Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - VID 10 - P213.doc"

Bản ghi

1 Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu sau trên giy khác và không óng h s tham d thành quyn.) I. CHI TIT ÁN Tên án: D ÁN NÂNG CAO NHN THC CA NGI DÂN NÔNG THÔN V BIN I KHÍ HU DO Ô NHIM MÔI TRNG. a im thc hin án: Huyn Long M và Phng Hip, Tnh Hu Giang, Vit Nam a ch liên h ca c quan/t chc tác gi án: Tên ca c quan/t chc: Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng a ch: Cách Mng Tháng Tám, p 2, Th Trn Long M, Tnh Hu Giang, Vit Nam in thoi: +(840) Fax: N/A Tên ngi chu trách nhim chính v án: Hunh Hoàng T Trinh Chc v: Nhân viên Gây Qy in thoi: +(840) Fax: N/A C quan thc hin: Mô t ngn gn v t chc/c quan xut án, theo gi ý sau : c thành lp t bao gi? Ai sáng lp? Thành viên bao gm nhng ai? Có bao nhiêu nhân viên? Chuyên môn và kinh nghim công tác ca nhân viên? B máy qun lý và t 1 This initiative is known as Development Marketplace elsewhere.

2 chc nh th nào ( ngh v s t chc)? Mc tiêu ca t chc là gì? Ngân sách cho các hot ng ly t âu? K tên mt vài d án ã thc hin và quá trình thc hin nhng d án ó? Ngun tài chính cho nhng d án này ly t âu? Có d án nào tng nhn tài tr t mt trong nhng nhà tài tr cuc thi này cha? Nu có, k tên d án và kt qu thc hin d án ó. Mô t s lc v Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng Ánh Dng là t chc phi chính ph a phng thc hin công tác gim nghèo và các chng trình phát trin cng ng khu vc nông thôn và vùng sâu vùng xa tnh Hu Giang. Ánh Dng tp trung vào nhóm cng ng nghèo nht, không phân bit tôn giáo hay là màu da. Trong các nhóm dân s chúng tôi h tr, Ánh Dng tp trung u tiên cho tr em và ph n. Nhân viên ca chúng tôi gm 21 nhân viên là nhng ngi có chuyên môn trong các lnh vc nông nghip, thy sn, bác s thú y, sc khe, tit kim tín dng và công tác xã hi. S a dng v chuyên môn cho phép Ánh Dng thc hin nhiu d án khác nhau áp ng li nhu cu t phía cng ng. Nhân viên ca Ánh Dng tn ty trong vic giúp ngi nghèo thông qua cách thc h tr cng ng mang tính bn vng và thng xuyên ving thm ngi dân hiu mong mun ngi dân nh th nào? Ánh Dng ng ký bi Hip Hi Khoa Hc và K Thut Vit Nam. Chúng tôi thc hin các d án ca mình trên 15 xã ca huyn Long M và Phng Hip. Ngi dân trong s cng ng quyt nh h cn gì? và có nng lc gì chúng tôi có th tp trung vào nhng nhu cu ca ngi dân trong cng ng mà nâng cao nng lc cho ngi dân cng ng. Chúng tôi thc hin các d án trên mi cng ng da theo nhng nhu cu ca ngi dân trong chính cng ng hai huyn Long M và Phng Hip. Các chng trình mà chúng tôi ang thc hin: tp hun k thut nông nghip, tp hun thú y, chng trình giúp vn h khó khn, khuyn khích bo v môi trng tp trung vào h tr làm bioga, h xí hp v sinh, cây nc, chng trình to vic làm, vn giáo dc sc khe, và chng trình giáo dc hòa nhp. Ngun tài tr chúng tôi nhn c t các t chc và cá nhân nc ngoài h tr thc hin các d án hin nay. Mc tiêu ca t chc - Ngi nghèo: Mc dù nn kinh t ca Vit Nam ang phát trin, nhng t l nghèo vn cao và c bit nhóm dân s sng di mc nghèo khó vn còn khu vc nông thôn và vùng sâu vùng xa. Hu Giang, chúng tôi tp trung nhóm dân s nghèo nht t 5-10% mà sng di mc nghèo khong 2 triu ng/ngi/nm (thp hn 0, 3 ô la/ ngày). Chng trình giúp vn h khó khn, tp hun và h tr h khó khn ngi dân có th thoát nghèo. - Làm vic cùng vi cng dng và chính quyn a phng: Nhng d án mà chúng tôi thc hin luôn luôn da vào nhng nhu cu và mong i ca cng ng. Nhng nhu cu này c hình thành thông qua các cuc hp gia ngi dân trong cng ng, chính quyn a phng, và Ánh Dng thc thin theo nhu cu ca cng ng. S óng góp ca ngi dân trong cng ng chim phn ln ca chi phí mà chúng tôi ang thc hin t các chng trình ca chúng tôi. - Phát trin bn vng: Nhng d án mà chúng tôi ang thc hin luôn thc hin mc chi phí thp nht và k thut ng dng n gin phù hp vi iu kin kinh t ca ngi nghèo. Chúng tôi mun thc hin d án mà trong tng lai có th phát trin và m rng mà ngi nghèo không có s h tr t Ánh Dng h th t làm c ci thin cuc sng ca mình.

3 S t chc ca Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng: VUSTA HU GIANG Ban c vn Ban giám c ca Ánh Dng Y t hc ng, giáo dc hòa nhp, v sinh môi trng Nông nghip Ban qun lý tng chng trình To vic làm, cu, ng Qun lý tài chính Chng trình giúp vn h khó khn Ngân sách cho các hot ng ca d án Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng c nhn tài tr t các t chc và các nhà tài tr t nhân trong và ngoài nc. Bên cnh ó, Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng cng nhn tài tr t các t chc phi chính ph quc t hot ng Vit Nam tài tr. K tên mt vài d án mà Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng ã và ang thc hin - D án Nâng cao thu nhp cho ngi nghèo thông qua giúp vn h khó khn hai huyn Long M và Phng Hip. - D án Phát trin bn vng cho nông nghip khu vc hai huyn Long M và Phng Hip. - D án Tr khuyt tt có quyn c n trng thông qua chng trình giáo dc hòa nhp. - D án Xóa cu kh ca hai huyn Long M và Phng Hip. - D án Chng trình v sinh môi trng cho ngi dân hai huyn Long M và Phng Hip - D án Nâng cao kin thc v chm sóc sc khe cho ch em ph n ca hai huyn Long M và Phng Hip. - D án Chng trình giáo dc sc khe trong trng hc cho hc sinh tiu hc 41 trng huyn Long M và Phng Hip.

4 Ngun tài chính Mekong Plus, Vietnam Quilts, Moorkens Foundation B, APANBT Foundation B, Gia ình ông Cherpitel Thy S, Juniclair Foundation Pháp, Gilles Foundation B,Thng Phc Shipping Company. Có d án nào tng nhn tài tr t mt trong nhng nhà tài tr cuc thi này cha? Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng cha nhn tài tr t các nhà tài tr trong chng trình ngày sang to Tài khon ngân hàng ca c quan/t chc tác gi án : Tên tài khon (tài khon tin ng VN): Trung Tâm H Tr Và Phát Trin Cng ng Ánh Dng Tên ch tài khon : Ông Tài i Thành S tài khon : Ti ngân hàng : Ngân Hàng Nông Nghip và Phát Trin Nông Thôn Vit Nam a ch ngân hàng : Huyn Long M, Tnh Hu Giang II. NI DUNG ÁN Mô t sáng kin bn xut, ít nht phi có nhng thông tin sau ây: (1) iu kin kinh t xã hi ca cng ng : mô t s b iu kin kinh t xã hi ti a phng d nh thc hin án, nêu rõ các khó khn, thách thc mà án s góp phn gii quyt và nêu rõ tm quan trng ca nhng khó khn thách thc ó. 1.1 iu kin kinh t - xã hi ca Tnh Hu Giang, và hai huyn Long M, Phng Hip Hu Giang là mt tnh mi c tách ra t tnh Cn Th vào 01/01/2004, có th xã là V Thanh và có 5 huyn. Din tích ca Hu Giang là 1.607,7 kilômét vuông, dân s ngi. GDP nm 2005 là ng/ ngi/ nm. Hu Giang là mt tnh nghèo, nông nghip và nuôi trng thu sn chim 43,88% c cu kinh t ca tnh. Tnh có h thng kinh rch chng cht. Giao thông ng thu chim mt vai trò trong vn chuyn hàng hoá. Nhng nc sông kênh rch ang b ô nhim nghiêm trng bi phân ca các loi gia súc, các hoá cht dùng trong nông nghip và t các cu tiêu cá. Long M là huyn nghèo ca tnh Hu Giang. Din tích ca Long M là 396 kilômét vuông, dân s ngi (2007), mt 426 ngi/km 2. S dân sng da vào nông nghip chim 41.4% trong tng s dân s ca tnh Hu Giang.

5 Phng Hip cng là mt trong nhng huyn nghèo ca tnh Hu Giang. Din tích là 486 kilômét vuông, dân s là ngi (2007), mt 432 ngi/ km Các khó khn, thách thc mà án s góp phn gii quyt và nêu rõ tm quan trng ca nhng khó khn thách thc ó Tình trng ô nhim ca con sông Long M Long M và Phng Hip là hai huyn ca tnh Hu Giang, ni mà bà con nông dân tp trung ch yu vào nuôi heo, trng lúa, khóm, khoai lang tng thu nhp. Nuôi heo ã em li ngun thu nhp n nh cho ngi dân nghèo Long M và Phng Hip. Ngi dân ang dn có kinh nghim trong chn nuôi tng thu nhp, s gia tng thu nhp to ng lc thúc y cho ngi dân chn nuôi nhiu hn. Gia tng thu nhp cho bà con nông dân nghèo em li mt tín hiu áng mng khi cht lng sng ca ngi dân nông thôn c nâng cao. Nhng h ly kéo theo ó là môi trng sng Long M và Phng Hip ang b ô nhim nghiêm trng. Bà con nông dân khi nuôi heo Long M và Hu Giang thng th phân heo trôi ni ra kênh, rch và sau ó trôi ra con sông. Sông Long M, Sông Nc Trong, Sông Hu Giang 3, Kênh Mi Thc là nhng con sông khu vc chúng tôi làm d án ang b ô nhim ngun nc nghiêm trng. Ngun nc t các con sông này b ô nhim làm cho các sinh vt di sông không có kh nng tn ti, các con sông này c bà con a phng gi là con sông cht. Trong khi ó, vào mùa khô tình trng nhim mn ang xâm nhp vào các xã Lng Tâm, Lng Ngha, Vnh Vin, Vnh Vin A gây nh hng cho bà con nông dân. Mi nm c vào mùa hn, ti các a phng này, nc mn xâm ln làm cho nc ngt tr thành l. Tình trng trên ã gây nh hng nghiêm trng n sinh hot ca ngi dân hai huyn vì thiu nc ngt s dng trong n ung hng ngày. Ngoài ra, tình hình sn xut nông nghip ti các a phng này cng b nh hng nghiêm trng trong khâu bm ti nc cho ng rung. Không ging nh các thành ph ln, ngi dân có y vt dng trong gia ình áp ng nhu cu sinh hot hng ngày nh nu cm bng ni cm in, bp gas, tivi, t lnh Ngi dân khu vc nông thôn hai huyn Long M và Phng Hip có thu nhp thp di ng/ngi/nm. Thu nhp thp thì dn n mc sng ca ngi dân khu vc nông thôn không cao. Nh chúng ta bit truyn thng lâu i, và s khó khn trong kinh t ca ngi dân không cho phép mua sm bp gas nu nng và ph n nông thôn thng s dng than ci nu nng hàng ngày. Nhu cu ca ch em ph n nông thôn ã to ng lc thôi thúc nhng ngi phá rng khu vc khác tip tc phá rng ly ci làm than bán li có cung mi có cu. Rng khu

6 vc ng Bng Sông Cu Long chng hn nh Cà Mau, Long An, ng Tháp ang b tàn phá làm than bán cho ngi dân các tnh lân cn có nhu cu nu nng. H qu mà bt c ngi dân ây cng thy rõ ó là s thay i ca khí hu, thi tit nng nóng, nc mn xâm ln, làm cho mùa màng tht bát hu nh tt c các tnh ng Bng Sông Cu Long. Kt qu là cái khó, cái kh li tip tc eo bám ngi dân nghèo ây. 1.3 án s gii quyt nhng khó khn, thách thc - Th nht, d án s giúp nâng cao nhn thc ca ngi dân nông thôn v bin i khí hu do ô nhim môi trng. - Th hai, d án s giúp ngi dân làm biogas hn ch th phân heo ra các con kênh, dòng sông nh hng gây ô nhim ngun nc các dòng sông hai huyn Long M và Phng Hip. - Th ba, d án s giúp ch em ph n s dng biogas cho vic nu nng hn ch s dng than ci. (2) Mc tiêu : án nhm gii quyt vn gì, ti sao cn phi tìm gii pháp cho vn ó; nêu rõ mc ích chung và mc tiêu c th ca án, phm vi a lý và cng ng dân c mà án s tác ng, và các hot ng/phng pháp án s thc hin t c mc ích và mc tiêu ra. 2.1 án này gii quyt vn gì, ti sao cn phi tìm gii pháp cho vn ó. + án này gii quyt tình trng ô nhim môi trng nghiêm trng ca các con sông khu vc nông thôn hai huyn Long M và Phng Hip, tnh Hu Giang. Bên cnh ó, chng trình giúp nâng cao nhn thc ca ngi dân v bin i khí hu do ô nhim môi trng gây nên. Thông qua h tr làm biogas cho nhng h ang nuôi heo và s dng biogas làm khí t cho nu nng hn ch tình trng làm cn kit tài nguyên rng làm than ci. Thêm vào ó, án cng giúp ch em ph n tit kim chi phí sinh hot trong vic mua than ci nu nng. 2.2 Mc tiêu chung và mc tiêu c th ca án Khó khn, thách thc mà chúng tôi trình bày trên ây cho thy rõ tính cp thit ca tài s em li nhng li ích thit thc cho ngi dân hai huyn Long M, Phng Hip : + Mc tiêu chung : Nâng cao nhn thc ca ngi dân nông thôn v bin i khí hu nguyên nhân xut phát t ô nhim môi trng cho bà con nông dân hai huyn Long M và Phng Hip.

7 +Mc tiêu c th : - Th nht, gim thiu tình trng th phân heo gây ô nhim các con kênh, dòng sông thông qua khuyn khích ngi dân s dng biogas. - Th hai, nâng cao kin thc ca mng li tuyên truyn viên truyn thông n cng ng v bin i khí hu. 2.3 Phm vi a lý và cng ng dân c mà án s tác ng vào Trung Tâm H Tr và Phát Trin Cng ng Ánh Dng hot ng trên 15 xã ca hai huyn Long M và Phng Hip. Huyn Long M: Huyn Phng Hip: - Din tích: 396 km 2 - Dân s: ngi - Xã: 14 and 2 hai th trn - Xã mà Ánh Dng h tr: 13 xã - T l nam: T l n: Hot ng và phng thc thc hin - Hot ng : Din tích: 486 km 2 Dân s: ngi Xã: 12 Xã mà Ánh Dng h tr : 2 xã T l nam: T l n: D án nâng cao nhn thc ca ngi dân nông thôn v bin i khí hu do ô nhim môi trng s tin hành trong vòng 1 nm. T khi thông báo nhn tài tr t cui 4/2010 n 5/2011. áp ng mc tiêu ca chng trình thì cn có các hot ng nh sau t c kt qu mong i cho d án : hp vi ban iu hành 15 xã trin khai d án, hình thành mng li tuyên truyn viên cp c s truyn thông n cng ng v tình hình bin i khí hu, tp hun mng li tuyên truyn viên kin thc v bin i khí hu, cng nh k thut làm biogas. Bên cnh ó, khuyn khích bà con nông dân làm biogas bo v môi trng. áp ng mi mc tiêu c th cn có nhng hot ng sau ây : - Mc tiêu th nht, gim thiu tình trng th phân heo gây ô nhim các con kênh, dòng sông thông qua khuyn khích ngi dân s dng biogas. +Hot ng 1.1, h tr kinh phí làm biogas hn ch th phân heo ra kênh, rch.

8 +Hot ng 1.2, truyn thông v bin i khí hu do ô nhim môi trng n bà con nông dân nâng cao nhn thc ca bà con trong vic bo v môi trng và li ích kinh t khi s dng biogas. - Mc tiêu th hai, nâng cao kin thc ca mng li tuyên truyn viên truyn thông n cng ng v bin i khí hu. + Hot ng 2.1, tp hun v ch bin i khí hu do ô nhim môi trng cho mng li truyn thông cp c s. + Hot ng 2.2, tp hun k thut làm biogas hng dn li ngi dân làm biogas. + Hot ng 2.3, hp mng li tuyên truyn viên tho lun và giám sát hot ng truyn thông n cng ng và tin ca d án. -Phng thc thc hin : a. Phng thc t chc thc hin La chn và ào to mng li tuyên truyn viên -Hp tác vi chính quyn và các ban ngành a phng trong vic phát ng thc hin chng trình nâng cao nhn thc ca ngi dân nông thôn trong v bin i khí hu do ô nhim môi trng. Thông qua vic la chn i ng tuyên truyn viên là nhng ngi a phng s giúp d án mang li kt qu cao. H thông hiu suy ngh, vn hóa, cách sng ca ngi dân a phng d dàng truyn thông n tng nông dân nên s dng biogas bo v môi trng t nhiên. - H tr làm biogas, Ánh Dng s la chn nhng h nông dân ang nuôi heo và s lng nuôi heo t bn con tr lên có th làm biogas và làm khí t cho nu nng. Bên cnh ó, d án s m rng, khuyn khích, và h tr ngi nghèo làm biogas. Huy ng s tham gia ca cng ng vào vic vn ng bà con nông dân tham gia vào chng trình này -Phát huy sc mnh s tham gia ca chính quyn a phng, các t chc trong vic làm chuyn bin nhn thc v tác hi ca ô nhim môi trng gây nên tình trng bin i khí hu. Bên cnh ó, phng thc thc hin là huy ng s tham gia ca ngi dân a phng h có th duy trì và tip tc m rng khi d án kt thúc. -ng viên s tham gia ca các tuyên truyn viên cp c s h có th d dàng truyn thông v bin i khí hu do tác hi ca ô nhim môi trng n bà con nông dân. Ngi tuyên truyn viên s là nhng h ang nuôi heo, s dng phân heo làm biogas thì d dàng thuyt phc ngi dân v li ích ca biogas. -Tham gia ca ngi dân trong cng ng là mt là mt nhân t quan trng quyt nh s thành công ca d án. S hp tác ca ngi dân, chính quyn, Ánh Dng cùng nhau làm cho chng trình s mang li kt qu mong i khi kt thúc d án.

9 - Trung Tâm Ánh Dng chu trách nhim hng dn k thut cách làm biogas, cng nh cách thc truyn thông v bin i khí hu do ô nhim môi trng và cách thc bo v môi trng sng. b) Chn nông dân tham gia -Do c thù ca d án là nâng cao nhn thc ca ngi dân v bin i khí hu nguyên nhân xut phát t ô nhim môi trng sng. D án s h tr nhng bà con nông dân làm biogas và truyn thông v bin i khí hu do ô nhim môi trng, chính vì vy Ánh Dng s la chn nhng h dân ang nuôi heo 15 xã ca hai huyn cùng nhau trin khai chng trình. -i vi mng li tuyên truyn viên truyn thông n ngi dân nên s dng nhng câu ch d hiu có th tác ng nhanh n bà con nông dân thy c s bin i khí hu nguyên nhân t ô nhim môi trng. c) Tp hun -Do kinh phí thp và a phn là tp trung h tr cho bà con làm biogas. Chính vì vy khi la chn mng li tuyên truyn viên tham gia tp hun. H là ngi ã có chút ít kin thc và kinh nghim làm biogas iu này s giúp d án tit kim kinh phí cho phn tp hun. (3) Tính sáng to ca án: ý tng ca án có im gì c bit khác vi nhng án hoc ý tng khác a phng? án này có a ra hoc áp dng phng pháp tip cn mi hoc cách làm nào mi không? ý tng, phng pháp tip cn hoc cách làm tng t ã c th nghim hoc áp dng âu cha? (Lu ý : tính sáng to ca án có th c xem xét qua vic xác nh nhóm ngi c hng li, a bàn thc hin, phng thc thc hin, phng thc h tr v tài chính hoc k thut, hoc có cách làm mi cho nhng phng pháp c.v.v). 3.1 Ý tng ca án và phng pháp tip cn Bin i khí hu không còn là khái nim mi m i vi bà con nông dân. H cng thy rõ s tác hi ca bin i khí hu i vi công vic sinh nhai ca h. Nhng làm cách nào gim thiu và thích ng vi tình trng bin i khí hu thì ngi dân không bit làm cách nào? ý tng ca d án là nâng cao nhn thc ca bà con nông dân v li ích ca vic bo v môi trng hn ch bin i khí hu. Hn là mt s d án ch h tr bà con nông dân mt s tin làm biogas mà không hng dn và gii thích giúp bà con hiu tác hi ca vic th phân heo ra các con sông làm ô nhim môi trng. Cái mi ây là chúng tôi la chn và ào to i ng tuyên truyn viên cp c s h có th nâng cao nhn thc ca ngi dân v bin i khí hu do ô nhim môi trng. Bên cnh ó, chúng tôi cng hng dn k thut làm biogas i ng này có th hng dn bà con làm biogas vi chi phí thp nht khi d án kt thúc thì lc lng này có th tip tc giúp ngi dân làm biogas. Không nh trc kia, bà con làm biogas phi thuê ngi bên ngoài làm và tr chi phí cao hn. 3.2 Áp dng phng pháp tip cn mi

10 Phng pháp tip cn mi này chúng tôi cng cha thc hin. Hin ti chúng tôi cng ang thc hin chng trình khen thng ngi dân làm biogas và khi có ngi dân nào yêu cu thi chúng tôi hng dn cách làm biogas. Chúng tôi thy rng cách làm hin ti ca chúng tôi cha có tính kh thi cao nhu và s lng ngi dân làm biogas hin ti không cao. Tình trng th phân heo ra các con sông vn còn. Chúng tôi ã suy ngh và ra phng pháp mi hn ch nhng khó khn mà chúng tôi ang mc phi. Chúng tôi thy rng mng li tuyên truyn viên cp c s s giúp d án có mt bc chuyn bin mi to s thành công cho d án. D án thành công, thì môi trng sng ca hai huyn s kh quan hn. (4) Các kt qu c th và các tác ng trc tip: c tính s ngi hng li t án; án s góp phn thay i nhn thc, thái và hành vi ca cng ng nh th nào? 4.1 Li ích t môi trng: Biogas làm gim khí CO2 và CH4 cho môi trng. Tính toán c th hin nh sau: - 1 con heo 50 kg cho ra 1.6 kg phân. 1 kg phân ti cho ra lít gas. Và 1 lít gas có 0.6 lít Methane, 0.4 lit CO 2 (tng ng 0.2 lít methane). Nh vy 1 kg phân ti cho ra gn (50 x 0.8) = 40 lít Methane. Vy mi ngày 1 con heo 50 kg cho ra 1.6 x 40 = 64 lít Methane, tng ng m3 methane. nhit 200 o C, 1m 3 methane tng ng tn. Nh vy, m3 methane s cho ra trng lng tn/ngày. - Nh vy 1 nm, 1 con heo 50 kg s cho ra: 365 ngày x tn methane = nm, 1 heo 50 kg s cho ra: tan methane x 21 CO2 = tn CO2. Nu nh biogas ca h gia ình có 5 con heo, mi nm s cho ra 1.64 tn CO2. Nu nh biogas ca h gia ình có 10 con heo, mi nm cho ra 3.28 tn CO2. - Hin nay giá bán là 20 USD/1 tn CO2. Do ó: H gia ình nuôi 5 con heo, 1 nm s cho 32.8 USD x VND/1 USD = VND. H gia ình nuôi 10 con heo, 1 nm s cho 65.6 USD x VND/1USD = VND. Dùng biogas nu nng hn ch tình trng cht phá rng làm than và bo v tài nguyên rng. 4.2 Li ích kinh t: Ngi dân s tit kim chi phí mua du ha, than ci cho nu nng hng ngày. Chí phí c tính toán ng/tháng cho mua than ci và ng/tháng cho tin in nu nng. tng cng là /tháng vi ng/nm. Con s này bng tng thu nhp ca mt ngi h nghèo là ngi/nm. 4.3 Li ích xã hi: Ci thin v sinh môi trng xung quanh nhng h nông dân nuôi heo và bà con hàng xóm chng hn mui gây nên bnh và bnh tt là nguyên nhân chính gây dn n nghèo khó. Bên cnh ó, gim gánh nng cho ch em ph n khu vc nông thôn chng hn nh i kim ci, hoc làm sch

11 khu vc xung quanh h sinh sng. Ph n nông thôn thng làm vic 18 gi trên ngày. Nu nh h có h thng biogas, h s tit kim thi gian tham gia các hot ng trong cng ng hòa nhp vi mi ngi. Bên cnh ó, biogas hn ch tình trng cháy n khi nu nng cho ch em ph n so vi nu nng bng bp gas. (5) ánh giá kt qu : Anh ch d nh s ánh giá kt qu v s lng và cht lng, tính hiu qu ca án so vi các mc tiêu ã ra bng cách nào? S t chc theo dõi và ánh giá d án c trình bày di ây. Trách nhim theo dõi và ánh giá d án ca tng cá nhân tng cp s c mô t trong bn mô t công vic. Ngi dân trong cng ng cùng tham gia và theo dõi ánh giá d án. S H THNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ Ánh Dng Ban iu Hành Nhóm thc hin Mng li tuyên truyn viên ca 13 xã Long M Mng li mng li tuyên truyn viên ca 2 xã Phng Hip Cng ng 13 xã ca Long M Cng ng 2 xã ca Phng Hip Công c theo dõi là: Các biu mu thng kê; Báo cáo tháng, quí, nm; Biên bn cuc hp, Phiu theo dõi tin ; Quan sát ti thc a. Công c giám sát mc hoàn thành nhim v và nng lc cá nhân s là: Bng mô t công vic ; Bng kim v k nng v truyn thông. V ánh giá d án: ánh giá ni b

12 Ánh Dng có trách nhim thc hin tng kt nm và ánh giá cui nm ca d án. Ngân Hàng Th Gii có t chc mt cuc ánh giá d án riêng hay không s do Ngân Hàng Th Gii quyt nh. ánh giá t bên ngoài Do thi gian thc hin gia on 1 nm nên vic mi chuyên gia t bên ngoài ánh giá d án có th không cn thit ngoi tr ánh giá do Ngân Hàng Th Gii t chc nh ã nói trên. Vic ánh giá vào cui giai on có th do Ngân Hàng Th Gii mi chuyên gia t bên ngoài. (6)Tính bn vng v mt t chc và tài chính: hãy nêu rõ kh nng t chc, kh nng tài chính và kinh nghim ca n v/cá nhân thc hin án. Liu án s gp phi nhng khó khn thách thc nào khi trin khai và các gii pháp nu có? Kt qu ca án s c duy trì nh th nào và trách nhim ca n v/các nhân thc hin sau khi án kt thúc? 6.1 Kh nng ca t chc, kh nng tài chính và kinh nghim ca Ánh Dng khi thc hin án Ánh Dng là t chc phi chính ph a phng hot ng ã 5 nm hai huyn Long M và Phng Hip ca tnh Hu Giang. Chúng tôi ang thc hin nhiu chng trình khác nhau ti a phng giúp ngi dân thoát nghèo và có cuc sng tt hn. Kh nng hot ng các d án, cng nh nhng kt qu mà chúng tôi mang li cho cng ng ã to s tin tng cho các nhà tài tr cho Ánh Dng, chính quyn a phng và ngi dân trong cng ng. Bên cnh ó, chng trình v sinh môi trng bao gm h tr cây nc, h xí hp v sinh, và biogas mà chúng tôi ang thc hin giúp ngi dân dn có môi trng sng sch s hn. Chng trình này ã làm thay i không ch nhn thc ca chính bà con trong cng ng. Mà chính quyn ca a phng ã ng ký Ánh Dng tip tc h tr nhiu hn na khi thy c kt qu mang li cho ngi dân ca a phng. 6.2 Nhng khó khn thách thc nào khi trin khai d án và các gii pháp nu có? Mng li tuyên truyn viên cp c s Kinh nghim ã cho chúng tôi thy rng mng li tuyên truyn viên cp c s mà chúng tôi ào to trong mt thi gian dài. Sau thi gian mng li tuyên truyn viên làm vic, h nhn c s tín nhim ca bà con trong cng ng. Chính quyn a phng thy c kh nng ca h và kiêm thêm cho h nhiu nhim v khác nhau. Chính iu này gây xao lãng công vic cho mng li tuyên truyn viên cp c s, ôi khi làm mt nim tin ca bà con trong cng ng. Kiêm thêm nhim v nh hng n vic tuyên truyn gia tng nhn thc ca bà con trong cng ng v bin i khí hu do ô nhim môi trng. i phó tình trng trên chúng tôi s có biên bng tha thun gia chính quyn a phng không giao thêm các nhim v khác ca p, xã cho mng li cng tác viên.

13 T chính bà con nông dân nuôi heo Hin nay khu vc mà chúng tôi ang thc thin d án có nhiu dch bnh xy ra cho bà con nông dân. Bà con phi c i phó vi dch các dch bnh không nh hng n thu nhp ca h. Nu d án mà chúng tôi thc hin khi bà con gp dch bnh s khó tác ng n i tng hng li trc tip là bà con nông dân ang nuôi heo. Thy rõ nhng khó khn mà bà con nông dân s gp khó khn trong tng lai. Ánh Dng s hp tác vi các ban ngành ca a phng giúp bà con phòng tránh nhng dch bnh. 6.3 Kt qu ca d án s duy trì và trách nhim ca Ánh Dng sau khi d án kt thúc. - D án s tip tc duy trì cho nhng nm k tip bi mc tiêu chính ca d án là nâng cao nhn thc ca ngi dân nông thôn v bin i khí hu do ô nhim môi trng. Chúng tôi thy cách tt nht là ào to mng li tuyên truyn viên cp c s, h s là ngi i phng và tip tc tuyên truyn cho bà con làm biogas khi d án thúc. - Mi d án mà chúng tôi thc hin u i theo hng nâng cao nng lc và s tham gia ca chính ngi dân trong cng ng. Ánh Dng s không h tr 100% kinh phí ca d án, mà chúng tôi ch h tr mt phn ca kinh phí d án và phn còn li t chính bà con nông dân trong cng ng. - Ánh Dng s tip tc theo dõi sau khi d án kt thúc i mng li tuyên truyn viên, cng nh các bc hng dn k thut mà h biogas h tr ngi dân. - n mt giai on nht nh khi Ánh Dng thy mng li tuyên tuyn viên làm tt trong vic tuyên truyn ca h thì Ánh Dng s giao chng trình cho chính quyn a phng tip tc thc hin. (6) Kh nng nhân rng: án có kh nng c m rng sang các nhóm i tng khác hoc a phng khác không, án s c ánh giá cao nu ý tng có th áp dng trên quy mô ln ; có k hoch c th nhân rng mô hình ca án không? D án mà chúng tôi np n ch trong vòng 1 nm và s lng biogas chúng tôi ch h tr s lng nh. Trên tinh thn sau khi kt thúc d án chúng tôi s tip tc tìm kim ngun kinh phí mi h tr cho bà con nông dân làm biogas nhiu hn na tránh tình trng ô môi trng. D án s là t chc nhiu chuyn tham quan cho bà con nông dân các xã, huyn khác n tham quan có th cùng nhau chia s kinh nghim, li ích ca biogas mà nhng h này ã có sau khi d án h tr. D án s có kh nng nhân rng ra nhiu h trong tng lai vì chúng tôi dùng nhng k thut và vt liu n gin, r tin làm biogas cho bà con. Kinh phí r s to iu kin cho bt c h trong cng ng cng có th d dàng làm c mà so vi nhng hm biogas c xây bng xi mng khác thì kh nng nhân rng khó hn. Mô hình này ch phù hp nhng h có kinh t khá gi và nuôi nhiu heo.

14 (8) Tính kh thi: án phi có khung thi gian thc hin và kinh phí có tính thc t và kh thi. Nhng án yêu cu khon kinh phí quá ln so vi tài tr ca chng trình s không c coi là không phù hp. Tính kh thi cao ca d án bi vì mi hot ng mà chúng tôi a ra u có thi gian c th và trách nhim ca tng cá nhân trong mi hot ng ó. Bên cnh ó, kinh phí thc hin d án thp hn bi vì có s tham gia óng góp kinh phí ca bà con vào làm biogas. S óng góp mt phn ca bà con nông dân vào d án thì bà con s bit gi gìn nhng gì mà h óng góp vào. Bên cnh ó, mng li tuyên truyn viên cp c s s do chính ngi dân bu chn ai s là thành viên ca mng li tuyên truyn viên cp c s. Tuyên truyn viên s i din ngi dân tham gia vào vic lp k hoch ci thin tình trng ô nhim môi trng cho ngi dân trong cng ng, thc hin các k hoch cng nh theo dõi giám sát. Trng nhóm tuyên truyn viên s là thành viên ca nhóm nhóm iu hành xã, bng cách này s làm tng vai trò qun lý d án ca ngi hng li. Mng li tuyên truyn viên s tham gia xây dng k hoch ca d án tng quý áp ng nhu cu ca cng ng. (9) Các chi tit khác bn mun trình bày thêm giúp chúng tôi hiu hn sáng kin và án ca bn. III. K HOCH THC HIN Xin cho bit k hoch hot ng và khung thi gian ca các hot ng: k hoch hot ng cn th hin chính xác d nh thc hin các hot ng trong các giai on khác nhau ca án. Các hot ng này cn c hoàn thành trong khong thi gian 01 nm và s dng tin thng do Chng trình cp. IV. I TNG HNG LI VÀ CÁC BÊN THAM GIA

15 Xin cho bit ai là ngi hng li t án, c hng nhng li ích gì và nh th nào? Lit kê nhóm i tng mc tiêu và/hoc i tng hng li, bao gm các nhóm i tng xã hi hay cng ng, hoc s lng nam, n và tr em. i tng hng li trc tip ngi s hng li trc tip t chng trình h tr kinh phí làm biogas. (mi gia ình có 5 thành viên * 250 h = 1250 ngi) h s hng li t truyn thông nâng cao nhn thc v bin i khí hu do ô nhim môi trng và li ích ca s dng biogas. +Mi xã có 5 cng tác viên (15*5 = 75 ngi). +Mt tháng truyn thông hai ln, mi ln là 5 h (5*2=10 h) và (trong 45 phút/h). Tính toán : 75 tuyên truyn viên * 10 h/tháng * 10 tháng = 7500 h. - Ph n s hng li t chng trình này vì h tit kim tin mua than ci, ga, du ha nu nng khong ng/nm. S tin này h s tit kim con ca h có th tip tc n trng. ó là gn bng tng thu nhp trong vòng mt nm ca h nghèo mà Ánh Dng ang giúp vn cho chng trình vay vn. Tính toán : ng cho mua than ci, gas, hoc du ha ng cho tin in = ng/tháng*12 tháng = ng/nm tuyên truyn viên cp c s s nâng cao kin thc v bin i khí hu tuyên truyn n bà con trong cng ng. i tng hng li gián tip - Bà con xung quanh nhng h nuôi heo s có môi trng sng trong lành hn vì s không phi ngi phân heo. Sc khe ca nhng h lân cn không b nh hng do ô nhim mo trng. - Nhng h gia ình nuôi heo lân cn s hc hi k thut cách làm biogas ti nhng h này t chính mng li tuyên tuyn viên cp c s hng dn. Có ai trong s i tng hng li tham gia vào quá trình xin tài tr, lp k hoch và thit k án? Nu có thì xin cho bit c th nh th nào. Không S tham gia ca i tng hng li trong quá trình thc hin án nh th nào? Mc tham gia? D án hng mc tiêu vào các gia ình nghèo và d b tn thng. Ph n và tr em là hai i tng hng li nhiu nht trong d án này. Ph n tham gia tích cc vào các hot ng tuyên truyn bo v môi trng nhm gim thiu s bin i khí hu ang xy ra hin nay khu vc ng Bng Sông Cu Long. Các gia ình trong cng ng và các gia ình hng li trong d án trong mt xã này cùng nhau la chn gia ình nào s c d án h tr trc tip. Mi ngi tham gia vào các quyt nh gia ình nào cn u tiên h tr làm biogas. Khi h tr và hng dn các gia ình các bc làm biogas và các gia ình này cng

16 tham gia vào vic ánh giá cùng Ánh Dng nhng vic làm nào là phù hp. Thông qua nhng kinh nghim thc t có c t d án, các gia ình s là mu cht chia s thông tin và kinh nghim n các gia ình khác trong cng ng. Mc tham gia ca ngi dân trong d án này mc thng xuyên t lúc d án bt u cho n khi d án kt thúc thông giám sát và ánh giá. S tham gia ca i tng hng li trong tng lai sau khi án ã hoàn thành. i tng hng li trong tng lai sau khi án này hoàn thành ó là h s chia s nhng li ích mà h ã có khi tham gia chng trình cho nhng bà con khác. Bên cnh ó, nhng h này cng s là nhng mô hình trình din các h khác ving thm và hc hi kinh nghim ln nhau. án này có nhn c s ng h ca chính quyn a phng không? T khi thành lp và hot ng các chng trình huyn Long M và Phng Hip ca Tnh Hu Giang, Ánh Dng nhn c s ng h ca chính quyn a phng. Bên cnh vic h tr to thun li v chính sách khi thc hin các d án ti các xã khác nhau. iu quan trng là các d án luôn có s óng góp mt phn ca chính quyn a phng. Bên cnh ó, mi khi chúng tôi vit xut d án. Chúng tôi trình bày ý tng n chính quyn a phng và i n s hp tác khi Ánh Dng nhn c s tài tr. Có thành viên nào ca chính quyn a phng tham gia vào quá trình thit k án không? Nu có, xin cho bit tên và chc danh Không Ai là ngi nm vai trò ch cht trong vic thc hin án. Cô Hunh Hoàng T Trinh iu Phi D Án V. NGÂN SÁCH D ÁN (Xin cho bit c th d toán kinh phí bng tin VN ng) c tính tng kinh phí án: 459,975,000 VN ng S kinh phí ly t gii thng Cuc thi Ngày Sáng To Vit Nam là bao nhiêu: 167,300,000 VN ng Lp k hoch kinh phí: S dng bng gi ý sau ây lit kê các hot ng chính ca án và kinh phí cho tng hot ng Các khon chi phí Ngun kinh phí Ánh Dng Tài tr t Ngân hàng Th gii Vietnam Plus Cng ng Tng cng 1. Kho sát ban u Thành lp mng li tuyên truyn viên Tp hun k thut làm biogas 18,100,000 18,100, Tp hun nâng cao nhn thc ca ngi dân v bin i do 22,100,000 22,100,000

17 ô nhim môi trng 5. K nng truyn thông 12,100,000 12,100, Kinh phí làm biogas 90,000, Lp t làm biogas Giám sát và ánh giá d án 5,000, Lng ca mng li tuyên truyn viên Tng cng ,300, ,975,000 Chú ý: c tính ngân sách theo các khon càng chi tit càng tt. Ch rõ ngân sách theo hot ng và ngun tài chính cho tng hot ng. * Ch rõ loi hình t chc c tài tr: phi chính ph, nhà nc, t nhân ** Xin cho bit các ngun khác là gì và mc ích cp vn t các ngun khác Chng trình nm nay có nhng ch nh sau, xin ánh du vào ch nh mà án ca ban tp trung vào Gim thiu tác ng ca Bin i khí hu Thích ng vi Bin i khí hu Các vn xuyên sut có liên quan n ch Bin i khí hu Các vn khác (xin nêu rõ): nâng cao nhn thc ca ngi dân v bin i khí hu Bn bit v cuc thi qua ngun thông tin nào? Trang Web ca Ngân Hàng Th Gii Nu bn cn thêm thông tin gì liên quan n cuc thi và Chng trình, xin mi liên h: Ch oàn Th Thu Hng Ngân hàng Th gii ti Vit Nam Tel: (04) (máy l 335); Fax: (04) NGI SON THO: Hunh Hoàng T Trinh CHC V: Nhân viên gây qu KÝ TÊN: NGÀY: 22 tháng 3 nm 2010

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc xu t d thi NGÀY SÁNG T O VI T NAM Ch : Bi n i khí h u I. CHI TI T ÁN: 1. Tên án: Kh c ph c tình tr ng nóng lên trong các khu dân c. 2. a i m th c hi n án: Xã Kim Chung _Hoài c_ Hà N i 3. a ch liên h c

Chi tiết hơn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn Xe t?i??u kéo Daewoo Novus 1 / 7 ??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá??u kéo daewoo 2018 2019?ánh giá: Ch?a có?ánh giá Giá H?i v? s?n ph?m này Nhà s?n

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - WTO Support_Donor Matrix_2005VN.doc

Microsoft Word - WTO Support_Donor Matrix_2005VN.doc Vit Nam gia nhâp : Tng kt các chng ình h k thu t C p nh t ngày 25/5/2005 ADB Phân tích chính sách công nghip và thu quan. 8/2003 3/2004 Phân tích chính sách và tng cng nng lc Phân tích nhng ch v chính

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc Ngày Sáng t o Vi t Nam 2010 Bi n i khí h u M u n d thi Dành cho Ban T ch c S th t : Ngày nh n: I. CHI TI T ÁN 1. Tên án: Nâng cao nh n th c cho c ng ng trong vi c thích ng v i Bi n i khí h u 2. a i m th

Chi tiết hơn

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P59.doc

Microsoft Word - VID 10 - P59.doc Dành cho Ban T ch c S th t : Ngày nh n: Ngày Sáng t o Vi t Nam 2010 Bi n i khí h u M u n d thi I. CHI TI T ÁN 1. Tên án: ng d ng quy trình s n xu t phân vi sinh t rác th i h u c c p nông h 2. a i m th

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9 TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9Ten sco Oi~M GHI CHU I 1451 010686 Ph

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

* Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T // LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Ngu

* Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T // LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Ngu * Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T -----------//------------ LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Nguy n H u M nh Khoa Lu t Tr ng H Kinh t qu c dân Pháp

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v. m tna. w w w e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM I>Qc l~p- Tlf do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRiNH KY THU~T CHUYEN NGANH PHVC HOI CHUC NANG (Ban himh kem thea Quyit djnh

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc Dành cho Ban T Ch c S th t : Ngày nh n: I. Chi ti t án NGÀY SÁNG T O VI T NAM 21 BI N I KHÍ H U M u n d thi 1. Tên án: H ng d n c ng ng ng i dân t c H Mông k thu t canh tác Nông Lâm k t h p b n v ng trên

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P131.doc

Microsoft Word - VID 10 - P131.doc N XIN THAM D NGÀY SÁNG T O VI T NAM 2010 BI N I KHÍ H U I. CHI TIÊT ÁN 1. Tên án: GI M THI U TÁC NG C A BI N I NGU N N C D A VÀO C NG NG. 2. a i m th c hi n án: C n Én Xã T n M huy n Ch M i t nh An Giang

Chi tiết hơn

Kangen Healing Power

Kangen Healing Power LE HUY PHONG Enagic Distributor ID: 1122099 Phone: (408) 421-9908 Email: lhpmusic@gmail.com Website: www.kangenwaterforyou Thay!"i ngu#n n$%c u&ng Thay!"i cu'c s&ng c(a chúng ta KI!M HÓA T!i sao n"#c Kangen

Chi tiết hơn

DJ HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TR11 NG D4J HOC QUOC TE CONG HOA xa HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip Ty do Hanh phüc S6: 41QD-DHQT Thành ph H. ChI Mi

DJ HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TR11 NG D4J HOC QUOC TE CONG HOA xa HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip Ty do Hanh phüc S6: 41QD-DHQT Thành ph H. ChI Mi DJ HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TR11 NG D4J HOC QUOC TE CONG HOA xa HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip Ty do Hanh phüc S6: 41QD-DHQT Thành ph H. ChI Minh, ngày 28 tháng 6 nãm 2019 QUYET DINTI V vic ban

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN THÔNG TIN Eastin Grand Hotel Saigon Khách s ạn Eastin Grand Sài Gòn n ằm v2 t r] t â m m đ i cya khu v}c qu ận Phú Nhu ận s ầm u ất giă a Trung tâm thành ph và sân bay qu c t T â n S n N h ất. T khách

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSS HQ Ten sco OiEM GHI CHU I 14510103 Le Due Th i~n An 44

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 44 THANH Do Mai.doc

Microsoft Word - 44 THANH Do Mai.doc MT S NGHIÊN CU V S PHN ÁNH GIÁ TR CÁ NHÂN THÔNG QUA VIC S DNG NGÔN NG - NHÌN T GÓC GIAO TIP GIAO VN HOÁ VIT NAM VÀ CÁC NC NÓI TING ANH MAI THANH PHAN VÂN QUYÊN ÀO THU TRANG B môn Vn hc - Giao tip Giao

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 06_TXQTTH10_Bai6_v doc

Microsoft Word - 06_TXQTTH10_Bai6_v doc BÀI 6 TÀI CHÍNH VỚI QUÁ TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH Hướng dẫn học Để học tốt bài này,sinh viên cần tham khả các phương pháp học sau: Học đúng lịch trình của môn học the tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ

Chi tiết hơn

TAP DoAN XANG DAu VIBT NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG CONG HOA xa HOI CUt) NGHiA VItT DQcl~p - T., do - H~Dh phuc NAM S6: 02 IPLXTG-QD-GD Ti~n Giang,

TAP DoAN XANG DAu VIBT NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG CONG HOA xa HOI CUt) NGHiA VItT DQcl~p - T., do - H~Dh phuc NAM S6: 02 IPLXTG-QD-GD Ti~n Giang, TAP DoAN XANG DAu VIBT NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG CONG HOA xa HOI CUt) NGHiA VItT DQcl~p - T., do - H~Dh phuc NAM S6: 02 IPLXTG-QD-GD Ti~n Giang, ngay 15 thang 01 ndm 2016 PETROLIMEX QUYET DJNH V/v

Chi tiết hơn

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtthang J nam 2019 VIv d~ nghi bao cao s6 lieu phuc vu

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Author : vanmau T? hình dáng và??c tính t?t??p c?a ng??i b?n thân nh?t Bài làm 1 Ai c?ng có m?t ng??i b?n thân thi?t?? có th? k? v?i nhau nhi?u

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và công việc của một chị công nhân vệ sinh đường phố

Tả hình dáng và công việc của một chị công nhân vệ sinh đường phố Tả hình dáng và công việc của một chị công nhân vệ sinh đường phố Author : vanmau T? hình dáng và công vi?c c?a m?t ch? công nhân v? sinh???ng ph? - Bài làm 1 Chi?u hôm nay, khi em?ang trên???ng?i h?c

Chi tiết hơn

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 âu) TT Nội ung âu hỏi Đáp án 1 Cá hoạt động đầu tư xây ựng hịu sự điều hỉnh ủ pháp luật nào ưới đây?. Pháp luật về xây

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Báo cáo tài chính riêng cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013 Thông tin v Công ty Quy t nh s 3448/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m 2004 3449/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NAB - BAN CAO BACH final

Microsoft Word - NAB - BAN CAO BACH final NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á (Giấy chứng nhận ĐKKD số 059027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 09 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 08 tháng 05 năm 2008) Tên

Chi tiết hơn

MUÏC LUÏC

MUÏC LUÏC Thông tin tư liệu Bình Thuận Tháng 09 năm 2018-1 - MỤC LỤC I. CHÍNH TRỊ - KINH TẾ... 3 BÍ THƯ TỈNH ỦY TỈNH BÌNH THUẬN KIỂM TRA KHO H60... 3 BÌNH THUẬN CHỈ ĐỊNH THẦU DỰ ÁN HƠN 222 TỶ ĐỒNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Chi tiết hơn

TØnh §iÖn Biªn

TØnh §iÖn Biªn TỈNH ĐIỆN BIÊN - Diện tích tự nhiên : 954.125,06 ha - Dân số năm 2015: 547.785 người - Mật độ dân cư: 57 người/km2 - Tổng SP NN trong nền KT (2015): 24,81% Điện Biên là tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10

Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô – Bài tập làm văn số 2 lớp 10 Kể lại một kỷ niệm sâu sắc nhất về gia đình, bạn bè, người thân, thầy cô - Bài tập làm văn số 2 lớp 10 Author : hanoi thân, thầy cô - Kể lại một kỉ niệm về mẹ Mẹ là gì? Nếu có ai hỏi tôi câu này chắc tôi

Chi tiết hơn

Georges Entienne Gauthier Và những nhạc phẩm của Phạm Duy

Georges Entienne Gauthier Và những nhạc phẩm của Phạm Duy Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/ Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi Mục Lục (Untitled) Mức Khởi Hành Khuôn Mặt Người Nghệ Sĩ Sự Hoàn Thiện Nói Tới Các Ảnh Hưởng Diễn

Chi tiết hơn

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN / TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQNG HOA xx HQI CUU NGHIA VI:t::T NAM Doc Hip - TO' do

Chi tiết hơn

Việt nam NhậP khẩu gỗ nguyên liệu Từ châu Phi

Việt nam NhậP khẩu gỗ nguyên liệu Từ châu Phi VIỆT NAM NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CHÂU PHI Cập nhật đên hết tháng 4 năm 2019 Hà Nội tháng 6 năm 2019 VIỆT NAM NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CHÂU PHI Cập nhật đến hết tháng 4 năm 2019 Tô Xuân Phúc (Forest

Chi tiết hơn

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên   vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên Email: pgddttuyan@phuyen.gov. vn Thời gian ký: 26.03.2019 16:19:10 +07:00 UBND HUyt TUY A PHO G GIAOD{)CvA DAoT~O s6:ollo CONG HOA xa HOJ

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm th Street SE - Calgary GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Ngày 21 Tháng 04, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm th Street SE - Calga GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 17 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY

Chi tiết hơn

Tả cánh đồng quê em văn 5

Tả cánh đồng quê em văn 5 Tả cánh đồng quê em văn 5 Bài làm 1 Quê hương tôi ngoài bãi đá bờ đê dòng sông bên lở bên bùi thì còn có cánh đồng lúa là thắng cảnh đẹp. có thể nó không được thế giới cũng như nhà nước công nhận nhưng

Chi tiết hơn

11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BA

11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BA 11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BAo T~O eo BAN DOl TlfNG THAM CIA VA cac THi; Tl)C D6i

Chi tiết hơn