qvisionv2.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "qvisionv2.dvi"

Bản ghi

1 Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ Ð ØÖ Ø Ý ÓÒØ Ø Ý ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÔÖÓÑÔØ Ò ÙÑ Ò¹ØÓ¹ ÙÑ Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÒÚ Ö¹ Ø ÓÒ Ô ÐÐÝ Ò Ð Ö ÖÓÙÔ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö ÔÓÖØ ÓÒ ÔÖÓ Ø ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÖÓ ÓØ Ü Ø Ø ÉÙ Ø ÓÒ Ø Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÅÙ ÙѺ Ì ÖÓ ÓØ Û ÐÐ ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ú ØÓÖ ØÓ ÉÙ Ø ¹ ÓÒ ÒÐÙ Ò ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ Ð ÒØ Ö º Ì Ô Ô Ö Ö ÔÓÖØ Ô ÐÐÝ ÓÒ Ò Ý ¹ÓÒØ Ø ¹ Ú ÓÙÖ Ø Ø Û Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÒ Ø ÖÓ ÓØ ØÓ ÓÙÔÐ Û Ø Ø ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ Ð ÒØ Ö º Ì ÖÓ ÓØ Ò Ò Û ÐÐ ØÙ Ø Ò Ø Ò¹ ØÖÝ ÓÝ Ö Ó ÉÙ Ø ÓÒ³ Ü Ø ÓÒ ÒØÖ Ò Ò ÖÖ Ò Û ÐÐ Ø Ò Ü Ø ØÓ Ø ÔÙ Ð Ò ØÓ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ï Ò Ò Ò ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ö ÖÓÙÔ ÙÑ Ò Ù Ý ¹ÓÒØ Ø Ý ÔÖÓÑÔØ ØÓ Û Ó ÓÒÚ Ö Ø ÓÒ Ò Ö Ø Øº ËÙ ÕÙ ÒØÐÝ ÓÓ ØÖ Ø Ý ÓÖ ÖÓ ÓØ ØÓ ÙØ Ð Û Ò Ö Ø Ò Ô ØÓ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÑ Ò Ò Ð Ö ÖÓÙÔ Ð Ó ØÓ Ñ Ý ÓÒØ Ø º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö ÔÓÖØ ÓÒ ÖÓ ÓØ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ó ÒØÐÝ Ý Ø Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÉÙ ¹ Ø ÓÒº ÉÙ Ø ÓÒ Ø Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý ÅÙ¹ ÙÑ ÐÓ Ø Ò Ò ÖÖ Ù ØÖ Ð Ò Ø ÖÓÐ ÌÓ Ú Ø Ñ Ó ÔÖÓÑÓØ Ò Ö Ø Ö ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ò Û Ö Ò Ó Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ý Û Ø Ò Ø ÓÑÑÙ¹ Ò ØÝ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÑÑ ØØ ØÓ Ñ Ò Ò ÜÔ Ö Ò Û Ø Ò Ò Ø ÒÓÐÓ Ý ÙÒ Ù Ø ÓÒ Ð Ò ÒØ Ö¹ Ø Ú º ÉÙ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ¾¼¼ Ü Ø Ò ÔÔÖÓÜ ¹ Ñ Ø ÐÝ ¼¼ ¼¼¼ Ô ÓÔÐ Ú Ø Ø ÒØÖ Ò Ò ÖÖ Ý Öº ½ º ½ ÖÓÑ Ï Ø³ ÉÙ Ø ÓÒ ØØÔ»»ÛÛÛºÕÙ Ø ÓÒº Ùº Ù ÙÖ ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÊÓ ÓØ ¹ ÖØ Ø ÁÑÔÖ ÓÒ

2 ÓØ Ø Ò ØÓ ÑÓÒ ØÖ Ø ÔÖ Ø Ð ÖÓ ÓØ Ø ¹ ÒÓÐÓ Ýº ÇÒ Ó ÉÙ Ø ÓÒ³ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ü Ø Ø Ø Ø ÓÑÑÙÒ Ø Ú Ö ÐÐÝ Û Ø ÙÑ Ò º Ï Ö ¹ ÔÓÖØ ÓÒ Ø Ø Ð Ó Ø Ú Ö Ð ÒØ Ö Ò ÈÖ Ø Ðº ¾¼¼ º Ð ÖÐÝ Ø Ö Û ÐÐ ÖÓÙÔ Ó Ú ØÓÖ ÓÒ¹ Ö Ø Ò ÖÓÙÒ Ø ÖÓ ÓØ Ò ÒÓÖÑ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Û Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ý Ø Ñ Ø Ø Û Ú Ò Ø Ø Ð Ø Ò ØÖ Ò Ø ÖÓÙÔ Ó Ø Ø Ú Ö¹ Ð ÓÙØÔÙØ Ò Ö Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø º Ï ÒØ Ò ØÓ ÓÑ Ò Ø Ý Ø Ñ Û Ø Ñ ÖÓÔ ÓÒ ÖÖ Ý Ý Ø Ñ Ø Ø Ò Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ù Óº ÐØ ÓÙ Ø ÒÓØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ý Ø Ø Ò Ð Ñ Û ÐÐ ØÓ Ú Ñ ÖÓ¹ Ô ÓÒ ÖÖ Ý Ø Ø Ø Ò Ö Ð ÐÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ö Ò Ø Ö Ø Ñ Ö ØÓ ÐÓÓ ÓÖ Ò Ø Ö Ø ÓÒº ¾ ÉÙ Ø ÓÒ ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ø Ì Ö Û Ö ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ø Ô Ô Ö Ø ÉÙ Ø ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙÖ ½º Ì ÖÓ ÓØ ÒØ ÖÒ Ð ØÖÙØÙÖ Û ÓÖ Ò ÐÐÝ Ò Ý Ô Ø Ð Ñ Ñ Ö Ú Ù Ø Ò Ò Û ÓÒ ØÖÙØ Ý ÉÙ Ø ÓÒº Ì ÜØ Ö ÓÖ Û Ò Ò ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÓÒ ØÖÙØ Ý ÉÙ Ø ¹ ÓÒº Ì ÖÓ ÓØ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ò ÓÖ ÒÐÙ Ò Ä Ö Ë ÒÒ Ö ÁÒ Ö ¹Ö Ò ÓÖ ÙÑÔ Ò ÓÖ Ø Ú Ø Ö Ó Ú ÓÒ Ñ ÖÓÔ ÓÒ º ÓÖ Ø Ö Ø Ø Ó Ø ÖÓ ÓØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø ÖÓ ÓØ Û ÐÐ ÖÚ ÑÓÒ¹ ØÖ Ø ÓÒ Ó Ú Ö ÓÙ ÖÓ ÓØ Ø ÒÓÐÓ º Ì Ø ÒÓÐÓ¹ ÒÐÙ Ô Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ö ÔÓÒ Ö Ó ¹ Ò Ø ÓÒ Ò ØÖ Ò Ó Ø Ø Ø ÓÒ Ò ÐÓ Ð Ø ÓÒ Ò Ñ ÔÔ Ò º ÓÖ Ø ÖÓ ÓØ ØÓ Ù ÙÐÐÝ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ø ÒÓÐÓ Ø ÑÙ Ø Ò Ø Ù Ö Ò Ò ÒØ Ö¹ Ø Ú Ñ ÒÒ Öº Ì ÖÓ ÓØ Û ÐÐ ÒØ Ö Ø Û Ø Ù Ö Ù Ò «Ö ÒØ Ý Ø Ñ º Ì Ö Ø Ñ Ø Ó Ú Ø Ø Ú ØÖ Ò Ý Ø Ñº Ì Ý Ø Ñ Û ÐÐ Ð Ø ÖÓÑ Ø Ó Ô ÓÔÐ Ø Ò Ò Ò ÖÓÒØ Ó Ø Ñ Ö Ò Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ø Ù Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ò ÓÐÓÙÖ ØÖ Ò Ø Ò ÕÙ º Ì ÒØ Ö Ø ÓÒ Û ÐÐ Ð Ø ÐÓÒ Ø Ù Ö ÐÓÓ Ò Ø Ø ÖÓ Óغ Ì ÓÒ Ý Ø Ñ Ú Ô Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ö ¹ ÔÓÒ Ý Ø Ñº Í Ö Û ÐÐ Ð ØÓ Ô ØÓ Ø ÖÓ ÓØ Ò Ö Ú Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÔÓ Ò ÓÖѺ Ì Ý Ø Ñ Ù ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ö ÑÑ Ö Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ý ¹ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ö Ð Ø Ø ÓÒ Ö Ó Ò Ø ÓÒ ÑÓ º Í Ò ÓØ Ø Ý Ø Ñ ÐÐÓÛ Ø ÖÓ ÓØ ØÓ ÔÖÓÚ Ô ¹ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÔÓÒ Ö ÕÙ Ø Û ÐÐ Ò Ò Ø Ù Ö Ú ÑÓÖ Ò Ö Ð ÓÒÚ Ö Ø ÓÒº Ì Ø Ö Ý Ø Ñ ØÓÙ Ö Ò Ý Ø Ñ ÑÓÙÒØ ÓÒ Ø ÖÓÒØ Ó Ø ÖÓ Óغ Ì ØÓÙ Ö Ò Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø Ù Ö Û Ø Ú Ö ÓÙ Ô Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ ÖÒ Ò Ø ÓÔ Ö Ø Ò Ø Ø Ó Ø ÖÓ ÓØ Û ÐÐ ÐÐÓÛ Ò Ø Ù Ö ØÓ ÓÒØÖÓÐ Û Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÔÖ ÒØ º ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ø Ø Ø ÓÒ Ò ØÖ ¹ Ò Ý Ø Ñº Ø Ú Î ÓÒ ÌÖ Ò Ì Ø Ú Î ÓÒ ÌÖ Ò Ý Ø Ñ ÓÑ Ò ÓØ Ð Ø Ø ÓÒ Ù Ò Ø Î ÓÐ ¹ÂÓÒ Ø Ø ÓÒ Ð¹ ÓÖ Ø Ñ Î ÓÐ Ò ÂÓÒ ¾¼¼½ µ Û Ø Ø Ñ Ø Ò ÓÐÓÙÖ ØÖ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ½ º Ì ØÖ ¹ Ò Ý Ø Ñ Ø Ø Ò ØÖ Ù Ò Ø Ñ Ö ÑÓÙÒØ ÓÒ Ê À ÌÖÙÓÒ Ø Ðº ¾¼¼¼ Ò ÑÓÚ Ø Ñ Ö ØÓ Ô Ø Ñ ÓÙ ÓÒ Ø Ù Øº Ì Ý Ø Ñ ÓÒØ ÒÙ ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø ØÖ Ø Ù Ø ÓÖ Ø Ô Ö Ó Ó Ø Ñ Ø Ù Ø Ö Ñ Ò Ò Ú Û Ó ÓØ Ñ Ö Ò Ø Ù Ø ÑÓÒ ØÖ Ø Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø ÖÓ ÓØ Ý ÐÓÓ Ò Ø Ø Ñ Ö º Ì ÔÖÓ ÓÛÒ Ò ÙÖ º½ Î ÓÒ À Ö Û Ö Ì Ú ÓÒ Ý Ø Ñ Ø Ö Ó Ñ Ö Ý Ø Ñ ÑÓÙÒØ ÓÒ Ê À º Ì Ê À Ð Ö Ú ÙÖ ¾ ÉÙ Ø ÓÒ ÊÓ ÓØ Û Ø Ø Ú À

3 Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ò Ó Ò Ô Ò ÒØ ÑÓØÓÖ º ѹ Ö ÑÓØÓÖ Û ÐÐÓÛ Ø Ñ ØÓ Ô Ò Ð Ø Ò Ö Ø Û Ð Ø Ø Ö ÑÓØÓÖ ÔÖÓÚ Ø ÐØ ÓÒØÖÓк Ì Ñ Ö ÖÓØ Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ ÓÒ Ø Ö ÓÛÒ Ú ÖØ Ð Ü Û Ø Ø ÐØ ÓÒØÖÓÐ ÐÓÒ Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ü º Ì ÒØ Ö Ê À Ø Ò ÑÓÙÒØ ÓÒ ÑÓØÓÖ Ø Û Ñ¹ ÙÐ Ø ÙÑ Ò Ò º Ì ÑÓØÓÖ Ö Ú Ø Ö ÓÒØÖÓÐ Ò Ð ÖÓÑ Ë ÖÚÓ¹ ØÓ¹ Ó Ö ØØ ØÓ Ø ÖÓ ÓØ ÑÓØÓÖ ÓÒØÖÓÐ Óѹ ÔÙØ Öº Ì ÖÚÓ¹ØÓ¹ Ó Ö ÓÙØÔÙØ ÚÓÐØ Ò Ø Ö Ò Ó ¹ ÚÓÐØ ØÓ Ó Ø ÑÓØÓÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ö º Ì ÚÓÐØ Ö ØÖ Ò Ð Ø ÒØÓ ÑÓÚ Ñ ÒØ Ò Ø ÔÓ ¹ Ø Ú Ò Ò Ø Ú Ö Ø ÓÒ º ÖÓÑ Ø ÑÓØÓÖ ÔÖÓÚ Ý Ò ÓÔØ Ð ÒÓ Ö Ý Ø Ñ Û ÔÖÓ Ù Ø Ð ÒÔÙØ ØÓ Ø Ë ÖÚÓ¹ØÓ¹ Ó Ö º º¾ Î ÓÒ ÈÖÓ Ò ËÓ ØÛ Ö Ì ÑÓ ÙÐ ØÓ Ò Ð Ö Ó Ò Ø ÓÒ Ô ÖØ Ó Ú ÊÓ ÓØ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÊÇË ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓ ºÓÖ µ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ¹ ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ Ö Ø ØÙÖ ÓÖ ÊÓ ÓØ È Ø Ö ÓÒ Ø Ðº ¾¼¼½ µº Ì Ó Ø Ð ÛÖ ØØ Ò Ò Ò ÙØ Ð ÓØ Ó ÛÖ ØØ Ò Ô ÐÐÝ ÓÖ ÊÇË Û ÐÐ ÙØ Ð¹ Ò Ø ÇÔ Ò Î Ú ÓÒ ÔÖÓ Ò Ò Ö Ô Ð Ö ÖÝ ØØÔ»»ÛÛÛº ÒØ ÐºÓÑ»Ø ÒÓÐÓ Ý»ÓÑÔÙØ Ò»ÓÔ ÒÚ» Ò Üº Øѵ Ì Ý Ø Ñ Û Ò Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Û Ø Ø Ù Ó ÓÔ Ò ÓÙÖ Ó ØÛ Ö º Ì ÐÐÓÛ Ø Ý Ø Ñ ØÓ Ú ÐÓÔ ÙÖØ Ö Ý ÓØ Ö Ö Ö Ö Ò ÐÐÓÛ Ø ÙÖÖ ÒØ Ý Ø Ñ Ú ÐÓÔ Ö ØÓ Ø Ú ÒØ ÙØÙÖ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò Ø Ú ÓÒ ÔÖÓ Ò Ó ØÛ Ö º º Ø Ø ÓÖ Ö Ñ Ö ØÙÖÒ ÖÓÑ ÓØ Ñ Ö Ø Î ÓÐ ¹ ÂÓÒ Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÖÙÒ ÖÓ Ø Ñ Ò Ø Ó Ð ÐÝ Ö Ö ØÙÖÒ º Ì Î ÓÐ ¹ÂÓÒ Ø ØÓÖ Ô Ö Ô ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Æ ÒØ Ò Ö Ð¹ÔÙÖÔÓ Ó Ø Ø ØÓÖ ØÓ Ø º Ì Ñ Ø Ó Ù Ó ÓÓ Ø ØÖ Ð Ö Ø ¹ Ø Ø Ð ÑÓ Ðº Ý Ú ÖØÙ Ó Ø ¹ ÓÓ Ø Ñ Ø Ó Ð Ú Ð Ó Ø ØÖ Ò ØÓ Ú Ú ÖÝ ÐÓÛ Ð Ò ¹ Ø Ú Ö Ø Ù Ò Ð Ö ÑÔÐ Ø Ó Ò ÒÓÒ¹ Ü ÑÔÐ º ÐÐ Ð ¹ÔÓ Ø Ú Ò Ð Ú Ð ÐÓÛ Ö Ò Ø ¹ Ö Ö Ý Ö Ù ØÓ ØÖ Ò Ø Ð Ø Ö ÓÒ Ù Ø Ø Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ö Ñ Ò Ø Ú ÑÓ Ð ÒÖ Û Ò Ø º ÆÓÒ Ø Ð ÑÓ Ø Ñ Ö ÓÒ Û Ó ÒÓØ ÓÒØ Ò Û ÐÐ Ö Ø Ø ÐÓÛ Ö Ð Ú¹ Ð Ó Ø Ö ÙÐØ Ò Ò Ò Æ ÒØ ÓÒ¹Ð Ò Ú ÐÙ¹ Ø ÓÒº ÙÖØ ÖÑÓÖ Ø ÑÓ Ð Ø Ð Ú Ð Ö Ù ÐØ ÖÓÑ ÑÔРֹРØÙÖ Ø Ý Ö Ú ÖÝ Æ ÒØ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ù Ò Ø ÒØ Ö Ð Ñ Ò Ò Ò Ü Ù Ø Ú Ö Ø ÐÐ ÐÓ Ø ÓÒ Ò Ð Ò Ø Ñ Ò Ò Ö ÐÐÝ Ô Ö ÓÖÑ Ø Ô Ù Ó¹Ö Ð Ø Ñ º ÇÒ Ó Ø Ñ ÓÖ Ö Û Ó Ø Î ÓÐ ¹ÂÓÒ Ñ Ø Ó Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ú ÖÝ Ð Ö Ø Ó Ø Ó Ø Ð Ò Ü Ø ÜØ Ò Ú ØÖ Ò Ò Ø Ñ Ø ÓÖ Ò Ð Î ÓÐ ¹ÂÓÒ ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ø ¾ Û ØÓ ØÖ Ò µº Ï Ù Ø ÔÖ ¹ØÖ Ò Ø Ø Ø Ð ÑÓ Ð Ö ÐÝ Ú Ð Ð Û Ø ÇÔ Ò Î Ø ÛÓÖ Û ÐÐ ÒÓÙ º Detect Faces Correlate Tracking Redetect Track? Limit? Y Y N N ÙÖ ÐÓÛ ÖØ Ó Ø Ø Ò Ò ÌÖ Ò ËØ Ø

4 ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ì Ø Ø Ò Ö Ñ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ó ÓØ Ö Ò Ø Ö ÓÖ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ Ö ÕÙ Ö º ÓÖ Ò Ø Ð Ø Ñ Ö Ò Ñ Ø Ò ÔÖÓ ÖÖ ÓÙØ ÓÖ ÐÐ Ò Ø Ö Ø Ñ Ö º Ì Ö Ø Ô ÖØ Ó Ø ÔÖÓ Ø Ð Ñ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÓÙÐ ÒÓØ Ñ Ø Ø Ò Ø Ð Ø Ò º Ø Ñ Ö Ö ÑÓÙÒØ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ÙÖ Ø Ø Ø ÖÓ ÓØ Ø Ò ÓÒ ÒØ Ð Ò Ñ Ö Û ÐÐ Ó Õ٠Рغ Ì Ö ÓÖ ÒÝ Ø Ø ÐÐ ÓÙØ ÔÖ Ø ÖÑ Ò Ø Ö Ò Ó Ø Ð Ø Û ÐÐ ÑÑ Ø ÐÝ ¹ Ö º Ì Ö Ñ Ò Ò Ö Ø Ò Ñ Ø Ù Ò Ñ Ð Ö ØÝ Ò ÓÐÓÙÖ Ò ÓÑ ØÖݺ Ø Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ö ØÙÖÒ ÓÙÒ Ò ÓÜ ÓÖ ÒØ ¹ Ð ÓÙÐ Ö ØÙÖÒ ÓÙÒ Ò ÓÜ Ó Ñ Ð Ö Þ º Ì ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ö Û Ñ Ý ÐÓÓ Ñ Ð Ö ÙØ Ö ÐÓ Ø Ø «Ö ÒØ Ø Ò ÖÓÑ Ø Ñ Ö º Ì ÑÓÖ Ø ÒØ Ø Ø Ñ ÐÐ Ö Ø Þ Ó Ø ÓÙÒ Ò Óܺ ÓÖ Ø Ø Ò Ø Ð Ø Ñ Ö Ø Ó ÔÓØ ÒØ Ð Ñ Ø Ö ÓÙÒ ÓÖ Ò Ø Ö Ø Ñ Ö º ÓØ Ñ Ö Ø ÑÔÐ Ø Ñ Ø Ò Ø ÓØ Ö Ù Ò Ø Ö Ø Ñ Ø ÑÔÐ Ø º Ì Ñ Ö Ð ØÓ Ø Ñ Þ Ò Ö ÙÐØ ÐÙÐ Ø Ù Ò ÖÓ ¹ ÓÖÖ Ð Ø ÒÓÖÑ Ð Ø ÓÒ Ñ Ø Ó º Ê Ü Ýµ È Ò Ü ¼ Ý ¼ Ì Ü Ýµ Á Ü Ýµ Õ ÈÒ Ü ¼ Ý ¼ Ì Ü Ýµ ¾ È Ò Ü ¼ Ý ¼ Á Ü Ýµ ¾ ÍÒÐ Ø ÒÓÖÑ Ð Ù Ó ÆÓÖÑ Ð ÖÓ ¹ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ø Ô Ü Ð ÖÓÑ Ø Ñ Ö ÓÒÐÝ Ñ Ø Ò Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ô Ü Ð Ò Ø Ø ÑÔÐ Ø º º Ì Ö ÒÓ Ø Ò Ó Ø Ô Ü Ð Ò Ø Ñ ØÓ Ö ÓÖ Ñ Ø Ò Ø Ø ÑÔÐ Ø µº Ì Ô Ö Û Ø Ø Ø ÓÖ Ó Ò Ø ÑÓ Ø Ð ÐÝ ØÖ Ý Ø Ý Ø Ñº Ë ÓÙÐ Ï ÌÖ ÓÖ Ø Ý Ø Ñ ÑÓÚ ÒØÓ ØÖ Ò ÑÓ Ø Ø Ú Û ÐÐ ÑÓÚ ØÓ ÒØÖ Ð Ø Ð Ø º Ì ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÙÖ Ý Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÙØÙÖ Ô Ò ØÓ Ñ Ø Ð Ø Ù Ö Û Ö Ø Ø Ø ÖÓ ÓØ ØÖÝ Ò ØÓ ÓÙ ÓÒ Ø Ñº Ï Ð Ø ÒØÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓ¹ Ø Ò ÔÐ Ø Ý Ø Ñ Ø ÐÐ ÔÖÓ Ò Ò ÓÖÖ Ð Ø Ò Ò Ø Ò º Ï Ò Ø Ð Ø Ö ÒØÖ Ð Ò ÓØ Ñ¹ Ö Ø ÓÙÒ Ó Ø Ð Ø ÓÚ ÖÐ Ô Ø Ò¹ ØÖ Ð ½ ¼¼ Ô Ü Ð Ò Ñ Ö Ø Ò Ø Ý Ø Ñ ÑÓÚ ÓÒ ØÓ ØÖ Ò º ÌÖ Ò ÐØ ÓÙ Ø Î ÓÐ ¹ÂÓÒ Ø Ø ÓÒ Æ ÒØ ÒÓÙ ØÓ ÐÐÓÛ ØÖ Ò Ø ÖÓÙ ÕÙ ÒØ Ð Ø Ø ÓÒ Ø ÖÓÙ ÓÙØ ÕÙ Ò Ø Ò Ø Ú ØÓ Ò Ò Ø ÔÓ Ó Ø º Ù Û ÙØ Ð ÑÓÖ Æ ÒØ ÔÔÖÓ Û Ð Ó ÒÚ Ö ÒØ ØÓÛ Ö Ø ÔÓ Ó Ø º ÓÖ Ø Û Ù Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ ÔØ Ú Ñ Ò Ø ÅËÀÁ ̵ Ð ÓÖ Ø Ñ ÖÓ Ù Ø ÒÓÒ¹Ô Ö Ñ ØÖ Ø Ö Ø Ú Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ò Ò Ø ÑÓ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ñ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÑ Ò Ù Ò Å Ö ½ º Ì Ñ Ø Ó Ù Ð Ò Ò Ø Ð ÓÐÓÙÖ ØÓ Ö Ñ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ö ÓÒ ÖÓÑ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ¹ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ò Ø ÓÐÓÙÖ Ñ Ò ÓÑÔÙØ º Ì Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ò Ø Ø Ø ÑÓ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒ Ñ ÐÓ Ø ØÓ Ø ÙÖÖ ÒØ Ø Ñ Ø Ø ÖÓÙ Ø Ñ Ò Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ð Ø ÝÒ Ñ ÐÐÝ Ù Ø Ò Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø Ø Ö Ø ØÖ ÙØ ÓÒº Ì Ø Ö Ø Ú ÔÖÓ ÙÖ Ò Ö ÐÐÝ ÓÒÚ Ö Û Ø Ò Û Ø Ö Ø ÓÒ º ÓÖ ÓÙÖ ÔÙÖÔÓ Û Ù Ð Ø ØÓ Ö Ñ Ù Ò ÓÒÐÝ Ø Ù Ó Ø Ø Ø Ö ÓÒ Ø Ò Ù Ü Ø ÓÓ Ö Ñ Ò Ø Ú ÔÖÓÔ ÖØ ÖÓÑ ÑÓ Ø ÓØ Ö Ó Ø ÒÓÙÒØ Ö Ò Ò ÓÓÖ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ º ÀÓÛ Ú Ö ØÓ ÓÒ¹ ØÖ Ò Ø Ñ Ø Ó Ò Û Ö Ó Ø ÙÖÖÓÙÒ Ò Ø Ü Ø Ò¹Ð Ù Û Ö ØÖ Ø Ø Ö Ø Ó Ó Ø Ö ÓÒØ Ò Ò Ø º Ï Ù Ø ÇÔ Ò Î ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ÅËÀÁ Ì Ö Û Ö Ø ÒØÖ Ó Ø ÓÙÒ Ò ÓÜ Û ÙÑ ØÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÒØÖ Ó Ø Ù Ø º Ì Ø Ú Ø Ò Ö Ø ØÓ ÑÓÚ Ø Ñ Ö Ó ØÓ Ñ Ò Ñ Ø ÖÖÓÖ ØÛ Ò Ø ÒØÖ Ó Ø Ñ Ö Ò Ø ÒØÖ Ó Ø Ù Ø ÓÙÒ Ò Óܺ Ê ¹ Ø Ø ÓÒ Ø ÔÙÖÔÓ Ó Ø Ý Ø Ñ ØÓ ÒØ Ö Ø Û Ø Ø Ù ¹ Ø Û Ð Ø Ù Ø ÓÛ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø ÖÓ ÓØ Ø Ö Ò ØÓ Û Ý Ó Ø Ø Ò Û Ò Ø Ù Ø ÐÓ ÒØ Ö Ø Ò Ø ÖÓ Óغ Ì ÐÓ Ó ÒØ Ö Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÖÑ ÒÐÙ Ò Û Ð Ò Û Ý ÖÓÑ Ø ÖÓ ÓØ Ó Ò ÓÙØ Ó Óص ÓÖ ÑÔÐÝ ØÙÖÒ Ò Û Ý ÙØ Ö Ñ Ò¹ Ò Ò Óصº Ì Ö Ø ØÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ØÓ Ð Û Ø Ø Ñ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÓ ØÖ Ó Ø Ù Ø Ò ØÖ Ò Ò Ð Ø Ø Ø Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø Ø Ø ÓÒ Ø Ø º ÁÒ Ø ÓÒ ØÙ Ø ÓÒ Ø Ù ¹ Ø Ö Ñ Ò Ò ÓØ ÙØ ØÙÖÒ Û Ý ÖÓÑ Ø Ñ Ö º ÁÒ Ø Ø ÌÖ Ò Ó ØÛ Ö Ø ÐÐ Ö Ó Ò Ø Ù Ø Ò ÓÐÓÙÖ Ò ÓÒØ ÒÙ ØÓ ØÖ Ø Ù Ø ÑÓÚ Ò Ø Ò Öݺ ÌÓ ÔÖ Ú ÒØ Ø ÓÙÖÖ Ò Ù Ò Ø ÖÓ ÓØ ØÓ Ú Ò ÓÒ Ù ÓÖ Ø Ö Ø Ò¹

5 Ò Ñ ÒÒ Ö Ø Ý Ø Ñ Û ÐÐ Ô Ö Ó ÐÐÝ ØØ ÑÔØ ØÓ Ö ¹ Ø Ø Ø Ù Ø Û Ø Ò Ö ØÖ Ø Ö Ò Ø Ö Ñ º Ì Ö ÓÒ ÓÖ Ö ØÖ Ø Ò Ø Þ Ó Ø Ö Ñ ØÛÓ ÓÐ º Ö ØÐÝ ØÓ Ð Ñ Ò Ø Ø Ò Ó Ð ÔÓ ¹ Ø Ú Ì Ù Ø ÐÓÓ Ò Û Ý ÙØ ÒÓØ Ö ÒØ Ö Ø ÙÐÐ Ö Ñ º Ì ÓÒ Ö ÓÒ ÓÖ ÔÖÓ Ò Ô Ø Ø ÓÒ ÑÓÖ ÜÔ Ò Ú ÔÖÓ Ø Ò ØÖ Ò º Ì ÓÑ ØÖÝ Ó Ø Ö Ñ Ô Ø Û Ø Ø ØÓ ÐÐÓÛ ÖÓÛØ Ó Ø ØÖ Ñ ÓÒ Ø ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ø Ù Øº ¾ Ï Ø Ò Ø Ö ØÖ Ø Ö Ø Ø Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÖÙÒ Ø Ö Ø Ó Ò Ô Ö ÓÒ º Á ÒÓØ Ø Ø Û Ø Ò Ø Ö Ñ ÓÙÒØ Ö ÒÖ Ñ ÒØ ØÓ Ö Ø Ø Ò Ó Ø Û Ø Ò Ø Ö Ñ º Á Ø Ø Û Ø Ò Ø Ö ØÖ Ø Ö Ñ Ø Ò Ø ÓÙÒØ Ö Ö Øº Á Ø ÓÙÒØ Ö Ö Ø Ø Ö ÓÐ Ø Ò Ø Ý Ø Ñ Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø Ø Ø ÓÒ Ø Ø º ÅÓØÓÖ ÓÒØÖÓÐ ËÓ ØÛ Ö Ì Ó ØÛ Ö ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø Ø Ú À ÑÓØÓÖ Ù ÐØ ÒØÓ ÊÇ˺ Ì ÓÒØÖÓÐ Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ó Ä ÒÙÜ Ö Ú Ö ÓÖ Ø Ë ÖÚÓÌÓ Ó Ö Ò ÈÁ ÓÒØÖÓÐÐ Öº Ì ÈÁ ÓÒØÖÓÐÐ Ö Û Ú ÐÓÔ ØÓ ÙÔÔÓÖØ ÔÓ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ Ò ÜØ Ò Ý Ë ÙÒ ÈÖ ØÓ Ò Ð Ú ÐÓ ØÝ ÓÒØÖÓк Ì ÓÒØÖÓÐ Ó Ø ÓÒ Ñ Ò Ñ Ò Ø «Ö Ò ØÛ Ò Ø ÒØÖ Ó Ø Ø Ø ÓÖ ØÖ Ò Ø ÒØÖ Ó Ø Ñ Ö Ñ º Ì ÑÓÚ Ñ ÒØ Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø Ñ Ö Ö ÐÙÐ Ø Ý Ø «Ö Ò ØÛ Ò Ø ÒØÖ Ó Ø Ñ Ö ÒØÖ ÐÓÒ Ø Ü Ü Ò Ø Ñ ÒØÖ ÐÓÒ Ø Ü Ü º Ñ Ö ÑÓÚ ¹ Ñ ÒØ Ú ÐÓ ØÝ ÐÙÐ Ø ¼ Î Ü Á Ü µ Ü Á Ü µ Ü Á Ü µ Û Ö Ü Ø ÒØÖ ÔÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ö ÐÓÒ Ø Ü Ü Á Ü Ø ÒØÖ Ó Ø Ø Ø Ñ ÐÓÒ Ø Ü Ü Ø Ø Ö ÓÐ ÓÖ ÑÓÚ Ñ ÒØ Ò ÑÔ Ò Ò ØÓÖ ØÓ Ö Ù Ø Ô Ó Ø Ñ Ö ÑÓÚ Ñ ÒØ ØÓ ÑÓÖ Ò ØÙÖ Ð Ö Ø º Ø ØÓ Ñ ÐÐ Ú ÐÙ ØÛ Ò ¼ Ò ¼º¾ Ö Ò µ ØÓ ÐÐÓÛ Ð Ø ÑÓÚ Ñ ÒØ Ý Ø Ù Ø Û Ø ÓÙØ ØÖ Ö Ò Ñ Ö ÑÓÚ º Ì Ö ÑÓÚ Ø Ó ÐÐ Ø Ò «Ø Ó Ø Ñ Ö ¾ ÆÓÖÑ ÐÐÝ Ø ØÛ Ò Ø Ö Ò Ó ½º¼ ØÓ ½º¾ Ò Ù Ù ÐÐÝ Ò Ø Ö Ò Ó ½ Ò Ø Ñ Ô Ö ÓÒ ØØ Ö Ò Ò ÓÖØ Ù ØÓ Ð Ø ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ø ØÖ Ò Óܺ ÓÖ Ø ÐØ ÓÒØÖÓÐ Ø Ú ÐÓ ØÝ ÓÒØÖÓÐ ÓÖÑÙÐ ¼ Ý Á Î Ý µ Ý Á Ý µ Ý Á Ý µ Û Ö Á Ý Á ÐÝ Á ÖÝ ¾ º Ê ÙÐØ Ø Ñ Ò ÒØÖ Ó Ø ØÛÓ Ñ¹ ÌÓ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø ÖÓ Ù ØÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ö ÖÖ ÓÙغ ÓÖ ÐÐ Ø Ø Ø Ø ÑÔ Ò ØÓÖ ÓÖ Ú ÐÓ ØÝ ÓÒØÖÓÐ µ Û Ø ØÓ ¼º¾º Ì Û Ø ØØ Ò Ø Ø Ø ÙØ ÓÖ Ð Ú ÔÖÓÚ Ø ÑÓ Ø ÙÑ Ò Ð ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ø Ú º ÓÖ Ö Ð Ú Ð Ó ÙÖ Ý Ö Ú ÐÙ ÓÖ ÓÙРغ º½ Ë Ð Ø ÓÒ Ï Ø Ø ÓÙÔÐ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ØÙÖ Ó Ø ¹ Ø Ø ÓÒ ÓÑÔÓÒ Òغ Ö ØÐÝ Ø Ý Ø Ñ ØÓ ÒØ Ý Ú ÖÝ ÕÙ ÐÝ Ò Ø Ò ÓÖÖ Ð Ø Ø Ñ Ò ÓÖØ Ô ¹ Ö Ó Ó Ø Ñ º Ì Ò ÖÝ ØÓ ÔØÙÖ Ø ØØ ÒØ ÓÒ Ó Ø Ù Ö ÕÙ ÐÝ ÔÓ Ð º Á Ø Ø Ø ÓÒ Ø Ø ØÓ ÐÓÒ Ø Ù Ö Ñ Ý Ú Û Ð Û Ý ÖÓÑ Ø Ü Ø ÓÖ Ø ØÖ Ò Ø Ò Ú Ò Òº Ì Ö ÙÐØ Ò ÙÖ ÓÛ Ø Ø Ñ ØÛ Ò Ö Ó Ò Ò Ò Û Ò ØÖ Ò Ø ÖØ º ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ö Û Ò Ð Ù Ø Û Ó Ø ÖØ Ò ÖÓÒØ Ó Ø Ñ Ö ÙØ ÙÖ Ò Ø ÓÙÖ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÑÓÚ ÓÙغ Ì ³ Ø ÖØ Ø Ñ ³ ÒØÖÝ Ñ ÙÖ Ò ÓÒ µ Û Û Ò Ø Ø ØÓÖ ÒØ Ò ÓØ Ñ Ö Ò Ø ³ Ò Ø Ñ ³ ÒØÖÝ Û Û Ò ØÖ Ò Û Ø Ø Ñ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Òº Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ú ÐÙ Û Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÖÓÙØ Ò Û ÐÐ ÓÖ ØÖ Ò Òº Ì Ò Ð ÓÐÙÑÒ ÓÛ Ø Ú Ö¹ Ð Ò Ø Ó Ø Ñ ØÓ ÔÖÓ ÐÐ ØÓ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒØ ÓÒº Ç ÓÙÖ Ø Ø Ñ Ð Ó Ø Ò ÙÔ Û Ø Ó Ò ÓØ Ö Ø Ò Ù Ú ÐÓ ØÝ ÐÙÐ Ø ÓÒ Ò ÐÐ ØÓ Ø Ø ØÓÖ ÙØ Ø Ó ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÛ ÕÙ ÐÝ Ø Û ÓÐ Ý Ø Ñ ÓÔ Ö Ø º Ë ÓÒ ÐÝ Ø Ý Ø Ñ ÑÙ Ø ÙÖ Ø Û Ò Ñ Ø Ò º Ï Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ø Ò ÓØ Ñ Ö ÑÙ Ø ÓÙ ÓÒ Ø Ñ ÓØ ÖÛ Ø Ñ Ö Ò Ò ÙÔ ÔÓ ÒØ Ò Ò «Ö ÒØ Ö Ø ÓÒ Ú Ò Ø ÑÔÖ ÓÒ Ø Ø Ø Ý Ø Ñ Ð Ò ØÓ ÛÓÖ Ò ÙÑ Ò Ð Ñ ÒÒ Öº

6 ËØ ÖØ Ì Ñ µ Ò Ì Ñ µ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ËÔ ¼º¼¼¼ ¾º ½ ¾º ½ ½½ ¼º¾½ º ¼ º ½¼ ½º½ ¼ ¼º½ ½ ½¼º ¼ ½¼º ¼º½ ½ ¼º½ ½ ½ º½¾ ½º½ ¾ ½¼ ¼º½½ ¾¾º ¾ º¼½ º½ ½ ¼º ¾ ¾ º¾ ¾ º ¼ ¼º¾¼¾ ½ ¼º¾¼¾ º º¼½½ ½º ½¼ ¼º½ º¾ ¼ º ¼ º ¼¼ ¾ ¼º¾ º º ½ ½º ½½ ¼º½ ¼º ¼º ¼º½ ½ ¼º½ ¼º ¾ ½º ¼º ¾ ¼º½ ¾ º ¾¾ º¼ ¼ ¼º ½ ¼º º½ º ¼º½ ½ ¼º½ ¼ º¾ ¾º ¾ ½ ¼º½ ¼º ¼º ¼º½ ¼ ½ ¼º½ ¼ º¼¼ º ½º ½ ¼º½½ ½¼½º ½¼½º ½ ¼º ½ ¼º ÙÖ Ì Ñ ÐÓ Ó Ó ØÖ Ò Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø Ø ÓÒ Ò ØÖ Ò º¾ ÌÖ Ò Ì Ñ Ì Ð Ò Ø Ó Ø Ñ Ø Ø ØÖ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ø Ù Ó Ø Ý Ø Ñº Ì Ö ÙÐØ Ò ÙÖ ÓÛ Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ñ Ò Ð Û ØÖ Ý Ø Ý Ø Ñº ÙÖ Ò Ø Ø Ø Ø Ù Ø ÑÓÚ ÓÙØ ÙØ Ø Ý Û Ø Ò Ø Ô Ý Ð Ö Ò Ó Ø Ñ Ö º Ì ØÖ Ò Ô Ö Ó Ö Ò ÓÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ½¼¼ ÓÒ ÙÒØ Ð Ø Ù Ø Û Ð ÓÙØ Ó Ø Ó Ø Ñ Ö º ÁÒ ØÛ Ò Ø Ø Ñ Û Ò Ø Ý Ø Ñ Û ØÖ Ò Ø Ù Ø Ø Ý Ø Ñ Û Ò Ò Ø Ö ØÖÝ Ò ØÓ Ø Ø Ø Ù Ø ÓÖ ÓÖÖ Ð Ø Ñ Ø Ò Ò ÓØ Ñ Ö º Ë ÙÖ Ì Ø Ø Û Ø Ò Ö Ô Ø Û Ø ØÛÓ Ù Ø Ò Ø Ò º Ò Ø ÓÙ Ù Ø ÑÓÚ ÓÙØ Ø Ò º Ì ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ò ÓÖ ¼ ÓÒ Ò Ò Û Ò Ø Ù Ø ÑÓÚ ÓÙØ Ó Ø Ó Ø Ñ Ö º ÁÒ ÓØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ñ Ö Ö Ñ Ò ÓÙ ÓÒ Ø Ù Ø ÓÖ Ø ÒØ Ö Ð Ò Ø º ÐÓÒ Ø Ù ¹ Ø Ö Ñ Ò Ò Ú Û Ø Ñ Ö Û Ø Ö ØÖ ØÓ Ù ¹ Ø Ù Ò Ñ Ø ÓÖ Ø Ú ÐÝ ÒØÖ ÓÒ Ø Ù Ø Ò Ö ÙÑ ØÖ Ò º ÁÒ Ø Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ø Ò Ø Ý Ø Ñ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÖÖ Ø Ñ Ø Ò Ò ÔÖÓ ØÓ ØÖ Ø Ù Øº Ú Ò Û Ò Ø Ý Ø Ñ ÒÓØ Ð Ø ØÓ ØÖ Ø Ø ÐÐ ÑÓÚ Ø Ñ Ö Ò Ù Û Ý ØÓ Ò Ø Ø Ø Û ØÖÝ Ò ØÓ ÐÓÓ Ø Ø Ù Øº ÖÓÑ ËØ ÖØ Ì Ñ Ò Ì Ñ ÙÖ Ø ÓÒ ¾º ½ º ¼ º¾ º ½¼ ½¼º ¼ ¼ ½¼º ½ º¾ ½ º½¾ ¾¾º º ¾ º¼½ ¾ º¾ º¾ ¾ º ¼ º º¼ º¼½½ º¾ ¼ º¾ º ¼ º º º ½ ¼º º¾ ¼º ¼º ¾ º ¼ ½º º ¾¾ º¼ ¼ º½ º¼ º ¼ º º¾ ¼º º¼ ¾ ¼º º¼¼ ¾ º ½¼½º º ÙÖ ÌÖ Ò Ø Ñ Ù Ò Ñ Ø

7 ËØ ÖØ Ì Ñ Ò Ì Ñ ÙÖ Ø ÓÒ º¾ º¼ ½ ½¼º ½½ º¾ ½ º º ÙÖ ÌÖ Ò Ø Ñ Ù Ò Ñ Ø ¹ Û Ø Ù Ð Ø Ø Ø Ù Ø Ò Ø Ø Ø Ø Ý Ð Ú Ø Ø Ø ÖÓ ÓØ Û ÐÓÓ Ò Ø Ø Ñ Ò Ø Ó Ø Ó Ò Ò Ø Ý ÓÒ Ö Ø Ø Ú ØÖ Ò ³Ò ØÙÖ Ð³º ÒÓØ Ö Ó Ø Ø Ø Ù Ø Ö Ø Ú ÓÙÖ ³ Ö Ý³º º ÌÖ Ò ÖÖÓÖ Ì Ð ØÝ Ó Ø Ñ Ö ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø Ù Ö Û Ø Ø Ý Ö Ó Ò Ø ÖÖÓÖ ØÛ Ò Ø Ö ÕÙ Ö Ñ Ö ÔÓ¹ Ø ÓÒ Ø ÒØÖ Ó Ø ØÖ Ñ µ Ò Ø Ò¹ ØÖ Ó Ø Ñ Ö Ñ º Ì Ø Ø Ù Ø Ø ÖØ Ó«Ø Ò Ò Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÖÓ ÓØ Ø Ø Ò Ó ¾ Ñ ØÖ º Ì Ù Ø Ø Ò ÑÓÚ ÖÓÙÒ Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÖÓ ÓØ Ò Ñ Ò ÓÒ Ð Ø Ö Ø ÙÔ ÓÛÒ Ò ÓÖ¹ Û Ö µº Ì Ù Ø Ö Ñ Ò Ò Ú Û ÓÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ½¼¼ ÓÒ ÓÖ Ò Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ý ÑÓÚ Ò ÓÙØ Ó Ú Ûº Ò Ò Ø ÓÒ Ó Ù ÙÐÐÝ ÛÓÖ Ò Ý Ø Ñ Û Û Ò Ø ÖÖÓÖ Ö ØÙÖÒ ØÓ ¼ Ö º ÓÖ ÓÔ Ö ¹ Ø ÓÒ Ð ÔÙÖÔÓ Ø ÑÓÚ Ñ ÒØ Ø Ú Ø ÓÒ Ø Ö ÓÐ Û Ø ØÓ ¹ Ö Ø Ñ Ö ÓÖ Ø ÐØ Ü ÛÓÙÐ ÓÒÐÝ ÑÓÚ Ø ÖÖÓÖ ØÛ Ò Ø ÒØÖ Ò Ø Ñ ÒØÖ Ü Ø ÑÓÙÒصº ÐÐ Ø Ö Ü Ü Ø Ò Ð Ú ÓÙÖ Ò ÕÙ ÐÝ Ñ Ò Ñ Ò ÒÝ ÖÖÓÖ ØÛ Ò ÔÓ ÒØ Ó ÓÙ Ò ÒØÖ Ó º Ó Ø Ü Ø Ö ÓÛÒ Ö Ø Ö Ø Ø Ø Ö ÛÓÖØ ÒÓØ Ò º Ì Ø ÐØ ÙÖ µ Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò ÙØ Ø ÙÒØ ÓÒ Ó Ø ÜÔ Ö¹ Ñ ÒØ Ø Ø Ó Ø Ù Ø Ö Ö ÐÝ Ò ÙÖ¹ Ò ØÖ Ò º Ì Ð Ø Ñ Ö ÙÖ µ Ð Ó ÓÓ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ù ÙÐÐÝ ØÖ Ø ÑÓÖ ÓÑÑÓÒ Ð Ø¹Ö Ø ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ø Ù Øº Ì ÖÖÓÖ Ò Ø Ö Ø Ñ Ö ÙÖ µ Û ÑÓÖ Ñ Ö ÙØ Ø Û Ù Left Verge Angle (degs) Timestamp (secs) ÙÖ ÖÖÓÖ Ò Ö µ ØÛ Ò ÒØÖ Ó Ð Ø Ñ¹ Ö Ò ÒØÖ Ó 8 15 Tilt Angle (degs) Right Verge Angle (degs) Timestamp (secs) Timestamp (secs) ÙÖ ÖÖÓÖ Ò Ö µ ØÛ Ò Ø Ú À Ì ÐØ Ò ÒØÖ Ó ÙÖ ÖÖÓÖ Ò Ö µ ØÛ Ò ÒØÖ Ó Ö Ø Ñ¹ Ö Ò ÒØÖ Ó

8 Ý Ö Ò ÐÙÖ Ò Ø Ö Ø Ü ÓÒ Ø Ø Ú Ö Ø Ò Ð ÔÔ Ò ÐÓÛ Ú ÐÓ ØÝ ÑÓÚ Ñ Òغ ÆÓÒ Ø ¹ Ð Ø Ö Ø Ñ Ö Û Ð ØÓ Ù ÙÐÐÝ ØÖ Ø Ù Ø ÐØ ÓÙ Û Ø ÓÑ Ñ ÒÓÖ Ð º ÓÒÐÙ ÓÒ Ì Ô Ô Ö ÑÓÒ ØÖ Ø ÛÓÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ù Ò Ò Ø Ú ØÖ Ò Ý Ø Ñ ØÓ ÒÓÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ý ÙÑ Ò Û Ø ÖÓ ÓØ º Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ý Ø Ñ Ø ÒÓÙ ØÓ ÓÒÚ Ò Ø Ù Ö Ø Ø Ø ÉÙ Ø ÓÒ ÖÓ ÓØ Ø Ò Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ñ Ø ÖÓÙ Ø Ù Ó Ý ÓÒØ Øº Ì Ý Ø Ñ ÖÓ Ù Ø ÒÓÙ ØÓ ÛÓÖ Ò ÖÓÛ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò Ð Ò Ø ØÓ Ù ÙÐÐÝ Ù Ò ÔÙ Ð ÔÐ º Ï Ø Ø ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÓØ Ý ÓÒØ Ø Ò Ú Ö Ð ÙÒ Ö Ø Ò Ò Ò Ö ÔÓÒ Ø ÉÙ ¹ Ø ÓÒ ÊÓ ÓØ Ü Ø Ù ÙÐ Ò Ö Û Ò ÙÑ Ò ÒØÓ Ò ÒØ Ö Ø Ú ÜÔ Ö Ò Û Ø Ø ÖÓ ÓØ ÛÓÖÐ º Ê Ö Ò Ö ½ ÖÝ Êº Ö º ÓÑÔÙØ Ö Ú ÓÒ ØÖ Ò ÓÖ Ù Ò Ô Ö ÔØÙ Ð Ù Ö ÒØ Ö º ÁÒØ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý ÂÓÙÖÒ Ð É¾µ ½ ½ º ÓÑ Ò Ù Ò Å Ö ½ º ÓÑ Ò Ù Ò Èº Å Öº ÊÓ Ù Ø Ò ÐÝ Ó ØÙÖ Ô ÓÐÓÖ Ñ ¹ Ñ ÒØ Ø ÓÒº ÁÒ Á Î Ô ¼ß Ë Ò ÂÙ Ò ÈÙ ÖØÓ Ê Ó ½ º È Ø Ö ÓÒ Ø Ðº ¾¼¼½ ĺ È Ø Ö ÓÒ º Ù Ø Ò Ò Àº Ö Ø Ò Òº ØÖ ÙØ ÓÒØÖÓÐ Ö Ø ¹ ØÙÖ ÓÖ ÖÓ ÓØ º ÁÒ Á»ÊË ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö¹ Ò ÓÒ ÁÒØ ÐÐ ÒØ ÊÓ ÓØ Ò ËÝ Ø Ñ Ô ¾ ½ß ¾ ¾¼¼½º ÈÖ Ø Ðº ¾¼¼ ˺ ÈÖ Âº Ò Ò Âº Ë Ö º Ò ÒØ Ö Ø Ú Ô Ý Ø Ñ ÓÖ ÖÓ ÓØ Ü Øº ÁÒ ËÙ Ñ ØØ ØÓ Ù ØÖ Ð Ò ÓÒ Ö Ò Ó ÊÓ ÓØ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ ¾¼¼ º ÌÖÙÓÒ Ø Ðº ¾¼¼¼ Àº ÌÖÙÓÒ Ëº ÐР˺ ÊÓÙ ÙÜ Ò º Ð Ò Ýº ÒÓÚ Ð Ñ ¹ Ò Ñ ÓÖ Ø Ö Ó Ø Ú Ú ÓÒ ¾¼¼¼º Î ÓÐ Ò ÂÓÒ ¾¼¼½ È ÙÐ Î ÓÐ Ò Å Ð Âº ÂÓÒ º Ê Ô Ó Ø Ø Ø ÓÒ Ù Ò ÓÓ Ø ¹ Ó ÑÔÐ ØÙÖ º ÁÒ ÈÖÓ Ò Á ÓÒ º ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Î ÓÒ Ò È ØØ ÖÒ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ô ½½ß ½ ¾¼¼½º

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë

ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë ÅÓ Ð ÓÖ ÑÔ Ö Ð Î Ð Ø ÓÒ Ò Ë Ð ¹ÍÔ Ø Ò Ó Ò Ø Ú Ê ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ú Ï Ò Ö ÂÓ Ã ØØÐ Ö ÒØÖ ÓÖ Î ÓÒ ËÔ Ò Ë Ò Ð ÈÖÓ Ò Ôغ Ó Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËÙÖÖ Ý Ù Ð ÓÖ ÍÃ Ì Ð ½ ¼ ºÛ Ò Ö ÙÖÖ Ýº ºÙ ØÖ Øç ÁØ Ú

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

SAIEE3.dvi

SAIEE3.dvi Á ÆÌÁÌ ÇÆ Á Æ ËÌÁÅ ÌÁÇÆ Ç Å ÆÇ ÍÎÊÁÆ ÁÊ Ê Ì ÈºÂº ÀÓÐØÞ Ù Ò ºÅº À Ö Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ú Ø ½ ¼¾ Å Ø Ð Ò ËÓÙØ Ö ØÖ Ø Ö Ö Ý Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ò Ó

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

CENTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Povo (Trento), Italy Tel.: Fax: e mail: url:

CENTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Povo (Trento), Italy Tel.: Fax: e mail: url: CENTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 38050 Povo (Trento), Italy Tel.: +39 0461 314312 Fax: +39 0461 302040 e mail: prdoc@itc.it url: http://www.itc.it COMPOSITIONAL CBR VIA COLLABORATIVE FILTERING

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÓÖÒ Ë¹½ ÁÒË Ê Ê Ò ÓÐ ÀÙ Ö Å ÖÙ Ë ÛĐ ÂÓ Ó ÅÓÖ Ö ÖÓ Ò Ò Ê Ö Ý Ø Ñ Ñ À»Ó ÄÊ ¹ ¾¾ Ç ÖÔ «Ò Ó Ò ÖÑ ÒÝ È ÓÒ ¹ ½ ¹ ¼ ¼ Ü ¹ ½ ¹ ¼ ¼¼ Ñ Ð Ö Ò ÓÐ

ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÓÖÒ Ë¹½ ÁÒË Ê Ê Ò ÓÐ ÀÙ Ö Å ÖÙ Ë ÛĐ ÂÓ Ó ÅÓÖ Ö ÖÓ Ò Ò Ê Ö Ý Ø Ñ Ñ À»Ó ÄÊ ¹ ¾¾ Ç ÖÔ «Ò Ó Ò ÖÑ ÒÝ È ÓÒ ¹ ½ ¹ ¼ ¼ Ü ¹ ½ ¹ ¼ ¼¼ Ñ Ð Ö Ò ÓÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÓÖÒ Ë¹½ ÁÒË Ê Ê Ò ÓÐ ÀÙ Ö Å ÖÙ Ë ÛĐ ÂÓ Ó ÅÓÖ Ö ÖÓ Ò Ò Ê Ö Ý Ø Ñ Ñ À»Ó ÄÊ ¹ ¾¾ Ç ÖÔ «Ò Ó Ò ÖÑ ÒÝ È ÓÒ ¹ ½ ¹ ¼ ¼ Ü ¹ ½ ¹ ¼ ¼¼ Ñ Ð Ö Ò ÓÐ º Ù Ö ÖÓ Ò Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ

ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒ ÇÆ ÈÌ ÌÁÇÆ ÁÆ Ë ¹ Ë ËÁ Æ ÒÒÓ ËØ Ò Å ÖÙ ÀÓ Ñ ÒÒ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò» ÃÒÓÛÐ ¹ ËÝ Ø Ñ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È Ö ÓÖÒ ¼ È Ö ÓÖÒ ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ø ÒÙÒ ¹Ô Ö ÓÖÒº ØÖ Ø ¹ Ö ÓÒ Ò Êµ ÓÑ Ø Ñ Ð Ó ÐÐ Ö ÓÒ Ò Ý Ö Ñ Ñ¹ Ö

Chi tiết hơn

Phd-Gerogiannis-Demetris-2014.dvi

Phd-Gerogiannis-Demetris-2014.dvi ý ý ý þ» º ý ý ¾¼½ ø º þ ÓÐ ÖÓ Å ÙÖ Ê Ú Ð ÓÑÑ ØØ Ú ÓÖÝ ÓÑÑ ØØ Ö ØÓÔ ÓÖÓ Æ ÓÙ Ó Ø ÈÖÓ ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÓ ÒÒ Ò Ö ÙÔ ÖÚ ÓÖµ Ö Ø ÄÝ ÈÖÓ ÓÖ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÍÒ

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒÚ Ø Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Í Ó ÄË Û Ø À Æ ÒÝ ÙÑ Ó Ø Ò ÂÓ Ò ÖÓÓ Å È ØØ Ô Ö Å Ò Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò Ø Ö Ë ÔØ Ñ Ö ¾½ ½ ØÖ Ø Æ ØÛÓÖ Ó ÓÑÑÓ ØÝ ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ó«Ö Ò «Ø Ú ÔÐ Ø ÓÖÑ ÓÖ Ð Ö Ð Ô Ö ÐÐ Ð ÔÖÓ¹ Ò º Ì «Ø

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

thr_utile.gtws.eps

thr_utile.gtws.eps ÖÓ ¹Ä Ý Ö Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Î ÙÐ Ö Æ ØÛÓÖ º ÊÙ Ö Ëº ÈÓÐ ØÓ º ÅÓÐ Ò ÖÓ º Á Ö ÍÒ Ú Ö Ø Å Ø ÖÖ Ò Ê Ó Ð Ö ¹ ºÁºÅº ºÌº Î Ö Þ ÐÐ ÄÓ Ð Ø Ó Î ØÓ ¼ ¼ Ê Ó Ð Ö ÁØ Ðݺ ¹Ñ Ð Ù ÔÔ ºÖÙ Ö Ö ÓºÔÓÐ ØÓ ÒØÓÒ ÐÐ ºÑÓÐ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

fwmeas.dvi

fwmeas.dvi On the Performance of Middleboxes Mark Allman BBN Technologies mallman@bbn.com ABSTRACT Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ Ó ÓÑÔÐ Ü Ñ Ð ÓÜ Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ò Ö Ð¹ÛÓÖÐ ÔÖÓ Ù¹ Ø ÓÒ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ø Ø ÖÚ Ú Ö

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn