Microsoft Word - P.153

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - P.153"

Bản ghi

1 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá nhân thc hin: 3.1. C s pháp lý: Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th có tên giao dch là Action for the City. Trung tâm c thành lp ngày 22 tháng 12 nm 2006 di Liên hip các hi Khoa hc K thut Vit Nam (quyt nh thành lp s 1768/Q-LHH). Ngày 12 tháng 1 nm 2007 Trung tâm c B Khoa hc Công ngh cp giy chng nhn ng ký hot ng khoa hc công ngh s A Ngun nhân lc: Sáng lp viên ca trung tâm là tp h p nhng cán b có kinh nghim nhiu nm trong công tác phát trin và các bn tr có tâm huyt vi công tác phát trin. (Danh sách các sáng lp viên nm trong ph lc 1) Hin ti trung tâm có 8 cán b vi trình tin s, thc s và c nhân trong nhng chuyên ngành sau : xã hi hc, quy hoch ô th, lut, môi trng, qun tr kinh doanh. (Danh sách các cán b nm trong ph lc 2) Trung tâm có Ban ch o bao gm các nhà hot ng xã hi, các cán b các t chc quc t và các nhà chuyên môn v lnh vc phát trin ô th (Danh sách Ban ch o nm trong ph lc 3) 3.3. B máy qun lý : B máy qun lý ca Trung Tâm m bo tính minh bch và tính trách nhim. Ban ch o óng vai trò c lp vi Ban giám c.ban Giám c giám sát vic qun lý tài chính cng nh vic qun lý ch ng trình.

2 Ban ch o Giám c \ Phó giám c Phó giám c K toán Th qu /tr lý hành chính Cán b d án Cán b d án Cán b d án 3.4. S mnh, mc ích và chin lc: S mnh : Nâng cao cht l ng môi trng sng! Hà Ni và các thành ph ca Vit Nam. M"c ích : Nâng cao cht l ng môi trng t nhiên, môi trng xã hi và môi trng c s! h t#ng ti các thành ph ca Vit Nam. - V môi trng t nhiên : (i) gim thiu vic s d"ng nng l ng, (ii) gim thiu các ngun rác thi, (iii) gim ô nhi$m do các ph ng tin giao thông gây ra - V môi trng c s! h t#ng : (i) tng din tích cây xanh, (ii) phát trin các dch v" nhà! cho ngi thu nhp thp và trung bình, (iii) phát trin các mô hình nhà thân thin vi môi trng - V môi trng xã hi : (i)gim nghèo, (ii) tng cng kh nng tip cn các dch v" xã hi ca các nhóm thit thòi, (iii) %y mnh quyn ca các nhóm yu th và thit thòi. Chin l c : - Nâng cao nng lc và to quyn cho ngi dân h có th xác nh các nhu c#u liên quan n cht l ng cuc sng, tìm và thc hin các gii pháp cho các nhu c#u ó - Là c#u ni gia cng ng vi các nhà hoch nh chính sách - S d"ng các ph ng tin thông tin i chúng là công c" tác ng to thay i trong cng ng ô th 3.5. Ngun tài chính ca t chc: Ngân sách hàng nm: 37,500 USD Ngun thu t& các hat ng nghiên cu, t vn, ào to : 3,500 USD Tài tr ca cá nhân: 10,000 USD Tài tr ca t chc quc t : Maryknoll và David Glass Ensemble, n thi im này là 24,000 USD

3 3.6. Các d án ang tri n khai: D án «Nâng cao v th ca thanh niên khi m th Hà Ni thông qua ào to ngh và cung cp c hi làm vic bn vng, n nh». D án này nh'm xây dng mt mô hình v s hòa nhp v m(t xã hi và v kinh t ca ngi khim th, mt nhóm ngi thit thòi ca thành ph. D án s) ào to ngh xoa bóp cho ngi khim th và k nng kinh doanh h có th t iu hành mt trung tâm masage chuyên nghip. D án này s) c thc hin trong 3 nm (3/2006-3/2010) do Maryknoll và Trung tâm tài tr. Tng kinh phí ca d án là 85,000 USD. D án phim phóng s «Trách nhim ca ngi Hà Ni i vi thành ph ca mình».m"c ích ca d án này nh'm nâng cao ý thc và vai trò ca ngi dân Hà Ni i vi vic ci thin cht l ng cuc sng qua b phim phóng s 15 phút. D án này c thc hin t& tháng 3/2007 n tháng 8/2007. Tng kinh phí d án là 5,000 USD. Trung tâm và t chc David Glass Ensemble cùng tài tr d án này. D án nh phóng s :»Hà Ni 5 phút và 24 gi». D án huy ng các sinh viên tình nguyn ca Hà Ni ch"p nh thành ph trong vòng 24 gi! nhiu a im khác nhau nh bnh vin, quán cà phê, di tích lch s, khu dân c và c#u Long Biên. D án nh'm cung cp c hi cho thanh niên và sinh viên th hin cách nhìn ca mình v nét *p và nét cha *p ca thành ph. Các bc nh thu c s) c xây dng thành trin lãm lu ng ti các trng i hc. Tng kinh phí d án là 4,200 USD do trung tâm t tài tr Tài tr t Ngân hàng Th gii: Trung tâm hin cha có d án nào c tài tr b!i Ngân hàng Th gii. 4. a ch liên h ca c quan/cá nhân tác gi d án: Tên: Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th (Action for the City) a ch: S 1 Phm Ng Lão. Hà Ni in thoi: Tên ngi chu trách nhim v d án: (ng H ng Giang Chc v": Giám c in thoi: Tài khon ngân hàng ca c quan/cá nhân tác gi d án (n u có): Tên tài khon : Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th Tên ch tài khon : (ng H ng Giang S tài khon : Ti ngân hàng : TECHCOMBANK- chi nhánh Hoàn Kim a ch ngân hàng :72 Tr#n Hng o, Hoàn Kim Hà Ni Tài khon tin : tin ng Vit Nam

4 II. NI DUNG D ÁN 1.iu kin kinh t xã hi ca cng ng: Theo thng kê ca Phòng Cnh sát Giao thông Hà Ni thì s l ng xe máy ng ký trên toàn Thành ph tính n ht nm 2006 khong 1,7 triu xe, cha k s l ng xe máy! các tnh thành lân cn vào Hà Ni. Hin nay, xe máy chim h n 87% tng lu l ng xe hot ng trong ni thành Hà Ni, 70% s này không t tiêu chu%n cho phép v khí thi. S xe máy này ch yu là xe c, ã chy t& 1,5 vn km tr! lên và ch xe không bo d+ng nh k,. Thông tin t& Hi tho "Ch ng trình kim soát khí thi ô-tô, xe máy ti các TP ln - kinh nghim quc t và iu kin! Vit Nam" do C"c ng kim Vit Nam phi h p vi d án không khí sch Vit Nam-Th"y S t chc cng cho bit các loi khí c hi nh HC, Co, SO2, CO2, NOx trong không khí ti các ô th Vit Nam u v t, thm chí gp h n hai l#n tiêu chu%n cho phép! nhng khu vc mt giao thông cao. Riêng ti Hà Ni, theo s liu ca Vin Y t lao ng cho bit m-i ngày Hà Ni b tn tht 1 t. ng do ô nhi$m không khí trong ó khí thi xe máy là nguyên nhân chính gây ô nhi$m không khí. Mc thit hi v kinh t do khí thi xe máy ti Hà Ni là h n 20 triu USD/nm. 2.Phân tích vn Có nhiu nguyên nhân khác nhau i vi vic ngi dân la chn xe máy làm ph ng tin i li ch yu trong thành ph. Mt trong nhng nguyên nhân d/n n hin trng này là nhn thc hn ch ca ngi dân v tác hi ca khí thi xe máy i vi môi trng. Nguyên nhân th hai là nhn thc hn ch ca ngi dân v các ph ng tin giao thông sch và thân thin vi môi trng (xe p, xe p in, xe buýt, i b...). Bên cnh b phn dân chúng có nhn thc hn ch v hai vn trên thì mt s khác có kin thc v vn này và mong mun hn ch s ô nhi$m do các ph ng tin giao thông gây ra. Tuy nhiên, h cha c t chc thành phong trào bin nhn thc thành hành ng, nên các n- lc! cp cá nhân cha em li s chuyn bin ln trong cng ng. D án này d nh phát ng Ngày không xe máy (No Motorbike Day) to nên mt phong trào xã hi ln d#n tác ng n nhn thc và hành ng ca cng ng trong vic s d"ng các ph ng tin giao thông sch, góp ph#n gim tình trng ô nhi$m môi trng. D án tp trung gii quyt vn ô nhi$m do xe máy (ch không phi là vn ô nhi$m do ô tô), vì xe máy v/n là ph ng tin i li chính ca ngi dân Hà Ni. Tuy nhiên, các thông ip ca d án v ô nhi$m do các ph ng tin giao thông gây ra cng cp n vn ô tô, qua ó tác ng n b phn dân chúng s d"ng xe ô tô nh mt ph ng tin chính.

5 3.Các gii pháp a ra: D án s) a ra mt gii pháp mang tính sáng to, d$ tác ng n d lun xã hi, và có th nhân rng! các a ph ng khác. D án s) phát ng Ngày không xe máy, nh'm nâng cao nhn thc xã hi v tình trng ô nhi$m do xe máy gây ra, ng thi nâng cao nhn thc v các ph ng tin giao thông sch và thân thin vi môi trng. Ngày không xe máy c chn vào ngày th by #u tiên ca tháng 5, là ngày ngh ngi dân không chu nhiu áp lc n công s! b'ng xe máy. Tháng 5 là #u mùa h, nên thi tit không quá nóng, thích h p cho các hot ng i b ngoài tri. D án d kin s) huy ng hai nghìn ngi, bao gm sinh viên và ging viên các trng i hc, cán b các t chc phi chính ph Vit Nam và quc t, cán b các t chc quc t và ngi nc ngoài sinh sng ti Hà Ni. ây là nhng nhóm ngi có nhn thc c!i m! và có xu hng ng h các sáng kin cng ng nh'm m"c ích nâng cao cht l ng cuc sng. Nhng ngi này s) cam kt tham gia Ngày không xe máy. Vào ngày này, h s) s d"ng các ph ng tin giao thông khác nh xe p, xe p in, xe buýt, i b...h c khuyn khích không s d"ng ô tô. Trong ngày này, h s) m(c áo phông in dòng ch «Ngày không xe máy» tuyên truyn v phong trào i vi cng ng. D án s) phi h p s kin này vi các hot ng truyn thông và các chin dch s d"ng các ph ng tin thông tin i chúng ti a hóa tác ng ca d án i vi nhn thc và hành vi ca cng ng liên quan n vic s d"ng các ph ng tin giao thông thân thin vi môi trng. 4.Sáng kin: Ý t!ng Ngày không xe máy là mt sáng kin mi cha bao gi c thc hin! bt c thành ph ln nào! Vit Nam. 1 Nó s) là mt s kin c qung bá rng rãi, hp d/n và s) thu hút c nhiu ngi tham gia. (c bit, s kin này có th tr! thành mt phong trào qu#n chúng, d$ lan t0a t& ngi này sang ngi khác. Nhng ngi tham gia có th chia s kinh nghim v s kin này cho ngi thân và bn bè, qua ó nâng cao nhn thc ca h v vn ô nhi$m do ph ng tin giao thông gây ra và s c#n thit ca các ph ng tin giao thông sch. Ging viên, sinh viên các trng i hc, cán b các t chc phi chính ph và các t chc quc t là nhng ngi có ý thc tt. T& h, ý thc này s) c lan t0a n các thành viên khác ca cng ng. S hin din ca nhng ngi tham gia trên ng ph, vi trang ph"c áo phông in dòng ch Ngày không xe máy, s) gây s chú ý i vi ngi dân trong cng ng. ây cng là mt hình thc tuyên truyn nâng cao nhn thc ca cng ng nói chung. 1 Ti Vit Nam, ô th c Hi An ã phát ng Ngày không xe máy. Tuy nhiên, khu vc không xe máy ch chim mt din tích hn ch trong khu ph c. D án này phát ng Ngày không xe máy trên tt c các a bàn thành ph ch không ch hn ch! mt khu vc c" th.

6 Cui cùng, tính sáng to ca d án n'm trong các thông ip chính mà d án qung bá. D án s) không ch tp trung tuyên truyn v ô nhi$m do xe máy gây ra, mà còn giáo d"c cng ng v khái nim chi phí môi trng và khái nim ph ng tin sch, ng thi liên h nhng vn có tính a ph ng (nh xe máy! Hà Ni) vi vn có tính toàn c#u (s nóng d#n lên ca trái t). 5. Các nhóm i tng: Nhóm i t ng ca d án là mi ngi dân Vit Nam. Tuy nhiên d án (c bit nh'm n nhng ngi sng! Hà Ni và các thành ph ln khác ca Vit Nam. Nhng i t ng chính tham gia Ngày không xe máy bao gm sinh viên và ging viên các trng i hc, cán b các t chc phi chính ph Vit Nam và quc t, các t chc quc t và ngi nc ngoài sinh sng ti Hà Ni Yu t thành công Ít nht 2000 ngi tham gia Ngày không xe máy Thành lp 1 trang web v Ngày không xe máy T chc 5 bui nói chuyn v Ngày không xe máy vi sinh viên và ging viên 5 trng i hc T chc ít nht 2 bui nói chuyn v Ngày không xe máy vi cán b các t chc phi chính ph, các t chc quc t Có ít nht 5 nhân vt ni ting s) phát biu trên các ph ng tin thông tin i chúng ng h Ngày không xe máy. 3 Có ít nht 5 báo a tin v Ngày không xe máy S l ng ngi tham gia Ngày không xe máy s) tng gp ôi vào nm Nhng vn khác gii thích v d án: Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th cam kt s) t chc Ngày không xe máy trong nhiu nm liên tip (ít nht là 5 nm). Trong nhng nm tip theo, Trung tâm d nh s) gây qu tài tr cho Ngày không xe máy t& các doanh nghip trong nc và quc tê tip t"c hot ng này. Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th, vi Ban ch o là các thành viên có uy tín trong cng ng, s) làm vic vi các c quan ban ngành oàn th ca thành ph Hà Ni m bo có s ng h và h p tác ca chính quyn. 8. Xin tr l i thêm các câu h!i 8.1. Tác ng ca d án: D án s) tác ng trc tip n 2000 ngi tham gia Ngày không xe máy. Nhng ngi này s) nâng cao nhn thc v ô nhi$m do xe máy gây ra, và v các ph ng tin giao thông thay th khác 2 D án d nh s) h p tác vi các trng sau: i hc Xã hi và Nhân vn, Hc vin Báo chí và Tuyên truyn, i hc Vn hóa Hà Ni, i hc Xây dng, i hc Kin trúc và Trng i hc Kinh t Quc dân. ây là nhng trng i hc mà Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th ã có mi quan h i tác. 3 Các nhân vt ni ting có th bao gm các nhà hot ng xã hi, lãnh o, doanh nhân, ngh s

7 (xe p, xe buýt, i b, xe p in ). ng thi vi vic nâng cao nhn thc, h s) b1t #u hình thành thói quen s d"ng các ph ng tin giao thông sch. D án s) tác ng gián tip n nhn thc ca 3,5 triu ngi dân Hà Ni nói riêng và g#n 80 triu ngi Vit Nam nói chung v ô nhi$m môi trng do các ph ng tin giao thông gây ra và v s c#n thit ca các ph ng tin giao thông thân thin vi môi trng. Vi 2000 ngi không s d"ng xe máy trong mt ngày, d án góp ph#n làm gim ô nhi$m không khí ti thành ph Hà Ni. Trong nhng nm tip theo, khi con s ngi tham gia tng, d án s) có tác ng áng k i vi môi trng ca Hà Ni Kh n"ng nhân rng: D án này có kh nng nhân rng cao i vi các thành ph khác ca Vit Nam, ng thi cng có kh nng nhân rng ngay trên a bàn Hà Ni. m bo tính nhân rng ca d án, Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th s) tài liu hóa toàn b tin trình d án (bao gm giai on chu%n b, giai on thc hin và giai on ánh giá), các kt qu ca d án và các bài hc kinh nghim trong báo cáo cui cùng ca d án. Báo cáo này s) c chia s trong các cuc hi tho vi các t chc phi chính ph, các t chc quc t và các c quan nhà nc có liên quan. III. K HO#CH THC HI$N # Hot ng Th i gian 1 Xây dng các tài liu và t r i tuyên truyn v Ngày không xe Tháng 9-tháng 10/2007 máy 2 Xây dng trang web Ngày không xe máy Tháng 9-tháng 12 nm T chc hi tho vi ging viên và sinh viên 5 trng i hc v giao thông và môi trng và phát ng Ngày không xe máy Tháng 2/ T chc hi tho vi các t chc phi chính ph, t chc quc t Tháng 2/2008 v giao thông và môi trng và phát ng Ngày không xe máy 5 Xây dng c s! d liu v các thành viên cam kt tham gia Tháng 2-tháng 3/2008 Ngày không xe máy 6 In áo phông có thông ip ca Ngày không xe máy Tháng 2/ H p ng vi các nhân vt ni ting phát biu ng h Ngày Tháng 3- tháng 4/2008 không xe máy trên các ph ng tin thông tin i chúng 8 T chc hp báo v Ngày không xe máy Tháng 4/ T chc Ngày không xe máy (ngày th by #u tiên ca tháng Tháng 5/2008 5) 9 Vit báo cáo tng kt d án Tháng 6/ Hi tho vi các t chc phi chính ph, t chc quc t và c Tháng 7/2008 quan chính quyn chia s các bài hc kinh nghim rút ra t& d

8 án IV. %I T&'NG H&(NG L'I VÀ CÁC BÊN THAM GIA a. Xin cho bit ai là ng i hng li t d án và nhng li ích này s) c thc hin nh th nào? Lit kê nhóm i tng mc tiêu và/hoc i tng hng li, bao g m các nhóm i tng xã hi hay cng ng, hoc s lng nam, n và tr em. Ngi h!ng l i trc tip: 2000 ngi tham gia Ngày không xe máy (ít nht 50% là ph" n). Qua d án, nhng ngi h!ng l i trc tip s) c nâng cao nhn thc v tác ng i vi môi trng ca xe máy và v các ph ng tin giao thông thân thin vi môi trng. Ngi h!ng l i gián tip: 3,5 triu ngi dân Hà Ni và ngi dân Vit Nam nói chung s) c nâng cao nhn thc thông qua vic theo dõi v s kin Ngày không xe máy trên các ph ng tin thông tin i chúng. b. Có ai trong s i tng hng li tham gia vào quá trình xin tài tr, lp k hoch và thit k d án? Nu có thì xin cho bit c th nh th nào. Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th ã tho lun v ý t!ng d án vi các cng tác viên ca Trung tâm. H hin là ging viên các trng i hc, sinh viên và cán b các t chc phi chính ph Vit Nam và quc t. Nhng ngi này s) tham gia Ngày không xe máy, vì vy h cng là i t ng h!ng l i ca d án. c. S tham gia ca i tng hng li trong quá trình thc hin d án nh th nào? Mc tham gia? Ngoài vic tham gia vào Ngày không xe máy, ngi h!ng l i s) tuyên truyn v s kin này ti ngi thân và bn bè, ng nghip... d. Xin cho bit s tham gia ca i tng hng li trong tng lai sau khi d án ã hoàn thành. Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th cam kt tip t"c duy trì bn vng d án trong ít nht 5 nm. Trung tâm s) xây dng h d liu v thông tin liên lc ca các thành viên tham gia Ngày không xe máy huy ng s tham gia ca h trong nhng nm tip theo. Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th, vi s mnh là nâng cao cht l ng cuc sng ca ngi dân ô th, s) tip t"c cng tác vi nhng thành viên tham gia cuc ua và tình nguyn viên trong các d án tip theo. Các d án này bao gm vic phát ng Cuc ua vì môi trng, tuyên truyn trên các ph ng tin thông tin i chúng khuyn khích ngi dân s d"ng các ph ng tin sch, xây dng các nhóm xe ôm an toàn

9 e. Xin lit kê các thành viên ca a phng chu trách nhim trình án, bao gm chc danh và trách nhim ca tng ng i. Xin ch rõ ai là ng i ch cht trong vic thc hin d án. (ng H ng Giang, giám c Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th, giám c d án Phm Qu,nh Châu, cán b qun lý ch ng trình ca Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th, cán b d án f. C quan thc hin d án s) duy trì kt qu d án nh th nào và trách nhim ca h* sau khi hoàn thành d án? Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th cam kt s) t chc Ngày không xe máy trong nhiu nm liên tip (ít nht là 5 nm). Trong nhng nm tip theo, Trung tâm d nh s) gây qu tài tr cho Ngày không xe máy t& các doanh nghip trong nc và quc tê tip t"c hot ng này. Trung tâm Hành ng vì S phát trin ô th, vi s mnh là nâng cao cht l ng cuc sng ca ngi dân ô th, ã xây dng các k hoch d án tip theo gii quyt bn vng vn ô nhi$m môi trng do các ph ng tin giao thông, khuyn khích ngi dân s d"ng các ph ng tin giao thông sch, xây dng các nhóm xe ôm an toàn 9. NGÂN SÁCH D ÁN (Xin cho bi t c th d toán kinh phí bng tin ng hay tin ô-la M) g. &c tính tng kinh phí d án: ô la M h. S kinh phí ly t gii thng Cuc thi Ngày Sáng To Vit Nam: ô la M i. Lp k hoch kinh phí: S dng bng sau ây lit kê các hot ng chính ca d án và kinh phí cho tng hot ng. Các hot ng d án 1. Xây dng các tài liu và t r i tuyên truyn v Ngày không xe máy 2. Xây dng trang web Ngày không xe máy 3. T chc hi tho vi ging viên và sinh viên 5 trng i hc v giao thông và môi trng và phát ng Ngày không xe máy Ngun kinh phí t: Các nhà tài tr T chc ca cuc thi nhn tài tr* Ngu n khác** Tng cng 300$ 100$ 400$ 600$ 100$ 700$ 1.000$ 1.000$

10 4. T chc hi tho vi các t chc 400$ 400$ phi chính ph, t chc quc t v giao thông và môi trng và phát ng Ngày không xe máy 5. Xây dng c s! d liu v các 200$ 200$ 400$ thành viên cam kt tham gia Ngày không xe máy 6. In áo phông có thông ip ca 5.000$ 5.000$ Ngày không xe máy 7. H p ng vi các nhân vt ni 400$ 400$ ting phát biu ng h Ngày không xe máy trên các ph ng tin thông tin i chúng 8. T chc hp báo v Ngày không 300$ 300$ xe máy 9.T chc Ngày không xe máy 0 0 (ngày th by #u tiên ca tháng 5) 10. Vit báo cáo tng kt d án 200$ 100$ 300$ 11. Hi tho vi các t chc phi 400$ 4004 chính ph, t chc quc t và c quan chính quyn chia s các bài hc kinh nghim rút ra t& d án 12. Chi phí hành chính (10% tng 880$ 880$ chi phí) Tng cng 9.680$ 500$ $ - Chú ý: Chia ngân sách theo khon hng càng chi ti t càng tt. Ch rõ ngân sách theo hot ng và ngun tài chính cho tng hot ng. * Ch rõ loi hình t chc c tài tr: phi chính ph ** Xin cho bi t các ngun khác là gì và mc ích cp vn t các ngun khác Ch ng trình nm nay có 5 ch nh0, xin ánh du vào ch nh0 mà án ca ban tp trung vào Thi hành lut giao thông Giáo dc và nâng cao nhn thc v an toàn giao thông T"ng c ng dch v cu tr kh+n cp, Gim ô nhi-m và tai nn do phng tin giao thông Ci thin môi tr ng giao thông, thit k ng Ch khác (xin ghi rõ)

11 Bn bit v cuc thi qua ngun thông tin nào? Trang web ca Ngân hàng Th gii NG23I SO4N TH5O: (ng H ng Giang CH6C V7: Giám c KÝ TÊN: NGÀY: 28/4/2007 PH. L.C Ph lc 1: Danh sách các sáng lp viên Trung tâm Hành ng vì S phát tri n ô th STT H* tên N"m sinh Trình ào to Chuyên ngành 1 (ng H ng Giang 1974 Thc s Xã hi hc 2 Nguy$n Ph ng Linh 1983 C nhân Ting Anh th ng mi 3 Phí Trng Hi 1977 C nhân Lut Ph lc 2: Danh sách cán b Trung tâm Hành ng vì S phát tri n ô th STT H* tên N"m Trình Chuyên Ch công tác sinh ào to ngành Chính nhim Kiêm nhim 1 (ng H ng Giang 1974 Thc s Xã hi hc x Ni công tác 2 Nguy$n Ph ng 1983 C nhân Ting Anh x Linh th ng mi 3 Phm Qu,nh Châu 1971 C nhân Ting Pháp x 4 inh Th Nguyt 1978 C nhân Môi trng x

12 5 Phí Trng Hi 1977 C nhân Lut x U. ban Nhân dân qun Thanh Xuân 6 Nguy$n S n Hi 1945 Tin s Quy hoch ô th x Trung tâm Nghiên cu T vn Chiu sáng ô th 7 Tr#n Th M Hnh 1981 Thc s Xã hi hc x Vin Nghiên cu Truyn thng và Phát trin 8 Nguy$n Th Kim Cúc 1983 C nhân Xã hi hc x Vin Nghiên cu Truyn thng và Phát trin

13 Ph lc 3: Danh sách Ban ch o Trung tâm Hành ng vì S phát tri n ô th STT H* tên Chc v Ni công tác 1 D ng Trung Quc Tng th ký Hi S hc Vit Nam 2 Ngô Th Qu,nh Hoa Cán b ch ng trình DFID Vit Nam 3 Lê Kim Dung iu phi viên Ch ng trình ca t chc Oxfam Anh ti Vit Nam 4 inh Vn Thành V" tr!ng V" Khoa hc Công ngh - B Tài nguyên Môi trng 5 Nguy$n Vn Huy Tin s Nguyên Giám c Vin Bo tàng Dân tc hc Vit Nam 6 Trine Glue oàn Giám c Trung tâm d liu các t chc Phi Chính Ph Vit Nam

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc

Microsoft Word - Bai tap THPPLT_new.doc Hng Dn Thc Hành Thc hành PPLT Khi: Cao ng Nm 2011 Hng dn: Bài t p thc hành c chia làm nhiu Module Mi Module c thit k cho thi lng là 6 tit thc hành ti lp vi s hng dn ca ging viên. Tùy theo s tit phân b,

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc

Microsoft Word - VID 10 - P06.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: Gim bt khí nhà kính bng vic khuyn khích s dng "Bp king ci tin 2. a im thc hin án: Xã Mng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 TÁC HI CA CÁC YU T VT LÝ * Tác hi ca các bc x ion hoá (Tia phóng x) * Tác hi ca in t trng * Tác hi ca bc x t ngoi * Tác hi ca tia hng ngoi * Tác hi ca nhit cao * Tác hi ca nhit thp * Tác hi ca m cao *

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm Author : Kẹo ngọt Nguy?n B?nh Khiêm là m?t nhà th? l?n c?a dân t?c. Ông?ã?? l?i cho n?n v?n h?c n??c nhà m?t kho tàng th??? s?, và?ã có g?n m?t nghìn bài th????c

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V NC THI CÔNG NGHI P National Technical Regulation on Industrial Wastewater HÀ NI - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut quc gia v cht l ng

Chi tiết hơn

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd

tu van NDTN tai co so y te ( )_Layout 1.qxd TÀI LIU HC VIÊN T vn nuôi dng tr nh Ti c s y t Hà ni, tháng 7 nm 2011 GII THIU Gii quyt tình trng suy dinh dng tr em, c bit là suy dinh dng th thp còi tr di hai tui ang là u tiên ln ca Chính ph Vit Nam.

Chi tiết hơn

World Bank Document

World Bank Document Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized IM LI Báo cáo cp nht tình hình phát trin và ci cách kinh t ca Vit Nam Báo cáo ca Ngân

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em

Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Kể lại buổi sinh hoạt lớp của em Author : vanmau K? l?i bu?i sinh ho?t l?p c?a em Bài làm 1 C? vào th? 7 h?ng tu?n, l?p em l?i sinh ho?t l?p m?t l?n?? t?ng k?t tu?n v?a qua c?ng nh? tri?n khai công vi?c

Chi tiết hơn

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám

Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Thuyết minh về di tích Văn miếu quốc tử giám Author : Kẹo ngọt T? hàng ngàn n?m tr??c, vua Lý Thái T??ã d?i?ô t? Hoa L? v???i La và??t tên thành là Th?ng Long. Tr?i qua bao bi?n c? l?ch s? và s? kh?t khe

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - WTO Support_Donor Matrix_2005VN.doc

Microsoft Word - WTO Support_Donor Matrix_2005VN.doc Vit Nam gia nhâp : Tng kt các chng ình h k thu t C p nh t ngày 25/5/2005 ADB Phân tích chính sách công nghip và thu quan. 8/2003 3/2004 Phân tích chính sách và tng cng nng lc Phân tích nhng ch v chính

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn

Đầu kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 cầu 340ps 40 tấn Xe t?i??u kéo Daewoo Novus 1 / 7 ??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá??u kéo daewoo 2018 2019?ánh giá: Ch?a có?ánh giá Giá H?i v? s?n ph?m này Nhà s?n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc

Microsoft Word - VID 10 - P44.doc xu t d thi NGÀY SÁNG T O VI T NAM Ch : Bi n i khí h u I. CHI TI T ÁN: 1. Tên án: Kh c ph c tình tr ng nóng lên trong các khu dân c. 2. a i m th c hi n án: Xã Kim Chung _Hoài c_ Hà N i 3. a ch liên h c

Chi tiết hơn

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9

TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9 TRU'O'NG OAI HQC Y KHOA PHAM NG9C THACH B MON: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG E>IEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 L6'P: Y2014D NGAY THI 25/1 2/20 18 STT MSSV H9Ten sco Oi~M GHI CHU I 1451 010686 Ph

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat

Microsoft Word - Thuyet minh BCTC Hop Nhat 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ( Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002690 ngày 23 tháng 9 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

Chi tiết hơn

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ

~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQ ~ / CQNG HOA xi\. HQI CHiT NGHiA VItT NAM DQc I~p - TI! do - H~nh phuc Can ThO', ngay 26 thang 9 nam 2006, A K A- DANH SACH SINH VIEN TOT NGH~P NAM HQC 2005-2006 KHOA C.NG~ THONG TIN&TT Tf Mil SV HQ va

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T

TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ T TRU'O'NG O~I HOC Y KHOA PH~M NGOC TH~CH BQ M6N: GIAI PHAU B~NH - PHAP Y BANG Dll=M HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014B NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ Ten sco Oi ~M GHI CHU I 145 1010230 Phung Hoang Thuy

Chi tiết hơn

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf

Nine9 cutting tools and tool holders_Cat. 17_B.pdf Mũi bo cung tròn >> Kiểu C Cc i do t cung trn c nu có t l trn cng 1 cn. i do i có t ng ng i tui t rt co To t tin n on o trn i gi cng. Đặc điểm - i i do có 2 cn ct - Kt t cn cung trn t 5 ng dng trn cng

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHOA SƯ PHẠM BÀI GIẢNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Th.s Nguyễn Minh Trung email: minhtrungspkt@gmail.com Mobile : 0939 094 204 1 MỤC LỤC Contents MỤC LỤC... 1 Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC...

Chi tiết hơn

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên   vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên Email: pgddttuyan@phuyen.gov. vn Thời gian ký: 26.03.2019 16:19:10 +07:00 UBND HUyt TUY A PHO G GIAOD{)CvA DAoT~O s6:ollo CONG HOA xa HOJ

Chi tiết hơn

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c

UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua c UBND HUYBN DAM HA PHONG GIAO Dl,JC va DAo T ~o s6: 369 VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc IPGD&DT-TTH VIv trien khai thuc hien viec nang cap, sua chira co sa v~t chat twang hoc phuc vu nam hoc 017-018

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN

Microsoft Word - Factsheet Eastin Grand Hotel Saigon 2019 VN THÔNG TIN Eastin Grand Hotel Saigon Khách s ạn Eastin Grand Sài Gòn n ằm v2 t r] t â m m đ i cya khu v}c qu ận Phú Nhu ận s ầm u ất giă a Trung tâm thành ph và sân bay qu c t T â n S n N h ất. T khách

Chi tiết hơn

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ

TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSSV HQ TRU'O'NG O~I HQC Y KHOA PH~M NGQC TH~CH BQ MON: GIAI PH.AU Bl;NH - PHAP Y BANG DIEM HQC PHAN PHAP Y LAN 1 LOP: Y2014C NGAY THI 25/12/2018 STT MSS HQ Ten sco OiEM GHI CHU I 14510103 Le Due Th i~n An 44

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 44 THANH Do Mai.doc

Microsoft Word - 44 THANH Do Mai.doc MT S NGHIÊN CU V S PHN ÁNH GIÁ TR CÁ NHÂN THÔNG QUA VIC S DNG NGÔN NG - NHÌN T GÓC GIAO TIP GIAO VN HOÁ VIT NAM VÀ CÁC NC NÓI TING ANH MAI THANH PHAN VÂN QUYÊN ÀO THU TRANG B môn Vn hc - Giao tip Giao

Chi tiết hơn

Kangen Healing Power

Kangen Healing Power LE HUY PHONG Enagic Distributor ID: 1122099 Phone: (408) 421-9908 Email: lhpmusic@gmail.com Website: www.kangenwaterforyou Thay!"i ngu#n n$%c u&ng Thay!"i cu'c s&ng c(a chúng ta KI!M HÓA T!i sao n"#c Kangen

Chi tiết hơn

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang .' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang 01 ndm 2019 QUYETDlNH Ki~n toan Mang hrot quan ly chat

Chi tiết hơn

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất

Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Tả hình dáng và đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất Author : vanmau T? hình dáng và??c tính t?t??p c?a ng??i b?n thân nh?t Bài làm 1 Ai c?ng có m?t ng??i b?n thân thi?t?? có th? k? v?i nhau nhi?u

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke

UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke UY BAN DAN TQC sty 2057QD-UBDT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DOc 14p - To. do - Hanh pink Ha NOi, ngay06 thong 5 nom 2016 QUYET DINH Phe duyet Ke hooch to chin host Ong hit ting Ngay Khoa hoc va cong

Chi tiết hơn

n v. m tna. w w w e i V t Lua

n v. m tna. w w w e i V t Lua n v. m tna. w w w e i V t Lua B(>YTE C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHiA VI~T NAM I>Qc l~p- Tlf do- H~nh Phuc DANH SACH HUONG DAN QUY TRiNH KY THU~T CHUYEN NGANH PHVC HOI CHUC NANG (Ban himh kem thea Quyit djnh

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

DJ HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TR11 NG D4J HOC QUOC TE CONG HOA xa HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip Ty do Hanh phüc S6: 41QD-DHQT Thành ph H. ChI Mi

DJ HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TR11 NG D4J HOC QUOC TE CONG HOA xa HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip Ty do Hanh phüc S6: 41QD-DHQT Thành ph H. ChI Mi DJ HQC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TR11 NG D4J HOC QUOC TE CONG HOA xa HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc Ip Ty do Hanh phüc S6: 41QD-DHQT Thành ph H. ChI Minh, ngày 28 tháng 6 nãm 2019 QUYET DINTI V vic ban

Chi tiết hơn

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m

binhnguyenloc.com 1 a êm Tr ng S p Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Làm xong bài toán hình h c không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem l i ng h tay thì th y ã m i gi b n m i r i. Cô n sinh t y x p gi y má sách v l i, ng lên toan t t ng n

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7

Microsoft Word - Savico-31Dec13-VN-Separate V7 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Báo cáo tài chính riêng cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013 Thông tin v Công ty Quy t nh s 3448/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m 2004 3449/Q -UB ngày 9 tháng 7 n m

Chi tiết hơn

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p

CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c p CHÍNH PH : 910/1997/Q -TTg NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p T do H nh phúc Hà N i, ngày 24 tháng 10 n m 1997 QUY T NH C A TH T NG CHÍNH PH vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h

Chi tiết hơn

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D

Binhnguyenloc.com 1 Gieo gió g t bão Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D Binhnguyenloc.com 1 Bình-nguyên L c Xin xem cu c tranh lu n v n ch ng v tác ph m GGGB, trong m c V n Ngh c a Tu n San Vui S ng gi a D -Lý H ng (VS s 3 và 4) và T n (VS s 8, 9 và 10) - U ng quá! - Gì mà

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

(1)

(1) QT 8.2.1/QA6 BM2 TRYOG DAI QC TRA VI PROG DAM BAO CAT L.trcesic OG OA XA QI CU GIA VICT AM D*c Ip Ty d - nh phe SO: DBCL Tr Vh, ngety Or hng.gt nn 218 g qun BA ca Ket qu khi sit he vitt" Su di he Oct 1

Chi tiết hơn

,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28

,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28 ,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28 -HD/TGDU BE N Ngay :.JZ.',{ 56: ~'f:--.a.irll~~ Chu~n:

Chi tiết hơn

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201

Gv. Tạ Thị Kim Anh Đt / zalo / facebook : PHÂN LOAỊ DAṆG VA PHƯƠNG PHA P GIAỈ NHANH T i liệu n y của : Biên Hòa Ng y 01 th{ng 11 năm 201 Gv Tạ Thị Kim nh Đt / zlo / fcebook : 0688 04 960 PHÂN LOỊ DṆG PHƯƠNG PH P GIỈ NHNH T i liệu n y củ : iên Hò Ng y 0 th{ng năm 07 TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI Ộ Gv Th Nguyễn ũ Minh ƯU TẦM và IÊN OẠN 08 Phần 0

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

BQ N6NG NGH~P VAPIlAT TRIEN NONG THON CONG HoA xa HOI chit NGHlA VI T NAM Dqc l,p - TV do - H,nh phuc s6303 3/QD-BNN-VP Ha NQi, ngay 12 thang 12niim 2

BQ N6NG NGH~P VAPIlAT TRIEN NONG THON CONG HoA xa HOI chit NGHlA VI T NAM Dqc l,p - TV do - H,nh phuc s6303 3/QD-BNN-VP Ha NQi, ngay 12 thang 12niim 2 BQ N6NG NGH~P VAPIlAT TRIEN NONG THON CONG HoA xa HOI chit NGHlA VI T NAM Dqc l,p - TV do - H,nh phuc s6303 3/QD-BNN-VP Ha NQi, ngay 12 thang 12niim 2011 QUYETDJNH Phe dny~t nqi dung hm,t 4qng "TAng ctrong

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO

TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HO TONG CONG TY BUD DII;:N VII;:T NAM BUU DI~N TiNH ca MAU S6: ~ IBDCM-KTNV V/v phoi hop chuyen phat k~t qua giai quyet h6 sa cua Sa GTVT TP HCM. CONG HOA XA HOI CHiJ NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

20 đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Toán Ngọc Huyền LB facebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 19 - THPT THĂNG LONG HN LẦN 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 đề thi thử THPT quốc gi 8 môn Toán Ngọc Huyền LB fcebook.com/ngochuyenlb ĐỀ SỐ 9 - THPT THĂNG LONG HN LẦN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 8 Ngọc Huyền LB sưu tầm và giới thiệu Môn: Toán Thời gin m bài: 9

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Savico-FS2013-VN-Consol V3

Microsoft Word - Savico-FS2013-VN-Consol V3 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn và các công ty con Báo cáo tài chính h p nh t cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2013 Công ty C ph n D ch v T ng h p Sài Gòn Thông tin v Công ty Quy t nh s 3448/Q

Chi tiết hơn

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN / TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQNG HOA xx HQI CUU NGHIA VI:t::T NAM Doc Hip - TO' do

Chi tiết hơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 n BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 07/2016/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ Quy định về phòng, chống dịch bệnh

Chi tiết hơn

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm th Street SE - Calgar GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM Tin Mục Vụ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM C GIÁO X THÁNH VINH S N LIÊM Ngày 10 Tháng 03, Năm 2019 2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4 Phone / Fax: 403 262 1078 Linh Mục Chánh

Chi tiết hơn

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ."

1 I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ. I. TÊN ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BỒI DƯỠNG VỀ GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 8; LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ." II. ĐẶT VẤN ĐỀ:. Tầm qun trọng củ vấn đề: Bồi dưỡng về

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BA

11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BA 11 CONG TV TNHH PHONG CACH SONG KIM ClfONG VItT NAM 227 Nguy~n Dinh Chinh, phucmg 11, qu~n Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam CHU'ONG TRINH BAo T~O eo BAN DOl TlfNG THAM CIA VA cac THi; Tl)C D6i

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P131.doc

Microsoft Word - VID 10 - P131.doc N XIN THAM D NGÀY SÁNG T O VI T NAM 2010 BI N I KHÍ H U I. CHI TIÊT ÁN 1. Tên án: GI M THI U TÁC NG C A BI N I NGU N N C D A VÀO C NG NG. 2. a i m th c hi n án: C n Én Xã T n M huy n Ch M i t nh An Giang

Chi tiết hơn

Vì ngh a vì tình 1 Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê

Vì ngh a vì tình 1   Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nê Vì ngh a vì tình 1 www.hobieuchanh.com Vì Ngh a Vì Tình Bi u Chánh I CON TH LÌA M n h t n a canh n m, h ng ông sao mai ã ló m c. B u tr i r c sáng, nên ch en en, ch ; m t c g i s ng nên kho nh t t, kho

Chi tiết hơn

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T

CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T CONG HOA xl HOI CHU NGHiA so KE HO-A-CHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA va DAu TV THANH PHO HA NOr PHONG DANG KY KINH DOANH VI. T NAM DQc l~p _ T1}'do _ H~nh phuczyxwvutsrqponmlkjihgfedc

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc

Microsoft Word - VID 10 - P124.doc Dành cho Ban T Ch c S th t : Ngày nh n: I. Chi ti t án NGÀY SÁNG T O VI T NAM 21 BI N I KHÍ H U M u n d thi 1. Tên án: H ng d n c ng ng ng i dân t c H Mông k thu t canh tác Nông Lâm k t h p b n v ng trên

Chi tiết hơn

~~ cua B{j Ki ho~ch ~~~ va Dciu tu) - STT Danh my.c Ky hi~u -- MAu van ban quy djnh cho hqp tac xa ---- 1 Gi~y d@ nghi dang ky thanh l~p hq'p tac xa Phl,lll,lc l-1-2 Phuong an san xu~t kinh doanh cua hq'p

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. H6a Duong Thi Tha Giao vien Giani thi THCS Phan B9i Chau 2. Vil Thi Thuy Duong Giao vien Giam th

Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. H6a Duong Thi Tha Giao vien Giani thi THCS Phan B9i Chau 2. Vil Thi Thuy Duong Giao vien Giam th Stt HQ va ten Clnrc danh Nhiem V\l DOll vi Mfm dgy l. Duong Thi Tha Giani thi 2. Vil Thi Thuy Duong 3. Phan Thi Thu HiSn 4. Nguyen Nzoc Huv o o..j 5. LeXuanH[n 6. Nguiyen Thanh Huang 7. Nguy~n Thi Thanh

Chi tiết hơn

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI

UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI ------------------------------------------------------------------------.. UBND HUYBN PHU YEN PHONG GIA.O Dl)C va DAo T~o CONG HoA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc sf>: 222IPGDDT Phil

Chi tiết hơn

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Chue danh Ph6 TruOng Ph6ng TruOng Ph6ng Hi~u truong T6 ehue Can

Chi tiết hơn

Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em thấy

Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em thấy Tả quang cảnh bến xe hoặc bến tàu mà em thấy Author : vanmau T? quang c?nh b?n xe ho?c b?n tàu mà em th?y Bài làm 1 M?i l?n ch? gái em?i h?c xa nhà v? th??ng k? l?i cho em nghe quang c?nh?ông?úc, nh?n

Chi tiết hơn

* Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T // LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Ngu

* Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T // LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Ngu * Bài vi t chuyên : CHUYÊN M C PHÁP LU T KINH T -----------//------------ LU T B O V QUY N L I NG I TIÊU DÙNG CÓ TH C S B O V C NG I TIÊU DÙNG Ths.Nguy n H u M nh Khoa Lu t Tr ng H Kinh t qu c dân Pháp

Chi tiết hơn

DANH SACH HQC VIEN LOP TAp HuAN KIEM SOAT NHIEM KHUA.N BENH VIEN (Kern theo Ki hoach sjljf/kh-bvngay 23/8/2018). TT HQ va ten Khoa, phong L6'p 1 L6'p

DANH SACH HQC VIEN LOP TAp HuAN KIEM SOAT NHIEM KHUA.N BENH VIEN (Kern theo Ki hoach sjljf/kh-bvngay 23/8/2018). TT HQ va ten Khoa, phong L6'p 1 L6'p DANH SACH HQC VIEN LOP TAp HuAN KIEM SOAT NHIEM KHUA.N BENH VIEN (Kern theo Ki hoach sjljf/kh-bvngay 23/8/2018). TT HQ va ten Khoa, phong L6'p 1 L6'p 2 L6'p 3 1 D~ng Duc Cuong P. DiSu Duong 2 Hoang Thi

Chi tiết hơn

Việt nam NhậP khẩu gỗ nguyên liệu Từ châu Phi

Việt nam NhậP khẩu gỗ nguyên liệu Từ châu Phi VIỆT NAM NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CHÂU PHI Cập nhật đên hết tháng 4 năm 2019 Hà Nội tháng 6 năm 2019 VIỆT NAM NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TỪ CHÂU PHI Cập nhật đến hết tháng 4 năm 2019 Tô Xuân Phúc (Forest

Chi tiết hơn

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth

UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtth UBND HUYCN PHU RIENG CONG HOA XA HOI ClHJ NGHiA VItT NAM PI-H)NG GIAO Dl)C VA oao T ~o DQc I~p - T~I'do - H~nh phuc S6: 4~ /PGDDT Phu Rieng, ngay dtthang J nam 2019 VIv d~ nghi bao cao s6 lieu phuc vu

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 06 trang) Câu 1:Trong không gian, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM 2019 Bài kiểm tra môn: TOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HÀ NỘI ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 6 trng) Câu :Trong không gin, ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP NĂM 9 Bài kiểm tr môn: TOÁN Thời gin làm bài: 9 phút, không kể thời gin phát đề MÃ ĐỀ 9

Chi tiết hơn

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t 1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 thong tin tren thi truong chung khodn) TCT CP BIA RVOU-

Chi tiết hơn