Microsoft Word - Document3

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - Document3"

Bản ghi

1 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao * Tác hi ca ánh sáng thp * Tác hi ca hàn in * Tác hi nhà kính * Tác hi ca ting n Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) 1. Ngành, ngh, công vic tip xúc - Ngành thm dò a cht, ngành khai thác du khí, ngành khai thác khoáng sn có cha cht phóng x, ngành thu vn... - Trong công nghip: Nhà máy in nguyên t, lò phn ng nguyên t ht nhân, nhà máy tách ng v phóng x, nhà máy xi mng, nhà máy thu tinh, nhà máy bia, nhà máy giy, dùng cht phóng x o dy và t trng..., máy o khuyt tt xác nh cu trúc vt c nh g, st, bê tông, nhà máy nhit in. - Ngành hàng không, ca khu cng ng dng cht phóng x vào vic kim tra hàng hoá. - Ngành nông nghip: s dng cht phóng x bo qun ging, kích thích sinh trng cây trng, dit vi khun nm mc, bo qun thc phm. - Ngành y t: Dùng cht phóng x trong vic chn oán bnh, iu tr bnh, thm dò chc nng, sn xut thuc cha bnh... - Các vin nghiên cu: Vin Vt lí, vin nng lng nguyên t ht nhân, vin a cht khoáng sn... - Ngành quc phòng: Ch to v khí git ngi. - Trong thiên nhiên: Bc x mt tri, các vì sao, ám mây tích in nhng liu xut nh 0.2àsc/h. 2. Tính nguy hi m ca bc x thng gp - Bc x an - pha kh nng âm xuyên yu, tránh chiu trong khi làm vic v!i ngun h. - Bcx Bê-ta kh nng âm xuyên mnh tránh chiu trong khi làm vic v!i ngun h, phi che chn chiu ngoài bng vt liu nng (chì, st).

2 - Tia X có bn cht là sóng in t" nhng khác nhau v ngun gc sinh ra nó. - Bc x gam-ma là bc x in t" kh nng âm xuyên mnh rt nguy him, gây t#n th$ng cc b phi che chn b%ng tm chì. - Bc x N$-tron kh nng am xuyên cc mnh, rt nguy him phi che chn b%ng vt liu có cha nguyên t Hy-drô (n!c, pa-ra-phin). 3 - Liu gii hn - Tiêu chun Vit Nam nhân viên bc x 50 msv/nm, mt tun làm vic 40 gi, mt nm 2000 gi. - Tiêu chun quc t 20 msv/nm, du ch&ng 1msv/nm. 4 - ng xâm nhp và ào thi a - ng xâm nhp - 'ng n ung; - 'ng hô hp; - Hp th qua da. b - ng ào thi - Qua da, lông tóc m ng; - Qua ng hô hp; - Qua phân và n!c tiu. 5 - Tác hi n sc kho a - Tác hi cp tính - V tai nn l!n nhât là s c nhà máy in nguyên t Tréc - nô - bin (Liên xô c). - Trong chin tranh th gi!i ln th 2, M( ã th 2 qu bom nguyên t xung 2 thành ph Hi-rô-sima và Na-ga-sa-ki tiêu hu 2 thành ph này làm hàng vn ngi cht ngay ti ch và li hu qu mãi t!i sau này. - Nn nhân b nhi)m x sau vài gi biu hin: Nhc u kh&ng khip, chóng mt, bun nôn, nôn ma d di, nn nhân b *a chy, nhi)m c, ri lon in gii a n tru+ tim mch và cht. b - Tác hi mn tính - Mc dù tip xúc v!i liu thp nhng thi gian dài v,n có nguy c$ b nhi)m x.

3 - Gây t#n th$ng da, viêm thn mãn tính, viêm loét giác mc, làm c nhân mt, t#n th$ng các tuyn sinh dc, hu dit tinh trùng, làm rng tóc, teo ét da, gây nhi)m c thai nhi, làm bin #i gien di truyn. - Tip xúc liu d!i 100 rems gây bnh âm * làm t#n th$ng c$ quan to huyt, bch cu, tiu cu gim, tu x$ng b suy nng d,n n xut huyt, nhi)m trùng nng a nn nhân n hôn mê và cht. c - Tác hi gây bnh ác tính - Ngi b nhi)m x có nguy c$ ung th thng bì, ung th máu, ung th x$ng, ung th vú, ung th tuyn giáp, ung th ph#i, ung th d dày Bin pháp an toàn a - Quy nh chung - Cm b trí c$ s làm vic có ngun bc x gn khu dân c, nhà tr-, trng hc, công s v.v... C$ s phi t cui chiu gió, cui ngun n!c khu vc trên. - Phòng làm vic phi bo m tiêu chun v sinh v kích th!c, dy c&a t$ng, phi có h thng che chn ngun bc x. - Phi thu gom các cht thi có ngun phóng x (rn, l ng...) x lý theo úng quy phm an toàn bc x ion hoá (TCVN ). - Thng xuyên ty x n$i làm vic và các thit b. - Phi s dng y & trang b phòng h lao ng thích hp m!i c làm vic. - Nhân viên tip xúc v!i ngun bc x phi c tp hun v an toàn - v sinh lao ng và phi c cp chng ch*. - Ngi tip xúc ngun phóng xj phi c khám sc kho- nh kì 6 tháng mt ln vf phi có y - các xét nghim cn thit có liên quan n tác hi ngh nghip. - Phi t# chc kim tra, theo dõi liu chiu cá nhân liên tc nhm qun lý s liu chiu x cho t"ng nhân viên. - Phi có bin pháp qun lý nghiêm ngt các thit b có ngun phóng x, khi có du hiu bt thng phi báo v!i ngi có trách nhim hoc ng"ng hot ng ngay. - C$ s phi có i cp cu ti ch khi xy ra s c và phi c tp hun thng xuyên. b - Bin pháp k thut - Bung làm vic phi c che chn xung quanh b%ng tm chì, cao su chì; tng trát va ba-rít và phi có bin báo hiu theo quy nh c&a nhà n!c.

4 - Cn c vào tính nguy him ngun phóng x b trí các phòng làm vic thích hp theo t"ng khu vc mt. - Phi có h thng thông gió, lc sch bi, lc sch khí. - Phi có h thng cp n!c và thoát n!c m bo tiêu chun v sinh. - Có nhà tm riêng cho nhân viên tip xúc, có cht git vf t& ng qun áo bo h riêng, t& dán phoóc-mi - ca hn ch bi bám vào. - Các cht thi sau khi thu góp li phi khu vc riêng trong mt thi gian cho ngun phóng x bán phân rã ri a n n$i quy nh, xi mng hoá, chôn sâu xung lòng t (tính theo phân rá c&a mi cht). Thùng cha cht thi s$n màu vàng, gn nhãn phóng x phân bit, thùng phi kín. - Cht thi phóng x l ng, cht phóng x có chu kì bán rã ngn có th thu vào b cha trong mt thi gian nht nh ri tha* ra ngoài (tr!c khi thi ra ngoài kim tra hot phóng x). - Phóng x l ng có chu kì bán rã dài áp dng ph$ng pháp keo t lng trong (trao #i ion - hoá h$i), hoc a xi mng hoá hay bitum hoá. - V sinh an toàn vn chuyn: phi dùng các dng c ph$ng tin cha riêng b%ng vt liu không thm n!c, không cháy, không b n mòn. Liu xut ngoài bao bì không c vt quá tiêu chun gi!i hn cho phép. Kin hàng phóng không xp chung v!i cht d) cháy n#, õy hoá hoc cht n mòn, có bng ch* d,n. - Ngun phóng x h và kín cha dùng phi trong kho riêng, Liu xut ngoài kho không c vt 0.1 mrem/h. Kho phi có h thg thông gió thng xuyên, có s$ sp xp các chát phóng x. c - Bin pháp cá nhân - Ngi lao ng làm vic phi s dng trang b phòng h lao ng thích hp. Khi b phóng x dây vào qun áo v.v,,, phi ty x. - Ngi làm vic trong môi trng nhi)m bn không khí, bi v.v... phi mc qun áo bo h, tt chân, giy nh., gng tay, kính bo h, m, khn mt dùng mt ln và mc áo choàng bên ngoài, Phi d dng ph$ng tin bo v c$ quan hô háp trên. - Cm n ung, hút thuc, ùa nghich trong bung làm vic. Tr!c khi n và sau gi làm vic phi thay quàn áo, tm ra b%ng xà phòng sch s/. - Nhan viên làm vic phi s dng liu k cá nhân qun lí sc kho-. d - Tiêu chun sc kho Không nhn ngi làm vic có bnh sau: - Lng huyt sc t d!i 11g%; - Bch cu d!i 4000/mm 3 và trên 9000/mm 3 ;

5 - Hng cu d!i 3.5 triu (n) và d!i 4 triu (nam); - Lng limphô d!i 20% và trên 40%; - Tiu cu d!i 150 nghìn/mm 3 ; - Các loi bnh xut huyt; - Các bnh v thn kinh trung $ng và ngoi vi; - Các bnh ng tiêu hoá nh d dày, i tràng; - Các bnh mn tính c&a thn và ng tit liu; - Các bnh v tim mch,v ph#i; - Các bnh ni tit và chuyn hoá; - Các bnh mn tính c$ x$ng kh!p, ct sng v.v... - Viên tc mch máu, ri lon tun hoàn ngoi vi; - Viêm tai gia, viêm xoang; - Các bnh v mt: Thoái hoá màng tip hp, theo gai th, thoái hoá võng m, c nhãn mt, glocom. Các bnh mn tính ngoài da. - Hàng nm phi t# hc o kim môi trng lao ng và khám súc kho- chuyên khoa 6 tháng mt ln, nhng ngi b bnh phái c iu tr s!m. Tác hi ca in t trng t n s Radio a - Ngun thiên nhiên Trong thiên nhiên có bc x tn s Radio và cao tn, bc x này có khp tng khí quyn trên trái t. Mt tri, các vì sao phát ra bc x t nhiên tn s radio. b - Ngun nhân to - Các máy phát sóng: 0ng ten ài phát thanh, ài truyn hình, các h thng thông tin, liên lc, trm ra-a.

6 - Các máy có ngun bc x phát ra: máy thu hình, máy vi tính, in thoi di ng, lò t sóng cao tn, thit b ung nóng kim loi, hàn in, èn ng, èn sy khô, bn in, èn kh trùng, dây ti in cao th. - Tác hi n thn kinh trung $ng biu hin: nh hng tun hoàn não, gây nhc u, n ng& kém, gim ch$ng lc c$, tng tit m hôi, du ngón tay xanh tím d,n n c$ th suy nhc. - Tác hi n mt: làm c nhân mt, t#n th$ng giác mc. - Tác hi n h tim mch: tim p chm, huyt áp gim. - Tác hi n c$ quan to huyt làm bin #i sinh lý hng cu, bch cu. - Tác hi n c$ quan sinh dc: tip xúc liu cao nh hng n bung trng, tinh hoàn, làm gim tinh trùng. - Tip xúc liu cao: tng thân nhit, nh h$ng n chuyn hoá và cm giác ngoài da. - Che chn kín các l h#ng không bc x cao tn thoát ra ngoài b%ng l!i kim loi hoc tm kim loi c l. - Khu vc nguy him phi có bin báo. - Ngi tip xúc phi s dng trang b phòng h thích hp. - Hàng nm phi t# chc khám sc kho- nh kì và o môi trng. - Tp hun cho ngi lao ng bit tác hi c&a t" trng in h phòng ng"a. - Không tuyn dng và b trí lao ng n, ngi b bnh tim mch, bnh máu làm vic phi tip xúc v!i nng lng bc x cao. Tác hi ca bc x t ngoi - Ngun t nhiên: mt tri là ch& yu, bc x t ngoi có cng n rt mnh nu không có tng khí quyn ô-zôn bc x này có th tiêu hu sinh vt trên trái t. - Ngun nhân to: hàn in h quang, èn hu1nh quang, lò luyn kim, lò thu tinh, èn thu ngân cáo áp, èn dây tóc.

7 - Trong y t còn ng dng tit trùng, iu tr bnh còi x$ng v.v... Tác hi trên da: da b cháy nng, tng hc sc t (nh hng n thm m(), phn da h b sm, viêm da, da khô mt kh nng àn hi, tng nguy c$ phát trin các bnh ác tính ngoài da. - Tác hi mt: Viêm mi mt, viêm màng tip hp, viêm giác mc, c nhân mt, t#n th$ng võng mc. - Làm vic ngoài tri phi i nón, m vành rng, m lá là tt nht. - Mc qun áo bo h b%ng si bông, không nên mc màu th,m, không da h tip xúc v!i t ngoi, nên che mt b%ng khn bông trng, i gng tay. - Tip xúc v!i bc x t ngoi trong công nghip phi s dng kính bo h, che c mt l,n mt. - Ngn chn ngun bc x b%ng cách b trí hp lý ngun bc x t ngoi. - tng cng h thng qut thông gió. - Che chn ngun bc x lan truyn nh hng t!i xung quanh. - Không b trí ngi có tin s bnh ngoài da, bnh mt. - Hàng nm t# chc khám bnh ngh nghip cho i tng tip xúc. - T# chc tp hun cho ngi lao ng bit tác hi c&a bc x t ngoi. Tác hi ca tia hng ngoi - Ngun t nhiên: mt tri, các vì sao. Ngun nhân to: Lò luyn kim, úc kim loi, lò rèn, lò nu thu tinh, th#i thu tinh, hàn in, lò nung t các loi, ngn la, èn hu1nh quang, èn pha. - Bc x hng ngoài còn ng dng trong cha bnh. - Tác hi mt: làm c giác mc, viêm giác mc, c nhân mt, làm tng nhit thu dch và mng mt, gây h ng giác mc, làm khô mt.

8 - Tác hi trên da: Tip xúc v!i nng lng bc x cao gây t#n th$ng da, dãn mao mch, tng sc t, da ban, nng có th gây phù da, tng nhit da nh hng n quá trình thi nhit, gây cm giác au rát. - Tác hi khác: Gim kh nng mi)n dch, nh hng n s d,n truyn thn kinh, viêm mi hng, viêm xoang, nam gi!i tia hng ngoi còn làm gim lng tinh trùng. - 'iu kin vi khí hu không tt gây stress nhit. - Dùng tm nhôm nh2n bóng che ngun bc x khu vc làm vic. - Dùng h thng màn n!c chy che chn bc x. - Phi s dng trang b phòng h cá nhân thích hp nh: Mc qun áo b%ng si bông, eo tp d b%ng si pha nhôm, eo kính lc khi hàn, quan sát trong lò nóng chy dùng thêm kính hp th nhit. Không b trí ngi b t#n th$ng da và mt làm vic tip xúc v!i tia hng ngoi. - Hàng nm phi t# chc khám bnh ngh nghip cho các i tng tip xúc. - T# chc tp hun cho ngi lao ng bit tác hi ngh nghip c&a bc x hng ngoi. Tác hi ca nhit cao - Lò luyn kim, úc kim loi, lò nu thu tinh, th#i thu tinh, lò nung gch ngói, lò nung vôi, lò gm s, lò h$i, hàn in, ngi cu ho v.v... - Lao ng ngoài tri trong mùa nóng. - Ngi làm vic trong môi trng nóng d) xy ra tai nn lao ng và gim nng sut. - Ngi làm vic trong môi trng nóng cng v!i các yu t c hi nh h$i khí c, bi, ting n càng nguy gây nguy him. - Nhit môi trng cao gây ri lon iu hoà nhit c&a c$ th d,n n say nóng: c im c&a say nóng là da khô, st cao t ngt t!i C. Ngi lao ng ng m hôi thoát ra àm ìa làm c$ th mt n!c, mt mui, nn nhân khát n!c, mt m i, nhc u, chóng mt, bun nôn, nôn ma, gim trí nh!, chân tay b chut rút, nng có th hôn mê, t vong.

9 - Phi có màn che chn ngun phát nhit - Nhà xng cao, rng rãi, có nhiu ca thông thoáng, & qut thông gió. - Ngi lao ng phi eo kính bo h lao ng thích hp và mc qun áo cách nhit. - Mùa hè b trí gi làm vic phù hp, tránh gi cao im. - Có & n!c ung nh chè u en, chè gii nhit, n!c chanh á, ung thêm mui, tt nht là dùng ORESOL. - Không tuyn dng và b trí ngi có bnh tim mch, tit niu, thn kinh, viêm da, sm da, dãn mch, viêm loét giác mc và c nhân mt. - Ngi b say nóng phi cp cu ngay, a nn nhân ra n$i thoáng mát, chm lnh có th cho tm n!c mát, xoa bóp chân tay. Khi nhit gim 39 0 C phi ng"ng bin pháp làm lnh c$ th, cho ung n!c mát có mui, có ung ORESOL nu có. Nu cha t*nh a n c$ s cp cu. - Hun luyn cho ngi lao ng hiu bit v bin pháp an toàn trong lao ng nóng. Tác hi ca nhit th p - Nhà máy n!c á, nhà lnh, kho lnh, hm lnh, kho!p lnh thc phm, c$ s sn xut bia, ngi náh bt hi sn, th ln, ngi làm vic ngoài tri thi tit lnh phi ngâm mình d!i n!c. - Ngi tip xúc v!i nhit quá lnh c$ th b h nhit, nht là nhit phn lõi, mt kh nng bù tr" thân nhit có th b ri lon thn kinh trung $ng, l,n ln, hôn mê, h huyt áp, tim lon nhp, ri lon th dch có th d,n n t vong (cht rét). - Nhit thp gây au x$ng kh!p, viêm ph#i cp, viêm mi hng. - Mt s bnh mn tính phát trin nng lên nh: au d dày, viêm tc t3nh mch, hen ph qun, viêm ph qun mn. - Bnh ngoài da: Bnh c!c xut hin v trí da tip xúc lnh. Bnh tê cóng có th gây hu hoi t bào da. Bnh bt ngón tay, bàn chân b lnh, d ng toàn thân. - Ngi lao ng phi mc m, i m m, i giy m, i gng tay, dùng du xoa. - B trí gi làm vic thích hp.

10 - 0n y & cht m4, cht m chng lnh. - Phi có bung m thích hp ngi lao ng tr!c khi vào nhà lnh ngi ngh* phút (tránh tip xúc v!i s thay #i nhit t ngt d) gây tai bin mch máu náo) và ngc li khi làm vic xong cng phi ngi ngh* phòng m phút m!i c ra ngoài tri. - Không b trí ngi b bnh hen ph qun, viêm ph qun mn, bnh tim mch, bnh viêm tc t3nh mch, bnh thp kh!p, bnh c!c, bnh tê cóng, bnh d dày, viêm hng vào làm vic trong nhà lnh. - Nn nhân b nhi)m lnh phi a ra n$i m, & m, si m, nu ri lon nhp tim cho thuc tr tim. - Phi t# chc cho ngi lao ng hc tp v an toàn trong lao ng lnh. Tác hi ca m cao - Ngi làm vic trong dây chuyn ty nhum, git là, sn xu n!c á, kho ông lnh bo qun thc phm, c$ s ch bin thc phm, công ngh sn xut bia, sn xut n!c chm, mui n, kim tra cht lng phích n!c, ch bn in, m kim loi, ty ra kim loi, sn xut bt nh., ngi ph$i gch mc trong nhà kính v.v... - Làm vic trong hang hm; - Ngi làm vic ngoài tri ma, trên sông n!c; - Tiêu chun cho phép ti a 80%. - ' m cao to iu kin cho vi sinh vt, nm mc gây bnh phát trin mnh bám vào các ht bi l$ lng bay i truyn bnh nh: Các bnh viêm nhiêm ng hô hp trên, lao ph#i, bnh nm, bnh ngoài da... - ' m cao, nhit l!n gây ri lon iu hoà thân nhit làm cho c$ thê mt m i, khó chu, có nguy c$ b say nóng, mt s bnh mn tính tng lên nh các bnh ng hô hp, bnh tim mch. - ' m cao, nhit thp làm cho c$ th rét but, mt thân hit gây cm lnh, có th a n cht rét, hen suy)n, thp kh!p, viêm loét d dày, hành tá tràng, viêm dây thn kinh to, viêm mi xut tit, viêm hng, viêm tc t3nh mch, viêm ph#i. - ' m h$i cao, h$i khí c không thoát ra ngoài c nh khí CO, Cl 2, SO 2, HF d) gây nhi)m c. - Nhà xng phi cao ráo, thông thoáng, có h thng thông gió tt.

11 - Mùa ông óng ca kín có máy hút m. - Qun áo, trang b phòng h lao ng thng xuyên git sch b%ng xà phòng ph$i ngoài tri nng hoc là khô tr!c khi s dng. - Không tuyn dng và b trí ngi b bnh mn tính nh hen, thn kinh, bnh ph#i, bnh ngoài da. - Hàng nm phi o môi trng và khám sc kho- nh kì cho ngi lao ng. Tác hi ca ánh sáng th p - Thiu ánh sáng t nhiên, thiu ánh sáng chung, thiu ánh sáng cc b, sn xut các chi tit nh bé, công vic òi h i chính xác cao, ngi làm vic trong hm lò... - ánh sáng thp gây bnh cn th, bnh không cha c, ngi có tu#i lão th tng lên. - Mt phi tng iu tit, gây cng th5ng, c$ th mt m i, chc nng thn kinh trung $ng b suy gim, ngi lao ng u oi, n ng& kém, gim trí nh!, gim sc chú ý trong lao ng. Tính tình thay #i d) cáu gt, lo âu trm cm, huyt áp tng hoc gim, ri lon d,n tuyn in tim, in não mt #n nh, viêm loét d dày, hành tá trang, có th b suy nhc, sút cân. - Ngi lao ng gim kh nng làm vic, thao tác mt chính xác, nng sut và cht lng sn phm kém, có nguy c$ mt an toàn, b tai nn lao ng. - Nhà xng phi thit k m bo h s ánh sáng t nhiên theo tiêu chun quy nh. - 'èn chiu sáng phi có chao, có & ánh sáng chung và ánh sáng cc b, nên dùng bóng èn day tóc, b trí èn chiu sáng phi m bo úng qui nh chiu sáng. - Gia ca làm vic b trí cho ngi lao ng tp th dc n$i thông thoáng có nhiu cây xanh, bn hoa, cây cnh. - Không b trí ngi có tt khúc x làm vic n$i thiu ánh sáng. - Hàng nm phi t# chc o ánh sáng, khám mt cho ngi tip xúc ánh sáng thiu. - T# chc cho ngi lao ng hc tp hiu bit tác hi c&a ánh sáng thp.

12 Tác hi ca hàn in c hi - Hàn in phát ra tia la in làm nóng chy que hàn và vt liu hàn phát ra tia hng ngoi, tia cc tím và nhit cao và nhit cao (t!i C) sinh ra các h$i khí: CO, SO 2, NO x,... tong khói có cha ô-xít kim loi Mn, Zn, Pb, Ni, và bi si-lí. - Ngi lao ng hít hoc nut phi khói hàn có cha ô-xít kim loi, các cht c ng li ph nang ph#i gây ung th. - Các ht mn c&a khói hàn làm khô hng, nga hng d,n n khó th, tc ngc, ho có m. - Các ô-xít kim loi gây st gi là "st kim loi'. - Tip xúc lâu dài, nông cao có nguy c$ b bnh bi ph#i si-líc, bnh bi ph#i st, bnh nhi)m c man-gan, nhi)m c Ni-ken, bnh do tia bc x, nhi)m c khí CO. - Nhit cao gây say nóng. Tia la in kích thích bnh sm da ngh nghip. - Nhà xng phi thông thoáng, có h thng x lý h$i khói hàn phù hp v!i v trí làm vic c&a ngi làm vic. - Các máy hàn cách xa nhau 3-4 mét. - Ngi lao ng phi làm vic trong iu kin kín nh: Trong boong tàu, hm tàu, xà lan, téc xng, ni h$i cn s dng bình d4ng khí hoc mt n lc c. - Ngi th hàn phi eo kính hanf phòng tia bc x, eo khu trang có b lc khí, lc bi thích hp. - Th hàn c hc tp v bin pháp an toàn ngh hàn. - Không tuyn dng và b trí ngi có các bnh ph#i mn tinh, hen, các bnh mt và bnh sm da... - Hàng nm phi khám bnh ngh nghip cho ngi lao ng, chp X quang ph#i, xét nghim sinh hoá tìm c cht. - Mi nm o môi trng lao ng mt ln. Tác hi nhà kính 1 - Hiu ng nhà kính

13 - Mt tri là ngun bc x., bc x mt tri là bc x sóng ngn, nó xuyên qua các tng khí quyn, mái nhà kính xung mt sàn nhà, còn bc x nhit t" mt sàn nhà phn x vào v tr là bc x sóng dài, nó không có kh nng xuyên qua l!p khí CO 2, h$i n!c và tm kính trong nhà, làm cho nhit không khí trong nhà kính nóng lên. Hin tng này gi là "hiu ng nhà kính", Kt qu nghiên cu c&a bác s3 Nguy)n 'c 'ãn (1995) ti các nhà kính ph$i gch hà Ni cho thy: Nhit ngoài tri 30 0 C thì nhit trong nhà kính lên t!i C, m c&a không khí ngoài tri ,0% thì m trong nhà kính ,0%, tc gió 0.72m/giây. Nh vy nhit và m trong nhà kính h$n h5n ngoài tri (P<0.05). 2 - Tác hi ngh nghip - Ngi lao ng làm vic trong nhà kính nhng ngày thi tit nóng có nhiu nguy c$ b say nóng (xem bài tác hi c&a nhit cao). - Theo s liu iu tra nghiên cu c&a bác s3 Nguy)n 'c 'ãn (1995) ti 4 c$ s sn xut gch trong nhà kính t l s ngi b say nóng phi n y t cp cu 16%. Các bnh mãn tính tng lên: Tim mch, thp kh!p, ngoài da, v.v... - Nhà kính phi làm cao, mái nhà chng diêm, xung quanh nhà phi m bo thông thoáng. - Có y & h thng qut thông gió t theo mt chiu th#i gió t" 'ông sang Tây. - Trên ng i li phi che chn b%ng vt liu cách nhit chng bc x nhit. Thc hin c các gii pháp trên s/ gim c t" C, m xung t" 3-5%, tng c tc gió (tài liu nghiên cu c&a Bác s3 'ãn). - Có & n!c ung, n!c gii khát, n!c tm cho ngi lao ng. - Ngi b say nóng phi a ra ngay n$i thoáng mát, ci qun áo bo h lao ng, chm n!c á trên trán, gáy, gan bàn chân. - Cho ung & n!c chè á, chanh á, nh! pha thêm ít mui n. Tt nht cho ung ORESOL 1 gói pha 1 lít n!c. Nng a n bnh viênj gn nht. Tác hi ca ting n - T nhiên: Sm sét. - Ngun nhân to: Xe tng, ting n# c&a bom n, ng c$ phn lc, búa máy, máy p l!n, gõ r* trong boong tàu, gò kim loi, tán ri vê, ca máy, chy ng c$ cong sut l!n, lò rèn, máy cán kim loi, giao thông, qut ng c$, máy phát in, dt thoi.

14 2 - tác hi n sc kho - Ting n cao gây ic. n!c ta ã phát hin 812 ngi b bnh ic ngh nghip. bnh ic ngh nghip c bo him xã hi, ic ngh nghip không cha c. - Ting n cao có th tác ng n tn cùng thn kinh duy trì thng b%ng tin ình. - Ting n cao làm nhc u, bnh mn tính tng lên, kém n, thiu máu, bch cu a nhân ái toan gim. - Ting n nh hng n sinh hot cuc sng con ngi và xã hi. - ting n gây ù tai, nh hng tim mch, làm x$ cng thành mch, c$ th mt m i d) gây tai nn lao ng, tip xúc lâu có nguy c$ nh hng n tâm thn, thn kinh. - Nhà xng phi t cách xa khu dân c, vn phòng làm vic c&a c$ s, nhà xng có nhiu ca, tng che chn vt liu xp tránh cng hng. Nu sát nhà xng khác... phi che kín b%ng cht xp. - Các thit b máy móc thng xuyên tra du m4, thay bi, thay trc quay; Lý tng nht là t ng hoá trong sn xut. - Ngi lao ng phi s dng trang b bt tai, nút tai chng n thích hp. - Gim gi tip xúc, gia ca ngh* gii lao ra khu vc yên t3nh... - Hàng nm phi khám nh kì, o ic phát hin s!m bnh ic ngh nghip. - Ngi lao ng phi c hc tp v bin pháp v sinh an toàn. - Không tuyn dng ngi b t#n th$ng thính giác, bnh suy nhc thn kinh, bnh tim mch...

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê Author : Ngân Bình Lê Minh Khuê thuộc thế hệ nhà văn trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Những tác phẩm đầu tay của chị ra mắt

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd

DS_CTSQ_ATMui_2015.indd Mắt đỏ Thảo Nguyên Đoa đưa tay lên kéo chiếc màn ngăn giữa căn bếp nhỏ với chiếc giường ngủ mỗi đêm của nàng rồi đặt lưng lên những mảnh tre thưa, đã được trải lên manh chiếu ngắn. Đó là giang sơn của

Chi tiết hơn

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n

Kỹ thuật nuôi lươn Kỹ thuật nuôi lươn Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn Kỹ thuật nuôi lươn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình n Bởi: Nguyễn Lân Hùng Chỗ nuôi Trong cuốn (NXB nông nghiệp, 1992) chúng tôi đưa ra qui trình nuôi trong bể có đất. Mô hình đó giống với điều kiện tự nhiên. Nhưng tới nay, cách nuôi đó chỉ thích hợp với

Chi tiết hơn

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ

Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độ Phỏng Vấn Một Trung Đội Trưởng Nghĩa Quân Cao Bá Tuấn ghi LTS: Với nội dung bài này, chúng tôi chủ động không tìm hiểu tác giả; bởi chúng tôi nghĩ, độc giả sẽ nhận ra tâm tình của mình y như hầu hết ý

Chi tiết hơn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn Xe t?i??u kéo Daewoo Novus 1 / 7 ??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá??u kéo daewoo 2018 2019?ánh giá: Ch?a có?ánh giá Giá H?i v? s?n ph?m này Nhà s?n

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

mộng ngọc 2

mộng ngọc 2 PHẦN BA Bỗng dưng thật yên ắng, Lam Phương rúc vào cái vỏ của cô, cô đang học thi, thỉnh thoảng mới đi tìm Phú Quang hỏi anh những chỗ khó hiểu. Phú Quang vừa đỡ phiền phức vừa không bận tâm. Nhưng chiều

Chi tiết hơn

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ

Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ Đi xe đò, đi xe ôm Tiểu Tử 11.12.2005 Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng

Chi tiết hơn

Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là

Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là Tài liệu sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Điều dưỡng BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH I. ĐỊNH NGHĨA: Nhiễm trùng sơ sinh (NTSS) là các bệnh nhiễm trùng xảy ra từ lúc mới sinh đến 28

Chi tiết hơn

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 17 : Chương 17

Tải truyện Nàng Không Là Góa Phụ | Chương 17 : Chương 17 Nàng Không Là Góa Phụ Chương 17 : Chương 17 Chiếc dương cầm trong phòng khách đã 10 năm nay không ai đàn, nhưng âm thanh vẫn còn hay. Sau bữa ăn tối, anh yêu cầu nàng đàn, nàng không có ý kiến gì, ngồi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha

Microsoft Word - mua xuan ve muon- Tran Dan Ha Mưa Xuân Về Muộn Truyện Ngắn Trần Đan Hà Lâm trở về quê sau một biến động của đất nước, một khúc quanh lịch sử đã trôi qua, nhưng thảm cảnh chiến tranh vẫn còn ám ảnh. Từ những ngày triệt thoái cao nguyên,

Chi tiết hơn

{[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} THÚ RƯNG

{[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} THÚ RƯNG {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} THÚ RƯNG Bìa và minh họa: THÚY DUNG Thiên Lương THÚ RƯNG (In lần thứ 4) NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỎNG {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} LỜI GIỚI THIỆU Sau hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

Phần 1

Phần 1 Phần 7 Chương 19 Xa Lạ Bắc Vũ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là ánh đèn trong phòng không ngừng lay động. Cả người cô đều đau đớn. Cô giống như người bị say sóng, đầu váng mắt hoa,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 TÂM ĐIỂM CỦA THIỀN ĐỊNH Tương truyền rằng ngay sau khi rời gốc bồ đề, ra đi lúc mới vừa thành Phật, Ðức thế tôn đã gặp trên đường một du sĩ ngoại giáo. Bị cuốn hút bởi phong thái siêu phàm cùng

Chi tiết hơn

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n

Tác Giả: Tuyết Nhung NGƯỜI ẤY LÀM SAO QUÊN PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài n PHẦN VI Ôm bó hoa hồng còn ngậm sương đêm trong tay, lòng Hạnh Nguyên gợi lên bao câu hỏi mà cô không tài nào trả lời được. Từ hôm nhận được bó hoa của bác tài xế nói là của chủ gởi tặng đến nay hơn mười

Chi tiết hơn

QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa

QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa QUY TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHOAN ĐCCT (Ban hành theo QĐ số 292 /QĐ-QLKT ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và Địa kỹ thuật) Phần I: Quy định chung CHƯƠNG I: NHỮNG QUY

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN V Không hiểu sao Nghi Xuân lại tìm đến đây, cô ngập ngừng rồi đưa tay bấm chuông. Người mở cửa là Đoàn Hùng, anh không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Nghi Xuân: Hôm nay em không đi học à? Em được nghĩ.

Chi tiết hơn

36

36 36 Em có phải là chiều thu êm ái Để lòng ta vuơng vấn mỗi chiều Vắng em lòng chạnh cô liêu Ôi xiêm áo và nồng hương tóc rối. Buổi hôm ấy, chiều chưa sụp tối Mà trăng vàng đã tỏa đầu non Xa xa mầu hạ héo

Chi tiết hơn

Kangen Healing Power

Kangen Healing Power LE HUY PHONG Enagic Distributor ID: 1122099 Phone: (408) 421-9908 Email: lhpmusic@gmail.com Website: www.kangenwaterforyou Thay!"i ngu#n n$%c u&ng Thay!"i cu'c s&ng c(a chúng ta KI!M HÓA T!i sao n"#c Kangen

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P223_Cover_VN.doc

Microsoft Word - P223_Cover_VN.doc PhÇn II Giai o¹n 2-3: Nghiªn Cøu Kh Thi Dù n u Tiªn cho L u Vùc S«ng Kone CH NG 12 D ÁN H CH A N C A M C ÍCH NH BÌNH 12.1 Gi i thi u C n c vào Nghiên c u kh thi Giai o n 2-2 thi t l p Quy ho ch T ng th

Chi tiết hơn

Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc

Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc Con Đường Giải Thoát Thích Nhất Hạnh Mục Lục Chương 01: An Trú Trong Hiện Tại Chương 02: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở Chương 03: Ôm Ấp và Chăm Sóc Thân Thể Chương 04: Câu Hỏi Và Trả Lời Chương 05: Quán

Chi tiết hơn

 Phần 3 Lam Huyên vui chân trên phố, trời chiều hôm nay trong xanh và phố phường dường như đông đúc hơn. Được một đoạn đường ngắn, Huyên nhận ra bên kia đường, Văn ngồi trên xe, môi thấp thoáng nụ cười.

Chi tiết hơn

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em ở mà em đã có dịp quan sát kĩ. Hè vừa qua, em được mẹ cho về thăm quê ngoại ở Thạch Thất, Sơn Tây.

Chi tiết hơn

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt?

Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? Anh nói: - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? Từ Mỹ về Rừng Thăm Bạn Lâm Chương Lúc mới đến, tôi hỏi: - Đào hố để làm gì? - Bắt khỉ. Tôi ngạc nhiên: - Bắt khỉ? - Ừ, bắt khỉ. - Để ăn thịt? - Khỉ ốm, chỉ có da bọc xương. Thịt khỉ lại tanh, không ai

Chi tiết hơn

 Phần 3 Anh và Huân rời quán. Người nào về nhà người nấy. Vừa bước vào phòng khách anh đã nghe chuông reo từng hồi. Anh vội đi nhanh tới cầm máy. - Alô! Bên đầu dây kia là giọng Mai Trân: - Alô, có phải

Chi tiết hơn

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1

GVHD: NGUYỄN THỊ HIỀN CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN CÁ Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 Luận văn Các phương pháp bảo quản cá 1 MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU... 3 1. Chất dinh dưỡng trong cá... 3 1.1 Nước... 3 1.2 Protein... 3 1.3 Mỡ... 3 1.4 Vitamin... 3 1.5 Khoáng chất... 3 2. Lợi ích của việc sử

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Made In VietNam - Tieu T?

Microsoft Word - Made In VietNam - Tieu T? Made In VietNam Tiểu Tử Lẽ ra bữa nay bác sĩ Lê không nhận bịnh nhân vì là ngày nghỉ trong tuần của ông. Nhưng hôm qua, trong điện thoại, nghe giọng cầu khẩn của người bịnh ông không nỡ từ chối. Người

Chi tiết hơn

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l

Tiêu Kim Thủy TIẾP BỘI I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì l I Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì lẽ cha con bất đồng ý kiến. Nay nghe ông bịnh nặng chị về thăm. Khi vào sân

Chi tiết hơn

Tứ Hành Xung

Tứ Hành Xung Huỳnh Ngọc Nga Nhân vật: - Vĩnh Tiến, chủ gia đình, 52 tuổi - Thu Cúc, vợ Vĩnh Tiến, 46 tuổi - Thu Hồng, con gái của Vĩnh Tiến và Thu Cúc, 18 tuổi Cảnh phòng khách nhà vợ chồng Vĩnh Tiến, bình thuờng như

Chi tiết hơn

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy

LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại :   Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuy LỜI NÓI ĐẦU Ebook miễn phí tại : www.sachvui.com Khi tình yêu đồng nghĩa với đau khổ, nghĩa là bạn đang yêu mù quáng. Khi phần lớn những cuộc trò chuyện của bạn với người thân, bạn bè đều xoay quanh anh

Chi tiết hơn

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse

VIETNAM ATTRACTS RECORD LEVEL OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - Asia Pulse Ngôn Đạo TuệChương Nói là là một phương tiện truyền thông đặc biệt diễn đạt bằng âm thanh chỉ có con người mới có. Các loài động vật khác cũng có phương tiện diễn đạt bằng âm thanh nhưng rất hạn chế trong

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 3 Xóm Bình Khang từ đó không còn biến động, mọi người không còn nghe tiếng cô Ba Phượng nửa đêm ngồi xoã tóc hát điệu Nam Ai hay xuống sáu câu vọng cổ nghe thật ai oán đau thương. Còn ở gánh hát Long

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 4 Xe vừa đừng lại, Hồng Ngân kêu lên: - Nhà anh giàu thật! Không yêu anh em cũng muốn... yêu rồi đó. Đỗ Thái nhún vai: - Ba mẹ anh giàu chứ không phải là anh giàu. - Thì của cha mẹ cũng là của con

Chi tiết hơn

 Chương 13 Lễ mừng thọ của ông nội được diễn ra đúng ngày sinh Âm lịch. Ngoài con cháu, khách mời toàn là bè bạn cũ và những mối quan hệ làm ăn. Bà Liên từ sáng đã hối cô xuống nhà sớm để xem còn có gì

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

No tile

No tile Phần 10 Trời se se lạnh, cả nhà Diễm My đang quay quần bên bàn ăn sáng thì một hồi chuông dài gọi cửa vang lên: - Để con mở cho! Thấy mẹ dợm đi, Gia Huy đứng lên giành phần. Cửa vừa mở, Lan Trinh ở bên

Chi tiết hơn

J

J J. KRISHNAMURTI BÀN VỀ SỐNG VÀ CHẾT On living and Dying Lời dịch: Ông Không [www.jkrishnamurtiongkhong.com] Tháng 3-2009 2 3 C hết phải là cái gì đó lạ thường, giống như sống. Đau khổ, phiền muộn, buồn

Chi tiết hơn

MỘT CÁCH NHÌN VỀ MƯỜI BA NĂM VĂN CHƯƠNG VIỆT NGOÀI NƯỚC ( ) (*) Bùi Vĩnh Phúc Có hay không một dòng văn học Việt ngoài nước? Bài nhận định dướ

MỘT CÁCH NHÌN VỀ MƯỜI BA NĂM VĂN CHƯƠNG VIỆT NGOÀI NƯỚC ( ) (*) Bùi Vĩnh Phúc Có hay không một dòng văn học Việt ngoài nước? Bài nhận định dướ MỘT CÁCH NHÌN VỀ MƯỜI BA NĂM VĂN CHƯƠNG VIỆT NGOÀI NƯỚC (1975 1988) (*) Bùi Vĩnh Phúc Có hay không một dòng văn học Việt ngoài nước? Bài nhận định dưới đây là một trả lời cho câu hỏi ấy. Nó đã được những

Chi tiết hơn

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v

Tác Giả: Hoàng Thu Dung MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong v Phần I Thùy Dương đứng một mình trên bãi cát, đưa mắt nhìn xa ra chân trời. Mặt biển xanh ngăn ngắt, trong veo đến ngây ngất. Nước tràn lên vuốt ve bờ cát rồi lại lùi ra biển. Thùy Dương tháo giày để trên

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY

BUU SON KY ` H U ONG -D AI. PHONG THAN `ˆ U (N OC MAT ME. HIÈN) ˆ T AI BAN Yˆ eu C`au ˆ Phoˆ Bien ˆ Rong ˆ. Rãi In Lai. Theo An ˆ Ban 2011 BUU SON KY U D AI. PH THAN U (N OC MAT ME. HIÈN) T AI BAN Y eu C`au Pho Bien Rong. Rãi In Lai. Theo An Ban 2011 U D anh may lại: H `ong Lan Tr`ınh bày: H `ong Lan & Tan Hung X ep chũ: H&L TypeSetter D ong tạp: H&L

Chi tiết hơn

1

1 1 {[[W+bz0FkV43GmRt7u4DpvuYxd]]} Tài liệu Dạy học Vật lí 6 đã được Hội đồng bộ môn Vật lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh thẩm định. Một số hình ảnh minh hoạ trong sách được sử dụng từ nguồn

Chi tiết hơn

07_NN_B07_LDA_ChienDichHanhQuanTamGiacSat

07_NN_B07_LDA_ChienDichHanhQuanTamGiacSat NN Lê Đình An (Tiếp theo bài Dòng sông oan nghiệt Chiến dịch Cedar Falls là chiến dịch quân sự từ ngày 8 tháng 1 đến 16 tháng 1 năm 1967 trong Chiến tranh Việt Nam do Quân đội Mỹ và Quân Lực Việt Nam Cộng

Chi tiết hơn

Tùng, Một Chỗ Ngồi Dưới Chân Cầu Thang _ (Nguyễn Vĩnh Nguyên) (Tạp ghi)

Tùng, Một Chỗ Ngồi Dưới Chân Cầu Thang _ (Nguyễn Vĩnh Nguyên) (Tạp ghi) TÙNG, MỘT CHỖ NGỒI DƯỚI CHÂN CẦU THANG SGTT Xuân 2013 - Tùng có một không gian chính, nhiều người biết. Và một góc phụ khiêm cung nằm khuất phía sau quầy phục vụ, ít ai ngồi. Không biết ngày trước thì

Chi tiết hơn

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh.

Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi Nguyễn Lê Hồng Hưng Quê hương của Trúc Thanh nằm nép mình cuối dãy Trường Sơn. Nơi đó có núi, rừng, ruộng, rẫy và biển xanh. Thanh chưa bao giờ đặt chưn xuống miệt đồng bằng.

Chi tiết hơn

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong

Cướp Biển và Trại Pulau Bidong Tràm Cà Mau Vào chuyện: Trên một đảo nhỏ nằm giữa biên giới Việt Nam, Cao Miên và Thái Lan, không biết thuộc địa phận nước nào, có một gia đình bốn người vui sống êm đềm. Ba cha con là người địa phương,

Chi tiết hơn

CẨM NANG LÀM VƯỜN RAU TẠI NHÀ Cho người mới bắt đầu Lời mở đầu Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của mọi

CẨM NANG LÀM VƯỜN RAU TẠI NHÀ Cho người mới bắt đầu Lời mở đầu Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của mọi CẨM NANG LÀM VƯỜN RAU TẠI NHÀ Cho người mới bắt đầu Lời mở đầu Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của mọi gia đình, đặc biệt là các bà nội trợ. Chắc hẳn mỗi

Chi tiết hơn

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN (Ban hành kèm theo QĐ 243 và 873/QĐ-SYT, Thông tư 37 Bộ Y tế) STT MA_DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ T

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN (Ban hành kèm theo QĐ 243 và 873/QĐ-SYT, Thông tư 37 Bộ Y tế) STT MA_DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ T BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦY NGUYÊN (Ban hành kèm theo QĐ 243 và 873/QĐ-SYT, Thông tư 37 Bộ Y tế) 1 01.0002.1778 Ghi điện tim cấp cứu tại giường 37.3F00.1778 35,000 243/QĐ-SYT 2

Chi tiết hơn

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó

Pha Lê vừa đi lên phòng , cô bắt gặp Ngọc Bạch  đang đứng nơi góc hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó PHẦN VII Nghi Xuân quẹo phải, rẽ trái rồi lại quẹo phải, cô đi vòng vo như thế đến mỏi nhừ cả chân. Nép vào một góc, cô nín thở. Cái đuôi theo sau cô không còn bám theo nữa. Cởi cái áo đen khoác ngoài

Chi tiết hơn

 Phần 10 Nguyên khẽ bước đến bên vợ, khẽ khoác chiếc áo vào bờ vai Hảo, nỗi xúc động trong anh chợt dâng đầy khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi mi mắt vợ. Ánh cúi xuống thật thấp bên vai

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

Document

Document Phần 3 Chương 9 Chú Mèo Nhỏ Dường như con tim bị điều gì đó khẽ chạm vào. Rớt nửa nhịp. Tạ Liễu Liễu cúi người xuống, nhẹ nhàng che lỗ tai lại. Hình như nơi đó có một cảm giác rất ngột ngạt, mỗi một cái

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN I Buổi sáng Mẫn Nhu lái chiếc X02 xanh đậm còn mới tinh của mình đến công ty thật sớm. Hôm nay có một hợp dồng quan trọng với công ty Thành Phát. Một công ty nổi tiếng nhất nhì thành phố trong lĩnh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 25-AI CA.docx

Microsoft Word - 25-AI CA.docx 1 Thành Hoang Phế (Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ) 1 Kìa thành phố một thời đông người nhộn nhịp, Nay thưa người đơn chiếc đìu hiu! Kìa nàng vốn đại đô các nước, Giờ trở thành góa phụ cô đơn! Kìa nàng vốn nữ hoàng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - chantinh09.doc

Microsoft Word - chantinh09.doc CHƯƠNG IX Đoàn người đi vào khu nghĩa trang thành hàng dài. Bà Tú đi phía sau mấy người con trai, hai bên có người dìu đi. Sau mấy ngày lo đám, bà thật sự ngã quỵ, đã ngất đi mấy lần. Bà Tuyết thì có vẻ

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v. m tna. w w w e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM I>Qc l~p- Tlf do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRiNH KY THU~T CHUYEN NGANH PHVC HOI CHUC NANG (Ban himh kem thea Quyit djnh

Chi tiết hơn

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Bởi: Đại học Tôn Đức Thắng Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó chuyên t

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Bởi: Đại học Tôn Đức Thắng Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó chuyên t Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh Bởi: Đại học Tôn Đức Thắng Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó chuyên thương Nguyên tắc băng - Băng kín vết thương, không bỏ sót vết thương, cần kiểm tra kỹ vết

Chi tiết hơn

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4

chulangnghiem.com Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Kinh Đại Phật Đảnh Cứu Cánh Kiên Cố Và Mật Nhân Của Như Lai Về Chư Bồ-Tát Vạn Hạnh Để Tu Chứng Liễu Nghĩa (Kinh Lăng Nghiêm) Quyển 4 Lúc bấy giờ Tôn giả Phú-lâu-na-di-đa-la-ni Tử đang ở giữa đại chúng,

Chi tiết hơn

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 TẠI SAO PHẢI THIỀN ĐỊNH Từ những người sơ cơ cho đến cả những thiền sinh thâm niên vẫn thường có một câu hỏi cho chính mình về lý tưởng của đời sống thiền định, hay nói rõ hơn là hầu hết vẫn chưa

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

y häc cæ truyÒn

y häc cæ truyÒn TT VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN DANH MỤC KỸ THUẬT 1 2 PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 3 A B C D A. KỸ THUẬT CHUNG 1. Mai hoa châm x x x x 2. Hào châm x x x x 3. Mãng châm x x x 4. NhÜ ch m x x x x 5. Điện châm x x x x 6.

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NGH? T?M TANG XUA ? QUÊ TA

Microsoft Word - NGH? T?M TANG XUA ? QUÊ TA Nghề Tằm Tang Xưa Ở Quê Ta Hồ Phi Trong một bữa cơm, có món Khổ Qua trộn tôm ăn với bánh tráng, người bạn trẻ hỏi: - Hồi xưa ở Việt Nam, cháu nhớ có ăn cái gì vàng vàng như con sâu bằng đầu chiếc đũa cũng

Chi tiết hơn

-

- PHẦN MỘT - Thôi đi, anh đừng kể nữa! Hạnh Nguyên cười ngặt nghẽo, tiếng cười trong như pha lê, hồn nhiên vô tư. Kiến Trung vờ như không nghe, kể tiếp: - Rồi em biết không, bé Bi nói Hạnh Nguyên vừa cười

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHẦN 5 Ngày Sinh nhật của Hằng Thơ đã đến. Cửa hàng điện thoại ngày hôm nay cũng đóng cửa. Hình như bà Thẩm Hằng muốn gạt bỏ mọi việc để dốc tâm vào việc tổ chức sinh nhật cho con gái mình. Buổi tiệc có

Chi tiết hơn

Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Author : Kẹo ngọt Phân tích nhân vật Ông Sáu trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng - Bài làm 1 Tác phẩm Chiếc Lược

Chi tiết hơn

Bao giờ em trở lại

Bao giờ em trở lại PHẦN MƯỜI Rừng về đêm thật lạnh, gió thổi cành lá xào xạc. Tiếng dế rồi tiếng côn trùng và tiếng của loài thú đi ăn đêm. Thúy An nằm cạnh Đông Quân. Những cảm xúc và khao khát thuở nào bây giờ chìm lắng,

Chi tiết hơn

Văn miêu tả lớp 3- Em hãy miêu tả về quê hương của em

Văn miêu tả lớp 3- Em hãy miêu tả về quê hương của em Văn miêu tả lớp 3- Em hãy miêu tả về quê hương của em Author : vanmau Văn miêu tả lớp 3- Em hãy miêu tả về quê hương của em Hướng dẫn Đề bài: Em hãy miêu tả về quê hương của em Bài làm 1: Sông nước, miệt

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ÔN VĂN HUY NGHIÊN CỨU SỰ ỔN ĐỊNH CỦA BỜ SÔNG THẠCH HÃN QUẢNG TRỊ VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy Mã số : 60.58.40 TÓM TẮT LUẬN

Chi tiết hơn

hanhtrinhdenUC_2917JUN05

hanhtrinhdenUC_2917JUN05 Hồi ký Chủ đề: Vượt Biển Tác giả: Phương Thảo Nguyễn Kim Thơm Cuộc hành trình đến đất ÚC (Thi viết về đề tài người Việt trên đất Úc. Do Báo SAIGON TIMES Tổ chức. Bài dự thi số 44. Melbourne VIC. Đăng ngày

Chi tiết hơn