untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 ùã åî åðàéùðì úåøù úää åæéçì ò"éæ ø"åîãà "ë úåëæìå 'ÈÁ ìèéâ íéøî ÏÈ ÂÂˆÓ ÏÂÚÏ ÒappleÎ Ï Ï Ù" ',ÂÏÒÎ ', ÂË ÈÎ Â ÏÙÎÂ È ÈÏ ÌÂÈ 'ÈÁ  'È ÂÈÁ ÂÎÊÏÂ, ä áø,ìéèàî Ç,ìãðòî íçðî,à ùåî 'éç äîìù øéàîå áééì 'éøà ìàøùé, çöé éåì  ÂË ÌÈapple  ÌÈÓÈ Í Â Ï ÂÈÁÈ é ñáå éì àæ Ç Ì È Â ÂÎÊÏÂ È È ÏÚ ÒÙ apple ÂÈÁÈ äðç Ó Â ÂÊ òùåäé øæòéìà " Ì Èapple Ê ÂÎÊÏ é ñáå éì àæ Ç ÂÈÁÈ øúñà ìãðééù Ó Â ÂÊ äùî ' " ïééèìàè ÂÈÁÈ äöøú äëøá Ó Â ÂÊ íäøáà ' " ïééèìàè ÂÈÁÈ àùàååã ìçø Ó Â ÂÊ áåã éëãøî õéáå øåé 'ÈÁ àéèò Ó ' "

2 11 áúëî Ê"Ë ÂÏÒÎ '. " ÔÈÏ Â ÁˆÈ Ó " Á ÒappleÎ È ÈÏÏÙ Ó Âapple ˆ ÁÈ Ó È"Ú ÔappleÂÎ Â apple  Âappleˆ ÂÈÁÈ Ì ÈÏÚ '! Î Â ÌÂÏ È ÏÈ Ì ÎÓ ÏÚ ÛÒÂapple, ÒappleÎ È Úapple Ó ÂÚÈ È Ï Ï Èapple apple apple Ì Â Ë Ù Â Ì Ó Á ÏÎ Ï Ó È Â Â, Ê ÂÈÏÏÎ ÂÚÈ È «Ú apple ÂÓÎ Ô ÒappleÎ È Ï Â ÂÁ Ù Â ÚÏ ÚÙ ÁÎ "È ÌappleappleÁ.Ôˆ ÈappleÙ ÓÂÚ ÍÏ ÔÈ Â, ÂÎÈ Ô Â Ì 'È È,ÂÏÒÎ Ë"È "ÂÈ Ì Ï"Ú Ï ÈÓÈ ÊÁ È Â ÏÚ Â ÂÚ Í Ó Â, "È Á- È Â ÈÒÁ  Ú ÌÂ Ó Ì Ï apple"î È 'È ÂË ÂÙÓ ÂÚÈ È Ï Ï ÁÓ Â. Ê ÌÈ ÂÎÊ apple ÈÓÈ Âapple Ï ) ÂÊÏ Ùapple ÈÒÓ ÏÏ ÏÚÓ Ï "È ÒÙ Ú ÈÎÂ, Áψ  Ó ÌÈÓ È Â Ï ÔÈappleÚ ÏÎ Z apple Z,  ÈÒÁ  ÏÚ (Ô Ê. appleâèïú ÏÚ ÂÈ Â Ú ÈÎÏ  ÂÈ Â Ó È 'È Â ÂË ÂÈÁÈ " Â Ì Â ÌÈÏÏÙ Ó Â apple"î È È ÁÓ Á ÏÎÏ Î Â Â Î. Î ÏÚ Â ÓÚÈ Published and Copyright 2019 by LAHAK HANOCHOS INC. 788 Eastern Parkway Suite #408 Brooklyn, New York Tel. (718) info@lahak.org The Kehot Logo is a registered trademark of Merkos L inyonei Chinuch.. Ï ' "ÈÁ " Z Ì ÈÏ ÙÒÂapple : ÁˆÈ Ó " Á ÒappleÎ È ÈÏÏÙ Ó ÔÂ Ë ) Â"Ë ÏÂÏ È"Á Z ÒappleÎ È ÎÂappleÁ È ÁÏ Í Ó : Ú apple È ÏÈ.(ÍÏÈ Â Ï Ú"Ò (Ê"Ë Ë "ÂÈ) "ÂÈ ÂÁ " Á. "Ú È, Ò "ÁÊ :Ôˆ ÈappleÙ ÓÂÚ ÍÏ ÔÈ Â ÔÓÒapple Ì ÈÏ, ÊÏ Í Ó : "È Á- È Â ÈÒÁ  ÚÂ.. Ï"Ú Ï ÈÓÈ.ÏÈÚÏ.(ÍÏÈ Â Ò Ú"Ò) ' "Á ˆ"ÈÈ Â Ó "ÂÓ " :'ÂÎ ÏÚÓ Ï "È ÒÙ.apple"  Printed in the United States of America ñåôã úåáéãàá ñôãð ñåôãì ïëåäå øãñð The PrintHouse äðç ïá ìåàù íééç éãé ìò 538 Johnson Ave. Brooklyn N.Y " "äìá úåçðä ãòå " ñåôãá (718) (718) ÂÈÁÈ Ì ÁÙ Ó ÏÁ È  ÂÊÂ Ï Ô ÁˆÈ ÂÎÊÏ ÚÂÈÒ ÒÙ apple

3 10 øáã çúô. "Ò Á ˆÂ ) Â Ï ÌÈ ÈˆÂÓ Âappleapple,Ë"ÏÚ ÂÏÒÎ 'Ë, ˆÈ Ù" Ï 'Ù " Ú ÌÂÈÏ Â Â ÚÂÂ Ó apple ' ÌÂÏ Ù " Ó Ó ( apple  ÓÂ. ÂÓ È Ï Áapple,( apple ÌÈÚ ÈappleÙÏ) Ó" ' ÂÏÒÎ "ÂÈ, ˆÈ *.(ÒÂÙ Ï Ú ÌÈappleÈÎÓ Â -  ÈÎ ÎÓ ÒÈÙ ) ÌÈ ÎÓ Z ÙÒ  * ÂappleÎÏÓÂ,"' Âappleapple Â ÂˆÈ " ÂÚÈ ÌÂÈ Ï ÓÓ ÈÓ ÛÎÈ ÎÊapple " ÈÂ." ˆ È Ó Á  ",Â Â Ó Â ÏÙapple ÂappleÚÈÓ ÈÂ,Ì Âapple È apple "äìá úåçðä ãòå,ù" ',ÂÏÒÎ ',Ú"ÈÊ "ÂÓ "Î Â È appleï ÌÈÚ apple.è.apple,ôèï  äôñåä Ê"Ë Á"Ó 'ËÎ. " ÔÈÏ Â ˆ"ˆ ÒÂÚ apple"âapple "È Á" 'È Ï ÈÓÁ È ' ÂÓ! Î Â ÌÂÏ Â ÍÈ ÓÓ Â Â Ï ÈÏ ÌÚapple,Á"Ó "ÎÓ Â ÎÓ ÏÚ appleúó Ì ÈÁ Ï ÍÈ ÌÈÎ Â ÂˆÚ ÙÁÓ ÁË Â,ÌÈ ÈÁÈ ÌÚ ÂÓÈÏ È ÂÚÈ ÂÚÈ Á Ï apple ÌÈappleÈappleÚ Â ÂÓÈÏ Ì Ìapple È È Â,ÌÈ ÌÚ ÌÈ ÓÏapple ÌÈ ÂÚÈ appleîâ Ï apple  ÂÓÈÏ ËÏ apple ÌÈ ÌÈ Á  È"Ú ÌÈÓÚÙÏÂ, ÓÏ apple. ÁÂÓ ÂÚ Â Â ÂappleÎ Â ÚÏ Ï ÈÎ Á Î "Ú Â ÂÚÏ ÂÓÏ È Â " Ì ÂÊ apple Â,ÂÏÒÎ Ë"È "ÂÈ ÏÂ Ò ÈÓÈ ÌÈ È ÌÈÓÈÏ ÚÂÓ,ÏÏÎ "apple  Á"Â È ÈÚˆ ÒÓ,ÂÏÒÎ Ë"È Ô ÏÈÏ È"Á, " ˆÂÓÂ,Ô ÂÓÎ ÎÂappleÁ ÈÓÈ ÂÈappleÎ ÏÚ ÛÒÂapple,Ô Ï ÌÈ Ó ÔÙ " Á È appleâ Âapple Â... Ê Áψ È Â ÚÂÓ ÂÚ ÂappleÎ Â,ËÎ 'Á "ÎÁ " Z ÂÈÏ ÂÙÒÂapple Â. Èapple, ÏÙappleÓÂÏ :Ï ÈÓÁ È ' ÂÓ "ÈÁ " Z ÂÈÏ Â Ì :ÌÈ ÌÚ...Ì Â Ú ÔÓÒapple  ÌÈ ÈÁÈ ÌÚ ÂÓÈÏ È ÂÚÈ ÂÚÈ.Ì Â Ú ÔÓÒapple Â, Ù '., Î : ÓÏ apple Á Ï apple.â"ó Â"Ù Â :ÌÈ Á Â

4 9 î"ùú'ä,åìñë ã"åé,àöéå 'ô "ùòå íåéì øåà ÂÏ È ÔÂÈÎ, 43 ÓÓ ÌÈÎ ÏÓ,ÌÈÎ ÏÓ ÚÈ ÁÏ È : 42 'È Á Ï Ò ÂÚ,, 44 Ï È ı Ï ÌÈÎ ÏÓ Ô Â ı Ï ˆÂÁ Ï ÌÈÎ ÏÓ Ô,ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ Â ÊÚÏ ÂÓÚ ÁÈ ÌÈÎÏ  ÌÈÂÂÏÓ Ì È Ï"ÂÁ  ÂÈ ÍÏ ÂˆÈ ÂÈÎ ÏÓ ÈÎ 45 "ÓÎ, ÁÈ Ì ÌÈappleÈappleÚ Èapple Â, ÂÈÓ Â ÂÈappleÁÂ Ó ÏÎÏ Ú Âapple, Ú appleï ÏÂÎÈ ÂappleÈ Á Û ÔÙÂ Ï ÚÂ,Í Ó Ï. 46 ÈÚ Â ÚÓ Â ÏÚÂÙ Ê ÌÈÈ ÓÂ, ÈÁÈ Û Â ËÈÏÁ,ÂÈ ÎÚ Ú Â Â Í Ó, 47 ÈË Ï Ï apple Èapple ˆÓ ÓÚÓ ÂÓ Â ÌÈÈ È Ê Â, apple ÈÁ Ú 48 "Ó ÁÈ Ó Ú Ê Âapple  ÌÈÈÂ È È ÓÓ È" È Ó ÈÙÎ, 47 ÈÚ ÈappleÂ Ï Â : ÁË ÚÈ,ÔÂȈ ÌÈÚÈ ÂÓ ÂÏÚ 13 Ó apple,áè Ó ÈÓÈ,ÍÏÈ È ÓÈ Â : 49 Ï"ÊÁ, ÓÓ ÂappleÈÓÈ Ó,Ô È Ï Ú, ÎÂÏÓ 'ÈÂ Ï È Â Z ÚÂ.Âapple ˆ ÁÈ Ó È"Ú ÓÈÏ Â È ÈÓ Ï øîàîä ïëåú úàéáá íåìùä ïéðò úéúéîàì ãò,íåìùá äãô ïéðòá úåâøãä é åìéç äëéìääå òáù øàáî äàéöéä éøçàì íåìùá éúáùå ù"îì úåëééùäå,çéùî.äðøç äáéùäì êéøö,äèîì äìòîìî äîùðä úãéøé éøçàìù Z äãåáòá åðéðò äìòîì äèîìî äëéìä,íåìù 'á,"íåìùá " ã äãåáòä é"ò (éúáùå) äîå îì 'éçá éåìéâ ãöîù äãåáòì ãòå,äøåúã äèîì äìòîìî äëéìäå äìôúã.åð ãö çéùî ìù åðéðò Z úéììëä äãéçéä úéìâúî æ"éòù,äãéçéä.ê"èó "Ù Â. È, Ï ÁÏ ÈÂ.,Áˆ ÔÈ appleò Â. Î,Ò 'ÈÚ È. È,Á"ÚÙ " (46 (47 (48 (49.ÁÏ È Ù"., "ÚÙ ".Ù" Ú È" Ù.Âapple Ù ÛÂÒ "  È" Ù. È, ˆ ÌÈÏ (42 (43 (44 (45

5 5 î"ùú'ä,åìñë ã"åé,àöéå 'ô "ùòå íåéì øåà.ã"ñá (äâåî éúìá äçðä) äãô Ê Â Ó Ú ÈÂ. 1 È ÓÚ ÂÈ ÌÈ ÈÎ ÈÏ Ó È Ùapple ÌÂÏ Â ÓÁÏÓ ÏÚ È ( 3 ÈÓÏ Â È Ë Ù Â 2Ï"Ê È Ó ),È ÓÚ ÂÈ ÌÈ ÔÂÈÎÂ, Ï ÔÈappleÚ Â Ïˆ 'È Ê,ÌÂÏ Â ÔÈappleÚ 'È Ê ˆÓ apple, Â Ï ÂappleÂÁˆappleÏ ÂÏÏÙ ÌÂÏ È apple ÂÏÈÙ ÌÂÈ ÏÚ Ì Â ] Ï ÏÚ Ï Â Ú ÈÂ.È Ùapple ÌÂÏ Ù " Â È Ú Â ÙÒ [ Ï ÌÂÈ Ú Â Ï Ò ÌÂÈ Ï ÔÂÁˆapple  'È Ù Â ÔÈappleÚ ÌÈË Ù ÓÎ Ì Ó, 4 È Ùapple ÌÂÏ Ù ÚÂ, ÓÁÏÓ Ï ÔÙ ( Ï,ÌÂÏ Ï ÔÙ Ï) ÂÈ Ï ÏÂÎÈ, Ú Âapple 'È Ê ÔÈappleÚ ÚÂ, 5 ÎÙ Â Ï Ì Â ÓÁÏÓ 'È ÈÙÎ ÔÙÂ Ï Ï ÔÈappleÚ 'È Âψ ÔÂÈÎ, 5 Â È ÏÚ ÂÈ Ï ÏÂÎÈ 'È Ï, "Ó È ÔÈapple Ï ÔÎÏÂ, "Ó È Ï Ì Ï"ˆ ÈÙÎ ÌÂÏ Ï ÔÙ ÏÂ, ÓÁÏÓ ÏÚ Ô Ë Â ÌÂÏ Â ÂÓ 'È È ÓÏ, 6 ÍȈÏÁÓ ˆÂÈ Íapple  ˆÓ ÂÏÈÙ, Ï ÍÈ ÓÓÂ. 6 ÈÓ Ï È apple È Â, 7 ÂÈÓÈ Ï È,'È ÒÎ ÏÚ ÓÏ È 8 Â Ó apple Û apple, ÓÏ ÈÓÈ 'È ÌÂÏ ÔÙ Âψ 'È ÌÈ Â È ÔÈappleÚ ÔÂÈÎ, 9 ÌÈÏ Â ÈÏ ÒÓ ÂÈÏ Â È ÚÂ Ì Â, 4 ÂÏ ÌÈ Â Î  ÓÎ) ÓÁÏÓ Ï ÔÙ Ï ÁÂappleÓ Ï ÔÈÈ Ú Ê ÔÈ,Ó"Ó,( 10 ÂÈ Á ÂÓÂ Ó È ÏÓÓ ÌÈ È apple  ˆ"ˆ È Â 'ÈÂ Ì È ˆÓ ÓÚÓ 'È Ê"Á Ï,'È Â,ÌÂÏ ÔÈappleÚ ÂÓÈÏ. ÂÏ ÔÈappleÚÏ Ú ÌÂÏ ÍÙÈ ÔÈappleÚ Î"Á Úapple ÚÂ, 11 ÓÏ Ï ÔË appleó Ï Â ÈˆÓ ÔÈ ˆÓ ÓÚÓ È Î,  ÌÂÏ ÔÈappleÚ È ÈÓ Í.,ÊÚ ( ˆÈÂ) Âapple Ù "  (10 Âapple Ù ˆ"ˆ Ï Ê È Â È.ÍÏÈ Â,ÂÙ.ÍÏÈ Â ÊÙ 'Ú "Á.ÍÏÈ Â 'Ú "Á Ú"Ò) ÌÂÏ Ù Ù" Ú ( Â Ï È) ÌÈÏ " Ú Í Ó ) "Ú ÌÂÏ Ù ".(Á Z Á ˆÂ. Ú 'Ú "Á) Ê"Ú Ù Ë"apple ÌÂÏ Ù Í Ó.((ÊÓ' 'Ú "Á Ó" Ò) ",(ÍÏÈ Â Ú 'Ú Ë"apple Ó" Ò).(ÍÏÈ Â 106 'Ú ". È, È Ì ÌÈÎÏÓ (11 ÂÏÒÎ "ÂÈÏ ÂÎÈÈ ) ËÈ, apple ÌÈÏ (1.(160 'Ú "ÎÁ "Â Ï Z. Î,Ë"Ù " Ó (2.Á" "Ù ËÂÒ (3.ÍÏÈ Â, apple.íïè Â,ËÓ "Á (4.Á, Î -ÌÈÓÈ È (5.Ë, -ÌÈÓÈ È.ËÈ,Á -ÌÈÎÏÓ (6.Ë, Î -ÌÈÓÈ È (7. Î,ËÎ Ì (8.ÍÏÈ Â,È Ì ÌÈÎÏÓ (9 íåìùá äãô æ"éòå ÚÂ, 31 Ó Ó È ıâ ÙÈ ˆÓ ÓÚÓÏ Î"Á ÌÈ ( ÈÏ 'È 'È Â ÔÈappleÚ 'È È Ê, 32 Ì ÈappleÙÏ ı ÂÙ ÏÚ ÏÚ È 33 ÌÈ Â Î  ÓÎ,ÍÏ Âapple Ú Ú ÚÂ,ÌÈ Ï Ï. 34 ÁÈ Ó ÂÓÈ 'È ÂÓÈÏ ÈÏÎ È ÂÊ,ÔÈÓÂÈ È Ú 'ÈÁ 8 ïåéëå  ( ÂÏ Ó Ï 'È Â È ÏÚ ) Âapple ˆ ÁÈ Ó Ï Â ÈÁ Ú Âapple 35Ï"ÊÈ È Î Î  ÓÎ, ÈÁÈ 'ÈÁ ÈÂÏÈ 'ÈÁ ÈÁÈ (  36 ËÓÏ ÏÚÓÏÓ Ì Ò ) Ï Â apple ÂÓ ÓÁÏ ÎÊ, 38 " Ï ÂÈÙΠȈÈ, " ÂÏÈÙ, 37 Ùapple ÁÂ Ó apple Ê ÔÈappleÚ,Ô ÂÓ È, ÈÁÈ Ú" Âapple ˆ ÁÈ Ó Î" Ó,'ÈÁ Ï Ú Â Ë Ù Â,Ï ÈÓ "Â Î Ï Âapple  Ú ÂappleÈ ÚÓ È"Ú Úapple Á  Á ÏÎ ˆÓapple, 39 Í ÁÈÏ ÈÁÈ, ÈÁÈ 'ÈÁ ÈÂÏÈ, ÁÈ Ó 'ÈÁ ÈÁÈ, Ï Â apple ÂÓ ÓÁ Ó apple Ì Ó apple ÏÚ Ì,Ï ÈÓ È apple È,È"apple ÏÎ ÏÏÂÎ Z ÁÈ Ó Ï ÂappleÈappleÚ Â Ê ] Ùapple ÁÂ Ó apple,[ï ÈÓ Á ÏÎ ˆÓapple ÈÙÎ Z Ï È ÏÎ Ó apple, 40 ÏÎ Â Ú Âapple Ú ÂÈ ÔÈappleÚÏ Î apple,ìèï Ï ÂÏÈÙ, 41 Èapple  ÓΠÓÚÓ Ê ÓÂÚÂ, ÈÁÈ Âψ ÈÏ Ó ÈÊ, ÈÁÈ (Ô» Ë È ÒÚ) Ï ÂappleÈappleÚ Â Ê, ÈÏÏÎ ÈÁÈ Ì ÈÏ Ó Ê"ÈÚÂ.'ÂÎ apple"òó Ï ˆÓÂ.Âapple ˆ ÁÈ Ó Â Ô ˆ, Âapple  ÌÈapple,ÌÈappleÈappleÚ ÏÎ ÌÚ apple ÁÓ È Úapple ÏÁ Ó apple ÔÙ Â, 31 ÌÈ ÂÓÁ ÌÈÏÓ Â ÌÈ Ú ÂÁÙ Â Ù " ) Ó"Î Â Ó Ó ÈÚ ÏÂ) (, apple) Â"ÙÒ ÈÚˆÓ "ÂÓ Ï Ï"apple ÌÂÏ ˆÓ (ÍÏÈ Â 'Ú ÂÏÒÎ Ó" Ò Ó"Â.ÍÏÈ Â ÔÙÂ Â Ú ÈappleÈappleÚ ÏÎ ÌÈ Úapple ÈÁÈ 'ÈÁ.Ï"ÂÓ Z.(ÌÂÏ Ù.ÊÏ, "Ù ".Ë, "ÈÙ " (37 Â Ï appleèappleú Ò Ëapple ÔÓÒapple  'Ú "ÓÁ Ó" ) 37 Ú "Ò Â ÈÒÁ.(261 È, "Ù "., "ÎÙ " (38. "ÙÒ apple".( ).(' ÌÂÈ) ÂappleÚ Â Ò (39 "Â Ï Â. Î, Î ÂÁ È" Ù ( 'Ú Ë"ÈÁ.Á"ÈÙ (41 æàå ÌÈÈÁ  Â. Ó,Ï Âapple Ù (31. ÂÚÂ.,Ù ÁÏ ÈÂ. È, ÎÈÓ (32., Î Âapple Ù " (33.Â"ËÙ " Ú ÌÈÈÁ ıú È Ù (34, apple. "Ú È,apple. "ÚÒ,ÂÓ " " Ï.ÍÏÈ Â Ï"ÊÈ Ï Ï Â Ó Ú ÙÒ (35 Ê"Ó.( "Ó ÌÈÏ Â È ˆÂ Z Ó 'Ú) "Á "Ï Ó" Ò.,Ò "Á.,Ó "Á ÊÏ.207 'Ú Ë"ˆ. 'Ú ı"á.âò 'Ú Ò appleââî ÈÏ (36 ÔÙÂ Â Ú ÒÏ Z ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÈÁÈ 'ÈÁ ÈÂÏÈ,ÂappleÈÈ, ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÊÓ ËÓÏ ÌÈappleÈappleÚ Â Â ÏÎ ÏÚÂÙ

6 7 î"ùú'ä,åìñë ã"åé,àöéå 'ô "ùòå íåéì øåà íåìùá äãô 6 Ì apple,( Ï ÏÚ Ï Ï"apple  ÂappleÓÈapple ÈÙÎ) ÌÂÏ Ù Ï Ú apple ÁÓ ÎÈÏ ÌÂÏ È Â ÔÈappleÚ Â ÓÎ Ì È ÍÎÏ, ÂÎÏÓ ÈÙÒ Ï ÂË ÙÎ apple ÁÓ,Ï"apple ÌÈ Â ÈÙ ' ÈÙÏ,Ú. appleè ÈÙÒ Ï ÂÎÏÓ ÈÙÒÓ Ê"Á Ï øåàéáå ÎÈÏ Â Ú Ó ÈˆÈ, apple,ì Â Ú ÔÈappleÚ ( ÂÏÏÎ Â,( Ê ' 'ÈÙÎ) ÌÏÂÚ Ï Û Ô ÁÏ, apple Á ÔÎÏ, 22 ÈÓÚ È Ï Ó È Ó, ËÓÏ ÏÚÓÏÓ Ó apple È È ÔÈappleÚ Ï ÌÈ ˆÓapple ÌÈappleÈappleÚ È Ï Â Â ÂÏÏÎ,È Â ÔÈappleÚ Ï"ˆ ÌÈÏÚÙ Ó Ï ËÓÏ ÌÈ ˆÓapple Ú Ê"ÈÚ Úapple Ê ÔÈappleÚÂ.'ÂÎ ÌÓÂ Ó Â ÈÙÎ ÌÂ Ó Ï Û Ô ÁÓ ÌÈÏÚÙ Ó Ï Î"ÂÎ ÚÂ,ÌÏÂÚ Ó ÌÈ Ï 'È È ÔÂÈÎ, 23 ÌÈ ÈÚÏÓ ÈappleÙÓ Â È Ï ÔÙ ÌÈ apple ÓÂ,ÌÏÂÚ ÈÏ 'È 'È Ì ÌÈÏÚÂÙ Ê"ÈÚ ÚÂ) 24  ÊÂÚ " ÂappleÈÈ Â,È ÓÚ.( 25 ÌÈ Â ÈÙ ÏÎ ÌÚ,ÌÈ Ï Ï ð"æòå ÎÈÏ,Ú Ï apple ÁÓ,ÂappleÈÈ,ÌÂÏ È Â ÎÈÏ, apple Á Ú Ó ÈˆÈ È Á Ï) ÏÚÓÏ ËÓÏÓ ÂÁ Ï,  Ï ÂÁ Ï ÌÂÏ 26 "Ó Â Ê,ÌÂÏ È ( ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÂÏÏÎ Ì ÏÏÂÎÂ,  ÈÏÚ Ï Â Ú ÂÏÏÎ È ÂÊ, 27  Úapple ÍÎÊÏÂ Ï È Â Â Ú, È ˆ Ï ÌÈ Â È Â Ú Ì,ÌÈ Â È ÔÈappleÚ 'È È Z ÂÁ ˆÓ ÓÚÓ ˆÓapple  ıâˆèapple ÂÏÚ Ï ÂÈË Ù Â. Â Ó ÏÏÎÂÈ ıâˆèapple ÂappleÈÈ,  ÚÏ apple 'È È ÚÂ, Â Ù È Â Ï ÏÚ Ó ÈÙÎ,ÌÂÏ ÈappleÈappleÚ ' Ìapple È ÂÈ Ï ÈÏÓÙ ÌÂÏ : 29 Ó ÔÂ Ï Â,ÌÂÏ ' ÂappleÈÈ "ÌÂÏ " 28 ˆÈ ÎÈÏ Ú"Â Â Ú ÂÏÏÎ, ËÓ Ï ÈÏÓÙ ÌÂÏ Â ÏÚÓ ÂÓÈÏ È"Ú ËÓÏ ÏÚÓÏÓ ÎÈÏ Â, ÏÙ Â Ú È"Ú ÏÚÓÏ ËÓÏÓ ÎÈÏ ÂÓÈÏ Ì Î"Á È Úapple ÏÙ Ó È"Ú ÔÙ Â)  ' Ì Ì ÈappleÈ ÂÏÈÁ Ú ÈÎ,(  ÂÓÈÏ È"Ú ËÓÏ ÏÚÓÏÓ Ù 'ÈÙ Ï"appleÎ) 30 ÁÂappleÓ Í Â ÓÁÏÓ Í,ÌÈ Â È ÔÈappleÚ ÌÈappleÙÂ.ÌÂÏ ',ÌÂÏ ÔÈappleÚ Úapple Ì È ÏÚ,(È Ùapple ÌÂÏ., Ï ÂÎ (27 "ÚÒ,ÊÒ ÌÈÈÁ Â., Î " (28.ÍÏÈ Â.,ˈ ÔÈ appleò (29.10 Ú Ó" Ò (30., È Á Z Ï"ÊÁ ÔÂ Ï (22. ÏÁ Á" Ê" Ú"  "Ó (23. "ÈÙ Èapple Â., apple ÎÂÒ (24., Î., Î Âapple Ù " (25.ËÈ,Êapple 'ÈÚ È (26 Ï ÔÈappleÚ Âappleapple  ÂÈˆÏ Â Ê ÂappleÈ Â Â Ú ÂÏÈÙ ÚÂ,ÏÏÎ.'ÂÎ ÌÂÏ Ï ˆÓ ÓÚÓ ÂÓˆÚ ÈÓÚ Ï ÂÁˆappleÏ ÍÈ ˆ  apple ÌÈÈÂ È Ê,Âapple ˆ ÁÈ Ó,Ô Á Ï Â È Â 'È È Ê È ÈÓ ÌÂÏ Â 'ÈÂ, 13 ÎÂÏÓ 'ÈÂ Ï È Â, 12 ı ÔÓ È Ú ÓÂË Á ÂÚÈ.(ÌÈ Â Î  ÓÎ) 14 Á ÂÓ Â Á ùéå ˆÈ ( 15 Ê Ú ٠) "Ó ÌÚ ÌÂÏ Ù ÔÈappleÚ Ï ( ÔÙ Â, 16 ÏÏÙ Ê"Á ÏÂ) ' apple Á ÍÏÈÂ Ú Ó ÚÈ 'Â Â È ÓÚ ÌÈ Ï 'È È Ì Ó Ï apple ÚÈ È ( apple Ï ÔÈappleÚ ÌÚ Â ÈÏ Ô ÏΠ' ÌÈ Ï Ï ÈÏ 'È 'È Â È È Ï ÌÂÏ È Â ' 17ÂÏ Ê È Â È È Ó Ï ÏÚ, apple.íï Âapple Ú Ú ' ÈÙÏ, apple Á ÍÏÈÂ Ú Ó ÚÈ ˆÈ "Ó ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ Â ÈÙ ÈÙÒ ÏÚ Ú Ó ÚÈ ˆÈ ÙÓ ÈÈÁ ', 18 Ê ÂÚ ÔÂÚÓ ' Â, ÂÎÏÓ ÈÙÒÏ, apple Á ÍÏÈÂ Ì ÓÂ, ÓÈ ÂÒÈ, appleè, apple Á ÍÏÈÂ Ì ÓÂ, ÂÎÏÓ ÈÙÒ ÏÚ Ú Ó ÚÈ ˆÈ ÙÓ Ì ÓÏ ÚÂ,ı Ï ıâá,âëâ ÙÎ apple Á  Ê, 19 ÌÏÂÚ Ï Û Ô ÁÏ " ÏÂÁ ÌÚË, ÓÂ.ÈÓ Ô Ï ÌÚ Â,Ì Ì apple ÏÂ Ú Ó Ï Ó ÂappleÈÈ Ú 'ÈÙ ÈÙÏ Â Á" 'ÈÙ ÏÚ, ÂÎÏÓ ÏÚ È Ú ÓÂÏ Á Î ÔÎÏÂ, 20 Ú Ï ÚÙ Ó ÚÙ Ó, 21 ÌÈapple Ì apple, appleè ÏÚ ÏÂ, Â Ó Ú Ó Ï Ó.ÌÏÂÚ Ï Û Ô Á ÏÚ apple Á Ù È ÏÈÓ Â,'È Á Â Ó Ú Ï.ÌÂÏ Ù ÂÓÎ Â Ê,ÌÂÏ (Ú Ï apple ÁÓ) È Â Î"Á apple"êúâ ô"òå ÔÙÂ Ó ÏÁ,  ÓÎ È ÌÂÏ Ù ÔÈappleÚ ÏÈÚÏ ÂÓ,ÂÈ ÂÓÁÏÓ ÏÚ ÍÏÓ Â Â Ó, Ó Ï ÂË ٠ ÈÙÎ Ì Ì Î"Á Â, Â Ï ÌÈ appleó ÂÈ,ÌÈ ÔÈappleÚ 'È ÏÈÁ,ÈÏ Ó ÔÈappleÚ ÂÈ ÂÏÚapple  ÏÚÓÏ ËÓÏÓ ÌÈÎÏ Ê"Á ÏÂ,È ÓÚ ÂÈ Ó" ÔÂ Ï ÂÈ Ì ÎÊapple Ê ÔÈappleÚ (20,(Ú Ó Ï ÏÚ ÂÈ ÌÈ Ó ) "Ú ÏÚ ÂÈ ÌÈ Ó ) "Ú Ï" ÏÂ.(Ú Ï ÚÙ "Á.,ËÈ "Á Ê.Ë, È ÌÈÏ (21 ÈÎ Ú Ú ) Î Ú Ò Ù., Ù., Ù,ÁÙ ˆ"ÚÓ " Ï.ÌÈapple Ì Í Ú (ÌÈÈÂappleÈÎ.., È 'È ÎÊ (12. Î, 'È ÂÚ (13.Ë, È 'È ÎÊ (14. Î-È,ÁÎ ˆÈ (15.È" Ù Â È,Ì (16.ÍÏÈ Â,ÊÏ Âapple Ù (17.,ÂÓ Âapple Ù (18 Ì Ê. È,Á"ÒÙ Âapple Ù " (19.Áapple Ù"Ò È" Ù.,ÊÓ

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho uanubv kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" ktur kawp fh,mt hws vw,agwj ' tkuk' humt Nkhuctuuhya v bcd n zh g " " " Zmuekkv nbjo

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

HOFMAN

HOFMAN ÔÓÙÂ È Ó Ó ÔÈÈappleÚ ÂËÏÁ ÂËÈÙ øè Ó Ú Ï È Ò Ù 1 ÍÂappleÈÁ ßapple Ï ÙÓ ÚÈÒ Ø ˆ Â Ú ÔÚÂË ÂÚ ÆÌÈÈÂÒÁ Ìapple Ò Ù ÚÂ ÈappleÂÈ ÈÎ Ú ÈÈ Í È Ó ÂÚ Áapple ÂÒÈ ÏÚ È ˆ Ï Ô Èapple ÔÂÈÒÈÁ ÈÎ ÔÓ È Ù ßÙÂ Ù Æ 7 Ò Ù ÚÂ

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ab, vacgho kbahtu, fwe tsnuwr zhwg 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho u,ag kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" kawp hwt tswr vw,agwy,muv' ' humt-ktur,muv' ' hwt

Chi tiết hơn

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ

גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ גאומטרייה - כיתה ו ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÓÚ Â ÊÁ ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÈÈapple   ÁÓ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙ ÌÈ Â Â ÂÚψ  ٠ÌÈÏÏÎÂ Ó ÌÈÙÂ Ï ÂÒÈ Ù Ú ÂÓÈ Ó Æ Æ Æ Æ Æ Æ תוכן העניינים בחוברת לתלמיד ÈappleÂÚ ˆ

Chi tiết hơn

untitled

untitled ab, vnt,hho kvx,keu,-vhkukt ak fwe tsnuwr vzei 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho uakua kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" c _ humt ktur kawp anu, vw,agwd ' jke

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

untitled

untitled ,agho abv kbhauth fwe tsnuwr uvrcbh, vmsebh, zhwg 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho u,ag kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" ktur kawp vw,agwy pw aekho uhevk' '

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

untitled

untitled mshwe abv kbhauth fwe tsnuwr uvrcbh, vmsebh, zhwg 077 thxygri Ptreuuhh cruekhi' b/h/ ab, jna, tkpho acg ntu, acgho u,ag kcrhtv humt ktur gk hsh ngrf, " tumr vjxhsho" ktur kawp erj vw,agwy huo vvhkukt dw,nuz

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶²

îéãò€åñôøðåú€a²¯¶² È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï È Â È ÔÂÎÈÓ ÈÈ ÙÒ ÏÚ ÌÈ Ó Ó ÏÚ ÂÚÙ ÂÙ ÔÈÏ ÎÏÂ Â Ï È Ó ˆÂ Î Âapple Á ÌÈapple ÎÏ È ÈÁ Ó ÌÈÈ ÂÏÂappleÎË ÌÈÈÂappleÈ Â Ú Â È ÈÈ ÙÒ ÔÈ Ï Â ÏÁÓ Í Âˆ ÍÎÓ ÂÈ Æ ÂÁ ÏÏ ÌÈÏÂÊ ÌÈ È Ó ÌÈÎÓÒÓ ÙÒ Í Âˆ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 103 "È ',Èapple - Á" Ó,Ï È Ù".ã"éùú'ä,éðù-øãà ç"äáî,ìä éå ô"ù úçéù.ã"ñá äâåî éúìá. Ó Ï È " Ó Ó Ó Â Ô appleï ˆ.à * * * Z 1 Ó Ó ÏÈÚÏ apple È Â Â Ï ÔÂÊÓ ÔÈappleÚ Ï Ú Âapple.á ÏÎ Ò " ÔÂÈÎ ) Â Ì Ìapple È

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º

Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ì ÈÀ ËÁ Ê ÁÆ ÄÎÁÁ ½ ¾¼½ µ 3À ̵ Ê ÌÁÇÆË ÇÆ 40 ÆÍ Ä ÍË ÁÆÎ ËÌÁ ÌÁÇÆ Ç ËÇ Ì Ë Ê Ê ËÇÆ Æ Ë Äº ËØÙ Ð 1 º ÃÖ ÞÒ ÓÖ Ý 1 ź ØÐ 1 ̺ 2 Àº Ù Ø 2,3 º Ù Ø 2,3 º Ð ÓÖ 1,4 º ÙÐÝ 1 º Ú Ò 5,6,7 º Ø Ú Þ¹ Ù Ó 4 º º

Chi tiết hơn

02_K.T._Patragas_013_018

02_K.T._Patragas_013_018 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 13 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔÜ ÈÂ ı ÓÙÔÜ ÙÉ ÛÂÈÚÄ K ıëáëùôü \Iˆ ÓÓÔ. M Ë 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 14 02_K.T._Patragas_013_018 15/12/11 13:26 Page 15 Ùa

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

Cover MBall JB Grammar

Cover MBall JB Grammar SAMPLE PAGES UNIT 1 ΔÔ Ú Ì Â Ì È... 4 UNIT 2 1. ΔÔ Ú Ì h ve got (= ˆ)... 8 2. ÙËÙÈÎ Âapple ıâù UNIT 3 EÓÂÛÙÒÙ È ÚÎÂ [Present continuous]... 12 UNIT 4 ÏËı ÓÙÈÎfi ÚÈıÌfi... 16 REVISION Units 1-4... 20 UNIT

Chi tiết hơn

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD

RRB ARITHMETIC DOWNLOAD ÅJü Á öàé Å ƒûªç a : b = c : d Å- ûë a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple ÖØ o-ߪ E Åçö«Ω.- a, b, c, d Å - ƒ-ûªç apple Öçõ a E Á ü öà æü - E, b E CyBߪ æü - E, c E ûª%bߪ æü - E, d E îªûª Ωn æü E Åçö«Ω.- a, b, c,

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

J2003.dvi

J2003.dvi Ë Á ÆÌÁ Á ÈÊÇ Ê Å Ë ÔØ Ñ Ö ¾¾ ¾¼¼ ¼ Ñ ß ½ ¼ Ñ ÇÈ ÆÁÆ Ç ÌÀ ÂÇÍÊÆ Ë ¾¼¼ κ ÖÙÑ Ö ÊÙ µ ƺ Ô Ø Ò Ö Ò µ Ë ËËÁÇÆ Á Ä ËÌÁ Ä Æ Ì ÊÊ ËÌÊÁ Ä Ê Ê Æ Ê Å Ë Ì ÀÆÁÉÍ Ë ÁÆÁÌÁÇÆË Æ ÄÁÆÃË Ö Îº ÖÙÑ Ö Æº Ô Ø Ò Îº Ù ÒÓÚ ÊÙ

Chi tiết hơn

Untitled-5

Untitled-5 12. Ω x `ˆ + { h v b i EÚ EÚh Æ + Ω i? 1. Ω h V EÚ? EÚÆ h S Ω i EÚ + Ω? 2. EÚ EÚ EÚÆ i? 3. Æ EÚ Æ «Úi EÚ h i + V Æ Æ n i i? 4. ]ı S Æ EÚ EÚ V P? 5. + { h EÚÆ h i EÚ n i EÚ E Ú? 6. + V Æ ]ı h `ˆ

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple Â

ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple  ÈÂapple Ô ÌÈËÏ ÌÈÁ Ù Ó Á  ÒÈ apple ÏÁ ÌÈÁ ÂÙ ÌÈapple ÌÈappleÈÓ ÆÌÈÁ Ù ÂÈÂappleÁ  ÌÈ ˆÂÈÓ ÂÈψ Æ È Ï ÚÂ Û ÂÁ ÏÎ Í Â Ï ÂÈ Ò Ó ÌÈappleÈÓ ÂÚ Âapple ˆ Ï Ï ÈÓ ÌÈappleÂÈÏÈÓ Æı Ï ÌÈ ÂÈÓ ÌÈÓÈÂÒÓ Â Ê ÂÚ ÌÈÈÒÈ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

Annual Report final for printing.pdf

Annual Report final for printing.pdf { < b«ãπ EÚ Æ { ]«ı 2016-17 { < b«h V B Δ =t M Δj ± Æ i Æ EÚ Æ M Δv x, {.. x Δ. 2277, EÚ S x - 682 025 n Æ π : 0484-2333610-616, 2347965

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â

µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â µ Õß µ«å â Õß Ÿ â ß ËÕπ â« µ å Ëß Ê π «µ π µ Èß µà ªØ «π ß Õ æ «µõ å «â ËÕß««π Õß πÿ å π ß «Ë ª àõ πõ ß π «å â«π ªìπº º µ Õß µ å À ºŸâ π Õ ÿ π â««à «â «Àπâ Á ÕÕ âõ Àπ Ëß ËÕæŸ ß «È Õß «Ÿâ ß µ å â π Ë â

Chi tiết hơn

untitled

untitled 21 Ë"È ', ÂÚ Á ' ÌÂÈ äâåî éúìá.è"éùú'ä,úåòåáùä âçã 'á íåé úçéù.ã"ñá, "ÂÓ Á"ÂÓ "Î ÙÈÒ 1 ÂÚ Á ÂÈ Ú Á.à 'È Â, ÂÚ Á Èapple ÌÂÈÏ ÁÂÈÓ Â È Á È Ë" Ú Ïˆ ÂÚÒ ÏΠ'È ÏÙ Á Ï 'È Ò ) 'ÂÎ ÁÂÈÓ ÂÚÒ Í ÂÚ Â, Ú- ÂappleÙÏ

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó

ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ¾ ¾ ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÖÓ Ò Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÅÙÐØ ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÔÔº ÁËËÆ ½ ¹ ¼ ¾¼¼ ÈÁÈË È ØØ ÖÒ ÜØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ú ÒØ Ê Ó Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ê ÔÓÖØ Ó ÈÓÐ ËØÓ ÓÐ Ö Å Å Ö ÞÙ Ò Å È ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÔÔÐ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÏÖÓ

Chi tiết hơn

cv.dvi

cv.dvi ÙÖÖ ÙÐÙÑ Î Ø È ÖÖ Ö Ø Æ Ð ½¼»¼»½ ¼ È Ö ½ e µ Æ Ø ÓÒ Ð Ø Ö Ò ¾¼ ÊÙ ÐÐ ÓÖ Ö ¼¼¾ ÄÝÓÒ Ì Ðº ¼µ ¼½ Ë ØÙ Ø ÓÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ØÙ ÐÐ ÐÐÓ Ø Ö ÅÓÒ Ø ÙÖ Ð³ÍÒ Ú Ö Ø Ð Ù ÖÒ Ö ÄÝÓÒ½ ÓÓÖ ÓÒÒ ÔÖÓ ÓÒÒ ÐÐ ÕÙ Ô È Ë Ð³ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx

05TheodorakisSePotisaRodostamo.musx βαθμός δυσκολίας: διάρκεια: ~ :00 Σε πότισα ροδόσταμο Νίκος Γκάτσος, "Φαίδρα", 1961 επεξεργασία: Κωστής Κριτσωτάκης ανάθεση του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης π π q = 50 P Óôïí Üëëï êüóìï ðïõ èá ðáò, êïß ôá

Chi tiết hơn