VorbereitungA06.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "VorbereitungA06.dvi"

Bản ghi

1 ÀÓ ÙÑÐ º Å ¾¼¼ ¼ ËØÖÙØÙÖÒÐÝ ÑØØÐ ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ¹ ÎÓÖÖØÙÒ ½ ÈÝ Ð ÖÙÒÐÒ ÎÖ Ù ½º½ ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ÒÒ ÖÞÙØ ÛÖÒ ÒÑ ÑÒ ÑØ ÒÖ ÀÞØÓ Ö Ð¹ ØÖÓÒÒ ÖÞÙØ Ö Ò Ó ÒÓÒ ÔÒÒÙÒ U = V µ ÐÙÒØ ÐØÖÓÒÒÓÔØ ÒÐØ Þºº ÏÒÐعÝÐÒÖµ ÙÒ Ò ÐØÖÓÒÒ ÒÒ Ò Ò¹ ØØÓ Ù ÅØÐÐ ÑØ ÓÖ Å ÒÞÐ ÒÖ ØÐÐغ Ñ ÙÔÖÐÐ Ù Ò¹ ØØÓ ÚÖÐÖÒ ÐØÖÓÒÒ ÒÖ ÛÐ Ò ËØÖÐÙÒ º ½±µ ÙÒ ÏÖÑ º ±µ ÙÑÛÒÐØ ÛÖº ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ØØ Ù ÙÖÞÛÐÐÒ ÐØÖÓÑÒ¹ Ø Ò ÏÐÐÒ Þºº Ò Å¹ÏÐÐ ØÖÒ ÚÖ Ðµ E = E 0 sin ω t x v )) ÑØ Ö Ñ¹ ÔÐØÙ E 0 Ö Ï ÐÛÖÙÒ ÑÒ Øµ 0, m mµº ÅÒ ÙÒØÖ Ø ÞÛ ÖØÒ Ö ÒØ ØÒÒ ËØÖÐÙÒ ÞÙÑ ÒÒ ÖÑ ØÖÐÙÒ Ûй Ò ÓÒØÒÙÖÐ ËÔØÖÙÑ ÙÛ Ø ÙÒ Ò ÖÒÞÖÕÙÒÞ ØÞØ ÚÓÒ Ö ÐÙÒÙÒ ÔÒÒÙÒ ÒØ ÙÒ¹ÀÙÒع ØÞµ ÙÒ ÞÙÑ ÒÖÒ Ö¹ ØÖ Ø Ò ØÖÐÙÒ ÛÐ ÑØÖÐÒ Ø ÙÒ ÒÙÖ ÛÒ ÖØÖ Ø È ÙÛ Øº ÖØÖ Ø Ò ØÖÐÙÒ ÒØ ØØ ÒÑ Ñ ÙÔÖÐÐ Ò ÐÙÒØÒ ÐØÖÓÒ Ò ÐØÖÓÒ Ù ÒÖ ÒÒÖÒ ËÐ Þºº ùËе ÖÙ ¹ ÐÒ ÛÖ ÙÒ ÒÒ ÚÓÒ ÒÑ ÐØÖÓÒ Ù ÒÖ ÛØÖ Ù Ò ÐÒÒ ËÐ Ö ØÞØ ÛÖº ÛÖ Ö Ó ÒÖ ÞÙÑ ÀÖÙ ÐÒ Ò ÒÒÖÒ Ð¹ ØÖÓÒ ÒØØ ÛÐ Ò kev ÇÖÒÙÒ Ðغ ÖÒÞÒÖ ÞÛ Ò ÙÖÑ ÙÒ ÒÒÖÑ ÐØÖÓÒ ÛÖ Ò ÓÖÑ Ò ÈÓØÓÒ Ñ ÖÒ ÙÖÒ Ð¹ ØÖÓÒ Ò ÒÒÒ Ò ÒØ ÔÖØ Ö ÖØÖ Ø Ò Ò ØÖÐÙÒ Ò ÙÒ ÖÑ ÐÐ ÛÖÒ ÛÖ Ò Ã α ¹ ÙÒ Ò Ã β ¹ÄÒ ÓØÒ ÒÒÒµº ÖÓØÒ ÖÞÙÙÒ ÚÓÒ ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ÛÖ ÙØÞÙØ ÙÖ ËÝÒ¹ ÖÓØÖÓÒ ØÖÐÓÙÒ ÖÑÐغ ÁÒØÒ ØØ ÚÖØÐÙÒ Ö ÊÒØÒ¹ÖÑ ØÖÐÙÒ Ø Ò ÓÐÒÖ ÖÔ [1] ˺µ ÞÙ ÒÒ ½

2 ÊÒØÒ ÔØÖÙÑ ÖØ ÒÖ ÖÒÞÖÕÙÒÞ ν gr Ö ÙÒ¹ÀÙÒع ØÞ ÐØ hν gr = eu ÓÖ λ gr = hc eu = 1234nm, ÑØ U Ò V U ÔÐØ ÒÓÐÒ ÊÒØÒ ÔØÖÙÑ [1] ˺µ ÒÖ ÃÙÔÖ¹ÒØØÓ ÑØ Ò Ò È Ö Ã α ¹ ÙÒ Ã β ¹ÄÒ ÖÕÙÒÞ Ö Ã α ¹ÄÒ Ø ÙÖ ÅÓ ÐÝ Ò ÑØ ν Kα = 3 4 R Z 1) 2 ÑØ Ö ÇÖÒÙÒ ÞÐ Zº ÓÐØ Ù ÒÖ ÖÑÙÒ ÙÒ Ñ ÊÝÖ¹ ØÞ Ö Ï Ö ØÓØÓÑ Ò Ñ ÐÐ ÖÒ ÚÓÒ n = 2 Ò n = 1µº ÅÒ ÑÙ Ö ÖÞÙÙÒ Ö ÖØÖ Ø Ò ËØÖÐÙÒ ØÒ ÒØ ÖÙ ¹ ÐÒ ÐØÖÓÒ Ù ÞÙ Ö ÖØ Ö ÓÒÙÖÖÖÒ ÒÒÖ ÈÓØÓØ ØÖ¹ ÐÙÒ ÐÓ ÖÒ ÖÞÙÒº ÙÒØÓÒÖØ ÒÑ ÊÒØÒÔÓØÓÒ Ñ ÐÒ ØÓÑ ÛÖ ÓÖÖØ ÛÖ ÙÒ Ò ÛØÖ ÐØÖÓÒ ÔÐØØ ÛÓ ÔÐع Ò ÐØÖÓÒ ÖÒÞ Ö ØÐØÒ ÖÒ ÒÖÒ Ð ÒØ ÒÖ ÖÐØ Ùֹصº ½º½º½ ÃÓÖÒÞ ÏÐÐÒ Ò ÓÖÒØ ÛÒÒ ØÒØ Ö ÑÔÐØÙ Ò ÒÒ Ù Ò È¹ ÒÚÖ ÙÒ Ð Øº ÅÒ ÔÖØ ÚÓÒ ÓÖÒØÖ ËØÖÙÙÒ ÛÒÒ Ò ÈÖÓÞ ÞÛ Ò Ñ ÙØÖÒ ÙÒ ÏÖÙ ÒÒ ÄØ Ù Ò ËØÖÙÓØ ØØØÒ¹ Ø Ö ËÛÒÙÒ ÓÖÑ ÒÖغ ËØÖÙÓØ ÛÖ Ð Ø ÞÙÑ ÖÖÖÞÒØÖÙÑ Ö ÏÐÐ ÑØ Ö ÙÖ ÔÖÒÐÒ Ò È Ø ÓÖ ÞÙÑÒ Ø Ò Ø È Ò¹ ÞÙÒ ØÞØ ºº ËØÖÙÓØ ÒÑÑØ Ò ÏÐÐÒÒÖ Ù ÙÒ ÒÒ Ö Ù ÒØ ÞÙ ÒÑ ÔØÖÒ ØÔÙÒØ ÛÖ Ù ÒÒ ÙÒ Ó È Ò¹ ÞÙÒ ØÖÒº ÁÑ ÐÐ ÐØÖÓÒ Ê ÓÒÒÞÒ Ò Ö Æ Ö Ò ØÖÐØÒ ÈÓØÓÒÒ ÐÒ ÒÒ ÞÙÖ Ê ÓÒÒÞ ÓÖÔØÓÒ ÓÑÑÒ ØØ ÞÙÖ ÓÐ ËØÙÙÒ ÒÓÖÒØ ÛÖ ÙÒ Ò ËØÖÙÙÒ ÜÔÖÑÒØ ÑØ Ñ ËØÖÙÓØ ÒØ ÑÖ ÑÐ ÛÖº ¾

3 ½º¾ ÃÖ ØÐÐ ØÖÙØÙÖ ØÓÑ»ÅÓÐÐ Ò ÃÖ ØÐÐÒ ØÞÒ Ò ÔÖÓ ÒÓÖÒÙÒ Ò ÒÑ Ø¹ ØÖº ÃÖ ØÐÐ ÒÒÒ Ù Ò ÖÚ ØØÖÒ ÚÓÒ ÒÒ Ñ ÖÑÒ ÓÒÐÒ ½ ÚÖ Ò Ø ÖÞÙØ ÛÖÒº ÖÚ ØØÖ Ò ØÖÒ ÐØÓÒ ÒÚÖÒØ ºº Ò Ò Ð Ø Ö ÛÒÒ ÑÒ ØØÖÔÙÒØ ÙÑ ÒÒ ÌÖÒ ÐØÓÒ ÚØÓÖ ÚÖ¹ Ø ÞÛº Ü ØÖØ Ò ÙÒÒÐ ÏÖÓÐÙÒ ÒØ Ö ØÓÑÖÙÔÔÒ ÛÓ ÒÒÒØ ÛÖÒº Ö ÙÒ ÖÒ ÎÖ Ù Ò ÆØÖÙÑÐÓÖ¹ Æе ÙÒ Ò ÙÐ ØÖÙØÙÖ Ò˵ ÚÓÒ ÁÒØÖ ÆÐ Ð Ù ØÒÞ ÒØ ÙÒ ÒË ËØÖÙØÙÖ ÖÓÖ Ø ÛÖÒ ÓÐк ÆÐ ËØÖÙØÙÖ Ø Ù ÒÞÒØÖÖص ÑØ ÒÖ Ù Ð 000µ ÙÒ Æ 1 µº ØØÖÓÒ ØÒØ ÆÐ ØÖØ a ÆÐ = 5, m [2]µº ÞÙ ÖÓÖ Ò ÒÐÒ ØÖÙØÙÖ ÒÐØ Ö ¹ ÑÒØ ØÖÙØÙÖ Ø Ó Ù ÖÙÒ Ö ¾ ÓÒÒ ÓÑÔÐÜÖº ÅÒ ØÐÐØ ÞÛ ØØÖ ÚÓÖ ÛÓ Ù ÒÑ Ò 2+ ¹ÁÓÒÒ ÙÒ Ù Ñ ÒÖÒ Ë 2 ¹ÁÓÒÒ ØÞÒ ÙÑ Ò ÎÖØÐ Ö ÊÙÑÓÒÐ ÚÖ ØÞØ Òº Ö ÄØÖØÙÖÛÖØ Ö ØØÖÓÒ ØÒØÒ Ö ÒË Ð Ø ÑØ a ÒË = 5, m [2]µ ÒÒº ½º ÊÒØÒ ØÖÙÙÒ ÙÙÒ Ð Ò ÃÖ ØÐÐ Ø Ò ÐÙÒ ÖÞÔÖÓÒ ÃÖ ØÐÐØØÖ Ö ÛÖÒ ÛÖ ÙÒ Ö ÖÒÙÒÒ Ñ ÖÞÔÖÓÒ ÊÙÑ Ù ÖÒº ÓÙÖÖØÖÒ ÓÖ¹ ÑØÓÒ ÚÖÒØ Ò ÖÐÒ ÊÙÑ ÑØ Ñ ÖÞÔÖÓÒ ÊÙÑ ÛÓ ÔÖÑØÚÒ ØØÖÚØÓÖÒ a j µ ÑØ Ò ÔÖÑØÚÒ ÎØÓÖÒ ÖÞÔÖÓÒ ØØÖ b i µ Ö Þºº b1 = 2π a 2 a 3 a 1 a 2 a 3 ÚÖÙÒÒ Òº ÐØ ÞÙÒ b i a j = 2πδ ij º ÈÙÒØ Ñ ÖÞÔÖÓÒ ØØÖ Ò ÙÖ ÅÒ ÚÓÒ ÎØÓÖÒ G = h b 1 + k b 2 + l b 3 ÑØ Ò ÅÐÐÖ¹ÁÒÞ hkl ØÐغ ÖÞÔÖÓÒ ØØÖÚØÓÖÒ ØÑÑÒ ÑÐÒ ÊÒØÒÖܺ ËØÖÙÑÔÐØÙ ÖØ Ù Ö ÓÙÖÖØÖÒ ÓÖÑØÓÒ Ö ÄÙÒ ØÚÖØÐÙÒ ÞÙ F ) k = dv n r)exp i ) k r = G ) ) dv n G exp i G k r ÑØ k = 4π λ sin θº ÐØ ÞÙÖ Ö¹ÒÙÒ 2dsin θ = nλ ÕÙÚÐÒØ ÙÙÒ ¹ ÒÙÒ k = G º [3] ˺ µ Ó ÛÖ ËØÖÙÑÔÐØÙ F = V n G ÖÙÑÒØ ÜÔÓÒÒØÐÐÒ ÒØÐ ÚÖ ÛÒغ Ö ÒÒ ÃÖ ØÐÐ ÑØ N ÐÐÒ Ò¹ ÒÒ ÛÖ ÒÒ ÖÒ F G = N Zelle i dv n r)exp G ) r = NS G ÑØ Ö ÐØÖÓ¹ ÒÒÓÒÞÒØÖØÓÒ n r) ÙÒ Ñ ËØÖÙØÙÖØÓÖ S G º ÏÖ ÒÖÒ Ò ØÓÑØÓÖ f j Ð

4 f j = dv n j ρ)exp ig ) ρ. ÏÖ ÖÐØÒ ÑØ ÀÐ ÚÓÒ G ÖÙÐ Ö ØÐÐÙÒ ËØÖÙØÙÖØÓÖ ÑØ S G hkl) = j f j exp 2πihx j + ky j + lz j )). ½µ ÏÖ ØÖØÒ ËØÖÙØÙÖØÓÖÒ Ö ÙÒ Ö ÈÖÓÐÑ { S ÆÐ = f Æ 1 + e iπh+k) + e iπh+l) + e iπk+l)} { + f Ð e iπh + e iπk + e iπl + e iπh+k+l)} { S ÒË = f Ò 1 + e iπh+k) + e iπh+l) + e iπk+l)} { + f Ë e i π 2 h+k+l) 1 + e iπh+k) + e iπh+l) + e iπk+l))} ÐÞØ ÐØ Ö Ò ØÒ dhkl) ÞÛÖ ÔÖÐÐÐÖ ØØÖÒÒ ÒÖØ ÞÙ G ØÒ dhkl) = 2π G ¾µ ÛÓ d ÓÑØ ØØÖÓÒ ØÒØ Ö ØÐÐغ ËØÖÙÑÔÐØÙ F ) k Ø Ì Ö ÐØÙÒ Ö ÐØÖÓÒÒØ Ö ØÓÑ ÑØ Ö ÎÖØÐÙÒ Ö ØÓÑ Ò Ö ÙÒ Ö ÔÖÓ Ò ÒÓÖÒÙÒ Ö Ñ ØØÖº ÍÒ Ö Å Ö Ø Ð Ó ) I Ghkl = SG 2 A LP = SS A LP. µ ÑØ A = ËÙÑÑÒÒÜ Ö ÖÖÜ ÙÒ LP = 1+cos2 2θ)) sin θ sin2θ) Ñ ÄÓÖÒØÞ¹ ÙÒ ÈÓÐÖ ØÓÒ ØÓÖº ÙÒ Ö ÞÙ ÖÓÖ ÒÖ ÃÖ ØÐÐ Ò ÈÙÐÚÖÓÖÑ ÚÓÖÐØ Ø ÖÞÔÖÓ ØØÖ ÓÖÒØÖÙÒ ÑØØÐØ ÙÒ ÓÑØ Ò ÒÙÖ ÒÓ G ÞÙÒк ÏÖ ÖÐØÒ Ð Ó Ò ØØØ Ò ØØÖÔÙÒØ Ò ÄÒ ÛÖÒ ÀÙÔØÑÜÑÙÑ Ö ÐÐ ÃÖ ØÐÐ Ð Ðغ ½º ݹÏÐÐÖ¹ØÓÖ Ö Ý¹ÏÐÐÖ¹ØÓÖ Ø ÌÑÔÖØÙÖÒØ Ö ÁÒØÒ ØØ Ö Ö Ê¹ Ü Òº ØÓÑ ÛÐ Ò Ò ØØÖÔÙÒØÒ ØÞÒ ÒØ Ò ÊÙ ÒÒ ÓÒÖÒ ØÑÔÖØÙÖÒ Ó ÞÐÐÖÒ ÒÑÑØ ÁÒØÒ ØØ ÛÖÒ ÊÜ Ò Ö ÐÒº ÏÖ ÑÒ ÒÒÑ ØÓÑ ÙÑ Ò Ð¹ ÛØ Ð r j ÑØ ÒÖ ÑÔÐØÙ u t) ÛÒ ÛÖº Ö Ò ÑØØÐÙÖÞ ÊÒÙÒ º ÎÓÖÐ ÙÒ ØÖÔÖÔÝ µ ÖÐØÒ ÛÖ I = I 0 exp 1 ) u 2 t) 3 t G2 µ

5 ÑØ E pot = 1 2 C u 2 t) t = 1 2 Mω2 u 2 t) t = 3 2 k BT, ÛÓÑØ ÛÖ u 2 t) t = 3k BT Mω 2 Öй ØÒº ÏÖ ÒÒÒ ÑØ I Ð Ñ ÒÑ ÏÖØ ÙÒ I 0 Ð ÖÒØÒ ÏÖØ ÒÒ ÙÒ Ò Ý¹ÏÐÐÖ¹ØÓÖ Ð I ln = I0) 1 3 u2 k) 2. µ Ö ØÐÐÒ ÛÓ k = G = 4π λ sin θº ¾ ÎÖ Ù ÙÙ ÙÒ Å ÔÖÒÞÔ ¾º½ ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ ÏÖ ÒÙØÞÒ Ò ÃÙÔÖÒÓ Ð ÊÒØÒ ØÖÐÙÒ ÕÙÐÐ ÛÓ ÊÒØÒ ÔØÖÙÑ ÖØ ÓÒ Ð ÖÔ ÞØ Øº ÙÖ ÍÒØÖÖÙÒ Ö Ã β ¹ÄÒ ÙÖ Ò ÈÓ¹ ØÓØ ÖÐØÒ ÛÖ Ð ÖØÖ Ø ËØÖÐÙÒ ÒÙÖ ÒÓ Ã α ¹ÄÒ ÛÖ Ö ÙÒ Ö ËØÖÙÙÒ ÒØÒº ¾º¾ ØØÓÖ ÏÖ ÒÙØÞÒ Ò ÒÓÒ¹ÈÖÓÔÓÖØÓÒÐÞÐÖÓÖ ÛÓ Ö ÈÓØÓØ ÞÙÖ ØØÓÒ Ù ¹ ÒÙØÞØ ÛÖº ÐÖÓÖ Ø ÑØ ÒÑ ÐÐØ ÛÓ Ò Ö Ò ÑÐ Ø ÒÒÖ ÖØ ÑØ ÒÑ ÓÒ ÏÖ ØÒ ÔÒÒØ Ø Ö ÞÙÖ Ö ÐØØ ÛÖº ÊÓÖÛÒ Ø ÒØÚ ÐÒº ÌÖØØ Ò ÓÒ ÖÒ ËØÖÐØÐÒ Ò ÊÓÖÒ¹ ÒÖ Ó ÐØÒ ÚÓÒ Ñ ÖÞÙØÒ ÁÓÒÒ ÒÒ ÒØÐÙÒ ØÓ Òº Ö ÖÐ Ø ÑØ ÀÐ Ò Ä Þºº ÐÓÓÐÑÓÐе ÒÒÖÐ ÒÖ ÙÖÞÒ Ø ÛÓ Û¹ ÖÒ Ö Ø Ò ÛØÖÒ ØØÓÒÒ ØØØÒÒ ÒÒÒº Ø ÛÖ ÌÓØÞØ ÒÒÒØ ÙÒ ØÖØ ÞÙ ÑÑÒ ÑØ Ö ÖÓÐÙÒ ÞØ º 10 4 sº ¾º ÓÒÓÑØÖ Ò ÓÒÓÑØÖ ÒØ ÞÙÖ ÏÒÐÑ ÙÒº ÓÐÒ ÓÒÓÑØÖ Ö ÙÒ ÖÒ ÎÖ Ù [3]µ ÛÓ ÑÒ Ö ÙØ ÖÒÒÒ ÒÒ ÛÖÙÑ Ö ÏÒÐ 2θ ØÖØ

6 ¾º ËÐØÐ ËÐØÐ ÒØ Ù Ö ÓÐÒÒ Ö ØÐÐÙÒ [3]µ ¾º ÎÖ Ù ÙÙ ËØÖÙÒÓÖÒÙÒ Ø Ù ÓÐÒÑ Ð [3]µ ÞÙ Ò

7 ¾º ÎÖ Ù ÙÖÖÙÒ ÏÖ Ñ Ò ÑØ ÀÐ ÓÒÓÑØÖ ÙÒ ÒÑ ¹ÈÖÓÔÓÖØÓÒÐÞÐÖÓÖ ÏÒй ÒØ Ö ÁÒØÒ ØØ ÚÓÒ Ö ØÖÙØÒ ËØÖÐÙÒ ÙÒ ÖÖ ÈÙÐÚÖÔÖÓ ØÒ Ù ÆÐ ÙÒ Ò˵ ÛÓ ÛÖ Ö¹È Ö ØÑÑØ ÏÒÐ ÖÛÖØÒ Ù ÖÙÒ Ö ÃÖ ØÐÐ ØÖÙØÙÖ Ö¹ÒÙÒ ÖÐÐÒ ÙÒ ÙÖ ÓÒ ØÖÙØÚ ÁÒØÖÖÒÞ Ò ÅÜÑÙÑ Ò ØÑÑØÒ ÏÒÐÒ ÖÖÒº ÉÙÐÐÒ [1] º Å ÖØ Ò ÈÝ ¾¾º Ù [2] º ÃØØÐ ÒÖÙÒ Ò ØÖÔÖÔÝ ½º Ù [3] ÓÖØ ÖØØÒÒÔÖØÙÑ ÖÔØ