Forum_Acuticum.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Forum_Acuticum.dvi"

Bản ghi

1 Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì ØÙ Ý Ð Û Ø Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ØÓÖØ ÓÒ Ò Ø Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ñ٠Рܹ ÖÔØ ÔÐ Ý Ý ÐÓÙ Ô Ö º Ì Ñ Ò ÓÙ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ô Ö Ú ØÓÖØ ÓÒ Ò Ù Ý ÐÓÛ Ö ÕÙ ÒÝ ÒÓÒÐ Ò Ö Ø Ó Ø ÐÓÙ Ô Öº Ð Ö Ô Ò Ð Ö Ø Ò Û ÓÒÐÝ Ø ØÓÖØ ÓÒ Ú Ö ÑÓÒ Ø ÐÓÙ Ô Ö º Ì Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö Ö Ø ÖÓÑ ÓÒ Ò Ð ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ý Ó Ø Ò Ø Ò Ó ÐØ Ö ØÛ Ø Ö Ö ÓÖ Ò Ò Ø ÛÓÓ Ö Ò Ð ÑÓ Ð Ò Û Ø ØÓÖ¹ Ø ÓÒ Ò ÑÓ º ÌÓ ÑÓ Ð Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ Ù Ò Û ÔØ Ò Ø Ò ÕÙ Û Ô Ö Ø Ø Ð Ò Ö Ò Ö ÓÖ Ö ÑÔÙÐ Ö ÔÓÒ º Ì ÑÔÙÐ Ö ÔÓÒ Ö Ù Ð Ò Ö Ò ÒÓÒÐ Ò Ö Ö ÕÙ ÒÝ ÐØ Ö Ö Ø Ö Þ Ò Ø ÓÙÒ ÔÖ ÙÖ Ó Ø Ý Ø Ñ ÙÒ Ö Ø Øº Ì ÛÓÓ Ö ÝÒØ ÓÒ Ø Ò ÜÔ Ò Ò Ø ÑÙ Ð Ü ÖÔØ ÓÒ Ø Ó Ý¹ Ú ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑ Ò Û Ø Ø ÒØ Ö ÕÙ ÒÝ ÐØ Ö ÆÓÚ Ø Ðº Ü ¾¼½¼µº Ö ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö Ó Ø Ò Ý ÑÔÐ Ý Ò ÓÖ Ö Ù Ò Ø Ò Ù Ò Ó Ô ÒÓÒÐ Ò Ö Ø º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ô Ö Ú ØÓÖØ ÓÒ Ò Ö Ð Ø Ð Ø Ò Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÙÖ Ð Þ Ø ÓÒ Ø ¹ Ò ÕÙ Û Ù ØÓ ÓÒÚÓÐÚ Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Û Ø Ø ÑÔÙÐ Ö ÔÓÒ Ó Ù Ø Ð ÖÓÓѺ ÍÔÓÑ Ò Ð Ø Ò Ò Ø Ø Ö ÓÒ ÙØ Û Ø Ô ÓÒ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ô Ö Ú Ö Ò ÓÚ Ö Ø Ö Ø Ô Ò Ð Ó ÐÓÙ Ô Ö Û Ø Ñ Ø Ó ÐÐÓÛ Ò Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ø Ó Ø ÑÙÐ º Ì Ñ Ð Ö ØÝ Ù Ñ ÒØ Ò Ø Ò Ò ÐÝÞ Û Ø ÅÙÐØ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð Ò Å Ëµ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö Ú Ð Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ñ Ò ÓÒ Ó Ø ØÓÖØ ÓÒ Ô º È Ë ÒÓº º ºÄ º ºÂ ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÄÓÙ Ô Ö Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ð Ò Ö Ý Ø Ñ Û Ø Ò Ð Ñ Ø ÝÒ Ñ Ö Ò º ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ Û Ö ÝÒ Ñ Ö Ò Ø ÐÓÙ Ô Ö Ð ÖÐÝ ÒÓÒÐ Ò Ö Ý Ø Ñ Ò Ö Ø Ò ØÓÖØ ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ º Ì ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö ØÓÖØ ÓÒ Ö Ø Ö Þ Ý Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ö ÕÙ ÒÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ø Ö ÒÓØ ÔÖ ÒØ Ò Ø Ò¹ ÔÙØ Ò Ðº ÓÖ ÒÙ Ó Ð ÒÔÙØ Ø ÓØ Ö ÓÙØÔÙØ Ö ÕÙ Ò Ñ Ý Ö ÖÖ ÖÑÓÒ º Ì ¹ ØÓÖØ ÓÒ Ó ÐÓÙ Ô Ö ØÝÔ ÐÐÝ Ñ ÙÖ Ù Ò ÒÙ Ó Ð ÒÔÙØ Ò Ð º Ì ØÓØ Ð ÖÑÓÒ ØÓÖ¹ Ø ÓÒ ÌÀ µ Ñ ÙÖ Û Ò Ø ÒÔÙØ Ò Ð ÓÒ ÒÙ Ó Ò Ø ÒØ ÖÑÓ ÙÐ Ø ÓÒ ØÓÖØ ÓÒ ÁÅ µ Ñ ÙÖ Û Ò Ø ÐÓÙ Ô Ö Ü Ø Ý ØÛÓ ¹ ÒÙ Ó ÓÖ ÑÙÐØ ØÓÒ Ò Ð ½ º ÓØ Ö Ø Ö Ö Ù Ù¹ ÐÐÝ ÜÔÖ Ø Ö Ø Ó Ó Ø ØÓÖØ ÓÒ ÔÖÓ ÙØ ØÓ Ø ØÓØ Ð Ý Ø Ñ ÓÙØÔÙغ ÀÓÛ Ú Ö Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ØÓÖØ ÓÒ ÒÓØ Ð ÖÐÝ Ö Ð Ø ØÓ Ø Ô Ö ÒØ Ó µ ÙÖÓÔ Ò ÓÙ Ø Ó Ø ÓÒ ÌÀ ÓÖ ÁÅ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Ø Ó Ø Ú Ñ Ø Ó Ö ÒÓØ ÔÔÖÓÔÖ Ø ÓÖ Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ò Ù Ð ØÝ Ó ØÓÖØ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ö Ð Ø ÒÔÙØ Ò Ð Ù ÑÙ ÓÖ Ô º Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ØÓÖØ ÓÒ Ô Ò ÓÒ Ø Ö Ø Ö Ø Ó Ø ÑÙ ¹ Ð ÓÖ Ô Ò Ð Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ö ÔÖÓ¹ ÙØ ÓÒ Ý Ø Ñº Ì ÔÖÓÔ ÖØ Ó Ø ÙÑ Ò Ù ØÓÖÝ Ý Ø Ñ Ò Ô ÐÐÝ Ø Ñ Ò Ø Ú Ð Ó Ò ÒØ ÑÔÓÖØ Ò Û Ò Ú ÐÙ Ø Ò ØÓÖØ ÓÒ Ò ÐÓÙ Ô Ö Ö Ø ØÙØ ÓÒº ÅÓ Ø Ó Ø ØÙ Ð Ò Û Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ¹ ØÓÖØ ÓÒ Û Ø ÑÙ Ð Ò Ð Ö Ö ØÓ Ù Ð ØÝ Ø Ö ¹ ÓÐ Ó Ö ÒØ ØÝÔ Ó ØÓÖØ ÓÒ ¾ º Ì Ñ Ó ÓÙÖ ØÙ Ý ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ô Ö Ú Ö¹ Ò ØÛ Ò ÐÓÙ Ô Ö ÔÖ ÒØ Ò Ö ÒØ ØÓÖ¹ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø º Ì ÓÒ Ø ÛÓÖ ÓÒ Ý Ä Ú Ò Ö Ø Ðº Û Ó ØÙ Ø Ö Ø ¹ ØÙØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ö Ý ÐÓÙ Ô Ö Ò Ð ÓÖ Ø ÔÖÓØÓÓк ÁØ ÓÒ Ø Ò Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ô Ö Ú Ö¹ Ò ÓÖ Ñ Ð Ö ØÝ Ö Ø Ö Ø Ò Ø Ô Ö Ú ÕÙ Ð ØÝ ØÛ Ò ÐÓÙ Ô Ö ÙÖØ Ö Ò ÐÝÞ Û Ø ÑÙÐØ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ð Ò Å Ëµ Ø Ò ÕÙ º Ì Ø Ò ÕÙ

2 Ð ØÓ Ô Ö ÔØÙ Ð Ô Ò ÐÐÓÛ ØÓ Ö Ú Ð Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ñ Ò ÓÒ Ø Ø Ð Ø Ò Ö Ù ØÓ Ñ Ø Ö Ñ Ð Ö ØÝ Ù Ñ ÒØ º Ì Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ù ÓÖ Ô Ý Ð Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ñ Ò Ø Ñ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ð ÓÖ Ø Ò Ó Ø Ú Ñ Ø¹ Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø Ù Ø Ú Ñ ÙÖ º ËÙ ØÓÖ¹ Ø ÓÒ Ñ ØÖ ÓÖ ØÓÖØ ÓÒ Ù Ð ØÝ Ò ÔÖ Ö Ò Ö Ú Ð Ð Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º Ì DS Ñ ØÖ Ò Ø R nonlin ÔÖÓÚ Ý Ì Ò Ø Ðº ÓÖÖ Ð Ø Ø Ù Ð ØÝ Ó ØÓÖØ ÓÒ Ò ÑÙ Ð Ò Ô ¹ Ò Ð Ò Ó Ø Ú Ñ ÙÖ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö Øݺ Ò Ä ½¼ ÔÖÓÔÓ Ø Ä Ñ ØÖ ÜÔÐ Ò¹ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ Û Ø Ô Ö Ú ÔÖ Ö Ò ÓÚ Ö Ö¹ ÒØ ØÝÔ Ó ØÓÖØ ÓÒº ÇÙÖ Ò Ð Ó Ð ØÓ ÔÖÓÚ Ñ ØÖ Ð ØÓ Ð Ò Ô Ö Ú Ñ Ò ÓÒ Û Ø Ó ¹ Ø Ú ÓÒ Ý ÔØ Ò Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ó Ä Ú Ò Ö Ø Ðº ØÓ Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ú Ö Ò ÓÚ Ö Ð Ö Ô Ò Ð Ó ØÓÖØ Ò ÐÓÙ Ô Ö º ÅÓ Ð Ò Ø Ú ÓÖ Ó Ø Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ó ÐÓÙ ¹ Ô Ö Û ÐÝ Ù Û Ò ØÙ Ý Ò Ø Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ØÓÖØ ÓÒº ÌÛÓ Ñ Ò ÔÔÖÓ ÓÖ ÑÓ Ð Ò Ö Ù º ÁÒ Ø Ô Ý Ð ÔÔÖÓ Ø Ù Ó ÐÓ¹ Ð ÒÓÒÐ Ò Ö Ô ÒÓÑ ÒÓÒ ØÙ Ò Ð ØÓ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ð Û Ö ÔÖ ÒØ Ò ÒÓÒÐ Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÛÓ Ñ ÙÖ Ú Ö Ð Ó Ø ÐÓÙ ¹ Ô Ö Ö Ú Öº ÓÖ Ü ÑÔÐ ÃÐ ÔÔ Ð ½½ ÔÐ Ý Ø ÓÖ ØÓÖ Ø ÚÓ Ó Ð Ò ÙØ Ò ÓÖ Ø Ù Ô Ò¹ ÓÒ Ø Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ø ÚÓ Ó Ð ÔÐ ¹ Ñ Òغ Ì ÒÓÒÐ Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ Ö Ù Ò ÑÓ Ð Ó ÐÓÙ Ô Ö ½¾ ½ ½ ÓÒ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ð ¹ ØÖ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÒÐÙ Ò Ö ÒØ ÒÓÒÐ Ò Ö Ð¹ Ñ ÒØ º Ì ØÓÖØ ÓÒ ÒØÖÓ Ù Ý ÑÓ Ý Ò Ò Ø ÑÓ Ð Ø ÑÔÐ ØÙ Ó ÒÓÛÒ ÒÓÒÐ Ò Ö Ô ¹ Ö Ñ Ø Ö º ÁÒ Ø ÖØ Ð ÔÔÖÓ Ø ØÓÖØ ÓÒ ÑÓ Ð ÒÓØ Ô Ý ÐÐÝ Ö Ð Ø ØÓ ÐÓÙ Ô Ö ÙØ ÓÒ Ø Ò Ò ØÓÖØ ÓÒ ØÓ Ò ÓÖ Ò Ð Ò Ðº Ì ØÓÖØ ÓÒ Ø Ñ ÖÓÑ Ò Ö ØÖ ÖÝ ÁÒÔÙØ»ÇÙØÔÙØ ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ ÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ö ÓÙ ØÝÔ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ Ì Ò Ø Ðº ØÙ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ð ØÓÖØ ÓÒ Ù Ö Ò Ó Ø Ð ÔÔ Ò Ñ ÒØ ØÓ Ö Ñ Ð ØÓÖØ ÓÒ Ò Ö Ø Ò ÐÓÙ Ô Ö º Ò Ä ½¼ Ò Ö Ø Ö¹ ÒØ ØÓÖØ Ò ÑÙ Ð ÑÔÐ Ý ÑÓ Ý Ò Ø Á»Ç Ö Ð Ø ÓÒ ÐÓÒ Ö ÒØ ÑÓ Ø ÓÒ Ù Ì ÝÐÓÖ Ö Þ ÖÓ ÖÓ Ò ÓÒØ ÒÙ ØÝ ÓÖ ÓÙÖ Ö Ö º ÁÒ Ø ÔÖ ÒØ ØÙ Ý ÐÓ Ð ÔÔÖÓ Û ÔÖ ¹ ÖÖ º Ì Ø Ö ÔÔÖÓ Ó ÒÓØ ÓÒ Ø Ò ÑÓ ¹ Ð Ò Ò Ú Ù Ð ÒÓÒÐ Ò Ö Ô ÒÓÑ ÒÓÒ Ó Ö Ú Ö Ð Ø Ô Ý Ð ÑÓ Ð Ò ÙØ ÐÐÓÛ ØÓ ÑÓ Ð Ø Û ÓÐ ÐÓÙ Ô Ö Ð Óܺ ÁØ ÓÒ ØÛÓ Ø Ô Ó ÒØ Ø ÓÒ Ò ÝÒØ º Ì ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ø Ø Û ÔØ Ò Ø Ò ÕÙ ÔÖ ÒØ Ý ¹ Ö Ò ½ Ò ÑÓ Ý ÆÓÚ Ø Ðº ½ ÐÐÓÛ Ò Ø Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ö ÓÖ Ö Ö ÕÙ ÒÝ Ö ¹ ÔÓÒ Ö Ø Ö Þ Ò Ø Ý Ø Ñ Ú ÓÖº Ì ÝÒ¹ Ø Ø Ô ÒÚÓÐÚ Ø ÜÔ Ò ÓÒ Ó ÑÙ Ð ¹ Ò Ð ÓÚ Ö Ø Ó Ý Ú ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÑ Ò Û Ø Ø ÒØ Ö ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ ÓÖ Ö ÓÖ Ö ½ º Ì ÑÓ Ð Ò ÔÖÓ Ù Ö Ó Ö ÓÑÔÖÓÑ ØÛ Ò Ø Ô Ý Ð Ò Ø ÖØ Ð Ô¹ ÔÖÓ º Ö Ø Ø ÐÐÓÛ Ø ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÓÙ ¹ Ô Ö ÒÓÒÐ Ò Ö Ø Ð Ò ØÓ ÓÒØÖÓÐÐ Ð ÝÒ¹ Ø Ó Ø Ú ÓÖº Ë ÓÒ ÐÝ Ø ÜÔ Ò ÓÒ Ó Ø Ò Ð ÓÒ Ø Ó Ý Ú ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ÓÙÐ ÔÔÐ ØÓ Ø ÒÝ ÖØ Ð Á»Ç ØÖ Ò Ö ÙÒØ ÓÒº Í Ò Ø ÑÓ Ð Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ú Ö ÓÙ ØÝÔ Ó ÐÓÙ ¹ Ô Ö ÒÓÒÐ Ò Ö Ø Û Ø Ö ÒØ Ò Ò Ð Ú Ð ÔÓ Ð º Ì ÔÖ ÒØ Ô Ô Ö ÓÙ ÓÒ Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Û Ò ØÙ Ý Ò Ø ÒÓÒÐ Ò Ö ¹ Ø Ò Ö Ø Ý Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ó ØÛÓ Û Ý ÐÓÙ Ô Öº Ì Ö Ø Ô ÖØ ÓÒ ÖÒ Ø Ô Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÛ Ø Ö Ò ÛÓÓ Ö ÓÙÒ Ð º Ì Ò Ø Ò¹ Ø Ø ÓÒ Ò ÝÒØ Ó Ø ÛÓÓ Ö ÒÓÒÐ Ò Ö ÑÓ Ð Ö Ø Ð º Ò ÐÐÝ Ð Ø Ò Ò Ø Ø ÔÖ ÒØ ØÓ Ú Ð Ø ÓÙÖ ÔÖÓÔÓ ÝÒØ Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô ¹ Ö º Ì Ö Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ô Ò Ð Ó Ö ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ò Ø Ñ Ð Ö ØÝ Ð Ø Ò Ò Ø Ø Ö ÓÒ Ó Ò Ò Ø Ô Ö ÔØÙ Ð Ö ÙÐØ Û ÐÐ ÔÖ ÒØ Ð Ø Öº ¾º Ö Ø ÓÒ Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ¾º½º Ë Ô Ö Ø ÓÒ ÛÓÓ Ö»ØÛ Ø Ö Ò Ö ÓÖ ¹ Ò ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ØÙ Ý Ø ØÓÖØ ÓÒ Ò Ù Ý Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ø Ö Ø Ø Ô ÓÒ Ø Ò Ô Ö Ø¹ Ò Ø ØÛ Ø Ö Ò Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙØ ÓÒº Ê ÓÖ Ò ÓØ Û Ý ÑÙÐØ Ò ÓÙ ÐÝ ÛÓÙÐ Ú Ð ØÓ ÒØ Ö Ö¹ Ò ØÛ Ò Ö ÓÖ Ò º ÌÓ Ñ ÙÖ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ø ØÛ Ø Ö Ò Ø ÛÓÓ Ö ÓÙÒ Ð Ô Ö Ó Ò¹ Ø Ð ØÛÓ Û Ý ÐÓÙ Ô Ö Û Ö Ù Ò Ò ÓÙع Ó Ò Ò Ó Ñ Öº Ï ÐÐ ÐÓÙ Ô Ö ½ Ø Ö ÓÖ ÐÓÙ Ô Ö ÔÐ Ò Ø Ò Ó Ñ Ö Ò ÐÓÙ Ô Ö ¾ Ø ÓÒ ÓÙØ º ¹ ÐÐÝ Û Ö ÓÖ ÓÒ Ö Ú Ö Ó ÐÓÙ Ô Ö ½ Û Ð Ø Ò Ð ÖÓÑ Ø ÓÒ ÖÓ ÓÚ Ö ÓÙØÔÙØ Û ÒØ ØÓ Ø Ö Ú Ö Ó ÐÓÙ Ô Ö ¾ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ö Ô Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö Ð ØÖ Ð Ú ÓÖº ÓÖ Ü ÑÔÐ Û Ò Ñ ¹ ÙÖ Ò Ø ÛÓÓ Ö ÓÙÒ ÔÖ ÙÖ Ó ÐÓÙ Ô Ö ½ Ø ÐÓÛ Ô ÓÙØÔÙØ Û ÒØ ØÓ ÛÓÓ Ö ½ Ò Ø Ô ÓÙØÔÙØ Û ÒØ ØÓ ØÛ Ø Ö ¾º Í Ò Ø Ø Ò ÕÙ Ø ÓÙ Ø Ò Ø Ð ØÖ Ú ÓÖ Ó Ø Ö ÓÖ ÐÓÙ Ô Ö ÓÙÐ ÓÒ¹ Ö ÒØ Ð ØÓ Ø ÓÖ Ò Ð ÐÓÙ Ô Öº Ì Ö ÓÖ Ò Û Ö ÓÒ ÙØ Ò Ò Ò Ó Ñ Ö Óй ÐÓÛ Ò Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ö ÓÚ º Ì ÒÒÓÝ ËÝ ¹ Ø Ñ ¼¼ ÐÓÙ Ô Ö Û Ó Ò Ø ÛÓÓ Ö Ò ØÛ Ø Ö Ö Ú Ö Ö ÓÒ ÒØÖ º Ì Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ø Ö ÓÖ Ò Û Ö ÓÒ Û Ø Ó Ø Ü Î ¹ Ù Ó ÓÒ¹ Ú ÖØ Ö Û Ø ÑÔÐ Ò Ö ÕÙ ÒÝ Ó ½¼¼ ÀÞº ØÓ¹ Ø Ð Ó ½½ Ö ÒØ ÑÙ Ð Ò Ô Ü ÖÔØ Û Ö Ö ÓÖ Ù Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ô º

3 ÏÓÓ Ö Ö ÓÖ Ò ½» ºÊº ºË ¼ Ñ ÖÓ¹ Ô ÓÒ Ò ºÊº ºËº ¾ ÔÖ ÑÔÐ Ö Û Ö Ù ÓÒ Ø Ü Ó Ø Ö Ú Ö Ø Ø Ò Ó ¾ ÑѺ ÌÛ Ø Ö Ö ÓÖ Ò Ì Ü Ò ËØ Ø Ü È Ø Ø ØÙ Ó Ñ ÖÓÔ ÓÒ Û Ù Ø Ø Ò Ó ¾¼ Ñ ÓÒ Ø Ü Ó Ø ØÛ Ø Öº x(t) T 1 (x) T 2 (x) T 3 (x) x 1(t) x 2(t) x 3 (t) H 1 (f) H 2 (f) H 3 (f) y 1 (t) y 2(t) y 3 (t) + y(t) ¾º¾º ÆÓÒÐ Ò Ö ÛÓÓ Ö ÑÓ Ð Ì ÛÓÓ Ö ÑÓ Ð Ö ÙÐØ ÖÓÑ ØÛÓ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÝ Ø Ô Ø ÛÓÓ Ö ÒØ Ø ÓÒ Ò Ø ÝÒØ º ¾º¾º½º Á ÒØ Ø ÓÒ Ì ÒØ Ø ÓÒ Ô ÖØ ÓÒ Ø Ò Ø Ò ÐÝ Ó Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ú ÓÖ Ó Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙØ ÓÒº Ì Ñ Ø Ó ÓÒ Ø ÒÓÒÐ Ò Ö ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ñ Ø Ó ÔÖ ÒØ Ý Ö Ò ½ Ò ÑÓ Ý ÆÓÚ Ø Ðº ½ º Ì Ñ Ø Ó Ù Û Ôع Ò Ø ÒÔÙØ Ò Ð Ò ÐÐÓÛ Ø Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ò Ö ØÖ ÖÝ ÒÓÒÐ Ò¹ Ö Ý Ø Ñº Ö Ö ÔØ ÓÒ Ú Ò Ò Ø Ø ÓÒ ÙØ Ø Ñ Ø Ó ÙÐÐÝ Ö Ò ½ º Ì ÜÔÓÒ ÒØ Ð Û Ôع Ò Ò Ð x s (t) Ò Ö Ø Ò Ù Ø ÒÔÙØ Ò Ð Ó Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ý Ø Ñº Ì Ö ÓÖ ÓÙØÔÙØ Ò Ð y s (t) ÔÖÓ Ø ÖÓÙ Ø ÒÓÒÐ Ò Ö ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ÔÖÓ º Ì ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ ØÛ Ò y s (t) Ò x s (t) Û ÓÖÖ ¹ ÔÓÒ ØÓ Ø Ø Ñ ¹Ö Ú Ö x s (t) Û Ø Ò ÑÔÐ ØÙ ÑÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ù Ø Ø x s (t) ÓÒÚÓÐÚ Û Ø x s (t) Ð ØÓ Ö ÙÒØ ÓÒº Ì Ö ÙÐØ Ó Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ¹ ØÛ Ò Ø ÒÚ Ö ÐØ Ö x s (t) Ò Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ð y s (t) Ñ Ý ÔÐ Ø Ø Ó Ö¹ÓÖ Ö ÑÔÙÐ Ö ¹ ÔÓÒ h n (t) ÓÙÖ Ö ØÖ Ò ÓÖÑ ÒØÓ H n (f)º Ì Ö ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ú ÓÖ Ó Ö¹ÓÖ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ º H 1 (f) Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ Ó Ø Ð Ò Ö Ô ÖØ Ó Ø Ý Ø Ñ Ò ÓÖ Ö ÓÖ Ö n > 1µ Ø H n (f) ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÒÓÒÐ Ò Ö Ô ÖØ º ÁÒ ÓÙÖ Ø ÒØ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ô Ö ÓÖÑ Ý Ö ÓÖ Ò Ø Û ÔØ Ò ÔÐ Ý Ø ÖÓÙ Ø ÛÓÓ Öº Ý ÔÔÐÝ Ò Ø Ô Ö Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ñ Ò¹ Ø ÓÒ ÓÚ ÓÒÐÝ Ø ÛÓÓ Ö Ö Ú Ö ÔÐ Ý Ò Ò Ö ÓÖ Ò Ø Ò Ó Ñ Ö ÐÐÓÛ Ò ØÓ Ò¹ Ø Ý Ø Ú ÓÖ Ò Ô Ò ÒØÐÝ ÖÓÑ Ø ØÛ Ø Öº Ì ÒÔÙØ Û ÔØ Ò Û Ö ØÖ Ö ÐÝ Ø ØÓ ÓÚ Ö Ø Ö ¹ ÕÙ ÒÝ Ö Ò ÖÓÑ ½ ØÓ ¼¼ ÀÞ ÒÓÛ Ò Ø Ø Ø ÖÓ ÓÚ Ö ÙØ Ó Ö ÕÙ ÒÝ Ó Ø Ì ÒÒÓÝ ¼¼ ÐÓÙ ¹ Ô Ö ÓÙØ ½ ¼¼ ÀÞº ÈÐ Ý Ò Ò Ö ÓÖ Ò Ô Ö ÓÖÑ ÝÒ ÖÓÒÓÙ ÐÝ Ù Ò Ø Ó Ø Ü Î ¹ Ù Ó ÒØ Ö Ò ÓÖ Ö ØÓ ÐÐÓÛ Ø ÒÓÒÐ Ò Ö ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ÔÖÓ º Ì ÒÓÒÐ Ò Ö ÒØ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö ÓÖ Ö Ö ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ Ö Ø Ö Þ Ò Ø Ð Ò Ö Ò ÒÓÒÐ Ò Ö Ú ÓÖ Ó Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙ¹ Ø ÓÒ Û Ö ÒØÖÓ Ù ÒØÓ ÒÓÒÐ Ò Ö ÝÒØ ÔÖÓ º ¾º¾º¾º ËÝÒØ Ì ÝÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ò ÜÔ Ò Ò Ø ÒÔÙØ ¹ Ò Ð ÓÒ Ó Ý Ú ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ½ º Ì Ý... T n (x) x n(t)... H n (f) y n(t) ÙÖ ½º ÆÓÒÐ Ò Ö ÛÓÓ Ö ÑÓ Ð Û Ø Ý Ú ÔÓÐÝÒÓ¹ Ñ Ð T n(x) Ò Ö ÓÖ Ö Ö ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ H n(f) x(t) Ø ÒÔÙØ Ò Ð y(t) Ø ÓÙØÔÙØ Ò Ð Ò n Ø ÓÖ Ö Ø Ò Ø Ú ÐÙ ÖÓÑ 1 ØÓ Nº ÓÖÑ ÕÙ Ò Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ð Ò Ý Ø Ö Ð Ø ÓÒ T n (x) = 2xT n 1 (x) T n 2 (x) Û Ø n = 2, 3,..., Ò Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ T 0 (x) = 1 Ò T 1 (x) = xº Ì Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÐÐÓÛ Ò Ý Ò ÙÒ ÕÙ ÜÔ Ò ÓÒ ÔÖÓ ÙÖ º Ì ÜÔ Ò ÓÒ Ó Ø ÑÙ Ð Ò Ð ÓÒ Ø ÔÓÐݹ ÒÓÑ Ð Ø Ò ÓÑ Ò Û Ø Ø ÒØ Ö ¹ ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ H n (f) Ö Ø Ö Þ Ò Ø ÛÓÓ Ö ¹ Ú ÓÖº ÙÖ ½ ÓÛ Ø ÐÓ Ö Ñ ÐÐÙ ØÖ Ø Ò Ø ÒÓÒ Ð Ò Ö ÑÓ Ð Ù ÓÖ Ø ÝÒØ Ó Ø ÛÓÓ Öº Ì ÒÓÒÐ Ò Ö ÝÒØ ÔÖÓ ÐÐÓÛ ØÓ Ñ¹ ÙÐ Ø Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ú ÓÖ Ó Ø ÛÓÓ Ö Ü Ø Ý ÒÝ ÒÔÙØ Ò Ðº ¾º º Ê ÓÑÔÓ Ø ÓÒ Ò ÙÖ Ð Þ Ø ÓÒ Ì Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ø ÓÑ Ò ¹ Ø ÓÒ Ó Ø ØÛ Ø Ö Ö ÓÖ Ò Ò Ø ÛÓÓ Ö ÒÓÒÐ Ò Ö ÑÓ Ðº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø ÔÖÓØÓÓÐ ÒØÖÓ Ù Ý Ä Ú Ò Ö Ø Ðº Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÓÙÐ Ú ÐÙ Ø Ò Ð Ø Ò Ò ÖÓÓѺ Ó ½ Ï Ú ÒÓ Ø ØÓÖÝ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÒÝ Ó Ø ÐÓÙ Ô Ö ØÓÖØ ÓÒ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ò Ø Ö Ù ¹ Ø Ú Ø ÓÒ ÑÙ Ö ÔÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Û Ö Ð Þ Ø Ò ÓÖ Ñ Ø Ó Ó Ø Ø Ò ØÓÖØ ÓÒ Ò Û Ý Ø Ø Ñ Ò Ò ÙÐ ØÓ Ø Ð Ø Ò Ö Ò Ø ÒÚ ¹ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ Û Ø Ô Ö ÒØ Ò º ÓØ ½ ÜÔÐ Ò Ø Ø Ø ÖÓÓÑ Ö Ø Ö Ø ÓÙÐ Ú ÓÑ Ñ Ò Ø ÓÒ ÖØ Ò ØÓÖØ ÓÒ ÔÖÓ ÙØ ÓÖ ÓÙÐ Ò Ò ÓÑ ÓØ Ö º Ò Û Ö Ó Ø ÖÓÓÑ Ò Ù Ò Ó Ö ØÙ Ø Ù Ð ØÝ Ó ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö ØÓÖØ ÓÒ Ó ÐÓÙ Ô Ö Ò Ð Ø Ò Ò ÖÓÓÑ Ò ÃÖ ØÓ Ö Ò Ø Ðº ½ Ú ÐÙ Ø Ø ÔÖ Ö Ò Ó ØÓÖØ Ò ÐÓÙ Ô Ö Ò ØÝÔ Ð ËÛ Þ Ð Ú Ò ÖÓÓÑ º Ú Ò Ø ÓÙ Ò Ó Ö ÓÖ Ò ÛÓÙÐ ÔÔ Ö ÑÓÖ ÔÖ Ò Ø ÖÑ Ó Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ØÓÖ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Û Ø Ò ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ô Ö Ú ØÓÖØ ÓÒ Ò ÒÓÖÑ Ð Ò Ö Ð Ø Ð Ø Ò Ò ÒÚ ¹ ÖÓÒÑ Òغ ÌÓ Ð ØÓ ÓÑÔ Ö Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ø Ý ÛÓÙÐ Ò Ð Ø Ò Ò ÖÓÓÑ Ø ÙÖ Ð Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÔÔÐ ØÓ Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ¹ Ò Ð º Ì Ñ Ø Ó ÓÒ Ø Ò ÓÒÚÓÐÚ Ò Ò Ò Ó

4 0,08 Û Ø Ø ÑÔÙÐ Ö ÔÓÒ Ó Ø Ñ ÖÓÓѺ Ì Ñ Û ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Û Ô Ö¹ Ú Ñ Ð ÖÐÝ ØÓ Ø ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Öº Amplitude 0 0,08 real output model output Time ÙÖ º ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÛ Ò ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÓÙØÔÙØ Ò Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÓÙØÔÙØ ÓÖ Ø Ñ ÑÔÐ Ó ÑÙ Ð ÒÔÙØ Ò Ðº Ò Ð Û Ø ÖÓÓÑ ÑÔÙÐ Ö ÔÓÒ Áʵ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø ÖÓÓÑ Ö Ú Ö Ö Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ð ¹ Ò ØÓ Ö Ð Ø Ò ÙÖ Ð ÓÒØ Òغ ÁÒ Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ò Ò Ó ØÛ Ø Ö Ö ÓÖ ¹ Ò Ò ÛÓÓ Ö ÑÓ Ð ÓÖ Û Ø ÒØ Ø ÓÒ ÓÒ Ò Ò Ò Ó ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ Ý ÓÒÚÓÐÚ Ò Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ò Ð Û Ø Ø ÁÊ Ó Ø ÖÓÓÑ Ø Ö ÙÐØ ÐÓ ØÓ Ø Ò Ð Ø ÛÓÙÐ Ö Ò Ø ÖÓÓÑ Û Ò ÔÐ Ý Ø ÖÓÙ Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ ¹ Ô Öº ÙÖ ¾ ÙÑÑ Ö Þ Ø Û ÓÐ ÔÖÓ Ó Ö Ø ÓÒ Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ò Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Ò ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Öº º Î Ð Ø ÓÒ Ó ÔÖÓØÓÓÐ º½º Ç Ø Ú Ú Ð Ø ÓÒ ÌÓ Ú Ð Ø Ø ÝÒØ ÔÖÓ ÛÓÓ Ö ÑÓ Ð ÓÙع ÔÙØ Ö ÓÑÔ Ö ØÓ ØÙ Ð ÛÓÓ Ö ÓÙØÔÙØ Û Ò ÓØ Ö Ü Ø Ý Ø Ñ Ò Ð º À Ö ÔÖ Ð Ñ¹ Ò ÖÝ ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ñ ÓÚ Ö ÓÙÖ Ù Ó ÑÔÐ º Ì ÑÓ Ð ÓÖ Ö Ø ØÓ Ú Ò ÓÖ Ø ÛÓÓ Ö ÝÒØ ¹ º Ì ÓÙÖ ÑÙ Ð Ñ Ø Ö Ð Ö Ø Ò Ö Ñ Ð ÚÓ Ö ÓÖ Ò Ò Ò Ó Ñ Ö ¾º Ó Ö Ö Ò Ó Ù ÖÖ ÖÓ Ê ÕÙ Ñ µ Ð Ð Ñ٠Ϻ º ÅÓÞ ÖØ ÐÙØ ÉÙ ÖØ Ø µ º¾ Ù Ø Ö Û Ø Ñ Ð ÚÓ Ê È ÓÒ Ö Ò ÑÓØ Ö µ º º Ò Ó Ø Ú ÖÖÓÖ Ö Ø Ö ÓÒ Ø Ö Ð Ø Ú Ñ Ò ÕÙ Ö ÖÖÓÖ ÅË µ ØÛ Ò Ø Ö Ð ÓÙØÔÙØ y R [i] Ò Ø ÑÓ Ð ÓÙØÔÙØ y S [i]º Ì Ö Ð Ø Ú Ñ Ò ÕÙ Ö Ö¹ ÖÓÖ Ú Ö ÓÚ Ö ÐÐ Ø ÑÔÐ º ÓÖ Ø ÓÙÖ ÑÙ ¹ Ð Ü ÖÔØ Ø Ú Ö ÅË ÓÙØ 5%º Ì ÅË Ú ÐÙ ÓÛ ÓÓ Ö Ñ ÒØ ØÛ Ò Ø ÛÓÓ Ö ÝÒØ Ò Ø ØÙ Ð ÛÓÓ Ö ÓÖ ÑÙ Ð Ò Ð º Ú Ù Ð Ü ÑÔÐ ÙÖ ÔÐ Ý ÓØ Ö ÓÖ Ò ÝÒØ Þ Ø ÑÔÓÖ Ð Ò Ð º º¾º È Ö ÔØÙ Ð Ú Ð Ø ÓÒ ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ø Ô Ð Ø Ò Ò Ø Ø ÓÒ Ø Ò ÓÑÔ Ö Ò Ò ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö ÓÖ Ò Ò ØÙ Ð ÖÓÓÑ Ò Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÓÒÚÓÐÚ º¾º½º ÈÖÓ ÙÖ ÌÓ Ú ÐÙ Ø Ö Ò Û Ô Ö Ú ØÛ Ò ¹ ØÙ Ð Ò Ú ÖØÙ Ð Ø ÑÙÐ Ò Ø Ø Û ÓÒ ÙØ º ÓÖ ØÖ Ð Ø Ð Ø Ò Ö Ö Ø Ö ÓÙÒ º Ì ÓÙÒ Ò Û Ö Ö Ô Ø Ú ÐÝ Ò ØÙ Ð Ò Ú ÖØÙ Ð Ø ÑÙÐÙ Ò Ø ÓÙÒ Û ÓÖ º Ì Ø ÓÒ Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ò Û ÒØ Ð ØÓ ÓÖ ØÓ º ÓÖ ÑÙ Ð Ü ÖÔØ ÐÐ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Û Ö Ú ÐÙ Ø º Ì ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ò Û Ö ÔÖ ÒØ ØÓ Ø Ð Ø Ò Ö Ò Ö Ò ÓÑ ÓÖ Öº ÓÖ Ð Ø Ò Ö Ø ÒØ Ö Ø Ø ÓÒ Ø Ó ½ ØÖ Ð Ü ÖÔØ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ µ ÔÖ ÒØ Ò Ö ÒØ Ö Ò ÓÑ ÓÖ Ö º Ì Ú Ð Ø ÓÒ Ø Ø Û Ô Ö ÓÖÑ Ù Ò Ø Ñ ÓÙÖ ÑÙ Ð Ü ÖÔØ ÓÖ Ø Ó Ø Ú Ú Ð Ø ÓÒ ÔÐ Ý Ø Ö Ý Ø ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÓÖ Ý Ø Ù¹ Ö Ð Þ Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Öº ØÙ Ð Ø ÑÙÐ Ö ÓÖ Ò Ó Ø Ì ÒÒÓÝ ¼¼ Ò Ù Ø Ð Ð Ø Ò Ò ÖÓÓÑ Û Ø Ø ¹ÇÊÌ Ò¹ ÙÖ Ð Ö ÓÖ Ò Ø Ò ÕÙ º Ì Ø Ò ØÛ Ò Ø Ñ ÖÓÔ ÓÒ Ò Ø ÐÓÙ Ô Ö Û ¾º¾¼ Ѻ Ì Ö ÓÖ Ò Û Ö Ø Ó Ñ Ý Ä Ú Ò Ö Ø Ðº ¾¼ º Ú ÖØÙ Ð Ø ÑÙÐ ÑÙ Ð Ü ÖÔØ Ô Ø ÖÓÙ Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÔÖÓ º ÌÓ ÔÔÐÝ Ø Ñ ÖÓÓÑ Ö Ø Ö Ø Ø Ò ÙÖ Ð ÁÊ Û Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö ÓÖ Ò Ø ¹ ØÙ Ð ÖÓÓÑ Û Ò ÔÐ Ý Ò Û ÔØ Ò º ÌÛ ÐÚ ÒÓÖÑ Ð Ö Ò Ð Ø Ò Ö ØÓÓ Ô ÖØ Ò Ø Ð Ø Ò Ò Ø Øº Ì Ý Û Ö Ñ Ñ Ö Ó Ø Ð ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ØÙ ÒØ º Ä Ø Ò Ò Ø Ø Û Ö ÓÒ ÙØ Û Ø Ù Ö ÒØ Ö Ñ Ó Ú ÖØÙ Ð ÙØØÓÒ º ÙÖ Ò ØÖ Ð Ø Ø Ö ÓÙÒ Û Ö Ù Ú ÐÝ ÔÐ Ý ØÓ Ø Ð Ø Ò Ö Û Ó ÓÙÐ Ø Ò Ð Ø Ò ØÓ ÒÝ Ó Ø ÓÙÒ Ñ ÒÝ Ø Ñ Ø Ý Û ÒØ Ý Ð Ò ÓÒ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ùع ØÓÒº Ä Ø Ò Ò Ø Ø Û Ö ÖÙÒ Ò ÓÙÒ ÔÖÓÓ ÖÓÓÑ Ò Ø Ù Ó Ø ÑÙÐ Û Ö Ö ÔÖÓ Ù Ø ÖÓÙ ¹ Ô ÓÒ ËØ Ü ËÊ Ä Ñ ÈÖÓ ÓÒ Ðµº Ì ¹ Ô ÓÒ Ö Ø ØÙØ ÓÒ ÓÑÑÓÒÐÝ Ù Ø Ò ÕÙ Û ÔÔ Ö ØÓ ÓÓ ÓÑÔÖÓÑ ØÛ Ò ÒÙÑ ÖÓÙ Ô Ö Ñ Ø Ö ØÓ ÓÒØÖÓÐÐ ÙÖ Ò Ø ÐÓÙ Ô Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒº Ì ØÓÖØ ÓÒ Ó Ø Ô ÓÒ Û ¹ ÙÑ ÐÓÛ ÒÓÙ ÓÑÔ Ö ØÓ Ø ÐÓÙ Ô Ö ÓÒ º º¾º¾º Ê ÙÐØ Ì Ø Ø Ö ÙÐØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø Ô Ö ÒØ Ó Ö Ø Ò Û Ö Ú Ò Ý Ð Ø Ò Ö º Ì Ð Á ÔÐ Ý Ø ÓÖ Ó Ù Ø Ò Ø ÜÔ Ö Ò Ò Ø Ú Ð¹ Ù Ø ÓÒ Ó Ù Ó Ø ÑÙÐ º Ý Ú Ö Ò Ø ÓÖ ÓÚ Ö Ú ÖÝ Ð Ø Ò Ö Ø Ø Ø Ð ØÓ ¾± Ó Ö Ø Ò¹ Û Ö Û Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó ½ ±º Ä Ø Ò Ö ½¾ Ò ÐÝ ØÖ Ò Ð Ø Ò Ö Ò Ù Ó Ú ÐÙ Ø ÓÒº À ÓÖ ÓÛ Ø Ø ÓÙÖ Ø Ò ÕÙ Ó Ö Ø ÓÒ Ó Ú ÖØÙ Ð

5 Actual loudspeaker Crossover Crossover Actual recording Actual room S tweeter Comparison Nonlinear Synthesis S woofer + Virtual loudspeaker Auralization Virtual recording Swept sine Crossover Identification ÙÖ ¾º ÈÖÓØÓÓÐ Ó Ö Ø ÓÒ Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö ÖÓÑ ÑÙ Ð Ò Ð ØÓ Ò ÙÖ Ð Þ Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ñ Ó ØÛ Ø Ö Ö ÓÖ Ò Ò ÛÓÓ Ö ÑÓ Ðº ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Ø ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ö ÓÖ Ò º ÐÓÙ Ô Ö ÒÓØ Ô Ö Ø Ò Ö Ò Ö Ñ Ò ¹ ØÛ Ò Ú ÖØÙ Ð Ò Ò ØÙ Ð Ø ÑÙÐÙ º Ì Ð Ø Ò Ö ÜÔ Ö Ò ÓÙÐ Ú ÖÝ ÐÔ ÙÐ Ò ÑÔÖÓÚ Ò Ø ÔÖÓ¹ ÙÒØ Ð ÛÓÙÐ ÒÓØ Ð ØÓ Ø Ø Ø Ö Ò ØÛ Ò Ò ØÙ Ð Ò Ú ÖØÙ Ð Ø ÑÙÐÙ º Ì ÔÙÖÔÓ Ó ÓÙÖ ØÙ Ý ÓÒ Ø Ò Ú ÐÙ Ø Ò ÐÓÙ Ô Ö ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö Ø Û Ø Ô Ò Ð Ó Ð Ø Ò Ö ÒÓØ Ô Ð Þ Ò ÐÓÙ Ô Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒº Á Ø ÓÖ Ñ Ý Ð Ø Ò Ö ½¾ Ö ÑÓÚ Ø Ø Ø Ö ÙÐØ ÐÐ ØÓ ± Û Ø Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó ± Û ÓÒ ÖÑ Ø Ø ÓÖ Ð Ø Ò Ö Û Ø ÒÓÒ Ò Ñ ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ø Ö ÒÓ Ò ÒØ Ô Ö Ú Ö Ò ØÛ Ò Ò ØÙ Ð Ò Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Öº º È ÊËÈ ÌÁÎ Ë Ì ÔÖ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ö Ø Ò Ô Ò Ð Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ñ ØÓ Ò ÒØ ØÓÓÐ ØÓ Ú ÐÙ¹ Ø Ø ØÓÖØ ÓÒ Ó ÐÓÙ Ô Ö º ÓÖ Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒÐ Ò Ö Ø Ò Ö Ø Ý Ø ÛÓÓ Ö Ö Ø ØÙ¹ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÔÖÓØÓÓÐ ÐÐÓÛ ØÓ Ô Ö Ø Ø ÛÓÓ Ö Ò ØÛ Ø Ö Ö Ø ÓÒ ØÓ ÑÓ Ð Ø ÛÓÓ Ö Ú ÓÖ Ù Ò ÒÓÒÐ Ò Ö ÒØ Ø ÓÒ Ò ÝÒØ Ò Ò ÐÐÝ ØÓ ÙÖ Ð Þ Ø Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ò Ðº Ì ÔÖ Ð Ñ Ò ÖÝ Ð Ø Ò Ò Ø Ø Ò Ø Ø Ø Ø Ù¹ Ö Ð Þ Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ú ÖÝ Ñ Ð Ö ØÓ Ø ¹ ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Öº Ì ÔÖ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ ÐÐÓÛ Ù ØÓ ÑÙÐ Ø Ø Ö Ø ØÙØ ÓÒ Ó Ò ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Öº Ì Ñ Ó ÓÙÖ ØÙ Ý ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÐÓÙ Ô Ö ÒÓÒÐ Ò Ö Ø Ò Ø ÔÖÓØÓÓÐ Ð Ó ÐÐÓÛ ØÓ Ú Ø Ì Ð Áº ËÓÖ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ù Ó Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ð Ø Ò Öº Ä Ø Ò Ö Ù Ó Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÜÔ Ö Ò ËÓÖ ±µ ½ ÆÓÒ º ¼ ¾ Å ÙÑ º ¼ ÆÓÒ º Å ÙÑ º ÆÓÒ º Å ÙÑ º ÆÓÒ º ÆÓÒ ¼º¼¼ ÆÓÒ º¾ ½¼ ÆÓÒ ¾º ¼ ½½ Å ÙÑ ¾º ¼ ½¾ Î ÖÝ À º ¼ ÖÓÑ Ø ØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ò Ö Ø Ú Ö Ð Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Û Ø Ö ÒØ ÒÓÒÐ Ò Ö ØÝ ØÝÔ Ò Ð Ú¹ Ð º Ì ÒÓÒÐ Ò Ö ÛÓÓ Ö ÑÓ Ð Ñ Ó Ú Ö Ð Ö Ò Ö ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÓÒÐ Ò Ö ØÝ ÓÖ Ö Ó Ø Ñ ÓÑ Ò Ò ÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ó Ø Û Ø Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ö ÔÓÒ º Ö Ò Ò ÑÓ Ý Ò Ò Ò ÓÖ Ö Ù Ò Ø Ò Ù Ò Ó Ô ÓÖ Öº ÇÙÖ ÔÖÓ Ø ÒÓÛ ØÓ Ù Ö ÒØ Á»Ç ÒÓÒÐ Ò Ö Ö ¹

6 Ð Ø ÓÒ Ó Ö Ò Ö ÒØ ÒÓÒÐ Ò Ö ØÝ ØÝÔ º Í Ò Ø ÜÔ Ò ÓÒ ÓÒ Ý Ú ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø ÔÓÐÝÒÓÑ ¹ Ð Ñ Ý ÒØ Ò Ø Ò ÒÖ ÓÖ Ö Ò Ø ÛÓÓ Ö ÑÓ Ðº Ì Ö ÙÐØ Ò Ø Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Ñ Ó ØÛ Ø Ö Ö ÓÖ Ò Ò ÓÒ¹ ØÖÓÐÐ ØÓÖØ Ò ÛÓÓ Ö º ÌÓ Ú ÐÙ Ø ÐÓÙ Ô Ö ÒÓÒÐ Ò Ö Ø Ð Ö Ô Ò Ð Û ÐÐ Ö Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ ØÙ Ý Ò Ù ØÓÖÝ Ô ÓÒØ Ò Ò Ñ ÒÝ Ö ÒØ ØÓÖØ Ò ÐÓÙ Ô ¹ Ö º ÇÒ Ø Ô Ò Ð Ö Ø Ð Ø Ò Ò Ø Ø Û ÐÐ ÓÒ ÙØ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø Ô Ö Ú Ö Ò ¹ ØÛ Ò ÐÓÙ Ô Ö º Ì Ô Ö ÓÑÔ Ö ÓÒ Ø Ø Ò Ö Ñ Ø Ó ÐÐÓÛ Ò Ñ ÙÖ Ó Ñ Ð Ö ØÝ ØÛ Ò Ô Ö Ó Ø ÑÙÐ º Ï Ò Ú ÐÙ Ø Ò Ð Ö Ô Ò Ð Ø Ñ Ø Ó ÒÓØ Ù Ø Ð º Ì Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ö Ô Ò Ð Ó Ú ÖØÙ Ð ÐÓÙ Ô Ö Û ÐÐ ÓÒ¹ ÙØ Û Ø Ø Ñ Ø Ó Ó ÓÑÔ Ö ÓÒ ØÓ Ö Ö Ò ¾½ ¾¾ ¾ º Ì Ñ Ø Ó ÓÒ Ø Ò ÔÖ ÒØ Ò ÓÒ ØÖ Ð Ö Ö Ò Ø ÑÙÐÙ Ò Ø Ö ÓÑÔ Ö ÓÒ Ø ÑÙÐ º Ì Ð Ø Ò Ö ØÓ ÓÓ Û Ó Ø ÓÑÔ Ö ÓÒ Ø ÑÙÐ Ø ÑÓ Ø Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ö Ö¹ Ò º ÓÖ Ø ÒØ Ö Ø Ø Ú ÖÝ Ø ÑÙÐÙ ÔÔ Ö Ø Ö Ö Ò Û Ó Ö Ø ÔÓ Ð ØÝ ØÓ ÓÒ ÙØ Ø Ø Ò Ú Ö Ð ÓÒ º Ì Ö ÙÐØ Ò Ñ Ð Ö ØÝ Ø Û ÐÐ Ø Ò Ò ÐÝÞ Û Ø Å Ë Ø Ò ÕÙ ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ñ Ò ÓÒ Ó Ø ØÓÖ¹ Ø ÓÒ Ô º ÒÓÛÐ Ñ ÒØ Ì ÙØ ÓÖ Ö Ö Ø ÙÐ ØÓ Ø Ð Ø Ò Ö Û Ó ØÓÓ Ô ÖØ Ò Ø Ð Ø Ò Ò Ø Øº Ê Ö Ò ½ º Þ ÖÛ Ò º ÎÓ Ú ÐÐÓ Ëº Ð Ü Ò ÖÓÚ º Ì Ö ÓÚ ÅÙÐØ ØÓÒ Ø Ø Ò Ó ÓÙÒ Ý Ø Ñ ÓÑÔÓ¹ Ò ÒØ ¹ ÓÑ Ö ÙÐØ Ò ÓÒÐÙ ÓÒ È ÖØ ½ À ØÓÖÝ Ò Ì ÓÖݺ º Ù Ó Ò º ËÓ ¾¼¼½µ ½¼½½¹½¼ º ¾ ź È ØÖ ¹Ä ÖÑ Åº ÇØ Ð Âº Ä ÑÑ Ò Ñ È Ý Ó ¹ ÓÙ Ø Ø Ø ÓÒ Ø Ö ÓÐ Ó ØÖ Ò ÒØ ÒØ ÖÑÓ ÙÐ ¹ Ø ÓÒ ØÓÖØ ÓÒº º Ù Ó Ò º ËÓ ¾ ½ ¼µ ¹½¼ º ź º Ó Ö º ºÂº Æ Ñ Ö Àº Ë ÙÖ Ö Ïº º ÖÙÝÚ Ø ÝÒ ºÀº ËÐÙÑÔ Çº º À ÖÑ ÒÒ Ù Ð ØÝ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö ØÓÖØ ÓÒ Ò ÐÓÙ Ô Ö º ÈÖÓº ½¼ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ñ Ø Ö Ñ ½ º ºÌº Ì Ò º ºÂº ÅÓÓÖ Æº ÖÓÚ Ì Ø Ó ÒÓÒÐ Ò Ö ØÓÖØ ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ö Ú ÕÙ Ð ØÝ Ó ÑÙ Ò Ô Ò Ð º º Ù Ó Ò º ËÓ ½ ¾¼¼ µ ½¼½¾¹ ½¼ ½º º Ê Ù Ð Âº ÓÒ Ò Åº Ì Ò Ö Åº Ã Ö Ð Ò Ò È Ö ÔØ ÓÒ Ò Ô Ý Ð Ú ÓÖ Ó ÐÓÙ Ô Ö ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö Ø Ø Ö ÕÙ Ò Ò ÐÓ Ú º Ö Ü Ò¹ ÐÓ ÙÖ º ÈÖÓº ½¾ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ñ Ø Ö Ñ ¾¼¼ º ź Ä Ú Ò Ö Èº À ÖÞÓ Ëº Å ÙÒ Ö ÓÑÔ Ö Ø Ú Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó ÐÓÙ Ô Ö Ò Ð Ø Ò Ò ØÙ Ø ÓÒº º Ó٠غ ËÓº Ñ ½¾ ¾¼¼ µ ¹ º ź Ä Ú Ò Ö Ëº Å ÙÒ Ö Èº À ÖÞÓ Á ÒØ Ø ÓÒ Ó ÓÑ Ô Ö ÔØÙ Ð Ñ Ò ÓÒ ÙÒ ÖÐÝ Ò ÐÓÙ Ô Ö Ñ Ð Ö Ø º º Ó٠غ ËÓº Ñ ½¾ ¾¼¼ µ ½ ¹ ½ º ºÌº Ì Ò º ºÂº ÅÓÓÖ Æº ÖÓÚ ÎºÎº Å ØØ Ð ÈÖ Ø Ò Ø Ô Ö Ú ÕÙ Ð ØÝ Ó ÒÓÒÐ Ò ÖÐÝ ¹ ØÓÖØ ÑÙ Ò Ô Ò Ð º º Ù Ó Ò º ËÓ ¾ ¾¼¼ µ ¹ ½½º ºÊº ĺϺ Ä Ù ØÓÖÝ Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ÒÓÒÐ Ò¹ Ö ØÓÖØ ÓÒ ¹ Ì ÓÖݺ ÈÖÓº ½½ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Æ Û ÓÖ ¾¼¼ º ½¼ ĺϺ Ä ºÊº Ù ØÓÖÝ Ô Ö ÔØ ÓÒ Ó ÒÓÒ¹ Ð Ò Ö ØÓÖØ ÓÒº ÈÖÓº ½½ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Æ Û ÓÖ ¾¼¼ º ½½ Ϻ ÃÐ ÔÔ Ð ÄÓÙ Ô Ö ÒÓÒÐ Ò Ö Ø ¹ ÝÑÔØÓÑ Ô Ö Ñ Ø Ö Ù º ÈÖÓº ½½ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Æ Û ÓÖ ¾¼¼ º ½¾ ʺ Ë Ñ ØØ Ù Ð ØÝ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö ÐÓÙ Ô Ö ¹ ØÓÖØ ÓÒ º ÈÖÓº Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ È Ö ½ º ½ ʺ ÃÖ ØÓ Ö Ò Åº ÃÐ Ò Ö º Î Ø ÐÐ ËÙ ¹ Ø Ú ÐÝ Ô Ö Ú ÓÙÒ ÕÙ Ð ØÝ Ò Ù Ó Ý Ø Ñ ÙÒØ ÓÒ Ó ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÒÙÑ Ö Ó ÐÓÙ Ô Ö Ù Ò ÔÐ Ý º ÈÖÓº ½¼ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ È Ö ½ º ½ Ϻ ÃÐ ÔÔ Ð ËÔ Ö ÙÖ Ð Þ Ø ÓÒ ¹ ËÙ Ø Ú Ú Ð¹ Ù Ø ÓÒ Ó ÒÓÒÐ Ò Ö ØÓÖØ ÓÒº ÈÖÓº ½½¼Ø Ë ÓÒ¹ Ú ÒØ ÓÒ Ñ Ø Ö Ñ ¾¼¼½º ½ º Ö Ò Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ó ÑÔÙÐ Ö ¹ ÔÓÒ Ò ØÓÖØ ÓÒ Û Ø Û Ôع Ò Ø Ò ÕÙ º ÈÖÓº ½¼ Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ È Ö ¾¼¼¼º ½ º ÆÓÚ Äº Ë ÑÓÒ º à РȺ ÄÓØØÓÒ ÆÓÒÐ Ò¹ Ö Ý Ø Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ù Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð Û ÔØ¹Ë Ò Ò Ðº ÈÖÓº ¾¼½¼ Á ÁÒغ ÓÒ º ÓÒ ÁÒ ØÖÙÑ ÒØ Ø ÓÒ Ò Å ÙÖ Ñ ÒØ ¾¾¾¼¹¾¾¾ º ½ º ÆÓÚ Äº Ë ÑÓÒ Èº ÄÓØØÓÒ Âº Ð ÖØ Ý¹ Ú ÑÓ Ð Ò ÝÒ ÖÓÒ Þ Û ÔØ Ò Ñ Ø Ó Ò ÒÓÒÐ Ò Ö Ù Ó Ø ÑÓ Ð Ò º ÈÖÓº ½ Ø ÁÒغ ÓÒ º ÓÒ Ø Ð Ù Ó Ø Ü¹½¼µ Ö Þ ¾¼½¼º ½ º º Ó ÇÒ Ø Ò Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ò Ú Ð¹ Ù Ø ÓÒ Ó ÐÓÙ Ô Ö º ÈÖÓº Ø Ë ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Æ Û ÓÖ ½ º ½ ʺ º ÓØ Ù Ð Ø Ú º Ó Ø Ú Ñ ÙÖ ¹ Ñ ÒØ Ò Ø Ð ØÖ Ð Ò Ð Ô Ø º ÈÖÓº Ø Ë ÓÒ¹ Ö Ò Ï Ò ØÓÒ ½ º ¾¼ ź Ä Ú Ò Ö Ëº Å ÙÒ Ö Èº À ÖÞÓ È Ö ÔØÙ Ð Ò Ô Ý Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÑÓÒ Ð Ö Ô Ò Ð Ó ÐÓÙ Ô Ö º ÈÖÓ ÓÖÙÑ Ù Ø ÙÑ Ù Ô Ø ¾¼¼ º ¾½ Ⱥ º Š٠˺ Å ÙÒ Ö Èº À ÖÞÓ º ÖÓÙ Ø ³ Ù ÒÝ Åº Ä Ú Ò Ö Å Ó Ø Ø ÔØ Ð³ ÐÙ Ø ÓÒ Ô Ö ÔØ Ú ³ÙÒ Ö Ò ÒÓÑ Ö Ø ÑÙÐ Ù Ó ÔÔÐ Ø ÓÒ ÙÜ Ò ÒØ ÓÙ Ø ÕÙ º ÈÖÓº ½¼ Ñ ÓÒ Ö Ö Ò ³ ÓÙ Ø ÕÙ ÄÝÓÒ ¾¼½¼º ¾¾ Ⱥ º Š٠˺ Å ÙÒ Ö Èº À ÖÞÓ Åº Ä Ú Ò Ö º ÖÓÙ Ø ³ Ù ÒÝ Ð Ø Ò Ò Ø Ø Ñ Ø Ó ØÓ Ú Ð¹ Ù Ø Ø Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ð Ö Ø Ó Ø ÑÙÐ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ ØÓ ÐÓÙ Ô Ö º ØÖ Ø Âº Ó٠غ ËÓº Ѻ ½¾ ¾¼½¼µ ¾ ¹¾ º ¾ Ⱥ º Š٠˺ Å ÙÒ Ö Èº À ÖÞÓ Åº Ä Ú Ò Ö º ÖÓÙ Ø ³ Ù ÒÝ Ð Ø Ò Ò Ø Ø Ñ Ø Ó ØÓ Ú Ð¹ Ù Ø Ø Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ð Ö Ø Ó Ø ÑÙÐ ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ ØÓ ÐÓÙ Ô Ö º º Ó٠غ ËÓº Ѻ ËÙ Ñ ØØ µº

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð

Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð Ð Ö Ó ÍÒ Ú Ö Ð Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Æ Ó ÍÒ Ñ Ð Ö Ð ËÙÑ Ö Ó ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ½ ¾ ÖØ Ó Ö ØÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½ ÈÖ Ñ ÙÐÓ ÓÒ Ö Ò Ó ÕÙ Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÒØ ØÓ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð ÙÑ Ò Ó Ù Ö ØÓ Ù Ò Ð Ò Ú ÓÒ Ø ØÙ Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ Ð Ö Ù Ø Ô

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

pmo-ruizdolado.dvi

pmo-ruizdolado.dvi ÈÅÇ ÍÒ Ø Ñ Ø Ò Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÝ ØÓ Ó ØÛ Ö Ö Ò Âº ÊÙ Þ¹ ÖØÓÐ ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø ÁÒ Ò Ö Ë Ø Ñ ÍÒ Ú Ö Ö ÓÞ ÒØÖÓ ÈÓÐ Ø Ò Ó ËÙÔ Ö ÓÖ ¼¼½ Ö ÓÞ Ö Ò ÖÙÒ Þ Öº Â Ú Ö ÓÐ Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

final1.dvi

final1.dvi ÓÒ ØÖÙØ Ò Ø Ó ÆÓÒ¹Â Ô Ò ÈÖÓÒÙÒ Ø ÓÒ Ó Ö ÒØ Â Ô Ò ÊÓÑ Ò Þ Ø ÓÒ Ê Ó Ã À Ñ ÅÓ ÞÙ Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ö Ò ÙÐØÙÖ ËØÙ ÌÓ ÝÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÖ Ò ËØÙ ¹½½¹½ ¹ Ó Ù Ù¹ ÌÓ ÝÓ Â È Æ ½ ¹ ºÖ Óº ¼ØÙ º º Ô ÑÓØ ÞÙ ØÙ º º Ô ØÖ Ø

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ Ù Ó Æ Ó ÒÓÒØÖ Ö Ð Ñ ÒØÓ ÇÖ Ò Ó ½ º½ Ú Ø Ù Ö ÓÖ ÙÖ ØÖ Ò º º º º º º

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Å ÐÕÙ ÕÙ ÒÓ Ç ÒØ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ò

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ½½ ¹ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó ½½ Ò Ø ¹ È ÙØÙÖ ½½º½ Ø ÓÖ Ò Ø º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

SAIEE3.dvi

SAIEE3.dvi Á ÆÌÁÌ ÇÆ Á Æ ËÌÁÅ ÌÁÇÆ Ç Å ÆÇ ÍÎÊÁÆ ÁÊ Ê Ì ÈºÂº ÀÓÐØÞ Ù Ò ºÅº À Ö Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ú Ø ½ ¼¾ Å Ø Ð Ò ËÓÙØ Ö ØÖ Ø Ö Ö Ý Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ò Ó

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/0610150v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ½ ÀÓÒ Ñ Ò Ó ½ Ò Ä ½ Ë ÓÙ Ò Ò É ÙÒ Ù ½ ¾ Ò ÓÒ Ñ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

/tmp/kde-carlos/kileYG2xZb.tmp

/tmp/kde-carlos/kileYG2xZb.tmp ÌÓÐ Ö ÒØ Ö ÓÒ Ö Ù ÓÖ ÑÙÐØ Ñ ÖÐÓ ýðú Ö Þ Â ÓÖ Ð Å Ø Ó Î Ð ÖÓ Ôغ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÁÒØ Ð Ä Ôغ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÐ Ø Ò Ø ÐÙÒÝ Ö ÐÓÒ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÈÓÐ Ø Ò Ø ÐÙÒÝ ÐÚ Ö Þ ºÙÔº Ù Ù ºÓÖ Ð ÒØ ÐºÓÑ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

Metagrammars as Logic Programs

Metagrammars as Logic Programs Metagrammars as Logic Programs Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean To cite this version: Denys Duchier, Yannick Parmentier, Simon Petitjean. Metagrammars as Logic Programs. 7th International

Chi tiết hơn

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ

È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó ÑÔÓ Ù Ñ ÒØ Ð ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÌÖ Þ Ò Ó Ù Ø Ó

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¾ ¹ Æ ÖÖ Ö Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¾ Æ ÖÖ Ö Ô ØÙÐÓ ½¾ Æ ÖÖ Ö Ç ÓÑ Ò Ñ Þ Ñ Ó Ñ Ð Ø Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ ÓÑ Ø ÒØ Ð Ö ÓÑÓ ÕÙ Ò Ó Ó Þ

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó À ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ½ ¹ ËÙ Ú Ê ÚÓÐÙ Ó Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ º ËÙÑ Ö Ó

Chi tiết hơn