Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - VID 10 - P95.doc"

Bản ghi

1 Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin án: ti 3 xã Du dng, D Nu, Hng Hóa, Huyn Tam Nông, tnh Phú Th 3. a ch liên h ca c quan/t chc tác gi án: Tên ca c quan/t chc: Trung tâm Tài nguyên t và Môi trng, Hi Khoa hc t Vit nam a ch: 61, Hàng Chui, Qun Hai Bà Trung, Thành ph Hà Ni in thoi: Fax: Tên ngi chu trách nhim chính v án: PGS.TS. ào Châu Thu Chc v: Giám c trung tâm Tài nguyên t và Môi trng in thoi: Fax: C quan thc hin: Trung tâm Tài nguyên t và Môi trng, Hi Khoa hc t Vit Nam c thành lp t 2002 Ngi sáng lp : GS.TS. Ánh Các thành viên ca Trung tâm Chuyên môn và kinh nghim Trung tâm c thành lp bi các thành viên làm khoa hc có chuyên môn và nhit tình cao và c s ng ý ca Hi Khoa hc t Vit Nam. Các cá nhân và t chc khác tán thành iu l và t nguyn tham gia trung tâm u có th tr thành thành viên. Các thành viên u có trách nhim, quyn hn xây dng và thc hin công vic ca trung tâm.

2 Ban qun lý Trung tâm bao gm Giám c và Phó giám c, tr lý và k toán c các thành viên bu ra và c Hi khoa hc t Vit Nam công nhn. Giám c có nhim v và quyn hn trong vic qun lý iu hành các hot ng ca Trung tâm phù hp vi quy nh ca iu l Liên Hip hi và pháp lut ca Vit Nam. S H và tên Chuyên môn Kinh nghim TT 1. GS. Ánh Nông hóa - Th nhng T vn khoa hc 2. PGS.TS. Lê Thái Bt Khoa hc t T vn KH, Ging dy, Hng dn KT ngành Khoa hc t 3. PGS.TS. Nguyn Th Dn Khoa hc t T vn KH, Ging dy, 4. PGS.TS. ào Châu Thu KH t và Môi trng T vn KH, Ging dy, Hng dn KT v KH t và MT 5. TS. Nguyn ình Bng Qun lý t ai Quy hoch, Chính sách t ai 6. ThS Luyn Hu C Ci to t Ging dy, Xây dng mô hình s dng, ci to t SXNN 7. THS Trng Th Toàn Phát trin nông thôn Khuyn nông, TH cng ng 8. KS Nguyn Xuân Trng Qun lý môi trng X lý và bo v môi trng NT 9. KS ào Th Ngc Lan Nông hc Xây dng mô hình TN cây trng 10. THS V Hng Qung Nông hc, ging cây trng La chn, lai to ging 11. THS Phm Minh Hnh Kinh t nông nghip Tài chính, k toán d án S hot ng ca Trung tâm GIÁM C TRUNG TÂM PHÓ GIÁM C TRUNG T VN KHOA HC QUN LÝ NHÂN S,T LIU K HOCH TÀI CHÍNH KHOA HC T MÔI TRNG T + NÔNG THÔN H THNG NÔNG NGHIP ÀO TO NGUN NHÂN LC NÔNG THÔN

3 Mc tiêu hot ng ca Trung tâm ng dng và chuyn giao các tin b k thut trong vic nâng cao phì nhiêu t, s dng tt tài nguyên t bo v môi trng, xây dng các mô hình canh tác tin b. Bo v môi trng t, nc, xây dng các h thng nông lâm nghip bn vng. T vn, phn bin và ào to k thut v qun lí môi trng t. H tr nông dân trong vic nâng cao thu nhp, xóa ói gim nghèo, c bit là i vi các vùng sâu, vùng xa. Ngân sách ly t âu : Ngun tài chính ca Trung tâm gm: tin huy ng ca các thành viên, kinh phí có c do hp ng d án, do tài tr ca các t chc và cá nhân trong và ngoài nc. Hot ng tài chính ca Trung tâm chu s qun lý trc tip t hi khoa hc t vit nam và phù hp vi qui nh hin hành v qun lý tài chính ca vit nam. Lit kê mt s d án ã thc hin, ngun tài chính? (1) Nghiên cu sn xut phân hu c sinh hc t rác thi và ph thi nông nông nghip cho h nông dân tnh Qung Tr ( ) do d án qu Ford tài tr (2) Nghiên cu xây dng nhà v sinh an toàn x lý phân Bc và rác thi thành phân hu c sinh hc cho nông h và trng hc vùng nông thôn ( ) d án hp tác nghiên cu do trng H Udine, Italy tài tr (3) Nghiên cu la chn ging và th nghim trng cây ly du sinh hc Jatropha Curcas trên t vùng i Bc Vit Nam ( ) do Công ty Nng lng sinh hc CHLB c (ONYX ) tài tr (4) Xây dng mô hình th nghim ci to t thoái hóa hu c ( ) do Liên hip các Hi Khoa hc & K thut Vit Nam và Hi Khoa hc t VN tài tr. Có d án nào tng nhn tài tr ca mt trong nhng nhà tài tr ca cuc thi này cha? Cha! 5. Tài khon ngân hàng ca c quan/t chc tác gi án : Tên tài khon (tài khon tin ng VN): Tên ch tài khon : TW Hi Khoa hc t Vit Nam S tài khon : Ti ngân hàng :Ngân hàng TMCP Quân i, Phòng giao dch Trn Hng o, Chi nhánh Hoàn Kim, Hà Ni II. NI DUNG ÁN Mô t sáng kin bn xut, ít nht phi có nhng thông tin sau ây: (1) iu kin t nhiên, kinh t xã hi ca cng ng : a im la chn thc hin tài d án là vùng i Huyn Tam Nông, tnh Phú Th. Giáp Thành Ph Hà Ni mi v phía Tây, là vùng chuyn tip cu ng Bng Sông Hng vi vùng i núi phia Bc Vit Nam.

4 c im t nhiên : Tng din tích t nhiên toàn huyn ha trong ó 2/3 là din tích t i núi, phn ln ã c khai thác t lâu i sx nông lâm nghip, t ã b bc màu hóa, kt von á ong hóa, nghèo kit dinh dng, nh hng khá xu n sinh trng và phát trin các loi cây trng. Vn nghiên cu xác nh c loi cây trng thích ng và cho hiu qu kinh t trên các loi t i xu ca Tam Nông là mt yêu cu cp bách và cn thit không ch cho ngi dân Tam Nông mà còn có th nhân rng ra các vùng i núi lân cn có cùng iu kin t nhiên v khí hu và t ai nh Tam Nông. c im kinh t : Là huyn thun nông, t trng sx nông lâm nghip khá cao ( chim > 7 80% ), Công nghip và tiu th công nghip ch khong 8%. t sx nông nghip và lâm nghip chim >60%, t cha s dng chim >27% tng din tích t ca huyn, Vì vy thu nhp bình quân u ngi/nm rt thp ( /ngi ). Còn nhiu xã vùng i và núi thuc din xã ói nghèo. D án la chn vùng sx nông nghip có nhiu khó khn và còn nhiu din tích t i cha s dng ca Tam Nông trng cây Jatropha không ch vì loi cây này thích ng vi iu kin t nhiên mà sn phm ca cây khá tt (hàm lng du trong ht và sinh khi ca cây) góp phn tng thu nhp và ci thin môi trng sx và môi trng sng ca nông dân. c im xã hi : Dân s ca huyn Tam Nông khong ngi trong ó tng s lao ng chim >45%, ch yu là sn xut nông nghip, vi phng thc sx truyn thng, n gin và lc hu i vi các cây trng vùng i núi.vì vy không nhng gây khó khn cho i sng ngi dân mà còn làm suy thoái t sx nông lâm nghip. Trên vùng i ca Tam Nông ch yu vn ch trng sn, ngô, cây sn, rng bch àn nng sut rt thp, t nghèo kit dinh dng do tp quán trng không hoc ít bón phân, b ra trôi xói mòn v mùa ma và, kt von hóa, khô hn vào mùa khô. i b phân nông dân không có kh nng tip cn th trng do các loi cây trng hin ti ca khu vc này còn rt manh mún, cha có giá tr hàng hóa cao cha khuyn khích và hng dn nông dân chuyn i tp quán và ý thc sx t t cung t cp sang sx cây hàng hóa, sx cây nguyên liu phc v phát trin công nghip a phng và ci thin nhanh i sng, xã hi cng ng. (2) Mc tiêu : án : «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» nhm t Mc tiêu chung : Bc u xây dng im trng cây Jatropha Curcas, mt loi cây có hàm lng du thc vt dùng làm nng lng tái to ( thay th mt phn nng lng hóa thch s cn kit ), thân thin vi môi trng sinh thái (thích hp vi vùng i núi), phù hp vi iu kin kinh t xã hi vùng nông thôn nghèo (cây d trng, không phi u t cao), bo v c môi trng sn xut ( chng xói mòn ra trôi t i, cho sinh khi cao chng hiu ng nhà kính, góp phn gim thiu bin i khí hu ). Mc tiêu c th : - Trng cây Jatropha trên mt s loi t i chính ca huyn Tam nông nhm xác nh iu kin sinh thái và kh nng sinh trng và phát trin thích hp ca cây

5 - Theo dõi quá trình sinh trng và phát trin ca cây nhm xây dng c quy trình gieo trng hp lý và các iu kin dinh dng cn thit cho cây ( phân bón, nc, chm sóc cây, thu hoch qu ), ánh giá nng sut ht và sinh khi ca cây. - Phân tích cht lng du ca ht Jatropha nhm khng nh giá tr nng lng sinh hc ca cây ly du này có th to ra c mt s sn phm thay th cho nng lng hóa thch ( du diezel sinh hc, du t, dc liu ) - Song song vi các hot ng trng cây và thu hoch, phân tích du, án s t chc tp hun chuyn giao k thut cho cng ng vùng trng cây ( t tính bn vng cho sx ) và t chc các hi tho trao i, tuyên truyn tác dng ca cây ly du thc vt này nhm khuyn cáo cng ng hng li và thu hút s quan tâm chú ý to kh nng nhân rng din tích và khu vc trng ti các vùng i ca Vit Nam. (3) Phm vi a lý và cng ng dân c mà án này s tác ng : Phm vi a lý : Cây Jatropha s c trng trên vùng t i ca huyên Tam Nông vì nhng th nghim nghiên cu bc u ca mt s d án trc ây ã cho thy ây là loi cây có th trng trên vùng t i, t hoang hóa nu c bón phân hu c và ti nc y trong hai nm u, cây có th sng và cho thu hoch t nm. Nh vy trng cây trên vùng i hoc trên các loi t nghèo dinh dng s không ln chim din tích t sx lng thc, thc phm vn eo hp, không nh hng n vn an ninh lng thc Quc gia và có th góp phân tích cc phc hi các loi t trng, i trc, gim hiu ng nhà kính ( rng cây vi sinh khi ln ). Nh vây tác ng ca Jatropha i vi môi trng sx ca vùng i núi là rt ln : thân thin vi môi trng sx khó khn, ci thin nhanh môi trng sinh thái ( cây phát trin khá nhanh ). Jatropha có th c nhân rng khp các vùng i núi Vit Nam vì qua iu tra cho thy Jatropha ã c ngi dân khp vùng i núi t Biên gii Vit Trung n Tây Nguyên, Tây Nam B trng làm hàng rào (gi là cây Cc Rào) Tác ng n cng ng dân c : - i b phn các cng ng dân c vùng i núi huyn Tam Nông hin thuc nhóm có t l nghèo cao,có cuc sng khó khn và vi các phng thc sn xut n s, lc hu ( lao ng c bp là chính ). Các sn phm thu hoch trên vùng t i cho nng sut thp, giá tr kinh t rt thp ( sn, chè, da, nhãn.. ) vì h không có kh nng u t sx, không có th trng n nh... - án a cây Jatropha trng trên vùng t ca cng ng dân c này vi hy vng to ra c mt loi cây trng mi có sn phm c thù là du s góp phn gii quyt c mt phn vn kinh t xã hi cho cng ng : to công vic làm ( trng cây, ép du ), to sn phm du ( t s dng hoc ch bin, bán ), s dng sn phm ph làm dc liu, làm phân hu c tr li cho t, làm cht t ti gia... - Qua nhng d án nh th nghim ã thc hin mi ây cho thy, vic khuyn cáo và hng dn cng ng a phng t trng cây Jatropha rt d dàng vì quy trình sn xut n gin ( cây d trng, d chm sóc, ít sâu bnh... ), u t trng ít tn kém hn các loi cây khác ( không phi làm t k, ít công lao ng, gia súc không phá... )

6 (4) Các hot ng và phng pháp thc hin Các hot ng ca án ( Ni dung án ) : - iu tra, la chn các loi t i và các h nông dân tham gia trng Jatropha : Xác nh din tích và iu kin t ai, kh nng tham gia d án ca ngi dân. - Xây dng vm m cây ging cung cp cho các h trng - Hng dn k thut trng cây trên t ca nông h : T chc các lp tp hun cho dân, c cán b k thut ca Trung tâm và ca Huyn Tam Nông hng dn dân trng ti rung ( ào h, bón phân, trng bu cây, ti nc ) - Cán b k thut cùng nông h thc hin quy trình theo dõi, chm sóc cây trong quá trình sinh trng, phát trin ca cây, ánh giá kt qu trng sau 1 nm. - Thu hoch la ht u tiên ( sau 10 tháng ), ép du, phân tích cht lng du - T chc các cuc hi tho trao i kinh nghim trng cây và tác dng ca cây Jatropha phc v ý tng trin khai, nhân rng din tích trng sang các vùng lân cn. Phng pháp thc hin : - Phng pháp «Cùng tham gia «Participation» : Có s phi hp ch o, t chc, thc hin, ánh giá kt qu gia các thành viên tham gia d n ca Trung tâm Tài nguyên t và Môi trng, ca cán b phòng Nông nghip Huyn Tam Nông, lãnh o và nông dân các xã tham gia trng Jatropha. - Phng pháp xây dng mô hình sn xut ng rung : La chn t, chn nông h, chun b vt t, k thut, lao ng... - Phng pháp truyn thông, khuyn cáo : T chc các lp tp hun cho nông dân, các hi tho trao i cho cán b qun lý và k thut. (5) Tính sáng to ca án: án a ra ý tng phát trin trng cây Jatropha ly du nng lng sinh hc cùng vi mt s loi cây trng khác cng có th cho sn phm nng lng tái to trong tng lai thay th dn ngun nng lng hóa thch ( du ha, than á ) ngày càng cn kit. Hin nay mt s vùng ca nc ta và ngay c huyn Tam Nông cng ang bt u có nhng d án trng sn, ngô hoc mía ch bin và chit xut ly cn Ethanol pha vi du diesel thay th mt phn lng du hóa thch. Tuy nhiên sn và ngô thuc loi cây lng thc, và có sn phm cn Ethanol phi u t xây dng nhà máy vi công ngh chit xut phc tp và tn kém, ph thi và nc thi gây ô nhim môi trng sx và dân sinh nu không u t x lý tt. Trng cây Jatropha trên i không xâm ln t trng cây lng thc, qu ép ly du n gin, ch cn mt máy ép du nh ( 4m2 ), không cn nc và ph gia khác. Bã ép khô, thành thi cng không gây ô nhim môi trng. Vì vy có th nói rng án trng cây Jatropha ly du sinh hc là mt ý tng sáng to, khác bit vi nhng chng trình trng cây lng thc chng ct cn Ethanol. trng cây Jatropha, án ã s dng phng pháp tip cn mi là s dng mt loi cây trng vn có mt khp ni nhng cha c bit n kh nng cho du sinh hc và cha c trng tp trung, chm sóc và thu hoch ht.

7 án trng cây Jatropha theo phng thc mi khác vi mt s d án nghiên cu cây này mi xut hin vài nm gn ây. nghiên cu, thng xây dng các khu thí nghim riêng bit hoc thuê t ca nông dân và cán b nghiên cu thc hin là chính. Phng thc mi ca án này là hp tác vi a phng và cùng vi các nông h trng cây, ngi hng li kt qu án này ch yu là cng ng tham gia trng cây. Phng thc cùng hp tác vi cng ng trng Jatropha s có hiu qu và ích li hn vì gim c chi phí sn xut (thuê t, thuê công lao ng trc tip ), ngi hng li nm bt ngay c k thut trng và h c hng sn phm ngay trên tha rung ca h. Mô hình sn xut ca nông h s c tuyên truyn, khuyn cáo trong cng ng thun li hn ( theo phng thc «Farmer to Farmer» ), d chp nhn hn. (6) Các kt qu c th và các tác ng trc tip: Các kt qu c th ca d án : La chn 3 ha di ti 3 xã ca huyn Tam Nông trng th nghim trong iu kin sx nông h. Hng dn nông h dn rung, ào h, bón phân chung 3kg/h Hng dn phòng Nông nghip huyn xây dng mt vn m cây ging ( 1000 m2 ) chung cho 3 ha, mua ht ging, x lý ht và m cây bu (8000 bu cây ) Hng dn nông h trng cây ra rung úng thi v, khi trng bón phân NPK, ti nc, ph gc. Theo dõi sinh trng và phát trin cây theo nh k (1ln /tháng ) Sau 8 tháng cây ra hoa và bt u kt qu. Hng dn nông h theo dõi chín ca qu và thu hoch qu, bo qun qu ( phi, ct gi ht ) Sau tháng 40-50% cây s cho thu hoch la u ( bói qu ) có th thu gom ht t các nông h, ép du và phân tích cht lng du, chúng ta có c sn phm du thc vt u tiên ch sau 1 nm trng. Nh vy có th khng nh so vi nhiu loi cây lâu nm ly du/nha nh tru, s, sn, cao su, Jatropha là loi cây phát trin nhanh và cho sn phm ngay nm u. án s xây dng c quy trình trng cây Jatropha hoàn chnh và k thut ép du t ht Jatropha án t chc 3 lp tp hun chuyn giao k thut trng Jatropha cho cng ng và t chc 2 cuc hi tho trao i KH và tuyên truyn m rng. Cán b khoa hc và k thut ca án s ng ti t 3-4 bài báo v kt qu thc hin án này trên các tp chí tiêu chun Quc gia và Quc t. Tác ng trc tip ca án n cng ng c hng li : c tính s ngi hng li t án : - Khi cán b KHKT và qun lý tham gia án : t Hi KH t n a phng huyn Tam Nông : ngi : có c hi tip cn vi mt án thuc lnh vc mi «chuyn giao tin b k thut v vn sx NN liên quan n thân thin và bo v môi trng «- Khi cng ng nông dân trc tip hng li t án : 30 nông h /3xã hng li trc tip do tham gia trng cây Jatropha trên t ca mình và 150 nông h /3 xã c tham gia các lp tp hun tuyên truyn v tác dng ca cây Jatropha và k thut trng.

8 Cng ng này s có c hi trc tip làm quen và xác nhn tác dng ca cây Jatropha em li nhng li ích v kinh t, v bo v t và gim nh công lao ng so vi vic trng các loi cây khác. (7) ánh giá kt qu : Phng pháp và bin pháp ánh giá kt qu v s lng và cht lng án : V s lng : thc hin o m trc tip : s ngi thanm gia ( công t vn, ch o, lao ng ), s cây trng ( o m cây i din ), tính nng sut, cân lng du thu c/cây và /ha... V cht lng : Thông qua các báo cáo kt qu thc hin án thng k, các hi ngh u b, các báo cáo phn hi, thm nh ánh giá, các s liu phân tích (8) Tính bn vng v mt t chc và tài chính: Kh nng t chc hin án : Trung tâm TN ât và MT ã tp hp c các nhà Khoa hc có b dy nghiên cu và ging dy v KH t, Môi trng và Qun lý t ai, Phát trin Cng ng. Các nhà KH cu TT tham gia d án u ã và ang là nhng ngi trc tip ph trách các d án trong nc và Quc t khác, có kin thc và kinh nghim qun lý và t chc thc hin các d án nh án này. Cá nhân thay mt TT ph trách qun lý án : PGS.TS. ào Châu Thu, Giám c TT ã xây dng và qun lý, iu phi trên 10 d án nghiên cu KH, chuyn giao K thut thuc ngành nông nghip cp Quc gia và Quc t. Nm 2005 ã trúng thng tham gia ngày sáng to Vit Nam Ngân hàng Th gii t chc vi tài «Sn xut phân hu c sinh hc t rác thi và ph thi nông nghip cho sx nông nghip an toàn «Kh nng tài chính ca TT : Là mt Trung tâm nghiên cu khoa hc t nguyn nên ngun tài chính không ln song TT luôn có ngun tài tr t nhng d án nghiên cu hàng nm hot ng. Vn c nh ca TT là ngun óng góp ca các thành viên, khong DVN hàng nm. Nhng khó khn thách thc, gii pháp : ây là mt án v cây trng có liên quan cht ch n iu kin khí hu, thi tit, mà ch c h tr trong 1 nm thì kt qu d án s b nh hng nu nh trong nm thc hin có s c v bin i khí hu, thiên tai...vi nhng d án liên quan n vn sx cây trng, n bin i khí hu, bo v môi trng, các nhà tài tr cn cho thêm thi hn án ( t 2-3 nm ) thì mi có kt qu rõ và chc chn c. Tuy nhiên nu theo quy nh thi hn ch trong mt nm ca án, chung tôi s xin c trích khong 5-10% kinh phí ca d án làm ngun kinh phí khc phc s c nht thi xy ra. Ví d : cây m b cht nhiu, s có lng ht mua b sung, có thêm lng cây m d tr, cây trng gp thiên tai, cht, s có cây d tr, phân bón b sung và công lao ng dm/trng li... Duy trì kt qu d án và trách nhim ca TT sau khi d án kt thúc : Vi kinh nghim hot ng nghiên cu trên lnh vc sn xut nông nghip ca các thành viên TT phi hp vi các n v ch o sx NN ca huyn Tam Nông i vi án này chúng tôi cng s có k hoch hp tác lâu dài vi a phng sau khi ht thi hn án :

9 - Bàn giao y tài liu kt qu ca án cho phòng NN huyn Tam Nông : quy trình trng Jatropha, din tích trng Jatropha ca các nông h, vn m ging - Cùng vi lãnh o huyn xây dng nhng d án cp huyn và cp tnh và hot ng khuyn nông v duy trì din tích ã trng ca án và trin khai trng cây Jatropha cho các nông h khác trong huyn - Trung tâm có kh nng tìm kim các d án nghiên cu và th nghim trng Jatropha trên t i huyn Tam Nông và các vùng lân cn t các ngun d án trong và ngoài nc khác vì ây cng là mt tài nghiên cu lâu dài ca Trung tâm và ca Hi Khoa hc t. (9) Kh nng nhân rng: Nu án ca chúng tôi c chp nhn và c thc hin thành công huyn Tam Nông, ý tng và kt qu ca án này có trin vng m rng sang các vùng i ca các tnh khác còn din tích t cha s dng hoc s dng trng các loi cây trng klhác không có hiu qu. Trong ba nm qua TT chúng tôi mi ch thc hin mt d án nghiên cu trng cây Jatropha trên mt s vùng i ca 4 tnh mà cng ã có các n v, công ty, vin, trng, hi Nông dân và c bit các ch trang tri vùng i ca Bc giang, Qung Ninh, Lng Sn, Sn La, Thanh Hóa, Ngh an, Qung Bình, Tây Nguyên có nguyn vng và sãn sàng hp tác th nghim. (10)) Tính kh thi: So vi các mc tiêu ã ra trên và vi ni dung, phng pháp thc hin ca án, vi kinh nghim hot ng d án ca các cán b TT và trên c s ã có nhng kt qu nghiên cu thc t v cây Jatropha trên t i Vit Nam trong hn 3 nm ca TT, chúng tôi hoàn toàn tin tng vic trin khai sn xut th cây Jatropha cho nông dân vùng i Tam Nông là kh thi. Chúng tôi ã xây dng ni dung án trên c s th nghim trng Jatropha có kt qu trong 1 nm và c tính kinh phí theo d toán cho phép ca nhà Tài tr ( khong USD, tng ng vi khong 270 triu ng VN. ) (11) Các chi tit khác Gii thiu khái quát v cây Jatropha và tác dng i vi gim thiu bin i khí hu và ngun nng lng tái to - Jatropha là loi cây bi có ngun gc t vùng nhit i, có kh nng thích nghi rng trên nhiu loi t k c trên các loi t phì thp, khô hn hoc dc. - Jatropha trng sau mt nm có th ã có qu và nu c chm sóc có th cho qu n nm, cy có sinh khi ln, min Bc VN cây rng lá hàng nm nên tr li t lng hu c khá ln. Vì vy ây là cây thân thin vi môi trng( gi m t, chng xói mòn ra trôi, tng hu c cho t ),và khi trng tp trung trên din tích ln có kh nng gim hiu ng nhà kính do tiêu th lng CO2 áng k. - Ht Jatropha cha du sinh hc vi hàm lng du cao ( >30% ) và cht lng tt, không ông nhit bình thng và thp. Kt qu thí nghim bc u ca công ty NLSH CHLB c cho thy du Jatropha có th dùng làm nng lng sinh hc tái to thay th cho du t hóa thch. Du dùng thp và un rt tt, ít khói, có th ch bin thành nhng sn phm khác nh xà phòng dc phm cha bnh ngoài da. Bã ép du

10 dùng làm phân hu c hoc cht t hoc làm khô du thc n gia súc nu c kh vài yu t gây c ca ht (Hàm lng Protein trong bã ép rt cao >20% ) - Lá, thân, nha, r cây Jatropha ch bin thành mt s loi thuc cha bi lit,, bnh l loét da, nga, gh, nm. V cây cha sai khp, lá cha bnh ngoài da, bong gân, au khp., thuc bo v thc vt tr sâu bnh. Mt s kt qu nghiên cu bc u trng tp trung các ging Jatropha (t ht di) trên t i phía Bc VN ( ). Chng trình hp tác nghiên cu cây Jatropha Vit Nam gia Trung tâm TN t & MT, Hi KH t VN vi công ty NLSH Onyx- CHLB c. Các hot ng chính ca DA : - iu tra và thu thp ht ging t các tnh i núi Vit nam - iu tra la chn các im nghiên cu: i din cho vùng i phía Bc Vit Nam: Tam Nông-Phú th, Ba Vì-Hà Ni, Bình Lc -Lng Sn, Lng Sn-Thái Nguyên - Trin khai m cây ging ti các im nghiên cu - Xây dng các mô hình th nghim trng cây ti các im nghiên cu: - Theo dõi các ging Jatropha trng th nghim trên các vùng sình thái khác nhau - T chc i thc a nh k kim tra tình hình sinh trng và phát trin ca cây - T chc hi tho trao i khoa hc, tham quan, thu thp các thông tin v trng cây Jatropha Kt qu nghiên cu trng Jatropha tp trung ly ht du có nhng c thù nh : - Jatropha là loi cây có ht cha du mc khp ni ca vùng i núi Vit Nam. Khi ã trng thành chúng có th mc trên các loi t tt, xu khác nhau. - Khi mc hoang di hoc làm cc rào Jatropha cho lng ht rt thp - Dùng ht hoang di/mc thành hàng rào gieo trng tp trung cây s mc và cho qu không ng u ( phân ly mnh ) và cho nng sut qu rt thp - X lý ht ny mm trc khi gieo trng. m cây trong bu khong 1 tháng mi chuyn trng trên ng rung ( vn m ) - Trc khi trng cây m, phi ào h, bón phân chung/hu c và phân NPK. Sau khi trng, phi giu m thng xuyên cho cây con ( ti, ph gc ). Cây con thiu phân và b khô hn s mc còi cc và không phân cành, chm ra hoa kt qu - Ti nhng ni thp, chân i, cây b ngp úng sau khi ma vài ngày s cht hoc không ln c, không phân cành và cho qu. - Trên các loi t dc, tng t mng, b ra trôi xói mòn, t i ã trng bch àn bì thoái hóa, nu không có phân chung và t b khô cn, thiu nc, Jatropha s không mc hoc mc cn ci - Trên các loi t có phì cao hoc c bón phân hu c, t m, Jatropha mc rt tt, phân cành mnh, cho nhiu qu ngay t nm u. - Nu trng Jatropha vi din tích rng cn phi chú ý n tình hình sâu bnh Kt qu ép du t ht Jatropha ca VN cho thy t l du khá cao khong 30%, công ngh ép du n gin, sch, không gây ô nhim môi trng, có th sx ti nông h.

11 III. K HOCH THC HIN Các hot ng ca án 1.Công tác chun b thc hin d án : - Chun b nhân s và t liu ca Trung tâm - Chun b a bàn th nghim : huyn Tam Nông : tho lun vi lãnh o Huyn, la chn a im, chn nông h tham gia 2. iu tra, xác nh t trng và nông h tham gia, xây dng vn m cây, chun b phân hu c 3. Tp hun k thut trng Jatropha cho cán b và nông dân huyn Tam Nông : 3 lp 4. X lý ht m, m bu, Thit k rung i, ào Khung thi gian 10 ngày 15 ngày Chú thích Các hot ng này thc hin tip ni nhau 15 ngày Các hot ng thc hin song song 10 ngày Thc hin tip nhau 15 ngày Thc hin song song h, bón phân hu c Vào tháng 2/ Trng cây ra rung, bón phân NPK, ti nc, ph gc 10 ngày Cùng Thc hin ti các rung vào cui tháng 3, u tháng 4/ Theo dõi di bin khí hu thi tit ca khu vc trng Jatropha 11 tháng Do cán b NC Trung tâm thc hin song song vi thi gian m cây thu hoch 7. Chm sóc : theo dõi cây trng trên rung : ti hoc gi m t trong 4 tháng u, o m cây mu 120 ngày Thc hin cùng lúc trên các rung 8. Theo dõi thi k cây ra hoa : sinh trng,, t l phân cành, t l ra hoa, sinh khi ca cây 30 ngày Thc hin cùng lúc trên các rung 9. Theo dõi t l u qu n qu chín, thu hoch qu, phi khô, bo qun, Hi tho u b 50 ngày Thc hin cùng lúc trên các rung ( 11 12/2011 ) 10. Ép du t ht Jatropha 5 ngày Thu gom ht t các rung 11. Phân tích các ch tiêu theo dõi, cht lng du 15 ngày Ti phòng phân tích 12. S kt kt qu ng rung, vit báo cáo tng kt, 20 ngày Ti huyn và Trung tâm Hi tho khoa hc, báo cáo kt qu 13. Hoàn thin báo cáo, giao np kt qu 10 ngày Chú thích : Do ây là án sx cây trng nên thi gian thc hin phai tuân theo thi v trng cây là chính. Vì vy lch thi gian hot ng ca án này s là vào 12/2010 n 12/2011, trong ó tháng 12/2010 và tháng1/2011 là thi gian chun b nhân s, t liu, vt liu và a bàn trng Jatropha.

12 IV. I TNG HNG LI VÀ CÁC BÊN THAM GIA 1. Xin cho bit ai là ngi hng li t án, c hng nhng li ích gì và nh th nào? S Nhóm i tng c hng li TT 1 Cng ng a phng : - Cán b phòng Nông nghip huyn Tam Nông, cn b khuyn nông, cán b cp xã ca 3 xã th nghim trng Jatropha. - Cng ng nông dân vùng i ca 3 xã huyn Tam Nông 2 Các cán b Khoa hc và K thut ca trung tâm TN t và MT : - Các nhà Khoa hc lnh vc KH t, Môi trng, Nông hc - Các cán b nghiên cu chuyên môn v môi trng, th nhng nông hóa, nông hc, phát trin, nông thôn, cng ng Li ích ng hng và nh th nào - Có c hi tip cn vi cây trng mi có trin vng ci thin môi trng sx và iu kin KTXH vùng i - Có c hi tip thu nhng ý tng và phng pháp ng dng tin b KHKT mi t các nhà KH và CB KT vào sx NN vùng i, - Có thc tin tng cng mi quan h Nông nghip, Nông thôn Nông dân - c hng mt phn kinh phí u t trng và toàn b sn phm cây Jatropha trên rung ca h - c tip thu tin b KHKT mi cho vic trng cây Jatropha thông qua các lp tp hun, hi ngh u b và cùng trng, theo dõ cây trên rung vi cán b k thut ca trung tâm. - c hng kt qu tác dng ca cây Jatropha : du ép, bã dùng làm phân hu c, cây bo v và ci thin phì t i - Có c hi tip cn vi ý tng nghiên cu và th nghim mt cây trng mi thuc lnh vc to ra nng lng sinh hc tái to - Có c hi óng góp trí tu và kin thc KHKT vào thc tin sx NN, phc v trc tip cho nông dân ng thi nâng cao kh nng tip cn thc tin sn xut - Góp phn ào to ngun nhân lc : tp hun nông dân, to a bàn thc tp cho sinh viên và nghiên cu viên tr ca trng H và vin nghiên cu 2. Có ai trong s i tng hng li tham gia vào quá trình xin tài tr, lp k hoch và thit k án? Nu có thì xin cho bit c th nh th nào. PGS.TS. ào Châu Thu, thuc nhóm i tng hng li là các cán b KH&KT ca TT Tài nguyên t và Môi trng. Lý do xin tài tr và lp k hoch, thit kê án : ã nhn trc tip thông tin li mi ca i din t chc cuc thi Ngân hàng Th gii gi cho cá nhân qua , trong 3 nm qua ã ph trách mt d án ca TT v nghiên cu trng cây Jatropha trên vùng t i ca 4 tnh phía Bc VN. Thc s : Nguyn Chí Thng, thuc nhóm i tng hng li là cng ng a phng cán b qun lý cp huyn ( nguyên trng phòng Nông nghip huyn Tam Nông ) 3. S tham gia ca i tng hng li trong quá trình thc hin án nh th nào? Mc tham gia? Nhóm i tng hng li là cng ng a phng - Cán b qun lý a phng : T chc la chn các cán b KT và các nông h tham gia thc hin các hot ng sx trên ng rung và các lp tp hun cng ng

13 - Các nông h thuc 3 xã c chn trng Jatropha : Các nông h c tham gia tp hun, 30 nông h c la chn trng cây th nghim trc tip trng cây, chm sóc và cùng cán b KT theo dõi quá trình sinh trng và phát trin ca cây, tham gia ánh giá kt qu trng cây. Nhóm cán b KH&KY ca TT : - Tham gia xây dng quy trình trng Jatropha trên vùng i - Tham gia tp hun KT cho nông dân - Hng dn KT trc tip cho nông dân trng cây trên ng rung - Tham gia phân tích ánh giá t trng, quá trình sinh trng phát trin ca cây, ánh giá nng sut ht và cht lng du ca ht - Vit báo cáo kt qu thc hin án 4. S tham gia ca i tng hng li trong tng lai sau khi án ã hoàn thành. Nhóm i tng hng li là cng ng a phng - Cán b qun lý và k thut a phng : Tip tc có trách nhim khuyn khích và giúp các nông h chm sóc din tích th nghim ca án, ng thi tìm c hi m rng din tích sang các h khác trong xã to c lng du hàng hóa. - Các h nông dân tip tc chm sóc và thu hoc ht ép du và cung cp ht m rng din tích trng Nhóm cán b KH&KY ca TT : - Bàn giao y tài liu kt qu ca án cho phòng NN huyn Tam Nông : quy trình trng Jatropha, din tích trng Jatropha ca các nông h, vn m ging - Cùng vi lãnh o huyn xây dng nhng d án cp huyn và cp tnh và hot ng khuyn nông v duy trì din tích ã trng ca án và trin khai trng cây Jatropha cho các nông h khác trong huyn 5. án này có nhn c s ng h ca chính quyn a phng không? án này nhn c s ng h ca UBND Huyn Tam Nông vi lý do trong 3 nm qua TT ã có mt d án nghiên cu các ging Jatropha trên t i Tam Nông và ã nhn c s phi hp nghiên cu rt tt p. Mt i din ca UBND huyn Tam Nông : Thc s Nguyn Chí Thng ã cùng tham gia lp k hoch và thit k án này. 6. Có thành viên nào ca chính quyn a phng tham gia vào quá trình thit k án không? Thc s : Nguyn Chí Thng, thuc nhóm i tng hng li là cng ng a phng cán b qun lý cp huyn ( nguyên trng phòng Nông nghip huyn Tam Nông ) 7. Ai là ngi nm vai trò ch cht trong vic thc hin án. Các cán b thuc trung tâm Tài nguyên t và Môi trng, Hi Khoa hc t Vit Nam, ph trách d án là PGS.TS. ào Châu Thu

14 V. NGÂN SÁCH D ÁN 1. c tính tng kinh phí án: USD ng vi DVN ( theo ban t chc quy nh ) 2. S kinh phí ly t gii thng Cuc thi Ngày Sáng To Vit Nam là bao nhiêu là 100% 3. Lp k hoch kinh phí: ( triu ng VN ) Các khon chi phí 1. Chi phí liên quan n qun lý, chuyên gia - Ph trách qun lý án -iu phi, ch o hot ng án - Ch o hot ng A cp huyn - Ch o hoat ng sx cp xã - Thuê chuyên gia t vn chuyên môn -T chc thc hin ( hp, hp ng, chnim trng.) óng góp t t chc xin tài tr (nu có)* Ngun kinh phí t Tài tr t Ngân hàng Th gii (Triu ng) Các ngun tài tr khác (nu có)** Tng cng (Triu ng ) Chi phí i li Hot ng 1:i li ca cán b qun lý A và chuyên gia thuc TT t Hà Ni n Tam Nông ( trong 12 tháng ) Hot ng 2: i li ca cán b qun lý và KT ca a phng cho A ( 12 tháng ) Hot ng 3: i li ca cán b KT ca TT trên a bàn A Tam Nông (12 tháng). 3. Mua sm thit b, vt t, ging cây - Vt t và thit b xây dng vn m - Phân hu c bón cho Jatropha ( 3 ha ) - Phân NPK bón cho Jatropha (3 ha ) - Bm nc ti cây con ( 6 chic ) - Ht ging Jatropha (3 ha ) - Vt t x lý ht và m bu ( xô châu, ni lông, ô doa ti bu, phân NPK ) - Dng c phc v ép du ( xô, can, phu lc, chu ng - kinh phí in chy máy ép du - Kinh phí phân tích mu t, cây, ht, du ép Thuê khoán chuyên môn : Ch o k thut gieo trng Jatropha, ép du - Thuê khoán chuyên môn 2 cán b x lý ht và m cây trong vn m 8 75

15 - Thuê khoán chuyên môn 2 cán b: iu tra t và diu tra nông h, la chn im trng cây - Thuê khoán chuyên môn 2 cán b KT hng dn nông h k thut trng và chm sóc Jatropha trên rung nông h ( 3 ha trong 7 tháng ) - Thuê công lao ng nông dân trng, chm sóc cây, thu hoch ht ( 3 ha ) - Thuê khoán chuyên môn 1 cán b KT hng dn công ngh ép du Tp hun chuyn giao K thut trng Jatropha cho cng ng - Thuê khoán chuyên môn 2 giáo viên và tr lý tp hun 3 lp cho cng ng - H tr i li và n tra cho nông dân d TH (3 lp= 150 ngi x d/ngi ) - Thuê hi trng, Micro (3 lp ) - Nc ung, hoa qu gi lao Hi tho khoa hc, Báo cáo kt qu - Hi tho u b ti 3 im th nghim ( 50 i biu x /ngi ) - Phc v hi tho - Hi tho khoa hc tng kt án ( 60 i biu x /ngi ) -Thuê hi trng và Micro, trang trí hôi trng - Vit báo cáo kt qu nghiên cu - Công tác phí qua êm cho các i biu tnh khác ( 14 i biu x /ng ) 8. Kinh phí vt tri do trt giá, d phòng ri ro do thiên tai - Vt tri - Ri ro do thiên tai Tng cng 270 Chú thích: Nu khon kinh phí vt tri hoc ri ro không chi n trong thi gian thc hin án, chúng tôi s chuyn khon kinh phí này sang hot ng trng Jatro[ha tip cho a phng hoc tra li cho nhà tài tr nu chng trình yêu cu.

16 Chng trình nm nay có nhng ch nh sau, xin ánh du vào ch nh mà án ca ban tp trung vào Gim thiu tác ng ca Bin i khí hu: X Thích ng vi Bin i khí hu Các vn xuyên sut có liên quan n ch Bin i khí hu : X Các vn khác (xin nêu rõ) Bn bit v cuc thi qua ngun thông tin nào? _ Qua thông tin gi trc tip ca Ngân hàng Th gii ti Vit nam n PGS.TS. ào Châu Thu bng NGI SON THO: PGS.TS. ào Châu Thu CHC V: Giám c Trung tâm KÝ TÊN: NGÀY:

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn Xe t?i??u kéo Daewoo Novus 1 / 7 ??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá??u kéo daewoo 2018 2019?ánh giá: Ch?a có?ánh giá Giá H?i v? s?n ph?m này Nhà s?n

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v. m tna. w w w e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM I>Qc l~p- Tlf do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRiNH KY THU~T CHUYEN NGANH PHVC HOI CHUC NANG (Ban himh kem thea Quyit djnh

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9 TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9Ten sco Oi~M GHI CHU I 1451 010686 Ph

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

Microsoft Word - WTO Support_Donor Matrix_2005VN.doc

Microsoft Word - WTO Support_Donor Matrix_2005VN.doc Vit Nam gia nhâp : Tng kt các chng ình h k thu t C p nh t ngày 25/5/2005 ADB Phân tích chính sách công nghip và thu quan. 8/2003 3/2004 Phân tích chính sách và tng cng nng lc Phân tích nhng ch v chính

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 06_TXQTTH10_Bai6_v doc

Microsoft Word - 06_TXQTTH10_Bai6_v doc BÀI 6 TÀI CHÍNH VỚI QUÁ TRÌNH KHỞI SỰ KINH DOANH Hướng dẫn học Để học tốt bài này,sinh viên cần tham khả các phương pháp học sau: Học đúng lịch trình của môn học the tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSS HQ Ten sco OiEM GHI CHU I 14510103 Le Due Th i~n An 44

Chi tiết hơn

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN THÔNG TIN Eastin Grand Hotel Saigon Khách s ạn Eastin Grand Sài Gòn n ằm v2 t r] t â m m đ i cya khu v}c qu ận Phú Nhu ận s ầm u ất giă a Trung tâm thành ph và sân bay qu c t T â n S n N h ất. T khách

Chi tiết hơn

Con Nhà Giàu 1 (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn

Con Nhà Giàu 1   (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn Con Nhà Giàu 1 www.hobieuchanh.com (01) Con Nhà Giàu Bi u Chánh Quy n I Ông K hi n To i, ch t ã lâu r i, mà trong qu n Ch G o t già chí tr ai c ng còn nh cái tên c a ông. Ông làm ch c K hi n là ch c c

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết hơn

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang .' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang 01 ndm 2019 QUYETDlNH Ki~n toan Mang hrot quan ly chat

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc Dành cho Ban T Ch c S th t : Ngày nh n: I. Chi ti t án NGÀY SÁNG T O VI T NAM 21 BI N I KHÍ H U M u n d thi 1. Tên án: H ng d n c ng ng ng i dân t c H Mông k thu t canh tác Nông Lâm k t h p b n v ng trên

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

* Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T // LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Ngu

* Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T // LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Ngu * Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T -----------//------------ LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Nguy n H u M nh Khoa Lu t Tr ng H Kinh t qu c dân Pháp

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc xu t d thi NGÀY SÁNG T O VI T NAM Ch : Bi n i khí h u I. CHI TI T ÁN: 1. Tên án: Kh c ph c tình tr ng nóng lên trong các khu dân c. 2. a i m th c hi n án: Xã Kim Chung _Hoài c_ Hà N i 3. a ch liên h c

Chi tiết hơn

Kangen Healing Power

Kangen Healing Power LE HUY PHONG Enagic Distributor ID: 1122099 Phone: (408) 421-9908 Email: lhpmusic@gmail.com Website: www.kangenwaterforyou Thay!"i ngu#n n$%c u&ng Thay!"i cu'c s&ng c(a chúng ta KI!M HÓA T!i sao n"#c Kangen

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 639/QĐ-BNN-KH Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5

BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5 BOYTE TRUONG DAI HOC ntroc HA. NO}.... s6:..1fj~j IQD-DHN CONG. HOA. xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Ha N9i, ngay Of; thang 5 nom 2015 QUYETDINH v~ vi~e thanh I~p die eh~m thi tbt

Chi tiết hơn

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtthang J nam 2019 VIv d~ nghi bao cao s6 lieu phuc vu

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Author : vanmau T? hình dáng và??c tính t?t??p c?a ng??i b?n thân nh?t Bài làm 1 Ai c?ng có m?t ng??i b?n thân thi?t?? có th? k? v?i nhau nhi?u

Chi tiết hơn

Georges Entienne Gauthier Và những nhạc phẩm của Phạm Duy

Georges Entienne Gauthier Và những nhạc phẩm của Phạm Duy Chia sẻ ebook : http://downloadsach.com/ Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/caphebuoitoi Mục Lục (Untitled) Mức Khởi Hành Khuôn Mặt Người Nghệ Sĩ Sự Hoàn Thiện Nói Tới Các Ảnh Hưởng Diễn

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

Báo cáo Kế hoạch hành động THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁ

Báo cáo Kế hoạch hành động THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁ Báo cáo Kế hoạch hành động KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH MUỐI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********* KẾ HOẠCH HÀNH

Chi tiết hơn

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu

PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 câu) TT Nội dung câu hỏi Đáp án 1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu PHẦN I. CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT A. CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG (90 âu) TT Nội ung âu hỏi Đáp án 1 Cá hoạt động đầu tư xây ựng hịu sự điều hỉnh ủ pháp luật nào ưới đây?. Pháp luật về xây

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P59.doc

Microsoft Word - VID 10 - P59.doc Dành cho Ban T ch c S th t : Ngày nh n: Ngày Sáng t o Vi t Nam 2010 Bi n i khí h u M u n d thi I. CHI TI T ÁN 1. Tên án: ng d ng quy trình s n xu t phân vi sinh t rác th i h u c c p nông h 2. a i m th

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. H6a Duong Thi Tha Giao vien Giani thi THCS Phan B9i Chau 2. Vil Thi Thuy Duong Giao vien Giam th

Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. H6a Duong Thi Tha Giao vien Giani thi THCS Phan B9i Chau 2. Vil Thi Thuy Duong Giao vien Giam th Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. Duong Thi Tha Giani thi 2. Vil Thi Thuy Duong 3. Phan Thi Thu HiSn 4. Nguyen Nzoc Huv o o..j 5. LeXuanH[n 6. Nguiyen Thanh Huang 7. Nguy~n Thi Thanh

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P131.doc

Microsoft Word - VID 10 - P131.doc N XIN THAM D NGÀY SÁNG T O VI T NAM 2010 BI N I KHÍ H U I. CHI TIÊT ÁN 1. Tên án: GI M THI U TÁC NG C A BI N I NGU N N C D A VÀO C NG NG. 2. a i m th c hi n án: C n Én Xã T n M huy n Ch M i t nh An Giang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 44 THANH Do Mai.doc

Microsoft Word - 44 THANH Do Mai.doc MT S NGHIÊN CU V S PHN ÁNH GIÁ TR CÁ NHÂN THÔNG QUA VIC S DNG NGÔN NG - NHÌN T GÓC GIAO TIP GIAO VN HOÁ VIT NAM VÀ CÁC NC NÓI TING ANH MAI THANH PHAN VÂN QUYÊN ÀO THU TRANG B môn Vn hc - Giao tip Giao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc

Microsoft Word - VID 10 - P151.doc Ngày Sáng t o Vi t Nam 2010 Bi n i khí h u M u n d thi Dành cho Ban T ch c S th t : Ngày nh n: I. CHI TI T ÁN 1. Tên án: Nâng cao nh n th c cho c ng ng trong vi c thích ng v i Bi n i khí h u 2. a i m th

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC: NHẬN DIỆN THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Nhà xuất bản Tha

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC: NHẬN DIỆN THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Nhà xuất bản Tha TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC: NHẬN DIỆN THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Nhà xuất bản Thanh Niên Ban Biên tập Phan Bích Hường Nguyễn Đức Tố

Chi tiết hơn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn

Microsoft Word - [vanbanphapluat.co] tcxdvn TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel strutures Design stndrd LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 005 th thế ho TCVN 5575 : 99. TCXDVN 338 : 005 Kết ấu thép Tiêu huẩn

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI Số: 66/MTĐT-HĐQT V/v công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trong báo cáo thườn

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI Số: 66/MTĐT-HĐQT V/v công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trong báo cáo thườn CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI Số: 66/MTĐT-HĐQT V/v công bố thông tin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 trong báo cáo thường niên năm 2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chi tiết hơn

Microsoft Word - NAB - BAN CAO BACH final

Microsoft Word - NAB - BAN CAO BACH final NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á (Giấy chứng nhận ĐKKD số 059027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 09 năm 1992, đăng ký thay đổi lần thứ 23 vào ngày 08 tháng 05 năm 2008) Tên

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 5"30 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang

UBND THANH PHO HA NOl CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA BAO TAODoc laip - Tur do - Hanh phiic S6: 530 /QD-SGDDTHa Not, ngayl^ thang UBND TAN P A Nl CQNG A XA CU NGA VET NAM S GA DUC VA BA TADc lip - Tur d - h phiic S6: 5"0 /QD-SGDDT Nt, gyl thg m 2018 QUYET DN Vi viec khe thirg cc c h, tp the dt gii ti cuc thi "Thiet ke bi gig E-erig

Chi tiết hơn

Dây Oan 1 Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong

Dây Oan 1   Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong Dây Oan 1 www.hobieuchanh.com Dây oan Bi u Chánh I. Tình và t i t bu i s m m i, ch V nh-long, b n hàng nhómbuôn-bán ông d y-d y, còn các n o ng trong châu-thành thì thiên-h l i qua n m-n p. Th y Phan-Thanh-Nhãn,

Chi tiết hơn

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC NGA HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG N

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC NGA HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG N BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN THỊ NGỌC NGA HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số:

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

TAP DoAN XANG DAu VIBT NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG CONG HOA xa HOI CUt) NGHiA VItT DQcl~p - T., do - H~Dh phuc NAM S6: 02 IPLXTG-QD-GD Ti~n Giang,

TAP DoAN XANG DAu VIBT NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG CONG HOA xa HOI CUt) NGHiA VItT DQcl~p - T., do - H~Dh phuc NAM S6: 02 IPLXTG-QD-GD Ti~n Giang, TAP DoAN XANG DAu VIBT NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG CONG HOA xa HOI CUt) NGHiA VItT DQcl~p - T., do - H~Dh phuc NAM S6: 02 IPLXTG-QD-GD Ti~n Giang, ngay 15 thang 01 ndm 2016 PETROLIMEX QUYET DJNH V/v

Chi tiết hơn

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên   vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên Email: pgddttuyan@phuyen.gov. vn Thời gian ký: 26.03.2019 16:19:10 +07:00 UBND HUyt TUY A PHO G GIAOD{)CvA DAoT~O s6:ollo CONG HOA xa HOJ

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO

co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C()NG HOA XA H()I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N<}i, ngay 12 thang 4 niim 2018 CO co PHAN THIET KE GHitP HOA CHAT ~ /CTTK-PTHT C)NG HOA XA H)I CHU NGHiA VItT NAM I>qc l~p - T1.1 do - H~nh phuc Ha N

Chi tiết hơn

Việt Văn Mẫu Giáo B

Việt Văn Mẫu Giáo B Lời Tựa Những năm trƣớc đây, Trƣờng Việt Ngữ Về Nguồn có soạn thảo bộ sách "Tiếng Việt Còn Ngƣời Việt Còn", từ Lớp Vỡ Lòng A cho đến Lớp 5B, để dùng trong việc giảng dạy Việt ngữ cho các em học sinh; tuy

Chi tiết hơn

Việt nam NhậP khẩu gỗ nguyên liệu Từ châu Phi

Việt nam NhậP khẩu gỗ nguyên liệu Từ châu Phi VIỆT NAM NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CHÂU PHI Cập nhật đên hết tháng 4 năm 2019 Hà Nội tháng 6 năm 2019 VIỆT NAM NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CHÂU PHI Cập nhật đến hết tháng 4 năm 2019 Tô Xuân Phúc (Forest

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Báo cáo tài chính riêng cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013 Thông tin v Công ty Quy t nh s 3448/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m 2004 3449/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m

Chi tiết hơn

11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BA

11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BA 11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BAo T~O eo BAN DOl TlfNG THAM CIA VA cac THi; Tl)C D6i

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn