pmo-ruizdolado.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "pmo-ruizdolado.dvi"

Bản ghi

1 ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ð È Î Ó ÙÐØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ¾¼¼½ Ë Ò Ë Ø Ò Ú Öº ÓÐ Ó Ùº Ê ÙÑ Ò Ä Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ÙÖ ÒØ ÑÙ¹ Ó Ó ÙÒ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ö ÖÚ ÜÔ ÖØÓ Ý ÔÖÓ ÓÒ Ð º Ë Ò Ñ Ö Ó ÜÔ Ö Ò Ø Ò Ó Ö ÓÔ Ð Ò ÑÙÐØ ¹ ØÙ ÖØ ÙÐÓ Ý Ð ÖÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ú Ö Ó Ø Ñ Ó ØÛ Ö Ð ÕÙ Ù ÐÕÙ Ö ÔÙ Öº Ó Ð Ö ÒØ ÒØ Ö Ò Ð Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ø Ô Ö Ð Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ØÙ ÐÑ ÒØ ÔÓÒ ÑÓ Ù¹ ÒØ Ø Ò ÖÖ Ñ ÒØ Ý Ð Ô Ö ÔÓ Ö ÖÖÓÐÐ Ö ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ¹ Ò Ó ØÓ Ð Ö Ø Ö Ø Ò Ö ÒØ ÐÓ Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓº Ò Ø ÖØ ÙÐÓ ÔÖ ÒØ ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÅǵ ÙÒ ÓÒØÓÐÓ ÓÑ Ò Ó ÕÙ Ö Ó Ø ÒØÓ Ð ØÖÙØÙÖ ÓÑ Ò Ô Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÓÑÓ Ð Ò ÓÖÑ Ò Ó¹ Ô Ö ÔÓ Ð Ö Ð ÓÒØÓÐÓ º ÈÅÇ Ö Ó ÓÖÑ ÑÓ ÙÐ Ö Ô ÖÑ Ø Ò Ó ÔÐ Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ø ÒØ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ØÖ Ú Ð ÙÒ Ò ÓÒ¹ ØÓÐÓ º ½º ÁÒØÖÓ Ù Ò Ò Ð ØÙ Ð Ü Ø ÙÒ Ö ÒØ ÒØ Ö Ó¹ Ö Ð Ù Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø ÒØ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓº ¹ Ó Ò Ð ÑÙÒ Ó Ð ÖÖÓÐÐÓ Ó ØÛ Ö ÑÙÝ ÑÔÓÖØ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ù Ñ ÒØ ¹ Ó ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ø ÒØÓ Ð ÕÙ Ñ Ò¹ Ö ÜÔÐ Ø ÓÑÓ Ð Ø ØÓ Ó ÑÔÐ ØÓº Ð ÔÖ Ñ ÖÓ Ò ÓÑÓ ÙÒ ÖÖ Ñ ÒØ Ø Ò Ô Ö ÔÖÓÚ Ö Ð Ñ Ò ÔÙÐ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ð ÓÖ Ò Þ Òº ÖÓÙÔÛ Ö ÒØÖ Ò Ø ÖÚ ÓÖ Ð Ø Ö ÔÓ ØÓÖ Ó ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ø Ò ØÓ Ý Ö Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ô ÖÑ Ø Ò ÓÑÔ Ö¹ Ø Ö Ð Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ½¾ º Ð ÙÒ Ó Ñ Ð ÔØÙÖ Ö Ñ Ò Ò Ð ÜÔ Ö Ò Ù Ó ÔÓÖ Ð ÓÒØ ÜØÓ Ý ÔÓÖ ÐÓ Ò Ö Ð Ö Ò ÐÓ Ò Ú ÙÓ º Ò ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ó ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÔÓÖ ÑÙ Ö ÞÓÒ Ö ØÖÓ Ø Ö Ó Ð ÓÒ ÔÖ Ò Ü¹ ÔÐÓØ Ò ØÓ ØÓÑ ÓÒ Ù Ñ ÒØÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ñ ØÓ ÓÐÓ ÙØ ¹ Ð Þ Ø Ñ Ò Ý ÔÐ Ò Ò Ò Ò Ö ÙÖ Ó Øº ÈÓÖ ÐÐÓ Ò Ö Ó Ô¹ ØÙÖ Ö Ý Ø ÓÒ Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÔÓÒ Ð Ò ÙÒ ÓÖÑ ØÓ Ý Ö ÔÖ ÒØ Ò Ù Ó º ¹ ØÓ ÔÙ Ö Ð Þ Ö Ô Ö Ð Ñ ÝÓÖ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÒ ÔÙ Ò Ò Ö ÔÓÖ ÜÔ ÖØÓ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÒ ÔØÓ Ö ÓÒ Ö Ð Ò Ö Ò Ó Ö Ò ÓÖÑ Òº Ø Ò ÓÖÑ Ò ÔÙ Ù Ö Ö ÙØ Ð Þ Ò Ó Ð ÙÒ Ð Ö ÔÖ ÒØ ÓÒ ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ Ü Ø ÒØ º Ä Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ø Ò Ú Ö ÙÒ ÓÒ ÖÚ ÓÑÓ ÑÓ ÐÓ Ð Ö Ð¹ Ø Ð Ó Ó Ö Ð ÑÙÒ Ó Ö Ð ¹ Ø ÖÑ Ò ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÓÒ Ô Ö Ò Ö Ö Ý Ö ÞÓÒ Ö Ó Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÙÒ

2 ÓÖ Ò Þ Ò Ù Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ý ¹ Ð Ø ÙÒ Ð Ò Ù ÕÙ ÜÔÖ Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÒÓ º ÍÒ Ñ Ò Ö Ö ÞÓÒ Ð Ø ÖÑ Ò Ö Ó ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ð ÙØ Ð Þ Ò ÓÒØÓÐÓ ÕÙ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ò ÙÒ Ô Ò ÓÖÑ Ð Ý ÜÔÐ Ø ÙÒ ÓÒ ÔØÙ Ð Þ Ò ÓÑÔ Ö¹ Ø ½ ØÓ ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð Ö ¹ Ø Ú ÓÒ ÔØÓ ØÖÙØÙÖ ØÓ Ö Ð ¹ ÓÒ Ö ÓÒ Ö Ð Ý Ö ØÖ ÓÒ ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÙÒ ÑÓ ÐÓ ØÖ ØÓ Ý ÑÔÐ ¹ Ó Ð Ö Ð º Ä ÓÒØÓÐÓ ÜÔÖ Ò ÓÑ ÒÑ ÒØ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÓÒØÓÐÓ Ô ÓÑ Ò Ó º Ø ÓÒØÓÐÓ Ø Ò Ò Ó Ö¹ Ø Ö Ø ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ò ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÜÔÐ Ø ÙÒ ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÔØÙ Ð Ó Ö ÙÒ Ó¹ Ñ Ò Ó Ø ÖÑ Ò Ó Ý Ó ÑÓ ÐÓ Ø Ð ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÓÑÔ ÖØ Ý ÓÒ Ò Ù Ó Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ó ÓÑ Ò Óº Ò Ð ØÙ Ð Ü Ø Ò ÑÙ ÓÒ¹ ØÓÐÓ ÓÑ Ò Ó Ý Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ö Ò ÙÒ ÑÔÐ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ú Ö Ó ÓÑ Ò Ó º Ë ÔÙ Ò ÒÓÒØÖ Ö Ò ÓÖÑ Ò Ó Ö ÓÒØÓÐÓ Ò Ú Ö Ó Ö ÔÓ ØÓÖ Ó ÓÒØÓÐÓ ½ ½¼ º Ë Ò Ñ Ö Ó Ò ÒÓ Ü Ø ÙÒ Ö Ô¹ Ö ÒØ Ò ÓÖÑ Ð Ý ÜÔÐ Ø Ô Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ò Ø ÖØ ÙÐÓ ÔÖ ÒØ ÈÖÓ Ø Å Ò ¹ Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÅǵ ÙÒ ÓÒØÓÐÓ Ó¹ Ñ Ò Ó ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ ÙÒ ÑÓ ÐÓ ÓÖÑ Ð ÐÓ ÔÖÓ Ó Ø Ú ÖÖ Ñ ÒØ Ý Ø Ò Ô Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º ÈÅÇ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÙÒ Ö Ô Ò ÓÑÔÐ Ø ÐÓ Ø ÖÑ ÒÓ ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ý Ö Ø Ö Ø Ò¹ Ö ÒØ Ð Ñ Ò Ó Ð Ò ÓÖÑ Ò Ó ¹ Ð Ø Ò Ù Ñ ÒØÓ ÓÒØÖÓÐ Ý Ö ¹ Ò ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ ÓÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ó Ö Ð ÓÒ Ö ØÖ ÓÒ Ý Ö ÓÒ Ó Ö ÐÓ ØÓ ÔÖÓÝ ØÓ º Ð ÖØ ÙÐÓ Ø Ú Ó Ð Ù ÒØ Ñ Ò¹ Ö Ð Ò ¾ Ö ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÅǵ Ø ÐÐ Ò Ó Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ö Ø Ö Ø Ø ÓÒØÓÐÓ Ð ÔÖÓ Ó ÖÖÓÐÐÓ Ý Ù ÓÑÔÓÒ ÒØ º Ò Ð Ò ÜÔÐ ÑÓ ÈÅÇ ÔÙ Ö ÒØ Ö ÓÒ ÓØÖ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò ¹ Ñ Ô Ó Ý Ù Òº Ò Ð Ò ÜÔÓÒ Ò Ð ÓÒÐÙ ÓÒ Ý Ð ØÖ Ó ÙØÙÖÓº ¾º ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÅǵ Ä Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ò ÓÑÓ Ð ÓÒ¹ ÙÒØÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ø Ò ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ Ý Ð ÔÐ ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓ Ô Ö ÙÑÔÐ Ö ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÕÙ ØÓ Ø Ò Ö Ô ÓÒ Ý Ó Ø ÚÓ ÕÙ ÐÐ Ú Ò Óѹ ÔÐ Ø Ö Ó ÔÖÓÝ ØÓº Ä Ø Ò ÔÓÖ ÔÖÓÝ ØÓ ÐÐ Ú Ò Ó Ò Ú Ö Ó Ñ ØÓ ÒÐÙÝ Ò Ó ÒØÖ ÐÐÓ Ù ÔÐ Ò Ò ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ò¹ Ò Ö Ò Ù ØÖ ÕÙ Ñ ÖÖÓÐÐÓ Ó ØÛ Ö Ó Ò Ð Ñ ØÓ Ð ÒÚ Ø Òº Ò ØÓ Ó ¹ ØÓ Ñ ØÓ Ú Ø Ð ÑÔÓÖØ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ý ÕÙ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ù Ó ÔÖÓ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò Ö Ð Þ Ö ÙÒ ÓÒØÖÓÐ Ý Ú ÐÙ Ò Ð Ø Ö ÖÖÓÐÐ Ö Ô Ö ÓÒ Ù Ö Ð ÔÖÓ ÙØÓ Ó ÖÚ Ó Ò Ðº È Ö Ø ÓÒ Ö ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ ÔÓÒ Ú Ö ÖÖ Ñ ÒØ ÒØÖ Ò ÔØÙÖ Ö ÙÒ Ô ÖØ Ð Ò ÓÖÑ Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓº Ë Ò Ñ¹ Ö Ó Ø ÖÖ Ñ ÒØ ÙØ Ð Þ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö Ð ¹Ú Ð Ò Ñ ÒØ Ô Ö Ð Ô Ö ÓÒ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ò ÖÖ Ñ ÒØ ¹ Ó ÓÑÓ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÒØ Ö Ó ÔÐ ÓÒ º ÈÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ ÓÑÔÐ Ó ÓÑÔ ÖØ Ö Ø ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÒ ÓØÖ ÓÖ Ò Þ ÓÒ Ó Ò¹ ÐÙ Ó ÒØÖÓ ÙÒ Ñ Ñ ÓÖ Ò Þ Ò ÕÙ ÙØ Ð Ø ÒØ ÔÐ ÓÒ Ô Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÒÐÙ Ó Ü Ø Ð ÔÓ Ð ÑÔÓÖØ Ö» ÜÔÓÖØ Ö Ð Ò ÓÖÑ Òº ÈÓÖ Ð¹ ÐÓ Ò Ö Ó Ò Ö ÙÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÕÙ ÔÙ Ö ÙØ Ð Þ ÔÓÖ ÔÐ ÓÒ Ô ÖÓ ÕÙ Ø Ñ Ò Ô ÖÑ Ø Ð Ò¹ Ø ÖÓÔ Ö Ð ÒØÖ Ø º Ò Ø ÒØ Ó ÓÒ Ö Ò Ö Ó Ø Ð Ö ÙÒ Ö ÔÖ ¹ ÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ô¹ ØÙÖ Ö Ý Ø ÓÒ Ö Ù Ñ ÒØ Ð Ò ÓÖÑ ¹ Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓº È Ö Ø ÔÖÓÔ ØÓ ÐÓ Ñ Ù Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò ÓÒØÓÐÓ Ó¹ Ñ Ò Óº È Ö ÖÖÓÐÐ Ö Ø ÓÒØÓÐÓ Ó Ò ¹ Ö Ó ÔÐ ÒØ Ö Ð Ø ÒØ ÓÔ ÓÒ Ô Ö ÔØÙÖ Ö Ó ÓÒÓ Ñ ÒØÓ µ Ð Ö ÓÒ ÜÔ ÖØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ µ Ô¹ ØÙÖ Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ö Ø Ñ ÒØ Ð ÔÐ ÓÒ Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ¹ Ò µ Ó Ø Ò Ö Ð ÙÒ Ù ÒØ Ò ÓÖÑ ¹ Ò ÙÒ ÑÓ ÐÓ Ö ÔØ ÚÓ Ý ÓÒ Ò Ù Ó Ð

3 ÓÒÓ Ñ ÒØÓº Ä ÔÖ Ñ Ö ÓÔ Ò Ð ÐÓ Ö Ö Ý ÕÙ Ô ÖØ Ó ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ø ØÓ Ý ÔÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ ÒÓ Ý ÓÖÑ ÑÓ ¹ Ð ÖÐÓ Ù Ñ ÒØ º Ò Ð ÙÒ ÓÔ Ò Ð ÑÓ ÐÓ ÖÖÓÐÐÓ Ù Ó ÔÓÖ ÐÓ Ö¹ ÖÓÐÐ ÓÖ Ø ÒØÖ Ó Ò Ð ÔÐ Ò ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ Ð ÑÓ ÐÓ ØÓ Ò Ñ ÒØ Ø Ò ÐÓ Ô Ö Ñ ØÖÓ Ù ÒØ Ô Ö ÕÙ Ð ÔÐ Ò ÙÒ ÓÒ Ò ÕÙ Ø Ò Ó Ð ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ Ô Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÙÒ Ñ Ò¹ Ö ÓÑÔÐ Ø º Ò ÐÑ ÒØ Ô Ö Ð Ø Ö Ö ÓÔ¹ Ò Ü Ø ÙÒ Ö Ò ÒØ Ð Ø Ö ØÙÖ Ø ÒØÓ Ò ÓÖÑ Ð ÖÓ ÓÑÓ Ò ÓÖÑ ÖØ ÙÐÓ ÒÚ Ø Òº ÒØÖ ØÓ Ó ÐÐÓ Ð ÓÒ Ó ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ Ó Ý Ó ÃÒÓÛÐ Ê ÈÅ Çõ Ý ÕÙ ÔÖÓÔÓÖ¹ ÓÒ ÙÒ ÓÙÑ ÒØ Ò Ü Ù Ø Ú Ò Ð Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÕÙ Ó Ö¹ ÖÓÐÐ Ó ÔÓÖ ÜÔ ÖØÓ Ò Ð Ö Ý Ò Ö Ý¹ ÒØ º È Ö ÔØÙÖ Ö Ý Ø ÓÒ Ö Ó ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ ÖÖÓÐÐ Ó ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÅǵ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÒØÓÐÓ ÕÙ Ö Ò ÐÓ ÔÖ Ò Ô Ð ÔÖÓ Ó ÓÒ Ô¹ ØÓ Ý Ö Ð ÓÒ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ø Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÔÖÓ¹ ÔÓÖ ÓÒ Ð ÔÖ Ñ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ò ÓÖÑ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð ÓÑ Ò Ó Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º È Ö Ù ÖÖÓÐÐÓ Ó ÙÒ ¹ Ñ ÒØ Ð ÖÖÓÐÐ ÖÐÓ ÙÒ Ñ Ò Ö ÑÓ ÙÐ Ö Ý ØÖÙØÙÖ ÓÖÑ ÕÙ ÓØÖ ÓÒØÓÐÓ Ó Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÔÙ Ò ÙÒ Ö ÈÅÇ Ô Ö Ö Ö ÙÒ ÓÒØÓÐÓ Ô ¹ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ò Ð ÓÑ Ò Ó ÔÐ Óº ÈÅÇ Ø ÓÑÔÙ Ø ÍÒ Ø ÜÓÒÓÑ ÕÙ Ò Ð ØÖÙØÙÖ ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓº Ø Ø ÜÓÒÓÑ ÔÖÓÔÓÖ¹ ÓÒ ÙÒ Ö ÖÕÙ Ò Ó Ò Ð ¹ ØÖÙØÙÖ Ò ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ ÓÑÓ Ò Ð Ò Ò ÐÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø ÖÑ ¹ ÒÓ º Ø Ø ÜÓÒÓÑ Ø ÓÖÑ ÔÖ Ò ¹ Ô ÐÑ ÒØ ÔÓÖ Ö Ð ÓÒ Ð Ø ÔÓ Ù ¹ Ð µ Ó ÓÑÔÓ Òµ ÕÙ Ò ¹ Ò ÐÑ ÒØ Ð Ô ÖØ Ò ÕÙ ÔÙ ¹ Ú Ö Ý ØÖÙØÙÖ Ö ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓ Ý Ù Óѹ ÔÓÒ ÒØ º ÍÒ ÓÑÔÐ ØÓ ÚÓ ÙÐ Ö Ó ÕÙ Ò ÓÒ¹ ÔØÓ Ô Ó Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ¹ ØÓ Ý ÕÙ ÔÙ Ò Ö ÔÐ Ð Ð Ñ Ý¹ ÓÖ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓº Ø ÚÓ¹ ÙÐ Ö Ó Ó Ó Ø Ò Ó Ð ÐÓ Ö Ó Ø ÖÑ ÒÓ Ð ÈÅ Çà º ÍÒ Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ã Ëµ ÕÙ ÓÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ü¹ Ô ÖØÓ ÑÓ Ø ÓÒ Ö ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓ Ñ Ò Ö Ù º ØÓ ÒÐÙÝ Ð ØÖÙ¹ ØÙÖ Ð ÓÒØ Ò Ó Ñ ÒØ Ó Ý ÐÓ ÔÖÓ ¹ Ó Ò Ø Ò Ò Ö ÕÙ ÔÖÓÔÓÖ Ó¹ Ò Ò ÙÒ Ù Ô Ö Ð Ö Òº ÍÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÐÓØ Ó ÔÖÓÔ Ó ¹ ÙÒÓ Ó Ú Ö Ó ÐÓ ÓÒ ÔØÓ ÔÖ ¹ ÒØ Ò Ð Ø ÜÓÒÓÑ Ó Ð ÚÓ ÙÐ Ö Óº Ð ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ð ÓÒ ÒØÖ ÓÒ Ô¹ ØÓ Ò Ó Ø ÒØÓ Ò Ú Ð Ø ÜÓÒÓÑ ÓÑÓ ÒØÖ ÐÓ Ø ÒØÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÅÇ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ð ÔÖÓÔ ÓÛÐ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð Ý ÓÛÐ Ñ µº ¹ Ø Ö Ð ÓÒ Ø Ò Ò Ð ÔÖÓÔ Ò Ò ÐÓ ÓÒÔ ØÓ º Ë ÔÙ Ó ÖÚ Ö Ð ØÖÙØÙÖ ÈÅÇ Ò Ð ÙÖ ½º ÙÒÓ ÐÓ Óѹ ÔÓÒ ÒØ ÑÓ ØÖ Ó Ò Ø ÙÖ Ö ÔÖ Ò¹ Ø ÙÒ ÓÒØÓÐÓ º Ò ÈÅÇ ØÙ ÐÑ ÒØ Ò Ò Ó ÒÓ ÓÒØÓÐÓ ÈŹ Ó Ø ÈŹ ÈÖÓ ÈŹÈÐ ÒÒ Ò ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ý Ð ÓÒØÓÐÓ Ò Ð Ó ÈŹ ÓÖ º ÙÖ ½ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý Ò Ð ÙÖ ½ ÔÙ Ò Ö Ò Ö Ó Ø ÔÓ Ö Ð ÓÒ Ð Ò ÓÒ Ð Ò ÓÒØ ÒÙ Ý Ð Ò ÓÒ ÔÙÒØ Óº Ä ÓÒØ ÒÙ Ò Ò ÙÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò

4 Ö Ø ÒØÖ Ð ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÙÒ Ñ ¹ ÑÓ ÓÒ ÔØÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ð ÔÖÓÔ ÇÏÄ ÓÛÐ Ñ ÓÑÓ ÔÓÖ ÑÔÐÓ ÐÓ ÓÒ ÔØÓ ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø Ú Ý È ÕÙ Ø ÌÖ ¹ Óº Ä ÔÙÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÓÒ Ô¹ ØÓ Ö Ð ÓÒ Ó ÒØÖ ØÖ Ú ÐÓ ÓÒ¹ ÔØÓ Ò Ó Ò ÈŹ ÓÖ º È Ö Ð ÔÖÓ Ó ÖÖÓÐÐÓ Ù ¹ Ó Ð Ñ ØÓ ÓÐÓ Ö ÓÑ Ò ÔÓÖ ÆÓÝ Ý Å Ù Ò º Ø ÔÖÓ Ó ÖÖÓÐÐÓ ÓÒ¹ Ø Ò ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ô Ó ÔÖÓÔÙ ØÓ ÔÓÖ ÐÓ ÙØÓÖ Ô Ö Ð Ö Ò ÓÒØÓÐÓ ÓÑ Ò Ó µ Ø ÖÑ Ò Ò Ð ÓÑ Ò Ó Ý Ñ¹ ØÓ Ð ÓÒØÓÐÓ µ ÓÒ Ö Ò Ö ÙØ ¹ Ð Þ Ò ÓÒØÓÐÓ Ý Ü Ø ÒØ µ ÒÙ¹ Ñ Ö Ò ÐÓ ÓÒ ÔØÓ Ý Ø ÖÑ ÒÓ Ð Ú Úµ Ò Ò Ð ØÖÙØÙÖ Ð Ý ØÖ ÙØÓ ÙÒ Ð Ð Úµ Ò ¹ Ò Ð Ö ØÖ ÓÒ Ó Ö ÐÓ ØÖ ÙØÓ Ý Ú µ ÓÑÔÐ Ø Ö Ð ÓÒØÓÐÓ ÔÓ Ð Ò ÓÐ ÓÒ Ò¹ Ø Ò Ó Ò Ú ÙÓ º È Ö Ö Ö ÙÒ Ú Ø Ø ÓÒ Ð Ð ÓÑ Ò Ó Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ú Ó ÈÅÇ Ò Ú Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Ù ÓÒØÓÐÓ ÙÒÓ ÐÐÓ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ò Ó ÙÒ Ú Ò Ô Ö Ð ÙÒ Ô ÖØ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ¹ ØÓ º Ø ØÖÙØÙÖ Ò Ó Ò Ð Ø ÒØ Ô ÖØ Ö Ò Ò Ð ÕÙ ÓÑÔÓÒ Ð Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ó Ø ÔÐ Ò¹ Ò Ö Ó Ö ÕÙ ØÓ ÙÖ Ò Ð Ð Øºµº ÈÅÇ Ø Ò ÐÓ Ù ÒØ Óѹ ÔÓÒ ÒØ ÈŹ ÓÖ º Ð ÓÒ ÙÒØÓ ÓÒ ÔØÓ Ö Ð ¹ ÓÒ Ü ÓÑ Ý ØÖ ÙØÓ ÕÙ ÓÖÑ Ò Ð Ô Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ò ¹ Ø ÓÒØÓÐÓ ÒÐÙÝ Ò ÓÒ ÔØÓ ÓÑÓ ÔÖÓÝ ØÓ ÒØÖ Ð ÔÖÓ ÙØÓ Ó Ø Ú º ÈŹÈÖÓ º Ø ÓÒØÓÐÓ Ö ÔÖ ÒØ Ð ÓÒ ÙÒØÓ ÔÖÓ Ó Ý ÖÙÔÓ ÔÖÓ ¹ Ó Ö ÓÑ Ò ÔÐ Ò Ô Ö Ù Ö ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓº Ø ÓÒØÓÐÓ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÔÖ Ò Ô ÐÑ ÒØ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ö Ó Ó Ò Ð ÈÅ Çà º ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒº Ø ÓÒØÓÐÓ ÔÖÓ¹ ÔÓÖ ÓÒ Ð ØÖÙÙØÖ ÓÖ Ò Þ Ø Ú Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ò Ò Ó ÐÓ ÓÒ ÔØÓ ÕÙ ÔÓ Ô Ö ÓÒ ØÖ Ù ÓÒ Ð ¹ Ò ÓÒ Øº Ð Ò ÓÕÙ ØÓÑ ¹ Ó Ô Ö Ð ÖÖÓÐÐÓ Ø ÓÒØÓÐÓ Ó Ð Ú Ò Ð ÔÙÒØÓ Ú Ø Ð Ø Ò Ô Ö Ð ÓÖ Ò Þ Ò ÕÙ ¹ ÖÖÓÐÐ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ð ÖÖÓÐÐÓ ÐÓ ÕÙ ÔÓ Ý ÐÓ ØÓÖ ÕÙ ÓÖÑ Ò Ô ÖØ Ó ÔÖÓÝ ØÓº ÈŹ Ó Øº Ø ÓÒØÓÐÓ ÒÐÙÝ ØÓ Ó ÕÙ ÐÐÓ ÓÒ ÔØÓ ØÖ ÙØÓ Ý Ö Ð ÓÒ Ó Ó Ð Ø Ò Ó Ø Ø ÒØÓ ÑÓÒ Ø Ö Ó ÓÑÓ Ù ÖÞÓº Ì Ñ Ò Ò¹ ÐÙÝ ÓÒ ÔØÓ Ö Ð ÓÒ Ó ÓÒ Ð Ø ¹ Ñ ÓÒ Ý ÔÖ ÙÔÙ ØÓ º ÈŹÈÐ ÒÒ Ò º Ò ÐÑ ÒØ Ø ÓÒØÓÐÓ ÖÖÓÐÐ ØÓ Ð Ô ÖØ Ø Ò Ð ÔÐ Ò Ò Ð Ò Ö Ó Ý Ù Ñ ÒØÓ ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓº Ò Ø Ò Ò ÔÖÓ Ó ÖÖÓÐÐÓ ÓÒ¹ ØÓÐÓ ÓÒ Ð ÕÙ ÓÑÔÐ Ø Ò Ð Ô ÖØ ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÒÓ ÒÐÙ Ò Ø ÔÖ Ñ Ö ÖÖÓÐÐÓ ÈÅÇ Ý ÕÙ ÓÒ Ö ÖÓÒ Ò ÙÒ ÔÖ Ñ Ö ÑÓÑ ÒØÓ ÓÑÓ ÙÒ Ö Ò Ð Ò Ò Ð ÓÑ ÒÓº ÒØÖ Ø Ô ÖØ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÒÓ ÖÖÓÐÐ Ø Ò ÐÓ Ö ¹ Ó ÐÓ Ö ÕÙ ØÓ Ð ÙÖ Ò Ð Ð Ý Ð Ø Ò Ð ÓÑÙÒ ÓÒ º ÍÒ Ú Þ ÖÖÓÐÐ Ø ÓÒ ÙÒØÓ ÙÒ Ö Ó ÓÒ¹ ØÓÐÓ Ô Ö Ò ÓÖÑ Ö Ô ÖØ ÈÅÇ ÙØ ¹ Ð Þ Ò Ó Ð ÙÒ Ò ÓÒØÓÐÓ ÓÒ Ð Ó Ø ÚÓ ÓÑÔÐ Ø Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ð ÓÑ Ò Óº ¾º½º ÈŹ ÓÖ ÈŹ ÓÖ Ð ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒØÓÐÓ ÈÅǺ ÌÓ Ð Ñ ÓÒØÓÐÓ Ò ÈÅÇ Ø Ò ¹ Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ ÓÒ ÈŹ ÓÖ ÓÑÓ ÔÙ Ó ÖÚ Ö Ò Ð ÙÖ ½º ÈŹ ÓÖ ÓÒØ Ò Ð ÚÓ ÙÐ Ö Ó Ý Ð ØÖÙØÙÖ ¹ Ô Ö Ð Ò Ò ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓ Ò Ö Ó Ò Ù ÐÕÙ Ö Ñ ØÓ ÔÐ Òº Ð ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÔØÓ Ò Ó Ò Ð ÓÒØÓÐÓ Ð ÈÖÓÝ ¹ ØÓ ÕÙ Ø Ò Ó Ó ÙÒ Ö ØÖ ÙØÓ Ò Ö ÒØ ÓÑÓ Ù ÒÓÑ Ö Ö Ô Ò ÔÖÓ¹ Ó ÙØ Ð Þ Ö Ö Ø Ö Ó Ð Ó ØÓ º Ñ ÑÓ ÙÒ ÔÖÓÝ ØÓ ÔÙ Ö Ô ÖØ ÙÒ ÈÖÓ Ö Ñ Ó ÙÒ ÈÓÖØ ÓÐ Óº Ò Ð ÔÖÓ Ó Ú Ò ÖØ ØÓ Ñ Ñ Ò Ð

5 ÔÙ Ò Ò Ö Ø ÒØÓ Ø ÔÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÔÖÓÝ ØÓ Ð ØÖ Ø µ Ó Ù ¹ µ ÒØÖ Ð Ó È ÕÙ Ø ØÖ Ó Ù¹ Ò Ó Ð Ö ÓÑ Ò ÓÒ ØÖÙØÙÖ Ò Ð ØÖ Ó Ð ÔÖÓÝ ØÓ º ÙÒÓ ¹ ØÓ ÓÑÔÓÒ Ò Ø ÔÙ Ò ÓÑ Ò Ö ÒØÖ Ñ ÒØ Ð Ö Ð ÓÒ Ò Ò Ð ÔÖÓÔ ÓÒØÓÐÓ Ô Ö ÓÖÑ Ö Ð ØÖÙØÙÖ ¹ ÓÑÔÓ Ò Ð ÌÖ Ó Ï Ëµº ÙÖ ¾ Î Ø ÑÔÐ Ð Ö ÖÕÙ Ð ÈŹ ÓÖ Ò Ð ÙÖ ¾ ÔÙ Ó ÖÚ Ö Ð Ö Ö¹ ÕÙ Ð Ò Ò ÈŹ ÓÖ º Ì Ð Ý Ó¹ ÑÓ Ò Ò ÙÒ ØÖÙØÙÖ ¹ ÓÑÔÓ Ò Ð ÌÖ Ó ÙÒ ÓÑÔÓ ¹ Ò Ö ÖÕÙ ÓÖ ÒØ Ö ÒØÖ Ð ØÖ Ó Ö ÙØ Ó ÔÓÖ Ð ÕÙ ÔÓ Ð ÔÖÓÝ ¹ ØÓ Ô Ö ÙÑÔÐ Ö ÐÓ Ó Ø ÚÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ý Ö Ö ÐÓ ÒØÖ Ð ÓÐ Ø Ó º ÄÓ Ð Ñ Ò¹ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ð ÓÒ ÔÖ Ò Ô ÐÑ ÒØ ÒØÖ Ð Ó Ô ÕÙ Ø ØÖ Ó ÕÙ Ú Ò Ù Ú Þ Ò Ø Ú º Ä Ø Ú Ö ÔÖ ÒØ Ò ÐÓ Ð Ñ ÒØÓ Ø ÓÒ Ð Ñ Ô ÕÙ Ó ÕÙ ÔÙ Ò Ò Ö Ö Ø Ñ ÒØ ÙÒ ÕÙ ÔÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ó ÙÒ Ô Ö ÓÒ º ¾º¾º ÈŹÈÖÓ ÈŹÈÖÓ Ð ÓÒØÓÐÓ ÕÙ ÓÒØ Ò Ð ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ó Ø Ò Ð ÈÅ Çà º Ò Ø ÓÒØÓÐÓ ÒÐÙÝ Ò ÕÙ ÐÐÓ ÖÙÔÓ ÔÖÓ Ó Ò ÐÓ ÕÙ Ø Ú Ó Ð Ù Ö¹ ÔÓ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÔÖÓ Ó Ò Ò ÔÐ Ò Ò Ù Ò ÓÒØÖÓÐ Ý ÑÓÒ ØÓÖ Þ Ò Ý Ò Ð Þ Òº ØÓ ÖÙÔÓ ÔÖÓ Ó ÓÒ Ò Ö Ó Ô Ö Ù ÐÕÙ Ö ÔÖÓÝ ØÓ Ý ÕÙ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÙÒ ÔÖÓ Ó Ù Ó Ò Ó Ò Ö Ó ÕÙ ¹ ÙØ Ò Ù Ò Ó Ð Ñ Ñ Ù Ò Ô Ö ØÓ Ó ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ Ò Ô Ò ÒØ Ñ ÒØ Ð ÐÓ Ú ÙØ Ð Þ Ó Ó Ð ÔÖÓ Ó ÖÖÓÐÐÓ Ó Ø¹ Û Ö Ð ÓÒ Óº ÙÒÓ ØÓ ÖÙÔÓ ÔÖÓ Ó ÓÒØ Ò ÙÒ Ö ÔÖÓ Ó Ø Ò ÒØ ÖÖ Ð ÓÒ Ó ÒØÖ Ø Ð Ý ÓÑÓ Ò Ò Ð ÈÅ Çú ØÓ ÒÐÙÝ ÙÒ ¹ Ö Ô Ò ÓÑÔÐ Ø Ð ÔÖÓ Ó Ø Ò ÓÑÓ Ð ÒØÖ Ð ÖÖ Ñ ÒØ Ý Ø ¹ Ò Ò Ö Ô Ö ÐÐ Ú Ö Ó Ó ÔÖÓ¹ Óº Ð ÕÙ ÔÓ Ø Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ö Ð Ò Ö Ó Ð ÓÒ Ö Ð Ù ÓÒ ÙÒØÓ ¹ Ù Ó ØÓ ÔÖÓ Ó Ô Ö ÐÐ Ú Ö Ó Ð ÓÒ ÙÒØÓ Ø Ú Ð ÔÖÓÝ ØÓº Ë Ò Ñ Ö Ó ÈŹÈÖÓ ÒÓ Ø Ö ØÖ Ò ¹ Ó Ð Ò Ò ÙÒ Ö Ð Ö Ð ÓÒ Ý ÔÖÓÔ Ô Ö ÐÑ Ò Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ó Ö ÐÓ ÔÖÓ Ó Ø Ò ÒÓ ÕÙ Ø Ñ Ò ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÙÒ Ø Ñ ¹ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ý ÕÙ Ð ÓÒØÓÐÓ ÓÑÔÐ Ø Ó ÓÒ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ò ÐÓ ÔÖÓ Ó ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ò Ó Ø Ò ¹ Ð ÈÅ Çà º Ø ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ø Ò Ð Ó Ø ÚÓ ÔÖÓ¹ ÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ù Ð ÓÖ Ò Ö Ð ÓÒ¹ ÙÒØÓ Ø Ú ÔÖ ÒØ Ò ÈŹ ÓÖ Ô ÖÓ Ø Ñ Ò Ù Ö Ð Ø Ò Ø ¹ Ø Ú Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ô Óº Ø ÓÒØÓÐÓ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ñ ÒØ ÐÓ ÔÖÓ Ó Ø Ò ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ ÒÓ ÒÐÙÝ ÓØÖÓ ÔÖÓ Ó ÕÙ ÒÓ ÓÒ Ô Ñ ÒØ ÔÖÓ Ó Ø Ò ÔÓÖ ÑÔÐÓ ÔÖÓ Ó Ó ØÛ Ö ÕÙ ÔÓ Ö Ò Ø Ö Ò Ó Ò ÓØÖ ÓÒØÓÐÓ º ¾º º ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ò ÙÒ ÒØ Ó ØÖ ØÓ Ð ÓÖ Ò Þ Ò Ý ÐÓ Ö ÙÖ Ó ÙÑ ÒÓ ÒÓ ÙÒ Ô ÖØ ÓÒ Ø ¹ ØÙÝ ÒØ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÙÒÕÙ ÕÙ ÙÒ Ô Þ ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ð Ü ØÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓº Ó Ð ÙÒÓ ÔÖÓ Ó

6 Ø Ò Ø Ò Ö Ø Ó Ò Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð ¹ ÓÒ Ó Ð ÓÖ Ò Þ Ò ÔÓÖ ÑÔÐÓ ØÓ¹ Ó ÕÙ ÐÐÓ ÔÖÓ Ó Ð Ø Ò Ê ÙÖ¹ Ó ÀÙÑ ÒÓ Ð ÈÖÓÝ ØÓ ÔÖ ÒØ Ò Ð ÈŹ Çõº ÙÖ ÒØ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ø ÓÒØÓÐÓ ÙØ Ð Þ Ó Ô ÖØ Ð ØÖ Ó Ý ÖÖÓÐÐ Ó Ò Ð ÓÒØÓÐÓ ÓÖ Ò Þ Ò ÔÓÒ Ð Ò ÕÙ Ö Ò Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ö Ø Ö Ø ¹ ÙÒ ÓÖ Ò Þ Ò ÒÐÙÝ Ò Ó Ñ Ø Ö¹ ÖÕÙ ÖÓÐ ÔÙ ØÓ ÑÔ Ó Ô Ö ÓÒ ÕÙ ÔÓ Øº Ä ÙØ Ð Þ Ò Ð ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ ÔÓÒ Ð Ò Ø ÓÒØÓÐÓ Ó Ö Ò ÙØ Ð Ô Ö Ö Ö Ý ÔØ ÖÐ Ò ÈŹ ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÙÒ Ò ÓÕÙ Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ò ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ò Ò Ó ÐÓ ÓÒ ÔØÓ Ó ÙÒ ÓÖ Ò Þ Ò ÓÑÓ ÓÖ Ò Þ Ò Ô Ö ÓÒ ÑÔÐ Ó ÔÙ ØÓ Ó ¹ Ð Ý ÜØ Ò Ó Ò Ó ÓÒ Ô¹ ØÓ Ñ Ö Ð ÓÒ Ó Ð Ø Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÓÑÓ ÕÙ ÔÓ ÔÖÓÝ ØÓ Ñ Ñ ÖÓ Ð ÕÙ ÔÓ ØÓÖ» Ö ØÓÖ Ó ÕÙ ÔÓ Ú ÖØ٠к Ò ÐÑ ÒØ Ò Ö Ò Ó Ó Ö Ó ÒÙ ÚÓ Ø ÖÑ ÒÓ ÓÒ Ù ÒØ Ù ÔØ Ò Ð Ø Ú Ø Ò ÓÑÓ ÔÓÖ ÑÔÐÓ Ð Ø Ò Ö ÔÓÒ Ð Ø Ò ÓÑÔ ¹ Ø Ò Ó ÓÑÙÒ ÓÒ º Ø ÓÒØÓÐÓ ÙÒ Ð ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ ÕÙ ÔÙ ÙÒ Ö ÈŹ ÓÖ Ô Ö ÔÖÓÔÓÖ¹ ÓÒ Ö ÙÒ Ò Ò ÓÑÔÐ Ø Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ø ÒØÓ Ð ÔÙÒØÓ Ú Ø ØÖÙØÙÖ Ð Ó¹ ÑÓ Ð ÓÖ Ò Þ Ø ÚÓº Ä ØÖÙØÙÖ Ð Ø ÜÓÒÓÑ Ó ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÔÙ Ó ÖÚ Ö Ò Ð ÙÖ º ¾º º ÈŹÈÐ ÒÒ Ò Ä ÓÒØÓÐÓ ÈŹÈÐ ÒÒ Ò ÓÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÔÐ Ò Ò Ð Ò Ö Ó Ø Ñ ÓÒ Ò Ò Ù Ñ ÒØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø Ò Ñ Ó Ý Ò Ð Þ Ò Ð Ø Ú Ð ÔÖÓÝ ØÓº Ä ÙÒ ÙØ Ð Þ Ò Ø ÓÒØÓÐÓ ÔÖ Ò Ô ÐÑ ÒØ Ð Ø ÑÔÓ ÙÒÕÙ Ø Ñ Ò ¹ Ø Ò ÓÒ Ö ÓØÖ ÙÒ Ñ ÓÑÓ ÐÓ Ö ÙÖ Ó Ý Ð Ù ÖÞÓº Ó ÕÙ Ý Ü Ø Ò Ö ÔÖ ÒØ ÓÒ Ð Ø ÑÔÓ Ò ÓÖ¹ Ñ ÓÒØÓÐÓ ÓÒ Ö Ó ÓÒÚ ¹ ÙÖ ØÖÙØÙÖ Ð Ö ÖÕÙ Ð ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ò ÒØ Ð ÙØ Ð Þ Ò ÇÏÄ Ì Ñ ÇÒØÓÐÓ¹ Ý ½ Ô Ö ÝÙ Ö Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð ÓÒ¹ ØÓÐÓ ÈŹÈÐ ÒÒ Ò º Ó ØÓ Ð Ñ ¹ ÙÖ Ò ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ò Ó Ò Ò ÙÒ Ò Ø ÓÒØÓÐÓ º Ò ÈŹÈÐ ÒÒ Ò ÔÙ Ò Ö Ò Ö Ó Ø ÔÓ Ñ Ä ÔÖÓÔ ÕÙ Ø Ò Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ð ÔÐ Ò Òº ÒØÖ Ø ÔÖÓÔ ÒÐÙÝ Ò ÕÙ ÐÐÓ Ú Ð¹ ÓÖ Ò Ö Ó Ô Ö Ð Ø Ñ ÓÒ Ý Ù Ñ ÒØÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÓÑÓ ÔÓÖ Ñ¹ ÔÐÓ ÁÒ Ó Ì ÑÔÖ Ò ÁÒ Ó Ì Ö Ò Ð Þ Ò Ì Ñ¹ ÔÖ Ò Ý Ò Ð Þ Ò Ì Ö ÙØ ¹ Ð Þ Ó Ò Ð Å ØÓ Ó Ð Ñ ÒÓ Ö Ø ¹ Ó Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓØÖ ÔÖÓÔ Ö Ø Ñ ÒØ Ó Ð ÙÑÔÐ Ñ ÒØÓ ÔÐ ÞÓ Ð Ø Ú ÔÓÖ ÑÔÐÓ ØÙ Ð Ò Ð Þ Ò ØÙ¹ Ð Ò Ð Þ Ò Ø Ñ Øºµº ÇØÖÓ ÓÒ ÔØÓ ÕÙ Ò Ò ØÖÙØÙÖ ÔÐ Ò Ò Ý Ø Ñ Ò Ñ ÓÑÔÐ ¹ ÓÑÓ Ð Ä Ò º Ò ÈŹÈÐ ÒÒ Ò Ó ÒÐÙ Ö Ð Ò Ò Ø ÑÔÓÖ Ð Ô Ö Ø ÒØÓ Ù Ó ÓÖ Ö¹ Ó Ý Ð Ò Ö Ó Ý ÕÙ ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ Ô ¹ ÐÑ ÒØ ÕÙ ÐÐÓ ÕÙ ØÖ Ò ÓÒ ÕÙ ÔÓ Ú ÖØÙ Ð ÓÒ ÖÖÓÐÐ Ó Ò Ö ÐÑ ÒØ Ò Ø ÒØ ÐÓ Ð Þ ÓÒ º ÈŹÈÐ ÒÒ Ò Ø

7 ÑÙÝ Ö Ð ÓÒ ÓÒ ÈŹ Ó Ø ØÖ Ú ÈŹ ÓÖ Ý ÕÙ Ñ ÓÑÔ ÖØ Ò Ú Ö Ó ÐÓ Ø ÖÑ ÒÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÓÑÓ ÔÓÖ ÑÔÐÓ Ð Ä Ò Ó Ð Ë Ù Ò Ð Ñ ÒÓ Ö Ø Ó ÒØÖ ÓØÖÓ º ¾º º ÈŹ Ó Ø Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈŹ Ó Ø Ö ÔÖ ÒØ Ð ÓÒ ÙÒ¹ ØÓ ÓÒ ÔØÓ Ö Ð Ø ÚÓ Ð ÔÖ ÙÔÙ ØÓ ÔÐ Ò¹ Ò Ø Ñ Ò Ý ÓÒØÖÓÐ ÐÓ Ó Ø º Ë Ö Ò Ó ÈŹ Ó Ø ÈŹÈÐ ÒÒ Ò Ý ÕÙ Ñ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ö¹ ÒØ Ø ÖÑ ÒÓ Ð Ó Ø Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ò Ö ÐÑ ÒØ ÙÒ Ú ÐÓÖ ÑÓÒ Ø Ö Ó Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ñ ÒØÖ ÕÙ Ð Ð Ò Ö Ó Ò ÐÓ ÐÓ Ô ¹ ØÓ Ø ÑÔÓÖ Ð Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÓÑ ÒÑ ÒØ Ñ ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ñ Ö Ð ÔÖÓ Ö Ò Ð ÔÖÓÝ ¹ ØÓº Ó Ð ÓÖ Ò Þ ÓÒ Ò Ö ÐÑ ÒØ Ø Ò Ò Ó ÔÐ ÓÒ Ô Ö Ô Ö Ð ¹ Ø Ñ ÓÒ Ó Ø»ÔÖ ÙÔÙ ØÓ Ý Ð Ð Ò¹ Ö Óº Ë Ò Ñ Ö Ó Ñ ÓÒØÓÐÓ Ø ÖÑ ¹ Ò Ò ÙÒ Ò ÓÖÑ Ò ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ó Ø ÖÑ Ò Ö Ù Ò ¹ Ø Ñ ÓÒ Ð ÔÖ ÙÔÙ ØÓ Ý Ð Ð Ò Ö Ó ÓÒ ØÓÖ ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ð Ü ØÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ ½ º Ä ÓÒØÓÐÓ ÈŹ Ó Ø Ø ÔÖ Ò Ô ÐÑ ÒØ ÜÔÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓ Ó Ø ÑÓÒ Ø Ö Ó ¹ ÙÒ ÖØ ÑÓÒ ÔÓÖ ÑÔÐÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ø Ö Ð Þ Ò Ó ÓÒ ÙÒØ Ñ ÒØ Ò¹ ØÖ ÙÖÓÔ Ý ºÍͺ ÐÓ ÕÙ ÔÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ ØÖ Ö Ò Ø ÒØÓ Ò ÙÖÓ ÓÑÓ Ò Ð Ö µº Ó ÕÙ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ò Ö ÐÑ ÒØ ¹ Ø ÙÔ Ø Ó ÙÒ ÔÖ ÙÔÙ ØÓ Ò Ó Ð ÙÒ ÙØ Ð Þ Ö Ô Ö ÜÔÖ Ö Ð Ó Ø ÒÓ Ö Ò Ñ Ö ÙÖ ÒØ Ó ÔÖÓÝ ØÓ Ó Ð Ñ ÒÓ ÒÓ Ö Ò Ø Ö Ù Ø ÐÓ Ñ Ó ÑÓÒ Ø Ö Ó ÕÙ ÔÖÓ ÙÞ Òº Ø Ó Ø ÔØÙÖ Ó Ò Ð ÓÒØÓÐÓ ÓÒ Ø Ð ¹ Ò Ø ÒØ ÙÒ ÑÓÒ Ø Ö Ý ÙÒ Ø ÔÓ ØÓ ÓÒ ÙÒ ÓÒ Ñ Ô Ö Ö ØÖ Ò Ô Ö ÒØ Ð Ó Ø Ð ÔÖÓÝ ØÓº º ÁÒØ Ö Ò ÈÅÇ Ò Ð ØÙ Ð ÙÒ Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ö ¹ Ø Ö Ø Ð ÓÒØÓÐÓ Ð Ø Ö Ð ÒØ Ö¹ ÓÔ Ö Ð ÓÒ ÓØÖ Ò ÓÖÑ Ò ÓÒØÓÐÓ Ó ÔÐ ÓÒ º ÙÖ ÒØ Ð ÔÖÓ Ó Ö¹ ÖÓÐÐÓ ÈÅÇ Ó ÖÖÓÐÐ Ö ÙÒ Ò Ò Ò Ö Ð Ö ÓÒÓ Ñ Ò¹ ØÓ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ø Ð Ñ Ò Ö ÕÙ ÔÙ Ö ÜØ Ò Ð ÓØÖ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ö ÒØ º Ó ÔÙ ÖÑ Ö ÕÙ Ø Ö Ø Ö Ø ÙÒ Ñ Ò¹ Ø Ð Ô Ö Ð ÒØ Ö Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÓÒ ÓØÖ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÑÓ Ð Ò Ò Ö Ð Ó ØÛ Ö Ó Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ º ÈÅÇ Ó Ö¹ ÖÓÐÐ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÙÒ Ò ÓÕÙ ÑÓ ÙÐ Ö Ô Ö ÔÓ Ö Ð Ø Ö Ð ÒØ Ö Ò ÓÒ ÓØÖ ÓÖÑ ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÒØÓÐÓ ØÓ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÔÐ ¹ ÓÒ Øºµº ÈÓÖ ÙÒ Ô ÖØ ØÓ Ó ÐÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÅÇ Ø Ò ÐØ Ñ ÒØ ÒØ Ö Ó º Ø ¹ Ó ÔÙ Ó ÖÚ Ö Ò Ð ÙÖ ½ ÓÒ Ð Ô Ò Ò ÒØÖ ØÓ Ó ÐÓ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÅÇ Ø Ò Ö Ð ÓÒ Ó ÙÒ Ù ÓØÖ Ñ Ò Ö º ÈÓÖ ÑÔÐÓ Ð ÓÒØÓÐÓ ÈŹÈÖÓ ÔÙ Ö ÐÑ ÒØ Ò Ò Ô Ò ÒØ ¹ Ñ ÒØ Ð Ñ ÓÒØÓÐÓ Ô ÖÓ ÐÓ ÓÒ¹ ÔØÓ Ý ÔÖÓÔ ÔÖ ÒØ Ò ÐÐ Ø Ò Ù ÖØ Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ Ó Ò Ð Ñ Ò Ö ¹ ØÖ Ù Ö Ð ØÖ Ó Ð ÕÙ ÔÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÔÖ ¹ ÒØ Ò ÈŹÇÖ Ò Þ Ø ÓÒµº Ð Ñ Ñ Ñ Ò¹ Ö ÔÙ Ò ÒÓÒØÖ Ö Ö Ð ÓÒ Ñ Ð Ö Ò Ð Ñ ÓÒØÓÐÓ ÈÅǺ Ø٠й Ñ ÒØ Ø ÖÖÓÐÐ Ò Ó ÒÙ ÚÓ ÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ Ô Ö ÔØÙÖ Ö Ñ ÝÓÖ Ò ÓÖÑ Ò Ò Ö Ó Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó¹ ÑÓ ÐÓ Ö Ó Ð ÓÑÙÒ ÓÒ Ó Ð Ð Ð ÔÖÓÝ ØÓº ÈÓÖ ÓØÖ Ô ÖØ Ö ÓÑ Ò Ð ÒØ Ö Ö Ø Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÒ ÓØÖ ÓÒØÓÐÓ Ü Ø ÒØ Ô Ö ÜØ Ò Ö Ý ÒÖ ÕÙ Ö Ð Ñ ØÓ ØÙ Ò ÈÅǺ ØÓ ÔÙ Ö Ð Þ Ö Ñ ÒØ ÔÖÓ Ó ÙÒ Ò Ý Ñ Ô Ó ÓÒØÓÐÓ ¾ º ËÙÔÓÒ ¹ ÑÓ ÕÙ ÙÒ Ö ÈÅÇ ÓÒ ÙÒ ÓÒ¹ ØÓÐÓ ÕÙ ÑÓ Ð Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò ÁÒ ¹ Ò Ö Ð ËÓ ØÛ Ö º Ë ÔÙ Ö Ð Þ Ö ÙÒ Ñ ¹ Ô Ó Ñ ÓÒØÓÐÓ ÑÔÖ ÕÙ ÐÓ ÓÒ ÔØÓ Ø Ò Ö ØÓ Ñ Ð Ö Ñ Ò Ö Ó ÔÙ Ò ÒÓÒØÖ Ö ÓÒ ÔØÓ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ò Ñ ÓÒØÓÐÓ º ÈÓÖ ÑÔÐÓ Ò ÈŹÈÖÓ Ò Ó Ð ÓÒ ÔØÓ ÈÖÓ Ó ÕÙ Ø Ò

8 ÙÒ Ù Ð ÒÓÑ Ò ÈÖÓ Ó Ø Ò ÕÙ Ô ÐÓ ÔÖÓ Ó ÕÙ Ö ÓÑ Ò Ò Ô Ö ÙÒ Ø Ò ÒØ ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ º Ò ÓØÖ ÓÒØÓÐÓ Ó Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð ÁÒ Ò Ö Ð ËÓ ØÛ Ö ÐØ Ñ ÒØ ÔÖÓ ¹ Ð ÕÙ ÒÓ ÒÓÒØÖ ÑÓ ÓÒ ÙÒ Ö ÓÒ¹ ÔØÓ ÕÙ Ò Ò ÐÓ ÔÖÓ Ó Ó ØÛ Ö º ¹ ØÓ ÔÖÓ Ó Ó ØÛ Ö Ô Ò Ö Ò Ð ÐÓ Ú Ð ÓÒ Ó Ô ÖÓ Ø Ñ Ò Ð ÔÓÐ Ø ¹ ÔÐ Ò Ð ÓÖ Ò Þ Ò Ð ÜÔ Ö Ò¹ Ð ØÓÖ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Øº Ë ÔÙ Ö¹ Ñ Ö ÕÙ ÓÒØÓÐÓ Ó Ö ÔÖ ÒØ Ò ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ü Ø ÔÓ Ö Ò Ö ÙÒ Ñ ¹ Ô Ó ÒØÖ Ñ ÓÒØÓÐÓ Ô Ö Ð ÙÒ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö º Ò Ð ÙÖ Ó ÓÒØÓÐÓ ÈÅÇ Ý ÓØÖ ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ó Ö ÐÓ ÔÖÓ Ó Ó ØÛ Ö Ñ ÔÙ Ò Ö ÙÒ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÙÒ Ñ Ô Ó Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓº Ó Ò Ð ØÙ Ð Ü Ø Ò Ú Ö Ó ØÖ ¹ Ó ÖØÓ Ó Ö Ð Ñ Ô Ó ÓÒØÓÐÓ ¾ ÕÙ ÒÐÙÝ Ò ÒØÓÖÒÓ ØÖ Ó Ô Ö Ð Ñ Ô Ó Ñ ØÓ Ó ÖÖ Ñ ÒØ ØÖ ÙØÓÖ Ñ ÓÖ Ý Ø Ò º ÓÒ ÙÒ Ú Ò Ñ ÒØ Ð Ò ÓÖÑ Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ð Ò ÓÕÙ Ø Òº Ø ØÖ Ó ÔÖÓÔÓÒ ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÒ¹ ØÓÐÓ ÕÙ ÓÒ Ò Ö Ô Ö ÓÑ ÒÞ Ö ÔØÙÖ Ö Ý ÐÚ Ö Ð Ò ÓÖÑ Ò Ø Ò ÐÓ ÔÖÓÝ ØÓ Ò ÙÒ ÓÖÑ ØÓ Ò¹ Ô Ò ÒØ Ð ÔÐ ÓÒ ÙØ Ð Þ ¹ Ð Ø Ò Ó Ñ ÑÓ Ð ÔÖÓ Ó ÒØ ÖÓÔ Ö Ð¹ ÒØ Ö Ñ Ó Ò ÓÖÑ Òº ÙÒÕÙ Ð ÔÖÓ Ó ÖÖÓÐÐÓ ÓÒØÓÐÓ ÙÖÓ Ý Ø ÒØ Ð Ö Ó Ð Ò ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö Ý Ó Ø Ò Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÔÓÒ Ð Ó Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ô Ö ¹ Ø ÓÒ Ö ÙÒ Ñ Ò Ö Ú Þ Ñ ÒØ º Ó Ò Ð ØÙ Ð Ü Ø ÙÒ Ö Ò ÒØ ÖÙÔÓ ÒÚ Ø Ò Ó Ð Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓº Ñ ÑÓ Ò Ø ÖØ ÙÐÓ Ò ÑÓ ØÖ Ó Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ö Ø Ö Ø ÈÖÓ Ø Å Ò¹ Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÅǵº ÈÅÇ Ø Óѹ ÔÙ Ø Ú Ö ÓÒØÓÐÓ ÓÒ ÙÒ ÖÖÓÐÐ ÙÒ Ô ÖØ Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÔÓÖ Ô ÖØ ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ô ÖÑ Ø Ó ØÖ ¹ Ö Ò Ú Ù ÐÑ ÒØ ÓÒ ÙÒ ÐÐ Ú Ò Ó Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ô ÖØ Ñ Ô ÕÙ µ ÐÓ ÕÙ Ð Ø Ó Ù ÔÓ Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ó ÒØ ¹ Ö Òº Ñ ÑÓ Ò Ð ØÙ Ð Ø ØÖ Ø Ò Ó ÙÒ Ö Ø ÓÒØÓÐÓ ÓÒ ÓÒØÓÐÓ ÓØÖ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓº º Ö Ñ ÒØÓ ÙÖ ÍÒ ÑÔÐÓ ÙÒ Ò Ó ÓÒØÓÐÓ Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ö ÒØ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð ÒÚ Ø Ò Ó Ø ÖØ ÙÐÓ Ó ÔÓ Ð Ö Ð Ò Ò¹ Ò Ð ÔÖÓÝ ØÓ ÒÚ Ø Ò ÌÁƾ¼¼ ¹ ¼ ¹ ¼ ¹¼½ ÔÓÖ Ð Å Ò Ø Ö Ó Ù Ò Ý Ò º º ÓÒÐÙ ÓÒ Ò Ø ÖØ ÙÐÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ø Å Ò¹ Ñ ÒØ ÇÒØÓÐÓ Ý ÙÒ Ø Ñ Ó Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð ÔØÙÖ Ý Ø ÓÒ Ö Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ó Ö Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ º Ø Ö ÔÖ ÒØ Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÔÖÓÔÓÖ¹ Ê Ö Ò ½ ÅÄ ÇÒØÓÐÓ Ý Ä Ö ÖÝ ÓÒÐ Ò ØØÔ»»ÛÛÛº ÑкÓÖ»ÓÒØÓÐÓ» ¹ Ó ½»¼»¾¼¼ º ¾ Ö Åº ËÙÖ º ÇÒØÓÐÓ Ý Å ÔÔ Ò ¹ Ò ÁÒØ Ö Ø ÔÔÖÓ Ì Ë Ñ ÒØ Ï

9 Ê Ö Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö Ø ÙÖÓ¹ Ô Ò Ë Ñ ÒØ Ï ËÝÑÔÓ ÙÑ ËÏË ¾¼¼ µ ¾¼¼ º Ú º ÙÖ º Ú Þ Îº ÅÓ Ð Ö Ú Ò Ö Ø ØÙÖ Ò ÇÒØÓÐÓ Ý Ú ÐÓÔ¹ Ñ ÒØ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ¾¼¼ º à ˻ÇÒØÓÐÓ Ý ÈÖÓ Ø ÏÓÖÐ Û ÓÒÐ Ò ØØÔ»»ÛÛÛº ºÙØ Ü º Ù»Ù Ö»Ñ»Ö Ð Ø º ØÑÐ Ó ½»¼»¾¼¼ º à ÖÞÒ Ö Àº ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ËÝ ¹ Ø Ñ ÔÔÖÓ ØÓ ÈÐ ÒÒ Ò Ë ÙÐ Ò Ò ÓÒØÖÓÐÐ Ò º Ø º Ï ÐÐ Ý ¾¼¼ º ÆÓÝ Æº º Å Ù Ò ºÄº ÇÒØÓÐÓ Ý ¹ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ½¼½ Ù ØÓ Ö Ø Ò ÝÓÙÖ Ö Ø ÇÒØÓÐÓ Ý ¾¼¼½º ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ ÇÒØÓÐÓ Ý ÓÒÐ Ò Ò ¾ ½¹¾µ ½ º ØØÔ»»ÛÛÛº ºÙÑ º Ù»ÔÖÓ Ø»ÔÐÙ»ËÀÇ»ÓÒØ»ÓÖ ½º¼º ØÑÐ Ó ½»¼»¾¼¼ º ½ Ì Ñ ÇÒØÓÐÓ Ý Ò ÇÏÄ ÓÒÐ Ò º Ï ÏÓÖ Ò Ö Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ Ù ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÌÊ»ÓÛÐ¹Ø Ñ» ¹ ØÓ ÔÖÓ Ø Ñ Ò Ñ ÒØ Ó Ý Ó ÒÓÛÐ Ó ½»¼»¾¼¼ º ÈÅ Çà ٠º Ö º ÈÖÓ Ø Å Ò ¹ Ñ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ¾¼¼ º ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ÈÖ Ø ËØ Ò Ö ÓÖ ÏÓÖ Ö ÓÛÒ ËØÖÙØÙÖ º ¾Ò º ÈÖÓ Ø Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ¾¼¼ º ½¼ ÈÖÓØ Ï ÈÖÓØ ÇÒØÓÐÓ Ý Ä ¹ Ö ÖÝ ÓÒÐ Ò ØØÔ»»ÔÖÓØ º Ñ ºÒ Ø» ¹ Ò»Û ºÔÐ ÈÖÓØ ÇÒØÓÐÓ Ä Ö ÖÝ ¹ Ó ½»¼»¾¼¼ º ½½ ÉÙ ÒØ Ø Ø Ú ËÓ ØÛ Ö Å Ò ¹ Ñ Òس ËÄÁÅ Ê ËÓ ØÛ Ö ÄÁ ¹ ÝÐ Å Ò Ñ Òص ÓÒÐ Ò ØØÔ»»ÛÛÛºÕ ÑºÓÑ»ÔÖÓ ÙØ º ØÑÐ Ó ½»¼»¾¼¼ º ½¾ Ë Ö ÓÖÓÙ Àº ËÛ Ò Âº ÈÖ ØÓÒ Âº ÃÒÓÛÐ Å Ò Ñ ÒØ Ä Ø Ö ØÙÖ Ê ¹ Ú Û Á Ù Ò È ÓÔÐ Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ Ø ¹ ØÙØ Ó È Ö ÓÒÒ Ð Ò Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÄÓÒ¹ Ö µ ½ º ½ ËØÙ Ö Êº Ò Ñ Ò ÎºÊº Ò Ð º ÃÒÓÛÐ Ò Ò Ö Ò º ÈÖ Ò ÔÐ Ò Å Ø Ó Ø Ò ÃÒÓÛÐ Ò Ò Ö¹ ½ Ï Ø º ÓÖØÙÒ Âº ÙÖÖ ÒØ ÔÖ Ø Ò ÔÖÓ Ø Ñ Ò Ñ ÒØ ¹ Ò ÑÔ Ö Ð ØÙ Ý ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÈÖÓ Ø Å Ò ¹ Ñ ÒØ ¾¼ ½¹½½ ¾¼¼½º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ð Å Ò Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÒ Ò ÈÖ Ñ Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ð Å Ò Ø Ö Ó

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ä Î ÙÐØ Â Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½¾ º Ä Î ÙÐØ Â Ù ½ ½¾ º½º Ð Î ÒØ Ø

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÊÓ Ù Ø Ð Ä Ò Ù Æ ØÙÖ Ð ÈÖ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ý Ë Ñ ÒØ ÓÒ ÂÓÖ Ö Ò Ð Óº Å Ö Ó Ö Ð ÊÓ Ö Ù Þ Ý Â Ù Î Ð Ö ÖÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ ÍÒ Ú Ö ÓÖÙ Ò Ô Ò Ö Ò Ö Ð

Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÊÓ Ù Ø Ð Ä Ò Ù Æ ØÙÖ Ð ÈÖ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ý Ë Ñ ÒØ ÓÒ ÂÓÖ Ö Ò Ð Óº Å Ö Ó Ö Ð ÊÓ Ö Ù Þ Ý Â Ù Î Ð Ö ÖÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ ÍÒ Ú Ö ÓÖÙ Ò Ô Ò Ö Ò Ö Ð Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÊÓ Ù Ø Ð Ä Ò Ù Æ ØÙÖ Ð ÈÖ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ý Ë Ñ ÒØ ÓÒ ÂÓÖ Ö Ò Ð Óº Å Ö Ó Ö Ð ÊÓ Ö Ù Þ Ý Â Ù Î Ð Ö ÖÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ ÍÒ Ú Ö ÓÖÙ Ò Ô Ò Ö Ò Ö Ð Ú Ð Ö º ºÙ º Ê ÙÑ Ò ÍÒ Ð Ø Ö ÔÖ Ú Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ð

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð

Ô ØÙÐÓ Ò Ð ÒØ Ø Ó ØÓ Ø Ó Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð Ô ØÙÐÓ Ä ÓÑÙÒ ÓÒ ÙÑ Ò Ô Ò ÑÙÐØ ØÙ ØÓÖ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÐÐÓ Ö ÔÓÒ Ò ÙÒ ÖØ Ö ÙÐ Ö Ý ÙÒ ÖØ ØÖÙØÙÖ º Ð ÔÖ Ò Ô Ð Ó Ø ÚÓ Ð ÒØ Ü ÒØÖÓ Ð Ð Ò ĐÙ Ø Ð ÒØ ÒØ Ö Ð Ö ØÖÙØÙÖ º À Ø ÓÖ Ð ÙÒ ÓÖÑ ÒØ Ü ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ò ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø ÕÙ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ È Ö ÒØ Ó ÌÖ ÙÒ Ð Ó Ë Ò Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ È

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Â Ö Ñ Ó Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Â Ö Ñ Ó Ò ½ º½ Ç ÆÓ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn

Programación de Extensiones Multimedia

Programación de Extensiones Multimedia ÊÉÍÁÌ ÌÍÊ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Ó ÁÌÁ ËÁËÌ Å Ë ÈÊý ÌÁ ½ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á Å ÖÞÓ ¾¼½¼ ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ý Ì ÒÓÐÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÍÒ Ú Ö ÅÙÖ ÈÊÇ Ê Å Á Æ Ì ÆËÁÇÆ Ë ÅÍÄÌÁÅ Á ÓÒÚÓ ØÓÖ ÂÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÔÖ Ø ÄÙÒ ÂÙÒ Ó ¾¼½¼ Ê

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ Ø Ú Ð Ñ Ó ÎÓ ÔÓ Þ Ö Ù Ù Ñ Ð Ù Ñ Ó Ø Ö¹ Ñ Ð Ñ Ð Ó Ñ ÑÓ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Ô Ö Ó

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ Ò Ó Ò Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó Ò Ó Ò Ó

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó Ò Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÉÙ ÖØ ¹ Ö Ó

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

201101_CO4413_Clase_01.dvi

201101_CO4413_Clase_01.dvi ½ ÅÓ ÐÓ Ò ÐÙ Ó Ò Ê ÁÒØÖÓ Ù Ò ÑÓ Ò Ö ÒØ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÔÐ Ò Ð ÔÖÓ Ó Ö ÓÐÙ Ò ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÑÙÒ Ó Ö Ð ÔÙ Ú Ö Ú Ó Ò Ú Ö Ø Ô ½º ÒØ Ò Ö Ý Ò Ð Þ Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ ¾º ÓÖÑÙÐ Ö ÙÒ ÑÓ ÐÓ Ñ Ø Ñ Ø Ó Ô Ö Ð ÔÖÓ Ð Ñ º Ê Ó Ö Ý

Chi tiết hơn

mosfetspeedup.eps

mosfetspeedup.eps Ë ÑÙÐ Ò Ô Ö Ð Ð Ø ÖÑ Ò Ø ÔÓ Ø ÚÓ Ñ ÓÒ ÙØÓÖ ¾ Ò ÕÙ Ñ Ï Æǹ ÓÐØÞÑ ÒÒ Âº ź Å ÒØ Êº º Ö Åº º Ö ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ºÌºËº ÁÒ Ò Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ì Ð ÓÑÙÒ ÓÒ ÍÒ Úº Ö Ò º ½ ¼ ½ Ö Ò ÔØÓº Å Ø Ñ Ø ÔÐ ÙÐØ

Chi tiết hơn

paper_robot.dvi

paper_robot.dvi Ó Ý ÓÒ ØÖÙ Ò ÖÓ ÓØ Ñ Ú Ð Ò Ð ÍÒ Ú Ö Å Ó Ò Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓÑ ÖÓ ÅÙ ÓÞ ÙÐØ ÁÒ Ò Ö Ð ØÖ Ë ÁÒ Ò Ö Ý ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÍÅËÆÀ Ñ Ð ÐÖÓÑ ÖÓÙÑ ºÑÜ Ê ÙÑ Òº È Ö Ö Ð Þ Ö ÒÚ Ø Ò Ò ÖÓ Ø Ñ Ú Ð ÑÙÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒØ Ö ÓÒ ÙÒ ÖÓ ÓØ Ñ Ú Ð

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó ½¼ Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÓÖ Ó Ð Ø Ñ ÙÑ Ò Ò ÓÑ Ò Ó Ñ Ú Ö Ó Ø Ñ ÙÑ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð

Ç ÈÓ Ö Ó ÓÖ ¹ Ç Ø Ó ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ Ò Ó Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ØÖ Ù Ó Ó ÓÖ Ò Ð Ç ÈÓÖ Ó ÓÖ ¹ Ç ØÓ ÈÖ Ò ÍÑ Ù È Ö ÁÐÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÙ Ð ÖØ ÌÓÐÐ Ê ¹ ØÓ Ô ÖØ Ö ØÖÙ Ó Ó ÓÖ Ò Ð ËÙÑÖ Ó Ç ØÓ ÈÖ Ò º½ ÆÓ Ó ÕÙ ÚÓ Ô Ò ÕÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ç ÒØÓ ÓØÖ Ó

Chi tiết hơn

ESO2ORDverano2019.dvi

ESO2ORDverano2019.dvi ÌÖ Ó Î Ö ÒÓ ¾ Ó ËǺ ÂÙÒ Ó ¾¼½ À Ý ÕÙ ÒØÖ ÖÐÓ Ò ÔØ Ñ Ö Ð Ð Ü Ñ Òº ÄÓ Ö Ó Ö Ò ØÓ Ó Ò ÙÒ Ð Ö Ø Ó Ò Ó Ù ÐØ Ô ÖÓ ÒØÖÓ ÙÒ ÙÒ º ÄÐ Ú Ö Ð Ú Ø Ð ÒÓÑ Ö Ð ÐÙÑÒÓ Ý Ð ÖÙÔÓ Ð ÕÙ Ô ÖØ Ò º À Ô Ö Ö Ð Ò Ñ ÖÓ Ð Ö Ó Ý Ý ÕÙ

Chi tiết hơn

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк

Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк Å Ö Ó ÖÖ Ö Ó Ë ÒØÓ ÐÓ Ó ÓÒÖ Ø ¹ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÌÓÑÓ ½ Ó Ò ÐÓÔ Ò ÐÓ Ó ËÓ ÎÓк ËÙÑ Ö Ó Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó Ô ØÙÐÓ Ê ÙØ Ó Ó ØÓÑ ÑÓ Ò Ñ Ó ÍÑ ÓÒ Ô Ó ÕÙ Ø ÒØ Ñ ÜÔÐ Ö Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ø Ó Ó Ó ØÓÑ ÑÓº ÈÓ ÑÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ñ Ö ¹ Ð Ô Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ñ Ö ¹ Ð Ô ½ ½ º½Ç

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÌÖ Ó Â Ù Ù ÈÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ ½ º½Ç Ó Ì Ö ÈÖ Ö

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ð Ó Ø ÖÒÓ º½ Á ÒØ

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÖÙ Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÙ Ó ½ ½ º½ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

docenti.dvi

docenti.dvi ½º ÍÒ ÓÓ ÁÐ ÓÓ ÓÒ Ø Ò Ò ÓÚ Ò Ö ÙÒ ÒÙÑ ÖÓ ÒØ ÖÓ 1 Ô Ò Ó ÓÐÓ ÓÑÔ Ö Ó Ñ ÒÓ Ò ÕÙ Ø ÕÙ Ö Ø º A B C 12 7 28 22 2 26 23 10 29 23 20 22 23 15 14 30 11 7 18 21 17 19 24 6 4 30 21 19 15 27 28 16 18 26 29 20 13 5

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÍÐØ Ñ Î Ø Ó ÆÓÖØ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÐØ Ñ Î

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² ÙÒ ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑÖ Ó Ð Ò Ó ÇÖ Ò Ó Ó ÓÖÔÓ º½ ØÖ Ò ÑÓ Ò Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½½ ¹ ËÓ Ö ÅÓØ Ú Ó ¹ Ì Ø Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ Ò Ò Ñ ÒØÓ Ñ È Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¾ ¹ Ç ÓÒØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ä Ú Ö Ñ Ö ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp

/tmp/kde-evcastro/okularu21443.tmp ½ Ê ÁÇË Å þæá ÇÆ Ë ½ Ë Ö µ º Å Ò ÐÙ Ó ÓÒ Ø ÒØ Ò Ù Ø Ð ρ ad = 10 3»Ñ 3 Ò Ù Ð ρ as = 1, 030 10 3»Ñ 3 Ò Ó ÐÓ ρ gelo = 0, 917 10 3»Ñ 3 Ò Ó Ö ÆÈÌ ρ ar = 1, 29»Ñ 3 Ò Ó ÖÓ Ò Ó ÆÈÌ ρ H2 = 8, 99 10 2»Ñ 3 ½º Ç Ó

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

OTKA kutatási zárójelentés

OTKA kutatási zárójelentés ÇÌÃ Ø Ñ Ô ÐÝ Þ Ø Þ Ö Ð ÒØ Æ Ñ ÓÒÚ Ò ÓÒ Ð ÓÒ ÒÞ ØÙÑÓ Þ Ð Ö Ø Ø Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝØ Ö Ð Ø ËÞ Ð Ö Ø Ø Þ ÇÌÃ ÒÝ ÐÚ ÒØ ÖØ Þ Ñ Ì ¾ Ì Ñ Ú Þ Ø Î ÖÓ ÞØ ØØ Ð Þ ØÙ ÓÑ ÒÝ Ó ØÓÖ ÃÙØ Ø ÐÝ Å Þ Ì Ò Þ ÙØ Ø Ø ÖØ Ñ ¾¼¼ ¹¾¼¼ Þ ÇÌÃ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn