Microsoft Word - Shri-HKS-Normal-Tamil.rtf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Shri-HKS-Normal-Tamil.rtf"

Bản ghi

1 : ÌÕô  ÉÁ: ÀÃÁ ÌÕô  ÉÁ: ƒ ýé ¾ ¾ º ÌÕô  ÉÁ: ÒÃõ¾Ã ¾ º ÌÕô  ÉÁ: ù⠺à  ÌÕô  ÉÁ: Ä ¾ù ºìÃÅ ¾ À Å ºÁ à Š¾ à ƒ ÌÕô  ÉÁ: Á¾ Éõ¾ ¾ ¾ ÌÕô  ÉÁ: žù º  ÉÁ: «Ã ¼ É ÃºÉ òá ÄŒÁ ýúº õ  ÉÁ: þ ¼ ôã¾ Â ÄŒÁ Åõ ¼  ÉÁ: ƒ ýé ¾ ¾ ºÅ  Šú ¾ à ¾ õú¾º à (¼Á û Ä À )

2 : Áõ Ç ºÃ½ ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð ÃÁ½ à ÁÄ âƒ ¾ º պý º à ƒ ôã Á º Á à Š½ À½ õòã Å õòã À ÅõòÃ Ó Å Û¾ É Ãƒ ÀÅ õ ¼ ¾Â î¾ ¾ ý É Åø ¾ Â É Ãº õ É ÉÁ À Õ½ Ò ¾Á Áõ ÇÅ 1 ƒ оÃɾ Å ÁÄ Ì½å À ÇÉ Ä ºÉ¾ À þ É Á¾¾ Ǿ ìãá º ìã Â Å Ç À À  ë¾éå Ͼ Á Õ ¾ õ À Ç ììå òã ̽Á É Á ÄÌÁ ºõ ¾ºÄÛ¾ É 2 É ÕÀÁ Éõ¾ òá ÀÅ É ƒãºà ºõ ºù ڃ ½ ¾Ã º ºòÅôÃÍà Š½ Ó º à ƒé Õ¼ õ ¾Ç Ãà ƒé ƒ òìõ Å òå îºã½ Ç À Åõ¾ Í Å À Ä ÒÐ ºýÁ¾  3 Õã Ãà ¼ õð º Å Ã ã ÃÃÎ ¾ŠÅ º ƒà Ç ãõ Å ¾ ƒ Å Ã Ç ôƒƒ øà Àà Âõ¾ ¾ ú º ºòÅÃ Í ºõ º à Á ŠÃà ¾ÁƒÉà À à Ð: Ç Å ÌÕ ÀÅÁ É ºÄ õá 4

3 ºÐÞÉÉ Ã ½ «¾ à ¾ Å ÁÄ Å ˆ» É É Á ôã¾¾ Ç À Á É Å ½ À ½ ôã Á ½ ɾ º ÀÎ Å ƒéé ÄŒÁ À¾  ̽ Ç Ð¾ Ò¾ º ýá¾ Â À Ä º É ÄÍ É ÁòÅ¾É º¾É¾Ä 5 ìú¾ ÃÁ½ ôãòôõé Éõ¾ É ºÐÃÅ õ ¾ ¾òÅÀ¾ ¾ Å ¾ Ç ÌÕ ÅÉ Í¾ Á Õ¾É É ƒàòé º¾¾ à ÂÄ ÌÕ ÇÄ º òã¾ Â À Ä º À ž À þ Òà ½ à îâ ¾òÅ ÇÕÒ Õ½¾Ä 6 žÀ ¼ Å Ã õº ÀÅ ìã ¾ Íà Šˆ» É ¾  Á ¾º ýáâ òã Ä ÀÅ òã ͺà òã º¾ À¾ Å ¾ÌÊÄ õ ¾ ¾ ÁòÂÅ àã ¾ É ¾ ý À ¾Ã ½ À ºòà ½ 7 ¾ Â Ç Á½ Áõ¾ Á ¾Ä ¾¾ Ðà òáõ õ¾¾ Å õ ¾ ÌÀ Šú º ÉÎÁ É ÂõÀ ôã Á½É º¾  ƒ¼ã ¾ Çžà º À þ ÃÁ½ ÁòÅ À ¾ ɾ ºÐþ Ä ¾Ä Á þôþ Á õ¾ Í Å 8 Àõº À¾ òá À¾ òá ôãàõº ÀõºåÀ òá É ¾Å ÀõºÓ ìã ¾ Ù õ ÃÕ Ã ÀõºÅ õ ¾ ¾òÅ ¾Ã¾Á Àõº ÇÛ Àû¾ À Å Å Ã õº ÂÉ À Éõ¾¾ ¾Ã É É ÅÉÛ¾ É 9 Å Á ¾Å Å Ã õº ¾É Á Á É Ã ìãà ƒê º Áƒ ƒ É ÅºÉ â ½ ÍÁÉ º ò¾õº Á Ã Ä º Áõ¾ à º ÁÝ Â ÉÄ Å Ä ºÉ Á ¾ôþ Õ½ ºÁ º¾ ÍÁõ ÄÅ 10

4 ìúò¾ Å º É õ ¾ É É øåòð øàºá ÃÉÄ ÂòÅ Å îâ Ç Á ¾ Ç ¾ ƒä¾  ٠òð øྠ¾ÀÅ Ð ¾ òâ à ÇÌò¾Á ÉÉ º ÒÕ ò¾áé Àà Âõ À¾ ž ¾  Á ¾Å 11 À ºÉ Óì º Ä ¾ Ū ºÃ À ÉÁ À ÉÁ À Ú Ç º ò¾¾ À òú Ç õ¾ Å ¾ Àà ÁÄÉ À ¾ ¾ Ç É ÉÁ Í ÅÛ À ¼ ¾ à Á ÇòÃÉ ¾ ºÅ ÉÁ ÀÉÉÅþ 12 Àà ÁÇ ÍÁÉ ¾ Ç ÉÄÛ «Ã½ Â Ç ôàõ ¾ ¾ Á ¾ÃÛ ôã Á ¾ Ç ÁÉ¾Ä ¾ à ¾ þ Ä þõ¾ ƒ ýé ¾ Å ¼ÄÉ Õ½ À ¼Å ÓÓ ƒ ÅÕ ÀÃÁ À žÃÛ õ¼ Î Ð ôã¾ ¾ É 13 þ¾ Áõ Ç ºÃ½ ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

5 : Õ½ ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð ŠÃŽ ÁÉ Éõ¾Å Ð ÀÅƒÉ ¾ Ð: Ç Ç Ð Å Å ¾ À Ç ÀÃõ ÇÄ òð ºÄ Ð ÒÅÉ À ÅÉ ÅÉ À ÄŒÁ ¾ÅÉ Áõ Ç ¾Â Àà Á òºå¾ Å ð¼ Ä ÒÐ âíãõ ¾ ɾ ɾ 1 Á ÇÂ É Ã ½  ٠Àà ÂÖ ÀǺå Ã Ç ò¾ ƒéã ƒä ò ¾ ÃÜ ¼ ÁˆƒÉÀ É ¾ÀÕ Ö ÅºÉ Ç ¾ ¼Ô À õ À Ç Àò¾É À ¾ Á Á ƒä¾ À ì ¾Ã õ¾ Á ñ¾à à Á ÍÃÕ 2 ŠÕ¾ ¾¾ ÇÀ Á É ÄŒÁ îð¾ Ç ºÃ º¾ôþ ¾ Á ŠÅ  òâ Ç ºò̽ ½ õ À ¾ ôã¾ ¾ ź ¾ýÉõìà ºÅ þ Á òáõ Á ξ ºõ îð¾ Å É ÌÅÉ ÅÉ Õñ Éõ À 3 ÁÉÅºÉ ¾ àã É ÉÅà Éۺà º ¾ ÕÌÅÛ ƒ ÉÅ ƒé ƒ ¾ Ç òð ƒé ÍÅ ƒ оà ¾ Û ÉÁ Á õ ÂÛ¾ ÂÉÅ Ù¾ É ºÃ Å É ¾ Ū º à ¼ É ºÃ ÍÅ Á ÉÁ É ÇøÄ 4 ÁÄ ÀÃÁ ¾Ã¾ À ¼Ö ÌÇ Ð ÙÅ ÌÇ Ð À ¼Ö É ÖÅ É õ¾ à ÉÄ Å ÉÄ ¾ Ã Ä Å É Á õà ÍÄÀ É Ã ¾ýÉÅÃÉÃ Ç À ð¼ ÄÛ ÃÁ ¾Å É Ä ºÄà  ¾ À ÁÃÕ ÀÇÖÅÕ ÀÅ ¾ Ç 5

6 ÁÉ ¾ Ç ¾ É òð ÁÉ Åõ ¾É º õàû Áɾ ùúò¾ Çۺà º À õ Ç ÅÛ òã Å ¾ º¾É ÁÉÅÉ ò¾ à ¾ýÉ É ÅÛ ¾ÛÅ ¾õʺ ¾ ɾ ɾ º ¾ÉÅ Á ûàã ò¾àû îå ¾ À Ç 6 ÀÃÁ ºòÒÕ ¾åÀÛ Ã Ô Ä ±õð ÀÃÁ ¾Ã¾ ºÐÀ º É Åà ò¾àû ¾ýÉ Á ÃÐ ¾ Á ¾ Ç Á Í Åà É̾¾ ìã¾ õ¾ä ÍÃÀ¾ÉÂ Í Â ¾Éà ò¾õ ¾ ξ ôà 7 ƒ Å ÉøÄÅ É Á ÍÅ É ø Á É Ç ¾ É òð ºÄ Å É É Ç òð ºõ à ÍÅÛ Ä Ç îå ¾ À¾ Å Å ƒ ¾Û º Å º¾ Éõ ¾ ¾ Û À À Â É Á¾Ä ÃÍÅ À̾ÃÛ À ÃÅ 8 ôàéä É õ¾ ÎÅÛ Á ò ¾ ôàéä É ÎÅÛ ÀÎÅ É ôàéä É ÎÅÛ Á ¾ ÎÅÛ Àà «ôàã¾ ò ¾ÅÉ Å Á ò ¾ ôàãé Äì ºÛ Ä ¾ Ç ôà É ¾ À òâ À ¾ É É À ¾ 9 ýƒÉ Áõ¾ à ŠÅ¾ Õ½ ÁÄ õ¾ Á¾ ÀÃÁ À Åɾà ÍÁõ Ç ºÃ ¾ À ¾º É ÕÀÁ Éõ¾ òá É ¾ Ðà ¾ ¾ÅÅ Ãñ Éõ¾ ¾Ã¾ ÃÂÖ Àõ ¾ ¾ÌÅÛ ¾ýÉÅà ÀÇ 10 ƒéé ÂÛ ½¾ À Ä É É É ÉÐ ÖÒ¾ à ò¾ Ä Á É Â Ç¼ ò¾åé É Î¾ É̾ Õ ¾Ä ¾ÉÂÉõ À ¾ôÀ ÃõÀ º ÉÄ Â ÇÅõ ¾ ÁÐÝ ¾ÉÛ ¾ýÉÅà ò ¾ ¼ Àõ ¾ ¾ ºÄ ÅÛ 11

7 þðê øäû À̾  õ¾ä ð¼ À̾ Áîº ¾ýÉ É ð¼ À¼ôà Á½É ôà ÊÂÅÄ Ç ¾ ð¼ Á Ð Çõ¾ ºòÂÉ À ð ¼ Â Ç õà ð¼ À ½¾ Ä ð¼ À ÁÉÅ̽ ǽ º ¾ É Õ½ Ö 12 ¾ÉÅ ºõà ÍÅ À½ ¾ Û½ ¾ Áò ¾ ôàã ¼¾Û ¾ ɾ É Î¾ Í ÍÅõ¾¾ ÄÌÁ ÅøÄÀÛ ôã½¾ãû ö¾ Û É Áɾ É òâ Éõ¾Á Рƒéã º ÅÂ É øäéôã¾ ÁøÄ ƒ øä 13 À Ä É ÄÀ ƒéé Ç Í ÀÎÅõ ¾ ÄŒÁ Ä Ä Àì¾Õ Á ξ ºõîо ììåû ¾ Ç ¾ýÉÅÃøÄ Á ðåå ÇÉÅ ò ¾Å Å ÐÃÉ Ä¾ À ÖõÎ ÌÕÀÉ Á ÉÅ É õ¼ 14 îáã ÍÅÅÃÀà ¾ Ç ¾ îáã º º Ä ¼ ôã¾ Â ÁÃÇ ¾É À ºÖ ðî¾éõ¾áê Á Ê Àà Àà ÂÄ õð½ º Í º þ Ä Ä ÊÍÅ Áõ Ç ºÃ ¾ º ýáâ òã Ä ÀÅ òã ͺà òã 15 ²Û Õ½ É ¾  à Á ò ¾Û Àì¾ ¾ É É þ ý ÉÛ ¾É Ä Ä þîº Á òã¾ä ƒ Å ¾ É îúƒ ÍÅ À Ä ÍÅ É Å ½ Á ¾Ä ¾ Ç Ä î¾ É¾Ä Áò¾ÅÃÉ ð¼ Éõ¾ ÀÊÍÅÛ 16 ƒéà Áîº ¾Ã Å ¾É Å É Å â ½ ÅºÉ âá ¾ÛÁÉ Ç ò¾ ¾Ã ÀÕõ ¼ É Ä ¾ Ù «ÉÅþ É ÉÅÅÃÉõ¾ ºÉ Å Á ¾Ä ¾ Ä ¾ Ç ð¼ï Éõ¾¾ÄÅÃ Å É ÌÅ Á Á Á 17

8 ÒÅÉ À ÅÉ ºÃ ¾ Òñ ŠÃŽ ¾É À À É É Å À à ʾ ÞNJ Á É îº Á Ôž Å ¾ õ ¾ ªÃ ¾ÅÉ Á º ʺ Ç º ¾ þåé Á ÂÅ ÖÅ É ÅÛ ƒ òãâ¾ 18 À À ÁÅ º ÍÅ ¼ Ä ŒÁ À¾ ºÁà ¾ ¾ Å ƒã É À  ƒàå õ¼ ¾ Ç ÅøÄ É ½ À ÌÕÅ É Á¼¾ ôúì É º À Á ¾Ä ¾ÅÕ Á ð¾ Á Àà ¾ ǽ º ¾ É Õ½ ºÓòà à 19 «õì¼ ìã¾ ƒé º ¾Áþ Ãõ ½ Ô Ä òãâ Ç õ ÍÅÇù ìú¾ õ¾ ùâ À º ¾ þõ ¼Ä Á Ç ¼ÂÉõ À õ ÇÄ ôàáäéõ¾ Í Áõ ÇôÃ¾É Á À ÅÉÁ ûà ¾Éà Р20 Á ¾Û Í øà¾õ º õ ¾ Á½ ÇÁ ÃõòÃ Ä ¾ Á ¾ ¾ Ç Å ÅøÄ ¾ º Å Á ûàã ÓÌõ¾É ÀÃÁ Áõ Ç É Á Éà î¾ãû ºÄ Ð À ÁÃà Àõʾ ÃÉ º ÒÕ ¾ ξ Ð 21 ÁÉ ¾ Ç Íõ¾Ã À¾ ¾Å É ÉÐ ¼ õî ÀÖ ë ¾É Í À ¾ õ¾ Íà º À¾ ÀÄà òôé¾ É Å Çõ ¾ ð¼å ÃÛ º¾ ºõ ¾ÍÅÛ º òì½å ò¾åã Å Å ¾ ÅÛ «É Éõ ¾É º 22 º¾É º¾É Å Ä ½ ë¾é À¾ ¾ Ç Ç ÀÖ ë¾é¾ Íõ¾Ã Íõ¾Ã ú úåÀ ƒ ¾å À ¾Ã ÀÅ òâ Ã Ç ¾¾ ôã¾ Á ôãà Å ¾ à ¾Ç ¾ Çõ Á ¼ É Î¾Ä ôà ÉõÁôÀ 23

9 ¾õ ¾ ¾ ö Ù ¾õÁ Å Àõ¾ ÀÂ Ç Àà à º É ƒ Áõ¾ þ ÀÊÐ¾É ò¾ ¾Ã ÍÅõ¾¾Ä ÍÅõ¾¾Ä õ ¾ Óõ ¾¼Àľ Ç Ã õ¾ Ã Û ¾ýÉÅà Éõ ¾õÐ ºÄ ÅÉ º¾ Å Äò¾ É Ê¾Õ 24 ¼Ä ÉÇÄõ¾¾Ä Ã É õ Á ¼ É ¾ ÕÌÅÛ õ¾ã ½ À ¼ ¾ ÀõÀÄÅ Àì¾ ¾ É Éõ ¾É º ¾ ¼Å Ðà ¾ª Ç Á¾ ÎÅ º Ä ¼ Ç ºõ¾¾ É ¼Å ÉõÁõ¾¾Ä ÉÅ ÍÅ ºýÁ Á 25 À ð¼åã ÀÅÀ ¾ õ¾ä ðîåû À Ê½É Å ¼ ¼ Éõ¾Ã ¾ÉÅþ ºòÀì¾ À ¾Ä ðîåã ÀÅ ðî À ÊÍÅ º ðêéåé ÅÉøÄ Á¾ ðî ÅÛ º Ä ºªìÂÅÉ ÀÃõ ÇÄ 26 ñ½ ÅÂõ¾¾Ä Á ¾ ñ½ ¾ÌÅ ¾Ã¾ Àø Ù ÀñÏ ÀÄ ÇÉ Ð ƒ ŠúÅÉ Åõ ¾ Òñ ÀÄÅ Åõ¾¾Ä ÛÊ Åñ½ É ñá õ¼ ¾ Ù ÄŒÁ½ Éñ½ É ¾ÌÅ Àì¾Ãźà Áà ½ º ¾ 27 ð¼¾û õàã ½ À ð¼ Ä ¾ýÉÅà Ðà ¾ ÇðÎÅÛ àã¾ä Ðà ¾ Ãñ À Å Û Àð¼ ÀýÉ Ä Ã º ¾Å à ٠º ðî Á ʾ É É Ã õ ð¼ ÍÃÃ Í ¾ÂÛ½ º ¾ Óà ¾É ¾ÃÉ 28 ¾ Á ¾ ƒâ ÀƒÂ Á ¾ Ä ¾ ¾ Ç øä º ýáâ º ¾Ã¾ ¾ýÉõìà ÁÄÅ ÉõÀ îð¾ ÍÅà Рõê ÀÃÁ Õ½ Á ¾¾ Ô ¾ýÉÅÕ Á ð¾á À à ¾ Ç É ¼¾ Ä ºÄ Å º Å Á¾Û 29

10 Á É Ü Á Åà ÉÃÀõ º ÉÉ ÐÇ ª  ŠÁÉ ÃÏ òრà Ž ¾ É ºÃòÅõº ¾Û ÍÃÁ¾É òã ÒÃÅ É º ¾ É Ò½ Ä Ó ¾ ÉÅà ºõ à º ¾ Á¾ ö¾ ̓ÉÃÉ 30 Á É ÃÁ ÁÄ Å ƒ ¾ Á ¾ôþ ÃÅ¾Ç ŠÂ Á ÀÄ Ãñ ŠÅ¾ à º º ÁºýÛ¾ º Ä Ì½ ½ ¾ Á ƒ ýé ¾ Å ¼Ä É Á  Çžà º ºÄ ¾ º Ä ÍƒÉÃÉ 31 þ¾ Õ½ ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

11 : ùâ ô¾ ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð ÒÕ åàòãâ Òà ¾É ÒÕ ÒÕ ò¾á à à ÒÕ âƒ ¾ À ¾ â ½ Éõ¾ ˆ» ÉÁ ÒÕ Ýì¾ Í Á ¾ò¾ òòõ ÚòÒ ÃÉ Ä Á ÒÕ ƒ õ¼ õ¾ã¾ À þ ùâ ô¾ É Ä ô¾ 1 îòã ÉÒõº ÒÕ â ºÄ Ä ÉÄ É Ä É ÁÉ À Û Ä Ì½ ôãìú¾ Â Ç õð ¾ ÉøÄ ²Û þåé Á Á Á ¼ ½ÃƒÀÅ ìãó Õ É ¾ É ºÖ Á ÉÅà ÇÅÎÅ ¾ Å º à ºÖ 2 õ¾ ú åà îàã ô ¾ õð ¾ Éøľþà Àº à õ¾ Ã; ƒ Åà ¾ À Û ¾ É À õ¾ õê ÀÃÁ Õ½ º õð ŠÅ¾ ÁÉ Å Á ¾Ä ¾ õòã Â Ç Ç òð À ; Û Å Â Ç 3 ŠÃŽ ÉÂÉ ìã ½ òåìãº É Ç Ù Å ì À ½ À ¾ òâåâå Ç Ù ¾ò̽ Ç Ù ¾òÀ¾ Ç Ç ôãå ¾¾Û ¾ É ìú¾ À¾ Å Å ¾ ÁÅ Á Ê Á ʺ ÀÅ Ã½É ¾ Õ Í¾ Û ¾ Ç º¾ Ä 4 ̽ ̽ Ç Ç òð ̽ ̽ ÉÉ ÍÅÛ Ì½Àò¾É ¾ ̽ƒ Òñ ÒñÂÀÄ ôã Á ¾ º¾É ½ Í¾Å Ã Ç òð ùúƒ É ¾É º ¾ Éõ ¾ ¾ Û É ººÃ ºÃ ƒ òòì ÅÉ ÀÉùÂÂÛ 5

12 Å ò ¾ ÉÉ º õàé Õò¾ ¾ÅÛ º Ń Åà Òò¾ ÂÄ ¾ É òð ìú¾ À¾ Òò¾ ÂÉ ÍÅÛ º ò¾ ÂÉ ÍÅ ºõ Õ É ôã º ò¾é Á Å Í ¾ÅÉ ÅòÂåÀ ºÐ ¼Â Çà ¾Å É ÀõÊ¾Û 6 ¾ÛºÐ ¼Â Ç Ù É Ã Â½Û Úò ÁÄ ìâ º õ ºÉ ¾ ÇÉ Õò¾ ¾ åà Ç õ¾ À ; ¾É ¾ É ºù ºÅ ÉÉ º ºÅ ºì¾ ÍÃ Ã Ç ÉÅþ É Äº òð º Å õàéåãõ ¾ 7 ƒ à îåôéõ Ç Ù Åà À ÂÉÛ À ôã à ŠÀ º É Ãõ ƒ Åà º îºã ÃÅÛ À Å òð Í ô¾ ľ º Êɾ ÜÎÅõ ¾ Å Â Ã ¾Û «õ Ç É òã ž ÍÅ 8 À Âà õ ¾ ¼ÜÊ Ã½ ÂÅîÐ ÇøÄ ô Ãà ô à  åà Ç õ¾ À¼¾õÐ Ç Å Ä òð Ý Â Ã½ Çõ ¾ ¾ýÉ Š¾ õ¾ä ξ Ù¾ É Âà ¾É Å Ã ºÃ Ò ¾ É 9 ƒé ¾ýÉ òრÅà ⠽ ÐÜÄÅ ¾ ʺ ¾ Åõ ¾ É پÅÉ Ã; Õ ÀÎÅõ ¾ ÅÉÕ ½ âˆâ ⃠ÉÉ º ⃠º ¾É À¾ ¾Û ¾É ¾ É ÀÄ ÇÉ Å Àƒ à 10 ¾õ ¾ À ºõôÃÁ¾ ¾ýÉ ÀõÐ ÀÇ Å Éà ÁÐ Å Éõ¾É ¾ Á Ê Á É Â Ç ÎÅ ¾Ã¾õ ¾ þõ¾ à ¾Å ¾ýÉ þîºâ Ä õ¾ ̽ Ç º¾É ºõ Àõ¾ º Í Í òá ºõîÚ¾ Â Ç ÎÅ 11

13 òú½ìú¾ Ä ¾ Ç À ºõ ¾½ º ôã¾ º òã¾ä À ÃÁ ð¼éçé ÃÅÛ ¾ à ¾ Ã¾Ä ôà ¾Ã¾õ ¾ ÅɃƒ õ¼ ¾ Ç Ç ƒ Åà ¾ÛÅ É Ç Ã òð ½ º ¾É Á Û º Ä ÁÅ Á ûàéåãõ ¾ 12 À ¾À ÇÊ Ã Â ºÄ Ä ¾ Ð õà ÙôÀ Ò À îå Ð ÀÄÅ Åõ¾¾Ä º ÅŠÅÃÛ ƒéã à ¾ É õî ôã Á À Å ¾ Ç É Á¾Ä ÀÄÅ ò¾ ¾Ã ÍÅÛ ¾ýÉ Á Á ¾ à ¼ ƒé 13 ŠÕ¾ ¾¾ Ç ºÃ º¾ ôã¾ Áƒ Éõ¾ òáéîô¾ Å ¾¾ Å ŠÅ ¾ à Šòâ ¾ Å ¾ ƒé ôã¾ ¾ ź º¾É Ã Ç ôã ìú¾ ÒÕ Éõ¾¾Ä ºõºÃ ; É ÂõÂ É Â Á Û ¾ É ºõ ¾À 14 ÁÉ Å Â ¾ Ç Ã º Å ÂÅ ÁÉ ¾ Ç É Ä Ç º ÀÖ ë ¾É ÍºÁ º ÉÅ ÐÀ ¾Â Åõ ¾É º ɺ Ä ¾Õ ¾ýÉ À ¾¾ É ÉÅÉ Â ¾ º Å Ã Ç ò¾ûàå ÍÅÛ îàä Å ÂÅ Å ŠÅ Éõ ¾É º 15 ¾ ¾ Û ¾ É ÁÉ Á ¾ Ä ¾ ý ¾ Ç òð Å ÂÅ ÉÐÅÛ É ƒâ ½Í Á ìã ÂìÃ Û Å¾ ÅòÂÛ ¾ Ç Â¾Å É À ¾ Òõƒ Í ¾øÄ Ã Ç Ä ¾ ÀÎÅÛ Àì¾ÅòºÄ À ìâºõàýé 16 É òâ É Á ¾ ¾ É Ì½ ôúòâåòºä ÀÂÅ É É ºò Á Ãñ ŠÂ ÁÄ ÁÄ õ Í Áò¾Éõ¾¾ Á òâ Ã Ç Ã ò¾ É ¼Ö Íòо ôàû «òâ¾ ºõòÚô¾ òã ƒ òùâ ô¾ ÀÃÁ ô¾ 17

14 ÀÅ Ã ýá½ Å òõá¾ º îºå Çõ¾¾ à ƒ ; Á ¾Å É Ãõ¾Ã ¾Å Á ÉÅ ¾ ÉÅ Ã Ç òð òã Å ¾Ì½ Á îåà ÅÅ ÀÅÉÓ ¾Å õ¾ã òá ¾ ź¾ ź¾ ùâì¾á ξÄÅ Ã Ç òð½ À 18 «ÏÁ ò¾ É Ç ôà ÉÀà ÁÏÅ É Ç¼ ÍÅ ÝŒÁÅ ÓÏ ÍÅ ¾Ä ÍÅ îàä ÇÅÉ Á ÂÅ Ð ¾ÛƒÃ º ÃøÄÃ Å É Ù ÓÉ Ð Á ÎÅ ¾Ûæ Ä É Ù ¾ ýâ Ç ½ Åõ¾¾Ä ºõ à À 19 ¾Å Á ÉÅ ¾ ÉÅÕ ±õ ¾ Å ¾¾Ä Å Ä ôàõ ãå Ã Ç Å øä î É ¾ º É ò Å ƒ Åþ à ۺ þ Ä Å Í ºõº ÃÐ: Å ¾ ½¾ÄÅÃÅà ̽ ÍÅ É ¾ ÉÛ 20 ±øä Ç ¾ ÃøÄ É Ê¾ ÃøÄ Àʾ ÃøÄ É Ê¾ ÃøÄ µê¾ ÃøÄ Ê¾Ãø Ä þõ¾ Û ÀøÄ ¾Ã ¾ ÀøÄ ¾Û ºÃ  øä þå ÅøÄ É ¼Ö ÌøÄÁ ÉÅ Ã øäéôã¾ ÁøÄ ƒ øä 21 ¾ô¾ Ä É ûà ƒéã ºô¾ ƒ ÅÉ ¾Ã¾ ¾ ÀÐ Öô¾ À Å Ä õòð â Å ¾ À ¾ ºô¾Å É É Ç ƒé à ٠ùâ ô¾é оà õ¾ º ÅÕ ô¾ã ÃøÄ Ä¾ ¾Å õî 22 Å Ã ¾Û Á Ç Ã Â À Ǿ âõ õ Ù º òã ÀÄú À à Àà ôàõ ¾ À Å ¾ ƒ Å Ã Ç òð Á ÃÁ½ÉÅÃÅà  ìâ ¾ Á þ Ä Ì½ Á Ç «Û º Ã É ¼ÍÅ ¾ÅÉ Å õâ ÅøÄ ¾ 23

15 Å Ã ƒ ô¾é ý Á½ Ç ºÃ ¾ò¾òÅ ½ ÇÛ Å Ã º ¾ É ûàã õ Ç ÍÅõ¾¾Ä Á ÃÁ½ Ä òãâ ¾ Ç ãõå ¾ ƒ Å Ã Ç òð Å ÃÁ ÎÅÉÅà  ìâ ¾ ÁÅۺà º 24 ƒäåéà à ÍÅ Ç À ð¼äûç Ð ƒâ õ ¼ À Ê ¾ ÇÐ ¼Åõ¾¾Ä ºõ¾¾ òú¾ É Ä¾Ã Ûƒ ÒñÂÀ À¾ ÀÄ ÇÛ ¾Å ÍÃà ½ ¾ Ù Å À Å Á Ê ½ ; º  ôà 25 À õ¾ õê º Å Ã Ù ºõ Àõ¾Å ¾ º Ä ÁÅ Ãõ¾¾Ä ¾ Á ÊÁ ÊÀ ¾òÀÄ Ù½ ¾ Ìõ¾¾Ï Á ò ¾É À ¼ Áõ¾ þ º Åòà ÐõÀ À õ¾ç¾ ¾Ã¾õ ¾ þõ¾ ôàû ÃÁ ÃÁ½ 26 ¾ ôà ½ ÊÐ ÀÊÂÖ Å¾ ÉÔ Ä Ç øä ¾ Ð ¾ É «ÉÇ ùâ ¾ ²Û Á Ê¾Õ ¾ ¾ÅÛ º Å ƒ Åà Рõê É Ç Ã Ð: ¾ Ù ºõÀõ¾Å ÌÅ Å É º ýáâ 27 ÁÇÄ Á É Ç Á Ê Áì Ù Ä Ä¾Ä Ê Á ¾¾ ÐÇ Ð ÊÍÅ ¾Ã¾ ÄŒÁ ÃÁ½ Ä Ç Ä À ÂÄ É Á ÍÅ É ŠºÄÛ ¾ É òð ºÄ Å ±ÄÕ½  Šø ÛõÌÅ ±øä ¾ Í Ð: 28 Å À Ç õ¾ ƒéã ôã Á ÍŠɼÒÕ É ø ¾ àãû Ä ¾ Ù À åà Á ¾ ÉÄ ¾ ÍÅÉÅÃÅà ÁɾÀ Ä Ç â Ã;۾ É À ÍÅ â¾ òá â ½ Éõ¾ ˆ» ÉÁ 29

16 «¾Á Á ÉÅ É Å Áõò ê ¾ ÇÛ ¾ Éà РÀ Å ¾ Ç ºõÀõ¾Å øä¾ä ôàé¾ Ã Ç ÀÐÁƒ õ ¼ ¾ÃÛ º Åà ھ ¾ Ç Ã Ä̽ Á¾ Ö ºõÀõ¾Å ÌÅ ¾ É ÃõƒÉ 30 õð ̽ ¾ ÇÉõ¾ ̽ Ù õð åà ¾ Ç Ä Ç õ ¾ åྠ¾Ã º ¾ò ¾ À¾ ¾ ¾ Ç Ã À õ¾ç¾ Å Ä òð À Àº à õ¾ Ã; â ½ˆ» É Éõ¾Á Àà Àà ŠÃÅ Á Ê Á ÊÍÅ 31 ±øä à ٠¾ É ôà ¾ý É Ç øäãû ¾Ã º Û «ôã¾ ÁøÄ ÁýÁ¾ƒÉ ƒ ¾ òâõ¾áòâ Ç ÀøÄ À ̽ Àà ¾ ¾ ÉÅ ¾øĽ ƒ ýé ¾ Å ¼Ä º øöä Ä º î¾õྠõ¾ä Àõ¾ ÀÌ¾É 32 þ¾ ùâ ô¾ ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

17 : À ƒé ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð ÅɃƒ õ¼ ¾ ÙûÇ Ç º ¾ÉÕ Òõƒ À ºÐÃÅ ¾ À ƒéྠ¾¾ ºÐÃÅ ¾ úåÀ ¾ É ÁÉ Àõ¾õÐõν º ºõ ÉÉÌÀºÂ ý Éõ ¾É Á à òá ôã¾ É Í ÅÉ Å Ã 1 É ¼¾õ¾¾Ä ôà Ä õ ¼ òá ú Å À Å Á Ê ¼ Ä Ç ÀºÂ Ç É Î¾ ì à ¼ ±ôàò ¾ÃÎ º Å Ã É Ê ¾ ¾Å ¾ Ç Ç ò¾ ξ Éõ¾ òá ºÃ ÍÅ Ä ¾ Ù ¾ Û 2 Å Ã Å îâû Å Ã Â Ç ò¾ Õ Ãº Åõ ¾É º ãå ò¾ Õ º Å Ã îòã ÒÕ É ÊÂÄ ¾òåÀ ¾ Ã Û ¾ É º Å Ã Ã ÇÄ «ŠºÃ òã Å Ã Á ûàû ôú ¾ ÂõÀ ÍÉ Á¾ õ ú 3 Õ Ãº ºòÅ ¾ À¾¾ Õ ãã º à º Ã É ¾ ôãíã õ¼ õ¼ º òôãíã þ ±ôàòðº Å Ã Á ÃÁ½É ú ìâåà à à ¾ Ù À ˆÂ ÍÀ¾ ¾¾ ¾ Ç Ð Òõƒ ÒÐ 4 à ¾ úåÀ Ù Ó ýëõ Á ÄÅòÐ É ÄÌ º Õ ìú¾ ¾ åà Ù þôàò¾ à õàòð º Ã̼ ¾ Ç Ð º Å Ã ëã Å õð ÍåÀ òå º îã ÃÃÎ ¾ ÀõºÅ õ ¾ åà ÀÄ ÇÄ 5

18 Å ¾ î¾ Ã ¾ ½ É Ã Ãº Ç Ù ã ÃÐ º Å Ã òã ¾ÉÅ åà Ç º õ¾ º Òõƒ ÒÐ Å Â ŠÅºÉ ¾òò Å Ã Ç ò¾ ÀºÃ É õ¾ä ÃÍÅÛ ¾ É º ¾Ã Àà ÁÉ À ÇÅÛ ÀøÄ Å Ò¾Ã 6 À Ä Éà à À ÅòàÅÒ Éòþ É º îâ¾ ÀÃÉ Á ƒ ÅÂÄ ¾õ¾¾Ä õº ìâ òã À¾ À òâ  îâ Å îâ ¾ ÇÀà Á ¾ Í â ½ ºõ¾¾ ìúà½ Ã Ç ò¾åãåã ú îå à º ÎÅ 7 É ÕÀÁ Éõ¾ òá à ºõ Õ ½ ôãòôõé åྠþõ¾ Û À ìòú Ç Ç ¾îºì¾ ¾Û ÂÉ º ÃÍÅÛ É Ã Â½É Õ ò ¾ÃÎÉ Á¾ À ˆÂÅîÐ É Õ¾ ¾ À É òúô¾ ÂÉ Å º¾É 8 Å Í ¾ÅÛ Ç Ã «Å ÎÅ ÉÀî¾É à Á º Á¾ Å Ã Á ûàû ÀõºåÀ¾Ä º Ã Õ ºõÀÅ ÀÅ Å ºÅ òâáã ¾ º¾É Ã Â Ç ÉõÐ «Ã ¾ÅÉÅ É Å ¾Û 9 Å Í ¾ÅÛ «ýé ¾ Ù É É ÍÀŒÂ¾ ºõ Õ ½ ìú ¾ ÀÃÁ ýé ¾ Ù ìú¾ ¾ Ç ôàéé Õò¾ ÍÀ ½ õº Û ÝÀ¾ Å ºÅ Ûƒ ¾ Ù ã Ä É Ã Â½Û º ÅòÃ¾Ä É Äº Û 10 «½ ¾ òá Í À ƒé À¾ ¾ Ç Ç «õ¼å ¾ õ ¾ Ç É ÇÉõ¾ õ ¾ õ¾ä õ¼ Éõ ¾É º ƒ ¾ ƒ Åà òúô¾ ÀÊÍÅ îå ¾ À¾ Å Å ƒ ¾É À  åàåéã Ð Òõƒ º «À ºÅÉÊ 11

19 Àà ÂÄà ÐõÀ ÉÃ É ò  ÀÅ º É Ã ÁÂÛ É À À É òâ Á ͈» Ç ºÃ º ¾ÅÛ À À¾ ôòð ÀôÒ ¾øÄ Ã Á À¾ ¾ ¼ É ÅýÛ ìú À À Â É ¾ Á ¾Ä Ä ÍÅÛ ƒéé Âõ ¾ 12 ÃÃÎ º Šþ ÁÄ ýëã ³Åò ¾ õð åྠº à À ì¾é Õò¾ ¾ÅÛ «ýéáâ ÉÉ À ã ÃÃΊú Šþ Áø ãã¾ É øåòð åྠ¾ Õ¾ ôãòôõé ƒ ¾ Ù ôã ½ÁÂÉ 13 ±ÃÎ Ç Ç Ã ºõ Õ ½Ð ÍÄ ¾ÃÅ ò ¾ÃÎ º Å Ã ¾Ç¾ ¾åÀ Ç ¾Ã º ú õà Á É Á ±õ ¾ÃÅ àãû ÃÃÎ º Šþ Óýëà ¾ ÁøÉ ø ¾ ±ôàòð 14 åྠõ Å ˆ» É Á Éõ À ÀºÃ É õ Å Í ¾ÅÛ ùâ À º Á ¾ ¾ ¾òòž ¾òÀ¾ Ç Ç ÒÕ É Á É Àî Å ¾ À ÇÉ º ¾ ÃÁ õà ¾ ôã Á À Ã Ç ¾ÅÃ Ä õ õ ÊÍÅÙ 15 ³Ðº Å Ã ëõ þôà ò ¾Ð É Ã Â½ åàå ¾ ¾Ã º õ¼û¾ ɾ Éõ¾Á ÉÉ À ³Ð Ä ¾ Á Ä ±õà ò ¾Ð º Å Ã É øì ¾ Ç ³Ð òá Å Ã õº õ¼ ¾ Ù ÐõÀ Û 16 ëõ Å õð ÍåÀ¾ õ õ ¾ ÃÁ½ ¾ ÉýÉ ÉÉ À ëã Áøãþ ¾ ôã ½ ìâ ôãòôõé ¾ Õ¾ ÉÅòÐ ³Ð Å Ã ÁÉ ¾ Ù ºõ Õ ½ ëõ ºÐà ¾ Å ˆ» É òá Å ŠÅ ìâ 17

20 ãõ º Šþ ¾ ¾ ¾ ¾ Á Ä Ã¾ åà Ç ¾Ã º à à ¾ Ç Éõ¾ÁÂ É Ã Â½ ÅÂÛ ÃÃÎ º Šþ ÁøÓ ýë㠳РÍåÀ¾ õ¾ä À þ É Ç ôà ÉÅÉ ¾î¾ ìú¾¾õ ¾ 18 ãã¾ ³ÅòÐ ôã ½ à à ¾ Ç É Õò¾É ô À ëõ ý É õ¾¾ À É É Ç ôà ôãòôõé ãã É ùâ É É Ç ¾ à ëõ åྠºõ Õ ½ ëã ãåò ¾Ð¾ É É Ç ôà Á  19 ãä É Ã Â½Û ³Å ò ¾Ç¾ ³ëÕ åàå ¾ Ç º Åòþ ºÁ É É Ç ôà º ň» Ä Ä ÅÛ º Šþ Á ÄÙ ë ý É õð åàå ¾ Ç Àõºôà ½ Ã Ù Ä Ç ºÄ ÅÛ 20 òã Éž ÍåÀ òá É Õ ò¾û º¾ ƒÁ ÉÉ ò¾éä ÂÁ º Á ¾ À òú ¾Å ¾ Ç «ýé ÉÉ ÀÉ ôãòôõé ºõ Õ ½ Å À Å Á Ê ðîõ ν À É òâ Éõ¾ À ƒé¾  Р Š21 ñ½å¾ É Á Û ÅÍ ã ñ½ À î Ã Ã Ç É õð ôã ÀýÉÃÛ¾ É É À¼ ºòÀì¾ ÂÄ Á ûà Òñ ÁÅ îå à º Õñ º ÃÉ À òú Ç ñâ Í Å ò¾åã À ÃÅÛ ±øä Ä¾Ä 22 ;À ² ò¾ã ÍÀõº ¾Åý ý¾ ºÐÃÅ õ ¾ ;òòž ¾ Ð Ç Ç ò¾å Ã¾É Õò¾ ƒ¾é Á ûàû ƒ ¾ ƒ Åà ôã¾¾ Ç ñ½å¾ É Á ºÐà 㠾 Ç º ÍÅþà õ¾ ÀøÄÅÕ 23

21 «Òƒƒ õ ¼ ¾ÃÛ Å À ɾ Àà ÂõƒÄÛõ¼ ÌÄ ¾À ÄÂÃ É Ä º ¾Û Ú ÀòÉ ÂÕ ð¼ýé ÍÒƒ ¾ Òõƒ º ¾ îåãá½ ÌÒƒ õ¾ Å Ä ¾ ÓÉ ½ Å Ò¾ ºÅ ¾ À ÎÅ É É Å ò¾ ÁÀÄ 24 ½ É øä¾ ÀÃÁÍ º òì½ ½õ Ç Ä Ä ± ½ ÂÉ ºÐ ÃÁ ôƒ ÀÅ ìã ¾ Ç Í ÏÐϾ ÁÁ ÃÐ ìú ½ À½ ÅÉÖ õàé À ƒéé À ƒé ºÁÂ¾Ä ÅðÎÅõ¾¾Ä 25 ƒ ÅìÚ¾ Á Ç À ¼ ¾ à Á ÅÃÛ îå à º ÀÄ Ç É Åɾ Ã Û º þÄÅà ÉÅþ À Å Û º ÅîÅ Òõƒ º ¾ ŠÊɾ É õ Á À ÅÉ À ÅÉ ÉÉ À à ÔõÒ ¾Éà Р26 Ö ƒ Å Í Î À ƒé ƒä Á ¾Ö Å ¾ Õ Ð É Ö ƒ Å Íú ¾ Õ ¾øÄ Ä¾Ä ÍÄÄ ¾ õ º Ä Ãº Áõ Ç ÅÉ Í¾ ¾ýÉÁÂ Ç ¾ À ÎÅ É â¾é  ŠÁ ÄÂÛõ¼ÅÛ 27 ÀÇ ÄÛ ºÁ à ¾ÅÛ ÇܼÅÛõÎ Ä Å À Ä º ¾ ¾ò¾ º É ÅÛ «õú¾ ÉÉ º ¾Û ÄÌÁ ÅøÄÀ À À ƒ Ä Á ÙõÀÛÀºÂ ¾Ç Ç Å øä Åõ¾ Ì îåãº Ç À ðî 28 Àà ÂÄîÔ¾É ¾ò¾ òåà ¾ýÉ Á Ç º Ä É É À¾ ¾¾ É É É ÉÐ Òõƒ Í¾Ä Õ Å Â ôã À î¾ À É Â Á ùâ À Û ±õ¾ã Ð É É ÄÀÉ Õ Òñ À À Ç À ºÅÉÊ 29

22 ³Ð Ä õàò¾ à õà ò¾ ¾ º Å Ã ¾ÙëÃà ³Ð åàå ¾Ã º À ìòú À ˆÂ Éõ ¾É º ¾Ã Ð ÃÁ½ À ¾ ¾ à À Âõ¾ ùâ À º Ð õê ºõ¾¾ ƒ ýé ¾ Å ¼ÄÛ 30 þ¾ À ƒé ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

23 : Å â¾ ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð ¾Õ½ ÅøÄÀÉ ÀÃÁ Å â¾ åà õ¼ õ¼ øä ¾Ã¾ º õ¾ ; É Î ºõôÃÁ¾ É ¾º ¾ ý Å º ƒ ¾ Ƀ ¾ Å ƒ ¾ õ¼ õ¼ À ÇÉà РҾà õ¾ 1 ƒä¾ã º ¾ Ç ºÃ ÍÅ Ä ƒ ÅÃ É Á º ɾ à ٠ºƒ ¾ Å ƒ ¾ º¾ ý Å Ç ¾ Ç Ð ¾ò¾ò î¾ É¾Ä Å ì Ç º ôà ¾ Áɾ âƒ Í ¾ÄÅÉ ùâ ô¾ åà Ç É Î¾Ä ììåð 2 ôã¾ Á Äìà Á &ô⠾ɾ ¾ Ðĺ À ôàä ¾ ÅÉî¾ ìú î¾ ÅΠƒÁ É îåàãƒé ôú¾ Å ƒä ÀÅÉ ¾ à À¾ ÉÅìà  ý À ¾ ¾ º ¾ º ¾ À ºõìÃÁ½ «Åɾ ¼ É 3 ¾ õºé ¾ Ç À À ¾ ¾Â îâé ¾Ã¾ ÄŒÁ ¾ÅÛ ôã¾ ¾ ɾ Äìà Á ¾ Ç ôà ³Ðº Å Ã õ Â Ä ãå ò ¾¾¾ ³ëÕ åྠâ¾ã ÇÀ Á É ¾ Å ƒ Ã Ç ôàééåã¾ 4 ÃÁ½ ôã¾ Á Ç Ç ¾ ãã¾ Å ôà Á Ä ëõ åàå ¾Ã º þôàû ¾ ºÄ¾ ¾ ÕÁ¾ÉÅ ö  À Å ¾ ÕÅõ ¾ ôã¾ Íà à ٠¾ Õ¾ ôàû ¾ò¾¾ Ä¾Ä É ûàã 5

24 Ã½É Â Á Û ¾ ÛÀ ý ¾ Ç Åò ¾ÃÎ º Šþ ¾ É ø ¾ ¾åÀ ÇÛ ¾Ã º þõ¾ Û ¾òåÀÉ Á Çà Р⃠; à ⠃â É Õ¾ õà òú ¾Û ƒäå õàõ ¾ 6 À õàåàû ¾Ã¾ ¾ ƒ¼ À õຠà Á ¾Ä ¾ ÍÃ Ã Ç õò õê Éõ¾Ã Ð ¾ Á ¾ Á Ç õàä º¾Û¾ ɾ Å ŠÅÌ ÎõÀ ð¼ ½ ýé Ìòº ¾ õàç  ºªÀ ìâ Åõ¾ÅÉõìÃ Ç Àƒ Í 7 Å Ã Â Ç ôàòð É ÄÌ ã ÃÃÎ º Šþ Áø Ó ýëõ ¾ É ÇÉ À åà Ðĺ ¾Ç¾ ëõ «ÃÅò ¾ õð Ò À¾ ãã¾ ¾ ¾ À ¾ Ù É ëõãõ Íã ¾ Ù õ¾ ¾ Ç Õ¾ 8 «¼¾Ç ºò ھ ÁÄ ¾ Ê¾Û ¾ É º Å òìú ¼Á ÁÛ ¾Ç ÇÄ ºõºÃ Í ¾ Ç òð Ð ¼Ã Ð Òò¾ Á Å ¼Ã ͈» É ¾ ÁÍ Ò Ê Í¾ ºõ ¾À É Ð ¼ Í â ½ 9 Å ò¾ ¾ à ¾ à Àò Á òã ¾ Ç Ç Ì½ º ò¾ Òòò ¾ õòã Â Ç Ù ˆ» É Á ¾ Ù ¾ò¾¾ ÅÂÉ Ã; ºò ºõ øà Ûº þ É òâ¾ä ¾ Á Ê Á ÊÀ ÉõÐ îáã ; Õ 10 À ÅòÃù ìã  ÇÉ ÍÅ Å ¾ ò žòÃÂõ Ç À Š; ºòÀì¾ ÂÄ º Åòà Á þ Ä ¾ Å Û ¾ ÉõÐ ôã¾ ¾ É ºÅ ÍÅ Àì¾Ã ¾ýÉÛ Å Å ìúà Ù Ã ÅÃ Ä ¾ ¾Ã¾õ ¾ 11

25 À õ¾ç Å Á ¾Ä о Ã Ç õ ¾ õ¾ãä ⃠ͺ ¾É Åõ ¾É ÍÅ À¾ ¾ Ù À À  ë¾é¾ ºõ¾½ º õê òâ É ¾õ¾ É Ð º õ¾ º º¾ Å õ¾é º º É Î ÉÄ ÉÄ ¾ Î õ¼ Î 12 ƒäƒé ÀÉ ã ¾ ÁÉ¾Ä É Ä Ç º É ŠºÄ À̾ ÂÄ ºÇ À º Ö Á Ç Ç Ç É õ¾ º ¾ É òâ¾ä É Ä ¾ Ç õ¾ Å Í õ¾ ƒä Šú åà Š; À ±ÄÕ º Áà ô¾ Å òâ Ç À ºÖ Ä Å 13 Ç Ù ÃÁ ÃÁ½É É ƒ Ä ÇÛ¾ ɾ ºõôÃ Ä É Â ºõÁ ƒé ý Ç ¾ À Ù º Ö ¾ò¾òÅ Â Ç º õ ÁÇÉ Å Àà Âõ ¾òÍ ¾Ç  ÍôÀò¾ òáé Å¾É Å ÅºÉ 14 À À Á À Ð ÇÛ ÄÀÉ ºòÒñ îòã Ä ÀÉ Å Ðĺ ÍÁ É ùúò¾ Ç ÍÁÉ À àà Àì¾ â ½ ùâ À º ¾ ºòÒò¾ ºòà ¾ À Š͈» É Ã ¾ Ç Ì½ ¾É 15 ÁÉÅºÉ Â ôã¾ ½ ÂÛ¾ ɾ º Åòà ùâ À ÅÉÕ ½ À ; Á ¾ Í¾Ä Õ Õ º¾¾ «ÛÀÅ ¾õÐ º Ä º ¾É Ç Ç ¾ Óì À Áà Áۃà ÀÇ ¾ à ¾ Ç ÂРҾà øä¾ Ä 16 ºÐÃÅ ¾ ÒÕ ¾ À ¼Å à ºÐþ Ä Ç Áò ¾ Ç ¾ÕÀ Â Ç øä É ¼Ö º Ä îòã¾ä º¾¾ Å Âõòà  ÇÄ ôãå ¾¾ ÉÉ º à ƒ ÍÅ ÄŒÁ À¾ º źÁ À ½  Á â ƒ ºÐÀ  17

26 Ç Å Ìõ¼ ìé ý Á Ä ¾ À Å Â ºÁ ¾Ô Ç ÂòÉ Á àá ºýÉ ¾ É º ÁÇÉ Å ôãˆå Ä Ê Ù àç ¾ Éõ¾ Ù ¾ò¾ ò Ä Á Ð ÇøÄ Áõòà òâ òá∻å Ð 18 ÁÐÅ Ã ¾  Àð¼½ â ž Å ¼ Ç É º Å¾É Š à òõ ÇÃÎ ¾ ½ ò¾ãòå à ̾ Àî¾ ÇÃÎ ¾ ÇÃÎ ÀŠº Á ¾ ÇÉ À ðº à ƒ Å º¾É ھ ŠÁõ¼À òã ̽õ Ç Ä 19 ¾ Ð Ç ºô¾ Åý À Å ¾ Ç É Ê Ù Á¾ Ù ä¾à Ù Í õéé Ê Â Ã ƒàõ¾ É ¾ëÕ Ç ÅÉõ Ù Á ¾Ã ŠÅÛ ÀõºåÀ¾ À ¾ ÇõÀà ÇÛ ºõ à À ¾ÇÅ Ã 20 þé õ ¾ Ù ÄŒÁ ÅÉ ¾ÂÃºÉ òå ÃÀ Ä ÃÉ Í¾ ôàõ Áɾ ùúò¾ Ç À¾ ¾ Ù «ÛÀÅ À Å Âõ Ç À ð¼½ ÀôÀ Àº à ٠ƒ Å É ÍÅ ¾ ôà Ç õà à ¾ Û 21 ÕÀà ìãáéãáé ¾ ý Ç ýéêâ º Ö ÇÃÅ àãé ºòÅ Ã º ò¾ Áõ¼À ÁÃÇ À ÍÅ ŠÅ º Ù º ÁÃ Å Ä º É Òò¾ ¾ Á ¾Ã º ¼ õ ôã½ Á Ç Í ÂÉ Ù 22 Á ÃÁ½ÉÃÁ É ÍÁ òå à ÅÉ ÍÅ Å¾É ôòå ¾ ý îášõ Ù Ç À¾ Ù Ã É ¼Åõìà ٠ƒõ éõ Áò  ¾Ã Ã Ç ÃÐôÀà ٠ÇÐ ½ Ù 23

27 à à Šþ À¾ Í Å º Ù Òõðà ٠òåƒ º õ ºÉ º ò¾ ÍÒò¾ Ô Ä ºýÁÉ À ̽ ¾õ¼òà٠À ÀòÅ Á ºìà Á ºÁ ¾ ŠÅ Ù ¾ ýõ ÇÉ Í 24 Á ¾Ã ŠÅÛ ¾ þ ¾ Ù Ý¾É º Šľ ¾Õ½ ÅøÄÀ þ Éõ¾Ã Ð É òâ¾ä ôã ¾  õ¾ä À ; Å ¾ ¾À ¾ Ç õ¾å þ ¾ÛÅ É Ù ÁÁ ¾ À ð¼å É Á  25 ÀÅ ÅÉ À Åɾ  ٠Á ôãå ¾ Ù ºõºÃ ; ¾ Å ÍÉ Å Á Ê ¾ýÉÅà õ¾å¼üê ¾ ź ¾ ź ÇøÄ ÄŒÁ ¾ÅÛ ìã ÊÀ ÉõÐ º õ¾ º ÀÅÉÉö ÀÅ ô¾ ¾ ʺ ÀÃÁÍ Å Å 26 À½ ÄÂ Ç À¾ ¾ îòã ÒÕ Ã õòã  ÇÄ ¾ ÀÀ Å Ã Ç ÎÅ ¾Ä ¾ òãùâ Ç ÀÃÁ ž É ÅõÐ À ¾À ¾ Á þ Ä îáã ; âàéõ¾¾ ºõºÃ Í É À¾ º Åòà 27 Å Ã ƒàå õ¼ Å ÍÁõ¼À ÁÕ Ã º õ ºÉ À þ  ÁˆƒÉ ¾ ìåîòã Ù ÛÊ Áõòà âõ ƒ ÀÄÒ À õ¾ º Á à ÃÅ ¾ À â ½ ¾ à Çõ¾ À ºÖ õî ÁýÉ ÍÅ 28 âíã Ã Ç ôàôƒ ÀÅ É Ù Å Í ¾ÅÛ Å Ô À º ¾ Å ÀõòÃÛ Å ÅîÅ ýé Á Ý Â À ÁÁà îâ ÅÕ½ ¾ ÍÃÕ òã Â Ã Ç ôàõ Å ºÅ ºõ Õ ½É É Ê Á ¾ ÀÕ 29

28 Á É ¾É ¾É ôã ½ À É ùâ É ¾ É Óì Â É Àõº ýáõò ½ Õòà ÅÍ ½Õ ÁÉ òრÌÅÃ Å Å ì ºÉ ¾ÉÀ òâé Á ÃÛ º ¾ Ûà ¾ ¾É ÒÐ ÅŠÂ Ã Ù ôãòôõé 30 þõ¾ Õ É ºò¾îÃÕ É ÃÚ¾ Ô ÂÁ¾ Á õ ÃÕ Á¾ É ÄõÚòÔ ÉŠºÃ ¾ ٠ú õàõ òã Ãõ¾É Åþ òã Ã Ç ôàã Å Ã Ç ÃÅ àãé Õò¾É Éõ¾Ã Ð ÁýÉ ÒÐ 31 Å ¾ÀÂ É Ã Â½ ºÐ À Ð ¾ Éõ ¾É º ¾ò¾ ˆƒ ¾ ¾ Á Í Á Ç ¾ Á Ê Á Ê; º¾ÉÃ Ç Ã µ¾ ô à ¾É ò ¾øÄà ºõ ôã ¾ ÂÄ ¾ Á ¾ Á ¾ Ç Î¾ Û 32 É ¾É ¾É¾ Å ¾ ¾ Å ¾ ôâ¾ ºÁºÁÅ ¾ º Á òã ¾ ½ºõâˆÂ òã Ìò¾ Á ÀÉ Á ÁÐÁ¾É ôúìã Á ¼ Å¾É º ÅÀ¾ ¾ ¾ ٠о Á ¾Ö ÐõÀ ÉõÐ º õ¾ Í À õàåà¾ä 33 ýéêâ Å ÊÐ É ¼Ö ¾ýÉ Ã ºù Àºù¾ ñ½ ôòå ¾Ã¾ «É Õò¾É ƒ À ýéà ýé Å ¾ Õ¾ ôòð ƒýâå оà õ¾ ôã¾ À õ ÀýÉÁ Éõ¾Ã Р⃠ºÖ õà 34 À õà ÃÉ ÀÕ î Å ò¾áõ ôã¾ À õà ÃÉ ÀÕ îå ÅÃÕ ôã¾ À õà À õà Ç Ç ÅÄ À õà à ÂõÐ ºõôÃÁ¾ À Î¾Ä É Î¾ õòî ¾ Î Ð Î ¾ øäõòƒ õà Éõìà ⠃ ÇõÐ ÉÄ ¾ Î 35

29 ɾ  ƒä ɾ ÃÅ ¾Ã¾õ ¾¾Ä À Åò¾ò¾ ¾ Á Ù¾¾ ÂÉÉ À ; ùâ ùúò¾ É É Å ¾ É ¾ ¾ Ç Ç ¾ Ä É Î¾ ¾ Å Âõ¾¾ ÀÐÁÉ ÀÉ º Ä Á ÇøÄ É É ¾ Õ 36 «Ã ¾ ¾Õ ±õ Á Ç ò¾é Åþ Å Â ÙõÀ ˆ» É ò¾ã¾ ¾É À ºÖ º òí Å òð ºõ ¾À ºÃ Ð ÄôÃÅ Ù õ ¼ ÃÔ ºÃ ½¾ à Àà ŠÁÃÇ ÁˆƒÉ À É Á Ç õ¾ Í Å 37 ²Û Á ÎÅ Á Ù ÄŒÁ É Å ºÉ À ºÛºõ ¾ É â Å ¾ õ¾ ºõ ¾ º ¾ ¾ ɾ ɾ Á ÉÉ ¾ õî Í Å ò¾ ɾà ºõ ¾À òú½ ƒä ¾Û ¾ Ûõ¼ÉÅþ À ø ÃÅ ¾Ã¾õ ¾ 38 â Å ¾ ½ ÀŠº Á ò¾ã À ž À¾ «ìé Å Ô Í Åà ºÃ ¾ ìåäâ ¾ Ù õºé Á Û º Šľ º Å Ã Ù Íà º Å ÀªÁÛ î Åî ºÂÄ Á ò ¾ Åà ºÃ º¾ «ùâì¾ òá Éõ ¾É À 39 Àà þ¼ ÅòºÃÛ ºõÅ òºã ¾ ÇÉ Õò¾ ¾ åàå ¾Ã º À îàòâ ºªÃÀ º õòãáû ±É º þõ¾ ƒ ýé ¾ Å ¼Ä îáã ÍÅÅÃÛ ºõ ¾À Éõ ÐÕÀà ìãá º ¾º ¾É  ìâ ¾ÂÉà Р40 þ¾ Å â¾ ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

30 : ÀõºÁ ˆ» ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð ƒéé À ¾ â Å Ã ¾ õàã ÅÉ À Àõº ìé ÂÄ É Ã Â½É òã õ ¾ ã ¾ Ç ùâ À à ùâ ô¾ Ç É ÉÐ ¾ ź ÇõÀ ºÁ ¾ ÇÛ É Ãõ¾Ã Á ; À ÅÉ À ÅÉ ÉÉ À ÀÃÁÉ ÀÎ ÀÃÁÍ 1 É À Å ºÁ ¾ ÃÅ Ã ŠÁ Ç àá «º ÂÉ ÒÐ Ö É òã Ù Ê Ù ºõòÃÁ õ à õú Å Ã ¾Ã É Ç ³Ð å À Ç º õ¾ º Àì¾ Ãº Á Ð Ç ÁõòÃÅ Á Ê Á ÍÅÕ Å ÀŠº ¾Õ 2 À Å Û À ƒýâ ºÁ ¾Ô ôã Å À¾ àá Ù Á ÅÇ Ç º ½ôà À ƒé Å ÊÔ À Å Í ¾õ à º Ê Äõ ¾ Å ¾ ìé  Çô¾ ƒ ¾É Å ¾Õ Á ÍÅÃÛ¾ É ÀÃÁ À̾ ÂÄ 3 ¾Ã½ ÂõÒ ¾ «ìé ºõÅ òºã Å ºÁ ¾ Šº Å À þãùã ¾ õ à Šõ¾ã¾ ìåäâ ÊÔ ÅÕ ÅõÀ ¾ Ç õ¾ä à  Áîº º º Ä Ã Ç òåã ÂÉ Õ º ÅåÀ òá É º õ¾ ; 4 ÒÕ Å ìºá ¾ àá Àý «º Ô ƒ Å Š à òã ÇÃÎ Ê Ù Ä ºÉ Çõ à ÅÉ Í É Õ¾ Òõƒ ÍÅýÉ ÂÐÌÄ ÅÃÉ Å¾ É Ù Âõ¾ Àà ºÁ À ½  õ¼û¾ ɾ À ÃÅ 5

31 Áò ¾  ìé  ٠¾ Ç Ð Àî¾¾òòÅ Å ºÁ ¾ Á òàò¾ ÀÃÁ Ð Ù àá Â É Á ¾ º ¾òôà Šõ Ã Ê Ù òº Ùòº ƒé Å ÒÕ ò¾áé ž É Å É õî ÁýÉ ÍÅ 6 ³Ð «ìé ÇøÄ Á ྠ³Ð åà òá É þôà ò ¾Ð åà ÇÛ¾ ɾ É ÉÅà ƒýá Ç ³¾ ºÛ ÉÇ É Ã½ ¾ Ù ÁÐÉÉ ö¾õ ¾ ºÄ Å À¾Å ¾  ò¾ À à Àì¾ÅòºÄÛ 7 ÀõºÉ à Ðà ¾õ¾¾ ÀõºåÀ òá Û ¾ ð ÀõºåÀÅ ¾Ã º ¾ò¾ýÉ Á¾ õ ú ÀõºÀ Å Ó ¾ ̽Á Àõºâ¾ òá à ÃÅ ÀõºÅ ¾ ƒ Åà ð¼øäø Ä ÃÁ ÍÅÛ 8 Å ¾ ÀÅ ¾ ºÁî¾ ƒ Åà ھ ¾ Ç òá ÉÉ ÍÅ ÀÐÁÉ ÀÛ «îô¾ Éõ¾ ¾ åà¾ä «¾ Íâ¾ òâ òáå¾ ¾ Å ¾ Ù ÃÍÅ ôã ½É À ¾Û ¾ åà¾ä ¾ Å ¾ôà ½ Ã Ç òð 9 ÃÐ º Šþ þôà ò¾ þ ÓýëÕ åà Ç ÃÃÎ î¾ É¾Ä º õ¾ Ò¾Û¾ ɾ Ò¾Õ ëõ þôàò ¾Ç¾ ã Ã Õ º Å Ã åྠõ ¾ Á Õ¾ Ã Ç ò¾åãåã ÀºÃ õ¾ ÃÍÅÛ 10 º ò ¾Í Ð ±õ¼¾ þ ôàòð º Å Ã É øì ¾ ¾ ÅòÐ ãõ Íã ¾ Ù «Åø Ä Àà Âõ¾ òð É ÄÌ åà Ç É Ã À ò¾ãå  Àà ¾ Ç Ð ÒÕ ò¾áé º Åòà ⠃â Á Î õ¼ Î 11

32 ÃÃÎ ¾ òù  ¼¾ ¾ É Õº Å Ã åà º Å Ã Ã ¾ Ù ô¾ ¾ Ǿ ¼ É ¾ Ç ôà Á Õ¾Û É ¾ åྠãã É Ì½Á É Ð ÃÁ½ Å òâ Ì Á ŠΊýì 12 ³¾Å ò Â Ç Ç þ É ¾ Ǿ ¼ É¾Ä ÄŒÁ ¾ÅÛ ìúò ¾ ø Á ¾Ä ¾Ð åà Ç ¾ ¾Ã º ºˆƒÉÃÅ òâå º¾ ÍÅ ¾ ÁºÃ ˆ» É ¾ Ç ð¼åãåã º ¾ÉÅ Á ÊÍÅ 13 Ç Ùò ¾É ôã î¾ Å õ ÃÃÎ åྠŠ«ƒ Ç Ç Û ôã¾ Ã Å Â Ç Ù ƒ ÅÉôþ É ¾É ÁÛƒ Ã Ç Å ¾ ¾ Ç Àõºº ÁÅ ƒ Å ƒ Å É ÉÅà ³¾ ºÛ ƒýá Ç 14 Ô ºÐ ¼Â ÇÄ ¾ É òòô ôãå ¾ ¾ Á Á Ç ôãå ¾ Å Í ¾Å ¾ ÃÃÎ åà ¾ Ð õî Ô ¾ ìúð ¾ Ô ôãå ¾ ÂÉ º ¾ Á ôã ¼ Û ¾ É À̾à ŠºõÀ¾Å 15 ¾ Ä Â Ç É Ã Â½Û õ ¼ÄÊ ¼ Ä Ù Å Í ¾ÅÛ ÀÄ¾Ä ôãòôõé ±¼À ¾ÄÉ Õò¾ Ç Éõ ¾ ºõ Õ ½É ¾ Ç Ð Àà º Ä ¾ Ç Ç Àõº òá É åàå É Î õ¼ Î 16 ¾ÛÅ ¼¾ þôà É Ã Â½Û ÊÀ ¾ õ¾ ºõ Õ ½Û Ã É õ¾ Å Å Í ¾Å ìâ «É Á É Õò¾ ôãòô õéû ±¼¾ ÀÄÀ ¾ º õ ¾ É Á ûàã Ìõ ¼ ÁÄ Å ¾ É ¾ Ù 17

33 ÀÐÁÉ ÀÛ À ½ Â Ç Å¾É¾Ä Ú É º º¾É¾Ä ¾ÃÛ ƒ Å Â Ç ôà Å ÁÉÛ Å ¾ ¾ Éòþ òã Å ìãáû ÁÐ òåì ¾ ¾ Ç ½¾Ä þôàû Å ÏÉ Á ŠÃŽ Éõ ¾É º 18 ÁÉ ¾ Ç Å õ¾ Á ¾Å ¾ÉÀº ¾òòÅ ¾ Ù É Ã Â½ Á ò¾òå ¾ Ù «ùâì¾ ¾ Ù ÅÛ þé Ð åàå ¾ ¾ Ù º õ ¾ É ŠÁ òáã Ç Â Ù ÁÛƒÃÅÃøÄÁà à ºÃ à ìúà Àľ 19 ÉÄ ¾ Ç ôàû ìú ½åÀ¾ ƒä ¾ Ç ôàû à ÂÉ º Â Ç þôàû Àà à Á Àõòà Éõ ¾É º ±Ä Ã Ç ôàû ƒé ¾ÉÛ À õ ¾Ç ¾ ÇîÔ¾ õ¾ Éà à À ÇÅ ¾ ƒ ú Ç Ù ÃºåÀ ¾ É 20 åà ÒÕ ò¾áû îà ôã À Û «É Õò¾ ô¾¾ ùâ À º ôãòôõéàî¾¾ Å Í ¾ÅÉ ¾ À ÇÅ À Ôî¾É ƒ  À¾ Ô ºõ Õ ½Û Í î¾ À ÉÉ º À ¾ ¾ Ù ¾ Á ¾ÃÛ À ÇÅ 21 ºÐÃÅ õ ¾ ¾òòÅ ¾ Ù À¾  «É Õò¾ ¾ åྠŠ¾ ¾É ò¾ Ä ƒ Åà ºõ ÉÉ ¾ Ç ôã¾¾ Âõ¾¾ ÍòÐÍòо À òú Ç ¾ À ÉÉ º õ ¼ÐÇÁ ÁÛ ñ½å¾ É Á¾Ä É Äº Û 22 ºÐÃÅ õ ¾ ¾òòÅ ¾ Ù ¾ òྠÇÉ ÍÅ ôã Á Ó ¾ Å ¾ Ç Ù ý É õðë ÃÅò ¾ÃÎ åà Å ¾¾É ò ¾øÄ ƒ Åà ƒ¾é Á ÎÅ Í ƒ òྠ²É ¾Õ ôã  ƒéå øä Å ¾Ã õ¾ 23

34 þõ¾ à ¾Å ì¾ Á ¾Ä ¾ õ¾¾ ¾ åྠõ¾ä À õ¾ Û º Äõòà  ÇÄ ÒÕ É Á Û Íõ¾Ãôþ â ½ˆ» É Éõ¾Á º ò ¾ ¾ Ù ¾ É õ¾ã ½Å ľ Ä ÀÃÁ ô¾é ôà 24 þ ¾ åྠõ¾ä ¾ Õ¾ ôàû Å ŠÅ Ä õ à à ¾ Ù ¾ƒºÛ ôã ˆ»Û Ð ÂÉ Á Û ã ÃÐ åà Ç ¾Ã ; Ä ÃРý ¾ Ù Á òã¾ Ã ƒäâá Â Ç É òáé Á¾Ä 25 ÁÉ ¾ Ç õ à ¾ Ù º õ ¾ É Á ûòð «õ¾ã òáé É Í¾òòž ÀÃÁÉùÂì¾¾Ä ˆ» É òá þé Ð Àõº òåã½ Å òâé «ƒ ò ÂÅòÐ ã ¾ ÇÛ º¾ º Åòà ¾ ÇøÄ âƒ ÒÐ 26 ºÐÃÅ õ ¾ ¾òòÅ ¾ Ù ¾ òྠÇÉ ÍÅ ôã ÁÓ ¾ Å ¾ Ç Ù ¾ ãõ º Å Ã ¾õÎ ëã¾ ºÐÃÅ õ ¾ åྠõ¾ä Å ¾¾É ò ¾øÄ Ã Ù ôã ìú¾ ÒÕ Éõ¾¾Ä Àõº òá Û ÃÁ ÍÅÛ 27 Å ¾ Íã ¾ òå ¾ Á º Òõðà ÇøÄ Å¾ ùâ º «É Õò¾ ¾ åà Ç Õ ÚÐ ÇÄ Å ºÅ ÉõÐ òã õ ¾ Å ºÃ¾ ºò Á ¾ Á É Ã Â õ¾ä Á ΠսŠÀÎ õ¼ Î 28 Ä ¼ õºé Ä Äƒ ¼ Á ¾Ä ¾ Ç ƒ¼ Àà Á Ê Á ¾Ä ¾ Ç º¾É Ã Ç «Û¾ É º ¼ Ç Á Ê; ¾ Ç º ¾ ô à ¼É ò ¾øÄà º Å ¼¾  ºõ ¾ÍÅÛ º Å ƒ ÅÃÛ 29

35 Å Í ¾ÅÉ Õò¾ åྠÒõ à à ¾ Ç Û º ž îòã à à ¾ Ç Û ºõ Õ ½Û ôãòôõé òå ÍÀ ½ŠÕ¾ Å Û¾ º Å ÍÉ ÄÂ É Ã Â½É ºÐ À º É ÅÅÕ ƒ ÅýÓì¾ ÃÉ ÍÅÕ 30 ¾ýÉÉõ¾ Éõ¾ åà Ãñ À ¾ Ç Ç Õñº à à «ÅÃÅÃ Ç ùâ À à ÀýÉÀ¼¾ Ä Á Ê Á ʺ ¾ý ÃÉ º ºÁî¾ ¾ Å ƒã Òñ ÁÅ îå à º Í Å òð À Ä ÍÅ 31 º à ¾ Ç É¾  ƒä À ¾ º ¾ Ç ôàô¾ ÀøÄ ÌôÀ Çà ÂÀøÄ Å É¾  ƒäî¾ ¾  À Åà Àà Âõ ÂÉ É Ç Ì½òÃÂÀò¾ ƒ Å ¾ Áˆ»Õ ¾ Ç ÅÈ» É Ç ÇżР32 Ã½Ì½â¾ Ç Ç ¾ òåã ÉÉ À ôã Á ¾ ¾ Å ƒ à Çà Рåà ºÐ ¼Â ÇÛ¾ ɾ º Åòà îáã Í¾Û Á ¾ ; ìì¾ ÀÃÅ ¾ À ÎÅà ¾ ýé ÃÅ ¾ à º ÀÅÅ Óì¾Ã Á Ê À ÍÅ 33 ãäåàû ÁÉ ¾ Ç ŠÃÅ ½ Ä Â Ç ÁòîÂ Ü ÁÛ ÄåÀÛ òåìãºé ¾ Ç ôà Éú õ À ÄÅÎ Å ÁÉÛ É º É Ç ¾ Ù Å¾É¾Ä À Å Å Ä ÀõƒÉ î¾ ¾ Ù À ¾ ìú ½ 34 ƒ É Å Á Òò¾ À Ô ¾ÛƒÀõƒÉ ø Áðþ þé Ð ¾ åà Ç ¾ ýõ ÇÄ ¾ Ç Ð «ÛÀÅ À Å Âõ Ù ìú ½ À½ ÅÉÖ õà ùúƒ É ¾É Åà ƒ ýé ¾ Å ¼Ä Å ŠÅù À Û 35

36 þ¾ ÀõºÁ ˆ» ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

37 : þ¾ Àõº¾ýÁ òã ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð â ºÄ Ä ÀÅÉ â¾ ¾ Ç ¾Ð ¾ýÁ òã º ¾ õ¾¾ Àõº òåã½ Åò à þ ùâ À º òð Í Ã ÍÃÃ É Ãõ¾Ã¾Ä Í Í ôã¾é ÎÅ ò Å Àà ÀÊÅ 1 ôã½åôã¾ À òâ òã É Á¾ ¾ÛÅ É Ù òã î¾ É É Õ ò¾û òã Àõº ² Å õ ¾ ºÐÃÅ õ ¾ ÉÉ º ±ôàò ¾ÃÎ º Å Ã þé Ð É Ê Ç Ù É Â Á Í ¾É Àî¾ Ä ¾ Ù º Åòà ÀÇÌÅÛ 2 ƒ ÅÄ õ É Õò¾ îàä ÇÅà ÇÄ Å ŠÅ Ðà ìã Å ã Ä îô¾òãâ õº ã ¾ Ç Å ¾ ºÐ:î¾ É¾Ä õ ¾ ÅÃÉ ÃÃÎ åྠÀ Å Í ¾ ÉÅ õ ¾ ã ¾ º Åòà 3 Ö Å øä¾ ¾ À½¾ ôã¾ ÀÄ º º Å À¾ ¾ Ù õ Ç ÍÅõ¾¾Ä À õàƒ¼ º¾É Ç Ç òð òð À ÇÅ À åà¾ä ºˆƒÉ Ã Ç Áɾ À½¾ ¾ É ŠºÄ É Ã ÁÂ É Å Ã É Ã ŠÃ Éõ¾ 4 à à ºÐ ¼Â Ç Ù ¾ Ð À þ À ôã ½ É ôàò ¾ õð º Å Ã¾ Õë ÃÉ À ŠÅ ºåÀ õº À î à À Ã Ç ò¾åã Å Ê ¾ º à ƒàå õ¼ ¾ Ù º Åòà ÐõÀ Û 5

38 Ã Ç ¾ ¾ÃÎ À ÇÃÎ À ¾ Ç õð Áò  ¾Ã¾ À À Å íá É Á ÉÉ º É òâ¾ä ý¾ Ð ÇøÄ ±ôà ò ¾ÃÎ º Å Ã É Ê ÇÄ ôàãå àãû À þôþ À òâ Éõ ¾É º 6 ÃÃÎ ¾ Á â¾ Ç Ã¾ ¾ ÚìÅ Û¾ Ä ŒÁ ÃÁ½ Å ñå ìâåྠºÐ Ê Ä ¾ Ã Û ¾ É ôã Á Ò Ã Ã ÓìÂ Ã Ç ò𠺾¾ Å Ã Á ûàû ºÐ À ¾ ž Ä ¾ Ù 7 òú½ Á ¾Ö ôã Á õ¾ ƒ Åà ¾Û ÇòàÇÄ É Ã Â½É º Å Ã ¾Ð ëã ôàòð ÁÄ Õ ½ É Á ûòð Ò¾Õ åàå ìú½ : Ý Â ¾ òâé Á ÇÛ¾ ɾ ƒà ÍÅà Šà ìâºõà¾å 8 ³Ðë ÃôÀòÐ É ÄÌ ¾ Àª¾ ¾øÄ ¾ Ç Ð Ð ³ ¾ÃÎ ¾ ² Å õ ¾ åàåòâ òá À¾ Ç ýëõ ãå ò¾ ¾ Á Ä õ¾¾ ã ¾ Ç ¾Ã¾Ä¾ ¾Å ¾ Ù º õ¾ ÒÐ âíãõ 9 ÍÕº Åà à ÉÉ º ºõ Õ ½ ôãòôõé À î Ã Ã Ç «ÃÅò¾¾ ÓýëÕ åà¾ä ú õàû «îºõå òºã ÉÉ ÀÛ Å ¼É Á¾ Äà ¾Åà à ìâà ìâåé Å Éõ¾Á 10 ² Àõº òåã½ ¾ Á ÇòÃÛ º Å Ã Ç ùâ ìú¾ õ¾ ùâ À º É Á¾¾ ÇÛ ùâ ý À þ Ó òâ É îòã Òà ½ À Â É Ç øà º Á É Å íáâ ÉÉ º õà 11

39 À ÃôÚýÉ Á É º Å Ã ¾ Ãëà ôàòðé ÄÌ ãõ¾ Ù ºÃ ºÃ¾ º Åòà ÐõÀ ÕÉ ÄÌ ƒ¼ ÇÄ ¾ É Õ º¾É ÇÄ º õ¾ º ¾ à õàû ¾ýÉ åàå º Ä ¼ Å ÉÄ 12 Á ͽ ÁÄ Á½  Šø à ƒ ÍÅ ôã Á ¾ Ç ÁÉ¾Ä À º ƒƒ õ¼ ¾ Ã Û ¾Â Éõ ¾É º òå ¾ É øåò ¾ÃÎ åà¾ Â Ç ôàû ¾ Ç À ÍÅ É øåò ¾Ã¼¾ ¾åÀ¾Ä À ¼ ¾ 13 ±ÃÎ º Å Ã ¾õÎ åàå Éà Рº Å À¾ ¾¾Ä ÅÃÉ â ƒâá Î ÅÃ Ç ÀÎ õ¼ Î Àà ¾ ƒä ¾ Ù ÓÙ À º Ä Ù ÀÃÇ É½ º ¾ ÃÛ ºòÌÕ Ã ÂÃۺà º ¾Ã Á ÁÅÉà ¾ ÉÃÛ 14 Áò ¾ º ò ¾ ¾ Ç ±õ ÀòÐ º Å Ã ¾Ùëà ôàò ¾Ð Éú õ åà¾ä òð ƒ ÅÃ É òâ¾ä Ä ÃÙ ÀôÀÀ À õúòôå ¾ õúòô ÅÉ ÍÅ ôúòâåòºä ÀÂÅ É É À ìâºõàýé 15 ˆÅÃ É Ç ôàò ¾Ù Ã É Ç ÕÅÉ ôàò ¾õÎ åྠ±Ãκ Å Ã ¾õÎëà ôàò ¾Ç¾ ˆÅà à ÅÂ É Ãº õ É îáã ½Á òã¾ Ðà ¾Ã Ç Ã ¾ À À ¾Ã½ À õàå õ¼ Á¾õ ¾ 16 Á ºÀà Âõ¾Ã À ¼ ¾ ýú ºÃ  ÀÉ Á Áõòà ƒ ¾ ºÉ¾ Ä ì㺠ò¾¾ É À¼¾ õ¾ ÀºÃ ¾ ƒà ºÖ ùúƒ É Ç É º Á É Ã¾ Ç À à ⠾  Á Ê ÎÅÛ ¼ Àà ¾  17

40 ºÐÃã òâ òá Ã Ô òã õ ¾ ÍåÀ¾ ôã Á É Ù Á Õ¾ É Ç ôàò ¾Ù åà ¾ Ç ôà ôãòôõé ; Ã Ç ôàò ¾Ð ¾ Éõ ¼ÐÇ åà Çà РÅòºÃ ¾ ÇÄ âƒ Í¾Ä Õ ºÐà òá É À¾Å 18 ëõ ÅÕ ¾ ź ãå ò¾ Õ º Å ÃÅ É Ê Ã Ã ¾ Ç É ¾ îòã Òõ À¾¾Ä à  þ ±ôàòðº Å Ã ãõ¾ Ç É É ÉÐ º Å ¾ Ã É º ÅòÃ âƒ Í â ½ Éõ¾Ã Ð 19 Ä Á̽îÅÀ Å Ç ÄÂÛ ¾ É ÄŒÁ Ä Ä ¾ò¾òåÀÉ Á¾ ÃÍ ¾ Ç òð Ä Ä õ¾ä º Ń Åà À Ä ÍÅ ºõ à À îú ÊÀ ãä ý ôãìú¾ ̽ Â Ç Á ÉÁ Ê 20 ¾ ăŠ¾ Çۺà º ôã ˆˆÅÄ º ¾ À Ç Ä¾ ò¾ Ä Àõ º ¾ò ¾ ¾Å ¾ ÕÅõ¾¾Ä ƒäõ ½ ¾ýÉÅà ÁÉ ¾ Ç Àì¾ ˆ» É Á Ä Ð À Ç ¾ ¾ ÕÅÛ Ì½åÀìà  ÇÛ 21 Å ¾ Å ¼Ä à Á ò¾ Å Ä ¾ Ä ¼Ä ¾ Á ò¾ Å ¾ ¾ Ä ¼Ä Å Åî ¾ Ù ÀÃÄ Å ¾¾ ƒ¼ º¾É ¾ Ù À Ã Å Ã É åàì½ Ç À Š; ͈» É À̾  ÀÎ õ¼ Î 22 õ¾ Ã Ç õ ¾ õð Àþ Å õ¾ Ã É åà Ç ÁÉ Àõ¾ ¾Ã¾Ä º õ¾ º ¾ ÛÁ É Å É ¾ øä øä º õðã ƒ É ÇõÀà Ä Àõ¾ ºÖ ôã¾ ¾õÐ Ç Ù¾ À õð ùâ À º ¾õ ¾ þõ¾ ôàû ºÃ ºÃ¾ 23

41 õð åà ¾ Ç õ¾åâå ¾ Ç õð à Á ¾ Ç õð ¾ ¾ À õ¾ þôàåƒ õ¼éõ¾ Éõ¾ Ê Ù õ ¾ Á õ ¼Â ½ É õð åྠîú Ê ôãçâ Ç õ¾ Ã É ÇÉ ¾îºÃ «ôã Á º¾ 24 õ¾éõ¾ Éõ¾ åà Ç õ ¾ åà ¾ Ç Ä Ç õ ¾ åྠîú Ê î¾ ¾ Á ¾Ä ¾ ùâ À à õ ¾ ľ Á Ê ¾ Ç º ¾ ºõ¾½ º õêôà ƒ ¾ Ù Éõ¾Éõ¾É ý ¾ Ç õòã òრ¾ à º É 25 à Á É ã ¾ Ù ÉÅ É Ã ÌõƒÃ¾õ ¾ ² à ¾ À «ÅÂÅ Å «ÅÂÅ ÇøÄ À à À õ Ç ÍÅ Ã Ã ¾ Ù É É ôã à Šà ýâ Å Ã ¼ ÉÉ ÍÅ ÀÐÁƒ õ¼ ¾ Ù 26 Å Ã ƒàå õ¼ ¾ Ù ÄŒÁ É Ãº õ É åàì½ Ù Å Ã ¾ Â Ç ¾Ã Çõ¾¾ ºõ¾½ º þ ý õ Å ùâ ô¾å ¾ à  ùâì¾ùâì¾ ÃÐ Å â¾ «õ¾  Á åà Ù 27 Á½ Ç Ç Ç Ýòþõ¾¾ ôã½åà òâû º¾É º ¾É ƒ ò¾ É ÇÛ¾ É¾Ä ÎÅÛ Í â ½ ¾½ Å Ô þå øä À Õ½ Éõ¾ Éõ¾ ƒ Åà ½ ¾ Ç õ õ åà¾ É õð ÉÁ ÍÅ 28 ƒ Å ƒ Åà À¾ ƒ¼ ƒ¼ ƒ Å ƒ¼ ƒ¼ƒ Åà õ¾ä ÅÃÛ «òâõ¾ À ýé Å Ä ½Û ÄŒÁ ãåã õ¾ä ÀòÁƒ õ¾¾ ¾ Å Ä ½ ÇÉ Í¾ ôàù º ž ºÁ ýâ Çõ¾Ã ¾ ÅÃÛ Àƒ Í 29

42 ¾ ¾ÂÕ ¾ Ç Â¾ ̽ žÁ É Çõ ¾É À Å ñâ ¾ Ù ÀøÄÃÅÃà ¾ ̽õ ÇÛ Å¾ ÀøÄÛ À õáéã ¾ ¾Ì½ Ù ÄÌÁ ÀøÄÙ ¾ É ôàûà îâ ºò̽⠽ à ÂõÐ 30 þõ¾éõ¾ Éõ¾ ̽ Ç ôã õ¾ ½ ¾ Á ÄÌÁ À Åõ¾ Àý Ô¾ õàã ÄÂ Ç îå õ¾¾ä É Ä Ç º ÀÃÁ Ð Ãõ¾Á ÁÉ ¾ªò Á É Ãõ¾Ã¾ Á Î¾Ä ¾¾¾ ÉòŠ¾ Ù 31 ôãçâ ƒä¾ Â ÙûÇ É ÅÔ ÄÒ ½ ¾ ÍòÐÅõ¾¾ ƒäõ ½ÉÁÄ Ì½åÀ Ç º õ¾ ; É Ä ½ ¾ Á ÄÌÁ ºõ ºÄŠɾ ÇøÀ ƒ Åà ÇÅÎÅ ¾É ÅÉ Á Á Ç ƒ òãâ¾ 32 É ¾É º òå¾ õྠˆ» É õâ  Íà ¾É ÁªÉ ÌÄ ºýÁ ýâ Á ɾ Á ÐÇòÅõº ¾ ÉƒÉ Áõ¾ à ÁÐÃ Ò ôã ½¾ ƒ ýé ¾ Å ¼Ä ¾ É ¾ Âõ¾Û¾ ɾ ÉõÀ ¾Åà À ÃÅ 33 þ¾ Àõº¾ýÁ òã ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

43 : Á òú ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð À ¾Á É ƒâõ¾ É Ç Í Á¾É Á É ôà ¾ ½ À ¾¾õ̼¾øÄ ÀÅÉÛ À ÃôÚòåÀ Ð õê ¼õ ¾Ã Á ¾ Ä ¾ É Á¾ ºõ¾ ÇÄ ÃÐ åà¾ä ôà ºõ¾¾ É ¼Ð É ¼Í¾Ä 1 À Ä º Å õ ¾ åྠÅÒ Ç Ù î¾ Ç ºõ¾  ÇÀà Á ¾ Á Ç Á Î¾Ä ôà ¾ ɾ ɾ ìúà½åòºä À ŠÅ ¾ Ù Àà ÍÀÄ ÂÉ ÍŠ̾ Àî¾¾ Å ÒÇ ÀÄ À ÁÉ ÅÉ º Ðõ¾ Â Ç Õ¾ Û 2 ³Ð Á Ä õ¾¾ ¾Ç û ÇÐ ÀòÁ É À ãä¾ ³Ð ã ¾ Ç «É Õò¾ ¾ É Á¾Ä ³¾ ; ÀÅÛ ƒ ÅÃ É ¾ ÁôÃìÚ¾ ̽ Ç ¾ ¾ôÀÖ ¼ ¾ ùâ À Ã Ç Á ξ 3 É À ÂÄ ð ½Áõ¼Ä ¾ ÀÅ Âò ôã Á É Ù Ó ì¾ À ôãòôõé É ôàû Å Ò¾ ½ ºù À ÍÅ ªîÐÀ Å Á ¾Ä ¾ Àý Ô¾ Ç õ¾ Á ÀÂõ à À ÀÒÕ É Í¾ É òâ 4 òå ¾ à Áõ¼Ä Á ò  ¾Ã ¾ Ù Í õé ¾ Ç ¾Ð åà òá Û «ÃÅò¾¾ ÓýëÕ ¾ Å Ã òã Ç Á É Ç ¾ ¾ Å ƒã ºõ¾Â ; É ¾ åà ¾òÂÃÛ ºõ à À É òâ¾ä 5

44 ھ ¾ Ç ¾ ¼¾Ç Á ľ Ã Ç ôã ¾ É Á Û¾ ¾ À î ÃÉõ ¾ ¾ ÀÛ À õà Éõ ¾É º ÀÐÁ ºìÃ Í õ Í ¾ õ ¾ ¼ Á̼ õìç  À¾ ªîÐÀ à ì à Å ¾ â ¾Û 6 òå ¾Ç ÀòÁ À ÒÐ õ ¼¾Ä ÓìÂôà ½ ¾ýÉ ;¾  õ ¾ ¼ÜÊ õ º À º É Á ûà ¾ ÅýÉ ¾ Ç Å ¾Û ¾ É òð¾ É À ¾Û ô¾å ÛÊÐ ÛÊÍÅ º Ń Å Ã Ù 7 É º ¾ É ºò¾îÃÕ ŠÅ ºÁ É ôã ½À þ õº ¾ýÅõòà ٠«øäøä ôàãå Ã Ç À À î Ã Ã Ô Ç ¾ ÃÉ ÀÕ «Å Ã Ç Ä ŒÁ ¾¾ Å ÁÉÕ É Â Á Í¾Ä Õ¾ Õ 8 î¾õàåà¾ä ôà ¾ ½ «õà ¾ ôãòôõé ̽å Àõôý Ô ¾ É þôàù ÅòºåÀ¾Ä À õຠà À¾  ìâ ÀÅÉ òã ÂõÀ ¾ ºÁî¾ ¾ Å ƒ ¾õÀ ºÅ ¾É º Å À¾ ¾ Ç ¾ À 9 Éòà ÇÄ Åº ¼ Å ŠÅ Á òã À ÃòÅ ƒ ª¾Á «òã ƒá¾ìé É Á Ç õ¾ ÃÍ¾Ä Àòþ À ìã Ý Â ¾ à òã À ƒýâ ¾ ÍÃÕ ƒ òã Â É Àƒ ÀÃÛ¾ É ÀÃÁ À̾ ÂÄ 10 ˆ  ¾ Â Ç ôàû À Ä ÒÕ ¾Ó ¾ ìà¾ Ç õ¾ º Á¾É ¾ ½ Â Â Ó ¾ Ç Å ŠÅ Š žŠ½ ºÐ ÒƒÛ ºõ ôã ¾  õ¾ä îàä Å ÂÅ º¾Éà Ìõν À ƒ ì㠾 òð ýú ƒ îâ 11

45 É Äº Õ ¾ ì ¾Å ¾ Ç ì þ ½õ ÇÄ ¾ ¾õ Ç Á É Ç ¾ ÍÃɾ ÓìÂ É ƒãõ Àľ Å ÂÄ þõ¾ Õ À õ À Ç ƒé òã Å ìãáû É ÁÄ ÉÃÛ Á ÎÅÛ Àà º õ¾ ÍÅ ƒéã 12 º ò¾ ƒõòãõ ÁÉ ¾ Ç ôàõ ìúò¾ Å ºÛ «õ þ º ò¾ º¾ÉÁ É Ù Å õòã À½ À Ã Ù É òâ¾ä É Ä õî ò ¾ õ ÀòÐ Á ¾ƒºÛ îåôé Åî ¾ ¾ º ƒ ÅÃÛ ôãå Å ì¾ ÒÌ ÅÉ À 13 ˆ» ÉÁ ¾ƒºÛ Ú¾Â î¾ É Å¾ º ôã ˆ» ÉõÀÀ ¾ ɾ õ ÃÍò¾ º òí ùâì¾ Â É Î¾ É ¾ ¼ôÃ¾Û «Ûºõ ¾ ÉÅ Â ¾ Íô¾ ¾ º ¾ É ÒÉÃÀ îåôé ƒ ì㠾 Šº¾É 14 É Ä Â Ç ÅÕ½ ÁòîÂÏ É Ä Â Ù ÀõòÃþõòÃÕ ¾ Ö À ƒýâ ìâ Ý ÂÛ «¾ ÀÉ Ä Â Ù Å ÁÉ ÍÀ ÁÉ À Ä ¾ Ù Å ÅÛ Í À Ä ¾ Ç Ã¾ ÁÛ «øä ôãòôõé 15 à Á ÇÄ Åºõ¾ òã Ì ò¾ Á Ó ¾ Ç ìé À Å ¾ ÁúÀÅ Å Í ¾ÅÕ Áî¾ ¾ Ç Õ ÁÉ ¾ Ç Å Ï ¾ Ù Á Á ŠÅÃ É Ãº õ îå Á ¾ýÉÛ¾ ɾ É ÉÅÃõÚòÔ Àà à À 16 ÁªÇ ÂøÄ Å Í ¾ÅÛ ²Ç¾ ÉŃ ¾ åàå ¾ Ç Ó ¾ Ù ŠÃŽÉÂÉ òâåâå Ç ÇÃÍ ¾ É º¾¾ Í Ä Ä Ô¾Ä ôà Í ÁÂ Ç Ç º É Ê É Êº ÛÊÐ ÛÊÍÅÛ 17

46 ±Ã¼¾ ÅôÀò ¾É À º Šþ É Ê Óì Šò¾ã ¾ ÇøÄ ëã õð ã ¾ Ù «Ã Ð ¾ ¾ Ä É Á Ã Ç Ç ÅõÐ ÉÃõ ¾Ã¾ ⃠; Õ ÀÃÁ ¾Ã¾ âíãõ 18 þ¾ ý ÅÉ ÍÅ ±Ã ¼¾ ¾ É Ê Ç Ç Íà ɾ  Á ¾Ä ¾ÁÄ ¾ ¾ Ç Ã½¾Ä ÀÐÁÉ ÀÛ Å ¾ òå ¾ åà¾ä ôàéøä¾ õúðçå ¾ Í õé ¾ Ç òá ÉÉ ÍÅÛ 19 õéâôã¾ À òâ ôã òôõé ¾ÅÛ ¾ ¾ Ç Í õé¾ ¼ À õ Ǿ Å ŠÅ ¾ åà¾ä É ÁÄ òáû Å ½ Å Ô º Ð Ó Ã Ç ò¾ Ç ƒ Åà Á̽Åۺà º É ¼ÅÛ Å ŠÅù À Û 20 «ô¾âé ÚÐ Á º À Í ô¾¾ õ¾ä ÃÍ¾Ä É Ä ô¾å ½É Õò¾ É Á ¾Ä ¾Ð åà¾ä ôà Û º ÅòÃ¾Ä Õ ½ ô¾ É øåò ¾Ð åྠÄôÂÉ ÌÅÉ Àà ¾É ÍÅ À̾à 21 ³Ð åà òá Û þôà ò ¾Ð åà¾ä ôà Áòò ¾ ÉÐ ¾ ¾  ôàòðé Ä Ã õ¾ Àîº ºÖ ³ÐÅÐ «ÃÅò¾¾ ÃÐ ¾ ź ÅÂ É Ç ÁÉ ¾ ö¾å ¾ Àòþ Á ¾ ÅøÄ ¾ 22 ¾ ź  Á ã ¾ Ê òâåâå Ç Ç òð õ ôãå ¾õ¾¾ ÄÉ Á ôãå Í¾Ä ôà þåé ̽åÀ ìã Âõ Ç É Å ¾ Ù ÓÙ Î¾Ä À Å º¾ Éõ¾ òáç ÇøÄ Ä¾Ä òáç ÇøÄ Ä¾Ä 23

47 ž¾¾ Ç Á É ÄŒÁ ¾ à ¾ÃÉ Ì½åÀìÃ Â Ç ¾ Áò õ¾åû ½ ¾ Áɾ  º ; ¾ À É ¾É ÀòÉ ìú À ¾¾ Ô îå à º ¾Û Ä ¾ ÀÛ À É Á É Âª¾ÉÅ õàõ ¾ 24 Å ¾Õ º ò ¾ÍÅÐ ¾Å Â Ç É Ä̽ òú½ ƒ ÅÃÄ øà º Ô̾ ÂÄ ÁòÐ ìãá¾ õ¾ ¾Å ¾Å  ôà Çõ¾Ã ¾ Å Ã õºé ƒéé  ¾É Å ÄÌ «Ã ÂÇõ¾Å ÉÃà À ¼Û 25 à ¾¾ ÉÅÉ ¾ ìú¾ ¾ Ù ºªÃÀú Å ÉÉ º õ ¾ ÃÁ½ ˆ» Éîº ìã Â ì¾ Âõ ¾õÀ ÃÃÎ É Á¾Ä Ã; À à ¾ Å ì ¾Å Å Ô º Ã Õ ºÉÃøÄ É Äº ÃøÄ Ä Ä¾Ä 26 ÅÍ ÇõÎ ÉÅôà ƒ Õ ŠÅºÉ ½ ÅÅòÐ ² ¾ ¾ Å ÃÃÉ ¾ ÕòÃÕ «ŠÅ É ÇÃÎ ¾ Å É ¾ ìâ ÍÁ ɺ Ã Ç ºÐà òáé  Á ÍÅ ôã ÁºÁ à À½ õòã Ã Ç òð 27 ¾ Õ¾ ôàû ºìÃ¾Ä õ ÃÉ Á õ ¾Ä ôã¾ Ã ¾ÂÄ É ¾É ÀòÁ¾Ä ôà ôãî¾ É Õ½ Ûò ¾ É Á¾ Á ÃÁ½ ÉåÀ Ç õ à Á ¾Ä ¾ Ô¾ Ç Ù îáã º ¾Ã ; Õ 28 ¾Û Šþ Å À Á É Â Ì½ ÅÉ ÍÅÙ Š à òã ¾ Ù Ã ½ õ Õ À À ½ ÇŠÅ Åõ ¾É º þéû ºõˆ» ¾Å ÂÕ þ ÃÉÄ Ä ºÉ ݾ ÉÉ ÍÅ ôã½å À òâ ôã ½É Á þ ÉÉ ÍÅÛ 29

48 «Á ¾Á ÁÉÀ Ã̽ Ç ºÁ ¾Å ½ òá ŠÕ¾ îõú¾ Á ºÄ À Å ¾¾À Á É Çõ ¾É º õà ÁÄ ºõÀÅ ÀÅ Í Ãõòà òâáããû¾ É ¾ Ç ÂÄà ÂÕ îåá Á Ç òâõ¾áòâ Çà Šº ň» 30 Å ò¾ ¾ à ¾ à Àò Á òã ¾ Ç Ç Ã ôãòâ òáû ±õ ¾É º É Äº ôà Éõ¾Ã Ð É òâ¾ä ºõòÚô¾ ÀÊ; ò¾á ¾ÁÁòÂÁà ìú¾ ìúòâé ÌýÁò¾É ¾ ôúòâé ÉõÐ 31 ¾Å ¾ Å É Íã ¾ ÇÅÃ Ç Ç ÉÅþ ºõ À Š; ⃠; É Î¾ Í Í¾ Õ À ¼ ¾ Åà ƒ ýé ¾ Å ¼Ä ¾ Ä Ð ÕñÂ¾Ä ÀÅ É Å Àà à ÍÅÛ ôãå ¾¾ À¾ ¾ À ÅÉÛ 32 þ¾ Á òú ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

49 : Å ½ôÃìà  ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð Ã Â Àõº òå ½ Í îåã ¾ ò¾ Û¾ ò¾ ôãºâ îåã ¾ ºõ¾ Å º À õð Ç Ç ¾òÅ îâ þõå ¾ýÉ ÁåÀ Çà ÐÀ º É ÅÃ Ç Â Ù Íà à ºÃ ÉÃÃøÄ «Åà Π¾ ž ¾ 1 ÉÄ Å ˆ» É À Å ò¾ ºÃÄ ºòÀì¾ Å ÂÉ Ã Á òâ Å ¾¾Ä ôãò Å É òâ¾ä ºÁî¾ ôã ½ ÇÄ Ã Á É Éõ¾Ã Ð «ÅÃÀ Ä Ç âãâ Í ¾ Á ˆ» à ⠃ 2 òã ¾ ² òá ÉÉ º â ¾  ٠òð ý¾ «¾ À ÃÉ ÍÅ ôã ½Óì ¾ òâ Ã Ù É Äº Å ¾ ¾É ò¾éåã¾ É Ã Å¾ Á ÁÛ º Ä Å ÂÅ É ¾ÉÉ Á ºõ Õ ½ ÅÂÛ îå à À 3 ¾ ¾ Ä òãâ É Á ÙõÎ þ¾ à ٠Š¾ Á ÇÃ Ð É Á Û É É ôú ¾ É Á À þ É Á ¾åÀÅ É ÉÐ ÁÉ¾Ä «Ã À Åõ¾ À Í ÀÃÁ À̾ ÂÄ 4 ãõ Å ¾ Á Ç Ç õ º à À Å ÂÅ¾É ºõ ô ÃÃ Û ¾ É ÉÅåÀõ ÇÛ ¾Ã º Ýà Á ÉÅ ¾ ÉÅ Ã Ù Å Ã ýâû Á Ê Á ʺ º à À ì¾û îå à º ξ ôà ƒ Åà 5

50 «ÉÇ ÀìÅÅ º ¾ýÉÅ «ÉÇ É Ù Á ÍÅ ¾Ã¾õ ¾É Á Û Á Ê Á ʺ ¾ Ç Á Ç ÁÉÅºÉ Â¾Ä ¾ Ç ¾Û ¾ ɾ Î õ º ¾ ùúƒ É ¾É º¾ õî ºõ¾Â ÍÅÛ ¾ýÉÅà 6 ÌÐ Ã À ľ ÉÂ Ü¾Ö Ð¾ Å À Å Á Ê ¾Å ¾ ž Ã Ç õ¾û ëõ À Å Á ¼ Äõ¾ ¾ Å ¾ ÀÅ ¾ ºÁî¾ ¾ Å ƒã Á ¾Ö Á Ê òú½ õ¾ ƒ Šà Ǿ ýäé ¾  øä Åõ¾ Ì ƒ Å ÀÃÁ Ï 7 ƒ ÅÉõÌ ¼ ìããõ¾ ƒ ÅÉõ̼Á òã ãõ¾ ƒ ÅÉ ôã ¾ ƒ Å Ã ã ¾ Ù ²ÅÁ ¾ «Éõ¾ åྠ žÅÂÅ Ç Ù ùâ À º Å Õ½ Ù Ç ¾ÅÛ ƒ òãâå 8 À õà ƒ Å õì ¼Á òã¾ þõò õê º Å Ã Ù Ý ŒÁ õàã¾ Úò ÁÄÁòÂ É Å º Âõ ¾É º ±õàã ¾ Å ¾Õ Å ŠÅõÀà òá ôã ˆ» Àì¾ Ì ÎõÀ ºõ ¾ÍÅÛ Àà ÀøÄ Àƒ ÃÛ 9 ÒÕ É Á º Ń Å Ã Ç ÕÅ ¾ à åྠý É Â Á Ú ÀÉ õòã Âõ ÇÄ ÐÃ Â É Á Å ŠÅ ¾ ý ÉÃÎ ÀÃÙÇ Ðò¾Á õ ¾ ±Ã¼¾ ±ôàòð º Å Ã É Ê Â Ç ôà 10 ùâ À Û ¾ É ƒ Å îå åà ¾ ¾ Ç Ã É ÄÀÉ ƒ ÅìÚ¾ Á ÇÉ ºÃ º À  ƒà ÅÃà õ¾ ôã ¾ ÀÅ ½ îåã ¾ Áò ¾ À ÇÅ Å ŠÅ ¾ åྠº Å Ù¾ 11

51 Õ¼ ÀÅ ¾ É ÁÅ ¾Ã º ÀÅÉ îååà ¾ ¾ Ã½É Â Á Û ¾ É ôà à Âõ ¾ ºÃº ƒ ºÉ Å ½ À þ ÀÃ¾É õ ¾ ¼ÜÊ Ä õ ¾ þõ¾ Û Á ì ¾ ¾Âà øäå î¾ É 12 ƒ ÅÉ Ð ¾õ ¾ Ä õ º Å ¾ À õ¾ Íò¾Ö ôã Åý åà¾ä þôòð À ž î ºÂÄ ÅÄ ƒ¼ôãìú¾  ¾ ¾ ¾Å ¾Ô Á ÄÌÁ ÂÉ ÀÙ Å Ã ƒâ îé É Àà Âõ¾Ã¾ ò¾ Ð 13 þ ¾ Ç ÙûÇ Ã ÃÅÉ Õò¾ Ç Áò¾ ºÃ þôàð ƒ Å ÀÃÁ îº ¾ òåâ À þõ¾¾ ¾ ÉÅÃɾ àã ; ƒé ¾É ãõì½ ¾ Ç ôà Éõ¾ Ì òã ùúð Âõ ¾É º 14 Õòà Á ¾Ä ¾ÁÃà «É Õò¾ ¾ Å Á É ÂÉ Í Ð þòð ĺŠÁ ¼ÃøÄ õ¾ ò¾ îàä¾ä ìõò¾ Ä ¾ Å ƒõ ÀÃîÀà îà ¾Â õ¾ä òåõòå Á º õúò¾ ÇÉ ºÃ ÍÅÕ ôã ½ É ˆ»ÂÄ 15 Á Â Ç Í òã ¾ ¾ Ð É ÅÕ Åºõ¾ ľ ¾ ¾ Ä òãâ ¾ Á Á Ç òõ ½ Á ¾Ä ¾Áà ÃøÄÕ Å º ̽ ÇÉۺà º º ýé ¾Ã ò ¾øÄ Ã Ù Á ÎÅÕ ùâ À à 16 º º ÃÅ ¾ Å À Å Å º ÄÉ¾É ¾ Í õé à õ¾¾ ùâ À º ¾ ¾ ÁòÂ¾Ä Í õé ňà  ôã É ÅòÔ¾ Ç ôã ¾ ¾Ä ÀŠº Á ò¾ã â Å ¾ ½ 17

52 ÉÇ ÉÀÅ É Ê Â Ç òã ½ ºìà þôò¾øä ìú ÛÁõ¼ÄÁòÂ Û ºõ Õ ½ ÅÂÛ É À À òá ÒÕ É ¾ É Í¾ ¾ ɾ ɾ Å ˆ» ÉÁÂ Å Í ¾ÅÉ ³¾ ÍÅ Õ½ 18 ÁòÂÉ Ê ÁòÂ¾Ä Ú òàòáãä¾ ãäྠÀ¾ ÀòÁãÄ¾Ä ôà ÀÅÉÉ À ¾ãÄ¾Ä õ¾ õê ƒ ÅÄ õ É Õò¾ ¾ Å ¼É À ¾ Á ¾Ä ¾Áà ÃøÄÕ Ð õê Õ 19 É ÇÁòÂ¾Ä ôà Úò Ä Äƒ ¾ Ç ôà ¼¾Ç¾ Ì Ä Äºìþ ¾Ã¾ ºÃ ; õºé Á Û Ä Ä ÇøÄ Âñ ¾ º À Ä Ã º Å Ù¾ ìú À Ù «ÅÃÀ Ä Ç â ú ξ ôà 20 Å ºÅ Ûƒ ÃÏ òრ¾ þ ùúƒ É ¾ÉÁă Ä Â Ä ÂÅ¾É À Ä Éú õ ÍåÀ¾ «ÅÃÅà ºõ ¾ ÀÊ; É òâí Á ŠºÅ Úò ÁÄ ¾ Ù À õà Éõ ¾É º 21 ÍÃÀÉ Ä ¾ ¾ à ÁÉ ÅÃÌ Ð ºòÒñÂÁ ¾ ÀÃÖ Å É Â Á É É òã Äî º òú Ô ¾Ã½ ¾ÉÂÉ ¾É¾ ºõ Àà ¾ À ¼ À ¾ Õ ¾ÃÅ àãû É Ú¾ ÂÄ Ã À À Ç Á ûà 22 ÅÕ½ÉøÄ Å É ¾ îâ ÁÕ¾ É Ù ÁÉ ÁÉ Á à ¾É ¾ ÀÃøÄ ¾ Á¾ Òò¾ ƒé ÍÅÐ ÃÉ Áõ¾ þøÄ ¾É ¾Ã½ ýâ ¾ É Ù õ ¾Ã Ç ¾ ¼Â¾ Ä Î¾ º ò¾ ÒðÎ Ð 23

53 ھ ¾ Ç Å Ãì¾ ºÃ ¾ îåôé Í ô¾ Ä õ ¾ ÁÐ ½ ÂøÄ À à ƒ ìã ¾Ô ÒðÎ Ð Í¾Õ É Á ¾Ä ¾ «¼ ԾŠÀ ÊÐ ¾ ¾ À¾ Ç º¾É¾Ä ºõºÃ ; Àà Òò¾ Ç ÎÅ 24 ÝòÃÉ Á ôã ½À¾ Âòà ºõôþ À òâé òã ¾ Ù É Äº ÃÖ ¾ Ç Â ¾ õ¼ õ¼øä ¾ òã  ٠ºõºÃ º Òòà Çòà º ¾Û¾ ɾ ¾ ¾ òã  ò àÁ Ê ¾ ±õ ¾Û¾ ììåõ 25 É Ãº õ îååà ¾ Ç Ã ÃÉ Á¾ ÃÍÅÛ ¾ É Õ Ç Ù ûç Ä õ ¾ ÒÕ É Á Û ¾ ÕÅÛ «É Õò¾ ¾ Ù õ ¾ ÃÁ½ «É Õò¾åÀ¾ ô Ãà ÍÅ ôãòôõé îàä ÇÅà ¾ Ç òð 26 Á ¾Ö òåìº Á Ù Á õº Õ¾ à Á ¾ ÁˆƒÅî¾ Ç ¾ Ã Ç ² É Àõº ýáõò ½ É ¾É õ à ¾ º Á «¾Ã É Á¾ ÃÍ ¾ õà ò¾¾ É øåò ¾É À åྠ¾ Ð Ç Ç ôà 27 ºô¾¾ Ð Ç Ç Ã ºõ ¾ô¾ Ä ¾ ìé Âõ¾¾ ºô¾º Á É ôà «ýé Á ¾ ¾ Ù Ä ô¾é ¾ ¾ò¾¾ Å ìöô¾ À Šξ îåôé Í ô¾ ƒ ì㠾 Š¾ƒº ôã ˆ» Å ŠÅ ìâ 28 ¾ Å õê ÅøÄ Áˆƒ ÇÅþ «õìç  À ž ¼ Å ÉÄ ÓýëÕ «ÃÅò ¾É À òã î¾ç¾ º Šþ ±õàòð åàå Å ¾Õ ÀÙÅÕ ¾ ¾ ¾Å ¾ Ç ¼ÜÊ ìã ÊÍÅÛ ÃÁ ÃÁ½ 29

54 ¼ À î à ÉÉÅ Ä ¼ À ÅÅ ¾ ÃÐ ¾òÅò ¼åÀŠɾ  ÎÅ ¾Ã¾ À̾ ÂÄ ¼À à  òâ ɾ õ¾ À Å ¼Å Âɾ ìã¾ õ¾ä ¾ Ê º åôâåû ³ÐÅÃøÀƒ Å Ù 30 Àà ¾ ¾ Ù À Å òåà Ç Á þ Ä Áɾ À ¾ À ¾ À̾ ÂÄ îáã Í¾Ä ôà À̾ÃÉ À¾ ƒ ýé ¾ Å ¼Ä º Á À Û ¾ É ºõ¾¾ º À à  Á Ê À ÃÅÛ ±øä Ä¾Ä 31 þ¾ Å ½ôÃìà  ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

55 : º Åôþ ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð Å Àà À õáé¾ Å ÁÄ õ Å Àò¾Õ ±õ ¾É À à ƒ Å ÀÅ Á ¾Ä ¾ÁÃÃÛ¾ ɾ à À¾Å ºÅ Àà ÛÜÄÃøÄ ¾ ¾ þåãû ʺÀøÄ Ã Ã Å Ä º îà¾é ¾ ºÃ Ìõ ¼ «ÀƒÂ 1 ¾Éõìà º à ƒô Ç ¾ î¾ É òá ¾ Ç ð¼ ¾Ã¾ ºõо º ììåã ÉÅìà ¾ ¾ÂÕ ºõ¾¾ ¾ ùâ ¾ Ç Àà à ;ÅÃÉ Ð õê ÃøÄ Ã õ¾ É ˆ»ÂÄ 2 Á¾ É Â ÁÖûÇ À ¾ ¾ ÇøÄÁÄ ¾ ¾ À ¾ À ò㠾à ¾Ç Å Í òã ƒ Å ½ ¾É ôã¾ Á Ù «ÅÕõ À ¾É Å É ÅòÂ É òâ¾ ¾ É ¼ ¾ É ¾É Çõ¾Ã ¾Å É Â 3 º Å ¾ Òñ ¾ º Å Ä À Å Ä º Ń ÅÕ ¾ É À òãõ ãõ Ä ¾ Ù º ÅÁ Ð ÇøÄ Áõòà º Šĺ ÇøÄ â ƒô ÅÅõòÂÉ Å ÁÄ ã ¾ òâ É ûçå 4 ¾Å ¾ ¾¼ Å À º à Åà ÇÀ Á É ÍÃÕ ÇÅà ¾ Ç Ã Á ÜÀ Ç Ç ÐõÀ Õ Å Âò õ ¾ ɾ Ù À Å ÍÅ ¾ôÀò ¾Ã ¼É À º Å Ã ÍÉ Ê Ç Ç ôãå Í¾Ä ÅõÐ 5

56 ãõ Ê Á Ä À À þ ±ôàòð º Å Ã Á Õ¾ õ¾  Á Á ¾Å ôã¾ ¾ ź¾øÄ ¾ ÃÁ ; ÉõÐ ¾ Ç ¾ Ýà ٠¾Å ¾ ÇÅÃ Ã Ã Å Í òã «Åà º É Â Ã â ƒ 6 ÅÃÉ À Åõ¾Ã ¾ ÅÍõ¾ Ã Â Ç ÀøÄÅ Ã Å ƒä¾ä Á õ¾ ÃÔ õ ¾ ¾ ¾ Ù ¾ Å Ä Ð Àõ¾øÄ É Ä õ ËÅÃ Ç ¾ Ç Éà ¾ ƒ ÅÃÁà ¾Ãõ ½  ɾ ¾Õ ÀÄ ÅÛ 7 ɾɾ Ç Ç Â Ç Àà Š¾¾ Àà Âõ¾Ã¾ ¾ÕÅ Â¾Ä ÃÁ ÍÅÅøÄ ¾ýÁÂÅ ¾ þ Ä Å ¾ É ¾ Ç ºÃ ÍÅÕ Ò¾Õ À ÅòåÀ º Å òã¾ä º õ¾ É ÀÃÖ ò⃠ÍÅÃ Ç Á Ç 8 Ä Â Á ¾Ä ¾ Ç ¾ ÉÅ Ã Ç ôã Á ÀÅ ¾ ¾Å Ù É Â Á à à  ˆ»ÂÄ «ÅÃÅÃ Ö ÁÅ Á Ê Á ʺ ƒäõ ½ À ; É ŠºÄ ÍÀì¾ ˆ» É â ½Õ Í ÀÃÅ Ã Ç 9 Å ƒ Å Ã Ç ò¾ ÃÉ ýé Å ÁÅ Á ¼ ÄÉ ýé Š̽åÀ ÙÀ º É Á ¼ ÄÉÅÕ ÅÉöÂÉ ÀÃÁ Õ ñâ Å Ä É Àľ ºÃ ÍÅ ¾Å ¾ ÇÛ Óð¼Ä À Å À À Á Ù 10 À¾  ¼ É ÁÉÀõ¾ ¾Ã¾Ä ôã¾ ¾ ź¾Ä ÃÁ º Á ¾ º ;à À ¼¾ Ç Â Ù ƒ ¾õòà  ÇõÐ ÃÍÅÙ ìú¾ À¾ ¾ õú¾ Í À ƒé þ Á òá㠾à ¾ ôã¾¾ Ù ºõÀõ¾ ÍÅ ÅÉîÔ¾É ¾ ºÃ 11

57 ݺ À ɾ Â Ç ¾ýÉ º º ¾ Õ Å ÉÛ¾ ƒä Ð Ã º ¾ à º Ð ÓÙÌÅ Ã Â À ð¼åû ì Ä ÅÐÅÉ ¾ ÂÄ º Å ìöô¾  Á Êо À ð¼  õ¾ä «ýâã à ¾ ÍÅ Á ÉÅÛ 12 É ÛÉýÉÐ ±õà ƒ¼á¾ Á ÉÅÛ ¾ ɾ ɾ Á ÎÅ îé ɃÀ ¾Å º É Â Á ¾Ä ¾ Á Ç ¾ ÉÅÕ Ç ¾ öåãøä ¾ É Å ºÛ îå à º Á ò¾ É ÀìÅ À ò¾àä À º ¾ Å Ä Ð 13 ¾ òã  ÇÌûÇ Ç ¾ ¾ ò㠺à º ¾ ÃÛ À òã À òãåã ¾ýÉ ¾ ¾ ÉÅ Á Ê ÀÄ ÅÛ òã É ÁÄÉ ÁõòÃ î ¾ òã Àʺ ¾ ÃÛ Ã º Åòà ¾ Éõ¾Ã  ¾ ¾ òú ±õòåû 14 õ¼ É Ã Ù ÓÙ ¾ Å ¾õʺ ¾ ÀÄ ÅÛ ¾õ¼ Áõ¼Äõ Ç ¾Ã º ¾ Âõ ¾É º ÀÄ ÅÛ «õ¼ƒ ¾ ÀÉõº É À¾ Òõ¼Ã ¾ ÁÉÅ É Àõν Â Å Ä Ã º Í À¼¾ ôà Á ÉÅÛ 15 ž îòãòã ½ ¾ Ç µ¾ ÀÇ ¾ ÃÛ º Ä É ¾ Á Ç ¾ ÃÐ ºò Á Ç Á ¼Û µ¾éõ Ç ƒã Ð ŠÅ º É Ã ¾ º ¾ ÃÛ Á ì à ¾ÅÇ Â ¾ É Û ÉýÉÐ ÂõÀ Á ÉÅÛ 16 ²Û Ç ¾ ÃÛ É Ê¾ ÃÛ µ¾ ¾ ÃÛ ÀÇ ¾ ÃÛ À ʾ ÃÛ Á ʾ ÃÛ ¾ ɾ ɾ É Å ºÉ ƒýá Á º ¾ Ûà ¾ É ÉÐ ¾ò¾ òî¾ É¾Ä ¾òåÀ ¾ýÉ Á É îáã º¾Å 17

58 Òò¾ Å òâ Àľ ÀÇ ¾ ò¾ ùâå ¾øÄ ¾òÅ Í Àò¾¾ ÇÛ ¾ Ç ¾ Á ÉÅÉøÄ Ò¾Ã õ¾ ÁòÅ ÅøÄÀ ¾ É Ú¾Â ¾ Ç òð Ûʾõ¾¾Ä ÛÊ ¾É Àò¾ Ç É ¼¾ Ä Å ð¼ Ä ÒÐ Ò¾Õ 18 ôà É Ç Ãº Å ¾õ¾É ôò ÀøÖ ¾ À ìâ ªÅÉ ÁôÀ ÉÄ ÁÁ þŠà ͺà ¾ õú¾ ÄôÂÅ Ð Ã À¾ ôƒ¾ ôà ¾¾ ºòÀì¾ Ãº õ ÎôÀ ôà Í ô¾ Â Ç ÎÅÅ øä¾ Ä 19 ÅÃòŃÉõìà À̾  À ÂÉà ¾ Á ÉÅà РÊÉõ¾¾ ¾ Õ¾ ôòð ±øä Ä¾Ä òã ̽ Å ƒ ¾ÉÁÄ Ì½ Ç À Ç ììå À žà Á À̾ Å ˆ» É Í Å ò¾åã à ÒÐ 20 ÀÃÁ ¾òÅà îâå Ð â ÍÃÕ Ù Ð º ¾Ã¾ É ÎÃ Ç ã¼ã ÀõʾÁ É À Éà «Ãº à РÀû ¾øÄÉ Åþ À ÅòÀ ¾Ô Ç õ ÒÕ ÁÐ Ã ÉÉ ÍÅà ¾ÉÕÒ Á ¾¾Ä 21 Ä Å ¾Â ¾øÄ ÀÃ Ä É ¾É Å ¾ ûå à ÌÁۃà РºÁ À Å º ÍÅ ¾ ɾ Àà ÁÇ ðྠîå à ÍÅõ¾¾Ä ƒäºã À ÀøÖ ¾ þ¾ã ú à À̾ øä¾ Ä 22 îåôã  ƒé à ¾ º Ä ¼ôþ  º Å̽ â ½ôà Á ƒã ÁýŠƒ ¾ Å ¾ì Ä Å ôã¾á Å ŠÅ òá ìú½ Ý Âôà Éõ¾ Á Á Á ìú ¾ôþ à ¾ ¾ õìã º à ƒ ÍÃà ƒ 23

59 Åɺà ò㠾à ¾Ã É ƒâ ÁÛƒ õú Åà Šƒâ Å ÁÉ òã Å ìãá ¾Å ƒâ ôúìã Á âá ƒâ ƒé ƒ ÅøÄÀ É ƒâ Õ ìá ½ Á É Ã¾ º ò¾ ¾  ƒ ÉÅ Á Ä Å ¾ ý ƒâ ƒâ ÃÁ½ 24 ºîº ¾ Éõ¾ òá ôã Á à º ¾ õìã º à ƒ ÍÁɺ ô Ã îº ºýÁõ Ǿ ÁòÅ õ¾: Ã½å¼ «îô¾ ƒ ýé ¾ Å ¼Ä É îº Éîº ¾ ƒéã À ¼ ð îºûõ¼ Ãñ ¾ Ù ÀÃÛ Â ¾ 25 þ¾ º Åôþ ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

60 : î¾ ÅÃõ Á ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð À Ð Â õ¼ º ¾ Á ¾ Ä ¾ÅÛ¾ É À ¾ ÍÅ Å ¾ õòã  ÇÄ À ¼ ¾ Ú ÀÉ ã ¾ º ¾Ã¾ É ÉÅÅÛ ²ÉÀ à ¾ Ç Á Ê¾Õ ºÃ Â É Ã ¾ º Á Á Ðà ¾Ã Ù 1 Ö Éõ¾ ¾ À¾õ¾¾ É Á ÅòÂÉ âƒ Í¾ Ó Ð É ø Ã Ç õð ÒÕ ¾ÅÛ À¼¾ Ä ƒ оà ðî¾û Òõƒ Í Á Á¼¾ ôã ½õòà  òá ¾ Ù À ž¾ É Åõ¾Ê Ê É É ¾ Õ 2 «îå¾õòãû ƒ Å Ã º ÅîžõòÃÛ É òâí ÁÂ É :îåàò¾ øàˆ» ì¾ ºÐ: É Å ñ½ ÃîÅ ¾ ºÉ ¾ƒ ÅÛ Å ŠÅù À òú ôã Á º Ãîž òâáãû¾ à ÂõÐ õ¼ Î 3 Áò ¾ Å ŠÅ ò ÂõÎ å À õ Àò¾Ã õ¾ä Àîº ºÖ ± ôàò ¾ÃÎ åà Ç õ ¾ õ ¾ º îã ôúòôú¾ì É Ê Ç Ç º Å ò¾áé ¾ Ç ÂõÐ À ÁÛ À ò¾ã º ¾Û ¾ Á¾É õ¾ À Å¾Ä 4 ±õî ôãìú¾ Ç Ç Å ŠÅ ò ÂõÎ åà¾ä òð Àì¾Ã õ¼ Å ÀÃ Ã Í¾Ä À Ä ÍÅ ôã¾ ¾ ɾ Éõ¼Éõ¾¾ ±¼À ¼ ¾ Å Ìõ¼ÃÁ½Û ¾ýÉÅÃ É õ¼ ÍÁ ¾Ä É ¼ÍÅ Ð ƒéã ÀÊÅ 5

61 îåãá½û ìòâ ¾ åྠýÁ É Ç Ç É Äº ò¾ãå àãû îàä Å Â Ùõν À É ò⠫à ¾ Ä É Ûõ À ÉõÒÅ É Ã ÙõÒÅÛ É ŠºÂ ÁÃÇ ÁÃÇ ÀÅ ¼Å  ºõºÃ º ÀÇÖÅÛ 6 ÍÕº Õº Ã Í õ¾ ͺ Âõ ¾ Õ¾ Û ðãº Ç Ù ý ÉÃÎ åà¾ä ôà â Ð Âà º ¾ îåãá½û ±ôàò ¾ÃÎ º Å Ã ºÁ ÃÉ åà ¾ Ç òðõàã ìãá òú ±É ÍÅ É Ê Ç Ç òð 7 É ýé º ÅòÃ¾Ä É ÉÅÅ Ãý ÁÅ Á Ê¾Õ ºÃ Òñ Á ÇÉ ÍÅ ºõ ¾ Å É ¾ øä É ýé îáã º ¾ îé É ƒà Á ýé Åîòà ƒ ŠÅâ¾É ¾ ýâ Á ¾Ä ¾ Ç ¾ ÁÅ Á Ê ÀÄ ÅÛ 8 þ ¼ À ìâ À¾ ¾ ¾ Ù À Å ¼É Á¾ º Ń ÅÃ Ð Ê ÀÊÍÅ ¾ ɾ ɾ ºõÐ ¼ ¾ É ¼ ¾ Ù É Äº òð úÁÂ Ò Ê Â¾ ; õòã Â Ç Ù ô à ¼É ò ¾øÄ Å Â ÙõÀ ¾ Ç º¾ Ä 9 ý Å ˆ» É Á ô ÃÃ Û ¾ É ìã Â Ç ¾ ÕÅÛ Áõòà  ¾ À Ã Ç É Äº òð ãõ ̽Á òãùâ ¾¾ à ¾ýÉ Á¾Ä ÃÍÅ ¾ à ûç ¾ ƒéã Á À Á øà Û 10 òãùâ ÉÉ ÍÅ â¾á òã ¾ ÇùÂÂÛ ÁõòÃ Â Ç Ù Àù ºòìà  ÉÉ À ˆ» ÉõòÃ Â Ç Ç òð î¾ùâ à ÉÉ º Í Á ºù ºù ÉÉ º ƒ ¾ Ù ùâå ÉÉý Â Ç ôàõ ¾ þõ¾ ôà 11

62 ÁÉ Å Á ¾Ä ¾ õòã Â Ç Ç É Ä ¾ÅÛ º ÂÉ º õ ¼ÉÅþ É Äº ôà º ò ¾ ¾ Éõ ¾É º ¾ÛÅ É Ç ôàû º¾ Å ÁÉ Ú ìâåྠÄÛÀÅ ¾õ¾ ŠŠƒ Í Å ƒ Åà 12 ô Ãà ô à  à ٠ô à  ô ÃÃ Û ¾ É Ã É Åþ õ¾ ôãå ¾ ÍÅ ¾ýÉ ÁåÀ¾Ä ¾ à ûç ¾ º Å Ã Ù À þ ƒé Û º Ä ùâ À Ã Ç ¾ Á Ê Á ʺ É Ê É̾ ôà 13 à  ÓìÂÉ Â Á Û ±õ ¾Ã Ð Òñ ÒñÂ Õ Õ Ä À Ä À Í Ð: ¾ òåõòå Ç É Õ¾ «ÅÃõìà ºÁ À º Éà â îå À Å ¾ ý É Â Á É º ÅòÃ¾Ä É É ¾ Õ 14 Á ½Å ¾òÀÄ ÇÛºõ ¾ ÉÅ øä ¾ Á Ç î Å îº Ûº þ Á Ê Á ¾ ÍÅõ ¾ ôã¾ ¾ ɾ ˆ» Éâ Å Å ¾ É ¾ ÇÛ É ¼ ¾ Á Î Á ôã ¾ É ÒÕ ÉÄ À̾  Á Î õ¼ Î 15 É ùúò¾ ƒâ ÀƒÂ Ù ²Û ðî¾ Òõƒ ; Ä ŒÁ É Å ºÉ Õ½Å É ºõÀ ¾ ºÛ¾ ɾ ˆ» É Í Á ¾ýÉÅà Àà Á Ûà ¾ ºõ ¾À ¾ ÛÀõ¾ Çõ ¾ Ç Ã òð Õ½ Ö 16 ÀÃÁ º ÄõòÃ Â Ç Ù ùâ À Û ¾ É Å ÂÅ ¾ Àà ìã ÍÅÛ ¾ Ç º ¾ º Ń Å Ã Ù À Àà ¾ Òà ½ÒÕ º Á À¾Ä É Äº òð É É åྠà ¾ à ûç ¾ Á Ç Á ûà 17

63 ºÃÕ âºãõ Å Ã É ºÃ Ã Ç ò¾åã Á Ç ºÃ ÍÅÛ ÉÁ Á ÀÃÁ øà É À ¾ ºÃ ºÛ À ôã Ã Ä º É Á Ê¾Õ Áɺ º à ôã  Šƒé  Á à  18 õ ¾ òã ôãåã ºõò Åõ¾ É ÇÛ Á Ê ôã õ¾ ¾õ ¾ ¾ÉÂÕ À à ¾õÁ ÀºÕ õàõ ¾ õ ¾ ¾ ¾ Ç òð É õòâ É õòâ ÁÅ Á Ê Á ʺ þõ¾ Ã Û º Ń Å Ã Ç ÉÉ ÍÅÛ 19 ð¼ ðê¾ Ä À Å ÍðÎÅ õ ¼ Á ÎÅõ ¾ Ãð¼ùÃ Ç Ç ôà ¾õÎÄ ¼ ¾ Åõ ¾ Å ¼Ä ±õ ¾ õ Á ÁÁ à ¾ð¼ º¾ à  Ðà ¾ ÇðÎÇ Â À Ê ºÅÉ ¾ý É Ç ðî ºÄ ÅÛ 20 ƒä¾  ٠î Åîº Ûº þ ƒäºãôã ½ Ù ¾ò¾ò î¾ä ÇÄ ºõ ¾ ÀÎ¾Ä ºõºÃ ÍÅõ ¾ ÉÇ ÉÉ À É ÇôƒÀÅ Ó ô À ÇÖà Á ñ½ Á ¾Ä ò Ä ƒ Åà ½ Å ¾ ; Ð É òâ¾ä 21 Å Í ¾ÅÛ ÅÛ Ç Ã «Å ¾Û ¾ É À õà ôã ÍÅ ¾òåÀ ¾ýÉ Á¾Ä º Åòà ºÁýÅ Åõ ¾É À ºÐ À ºÉÅ ÅÅÛ Á ý Å Ç Ùò¾ÁÛ ƒ ÅýÓì¾ÉÅÉ Â Ù 22 À ìâåîð Ç Ç Â ìâ  ìâ ú ÇÉà Р ìâ  ìâãä É Äº ôà à ºÁ À ºÛ¾ ɾ À ìâ À¼¾É ÀÃÖ ì ¾ Ìì º à ¾ ºòÀ̾ Å Ã ìâ Ç É Á Î É É À ìâ ÉÉ º¾ Ä 23

64 î¾äƒä òã ÇøÄ ƒé ÍÅ ÀÄÍÒ Àƒ õ¾ãº Ðĺ Á ¾Ä ¾ Ç âƒ º ¾É À¾ ¾ Ä À  õ¾ À ; À õ À Ç ƒé É òâé òâ¾ ¾ Ç ¾ Ð ùâ¾ Ã â ƒ ÇõÐ Å ¾Õ 24 ÃÉ º ÅòÃ¾Ä «Å Ä Í¾ ̽åÀìà  ùâ¾ Ã ¾ Ç Â¾ÄýÅÂ Í À õàéä Á þ Ä îå à ÍÅÛ Õ½¾ õ¾ É Ã Ã º ¾ ìúà Ù Àì¾Ã Ç Àà à º Í Å ò¾éåã¾ À ÃÅ 25 þé Ð ùâ¾ Ã ýåâ Çõ ¾É À ⃠Š¾ Ç É ¾ Ç ¾É Á É òúô¾ ÀÊÍ¾Ä Õ É Ãõ¾Ã¾ ÉÁ Á õî î¾ ¾ õú¾ ƒûá Ç Àà à º ºÅ ƒé Ã Ç ð¼ Éõ¾ÀÊÍÅ Àì¾ÅòºÄÛ 26 ƒäƒé ÀÉ ÃÎ ôã¾ Á Ç Ç Â Ç ƒ¼ º¾É òá ºÄ ¾ Ç À îòã ÒÕ À¾¾Ä ƒ¼ ¾ Ç ¾ Ç ¾ ¾ôþ Á º ƒ ºÄ Çõ¾ À ôã¾ ¾ ÄÄ ¾ ÀõºòÃÂ Í Ç Åà РÀƒ ; Õ 27 Å Ã ƒ ºÉ Å ÔÅ õòã Á ÃÁ½ É îáã õ à ôã ½ ¾ Ù ÒÕ Ã ÇÅþ ¾ Ã Ç¾É Õò¾ ¾ Å àã É Ã Â½É åà à ÃÁ É Ç Àƒ ; Í Å Î¾ Õ 28 º à ºÃîž À þ ºª Àý Å Õ½ À ž Ó Ã Õ¾ Õ îòã Â Ã Ç À Á É Ù ¾ ÅÉ º «Õ½Å ½ É À õ ºõ Õ ½ ôãòôõé åà Ç ÕÙ Ö À ºÉÅ ¾ Ä Á ¾ ÀÕ 29

65 ìú¾ôã¾ ¾ ¼õ À Å ¾Å É Ä Óì ¾ Å ƒõ о º Ù¾À Á É Ù ¾ Å É Äº òð ôã¾ ¾ ź Ðĺ õ¾ ¾ ÌÍÁ ÀÄ ¾ À Àõº õú¾¾ ⃠À À̾à ξ Û ÒÕ ¾ 30 É ÇÀ Á É ÇÉ À ÍÃ Õ Ù º ƒ ºÄ Ç Á É ÇÉ º Å Í ¾ÅÉ âƒ Í¾Ä Õ îå ¾ À¾Å Å ƒ ¾É É ø À ôã¾ ¾ ¾ Ç Ð âƒ º Å ¾ ºõº à ô¾ ¾ ʺ Óì¾ÃÛ Á ûà 31 Å òã À ¾ ÃÉ ýé Å ¾ ¾¾ ÓÇ ÄÉ ýé Å ƒà¾à Á¾ ÉÅ Á Ê ÀÄ ÅÛ Åà ƒ ýé ¾ Å ¼ÄÉ Å ¾¾ ƒõ Áî¾ Åà ƒ Å Ã Ù Àà ⠽ Éõ¾Ã ¾ Á ÉÅÛ 32 þ¾ î¾ ÅÃõ Á ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

66 : É Ëôà ý ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð Å Í ¾ÅÛ ôã ½Ó ¾ ò Å Ã õ¾ä º Å Ù ¾ à à ¾ Ç ôà ãåò¾ Õ º îã ÍÉ Ê Ç Ç â Á º Á¾ Å Ã Å À à ÉÁÄ Íã ¾ Ç º õ¾ ; ìì¾ Õ 1 ºÃ½ Ç Ç É Ê Ù ý ÉÃκ Å Ã Áò ¾ ¾ Ç Õ¾ ¾ É øì À Ç Ç ÃÃÎ Ã ¾ Ç Õº îã º õ¾ º þãù ÄÀ Á É ¾ Å ƒã Éà ÐÀ º É ÅÃ Ç Â Ù îå Å º Ù 2 ôú ¾ É Á Å Í ¾ÅÛ Å º îòã åà ¾ Å Ã ¾ ±ôàò ¾ÃÎ º Å Ã É Ê Ç Ç òð òõ ½ Á ¾Ä ¾Áà ½ º ýá Á º Åôà ½ Ç Á Á Á ºõ ¾ÍÅÛ ºõ¾¾ ÀÃÁ Õ½ Ù 3 ëõ ÅÕ ¾ ź ãå ò¾ Õº Å Ã Å É Ê Ã Ã ¾ Ç É ¾ ±õ¾ã ¾ õð ¾ Åº¾Ä ÝÃ Ç ºò à º ¾Å ôã¾ Å Ã¾Ä ¾õÀ¾ Ç º É ¾ ú º ¾Å ºò ºõ ÂÅ øä Åõ ¾õÐ 4 ºÐÃÅ õ ¾ ¾òòÅ Ù ¾ òྠÇÉ ÍÅ ôã ÁÓ ¾ Å ¾ ÇÛ¾ É ôã¾ ôã¾ É Ê Ç Ç Õ¾ òð ºÐþ Ä ¾ Ù ƒ Å ôã¾¾ Ç ºõà ÍÅ ŠÅ¾É ¾ò¾òî¾ É¾Ä É Î¾ Ä Á ¾ ÀÕ 5

67 ºòºõ øàû º¾ ± ôàò ¾ÃÎ º îã ¾ Ù ã ÅòÐÉ ÄÌÄ ¾Åò¾ Õ º îã º òôãìú¾  ¼ÜÊ ÀÃÁÛ É òâáõ Çã ¾ Àì¾Ã ¾ò¾ Û ¾ É º ÅòÃ¾Ä ºõ ¾À 6 Á½ Ç Ç Ýòþõ¾¾ ôã½åà òâû º Å º¾É ½ ¾ Ç ò¾éåã¾ ºõ ¾ÍÅÛ ¾ýÉÅà ôã½¾ Á¾ Àì¾ º õ¾ Á½ º ¾ Éõ ¾ ¾ Û «ÏÁ ò ¾ÉøÀ à À ¾ ÂÄ É Äº ôà 7 Í õé òâ Ç É Ë É À ãä¾ä ùú ½ º¾É ÁòÂ¾Ä þôàð Ðõ¾ É Á¾Ä º à ƒ ºÉ Ó Õ ã Ä É Éõ¾ ¾ ÍÌ ½ À º É ¾Ä ¾ Ç Ç þõ¾ Õ 8 Ýà ٠º ò ¾Í Ð À þ  Á ¾Ä ¾ ¾ ¾ Ç Ã¾ ±ôàòð º Å Ã É Ê Ç Ç Ã îâåéøà ƒéã ¾ à ÀÇ ¾ É Êɾ  ٠¾ ÃÃÛ¾ É ÁˆƒÉÅ Á ξ Ä Í ÍÅÕ 9 ¾ Ç ¾ ¾ ¾ Ç ±¼ Àľ É Ê Ç Ç ¾ Å ƒõ ƒäƒºõàå Å Ô Å ñâ ¾ Ù ÀľøÄ ±ÄÕ½ Å õòã ºÇ Å ð¼ç  ñá ÂÕ Å Õ½ ÌÄ ¾Ã Á ¾ Ù ±¼À ¾ Ç Õ 10 þì Ä ¾ Ç É Ê Â Ù ¾ Å Ç õ ¾ ¼É Î¾Ä À õ Àì ¾ÃÛ ƒ Åþ Ã Û º Ã¾Ä ¾ì º ¾ÉÅ Á Ê Á ÊÍ ¾ì þ ºõ ¾À Àì¾Ã ¾ì ¼ÉÍà ºòÒñ ÇÉÀ à À 11

68 Ðõ¾ Šʾ þ Àà Âõ ¾ õð ùâ À º þ Ð ¾ Åà õ¾é ɾ Ã Ç «¾ ÃÐ Ù õ¾¾ ¾ ý ¾ Ù ºõ Àõ¾ ¾ ÅøÄ ÃÅ º õðé ºò ¾ Ù É Ä õê Õ º¾¾ 12 À ì ÇÊÅ Ê ¾ õ ¾ É ÊÔ Íì ¾ Ä ¾ à ÇåÀ¾ º ì Ð ¾ ¾ Ç Í õéé Á¾Ä Ãì ºÃ É Ç À ¼ ¾ ¾ ¾ ì É Ç ºÁ à ¾ÅÛ Äì º ¾ Áò ¾ ôàãû ºõºÃ À ¾ ¾ Ù 13 þé Ð É Ë Ù ¾Û Å É Ç Åõ¾Ã Ð ² òáû òå ºô¾¾ º Å Ã òá É É Ê Â Ù ÅÉ ¾Â õ ¾ ¼ÜÊ É Ã Â½ ¾ Å Ã òã ÇÇ Àà ÅɃ ƒ õ¼ ¾ Ç Çƒ Å Ã Ç òð Á ÍÅ 14 ¾ ɾ ɾ Å ¾ ÍÅ ÌÓ¾ ô¾é Áä ¾ º À ¾ Ä ºÉ Å Ä º Á ¼À¼ÀøÄ É É Ãõ¾Ã¾ ÌÉÃ Í ¾ õú¾¾ À ƒé¾í ¾ ÃÌÅ ¾ ÄŒÁ Á É ÃÉ ºò̽Š¾ À À̾ øä¾ Ä 15 ¾ÛÅ É Ç µ¾ ô à ¾åÀ¾ É Ê Ù ÒÕ ¾Ó ÃøÄ Õ ¾õÁ õ¾¾ à ¼ÜÊ À ¾ Ç Í¾ ¾ ÉÅà ºõ ¾É Á à  ̽ ºõ ôã ¾ ÂÄ ºÐÀ º É ¾ Ä Á ¾ ÀÕ 16 ƒä¼ììì¼ ¼ ƒ Åà ÇÅÃ Ç Ç òð ½ º Ç ¾ ¾ò¾òåÀ É Á Ç õ¾ ÃÍ¾Ä ƒäõ ½ Å Å ¾ Á ÇÛ¾ ɾ Á Ê ¾ò¾ òàä Ùñ½ ¾ ºõºÃ ÍÅÛ É òâí â ½ 17

69 ¾ Ç ÐÀ º É ¾ Àà ÁÄ ÉÉõ¾ Õ Ð ƒéã õ Ç º à º ¾ Å ÀŠº ¾ à ¼ É Å º ¾ Á ÇÀ º Ö º òú ƒâ ƒâ ÇÃ É õòâ É õòâ ÀÂ Ç Ù ¾ Ä Áò¾ ÉÂõ¾¾ ºÃ Í ¾ Ã Â Ç 18 ÉÉìà Áî¾ º Å ôã ½ Ù ôã¾ ¾ ź¾Ä ² ÉÛ Á ÎÅ Á Ù Ã â ƒ Âõ¾Ã Ð ¾É ; ºòÀì¾ ÂÄ ÀÅ Á ÉÅõ¾ ¾ ¾Å õ¾ã òá É Å ºÉ À ; Á ¾ ; ÉÄ ¾ Õ 19 É É ÂÛ Ä ¾ Ù É Ý Ã ¾ Ç Ç É Äº ò ¾ ÁÅ òå ¾  À åà ÅÂ Ç õ¾ ¾ ÃÍ ¾ Ç òð ¾ Ç º ¾ ÁÄÀÅÓì º Ä ¾ Ū º ½ à òâ õ¼éåã¾ À ÃÅ 20 þé ÐÀ º É ¾ º ˆƒÉÕ ºõº Ã¾Ä ôã¾ ôã¾ ¾ É ÇÄ ² ÉÛ Á Î ¾øÄ Ã â ƒ ±É º õòð ºòÂÅ Á ¾ ÉÄ ºõ  ÀÎÅ ÉÃÉ øàû ÍÉ ŠºÂ À  ÁÅ Á Ê ÀÄ ÅÛ 21 À ìâ À ìòú Ç Ç Ã ¾ À ìâ À ì¾û ±É º  ìâ  ìâãº Ç ¾Å¾ ÉÅ ½ ½ ÍÅÛ À ìâé ¾ Àì¾Ã ºò Å Ã ìâ Àì¾ ˆ» ÉÅ Å Â ìâã ò Å ¾ Ç ¾ýÉøÄ Î¾ ôà 22 ºÐ ¾ ÒÅÉ ¾ Ç º à ºÃ òá ƒ ÅÃøÄ Å Ã ºÉ òრÅõº Û É Äº òð ¾ É¾ ɾ  º Û Âõ ¾É º õà Á à º ¾ÁÉ Í õºåà É º ÅÂÉ ƒéãà Ä â ÃÀ 23

70 «ýé¾ýé ¾ýÉÁ îåâ ÁýÉ ôã Á òâ Ç º¾É ýé øà É ÉÉ Õò¾ ¾ åà¾ä «ýâãé À º ¾ ̽ Õñº à îú ÊÍÅÛ Ãñ À É Ç òð À Ä ÍÅÛ ƒ òãâå 24 òã À¾ òã ¾ òâ òã î¾ òã À¾ Á É À ¾ òã Å ìãá ìúà½åòºä ÌÅľNJ Á É îº Á «Àà Á ¾º òí ̽ òá ÅÒ ÅÌõ¼ ¾ Ä ¾ À òãâ Á ¾ýÉÅÃ É À¼¾ õ À ÃÅ 25 ÄŽ Á ŠÃ ¾ ƒä ¾ ÀÐ ÄŽ ¾ À ¾ ÂÄ ƒ Å Å Åà ºÖ ìâå ÌÅ ¾ É É ûàã îåå ùâ À ÂÉ º ÄŒÁ ¾Å ºÃ ºÃ ¾ Ç ÐõÀ ÉÅ ¾ ¾É º øâàøäåã Õ ÍÃ Ã Ç 26 ùâ ôâéõ¾¾ º Ń Å Ã Ç ôà º ýáâ ÃÀÅ ºõ ¾ôÂÁ ÉÕ Àƒ º À̾ ÂÇ õ¾ä Àþ ôã ôâé ÌÅÉÅÃÅ̽ Ç ôò õàû Àì¾ÅòºÄ ¾ôÀ ÍÅ ƒýá ¾ ¾ ÇÅà ÉÅþ 27 Ä À ÂÄ Ã Â ÁÉ¾Ä Ä º É øä º ²Û Á Ίĺ Ù «ÅÉõìà ⠃ ÇõÐ É É ¾ Õ Ä¾Ã Ûƒ ¾ É º Å î¾ä ÇÄ É Äº òð É Šºõ ºÄ À̾ ͈» É À ìâå ðî ºõ ¾À 28 ¾ õ¾å àã É É Å ¾ à ƒ òãâ À Òà ¾É ÒÕ ÒÕ ¾ Ó Å Û¾ Åà Àà Âõ ÂÉ Å À ½ôà  Šƒâ º ºõ ¾ ÀÊÍÅ ƒéã ¼ ¾ Ç â ú 29

71 Á ºÅ ¾À¾ õòƒ âá ºòÀì ¾ Äô À ¾ Á òâáã Íà º ¾ À ¾ Àõ ƒ Å ÁÅ ÁÉ Ã Á ºõº º à Á ª ¾ ÁÁ ÌÄ îå Á ºõ ¾ ºÉÖ Àõ ¾ ¾ÌÅÛ Õ½ Ù 30 ¾Ûƒ¾ Å ƒ Ã Ç òð «ÅÃÅ Ãۺà º Á Ç Á ûàû ƒééáã½ òâ Ç ¾ Å àã ±õ Á ¼ É ƒé ÍÅÛ ƒ Å ÍÅ ºõà ½Â Á ÎÅ ±øä ľ ¾ÉÅ ö¾ º ÀÉõ¾É Á ò¾ À õ¾åû 31 À ºÕ ô¾ º¾ ¾ Û¾  ºÖ ùú õ Ç ÉÇÖ Àº à ÍÅÅ Ç Â Ù «î¾á ºÄøÄø Ä Ä É ŠÅºÉÓìÂÁà õ¾ã òá É ¾ Ç Õ¾ ôà ƒ òãâ Àº Ã Ç õà ð ¼øÄ ÁÅ ¾ À É ûàã 32 òã ÒÅ É Ã òâ ÄŒÁ ÍÒƒÔ Ç Äõ ¾ õ îåò Í òá ÍÅ ½Å ½ ÍÀ ½ÅÃÅ É «À¾ Éõ¾ º ýé À É ÃõƒÉ É òâ¾ä ¾É À ÉÁ ÍÅà Šº Å ¾ Ç ¾ ¼Â¾ Ä 33 Å Ç õ¾ä ¾ Ç Ð ôã ¾: ºÅÉ ÁòÂõ¾ É º ÂÁ ºÅÉ Ç ÅÍÕòÃà ¾ òâ à ٠à ƒ ÍÅ ÀÅÉ É Ù ìú¾ ƒâ ÍÁ  ¾ÅÉ ã ¾ òãâå º õ¾ º ¾ ź ÅõÀ ¾ Ç õ¾ º ; Í Í¾ Õ 34 ºÐÃÅ õ òâô¾ ÅÍ ¾ Å ¾ Ç Ù ôãòôõéé ôàû ºÐúòÅ Ã õ ¾ ÇÄ ºõ Õ ½ ìâ ¾Å É Ç Û Á  À¾ Ô ¾ É Ã¾ òå òã õ ¾ ÅÕ ÇÄ ôàé ¾ òâ É Ù º ¾  35

72 ¼ ò¾ã ¾ ÅÕ ¾Ä ¼ ò¾ã ¾ ÍåÀ¾ ìã ÊÍÅ ÅÍÕòÃà ¾ òâ à ٠º¾ º ¾ ù㠼Šøä ¾ Àƒ À Àì¾Ã À ÊÍÅ Ðà ¾ª Ç à à Ê; ÀÇ ÂÄ À ¼ ¾ É Äº ôà À à 36 ãã¾ ±õàòð º î à ëã þôàò ¾É ÀåÀ¾ ¾ Õ¾ ôà ¾ Å É ¾ À Ã Ç É òâ¾ä À þ ôã ½ Ã Ç òð É Å Ã Í¾ Àì¾Ã Ðà ¾ õ Ã É ¾É ôã¾áåྠÀ òú Ç É À ÃÅ 37 Òò¾ â Å ò¾ Á ò¾á ò¾ ½ õàãå Àõ ¾ Çò¾ ¾ ÂÖ ÄÀÅ ÌÅ ¾ Àà ºÖ ÀòÁÉ ÀÛ º Ń Å Ã Ç ò¾ ÃÛ Ì½òÃÂ Ç õ Àò¾É ÌÅ É É É òâí òá º ýáâû 38 º Ä ¾ Å àã À Å º îã Éõ¾Ý  ôã à ºýÉ À òã ÄÌÁ Çòà ÍÃÁ òã Šɺ õ¼ ¾ Ç ôà ôã Á òâ Ç º¾É ½ ¾ É º ÉÉ º õ¼ìêä òá É ôàéåãõ ¾ 39 ¾ À¾ ÇøÄ þôà ¾ À ¾ ÂÄ º¾É Ã Â Ù É Äº ôàéùâå¾ É¾Ä É Õ¾ º ¾ º Åòþ É ÃÅ ÎÅõ¾¾Ä ξ É Ã ÂÄ º Å õ¾ã òá À ÍÅ Í ¾ 40 Å Ã õº òâáã ½ ºõ ºÅ ¾ õìã º à ƒ ƒ¼ ƒ ÅÃ Ç Ç Ã É Äº òð É òâ¾ä º Å Û ±É º ¾ýÉ ÇÅà ¾ Ç õà ðî ºÄ Å ¾Å ¾Å ÃÁ½ ¾ ÉŠý ƒ ¾Áý 41

73 Á º õ¾ ôã¾ ¾ ź¾Ä ŠÅ º Ù «Å ¼ ºòÅ Ã õ ¾ º îã ¾ Õ ÍÄ ºõì ÂÂÄ õºé Á à  ¼ ¾ ô¾¾ Àƒ º Ä Å ¾  ºÓòÃ Ì ºÄ Ä ¾õ¾¾Ä ¾ ɾ ɾ 42 îàä ¾ ¾ Ç òð ¾ Ç òð ÅÕ ²Ç¾ ±ôàòð Ä ¾ Á Ä ±ôàò¾ Õº Å Ã ŠÅ ºƒÀ ÇÛ Ç ¾ÅÛ Õ½¾Ä ÃÙ Ä ¾ ÙûÇ º¾É ƒ Ä ¾ Ù Á ÎÅÛ òã ƒ òùâ ô¾ ÀÃÁ ô¾ 43 ÃÃÎ ¾ Ç Ç òð º Á à ¾ÅÛ ŠÅ ºƒÀ É ëã¾ Å ôà ±õàò¾ Õº îã ¾ ú ÍÅÛ ¾ ź õ¾ ãõå ¾ ƒ Å Ã Ç òð à à ս ÀÄÅ ¾õÐ ¼ ÀÅÉÃ Â É Ù 44 ¾Å ƒ ýé ¾ Å ¼Ä ¾ ¾Â¾ Å¾É ¾ Ù ÛÊ ¾ À ¾ ÂÄ É ÛÊ ¾ÉøÄ ¾ Ç Ò¾ ƒéõ º ÐÄ õ ôã¾ Õ É ¾ º ¾ ÃÉ Ð ±ýéà à ¾ ÅÉ ¾ Ã Ç Àû Ð ¾ Ç Ð Å ¾Õ 45 þ¾ É Ëôà ý ºõ¾ ºõâ ½õ ìú ½ À½ÁîÐ

74 : É ÁîÁý ºõ¾ à ¾ õú¾º à ÌÕ Ç Õ½¾ õ¾ ÀÉ Ð ÀÙ Å ÀÃÁ À ÅòÀì¾Ã ¾É ¾Ã¾ Ù Ð Áì Ç ÊÍÅ Á¼¾  Çì þ ÉÌÅ Â À øäì ƒ Á ¾Ä ¾ Å É Çà Á ÃÅ À ììå Ç Í¾Ä ¾ Åì ¾ÉÂÉ îáã ; Éà º ì ÂÁà¾Ã Å ÅøÄ É Ê¾Õ 1 ºÃ ÐôÃÅ ÇøÄ ¾ ùâ õ Àþ Àòà ¾ ÂÄ Õ ÁÕ Å îõú¾  õ¾ä Ä õ Á À ö ¾ ÃÐ Ã Ã Ã ÂõÀ ±Ã¼ à ÛʾÁ òã¾ä Ðà ¾ Ç Ã ¾ À À àäã  ÇÉÄ À ì õ ¾ 2 ÁÄÌÅ Ä ²ÙÅ Ä ÌÇ Ð Á ¾ Î¾Ä Á É Â Ù Äº Ç Á Î¾Ä Á ¾ ÇÅ ÁÖÅ Ö àãé º Ä ¼ Å Ä ¾ Ç Â ¾ò¾ýÉ ÁåÀÅ ÀÇ ÂÄ ôàû õ¾ã ½ À ð¼ ÄÉÅà 3 Å ÌľÅÉ ¾ ¼É ýé Å ¾ ¾ Ç ò¾ ¼É ýé Å ÁÅ Á ¼ ÄÉ ýé Å Ä¾Ä ÅÃÉ º ÅòÃ¾Ä ºõ À Š; ⃠; Á ¾ À Å ¾Ã Ìõ ¼ É À Ð: ¾ ¾ Ù 4 Å Í ¾ÅÉ Ì½ºÓòà ¾ Ç ºÀøÄÅ ÀźÓòà  ºÅ øä ¾ ¾ ÎÅÛ ìã¾ä ƒ ¾ Ç ÀºÃ ¾ Ð Å Â Ç «À Ä ÂÄ ÀÇÖÅÅ É É ì Ä ÇÉÛÀÅ À Àì¾ ÍÁ ½¾ Ä 5

75 îé É ƒà ¾Å º ÉÔ ùâ ìâ É À þ Ó Á ÀÒ Ã ½ ¾ Ç ÀÇ Ç ¾ ÃÛ ¾ ɾ ɾ ˆ» É ÁõòÃ Â Ç õ ¾ ÉÛ Á ÎÅ Á Ù Ä ŒÁ É Å ºÉ â ƒ Âõ¾ À º¾ Á ÉÅÛ 6 ¾Å õ  ÙûÇÅ Ðà ¾ ÅÇ Ùõ ¼ Å º à º À Ç À õ ¼ Å ¾ ÀÉ Áõ¾ þ ƒ Å òúòååû Á ÃÐ À Ã Å Ã É òú ±õ¾ã ¾ Å ÁÅ Á Ê¾Õ ÄÀ º Á Ù 7 ²Û Á ÎÅ Òñ À À Ç É Á Î Å ÉõÒÅ ¾Á É Á À òãé ÒñÂì à ÂõÀ Á ÉÅÛ ÁòÂÁÛ òåõòå É Å º É òú ÅõÐ º ¾ Ûà ¾ É ÉÐ Í ÍÅ Ã É Ã ò¾áõ 8 À º É ÅÃ Ç Â Ù ¾Å ¾ Çøľ Ä ÉÃà øä ÅÀ  õ¾ ¾ÃÅà º ÉÔ Ã â ƒ ÅÄ ôã¾ Á ÇÉ ÀÕ Ã Á Å É ¾ þåãûìã ÅÅà Ûìà ÅÉ Í Ð Óì¾ Â ìâã 9 ¾Û Å É ÉõÒÅÛ º¾ ; Á É ¾É ¾ ÇýÉ ¾õÒÅ òôé¾ Á ¾Ä о Ç ºò¾ ¾ ÅõÒÅÛ «ÉÄ Ä ¾ ôã¾ ºÉ Å ¾ÅÃâ ƒ ̓Éà Áۃà ¾õÒÅÛ Ã ÉÉ À Ҿà õ¾ 10 «ÉÄ º Á õð ¾ Ã ÅÉ Íà À Óì¾ ¾ ÇÉ Ä ÉÁÉ ¾ þõòã Â Ç «À Á É ±É À ÍÃÕ Å ÀŠº ¾Ã º ýáé¾ Àƒ º ¾  ôàãé À ÅÉÅ Á ¼Õ ¾õÁ â ƒâ Á Ê¾Õ ºÃ  11

76 õ¼ ½ ¾ ÓðÊ¾Õ ºÃ õî Óð¼Ö ¾ º¾ ôò ¾ Òõ¼Ã ¾Ç ¾ É Å ÁÄ À¾ÀòÁ Àõν Çõ ¾É À À Àì¾Ã õî É Ê¾ Á òã¾ä ¾Û ¾ õî ¼ ¾ ÉÃÉ À ÅÉÁ ûàã ½¾ 12 É Á ò¾ ÒÉ: ÒÉ: Í ˆ» É Ç º Å º Á Î Ì Á ÉÅà ܼ ¼¾ Õ Äª ÁÕÇ ÅÉ ¾Â õº É º Å î¾ É¾Ä ¾ýÉ ÁåÀÅ ¾É ; ºõºÃ Í þ¾ã Ä º É À ðî 13 ÉÇ Éƒ õ¼ ¾ Ù º Å ôã ½ Ç Ç ò¾éåã¾ Å ˆ» ÉÁ ùâ À Ã Ç Á ÎÅÛ ¾ Ç º¾ Ä ²Û ½ ¾ º Ä Á Ç É Á Î Å ÉõÀ ÉÃÛ Ì Â É ³ÐÅ òú à ±õ¾å É Óì¾É 14 Ä ÁÄ À ÇÉ Í¾ À õ À Ç Â Ç ºõºÃ º À¾ÌÅ ƒäºãôã ½ Ù ÀøÄ Å ¾ ¾Á ÁÂÛ Ä À ÂÄ Ã Â Õ½ Àľ ÀøÄ ¾Ã ¾ ôã Á É ÄÅ À òâáããã ÂÃÉõ¾ÉÁÄ̽ 15 ÄÌÁ ÅøÄÀÛ Úò Ä Äƒ ¾ Ç ò¾ Ç º¾É ƒ ÄÅÛ Á ÍÅ òã ̽¾ Àò¾ÃÛ Á Ê îàä Á¾ þà Á Ê îå Ä Ä Ç ¾ Ç º¾ Ä Àž Ì Ä Äºìþ ¾Ã¾ ¾ Õ Í¾ Û Á ÉÅà 16 ž îòã Å º Ã Ð É ¾ ÁÅ ¾ ÃÐ É òâ¾ º Ð ÁÅ Á ûàã îå ¾ Í Å Å ³¾ ÍÅ À À Ç É ÃÂÅ ¾ Á ¾ ÁÛ Âà РŠ¾ Ç õ¾õ¾á¾ Á Ð: ÇÛ½ À 17

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Microsoft Word - MOOLIGAI-2.doc

Microsoft Word - MOOLIGAI-2.doc ãä Îì ö À¾õ 1. Å ºÂý - ÅÇ ö ÇÔõ, ±øä ö ÇÔõ À ììõ. 2. «Ã ½ - ÓôÀ ½ ÂÔõ ³ÂìÌüÈò ¾Ôõ À ììõ. þ ¾ Òñ ÙìÌ ÀüÈ ¼Ä õ. 3. À ¾ Å - «Æ Äô À ììõ.  pã ÅÇ ììõ 4. «Á ¾õ º¾ - ³Âò ¾ À ììõ. ÁÕóÐ Ç ðî þ Çò¾Å ðì ýú. 5.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VB.doc

Microsoft Word - VB.doc Å Ç ðî À õ Á ¾:ƒ Å jeevanandham_victorbenedict@yahoo.com ù Å Õ Å Ã þú¾  Öõ, ý ±ý Àü È Ç ºó¾ ì ô À Å ¾ ÅÆì Á Åò¾ Õó ¾ý. þô À ¾øÄ õ, ±ÉìÌ «ó¾ þãñî þã Ç Öõ «Êì Ê º ôàé Š Ä ¾õ ±ýà Ç, àì ò¾ ø Å óð ÅÇ ôàîåð,

Chi tiết hơn

Draft Accounting Law - Laos

Draft Accounting Law - Laos ¾ê¾ì½ ½ìñ ½ ¾êò ½Äª ½ ¾ ö ì¾ ñ ªò²¾ Àº ½ì¾ ½ ¾êò ½Äª Àº ½²¾ ñ ê½ ½«¾ º ½²¾-Á¹È - ¾ - Àì êó 01 / ² ½ º ¹ì - ¼ ñ, ñ -êó 2 ðì½ ö 2007 ö Ͼ Ⱦ É ¾ ñ ó ( ½ ñ - ñ ) ²¾ -êó I ö ñ ñ ê Ä ¾ ª¾ 1. ½ ö ö Ͼ Ⱦ- É

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

Tamil Panchangam pmd

Tamil Panchangam pmd í  ý ýé ¾ Éõ ƒ ý ò¾ã ½õ Å ó¾ 18 Å Ã Ãîž ¾  ø þõììõ Á É/ÀíÌÉ - Á / - Á / : 21:07 01 6:10 18:24 11 6:05 18:24 21 5:59 18:25 ²ôà ø ²ôà ø 01 6:05 18:20 11 5:59 18:21 21 5:53 18:22 Õ ½ [º à ò¾ ] 19:05 14:21

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

¾Á ú Î «ÃÍ GOVERNMENT OF TAMIL NADU.¾.À «..«.. ÒÐ. ¾ ¾ à Š¼ ÁüÚõ ÀÆíÌÊÂ É Äò Ð È ADI-DRAVIDAR AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT. Á

¾Á ú Î «ÃÍ GOVERNMENT OF TAMIL NADU.¾.À «..«.. ÒÐ. ¾ ¾ à Š¼ ÁüÚõ ÀÆíÌÊÂ É Äò Ð È ADI-DRAVIDAR AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT. Á ¾Á ú Î «ÃÍ GOVERNMENT OF TAMIL NADU.¾.À.. 73---3.06.000---2011.«..«.. ÒÐ. ¾ ¾ à Š¼ ÁüÚõ ÀÆíÌÊÂ É Äò Ð È ADI-DRAVIDAR AND TRIBAL WELFARE DEPARTMENT. Áò¾  / Á Ä «ÃÍ øå ¾Å ò ¾ ¾ ð¼õ-àûç þú¾ ¾ ìì ÁüÀð¼ ÀÊôÀ

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn

baume.dvi

baume.dvi ÓÑÑ ÒØºÅ Ø ºÍÒ Úº ÖÓÐ Òº ¾¼½¾µ ß Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ Ú Ð ÖÓÙÔ ØÖ Øº Ì ÒÓØ ÓÒØ Ò ËÝÐÓÛ³ Ø ÓÖ Ñ Ä Ö Ò ³ Ø ÓÖ Ñ Ò À Ðг Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º ÅÓÖ ÓÚ Ö Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÐÓÓÔ ØÖÙØÙÖ Ó Ò Ø ÖÙ ÐÓÓÔ º à ÝÛÓÖ Ò Ø ÐÓÓÔ Ò

Chi tiết hơn

isit dvi

isit dvi ÝÑÔØÓØ ÐØ Ö Ò Ò ÒØÖÓÔÝ Ê Ø Ó À Ò Å Ö ÓÚ ÈÖÓ Ò Ø Ê Ö ÌÖ Ò Ø ÓÒ Ê Ñ Ò Ö Æ Ö Ôغ Ó Ð Øº Ò º ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Ñ Ò Ö Ø Ò ÓÖ º Ù Ö ÇÖ ÒØÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖÝ Ê Ö ÖÓÙÔ ÀÈ Ä ÓÖ ØÓÖ È ÐÓ ÐØÓ ¼ ÍË Ö

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

fried.dvi

fried.dvi ÊÁ Ê ÆÍÅ ÊÁÆ Ë Ç ÅÁÄÁ Ë Ç Ò¹ ÇÅÈÍÌ Ä ÆÍÅ Ê Ä Ë ÌË Ë Ö Ý Ëº ÓÒ ÖÓÚ ËØ Ò Ä ÑÔÔ º Ê ËÓÐÓÑÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Å Ø Ñ Ø ÑÝ Ó Ë Ò Ë Ö Ò Ö Ò ¼¼ ¼ ÆÓÚÓ Ö ÊÍËËÁ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ï ÓÒ Ò Å ÓÒ ÏÁ ¼ ¹½ ÍË ØÖ

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

D:/Teach/statistiki fysikou/final/SimCh_5.dvi

D:/Teach/statistiki fysikou/final/SimCh_5.dvi ½º º ¹ ¹ º ý ¹ º ¹» ººº ¹ º º ¹ º ô ¹ ¹ º º ½ º ¹ º ý µ ¹ º ¾º ø (Ü) ¹ (Ü)º ¹ Ô» º (Ü) ¹ º ¹ Ô Ü 1 Ü 2 Ü º Ü º ¹ 1 º ø ¹ º ý º½ 1 (Ü) (Ü) = (Ü) ܺ ¹ µ º È( 1 = Ü 1 2 = Ü 2 = Ü ) = 1 Æ 1 Æ 1 1 (Æ )! = Æ

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼

ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼ ºþº ½ ¼½ º º º ¹ º º º º ÙÞ º ¹ º º º º ¾¼¼ ¾ ½º þþ ¹ ½ ¼½º ¹ Ä Ä ÖØ º µ º ¹ ¹ º þ º Ä Ä ÖØ ¹ µ ¹ 4 5 m µ ¹ º º º = 16 19 m º 0.02 1.3 z = 2.5º ¹ ¹ º þ º ¹ ¹ ½ = 10 25.7 þ» º ÊÁ ÊÁÁ ¹ º ÊÁ ¹ ø º ÊÁÁ º

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Preprint from Proceedings of ITG/GI/GMM-Workshop Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen, Meissen, Germany, February 2001, pp. 31-43 ËØ Ø ÌÖ Ú

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

p.dvi

p.dvi ÅÙÐØ ÒØ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ËØÖ Èº ÐÐ Ø Îº ÊÓ Ò Âº Ì Ù ÓÐ Æ Ø ÓÒ Ð ³ÁÒ Ò ÙÖ Ö Ø ÄÁ¾ Ì ÒÓÔ ÓÐ Ö Ø¹ÁÖÓ È ½ ¾ ¼ Ê ËÌ Ü Ö Ò ¹Ñ Ð ÐÐ Ø ÖÓ Ò Ø Ù Ò º Ö ËÌÊ Ì Ï ÔÖ ÒØ Ñ Ø Ó ÓÖ Ø Ø Ò ÓÒ ÒØÖ ØÖ Û Ò ÓÙÒ Ò «Ö ÒØ

Chi tiết hơn

wilson.dvi

wilson.dvi Ì Ü ½ ÈÖÓÐÑ Ò ÒØ ÙØÓÑØ Â«ÖÝ ËÐÐØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÏØÖÐÓÓ ÏØÖÐÓÓ ÇÒØÖÓ Ò Æ¾Ä ½ ÐÐØÖÐÒºÛØÖÐÓÓºÙ Ú ÏÐ ÓÒ ÓÐÝ ÖÓÓ ØØ Êغ ¾ ÓÜ Ô ÓÑ ÆÀ ¼ ¾ ÍË ÛÐ ÓÒÚÒغÔÖѺÓÑ ØÖØ ÄØ Üµ Ü ½ Ü Ó Ò Ü¾ Ü ÚÒº Ì Ü ½ ÓÒØÙÖ

Chi tiết hơn

miller.dvi

miller.dvi ËÌËÁ Å Ý ËÝÑÔÓ ÙÑ ß Å Ý ¾¼¼ ÐØ ÑÓÖ Å ÍË ÈÐ Ò Ø ÌÓ Ó ÑÓÐÓ Ý ÒØ Ð Ë Ò ÁÒ ÀÙ Ð ³ Ò Ð Ö Åº Ä Ú Ó ºµ ÀÓØ ÖÝÓÒ Ò ËÙÔ ÖÐÙ Ø Ö Ð Ñ ÒØ Ý Ö º Å ÐÐ Ö Ê Ò ØÓ º ÙÔ Ò ÂÓ Ð Æº Ö Ñ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Å Ò

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

esprit-da1.dvi

esprit-da1.dvi ½ Ä Ô Ý ÓÐÓ Ò Ú ÈºÅº ÙÖ Ð Ò Ð Ñ Ò Ø Ú Å Ø Ö Ð Ñ Ò Ø ÈÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ð Ø¹ Ø ØÙ Ì ÂÓÙÖÒ Ð Ó È ÐÓ ÓÔ Ý ½ ½ ÚÓк Ä ÎÁÁÁ ÔÔº ¹ ¼ ØÖ º Öº Ò º ØØ Ø Èº ÈÓ Ö Ö ºµ È ÐÓ ÓÔ Ð³ ÔÖ Ø ÚÓк½ ÎÖ Ò ¾¼¼¾ Ä Ø Ø ÕÙ Ð ÓÑÑÙÒ ÑÓÖØ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi ÇÔØ Ñ Þ Ò Ì Ñ Ò Ò Ó Ë Þ Í Ò Å Ü ÑÙÑ Ö Ø ÄÓÓÔ Ù ÓÒ Å Ð Ò Ä Ù ½ ÙÒ Ù ¾ Å Ò É Ù ¾ Û Ò Àº¹Åº Ë ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÏÖ Ø ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì Ü Ø ÐÐ ÝØÓÒ Ç Ó ÍË Ê Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

memo_acis_build_mask_3.5.dvi

memo_acis_build_mask_3.5.dvi ÅÁÌ ÒØ Ö ÓÖ ËÔ Ê Ö Ò Ö ¹Ê Ý ÒØ Ö Å ÅÇÊ Æ ÍÅ ÇØÓ Ö ¾¼ ¾¼¼ ÌÓ ÖÓÑ ËÙ Ø Ê Ú ÓÒ ÍÊÄ Ð Å ÖØ Ò ÐÚ Ë Ë ÖÓÙÔ Ä Ö Ð ÒÒ º ÐÐ Ò Ë Ë Ù Ð Ñ º ØØÔ»» Ô ºÑ غ Ù»» Ó» Ó º ØÑРѻһܻ ¾»»» Ó»Ñ ÑÓ»Ñ ÑÓ Ù Ð Ñ º ºØ Ü ½ ½º½

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó

ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö 1 ÒÖ ÕÙ ýö 2 Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö 1,3 1 ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð 2 Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ Ó ËÔ ØØ Ò Å ÑÓÖ Ë ÙÒ Ö ÍÒ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ò È Ö Ð Ð ÖÐÓ ËÙ Ö ÒÖ ÕÙ ýö Ò ÊÓ ÖØÓ ÍÖ ¹È Ö, ÔØÓº ÁÒ Ò Ö Ò ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö Å ÐÐ Ò Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ó Ù Ð ÈÓÐ Ø Ò ËÙÔ Ö ÓÖ Ð Ø ÍÒ Ú Ö Ø ÐÐ ¹Ä Å Ò Ð Ø Ô ÖÙÔÓ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò

ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÁÅ Ë Ë Ö Ò Ö Ø Å Ø Ñ Ø Ò Ì ÓÖ Ø Ð ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ó Ö Ô Ý Ó Ð ÓÖ Ø Ñ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ø Ö Ò º Å Ó Ì ÒÒÓØ Ø Ð Ó Ö Ô Ý Ð Ø ÓÙÖ Ø Ø Ö Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý ØÓÓÐ Ò Ø Ò ÕÙ Ò Ø Ò Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö Ö ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ º Á³Ú ØÖ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Ñ ØÓ Ë Ø ÖÒ ÐÓ ÓÚ À Ö Ø Ò Â Ö Î Ö Þ Ò Ù Ö Ú Ð ÒÓÚ Ö Ò Ö ÃÓÒ Ö ØÒ ÑÓ Ð Ø Ñ Ð Ô ØÖ ØÒÓ Ö ÞÙÑ Ú Ò º ź º Ë ÖÑ µ Ê ÓÒ Ö ØÒ Ñ Ø Ò Ñ Ñ Ø Ö Ð Ñ ØÖ Ó Ø Ò ÞÓ Ø

Ñ ØÓ Ë Ø ÖÒ ÐÓ ÓÚ À Ö Ø Ò Â Ö Î Ö Þ Ò Ù Ö Ú Ð ÒÓÚ Ö Ò Ö ÃÓÒ Ö ØÒ ÑÓ Ð Ø Ñ Ð Ô ØÖ ØÒÓ Ö ÞÙÑ Ú Ò º ź º Ë ÖÑ µ Ê ÓÒ Ö ØÒ Ñ Ø Ò Ñ Ñ Ø Ö Ð Ñ ØÖ Ó Ø Ò ÞÓ Ø Ñ ØÓ Ë Ø ÖÒ ÐÓ ÓÚ À Ö Ø Ò Â Ö Î Ö Þ Ò Ù Ö Ú Ð ÒÓÚ Ö Ò Ö ÃÓÒ Ö ØÒ ÑÓ Ð Ø Ñ Ð Ô ØÖ ØÒÓ Ö ÞÙÑ Ú Ò º ź º Ë ÖÑ µ Ê ÓÒ Ö ØÒ Ñ Ø Ò Ñ Ñ Ø Ö Ð Ñ ØÖ Ó Ø Ò ÞÓ Ø ÚÒ Ø ÚÒÓ Ø Ù Ö ÞÖ ÒÓ Ò Ø Ú Ñ Ø Ñ Ø Ð ÔÓ Ð ÔÓ Ù ÓÔÙÒ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

UôjY TgNôeLm 28õ Ä Ô õ, ÅÕ õ: 5116 º Ä Å É º : 1936, º óòãá É Â ò¾ ó¾ Àïº í õ, ŠÁ ò¾ ÙìÌ ûç Šþí Ùõ Îì ôàðîûçé. ÕÐ í  ý ýé ¾ Éõ ƒ ý ò¾ã ½õ Å ó¾ 18

UôjY TgNôeLm 28õ Ä Ô õ, ÅÕ õ: 5116 º Ä Å É º : 1936, º óòãá É Â ò¾ ó¾ Àïº í õ, ŠÁ ò¾ ÙìÌ ûç Šþí Ùõ Îì ôàðîûçé. ÕÐ í  ý ýé ¾ Éõ ƒ ý ò¾ã ½õ Å ó¾ 18 í  ý ýé ¾ Éõ ƒ ý ò¾ã ½õ Å ó¾ 18 Å Ã Ãîž ¾  ø þõììõ Á É/ - Á / : 8:32 18:03 12:51 9:53 20:12 12:39 26:27 25:19 27:23 25:42 18:11 19:39 13:25 28:11 5:40,27:03 5:32,26:11 28:09 5:49,28:00 5:11 23 30 6

Chi tiết hơn

rgc.eps

rgc.eps ½ º ˺ Ã Ò Ô Ãº κ Ù Ö Ò Îº κ Ò ÓÚ Ê Ú Û Ó ÈÐ Ñ È Ý ÓÒ ÙÐØ ÒØ ÙÖ Ù Æ Û ÓÖ µ ÚÓк ½ ½ ¼µº ¾ º Ð ÒÓ Êº ÈÖ Ò º È ÓÖ ÖÓ Ò Ëº κ ÙÐ ÒÓÚ È Ý º ÈÐ Ñ ¾ ¾ º Ò Èº Àº ÑÓÒ È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼ ¾¼¼¼µº º È Ý º ÈÐ Ñ ½ ¼¾¾

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò

Æ Ä Å ÆÌ Ê ËÁ Î arxiv: v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò arxiv:0708.3709v1 [math.gm] 28 Aug 2007 ÅÁýÆ ÍÄÁ À A,B ÍËÌ ÎÇ ÍÆ Ë A,B Ä ÇÈÇÄ Ç Ê Î ÄÁ C ÌÊÁ ÊÍÁ D Å ÊÁÇ Ê Î ÄÁ A,B A Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐØ Ò Ü Ø ÍÒ Ú Ö Æ ÓÒ Ð Ä ÈÐ Ø Ö ÒØ Ò B Ä ÓÖ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ñ ÒØÓ Ä Ö ÒØÖÓ ÒÚ

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi

AMS2010_ExtendedAbstractv.2.4.dvi ½ º ÁÅÈÊÇÎ ËÈ ÌÁ Ä ÅÇÆÁÌÇÊÁÆ Ç ÁÊ Ì ÅÈ Ê ÌÍÊ ÁÆ ÇÊ ËÌ ÇÅÈÄ Ì ÊÊ ÁÆ Æ Æ Ê ¹ Ä Æ Ë ÄÁ Ê ÌÁÇÆ Å ÌÀÇ Ñ Åº à ÒÒ Ý Ö ØÓÔ Ãº Ì ÓÑ ÂÓ Ò Ëº Ë Ð Ö Å Àº ÍÒ ÛÓÖØ ÇÖ ÓÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÖÚ ÐÐ ÇÖ ÓÒ ½ ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ö¹ÓÔØ

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö

ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ÌÈ ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ë Ð Ø ÐÐÙ ØÖ Ø ÓÒ Ð Î Ô Ø Ò ÐÓ ½ ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ ØÖ Ú Ð Ä Ñ Ò ÌÈ ØÖ Ú ÐÐ ÒØ Ó٠г ÒÚ ÖÓÒÒ Ñ ÒØ Ã º ÈÓÙÖ ÒØ ÖÖÓÑÔÖ ØÓÙØ Ø Ø ÓÑÑ Ò Ò ÓÙÖ Ö ØÖйº ÈÓÙÖ ÓÒÒ Ø Ö Ð ÙØ Ð ÕÙ Ö ÙÖ Ð ÓÙØÓÒ ÖÓ Ø Ð ÓÙÖ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

Ä ØÙÖ ½ ÓÑ Ë Ê Ò ÓÑÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ËÖ Ò Ø Ö Û Ð ½ Î ØÓÖ ËÔ Ò Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÓÚ Ö Ò Ò¹ØÙÔРΠܽ ܾ Ü Ò Û Ö Ü ¾ º À Ò Ú ØÓÖ Ò ÙÒ Ö ØÓÓ ØÓ Ð Ò ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò ØÓ Ò

Ä ØÙÖ ½ ÓÑ Ë Ê Ò ÓÑÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ËÖ Ò Ø Ö Û Ð ½ Î ØÓÖ ËÔ Ò Ø ÓÒ Ú ØÓÖ ÓÚ Ö Ò Ò¹ØÙÔРΠܽ ܾ Ü Ò Û Ö Ü ¾ º À Ò Ú ØÓÖ Ò ÙÒ Ö ØÓÓ ØÓ Ð Ò ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò ØÓ Ò ÄØÙÖ ÓÑ Ë ÊÓÑ Ò ÓÑÔÙØØÓÒ ËÖ Ø ÖÛÐ ÎØÓÖ ËÔ ØÓ ÚØÓÖ ÓÚÖ Ò Ò¹ØÙÔÐ Î Ü Ü¾ Ü Ò ÛÖ Ü ¾ À ÚØÓÖ Ò ÙÖ ØÓÓ ØÓ Ð ÖÓÑ Ø ÓÖÒ ØÓ Ò¹ÑÒ ÓÐ ÔÓÒØ Ò Ø Ò¹ÑÒ ÓÐ Ô ÇÔÖØÓÒ ÓÒ ÎØÓÖ ÅÙÐØÔÐØÓÒ Ý ÖÐ ÒÙÑÖ ÄØ ¾ Î ¾ Ò Î Ü Ü¾ Ü Ò ØÒ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SCIENCE Observation record format 2011_12.docx

Microsoft Word - SCIENCE Observation record format 2011_12.docx DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING, LAWSPET, PUDUCHERRY-605008. Internship (Institute & School) üà ò¾ä ø À  üº ÀÚ¾ø üú ì ø À üº «È ì { ÀûÇ ÁüÚõ ÚÅÉõ } Name Diploma in Elementary Education

Chi tiết hơn

ÓÔÝÐ Ø ¾¼¼ Î ÞÕÙ Þ Ô º ÈÖ ÒØ Û Ø Ö Ó ØÛ Ö ÆÍ»Ä ÒÙÜ» Ñ»Ä Ì ¾ε»ÈÓ Ø Ö Ôغ Å Ò Ë Ð Ó Ý Ë Ø Ñ ØÖÙØÙÖ Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ØÖÙØÙÖ Ò Ù Ð Ì Ò ËÙÔ Ö ÓÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Å Ö

ÓÔÝÐ Ø ¾¼¼ Î ÞÕÙ Þ Ô º ÈÖ ÒØ Û Ø Ö Ó ØÛ Ö ÆÍ»Ä ÒÙÜ» Ñ»Ä Ì ¾ε»ÈÓ Ø Ö Ôغ Å Ò Ë Ð Ó Ý Ë Ø Ñ ØÖÙØÙÖ Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ØÖÙØÙÖ Ò Ù Ð Ì Ò ËÙÔ Ö ÓÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Å Ö º Ð ÖØÐ Ð ÙÖ Ò Ð ÕÙ = 2 Ñ ØÒ ÙÒ Ô Ó ÙÔÖÐ ¼ Æ»Ñ 2 º ½º È Ó ¾½ ¼ Æ ¾º ÐØÙÖ Ð ººº Ñ 2 úù ÒØÓ ÚÐ Ð ÓÓÖÒ g Ð ÒØÖÓ ÖÚ Ð ÙÖÔÓ º ÓÓÖÒ g ½¼ ¼ Ñ º Ð ÔÖ Ñ Ð ÙÖ ÐÓ = 6 Ñ Ý ÐØÙÖ = 5 Ñ ÓÖÑÒ ÓÒ º È Ó Ð ÔÖ Ñ ½ Æ º ÎÐÓÖ

Chi tiết hơn

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î

«ñô ï ô ºîô ñ Ýí 2, 3 & 5 ñî ð ªðí õ ù õ ìè R.ÿîóù,º.è.Ý(Þòø ð òô ),Ü.ñ.«ñ.ï.ð,ªêé èñ. î.ñ ô ñ õì ìñ. ªêô : Þòô àôèî î 1. Þòô àôèî î ù îù ñ»ñ Ü õ ì ò½ñ 1. Üø õ òô º ø âù ø ô âù ù? Þòø è ï èö ¾è ¹ ï è ªè õîø ñ, Üï ï èö ¾è ù õ î è à¼õ è õîø ñ «î õò ù å¼ ð ð ð ò ù ܵ º ø Üø õ òô º ø âùð ð ñ. 2. Üø õ òô º øò ù ªð õ ù Üñ êé

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

LeastSquaresDiscrete.dvi

LeastSquaresDiscrete.dvi ý º½ º½º½ ¹ º ¹ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓ Ø Øص ص º º½ ¹ ½µ Ë = {(Ü Ý ) = 1 2 } º½ ¹ ½µ ô Ý = (Ü ) = 1 2 º º º½º¾ Á 1 ô Ë (41 1) 1 È 1 (Ü) = È(Ü) = Ü+ º½ ¹ ¾µ ½ ¾ º ýº y 2 2 1 2 3 4 5 6 7 x 4 º½ ¹ ½ Ë = {(015)(10)(325)(6

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ¾ ¾ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؾ ¾» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼¾»¼»¾¼½¾ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ

Chi tiết hơn

C:/Zol/matlab/presentations/CMC2008/matlab01_Introduction.dvi

C:/Zol/matlab/presentations/CMC2008/matlab01_Introduction.dvi º º Å ØÐ í ½ þ ¾¼¼ ½º ½º ½º þ Å ØÐ º ½¼º þ ¾º º º º ½½º ½¾º ÍÁ¹ º ½ º º º ½ º º Ź ½ º º ¾º Å ØÐ ¾º Å ØÐ Å ØÐ Å ØÖ Ü Ä ÓÖ ØÓÖÝ ¾º Å ØÐ Å ØÐ Å ØÖ Ü Ä ÓÖ ØÓÖÝ Å ØÐ ³ ¾º Å ØÐ Å ØÐ Å ØÖ Ü Ä ÓÖ ØÓÖÝ Å ØÐ ³

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½ º Ð ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó Ò Ð Ì

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

mecprob_energia.dvi

mecprob_energia.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁ ÈÇÄÁÌ ÆÁ ÊÌ Æ º È ÊÌ Å ÆÌÇ ËÁ ÈÄÁ º ËÁ Á ÈÊÇ Ä Å Ë ÌÊ ÂÇ Æ Ê ½º ÍÒ Ù ÖÞ Ú ÐÓÖ F = 5î 2ĵ + 3ˆk Æ Ø Ó Ö ÙÒ Ô ÖØ ÙÐ º Ô ÖØ ÙÐ Ñ ÔÓ Ò Ð ÔÙÒØÓ ½ ¼ ½µ Ð ÔÙÒØÓ ¾ ½ ¹½µ Ð Ø Ñ Ö Ö Ò Ø Ð Ö Ó Ò Ñ ØÖÓ µº

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½ º ¾ º ¾ ½ ¾ ¾¼¼ ü þ ü ¹ þ º þº üº þº ¼¼ ¼ ¾¾ ¾¼¼ º ¹ ü µ º ¹ ü ü º ü ü º ü º ü º È Ë º ºÈ º º ½º ¼ºÈÕ ½º þþ ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ ü µ Đ Đ Đ ¼º ½ Ë ½½½µ

¾¼¼ ½ º ¾ º ¾ ½ ¾ ¾¼¼ ü þ ü ¹ þ º þº üº þº ¼¼ ¼ ¾¾ ¾¼¼ º ¹ ü µ º ¹ ü ü º ü ü º ü º ü º È Ë º ºÈ º º ½º ¼ºÈÕ ½º þþ ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ ü µ Đ Đ Đ ¼º ½ Ë ½½½µ ¾¼¼ ½ º ¾ º ¾ ½ ¾ ¾¼¼ ü þ ü ¹ þ º þº üº þº ¼¼ ¼ ¾¾ ¾¼¼ º ¹ ü µ º ¹ ü ü º ü ü º ü º ü º È Ë º ºÈ º º ½º ¼ºÈÕ ½º þþ ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ ü µ Đ Đ Đ ¼º ½ Ë ½½½µ ½ ¼º½ Ë ½¼¼µ ¾ µº Đ Đ Đ º ý Đ ¹ ¼º¼ Ë ½½½µ º Đ Đ Đ

Chi tiết hơn

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å

Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ô ØÙÐÓ Ñ Ò ØÖ Ò Ó Ð Ñ Ø ººº Ê ÙÑÓ Î Ö Ó ¾º¼º¼ ¾ Ñ ÖÓ ¾¼¼ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ÒØ Ò Ö ÕÙ ÒÓ Ø Ò Ö Ô Ö Ó ÒÓ ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÙÑ ÔÖÓÔÖ Ò ØÙÖ Ð Ó ÑÙÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Å Ó ÒÓ Ò ÕÙ ÔÓ ÑÓ Ö ÔÐ ÒØ Æ Ø Ô ØÙÐÓ Ú ÑÓ ØÙ Ö ÓÑÓ Ñ

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

K:_Semester4_Praktikum_Planck_planck.dvi

K:_Semester4_Praktikum_Planck_planck.dvi ÈÐ Ò Ï Ö ÙÒ ÕÙ ÒØÙÑ Å ØØ Ä Ø Ò» Ö ØÓÔ Å Ò ½ º Å ¾¼¼ ØÖ Ù Ö Öº ÀÓÐÞ Ø Ö ØÙÑ Ö Î Ö Ù ÙÖ ÖÙÒ ½¼º¼ º¾¼¼ ¼º½ Ð Ö Ö Ø Ò Ù Ð ÑÙ Ï ÐÐ ¹ Ì Ð Òº Ö ÒÒ Ò Ö ÕÙ ÒØ ÒØ ÓÖ Ø Ò Ô Ø º ¼º¾ Ù Ò Ö Ï Ö ÙÒ ÕÙ ÒØÙÑ h ÓÛ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

barca-su-tronchi.dvi

barca-su-tronchi.dvi º Ö Ó ØÓ ¾¼½ Ö Ù ØÖÓÒ ÒÙÒ ØÓ Ð ÔÖÓ Ð Ñ ÍÒ ÐÓÓ Ô Ö ÐÐ Ð Ô Ô Ó Ö ØØ Ò ÓÐÓ ÔÔÓ ØÓ Ù Ù ÖÙÐÐ Ô Ö ÐÐ Ð ØÖ ÐÓÖÓ Ù Ù Ð Ð Ò Ö ÓÑÓ Ò Ö ÐÓÖÓ ÚÓÐØ ÔÓ ÒÓ Ù ÙÒ Ô ÒÓ ÓÖ ÞÞÓÒØ Ð º Ë ÙÑ ØÖ ÐÓÓ ÖÙÐÐ ÓÑ ÔÙÖ ØÖ ÖÙÐÐ Ô ÒÓ

Chi tiết hơn