Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc"

Bản ghi

1 Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö Ú Ò Û ØÙ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÙÖ ÆË º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ò Û ÑÓ Ð Ó Ý Ø Ñ ÜÔÖ ÓÒ ØÓ Ö Ð Þ ÙÖ Ò Ö ÓÒ Ð ÆË ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ò ÐÝÞ Ø Ö Ø Ö Ø Ó Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ðº Ì Ó Ø Ò Ö ÙÐØ Ù Ø Ø Ø Û Ðй Ò ÆË ÖÓÑ Ò ÓÒØÖÓÐ Ú ÛÔÓ ÒØ Ü Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ö Ö Ð Ó ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒº à ÝÛÓÖ çæ ØÛÓÖ Ý Ø Ñ ÓÒØÖÓÐ ÑÓ Ð Ò ÙÖ Øݺ Áº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ï Ò Û Û ÒØ ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ Ø ÖÓÙ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÖÚ Ö Ö ÐÝ ÔÖÓÚ Ý ÓÒÐÝ ÓÒ ÖÚ Öº Í Ù ÐÐÝ Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò ØÓ Ø Ý Ø Ñ Ò Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý Ù ØÓ Ñ ÒØ Ò Ö ÙÒ ÒÝ Ð Ð ØÝ Ò ÙÖ Øݺ Ï ÐÐ Ù Ý Ø Ñ Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ Æ˵º ÁØ ÓÑÔÐ Ø ØÓ ÒØ Ö Ø Ò ÆË Ø Ñ ÐÐ Ý Ø Ñº Ì Ù Ö ÒØ Ù Ò ÖÓÛØ Ø ÖÓÙ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ö ÕÙ Ö Ö Ø Ö Ø Ö Ø ØÓ Æ˺ ÐØ ÓÙ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ÆË ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ô Ò ÓÒ ÔÖÓ ÓÒ Ð Ü¹ Ô Ö Ò Ò Ø Ö Ò Ð ØØÐ Ö Ö ÓÒ ÆË ÒØ Ö Ø ÓÒº Ë Ò Ò ÆË ÓÒ Ø Ó Ú Ö Ð Ò ØÛÓÖ Ú Ù ÖÚ Ö ÖÓÙØ Ö Ò Û Ø ÑÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ ØÙ ÓÒ ¹ Ö Ò Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ØÛÓÖ ÀË̼ ËËü ÙÖ ¼ ÄÆË˼ ÏÓÐ ¼ º Ï ÒÒÓØ ÔÔÐÝ Ø Ö Ö ØÓ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÆË ÓÖ Ò ØÛÓÖ Ò Ý Ø Ñ Òº ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ò Û ÑÓ Ð Ó Ý Ø Ñ ÜÔÖ ÓÒ ØÓ Ö Ð Þ ÙÖ Ò Ö ÓÒ Ð ÆË ÒØ Ö Ø ÓÒº ÌÓ ÒÐÙ Ú Ö Ð ÙÒØ ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ú Ò ÓÒ Ý Ø Ñ ÜÔÖ ¹ ÓÒ Û ÓÔØ ÐÓ Ð Ò ØÛÓÖ Ó Ð Ý Ö Ò ÓÒÒ Ø Ø Ò ØÛÓÖ º Ì ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ö Ð Þ Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÑÓ Ø Ò ØÛÓÖ Ú Ú Ò Ú Ò Ú Ù Ú ÖØÙ Ð ÁÈ ÐÓ Ð Ò Ö Ò ÎÊÊȺ Ï Ð Ó Ò ÐÝÞ Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð ÖÓÑ Ò ÓÒØÖÓÐ ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ù Ò ÑÔÐ ÆË ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ð Ó ÔÖÓÔÓ Ò Ø Ô Ô Öº ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ Û ÓÙØÐ Ò ÔÖ Ú ÓÙ ØÙ ÓÒ Ò ØÛÓÖ Ò Ý Ø Ñ Òº Ì ÆË ÑÓ Ð ÔÖÓÔÓ Ò Ë Ø ÓÒ Ò ÆË ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÔÖÓÔÓ Ò Ë Ø ÓÒ º ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û Ò ÐÝÞ Ø Ö Ø Ö Ø Ó Ø ÆË ÖÓÑ Ò ÓÒØÖÓÐ ÔÓ ÒØ Ó Ú Ûº Ï Ø Ò ÓÒÐÙ Ø Ô Ô Ö Ò Ë Ø ÓÒ º Ö Ã Ò Ó ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ Ö Û Ø ÍÒ ¹ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ù Ù Â Ô Ò Ñ Ð Ò Ó Ó ÑÓØÓ Ö ºØ Ù Ù º º Ô ØÓÙ ÓÙ Ô ÖºÖ ºØ Ù Ù º º Ôº Å Ó Ã ØÓ Û Ø ÁÁÂ Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÒº Â Ô Ò Ñ Ð Ñ ¹Ø ºÓº Ô ÁÁº Æ ÌÏÇÊÃ Æ Ë ËÌ Å ËÁ Æ ÅÓ Ø Ó Ø ØÙ Ö Ð Þ Ò Ø Ú ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÖÓÙ ÔÙØ ÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ò ØÛÓÖ Ö Ø ØÙÖ ÒÐÙ ¹ Ò Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÀË̼ ËËü ÙÖ ¼ ÄÆË˼ ÏÓÐ ¼ º ÐØ ÓÙ Ø ØÙ ¹ ÕÙ Ö ÓÐÙØ ÓÒ Ù Ò Ù Ö ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ô¹ ÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ÑÓ Ø Ó Ø ØÙ ÓÙ ÓÒ Ò Ð ÙÒØ ÓÒ Ò ØÛÓÖ º ÖÓÑ Ö Ô Ø ÓÖ Ø Ð ÔÓ ÒØ Ó Ú Û ÒÓ Ø Ø ÓÖÑ Ò ÓÖ Ö Ð Ý ÔÓ ÒØ Ó Ò ØÛÓÖ ÓÒ Ø Ó ÓÒÐÝ ÓÒ ÙÒØ ÓÒº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ò ØÛÓÖ Ó ÆË ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ ÙÒØ ÓÒ ÒÐÙ Ò ÀÙ ËÛ Ø ÊÓÙØ Ö Ö Û ÐÐ ÄÓ Ð¹ Ò Ö Ë ÖÚ Ö Ø Ò ÈÖÓÜݺ Á Ø Ö Ö Ú Ö Ð ÒÓ Û Ø Ú Ö ÓÙ ÙÒØ ÓÒ Ò Ö Ô Ø Ñ Ò Ò Ó Ò Ö Ô Ò º Ï ÒÒÓØ Ö ØÐÝ ÔÔÐÝ ÔÖ Ú ÓÙ ØÙ ØÓ Ú ÓÔØ Ñ Þ ÆË ÓÖ Ö ÒØ Ñ Ò Ò Ó Ö Ô º ÁÁÁº ÆË ÅÇ Ä ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ØÛÓÖ Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ ØÝÔ Ó Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ ÒÐÙ Ò Ù Û Ø ÖÓÙØ Ö Ò ÖÚ Ö º Ï Ö Ø Ò Ø ÅÓ ÙÐ Ø Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÔÖÓÚ Ò ØÛÓÖ ÙÒØ ÓÒº Ì ÅÓ ÙÐ ÓÑÔÓ Ó Ú Ö Ð ÖÚ Ò Ò ØÛÓÖ Ö Ð Ý º Ë ÓÒ Û Ò Ø Ä Ý Ö Ù ØÓ Ø Ò Ù ÑÓ ÙÐ º Ð Ý Ö Ò Ò Ì Ð Á Û Ù ÒØ ØÓ ÜÔÖ ÐÐ ÑÓ ÙÐ ÓÖ Æ˺ Ä Ý Ö Ä Ý Ö Ä Ý Ö Ä Ý Ö ¾ Ä Ý Ö ½ Ì Ä Á Ä Ê ÁÆÁÌÁÇÆË ØÖ Ø ÖÚ ÏÏÏ ÆË Øºµ Ë ÖÚ Ý ÔÓÖØ ÒÙÑ Ö ¼ ص ÁÈ Å Ö Ô È Ý Ð Ó Ø Ì Ä ÁÁ ÅÇ ÍÄ ÅÈÄ Ë Ë ÖÚ Ä½Ê Ä¾Ê Ä¾Ê Ä Ê ÎÄ Æµ Ë Ü ÑÓ ÙÐ Ö Ò Ý Ð Ý Ö Ò Ø ÓÒº Ì ÖÚ ÑÓ ÙР˵ ÔÖÓÚ ÖÚ Ù ÏÏÏ ¹Ñ Ð ÓÖ Æ˺ Ì ÁÒØ ÖÒ Ø ÑÓ ÙÐ Áµ ÔÖÓÚ ÁÒØ ÖÒ Ø ÖÚ Ò Ø ÓÙÖ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø Ø Ý Ø Ñº Ì Ä Ý Ö ½ Ê Ð Ý Ä½Êµ Ä Ý Ö ¾ Ê Ð Ý Ä¾Êµ Ä Ý Ö Ê Ð Ý Ä Êµ Ò Ä Ý Ö Ê Ð Ý Ä Êµ ÑÓ ÙÐ Ö Ø Ö Ð Ý ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ý Öº ÑÓ ÙÐ Ú Ö Ð ÒÓ ÓÖ Ð Ý Ö ÓÖ Ò ØÓ Ø ÙÒØ ÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÖÓÙØ Ö ÑÓ ÙÐ Ú Ö Ð Ð Ý Ö Ä µ ÒÓ Ò ÒÓ ÒÓ ÓÚ Ð Ý Ö Ä µº Ì ÒÓ Ø ÓÙÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ò Ö Ð Ý ÔÓ ÒØ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ð Ý Öº ÁÒ Ä½ ÓØ Ò Ó Ð Ö Ø PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

2 ÓÙÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒº ÁÒ Ø ÓÒ Å Ö Ö ÓØ ÓÙÖ Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ò Ä¾º Ì Ö Ð Ý ÒÓ Ö Ð Ý ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø ÖÓÑ ÓÙÖ ØÓ Ø Ò Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ý Öº ÑÓ ÙÐ ÓÒÐÝ ÓÒ ÒÓ Ò Ä½ Ò Ú Ö Ð ÒÓ ÓÚ Ä¾ Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÙÒØ ÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ä½Ê Ó ÒÓØ ÔÖÓÚ ÒÝ ÖÚ ÓÚ Ä¾º Ì Ö Ö ÒÓ ÒÓ ÓÚ Ä¾º Ä¾Ê Ú Ö Ð ÒÓ Ò Ä¾ ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÎÄ Æ Ò Ø Ö Ö ÒÓ ÒÓ ÓÚ Ä º Ä Ê Ú Ö Ð ÒÓ Ò Ä¾ ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÁÈ Ò Ú Ö Ð ÒÓ Ò Ä¾ ÓÖ Ò ØÓ Ä ÒÓ º ÒÓ ÓÒÒ Ø Ý Ð Ò º Ì Ö Ö ØÛÓ ØÝÔ Ó ÓÒÒ Ø ÓÒ Ð Ò ØÛ Ò ÒÓ Ó Ö ÒØ ÑÓ ÙÐ Ò Ø Ñ Ð Ý Ö Ò Ð Ò ØÛ Ò ÒÓ Ó Ø Ñ ÑÓ ÙÐ Ò Ö ÒØ Ð Ý Öº Ì Ö Ø ØÝÔ ÜÔÖ Ø ÔÓ Ð ØÝ Ó Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ý Öº Ì ÓÒ ØÝÔ ÜÔÖ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò ÒÓ Ò Ø ÑÓ ÙÐ Ò Ò Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ý ÒØ ÖÑ Ø ÓÒ Ó ÒÓ º Ì Ð ÁÁ ÓÛ Ü ÑÔÐ ÑÓ ÙÐ Ò Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ðº ÓÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÆË Û Ø Ó ÑÓ ÙÐ ÜÔÖ Ý Ø Ó ÐÓ Ð Ò ØÛÓÖ Ö Ð Þ Ý Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ ÖÓÑ ÑÓ ÙÐ º ÙÖ ¾ ÓÛ Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø ÆË Ù Ò Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ðº Ì Ñ ÆË ÜÔÖ Ø ÔÖ ÒØ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º ÁÒ Ø Ô Ô Ö ÒÓ Ò Ð Ò ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ú ÖØ Ü Ò Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ò Ö Ô Ø ÓÖݺ º ½º ÙÖÖ ÒØ ÜÔÖ ÓÒ Ó ÆË Áκ ÆË ÇÆËÌÊÍ ÌÁÇÆ ÌÓ Ö Ð Þ ÙÖ ÆË Ø ÒÓØ Ù ÒØ ØÓ ÑÓ Ð Ø Æ˺ Ñ Ø Ó Ý Û ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÙÖ ÆË Ò Ñ Ø Ó Ý Û ØÓ Ñ ÙÖ ÙÖ ØÝ ÓÖ Ø ÆË Ö Ð Ó Ò Öݺ Ö Ø Û ÑÙ Ø Ò ÐÝÞ Ø Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Ù Ò Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ò ÓÖ Ö ØÓ Ò ÓÑÑÓÒ Ö Ø Ö Ø ÓÖ ÙÖ ØÝ Ñ ÙÖ Ñ Òغ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ò ÓÑÑÓÒ Ö Ø Ö Ø ÓÖ ÙÖ ØÝ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ø Ò ÐÝ Ó Ú Ö Ð Ü ÑÔÐ Ó ÆË ÙÒ Ö Ð º ÓÑÔÖ Ò Ú Ò ÐÝ Ò ÖÝ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ú ÓÑÑÓÒ Ö Ø Ö Ø º ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö ÓÛ ØÓ ÓÐÐ Ø Ô ØØ ÖÒ Ó Ò ÆË Û Ø ÓÙØ Ð Ó ÓÑÔÖ Ò Ú Ò º º ¾º ÜÔÖ ÓÒ Ó ÆË Ý Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ì Ä ÁÁÁ ÆÍÅ Ê Ç Ä½ Æ ÌÏÇÊÃË ÆÇ Ë Ó ÒÓ ÓÖ Óº Ø Ö Óº ¾ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ½¾ ¼ ½¾½ ¼ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾½¼ Æ» ¾ ½ ½ ½ Æ» ½¼ ¾ ¾ ½ ¼ ¼¾ Æ» º Ê ØÖ Ø ÓÒ Ó ÆÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÌÓ ÓÐÐ Ø ÓÑÔÖ Ò Ú Ô ØØ ÖÒ Ó ÆË Ø ÑÔÐ Ø Ñ Ø Ó Ó ÓÐÐ Ø ÓÒ Ò Ü Ù Ø Ú Ö º Ï Ö Ø ÓÒ¹ Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò ÑÓ ÙÐ Û Ä½ ÓÒÒ Ø ÓÒº ÅÓ ÙÐ Ö Ð ÒØÓ ØÛÓ ØÝÐ ÓÒ Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ò ØÛÓÖ Ò Ñ ÐÝ ÑÓ ÙÐ Ø Ø Ö Ò ÔÓ ÒØ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ù Á Ò Ë Ò ÑÓ ÙÐ Ø Ø Ö Ó ÒØ ÔÓ ÒØ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ù Ä½Ê Ä¾Ê Ä Ê Ä Ê Ò Ëº Ò ÔÓ ÒØ ÑÓ ÙÐ Ö ÓÒÒ Ø ØÓ ÓÒÐÝ ÓÒ ÑÓ ÙÐ Ò Ó ÒØ ÑÓ ÙÐ Ö ÓÒÒ Ø ØÓ Ú Ö Ð ÑÓ ÙÐ º Ì ÆË ÑÙ Ø Ø Ð Ø ÒÐÙ ØÛÓ Ò ÔÓ ÒØ Á Ò Ëµº Ï Ð Ý Ø Ä½ Ò ØÛÓÖ Ô ØØ ÖÒ ÙÒ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒº ÁÒ Ì Ð ÁÁÁ Û ÓÛ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ ÓÖ Ò Ø Ö ÓÑÓÖÔ Ñ º Ï ÓÙÐ ÒÓØ ÓÛ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ ÖÓÑ Ø ØÓ Ø Ò ÒÓ Ù Ó Ø Ù ÑÓÙÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø Ñ Ö ÕÙ Ö ÓÖ Ò ÓÑÓÖÔ º Á Û ÓÒ Ö Ù Ð Ò ÐÐ Ô ØØ ÖÒ Ó Ø ÒØ Ö ÆË Ý Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ø Ö Ð Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÑÓ ÙÐ ØÛ Ò ¾¼ Ò ½¼¼º Ë Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ Ò Ø Ó Ú Ò ÒÓ ¾ ¾ Ø Ð Ö Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ Û Ø ÓÙØ ÒÝ Ö ØÖ Ø ÓÒ ÒÓÖÑÓÙ º Ì Ô ØØ ÖÒ ÓÒØ Ò Ø Ø Ö Ö Ö ÐÝ Ù Ý Ø Ö Ð Æ˺ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ö Ö Ú Ä Ê ÖÓÙØ Öµ ÑÓ ÙÐ ØÛ Ò Á Ò Ë Ò Ø Ô ØØ ÖÒ Ó Ø Ú Ò¹ÒÓ º Ì Ö Ö Ñ ÒÝ Ò Û Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò ÖÚ Ö Ö ÓÒÒ Ø ØÓ Û Ø º Ì Ø Ö Û ÐÐ Ø Ø Ö Ô Ð ÙÒØ ÓÒ Ó Ä Ê ÓÖ Ä Ê Ö Ö Ö ÐÝ ÓÒÒ Ø Ö ØÐÝ ØÓ ÖÚ Ö º Ú Ò Ö Û ÐÐ ÓÒÒ Ø Ö ØÐÝ ØÓ ÖÚ Ö Ù Ö Û ÐÐ Ù Ù ÐÐÝ ÔÖÓÚ Ø Ä Ê ÓÖ Ä Ê ÙÒØ ÓÒ Ò Ø Ä¾Ê Û Ø Ò µ ÙÒØ ÓÒº Ì Ö Û ÐÐ Ò ÓÒ Ö ØÛÓ ÑÓ ÙÐ Ò ÓÒ Ô Ó Ö Û Ö º ÓÒ Ø PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

3 Ì Ä ÁÎ ÆÍÅ Ê Ç Ä½ Æ ÌÏÇÊÃË ÍÆ Ê ÌÀ Ê ËÌÊÁ ÌÁÇÆ ÊÍÄ Ë Ó ÒÓ Ê Øº ½ Ê Øº ¾ ¾ ¼ ¼ ½ ½ ½ ¾ ½ ¾½ ½½½ ½¾½ ½ ¾¾ ½ ¼ ½ ½ ½¼ ¾ Æ» ½¼ Æ» Æ» º º ÒÓ ÓÙÖ Ä ÒÓ Ó Û ÓÒØ Ò ÓÒ Ü ØÛÓ Ò ÓÙÖ Ä½ Ì Ä Î ÆÍÅ Ê Ç Ä½ Æ ÌÏÇÊÃË ÍËÁÆ Ä ÆÇ Ë Ë ÍÆ ÌÁÇÆË ÌÊ Ìµ ÓÚ ØÙ Ø ÓÒ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÒ ÑÓ ÙÐ ÓÒÒ Ø ÓÒº µ Ê ØÖ Ø ÓÒ ÖÙÐ ½ ÐÐ ÑÓ ÙÐ Ü ÔØ Ä¾Ê ÑÙ Ø ÓÒÒ Ø ØÓ Ä¾Ê Ò Ä¾Ê ÒÒÓØ ÓÒÒ Ø ØÓ ÓØ Ö Ä¾Ê ÑÓ ÙÐ º µ Ê ØÖ Ø ÓÒ ÖÙÐ ¾ ÐÐ ÑÓ ÙÐ Ü ÔØ Ä¾Ê ÑÙ Ø ÓÒÒ Ø ØÓ Ä¾Êº Ä¾Ê Ò ÓÒÒ Ø ØÓ ÓØ Ö Ä¾Ê ÑÓ ÙÐ º Ì Ð ÁÎ ÓÛ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ ÓÖ Ä½ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÙÒ Ö Ø ÓÚ Ö ØÖ Ø ÓÒ º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ Ð Ø Ò Ò Ø ÒÓÒ¹Ö ØÖ Ø º º Ä Ý Ö ÆÓ ÙÒØ ÓÒ Ð Ê ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ï Ò Û ÓÒ Ö Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÑÓ ÙÐ ØÓ ¾¼ ÓÖ ½¼¼ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ ÓÚ Û ÐÐ Ø ÐÐ ÙÒÖ Ð Ø ØÓ Ò ÐÝÞ º Ï Ø Ò Ù ÒÓØ Ö Ñ Ø Ó ØÓ Ö Ù Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ Ù Ò Ø ÙÒØ ÓÒ Ð Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó Ø Æ˺ Ï Ò Ù Ò Ð ÒØ Ý Ø Ñ ÒØ Ö ØÓÖ ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÆË Ø Ý Ø Ñ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ö Ú Ò Ý Ù Ò Ð Òغ ËÙ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ù Ù ÐÐÝ ÒÐÙ Ý Ø Ñ ÙÒØ ÓÒ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ô ØÛ Ò ÙÒØ ÓÒ º ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ò Ð ÒØ ÒØ Ö Ø Ò ¹ÓÑÑ Ö Û Ý Ø Ñ Ø Ý Ø Ñ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÒÐÙ ÙÒØ ÓÒ Ù ÖÓÒØ Û ÖÚ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ÖÚ Ö Ò Ø º Ì Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÒÐÙ Ø Ö Ð Ø ÓÒ Ôº ËÙ Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ð Ó ÒÐÙ ÖÓÒØ ÖÚ Ö Ô Ò Ö ÕÙ Ø ØÓ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÖÚ Ö Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÖÚ Ö ÓÐÐ Ø Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÖÓÑ º Ï Ò Ö Û ÙÒØ ÓÒ Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÒ Ö Ø Ò ØÛÓÖ Ò Ä Ò ØÛÓÖ Ò ÙÒØ ÓÒ Ä ÒÓ º ÙÒØ ÓÒ Ä µ ÒÓ ÓÒ Ø Ó Ú Ö Ð Ä½ ÒÓ Ø Ø Ô ÖØ Ð Ò ØÛÓÖ Ù ÐØ Ý Ú Ö Ð ÑÓ ÙÐ ÙÖ µº ÓÒÒ Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ Ó Ø Ä½ Ô ÖØ Ð Ò ØÛÓÖ Ö Ó Ø Ò Ý Ø Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø Ð Ø Ø ÓÒ Ì Ð ÁÁÁµ Ò Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ô ØØ ÖÒ Ó Ø Ä½ ÒÓ ØÛ Ò Ö ÒØ Ä ÒÓ Ö Ý Ä ÓÒÒ Ø ÓÒ º Ì Ð Î ÓÛ Ò ÜØÖ Ø Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ØØ ÖÒ Ø Ø Ù Ä ÒÓ ÙÒØ ÓÒ º Ì ÒØ Ö ÆË ÓÚ Ö Ý ÓÞ Ò Ó ÒÓ º º ÄÓ Ð Æ ØÛÓÖ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ä½ Ò Ä ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ý Ø Ð Ø Ø ÓÒ Ò ÓØ Ö Ð Ý Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ ÑÙ Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ Ò ÐÝÞ Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ò Ú ÓÑÑÓÒ Ö Ø Ö Ø º Ó Ä ÒÓ Ä½ ÒÓ Ó ÙÒº Ó Ô ØØ ÖÒ ½¹ ¹ ¼ ººº ¹ ¹ ½¾ ¾ ººº ½¹½¹ ¹ ¾¼ ½¹ ¹ ¹ ½ ¼ ½¹ ¹ ¹ ¾¼ ½¹ ¹ ¹ ½ ¼¾¼ ½¹ ¹ ¹ ½ ¼ ½¹ ¹ ¹ ½ ½ ¼ ººº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ù Ø ÓÒ Ö Ä¾ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò Ä Ò Ä ÓÒÒ Ø ÓÒ Ý Ö ÒØ ÓÒØÖÓÐ Ñ Ø Ó Ö Ö Ò Ð Ø Ö Ù Ø ÓÒ º ½µ ľ Ò ØÛÓÖ Ä¾ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ý Ä½ ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ó Ä¾ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÛÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ½º ÐÐÝ Ä¾ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ý Ø Ä½ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ôº Á Ľ ÒÓ Ò Ö ÓÒÒ Ø Ø Ò Ä¾ ÒÓ Ü Ò Ý Û Ö ÓÒÒ Ø ØÓ Ò Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ö ÓÒÒ Ø ØÓ ÓØ Öº ÀÓÛ Ú Ö ÆË Ä½Ê Ø Ò Ø Ä¾ ÒÓ ÓÒ Û Ä½ ÒÓ Ö ÓÒÒ Ø ØÓ Ä½Ê Ö ÐÐ ÓÒÒ Ø º Ì Ù Ø Ó ÆË Ú Ò Ä¾Ê ÓÙÐ ÓÒ Ö Ù Ó Ø Ö Ð Ý Ñ Ø Ó º Ì Ù Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ½ Ö ÓÑ ØØ Ù ØÓ Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ º Ð ÓÖ Ø Ñ ½ ľ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ê ÕÙ Ö Ä½ Ð Ò Ø Ä Ò ÙÖ Ä½ Ò Ä¾ Ð Ò Ø Ä ¼ ½ Ä ¼ Ä ¾ Ä ¼ Ä ¼ Ð Ò ÝÄ½Ê Ä ¼ µ Ä ¼ Ä ¼ Ð Ò ÝÄ¾Ê Ä ¼ µ Ä ¼ Ä ¼ Ð Ò ÝÇÚ ÖÄ Ê Ä ¼ µ ¾µ ÄÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ä Ò Ä Ì Ä Ò Ä Ò ØÛÓÖ Ö ÒÓØ ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ù Ø Ý Ô Ò ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÖÙÐ º ÁÒ Ø Ù Ø ÓÒ Û Ö Ä Ò Ä Ò ØÛÓÖ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÓÖ Ø ÐÓÓ Ø ÓÒØÖÓÐ º Ì ØÖ Ø Ý Ó ÐÓÓ ÓÒØÖÓÐ ØÓ ÓÒÒ Ø ÐÐ ÔÓ Ð ÒÓ º ÐÐ ÓÒÒ Ø Ð ÒÓ Ó Ä ÓÖ Ä Ö ÜØÖ Ø Ô Ò Ò ÓÒ Ø ÐÓÛ Ö Ð Ý Öº Ö Ø Ä Ð Ý Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ý Ä¾ ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ò Ä Ð Ý Ö ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö Ý Ä ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ó ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ä Ò Ä ÓÛÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ¾º Ì ÙÒØ ÓÒ ÓÑÔ Ö Ô µ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ¾ ÓÒÒ Ø ÐÐ ÒÓ º Ì Ø Ð Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÓÑ ØØ PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

4 Ù ØÓ Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ º Ð ÓÖ Ø Ñ ¾ ÄÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ê ÕÙ Ö Ä Ò Ø Ä ÆÓ Ø Ë Ò ÙÖ Ä Ò Ø Ä ¼ ½ Ä ¼ Ä ¾ ÓÖ ÐÐ Ä ÒÓ Ü ¾ Ë Ó Ý Ä¾ ÒÓ Ù Ø Ø Ü Ýµ ¾ Ä Î Ò Ä ÓÒÒ Ø Ð Ý Äµ Ä ¼ Ä ¼ ÓÑÔ Ö Ô Î Äµ Ò ÓÖ ÓÖ ÐÐ Ä ÒÓ Ü ¾ Ë Ó Ý Ä ÒÓ Ù Ø Ø Ü Ýµ ¾ Ä Î Ò Ä ÓÒÒ Ø Ð Ý Äµ ½¼ Ä ÓÑÔ Ö Ô Î Äµ ½½ Ò ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ê ÕÙ Ö Ä Ò Ë Ø Ä Ò ÙÖ Ä Ò Ë Ø Ä ¼ ½ Ä ¼ Ä ¾ ÓÖ ÐÐ Ä ÒÓ Ü Ý Ù Ø Ø Ü Ýµ ¾ Ä Ó Ë Ò Ø Ä ÒÓ Ü Äµ Ë Ò Ø Ä ÒÓ Ý Äµ Ä ¼ Ä ¼ ÓÒÒ Ø Ë Ë µ Ò ÓÖ ÓÖ ÐÐ Ä ÒÓ Ü Ý Ù Ø Ø Ü Ýµ ¾ Ä ¼ Ô Ä¾ ÒÓ Ù Ø Ø Ô µ Ò Üµ ¾ Ä ¼ ÓÖ ÓÑ Ä ÒÓ Õ Ä¾ ÒÓ Ù Ø Ø Õ Ðµ Ò Ð Ýµ ¾ Ä ¼ ÓÖ ÓÑ Ä ÒÓ Ð ½¼ Î Ö ÊÓÙØ Ô Õµ ½½ Ä ¼ ÓÒÒ ØÊÓÙØ Ü Ý Î µ ½¾ Ò ÓÖ Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò ÓÒÒ Ø Ð Ä ÒÓ Ò Ä ÓÒÒ Ø Ð µ Ê ÕÙ Ö Ä¾ ÒÓ Ü Ä Ò Ø Ä Ò ÙÖ Ä ÒÓ Ø Ë ½ Ë ¾ Πľ ÒÓ Ô Ù Ø Ø Ü Ôµ ¾ Ä ÓÖ ÐРľ ÒÓ ¾ Î Ó ÒÓ Ó Ä¾Ê Ø Ò Ë Ë Ò Ä ÓÒÒ Ø Ð Äµ Ð Ë Ë ÓÒ Ó Ä ÒÓ Ý Ù Ø Ø Ýµ ¾ Ä Ò Ò ÓÖ µ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ä Ò Ä Ò ØÛÓÖ ÌÓ Ö Ð Þ ÓÔØ ÑÙÑ ÓÒØÖÓÐ ÓÖ ÆË Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò ØÛ Ò ÒÓ ÑÙ Ø Ñ Ò Ñ Þ Û Ø ÓÙØ ÓÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓ Ò Ð Ý Öº ÀÓÛ Ú Ö Ø ÓÔØ ÑÙÑ ÓÒØÖÓÐ Ñ Ø Ó Ñ ÙÐØ ØÓ Ö Ð Þ Ò Ö Ð Þ Ò ÓÔØ ÑÙÑ ÓÒØÖÓÐ Ñ Ø Ó ÓÙØ Ó ÓÔ Ò Ø Ô Ô Öº Ì Ö ÓÖ Û Ö Ä Ò Ä Ò ØÛÓÖ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Û Ø ÒØ ÓÒØÖÓÐ Û Ö Ð Þ Ö ÙØ ÓÒ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Ò Ø Ù Ø ÓÒº Ï Ö Ø ÜØÖ Ø Ò Ø ÒÓ Ó Ä ØÓ ÓÒÒ Ø ÓÖ Ò ØÓ Ä ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ò ÓÒÒ Ø Ò Ø Ä ÒÓ Û Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò º Ò Ø Ö Ý Ø Ü Ø Ò Ó Ø Ä Ê ÑÓ ÙÐ Ò Ä ÒÓ º Á Ò Ä ÒÓ Ò Ä Ê ÑÓ ÙÐ Ä ÒÓ Ó Ä Ê Ö Ó Ò Ò Ø º Á ÒÓØ Ø Ä ÒÓ Ó ÐÐ ÑÓ ÙÐ Ò Ø Ä ÒÓ Ö Ó Ò Ò Ø º Æ ÜØ Ä ÒÓ Ö Ð Ó ÓÒÒ Ø ÓÖ Ò ØÓ Ä ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ó ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ä Ò Ä ÓÛÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ º Ì ÙÒØ ÓÒ ÓÒÒ Ø Ë Ë µ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö Ð Þ Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò ØÛ Ò Ë Ò Ë º Ò Ø Ä ÒÓ µ Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ø Ó Ò Ø Ó Ä ÒÓ Ò ÓÒ Ó Ø Ä ÒÓ º Ì Ø Ð Ó Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ÓÑ ØØ Ù ØÓ Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ º Ð ÓÖ Ø Ñ ÜØÖ Ø Ä¾ ÓÖ Ä ÒÓ ÓÒ Ø ÖÓÙØ ØÛ Ò Ä¾ ÒÓ Ü Ý Ö ÊÓÙØ µ Ê ÕÙ Ö Ü Ý Ä Ò Ø Ä Ò ÙÖ ÆÓ Ø Î ½ Î ¾ Ü Ýµ ¾ Ä Ø Ò Î Î Ü Ý Ð Î Î Ü ÓÖ ÐРľ ÓÖ Ä ÒÓ Ó Ü µ ¾ Ä Ò Ö ÊÓÙØ Ýµ Ø Ò Î Î Ö ÊÓÙØ Ýµ Ö ØÙÖÒ ½¼ Ò ½½ Ò ÓÖ ½¾ Î Î Ü ½ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒÒ Ø Ä ÒÓ ØÛ Ò Ü Ý Ù Ò ÖÓÙØ Î ÓÒÒ ØÊÓÙØ Ü Ý Î µ Ê ÕÙ Ö ÆÓ Ü Ý ÆÓ Ø Î Ò ÙÖ Ä Ò Ø Ä ½ Ä ¾ Ü ÒÙÐÐ Û Ð Î Ó Ö Ø ÒÓ Ó Î Î Î Ä ÒÓ Ø Ò Ä Ä µ ½¼ Ò ½½ Ò Û Ð PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

5 κ ÅÇ Ä Æ Ä ËÁË º Ö Ò ØÛ Ò ÓÒØÖÓÐ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÐÐ Ì Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ ÜÔÖ Ý Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ð Ò Ò ÐÝÞ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ ÒÙÑ Ö Ó Ô Ø Ù Ð Ð ØÝ Ó Ø Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ñ ÔÓØ ÒØ Ð Ý ÚÙÐÒ Ö Ð ¹ Ø Ò ÓÒØÖÓк ÁØ Ô Ò ÓÒ Ø Ò Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Æ˺ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÓÙ ÓÒ ÓÒØÖÓк Ï Ò ØÛÓ ÒÓ Ò ÓÑÑÙÒ Ø Ø Ö Ð Ò ØÛ Ò Ø Ó ÒÓ º Á Ø ÓÒØÖÓÐ ÔÓÐ Ö Ö ÒØ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ö Ð Ó Ö Òغ Ì Ö ÓÖ Ò Ø Ø ÓÒ Û ÓÑÔ Ö Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ØÛ Ò ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì Ø Ö Ø Ó Ø ÆË ÔÖÓÚ Ò Ï ÖÚ Û Ø ÑÓ Ø ØÝÔ Ð ÒØ ÖÒ Ø ÖÚ º Ì Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó Ø ÙÒØ ÓÒ Ü Ø ÓÙÖ ÖÚ ÁÒØ ÖÒ Ø Ï ÖÚ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ë ÖÚ Ö Ò Ø º ÓÙÖ ÙÒØ ÓÒ Ö Ò Ø Ä ÒÓ Ò Ø ÔÓ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÝÔ ¾ º Ì Ò ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ ÓÚ Ö Û ÐÝ ÖÓÑ ÓÒ ØÓ Ú º Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÑÓ ÙÐ ÓÒ Ø ÆË ¾¼ º º Ú ÒÓ ÓÖ Ä ÒÓ º Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ ¾ Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ ½ º Ì ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÒÓ Ý Ð ÓÖ Ø Ñ ¾ ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ º ½µ ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÛ Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙÖ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ½¹ÒÓ º ÙÖ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ º ÙÖ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ º ÙÖ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ º º º º º Loose connection Efficient connection Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÓ ½ 3 Loose connection Efficient connection Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÓ 3 Loose connection Efficient connection º º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÓ º º 3 Loose connection Efficient connection Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÓ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Ù ØÓ Ô Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ ÓÖ ÓÒÐÝ ÓÙÖ º ÀÓÛ Ú Ö Ø Ö ÙÐØ Ö Ñ Ð Ö ÓÖ ÐÐ º ÒØ Ú ÑÓÓØ Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÐÓÓ Ú ÖÓÙ Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒº Ì Ö Ö Ô ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò Û Ø Ä µ Ò ÓØ ÐÓÓ Ò ÒØ º Ì ÒØ ÓÒØÖÓÐ Ð Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ò Ä Ø Ò Ø Ø Ò Ø ÐÓÓ º ÁÒ Ä Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ö Ñ Ð Öº Ì Ò Ä Ò Ø ÐÓÓ ÓÒØÖÓÐ Ð Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ º Ì ÒØ Ô Ò ÐÓÛ ÖØ Ò Ø ÐÓÓ ÐÓÛ Ô Ò Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÖØ Ø Ø Ø ØØ Ö Ø Ò Ø ÒØ º Ì Ö ÓÒ ÓÒ ØØ Ö ÓÒ Ö Ò Ù Ò Ý ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒº Ï Ò Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÔÓÐ Ý ÐÓÓ Ú Ö Ð Ð Ò Ö Ö ÛÒ Ò ÓÒ ÒÓ Ò Ä Ý Ö Ò º ¾µ ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÛ Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ï Ð Ó ÓÑÔ Ö Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ó Ö ØÖ Ø ÓÒ ½ Ò ¾º ÙÖ Ò ÓÑÔ Ö Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ØÛ Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ¹ÒÓ º ÙÖ ½¼ Ò ½½ ÓÑÔ Ö Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ØÛ Ò Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ¹ÒÓ º ÐØ ÓÙ Ø Ö Ø Ö Ø Ó ÓØ ØÖ ÙØ ÓÒ Ö ÓÚ Ø ÐÓÓ Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒ ¾ ØØ Ö Ø Ò Ø Ø ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒ ½º Ì Ö Ò ØÛ Ò ÒØ Ò ÓØ Ö ØÖ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ø Ò Ò Ø Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ö Ñ Ð Öº ÓÒ Ø Ö ÙÐØ Û Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÝÔÓØ Ó Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ º PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

6 Restriction #1 Restriction # º º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ 3 Restriction #1 Restriction #2 º ÁÒ Ù Ò Ó Ø ÑÓ ÙÐ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ò ÐÝÞ Ø Ò Ù Ò Ó Ø ÑÓ ÙÐ ÓÒ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒØÙ Ø Ú ÐÝ Ò ÆË Ø Ø Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ä Ê ÓÖ Ä Ê ØØ Ö Ø Ò ÓÒ Û Ø Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ä½Êº Ï ÓÑÔ Ö Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ö Ø Ö Ø ØÛ Ò ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò ÒØ ÓÒØÖÓÐ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÒ ÖÑ Ø ÙÑÔØ ÓÒº Ï Ö Ø Ò ÐÝÞ Ø Ä½Ê Ò Ù Ò Ó Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒ ½º ÙÖ ½¾ Ò ½ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ Ó Ø ÆË Û Ø Ò Û Ø ÓÙØ Ä½Êº ÙÖ ½ Ò ½ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ Ó Ø ÆË Û Ø Ò Û Ø ÓÙØ Ä½Êº ÁÒ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÐÓÓ Û Ø Ä½Ê Ö ØØ Ö Ø Ò Ø Ó Û Ø ÓÙØ Ä½Êº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ö Ð ØØÐ Ö Ò ØÛ Ò ÒØ º Ì Ö ÙÐØ Ð Ó ÙÔÔÓÖØ ÓÙÖ ÝÔÓØ º with L1R without L1R º º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ Restriction #1 Restriction #2 º ½¾º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ 3 with L1R without L1R º ½¼º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ Restriction #1 Restriction #2 º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ with L1R without L1R º ½½º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ ÀÝÔÓØ Á Ò ÆË ÓÒÒ Ø ÒØÐÝ ÖÓÑ Ò ÓÒØÖÓÐ ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ü Ö Ö Ð Ó Ø Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÑÓ ÙÐ ÓÒÒ Ø ÓÒº º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

7 3 3 with L1R without L1R with L3R without L3R º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ Æ ÜØ Û Ò ÐÝÞ Ä Ê Ò Ù Ò ØÓ Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒ ½º ÙÖ ½ Ò ½ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ Ó ÆË Û Ø Ò Û Ø ÓÙØ Ä Ê Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÙÖ ½ Ò ½ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ Ó ÆË Û Ø Ò Û Ø ÓÙØ Ä Ê Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÐÓÓ Û Ø Ä Ê ÑÓÓØ Û Ö Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÐÓÓ Û Ø ÓÙØ Ä Ê ÖÓÙ º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ö Ð ØØÐ Ö Ò ØÛ Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ ÒØ º Ì Ö ÙÐØ ÙÔÔÓÖØ ÓÙÖ ÝÔÓØ º 3 3 with L3R without L3R º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ with L3R without L3R º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ Ò ÐÐÝ Û Ò ÐÝÞ Ø Ò Ù Ò Ó Ä Ê Ó Ø Ð Ò ¹ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ö ØÖ Ø ÓÒ ½º ÙÖ ¾¼ Ò ¾½ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ Ó ÆË Û Ø Ò Û Ø ÓÙØ Ä Êº ÙÖ ¾¾ Ò ¾ ÓÛ Ø Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ¹ÒÓ Ó ÆË Û Ø Ò Û Ø ÓÙØ Ä Êº ÁÒ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÓØ ØÖ ÙØ ÓÒ Ú Ð ØØÐ Ö Ò Ò Ô ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ö ÙÐØ º ÁÒ Ø Ä½Ê Ò Ä Ê Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒØ Ö Ð Ó Ñ º ÀÓÛ Ú Ö Ò Ä Ê Ø Ö Ö Ö Ò º Ì Ö Ö Ô Ò ÐÓÛ Ö ÖØ Ò Ø Ä Ê º Ì Ö Ð Ý ÑÓ ÙÐ ÓÒ Ø Ö Ð Ý Ö Ò ÓÒ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ú ÓÒØÖÓÐ º º Ö Ð Ý ÑÓ ÙÐ Ö Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ô ÐÓÛ Ö Ø ÖØ Ò Ö Ù Ø Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ð Ò º 3 with L3R without L3R with L4R without L4R º ½ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ º ¾¼º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

8 3 with L4R without L4R Ì Ö ÙÐØ Ù Ø Ø Ø Ò Ø Ú ÓÒÒ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÓÒØÖÓÐ Ñ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ð Ò ÕÙ Ú Ð ÒØ Ö Ö Ð Ó Ø ÑÓ ÙÐ ÓÑÔÓÒ Òغ ÙÖØ Ö ØÙ ÓÙÐ ÓÒ ÙØ ØÓ Ò Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ò ÐÝÞ Ø ÆË ÖÓÑ ÓØ Ö ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ù Ø ÖÓÙ ÔÙØ ÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ñ Ý ÚÙÐÒ Ö Ð Ø Ò ØÓ Ò Ò ÓÔØ ÑÙÑ ÆË ÒØ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñº Ê Ê Æ Ë º ¾½º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ with L4R without L4R ÀË̼ º À ÝÖ Ô ØÝ Ò º ËÛ ÑÝ º Ì Ö Ó Æ ØÛÓÖ Ò ÓÖ ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ º ÈÖÓº Ó ½ Ø ÒÒ٠РŹËÁ Å ÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ Ö Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ¹ ¾ ¾¼¼ µ ËËü ƺ Ë ÓÔ Ò Åº Ë Ò º ÃÖ Ò Ñ Ö ÒØÖ Ð Þ ÍØ Ð Øݹ Ë Ò ÓÖ Æ ØÛÓÖ Òº ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ½½ ½¹ ¼ ¾¼¼ µ ÙÖ ¼ º ÙÖ ÊÓÙØ Ò Ò Æ ØÛÓÖ Ò Û Ø ÊÓ Ù ØÒ ØÓ Ò Ò ÓÖ ÍÒ ÖØ Ò ÌÖ Ñ Ò º ËÅ ËÁ Ì Æ Û ½¼ ¹½¾ ¾¼¼ µ ÄÆË˼ ĺ º Ä Ù Âº Æ ÓÖ Åº ʺ Ë Ð Ú Ø ÔÓÙÖ Åº Ë Ò ËÙÖÚ Ú Ð Æ ØÛÓÖ Ò Û Ø Ö ÓÖ ÇÖ Ö ÓÒ ØÖ ÒØ º ËÌÇ ³¼ ¾¼¼ µ ÏÓÐ ¼ ̺ ÏÓÐ Ò Ó Æ ØÛÓÖ Ö Ø ØÙÖ Û Ø ÁÒ Ö ÒØ Ø È Ø Ë ÙÖ Øݺ Æ Ë³¼ ¾¼¼ µ º ¾¾º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÐÓÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ 3 3 with L4R without L4R Ö Ã Ò Ó À Ö Ú ºËº Ò ÅºËº Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÖÓÑ ÌÓ Ó ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ½ Ò ¾¼¼½ Ö Ô Ø Ú Ðݺ À Ö Ú È º Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò ÖÓÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ù Ù Ò ¾¼¼ º À ÛÓÖ ÓÖ Ë ÇÅ Óº ÄØ º Ò ¾¼¼ º ÖÓÑ ¾¼¼ ÛÓÖ ÔÓ Ø ÓØÓÖ Ð ÐÐÓÛ Ø ÍÒ Ú Ö¹ ØÝ Ó Ì Ù Ù º À ÛÓÖ Ò Ò Ø ÒØ ÔÖÓ ¹ ÓÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ù Ù º À Ö Ö ÒØ Ö Ø Ö Ò ØÛÓÖ ÙÖ ØÝ Ò Ð ØÖÓÒ ÙØ ÒØ Ø ÓÒº º ¾ º Ä Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ÒØ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ÒÓ ÎÁº ÇÆ ÄÍËÁÇÆ Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ Æ˵ Ö Ù Ù ÐÐÝ ÒØ Ö Ø Ý Ú Ö ÓÙ Ô Ó Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ø ÙÖ ØÝ Ò Ö ÒØÐÝ ÓÑ Ò Òغ ÀÓÛ Ú Ö Ø ÔÖ ÒØ Ø Ö ÒÓ ÆË ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ÓÖ Ø ÓÖݺ ÐØ ÓÙ Ñ ÒÝ ÔÖ Ú ÓÙ ØÙ ÓÒ Ò ØÛÓÖ Ò Ò Ò ÒÐÙ Ò ÙÖ ØÝ Ô Ø Ú Ò ÓÒ ÙØ Ø ØÙ ÓÙ ÓÒ Ò Ð ÙÒØ ÓÒ Ó ÕÙ ÔÑ ÒØ Ú Ò Ø ÓÙ Ø ÆË ÒÐÙ Ú Ö Ð Ô Ó Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ Òغ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ò Û ÆË ÜÔÖ ÓÒ ÑÓ Ð Ø Ø Ò Ð Ú Ö Ð Ô Ó Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Û Ø ÓÙØ ÐÓ Ó Ø Ö Ø Ö Ø ØÓÛ Ö Ø Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÙÖ ÆË ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ýº Ï ÔÖ ÒØ Ú Ö Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ò ÐÝÞ Ø Ö ¹ Ø Ö Ø Ó Ø ÆË ÜÔÖ Ý Ø ÔÖÓÔÓ ÑÓ Ðº Ì Ö ÙÐØ Ó Ò ÐÝ ÓÛ Ñ Ð Ö Ô Ó Ð Ò ØÖ ÙØ ÓÒ º Å Ó Ó Ã ØÓ Ö Ú Ø ºËº Ò ÅºËº Ö Ò Ò Ò Ö Ò ÖÓÑ ÌÓÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ½ Ò ½ Ö Ô Ø Ú Ðݺ À ÒÓÛ ÛÓÖ Ò Ø ÁÁÂ Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ½ º À ÙÖÖ ÒØÐÝ ÒØ Ö Ø Ò ÙÖ ØÝ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñº ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó À Ö Ú ºË Ö ÖÓÑ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ù Ù Ò ¾¼¼ º ÙÖÖ ÒØÐÝ Ñ Ø Ö ÓÙÖ ØÙ ÒØ Ó Ø Ö Ù Ø ÓÓÐ Ó Ý Ø Ñ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ù Ù º À ÙÖÖ ÒØ Ö Ö ÒØ Ö Ø Ò ØÛÓÖ ÙÖ Øݺ PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

9 Ç ÑÓØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ç ÑÓØÓ Ö Ú ºËº ź˺ Ò È º Ö Ò Ð ØÖÓÒ Ò ¹ Ò Ö Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ½ ½ Ò ½ Ö Ô Ø Ú Ðݺ À ÛÓÖ Ò ØÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ò ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý ÓÖ Æ ÒØÖ Ð Ö Ö Ð ÓÖ ØÓÖ Ò ½ º ÖÓÑ ½ ½ Ñ ÔÖÓ ÓÖ Ø Â Ô Ò Ú Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ø Ò Ø ÌÓ Ó ÍÒ Ú Ö Øݺ ÆÓÛ ÔÖÓ ÓÖ Ø Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó ËÝ Ø Ñ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ù Ù º À Ö Ö ÒØ Ö Ø Ö ÖÝÔØÓ Ö Ô Ý Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÖ Øݺ À Ñ Ñ Ö Ó Á Ò Ó ØÓÖ¹ Ò¹ Ó ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë ÙÖ Øݺ PWASET VOLUME 3 NOVEMBER 8 ISSN WASET.ORG

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

106t300.dvi

106t300.dvi ¾¼¼¼ ÔÖ Ð ¾ Ü Ñ ÁÁÁ È Ý ½¼ ÖÐ Ø Ð ØØ Ö Ó Ø Ò Ð Ø Ò Û Öº ÕÙ Ø ÓÒ ÛÓÖØ ½ ÔÓ ÒØ È Ý Ð ÓÒ Ø ÒØ Ô Ó Ð Ø ½¼ Ñ» Ô Ó ÓÙÒ Ú ¼ Ñ» Ì Ö Ø Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ØÓ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ó ¹ ÐÐ ØÓÖ Û Ø ÔÖ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ñ Å ÓÛÒ ÐÓÛº Ì ÕÙ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi ÉÙ ÖÓÙÔ Ò Ê Ð Ø ËÝ Ø Ñ ½ ¾¼½½µ 353 358 Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ò Ø Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô ÎÐ Ñ Ö ÎÓÐ Ò Ò ÃÓÐ Ö ÓÚ Ò ÊÙö ÃÓÐ Ö âùô Ö ØÖ Ø Ì ÓÒ ÔØ Ó Ø Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ý Ñ Ò Ó Ü Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ò Ò ÒÚ Ø Ø Ò ÒÝ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô

Chi tiết hơn

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº ØÖ Ø ¹ Ö ÓÒ Ò Êµ ÓÑ Ø Ñ Ð Ó ÐÐ Ö ÓÒ Ò Ý Ö Ñ Ñ¹ Ö

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

qp dvi

qp dvi ½ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÖ Ã ÖÞ ÒÓÚ³ Ü Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ñ À Ò ¹ ÐÓÖ Ò Ö Ò Â ÒØ ËÞ ØÖ Ø Ï Ú ÓÖØ Ò ÙØ Ú ÔÖÓÓ ÓÖ Ô Ö Ó Ø ÓÖ Ñ Ó Ã ÖÞ ÒÓÚ Ö ¹ Ø Ö Þ Ò Û Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø Ö Ô Û Ø Ö Ò ÐÙ Ú Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Û Ø Ü ØÐÝ k Ö º ÁÒ

Chi tiết hơn

SAIEE3.dvi

SAIEE3.dvi Á ÆÌÁÌ ÇÆ Á Æ ËÌÁÅ ÌÁÇÆ Ç Å ÆÇ ÍÎÊÁÆ ÁÊ Ê Ì ÈºÂº ÀÓÐØÞ Ù Ò ºÅº À Ö Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ú Ø ½ ¼¾ Å Ø Ð Ò ËÓÙØ Ö ØÖ Ø Ö Ö Ý Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ò Ó

Chi tiết hơn

arXiv:hep-ph/ v1 4 Sep 2002

arXiv:hep-ph/ v1  4 Sep 2002 Ù Ð Ó Ö ÒØ Ô ÖØ Ð Ñ ÓÒ Ò Ö Ð Ö Ò ÓÚ¹Ð Ø Ò Ò Ö Ý Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ º º ÁÓÒ Æ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È Ý Ò ÆÙÐ Ö Ò Ò Ö Ò ÆÁÈÆ ¹ÀÀ Ù Ö Ø ÈºÇº ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ò ÌÀ Ú ÓÒ ÊÆ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò arxiv:hep-ph/939v1 4

Chi tiết hơn

spie.dvi

spie.dvi ÅÙÐØ ÒØ ÓÙÒ ÖÝ Ø Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Û Ý ØÓ Ô Ö ÐÐ Ð Ñ ÔÖÓ Ò Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø Ä ÓÖ ØÓ Ö ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ ÁÒ Ù ØÖ ÐÐ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ ¹ Ë Ø Ð ÈÓ ÒØ Ù Ð È Ò Ó ½ ¹ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò Ñ Ð ÐÐ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½ º ¾ º ¾ ½ ¾ ¾¼¼ ü þ ü ¹ þ º þº üº þº ¼¼ ¼ ¾¾ ¾¼¼ º ¹ ü µ º ¹ ü ü º ü ü º ü º ü º È Ë º ºÈ º º ½º ¼ºÈÕ ½º þþ ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ ü µ Đ Đ Đ ¼º ½ Ë ½½½µ

¾¼¼ ½ º ¾ º ¾ ½ ¾ ¾¼¼ ü þ ü ¹ þ º þº üº þº ¼¼ ¼ ¾¾ ¾¼¼ º ¹ ü µ º ¹ ü ü º ü ü º ü º ü º È Ë º ºÈ º º ½º ¼ºÈÕ ½º þþ ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ ü µ Đ Đ Đ ¼º ½ Ë ½½½µ ¾¼¼ ½ º ¾ º ¾ ½ ¾ ¾¼¼ ü þ ü ¹ þ º þº üº þº ¼¼ ¼ ¾¾ ¾¼¼ º ¹ ü µ º ¹ ü ü º ü ü º ü º ü º È Ë º ºÈ º º ½º ¼ºÈÕ ½º þþ ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ ü µ Đ Đ Đ ¼º ½ Ë ½½½µ ½ ¼º½ Ë ½¼¼µ ¾ µº Đ Đ Đ º ý Đ ¹ ¼º¼ Ë ½½½µ º Đ Đ Đ

Chi tiết hơn

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø Ù

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø Ù ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÖ Ø ÓÒ Ò ÙµÚ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒº Ð Ó Û ÙÑ

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Metagrammars as Logic Programs

Metagrammars as Logic Programs Metagrammars as Logic Programs Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean To cite this version: Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean. Metagrammars as Logic Programs. 7th International

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

summary-Dutch.dvi

summary-Dutch.dvi Ë Ñ ÒÚ ØØ Ò ÁÒ Ø ÔÖÓ Ö Ø ØÙ Ö Ò Û ÞÓ Ò Ñ Ú Ò ÓÐÓÙÖ³ µ ÑÓ ÐÐ Ò Û Ð Ò Þ Ö Ð Ñ Ò Ð Ú Ò ÑÓ ÐÐ Ò ÚÓÖÑ Ò Ú Ö Ò Û ÙÒ Ò Ò ØÙÙÖ ÙÒ Þ Ò Ð Ò Ö ÑÓ ÐÐ Ò Ú Ö Ò Ò Þ ÓÒ Öº Ò Ø Ú Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ö ÑÔ Ðº Ú Ò Ò Ú ÖÞ Ñ Ð Ò V Ö

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn