main.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "main.dvi"

Bản ghi

1 ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ Ì Ü ¼ ÍË ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ú ÐÓÔ Ø Ø Ò ÕÙ Ø Ø Óѹ Ò ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µ Û Ô Ö ÓÖÑ Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÐÐÓÛ Ý Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ØÓ ÓÔØ Ñ Þ Ø Ñ Ò Ò Ó Þ ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ðݺ Ï ÐÐÙ ØÖ Ø Ù Ò Ü Ñ¹ ÔÐ Ø Ø Ô Ò Ò ÝÐ ÒÓØ ÐÛ Ý Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ ÑÙÐØ ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ º Ï Ñ Ô Ø Ñ Ü¹ ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ¹ Ò ÔÖÓ Ð Ñº ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ú ÐÓÔ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ï ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ Ù Ø Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÙÐØ ÒØ ÐÓÓÔ Ò Ø Û Ø ÓÙØ Ú ÓÐ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ º Ï Ð Ó ÓÛ Ø Ø Ø Ö ÙÐØ ÒØ Ó Þ Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ¹ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ÐÛ Ý Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ ÄÓÓÔ Ù ÓÒ ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ë Þ Ñ ËÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÄÓÓÔ Ù ÓÒ ÖÓÙÔ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÒØ ÐÓÓÔ ÒØÓ Ò¹ Ð ÐÓÓÔº ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Ò Ù ØÓ Ö Ù Ø Ó Ø Ó ÐÓÓÔ ÓÙÒ Ø Ø Ò º ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Ò Ð Ó Ù ØÓ Ü¹ ÔÐÓ Ø Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ¹Ð Ú Ð Ô Ö ÐÐ Ð Ñ ÓÒ Ø ÑÓ ÖÒ ¹ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ø ØÙÖ Ù ÎÄÁÏ ½ º ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Ò Ò Ò Ø Ø ÐÓ Ð ØÝ Ý Ö Ù Ò Ø Ú Ö Ð ÖÓÑ ÐÓ Ð ØÓÖ Ø Ù Ø Ö Ù Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö¹ Ò Ò Ø ÔÓÛ Ö ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ ½ º Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ØÓ Ò Ø Ð Ð Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ó Ø Ø Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ù Ö ØÐÝ Û Ø ÓÙØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Å Ü Ñ Ð Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø Ù Ø Ö ÙÐØ ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ñ Ò Ñ Þ º ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ô Ö Ø Ò Ô Ò ÒØ Ø Ø Ñ ÒØ Ò Ò Ð ÐÓÓÔ ÓÖ ÐÓÓÔ Ò Øµ ÒØÓ ÑÙÐØ ÔÐ ÐÓÓÔ ÓÖ ÐÓÓÔ Ò Ø µ ½ ¾ º ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÜÔÓ Ô Ö Ð¹ Ð Ð Ñ Ý Ô Ö Ø Ò Ø Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø ÓÙÐ Ô Ö Ð¹ Ð Ð Þ Ò Ø Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø ÑÙ Ø Ü ÙØ ÕÙ Ò¹ Ø ÐÐݺ ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ð Ó Ù ØÓ Ö ÙÔ Ð Ö ÐÓÓÔ Ø Ø Ó Ò³Ø Ø ÒØÓ Ø ¾ ½ º Ì ÛÓÖ Ô ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý ÌÁ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓ¹ Ö Ñ ÆË Á ¹¼½¼ ¼ Ì Ü ÊÈ ¼¼ ½¹¼¼¾ ¹¾¼¼½ Ò ÆË Ê¹¼ ¼ ½ ÍË º ÐÓØ Ó Ö Ö ÓÖ ÐÓÓÔ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ò ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ò ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø Ò ØÖÙØ ÓÒ¹Ð Ú Ð Ô Ö ÐÐ Ð Ñ Ò Ò Ò Ø ÐÓ Ð¹ ØÝ ½ ¾ º ÁÒ ¾ à ÒÒ Ý Ò Åà ÒÐ Ý Ù ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ò Ò Ø ÐÓ Ð ØÝ Ò Ñ Ü¹ Ñ Þ Ô Ö ÐÐ Ð Ñ Ô Ö Ø ÐÝ Û Ñ Ý ÒÓØ Ú Ø ÓÔØ ¹ Ñ Ð Ö ÙÐØ º Åà ÒÐ Ý Ø Ðº ØÖ ØÓ Ù ÓÑÔÓÙÒ ÐÓÓÔ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø ÓÒ Ø Ó ÐÓÓÔ Ô ÖÑÙØ ¹ Ø ÓÒ Ù ÓÒ ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ö Ú Ö Ð ØÓ Ú Ø Ø ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÐÓÓÔ Ò Ø Ò Ø ÖÑ Ó Ø Ð Ò Ö ¹ Ö Ò º Ì ÓÚ ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÛ Ú Ö Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ö ÙÐØ ÒØ Ó Þ Ó ØÖ Ò ÓÖÑ ÐÓÓÔ Û ÒÓØ Ö Ö Ø Ð ÓÒ ÖÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ò º Ì Ñ Ò Ò Ó Þ Ö Ø ØÛÓ ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö¹ ÓÖÑ Ò Ñ ØÖ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Û Ø Ú ÖÝ Ð Ñ Ø ÓÒ¹ Ô Ñ ÑÓÖÝ Ö ÓÙÖ º ÓÑ Ò Ò ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ò Ð ØÓ Ò ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø ÓØ Ö Ù Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ò Ö ØÖ Ø Ó Þ º ¹ Ø Ö ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÔÔÐ ØÓ Ö Ø Ø Ò Ø ÔÓ Ð ÐÓÓÔ Ò Ø Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ÑÙ Ø ÔÔÐ ØÓ ÜÔÐÓ Ø Ø ÐÓ Ð ØÝ ÓÖ ÑÔÖÓÚ Ø Ô Ö ÐРРѺ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖÓÔÓ Ø Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µº Ì ÙØ ÓÖ Ó ¾ Ø Ø Ø Ø ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÔÖ ÖÚ Ô Ò Ò ÐÐ Ø Ø ¹ Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ô Ò Ò ÝÐ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ö ÔÐ Ò Ø Ñ ÐÓÓÔº Ï ÐÐÙ ØÖ Ø Ù Ò Ü¹ ÑÔÐ Ø Ø Ô Ò Ò ÝÐ ÒÓØ ÐÛ Ý Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ ÑÙÐØ ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ º Ï Ñ Ô Ø ¹ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ò Û Ú ÐÓÔ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ Ø Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ï ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÔÖÓ Ù Ø Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÙÐØ ÒØ ÐÓÓÔ Ò Ø Û Ø ÓÙØ Ú ÓÐ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ¹ ØÖ ÒØ º Ï Ð Ó ÓÛ Ø Ø Ø Ö ÙÐØ ÒØ Ó Þ Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ Û ÐÐ ÐÛ Ý Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔº Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ Ï Ò¹ ØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔØ Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ö Ð Ø ØÓ ÓÙÖ Ø Ò ÕÙ Ò Ë Ø ÓÒ ¾º ÁÒ Ë Ø ÓÒ Û ÐÐÙ ØÖ Ø Ø Ø Ô Ò Ò ÝÐ ÒÓØ ÐÛ Ý Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ ÐÓÓÔ ¹ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ ÑÙÐØ ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ Ù Ò Ü ÑÔÐ º Ï ÔÖÓÔÓ Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ò Ë Ø ÓÒ º Ì Ó Ø Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µ ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ë Ø ÓÒ º Ë Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÙÐØ º Ë ¹ Ø ÓÒ ÓÒÐÙ Ø Ô Ô Öº

2 ¾ ÓÒ ÔØ ÁÒ Ø Ø ÓÒ Û ÔÖÓÚ Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó Ø ÓÒ ÔØ Ò ÔÖ Ò ÔÐ Ö Ð Ø ØÓ ÓÙÖ Ø Ò ÕÙ ÒÐÙ ¹ Ò ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø ÓÛ Ö Ô Å µ Ò ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Ä µº ¾º½ Ø ÐÓÛ Ö Ô for j=,m A[i,j]=C[i 2,j+1]; B[i,j]=A[i,j+1]+A[i,j]+C[i 1,j]; C[i,j]=B[i,j]+A[i,j+2]+A[i,j+1]; (L1) (L2) (L3) (1,) L1 L2 (, 2) L3 (2, 1) A[i,j]=(B[i 1,j]+C[i 1,j])/2; B[i,j]=A[i,j 1]*2; C[i,j]=B[i,j]+3; (1,) V 1 V 2 V 3 (,1) (1,) ÙÖ ½ ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò º Ï Ù ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ø ÓÛ Ö Ô Å µ ØÓ ÑÓ Ð Ø Ó Ý Ó ÓÒ Ò Ø ÐÓÓÔº ŠΠص ÒÓ ¹Û Ø Ò ¹Û Ø ¹ Ö Ø Ö Ô Û Ö Î Ø Ø Ó ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÒÓ Î Î Ø Ø Ó Ö ÔÖ ÒØ Ò Ô Ò Ò ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ØÓ Ò Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð Ý ØÛ Ò ØÛÓ ÒÓ Û Ö Ò Ø ÒÙѹ Ö Ó Ñ Ò ÓÒ Ò Ø ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ Î ØÓ ÔÓ Ø Ú ÒØ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø Ñ Ó ÒÓ º ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ ÓÛÒ Ò ÙÖ ½ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ¹ Ò Ø ÓÛ Ö Ô ÓÛÒ Ò ÙÖ ½º ¾º¾ ÄÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô ÄÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Ö¹Ð Ú Ð Ö Ô ÑÓ Ð ÓÑÔ Ö ØÓ Ø Ø ÓÛ Ö Ô º ÁØ Ù ØÓ ÑÓ Ð Ø Ø Ô Ò Ò ØÛ Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÐÓÓÔ º ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô ÅÄ µ Î Æ Óµ ÒÓ ¹Ð Ð Ò ¹Û Ø Ö Ø Ö Ô Û Ö Î Ø Ó ÒÓ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÐÓÓÔ º Î Î Ø Ó Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø Ô Ò Ò ØÛ Ò Ø ÐÓÓÔ º Æ ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ ØÓ Ò Ö Ô¹ Ö ÒØ Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ø Ô Ò Ò Ú ØÓÖ ØÛ Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÐÓÓÔ º Ó ÙÒØ ÓÒ ÖÓÑ Î ØÓ ÔÓ Ø Ú ÒØ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÓÖ Ö Ó Ø Ü ÙØ ÓÒ ÕÙ Ò º Ì ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Ó Ø ÐÓÓÔ Ò ÙÖ ¾ ÓÛÒ Ò ÙÖ ¾º ÁÒ ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ö ÔÖ ÒØ Ý Ò Û Ø Û Ø Æ ¼ ¼µº ÐÐ Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ ¹ ØÛ Ò ØÛÓ ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ú ØÓÖ Ö ÓÒ Ø Ð Ü ¹ Ó Ö Ô ÓÖ Ö Ò Ø Ô Ô Öº ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ú ØÓÖ Ú Ñ ÐÐ Ö Ø Ò ØÛÓ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ú ØÓÖ Ù ÓÖ Ò ØÓ Ø Ð Ü Ó Ö Ô ÓÖ Ö Ø Ö Ú ½ Ù ½ ÓÖ Ú ½ Ù ½ Ò Ú ¾ Ù ¾º Ì Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ö ½ Ľ ľ Ò ¾ Ľ Ä Ò Ø Ä ÓÛÒ Ò ÙÖ ¾º ÙÖ ¾ ØÛÓ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ Û Ø Ø Ö ÒÒ Ö ÐÓÓÔ º Ì ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô º ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ô ÖØ Ó ÓÙÖ Ø ¹ Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µº ÙØ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÒÓØ ÐÛ Ý ÔÔÐ Ð º ÁÒ Ø ÔÖÓ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û ÑÙ Ø Ñ ÒØ Ò ÐÐ Ø Ø Ô Ò Ò ØÓ Ò ÙÖ Ø Ø Û ÛÓÒ³Ø Ò Ø Ñ ÒØ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ö Ñº Ï ÓÛ Ø Ø Ô Ò¹ Ò ÝÐ ÒÓØ ÐÛ Ý Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ ÑÙÐØ ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ Ý ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ º A[i,j]=(A[i,j]+B[i 1,j])/2; A[i,j]=(A[i,j]+B[i 1,j])/2; ÙÖ Ò Ü ÑÔÐ ÐÓÓÔ Ø Ø Ð Ð ØÓ ØÖ ÙØ º Ì ÔÖÓ Ö Ñ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ô Ò Ò ÝÐ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø ÓÛ Ö Ô ÙØ Ø Ø Ø ¹ Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ô Ò Ò ÝÐ Ò ØÖ ÙØ º Ì ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ø Ñ ¹ Ñ ÒØ Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ò Ø ØÖÙ Ø Ô Ò Ò Ò Ø ÐÓÓÔ Ò ÙÖ Ñ Ò¹ Ø Ò ØÓ ØÖÙ Ø Ô Ò Ò Ò Ø ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ Ò ÙÖ º A[i,j]=B[i,j 1]*2; A[i,j]=B[i,j 1]*2; ÙÖ Ò Ü ÑÔÐ ÐÓÓÔ Ø Ø ÐÐ Ð ØÓ ØÖ ÙØ º Ì ÔÖÓ Ö Ñ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ð Ó Ô Ò¹ Ò ÝÐ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ø ÓÛ Ö Ô º Á Û ØÖ ÙØ Ø Ø Ø Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ô Ò Ò Ý¹ Ð Ø Ò Ø Ñ ÒØ Ó Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ò º Ï Ò Ø Ø Ø Ó ÓÛÒ Ò ÙÖ ÓÑÔÙØ «Ö ÒØÐÝ ÖÓÑ Ø Ó ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ô Ò ÒØ ÓÒ

3 ½ Û ØÖÙ Ø Ô Ò Ò Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Á Û Ö ØÐÝ ØÖ ÙØ Ø ÐÓÓÔ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ø Ò Ø ØÖÙ Ø Ô Ò¹ Ò ÓÑ Ò ÒØ ¹ Ø Ô Ò Ò Ò Ø ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ ÓÛÒ Ò ÙÖ º ÁÒ Ø Ø Ø Ø Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ô Ò Ò ÝÐ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ ÒÒÓØ ØÖ ÙØ º ÁÒ ÙÑÑ ÖÝ Ø ÙÑÑ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ø Ó Ø Ô Ò Ò ÝÐ Ø ÖØ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ø Ø Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ô Ò Ò ÝÐ Ò ØÖ ÙØ º Ì ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Ò Ø Ñ Ü¹ ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ò ÔÖ ÒØ Ò º Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Ì Ò ÕÙ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ØÓ Ò Ø Ð Ð Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ó Ø Ø Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò ÓÒ Ô ÖØ ¹ Ø ÓÒ Ò Ù Ö ØÐݺ ÌÓ ÔÔÐÝ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Û Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø Ä ÒØÓ Ú Ö Ð Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÓÓÔ ÒÓ ÓÒÒ Ø Ý Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò¹ Ò Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ «Ö ÒØ Ô ÖØ Ø ÓÒ º Šܹ Ñ Ð ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø Ù Ø Ö ÙÐØ ÒØ ÒÙÑ Ö Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ñ Ò Ñ Þ º Ï Ú ÐÓÔ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Ò Û ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÓØ Ý ÓÙÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ñ Ò Ñ Ð º º Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ñ Ò Ñ Ðº Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó ÐÓÓÔ ÒÓ Î Ò Ø ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô ÒØÓ «Ö ÒØ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ó ÐÓÓÔ ØÓ Ù º Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ð Ð Ò ÓÒÐÝ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ø ½º ÈÖ Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ø Ö Ð Ø Ú ÓÖ Ö Ó ØÛÓ ÒÓ ÓÒÒ Ø Ý ÔÖ Ò Ô Ò Ò ÒÒÓØ Ò º ¾º Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ ØÛÓ ÒÓ ÓÒÒ Ø Ý Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò ÑÙ Ø ÔÙØ ÒØÓ «Ö ÒØ Ô ÖØ Ø ÓÒ º º½ Ö Ô È ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ï ÓÖÑÙÐ Ø Ñ Ü Ñ Ð Ù ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÙÐ Ò ÔÖÓ Ð Ñ º º Û Ö ÐÓÓ Ñ ÔÔ Ò È ÖÓÑ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Î ØÓ Ø ÔÓ Ø Ú ÒØ Ö Æ Ó Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ö Ø ½º ÈÖ Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ù Ú Ù Ú ¾ Î ÔÖ Ò Ô Ò Ò È Úµ È Ùµ ½µ ¾º Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ù Ú Ù Ú ¾ Î Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò È Úµ È Ùµ ½ ¾µ Ï ÓÑÔÙØ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö ÓÖ ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô ÓÒ Ø ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÚ º ÅÓÖ Ô ÐÐÝ Û ÓÑÔÙØ Ø Ô ÖØ ¹ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó ÒÓ Ý Ù Ò Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ð¹ ÓÖ Ø Ñ Ø Ö ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÓÒ Ø ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ð ÐÓÓÔ Ô ÖØ Ø ÓÒº Ì Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ý Ù Ò Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÐÐÓÛ Ú Ò Ø ÒÔÙØ ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Û Ø Ò¹ Ù ØÛÓ Ò Ó Ø Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò¹ Ò Ò Ø ÔÖ Ò Ô Ò Ò º Ï ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÓÒ Ø Ú Ò ÐÓÓÔ ¹ Ô Ò Ò Ö Ô Ò Ø ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÑ Ò ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò Ô Ò Ò Ò Ø Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò ¹ Ô Ò Ò º Ì Ò Û ÔÔÐÝ Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÒ Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö ÓÖ ÐÓÓÔ ÒÓ º Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Ö Ô È ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ê ÕÙ Ö Ä Î Æ Óµ Ò ÙÖ È ÖØ Ø ÓÒ Ó ÐÓÓÔ ÒÓ Ó Ø Ä Ê ÑÓÚ ÐÐ Ø Û Ø Æ ½ ½ ÖÓÑ Ò Ø Ö Ô ¼ Î ¼ Ƶ Û Ö ¼ Æ ½ ½ ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÒÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÓÖ ÒÓ Ú Ò Ö Ô ¼ ÓÖ ÐÐ ¼ ¾ ¼ Ò Ö Ô ¼ Ó ¼ Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Ø Ò Ï Ø ÓÒ ØÖ ÒØ È È ½º ËÓ Û ÓÒ ÖÓÑ È ØÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Û Û Ø Ý ½º Ð Ì ÔÖ Ò Ò Û Ø ÓÒ¹ ØÖ ÒØ È È ¼º ËÓ Û ÓÒ ÖÓÑ È ØÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Û Û Ø Ý ¼º Ò Ø ÓÙÖ ÒÓ È ¼ Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ò Ð Ó Ø ÖÓÑ È ¼ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô º ÐÐ Ø ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ È ¼ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ È Ö Û Ø Û Ø ¼» ÓÑÔÙØ Ø ÓÖØ Ø Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ý Ù Ò Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ» ÐÐ Ø ÐÐÑ Ò¹ ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ ÓÑÔÙØ È ¼ È µ Ø ÓÖØ Ø Ø Ò ÖÓÑ È ¼ ØÓ ÒÓ È ¾ λ ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖØ Ø Ø Ò» ÓÖ ÐÐ ÒÓ Ú ¾ Î Ó Ñ Ò Ñ Ò È È ¼ È µµ ÓÖ ÐÐ ÒÓ Ú ¾ Î Ó È È µ È ¼ È µ Ñ Ò ½ ÓÖ ÐÐ ÒÓ Ú ¾ Î Ò Ø ÓÖ Ò Ð Ä Ó ÈÙØ ÒÓ Ú Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ È È µ Ö ØÙÖÒ È ÖØ Ø ÓÒ ÁÒ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ö Ø Ö ÑÓÚ ÐÐ Ø Û Ø Æ ½ ½ ÖÓÑ Ø Ä Ò Û Ó Ø Ò Ö Ø ÝÐ Ö Ô µ ¼ º Ì Ò Û ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÓÒ Ö Ô ¼ º ÓÖ ÒÓ

4 Ú Ò Ö Ô ¼ Û Ú ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÒÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô º Ì Ò Ø ÓÒ¹ ØÖ ÒØ Ö Ô Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ø ÔÖ Ò ¹ Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ò Ø Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ Òغ ÓÖ ÔÖ Ò Ú Ú Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ È È ¼ Ó Ò ÖÓÑ È ØÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ò Ø Û Ø Ý ¼º ÓÖ Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò ¹ Ô Ò Ò Ú Ú Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ È È ½ Ò Ú ÑÙ Ø ÔÙØ ÒØÓ Ô ÖØ Ø ÓÒ «Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Û Ú ÔÙØ ÒØÓ Ò Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó Ú ÑÙ Ø Ð Ö Ö Ø Ò Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó Ú º ËÓ Ò ÖÓÑ È ØÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ò Ø Û Ø Ý ½º Ì Ò Û ÓÙÖ ÒÓ È ¼ Ò Ð Ó Ø ÖÓÑ È ¼ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ È º Ì ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ È ¼ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ È Ö ÐÐ Û Ø Ý ¼º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ó ÒÓØ Ö Ø ÝÐ º Ì ÐÐÑ Ò¹ ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ô¹ ÔÐ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÖØ Ø Ø Ò È ¼ È µ ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ È ¼ ØÓ ÓØ Ö ÒÓ È Ò Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô º Ø Ö Û Ø Ø ÓÖØ Ø Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ È ¼ ØÓ ÓØ Ö ÒÓ È Û Ò ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò¹ ÑÙÑ ÓÖØ Ø Ø Ò Ñ Ò Ó ÐÐ Ø ÒÓ Ò Ø ÓÒ¹ ØÖ ÒØ Ö Ô º º Ñ Ò Ñ Ò È È ¼ È µµº Ì Ò ÓÖ ÒÓ È Û ÓÑÔÙØ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö È È µ ÓÖ È Ý È È µ È ¼ È µ Ñ Ò ½º ÁÒ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö ÓÖ Ú ÖÝ ÒÓ Ò Ø ÒÓ Û Ø Ø Ñ Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ö ÔÙØ ÒØÓ Ø Ñ Ù¹ ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒº Ì ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ Ó Ø Ü ÑÔÐ ÐÓÓÔ Ò ¹ ÙÖ ÓÛÒ Ò ÙÖ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ý ÓÙÖ Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ º½ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ø Ö Û ÖÙÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Ø Ô ÖØ ¹ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Û ÓØ ÓÖ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø Ä Ö ÓÐÐÓÛ È Ä½µ ½ È Ä¾µ ½ È Ä µ ¾ È Ä µ ½ È Ä µ ¾ È Ä µ ¾º ËÓ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö ÙÐØ Ö È ÖØ Ø ÓÒ ½ Ľ ľ Ä Ò È ÖØ Ø ÓÒ ¾ Ä Ä Ä ÓÛÒ Ò ÙÖ µº Ì Ö Ö ØÓØ ÐÐÝ ØÛÓ Ù ÓÒ Ô Ö¹ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ö ÙÐØ Û Ú Ø Ñ Ü Ñ Ð Ù ÓÒ Ò Ø Ö Ö ØÓØ ÐÐÝ Ø Ö Ù ÓÒ¹ ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ò Ø ÓÖ Ò Ð Ä º Ì Ù ÐÓÓÔ ÓÛÒ Ò ÙÖ º Ì ÓÖ Ñ º½ Ú Ò ÐÓÓÔ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ä Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ý Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Ð Ð Ô ÖØ Ø ÓÒº Ò Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ý Ð Ó¹ Ö Ø Ñ º½ Ñ Ò Ñ Ðº ÈÖÓÓ º½ Ý ÓÒØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ð Ð ÐÓÓÔ Ú ÖÝ Ð Ð ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Î Æ Óµ ÑÙ Ø Ø Ý Ø Ø Æ ½ ¼ ¾ Ò Æ ½ µ ½ ÓÖ ÝÐ Ò º Ì Ö ÓÖ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Ø Ö Û Ö ÑÓÚ ÐÐ Ø Û Ø Æ ½ ½ Ø Ó Ø Ò Ö Ô ¼ º Ì Ò Û ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÓÒ Ø Ö Ô ¼ º ÓÖ ÒÓ Ä Ò Ö Ô ¼ Ø Ö ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÒÓ È Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô º Á Ø ÓÖ Ò Ð L 1 L 3 (,2) L 1 L 3 (,2) L 5 L 5 (,1) (,1) µ L 2 L 4 L 2 L 4 L 6 L 6 P P 1 1 P 3 P 5 1 P 2 P 4 1 P 6 A[i,j]=A[i,j]*2+1; B[i,j]=B[i,j 1]*3; D[i,j]=B[i,j]*3; C[i,j]=(A[i,j+2]+B[i,j+1])/2; E[i,j]=C[i,j 2]+5; F[i,j]=(C[i,j 1]+D[i,j+1])/2; ÙÖ Ì Ä Ó Ø ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ Ò ¹ ÙÖ º Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÓÖ Ô ÖØ ¹ Ø ÓÒ Ò Ý Ð ÓÖ Ø Ñ º½º µ Ì Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ö ÙÐغ Ì Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ º Ä Ä Ò ¼ ÔÖ Ò Ø Ò Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ø Ö ÓÒ È È Û Û Ø Ý ¼º Á Ø ÓÖ Ò Ð Ä Ä Ò ¼ Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ø Ò Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ø Ö ÓÒ È È Û Û Ø Ý ½º Ò Û Ð Ó ÓÙÖ ÒÓ Î ¼ Ò Ð Ó Ø ÖÓÑ ÒÓ Î ¼ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ò ÐÐ Ø ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ Î ¼ ØÓ ÓØ Ö ÒÓ Ö Û Ø Ý ¼ ØÓÓº Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ó ÒÓØ Ö Ø ÝÐ º Ì Ù º ÐÐÑ Ò¹ ÓÖ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÔÐ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ò Ð ¹ ÓÙÖ ÓÖØ Ø Ø Ò È ¼ È µ ÖÓÑ È ¼ ØÓ ÐÐ Ø ÓØ Ö ÒÓ È º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö ÑÙ Ø Ø Ð Ø Ü Ø ÒÓ È Ó Ø Ø È ¼ È µ ¼ Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô º Ð Ó Ò Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô ÐÐ Ø Ö Û Ø Ø Ö Ý ¼ ÓÖ Ý ½ Ø Ò ÓÑÔÙØ È ¼ È µ Ú ÐÙ ÑÙ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÒØ Ö º ÁÒ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Û ÓÑÔÙØ Ñ Ò Ñ Ò È È ¼ È µµ Û Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ú ÐÙ Ó Ø ÐÓÒ Ø ÓÖØ Ø Ô Ø º Ñ Ò Ò Ø Ú Ú ÐÙ ÓÖ ¹ Ò ØÓ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô º Ò Ø ÓÑÔÙØ Ú ÐÙ ÓÖ Ø ÒÓ Ò Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ò¹ ÐÙ ¼ Ñ Ò º º Ó Ø Ö Ö ØÓØ ÐÐÝ Ñ Ò ½ Ø ÒØ ÓÑÔÙØ Ú ÐÙ ÓÖ ÐÐ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ º Ò Ñ Ò Ø Ò Ø Ö Ö ØÓØ ÐÐÝ Ã Ñ Ü ½ Ô ÖØ ¹ Ã Ñ Ü

5 Ø ÓÒ Ø Ö ÖÙÒÒ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñº Ï Ö ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Óѹ ÔÙØ Ý Ð ÓÖ Ø Ñ º½ Ñ Ò Ñ Ðº ËÙÔÔÓ Ø Ø Ø ÒÙѹ Ö Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ã Ñ Üº ÓÒ Ö ÒÓ È Ñ Û Ó È ¼ È Ñµ Ñ Òº ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÒ¹ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÒ ØÖ ÒØ Ö Ô Ò Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ö ÑÙ Ø Ü Ø Ô Ø Û Ø Ã Ñ Ü ÒÙÑ Ö Ó Û Ø Û Ø ½ ÖÓÑ Ø ÓÙÖ ÒÓ È ¼ ØÓ È Ñº Ì Û Ø Û Ø ½ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ ¹ Ô Ò Ò Ö Ô º ÐÓÒ Ø Ô Ø Ø Ó Ú ÓÙ Ø Ø ÐÐ Ø ÒÓ Ò Ø ÓÖ Ò Ð Ø ÓÛ Ö Ô Ó Ø Û Ø Ø Ã Ñ Ü Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò ÑÙ Ø ÔÙØ ÒØÓ Ã Ñ Ü ½µ «Ö ÒØ Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ì Ô Ø ÖÓÑ È ¼ ØÓ È Ñ Ý Ø ÓÖØ Ø Ô Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Ú Ò Ù Ø ÐÓÛ Ö ÓÙÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ú ¼ Ò Ú Ñº ËÓ Ø ÑÔÓ Ð ØÓ Ú Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ô ÖØ Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ã Ñ Ü ½µ Ý ÑÔÐÝ ÓÒ Ö Ò Ø Ô Ø ÖÓÑ Ú ¼ ØÓ Ú Ñº ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Ì Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µ ÓÑ Ò ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø Ø Ñ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ÐÓÓÔ Û Ø ÓÙØ Ø ÒÖ Ó Ø Ó Þ º Ì Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ Ö ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÐÐÓÛ ½º ÔÔÐÝ Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ú Ò ÐÓÓÔ Ù Ò Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖ ¹ ÒØ º ¾º ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô Ä Ó Ø ØÖ ÙØ ÐÓÓÔº º ÔÔÐÝ Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º½ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ º º Ø Ø Ù ÐÓÓÔ Ä Ý Ù Ò ÐÐ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø Ñ Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒº Ì Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ ¹ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ö Ø ÔÔÐ Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ú Ò ÐÓÓÔ Ù Ò Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ð¹ ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓÔÓ Ò º Ø Ö Û Ô Ö ÓÖÑ Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ú Ò ÐÓÓÔ Û ÓÒ ØÖÙØ Ø ÐÓÓÔ ¹ Ô Ò Ò Ö Ô Ó Ø ØÖ ÙØ ÐÓÓÔº Ì Ò Û Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø Ä Ó Ø ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ Ó Ø Ø Ø Ö ÒÓ Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ü Ø Ò ØÛ Ò Ø ÒÓ Ò ÓÒ Ù ÓÒº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ Û Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø Ä ÒØÓ Ú Ö Ð Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÓÓÔ ÒÓ ÓÒÒ Ø Ý Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò Ò Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ «Ö ÒØ Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ì Ù ÐÐ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò ÓÒ Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ö ØÐÝ Ù ¾ º Ø Ö Û Ø Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ ÔÔÐ ÓÒ Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒº Ï ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ ÓØ Ý ÓÙÖ Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ñ Ò ÑÙÑ º º ÓÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ ¹ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓ Ù Ø Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ù ÐÓÓÔ º ÓÖ Ò ØÓ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ Ó Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ Ø Ó Ú ÓÙ ÐÝ Ø Ø Ø ÒÙѹ Ö Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ ÐÛ Ý Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ÐÓÓÔ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ¹ Ö Ñº ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ÐÝ Û Ò ÓÒÐÙ Ø Ø Ø Ó Þ Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ ÐÛ Ý Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ø Ø Ò ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½º ÓÖÓÐÐ ÖÝ º½ Ú Ò ÑÙÐØ ¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ Ò Ø ÓÖÖ ¹ ÔÓÒ Ò Ø ÓÛ Ö Ô Ø Ö Û ÔÔÐÝ Ø Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µ ØÓ Ù Ø ÐÓÓÔ Ø Ó Þ Ó Ø ØÖ Ò ¹ ÓÖÑ ÐÓÓÔ ÐÛ Ý Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔº A[i,j]=A[i,j]*2+1; B[i,j]=B[i,j 1]*3; C[i,j]=(A[i,j+1]+B[i,j+1])/2; D[i,j]=B[i,j]*3; E[i,j]=C[i,j 2]+5; F[i,j]=(C[i,j 1]+D[i,j+1])/2; A[i,j]=A[i,j]*2+1; B[i,j]=B[i,j 1]*3; C[i,j]=(A[i,j+2]+B[i,j+1])/2; D[i,j]=B[i,j]*3; E[i,j]=C[i,j 2]+5; F[i,j]=(C[i,j 1]+D[i,j+1])/2; ÙÖ Ì ÓÖ Ò Ð ¾¹Ð Ú Ð ÐÓÓÔ Û Ø Ü ÒÒ Ö ÐÓÓÔ º Ì ØÖ ÙØ ÐÓÓÔº ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ó ÓÛÒ Ò ÙÖ ÓÒ¹ Ø Ò ÓÙÖ ÕÙ ÒØ Ð ÐÓÓÔ ÒÐÓ Ò ÓÒ Ö ÓÙØ Ö¹ ÑÓ Ø ÐÓÓÔº ÌÓ ÔÔÐÝ ÓÙÖ Ä Å Ø Ò ÕÙ Û Ö Ø Ñ Ü ÑÙÑÐÝ ØÖ ÙØ Ø ÐÓÓÔ Ù Ò Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓÔÓ Ò º Ì Ñ Ü ÑÙÑÐÝ ØÖ ÙØ ÐÓÓÔ ÓÖ Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÓÛÒ Ò ¹ ÙÖ º Ø Ö ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ö Ö ØÓØ ÐÐÝ Ü ÐÓÓÔ º Ì Ò Û Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø Ü ÐÓÓÔ ÒÓ Ò Ø ÐÓÓÔ Ô Ò Ò Ö Ô ÓÛÒ Ò ÙÖ ÒØÓ ØÛÓ Ù¹ ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ ÓÛÒ Ò ÙÖ µº Ï Ò Ø Ø ÐÐ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ ÓÒÒ Ø Ý Ù ÓÒ¹ÔÖ Ú ÒØ Ò Ô Ò¹ Ò Ö Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ «Ö ÒØ ÐÓÓÔ Ô ÖØ Ø ÓÒ º ËÓ Ø ÐÓÓÔ ÒÓ Ò ÓÒ ÐÓÓÔ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ù ÒØÓ ÓÒ ÐÓÓÔ Ö ØÐݺ Ì Ù Ø Ü ÐÓÓÔ Ò Ù ÒØÓ ØÛÓ ÐÓÓÔ Û Ø ÓÙØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Ù ÐÓÓÔ Ý ÓÙÖ Ä Å Ø Ò ÕÙ ÓÛÒ Ò ÙÖ Û ØÛÓ ÒÒ Ö ÐÓÓÔ º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ø ÐÓÓÔ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ð Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ÐÓÓÔ Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔº Ì Ó Þ Ó Ø Ù ÐÓÓÔ ½¾ Ò ØÖÙØ ÓÒ Û Ð Ó Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Û ½ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ò Ø ÐÓÓÔ ÓÒØÖÓÐ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ö Ö ¹ Ù º ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÁÒ ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ô Ö ÓÖÑ Ø Ò Ö Ð Ð Ð¹ Þ Ò ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÍÄ Áȵ ÔÖ ÒØ Ò Ò

6 Ø Ø Ò ÕÙ Ó ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µº ÐÐ Ø Ø Ø Ö ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ö Ð ËÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ø Ó Ø Ñ Ö ÜØÖ Ø ÖÓÑ Ø Ö Ð ÐØ Ö ÒÐÙ Ò Ï Ï Ú Ø Ð ÐØ Öµ ÁÁÊ ÁÒ Ò Ø ÁÑÔÙÐ Ê ÔÓÒ ÐØ Öµ È Å «Ö ÒØ Ð ÈÙÐ ¹ Ó ÅÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ú µ Ò ¾ ÌÛÓ Ñ Ò ÓÒ Ð ÐØ Öµº Ì ÎÄÁÏ Ö Ø ØÙÖ Ù Ø Ø Ø ÔÐ Ø ÓÖѺ Ï ÑÙÐ Ø ÎÄÁÏ Ö Ø ØÙÖ ËÈ ÔÖÓ ÓÖ Û Ø Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÙÒ Ø º Ï ÓÑÔ Ö Ø Ø Ñ Ò Ô Ö¹ ÓÖÑ Ò Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø ÍÄ ÁÈ Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ º Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ô Ö ÓÖÑ ÓÒ ÐÐ È Û Ø È ¾ ½ ÔÖÓ ÓÖ Ò ½¾Å Ñ ÑÓÖÝ ÖÙÒÒ Ò Ê À Ø Ä ÒÙÜ ¼º Ú ÖÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Ø Ò ÓÒ Ñ ÒÙØ º Time/(N*M) EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 Original ULF_IP LD_MDF Size EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 EX6 Original ULF_IP LD_MDF ÙÖ Ì Ü ÙØ ÓÒ Ì Ñ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ú Ö ÓÙ Ø Ò ÕÙ º Ì Ó Ë Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ú Ö ÓÙ Ø Ò ÕÙ º ½ Ö Ö ØÓ Ø Ü ÑÔÐ ÐÓÓÔ ÓÛÒ Ò ÙÖ º ¾ Ò Ö Ö ØÓ Ø ËÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÔÖ ¹ ÒØ Ò Ø Ø Ú Ú Ö Ð ÐÓÓÔ ÒÐÙ Ò Ï Ï Ú Ø Ð ÐØ Öµ ÁÁÊ ÁÒ Ò Ø ÁÑÔÙÐ Ê ÔÓÒ Ð¹ Ø Öµ È Å «Ö ÒØ Ð ÈÙÐ ¹ Ó ÅÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ú µ Ò ¾ ÌÛÓ Ñ Ò ÓÒ Ð ÐØ Öµº Ò Ö Ö ØÓ Ø Ü ÑÔÐ ÐÓÓÔ ÔÖ ÒØ Ò º ÁÒ ÙÖ Û ÓÑÔ Ö Ø Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø ÍÄ ÁÈ Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ º Ì Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ò ØÓ Ø ÙÐ Ð Ò Ø Ø Ñ Ø ØÓØ Ð Ø Ö Ø ÓÒ º Ì ÙÐ Ð Ò Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ÙÒ Ø ØÓ Ò ÓÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓÓÔ Ó Ýº Ï ÙÑ Ø Ø ÓÑÔÙØ ¹ Ø ÓÒ Ò Ò Ò ÓÒ Ø Ñ ÙÒ Øº ÓÖ Ø ÕÙ ÒØ ÐÐÝ Ü ÙØ ÐÓÓÔ Ø Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÙÑ Ó Ø Ü ¹ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ó Ò Ú Ù Ð ÐÓÓÔº Æ ÒÓØ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ø Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÓÙØ ÖÑÓ Ø ÐÓÓÔ Ò Å ¹ ÒÓØ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ø Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÒÒ ÖÑÓ Ø ÐÓÓÔ Ò ÙÖ º ÙÖ ÓÑÔ Ö Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ò Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø ÍÄ ÁÈ Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ º Ï ÐÙÐ Ø Ø Ó Þ Ý Ø ÒÙÑ Ö Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ º ÐØ ÓÙ Ø ÍÄ ÁÈ Ø Ò ÕÙ ÔÖÓÔÓ Ò Ò ÐÛ Ý Ú ÓÖØ Ö Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø Ò Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ Ø ÒÖ Ø Ó Þ º ÁÒ Ñ ÒÝ Ø Ø Ò ÕÙ ÒÒÓØ ÔÔÐ Ù Ó Ø Ñ ÑÓÖÝ ÓÒ¹ ØÖ Òغ ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÍÄ ÁÈ Ø Ò ÕÙ Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ Ø Ú ÒØ Ó ÓØ ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ó Ø Ö Ù Ø ÓÖ Ò Ð Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ò Ð Ó ÚÓ Ø Ó ¹ Þ ÜÔ Ò ÓÒº Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ¹ ÙÐØ ÓÛ Ø Ø Ø Ø Ñ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ý ÓÙÖ Ä Å Ø Ò ÕÙ Ò ÑÔÖÓÚ ¾ º ± ÓÒ Ú¹ Ö ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ Ò Ø Ó Þ Ö Ù ½¼º¼± ÓÒ Ú Ö ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔ º ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ú ÐÓÔ Ø Ø Ò ÕÙ Ó Óѹ Ò Ò ÐÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ä Å µ ØÓ Ú ÓÖØ Ö Ü ÙØ ÓÒ Ø Ñ Û Ø Ö ¹ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ó Þ º Û Ú ÐÓÔ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ö Ô Ô ÖØ Ø ÓÒ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ù ÓÒ Ô ÖØ Ø ÓÒ º Ï ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÙÖ Ñ Ü ÑÙÑ Ö Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÔÖÓ Ù Ø Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÙÐØ ÒØ ÐÓÓÔ Ò Ø Û Ø ¹ ÓÙØ Ú ÓÐ Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ ØÖ ÒØ º Ï Ð Ó ÓÛ Ø Ø Ø Ö ÙÐØ ÒØ Ó Þ Ó Ø Ù ÐÓÓÔ Ý Ø Ä Å Ø Ò ÕÙ Û ÐÐ ÐÛ Ý Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ó Þ Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÓÔº Ê Ö Ò ½ ʺ ÐÐ Ò Ò Ãº à ÒÒ Ýº ÇÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ ÅÓ ÖÒ Ö Ø ØÙÖ Ô Ò Ò ¹ ÔÔÖÓ º ÅÓÖ Ò Ã Ù Ñ ÒÒ ¾¼¼½º ¾ ú à ÒÒ Ý Ò Ãº ˺ Å ÒРݺ Å Ü Ñ Þ Ò ÐÓÓÔ Ô Ö¹ ÐÐ Ð Ñ Ò ÑÔÖÓÚ Ò Ø ÐÓ Ð ØÝ Ú ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ò ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒ Ä Ò Ù Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ È Ö ÐÐ Ð ÓÑÔÙØ Ò Ä ØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÙѹ Ö Ô ¼½ß ¾¼ ½ º ź Ä Ù Éº Ù º Ë Ó Ò º Àº¹Åº Ë º Ò Ö Ð ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ ÓÒ Ö Ò Ø Ñ¹ Ò Ò Ó Þ º ÁÒ ÈÖÓº Å»Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø ØÙÖ Ò ËÝÒØ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ Ë Ë ¾¼¼ µ Ô ½ ¼ß¾¼½ Ë Ôº ¾¼¼ º ź Ä Ù Éº Ù º Ë Ó º ٠ź É Ù Ò º Àº¹ ź Ë º ÄÓÓÔ ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ù ÓÒ Û Ø Ø Ñ Ò Ò Ó Þ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ËȺ ÁÒ ÈÖÓº Ì ¾¼¼ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ñ Ò Í ÕÙ ØÓÙ ÓÑÔÙØ Ò Í µ Ô ½¾½ß½ ¼ Ä ØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËÔÖ Ò Ö Æ Â Ô Ò º ¾¼¼ º ú ˺ Åà ÒÐ Ý Ëº ÖÖ Ò º¹Ïº Ì Ò º ÁÑÔÖÓÚ¹ Ò Ø ÐÓ Ð ØÝ Û Ø ÐÓÓÔ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ º Å ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ÌÇÈÄ Ëµ ½ ¾ ß ÂÙÐÝ ½ º º Àº¹Åº Ë Ìº Ϻ Ç³Æ Ð Ò Æº ĺ È Ó º ƹ ÒØ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð¹Ø Ñ Ò Ø ÐÓÓÔ Ù ÓÒ Û Ø ÙÐÐ Ô Ö¹ ÐРРѺ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑÔÙØ Ö Ò Ì Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ ½¼ ½µ ß¾ Å Öº ¾¼¼ º ź ÏÓÐ º À È Ö ÓÖÑ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ È Ö Ð¹ Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò º ÓÒ¹Ï Ð Ý ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ ÁÒº ½ º ɺ Ù º Ó Ò º¹Åº Ë º Ó Þ Ö ÙØ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ó ØÛ Ö ¹Ô Ô Ð Ò ËÈ ÔÔÐ Ø ÓÒ º Å ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ Ñ ÓÑÔÙØ Ò ËÝ Ø Ñ Ì Ëµ ¾ ¼ß ½ ÆÓÚº ¾¼¼ º

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi

C:/Documents and Settings/WAD/Pulpit/QRS/vol-19/19-acept/Kolar/19_23.dvi ÉÙ ÖÓÙÔ Ò Ê Ð Ø ËÝ Ø Ñ ½ ¾¼½½µ 353 358 Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ò Ø Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô ÎÐ Ñ Ö ÎÓÐ Ò Ò ÃÓÐ Ö ÓÚ Ò ÊÙö ÃÓÐ Ö âùô Ö ØÖ Ø Ì ÓÒ ÔØ Ó Ø Ò Ö ÙÐ Ö Ü ÓÒ Ý Ñ Ò Ó Ü Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ò Ò ÒÚ Ø Ø Ò ÒÝ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ Ô

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

/tmp/kde-carlos/kileYG2xZb.tmp

/tmp/kde-carlos/kileYG2xZb.tmp ÌÓÐ Ö ÒØ Ö ÓÒ Ö Ù ÓÖ ÑÙÐØ Ñ ÖÐÓ ýðú Ö Þ Â ÓÖ Ð Å Ø Ó Î Ð ÖÓ Ôغ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÁÒØ Ð Ä Ôغ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÐ Ø Ò Ø ÐÙÒÝ Ö ÐÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÐ Ø Ò Ø ÐÙÒÝ ÐÚ Ö Þ ºÙÔº Ù Ù ºÓÖ Ð ÒØ ÐºÓÑ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø Ù

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø Ù ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÖ Ø ÓÒ Ò ÙµÚ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒº Ð Ó Û ÙÑ

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/0610150v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ½ ÀÓÒ Ñ Ò Ó ½ Ò Ä ½ Ë ÓÙ Ò Ò É ÙÒ Ù ½ ¾ Ò ÓÒ Ñ Ò Ò

Chi tiết hơn

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº ØÖ Ø ¹ Ö ÓÒ Ò Êµ ÓÑ Ø Ñ Ð Ó ÐÐ Ö ÓÒ Ò Ý Ö Ñ Ñ¹ Ö

Chi tiết hơn

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ

ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ü Ñ Ò Ò Ð Ö ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ½ ÇÄ ÈÇÄ Ì ÀÆÁÉÍ ÅÇÆÌÊ Ä Ô ÖØ Ñ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÕÙ ÓÙÖ ÁÆ ¼ Ò ÐÝ Ø ÓÒ ÔØ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÙØÓÑÒ ¾¼¼ µ Ö Ø ¹½º ¹ º µ ÇÊÊÁ ij Å Æ ÁÆ Ä Á Ê Ì Â Ù Ð ¾ ÒÚ Ö ¾¼¼ À ÍÊ ½ À¼¼ ¾½À ¼ ÍÊ ¾À ¼ ÆÇÌ ÙÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖÑ º ÙÙÒ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

SAIEE3.dvi

SAIEE3.dvi Á ÆÌÁÌ ÇÆ Á Æ ËÌÁÅ ÌÁÇÆ Ç Å ÆÇ ÍÎÊÁÆ ÁÊ Ê Ì ÈºÂº ÀÓÐØÞ Ù Ò ºÅº À Ö Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ú Ø ½ ¼¾ Å Ø Ð Ò ËÓÙØ Ö ØÖ Ø Ö Ö Ý Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ò Ó

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn