª Í Ûª ÓÀ, Í «Ó  apple «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª Í ÈÁ ª Á Í Á «Úº, Í Í ÿøò  apple πº«ª ÏπÒ ª µâ, «Óº ÙappleÏ ØÒ» ÒÚª Øapple apple, πapple Ìapple «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ªÕ apple Á Óˇ-Óˇ Ú, Á apple Ò «Á ª  apple ÂÓ-ÏÒ Á ̪, Óª «ÒÙ «Á ª º ÛÈ Á, Ø À Ó Âapple ÍÛ «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª ÙÈ, Ø ÁÒ, ËπºÍª Á Ò Û Í «Á ª È Á Û  apple, Î apple Ï Û Ò «Á ª «-ÂÚ Âª  «apple ª «Úº, È -Ó ª ÓÛ «Á ª ÓÀ ÂÀ Ø! «Á Á apple «Á ª ««Á π πû / EA ««Á π πû / EB

27 ««Á Û È apple ÓØ Á Ȫ, ÚÂȪ Ú «Ò! ««Á Û, Ó Øapple Ø«È apple appleø πº À Ï Â, Øapple appleø«è apple È apple ÓØ Á Ȫ, ÚÂȪ Ú «Ò! «Í apple Á «fièª ÓȪ Ú «Ò! ««Á ÈÀ ª Á ÛÚ «Úº È Í Ìapple º«Â ª fi» ª ºÒ ª ÏØ«È apple ««Á ÓÈ Á Ó apple È µ ÁÚ appleπº ª ºËappleª Á ÈÀ -È Ù Ø«È apple Í ª Ø ÒºÌ È, Íapple Ú º Ú Á µ Û ÍºÂ ª Á Â, «ÛØ«È apple «ÁÈ «Í Á È Ò, Ïappleª µâ Á Ú Ï ˇ È «ÁÈ Û Ó ª ÍÒ ª È Ò ËØ«È apple Øappleª- Ïappleª Ó Ì ÂØÛ Á Ú ÚÒ ª appleâª Ì ºÏÒª ª Ò Ø«È apple È Û, È «apple Í Ú, ˇ Î Ë Í Ú È «apple fi «ÂÒª º ÛØ«È apple Ø Âª «Ò ÒÚ, Í Í È Ï ÌÒ -«ÁȪ Á «Úº, «º Óapple Ø«È apple fi» ª Í» fi Á, º -Óπ «º Ò «Á Á ÚºÒ πºò Á Ï apple Ø«È apple Õ Ï Ï «Ú Û «Úº Ú Ó - Ó ÍÀÒª Í Ú Í Ú «º Ò ª, ÓȪ Ú «Ò! ÍÛ «Ò Ú, ÍÁÚ ª Í Ú ºÒ ÒÓ Á «Úº Ó Ú ÈÁ È Á Ȫ appleóª Ú «Ò.! «Á º ÂØ Á Í Á ÒºÌÁ È È ÒºÌÁ Á Ï Á Óª, ËappleÓª Ú «Ò! Áapple Áapple Í Ûª Í Á Í«ª Á ı «Âapple Á º Ø- º ª, ÌappleÓª Ú «Ò! ÍπºÂ Úapple À, Ë È Ì Ø ª È ÓΩª Ú Ø Á ÚØ «ÁÒ «Úº ʪ, ÙappleÓª Ú «Ò! ««Á π πû / EC ««Á π πû / ED

28 «Á apple «Ú Û º Á «Á apple ÿapple È Ú Á Ú Á Ù«apple «appleª, ÓȪ Ú «Ò! È apple ÓØ Á Ȫ, ÚÂȪ Ú «Ò! «Í apple Á «fièª ÓȪ Ú «Ò! ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È À ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È À ÓÀ Ú Âª ««Â Á «Ï È À ª Óª ÓÀ ÍappleÚ È Á Ï Â π ÒØapple È Ó Ó! ± Ï appleª Á Ê Á Ù Íz Ó «Úº ÓÀ Ú Âª «ÌÓ È Ï È À ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È À Ó apple Ï ÍÈ Â± Á Ù Á «Í apple apple Á Óª fi ª È «Á º, ÓÀ À Á Óª Ì appleâ-óª Á Áπº ËØÚ Í Ï È À ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È À ««Óº ÓÀ Ú Í ı»è ËØÚª Í«Òª ÓπÒ È Á apple Ω Úª ˆ apple Ú Âª Á ÁÓÁ apple «ÈÙ È Ï È À ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È À ÓÀ Ú «Ëapple Á «Èº apple Ó apple ª ««Óº ÂØ ÈÓ «Ò ÓÀ ÂØ Ú apple ª «Á ª «Ò «ºÒ ÏÒ Á È Ï È À ««ÁÈ ÓÀ Ú fiª Á apple Ï È ÀÕ ««Á π πû / EE ««Á π πû / EF

29 ÓÀ ÂÀ È Á º ÏÁÈ Â! ÓÀ  apple Á Èapple«ÈÀ ª «Û  «apple ª Á Ω ÓÀ ÂÀ È Á ÙÈ π È Ï È Ò «apple ª Á Ω ÓÀ ÂÀ È Á... ÓÀ  apple apple ª «Úº Û À «Ó Ò Ï ÓÀ Á ÂØÛ,  apple «apple ª Á apple Á Ó «ÁÒ Á ΩÒ-ÎπºÒ, ØÈ Á ̺ Í È Á ÓÀ ÂÀ È Á...  apple Ó Ï»apple Á «º ÓÀ Íapple È Á Ò ÈÓ Á Ú Á ÓÀ Úapple È Á apple» Ó Á Â, πº Í È Á ÓÀ ÂÀ È Á... º! ÙÂapple πº Í ÓÀ Ø ÈappleÁ È ª ÓÀ  apple Á ª,  apple ÿapple Á appleá È ª «Ú Û «Ù ÍΩ ª, Î apple Í È Á ÓÀ ÂÀ È Á... ÓÀ  apple «apple, Í ÚÎ Á È Ó Á È È Ïª Á Ê Ò, Ø «Ò Ó Á È À ª «Îapple ««ÁÒ ÂÀ È Á ª ÂÀ È Á, ª ÓπÛ È Á... º ÏÁÈ Â! ÓÀ  apple Á ÓÀ  apple «ÁÒ Á ª appleó ª Á Á ± ÓÀ Ùº Á È «Úº «Û Á ± ÓÀ Ì º«Ò, Á ± ÓÀ «apple ÓÀ  apple Ò Á, apple  Á Í Á º ÏÁÈ Â! ÓÀ  apple Á... «Ó apple Ó Èß Â apple Ú È ÓÀ  apple Ì º Ò, «Á Ó È Â apple «Óº  «Ú Ø, ÓÀ ËØ Á ÓÀ  apple «ÁÒ Á ª appleó ª Á... ÌÒ ÓÀ  apple Ò Âappleª fiè Úª «? ÓÀ Áº  apple «Íº, ÊÒª «Úº Úª «? ± ı Á Ó apple ØÒ! ÓÀ Á º ÏÁÈ Â! ÓÀ  apple Á... ± ÓÈ Á Ó Â, ÓÀ  apple ª ± apple» Á Â, ÓÀ  apple apple ª È Âª ÓÀ È, ÂÀ «Á º! ± Ï º! ÓÀ  apple Á...Õ ««Á π πû / EG ««Á π πû / EH

30 Ó È! ÓÀ È appleè»òª «Úº ÁπÈ ª ÍappleØ ÁÚ Ó È! ÓÀ È appleè ± ª Ú Ò» È πìø ÁÚ Ó È! ÓÀ È appleè Ωapple appleº «ÒÂ Û «Ò º È Ø «Úº ÍÙ» Úª Â Û «Ò º È ÂØÛ appleº ª «Î Úª «Úº À Ó È! ̪ «Ò appleè Ó È! ÓÀ È appleè «ºÊ ØÚ «Í apple È ØÒ «Ú Úª fi» Á ÊÛ Â º ÏØÒ «Á Úª «ı»è-í appleπº Á Ò Ï Â Ó È! Í È Û È Ó È! ÓÀ È appleè «appleèª Á µâ Í ÿ ÓÀ Û Úª ««ÁÈ Â «apple ª ºÊ Ò Úª ÀÚ Ó Û Â Á apple Ú Ò ÓºÊ Â Ó È ºÊ È Ó appleè Ó È! ÓÀ È appleè Õ Á ª apple ª «Úº ÿ È apple È ØÒ Ï Û Û ÁÀ Â Ú ÏÊ apple È ÓÀ Ú «Ò Á apple»í Ó È! Ø Ú appleè Ó È! ÓÀ È appleè appleá À º Ì Á ÛØ ÈÚ Ø Ó «Úº «ÍappleÂ Ò ÁÓ-ÿØ» ª «appleú ª ØÒØ apple Ó È! º È Ú appleè Ó È! ÓÀ È appleè ««Á π πû / EI ««Á π πû /

31 πºò ËappleÂ Ù Ó Á ª ««Ú ڪ Ìapple± - æ«â, Á, Øapple Ó «Ïπapple ª «ÚappleπæË «Ó appleø «Ú ª ΩappleÂ È Ò Ïß«Ë «ÚÙ Ù «ÁÈ, «Ú Ë -«ÁÚ, Ó«Ò -«ÁÚ, Óª-«ÁÚ ÓÈ π Ú Ò Ó Óª «Ú ª «Ú -Íz«ÂÔØ Â Úª «Ú Í Ù Â ª Á ª ÈÕ «Ú Óπ ÏÒ / Ó appleø «Úº ÍÛ È Ò «Ú ڪ ««Á π πû / FA ««Á π πû / FB

32 Ë Á ÈÓ º «Úº Ø ««appleè Îπº ª ÒØ «È apple Ø«À Á Á, ÍπºÂ Ó apple È Ò Ëº ÏÛ Ú apple Ø«À Ë È, «Âª ͺÊapple «º«À Ó apple º Á ºÂ Á µâ Ó apple Ò ª Í Ò µâ ÒÓ Ú «apple»  apple Ø«À ̱ Á Ó apple Ø «Âª ºË Ú Ú Ú apple ºÊ «Íº Á apple Á Ú apple, Á ««Ú ÓÀ Ú fi appleè ÍÀ À ÒØ Ò Ò, ÙappleÓØ-ÙappleÓ fi ª ÂÒ ËappleÈ ÍÀ À Ó -Í Ûª fiºò Ú Ò «Â È Ò «È Ò Í À «ºÒ ª «ºÒ ª º ª Á «Úº ÒÀ «Ú Ò Í À «Ó apple Á Í Û ª»«ª ÂØ «Ï Úª? Ì º ª È appleª ÂØ Ï Ú «Û apple»í-íò Ê Ò Úª? «Ó apple ª Á Â Ò Í Á ʪ ÁπºË «Í Úª «Âª Á Ú Ì ºÒ «Á Ú apple Ú apple Úª Ï Í» Ø Âª «ÁÛ «Úº ˆÓª Á Î À Á ØÛ«Á ª, Úapple ÒØÛ«Á ª Óapple Á ºÂ ÿ À «Îapple Ú Áπº ÂØ Ï «Ú Ø ÍÂ È À π Á Ó«Á apple «Ú Ø ÍÂ È À ÓÀ Ó Ò, «Ó apple Ï Ò»Ò apple» Á Ø Û Úapple Èappleª È Ò «Ø «Èº Ò» ÒØ Û Úapple ««Á π πû / FC ««Á π πû / FD

33 Ø ÏÁ Ø È «ÏÁÈ «Ï Ò Û Á Úª Û Ì «Ë apple ÒÀ ÒÚ È Â Û apple Á Úª Íapple «ÌØÒ -Ì Ò»appleÂ Ì fi ÂØ Í À «Èº ª «Èº ª ÏπÒ ª  ÁappleÚ Ù «Óπ È Í ÀÕ Â apple «ºÊ?... «º ««Ú π Ø!  ÿapple Ò ÿapple ª Ò apple ÿapple º Á È» «Úº ÏÀ «º Ó»Ó Ïº «Ó ª «Ó ª «È ª È Ò Âº apple À Â ÚºÒ «º «Èº «Íapple «Á Í Ò, Í È º Á ÁπºË ÿº«ò «apple À «Ï È È Ò -ÊØÊ Á appleø Ì apple À Â Ø apple À È Á «ÈappleÁØÙ ª «Úº Ø «πapple «Úº Ø ÚË apple È ÁØ Úº Úº ºÊ Á Ò ÁÏ Ò Â «Èº «Û «Á À ««Á π πû / FE ««Á π πû / FF

34 apple Á Ø Âª! Ó Áª Á ª ÓÂ Ï ª È Ò Ó Á Á «Ï «Ï º Á Ò ÈÀ  apple À   apple «ºÊ? «ºÊ?... apple «Âª Ø Ø! Ò«apple -Ò«apple «ºÒÁ Ò Ï π È «ÚÌ apple -ÍÀappleª ª ÓËØÒ ÂØ Í«Òª apple «Âª Ø Ø! π È ª Ë ª Úapple ª Á ª È Â Ë ª π È ª Úapple ª Á ª È - ºÒ Á apple Ó«Ï apple -Ù Ù «Úº  appleè ÂØ Í«Òª apple «Âª Ø Ø! Ó«ª Ë ª Úapple ª Á ª È Â Ë ª Ó«ª Úapple ª Á ª È Ó - Ó π Á ºÒ Û ÿ º Í -Î ª Ò ÂØ Í«Òª apple «Âª Ø Ø! ÿ º ª Ë ª Úapple ª Á ª È Â Ë ª ÿ º ª Úapple ª Á ª È ««Á π πû / FG ««Á π πû / FH

35 Ó -Ó Â appleá -«Ú È-̺ «Úº πº ÂØ Í«Òª apple «Âª Ø Ø! ª Ë ª Úapple ª Á ª È Â Ë ª Ú «Á ª ª Á ª È Õ Û ª Á Ú Ò apple Úapple πº ª Á Ë apple «Ò «Á Ú Ú «apple! «Úapple  apple ª ª TappleºÏ appleºï Ó Ú U Á ª Ó»Ó ÂÒ ª È È ÏØ ª T ««, «U appleá ª Ìapple» ÂÒ ª È ÏØ ª È ΩÛª Ó apple Ëapple µâ Ò-ÊÒ apple«á ªÚÒ Ó ÿ«ò! «Úapple  apple Úº Ø µ Ú Ò Âapple Í ÿ ÀÒ Ï Ò ª Óπ«appleª È È fi» ÏÒ Â appleª Á ª ª apple ª ËΩ ª È fi» À ª Úº ª º ª ÍΩ ª «Úº ÿ Ò ÿ Ò ªÁ πappleó ÏÁÒØ! «Úapple  apple ª Ò ÏΩapple Ó Â ª È Ò fi»ó apple fi Á ÓØappleª È ÍÀÒ È Í Á - Ò Òª È Ò È Ø πº ̪ È Í À ««Á π πû / FI ««Á π πû /

36 ª» ª π º ª Ìapple«Á fiº«ò Ú Ú «apple! È! ««Í Ò ÍÀapple È Íapple  apple Í ª È Ò ıó ËØ È Ìª «Îapple «Ï Ò ª Á Í Û È º ª ËΩ ª  ÈÚ «apple È Õ Û Ø Â È «Ò Û À ««È Í À  apple Ú «Á ª Á  «È»Û À  apple Óπ ºÏ Á apple ÒºÌ «Ò À È Ù- ÂØ Íapple ª Á Ø Í ı Ù Á ÿapple ÚºÒ ªÁ apple  πapple Ò ª È ÁÒ ÂÒ ª µâø Óapple Ìapple Á ª ª Ú Ò ª apple Úª «ÓÊ «Ò À È Ú apple ª È Ò, appleπºâª È Ò Ú «Á ª È Ò, «apple «Á ª È Ò «º «Ò À È Ú Íapple ÙÏÁª Á È Ò, appleêª Á Ó È Ò Â ª È Ú Ú ª»Ò ª «Óapple - Ò Á ÙappleÏ fi Ò «Úº Ø ««Á π πû / GA ««Á π πû / GB

37 «Ò apple! Í Û «Úº Ï È ÁØ ÍÒª Á Ú Ò Á apple Í Â πappleó ÈÀ ª Ø Ò ÁØ Í -apple ÓØ   appleá Ø ««Íº Ì Ì ÚÎ Á «apple ÂØ «Ïapple Á È Ù È ØÒ Û Ø Â È «Ò Û Ø Ú Â È «Ò Õ Ïappleª Á Ù Ù Á Ïappleª Á Ù Ù «Â۫ª «È Ófi Óπ ºÏ º Úapple À º apple  apple Á Ò Â Á Óapple «Âª «È ÚÎ ºÒ Û Û À Ҫϻ ª ÂØ apple Ó apple ÓºÊ Â È Ò µ«âª «È Ófi «appleï È Á À «Ó apple Áapple Ó apple È Á Ë º«Âª «È «Ï Á «Û À µ «Îapple ÿapple «ÓÀ «ª Á»È «Úº Ø Í apple Ø Â apple ÁappleÏ apple Á Ì ÎÂ«Ú ª ÂØ Ï apple Ø ««Á π πû / GC ««Á π πû / GD

38 ÓÀ Í Ùapple Á ««Ï Ó È Â Ì ıóª Á Á Ú Ω Á «Úº Ï Ò È Â apple apple apple Â Ø ÓÀ Á  apple ÂØÛÈ È Â Ò Í Í ºÊ ØÛÈ È Õ ΩappleÂ! ΩappleÂ! ΩappleÂ! ΩappleÂ! «Ø»È  apple «Â± «È Á «ÂÒ, ª Á Ú apple È Ø Á «º, Ú ÁπÏ apple È Ø Â± ı Á Ò Ó apple, Óπ Áapple ÓØ Á Á ºÏ, ª Ï Á «È apple È Ø ΩappleÂ! ΩappleÂ! «Ø Ø Â apple «Â± Íπ, «È Íπ ± apple, Á Ø Ó Ï»apple Í ÂØ Â± apple, Á apple Ë»apple Í ÂØ Â± appleπ È Á,± fi È Á ± apple ª apple À ȱapple Í ÂØ ΩappleÂ! ΩappleÂ! «Ø apple  apple «Â± «Â, «È «Â Ø» apple, ± «Îapple Ø ΩappleÂ Ø º «Úº Û, ± «Îapple Ø ΩappleÂ Ø Íz «Ó, ± «Îapple Ø ΩappleÂ Ø Ò» «Úº apple, ± «Îapple Ø Ωapple ««Á π πû / GE ««Á π πû / GF

39 ΩappleÂ! ΩappleÂ! «Ø  apple «Â± À Ò, «È È Ò ΩappleÂ! ΩappleÂ! «Ø»È  apple «Â± Ï «È Ï Õ Â Ï Âª ÓÀ ºÏ Á º  Óı «ÂÏ ª Í Ø ÓºÊ «Ú Ò ÒÀ π È ª º ª «º ÓÙ Ò ÒÀ Á ÁØ ÁÓ Í Á «Úº ÒfiÁ È Ì Á ÏØÒª Á ÁØ ÛÁ È «Á À? Óª, Ë ª «Îapple ÌÀ Á ÏÒ Â apple π Á π Á Á Ó apple Ò Á º Í Û Ó apple ÚºÒ Ì Á! ÓÀˇ -ÓÀˇ Í Ò ª Á Ì Û Ó apple apple Ú Á Ø ÓÀ ÁØ Ú «Âapple ª Á ˇ»È Á Ø fi Ø apple «apple Á ª, fi apple apple «Á Úª ª ÁØ Ú Ì ª  «º Ú -Ïπº π Ú apple «-ÍπºÂ «Ú apple appleó È Â «Âapple apple ÚappleÁ È Â «Âapple ««Á π πû / GG ««Á π πû / GH

40 Ø Âª appleú- µ  Á Ò È Ï Ò Ó È Á Ù Ù Á «Úº Í Ó» º«! «Û Ó» È Ò «Á «ΩappleÂ Í Ùapple Ò Ïº Í «Ó Ú apple À ÍÀapple Á ºÂ Á «apple ÚºÒ Ø Ú apple À ÓÀ «Á ª º Ò ÓÀ ÍÀapple «ÁÒÁÒ Á «Úº Ø º ÀÒ Èª Í Ó ÂÒ Á «Úº Ø Â «Ù º apple-«úô» «Úº È ÓÀ È Ò ÍappleÓ Ùappleª Á apple «Úº Ω È ÓÀ  º Ï «Âapple ª ÌΩ È ÓÀ  «Ù º apple-«úô» «Úº È ÓÀ Õ Ï -ÓπÒ Ø«Ù apple ÓÀ ºÒ Ú Ò Â È, «Á Ó ÈÂ Í ªÁ Úapple Ò ÏÁÈ µâ ÍÀ Á ª  apple ª Ùº Á apple È Ò «ÒºÏÛ ª È Ò ª «È ª Íz Ó apple  «Îapple ÙappleÓ È Ò Í Ø ÍÂ Ò «Úº Ë ÓÀ..? ÓÀ ª Í «Ùapple Á appleè Íπº Ò «πappleáapple Ú Ò Ï Â apple Ú Â Úª Ú Ò, Ø ««Ò Û Úª  apple apple apple «Úº apple Á apple ÓÀ ÁzØÍÁ Ú È «Û  apple ÓΩ -Ó Â Ò Í - Í Á Â Ò ÂØ Ï Á Ï ÙappleÓ º ª Á Ìapple Ì «Úº ÂÓ Ù Ï apple Í Èß Ω «Ò ª È Ò º Á Ø«ÙÙ appleè «Í Ø Ú Â apple È Ò ÏÈÚ Â apple Í Â Â apple Ì º «º «ÂzÍ Á Ò ºÊ ÌØ È «Â apple apple ««Á π πû / GI ««Á π πû /

41 ÓÀ...? ÓÀ ª  apple «È ÓappleÁ Ìapple appleè Á «Ó» ÂØÛ Ú Ï Ï Â apple ÈÓπ Û Úª Ú Ï, Ø apple Ïz«Ó «Úº «Âapple ª «Ï apple «Â± «Ú È-Ï È È Ò Í ª ÁØÙ «È ª «ÓÒ ÂØ ÂzÌ ª..ÓÀ «ÚÂz ª Ø Á ª «Û  apple «Ò «Ó Á Ò «Úº «Á Á apple ÌappleÈ Ò ÔÓapple È Ò Ò ÏÀ Â Í apple apple Á apple Ù apple Ù µâ  apple Óπ ºÏ ڻÁ Á ØÈ-apple È Ó «Ò ÏÀ Íapple ±...Ó apple ªÁ Úapple Ò ÏÁÈ µâ Í ª Ùº Á apple È Ò «ÒºÏÛ ª «È ª πº ÂØ Í«Òª  «Úº ÓÀ Á Â Ò ÂØ Í«Òª «Ú apple Ø ÒÚ! «Ú apple Ø ÒÚ! Ï À, Ï «Á ª Á Í«apple Á apple Ó apple ºÂ Á «Ï Ò, Á «ÂÂÒ, Á È apple Ó apple ºÂ apple «Á, ÂÀ apple apple Ó apple ºÂ ª È Â À, «appleèª Á À ÒÀ ÎÛ ÒÀ «apple, appleá Ó appleø-ó apple Ó apple ºÂ ± µ «Ëapple ÈÀ?«ÊØ Âº ±? ÚÒ Í «º Ò, ÂÀ «ÁÒÁ apple Ó apple ºÂ «Û «Á È, apple«á Ò À, Ϻ ºÂ Á ª Ȫ Ò Ú, apple -Ï apple Ó apple ºÂ Ø Ò Ùª ÚºÒ «Íº apple, È ÏÀ»Û ª Í Èª º ÓπÛ-ÓπÛ apple Ú apple Ó apple ºÂ Á «ÒØ Û Á ÎπºÒ, Á «apple Á Ó Ò apple «º«Ë ª Á, ª Á «Ù apple Ó apple ºÂ Á «Ú ª ºÊØ À appleøˇ ªÁ Û ª  Á Ò Û ªÁ À Á, apple! Ó apple ºÂ Íapple «º «ÁÈ «Óº «ÁπÈ ª Ó Á ÿºò ««Ú ª «Ú Ø Á«Á «apple Ó apple ºÂ ««Á π πû / HA ««Á π πû / HB

42 ªÁ Á «ÒºÍ Ò, Ⱥ ÓȪ Á «Ú Û «Úº «Úº Ⱥ Á À, Ï «º ÂÒÚ apple Ó apple ºÂ ÂÒ Â Ëapple Á appleï È Ø Ï À, Ï «Á ª Á Í«apple Á apple Ó apple ºÂ Ï Á Ú «Ò ª, «È ÙÓÙ apple Ø À  «º Ø Ø apple-í apple Ó apple ºÂ «ı Á ÁÓ Íπº, «ı Á Í Ó «Ò «Á apple È Á, «Â apple Ó apple ºÂÕ º Á apple»ïapple»  ª ÓÀ  Âapple Ù «Á ª Á «À Á È ÏÁÈ Ó Â, «Óapple Á È Á-«ÂzÙÈ «Á «apple Ï, È Í ª πíè Ò ª º ª Ó Ò ª È Á È ÊappleÊapple ª  ٠«Ò Á ª ˪ Ú «Úº «ÚÒ Á Ó apple «Û ª π «Û ÓÀ «Óapple º Á apple«ò º Á È Ø«Ò Â Â appleè Á «ÿ Ó apple ª ıó appleá ª Á Í Û «Ú «Ìº «Û ª ÓÀ «Ø appleø Ò «Óapple Á Ω Â Â ª  «Û ª Ó apple Ï È ºÊª Á Ïapple ÚºÒ fi Á fi Â Ø Âapple Âapple «apple ª ««Á π πû / HC ««Á π πû / HD

43 Á È Ì apple Â Ó apple Á «È apple Ó - «ª È Ò ªfi Ó apple Ò» Á Ú appleì Ó «È Ó apple Âapple Ù Ú Ò ºÊ «º µ apple «ÁºÂ  Á È Í«Û Â Í Û Á «appleè Úª «È Ó apple «Ó Á ºÍ ºÍ µâ ««Ú ª Á Î Ò Ï «ÁºÂ Â, «Û apple «appleùâ Á Ïπº Ò «Úº Ï«Í - Í «appleî Ó ª-ÓappleÁ «ÂÚÁ «Í Ø ÏπÒßÁ º «ºÊ Ωapple ÁØ Ó«Ï»Ï Á À ÁØ «Ë, «ÌÀ Ú Á À  ª ÓÀ  Âapple Ù «Á ª Á «À Á È ÏÁÈ Ó Â È Á Á «ÂzÙÈ «Á «apple Ï «Óapple È Í ª πíè Ò ª º ª Ó Ò ª ÈÕ º«Ò apple ª  apple È º Ø ÍÒª «Úº «Øapple Óπº Â Û «Ì Ò Âª ÂÀÊØ È Ø«Í Ú»Á Ø «ª «Úº «Øapple Á Ø ««Â apple  Á ± ÿ «Ò Ò Â± ÓÀ ͺÊapple  «Âª Ó apple apple Á ÏπÒßÁ «È  apple º Ú «,  apple º Ú ÓÀ Á Âı  ϫÂapple È ÎÀ Ò «Á «Á ÓπÈ«Î! Ó apple º Á «apple «Úº Ú Û Ø! «º Ó apple ÏπºÂ «apple Ó È È Ó apple ÚÀÓ È È Ø«À ««Á π πû / HE ««Á π πû / HF

44  ÓÀ «È apple ª  apple «apple Í Ï»Ò ÂØ ««ÓappleÁ Á Ø apple ͺÊapple Ø Úª  Á» Á Ø apple «ÚÂ Ø µ ª ÓappleÁ À, ª Í Â Á ± ı Á ÌØ È ÓappleÁ È, ª Í apple Í Â± Í ÓÀ º Í»apple ØÙØ- Ú «Úº Ï ÁıÒ appleá ª Í «Ó «Ú Ø ΩÂÓ! ÂÀ Ú, «Áapple Ú, apple Ó Ú Õ ÈÚ «ÁÙ -ÈÚ ÂÈ «Ú Á, «Í ± apple Á Ô º «Ú«È Á Ω Ë Â ÓÀ «Ú ± «Â ÂÌ Òª º Á È À Á πï apple Û Á Á ª ÂØ πºò Ó È Ï apple «Úº ÓÀ Ò Ï Ó Á «Òϻ «Â Ú Á, Úº Á Ú Á, Á, apple fiá, Í Á Â Ì ºÒ ªÁ «ÓÀ ª Ïapple Á Í»appleÚ ÍºÂ Â Û πº appleÿ «Á Ïπº Ò Ø ÁÀ Á «È»apple apple» È È, Ø«Ï Á,, apple Ó, Óπ ÓÁ  Øapple «È «Û  ÓÀˇ Ô Â Óª Á, ËØ Á, Ó Á, «Û Á ÏıÙÁ, ÚappleØ Á, ÌÚ apple Í apple apple Á   «Ú Ø «Ì «Ú appleá, «Ú apple Á Ó apple  Á apple Á «Áapple Ú Á ««Á π πû / HG ««Á π πû / HH

45 «ÈßÓ Óapple Ó apple apple ÙÈ Â ÓÀ º -«È Ò «ÁÚ Á Á «Û Ú ÍÚª apple Ø Ï º ÁÒ Á Á Â Ï Á Á Ú Ú ÍÚª ÈÁ Ï Ï Ó apple Í ª Á Ò Á Á Í«È Ú ÒÚª π»û appleª Á «Ò Ï Á Î apple ÒØÌ Á È ÒÛ Á Â- ت Á Á apple ÒÀ Èß appleá, Ò» Ú Á Ò Úº Úº «Á Á Á ËappleÓ Ê Úª Á ÒÀ ÓÀ «Á  appleú Á Á Ìappleª «ÚËÚ Á Ì Ï Òº ª Ï ÁÙª Ò Á, Óπ Á Í ÓÀ Á À À ÏπÒ Á Íapple ÓÀ Î apple Ú «Á  Á Á Ú «ÈºÂ Óπ ºÏ Á Ï ÒÁ Ë, ÌÀ, ÍÂÈ Â «Îapple Óª Ø «Ú Û «Ú Û Â apple  appleá º Û ÍΩÛ ÓÀ ÂÈ Á Í «ÁÙ Í ª Ì ÒÁ º fi Ï π È Í ÒØ! º Á È apple ª Ó appleá «Û appleè  apple πº «Û «ÓÀ, ÓÀ «πº «Û Ú fi», Ú πº «Û Ú«appleºÂ Ú«πº Í º Á Í«apple Á apple ª ÓÀ «apple «apple Ò, «Í apple Ò «Í apple ª ÓÀ apple Ø Ó apple Â Ú apple «apple! «Èº Ò πº «Ó ÈØ ÂÒÚ apple ª ÓÀ È ÁπÙÓ «Á Ó apple ÓappleÁ-  Á È Ò È Ó apple «Âª À Áappleª  Óª Á ÏÒ«Á ª fi» ª, «ª Á ÓΩ Ó Á «Úº Âapple Ï ª, ÙØÙ ª apple Ú ª  ÁπÙ Ù ª ÓÀ «ÚappleØË È Ê ª Îapple Á «Úº  Ïapple Ïapple Á Ê Ó Á ª ª ÓΩÒ, «Ú Úª  πºò ËappleÂ Ù Ó Á ª! «Û Ú È appleωùè «appleª Ú Ò! «Û È Úº apple Ì Û È ÒØ! «Û È Á Ó apple Ú Ò πº «È ª, ÙÎ Î Â Ú apple Ú Ò Ó apple ÏØÒª ÏØÒ «ÓÒ Á ÚØ Óª Á ÁπºË Á apple π Á ÚØÕ ««Á π πû / HI ««Á π πû /

46 ÒßÏ apple Ú! «Â, ÒØapple, «æ Ò, æí, Ø, π, ÿøû, ØÒ Á Â, «Ú-È, ÏßÏ, «æë, ««Íø Á, Íø Ï æ«ì apple Á Ó ΩÒ Ï, Íø Ï Í«apple Ú, «- æ Í Óß πµâ Í Ù Â Á ÈÕ ÏØÒ ª  æí appleàò ª Ó ÏÀÈappleª, æêª «Ú ÎÛÈ Ú Ò Ø Ø ÏØapple ª/  ª πµâ Ú «Ò Á È Â apple ª/ ˆ ª «Á πµâ «Ò ß˪ πµâ Ú «Í Á ÈÕ ÒØ Âª/ÒØ È ª Â Ë «appleâ Í Ù apple ª ««Á π πû / IA ««Á π πû / IB

47 Ë Ò ÒØapple Óª Úapple «Áº «Úº «Û apple ª Í Û µâ ÏÀ À, Á ØÁ «Úº Ø Úº apple «Ω - À, «ÊÍ ÊÍ π Á Ø apple À : ÈÀ ª π È appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω... È Áapple Òº ª Ï appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω... π È «appleùóª Á Í ÿ Ï, Á fi»ò fi»ò Ú Âª Ӻʻapple ÏÒ, apple «appleèª «Ú Ú Ï ª Á «Úº, Ò appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω... π È Â± Ù«Á Ï, appleπºâª appleè Ò Ó Âª µ Û appleπâï ÒÚ, ÒØ Á Ò Ó Óª Á ª ª  appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω... ÈÀ ª π È appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω È Áapple Òº ª Ï appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω...Õ π È Íapple ª Á apple Ø,  apple Óπ Û Ëπ Ú Âª º  apple  µâ ØÈ-Â Ó Ú Ïappleª  appleª ÒÀ, Ó apple Ò Ò Ω... ««Á π πû / IC ««Á π πû / ID

48 «º Ò Ò apple Á... Ó µâ Îapple ª Ú Ò ª ÁØ Û ª, ª «Îapple ÁØ-«Â È ØÛ ª «º Ò Í Á ª Ø ª apple ª È : «º Ò Ò apple Á, ͺ Ó apple Ú apple Á Áπͺ Ó apple Ì Á, ÍÛ È»Ò Á «ÈºÂ ÈÚ ºÒ «º, ÿapple ÓπÛ Á «º Ò Ò apple Á, Ï «º Ò Ò apple Á..., «º Ò Ò apple Á, ͺ Ó apple Ú apple Á Áπͺ Ó apple Óª Á, appleºï «Èª Á º  «Ò Ú Ò ß ß ª Á «º Ò Ò apple Á, Ï «º Ò Ò apple Á..., «º Ò Ò apple Á, ͺ Ó apple Ú apple Á Áπͺ Ó apple ÌÀ Á, apple º «Á ÒÀ Ò º Øapple Úappleª È Ò «Á «º Ò Ò apple Á, Ï «º Ò Ò apple Á..., «º Ò Ò apple Á, ͺ Ó apple Ú apple Á Áπͺ Ó apple Ì Í Á, «Ó Í Á Í Ò ÍπºÂª Úª, «apple ª Á apple Á «º Ò Ò apple Á, Ï «º Ò Ò apple Á..., «º Ò Ò apple Á, Ï Íº Ó apple Ú apple Á...Õ Ó Úª Â Ë ª appleˇ ÏÀ ª È Ó! Í Ï Á Ø«Ò π«apple Áapple Ωapple  Íz Ù Ωapple Á  ÂØ ÍzÌ «ÚÂ Ø «Ò«Â «Û Óª Á appleú «Â Ú «Úº Ω µâ ÏÀ À, Ó Á «ØÈ «Úº µ Ò ª apple «Á Í À, «È µ Ø, È ÚË À, Íapple «Èº «Û ÏÀ ÀÕ «Â Û ª ÍappleÁ Á «Í Ø apple ª È, Ó µâ Óª Â Ë ÏπºÒ «Ò ª Ȫ Á È Ò È Ò Í «Úº Ú «Ù apple appleá ª Ø ª Ú Ò- Ú Ï apple apple ª È : Ó Úª Â Ë ª appleò ÏÀ ª È Ó! Ø appleá ª ºÒØÛ ª ÏÀ ª ª ÏÀ ª µ Û πï apple ÒÀ «ÁÒ Á ª ºÒØÛ ª È ª ÒßÓ ª Ë ª «È Ó ª È Ó? Ë : Á»appleØ Â ª ºÒ È Ó!  apple º «Úº apple ª Ó «Èº «Ò Ó! ªÁappleª ÓÀ  apple ª Á «È ÓÀ ÂØÛ Ú È ª apple ª Ó Úª «apple ª È Ó? Óª : Ω À Ï π È «Âª Á Ë! º Ò ª «Á Á È ÓappleØÛ ËappleØ Ï º Ø» Á apple ÒÀ Á Ó «Í ª Á Ò» È «È ØÛ È ª ͺ ª Ë ª ª ˺ ª È Ë... ««Á π πû / IE ««Á π πû / IF

49 Ë : «Ú«Áº Á «Í, Á Èappleª Á Ò» Í Úª Ò Í apple «Úº È «ÓÀ Á Á ÙÓÙ apple Ó Ì Ø Ú Ò Î apple Á Ò Ò Á Ì È ª «Èº apple ª Ë ª Á «Èº apple ª Ó... Óª µ Û Ò ÒÀ Á À  Ïπº Ò «Úº ÒÀ ÒÀ Á À, ÁØÚ «º ª Á ª È : ÁØÚ : Ó Úª Â Ë ª Á ÁØ Â Ú ÒØ Ø! È ÂØ«Û Ú! «appleª Á È Ò Ó Úª ÁØ Á ª È º ª Á ÂÒ Âª πºí ÊØ «appleª Á È Ò ª «º ª Ë ª Á! «Óº ª Ú ÒØ Ø! ª «º ª Ë ª Á «Óº ª Ú ª! ºÍ Ó µâ ª µâ Óπ«appleª ÏÀ ª È, Ø Íº fiºò apple À, Ø π È Ø Ò apple À, Ø appleøù ª È Ò Ïπ apple À, Ø ÎπÒ apple º apple À (Óπ«appleª Á Ȫ Í Óapple È Ò appleº Á È ) «Óπ«apple : È Û! Ø ºÍ - ºÍ Ò! ÏØ Á «Ú «Í Ø ÍÂ È ÁØ º ª Ø.. ÏÈ Ø Ú «È.. Á» Óπ«apple : È apple Ø º ª Á Ø?  Á apple««ú ª Á, «Í ª Ø «Í, ª ÏºË -appleπºë È apple È ª... apple Ø : Û «Ïº ÍÀ À Ø? Á» Óπ«apple : ± πºâ «apple apple ÿøû Ú, Ú apple ÍπÒ ÍappleÒ Ú Û, Â±Û Ò Áapple ͺ ÁºÏ Ø Û º À, Ó apple Ò Û Ø, È apple Âz -Âz Ø Í À  ÂÀ ÍÂ È Úº apple È! apple Ø : «È ÒØ Û ÍÀ «? «Øapple Óπ«apple : ÓÒ! ª π ÁÀ Á» Â, ª ÁπÈ ª Ó Ø Í«Òª Ë ª ÓappleÚ Òº Í, Ø Í Ù È ªÁ È È ª Á, «apple ª È ºÂ º Ò ÌÀ! Óπ«apple (apple Ø Á È ØÒ Ó» apple ) : ÏØ È Ò Ú Ø ±.. ºÒ Í È Ò Ú apple Ø (Í ÎÛ Á» apple «Á ) : È Ó apple ª ««Á π πû / IG ««Á π πû / IH

50 ΩÒ ÍÀ Òº Í, «º Úº µ «Û.. Óπ«apple : ºÒ «ºÂ Øapple Í Ò, «apple ª-Í «ª Á «Ó È apple Á! Ø Â Í «ºÌÛ «Ú  apple Ø ± Óπ Â?  apple Í Íª È Ò º «ÒºÏÛ ºÍ Òº Á ª È, «Úº «Úº Ø Ø Â Ò appleº Á À, Ø π È Á Ïπº Ò Ú apple Ó appleá À, «Ø «Øapple À ÙÈ appleá ª Ø ª Á Á ÁappleÙ ª ÚºÒ Ú ÀȪ appleá ª È : ÒØ Á «º Ï ÏÒ! ºÒ ÂÀ º Ú «ÁºÂ, Áª ÓΩÂ È «Ò Ï ÏÒ Ø Â ª ÏØÒ Ï Í» «ÁÚ,  apple º «Úº Ȫ ÏØÒ «º º Û ÏÈ apple  ÙÈ Áπͺ Ú Ò ª, È ÿºòø ÓΩ Á apple  ««apple Ó ªÁ? appleº Û ª Ω Ï È»?  ÌÀ ª Óπ ªÁ «appleó apple ªÁ? ª «ÊØ «Ò? Â Û ª Óapple ªÁ «Á «Èº «Ú Ó apple «ÍºÊappleª Ø Í ««Ó, Ë ªÁ È Ë Ó apple ««π ª appleºï «ÁºÂ ª Ó!  apple Ë È «apple, Ë ª «Ú Û «Úº ÁºÏ «ÁºÂ ª Úº Ï Û ª Í ªÁ? «È  Áπº Ú, Ó apple Óπ ªÁ «Óπ«apple Û Ø ÏØÒÁ À : ÏÊ apple Ø ÌÀ Ø! ÒØ ª È Ó È ÒÀ À Í Ï ÈÂ, Íapple Ó Í Ú À À, «Û Ë ª «Âª «Á Á À, Íapple «- Ø «Á È «Á Á, È Èª º È Ò ÍÛ Á -«Ò Á À, È ««ºÂ -«Ú apple Ø ª appleá À, Ø Ø Èª Øapple : apple Ø : Íapple ± ª ÍÛ «Ò À.. Óπ«apple : Ø, «Îapple Óπ ÏÒ apple Ø Á À : º«Í ª Á ÒÀ Ú apple ÍÛ ª «Â Ϫ ÏÛ ª, ÓÀ º«Í ª ÂØ È apple, «Îapple apple ª «Á» ÂØ º Ø Ø ºÍ Á ª È : ÁØ ÍºÂapple È appleª Á ÈÍÛ Ë ª appleø Á ª, appleø Á ͺÊapple Í Ûª Á Ø ÂØ Úª Ò ÍÛ Á Ï ÏÒ! fi Ï «Á Úª Ë ª Ó Á ª Øapple È «Í «ÒÓª Á,» Óª- º«Ò ª Á ÒØÛ È Ë ª Ó Á ª Øapple È ÍÀappleª  appleø Û ª, Á Á ÒØÛ È «Û Ï È µâ Ï«± ØÒ È ÈÙ Û Ï ÏÒ! Ë Èapple ª ÍÀ ± ««Á π πû / II ««Á π πû /

51  apple Ó apple πº«ïapple «Ú ØÒ, È Ùapple Ï È Ò «Ú πº««èºâ Ù È ÚË apple ª Ó «Í ª Á Ȫ «ÒÙ, ºÊ Á Ò apple ª Ë ª «Óº Û Ó Ú È ÒÁ ª Óappleª «Úº, appleá ª Ú È Ø : «Í! Ï! Ø.. Í Ï Í«apple «Ú ª «Úº ª Óπ«appleª Ó µâ Á ª Ø ª Á ª ÈÕ Ò ª «Ú Ø «È «apple µâ Ø πº Ø À, «Ï Ï Û Á apple À, Ï Á ª Â Û ª È Ò Â Ò Á apple ª È : «Í! Ï! Ø.. Ù Ú Ï Ø...  apple Ì Ï! Ø ÏºÒ Ï Ø... Ë ª ÓØ Á Á Ú Ï Ò ºÊapple» Â Ò Ï Ò «apple  πº È Á apple Ò Ò appleπùè Ï Ø Ù Ú Ï Ø... Ë ª È π  apple Ó Í Û «Èª  apple Ú «Ë ª Á ª ËΩ ª  apple ± ÒÚ? Ï Ø ÏºÒ Ï Ø... ««Á π πû / ««Á π πû /

52 Ì º«Ò ÒØ! ËappleÓ Ó ÒÀ «È Á Ú «º È Ò Ò ÒÀ «Í ͪ Á Ø π ÁÀ? «ÓÓ ÓÒ? Ï Ø Ù Ú Ï Ø Ù«apple! Ï! Ø.. ÏºÒ Ï Ø... «Í! Ï! Ø.. Ù Ú Ï Ø...Õ π : «Û ª Á Ï Ú! «Ú Ú Ò ÿapple Úapple Ó ΩÒ À, Û ª Ø Ú ÍÛ Í ÏÀ ª  apple ª È, «Í Ó Úª apple»í ºË Û Ωappleª ÏÀ ª È : Û ª : «Û ª Á Ï Ú! Ï ÏÒ ª ÒßÏ apple Ú! Ï ÏÒ «Û Á Ï È Ó apple πº, Ï ÏÒ Ì Â Û apple appleú È Û πº, Ï ÏÒ Â Û apple Ï ÏÒ Á Í«apple Ú «Úº «Û fi ÒºÌ Á Á apple appleá Áapple Á À Â Û ª Á ÏØÒ π Ú Ï «Á Á À : Ï ÏÒ : Ë ª «Ëapple Ó Øapple Ϻ! «Ú Ì Â Û appleª? ºÒ «ª Á Øapple Ϻ! «Ú Â Û appleª? Û ª : «Ú«Á ÍÛ Á Ú! «Ø Øapple Ï» Òº Ï», «Ø Øapple Ï» «Îapple Ï ÍappleÁ ª Ú!  apple ÁappleØ µ «Û ª Á Ï Ú! Ï ÏÒ ª Ï ÏÒ apple»í Û ÁØ ª ºÊª È Ò «Ó Úapple Ù appleú Á Á Á À ÙÈ appleá À,  «Îapple Í Ø Ï», ÓØÏ Ò ÎØÈ «Á πº Ó ÂØ Ò ªÁ ÀÕ ««Á π πû / ««Á π πû /

53 Û ª Ó Úª Óπ «ÂÏ Ø Á ª È Â Èª «Úº Ú Ò- Ú Ï Á È : Û ª : Ó! Á È ØÛÁ! È «Î«apple Á π Úapple-ÿapple ØÒÁ! È «Î«apple Á π Ó Úª : Ó apple «Ø È! Á π apple«ïº! Óª Á Ú apple È! Óπ Ø fi «Ïº! Û ª : «º appleª Á Í Á È! «Èª Ø º È πá «apple Ó Úª È, «ÓºÊ Í Úº È Â apple Ï Á «Èº - πº È! Ó apple Ó È Ï ÍappleÁ ª È!  apple Áπ appleø  apple «Û ª Á Ï Ú! Ï ÏÒ ª ÒßÏ apple Ú! Ï ÏÒ «Û Á «Û ª Á Ï Ú! Ï ÏÒ ª Õ Ó Úª Ë ª Á ÓºÊ π ÓÁ ª È, «appleª µâ ºÊ Ëapple «Á Á ª È Â «Îapple Ȫ ºÎ «Úº ÒÀ ÒÀ Á ª È, «Âapple ª ºÎ Í Á ª Ø ª Ó ÂØ Ò ª ªÁ ª ÈÕ Û ª Á ÿøû «º π Í Û µâ ÏÀ ÿapple Á Ø Ë Á apple apple À, º «Úº Á º Á Ø Á À, ª apple ºÂÁ, Í Ú ÒÁ ª Ø Ú «Ø «apple appleá Ø... Ø π Á À, T Û ª Ï Ò ª ÊºÒ ÒÚ ÒØ, Ø «Ó πapple ÒÀ ÒØ!U π ÁappleÚ ÚºÒ Ú Á À, ÁØ Óπ«appleª º ª Ú Ò ª/ Ú appleèª/ï appleè ª Á Ì «Úº Û Á ª È, µ Ò ÿº apple, ÓØ -ÒÛ ª È Ò ª Ò ª Ó ª,» ª º apple - «Ïapple ª Ú ª, ÒÛ Á apple apple, ÒßÓ ÒßÓ ª, ÓºÊ - ºÒ ª µâ Á ª ÓØappleÈ ª Í Â ª Ø ª  Îπ Ó ª-«Â «apple ª Ú Ò ª π È ª «appleª ÂØ «Í ÚºÒ πº ª Ø ª È : Ú appleèª : ÒÀ Ò Ï Ï Ø «Ó πapple...«ò º Ø º -̺ Û, ÂÀ ÈÚ apple Á! π : È ÌÀ Ø! ª À Á πºò, «Û ÚappleÂÁ «Ó πapple? «Ú appleè : È Ø Í Í Ø ±, º Ò «Á È ª π : Ì «Û Ó «È ª Á ºÒ appleá À, ÍÒ Á ºÏ ª-Ú Âª appleº º ª Ò, «ÂØ «Û Á Õ Á» Ú appleè : Ø ÌÀ! ÈÚ ª ª ÈÚ Í ØÒ, ª apple Ϫ apple«ï ª Á appleπ apple, Ó È Âª Ï Ò º «, Í«Òª «Ú ª  ÿøû ª apple ÍÀ Ó Ò Á, Ú Ω Âapple ÿ, ÒØ ª È Û ª Ó apple  ª, ««Á π πû / ««Á π πû /

54 Óπ «ÎappleÁ À Û - ª, Ò ª º Á, Ë ª- ÌÀ ª  ÛÁ Í«Ò Ú appleè ÍÊºÒ Ó apple ÏÀ ªÁ À, «Îapple Á» ÚºÒ Ó» apple «Á À : È Ï«Û! ÌØapple ÁÓ ÒÀ Ò,  apple  apple Һª apple«ª, Ø Á Á apple ª πº ª Á» Ú appleè Á È Ò Ø Ï«ªÁ À, «Îapple π Óπ «ÂÏ Á À : appleá appleè! ÿ º Òº Á «Í Á,  apple Ϻ.. π «Ò ª ª «È ª «Úº Òº Í «Á Á À, «Ø- Òº Í ªÁ ª È Â Ìª ª appleº «Á Á ª ÈÕ «Ú appleè (Ó»  π È Î appleá Ø ) : ª Ó«Òª Ò Ò ß Í Â,  apple º - Ø ÀÓ apple«õ Á» Ú appleè :  apple Ú Ò ÚË Ø Óπ Û Ò! È Ò Â apple Áπ «apple? Ø apple ÁØ «Ú À? appleóª Ò «Â ÿøû Õ π : Ø apple ÀÈ Ø Ó apple! Ë À ÍπºÂª ÂØ Ú ÚºË,  Á ÿøû «Á! Ò È «Á Á Áπ «apple, Ò Á ± Í»apple Õ Ú appleèª ( πù Á ª Ø ª) : È «Á apple appleá appleè!  À Ï «Á ª Ò ºÒ, ª Ì Ò Ú Â apple Ë, È ØÈ! «Îapple ÁØÚ appleò ÿøû Á ª È, È Ò È Ò Ú À ÙÈ Ú appleá ª È : È! Û ª Á ÿøû «Èª «ÏȪ Ø ÿøû Ï ÒØÛ Ø ± «Ú Úª Úª... «ÒØ Ú ÓÀ ª Û ª Á ÿøû Úª ««Ú ÂÀ Ë ª Á apple π Úª... «º È ÂØÛ ª Á Øapple «º È Á Ú ÓΩ Á ÒØapple  apple È Ú Â Í Úª... «Ó È!  apple º «º«Ë ª «Úº Úª «Ï ÏÒ Ú!  apple ͺ Á È Ò Úª... «º È fi Ó apple ÚºÒ Â± ΩÛ «º È Ø ÓÀÊØ «Ú«Á Á ÍΩÛ Û Ó È Úª... «Ó È!  apple º Ïappleª «Úº Úª «Ï ÏÒ Ú! º Íπº» Â apple «appleè Úª... Ë È Á Á Îapple ª ÂØ Øapple «Úº Ïπ Í ÊØ Ï» Øapple Ï» Ú apple Á ª Ï Úª... «Ó È!  apple ÁπººË Ò È Ò Úª «Ï ÏÒ Ú!  apple º ÁπÈ ª «Úº Úª... «ÒØ Ú ÓÀ ª Û ª Á ÿøû Úª... ««Ú ÂÀ Ë ª Á apple π Úª... apple..appleapple...appleapple π Ȫ Ø», appleπí «Á «Ò «Á Á ÀÕ ª «Á Á ª Ø ª, T Û ª Ï Ò ª ÊºÒ ÒÚ ÒØ, Ø «Ó πapple ÒÀ ÒØ!U Á Ø «Á Á ª Ò ª ªÁ ª ÈÕ ««Á π πû / ««Á π πû /

55 ØÒ Á Â- Û ª Á appleá apple...  ÂÍØÙ ª Ó È µâ ª Úapple ª Óπ«appleª ÏÀ ª È, ØÒ ØÒ - À «Á Í ÈÕ Í «Úº «Èº ª-«Èº ª ºÒª appleá ª ÍÁ ª È, «Úº «Úº «Á» ÛÁ ª Ø ª «Û«Û Á ª È : «Óπ«apple ( Ï apple «Á Á Ø ) : È Ò! ÀÚ «Á apple«á À Ï Û ª ÿº Á ª Ó𠫪 ÂØ, È» ª Á ª, ÒÀ Á ÒØ, Ï appleª ÈÂ Í À, Û ª Á ÈßÏapple Ó𠫪 ÂØ ÚºË, Í«Ò Á»  Áapple«ª  apple ª Û ª.. Á» Óπ«apple :  Øapple? Á ÒØ Í π ÓÈ È «Ú Ëπ Óª Í À apple Ò... «Ï apple Ωapple Һ ±- Ò Ï ª Á Ê Ò ª Ø Øapple «Ó«ÒÀ Á ÀÕ apple ª «º ª ÏØÒÁ ª È : ÚË ª Â! Í π ÓÈ.. À. Ø Ï apple Ωapple : Ë! Â Ú π ÓÈ Ú» Ï ª È.. «Óπ«apple :!  ÍÛ «Ú ÁºÏ, Ø apple È º..È ± ÁØ Ù«appleØ? ª ºÎ Í Âapple ª Í À.. Ï apple Ωapple ( apple ª Òº ± «Á Á Ø ) : «ÁÈ Òº À ÓºÒ! Ê À- ª Í Ò ª Í»Ò ª Ø ªÁ À ÏÊ apple ª..ÓÀ «Û ª Á º apple - º apple Ó» «Óº apple Úª.. «Øapple Óπ«apple (Òº ± πº Á Ø ) : ÒÀ Â! ª Ó» «Óº Ú appleª  Ⱥ - πù Ú ÓÈ Úª, π ÓÈ ÂØ Î apple.. «Øapple Óπ«apple ( ØÒ πº «Á Á Ø ) : ª Ï Ï ØÒ ª- À ÒÀ À, Ó apple ª Ø Ù apple».. Ï apple Ωapple : ÍªË È Íπº Ø, À Ì ª Ú Ò «ÁÈ À..ÊØ Ò Á appleá apple Ø.. «Û ØÒ Ú Òº Á À, Á» Ó Û Á À, Ï Â Û ª È Ò Â Ò «Á Á ª È, «º º º ÏØÒÁ À, Ï Ó apple Ó apple ÏØÒÁ ª È : Óπº Ú Ò : º ºÒ Û ª Á appleá apple! È π ÓÈ Á appleá apple! Ï apple ª : Ù Ú! Û ª Á appleá apple! ÏºÒ ÏºÒ! π ÓÈ Á appleá apple! Óπº Ú Ò : Ø Û Ò Ú, (Ï Á» Ò Úª À ÙÈ appleá Ø ) : Ø Ï Á» Ò Á Ø ÓÀÁ Ȫ «Úº Ø Â Ó ÒÀ Á ««Á π πû / ««Á π πû /

56 ª «Ó È apple «Ï Ï apple apple (Ï apple ΩappleÂ ÚºÒ «Ù apple apple Óπ Á Ø ) : Ó Í Òº ± Ú Á «ÎappleÁ º Ø apple Ì apple º ºÒ Û ª Á appleá apple! È º ºÒ Û ª Á appleá apple! Ï apple ª : Ù Ú! Û ª Á appleá apple! ÏºÒ ÏºÒ! Û ª Á appleá apple! Óπº Ú Ò : Ø Ó Âapple, Ø., «ØÂÚ Ò («apple  π È Íº Úª ÒÍ ) : Í Ø ÓÀ Á apple È Á apple Á Ò (Óπº ª Úº «Á Á Ø ) : «Û Ó apple º ÛÁ Á «ÓÂ Ó Û º ºÒ Û ª Á appleá apple! È º ºÒ Û ª Á appleá apple! Ï apple ª : «Ø«! Û ª Á appleá apple! ÏºÒ ÏºÒ! Û ª Á appleá apple! Óπº Ú Ò (ÁappleÙ ª «Úº ÏÀ Ò Á ΩappleÂ ÚºÒ «Ù apple apple ) : Á  apple ÿapple ÈÓ ÒÚª, ± È ÿïapple Ó! ÁπÈ ª Á apple µâ Û ª apple È apple «ºÒÁ Ï apple ª : È apple «Ú ºÒÁ? Óπ º Ú Ò : È apple «ÿ ÓÁ Ï apple ª : È apple «Ú ÿ ÓÁ? Óπº Ú Ò : ( apple Á Û Úª À ÙÈ appleá Ø ): «ÿ ÓÁ ÁπÈ ª apple ( Û Ø ÿ Ó Òº ªÁ À) Ï apple ª : ÏºÒ ÏºÒ! Û ª Á appleá apple! apple ª Û ª Ø Øapple Øapple Á Â Û ª Ó appleá ª Á ª È, È Ò Ï apple ΩappleÂ Ú Ù «ÓÒ Ø ªÁ À : º ºÒ Û ª Á appleá apple! È º ºÒ Û ª Á appleá apple! Ù Ú! Û ª Á appleá apple! ÏºÒ ÏºÒ Û ª Á appleá apple! ÁappleÙ Ú Ù «ÓÒ Ø ªÁ È, apple Â Û ª Ó appleá Ø Á È : º ºÒ Û ª Á appleá apple! Ï º ºÒ Û ª Á appleá apple! ««Á π πû / AAA ««Á π πû / AAB

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û

«µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û «µ ÍzÁ appleªfi ( «Ú- z«) Ù apple «ÿ ÚÒ ÂappleÒØ È ÍÏ«ÒÙapple, Û Kissa Pardesi Raanjhan (Poetry) by : Sher Singh Kanwal 12016 N 36th. Street Phoenix AZ 85028, U.S.A. Phone : (602) 482-2276 Email : sher.singh.kanwal@hotmail.com

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

36-46 u.2

36-46 u.2 36 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.2 π Ë 1 2 «1. Àπà«««π µ Õ ß ƒ Àπà««Àπà«πÈ Àπ Ë 1 1. Àâπ π µ µõ ß π àõß«à ßµàÕ ªπ È (1) 1. =.... (2) 1. =.... (3) 1. =.... (4) 300. =.... (5) 4,500. =.... (6) 1,250. =.... (7) 1,250.

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3

Dynamic º··Õè 1.1 (1-48) D3 1 » µ å«æ» µ å Õß» µ å πµ æ ÿ µ æ æå Ë 1 æ æå Èß æƒ» π 55 æ æå È Èß Ë 4 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 537 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - exam21new.doc

Microsoft Word - exam21new.doc »Ÿπ å àß Õ ªî «æ π µ π µ å µ» µ å» ( Õ«π.) øî å Õ Õ â ß àß Õ ªî «Èß Ë Õß ªï» 543 «øî å ƒ Æ Ì π πì : âõ Õ ÈßÀ 15 âõ Àâπ π ß«Ì π Ì À ß«Ì â«ÿª Ì µõ ß π ÿª Ì µõ Õ Àπ Ëß àß Èß ß«Ì ÿª Ì µõ ËÕ Õ Á â«õπÿ µ ÀâπÌ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Õÿ π Ààß µ À À â À Ÿà Á â «à «À À ß «æµâõß ÿ ªÉ ΩÉ ß â ªÀ ªìπ «À «π ßµâÕß À à æ Ë ßÀ«Õß ËßÀà ß ÿß æœ æ ß 220 µ ªìπ ˵ Èß ÕßÕÿ π Ààß µ À À â -À Ÿà Á «À À ß «æ à æâ ËÕ Ëπ π ß «æ Õ Ÿà π âõß Ë µ æ Õ Õ Õß Õ

Chi tiết hơn

VINCENT VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH 1 TRẦN THỊ BÔNG GIẤY VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Tâm Bút) (TẬP I) VĂN UYỂN 2018. 2 VIẾT CHO NGƯỜI ĐÃ CHẾT (Tập I) (Tâm Bút) (Bản duy nhất, tự tay TTBG trình bày và in ấn.) */ Bìa trước: Cái Chòi Tiền Kiếp

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà

µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ 1 µ «Á ª ÿ øøñ «ÿ øøñ µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ + q Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ q ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà µ «Á ª ÿ øøñ ªìπ ËÕß Õ Ëߪ Õ â«µ «πì Õß Èπ π ˵ «Àπ Ëß ª ÿ Õ µ «πì Àπ Ëß ª ÿ ˵ «πì Èß Õß ª ÿ π à π µà ËÕßÀ µ ß π â π È Ì â Õ µ «πì Õß Èπ Ëß µà ªìπ ß â«à Õπª ÿ µ «πì Àπ Ëß ª «â πõ µ «πì Àπ Ëß π â ª ÿ ËÀπ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx

Microsoft Word - tra_cuu_bang_ascii_trong_html.docx Tra cứu bảng ASCII trong HTML ASCII là chữ viết tắt của American Standard Code for Information Interchange. Có 128 mã ASCII tiêu chuẩn, mỗi mã có thể được biểu diễn bởi 7 ký số nhị phân từ 0000000 đến

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ

π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ π π π ßÕ «πõ ß ßæŸ ß π à«π Õß µà ßÊ â à À ß πõ À àõß ß (larynx) ªìπ ߺà π Õß Õ» ªÕ ª Ÿà ß πà à«π π µ ÈßÕ Ÿ à π «Õ µâ àõߪ ß ª Ëß πºÿâ ÀÁπ Õ à«π Ë «à Ÿ Õ Ëß ªìπ à«πàπ Ëß Õß àõß ßπ Ëπ Õß. àõß ß ª Õ â«ÿ ÕàÕπ

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

UNIT1

UNIT1 Àπà«π Ÿâ Ë 1 æ Èπ ˺ «ª µ 1 1 æ Èπ ˺ «ª µ 7. π Ë ««(. 2.1 µ «È«âÕ 4) 6. ª Àπà««ÿÀ Õª µ π «πà Õ µà ß (. 2.1 µ «È«âÕ 3) 5. æ Èπ ˺ «Õߪ µ ß ß Õ µ ß (. 2.1 µ «È«âÕ 1,. 2.2 µ «È«âÕ 1,. 6.1 µ «È«âÕ 2, 4, 5)

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

( )

( ) ã π ß ã Õ μ «Ë. 7) /7/08, 0:8 AM Ÿ ª å». ÿ π «ß»å Õ ÿ». Õπ Õ µ ÿµ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 56 æ æå È Èß Ë µÿ 558 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ

Chi tiết hơn

Unit 4

Unit 4 62 Ë 4 Ÿ Ÿ π«π Ë ÕßÀ π«π Ë À Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë «à ËÀ «π Ÿ π«π Ë ÕßÀ Ÿ «π Ÿ Ÿ π«π Ë À π«π Ë À Ÿ π«π Ë À À åª í À Ÿ ÿ ª ß å π Ÿâ ËÕ Àπ å Ÿ π«π Ë Àπ ËßÀ π«π Ë À À Àâ À μõ ß«æ âõ Èßμ Àπ ß «Àμÿ º Õß μõ Ë

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1

¤³Ôµ Á. 3/2 ÀÒ¤ 1 44 Ωñ µ» µ åæ Èπ π.3 π Ë 1 2 ø 1. ø Õß ß âπ Õßµ «ª 1.1 ø Õß ß âπ Õßµ «ª ß âπ Õßµ «ª Ÿª Ë«ª Õ Ax By C = 0 ËÕ A, B, C ªìπ à ßµ «Ë A B à à»ÿπ åæ âõ π À à π Ÿª y = Ax B C B â Àâ m = A B b = C B â y = mx b

Chi tiết hơn

indd

indd Àπ ß Õ π «æ Èπ π π Ø» ªá ÿà π Ÿâ» ª Èπ» ªï Ë Ò µ À Ÿµ π ß» Èπæ Èπ π æÿ» ÚııÒ «ß» ISBN 978-974-01-9518-4 æ æå Èß Ë Õß Úapple,appleappleapple à æ.». ÚııÛ Õß å â Õß. æ æå Àπà æ æå Ë ßæ æå. æ â «ÚÚÙ ππ æ â

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

Untitled-1

Untitled-1 Ÿ». ÿ π «ß»å Õ ÿ,». Õπ Õ µ ÿµ». Õ ÿ æ æå Ë æ æå Èß ßÀ 545 æ æå È Èß Ë 5 ßÀ 559 ß«π ϵ æ µ Ï æ.». 57 Àâ È ª ß Õ Õ π À Õπ ª º æ à π ËÕ ÿ ª à«à à«π à«πàπ Ëß ÕßÀπ ß Õ à π È µ Õ πàâ Àâ πàπ ß ÕÀ Õ Õ à«π à«πàπ

Chi tiết hơn

TRƯỜNG Đ CK Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL

TRƯỜNG Đ CK Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL TRƯỜNG Đ CK.0000071332 Joel Murach lay Harris TÜ SACH BẢN QUYỄN FPT Polytechnic P H P v ä MySQL Murach's PHP and MySQL Khởi động nhanh với PHP & MySQL Học cách xây dựng, kiểm thử, gỡ lãi ứng dụng PHP sử

Chi tiết hơn

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học

THANH TÙNG BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học BÀI TOÁN CHÌA KHÓA GIẢI HÌNH HỌC OXY Trong các năm gần đây đề thi Đại Học môn toán luôn xuất hiện câu hỏi hình học Oxy và gây khó dễ cho không ít các thí sinh. Các bạn luôn gặp khó khăn trong khâu tiếp

Chi tiết hơn

ยคำนร“-รŠร’รบร‘

ยคำนร“-รŠร’รบร‘ ÿ ÿ æª μ «Õß Ÿ â ß Ë ß π Ë «ªí Ë ß μ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ ËÕ...π ÿ... ËÕ πª Õ... πμ «à «ß ßß πõõ Æ «ß Àπ À ±å «μ «ÿ æ Õß Ÿ â ß àߺ μ «àæπ ß πμ «ßß π æ.». ÚıÙ Àπ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Õ—µ√“°“√‡°‘¥

Õ—µ√“°“√‡°‘¥ π π æ æå π π æ æå ªìπ Ë π Õ Ÿà â««à π π Õπ πªí ÿ π ŸμâÕß ª Õßμπ Õß â«á ªìπ»Ÿπ å ß (Child Center) π π Õπ μàõ à ß Áμ Ÿ-Õ åºÿâ Õπ Á μâõß ªìπ ºŸâ Õ Àâ π π â ß μ μ «Èß μâõߪ Ÿ Ωíß Àâπ π ÿ «Ë π π Ÿâ π ª â Àâ

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

LO1B

LO1B å µÿ πµå» * 𠪻 Õ å â π Õ À ªìπ Ë Õ Ë«ª Õ ÿ» µ å â ßÕ À Àâ ªìπÕ À Ë «π π «10 ªï ç ß â ß «Õߪ» é â Àπ Àâ ºπ π πß π «Õß (2544-2553) Àâ µ å π Õ À ªìπ Àπ Ëß Ë â àß π πÿπõ à ß æ ÀÁπ â Àπà«ß π Õ π Ë Ë «âõß

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ πåõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ πå ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È çπåé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ π ËÕß π Ë ªìπ

Chi tiết hơn

Ru8_01-19

Ru8_01-19 æπƒ ª øπ æπ 23./860 μ æ» º ª æ» DN 0 DN 700» ƒ μ æ π πæ π º æ» Ω π º» 0 ü æ æ Ãø μ ΩΩ π æ æ Ã æ ª ø π æ Ã æ ª Ã æ ª μπ π ø ºæ æπã ø ª Ω π πã Ω æ : PumpExpert Hyamaster hyatronic LevelControl Basic 2 º

Chi tiết hơn

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E

For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR HARBANS SINGH Om Parkash Sharma E For advertisement and donations contact DEVINDER TOOR 416-902-9372 HARBANS SINGH 416-817-7142 Email: ppapmg@gmail.com Om Parkash Sharma 647-891-8500 Email : omjagraon@yahoo.com Pro-People Arts Project

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

M3/4 P1

M3/4 P1 4 «â 1. Ÿª µ Ë â π Ÿª µ Õß Ÿª ªìπ Ÿª Ë â π ËÕ Ÿª µ Èß Õß Ÿª à ß À Õπ π π Õ à πà Õ µ µà ß π Á â Ë 1 Ÿª µµàõ ªπ È ªìπ Ÿª Ë â πà Õ à 1.. Ÿª Ë À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à â π) ŸªÀâ À Ë Õß Ÿªπ È... ( â π / à

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01

01_De KSCL Giua Ki 1 Toan 10_De 01 Bài tập trắc nghiệm (Toán 0 Moon.vn) ĐỀ KSCL GIỮA KÌ TOÁN 0 (Đề số 0) Thầy Đặng Việt Hùng www.facebook.com/lyhung95 VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Câu : Đường

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à

ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.» ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.» â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à ÕÕπÿ μ Õπÿ μπ ËÕ æ πμ åõõ º æ à π Õ æ μ æ πμ å πå æ.». 2551 ª» æ πμ å πå Ààß μ ËÕß À ±å π μ «æ æ πμ å ËÕ æ.». 2552 â Àâ π À Õ «À ßπ È ç æ πμ åé À ««à «ÿ Ë π æ À Õ æ ß Ëß π Àâ ÀÁπ ªìπ æ Ë ËÕπ À«âÕ à ßμàÕ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹

ÇÔ·Âì Á.1/ÀÒ¤µé¹ Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 1 Õ µ å.1 µâπ ÿ Ë 1 ß Õ µõ Ë Ÿ µâõß Ë ÿ æ ß µõ «1. Õß ß Õß À Õß µ µà ß πõ à ß 1. Õß ß ªìπ π ÈÕ «Õß À Õß ªìπ π ÈÕº 2. Õß ß ªìπ Õß Áß Õß À Õß ªìπ Õß À «3. Õß ß ªìπ ÿ Ï Õß À Õß ªìπ 4. Õß

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc I. Kh i iö vò tr¹g th i øg sêt Tr¹g th i øg sêt t¹i ét ió cña vët thó μ håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øg sêt t c dôg trª têt c c c Æt v«cïg bð i qa ió ã, Æc tr g bëi te èi øg cêp cã 6 thμh phç øg sêt

Chi tiết hơn

beach(3)-ebook

beach(3)-ebook ß ËÕππ ⪠πåà Õπÿ å»» μ å À «ß π π å â π «π ß Õ Õ π ßÀ«ß, 2554 π åμÿπ à π È ªìπ ËÕß «μàõ Ÿâ π Õßæ ß âß ÕßΩÉ Ë Èπ π ß Õß πÿ å ΩÉ Àπ Ëß Õ æ ß â ß Ë àß â â ß «À μàõ æ μ øíπ øóõß â ß ª Õ â«ù «º æ ß«û ù «â

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn