baume.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "baume.dvi"

Bản ghi

1 ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ò Ø ÓÐ ÐÓÓÔ Ò Ø Ö¹ÐÓÓÔ Ð ¹ Ð Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ð Ø ÓÒ ¾¼Æ¼ ¾¼ ¼ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ä Ø Æµ Ò Ø ÐÓÓÔ Ø Ø Ò Ø Ø ØÓ Ø Ö Û Ø Ò ÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Æ ÓÒ Ù Ø Ø Ø Ö Ü Ø Ò Ð Ñ ÒØ ½ ¾ Û Ø ½ Æ Ü Ü Æ ½ Ü ÓÖ ÐÐ Ü ¾ Ò Ù Ø Ø Ø Ð Ø Ò Ö Ø ØÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ü Ý Ü Æ Ý Ý Ü Ü Æ Ý Ö Ø ÓÒ º ÄÓÓÔ Ò Ø ÓÙ Ø Ó ÖÓÙÔ Û Ø ÓÙØ Ø Ó Ø Ú ØÝ Ð Ûº Ì ÓÙ ÐÓÓÔ Ö Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ó ÖÓÙÔ Ò Ö Ð ÐÓÓÔ Ò Ú ÖÝ Û Ð Ù ØÓ Ø Ñ Ò Ó Ø Ú Øݺ ÓÖ Ò Ø Ò Ð Ø Ò Ö Ø ÒÚ Ö Ñ Ý ÒÓØ ÒØ Ð Ø ÔÓÛ Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ñ Ý ÒÓØ Ò Ð Ò Ø Ù Ù Ð Û Ýº ÓÐ Ó ÒØÖÓ Ù Ø Ó ÐÐ Ö Øµ ÓÐ ÒØ ØÝ Ü Æ Ýµ Æ Þµ Æ Ý Ü Æ Ý Æ Þµ Æ Ýµ ÓÖ ÐÐ Ü Ý Þ ¾ Ò ÐÓÓÔ ÐÐ Ö Øµ ÓÐ ÐÓÓÔ Ø Ø Ø ÒØ Øݺ ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ø ÒØ ØÝ Ø Ø Ø Ù ÐÓÓÔ Ò Ö Ø Ý ÓÒ Ð Ñ ÒØ ÝÐ µ ÖÓÙÔº Ì Ö ÓÖ ÔÓÛ Ö Ò ÒÚ Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö Û ÐÐ Ò º Æ Ý Æ ÓÛ Ø Ø Ò Ö Ð ÓÐ ÐÓÓÔ Ú Ø ÐÐ Ú ÖÝ «Ö ÒØÐÝ ÖÓÑ ÖÓÙÔ º Ï Ð ÖÓÙÔ Ó Ó ÓÖ Ö Ö ÓÐÙ Ð Ù ØÓ ÛÓÖ Ó Ø Ò Ì ÓÑÔ ÓÒ Ø Ö Ö ÑÔÐ ÓÐ ÐÓÓÔ Ó Ó ÒÓÒ¹ÔÖ Ñ ÓÖ Ö Æ º ÓÐ ÐÓÓÔ Û Ø Ý Ø ÙØÓÑÓÖÔ ÒÚ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ ÁÈ Ü Æ Ýµ ½ Ü ½ Æ Ý ½ ÓÖ ÐÐ Ü Ý ¾ Ö ÐÐ ÖÙ ÐÓÓÔ º ÖÓÙÔ Ø Ý Áȵ Ò ÓÒÐÝ Ø Ý Ö Ð Òº Ì Ù ÖÙ ÐÓÓÔ Ò Ö Ð Ð Ò ÖÓÙÔ º Ì Ö Ö Ò Ö Ð Ñ Ð Ö Ø ØÛ Ò ÐÓÓÔ Ò ÖÓÙÔ ÁÒ Ú ÖÝ ÐÓÓÔ Ø ÓÖ Ö Ó Ú ÖÝ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ì º º Ì Ø ÖÒ Ð Ó ÓÑ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ

2 ÖÓÑ ØÓ ÒÓØ Ö ÐÓÓÔ Ú Ø ÓÖ Ö Ó Ì ÓÖ Ñ º Ì Ù Ä Ö Ò Ø ÓÖ Ñ ÓÐ ÓÖ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖ Ñ ÓÒ ÓÑÓ¹ ÑÓÖÔ Ñ Ì µ ÓÐ Ì ÓÖ Ñ º Ë Ð Ó Ø ÓÑÓÖÔ Ñ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ ÐÓÓÔ Ò Ë Ò Ø ÂÓÖ Ò¹ÀĐÓÐ Ö Ì ÓÖ Ñ Ò º Ì Ö Ö ÖØ ÒÐÝ Ù «Ö Ò ØÛ Ò ÖÙ ÐÓÓÔ Ò ÖÓÙÔ º ÁÒ Ø ÒÓØ Û Û ÐÐ Ø Ø ÓÑ Ð Ð ÖÓÙÔ Ø ÓÖ Ø Ð Ø ÓÖ Ñ Ò Ü¹ Ø Ò ØÓ Ø Ø ÓÖÝ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º Ï Û ÐÐ ÓÙ ÓÒ Ø Ñ Ð Ö Ø ØÛ Ò ÖÓÙÔ Ò ÖÙ ÐÓÓÔ Ý ÜØ Ò Ò Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò ØÓ ÓÑ ÜØ ÒØ ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ØÓ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º Ì Ù ÖÙ ÐÓÓÔ Ö ÑÓÖ Ò Ö Ð Ø Ò Ð Ò ÖÓÙÔ Ø Ý Ö Ò Ø Ö Ó Ø Ú ÒÓÖ Ð Ò ÒÓÖ ÓÐÙ Ð Ò Ò Ö Ð ÙØ Ú Ò Ú ÖØ Ð Ò Ðݺ ÆÓØ Ð Ó Ø ÛÓÖ Ó ÓÐ ½½ ÓÒ Ñ Ð Ö Ø ØÛ Ò ÖØ Ò ÅÓÙ Ò ÐÓÓÔ Ò ÖÓÙÔ Û ÐÐ Ø Ô Ô Ö Ý Â Ð Ã ÒÝÓÒ Ò ÎÓ Ø ÓÚ Ý ÓÛ Ò Ù Ý³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò Ø Ó ÓÖ Ö Ø ÓÖ Ñ ÓÖ ÓÑÑÙØ Ø Ú ÙØÓ¹ ÑÓÖÔ ÐÓÓÔ ÂÃν½ º À Ö Û ØÙ Ý Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Û Ðк Ì Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ º Ø Ö Ü Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ò Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ Û Ö ÐÐ Ø Ò Ö Ð ØÖÙØÙÖ Ø ÓÖ Ñ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÁÒ Ø ÓÙÖØ Ø ÓÒ Û Ù ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ò Ò Ø Ø Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ º ÁÒ Ø Ð Ø ØÛÓ Ø ÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ä Ö Ò ³ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ º ËÓÑ Ô ÖØ Ó Ø Ô Ô Ö ÐÖ Ý Ú Ò ÔÖÓÚ Ò Ò ÓÖ Ò Ë½½ Ò ÓÑ Ö Ò Ûº ¾º ÆÓØ Ø ÓÒ Ò Ò Ø ÓÒ À Ö Û ÓÐÐÓÛ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ö ¼ Ò Ãȼ º Ú Ò ÐÓÓÔ Ð Ø Ü Ü ¾ ËÝÑ µ Û Ù Ù ÐÐÝ ÐÐ Ö Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÖÓÙÔ Ò Ý Ö ÒÚ ÐÓÔ Ò ÖÓÙÔ Ó º Ì Ø Ã Ü Ü ¾ ØÖ Ò Ú Ö Ð ØÓ À ËØ ½µ Ø Ö Ø ÒÒ Ö Ñ ÔÔ Ò ÖÓÙÔ Ò Ò À õ ÐÐ Ø Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÐÝ Ú Ö ÔÖÓÔ ÖØ ÓÐ º ½µ ½ ¾ Ã Ò Ã Ö Ø ØÖ Ò Ú Ö Ð ØÓ ÐÐ ÓÒ Ù Ø Ó À Ò º ¾µ À ÓÖ Ö º µ à º Ö Ó ÖÚ Ø Ø Û Ò Ú Ö À õ ØÖ ÔÐ Û Ø ÖÓÙÔ À Ò Ã Ø Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ½µ Ø Ò Û Ø ÐÓÓÔ ÓÒ Ã Ý ØØ Ò Ü Æ Ý Þ Ü Ý ¾ Ã Û Ò Ú Ö Þ Ø Ð Ñ ÒØ Ò Ã Ù Ø Ø ÀÜÝ ÀÞº Ì ÐÓÓÔ ÐÐ Ø ÐÓÓÔ Ö Ð Ø ØÓ À õº Ì ØÖ ÔÐ À õ Û Ø ÖÓÙÔ À Ò Ã ÐÐ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö Ø ÙÐ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ÓÖ ÐÓÓÔ ÒÚ ÐÓÔ ½µ ½µ Ò ¾µ ÓÖ ½µ Ò µ ÓÐ Ö Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ Ò Ö Ð Ø Ö Ö Ñ ÒÝ «Ö ÒØ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ÓÖ Ú Ò ÐÓÓÔº Á ÓÐ ÐÓÓÔ Ò À õ Ø Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ø Ò Ã ØÛ Ø Ù ÖÓÙÔ Ø Ø ½ ¾ Ã Ò Û Ò Ú Ö Ü Ý ¾ Ã Ø Ò Ü ½ Ò ÜÝÜ Ò Ãº Á ÑÓÖ ÓÚ Ö ÖÙ ÐÓÓÔ Ø Ò À Ø ÓÒ Ã Ý ÓÒ Ù Ø ÓÒ ¼ º½ º

3 Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ËÙ ÐÓÓÔ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ ØÓÖ ÐÓÓÔ Ò ÑÔÐ ÐÓÓÔ Ö Ò Ù Ù Ð Ò ÙÒ Ú Ö Ð Ð Ö Ù ÐÓÓÔ ÒÓÒ ÑÔØÝ Ù Ø Û ÐÓ ÙÒ Ö ÐÓÓÔ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ð ÐÓÓÔ Û Ø Ø Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒº ÀÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ö Ñ Ô ØÛ Ò ÐÓÓÔ Û ÓÑÑÙØ Û Ø ÐÓÓÔ ÑÙÐØ ¹ ÔÐ Ø ÓÒº Ì Ñ Ô Ò Ò ÕÙ Ú Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÐÓÓÔ Ù Ø Ø Ø ÔÖÓ ÙØ Ó ÕÙ Ú Ð Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ú Ð Ò Ð º ÆÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ö ÔÖ Ñ Ó ½ ÙÒ Ö ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ò Ø Ö ÓÖ Ù ÐÓÓÔ º ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓÓÔ ÒØÓ ÐÓ Ó Ø µ Ù Ø Ø Ø Ø Ó ÔÖÓ ÙØ Ó Ð Ñ ÒØ ÖÓÑ ØÛÓ ÐÓ Ò ÐÓ º ËÙ ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ú ØÓÖ ÐÓÓÔ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Û Ø Ø ÐÓ ÓÒØ Ò Ò ½ Ø ÖÒ Ðº Ë ÑÔÐ ÐÓÓÔ Ú ÓÒÐÝ Ø ÙÐÐ ÐÓÓÔ Ò Ø ØÖ Ú Ð ÐÓÓÔ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ º ÓÖ Ò Ø Ò À õ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö Ò Ò ÐÓÓÔ Ò ¼ ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Ó Û ÓÒØ Ò À Ø Ò ¼ À ¼ õ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ÓÖ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ ¼ Ó º ÐÓÓÔ ÓÐÙ Ð Ø Ö Ü Ø Ö ½ ¼ Ò Ó Ù ÐÓÓÔ Û Ø ÒÓÖÑ Ð Ò ½ Ò ½ Ò Ð Ò ÖÓÙÔº º Ì Ò Ö Ð ØÖÙØÙÖ Ø ÓÖ Ñ ÁÒ Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÒ ÐÛ Ý Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ò À õ ÐÛ Ý ÒÓØ Ø Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó º ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ö ÐÐ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ñ ÓÒ ÖÙ ÐÓÓÔ ÔÖÓÚ Ò Ë½½ º Ï Ò ÓÑ ÑÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒº Ù Ù Ð ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Û Ó ÓÖ Ö ÔÓÛ Ö Ó ¾º ÅÓÖ ÓÚ Ö ÓÖ ÖÓÙÔ Ç µ Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Ó Ó Ó ÓÖ Ö Ç ¾ µ Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Ó Û Ó ÓÖ Ö ÔÓÛ Ö Ó ¾ Ò Ç ¾¼ µ Ø Ñ ÐÐ Ø ÒÓÖÑ Ð Ù ÖÓÙÔ Ó Ù Ø Ø Ç ¾¼ µ ÖÓÙÔ Ó Ó ÓÖ Ö ÓÖ Ò Ø Ò º ÓÖ ÐÓÓÔ Ç µ Ø Ð Ö Ø ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ó Ó ÓÖ Ö Ò Ç ¾¼ µ Ø Ù ÐÓÓÔ Ó Û Ò Ö Ø Ý ÐÐ Ø ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ó Ãȼ º Ì ÓÖ Ñ ½ ˽½ Ì ÓÖ Ñ ½ µº Ä Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔº ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ º Ì Ò Ø µ Ç µ Ç ¾¼ µº µ Ç ¾¼ µ Ø Ø Ó ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ó º µ Ä Ø Ø ÒÚ ÐÓÔ Ò ÖÓÙÔ Ó º Ì Ò Ç µ Ç ¾¼ µº µ ÐÓÓÔ ÒÚ ÐÓÔ À õ Ó Ç ¾¼ µ Û Ö À Ø ÓÒ Ã Ò Ã ØÛ Ø Ù ÖÓÙÔ ÓÒ Ø Ò Ó ¾¹ÔÓÛ Ö Ð Ñ ÒØ Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ½µ Ç ¾ µ ½ ¾ Û Ø È Ä¾ Õ µ Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ ÓÖ Õ Ò ÒÓÒ¹Ò Ø Ú ÒØ Öº ¾µ À ÓÖ Ð Ù ÖÓÙÔ Ò º µ µ Ç ¾ µº µ Ã Ø Ø Ó ÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ò Ò ¼ º Ê Ñ Ö ØÓ Ì ÓÖ Ñ ½º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ò Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ø Ø Ó ¾¹ Ð Ñ ÒØ ÓÖÑ Ù ÐÓÓÔº

4 ¼ Ì Ø ÓÖ Ñ ÑÔÐ Ø Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ Ø Ò Ø ÓÖ Ö Ú ÖÝ Ö ØÖ Ø º Ê ÐÐ Ø Ø ÓÖ Ò Ò ØÙÖ Ð ÒÙÑ Ö Ò Ô ÔÖ Ñ Ò Ô Ø Ô¹Ô ÖØ Ó Ò º º Ò Ò Ô Ü Ô Ó ÒÓØ Ú Ü Ò Ò Ô ÔÓÛ Ö Ó Ôº Ä ÑÑ º½ ˽½ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º µº Ä Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ Òغ Ì Ò ¾ ½ Õ ½µ ÓÖ ÓÑ ¾ Æ ¼ Û Ö Õ ÓÖ Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ º ÅÓÖ ÓÚ Ö ¾ ¾ º Á À õ Ø Ö ÒÚ ÐÓÔ Ó Ø Ò ¾ Ç ¾ µ Ç ¾ µ À º Ê Ñ Ö º Á ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ Û ÒÓØ ÓÐÙ Ð Ø Ò ½º Á ½ Ò Õ ½ Ø Ò Ë½¼ Ì ÓÖ Ñ º º ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ð ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø ËÝÐÓÛ³ ÓÖ Ð Ø Ö À Ðг Ø ÓÖ Ñ Û Ò ÙÖØ Ö ÒÓØ Ø ÓÒ Ä Ø Ø Ó ÔÖ Ñ º Ò ØÙÖ Ð ÒÙÑ Ö Ò ¹ÒÙÑ Ö Ò ½ ÓÖ Ò Ø ÔÖÓ ÙØ Ó ÔÓÛ Ö Ó ÔÖ Ñ Ò º ÙÑ Ø Ø ÐÓÓÔ Ù Ø Ø Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ó Ø ÐÓÓÔ Ò Ö Ø ÖÓÙÔº Ï Ý Ø Ø ¹ÐÓÓÔ Ø ÓÖ Ö Ó ¹ÒÙÑ Öº ÆÓØ Ø Ø Ø Ò Ø ÓÒ «Ö ÒØ ÖÓÑ Ø ÓÒ Ú Ò Ò º ÓÖ ÖÙ ÐÓÓÔ Ó Ó ÓÖ Ö Ø ØÛÓ ÓÒ ÔØ Ó Ò Ôº ÓÖÓÐÐ ÖÝ ¾ µ ÙØ ÒÓØ ÓÖ ÐÓÓÔ Ó Ú Ò ÓÖ Ö Ø Ö ÐÓÓÔ Ò Ë½¼ µº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ø Ò Ù Ø ØÛÓ ÓÒ ÔØ Û ÔÖÓÔÓ ØÓ Ù Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓ¹ Ø Ø ÓÒ ÐÓ Ð ¹ÐÓÓÔ ÐÓÓÔ Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ð Ñ ÒØ Ö ÐÐ ¹ÒÙÑ Ö ÓÖ Ò Ø Ò ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ ÐÓ Ð ¾¹ÐÓÓÔ Ò ÐÓ Ð ¹ÐÓÓÔ ÐÓÓÔ Ù Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ó Ø ÐÓÓÔ ¹ÒÙÑ Öº ÁÒ Ò Ö Ð Û Û ÐÐ ÑÔÐÝ Ý ¹ÐÓÓÔ Ò Ø Ó ÐÓ Ð ¹ÐÓÓÔº ÐÖ Ý Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ö Ö ÐÓ Ð ¾¹ÐÓÓÔ Û Ö ÒÓØ ÐÓ Ð ¾¹ÐÓÓÔ Ø Ö ÐÓÓÔ Ó ÓÖ Ö Ó ÒÓØ ¾¹ÐÓÓÔ ÙØ Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ò Ø Ø ÐÓÓÔ Ó ÓÖ Ö ¾ ˽¼ º Ï Ý Ø Ø Ù ÐÓÓÔ Ó ËÝÐÓÛ Ô¹ Ù ÐÓÓÔ Ó Ô º ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û Ù ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ËÝÐÓÛ¹ÔÖÓÔ Ö¹ Ø º ˽µ Á Ô Ú Ø Ò ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ Ô¹ Ù ÐÓÓÔº ˾µ Ì ËÝÐÓÛ Ô¹ Ù ÐÓÓÔ Ö ÐÐ ÓÒ Ù Ø ÙÒ Ö Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ø ÒÒ Ö Ñ ÔÔ Ò ÖÓÙÔ Àº Ë µ Ú ÖÝ Ô¹ Ù ÐÓÓÔ ÓÒØ Ò Ò ËÝÐÓÛ Ô¹ Ù ÐÓÓÔº Ë µ Ì ÒÙÑ Ö Ó ËÝÐÓÛ Ô¹ Ù ÐÓÓÔ Ó ÒÓØ Ú Ð Ý Ôº ÁÒ ÖÙ ÐÓÓÔ Ó Ú Ò ÓÖ Ö ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ ÓÐ ÓÖ Ø ÔÖ Ñ Ô ¾ ˽½ Ì ÓÖ Ñ ¾ ˽½ ËÝÐÓÛ³ Ì ÓÖ Ñµº Ä Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó Ú Ò ÓÖ Öº Ì Ò Ø ËÝÐÓÛ¹ÔÖÓÔ ÖØ Ë½µß Ë µ ÓÐ ÓÖ Ø ÔÖ Ñ Ô ¾º

5 Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ½ ÈÖÓÓ Ï Ø ÐÐ Ò ØÓ ÔÖÓÚ Ë µ Û Û ÒÓØ ÓÛÒ Ò Ë½½ º Ý Ì Ó¹ Ö Ñ ½ Û Ö Ø Ð Ö Ø ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ó Ó ÓÖ Ö Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ó Ó ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ó º Á Ì ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ø Ò Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ú Ò ÓÖ Ö Ì ÔÖÓ Ø ØÖ Ú ÐÐÝ ÓÒØÓ Ò Ø Ö ÓÖ ÓÒØ Ò Ò º ÓÖ Ò ØÓ Ë½½ ÈÖÓÓ Ó ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½¼ Ø Ö ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÖÓÙÔ È Ó Ø ÒÚ ÐÓÔ Ò ÖÓÙÔ Ó Ù Ø Ø È È À È Ãµ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ÓÖ Ì º Ï Ñ Ý ÒØ Ý Ì Û Ø È Ãº Ý Ë½½ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½¼ ÐÐ Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ó Ö ÓÒ Ù Ø ÙÒ Ö Ø Ø ÓÒ Ó Àº Ì Ù Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ó À Æ À È Ãµ º È À ÒÓÖÑ Ð È Ã Ò È À ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÖÓÙÔ Ó À ˽½ Ä ÑÑ º ¾µ Ø ÒÙÑ Ö Ó º Ê Ñ Ö º Ï Ó Ø Ò Ø ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ØÓ Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ ÓÐÐÓÛ Ì ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÖÓÙÔ É Ó Àº Ì Ò È Æ ÉµÇ ¾ µ Ò ËÝÐ ¾ µº ÅÓÖ ÓÚ Ö È È Àµ È Ãµ Ò È È À È Ãµ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ÓÖ ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ó Ë½½ Ä ÑÑ º º ÁÒ Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ Û Û ÐÐ Ö ÓÛ ØÓ Ø Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ö ØÐݺ ÆÓØ Ä ÑÑ º½º Ä Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ Òغ Ì Ò Ø ÓÒÐÝ Ù ÐÓÓÔ Ó Ó Ó ÓÖ Ö Ø ØÖ Ú Ð Ù ÐÓÓÔ ½ º ÈÖÓÓ ÙÖÒ ÓÛ Ø Ð Ñ ÒØÛ Ä Ö Ò Ì ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÓÐ ÐÓÓÔ º º Ø Ø Ø ÓÖ Ö Ó Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ú Ø ÓÖ Ö Ó Ø ÐÓÓÔ Ù º Ä Ø Ù ÐÓÓÔ Ó Ó Ó ÓÖ Öº ÓÐ ÐÓÓÔ Û ÐÐ Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ó Ó ÓÖ Öº Ë Ò Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ Û Ø ½ º Á ÖÙ ÐÓÓÔ Ó Ó ÓÖ Ö Ø Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ ÓÐ Ò ÙÐÐ Ò Ö Ð ØÝ º Ì Ø Ò Ý Ð Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ì ÓÖ Ñ º Ä Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ò Ð Ø Ô ÔÖ Ñ º Ì Ò Ø ËÝÐÓÛ¹ ÔÖÓÔ ÖØ Ë½µß Ë µ ÓÐ ÓÖ Ô Ò ÓÒÐÝ Ô ¾ ÓÖ Ô Ó Ò Ô Ó ÒÓØ Ú Ø ÒÙÑ Ö Ó ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ó º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ô ¾ ÓÖ Ô Ò Ó ÔÖ Ñ «Ö ÒØ ÖÓÑ Ò ÒÓØ Ú Ò Õ ½ ÓÖ Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ Ø Ò Ë½µß Ë µ ÓÐ º ÈÖÓÓ Á Ó Ø Ò Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ ØÓ Ì ÓÖ Ñ Ó Ø Ø ËÝÐÓÛ¹ÔÖÓÔ ÖØ º ÆÓÛ Ð Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó Ú Ò ÓÖ Öº Ì Ò Û Ö Ø Ð Ö Ø ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ó Ó ÓÖ Ö Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ó ÓÒ Ø Ò Ó ÐÐ Ø ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ó º Á Ô ¾ ÓÖ Ô Ú ÙØ ÒÓØ Ø Ò Ë½µß Ë µ ÓÐ Ý Ì ÓÖ Ñ ¾ Ò Ø Ö Ø Ô Ö Ö Ô Ó Ø ÔÖÓÓ Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ù ÙÑ Ø Ø Ô Ò Ó ÔÖ Ñ Û Ú Ò ÙÑ Ø Ø Ø Ö ËÝÐÓÛ Ô¹ Ù ÐÓÓÔ Ì Ó º Ì Ò ÓÖ Ò ØÓ Ä ÑÑ º½ Ì ÔÖÓ Ø ØÖ Ú ÐÐÝ ÓÒØÓ º Ì Ö ÓÖ Ì ÓÒØ Ò Ò Û ÒÓØ ÔÓ Ð Ø Ë µ ÙØ Ý ÙÑÔØ ÓÒ Ô Ì Ô º

6 ¾ º ÅÓÖ ÓÒ Ù ÐÓÓÔ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö ÙÐØ ÓÛ Ø Ø ÒÓÛ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ó Ø Ó ÓÖ Ö ÖÙ ÐÓÓÔ Û ÐÐ Ø Ó Ó Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ ÐÖ Ý Ú Ø ÙÐÐ ÒÓÛÐ Ó ÐÐ Ø Ù ÐÓÓÔ º ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ º½º Ä Ø Ì Ù ÐÓÓÔ Ó Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ç µ Ç ¾¼ µº Ì Ò Ì Ì Ç µµ Ì Ç ¾¼ µµº ÈÖÓÓ Ä Ø Ü Ý Æ Þ Ò Ð Ñ ÒØ Ò Ì Û Ø Ý ¾ Ç µ Ò Þ ¾ Ç ¾¼ µº ÓÖ Ò ØÓ Ãȼ Ì ÓÖ Ñ ¾ Ý Æ Þ Þ Æ Ý Ò Ý Þ ÝÆÞ Þ Ý º Ì ÑÔÐ Ø Ø Ý Æ Þµ ¾ Ý ¾ Æ Þ ¾ Ý Æ Þµ ¾ Ý Æ Þµ Æ Ý Æ Þµ Ý Þ µ ÝÆÞ Ý Þ µ Ý Þ Ý Ý µ ¾ Þ Ý ¾ Þ ¾ Ý ¾ Æ Þ ¾ Ì Ù Ý Æ Þµ ¾ Ý ¾ Æ Þ ¾ ÓÖ Ú ÖÝ Ò Æº Ý Ó Ó ÓÖ Ö Ò Ø ÓÖ Ö Ó Þ ¾¹ÔÓÛ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ý Ò Þ Ö Ò Ü Ý Æ Þ º Ä Ø Ó Ò Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó ÓÒØÓ Ç µ Ò Ç ¾¼ µ Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ò Ì Ó Ì µ Ì µ Û Ø ÖØ ÓÒº Ì Ù ÐÓÓÔ Ó Ø Ó ÓÖ Ö ÖÙ ÐÓÓÔ Ò ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ð Ù ÖÑ Ò³ Ô Ô Ö º ËÓ ÙÑ Ø Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ Òغ Ì Ò Ý Ä ÑÑ º½ ¾ ½ Õ ½µ ÓÖ ÓÑ ¾ Æ ¼ Û Ö Õ ÓÖ Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ º Á ¼ Ø Ò ¾ Ò ÓÐ٠Р˽½ Ä ÑÑ º ÓÖ Æ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º º ÁÒ Ø Û Û ÐÐ ÒÓØ ØÙ Ý Ø Ù ÐÓÓÔ Ø Ö Ö ØÓÓ Ñ Òݺ ËÓ ÙÑ Ø Ø ÒÓÒ¹ ÓÐÙ Ð ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ º º Ø Ø Ç µ ½ Ò ½º Ì Ò Ç ¾ µ ½ ¾ Û Ø È Ä¾ Õ µ ÓÖ Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ ÓÖ Õ Ì ÓÖ Ñ ½º Ï Ø Ò Ù ØÛ Ò Ø ÓÐÙ Ð Ò Ø ÒÓÒ¹ ÓÐÙ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó º º½ ÆÓÒ¹ ÓÐÙ Ð Ù ÐÓÓÔ º Ä Ø Á ½ ¾ Ò Ð Ø Â Ø ÙÐÐ ÔÖ Ñ¹ Ó É ¾Â Ò ÓÖ Â Áº Ä ÑÑ º¾º ÓÖ Ú ÖÝ Â Á Û Ú Â Â À  õ ÐÓÓÔ ÓÐ Ö ÓÖ Ù ÐÓÓÔ Â Ó º ÈÖÓÓ ÓÖ Ò ØÓ Ë½½ Ä ÑÑ º   Àµ  õ Û Ý Ð ÓÖ Ò ØÓ Ë˽½ Ä ÑÑ ¾º½ Ø ÖØ ÓÒº Ä ÑÑ º º Ä Ø ½ Ò Ð Ø ÒÓÒ¹ ÓÐÙ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ø ÑÔÐ ÐÓÓÔ ½ º Ì Ò º

7 Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ÈÖÓÓ ËÙÔÔÓ º Ä Ø Ë Ë À Ë Ãµ Ø Ù ÐÓÓÔ ÓÐ Ö Ó À õ Ö Ð Ø ØÓ º Ì Ò Å Ë Ã Ö Ò Ì ÓÖ Ñ ½º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Å Ç ¾ ŵ ÓÑÓÖÔ ØÓ Ö Ø ÔÖÓ ÙØ Ó ÖÓÙÔ ÓÑÓÖÔ ØÓ Ä ¾ Õ µ Û Ø Õ ÓÖ Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ º Ì Ò Ç ¾ µ ÓÒØ Ò Ù ÖÓÙÔ ÓÑÓÖÔ ØÓ Ä ¾ Õ µº Ì ÑÔÐ Ç ¾ µ È Ä ¾ µ Å Ç ¾ ŵ È Ä ¾ µ Ò Ç ¾ ŵ Ç ¾ µº Ì Ò ÀÇ ¾ µ Ç ¾ µ ¾ ÙØ Å ÀµÇ ¾ µ Ç ¾ µ Å ÀµÇ ¾ ŵ Ç ¾ ŵ Û ÒÓØ ÔÓ Ð Ø ÓÒ Ù ÖÓÙÔ Ó Ø Ö Ø ÖÓÙÔº Ì Ù º º¾ ËÓÐÙ Ð Ù ÐÓÓÔ º Ä Ø Ì ÓÐÙ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó º Ì Ò Ý Ë½½ Ä ÑÑ º Ø ÓÖ Ö Ó Ì ÔÓÛ Ö Ó ¾º À Ò Ì ÓÒØ Ò Ò ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ó º Æ ÜØ Û Ö Ø Ù ÐÓÓÔ Ì º Ä Ø Â Ø Ù ÐÓÓÔ Ò Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ô Ö Ö Ô º Ä ÑÑ º ˽½ Ä ÑÑ º µº Ì Ö Ù ÐÓÓÔ Ó Ó ÓÖ Ö ¾ Û Ø Ù ÓÐ Ö Ç ¾ µ Ç ¾ µ À Ç ¾ µ õº ÈÖÓÓ ÓÖ Ò ØÓ Ë½½ Ä ÑÑ º Ç ¾ µ Ç ¾ µ À Ç ¾ µ õ ÓÐ Ö ÓÖ Ù ÐÓÓÔ Ó Ò Ý Ë½½ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º Ç ¾ µ à ¾ º Ø ÙÐÐ ÔÖ Ñ Ó Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ù ÐÓÓÔ Ó ÓÖ ½ º Ä Ø Ü ¾ Ò Ò Ø Ä ÑÑ º º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ º Å Ü Ü Æ µ Å Ü Ù ÐÓÓÔ Ó Ó ÓÖ Ö ¾ ½ º µ Á Ü Ý ¾ Ò Ø Ò Å Ü Å Ý Ò ÓÒÐÝ Ý ¾ Å Ü º µ Å Ü ÒÓÒ¹ Ó Ø Ú º µ Ì ÐÓÓÔ Å Ü Ö Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ó º µ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Å Ü º ÈÖÓÓ Ä Ø ¾ Ã Ù Ø Ø Ü º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ð Ø É ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÖÓÙÔ Ó À À Ù Ø Ø É ÉÇ ¾ µº Ì Ò È Ç ¾ µé Ò ËÝÐ ¾ µ Ò È À É Ò ËÝÐ ¾ À µº Ì Ö ÓÖ È Ç ¾ µà ¾ ËÝÐ ¾ À µ Û ÑÔÐ Ø Ø È È Àµ È Ãµ ˽½ Ä ÑÑ º º ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø È È À È Ãµ Ù ÓÐ Ö ÓÖ Ù ÐÓÓÔ Ì Ó Ý Ë˽½ Ä ÑÑ ¾º½ Û ËÝÐÓÛ ¾¹ÐÓÓÔº Ì Ò ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ì Ì ¾ Ò Ø Ñ Ô ÖÓÑ Ì ÓÒØÓ ¾ Ò Ò Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ ÖÓÑ ØÓ ¼ Ò Ú ÖÝ Ð Ñ ÒØ Ò Ì Ò ØÓ ½ ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Û Ø ÖÒ Ð º Ì Ù Ý Ì ÓÖ Ñ ¾ Ó Ë Ì Å Ü Û Ý Ð µ µ µ Ò µº ÁØ Ö Ñ Ò ØÓ ÓÛ µº ÙÑ Ø Ø Å Ü Ó Ø Ú º Ì ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ü Ý ÜÆÝ ÓÖ ÐÐ Ü Ý ¾ Å Ü º Ì Ù È Ã ÖÓÙÔº Å Ü ÖÙ ÐÓÓÔ Ø ÖÓÙÔ Ø Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ð Ò Ó ÓÖ Ö ¾ ½ º Ì Ù

8 Ã È µç ¾ µ Ç ¾ µ Ã È µ Ç ¾ µ õ Ó ÓÖ Ö ¾ Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒ ØÓ Ã È Ç ¾ µ Ç ¾ µ ¾ Õ ½µ ¾µ º Ì Ù Å Ü ÒÓÒ¹ Ó Ø Ú º ÓÖÓÐÐ ÖÝ º º Ä Ø ÓÐÙ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó º Ì Ò ÓÒØ Ò Ò Å Ü ÓÖ ÓÑ Ü ¾ Ò º ÈÖÓÓ Ì ÖØ ÓÒ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ë˽½ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½½ Ò Ì ÓÖ Ñ ¾ Ò Ä ÑÑ º µ Ó Ø ÒÓØ º ÅÓÖ ÓÚ Ö ÒÓØ Ä ÑÑ º º Ì Ù ÐÓÓÔ ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ú ÖÝ ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ì Ó º ÈÖÓÓ ÜØ Ò Ø ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÓÖ ½ ØÓ Ø ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ ÖÓÑ Ì ÓÒØÓ ¾ µ º Ì Ò Û Ó Ø Ò Ø ÖØ ÓÒ Ö º Ç ÖÚ Ä ÑÑ º º Ä Ø Ü Ý ¾ Ò Û Ø Ü Æ Ý ¾ º Ì Ò Ü Ý ÒÓØ ÓÐÙ Ð ÐÓÓÔº ÈÖÓÓ ÙÑ Ø Ø Ü Ý ÓÐÙ Ð ÐÓÓÔº Ì Ò Ý Ë˽½ ÓÖÓй Ð ÖÝ º½½ Ü Ý ¾¹ ÖÓÙÔ Ò ¾¹ÐÓÓÔº Ì Ò Ý ÓÖÓÐÐ ÖÝ º Å Ø ÓÖ ÓÑ Ø ¾ Ò º Ì Ù Ü Ø Æ Þ ½ Ò Ý Ø Æ Þ ¾ ÓÖ ÓÑ Þ ½ Þ ¾ ¾ º ÒÓÖÑ Ð Ò Å Ø Ä ÑÑ º µ Ø ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ü Æ Ý ¾ Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒ Û Ø ÓÙÖ ÙÑÔØ ÓÒº Ì Ð ÑÑ ØÓ Ø Ö Û Ø Ä ÑÑ º ÑÑ Ø ÐÝ ÑÔÐÝ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÓÐÐ ÖÝ º º Á ½ Ò Ü Ý ¾ Ò Û Ø Ü Æ Ý ¾ Ø Ò Ü Ý º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÐÔ ÙÐ Ó ÖÚ Ø ÓÒ ØÓ ÛÖ Ø ÓÛÒ Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ º Ä ÑÑ º½¼º Ä Ø Ü ¾ ÓÖ ½ º Ì Ò Ø ÜÔÖ ÓÒ Ü ½ Æ Ü ¾ Æ Ü Æ Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ü ³ Ò Ò Ô Ò ÒØ Ó Ö Ø º ÈÖÓÓ Ì Ö ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ì Ó Û ÓÒØ Ò Ü ½ Ü º Ý Ä ÑÑ º ÒÓÖÑ Ð Ù ÐÓÓÔ Ó Ì Ò Ì Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ Ð Ò ÖÓÙÔº Ì Ý Ð Ø ÖØ ÓÒº Ä Ø Ü ¾ Ò ÓÖ ½ Ò Ø Ü Ü ½ Ü µ Ý Ä ÑÑ º½¼ ÓÖ Â Á Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Û ÐÐ Ò Ü Â Æ ¾Â Ü Æ Û Ö Ø ÔÖÓ ÙØ Ø Ø ÓÒ Ò Ø ÐÓÓÔ º Á Â Ø Ò Ü Â Æ º Ë Ø Ì Ü Â Á Ü Â Æ

9 Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½½º Ì Ù ÐÓÓÔ Ì Ü Û Ø Ü Ü ½ Ü µ Ò Ü Ò Ò ÓÖ ½ Ö Ø ËÝÐÓÛ ¾¹ Ù ÐÓÓÔ Ó º ÈÖÓÓ Ý ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ò Ý Ä ÑÑ º Ì Ü ÐÓÓÔº ÙÖØ Ö Ì Ü ¾ Á ¾ ¾ ¾ ËÓ Ä ÑÑ º½ Ý Ð Ì Ü ¾ Ø ÖØ ÓÒº º Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ À Ö Û ÙÑÑ Ö Þ Ø Ö ÙÐØ Ó Ò Ë½½ ÓÒ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñº Ì ÓÖ Ñ Ë½½ Ä Ö Ò ³ Ì ÓÖ Ñµº Ä Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ò Ù ÐÓÓÔº Ì Ò Ú º ÈÖÓÓ ÁØ Ö Ø ÓÒ ÕÙ Ò Ó Ì ÓÖ Ñ ½ ÓÖÓÐÐ ÖÝ Ôº Ò Ò Ó Ì ÓÖ Ñ Ò Ë½½ º º À Ðг Ø ÓÖ Ñ Ï Ý Ø Ø Ù ÐÓÓÔ Ó À ÐÐ ¹ Ù ÐÓÓÔ º Ì Ì ÓÖ Ñ Ó À ÐÐ ÓÐ Û ÐÐ Ì ÓÖ Ñ Ë½½ À Ðг Ì ÓÖ Ñµº Ä Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ò Ð Ø Ø Ø Ó ÔÖ Ñ Ú Ò Ø ÓÖ Ö Ó º Ì Ò ÓÐÙ Ð Ò ÓÒÐÝ Ø Ö À ÐÐ ¹ Ù ÐÓÓÔ Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ù Ø Ó º ÈÖÓÓ Ì Ì ÓÖ Ñ ½¾ Ó Ó Ó ÓÖ Ö Ò Ì ÓÖ Ñ Ó Ë½½ Ò Ø Ò Ö Ð º Ì Ö Ú Ò ØÖÓÒ Ö Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ø Ø ÓÖ Ñ Ì ÓÖ Ñ Ë½½ Ì ÓÖ Ñ µº Ä Ø Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔº Ì Ò ÓÐÙ Ð Ò ÓÒÐÝ Ø Ö ËÝÐÓÛ Ù ÐÓÓÔ Ò ÓÖ Ú ÖÝ ÔÖ Ñ Ú Ò º º ÇÔ Ò ÕÙ Ø ÓÒ À Ö Û Ù Ø Û ÒØ ØÓ Ñ ÒØ ÓÒ ØÛÓ Ó Ø ÓÔ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ ÖÒ Ò ÖÙ ÐÓÓÔ ½ºµ ÁÒ Ø ÒÓÛÒ ÑÔÐ ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ÓÖ Ö Ø Ù ÐÓÓÔ Ö Ð Ø ØÓ Ç ¾ µ ÖÓÙÔ Ò Øº Ó Ø ÓÐ Ò Ò Ö Ð ¾ºµ Á Ø Ö ÑÔÐ ÖÙ ÐÓÓÔ Û Ø ÒÚ ÐÓÔ Ò ÖÓÙÔ Ù Ø Ø Ç ¾ µ Ä ¾ µ ¾ ÓÖ Ä ¾ Õµ ¾ Û Ø Õ ÖÑ Ø ÔÖ Ñ Ä Ø Ù ÐÓÓÔº Ì Ò ÓÒØ Ò ÕÙÓØ ÒØ Û Ò Å¹ÐÓÓÔ ÓÖ Ø Ò Ø ÓÒ Ãȼ Ôº ¼ ¾ º Ì Ò ¾ Õ ½µ Ý Ä ÑÑ º½ Ò Ý Ì ÓÖ Ñ Ó Ãȼ Ò ½ ¾ Ò ¾Ò ½ ½µ Û Ö Ò ½ Ç ¾ µ Ã Û Ø ¾ Ã Ò Ç ¾ µ Ò Õ ¾ Ò ½º À Ò ¾ Ò ½ ¾ Ò ½ Ò ¾ ¾ Ò ½ Û ÑÔÐ ¾º ÁÒ Ø Ò Ù Ò Ü ÑÔÐ ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÑÙ Ö Ø Ò ¾º

10 ÒÓÛÐ Ñ Òغ Á Ð ØÓ Ø Ò Ø Ö Ö ÓÖ ÐÔ ÙÐ ÓÑÑ ÒØ Ò ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ò Ø ØÝÐ Ó Ø Ô Ô Öº Ê Ö Ò Ð ÖØ º º ÉÙ ÖÓÙÔ Á ÌÖ Ò º Ñ Öº Å Ø º ËÓº ½ µ ¼ ß ½ º Ö Åº Ò Ø ÖÓÙÔ Ì ÓÖÝ Ñ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖ Ñ Ö ½ º ¼ Ö Åº ÇÒ ÓÐ ÐÓÓÔ Ó ÜÔÓÒ ÒØ ¾ º Ð Ö ¾ ¾¼¼ µ ß½ º Ãȼ Ö Åº à ÒÝÓÒ Åº È ÐÐ Ô Âº º Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ ÌÖ Ò º Ñ Öº Å Ø º ËÓº ¾¼¼ µ ÒÓº ¼ ½ß ¼ º Ö Êº Æ Ø Ò ÖÓÙÔ ÌÖ Ò º Ñ Öº Å Ø º ËÓ ½ µ ½½¼ß½ ½º Ö Êº Ì ÓÑÓÑÓÖÔ Ñ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ ÐÓÓÔ Ñ Öº º Å Ø º ½ µ ¼ß ¼º Ó ÓÐ º Û ÙÒ ÖÙÔÔ Ò Å Ø º ÒÒº ½½ ½ µ ½ ß ½º ˽¼ ÙÑ Ø Ö º ËØ Ò º Ë Ð ¹ ÒÚ Ö ÒØ ½¹ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ø Ö Ô Ò Ò Ø ÓÐ ÐÓÓÔ Ó ÜÔÓÒ ÒØ ¾ ØÖĐ Ð Ö ÓѺ ½ ¾¼½¼µ ÒÓº ½ ½½ ß½ º ˽½ ÙÑ Ø Ö º ËØ Ò º Ì Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Âº Ð Ö ¼ ¾¼½½µ ¾¼ ß¾¾¼º Ë˽½ ÙÑ Ø Ö º ËØ Ò º ËØÖÓØ º ÇÒ ÖÙ ÐÓÓÔ Ó ¾¹ÔÓÛ Ö ÜÔÓÒ ÒØ Âº Ð Ö ¾ ¾¼½½µ ½ ß º Ö Ö٠ʺÀº ÙÖÚ Ý Ó Ò ÖÝ Ý Ø Ñ Ö Ò Ö Å Ø Ñ Ø ÙÒ Ö Ö Ö Ò¹ Þ Ø Æ Ù ÓÐ À Ø ¾¼ Ê ÖÙÔÔ ÒØ ÓÖ ËÔÖ Ò Ö ÖÐ Ò¹ ĐÓØØ Ò Ò¹ À Ð Ö ½ º Ù ÙÖÒ ÊºÈº Ò Ø ÓÐ ÐÓÓÔ Å Ø º ÈÖÓº Ñ Ö È ÐÓ º ËÓº ½ µ ß º ½½ ÓР˺ź ÁÁÁ ÀÓÛ Ò Û Ý ÅÓÙ Ò ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ÉÙ ÖÓÙÔ Ê ¹ Ð Ø ËÝ Ø Ñ ½ ¾¼½½µ ½ß¾¾º Ð Ù ÖÑ Ò º ÇÒ ÐÓÓÔ Ó Ó ÓÖ Ö Âº Ð Ö ½ ½ µ ß º Ð Ù ÖÑ Ò º ÇÒ ÐÓÓÔ Ó Ó ÓÖ Ö ÁÁ º Ð Ö ½ µ ß ½ º ÂÃν½  РȺ à ÒÝÓÒ ÅºÃº ÎÓ Ø ÓÚ Ý Èº Ì ØÖÙØÙÖ Ó ÓÑÑÙØ Ø Ú ÙØÓÑÓÖ¹ Ô ÐÓÓÔ ÌÖ Ò º Ñ Öº Å Ø º ËÓº ¾¼½½µ ß º ÂÃÆν½ ÂÓ Ò ÓÒ ÃºÏº à ÒÝÓÒ ÅºÃº Æ Ý ºÈº ÎÓ Ø ÓÚ Ý Èº Ë Ö Ò ÓÖ Ñ ÐÐ ÑÔÐ ÙØÓÑÓÖÔ ÐÓÓÔ ÄÅË Âº ÓÑÔÙغ Å Ø º ½ ¾¼½½µ ¾¼¼ß¾½ º Æ Æ Ý ºÈº ËÓÐÚ Ð ØÝ Ó ÙÒ Ú Ö Ð ÓÐ ¾¹ÐÓÓÔ ÓÑѺ Ð Ö ¾ ½ µ ÒÓº ½ ß º Ƽ Æ Ý ºÈº Ð Ó ÑÔÐ ÔÖÓÔ Ö ÓÐ ÐÓÓÔ Å ÒÙ Ö ÔØ Å Ø º ½¾ ¾¼¼ µ ÒÓº ½ ½ß º Ƽ Æ Ý ºÈº Ð Ó Ò Ø ÑÔÐ ÓÐ ÐÓÓÔ Ó ÜÔÓÒ ÒØ ¾ ÌÖ Ò º Ñ Öº Å Ø º ËÓº ½ ¾¼¼ µ ½ß º Æ Æ Ý ºÈº Ò Ø ÑÔÐ Ð Ø ÓÐ ÐÓÓÔ Ë ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø ºÙ¹ Þ º Ù» Ò Ý»ÔÙ» ÑÔÐ ÓÐ ÐÓÓÔ º ØÑÐ ËÑ Ð Ý Åº º Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ð ØØ Ø ÓÖÝ ØÓ ÕÙ ÖÓÙÔ ÙÐк Ñ Öº Å Ø º ËÓº ¾½ ½ µ ¾ß º ÙÐØĐ Ø ĐÙÖ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð Ð ÈÓ Ø ½¼ ¼½ ½ ¹ ¼½ Ð Ð ÖÑ ÒÝ Ê Ú ÆÓÚ Ñ Ö ½ ¾¼½½ Ö Ú Å Ö ¾¼½¾µ

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi ÉÙ ÖÓÙÔ Ò Ê Ð Ø ËÝ Ø Ñ ½ ¾¼½½µ 353 358 Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ò Ø Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô ÎÐ Ñ Ö ÎÓÐ Ò Ò ÃÓÐ Ö ÓÚ Ò ÊÙö ÃÓÐ Ö âùô Ö ØÖ Ø Ì ÓÒ ÔØ Ó Ø Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ý Ñ Ò Ó Ü Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ò Ò ÒÚ Ø Ø Ò ÒÝ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled ÆÓØ Å Ø Ñ Ø ÆÓØ Å Øº ¾¼½ µ ÒÓº ½ ½¼ ½½ º ÁËËÆ ½½¾ ¹¾ ¹ÁËËÆ ½ ¼¹¼ ¾ Ó ½¼º½¾» ½ ¼¼ ¾Ú Ò½Ô½¼ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò À Ðг ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ö Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ø ÖÝ ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ Çº Àº Ã Ð Å Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ Ð ÖØ ÄÙ Û ÍÒ Ú Ö Ø Ø Ö ØÖ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

qp dvi

qp dvi ½ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÖ Ã ÖÞ ÒÓÚ³ Ü Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ñ À Ò ¹ ÐÓÖ Ò Ö Ò Â ÒØ ËÞ ØÖ Ø Ï Ú ÓÖØ Ò ÙØ Ú ÔÖÓÓ ÓÖ Ô Ö Ó Ø ÓÖ Ñ Ó Ã ÖÞ ÒÓÚ Ö ¹ Ø Ö Þ Ò Û Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø Ö Ô Û Ø Ö Ò ÐÙ Ú Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Û Ø Ü ØÐÝ k Ö º ÁÒ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi

C:/Cours/Cours T ES/2008_2009/4-Probabilités-Conditionnement/activit4.dvi Ø Ú Ø ÓÒ Ø ÓÒÒ Ñ ÒعÁÒ Ô Ò Ò T ES1 Ü Ö ½  ٠ÖØ Ò ÙÒ Ù ¾ ÖØ ÓÒ Ø Ö ÙÒ ÖØ º ÇÒ Ñ Ø ÕÙ³ Ð Ý ÕÙ ÔÖÓ Ð Ø Ø Ö º Ä Ú Ò Ñ ÒØ A Ø B ÓÒØ Ò ÓÑÑ Ù Ø A Ä ÖØ Ø ÙÒ Ô ÕÙ º B Ä ÖØ Ø ÙÒ ÙÖ Ú Ð Ø Ñ ÓÙ ÖÓ µº ½º ÐÙÐ Ö P(A)

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

neworl.dvi

neworl.dvi Î Ð ØÝ Ó Ë Ö Ú ¹Ì Ø ÖÓÙÔ ÑÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ù Ø Ò Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼½ Ì Ð Ò Ó Ø Ò ÖÓÑ ØØÔ»»ÛÛÛºÑ Ø ºÙØ Ü º Ù» ÑÓ»ÑÝÑ Ø º ØÑÐ Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ð ØÝ K ÒÙÑ Ö Ð E Ò ÐÐ ÔØ ÙÖÚ ÓÚ Ö K X Eµ Ë Ö Ú ¹Ì Ø ÖÓÙÔ Ó E ÓÑÓÖÔ Ñ Ð Ó

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

barca-su-tronchi.dvi

barca-su-tronchi.dvi º Ö Ó ØÓ ¾¼½ Ö Ù ØÖÓÒ ÒÙÒ ØÓ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÍÒ ÐÓÓ Ô Ö ÐÐ Ð Ô Ô Ó Ö ØØ Ò ÓÐÓ ÔÔÓ ØÓ Ù Ù ÖÙÐÐ Ô Ö ÐÐ Ð ØÖ ÐÓÖÓ Ù Ù Ð Ð Ò Ö ÓÑÓ Ò Ö ÐÓÖÓ ÚÓÐØ ÔÓ ÒÓ Ù ÙÒ Ô ÒÓ ÓÖ ÞÞÓÒØ Ð º Ë ÙÑ ØÖ ÐÓÓ ÖÙÐÐ ÓÑ ÔÙÖ ØÖ ÖÙÐÐ Ô ÒÓ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ÇÊÊÁ ij Å Æ ÁÆ Ä Á Ê Ì Â Ù Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼ À ÍÊ ½ À¼¼ ¾½À ¼ ÍÊ ¾À ¼ ÆÇÌ ÙÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖÑ º ÙÙÒ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn