<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>"

Bản ghi

1 œ œ œ œ Â Â Ñ Adagio esressivo ÏÐÈÄÈ Â ÑÅÁß Ì Ï T ======================= & bb b b4 4 = iano cadenza B L======================= b b b b 4 = & bb b b Ó Œ œ J œj œj œj 1 Ïðè_ äè â ñåáÿ, êàê áëóäíûé ñûí îä_ íà_ æäû, îñ_ ß & bb b b œ œ œ œ _ bb b b _ & bb b b œ J œj œ J œj _ 12 œ J œj œ J J œ J œ œ J _òàâü ðîæêè, óæáèíó ïî_ êè_ äàé Âîñ_ ñòà_ íî_ âèòü Îòåö åáåñíûé æàæ_ äåò òî_ ß & bb b b œ œ n œ œ bb b b _ n nb _ 1

2 œ œ œ_ œ œ œ_ œ_ v œ œ œ œ œ œ v Ïðèïåâ 16 & bb b b œj œ J œj œ J œ J œ J J œ J àë_6 Agitato _áîéäàâíîðàçðóøåííûé òàðü & bb b b 6 12 Ĵ_ J nœ Âñïîì_ íè Ĵ œ J œ Ĵ J œ J 6 Œ 12 çàáûòûé ñåìåéíûé î_ àã, L b b b b 6 12 Œ Œ œ Ĵ œ J n œ J œ J œ Ĵ œ J œ J 6 Œ 12 ß & bb b b Œ 6 _ n 12 _ _ n Œ œ_ 6 Œ 12 bb b b 6 12 _ œ Œ œ J J 6 Œ 12 & bb b b œ_æ œ_æ œ_æ œ_æ œ_æ 12 & bb b b 6 12 Ó œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 cresc B bb b b 6 12 œæ v œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 cresc bb b b 6 v ' ' ' 12 ' 6 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 12 ' ' ' ' cresc L bb b b 6 12 v Œ 6 œ Œ 12 cresc Ïðèäè â ñåáÿ 2

3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ß 20 & bb b b & bb b b12 J œ Ĵ âñïîì_ íè œ Ĵ œ J Ĵ œ J œ J 6 œ Œ 12 œ J œ J œj nœ n J œ Jbœ Ĵ œj œ J òîò íåïîâòîðèìûé ó_ þò Òàì áåç_ó_òåø_íî_ìó ñåðäöó ïðè_ L b b b b 12 Œ Œ œ J œ Ĵ œ J œ J œ J œ J œ Ĵ 6 Œ 12 bœ J œ Jn œ J œ J œ Ĵ nœ Ĵ œ J œ J & bb b b12 Œ œ 6 Œ 12 œ_œ bn bb b b 12 œ œ œ Œ œ J _ œ J 6 _ Œ 12 bb n nœ œ œ Æ & bb b b12 œ œ_æ _Æ œ œ_æ œ_æ œ œ_ œ œ_ 6 12 _ & bb b b12 Ó œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 œ œ œ œ cresc B bb b b 12 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 œ œ œ œ cresc bb b b 12 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 b n cresc L bb b b 12 Œ œ Jœ Jœ œj 6 œ Œ 12 nœ b cresc 3 Ïðèäè â ñåáÿ

4 œ œ œ & bb b b Temo I 23 4 Ó Œ 2 Ïðè_ f & bb b b π œ Œ œ Ĵ nœ 4 Ó _ àë, òàì òå_ áÿ æäóò f L b b b b w œ œ Œ œ J π n n 4 Ó & bb b b w Œ Ó 4 f bb b b œ œ œ œ œ œ œ œ _ œ œ œ œ œ Œ Ó 4 ß & bb b b _ _ œ_ Œ Ó 4 Œ œj v Œ œ J & bb b b œ Œ Ó 4 Œ v œj Œ œ J B bb b b œ Œ Ó & 4 Œ œj v Œ œ J bb b b _ Œ Ó 4 œ œ œ œ œ œ œ œ L bb b b œ œ Œ Ó 4 Œ Œ Ïðèäè â ñåáÿ 4

5 œ œ œ œ œ œ_ œ_ _ œ œ_ œ _ œ v œ 27 & bb b b _ œ J œ J œj œj œj œ J œj J äè â ñåáÿ, îáìàíóòûé äðó_ çüÿ_ ìè, ïî_ âåðü ñëîâàì Áîæåñòâåííîé ëþá_ âè Ñêà_ L & bb b b Ó œ> œ J & bb b b Œ œ J Œ œ J _ Œ _ œ J n _ & bb b b Œ œ J Œ œ J _ Œ _ œ J n _ & bb b b Œ œ J Œ œ J _ Œ _ œ J n _ bb b b œ œ œ œ _ œ œ_ œ œ_ œ _ œ n L bb b b Œ Œ n 31 & bb b b _ œ J œj œ J œj J œ œj œ J œj œj œj œj œj œj œj 6 _æè Õðèñòó â ñåðäå íîì ïî_ êà_ ÿ_ íüå: Ïðî_ ñòè ìå_ íÿ è äóõ ìîé î_ æè_ L & bb b b œ œ œ œ_ œ_ œ œ_ œ_ 6 & bb b b _ œ J œ _ J œ œ Œ œ v Œ 6 & bb b b _ œ J œ J œ œ Œ Œ n v 6 & bb b b _ œ J œ J div œ œ Œ œ B Œ 6 bb b b œ œ_ nœ bœ œ_ œ_ œ_ œ bœ b 6 L bb b b Œ n 6 b 5 Ïðèäè â ñåáÿ

6 œ œ_ œ œ œ œ Ïðèïåâ 34 & bb b b6 Agitato _âè & bb b b6 12 œ œ_j Ĵ_ nœ Ĵ Ĵ œ Ĵ Ĵ œ J 6 œ Œ 12 Âñïîì_ íè çà_ áû_ òûé ñåìåéíûé î_ àã, L b b b b 6 12 Œ Œ œ Ĵ œ J n œ J œ J œ J œ J œ J 6 Œ 12 & bb b b6 œ_ œ_ œ_œ_œ_ L & bb 6 12 Ó œ œ œœœ 6 œœœ œœ 12 cresc & bb cresc L bb b b cresc & bb b b6 œ_ 12 œ 6 _ œ 12 & bb b b6 12 œ nœ _ 6 12 B bb b b 6 12 œ_ œ œ 6 œ œ 12 œ_ bb b b 6 12 œ_ œ_ 6 œ_ 12 L bb b b 6 12 Ó 6 œ Œ 12 Ïðèäè â ñåáÿ 6

7 œ œ œ_ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 37 & bb b b & bb b b12 œ Ĵ J œ Ĵ œ J Ĵ œ Ĵ œ Ĵ 6 œ Œ 12 Ĵ œ J œ J nœ n J œ Ĵ bœ Ĵ œj œ Ĵ âñïîì_ íè òîò íåïîâòîðèìûé ó_ þò Òàì áåçóòåøíîìóñåðäöó ïðè_ L b b b b 12 Œ Œ œ J œ Ĵ œ J œ Ĵ œ J œ J œ Ĵ 6 œ Œ 12 bœ œ J œ Ĵ n œ J œ J œ J nœ Ĵ œ Ĵ œ J & bb b b12 _ œ œ œ_œ_ œ _ œ œ_ œ œ_ 6 12 L & bb 12 Ó œ œ œœœ 6 œœ œœœ 12 œ œ œ œ cresc & bb Œ cresc L bb b b 12 œœ œœ œœ œœœ 6 œœ œœœ 12 Œ bœ œœ cresc & bb b b12 œ_ œ 6 œ œ 12 œæ œæ œæ Œ œæ œæ œæ Œ cresc & bb b b12 œ œ 6 œ 12 œæ œæ œæ Œ n' ' ' Œ cresc B bb b b 12 œ_ œ œ 6 œ œ 12 œæ œæ œæ Œ œ Æ œæ œæ Œ cresc bb b b 12 œ_ œ_ œ œ 6 œ œ 12 bœæ œæ œæ Œ œæ œæ œæ Œ cresc L bb b b 12 Ó 6 œ Œ 12 bœæ œæ œæ Œ œ Æ œæ œæ Œ cresc 7 Ïðèäè â ñåáÿ

8 œ œ œ > œ 40 & bb b b Temo I 4 & bb b b ḟ π œ Œ œ J nœ 4 Ó _ àë, òàì òå_ áÿ æäóò L b b f b b w œ Œ œ Ĵ π n n 4 Ó _ & bb b b _ œ_ Œ Ó 4 Œ œ J Œ f > L & bb œ Œ Ó 4 Œ f _ > œ œ œ œ & bb w 4 L bb b b œ œ 4 & bb b b ' ' ' ' ' ' ' ' ' œæ œæ œæ œ Œ Ó 4 > Œ œ œ J Œ & bb b b ' ' ' _ ' _ ' _ ' _ ' _ ' ' ' ' ' Œ Ó 4 Œ > Œ B bb b b œæ œæ œæ œæ œæ œæ œ ' ' ' ' ' ' Œ Ó 4 > Œ œ œ J Œ bb b b ' ' ' Œ Ó 4 ' ' ' ' ' ' ' ' ' L bb b b Œ Ó 4 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Ïðèäè â ñåáÿ

9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ_ œ_ 44 & bb b b Ó Œ J 3 Ïðè_ L b b b b Ó Œ œ Ĵ & bb b b > Œ œ nœ œ J Œ L & bb > _ > Œ & bb b b Œ > n Œ Œ Œ Œ > v Œ Œ Ó & bb b b Œ > Œ Œ > _ v Œ Œ Œ Œ Ó B bb b b Œ > Œ Œ n Œ Œ v Œ Œ Ó bb b b Œ > œ œ œ œ œ _ w_ L bb b b 49 & bb b b œ_ Ĵ œj œj œ Ĵ œ Ĵ œj œ J œj œ œj œ Ĵ Ĵ œj Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ äèâ ñåáÿ, ïðåäñòàâèâäîìîò_ öîâ_ ñêèé, òû â í ì íå çíàë çà_ áî_ òû è íóæ_ äû Âåð_ L bb b b œ J œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ J œ Ĵ J œ œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ J œ Ĵ œ Ĵ n œ J 53 & bb b b _ œ_ J œj œj œj œj œ Ĵ œj Ĵ œ œj œ Ĵ œ J œ J œj œj œ J bœ Ĵ Ĵ 6 _íèñü, ìîé äðóã, âåðíèñü, õîòü òðóäíû â ð_ ñòû, âåäü òàì, ïî_ âåðü, ëþ_ áè_ ìûé âñå_ ìè L bb b b œ J œ J œ Ĵ œ Ĵ œ Ĵ œ J œ Ĵ œ J b œ n Ĵ nœ Ĵ œ J œ Ĵ œ J b œ J œ J n J œ œ J 6 9 Ïðèäè â ñåáÿ

10 œ œ_ œ œ œ_ œ œ œ Ïðèïåâ Agitato & bb b b œ_j Ĵ_ nœ Ĵ œj œ J œj œ J 6 œ Œ 12 òû Âñïîì_ íè çà_ áû_ òûé ñåìåéíûé î_ àã, L b b b b 6 12 Œ Œ œ J œ Ĵ n œ J œ J œ Ĵ œ Ĵ œ J 6 œ Œ 12 & bb b b L & bb & bb L bb b b ß & bb b b6 12 Œ n œ_ 6 Œ 12 bb b b 6 12 œ Œ œ J J 6 Œ 12 & bb b b6 œ_æ œ_æ 12 6 œ_æ œ_æ œ_æ 12 & bb b b6 12 Ó œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 cresc B bb b b 6 12 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 cresc bb b b 6 12 ' ' ' ' ' 6 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 12 ' ' ' ' ' cresc L bb b b 6 12 Œ 6 œ Œ 12 ċresc Ïðèäè â ñåáÿ 10

11 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & bb b b12 œ Ĵ J œ Ĵ œ Ĵ œj œ J œ J 59 6 Œ 12 œ J œj œ Ĵ nœ n J œ J bœ J Ĵ œ Ĵ âñïîì_ íè òîò íåïîâòîðèìûé ó_ þò Òàì áåçóòåøíîìóñåðäöó ïðè_ L b b b b 12 Œ Œ œ J œ J œ J œ Ĵ œ J œ J œ J 6 Œ 12 bœ J œ Jn œ J œ J œ J nœ Ĵ œ J œ J œ œ_ œ & bb b b12 œ_ 6 12 _ L & bb œ œ œ œ & bb Œ L bb b b Œ bœ œœ ß & bb b b12 œ Œ œ 6 Œ 12 œ_œ bn cresc bb b b 12 œ œ œ Œ œ J _ œ J 6 _ Œ 12 bb n nœ œ œ_ & bb b b12 œ_æ œ_æ œ œ_æ œ_æ œ œ_ œ œ_ 6 12 cresc _ & bb b b12 Ó œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 œ œ œ œ cresc B bb b b 12 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 œ œ œ cresc œ bb b b 12 œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ œæ 6 œæ œæ œæ œæ œæ 12 b n cresc L bb b b 12 œ Œ œ Jœ Jœ œj 6 œ Œ 12 œ nœ b cresc 11 Ïðèäè â ñåáÿ

12 œ œ œ & bb b b ḟ π 62 œ Œ œ Ĵ nœ Ó _ àë, òàì òå_ áÿ æäóò π L b b b fœ b w Œ œ J n n Ó & bb b b _ _ œ_ Œ Ó L & bb œ Œ Ó & bb w L bb b b œ œ ß & bb b b w Œ Ó bb b b œ œ œ œ œ œ œ œ _ œ œ œ œ œ Œ Ó œ & bb b b _ _ œ_ Œ Ó & bb b b œ Œ Ó B bb b b œ Œ Ó bb b b _ Œ Ó L bb b b œ œ Œ Ó Ïðèäè â ñåáÿ 12

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5C D0C0C7CDDBC520C0C2D2CED0DB5CCFEEF2E0E5> Ï_ Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï Ï ú Ï ú Ï_ Ï_ Ï Ï_ Ï_ Ï îðæåñòâåííî Ñ íñòðóìåíòîâà Ïîòàåíî _ ú _ Ï _ Ï ============================ I 4 Ìàëûå s ============================ 4 _ II s _ ú _ Ï _ Ï ============================

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ÏÈ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l úè l l l l l l l l l l l l l l úè ÅÁÅ Þ, ÑÀÑÅËÜ Ñëîâà è ìçûà Í.. Ìåëüíèîâà (1941 1972) íñòðìåíòîâà Å. Í. øîâà Ad ibitum Vioini I & b 2 4 ³ f _. _ ³ _ _ _ Vioini II & b 2 4 ³ f _. ³ _ _ Vioe B b 2 4 f Viooncei L? b 2 4 _ f Ad ibitum & b

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5>

<456E636F72653A20453A5CCCEEE820E4EEEAF3ECE5EDF2FB5CCFCED7D2C05CCAF0E8E2EEF8E5E5> Íå ñïåøà ÌÀÌÀ aarg. 1 a tempo íñòðóìåíòâà Ì. Êðèâøååâà div. 4 J. _ ú 1 ú_ % unis. Ìàëûå I =========================== div. unis. 4 Ìàëûå II =========================== J ú ú div. 4 Àëüòâûå I ===========================

Chi tiết hơn

pasport upravlenie.indd

pasport upravlenie.indd Èí ñ ò ðóê öèÿ çà ìîí òàæ è åê ñ ï ëî à òà öèÿ 1 1. Îñ íîâ íè õà ðàê òå ðèñ òè êè Ñå ðè ÿ òà äè ãè òàë íè òåð ìîñ òà òè AC806 ñà ñ øè ðî êî ïðè ëî æå íèå è ìî ãàò äà ñå èç ïîë ç âàò çà óï ðàâ ëå íèå íà

Chi tiết hơn

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð

¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý ü üý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð ¾¼¼ ½¾ º º ¾¼¼ ý üüý ü ü ü þ ü Ë Æ Ü þº üº º þº º º ¼¼ ¼ º þº º Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ñ ØÖÝ Ø Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ Ë Ø Ò ÀÓÒ ÃÓÒ Ò º ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý Ò Å Ø Ö Ð Ë Ò ØÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÀÓÒ ÃÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ Ò ½¾ ¾¼¼ º Ë Æ Ü

Chi tiết hơn

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А.

География России 9 класс. Проверочные работы (фрагмент) - Волкова Г.А. 24* Íàé äè òå ñî îò âåòñòâèå: 25* Îïðå äå ëè òå, ïî êà êî ìó ïðè çíà êó ñãðóï ïè ðî âà íû ãî ðî äà. Ïðî äîë - æèòå äàííûé ñïèñîê. Ìîñ êâà, Ñàíêò-Ïå òåð áóðã, Ñà ìà ðà, Êà çàíü, Íèæ íèé Íîâ ãî ðîä, Óôà,

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D520C6C8C7CDC82B5C> À. Âåëüê È. Ìþëëåð Èíñòðóìåíòîâêà Ì. Ïàðàôåéíèêà Òðè ãîëîñà ====================================== 4 Äîìðà 44 v ìàëàÿ I ====================================== P Äîìðà 44 ìàëàÿ II L======================================

Chi tiết hơn

Everything's Gonna Be - Bra.PDF

Everything's Gonna Be - Bra.PDF œ Music yrics by Tina Harris, Heiko Schmidt Roberto Rosan EVERYTHING'S GONNA BE ALRIGHT ~ Perormed by "Seet Box" ~ Score Brass Band Arranged by John Ryan Moderatey, steady beat q = 86 c Ó œ P Soo Bb cornet

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

zur Ansicht

zur Ansicht flææª æ < ªÆ Ú ªÆ ªÚ # ª ª ª $ ª ø øºæª ª $Æ Æ ªªºæø µ ºª Õ ª ªÆ ø ºªÆ Õª ª ƪ Ú ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ flãÿ flã ƪ Ú ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌÙ ÛÔ Ù Õ æ Æøµ ± ø ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌ Ã ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÔ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l» œ» l l l l l l l l l l l l l» l l l l l l œ» l l l l l l l»» œ» l l l l l l œ»» œ» œ» œ»» œ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l» œ» l l l l l l l l l l l l l» l l l l l l œ» l l l l l l l»» œ» l l l l l l œ»» œ» œ» œ»» œ Moder q = 90 S ============================ 4 J «œ J œ «J «bœ œ ««««. = Du du du du du C ============================= 4 w b _«. T 4 ============================= w #w w.. B L=============================?

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc

Microsoft Word - Contents-Paris08-1.doc Æ ØÛÓÖ ËÝ Ø Ñ ÅÓ Ð Ò Ò Ø ÓÒØÖÓÐ Ö Ø Ö Ø Ò ÐÝ Ö Ã Ò Ó Å Ó Ã ØÓ ÆÓ Ù Ø Ù ÌÓ Ó Ò Ç ÑÓØÓ ØÖ ØçÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ò ØÛÓÖ Ý Ø Ñ Æ˵ Û ÓÒ Ø Ó Ú Ö ÓÙ Ò ØÛÓÖ ÕÙ ÔÑ ÒØ Ò Ù Ä Æ Ø ÒÓÐÓ Ý ØÓ ÔÖÓÚ ÖÚ ÓÑ ÒÖ Ò ÐÝ ÑÔÓÖØ Òغ

Chi tiết hơn

BL 1 BL 1

BL 1 BL 1 BL 1 BL 1 BL 2 BL 2 Ca đoàn atima = 70 4 2 Nữ: Kinh Thương Xót Bộ Lễ Ca Lên Đi 3 E Sáng tác: L.m. Kim Long Chung: Xin thương xót chúng con. Xin thương D 5 6 D D7 xót chúng con. Nam: Xin Ki tô thương 10

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment

Analysis of a Set-Membership Affine Projection Algorithm in Nonstationary Environment 7t Eupea Sigal Pcessig Cfeece (EUSIPCO 009) Glasgw, Sctlad, August 4-8, 009 Æ Ä ËÁË Ç Ë Ì¹Å Å ÊËÀÁÈ ÁÆ ÈÊÇ ÌÁÇÆ Ä ÇÊÁÌÀÅ ÁÆ ÆÇÆËÌ ÌÁÇÆ Ê ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ È ÙÐÓ Ëº ʺ Ò Þ ÄÈË ÈÖÓ Ö Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ»ÈÓÐ»Í ÊÂ

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

26-2

26-2 LEAD SHEET 26-2 4 A Fma 7 J œ J œ J G # 7 C # ma # # # 7 E 7 # # _ # (#) Ama 7 Cm 7 F 7 # _ (n )# _ C7(b) _ (b) Œ B b ma 7 C # 7 F # ma 7 # _ ( # ) _ # # _ ( b ) œ J A 7 ( n ) # n n Dm 7 G 7 Gm 7 C 7 Œ

Chi tiết hơn

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý

ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý ÁÑÔÐ ÓÒ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ó Ð Ù Ò Ð ÖÖÓÐÐÓ ÙÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ò Ö ÓÖ ÔÐ ÓÒ ÓÖ ÒØ Ô ØÓ ÒØÓÒ Å Ê Ò ÉÙ ÒØ ÖÓ Â ÌÓÖÖ Î Ð ÖÖ Ñ ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÔØÓº Ä Ò Ù Ý Ë Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ø Ó ÍÒ Ú Ö Ë Ú ÐÐ Ú º Ê Ò Å Ö»Ò ½¼½¾ Ë

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö

¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ¾ ¾ ÌÊ Í Ç Ç ÎÁ Ç Å Ò ÓÖÑ Ó ÔÓ Ö ÒÓ Û Ø Ó Öº Ö ¹ Ñ ÒØ Ð º ÒÓ Ù Ð ÚÖÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó ÙÐØ ÑÓ È Ý ØÖ ÖÙ Ï Ø ¹ Ò Ù ÓÖ ÈÖ Ö Ö Ì Ö Ô Ø È Ø ÒØ Ò Ì Ö ¹ Ö Û Ð Ê Ø Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÍÑ Ù Ô Ö ÈÖ Ö ØÓÖ Ñ Ð ÛÛÛº Ö ÒºÓÑ ½ ½ ÁÒØ

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a

Introit 5th Sunday Easter & bb b h=104 & bb b? b b b Vocem jucunditatis an - nun - ti - a - te, an - nun-ti - a - an - nun - ti - a - te, et a Introit 5th Sunday Easter h=10 Vocem jucunditatis - nun - ti - a - te, - nun-ti - a - - nun - ti - a - te, et au - œ œ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ Vo - cem ju - cun-di - ta-tis - nun - ti - a - - - nun-ti - -

Chi tiết hơn

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó

Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó Î Ö Ë ÑÔÐ Ó Ö È ÕÙ ØÖ Î Ó ½ ÎÓ Ì Ñ ÙÑ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó È Ø Ö Ö Ò ÛÛÛºÝÓÙØÙ ºÓÑ»Û Ø Ú Ê ¾ÏÚ¾ Ó ËÙÑ Ö Ó ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖ Ù Ó Ó Ú Ó ½ ¾º½ ÕÙ Ð Ö Ó ÓÕÙ Ñ Ó Ù Ó Ô Ð Ô ÕÙ ØÖ Ñ Ø Ö Ð Ø º º º º º º º º º º º º ½

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

ESCALAS POR MODOS.mus

ESCALAS POR MODOS.mus % 3 α α œ œœœœœœœ œœœœœœœœ ϖ œ œœ œ œœœœ œ œ œœœœœœ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ 8 Do Jonico Do Dorico % α α α α α α œ œœœœœœœ œœœœœœœœ ϖ œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ Do Frigio 15 % α α α α µ µ µ œœœœœœœœ

Chi tiết hơn