dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "dvi"

Bản ghi

1 ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Æ Ø ÓÒ Ð ØÖÓÒÓÑ Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ó Â Ô Ò ¼ ÆÓÖØ ³Ó Ó Ù ÈÐ À ÐÓ ÀÁ ÍË ¾¼ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ó ÑÓ Ò Ö Ù Ø Ë ÓÓÐ Ó Ë Ò ÀÓ Ó ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ø ¹½¼ Æ ¹ Ã Ø ¹ Ù Ë ÔÔÓÖÓ Â Ô Ò ¼ ¼¹¼ ½¼ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ»ËØ Û Ö Ç ÖÚ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö ÞÓÒ ÆÓÖØ ÖÖÝ Ú ÒÙ ÌÙ ÓÒ ¾½¹¼¼ Æ Ø ÓÒ Ð ØÖÓÒÓÑ Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ó Â Ô Ò ¾¹¾½ Ç Û Å Ø ÌÓ ÝÓ Â Ô Ò ½ ½¹ ËÌÊ Ì Ì ÙÖÖ ÒØ Ø ØÙ Ó ÓÑÑ ÓÒ Ò Ò Ö ÒØ Ö ÙÐØ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º Ø Ö Ø Ö Ø Ð Ø Ù Ò Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Û Ø Ð Ñ Ø ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Ò ÇØÓ Ö ¾¼¼ Û ÓÒ ÒØÖ Ø ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ò Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö ØÓ ÖÚ Ç½ ØÓ Ò ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒº ÇÒ Ý Ø Ø Û Ø ÙÐÐ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ Ù Ò Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Ø ÖØ Ò Ù Ù Ø ¾¼¼ Ò ÓÔ Ò ØÓ ÔÙ Ð ÓÒ ÑÓÒØ Ð Ø Öº Ï ÓÒØ ÒÙÓÙ ÐÝ Ú ÖÓÙÒ ¼º ØÓ ¼º Ó ËØÖ Ð Ö Ø Ó Ø Ã Ò Ù Ò Ö Ø Ù Ø Ö ÖÓÙÒ Ø ØÓ ½¼Ø Ñ Ò ØÙ Ò Ê Ò º Ï ÓÙÒ Ò ÙÒ ÜÔ Ø ÐÝ Ð Ö Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ Ò ÓÙÖ Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ º Ì ÑÓ Ø ÓÒ ØÓ Ü Ø Ð Ö Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ Û Ñ Ò Û Ö ÙÑ Ø Ö Ø Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ò ÖÙ ÖÝ ¾¼¼ º Ò ÐÐÝ Û Ó Ø Ò ÖÓÙÒ ¹ Ô Ð Ö Ù Ø Ö Û Ó Ñ Þ ÓÙØ ½º¾ ØÓ ½º Ö ÙÒ Ö Ø ØÝÔ Ð Ò ÓÒ Ø ÓÒº Ï Ö Ò Ø Ò Ð Ô Ó ÓÑÑ ÓÒ Ò º «Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ Ý ÓÙÖ Ç Ý Ø Ñ Ù Ò Ð Ö Ù Ø Ö Û ÐÐ Ó Ø Ò Ò Ø Ò Ó ¾¼½¼º Ò ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒ Û Ø Ð Ö Ù Ø Ö Ý Ø Ñ Û ÐÐ Ø ÖØ Ò Ø Ñ Ð Ó ¾¼½½º à ÝÛÓÖ ÔØ Ú ÓÔØ Ð Ö Ù Ø Ö ÙÖÚ ØÙÖ Ò ÓÖ ÑÓÖÔ Ñ ÖÖÓÖ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ ½º ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ ÙÖÚ ØÙÖ Ò Ò Ø Ò ÕÙ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø Æ ÒØ Ç Ý Ø Ñ ½ Ì Ö Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ç Ý Ø Ñ ØØ ÓÒ Ö Ò ÓÙ Ó Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Ç ¾ Ð Ñ ÒØ ÙÖÚ ØÙÖ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ò ¹ Ð Ñ ÒØ ÑÓÖÔ ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖº Ï ØÓ ÔÙ ÓÖÛ Ö Ø Ñ Ö Ø Ó Ø Æ ÒÝ ÙÔ ØÓ ½ Ð Ñ ÒØ Ó ÙÖÚ ØÙÖ Ò Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ç Ý Ø Ñ Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ º Ð Ó Ò Ð Ó ÙÑ Ð Ö Ù Ø Ö Ý Ø Ñ ÒÓÖÔÓÖ Ø ØÓ ÓÙÖ ÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ç Ý Ø Ñ ØÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ý ÓÚ Ö º Ì ÔÖÓ Ø Ó Ç½ Û ÙÒ Ò ¾¼¼¾º Ï ÓØ Ý Ö ³ Ù Ø ÓÖ Ö Ø ÓÒ Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Ò ÓÒ ÙØ Ú Ý Ö ³ Ù Ø ÓÖ ÓÑÑ ÓÒ Ò Ò Ò ÔÖÓ Ö Ñº ¾º½ ËÝ Ø Ñ Ð ÝÓÙØ ¾º Ë ËÌ Å ÇÎ ÊÎÁ Ï Ò Û ÙÖÚ ØÙÖ Ç Ý Ø Ñ Û Ø ½ Ð Ñ ÒØ Ç½ ÑÓÙÒØ Ø Æ ÑÝØ ÓÙ Ó Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Ò Ø Ó Ø Ö Ò ÓÙ º Ð ØÝ Ò ØÖÙÑ ÒØ Ø Ò Ö Ö Ñ Ö Ò Ô ØÖÓ Ö Ô ÁÊ Ë Û Û ÓÖÑ ÖÐÝ Ø Ö Ò ÓÙ Û Ø Ç ÑÓ ØÓ Ù Ø Æ ÑÝØ ÓÙ Û Ø Ç½ º Ð Ö Ý Ø Ñ Ò Ð Ò Ò Ø ÖÑ ÐÐÝ Ø Ð Þ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ØÓ Ù Ö ÒØ Ø Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ò ÙÖØ Ö ÙØ ÓÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ë Ò ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ ÙØ À Ý ÒÓµ ÙØ À Ý ÒÓº ¹Ñ Ð Ý ÒÓ Ù ÖÙºÒ Ó ºÓÖ Ì Ð Ô ÓÒ ½ ¼ ½

2 ÙÖ ½º Ì Ð ÝÓÙØ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ç Ý Ø Ñ Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ º Ç Ý Ø Ñ Ò Ø Ð Ö Ö ÑÓÙÒØ ÓÒ Ø Æ ÑÝØ ÔÐ Ø ÓÖѺ Ï ÑÓÙÒØ Ø Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ Ò Ø ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖº Ì Ð Ö Ñ ØÖ Ò ÖÖ ÖÓÑ Ø Ð Ö ÖÓÓÑ ØÓ Ø Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ Ý Ø ÓÔØ Ð Öº Ó ÐÐ Ø Ò Û Ú Ð Ò Ø º Ì Ù Ø ÖÑ ÐÐÝ Ø Ð Þ Ð Ö Ð Ò ÖÓÓÑ Ù ÐØ Ø Ø Ð Æ ÑÝØ ÔÐ Ø ÓÖѺ Ò ÓÔØ Ð Ö ØÖ Ò Ö Ð Ö Ñ ÖÓÑ Ø Ð Ö Ð Ò ÖÓÓÑ ØÓ Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ Ò Ø ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ Ó ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ º Ï Ð Ø ÓÔØ Ð Ö Ò Ø ÐÐ Ô ÖÑ Ò ÒØÐÝ ØÓ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Ø Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ Ò ØÓ ØØ Ò Ø ÓÖ Ú ÖÝ Ñ Ò Ó Ð Ö ÔÖÓ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ýº ÙÖ ½ ÓÛ Ý Ø Ñ Ð ÝÓÙØ ØÓ Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ º ¾º¾ Ç Ý Ø Ñ Ö ÔØ ÓÒ Ç½ ÑÓÙÒØ ØÛ Ò ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Ò Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ º Ì Ö ÒÓ Ô ¹Ó«Ñ ÖÖÓÖ Ó Ø Ø Û Ò ØÓ ÑÓÚ Û Ý Ç½ Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ Ó ÒÓØ Û ÒØ ØÓ Ù Ç½ º ÙÖ ¾ ÓÛ ÓÔØ Ð Ð ÝÓÙØ Ó Ç½ º ǽ Ö Ú»½ º Ñ ÖÓÑ Ø Ø Ð ÓÔ º Ð Ó Ú Û ØÓ Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ Ò ¾ ÖÑ Òº Ì Ö Ø ÓÔØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÓØ ØÓÖ Ç ÁÅÊ Ò ÙÖ ¾µ Û Ò ÖÓØ Ø Ø Ð ÓÒ Ýº Ï Ù Ø Ö ¹Ñ ÖÖÓÖ Ý Ø Ñ ØÓ Ò Ø ÓÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ð ÓÒ Ý Û ÐÐ Ø Ø Ð ÓÔ ÔÙÔ Ð Ô ØØ ÖÒº Ì Ó«¹ Ü Ô Ö ÓÐ Ç È½ Ò ÙÖ ¾µ ÓÐÐ Ñ Ø Ø Ñ Ò Ñ Ø Ø Ð ÓÔ ÔÙÔ Ð ÓÒ Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖº Ì ÔÙÔ Ð Þ ÓÒ Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ ¼ ÑѺ ØÛ Ò Ø Ö Ø Ó«¹ Ü Ô Ö ÓÐ Ò ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ Û Ò ÖØ Ò ØÑÓ Ô Ö Ô Ö ÓÒ ÓÐÐ ØÓÖ Ò ÙÖ ¾µº Ì Ò ØÓ ÓÑÔ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø Ô Ö ÓÒ Ý ØÑÓ Ô Ö ÖÓÑ Ú Ð ØÓ Ò Ö Ò Ö Ö º ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ Û Ø ½ Ð Ñ ÒØ ÑÓÙÒØ ÓÒ Ø Ô¹Ø ÐØ ÑÓÙÒØ Å»ÌÌ Ò ÙÖ ¾µº Ë Ò Ø Ø ÑÔÓÖ Ð Ò Û Ø Ð Ñ Ø Ó Ø Ø Ô¹Ø ÐØ ÑÓÙÒØ ÕÙ Ø Ð Ñ Ø ÓÒÐÝ Ú Ö Ó«Ø Ó Ø Ô¹Ø ÐØ ÓÒ Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ

3 ÙÖ ¾º Ì ÓÔØ Ð Ð ÝÓÙØ Ó Ç½ º ØÓ Ø Ø Ô¹Ø ÐØ ÑÓÙÒغ Ì ØÖÓ Ó Ü Ó Ø Ô¹Ø ÐØ ÑÓÙÒØ Ö º Ç«Ø ÓÒ Ø Ø Ô¹Ø ÐØ ÑÓÙÒØ Ó«¹ÐÓ ØÓ Ø Ø Ð ÓÔ ÔÓ ÒØ Ò º ÓÖ Ø Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ñ Ò Ø Ø ÖÑ Ð Ò Ö Ò Ö Ö Û Ú Ð Ò Ø ÐÓÒ Ö Ø Ò ¾º Ñ Ø Ó«Ø ÓÒ Ø Ø Ô¹Ø ÐØ ÑÓÙÒØ Ø Ø ÖÑ Ð ÖÓÙÒ ÓÒ Ø Ò Ø ØÓÖº Ì Ù Û Ó Ó Ø Ô¹Ø ÐØ Ó«Ø ÓÒ Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ Ö ØÐÝ ØÓ Ø Ø Ð ÓÔ ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖº Ì ÓÒ Ó«¹ Ü Ô Ö ÓÐ Ç È¾ Ò ÙÖ ¾µ ÓÒÚ Ö Ø Ñ Ò ÒØÓ Ó Ð Ö Ø Ó Ó ½ º º ÈÖ ÓÖ ØÓ Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ Ñ ÔÐ ØØ Ö Ë½ Ò ÙÖ ¾µ Ö Ø Ô ÖØ Ó Ð Ø ÓÖ Û Ú ÖÓÒØ Ò Ò º Ì Ö Ñ ÔÐ ØØ Ö Ò ØÓØ Ð Ò ÑÓÙÒØ ØÓ Ø ÙØÓÑ Ø Ü Ò Ý Ø Ñº ÇÒ Ñ ÔÐ ØØ Ö Ö Ø Ú Ð Ð Ø ÓÖØ Ö Ø Ò ¼¼ ÒѺ Ë ÓÒ ÓÒ Ö Ø ÓÖØ Ö Ø Ò ÓÙØ ÒÑ Û Ù ÓÖ Ò ÓÔØ Ð Ò Ò ØÖÙÑ ÒØ º Ì Ö ÓÒ ÓÖ Ò Ò Ö Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ï Ú ØÛÓ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ º ÇÒ ½ Ù ¹ Ô ÖØÙÖ ÙÖÚ ØÙÖ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò Ò Ò ÒÓØ Ö ¾ ¾ Ù ¹ Ô ÖØÙÖ Ë ¹À ÖØÑ ÒÒ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò Ò Ô ÐÐÝ ÓÖ Ø Ô¹Ø ÐØ Ò ÓÙ º ÒÓØ Ö Ñ ÔÐ ØØ Ö Ë¾ Ò ÙÖ ¾µ Û ÓÔØ Ñ Þ ØÓ Ö Ø Ð Ø ÖÓÑ Ó ÙÑ Ð Ö Ù Ø Ö Ú ÓÔØ Ð Ô Ø ØÓ ØÛÓ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ º Ï Ò Û Ù ÓÒÐÝ Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö ¹Ö Ø Ú Ñ ÖÖÓÖ Ò ÐÐ Ð Ø ØÓ Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ï Ò Û Ø ØÛ Ò Ø ØÛÓ ÑÓ Ù Ò ÙØÓÑ Ø Ü Ò Ý Ø Ñº Ù Ø Ö Ð Ø Ý ØÛÓ¹Ñ ÖÖÓÖ Ý Ø Ñ ØÓ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ º Ï Ò Ð Ø Ù Ø Ö «Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ò Ó Ø Û Ø Ò Ø ¾ ÖÑ Ò Ñ Ø Ö Ð ÓÖ Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº ͽ Ž Ò

4 ͽ ž Ò ÙÖ ¾µ Ì ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Û Ö Ð Ø Ð Ð Ó Ú Û Ó Ö Ò Ù Ø Ö Ø ¾º ÖÑ Òº ; Ž Ò Í¾ ž Ò ÙÖ ¾µ ÌÛÓ¹Ñ ÖÖÓÖ Ý Ø Ñ ÛÓÖ Ù Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ÓÒØÖÓÐ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ø ÓÙ Ó Ò Ó Ø ÓÒ Ò Ñ Ö º Ì Ð Ó Ú Û Ó Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ö º Ï Ð Ó Ù Ð ØÓÔ ÁÖ Ò Ø ¹ ÓÖ Ö Ï Ë Ò ÙÖ ¾µ ÓÛÒ ØÓ ½ Ö ØÓ Ö Ù Ý ÖÓÙÒ Ò Ð Ò «Ø Ò ÙÖÚ ØÙÖ Ò Ò º Ú Ö Ø Ò Ñ ÖÖÓÖ ÎÅ Ò Ø ¹ÓÖ Ö Ï Ë Ò ÙÖ ¾µ ÔÐ Ø Ó Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ò ÑÓÚ Ò ÓÖØ Ó Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ð ÓÔ ÔÙÔ Ð ÓÒ Ø ½ ¹ Ð Ñ ÒØ Ü Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ýº Ì Ø Ò ÖÓÑ Ø ÔÙÔ Ð ÔÐ Ò ØÓ Ñ ÙÖ Ø ÙÖÚ ØÙÖ Ò Ò Ý Ø Ú Ö Ø Ò ÑÔÐ ØÙ Ó Ø Ñ ÖÖÓÖº Ä Ø ÓÖÖ Ø Ý Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ý Ò Ø ØÓ Ð Ö ¹ÓÖ ÑÙÐØ ÑÓ ÓÔØ Ð Ö Ò ØÓ Ô ÓØÓÒ ÓÙÒØ Ò È º ½¼ Ì ÓÑ ØÖÝ Ó Ð ØÖÓ ÓÒ Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ Ò Ø Ø Ó Ð Ò Ð Ø Ò Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ö Û ÐÐ Ñ Ø º Ë ÑÔÐ Ò Ö Ø Ó ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ð Ø Ð º Ï Ù ½ ÀÞ ÑÔÐ Ò ØÝÔ ÐÐݺ Ì ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ö Ð Ó Ú Û Ñ ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ï ÔÐ ¾ ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ý Ø Ø ÔÓ Ø ÓÒ Û Ö Ø Ø Ð ÓÔ ÔÙÔ Ð ÓÒ Ù Ø Ò ¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ý ÐÓ Ø Ø Ø Ó Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ó ¾ ¾¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ý Ò Ø Ó ÔÙØØ Ò ÖÖ Ýº ÅÙÐØ ÑÓ ÓÔØ Ð Ö Ö ÑÓÙÒØ Ü ØÐÝ Û Ö Ø Ó Ð ÔÓ Ø ÓÒ Ó ¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ýº Ô ÓØÓÒ ÓÙÒØ Ò È Ö Ð Ó Ù ØÓ Ø Ø Ø Ð Ø ÓÖÖ Ø Ý Ø ¹ Ð Ñ ÒØ Ð Ò Ð Ø ÖÖ Ý Û Ø ÓÔØ Ð Öº ½½ ¾º Ä Ö Ù Ø Ö Ý Ø Ñ Ó Ö ÒØ Ð Ø ÓÙÖ Ø Ó ÙÑ Ö ÓÒ Ò Ô ØÖ Ð Ð Ò Ø ÒÑ Ò Ö Ø Ý Ùѹ Ö ÕÙ ÒÝ Ñ Ü Ò Ó ØÛÓ Æ Ð Ö Ø Ø Û Ú Ð Ò Ø Ó ½¼ ÒÑ Ò ½ ½ ÒѺ ½¾ ½ È Ö Ó ÐÐÝ ÔÓРŠǹ ÓÔ ØÓ ÓÑ ØÖ Ð Ø ÙÑ Ø ÒØ Ð Ø ÈÈÅ Ç ËÄ̵ ÖÝ Ø Ð Ù ÓÖ Ùѹ Ö ÕÙ ÒÝ Ò Ö Ø ÓÒº Ì Ú Ö ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö Û Ø ÖØ ÖÓÑ º Ï Ò ¾¼¼ Ò Ò ÐÐÝ Ø Ö Ø º Ï Ø Ö Ò ØÙÒ Ò Ó Ð Ö Ý Ø Ñº ½ Ì Ð Ö ÐÓ Ø Ò Ø Ø ÖÑ ÐÐÝ Ø Ð Þ Ð Ö Ð Ò ÖÓÓѺ Ì ÖÓÓÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÒØÖÓÐÐ Ø ¾¾ Ö Ð Ù º ËØ Ð ØÝ Ó Ø ÖÓÓÑ Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Û Ø Ò ¼º½ Ö ÙÖ Ò Ø Ð Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒº Ì Ð Ö Ñ ÓÙ Ý Ó«¹Ø ¹ Ð ÓÙ Ð Ø Ð Ò ÓÒØÓ ÓÐ ¹ÓÖ Ô ÓØÓÒ ÖÝ Ø Ð Ö È µ Û Ó ÑÓ Ð Ñ Ø Ö ÓÙØ ½ º Ѻ ÓØ Ø ÓÙ Ð Ø Ð Ò Ò Ø ÓÒÒ ØÓÖ Ø Ó È Ö ÑÓÙÒØ ÓÒ Ø ¹ Ü Ð Ò Ö Ø º Ì Ù ØÑ ÒØ Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ò Ø Ø Ò ØÛ Ò Ø Ø Ô Ó Ø È Ò Ð Ò ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø ÓÙÔÐ Ò Æ Òݺ Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÓÚ Ö ÐÐ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ó Ø ÓÔØ Ð Ö Û Ú ÓÙØ ±º ½ ½ Ì Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ ÑÓÙÒØ Ò Ø ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ Ó Ø Ø Ð ÓÔ º Ì Ô ÖØÙÖ Þ Ó Ø Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ ¼¼ ÑÑ Û Ð Ø ÒÔÙØ Ô ÖØÙÖ Þ ¼ ÑѺ Ì Ù Ø Ñ ÜÔ Ò Ö Û Ó Ñ Ò Ø ÓÒ ½¾º º Ì Ø Ð ÓÔ Ø Ö Ñ ÖÖÓÖ ÔÖ Ñ ÖÝ ÓÒ ÖÝ Ò Ø ÖØ ÖÝ Ñ Ð Ö ØÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ÓÔ º Ï ÓÙÒ Ø Ø Ø Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ Ø Ø ÒØ Ö Ö Ö Ø Ñ ÕÙ Ð ØÝ Ø Ø Ó ÙÑ Ð Ý Ö Û Ù Ý Ø ØÖ Ø Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÔÖ Ñ ÖÝ ÒØ Ö Ö Ò Ø Ø ÖØ ÖÝ ÙÔÔÓÖØ ØÖÙØÙÖ º Ò ÐÐÝ Ø Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ Û Ø Ò ÙÐÐ Ô ÖØÙÖ Ö Ù Ý Ð Ø Ò ½¼¼ ÒÑ Ø Ö Ø ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ð ØÖÙØÙÖ º Ì Ð Ö Ñ ÓÑ Ò ÓÙØ ÖÓÑ Ø È Ø Ø Ð Ö Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ ÓÐÐ Ñ Ø Ý Ø Ð Ò º Ï Ó Ø Ñ Þ ÓÙØ ¾ ÑѺ Ì Ø Ö Ò Ó Ø Ð Ö Ñ ÓÒ Ý ÑÓÚ Ò Ø Ð Ò Ð Ø Ö ÐÐÝ ØÓ Ø ÓÔØ Ð Ü º Ì Ø Ö Ò Ø Ô Ò ¼º½ Ö ÓÒ Ýº ÁØ ÒÓØ Ò ÖÝ ØÓ Ø Ö ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ð ÙÒ Ñ Ò Ö Ð Ø Ñ Ò Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø Ð Ö Ù Ø Ö ÓÑÔ Ò Ø Ý Ø Ø Ø Ô¹Ø ÐØ Ñ ÖÖÓÖ Ò Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ä Ë ÌÌ Ò Ø ¹ÓÖ Ö Ï Ë Ò ÙÖ ¾µº Ì Ô¹Ø ÐØ Ó«Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ô¹Ø ÐØ Ñ ÖÖÓÖ Ó Ó Ý Ø ÔÓ Ø ÓÒ ÓÖÖ Ø ÓÒ Ø Ø Ù Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ò ÖÓÒØ Ó Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ì Ú Ö ÓÙ ÖÖÓÖ Ñ ÙÖ Ý Ø Ð Ö Ù Ø Ö Ò Ø Ø Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø Ñ Ò ÐØ ØÙ Ó Ø Ð Ö Ù Ø Öº Ì Ó«Ø Ó ÓÙ ÖÖÓÖ Ð Ó ÓÑÔ Ò Ø Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ø Ö ÙÒ Øº Ì Ö Ø Ó Ö¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ ØÓ Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖº º ÇÎ ÊÎÁ Ï Ç ÍÊÊ ÆÌ ËÌ ÌÍË º½ È Ö ÓÖÑ Ò Ù Ò Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Ï Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ç½ Ù Ò Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Ò ¾¼¼ º Ì ËØÖ Ð Ö Ø Ó Ø Ã Ò ÓÖ Ú Ö ÓÙ Ö ØÒ Ó Ù Ø Ö Ö ÔÐÓØØ Ò ÙÖ º Ï Ú Ø ËØÖ Ð Ö Ø Ó ÖÓÙÒ ¼º ØÓ ¼º ÓÖ Ø Ö Ø Ù Ø Ö º Ì ËØÖ Ð Ö Ø Ó Ø ÐÐ Ð Ö Ö Ø Ò ¼º¾ Ú Ò Ø ÓÙ Ø Ù Ø Ö Ñ Ò ØÙ ÖÓÙÒ

5 ÙÖ º Ì Ø Ñ Ø ËØÖ Ð Ö Ø Ó ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ö ØÒ Ó Ù Ø Ö Ø Ã Ò ¾º¾ Ѻ ½ Ò Ê Ò º Ë ÑÔÐ Ò Ö Ø Û ½ ÀÞ ÓÖ ÐÐ ÖÓÑ Ö Ø ØÓ ÒØ Ù Ø Ö º Ë Ò Ø Ô ÓØÓÒ¹ÓÙÒØ Ò È Ú ÒÓ Ö ÓÙØ ÒÓ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ù Ò Ø ÒØ Ö Ù Ø Ö Û ÒÓØ ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ö º Ì Ø Ð Ô Ö ÓÖÑ Ò ÒÐÙ Ò Ø ÓÔÐ Ò Ø Ò Ð Ò Ø ËØÖ Ð Ö Ø Ó Ø ÓØ Ö Û Ú Ð Ò Ø Ö Ò Ø ÓØ Ö Ô Ô Öº ½ º¾ ÇÒ Ý Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ë Ú Ö Ð Ò Ò Ö Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ø Ð Ö Ù Ø Ö Ö Ú Ð Ø Ø ØÝÔ Ð Ñ Þ Ò ÙÐÐ Û Ø Ð Ñ Ü ÑÙÑ ÖÓÙÒ ½º¾ ØÓ ½º Ö Ø Þ Ò Ø ÙÒ Ö Ú Ö Ò ÓÒ Ø ÓÒº ÙÖ ÓÛ Ü ÑÔÐ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ñ Ø Ò Ý Ø Ñ Ö Ò Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ì ÜÔÓ ÙÖ Ø Ñ ¾¼ ÓÒ º Ì Ö ØÒ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ø Þ Ò Ø Û ÓÙØ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ñ Ò ØÙ Ó ½¼º Ò Ê Ò º Ï Ø Ñ Ø Ø Ø Ø Ð Ö ÔÓÛ Ö Ù Ø Ø Ö Ø Ð ÙÒ Ò Ø Ð ÓÔ ÖÓÙÒ Ïº Ì Ö ØÒ Ó Ð Ö Ù Ø Ö ÙÒØ ÓÒ Ó Ð Ú Ø ÓÒ Ð Ó Ú ÐÙ Ø º ½ Ë ÑÔÐ ÓÑ ØÖ Ð ÑÓ Ð ÔÖ Ø Ø Ø Ø Ö ØÒ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ö Ý Ö Ñ Ù Ø Ö ØÒ Ö ÕÙ Ö Ó Ø Ò ØÓ Ð Ö Ù Ø Ö Û ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ÕÙ Ö Ó Ö Ñ Ò Ø Ö ØÒ ÒÖ Ð Ò ÖÐÝ Ó ÓÐÙÑÒ Ð Ò Ø Ó Ó ÙÑ Ð Ý Ö Û ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ö Ñ º ÇÙÖ Ñ ÙÖ Ñ ÒØ Ñ Ø Ø ÑÓ Ð ÔÖ Ø ÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ðݺ Ð Ó Ø Ö ØÒ Ò Ù ØÓ Û Ú Ð Ò Ø Ó«Ø Û Ñ ÙÖ Û Ðк ½ Ï ÓÙÒ Ò ÙÒ ÜÔ Ø ÐÝ Û ØÙÒ Ð Ö Ò Û Ø Û Ð Ö Ù Ø Ö ÒÓÙ Ö ØÒ º Å ÙÖ Ò Ò Û Ø Ó Ð Ö Ñ Ö Ð Ý Ý Ø È Ø Ô ØÖ Ð ÖÓ Ò Ò Û ÓÙÒ Ù ØÓ Ð Ô ÑÓ ÙÐ Ø ÓÒ «Ø Ò Ø È º Ì Ù Ý Ô ÔÓÛ Ö Ò Ø È º Ï Ð Ø Ò Ø Ð Ô ØÖ Ð Ò Û Ø Ó Ø Ð Ö ½º ÀÞ Ø ÓÙØÔÙØ Ð Ö Ø Ö È ÓÙØ ÀÞº Ï ÖÓÙ ÐÝ Ø Ñ Ø Ø Ø Ø Æ ÒÝ Ó Ö ØÙÖÒ Ò Ð Ó Ó ÙÑ ÙÓÖ Ò Ð Ø Ö Ý ØÓÖ Ó ÓÖ º º Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò ØÙ Ó ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ï Ø Ñ Ø Ø Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò ØÙ Ó ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ì Ú Ö Ô ÓØÓ¹ÓÙÒØ Ó È Ø Ø ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ ÓÖ ÒØ Ù Ø Ö Ö ÔÐÓØØ Ò ÙÖ º ÓÒ ÓÙÖ ÜÔ Ö Ò Ó

6 ÙÖ º Ò Ñ Ó Ð Ö Ù Ø Ö Ø Þ Ò Ø Ø Ò Ý Ø Ñ Ö Ò Ø ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖº Ì Ö ØÒ Ó Ø Ð Ö Ù Ø Ö ÓÙØ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ñ Ò ØÙ Ó ½¼º Ò Ê Ò º Ì Ñ Þ Ø Ø ÙÐÐ Û Ø Ð Ñ Ü ÑÙÑ ½º Ö º Ø Ñ Ø Ò Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò ØÙ Ó ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ï ÙÑ Ø Ø Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ Ò Ø Ô¹Ø ÐØ Ò ÓÙ Ò Ñ ÙÖ Ø Ø Ô ÓØÓ¹ÓÙÒØ Ó È Ó ½¼ ÓÖ ÑÔÐ Ò Ö Ø Ø ½¼¼ ÀÞº ÙÖ Ò Ø Ø Ø Ø Ù Ø Ö Ø Ø Ñ Ò ØÙ ÖÓÙÒ ½ Ò Ê Ò Ò Ù Ø Ô¹Ø ÐØ Ò ÓÙ Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Öº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Û Ö ÓÙ ØÖÓÙ Ð Ò ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ Ø Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ø Ø Û ÓÙÐ ÒÓØ Ú ÐÙ Ø Ø ÐÓ ÐÓÓÔ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø Ð Ù Ò Ø ÒØ Ù Ø Öº º Ë À ÍÄ Ç ÇÅÅÁËËÁÇÆÁÆ Ï Ö Ò Ø Ò Ð Ô Ó ÓÑÑ ÓÒ Ò º ÅÓ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Û ÐÐ ÑÓ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ø Ý Ø Ò Ó ÇØÓ Ö Ò ¾¼½¼º Ì Ò Ò Ö Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ù Ò Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Û ÐÐ Ö ÙÑ Ò ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼½¼º Ë Ú Ò Ò Ø Ò ØÓØ Ð ÓÖ Ò Ò Ö Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ú Ò Ò ÙÒØ Ð Ø Ò Ó Â ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º È Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ç½ Ù Ò Ð Ö Ù Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ ÙÒØ Ð Ø Ò Ó ¾¼½½º Ì Ö ¹ Ö ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ù Ò Ð Ö Ù Ø Ö Û ÐÐ Ø ÖØ ÙÖ Ò Ø Ò Ð ÓÑÑ ÓÒ Ò Ô ÖÓÙÒ Ò Ø Ñ Ð Ó Ó ¾¼½½º Ò ÐÐÝ Ç½ Û Ø Ð Ö Ù Ø Ö Û ÐÐ ÖÚ ÙÐÐÝ ØÓ ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ¾¼½¾º º ËÍÅÅ Ê Ì ÓÑÑ ÓÒ Ò Ó Ø Ò ÜØ Ò Ö Ø ÓÒ Ç ÓÖ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Ç½ Ò Ø Ò Ð Ô º Ì Ç½ Ý Ø Ñ Ù Ò Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Ò ÖÚ ØÓ ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò ¾¼¼ º Ï Ú ÖÓÙÒ ¼º ØÓ ¼º Ó ËØÖ Ð Ö Ø Ó Ø Ã Ò Ù Ò Ö Ø Ù Ø Ö ÖÓÙÒ Ø ØÓ ½¼Ø Ñ Ò ØÙ Ò Ê Ò º Ï Ù ØÓ Ö Ø Ð Ö Ù Ø Ö Ò ÓÓ ÕÙ Ð Øݺ Ì Ñ Þ ÓÙØ ½º¾ ØÓ ½º Ö ÙÒ Ö Ø ØÝÔ Ð Ò ÓÒ Ø ÓÒº Ò Ð ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ø Ò Ó Ò ÓÒ ÙÒØ Ð ÇØÓ Ö ¾¼½¼º Ì Ò Û Ö ÙÑ ÓÒ Ý Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ø ÖÓÙ Ò Ò Ò Ö Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ô ÐÐÝ ÓÖ Ù Ò Ð Ö Ù Ø Öº Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÓÙØ ÓÒ Ý Ö Ò ¾¼½½ ǽ Û Ø Ð Ö Ù Ø Ö Û ÐÐ ÖÚ ØÓ Ö ¹ Ö ÓÔ Ò Ù Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ Ð Ó ¾¼½½º ÅÓ Ø Ó Ø Ö Û ÐÐ Ö Ù Ý ¾¼½¾º

7 ÙÖ º Ì Ú Ö Ô ÓØÓ¹ÓÙÒØ Ó È ÙÒØ ÓÒ Ó Ò ØÙÖ Ð Ù Ø Ö Ñ Ò ØÙ º Ï ÙÑ Ø Ø Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò ØÙ Û Ò ÓÑÔ Ò Ø Ø Ô¹Ø ÐØ Ò ÓÙ Û Ú ÖÓÒØ ÖÖÓÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ò Ú Ö Ô ÓØÓ ÓÙÒØ Ó ½¼ ÓÖ ÑÔÐ Ò Ö Ø Ø ½¼¼ ÀÞº ÃÆÇÏÄ Å ÆÌË Ï Ø Ò ÓÙÖ ÓÐÐ Ù Ø Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Ô ÐÐÝ Ø Ø «Û Ó ÙÔÔÓÖØ Ù ÙÖ Ò Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ÝØ Ñ Ø Ø Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ç½ Ý Ø Ñ Ø Ø ÙÑÑ Ø Ó Å ÙÒ Ã º Ì ÛÓÖ Ò ÙÔÔÓÖØ Ý Ö ÒØ Ò Ó Å Ì Å Ò ØÖÝ Ó Ù Ø ÓÒ ÙÐØÙÖ ËÔÓÖØ Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ýµ Ò ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ Æ Çº Ê Ê Æ Ë ½ Ê Ò Êº Ì ËØÖ Ð Æ ÒÝ Ó ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ È ËÈ ½½ ½¼ ß½¼ ¾¼¼ µº ¾ Ì Ñ Àº Ì ØÓ Æº À Ý ÒÓ º ÁÝ Åº ÇÝ Ëº Ã Ñ Ø º à ÒÞ Û Ìº Å ÒÓÛ º ÇØ Ù Ó Åº Æ Ñ Ãº Ð Ö Ïº Ò Ë Òع ÕÙ º È Ö ÓÖÑ Ò Ó ËÙ ÖÙ Ö Ò ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ È Ë ¾¾ ß¾ ¾¼¼ µº Ì Ñ Àº ÓÐÐ Ý Ëº Ò Ò Åº Ð Ö Åº ÙÝÓÒ Çº ÓÐÓØ Ìº À ØØÓÖ Åº À Ý ÒÓ º ÁØÓ Åº ÁÝ Åº ÇÝ Ëº Ë ØÓ º Ò Ï Ø Ò Åº ËØ ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö Ç Ý Ø Ñ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ¾ ¾ ¾¼ ß½ ß ¾ ¾¼ ß½¼ ¾¼¼ µº À Ý ÒÓ º Ì Ñ Àº ÙÝÓÒ Çº ÇÝ Ëº À ØØÓÖ Åº Ë ØÓ º Ï Ø Ò Åº ÅÙÖ Ñ Æº Å ÒÓÛ º ÁØÓ Åº ÓÐÐ Ý Ëº Ð Ö Åº ÓÐÓØ Ìº Ò Ò Åº Ã Û Æº Ò ÁÝ Åº ÙÖÖ ÒØ Ø ØÙ Ó Ø Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÓÖ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ ÈÖÓº ËÈÁ ¼½ ¼½ ½¼ß½ ß ¼½ ½¼ß ¾¼¼ µº À Ý ÒÓ º Ë ØÓ º ÁØÓ Åº Ë ØÓ Æº à ØÓ Åº Û Ãº Ì Þ Û º ÓÐÐ Ý Ëº Ò Ò Åº Ð Ö Åº ÓÐÓØ Ìº ÙÝÓÒ Çº À ØØÓÖ Åº ÇÝ Ëº Ï Ø Ò Åº Ì Ñ Àº Ï Ëº Ò ÁÝ Åº Ì Ð Ö Ù Ø Ö Ð ØÝ ÓÖ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ¾ ¾ ¾ ß½ ß ¾ ¾ ß ¾¼¼ µº Ò Ö Ëº º Á º Ï Ø Ò Åº À Ý ÒÓ º ÓÐÓØ Ìº Áº À ØØÓÖ Åº ÁØÓ Åº Å ÒÓÛ º ÇÝ Ëº Ë ØÓ º Ì Ñ Àº Ò ÁÝ Åº ØÑÓ Ô Ö Ô Ö ÓÒ ÓÖÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ËÙ ÖÙ Ç Ý Ø Ñ ÈÖÓº ËÈÁ Ò ÔÖ ¾¼½¼µº

8 ÇÝ Ëº ÓÙÚ Ö º ÙÝÓÒ Çº Ï Ø Ò Åº À Ý ÒÓ º Ì Ñ Àº ÁÝ Åº À ØØÓÖ Åº Ë ØÓ º ÁØÓ Åº ÓÐÐ Ý Ëº Ò Ò Åº Ð Ö Åº Ò ÓÐÓØ Ìº Áº È Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ÓÖÑ Ð Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ ËÙ ÖÙ Ä Ë Ç ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ¾ ¾ ¾ Ëß½ ß ¾ ¾ Ëß ¾¼¼ µº ÇÝ Ëº À ØØÓÖ Åº Å ÒÓÛ º À Ý ÒÓ º Æ Ëº ÌÓÑÓÒÓ º Ì Ö Àº ÈÝÓ Ìº ˺ Ï Ø Ò Åº ÁØÓ Åº Ë ØÓ º Ò Ö Ëº º Ì Ñ Àº ÁÝ Åº ÙÝÓÒ Çº ÖÖ Ð Îº ÓÐÐ Ý Ëº Ò ÓÐÓØ Ìº Áº Ì Ô»Ø ÐØ Ó Ó Ó ËÙ Ö٠ǽ Ý Ø Ð ÓÔ ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÈÖÓº ËÈÁ Ò ÔÖ ¾¼½¼µº Å ÒÓÛ º Ì Ñ Àº Ï Ø Ò Åº À Ý ÒÓ º Å Ý Åº ÁÝ Åº ÇÝ Ëº À ØØÓÖ Åº ÅÙÖ Ñ Æº ÙÝÓÒ Çº Ë ØÓ º ÁØÓ Åº ÓÐÐ Ý Ëº Ò Ò Åº Ð Ö Åº Ò ÓÐÓØ Ìº Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó ÖÓ Ñ ÔÐ ØØ Ö ÓÖ ËÙ Ö٠ǽ ÈÖÓº ËÈÁ ¼½ ¼½ ½ß½ ß ¼½ ½ß ¾¼¼ µº ½¼ Ï Ø Ò Åº ÇÝ Ëº À Ý ÒÓ º Ì Ñ Àº À ØØÓÖ Åº Å ÒÓÛ º Ë ØÓ º ÁØÓ Åº ÅÙÖ Ñ Æº ÁÝ Åº ÙÝÓÒ Çº ÓÐÐ Ý Ëº Ð Ö Åº ÓÐÓØ Ìº Ò Ò Ò Åº ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó ½ ¹ Ð Ñ ÒØ ÙÖÚ ØÙÖ ¹ Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ Ò Ð Ö Ø ÓÒ ÓÙÖ ÙÒ Ø ÓÖ Ø ËÙ ÖÙ Ä Ë Ç Ý Ø Ñ ÈÖÓº ËÈÁ ¼½ ¼½ ß½ ß ¼½ ß ¾¼¼ µº ½½ Ï Ø Ò Åº ÁØÓ Åº ÇÝ Ëº À Ý ÒÓ º Å ÒÓÛ º À ØØÓÖ Åº Ë ØÓ º Ò Ö Ëº º Ì Ñ Àº ÁÝ Åº ÙÝÓÒ Çº ÖÖ Ð Îº ÓÐÐ Ý Ëº Ò ÓÐÓØ Ìº Áº Î Ð ÐÓÛ¹ÓÖ Ö Û Ú ÖÓÒØ Ò ÓÖ ÓÖ Ø Ù ÖÙ Ð Ó Ý Ø Ñ ÈÖÓº ËÈÁ Ò ÔÖ ¾¼½¼µº ½¾ Ë ØÓ º À Ý ÒÓ º Ë ØÓ º ÁØÓ Åº Ë ØÓ Æº à ØÓ Åº Û Ãº Ì Þ Û º ÓÐÐ Ý Ëº Ò Ò Åº Ð Ö Åº ÓÐÓØ Ìº ÙÝÓÒ Çº À ØØÓÖ Åº ÇÝ Ëº Ï Ø Ò Åº Ì Ñ Àº ÁÝ Åº Ò Ï Ëº ÒÑ Ùѹ Ö ÕÙ ÒÝ Ò Ö Ø ÓÒ Ð Ö ÓÖ Ø Ä Ë» Ç Ó ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ¾ ¾ ¾ ß½ ß ¾ ¾ ß ¾¼¼ µº ½ Ë ØÓ Æº Û Ãº ÁØÓ Åº Ì Þ Û º À Ý ÒÓ º Ë ØÓ º ÁØÓ Åº Ì Ñ Àº ÁÝ Åº Ò Ï Ëº ËÓ ÙÑ ¾ Ö ÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ð ¹Ô Ùѹ Ö ÕÙ ÒÝ Ò Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø Ú ÐÝ ÑÓ ¹ ÐÓ Æ Ð Ö ÇÔØ Ä ØØ Ö ¾ ½ ß½ ¾¼¼ µº ½ Ë ØÓ º À Ý ÒÓ º ÁØÓ Åº Å ÒÓÛ º Ò Ö Ëº º ÇÝ Ëº À ØØÓÖ Åº Ϻ ź ÖÖ Ð Îº Û Ãº ÙÝÓÒ Çº ÓÐÐ Ý Ëº ÓÐÓØ Ìº Áº Ë ØÓ Æº Ì Þ Û º ÁØÓ Åº Ì Ñ Àº Ï Ëº Ò ÁÝ Åº Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ð Ö Ù Ø Ö Ý Ø Ñ ÓÖ Ø ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ ÈÖÓº ËÈÁ Ò ÔÖ ¾¼½¼µº ½ ÁØÓ Åº À Ý ÒÓ º Ë ØÓ º Û Ãº à ØÓ Åº Ë ØÓ º Ì Þ Û º Ì Ñ Àº ÁÝ Åº Ï Ëº ÓÐÐ Ý Ëº Ò Ò Åº Ð Ö Åº ÓÐÓØ Ìº ÙÝÓÒ Çº À ØØÓÖ Åº ÇÝ Ëº Ò Ï Ø Ò Åº ÌÖ Ò Ñ ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ó ¹ÔÓÛ Ö ¹ÒÑ Ð Ö Ñ Ò Ô ÓØÓÒ ÖÝ Ø Ð Ö ÈÖÓº ËÈÁ ¾ ¾ ¾ ¾ ß½ ß ¾ ¾ ß ¾¼¼ µº ½ ÁØÓ Åº À Ý ÒÓ º Ë ØÓ º Ì Ñ Àº Ë ØÓ Æº Û Ãº Ì Þ Û º ÁØÓ Åº Ï Ëº Ò ÁÝ Åº À ¹ÔÓÛ Ö Ð Ö Ñ ØÖ Ò Ö Ø ÖÓÙ ÓÔØ Ð Ö Ð Ý Ö ÓÖ Ð Ö Ù ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÈÙ Ð Ø ÓÒ Ó Ø ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÝ Ó Â Ô Ò ½ ß ¾¼¼ µº ½ Å ÒÓÛ º ºÀ Ý ÒÓ ÇÝ Ëº Ï Ø Ò Åº À ØØÓÖ Åº ÙÝÓÒ Çº Ò Ö Ëº º Ë ØÓ º ÁØÓ Åº ÁÝ Åº Ì Ñ Àº ÖÖ Ð Îº ÓÐÐ Ý Ëº Ò ÓÐÓØ Ìº Áº È Ö ÓÖÑ Ò Ó ËÙ ÖÙ ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ Ç½ ÈÖÓº ËÈÁ Ò ÔÖ ¾¼½¼µº ½ ÁØÓ Åº Ø Ðº Ì Ö Ø Ö Ø Ó Ð Ö¹ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ò Ù Ø Ö³ Ö ØÒ ÓÖ ËÙ ÖÙ Ä Ë» ǽ Ý Ø Ñ ÈÖÓº ËÈÁ Ò ÔÖ ¾¼½¼µº

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

10-GLatev.dvi

10-GLatev.dvi Ë ÑÙÐØ Ò ÓÙ UBVR c I c Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÐÝ Ñ Ú Ö Ð Î ÕÙ Ð Ð Ö Ò ÓÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ä Ø Ú 1 ËÚ ØÐ Ò Ó Ú 1 Ê Ó Ð Ú Ñ ÒÓÚ 1 Ð Ü Ò Ö ÒØÓÚ 1 Ã Ö Ð ËØÓÝ ÒÓÚ 1 Ð ÓÚ Ø È ØÖÓÚ 1,2 ËÚ ØÐ Ì Ú Ø ÓÚ 1 ÓÖ Ð Ú ËÔ ÓÚ 1 1

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

110_final_Sp04.dvi

110_final_Sp04.dvi Ƚ½¼ Ò Ð Ò Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ý ÐÐ Ò Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ÖÐ ÓÒ ÝÓÙÖ ÒØÖÓÒ Øº ÓÙ Ñ Ý Ù Ø Ø Ò ÐÙÐ ØÓÖº ½º ÌÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø Ö Ò Ó ÙÔ ÐÐ Ø ÖÓÛ º º ÓÒ Ø Ø Ð ÙÒ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ÐÓÛ Ø Ð Ò Ò Ö µ Ø ÓÙÐ Ø ÖÓÛÒ µ Ø Ò Ò Ð Ó ÑÓÖ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

PS-03.dvi

PS-03.dvi ÙÖ ½º ÌÛÓ¹ÓÐÓÖ Ñ Ó ÓÑ Ø»½ ǽ À Ð ¹ ÓÔÔµ Ó Ø Ò Û Ø Ø ÌÛÓ¹ ÒÒ Ð Ó Ð Ê Ù Ö ÓÒ ÔÖ Ð ½ ½ º Ì ÓÖ Ò ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø Ù Ø Ö Ò Ó Ø ÓÑ Ø ÖÝ ØÑÓ Ô Ö º ÆÓØ Ø Ù Ø Ô Ö Ð Ó ÖÚ Ò Ø Ù ÓÑ Øº Ì ÐÙ ÓÐÓÖ Ö ÔÖ ÒØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ¾ À Ø ÓÖ Ó Öº ÇØØÓ Ï Ö ÙÖ ÙÑ Ò Ó È ÕÙ ËÓ Ö Ó Ò Ö ¾º½ Ï Ö ÙÖ Ñ

Chi tiết hơn

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê

ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÆÓÒÐ Ò Ö Ñ Ò ØÓ¹ÓÔØ Ð ÖÓØ Ø ÓÒ Û Ø ÑÓ ÙÐ Ø Ð Ø Ò Ø ÐØ Ñ Ò Ø Ð Ëº ÈÙ Ø ÐÒÝ Ò Ïº ÛÐ ÒØÖÙÑ Å Ò ØÓÓÔØÝÞÒÝ Åº ËÑÓÐÙ ÓÛ ÁÒ Ø ØÙØ Ó È Ý Â ÐÐÓÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ê ÝÑÓÒØ ¼¹¼ ÃÖ Û ÈÓÐ Ò Ëº ź ÊÓ Ø Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

106t300.dvi

106t300.dvi ¾¼¼¼ ÔÖ Ð ¾ Ü Ñ ÁÁÁ È Ý ½¼ ÖÐ Ø Ð ØØ Ö Ó Ø Ò Ð Ø Ò Û Öº ÕÙ Ø ÓÒ ÛÓÖØ ½ ÔÓ ÒØ È Ý Ð ÓÒ Ø ÒØ Ô Ó Ð Ø ½¼ Ñ» Ô Ó ÓÙÒ Ú ¼ Ñ» Ì Ö Ø Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ØÓ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ó ¹ ÐÐ ØÓÖ Û Ø ÔÖ Ò ÓÒ Ø ÒØ Ñ Å ÓÛÒ ÐÓÛº Ì ÕÙ

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

50-kV-inverted-gun.dvi

50-kV-inverted-gun.dvi Æ Ï ÁÆ ÌÇÊ ÇÊ ÈÇÄ ÊÁ Ä ÌÊÇÆË Ì ÄË Ïº ÀÁÄÄ ÊÌ Åº ÇÏÁÆ Æ º Æ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÓÒÒ È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÆÙ ÐÐ ½¾ ½½ ÓÒÒ ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð ÐÐ ÖØÔ Ý ºÙÒ ¹ ÓÒÒº ÔÙÐ ¼ Î ÒÚ ÖØ ÙÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ð ØÖÓÒ ÓÔØ Ñ Þ ÓÖ Ö Ð Ð ÓÔ Ö¹ Ø ÓÒ ÓÖ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î

ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ÚÓÐÙ Ó Î Ø Ç ËÙÖ Ñ ÒØÓ Ó Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ ¹ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÈÓÖØ ÓÖ Î ËÙÑ Ö Ó ¾ Ç Ø Ð Ñ ÒØÓ Î Ñ ÍÖ ÒØ ½ ¾º½ Ç ÈÖ ¹Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Î º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ØÑÓ Ö ÍÖ ÒØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ç Ô Ö ØÓ Å Ò ØÖ ÓÖ Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

tezisfuzet.dvi

tezisfuzet.dvi Ð Ð Ø Ñ Ò Þ ÒÒÝ Þ Ð Ò Ø Ò ÐÑ Ð Ø Ú Þ Ð Ø Ë ÑÓÒ ÞØ Ö ¹ Ó ØÓÖ ÖØ Þ Ø Þ ¹ ØÚ ÄÓÖ Ò ÌÙ ÓÑ ÒÝ Ý Ø Ñ Ì ÖÑ Þ ØØÙ ÓÑ ÒÝ Ã Ö Ì Ñ Ú Þ Ø Öº ÐÙ Ý Ð Þ ÅÌ Ï Ò Ö Þ ÃÙØ Ø ÞÔÓÒØ ËÞ Ð Ö Ø Ø Þ ÇÔØ ÁÒØ Þ Ø Þ Ó ØÓÖ Á ÓÐ Ó

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/0610150v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ½ ÀÓÒ Ñ Ò Ó ½ Ò Ä ½ Ë ÓÙ Ò Ò É ÙÒ Ù ½ ¾ Ò ÓÒ Ñ Ò Ò

Chi tiết hơn

qp dvi

qp dvi ½ ÙÒ ÔÖÓÓ ÓÖ Ã ÖÞ ÒÓÚ³ Ü Ø Ñ Ø Ò Ø ÓÖ Ñ À Ò ¹ ÐÓÖ Ò Ö Ò Â ÒØ ËÞ ØÖ Ø Ï Ú ÓÖØ Ò ÙØ Ú ÔÖÓÓ ÓÖ Ô Ö Ó Ø ÓÖ Ñ Ó Ã ÖÞ ÒÓÚ Ö ¹ Ø Ö Þ Ò Û Ò ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÑÔÐ Ø Ô ÖØ Ø Ö Ô Û Ø Ö Ò ÐÙ Ú Ô Ö Ø Ñ Ø Ò Û Ø Ü ØÐÝ k Ö º ÁÒ

Chi tiết hơn

dst.s.eps

dst.s.eps ÍÒÓÚ Ö Ò ÖØ Ø Ó ÐÓÛ Å ÙÖ Ñ ÒØ ÌÓÓÐ Ø ÐÓ ÙÒ 1,2 ÖÒ Ò Ó Ë ÐÚ Ö 1,2 Ê Ö Ó ÇÐ Ú Ö 3 Ê Ò Ø Ì Ü Ö 2 Ö ØÓÔ ÓØ 1 1 Ì ÓÑ ÓÒ 2 ÍÈÅ È Ö ÍÒ Ú Ö Ø 3 Í Ä ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ò ÐÝÞ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ØÛÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Â¹ ÐÓÛ Ø

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

calosc.dvi

calosc.dvi Ë Ð Ð ÓÑÔÙØ Ò ÈÖ Ø Ò ÜÔ Ö Ò ÎÓÐÙÑ ÆÙÑ Ö ÔÔº ½¼ ½½ º ØØÔ»»ÛÛÛº Ô ºÓÖ ÁËËÆ ½ ¹½ ¾¼¼ ËÏÈË ÆÇƹ Á Ì ÁËÌÊÁ ÍÌ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ ËÇÄÍÌÁÇÆ ÇÊ Ë Æ ÇÆÌÁÆÍÇÍË ÈÄÇÁÌ ÌÁÇÆ Ç Á Ä Ä Ë Êº º ÆÇÎ Ë Èº ÊÇÁË Æ Ê Êº Ë À Ê º ÆÇÊÌÀ

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

Adaptivity.dvi

Adaptivity.dvi ÓÒ Ò ¹ ÔØ Ú ØÝ Ò Ê ÔÓÒ Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ ËÔÓ Ò ÐÓ Ù ËÝ Ø Ñ ÃÖ Ø Ò ÂÓ Ò Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÖØ Ò Ò À Ð Ò ¼¼ ¼ À Ð Ò ÒÐ Ò Ó Ò ÒÙ º Ö Ñ Ï ÐÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó À Ð Ò ¼¼¼½ À Ð Ò ÒÐ Ò Ö ÑºÏ ÐÓ Ð Ò º ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö Ö Ø Ù Ó ÓÛ ØÓ

Chi tiết hơn

Teo06tst.dvi

Teo06tst.dvi Å Ø Ö Ð ÔÖÓ ÓØØÓ Ð ÖÙÔÔÓ PROGETTO OLIMPIADI ÈÊÇ ÌÌÇ ÇÄÁÅÈÁ Á Ë Ö Ø Ö ÇÐ ÑÔ ÁØ Ð Ò ÐÐ ÔÖ Ó Ä Ó Ë ÒØ Ó Íº ÅÓÖ Ò Î Æ Á Å ËÌÊ Ü ¼ ½º º½¾ ¾ ¹Ñ Ð ÓÐ Ð ÖÓº Ø ÈÊÇ Ä Å Òº ½ ß ØØ ÒØ ÐÐ ÓÐÐ ½¼¼ ÈÙÒØ ÍÒ Ñ ÒÙ Ö Ó Ó

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¹ Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó Á Ó Öº Ï Ö ÙÖ ÓÑÔÖÓÚ ÔÓÖ ÇÙØÖÓ ÒØ Ø ¾ º½ ÁÒ Ù Ó Ò Ö ÔÓÖ Ü ÓÜ Ò Ó º º º º º

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn