untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 ùã åî åðàéùðì úåøù úää åæéçì ò"éæ ø"åîãà "ë úåëæìå 'ÈÁ ìèéâ íéøî ÏÈ ÂÂˆÓ ÏÂÚÏ ÒappleÎ Ï Ï Ù" ',ÂÏÒÎ ', ÂË ÈÎ Â ÏÙÎÂ È ÈÏ ÌÂÈ 'ÈÁ  'È ÂÈÁ ÂÎÊÏÂ, ä áø,ìéèàî Ç,ìãðòî íçðî,à ùåî 'éç äîìù øéàîå áééì 'éøà ìàøùé, çöé éåì  ÂË ÌÈapple  ÌÈÓÈ Í Â Ï ÂÈÁÈ é ñáå éì àæ Ç Ì È Â ÂÎÊÏÂ È È ÏÚ ÒÙ apple ÂÈÁÈ äðç Ó Â ÂÊ òùåäé øæòéìà " Ì Èapple Ê ÂÎÊÏ é ñáå éì àæ Ç ÂÈÁÈ øúñà ìãðééù Ó Â ÂÊ äùî ' " ïééèìàè ÂÈÁÈ äöøú äëøá Ó Â ÂÊ íäøáà ' " ïééèìàè ÂÈÁÈ àùàååã ìçø Ó Â ÂÊ áåã éëãøî õéáå øåé 'ÈÁ àéèò Ó ' "

2 11 áúëî Ê"Ë ÂÏÒÎ '. " ÔÈÏ Â ÁˆÈ Ó " Á ÒappleÎ È ÈÏÏÙ Ó Âapple ˆ ÁÈ Ó È"Ú ÔappleÂÎ Â apple  Âappleˆ ÂÈÁÈ Ì ÈÏÚ '! Î Â ÌÂÏ È ÏÈ Ì ÎÓ ÏÚ ÛÒÂapple, ÒappleÎ È Úapple Ó ÂÚÈ È Ï Ï Èapple apple apple Ì Â Ë Ù Â Ì Ó Á ÏÎ Ï Ó È Â Â, Ê ÂÈÏÏÎ ÂÚÈ È «Ú apple ÂÓÎ Ô ÒappleÎ È Ï Â ÂÁ Ù Â ÚÏ ÚÙ ÁÎ "È ÌappleappleÁ.Ôˆ ÈappleÙ ÓÂÚ ÍÏ ÔÈ Â, ÂÎÈ Ô Â Ì 'È È,ÂÏÒÎ Ë"È "ÂÈ Ì Ï"Ú Ï ÈÓÈ ÊÁ È Â ÏÚ Â ÂÚ Í Ó Â, "È Á- È Â ÈÒÁ  Ú ÌÂ Ó Ì Ï apple"î È 'È ÂË ÂÙÓ ÂÚÈ È Ï Ï ÁÓ Â. Ê ÌÈ ÂÎÊ apple ÈÓÈ Âapple Ï ) ÂÊÏ Ùapple ÈÒÓ ÏÏ ÏÚÓ Ï "È ÒÙ Ú ÈÎÂ, Áψ  Ó ÌÈÓ È Â Ï ÔÈappleÚ ÏÎ Z apple Z,  ÈÒÁ  ÏÚ (Ô Ê. appleâèïú ÏÚ ÂÈ Â Ú ÈÎÏ  ÂÈ Â Ó È 'È Â ÂË ÂÈÁÈ " Â Ì Â ÌÈÏÏÙ Ó Â apple"î È È ÁÓ Á ÏÎÏ Î Â Â Î. Î ÏÚ Â ÓÚÈ Published and Copyright 2019 by LAHAK HANOCHOS INC. 788 Eastern Parkway Suite #408 Brooklyn, New York Tel. (718) The Kehot Logo is a registered trademark of Merkos L inyonei Chinuch.. Ï ' "ÈÁ " Z Ì ÈÏ ÙÒÂapple : ÁˆÈ Ó " Á ÒappleÎ È ÈÏÏÙ Ó ÔÂ Ë ) Â"Ë ÏÂÏ È"Á Z ÒappleÎ È ÎÂappleÁ È ÁÏ Í Ó : Ú apple È ÏÈ.(ÍÏÈ Â Ï Ú"Ò (Ê"Ë Ë "ÂÈ) "ÂÈ ÂÁ " Á. "Ú È, Ò "ÁÊ :Ôˆ ÈappleÙ ÓÂÚ ÍÏ ÔÈ Â ÔÓÒapple Ì ÈÏ, ÊÏ Í Ó : "È Á- È Â ÈÒÁ  ÚÂ.. Ï"Ú Ï ÈÓÈ.ÏÈÚÏ.(ÍÏÈ Â Ò Ú"Ò) ' "Á ˆ"ÈÈ Â Ó "ÂÓ " :'ÂÎ ÏÚÓ Ï "È ÒÙ.apple"  Printed in the United States of America ñåôã úåáéãàá ñôãð ñåôãì ïëåäå øãñð The PrintHouse äðç ïá ìåàù íééç éãé ìò 538 Johnson Ave. Brooklyn N.Y " "äìá úåçðä ãòå " ñåôãá (718) (718) ÂÈÁÈ Ì ÁÙ Ó ÏÁ È  ÂÊÂ Ï Ô ÁˆÈ ÂÎÊÏ ÚÂÈÒ ÒÙ apple

3 10 øáã çúô. "Ò Á ˆÂ ) Â Ï ÌÈ ÈˆÂÓ Âappleapple,Ë"ÏÚ ÂÏÒÎ 'Ë, ˆÈ Ù" Ï 'Ù " Ú ÌÂÈÏ Â Â ÚÂÂ Ó apple ' ÌÂÏ Ù " Ó Ó ( apple  ÓÂ. ÂÓ È Ï Áapple,( apple ÌÈÚ ÈappleÙÏ) Ó" ' ÂÏÒÎ "ÂÈ, ˆÈ *.(ÒÂÙ Ï Ú ÌÈappleÈÎÓ Â -  ÈÎ ÎÓ ÒÈÙ ) ÌÈ ÎÓ Z ÙÒ  * ÂappleÎÏÓÂ,"' Âappleapple Â ÂˆÈ " ÂÚÈ ÌÂÈ Ï ÓÓ ÈÓ ÛÎÈ ÎÊapple " ÈÂ." ˆ È Ó Á  ",Â Â Ó Â ÏÙapple ÂappleÚÈÓ ÈÂ,Ì Âapple È apple "äìá úåçðä ãòå,ù" ',ÂÏÒÎ ',Ú"ÈÊ "ÂÓ "Î Â È appleï ÌÈÚ apple.è.apple,ôèï  äôñåä Ê"Ë Á"Ó 'ËÎ. " ÔÈÏ Â ˆ"ˆ ÒÂÚ apple"âapple "È Á" 'È Ï ÈÓÁ È ' ÂÓ! Î Â ÌÂÏ Â ÍÈ ÓÓ Â Â Ï ÈÏ ÌÚapple,Á"Ó "ÎÓ Â ÎÓ ÏÚ appleúó Ì ÈÁ Ï ÍÈ ÌÈÎ Â ÂˆÚ ÙÁÓ ÁË Â,ÌÈ ÈÁÈ ÌÚ ÂÓÈÏ È ÂÚÈ ÂÚÈ Á Ï apple ÌÈappleÈappleÚ Â ÂÓÈÏ Ì Ìapple È È Â,ÌÈ ÌÚ ÌÈ ÓÏapple ÌÈ ÂÚÈ appleîâ Ï apple  ÂÓÈÏ ËÏ apple ÌÈ ÌÈ Á  È"Ú ÌÈÓÚÙÏÂ, ÓÏ apple. ÁÂÓ ÂÚ Â Â ÂappleÎ Â ÚÏ Ï ÈÎ Á Î "Ú Â ÂÚÏ ÂÓÏ È Â " Ì ÂÊ apple Â,ÂÏÒÎ Ë"È "ÂÈ ÏÂ Ò ÈÓÈ ÌÈ È ÌÈÓÈÏ ÚÂÓ,ÏÏÎ "apple  Á"Â È ÈÚˆ ÒÓ,ÂÏÒÎ Ë"È Ô ÏÈÏ È"Á, " ˆÂÓÂ,Ô ÂÓÎ ÎÂappleÁ ÈÓÈ ÂÈappleÎ ÏÚ ÛÒÂapple,Ô Ï ÌÈ Ó ÔÙ " Á È appleâ Âapple Â... Ê Áψ È Â ÚÂÓ ÂÚ ÂappleÎ Â,ËÎ 'Á "ÎÁ " Z ÂÈÏ ÂÙÒÂapple Â. Èapple, ÏÙappleÓÂÏ :Ï ÈÓÁ È ' ÂÓ "ÈÁ " Z ÂÈÏ Â Ì :ÌÈ ÌÚ...Ì Â Ú ÔÓÒapple  ÌÈ ÈÁÈ ÌÚ ÂÓÈÏ È ÂÚÈ ÂÚÈ.Ì Â Ú ÔÓÒapple Â, Ù '., Î : ÓÏ apple Á Ï apple.â"ó Â"Ù Â :ÌÈ Á Â

4 9 î"ùú'ä,åìñë ã"åé,àöéå 'ô "ùòå íåéì øåà ÂÏ È ÔÂÈÎ, 43 ÓÓ ÌÈÎ ÏÓ,ÌÈÎ ÏÓ ÚÈ ÁÏ È : 42 'È Á Ï Ò ÂÚ,, 44 Ï È ı Ï ÌÈÎ ÏÓ Ô Â ı Ï ˆÂÁ Ï ÌÈÎ ÏÓ Ô,ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ Â ÊÚÏ ÂÓÚ ÁÈ ÌÈÎÏ  ÌÈÂÂÏÓ Ì È Ï"ÂÁ  ÂÈ ÍÏ ÂˆÈ ÂÈÎ ÏÓ ÈÎ 45 "ÓÎ, ÁÈ Ì ÌÈappleÈappleÚ Èapple Â, ÂÈÓ Â ÂÈappleÁÂ Ó ÏÎÏ Ú Âapple, Ú appleï ÏÂÎÈ ÂappleÈ Á Û ÔÙÂ Ï ÚÂ,Í Ó Ï. 46 ÈÚ Â ÚÓ Â ÏÚÂÙ Ê ÌÈÈ ÓÂ, ÈÁÈ Û Â ËÈÏÁ,ÂÈ ÎÚ Ú Â Â Í Ó, 47 ÈË Ï Ï apple Èapple ˆÓ ÓÚÓ ÂÓ Â ÌÈÈ È Ê Â, apple ÈÁ Ú 48 "Ó ÁÈ Ó Ú Ê Âapple  ÌÈÈÂ È È ÓÓ È" È Ó ÈÙÎ, 47 ÈÚ ÈappleÂ Ï Â : ÁË ÚÈ,ÔÂȈ ÌÈÚÈ ÂÓ ÂÏÚ 13 Ó apple,áè Ó ÈÓÈ,ÍÏÈ È ÓÈ Â : 49 Ï"ÊÁ, ÓÓ ÂappleÈÓÈ Ó,Ô È Ï Ú, ÎÂÏÓ 'ÈÂ Ï È Â Z ÚÂ.Âapple ˆ ÁÈ Ó È"Ú ÓÈÏ Â È ÈÓ Ï øîàîä ïëåú úàéáá íåìùä ïéðò úéúéîàì ãò,íåìùá äãô ïéðòá úåâøãä é åìéç äëéìääå òáù øàáî äàéöéä éøçàì íåìùá éúáùå ù"îì úåëééùäå,çéùî.äðøç äáéùäì êéøö,äèîì äìòîìî äîùðä úãéøé éøçàìù Z äãåáòá åðéðò äìòîì äèîìî äëéìä,íåìù 'á,"íåìùá " ã äãåáòä é"ò (éúáùå) äîå îì 'éçá éåìéâ ãöîù äãåáòì ãòå,äøåúã äèîì äìòîìî äëéìäå äìôúã.åð ãö çéùî ìù åðéðò Z úéììëä äãéçéä úéìâúî æ"éòù,äãéçéä.ê"èó "Ù Â. È, Ï ÁÏ ÈÂ.,Áˆ ÔÈ appleò Â. Î,Ò 'ÈÚ È. È,Á"ÚÙ " (46 (47 (48 (49.ÁÏ È Ù"., "ÚÙ ".Ù" Ú È" Ù.Âapple Ù ÛÂÒ "  È" Ù. È, ˆ ÌÈÏ (42 (43 (44 (45

5 5 î"ùú'ä,åìñë ã"åé,àöéå 'ô "ùòå íåéì øåà.ã"ñá (äâåî éúìá äçðä) äãô Ê Â Ó Ú ÈÂ. 1 È ÓÚ ÂÈ ÌÈ ÈÎ ÈÏ Ó È Ùapple ÌÂÏ Â ÓÁÏÓ ÏÚ È ( 3 ÈÓÏ Â È Ë Ù Â 2Ï"Ê È Ó ),È ÓÚ ÂÈ ÌÈ ÔÂÈÎÂ, Ï ÔÈappleÚ Â Ïˆ 'È Ê,ÌÂÏ Â ÔÈappleÚ 'È Ê ˆÓ apple, Â Ï ÂappleÂÁˆappleÏ ÂÏÏÙ ÌÂÏ È apple ÂÏÈÙ ÌÂÈ ÏÚ Ì Â ] Ï ÏÚ Ï Â Ú ÈÂ.È Ùapple ÌÂÏ Ù " Â È Ú Â ÙÒ [ Ï ÌÂÈ Ú Â Ï Ò ÌÂÈ Ï ÔÂÁˆapple  'È Ù Â ÔÈappleÚ ÌÈË Ù ÓÎ Ì Ó, 4 È Ùapple ÌÂÏ Ù ÚÂ, ÓÁÏÓ Ï ÔÙ ( Ï,ÌÂÏ Ï ÔÙ Ï) ÂÈ Ï ÏÂÎÈ, Ú Âapple 'È Ê ÔÈappleÚ ÚÂ, 5 ÎÙ Â Ï Ì Â ÓÁÏÓ 'È ÈÙÎ ÔÙÂ Ï Ï ÔÈappleÚ 'È Âψ ÔÂÈÎ, 5 Â È ÏÚ ÂÈ Ï ÏÂÎÈ 'È Ï, "Ó È ÔÈapple Ï ÔÎÏÂ, "Ó È Ï Ì Ï"ˆ ÈÙÎ ÌÂÏ Ï ÔÙ ÏÂ, ÓÁÏÓ ÏÚ Ô Ë Â ÌÂÏ Â ÂÓ 'È È ÓÏ, 6 ÍȈÏÁÓ ˆÂÈ Íapple  ˆÓ ÂÏÈÙ, Ï ÍÈ ÓÓÂ. 6 ÈÓ Ï È apple È Â, 7 ÂÈÓÈ Ï È,'È ÒÎ ÏÚ ÓÏ È 8 Â Ó apple Û apple, ÓÏ ÈÓÈ 'È ÌÂÏ ÔÙ Âψ 'È ÌÈ Â È ÔÈappleÚ ÔÂÈÎ, 9 ÌÈÏ Â ÈÏ ÒÓ ÂÈÏ Â È ÚÂ Ì Â, 4 ÂÏ ÌÈ Â Î  ÓÎ) ÓÁÏÓ Ï ÔÙ Ï ÁÂappleÓ Ï ÔÈÈ Ú Ê ÔÈ,Ó"Ó,( 10 ÂÈ Á ÂÓÂ Ó È ÏÓÓ ÌÈ È apple  ˆ"ˆ È Â 'ÈÂ Ì È ˆÓ ÓÚÓ 'È Ê"Á Ï,'È Â,ÌÂÏ ÔÈappleÚ ÂÓÈÏ. ÂÏ ÔÈappleÚÏ Ú ÌÂÏ ÍÙÈ ÔÈappleÚ Î"Á Úapple ÚÂ, 11 ÓÏ Ï ÔË appleó Ï Â ÈˆÓ ÔÈ ˆÓ ÓÚÓ È Î,  ÌÂÏ ÔÈappleÚ È ÈÓ Í.,ÊÚ ( ˆÈÂ) Âapple Ù "  (10 Âapple Ù ˆ"ˆ Ï Ê È Â È.ÍÏÈ Â,ÂÙ.ÍÏÈ Â ÊÙ 'Ú "Á.ÍÏÈ Â 'Ú "Á Ú"Ò) ÌÂÏ Ù Ù" Ú ( Â Ï È) ÌÈÏ " Ú Í Ó ) "Ú ÌÂÏ Ù ".(Á Z Á ˆÂ. Ú 'Ú "Á) Ê"Ú Ù Ë"apple ÌÂÏ Ù Í Ó.((ÊÓ' 'Ú "Á Ó" Ò) ",(ÍÏÈ Â Ú 'Ú Ë"apple Ó" Ò).(ÍÏÈ Â 106 'Ú ". È, È Ì ÌÈÎÏÓ (11 ÂÏÒÎ "ÂÈÏ ÂÎÈÈ ) ËÈ, apple ÌÈÏ (1.(160 'Ú "ÎÁ "Â Ï Z. Î,Ë"Ù " Ó (2.Á" "Ù ËÂÒ (3.ÍÏÈ Â, apple.íïè Â,ËÓ "Á (4.Á, Î -ÌÈÓÈ È (5.Ë, -ÌÈÓÈ È.ËÈ,Á -ÌÈÎÏÓ (6.Ë, Î -ÌÈÓÈ È (7. Î,ËÎ Ì (8.ÍÏÈ Â,È Ì ÌÈÎÏÓ (9 íåìùá äãô æ"éòå ÚÂ, 31 Ó Ó È ıâ ÙÈ ˆÓ ÓÚÓÏ Î"Á ÌÈ ( ÈÏ 'È 'È Â ÔÈappleÚ 'È È Ê, 32 Ì ÈappleÙÏ ı ÂÙ ÏÚ ÏÚ È 33 ÌÈ Â Î  ÓÎ,ÍÏ Âapple Ú Ú ÚÂ,ÌÈ Ï Ï. 34 ÁÈ Ó ÂÓÈ 'È ÂÓÈÏ ÈÏÎ È ÂÊ,ÔÈÓÂÈ È Ú 'ÈÁ 8 ïåéëå  ( ÂÏ Ó Ï 'È Â È ÏÚ ) Âapple ˆ ÁÈ Ó Ï Â ÈÁ Ú Âapple 35Ï"ÊÈ È Î Î  ÓÎ, ÈÁÈ 'ÈÁ ÈÂÏÈ 'ÈÁ ÈÁÈ (  36 ËÓÏ ÏÚÓÏÓ Ì Ò ) Ï Â apple ÂÓ ÓÁÏ ÎÊ, 38 " Ï ÂÈÙΠȈÈ, " ÂÏÈÙ, 37 Ùapple ÁÂ Ó apple Ê ÔÈappleÚ,Ô ÂÓ È, ÈÁÈ Ú" Âapple ˆ ÁÈ Ó Î" Ó,'ÈÁ Ï Ú Â Ë Ù Â,Ï ÈÓ "Â Î Ï Âapple  Ú ÂappleÈ ÚÓ È"Ú Úapple Á  Á ÏÎ ˆÓapple, 39 Í ÁÈÏ ÈÁÈ, ÈÁÈ 'ÈÁ ÈÂÏÈ, ÁÈ Ó 'ÈÁ ÈÁÈ, Ï Â apple ÂÓ ÓÁ Ó apple Ì Ó apple ÏÚ Ì,Ï ÈÓ È apple È,È"apple ÏÎ ÏÏÂÎ Z ÁÈ Ó Ï ÂappleÈappleÚ Â Ê ] Ùapple ÁÂ Ó apple,[ï ÈÓ Á ÏÎ ˆÓapple ÈÙÎ Z Ï È ÏÎ Ó apple, 40 ÏÎ Â Ú Âapple Ú ÂÈ ÔÈappleÚÏ Î apple,ìèï Ï ÂÏÈÙ, 41 Èapple  ÓΠÓÚÓ Ê ÓÂÚÂ, ÈÁÈ Âψ ÈÏ Ó ÈÊ, ÈÁÈ (Ô» Ë È ÒÚ) Ï ÂappleÈappleÚ Â Ê, ÈÏÏÎ ÈÁÈ Ì ÈÏ Ó Ê"ÈÚÂ.'ÂÎ apple"òó Ï ˆÓÂ.Âapple ˆ ÁÈ Ó Â Ô ˆ, Âapple  ÌÈapple,ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ ÌÚ apple ÁÓ È Úapple ÏÁ Ó apple ÔÙ Â, 31 ÌÈ ÂÓÁ ÌÈÏÓ Â ÌÈ Ú ÂÁÙ Â Ù " ) Ó"Î Â Ó Ó ÈÚ ÏÂ) (, apple) Â"ÙÒ ÈÚˆÓ "ÂÓ Ï Ï"apple ÌÂÏ ˆÓ (ÍÏÈ Â 'Ú ÂÏÒÎ Ó" Ò Ó"Â.ÍÏÈ Â ÔÙÂ Â Ú ÈappleÈappleÚ ÏÎ ÌÈ Úapple ÈÁÈ 'ÈÁ.Ï"ÂÓ Z.(ÌÂÏ Ù.ÊÏ, "Ù ".Ë, "ÈÙ " (37 Â Ï appleèappleú Ò Ëapple ÔÓÒapple  'Ú "ÓÁ Ó" ) 37 Ú "Ò Â ÈÒÁ.(261 È, "Ù "., "ÎÙ " (38. "ÙÒ apple".( ).(' ÌÂÈ) ÂappleÚ Â Ò (39 "Â Ï Â. Î, Î ÂÁ È" Ù ( 'Ú Ë"ÈÁ.Á"ÈÙ (41 æàå ÌÈÈÁ  Â. Ó,Ï Âapple Ù (31. ÂÚÂ.,Ù ÁÏ ÈÂ. È, ÎÈÓ (32., Î Âapple Ù " (33.Â"ËÙ " Ú ÌÈÈÁ ıú È Ù (34, apple. "Ú È,apple. "ÚÒ,ÂÓ " " Ï.ÍÏÈ Â Ï"ÊÈ Ï Ï Â Ó Ú ÙÒ (35 Ê"Ó.( "Ó ÌÈÏ Â È ˆÂ Z Ó 'Ú) "Á "Ï Ó" Ò.,Ò "Á.,Ó "Á ÊÏ.207 'Ú Ë"ˆ. 'Ú ı"á.âò 'Ú Ò appleââî ÈÏ (36 ÔÙÂ Â Ú ÒÏ Z ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÈÁÈ 'ÈÁ ÈÂÏÈ,ÂappleÈÈ, ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÊÓ ËÓÏ ÌÈappleÈappleÚ Â Â ÏÎ ÏÚÂÙ

6 7 î"ùú'ä,åìñë ã"åé,àöéå 'ô "ùòå íåéì øåà íåìùá äãô 6 Ì apple,( Ï ÏÚ Ï Ï"apple  ÂappleÓÈapple ÈÙÎ) ÌÂÏ Ù Ï Ú apple ÁÓ ÎÈÏ ÌÂÏ È Â ÔÈappleÚ Â ÓÎ Ì È ÍÎÏ, ÂÎÏÓ ÈÙÒ Ï ÂË ÙÎ apple ÁÓ,Ï"apple ÌÈ Â ÈÙ ' ÈÙÏ,Ú. appleè ÈÙÒ Ï ÂÎÏÓ ÈÙÒÓ Ê"Á Ï øåàéáå ÎÈÏ Â Ú Ó ÈˆÈ, apple,ì Â Ú ÔÈappleÚ ( ÂÏÏÎ Â,( Ê ' 'ÈÙÎ) ÌÏÂÚ Ï Û Ô ÁÏ, apple Á ÔÎÏ, 22 ÈÓÚ È Ï Ó È Ó, ËÓÏ ÏÚÓÏÓ Ó apple È È ÔÈappleÚ Ï ÌÈ ˆÓapple ÌÈappleÈappleÚ È Ï Â Â ÂÏÏÎ,È Â ÔÈappleÚ Ï"ˆ ÌÈÏÚÙ Ó Ï ËÓÏ ÌÈ ˆÓapple Ú Ê"ÈÚ Úapple Ê ÔÈappleÚÂ.'ÂÎ ÌÓÂ Ó Â ÈÙÎ ÌÂ Ó Ï Û Ô ÁÓ ÌÈÏÚÙ Ó Ï Î"ÂÎ ÚÂ,ÌÏÂÚ Ó ÌÈ Ï 'È È ÔÂÈÎ, 23 ÌÈ ÈÚÏÓ ÈappleÙÓ Â È Ï ÔÙ ÌÈ apple ÓÂ,ÌÏÂÚ ÈÏ 'È 'È Ì ÌÈÏÚÂÙ Ê"ÈÚ ÚÂ) 24  ÊÂÚ " ÂappleÈÈ Â,È ÓÚ.( 25 ÌÈ Â ÈÙ ÏÎ ÌÚ,ÌÈ Ï Ï ð"æòå ÎÈÏ,Ú Ï apple ÁÓ,ÂappleÈÈ,ÌÂÏ È Â ÎÈÏ, apple Á Ú Ó ÈˆÈ È Á Ï) ÏÚÓÏ ËÓÏÓ ÂÁ Ï,  Ï ÂÁ Ï ÌÂÏ 26 "Ó Â Ê,ÌÂÏ È ( ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÂÏÏÎ Ì ÏÏÂÎÂ,  ÈÏÚ Ï Â Ú ÂÏÏÎ È ÂÊ, 27  Úapple ÍÎÊÏÂ Ï È Â Â Ú, È ˆ Ï ÌÈ Â È Â Ú Ì,ÌÈ Â È ÔÈappleÚ 'È È Z ÂÁ ˆÓ ÓÚÓ ˆÓapple  ıâˆèapple ÂÏÚ Ï ÂÈË Ù Â. Â Ó ÏÏÎÂÈ ıâˆèapple ÂappleÈÈ,  ÚÏ apple 'È È ÚÂ, Â Ù È Â Ï ÏÚ Ó ÈÙÎ,ÌÂÏ ÈappleÈappleÚ ' Ìapple È ÂÈ Ï ÈÏÓÙ ÌÂÏ : 29 Ó ÔÂ Ï Â,ÌÂÏ ' ÂappleÈÈ "ÌÂÏ " 28 ˆÈ ÎÈÏ Ú"Â Â Ú ÂÏÏÎ, ËÓ Ï ÈÏÓÙ ÌÂÏ Â ÏÚÓ ÂÓÈÏ È"Ú ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÎÈÏ Â, ÏÙ Â Ú È"Ú ÏÚÓÏ ËÓÏÓ ÎÈÏ ÂÓÈÏ Ì Î"Á È Úapple ÏÙ Ó È"Ú ÔÙ Â)  ' Ì Ì ÈappleÈ ÂÏÈÁ Ú ÈÎ,(  ÂÓÈÏ È"Ú ËÓÏ ÏÚÓÏÓ Ù 'ÈÙ Ï"appleÎ) 30 ÁÂappleÓ Í Â ÓÁÏÓ Í,ÌÈ Â È ÔÈappleÚ ÌÈappleÙÂ.ÌÂÏ ',ÌÂÏ ÔÈappleÚ Úapple Ì È ÏÚ,(È Ùapple ÌÂÏ., Ï ÂÎ (27 "ÚÒ,ÊÒ ÌÈÈÁ Â., Î " (28.ÍÏÈ Â.,ˈ ÔÈ appleò (29.10 Ú Ó" Ò (30., È Á Z Ï"ÊÁ ÔÂ Ï (22. ÏÁ Á" Ê" Ú"  "Ó (23. "ÈÙ Èapple Â., apple ÎÂÒ (24., Î., Î Âapple Ù " (25.ËÈ,Êapple 'ÈÚ È (26 Ï ÔÈappleÚ Âappleapple  ÂÈˆÏ Â Ê ÂappleÈ Â Â Ú ÂÏÈÙ ÚÂ,ÏÏÎ.'ÂÎ ÌÂÏ Ï ˆÓ ÓÚÓ ÂÓˆÚ ÈÓÚ Ï ÂÁˆappleÏ ÍÈ ˆ  apple ÌÈÈÂ È Ê,Âapple ˆ ÁÈ Ó,Ô Á Ï Â È Â 'È È Ê È ÈÓ ÌÂÏ Â 'ÈÂ, 13 ÎÂÏÓ 'ÈÂ Ï È Â, 12 ı ÔÓ È Ú ÓÂË Á ÂÚÈ.(ÌÈ Â Î  ÓÎ) 14 Á ÂÓ Â Á ùéå ˆÈ ( 15 Ê Ú ٠) "Ó ÌÚ ÌÂÏ Ù ÔÈappleÚ Ï ( ÔÙ Â, 16 ÏÏÙ Ê"Á ÏÂ) ' apple Á ÍÏÈÂ Ú Ó ÚÈ 'Â Â È ÓÚ ÌÈ Ï 'È È Ì Ó Ï apple ÚÈ È ( apple Ï ÔÈappleÚ ÌÚ Â ÈÏ Ô ÏΠ' ÌÈ Ï Ï ÈÏ 'È 'È Â È È Ï ÌÂÏ È Â ' 17ÂÏ Ê È Â È È Ó Ï ÏÚ, apple.íï Âapple Ú Ú ' ÈÙÏ, apple Á ÍÏÈÂ Ú Ó ÚÈ ˆÈ "Ó ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ Â ÈÙ ÈÙÒ ÏÚ Ú Ó ÚÈ ˆÈ ÙÓ ÈÈÁ ', 18 Ê ÂÚ ÔÂÚÓ ' Â, ÂÎÏÓ ÈÙÒÏ, apple Á ÍÏÈÂ Ì ÓÂ, ÓÈ ÂÒÈ, appleè, apple Á ÍÏÈÂ Ì ÓÂ, ÂÎÏÓ ÈÙÒ ÏÚ Ú Ó ÚÈ ˆÈ ÙÓ Ì ÓÏ ÚÂ,ı Ï ıâá,âëâ ÙÎ apple Á  Ê, 19 ÌÏÂÚ Ï Û Ô ÁÏ " ÏÂÁ ÌÚË, ÓÂ.ÈÓ Ô Ï ÌÚ Â,Ì Ì apple ÏÂ Ú Ó Ï Ó ÂappleÈÈ Ú 'ÈÙ ÈÙÏ Â Á" 'ÈÙ ÏÚ, ÂÎÏÓ ÏÚ È Ú ÓÂÏ Á Î ÔÎÏÂ, 20 Ú Ï ÚÙ Ó ÚÙ Ó, 21 ÌÈapple Ì apple, appleè ÏÚ ÏÂ, Â Ó Ú Ó Ï Ó.ÌÏÂÚ Ï Û Ô Á ÏÚ apple Á Ù È ÏÈÓ Â,'È Á Â Ó Ú Ï.ÌÂÏ Ù ÂÓÎ Â Ê,ÌÂÏ (Ú Ï apple ÁÓ) È Â Î"Á apple"êúâ ô"òå ÔÙÂ Ó ÏÁ,  ÓÎ È ÌÂÏ Ù ÔÈappleÚ ÏÈÚÏ ÂÓ,ÂÈ ÂÓÁÏÓ ÏÚ ÍÏÓ Â Â Ó, Ó Ï ÂË ٠ ÈÙÎ Ì Ì Î"Á Â, Â Ï ÌÈ appleó ÂÈ,ÌÈ ÔÈappleÚ 'È ÏÈÁ,ÈÏ Ó ÔÈappleÚ ÂÈ ÂÏÚapple  ÏÚÓÏ ËÓÏÓ ÌÈÎÏ Ê"Á ÏÂ,È ÓÚ ÂÈ Ó" ÔÂ Ï ÂÈ Ì ÎÊapple Ê ÔÈappleÚ (20,(Ú Ó Ï ÏÚ ÂÈ ÌÈ Ó ) "Ú ÏÚ ÂÈ ÌÈ Ó ) "Ú Ï" ÏÂ.(Ú Ï ÚÙ "Á.,ËÈ "Á Ê.Ë, È ÌÈÏ (21 ÈÎ Ú Ú ) Î Ú Ò Ù., Ù., Ù,ÁÙ ˆ"ÚÓ " Ï.ÌÈapple Ì Í Ú (ÌÈÈÂappleÈÎ.., È 'È ÎÊ (12. Î, 'È ÂÚ (13.Ë, È 'È ÎÊ (14. Î-È,ÁÎ ˆÈ (15.È" Ù Â È,Ì (16.ÍÏÈ Â,ÊÏ Âapple Ù (17.,ÂÓ Âapple Ù (18 Ì Ê. È,Á"ÒÙ Âapple Ù " (19.Áapple Ù"Ò È" Ù.,ÊÓ