1Fatihah_Assamese.pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1Fatihah_Assamese.pdf"

Bản ghi

1 ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ ˇ ıõ ±ÀÓ ±øè î ± ±Ó [fl 1 ±Ú 15 87 ] Ú± ±Ê 1 õ øó 1±fl ±Ó Ó õ ÀÓ fl øapple ÀÚ ıu ı±1 ÛÏ ˇ± Ô±Àfl º ±Àfl ±1n Œfl ±ª± ìî ú øfl Ó ± ıî ı± fl 1 ±Ú1 ±1 ım ±, fl ±1Ì fl 1 ±Ú1 ±1 ˆ«ı±Ìœ ±Ó øúø Ó ±À º ± -fl 1 ±Ú1 1 ø Ó ± øúê 1 Ûø1 øapple ıõ õ ÔÀ fl À Œ ŒÓ 1 Ú± ëë ±~± îº Ó ±1 Û± Ó ŒÓ 1 Ûø1ø øó ıì«ú± fl À1 ±ÀÓ fl À Œ ŒÓ apple ± ø ıù Ê Ó 1 ë1 ııí ı± ø Üfl Ó«±º ±1 Û± Ó fl À Œ ŒÓ ë1 ±Úí Ô«±» Œ ÜÊ Ó 1 ± Ú- Û± Ú1 fl À ± Î Ûfl 1Ì õ apple ±Úfl ±1œº Ó ±1 ø ÛÂ Ó fl À ŒÓ ë1 œ í Ô«±» ø ıù ı± œ1 õ ÀÓ fl À1 fl «õ À ܱ1 Ù apple ±Ó ±º À À fl À ŒÓ ë ±ø fl í ı± õ ÀÓ fl À1 ˆ ± -Œ ı ± øsê ±fl ± Û1 ø ı ±1fl º ±~±À øúê 1 Ûø1 øapple øúê &ÀÌ øúê 1 Û1± ±Ú fl ø fl ± øapple À Œ ±Ú À Œ Ú Œfl ª ŒÓ À1 ±1±ÒÚ± fl À1 ±1n ŒÓ À1 1Ó øúê 1 ± ±- ±fl ± é ± ±1n ± ± ± Ó ±1 fl ±1ÀÌ ±Ó ± ıï ˇ± º øúê 1 Ê œªú1 ±1 ÛÔ Œ Ú Ê, ø Û w±ôl ÛÔ1 Û1± Î X±1 fl ø1 ±Ú 1 õ øó Œ Ú ±~±À ŒÓ 1 fl 1n ̱ ı «Ì fl À1º ±~± 1 1Ó ±ø ± ø ı ±ø1àâ ± w Ü Ó ±Ú1 [õ À1± Ú±1] Û1± [ø øê Úƒ, Ûq ı± ±Ú ±fl ±À1 ± ±1 ±Ê Ó ø ı 1Ì fl À1 ±1n ±Ê Ó Û± Û± ±1, Ú± ±1 ±1n 1±Ê fl Ó ± ø Ü fl ø1 Ô±Àfl ]º ø ıâ ø -~±«ø -1 1± ˇƒ ±«øú-1 1± ˇ œ ±~± 1 Ú± [ ±1y fl ø1àâ ±], [ø Ê Ú] 1 ±Ú [ Û1 fl 1n ̱, ø Ê ÀÚ apple ± ø Ü1 1é ̱À ıé Ì1 fl ±1ÀÌ ± øó ± fl À ± ı ª ö± ±À ˆ ±À fl ø1 1±ø À ], [ ±1n ø Ê Ú] 1 œ [ Ù 1ôL Ù apple ±Ó ±, ø Ê ÀÚ fl 1 fl À ± qˆ õ À ܱ1 Ù øapple Ô±Àfl ]º 1 fl À ± õ ± [ ±1n ø ±fl œó«ú ı± Ú± ±Ú] ±~± 1 õ ± Û, [øfl ÀÚ± ŒÓ ] apple ± ÜÊ Ó 1 1 ıı [ ı± õ ˆ, Ô«±» ø Üfl Ó«± ±1n Û± Úfl Ó«±, ø Ê ÀÚ fl À ± ø ı ıd ±1n Ê œª-ê c, «- Ó«- Û±Ó ± Ó ø Ü fl ø1 Œ ø ı ±fl fl Sê ±Ó Î ißœó fl ø1 ø À ±1n Œ á Ó ø Ü1+À Û ±Ú Ê Ú fl ø1àâ ]º 2 [ŒÓ ] 1 ±Ú [ø Ê Ú1 œ 1 ±1n Œ ÀÚ ô Ü Ê Ó 1 õ øó ±À Û±Ú±- ± Û øú ıø «Ó Ô±Àfl, ±1n ŒÓ Œ ÀÚ Û±øÔ«ª ø1à fl ø ±À ı ±À ±fl - ıó ± - ±apple - Û±Úœ fl À ±À1 fl ±1ÀÌ 1 ı1± fl ø1àâ, ŒÓ ÀÚÕfl ±Ú 1 ±Ò ±ørfl ø1à fl 1+À Û 1 fl 1 Œ ±À øapple ŒÓ 1 õ Ó ±Àapple ÛøÍ ± À ], [ ±1n ŒÓ ] 1 œ [ ±1 Ù 1ôL apple ±Ó õ øó ÀÈ ± Ê œª Ê c1 øó ±Ò±1Ì qˆ õ À ܱ ø ı1±è ˆ ±Àª Ù apple ± fl Î ÀÍ ]º 3 [ŒÓ ] ø ı ±1fl ± 1 [Ó Ô± fl «Ù 1] ±ø fl [ ı± 1±Ê ±øò1±ê, Ù Ó ŒÓ ±Ú 1 õ øó ÀÈ ± øsê ±fl «1 Û ±Ú Û ø ı ±1 fl ø1 Ô±Àfl, ±1n ø À Ó ŒÓ øúàê ë ±ø fl í ı± Ó«±-fl Ó«±-ø ıò±ó ±, Œ fl ±1ÀÌ ŒÓ»fl «œ1 Û 1 ±1 Œ ÀÚÕfl ıu&àì ıï ˇ± øapple ı Û±À1 ŒÓ ÀÚÕfl Û±À1 Û± Ûœ-Ó ± Ûœ1 Û1±Ò øúê &ÀÌ é ± fl ø1 ıõ, ±1n Œ ı±à ı ŒÓ ø q1 1Mê Ó Û«Ì ı± Ú1 Úø ıøapple apple ±Ú Ó Ô± ±ÚÓ ı± ø ~± - 1±Ó 1 õ Ó ± œ Ú ]º 4 [Œ ±1 Ûø1 Œ Û±ª±1 Ù Ó ŒÓ ± ±À ±Àfl Œfl ±ª± ëëœ õ ˆ! Œfl ª ±S] ŒÓ ± ±À1 ±ø ı±apple Ó [ ı± Î Û± Ú±] fl ø1àâ ±,

2 ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 2 ±1n [Í ±fl 1-Œapple ªÓ ±1 1Ó õ øì Û±Ó Úfl ø1 ı± Ûœ1-1ø apple 1 ˆ ø1ó ±Ó øúøapple Œfl ª ] ŒÓ ± ±À1 1Ó ±ø ± ± õ ±Ô«Ú± fl À1 ±º 5 ëë ± ±fl Ó ø [ øó ˆ ømê ±1n ø ıù ± apple 1 ÛÔ1 Û1± 1é ± fl ø1] Ê- øí fl [Ó Ô± Ò ] ÛÔÓ Ûø1 ±ø Ó fl 1± [ ±ÀÓ ±ø» ÛÔÓ Ô±øfl Û øôªœàó «1±Ê õ øó á ± fl ø1 ı Û±À1±] 6 ëëœó À ±fl 1 ÛÔÓ, ø fl 1 õ øó Ó ø øú ± Ó [ ı± Ú, ø ıà Õfl ŒÓ ± ±1 ı±ìœ] Û«Ì fl ø1â ± [ ±1n Ú ıœ- 1 1+À Û ø fl À ± ±1 ÛÔõ apple «fl À ]º 7 ëëø ø ı ±fl 1 [ ÛÔ] ı øó À1Àfl ø ø ı ±fl 1 õ øó [ŒÓ ± ±1] ı [ ı± ŒSê±Ò] ±ø À [Œ ÀÚÕfl Uapple œ fl, ø fl À  ±-  œ fl œfl ±1 fl ø1øâ ], ±1n ø ø ı ±fl À1± Ú ø ø ı ±fl ÛÔw Ü [Œ ÀÚÕfl Ëœ Ü±Ú fl ø fl À øó -ˆ ømê 1 Ù Ó Â ±-  œ fl Œ ±apple ±1 Û «± Õ Î Í ± À ]ºí

3 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 3  1± - 2 Œ Î 1œ- ± [ ± ı±$ ±1± ƒ. 67] apple œú±ó ªÓ œì«1 ±ø Ù ± œ º ±~± 1 Ú±, ø Ê Ú 1 ±Ú, 1 œ Ûø1À26apple Lö ±Ó Œfl ±ÀÚ± Àµ Ú± M fl œ fl 1 fl ±1ÀÌ [ Ú] ÛÔ õ apple «fl º 3 [ M fl œ ı± Ò «Û1± Ì À ±fl ] ø fl À ±À ıó [ ı± apple Ó Ô± øú1±fl ±1 ±~± Ó ] ø ıù ± 1±À, ±1n Ú± ± fl ±À fl À1, ±1n ±ø ŒÓ À ±fl fl ø ø1à fl øapple À ± Ó ±1 Û1± ŒÓ À ±Àfl 1 fl À1º 4 ±1n [Œ ± úapple - ±!] ŒÓ ± ±1 1Ó ø ô [ ı±ìœ] ªÓ ±1Ì fl 1± ÀÂ Ó ±Ó ø fl À ø ıù ± 1±À, ±1n ŒÓ ± ±1 Û ı«ıó œ fl 1 1ÀÓ ± ø ªÓ ±1Ì fl 1± ÀÂ Ó ±ÀÓ ± [ø fl À ø ıù ± fl À1], ±1n ±À 1±Ó Àg ø fl À øúàê apple Ï ˇ ø ıù ± 1±À º 5 [  ± 1 Û± È ± Œ Ãø fl ø é ±1 Ú ± œ] À ±Àfl ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ 1 Ù ± 1 Û1± [ õ ±5] Œ apple ± Ó 1 Û1Ó [õ øó øá Ó ], ±1n À ±Àfl øúàê À [ fl ± ±1n Û1fl ± Ó ] Ù fl ± º 6 ªÀ ø fl À ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1, ø Ó fl Ó ø Ó fl «fl 1± ı± ø Ó fl Ó fl«úfl 1± Œ fl 1 1Ó fl À ± ± Ú, ø ÀÓ [ Àfl ±ÀÓ ] ø ıù ± Úfl ø1 ıº 7 ±~±À ø Ó 1 +apple Ó Œ ± 1 ±ø1 øapple À ±1n [Œ fl ±1ÀÌ] ø Ó 1 fl ±ÚÀÓ ± [Œ ± 1 ±ø1 øapple ± À ], ±1n ø Ó 1 fl 1 Û1Ó Ûapple«± [ ±ø1 øapple ± À ], Ù ÀÓ ø Ó 1 fl ±1ÀÌ [øúò«±1ì fl 1±] ±À fl ÀÍ ±1 ±øô º Ûø1À26apple ±1n ±Ú ø ı ±fl 1 øˆ Ó 1Ó [ Ú±øÙ fl fl 1] Œfl ±ÀÚ± Œfl ±ÀÚ±Àª fl ëë ±ø ±~± 1 õ øó ±1n ±À 1±Ó 1 õ øó ±Ú ±øúàâ ±íí, Ô ø Ó [õ fl Ó ÀÓ ] ø Ú fl 1 øˆ Ó 1Ó Ú º 9 ø ÀÓ ±~± ±1n ø fl À ±Ú ±øúàâ ŒÓ À ±fl 1 Ó õ Ó ±1̱ fl ø1 ±À º øfl c [apple 1± ÀÓ ] ø ÀÓ õ Ó ±1̱ fl ø1àâ øúê 1 ı±ø À1 ±Úfl Ú, Ô ø ÀÓ [ «± œ] ı øê ı ŒÚ±ª±À1º 10 ø Ó 1 ôl1ó [ «±-ø ıà Z 1+ Ûœ] Œ ı ±1 [ ø Ü] ÀÂ, øó Àfl ±~±À ø Ó 1 fl ±1ÀÌ [Œ ı ±1 ±1n ] ıï ˇ± øapple ÀÂ, ±1n ø Ó 1 fl ±1ÀÌ 1À Œ ıapple Ú±apple ± fl ±øô, øfl ÀÚ± ø ÀÓ ø  ±À fl ±À º 11 ±1n Œ øó ± ø Ó fl Œfl ±ª± ëœó ± ±À ±Àfl apple øú ±Ó GÀ ± ø Ü Úfl ø1 ı±íí ø ÀÓ [õ Ó M 1Ó ] fl ëapple 1± ÀÓ ±ø ±øôlfl ± œºíí 12 [  ø fl 1 ø ı1n ÀX Î ˇ LaÓ ø 5 Œ ±ª±1 fl ±1ÀÌ] ø Ó øúàê øú( Õfl GÀ ± ø Üfl ±1œ Ú ÀÚ øfl c ø ÀÓ ı øê ı ŒÚ±ª±À1º 13 ±1n Œ øó ± ø Ó fl Œfl ±ª± ëœó ± ±À ±Àfl ±Ú ±Ú± Œ ÀÚÕfl [ ±Ú] ±Ú À ı±à1 ±Ú ±øúàâ íí, ø ÀÓ fl íà ë ±ø ø ıù ± fl ø1 ÀÚ Œ ÀÚÕfl «ø ı ±Àfl ø ıù ± fl ø1àâ íí [apple 1± ÀÓ ] ø Ó øúàê Ê ±ÀÚ± øú ÀµÀ [ fl À ±Ó Õfl Œ ıø ] «Ú ÀÚ øfl c ø ÀÓ [fl ± «Ó Àfl ±Àª ] Ú±Ê ±ÀÚº 14 ±1n ø fl À ±Ú ±øúàâ ŒÓ À ±fl 1 ÀÓ Œ øó ± ø Ó ø ø Ó ŒÓ øó ± fl ---ë ±ø ±Ú ±øúàâ ±ºí ±Àfl à Œ øó ± ø Ó ø Ó 1 Ó ±Úø ı ±fl 1 Ó øúø1ø ıø ŒÓ øó ± fl ë ±ø øúø( Õfl ŒÓ ± ±À ±fl À1 Ó, [  ø fl 1 Ó ] ±ø Œfl ª 1±À fl ø1øâ À ±ºíí

4 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 4 15 ±~±À ø Ó 1 õ øó 1± 1± ÛÍ ±, ±1n ø Ó 1 Ú ± øsê ±fl ± Û1 ±Ê Ó Û±fl 1øÌ ± ıõ ø Ó fl ø1 øapple À º 16 ÀÓ ø Ó ø fl À ÛÔøÚÀapple«1 øú ÛÔw ÜÓ ± øfl øú ÀÂ, øó Àfl ø Ó 1 ı ª ±À ±ˆ ±øú ı ŒÚ±ª±À1, ±1n ø Ó» ÛÔõ ±5 Ú º 17 ø Ó 1 Î Û ± À [ ± úapple - ± -1 øúø Ú±] Ê Ú1 Î apple ± 1Ì1 apple À1 ø Ê ÀÚ [fl 1 ±Ú1+ Ûœ] õ apple œ Û ; ±À, øfl c Œ øó ± ±1 ±ø1 fl ± 1 fl À ± ±À ±øfl Ó fl ø1à ŒÓ øó ± ±~±À ø Ó 1 [ fl 1] Œ Û± 1 & ± øúà ±1n ø Ó fl ø1 øapple À Œ ±1 gfl ±1Ó, Œ fl ±1ÀÌ ø ÀÓ [ Àfl ±Àª ] Œapple ± Ú± Û± º 18 [ø Ó 1 ı ±øò í ] fl í ±, Œ ı± ı± [ ±1n ] gq, øó Àfl ø Ó [» ÛÔÕ ] ø1 ±ø ı ŒÚ±ª±À1º 19 Ô ı± [ø Ó 1 Î Û ±] ±fl ± 1 Û1± ± Ò ± ı1 Ì1 apple À1 Ó ±1 ±Ê Ó ±À Œ ± Û 1± ±g±1 ±1n ı< Û±Ó ±1n ø ıê œ1 fl º [ø ø ı ±Àfl  ± 1 Î ißøó fl ø1 ı ŒÚ±ª±À1] ø ÀÓ ø Ó 1 Œ ±È ± ± ø À ı±1 Œ ø Û ÒÀ1 ø Ó 1 fl ±Ì1 øˆ Ó 1Ó ı<1 só 1±1 ˆ Ó º øfl c ±~±À ø ıù ± œ fl fl ± ıø1 ÒÀ1 [Œ fl ±1ÀÌ ø ÀÓ Û ± ı1 ÛÔ Ú± Û± ]º 20 ø ıapple Ó 1 ø fl ø fl øúà ø Ó 1 apple ø Ü õ ± ø ø øúøâ º ø ±Ú ı±à1 ø Ó 1 fl ±1ÀÌ øá ø fl øapple À ø ÀÓ ±1 ±Ê Ó [  ø fl 1 ÀÓ ] Œ ±Ê fl ±ÀÏ ˇ, ±1n Œ øó ± ø Ó 1 Û1Ó gfl ±1 Ú±ø ±À, ø ÀÓ [  ø 1 Ó Œ ±Ê ø ± ø À ø ı Ûapple Ó Û1±1 ± fl ± fl ø1] øô øapple 1 º Ô ±~±À øapple 26 ± fl ø1à À ÀÓ Ú ŒÓ øú( ø Ó 1 ªÌ ømê ±1n apple ø Ü ømê ± ı Û±ø1À À ÀÓ Úº øú( Õfl ±~± fl À ± ıd1 Û1Ó ı«ømê ±Úº Ûø1À26apple Œ 1± ±ÚªÊ ±øó! ŒÓ ± ±À ±Àfl ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ ˆ 1 Î Û± Ú± fl 1±, ø Ê ÀÚ ŒÓ ± ±À ±fl fl ø Ü fl ø1àâ ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û ı«ıó«œ fl Àfl ± [ ø Ü fl ø1àâ ] ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl [ M fl œ ] Ò «Û1± ÌÓ ± ª Ú fl 1±º 22 [ŒÓ Àª ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ ˆ ] ø Ê ÀÚ ŒÓ ± ±À ±fl 1 øúø ÀM Û øôªœ Úfl apple ø ± [ 1+À Û] ıú± À ±1n ±fl ± Úfl [fl ø1àâ ] fó ± Û [Œ ı±à ı ŒÓ ±ÚªÊ ±øó fl Àfl È ± 1À1 Ûø1 ± fl ø1 ø Ü fl ø1àâ ], ±1n ŒÓ ±fl ± 1 Û1± ÛÍ ± ı ø Ü, Ó ±Àfl øapple Ó ±1 Û±Â Ó Ù -٠λ Û±apple Ú fl À1 ŒÓ ± ±À ±fl 1 øúø ÀM ø1à fl ø ±À Ûº ÀÓ Àfl [ø fl ˆ G ±Ò - iß ± œ ±1n ø  ± Œapple ª-Œapple ªœÀ ±Ú fl øúê 1 apple ± QÕ È ±øú øúà, ±1 Œfl ±ÀÚ±ÀÈ ±Àfl ] ŒÓ ± ±À ±Àfl ±~± 1 ÀÓ õ øó ZiZœ øô Úfl ø1 ı±, øòfl øfl ŒÓ ± ±À ±Àfl Ê ±Ú± [Œ ÀÓ ±~± 1 apple À1 Œfl ±ÀÚ± é Ó ± Ú±1±À ]º 23 ±1n øapple ŒÓ ± ±À ±fl [fl 1 ±Ú1 Ó Ó ±1 ı ± Û±À1] Àµ 1 ±Ê Ó Ô±fl ± ø Œ ±1 ı±µ± [ ± úapple - ± ]-1 1Ó ªÓ ±1Ì fl ø1àâ ± Œ Àg ŒÓ ÀÚ íà ±1 øúø Ú± øè ±S  1± ± ±À ±Ú, ±1n [ ÀÓ ] ±~± 1 ı±ø À1 ŒÓ ± ±À ±fl 1 ± ± fl ±1œ- fl À ±Àfl ± ±Ó ±, øapple ŒÓ ± ±À ±Àfl [ Àµ 1 µˆ«ó ] Ó ı±apple œ À ±Â ±º 24 øfl c øapple ŒÓ ± ±À ±Àfl [Œfl ±ÀÚ±  1± 1 Ú±] Úfl 1± ±1n [Œ ÀÈ ±] ŒÓ ± ±À ±Àfl Œfl øó ± ŒÚ±ª±1± ŒÓ ÀÚ íà [ ±~± 1 ø ı1n X± 1Ì1 Ù 1+À Û apple 1] Ê fl ˆ fl 1± ±1 ø1 À ±Ú ±1n [ øó«1+ Ûœ] Û±Ô1ø ı ±fl, [ Ê ± ] Ó ±1 À ø ıù ± œø ı ±fl 1 fl ±1À̺ 25 ±1n [Œ ± úapple  ±!] Ó ø ı±apple øapple ± ŒÓ À ±fl fl ø fl À ±Ú ±øúàâ ±1n»fl «fl ø1 ±ÀÂ, ŒÓ À ±fl 1 fl ±1ÀÌ ±ÀÂ Ê ±iß±ó [ ı± Ù -Ù 1 ı± ±Ú ], ø ø ı ±fl 1 Ó À øapple ı ±À øúê 1±À ı±1º ø ±Ú ı±1 ±1 Û1± Î ÛÀˆ ± 1 ı±à ı Ù Ù ŒÓ À ±fl fl ± ıõ øapple ± í ı ŒÓ À ±Àfl fl í ı ë ±À ±Ú Œ À [Ù Ù ] ø ÀÈ ± ±1 ±À [ ÛøÔ«ª Ê œªúó] ± ±fl ± ı øapple ± øâ íí fl ±1Ì ŒÓ À ±fl fl ÀÈ ± øapple ± [ŒÓ À ±fl 1 fl ± 1] Ú fl 1ÌÓ º ±1n ø Ó 1 ı±à ı ±1 ±Ê Ó Ô±øfl ı ÛøªS - 1œ ±, ±1n ø Ó ±Ó Ô±øfl ı ø 1fl ± º 26 ªÀ ±~±À [ ±Ò ±ørfl ø ı ı Ê ± ı1 fl ±1ÀÌ ø ıøˆ iß Û±øÔ«ª] Î Û ± apple ±ø Òø1 ıõ ±Ê Úfl À1, Œ ÀÚ øè ±ø Ô ı± Ó ±Ó Õfl Û11 [ô 11] Œfl ÀÚ±ÀÈ ±1 [ø fl À ±Àfl ±~±À ø Ü fl ø1àâ ]º øó Àfl ø fl À ±Ú ±øúàâ Œ fl À Ê ±ÀÚ Œ [ ±~± 1 ı±ìœ] øú( ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ 1 Û1± [Œõ ø1ó ] Ó º ±1n ø fl À ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1 ø ÀÓ fl ë ±~±À ÀÚ øè Î Û ±1 Z±1± øfl [ ı Ê ± ı] ø ı ±À1 í ±1 Z±1± ŒÓ [ø ı øê ı øúø ı ±À1 ø Ó 1 øúø Ú±] ıuó fl ø ı ÛÀÔ ø ı øapple À ±1n [ø fl À ø Ü ± ±R ı øê ı ø ı ±À1 ŒÓ À ±fl 1] ÀÚfl fl ±1 Ê ø1 ÀÓ» ÛÔÓ ± º ŒÓ øfl c w ܱ ±1œ1 ı±ø À1 fl ±Àfl ±Àª ±1 ±Ò À À1 ø ı ÛÀÔ ø ıõ øúøapple À º 27 [w ܱ ±1œ ø ı ±fl ] ø ø ı ±Àfl ±~± 1 ømê [ Ô«±» ŒÓ 1 fl QÓ ø ıù ± 1 eœfl ±1] ˆ e fl À1 ±1 apple Ï ˇœfl 1Ì Œ ±ª±1 ۱ ÀÓ ±, ±1n [ ıgú] GÚ fl ø1 øapple À ø ÀÈ ± ±1 [ ømê 1] Z±1± ı± ± 1 ±1 fl ±1ÀÌ ±~±À ±Àapple fl ø1øâ À, ±1n Û øôªœó Œ ıà Ê ±ø ø Ü fl À1º Œ ø ı ±fl øúàê é øó ô º 28 ŒÓ ± ±À ±Àfl Œfl ÀÚÕfl ±~± 1 õ øó ø ıù ± Œ Û± Ì fl 1±, ø À Ó ŒÓ ± ±À ±fl øú x±ì ±øâ ±, ŒÓ øó ± ŒÓ ± ±À ±fl fl ŒÓ Ê œªú apple ±Ú fl ø1àâ Ó ±1 Û±Â Ó ŒÓ ŒÓ ± ±À ±fl 1 Ó È ± ı, ªÀ Ó [øfl ± Ó 1 øapple ÚÓ ] ŒÓ ±À ±À ±fl fl Û ÚÊ «œøªó fl ø1 ı, ŒÓ øó ± ŒÓ 1 apple 1 ı±1õ [Œ -ø ı ±11 fl ±1ÀÌ] ŒÓ ± ±À ±fl fl 1± øú ± í ıº

5 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 5 29 ŒÓ Àª Œ Ê Ú ø Ê ÀÚ Û øôªœó ø ±Ú ıd ±À Œ fl À ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 ı±à ı ø Ü fl ø1àâ, Ó ±1 Î Ûø1 ŒÓ ±fl ± 1 õ øó ÀÚ±À ± øapple À, ŒÓ øó ± Œ ø ı ±fl fl [ ±fl ± G fl ] ŒÓ ±Ó ± ±ÚÓ Ûø1 Û Ì«fl ø1à º ±1n ŒÓ fl À ± ø ı ÀÓ ı«:±ó ±º Ûø1À26apple ±1n ú1ì fl 1± ŒÓ ± ±1 õ ˆ Àª øù ø1ù Ó ± fl fl fl íà ëë ªÀ Û øôªœó [Œ ±1] ø Ù ± [ ı± õ øó øúøò Ó Ô± ±Ú ] ı ± ıõ øê À ±ºíí ŒÓ À ±Àfl fl íà ëó ø Ó ±Ó ÀÚ fl ±À1± ı±fl ıuª±  ±ÀÚ ø Ê ÀÚ Ó ±Ó fl ±øê ± fl ø1 ı ±1n 1Mê Û±Ó fl ø1 ı, Ô ±ø ŒÓ ± ±1 ô øó 1 &Ì ±Ú fl ø1àâ ± ±1n ŒÓ ± ±À1 ÛøªSÓ ±1 Ê ±Ú ± À ±ºî ŒÓ fl íà ë øú( Œ ÀÈ ± Ê ±ÀÚ± ø ÀÈ ± ŒÓ ± ±À ±Àfl Ú±Ê ±Ú±ºíí 31 ŒÓ øó ± ŒÓ ±apple fl [ Ô«±» ±ÚªÊ ±øó fl, ŒÓ 1 øúê 1 ±1n Ü ø ı ıô 1] Ú± ±ª œ Ó ±1 fl À ±ø øú ø fl ± øapple À, Ó ±1 Û±Â Ó ŒÓ Œ ø ı ±fl fl [ Ô«±» Œ ø ı ıdfl ] øù ø1ù Ó ± fl 1 1Ó ö± ÛÚ fl ø1à ±1n fl íà ëëœ ±fl ø ı ±fl 1 Ú± ±ª œ [ Ô«±» Û Ì«Ûø1 ] ıì«ú± fl 1±, øapple ŒÓ ± ±À ±fl [ŒÓ ± ±À ±fl 1 :±Ú Àg] øí fl Ô±fl ±ºíí 32 ŒÓ À ±Àfl fl íà ëœó ± ±À1 fl À ± ø ±! Ó ø ± ±fl ø ø fl ±  ± Ó ±1 ı±ø À1 ± ±1 [ Ú ] :±Ú Ú± º øú ÀµÀ Ó ø øúàê ı«:±ó ±, Û1 :±Úœºíí 33 ŒÓ fl íà ëœ ±apple! ø ı ±fl 1 Ú± ±ª œ À ±fl fl ıì«ú± fl 1±ºíí øó Àfl ŒÓ [ ±apple À ] Œ øó ± ŒÓ À ±fl fl ø ı ±fl 1 Ú± ±ª œ [ ı± ø ıª1ì] ıì«ú± fl ø1à, ŒÓ fl íà ë ŒÓ ± ±À ±fl fl Œfl ±ª± Ú± ÀÚ Œ øú( ±fl ± G ±1n Û øôªœ1 1 À ı±1 Ê ±ÀÚ± ±1n [ ±Ú 1 Œ µ øapple ÀÈ ±] Ê ±ÀÚ± ø ÀÈ ± ŒÓ ± ±À ±Àfl õ fl ± fl ø1øâ ± ±1n [Ó ±1 ˆ ± øapple ÀÈ ± ] ø ÀÈ ± ŒÓ ± ±À ±Àfl [Ú ı ʱÕfl ] fl ± 1±ø øapple øâ ±ºíí 34 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø øù ø1ù Ó ± fl fl fl íà ± ëœó ± ±À ±Àfl ±apple 1 õ øó øâ Ê apple ± fl 1±ºíí øó Àfl ŒÓ À ±Àfl øâ Ê apple ± fl ø1à, fl À ıø  ı Ó œó º ø [ ±Ú 1 Œ á Q] œfl ±1 fl ø1à ±1n ı«à ı±ò fl ø1à, fl ±1Ì ø ±øâ fl ±øù 1ø ı ±fl 1 ôlˆ «Mê º 35 ±1n ±ø fl íà ± ëëœ ±apple! Ó ø ±1n ŒÓ ± ±1 øeúœ [ Ô«±» Û 1n ±1n Ú±1œ fl À ±Àª] Œ ıà ù Ó Ó ª ö±ú fl 1± [ ±1n Œfl ±ÀÚ± Ê œªú ± ı øó À1Àfl ±1± Ó Ê œªú ± ÛÚ fl 1±], ±1n Ó ±À1 Û1± íàó -Œ øó ± 26 ± fl 1± Û±Ú± ±1 fl 1±, øfl c ı é 1 [Ù Œ ±ª±ÀÈ ± apple 1À1 fl Ô±, Ó ±1] À1- Û±Ê À1 Ú± ± ı±, Ú íà ŒÓ ± ±À ±Àfl apple 1± ±1œø ı ±fl 1 ôlˆ «Mê ± ı±ºíí 36 øfl c Ó ±ÀÚ ŒÓ À ±fl fl Ó ±1 Û1± Ûapple Öø Ó fl ø1à ±1n íó [ «Ó ] ŒÓ À ±fl ±øâ Ó ±1 Û1± ŒÓ À ±fl fl Î ø ± øapple À º ŒÓ øó ± [ fl À ± ±Ú Àfl ] ±ø fl íà ± ëëœó ± ±À ±Àfl [ ij±øúó Î 2 ö±ú1 Û1±] Ò Û±ÀÓ Œ ±ª±, ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ [ Ûapple Ö Ú1 Ù Ó ] Û øôªœàó ±À øê 1øÌ1 ö±ú ±1n øfl  1 ö±úºíí 37 ŒÓ øó ± ±apple À ŒÓ 1 õ ˆ 1 Û1± [õ ±Ô«Ú± fl 1±1] øfl  fl Ô± ø øfl íà [ ±1n ±~± 1 ± Ó Ô± é ± øˆ é ± fl ø1à ], Œ fl ±1ÀÌ ŒÓ ŒÓ À Ó 1 Ù ±À [ apple ] ø1à º øú ÀµÀ ŒÓ øúàê [Ó ı± fl ı fl 1±1 fl ±1ÀÌ] apple ± À1, [ ±1n ŒÓ ] Ù 1ôL Ù apple ±Ó ±º 38 ±ø fl íà ± ëëœó ± ±À ±fl [ aœ- Û S Ûø1 ± Õ ] fl À ± ø ø ±1 Û1± [ Ô«±» ij±øúó ª ö±1 Û1±] Ú±ø Œ ±ª±, Û±Â Ó øapple ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Ó Œ ±1 Û1± Œ apple ± Ó [ ı± ÛÔøÚÀapple«] ±À, ŒÓ ÀÚ íà ø fl À Œ ±1 ÛÔøÚÀapple«±øÚ ø ı Œ fl 1 Û1Ó øfl c [ Ó ±Ú1 õ À1± Ú±1] Œfl ±ÀÚ± ˆ Ú±, ±1n ŒÓ À ±Àfl øúàê Ú Ó ± Û Úfl ø1 ıº 39 ëëøfl c ø fl À ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1 ±1n ± ±1 ± ±Ó Ó ø Ô ±À1± Û fl À1 ø ÀÓ À [Œ ıapple Ú±- ±Ó Ú± ] Ê 1 ı±ø µ±, ø Ó Ó ±1 ±Ê ÀÓ Ô±øfl ı apple œ «fl ± ºíí Ûø1À26apple Œ  1± 1 ı Ò1 fl! Œ ±1 Ú ú1ì fl 1±, ø ŒÓ ± ±À ±fl fl õ apple ±Ú fl ø1øâ À ± [ø À Ó ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±Ê Ó ıuó Ú ıœ-1â Ó Ô± 1Ê ±- ı±apple ± øapple øâ À ±], ±1n Œ ±1 ÀÓ Œ ±ª± ømê ŒÓ ± ±À ±Àfl [Œ ±1 ÛÀÔÀ1 ÛÔ ø ] ı± ± 1± ±, À ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 ÀÓ Œ ±ª± ømê [ŒÓ ± ±À ±fl fl Î 2 Ûapple Ó 1±ø ] ı± ± 1±ø º ±1n Œ ±fl, Œfl ª Œ ±Àfl, ŒÓ ÀôL ŒÓ ± ±À ±Àfl ˆ fl ø1 ı±º 41 ±1n [ øó ±] ø ªÓ ±1Ì fl ø1àâ ± Ó ±Ó [ Ô«±» fl 1 ±ÚÓ ] ŒÓ ± ±À ±Àfl ø ıù ± ±Ú±, ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Ó ø [ˆ øª» ı±ìœ fl 1±] ±ÀÂ Ó ±1 Ó Ô«Ú1+À Û [ Ú ıœ1 ±ø ıˆ«±ª ±1n fl 1 ±Ú1 ªÓ ±1Ì øè À ], ÀÓ Àfl [ øapple fl À ±1 ± ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl ø ıù ± œ í ı ±ø øâ ] ŒÓ ± ±À ±fl ±Ó ø ıù ± fl À1±Ó ±ø ı ±fl 1 ± ˆ ± Ó Ú±Ô±øfl ı±, ±1n Œ ±1 õ Ó ±Àapple 1 ø ıøú Ó [ Û±øÔ«ª «±apple ±1 apple À1] Ó 26 ıd Ê«Ú Úfl ø1 ı±, ±1n Œ ±fl, Œfl ª Œ ±Àfl, ŒÓ ÀôL ŒÓ ± ±À ±Àfl ˆ - X± fl ø1 ı±º 42 ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl Ó Àfl [ Û ± Û fl ø1] ø Ô ±1 Œ ۱ ±fl ø Ûg± øúøapple ı± ±1n Ó fl Œ ± ÛÚ Úfl ø1 ı±, Ô ŒÓ ± ±À ±Àfl [øfl Œ Œ ø  ± Œ ÀÈ ± ˆ ± fl ø1à ] Ê ±Ú±º 43 ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl Ú± ± fl ±À fl ø1 ı± ±1n ±fl ±Ó ±apple ± fl ø1 ı±, ±1n [Ê ±øó - ıì«- ı - «±apple ± øúø ı«à À ] 1n fl fl ±1œ fl 1 ÀÓ [ Àfl Ê ± ±Ó ÀÓ ] 1n fl fl ø1 ı±º

6 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 6 44 ŒÓ ± ±À ±Àfl ±Ú À ı±1fl Ò «fl «1 øúàapple«øapple  ± ±1n øúê Àfl Û± ø1  ±ÀÚ, Ô ŒÓ ± ±À ±Àfl Ò «Lö [øú ø Ó ] ÛøÏ ˇ Ô±fl ± ŒÓ ± ±À ±Àfl ŒÓ ÀôL :±Ú ı øx õ À ± Úfl 1±ÀÚ 45 ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl Ò «1 [ ÀÓ È õ À ܱ1] ±1n Ú± ± 1 Z±1± [ ±~± 1] ± ± fl ± Ú± fl 1± [ ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±fl fl À ± fl ± Ó Ù fl ± í ı Û±1±]º ±1n ÀÈ ± [ Ò «Òø1 fl ± fl ø1 Œ ±ª±ÀÈ ±] øú( ı1 fl øí Ú Œfl ª ø ıú œ fl ı Ó œó 46 ø fl À ÚÓ 1±À Œ ŒÓ À ±Àfl øú( ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ fl ±é ±Ó fl ø1 ıõ ÀÂ, ±1n ŒÓ À ±fl ªÀ ŒÓ 1 1Ó [ø ± ÛøÚfl ± 1 fl ±1ÀÌ] õ Ó ±ªÓ«Úfl ±1œº Ûø1À26apple Œ  1± 1 ı Ò1 fl! Œ ±1 Ú ú1ì fl 1± ø ŒÓ ± ±À ±fl fl õ apple ±Ú fl ø1øâ À ± ±1n øfl ˆ ±Àª ŒÓ ± ±À ±fl fl [ŒÓ ± ±À ±fl 1 ± ø fl ] ø ıù ı± œ1 Û1Ó «±apple ± øapple øâ À ±º 48 ±1n Ó fl«ó ± ª Ú fl 1± ÀÚ fl øapple Ú1 Œ øó ± Ê ÀÚ ±ÚÊ Ú1 Û1± Œfl ±ÀÚ± øfl  ÀÓ ± Ú± Û± ı± ±1n Ó ±1 Û1± [ Ô«±» ±Ú1 Û1±] Œfl ±ÀÚ± Û±ø1 fl ı fl 1± Ú í ı ±1n Ó ±1 Û1± Œfl ±ÀÚ± Œ ±1Ó Œ ±ª± Ú í ı, ±1n ø ÀÓ [Œfl ±ÀÚ±Ù ± 1 Û1± ] ± ± Ú± Û± ıº 49 ±1n ú1ì fl 1±! ŒÓ ± ±À ±fl fl øù 1 ±Î Ú1 [ 2 1±À øâ 1] ±Ú À ı±11 Û1± Mê fl ø1øâ À ±, ø ŒÓ ± ±À ±fl fl øú «±Ó Ú fl ø1øâ fl ÀÍ ±1 La̱À1, ø ÀÓ Ó ± fl ø1øâ ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û S ôl±ú fl fl ±1n Ê œ ± Ô±øfl ı øapple øâ ŒÓ ± ±À ±fl 1 Ú±1œø ı ±fl fl º ±1n ±1 ±Ê Ó ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ ˆ 1 Û1± ±øâ fl ÀÍ ±1 Û1œé ±º 50 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ [Œ ±ø Ó ] ± 1 Ú ø ıˆ Mê fl ø1øâ À ±, Ù Ó ŒÓ ± ±À ±fl fl Î X±1 fl ø1øâ À ±, ±1n [ŒÊ ±ª±1 Î Í ± Œ Û±ÚœÓ ] Î ı± øapple øâ À ± øù 1 ±Î Ú1 Œ ±fl ø ı ±fl fl, ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl ± Ô±øfl øâ ±º 51 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø  ±1 Ó ø~ 1±øÓ [Î Û± Ú±1 fl ±1ÀÌ] øúò«±1ì fl ø1øâ À ±, ŒÓ øó ± ŒÓ ± ±À ±Àfl [ ±~± fl ı±apple øapple Œ ±ÀÌÀ1 Ó ±1œ] apple ± ø1fl [ Û Ê ± fl ø1 ıõ ] ŒÓ 1 Ú Ûø öøó Ó Ì fl ø1 ±, ±1n [ fl ±1ÀÌ] ŒÓ ± ±À ±fl í ± Ú ± fl ±1œº 52 Œ Ó ±1 ۱ ÀÓ ± ±ø ŒÓ ± ±À ±fl fl é ± fl ø1øâ À ± Œ Ú ŒÓ ± ±À ±Àfl [ ÛÔ ± œ ] fl Ó :Ó ± :± ÛÚ fl 1±! 53 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø  ±fl øapple øâ À ± Ò «Lö [ Ó 1±Ó ] Ó Ô± Ù 1fl ±Ú [ Ô«±» ˆ ± -Œ ı ± õ Àˆ apple fl ±1fl Lö] ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl» ÛÔÓ ø ı Û±1±º 54 ±1n ú1ì fl 1±!  ± ŒÓ 1 xapple ± fl fl øâ À ëëœ Œ ±1 Ú 1 ı «, ŒÓ ± ±À ±Àfl øú( ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ øó Ú ± fl ø1â ± apple ± ø1fl [ Û Ê ±1 fl ±1ÀÌ] Ì fl ø1, ÀÓ Àfl ŒÓ ± ±À ±fl 1 ø Üfl Ó«±1 ø ÛÀÚ [ Ú Ó 5 ] 1± ±1n øúê À1 [ ±Ê ÀÓ Ôfl ± ø1 Û Ó Ô± Û± Û õ ªÌÓ ±] øúòú fl 1±º ŒÓ ± ±À ±fl 1 ø Üfl Ó«±1 œ ÛÓ ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ e ºíí [ŒÓ ÀÚ fl 1±1] Ù Ó ŒÓ ŒÓ ± ±À ±fl 1 ø ÛÀÚ [õ iß ] øù ø1à º øú ÀµÀ ŒÓ øúàê [Ó 1± fl ı fl 1±1 fl ±1ÀÌ] apple ± øù À1 [ ±1n ŒÓ ] Ù 1ôL Ù apple ±Ó ±º 55 ±1n ú1ì fl 1±! ŒÓ ± ±À ±Àfl fl í ± ëëœ Â ±, ±ø ŒÓ ± ±1 [Ò «1] õ øó Œfl øó ± ø ıù ± Ú±øÚ Œ øó ±Õ Àfl ŒÚøfl ±ø ±~± fl õ fl ± ˆ ±Àª Œapple ± Û±!íí Ù Ó ı<± ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±fl fl ±ªøÈ Òø1À, ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl ± Ô±øfl ±º 56 Ó ±1 Û±Â Ó ŒÓ ± ±À ±fl fl Ê ± Ó ø À ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 Ó ı» Œ ±ª±1 Û1±, ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl fl Ó :Ó ± :± ÛÚ fl ø1 ı Û±1±º 57 ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1Ó Œ øapple ±26 ±apple Ú fl ø1øâ À ±, ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Õ ÛøÍ ± øâ À ± ë ±iß±í ±1n ëâ ± ª±íº [ŒÓ ± ±À ±fl fl fl íà ± ] ëëœó ± ±À ±fl fl [ ± ± ı1œ Ê œªúó ] ˆ ± ˆ ± ø1à fl ø ø ı ±fl øapple À ± Œ ø ı ±fl ± Ô±fl ±ºíí øfl c ø Ó [ø ı1n X± ±1 fl ø1 ] Œ ±1 Œfl ±ÀÚ± øú Ü fl 1± Ú±, ı1= ø ÀÓ øúê À1 õ øó øú Ü fl ø1øâ º 58 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø fl íà ± ëë 1Ó õ Àª fl 1± ±1n Ó ±1 Û1± íàó -Œ øó ± 26 ± fl 1± ˆ 1 Û 1 ˆ ±Àª Œ ±ª±-Œ ı±ª± fl 1±, ±1n [Ú 11] apple 1 apple ª±À1øapple ÚÓ ø À1 [ Ô«±» ø ıúœó ˆ ±Àª] õ Àª fl 1±, ±1n Œfl ±ª± ëø»ó ±Ó Úí [ Ô«±» ë ±ø é ± ø ı ±ø1àâ ±í] ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl À ± Œapple ± Sn øè ±ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ é ± fl ø1 øapple ı Û±À1±, ±1n ıï ˇ± øapple ı Û±À1± qˆ fl «œ fl 1 fl ±1ÀÌ [Œ ±1 Û 1 ±1]ºíí 59 øfl c ø fl À Ú ± fl À1 ø Ó fl ø [õ Ó ±Àapple 1 Z±1±] Œfl ±ª± øâ Ó ±1 ø ı Û1œÓ fl Ô±À1 Œ ÀÈ ± øú fl ø1 À º Ù Ó ø fl À Ú ± fl ø1øâ ø Ó 1 Û1Ó ±fl ± 1 Û1± ÛøÍ ± øâ À ± ± ±1œ, fl ±1Ì ø ÀÓ Û± Û± 1Ì fl ø1øâ º Ûø1À26apple ±1n ú1ì fl 1±!  ± [ ± ]- ŒÓ 1 xapple ± 1 [ ı±1íè ± Î Ûapple 1] fl ±1ÀÌ Û±Úœ ø ı ±ø1à, ŒÓ øó ± ±ø fl íà ± ëëœó ± ±1 ± øè À1 Û±Ô1Ó ± ±Ó fl 1±ºíí ŒÓ øó ± Ó ±1 Û1± ı±1øè øúê 1± ± Ûø1 º õ ÀÓ fl Î Ûapple À øúê 1 Ê Û±Ú1 Í ± ø øú íà º [ø Ó fl Œfl ±ª± í ] ëë ±~± 1 [øapple ±] ø1à fl 1 Û1± Œ ±ª± ±1n Û±Ú fl 1±, ±1n fl ø Üfl ±1œ apple øú ±Ó fl ø Ó ± 1Ì Úfl ø1 ı±ºíí

7 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 7 61 ±1n ú1ì fl 1±, ŒÓ ± ±À ±Àfl fl øâ ± ëœ Â ± [ ± ]! ±ø [ ıuøapple Ú Òø1] Àfl [Ò1Ì1] Œ ±ª± ıdó cø Ü Ú± Û±, Œ À À ŒÓ ± ±1 õ ˆ 1 1Ó ± ±1 fl ±1ÀÌ õ ±Ô«Ú± fl 1± ±ÀÓ ŒÓ ± ±1 fl ±1ÀÌ Î» Ûiß fl À1 ±øè ø λ Û±apple Ú fl À1, Œ ÀÚ Ó ±1 ±fl - Û± ø ±1n Ó ±1 øó û ±1n Ó ±1 ±1n Ó ±1 apple ± ±1n Ó ±1 ø Û ±Ê ºíí ŒÓ fl íà ìœó ± ±À ±Àfl [ø  1Õ Î ˆ øó ] ıapple ø fl ø1 í ı ø ı ±1±ÀÚ ø ÀÈ ± øúfl Ü Ó ±1 Ó ø ÀÈ ± λfl Ü [ ÀÓ Àfl ] Ú±ø Œ ±ª± Œfl ±ÀÚ± ø  1Ó, Œ À íà ŒÓ ± ±À ±Àfl ø ÀÈ ±Àfl Œ ±ª± Ó ±Àfl Û± ı±ºíí ±1n ø ÀÓ øúê 1 Û1ÀÓ ±>Ú± ±1n apple apple«± È ±À, ±1n ø ÀÓ ±~± 1 Û1± ÀôL± È ±øú ±øúà º Œ À í, fl ±1Ì ø ÀÓ ±~± 1 ± ±Ó Ó ø ıù ± Œ Û± Ì fl ø1øâ, ±1n Ú ıœ fl fl Ú ± ˆ ±Àª Ó ± fl ø1 ı øâ º Œ À í, øfl ÀÚ± ø ÀÓ ı±ò Ó ± fl ø1øâ ±1n œ ± Ú fl ø1øâ º Ûø1À26apple øú ÀµÀ ø fl À [ ± úapple - ± -1 õ øó ] ±Ú ±øúàâ, ±1n ø fl À Uapple œ Ó Œ Û± Ì fl À1 ±1n Ëœ Ü±Ú ±1n  ±À ı Ú ø fl À ±~± 1 õ øó ±Ú ±øúàâ ±1n ±À 1±Ó 1 øapple Ú1 õ øó [ ±Ú ±øúàâ ] ±1n»fl ± fl ø1àâ, Œ fl 1 fl ±1ÀÌ øúê øúê Û 1 ±1 [øúò«±ø1ó ] 1À ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ 1 1Ó, ±1n ŒÓ À ±fl 1 Û1Ó [ ±~± 1 ÀôL± ı± ±øô 1] Œfl ±ÀÚ± ˆ Ú±, ±1n ŒÓ À ±Àfl øúàê Ú Ó ± Û Úfl ø1 ıº 63 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1± œfl ±1 Ì fl ø1øâ À ± ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1Ó [ø Ú± ] Û ı«ó Î ÀM ± Ú fl ø1øâ À ±º [ŒÓ øó ± fl øâà ± ] ëëœó ± ±À ±fl fl ±ø ø [Ò «œ ø ıò±ú] øapple À ± Ó ±fl apple Ï ˇˆ ±Àª Ì fl 1±, ±1n ±Ó [ Ô«±» Ó 1±Ó Ó ] ø [ø ıò±ú] ±ÀÂ Ó ±fl ú1ì 1± ±, ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl Ò «Û1± ÌÓ ± ª Ú fl ø1 ı Û±1±ºíí 64 Ó ±1 ø Û Ó ŒÓ ± ±À ±fl ±1 ۱ ÀÓ ± [ŒÓ ± ±À ±fl 1 œfl ±11 Û1±] Î ˆ øó í ±, ŒÓ ÀÚ Œé SÓ ±~± 1 õ ißó ± ±1n ŒÓ 1 fl 1n ̱ øapple ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1Ó Ú±Ô±øfl À ÀÓ Ú ŒÓ ÀôL ŒÓ ± ±À ±fl ªÀ í ±À ÀÓ Ú é øó ô ø ı ±fl 1 ôlˆ «Mê º 65 Ó apple Ûø1 ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±Ê 1 ø fl À  ± ıı±ô [ Ô«±» øú ı±11 fl «ø ı1øó 1 øú ] Ú fl ø1øâ ± ø Ó fl [ŒÓ ± ±À ±fl 1] øú( Ê Ú± ±ÀÂ, Œ fl ±1ÀÌ ±ø ø Ó fl fl øâ À ± ëëœó ± ±À ±Àfl ø ̃ ± ı±µ1 Œ ±ª±ºíí 66 ˆ ±Àª ±ø ±Àfl [ Ó 1 ı±µ1ó Î 26 Ê œªú ± ÛÚfl ] È ± apple ܱôL ıú± øâ À ± ø fl Ó 1 ± ø fl ±øâ ±1n ø fl Ó 1 Û1ªÓ«œfl ± Ó ±ø øâ Œ fl 1 fl ±1ÀÌ, ±1n [ øâ ] Ò «ˆ œ1n fl 1 øúø ÀM Î ÛÀapple ø ıà º 67 ±1n ú1ì fl 1±!  ± [ ± ]- ŒÓ 1 xapple ± fl fl íà ëëøú ÀµÀ ±~±À ŒÓ ± ±À ±fl fl Ufl fl ø1àâ ŒÓ ± ±À ±Àfl [ 1n Û Ê ± ø1 øapple ] Œ Ú øè Œ Î 1œ ± fl 1 ı±øú fl 1±ºíí ø ÀÓ fl íà ëëó ø [ ÀÚ ± ±øó fl fl Ô± fl ] ± ±fl Í ±A±1 Û±S ıú±  ±ÀÚ î ŒÓ fl íà ëë ±~± 1 1Ó ± ø ı ±ø1àâ ± Œ Ú «ø ı ±fl 1 ±Ê 1 Ú ºíí 68 ø ÀÓ [  ±- ± -1 fl Ô±Ó øè È fl ±ø1 ±ø1] fl íà ëëœó ± ±1 õ ˆ 1 1Ó ± ±1 fl ±1ÀÌ õ ±Ô«Ú± fl 1± Œ Ú ŒÓ ± ±fl Û Ü fl ø1 øapple À Œ Ê Úœ Œfl ÀÚfl ª± [Œ Î 1œ ± ø ÀÈ ± ŒÓ ± ±1 õ ˆ Àª Û µ fl À1]º ŒÓ fl íà ëëapple 1± ÀÓ ŒÓ [ ±~±À ] fl À Œ ÀÈ ± ªÀ È ± Œ Î 1œ ± ø ÀÈ ± ı Ï ˇœ Ú ±1n Œ Û±ª±ø Ú, ±1 Ê œ ± Ò ı œ ±º ÀÓ Àfl ŒÓ ± ±À ±fl fl ø ±Àapple øapple ± ÀÂ Ó ±Àfl fl 1±ºíí 69 ø ÀÓ fl íà ëë ± ±1 fl ±1ÀÌ ŒÓ ± ±1 õ ˆ 1 1Ó õ ±Ô«Ú± fl 1± ŒÓ ± ±fl Œ ±À ± ±Õfl fl øapple fl Ó ±1 1 Œfl ÀÚfl ª±ºíí ŒÓ À ÀÓ fl íà ëëœó ªÀ fl ÀÂ, Œ ÀÈ ± ı±ô øªfl ÀÓ ± Òœ ± Œ Î 1œ ±, Ó ±1 1 [Œ ±Ì1 apple À1] øó Î 8, apple «fl fl 1 1Ó ÀÚ±1 ºíí 70 ø ÀÓ fl íà ëëœó ± ±1 õ ˆ 1 1Ó ± ±1 fl ±1ÀÌ õ ±Ô«Ú± fl 1± ± ±fl ŒÓ Œ ± ± ø Ê Ú± øapple fl Œ ÀÈ ± Œfl ÀÚfl ª±, fl ±1Ì fl À ± apple ± ø1 ± ± ±1 1Ó Àfl Œ Ú ±À, ±1n ªÀ ±~±À 26 ± fl ø1à ±ø øú( øí fl ÛÀÔ ±ø Ó í ºíí 71 ŒÓ fl íà ëëøú ÀµÀ ŒÓ fl ÀÂ, Œ ÀÈ ± øú( ÀÚ ı±â 1 ±fl ±øè ± ıõ ± Ó ŒÊ ±1± Ú± ı± Œ øó Ó Û±Úœ øúøapple À, µ1 Í ±, ±1 ±Ê Ó Œfl ±ÀÚ± Ó Ú± ºíí ø ÀÓ fl íà ëë øó ±À Ó ø øí fl - Ó [ø ıª1ì] ±ø  ±ºíí øó Àfl ø ÀÓ [ øó ±S± Œfl ÃÓ fl 1 ÀÓ Œfl ÃÓ Œapple ª± øúê 1 Ù ±µó øúàê Ò1± Ûø1] Ó ±fl fl 1 ı±øú fl ø1à ±1n ÚÓ Ú í Œ ø ÀÓ [ ±Õfl À fl 1 ı±øú] fl ø1à º Ûø1À26apple ±1n ú1ì fl 1± [Œ  1± 1 ı Ò1 fl ]! ŒÓ ± ±À ±Àfl [Ú ıœ] Ê Úfl [ Ô«±»  ±- ± -Œfl ] Ó ± fl ø1 ıõ øâ ±, Û±ÂÀ Ó ø ı Ó ŒÓ ± ±À ±Àfl Œapple ± ±Àapple ± œ fl ø1øâ ±º ±1n ±~±À õ fl ± fl ø1øâ À [Œ fl Ô± Œ  ±- ± -1 S ê Ó Ó Œ ±ª± Ú± ] ø ÀÈ ± ŒÓ ± ±À ±Àfl fl ± ıõ øâ ±º 73 ı1= ±ø fl íà ± ëëœó fl Ó Ú± fl 1± ±1 øfl  1 ÀÓ ºíí apple À1 ±~±À Ó Àfl Ê œªú apple ±Ú fl À1º ±1n ŒÓ ŒÓ ± ±À ±fl fl Œapple ª± À ŒÓ 1 øúapple «Ú [ Ô± Œfl ÀÚÕfl  ±- ± -fl Ó ± fl 1±1 Sê±ôL ŒÓ ı±ú ± fl ø1 øapple À ] ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl ı øê ı Û±1±º 74 Ó ±1 ø ÛÂ Ó ŒÓ ± ±À ±fl 1 +apple À ı±1 ±1 ۱ ÀÓ ± fl øí Ú í, ÀÓ Àfl Û±Ô11 øúø Ú± í, ı1 ±1n fl øí ÚÀ º ±1n ªÀ Û±Ô11 ±Ê Ó ÀÚfl ª± [ Û±Ô1] ±À ±1 ±Ê 1 Û1± õ ı±ø Ó øúê 1± [ Ô«±» øfl  fl øí Ú ôl1 Ú À ± Ú±Ó ø ı ø Ó ]º ±1n Ó ±1 øˆ Ó 11 øfl  ±Ú Œ øó ± [ ±Ó 1œ1 ± ±Ó Û± ] øâ È ±øâ È ŒÓ øó ± Ó ±1 Û1± Û±Úœ ± [ Ô«±» øfl  ±Ú +apple apple -fl Ü1 ± ±Ó Û±À ŒÓ øó ±À» ÛÔÕ

8 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 8 ±À ]º ±Àfl Ã Ó ±1 ±Ê 1 øfl  ±Ú [È ±Ú Û±Ô1] ±~± 1 ˆ Ó ı± ø1 ÛÀ1 [ Ô«±» øfl  ±Ú +apple ˆ œ Ì apple À «± ±ø À ŒÓ øó ± ø ÛÀ1]º ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl ø fl ø1â ± ±~± Œ ø ı À :±Ó Ú º 75 ±1 Û± ÀÓ ± ŒÓ ± ±À ±Àfl [  ø fl À ] ± ± fl 1± Œ ø ÀÓ [ Uapple œ fl À ] ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ øó ø ıù ± fl ø1 ı ±1n øó Û À ı«[fl 1 ±Ú ªÓ œì«œ ±ª±1 ± Ó ] ø Ó 1 øè apple À ±~± 1 ı±ìœ qøúøâ, Ó ±1 ø ÛÂ Ó Œ ÀÈ ± ıapple ± øapple øâ Œ ÀÈ ± [ ı±ìœ] ı Ê ±1 ۱ ÀÓ ±, ±1n ø ÀÓ [Œ fl Ô±ÀÈ ± ˆ ± apple À1 ] Ê ±ÀÚº 76 ±1n ø fl À ±Ú ±øúàâ ŒÓ À ±fl 1 ÀÓ Œ øó ± ø ÀÓ ±é ±Ó fl À1 ŒÓ øó ± fl ëë ±ø ±Ú ±øúàâ ±ºíí ±1n Œ øó ± ø Ó 1 Ê ÀÚ ±ÚÊ Ú1 ÀÓ øúø1ø ıø Ó í Û± ŒÓ øó ± fl ëë ±~±À ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Ó [ ± úapple 1 ± Ú Ûfl«œ ˆ øª Ó ı±ìœ] ø õ fl ± fl ø1àâ Œ ø øú ŒÓ ± ±À ±Àfl À ±fl fl [  ø fl fl ] Ê Ú± øapple  ±ÀÚ, ±ÀÓ À ±Àfl ø ı ±fl 1 ± Ó ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ ˆ 1 ij Ó [ ± ±1 Ò «Ó ÛÀfl«] ŒÓ ± ±À ±fl 1 Ó ø ıó fl «fl À1 ŒÓ ± ±À ±Àfl ŒÓ ÀÚ íà [øúê 1 apple ı«ó ± fl íó Œ ÀÈ ±] ı øê ı Û1± Ú± ÀÚ íí 77 ±1n ø ÀÓ Ú±Ê± ÀÚÀÚ Œ øú ÀµÀ ±~±À Ê ±ÀÚ ø ø ÀÓ fl ± 1±ø À ±1n ø õ fl ± fl ø1àâ 78 ±1n ø Ó 1 ±Ê Ó [ Ô«±» Uapple œ fl 1 ±Ê Ó øòfl ± ] À øú1é 1 ø [ø Ó 1] Ò «Lö [Ó 1±Ó ] Àg [fl ±äøúfl ] Î Ûfl Ô±Ó Õfl Œ ıø Ú±Ê ±ÀÚ, ±1n ø Ó Œfl ª ±µ±ê 1 Û1ÀÓ À º 79 ±, ø Ó øfl ˆ ± ± ø fl À øúê ±ÀÓ Lö ø À, Ó ±1 Û±Â Ó fl ëë ± ±~± 1 apple 1 ı±11 Û1± [Œõ ø1ó À ]íí ±ÀÓ ±1 fl ±1ÀÌ ø ÀÓ ä Ê«Ú fl ø1 ı Û±À1 [ Ô«±» ± ±Ú À ± - ø ıò± ±ˆ fl ø1 ı Û±À1]º ÀÓ Àfl øòfl ƒ ø Ó 1 õ øó, ø Ó 1 ±ÀÓ ø ø ø À Œ ±1 fl ±1ÀÌ, ±1n øòfl ƒ ø Ó 1 õ øó ø [Ó 26 Ú±Ù ±] ø ÀÓ fl ± ± fl À1 Œ ±1 fl ±1ÀÌ! 80 ±1n ø ÀÓ [ Uapple œø ı ±fl 1 Ì ±Ú Œ ±fl fl À ] fl ëë[apple 1] Ê À ± ±À ±fl fl ÚøÓ 1 øapple ÚÀfl È ±1 ı±ø À1 Œfl øó ± Û «Úfl ø1 ıºíí [Œ ± úapple - ±!] Ó ø Œfl ±ª± ëëœó ± ±À ±Àfl ±~± 1 11 Û1± [ ÀÚfl ª±] øfl ı± õ øó n øó øúâ ±ÀÚ ŒÓ ÀÚ íà [Ê ±øú 1± ± ] ±~±À [ Ú ± fl ±1œfl apple G ø ıø ıõ ] ŒÓ 1 õ øó n øó Œfl øó ± ˆ Úfl À1, Ô ı± ŒÓ ± ±À ±Àfl ±~± Àg ø Ú±Ê ±Ú± Ó ±Àfl fl ±Â ±ÀÚ íí 81, ø Ê ÀÚ µ Ê«Ú fl À1 ±1n Ó ±1 Û±À Û Ó ±Àfl Œ 1± fl ø1 Œ Û ±, ŒÓ ÀôL ÀÓ À [apple 1] Ê 1 ı±ø µ±, Ó ±ÀÓ ø Ó Ô±øfl ı apple œ «fl ± º 82 ±1n ø fl À ±Ú ±øúàâ ±1n»fl «fl ø1àâ ŒÓ À ±Àfl À Œ ıà ù Ó 1 øò ı± œ, Ó ±ÀÓ ŒÓ À ±fl Ô±øfl ı ø 1fl ± º Ûø1À26apple ±1n ú1ì fl 1±! ±ø  1± 1 ı Ò1 fl 1 Û1± ømê Ì fl ø1øâ À ± [ ı ø ] ëëœó ± ±À ±Àfl ±~± 1 ı±ø À1 Ú fl ±À1± Î Û± Ú± Úfl ø1 ı±, ±1n [ŒÓ ± ±À ±fl 1] ±Ó ±-ø ÛÓ ±1 õ øó ˆ ± ı ª ±1 fl ø1 ı±, ±1n ±Rœ - Ê Ú1 õ øó ±1n øó fl 1 ±1n ø  øfl Ú fl 1 õ øó [ Z ª ±1 fl ø1 ı±], ±1n Œ ±fl fl 1 ÀÓ ˆ ^ fl Ô± fl í ı±, ±1n Ú± ± fl ±À fl ø1 ı± ±1n ±fl ±Ó ±apple ± fl ø1 ı±ºíí Ó ±1 Û±Â Ó ŒÓ ± ±À ±Àfl ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û Œfl Ê Ú ±Ú1 ı±ø À1 [fl ÛÔÓ ] Î ˆ øó í ± ±1n ŒÓ ± ±À ±fl øù ø1 Œ ±ª±1 apple Ó º 84 ±1n ú1ì fl 1±! [ ± úapple - ± - apple œú±ó ı øó ö± ÛÚ fl 1±1 ø ÛÂ Ó ] ±ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 œfl ±1 Ì fl ø1øâ À ± [ ı ø ] ëëœó ± ±À ±Àfl ŒÓ ± ±À ±fl 1 [ˆ ± -fl fl ± 1] 1Mê Û±Ó Úfl ø1 ı± ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 [ ±À Û±Ú] Œ ±fl fl fl ŒÓ ± ±À ±fl 1 1 ı±1œ1 Û1± Î ø ± øúøapple ı±ºíí ŒÓ øó ± ŒÓ ± ±À ±Àfl [ ± ±1 ø ø Ó ˆ ±Àª Û±øapple Ó œfl ±1 Àg] õ øó :± fl ø1øâ ±, ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl [ ø ı À ] ±é øapple øâ ±º 85 Ó ±1 Û±Â Ó ŒÓ ± ±À ±Àfl Œ À ı±1 [ xapple ± ] ø fl À ŒÓ ± ±À ±fl 1 øúê 1 ±Ê ÀÓ Ú- ±1± ıœ fl 1±, ±1n ŒÓ ± ±À ±fl À1 fl apple fl ø Ó 1 ı±1œ 11 Û1± ŒÓ ± ±À ±Àfl Î ø ± øapple ± ø Ó 1 ø ı1n ÀX Û± Û ±1n øúá 1Ó ±À1 Û á À Û± fl Ó ± fl ø1º Ô øapple ø Ó ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Õ ıµœ1+à Û ±À ŒÓ ÀÚ íà ø Ó fl ŒÓ ± ±À ±Àfl ømê ÛÌ øapple ±, øapple ø Ó fl [ ı±1œ 11 Û1±] Œ øapple øapple ±ÀÈ ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1Ó Õ ıò ±øâ º ŒÓ ÀÚ íà ŒÓ ± ±À ±Àfl Ò «Lö1 ø ıà Ó ø ıù ± fl 1± ±1n Ú Ó ø ıù ± Œ Û± Ì fl 1±ÀÚ ÀÓ Àfl ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±Ê 1 ø fl À ÀÚfl ª± [ ± 1Ì] fl À1 ø Ó 1 Ê œªúó ±>Ú±1 ı±ø À1 Ú øfl Û 1 ±1 Ô±øfl ı Û±À1 ±1n øfl ± Ó 1 øapple Ú± ø Ó fl 1± ÛÀÍ ±ª± í ı fl ÀÍ ±1Ó ±øô Õ º ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl ø fl ø1â ± Œ ø ı À ±~± :±Ó Ú º 86 ÀÓ ø Ó ø fl À ±À 1±Ó 1 øú Ê œªú øfl øú À º Œ fl ±1ÀÌ ø Ó 1 Û11 Û1± ±øô ± ª fl 1± Ú í ı ±1n [Œfl ±ÀÚ± Ù ± 1 Û1± ] ø Ó fl ±À ± fl 1± Ú í ıº Ûø1À26apple ±1n ªÀ ±ø  ± [ ± ]-fl Ò «Lö øapple øâ À ± ±1n ŒÓ 1 ø Û Ó Û «± SêÀ ıu 1 ÛøÍ ± øâ À ±, ±1n ±ø ø1 1 Û S  ± [ ± ]- fl øapple øâ À ± Û Ü õ ±Ì, ±1n ±ø ŒÓ fl ı œ ±Ú fl ø1øâ À ± 1+U $ apple  1 [ ı± ÛøªS ±R± øê ıëœ 1] Z±1±º ŒÓ ÀÚ íà øfl Œ øó ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Õ Ê Ú 1 ±À ÀÚ øfl  [ ı±ìœ] ø ÀÈ ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 ÀÚ øúø ı ±À1, ŒÓ øó ± ŒÓ ± ±À ±Àfl DZ1 Œapple ª± [ ±1n ŒÓ fl õ Ó ± ±Ú fl 1±] øó Àfl fl ±À1± ı±fl ŒÓ ± ±À ±Àfl ø  œ ± fl í ± ±1n fl ±À1± ı±fl Ó ± fl ø1 ıõ í ±º

9 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 9 88 ±1n ø ÀÓ [ Uapple œ fl À ] fl ëë ± ±1 +apple À ± ı Ó [ íó Œfl ±ÀÚ± ÚÓ Ú :±Ú 1 ±1 Í ± Ú± ]ºíí Ú, ±~±À [ŒÓ 1 ± œ ı«±apple 1 Û1±] ø Ó fl ıø=ó fl ø1àâ ø Ó 1 ø ıù ± 1 øúø ÀM º Œ fl ±1ÀÌ Û- 1 Û ø ø ÀÓ ø ıù ± fl À1º 89 ±1n Œ øó ± ø Ó 1 1Õ ±~± 1 Ó 1Ù 1 Û1± Ú Ò «Lö [ Ô± fl 1 ±Ú] ±ø íó Ô«Ú 1À ø ø Ó 1 1Ó [ø Ó 1 LöÓ ] ±À øapple øó Û À ı«ø ÀÓ [ëëœ Ú ıœ1íí ± Ú1 ± ±Ó ] ø ıê œ í ı1 fl ±1ÀÌ õ ±Ô«Ú± fl ø1 Ô±øfl øâ [ø Ê Ú1 ± Ó ] ø À ı±à1 ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1 ø Ó 1 Û1Ó, øfl c Œ øó ± ø Ó 1 1Õ ±ø [Œ ıu ±fl ±ø Ó Ú ıœ] ø Ê Úfl ø ÀÓ ø øú ı Û±ø1À [ øó Ûø1 ±1ˆ ±Àª] ø ÀÓ Ó ±Ó ø ıù ± fl ø1 ıø À º Œ À Ó ±~± 1 ÀôL± [ ıø «Ó ] ø ıù ± œø ı ±fl 1 Û1Ó º 90 ø «Ó Œ ÀÈ ± ø ÀÈ ±À1 ø ÀÓ øúê À1 ±R± Œ ıø øapple À ø fl ±1ÀÌ ±~±À [fl 1 ±Ú ù 1œÙ Ó ] ø ªÓ ±1Ì fl ø1àâ Ó ±Ó ø ÀÓ ø ıù ± fl À1 ø ıà Z 1 ı ªÓ«œ Œ ±~±À ŒÓ 1 fl Û± ı Ó ±fl [ fl 1 ±Úfl ] ªÓ œì«fl ø1 ı [ø Ó 1 ±À Û±Ú apple 1 Œ ±fl 1 ı±ø À1] ŒÓ 1 ı±µ± fl 1 ±Ê Ó ±Àfl 26 ± fl À1 Ó ±À1 1Ó! Œ fl ±1ÀÌ ø ÀÓ [øúê 1 Û1Ó ] Œ1± 1 Î Ûø1 Œ1± È ±øú ±øúà º ±1n ø ıù ± œ fl 1 fl ±1ÀÌ 1À ±>Ú±apple ± fl ±øô! 91 ±1n Œ øó ± ø Ó fl Œfl ±ª± ëë ±Ú ±Ú± ±~±À ø Ú±ø fl ø1àâ Ó ±Ó íí, ø ÀÓ fl ëë ±ø ø ıù ± fl À1± [Œ Ó 1±Ó Ó ] ø ± ±1 1Ó ªÓ œì«øâ ºíí Ô ø ÀÓ ø ıù ± fl À1 [ÚÓ ÚÓ 1 Lö?œ ±1n fl 1 ±ÚÓ ] ø ±1 Û± Ó ±ø ÀÂ, øapple [ fl 1 ±Ú] À ÒËn ª Ó [ ±1n ] Ô«Ú fl ø1àâ ø [ˆ øª Ó Z±Ìœ] ø Ó 1 1Ó 1ÀÂ Ó ±ÀÓ º [Œ ± úapple - ±!] Ó ø Œfl ±ª± ëëœó ÀÚ íà ŒÓ ± ±À ±Àfl øfl ±~± 1 Ú ıœ fl fl ±1 ± ÀÓ Ó ± fl ø1 ıõ øâ ± [Ê ı± ı øapple ±] øapple ŒÓ ± ±À ±fl ø ıù ± œ À Ô±fl ±ºíí 92 ±1n øú( Õfl  ± [ ± ] ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Õ ±ø øâ À Û Ü õ ±Ì, øfl c ŒÓ ± ±À ±Àfl [ 1n 1] ı±â 1fl [ Û Ê ±1 fl ±1ÀÌ] Ì fl ø1 ± ŒÓ 1 [ ±S ø~ øapple Ú1] Ú Ûø öøó Ó, ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl í ± Ú ± fl ±1œº 93 ±1n ú1ì fl 1±! ±ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 eœfl ±1 Ì fl ø1øâ À ± ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1Ó [ø Ú± ] Û ı«ó øô fl ø1øâ À ±º [ ±1n fl øâà ±] ëëœó ± ±À ±fl fl ±ø ø [ø ıò±ú] øapple À ± Ó ±ÀÓ apple Ï ˇˆ ±Àª ± øâ Ò1±, ±1n [Œ ±1 ı±ìœ ] qú±ºíí ø ÀÓ fl íà ëë ±ø qøúà ± ±1n ±Ú fl ø1à ±ºíí ±1n ø Ó 1 +apple Ó Û±Ú fl À1±ª± À apple ± ø1 [ Û Ê ±1 øú ±] ø Ó 1 [ eœfl ±1] œfl ±1 fl 1±1 fl ±1À̺ [ À ı±1fl ] Œfl ±ª± ëëœó ± ±À ±fl 1 Ò «ø ıù ±À [Œ ±- Û Ê ±1 õ øó ] ŒÓ ± ±À ±fl fl ø øúàapple«øapple À Œ ÀÈ ± Œapple ± Ìœ, [ Û±ø1À œfl ±1 fl 1±] øapple ŒÓ ± ±À ±fl ±Úapple ±1 Œ ±ª±ºíí 94 [ Ó fl ] Ó ø Œfl ±ª± ëë øapple ±~± 1 11 ±À 1±Ó 1 1 ±Ú ±Ú fl ı±apple øapple Œfl ª ±S ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ Ô±Àfl ŒÓ ÀÚ íà [Ó»é Ú±Ó øúê 1 ] Ó fl ± Ú± fl 1± [Œ Ú ŒÓ ± ±À ±Àfl Ó Ó ±ø Àfl Œ ÀÈ ± Û± Œ ±ª±, Ô ı± w±ôl apple 1 Ó fl ± Ú± fl 1± ±ÀÓ Œfl ±Ú w±ôl Œ ÀÈ ± Î ˇ±ôLˆ ±Àª øú ÛøM ± ], [ ÀÚfl ª± fl 1±] øapple ŒÓ ± ±À ±Àfl Ó ı±apple œ Œ ±ª±ºíí 95 øfl c ø ÀÓ Œfl øó ± Œ ÀÈ ± [ Ó fl ± Ú±] øúø ı ±À1 ø Ó 1 apple ±ÀÓ ø [ Û± Û1 Œ ı±ê ±] ÛøÍ ± À [Ó ±1 ı±à ı]º ±1n ±~±À Ú ± fl ±1œ fl 1 ÛÀfl«ı«:±Ó ±º 96 ±1n Ó ø ø Ó fl Û± ı± Ê œªú Àg ±È ± Ó Õfl Œ ±ˆ œ ±Ú, ±1n ø fl À [ ıu Œapple ª-Œapple ªœfl ] œ fl À1 Ó ± ±Ó Ó Õfl [Œ ı œ Œ ±ˆ œ]º ø Ó 1 Àfl ± Àfl ±Ê ÀÚ fl ± Ú± fl À1 ø Ó fl Œ Ú ±Ê ±1 ıâ 11 ± øapple ±, øfl c ø Ó fl [ ÀÚ] Û1 ± øapple ± íà [Ó ±1 õ ± Û ] ±øô 1 Û1± ø Ó fl ±Ó À1±ª± Ú í ıº ±1n ø ÀÓ ø fl ø1àâ ±~± Ó ±1 apple «fl º Ûø1À26apple [Œ ± úapple - ±!] Ó ø Œfl ±ª± ëëø Œfl ±ÀÚ± ı± øê ıëœ 1 Sn íí fl ±1Ì apple 1± ÀÓ Œ Ê ÀÚ ±~± 1 ±Àapple ÀÓ Ú [ fl 1 ±Ú] ŒÓ ± ±1 +apple Ó ªÓ ±1Ì fl ø1àâ, ±1 ± ÀÓ ø [õ Ó ±Àapple ] ±ø øâ Ó ±1 Ó - Ô«Ú1+À Û, ±1n ø Ú fl 1 fl ±1ÀÌ ÛÔõ apple «fl ±1n ı±apple apple ±Ó ±1+À Û, 98 ëëø Œfl ±ÀÚ± ı± ±~± 1 ±1n ŒÓ 1 øù ø1ù Ó ± fl 1 ±1n ŒÓ 1 1 fl 1 ±1n øê ıëëœ 1 ±1n ø fl ± 1 Sn, øú ÀµÀ ±~± ŒÓ øó ± [Œ ] ø ıù ± œø ı ±fl 1 Sn ºíí 99 ±1n [Œ ± úapple-â ±!] øú( ±ø ŒÓ ± ±1 1Ó ªÓ ±1Ì fl ø1àâ ± Û Ü ± ±Ó, ±1n Œfl ±ÀÚ ±Ó ø ıù ± Úfl À1 apple ı «M ø ı ±fl 1 ı±ø À1º 100 øfl ı ± Û±1! Œ øó ± ø ÀÓ Œfl ±ÀÚ± õ øó n øó Ó eœfl ±1 fl ø1 Ô±Àfl, ø Ó 1 apple À Œ ÀÈ ± apple ø ± øapple À! Ú, ø Ó 1 øòfl ± [Œfl ±ÀÚ± õ øó n øó Ó ] ø ıù ± Úfl À1º 101 ±1n Œ øó ± ø Ó 1 1Õ ±~± 1 Ó 1Ù 1 Û1± Œfl ±ÀÚ± 1 ±À, ø Ó 1 1Ó ø [Ò «Lö] ±ÀÂ Ó ±1 Ó Ô«Ú fl ø1, ø fl fl Lö øapple ± øâ ø Ó 1 apple À ±~± 1 Löfl Ó ± ±Ó 1 Û± Ù ±À apple ø ± Œ Û ±, Œ Ú ø ÀÓ [õ Ó ±Àapple 1 Àfl ±Àª ] Ú±Ê ±ÀÚº 102 ±1n ø ÀÓ Ó ±1 [ Œ ø ı ±fl ±apple ø ıapple ±1] Ú 1Ì fl À1 ø ÀÈ ± [ ±Ú 1 ±Ê 1] Ó ±Úø ı ±Àfl  ± ±Ú [ ± ]-1 1±Ê QÓ õ ªÓ«Ú fl ø1øâ,

10 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 10 ±1n  ± ±ÀÚ [ ±~± 1 ı«±øòú± fl QÓ ] ø ıù ± Œ Û± Ì fl 1± Ú±ø À, ı1 Ó ±ÚÀ ı±à1 ø ıù ± fl ø1øâ, ø ÀÓ ±Ú ø ı ±fl fl ±apple ø ıapple ± ø fl ± øâ, ±1n Œ ÀÈ ± [ Œ ø ı ±fl ±apple ø ıapple ±] ı ±ø ı ÚÓ ±1+ Ó ±1n ±1+ Ó apple øù ø1ù Ó ±1 1Ó ªÓ œì«œ ±ª± Ú±, ±1n apple Ê ÀÚ [ øù ø1ù Ó ± ] fl ±Àfl ± [ ø ı ±fl Œˆ ±Ê ı±øê ] ø Àfl ±ª± Ú± ±ÀÓ ø Ó fl [Œ Õ Àfl ] fl í ı ±À ëë ±ø fl Û1œé ± ±ÀÔ±Ú, ÀÓ Àfl [ ±~± 1 ÛÔøÚÀapple«Ó ] ø ıù ± Úfl ø1 ı±ºíí øó Àfl apple 1 Û1± [ Ô«±»  ± ±Ú ± -1 Û1Ó ø Ô ±À1± Û ±1n ±1+Ó - ±1+Ó ÛÀfl«fl äfl ±ø Úœ1 Î æ ±ªÚ±1 Û1±] ø ÀÓ ø øfl À [ ±apple ø ıapple ±] ±1 Z±1± ± œ ±1n aœ1 ±Ê Ó [ ÀÚ± ±ø Ú ±1n ] ø ıà26 apple ÀÈ º øfl c ø ÀÓ ±1 Z±1± fl ±À1± é øó fl ø1 ı ŒÚ±ª±À1 ±~± 1 Ú øó ı Ó œó º ±1n ø ÀÓ [ ø ı ±fl Ó La- La 1 ±Ò À øapple ] Œ ÀÈ ±Àª ø Àfl ø ÀÈ ±Àª ø Ó 1 [ ±Úø fl ±1n apple ø fl ] é øó ±ÒÚ fl À1, ±1n ø Ó 1 Î Ûfl ±1 Úfl À1º ±1n ø ÀÓ ªÀ Ê ±ÀÚ Œ ÀÈ ± [ ±apple ø ıapple ±] ø Ê ÀÚ øfl øú øúà [ Ô«±» ±1 ı ª ± ±1n Û á À Û± fl Ó ± fl À1] Ó ±1 fl ±1ÀÌ Û1fl ± Ó Œfl ±ÀÚ± ±ˆ 1 Ú±Ô±øfl ıº ±1n ±Ù À ±, ÀÈ ± µ ø ÀÈ ±1 ø ıøú Ó ø ÀÓ øúê À1 ±R± [ ±1n ø ıà ıfl ] ø ısêœ fl ø1àâ, øapple À ø Ó Ê ±øúà À ÀÓ Ú [øfl Œ ±fl ±Ú ø ÀÓ ±øòàâ ]º 103 ±1n øapple ø ÀÓ ±Ú ±øúà À ÀÓ Ú ±1n Ò «ˆ œ1ó ± ª Ú fl ø1à À ÀÓ Ú ŒÓ øó ± íà ±~± 1 11 Û1± [Œ Û±ª±] Û 1 ±1 øú( ıuó ˆ ± í À ÀÓ Ú øapple ø ÀÓ Ê ±øúà À ÀÓ Ú [øfl ıd ø ÀÓ Œ 1n ª± À ]º Ûø1À26apple Œ 1± ø fl À ±Ú ±øúâ ±! ŒÓ ± ±À ±Àfl [ ± úapple - ± -1 ÀÚ±À ± ±fl «Ì fl ø1 ıõ ] Úfl í ı± ì1±«ë Ú±«î [ ±1 Ô«ëë ± ±1 ø ÛÀÚ é fl 1fl íí fl ±1Ì Uapple œø ı ±Àfl ±1 Î 2 ±1Ì ø ıfl Ó fl ø1 ŒÓ fl fl ì1±ë Ú±î ±1 Ô«ëøÚÀ ı«±òí], ı1= [Î Û Mê ij±ú õ apple «Ú fl ø1] Œfl ±ª± ìî ÚÊ 1Ú±«î [ ±1 Ô«ëë ± ±1 ø ÛÀÚ ± fl íí ±1 Î 2 ±1Ì ø ıfl Ó fl ø1 øè È fl ±1œ fl 1± yª Ú ], ±1n qúfl º ±1n ø ıù ± œ fl 1 fl ±1ÀÌ 1À «capple ±øô º 105 Löõ ±5 fl 1 ±Ê Ó ø fl À ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1 ø ÀÓ øúø ı ±À1 ±1n ù ø1fl fl À Ú, Œ ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ ˆ 1 Û1± Œfl ±ÀÚ± fl ±Ì ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ øó ıø «Ó fl º øfl c ±~±À ŒÓ 1 fl 1n ̱1 fl ±1ÀÌ [Î Û Mê ı ø ] ±Àfl 26 ± fl À1 ÀÚ±ÚœÓ fl À1º ±1n ±~± Û±1 fl ±Ì1 øòfl ±1œº 106 [ Û ı«ıó «œ Ò «Lö1] ø ø ı ±fl ± ±Ó ±ø Ú [ ı± ı±øó ] fl À1± Ô ı± Œ ø ı ±fl Û± 1± øapple ±ø Ó ±Ó Õfl ˆ ± [ ı±ó«±, Ô± ±Ú fl 1 ±Ú] Ô ı± [ø ıfl Ó fl ø1 øapple ± ı±ìœ1 Œé SÓ ] Ó ±1 Ú 1+ Û [ ± ±Ó ] ±À ±º Ó ø Ú±Ê ±Ú±ÀÚ Œ ±~± øú ÀµÀ fl À ±À1 Û1Ó ı«ømê ±Ú 107 Ó ø Ú±Ê ±Ú±ÀÚ øú ÀµÀ ±~± ±fl ± G ±1n Û øôªœ1 1±Ê Q ŒÓ À1 º ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ ±~± 1 ı±ø À1 Œfl ±ÀÚ± 1 ııœ Ú± ±1n ± ± fl ±1œ Ú± º 108 ŒÓ ± ±À ±Àfl [ Uapple œ fl À ] ŒÓ ± ±À ±fl 1 [ 1Ó ±øê 1 Œ ±ª±] 1 fl [ ± úapple - ± -fl ] õ ùü fl ø1 ı ø ı ±1±ÀÚ Œ ÀÚÕfl  ± [ ± ]-fl ±1 ± ÀÓ õ ùü fl 1± øâ ±1n ø À ø ıù ± 1 Í ± Ó ø ıù ± øú fl À1 ø ŒÓ ÀôL øú( 1 ÛÔ1 øapple Œ 1n ª± º 109 Löõ ±5 Œ ±fl 1 ıuàó fl ± Ú± fl À1 ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±Ú Ú±1 Û± Ó ŒÓ ± ±À ±fl fl Œ Ú [ Û Ú1± ] ø ıù ± Õ øù 1± øú ı Û±À1, [ø ÀÓ ÀÚ fl ø1 ıõ ø ı ±À1] ø Ó 1 øúê 1 Ù ± 1 Û1± [ŒÓ ± ±À ±fl 1 õ øó ] ø ıà Z 1 Ù Ó, ø Ó 1 1Ó [fl 1 ±Ú1] Ó Ûø1 ±1 Œ ±ª±1 ø Û ÀÓ ±º Œ fl ±1ÀÌ é ± fl 1± [ø Ó 1 Û1±Ò] ±1n Î À Ûé ± fl 1± [ø Ó 1 øsê ±fl «] Œ øó ±Õ Àfl ŒÚøfl ±~±À ŒÓ 1 Ú ± Ú ±À º øú ÀµÀ ±~± fl À ±1 Î Û1Ó ı«ømê ±Úº 110 ±1n Ú± ± fl ±À fl 1± ±1n ±fl ±Ó ±apple ± fl 1±º ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±R±1 fl ±1ÀÌ ø øfl  fl ±Ì ± ıàï ˇ±ª± Ó ±fl ±~± 1 1Ó [ Ê Ó ] Û± ı±º ŒÓ ± ±À ±Àfl ø fl ø1â ± ±~± øú( Ó ±1 apple «fl º 111 ±1n ø ÀÓ [ Uapple œ ±1n Ëœ Ü±Ú fl À ] fl ëëø Uapple œ ı± Ëœ ܱÚø ı ±fl 1 ı±ø À1 Œfl ±ÀÚ Œfl øó ± Œ ıà ù Ó Ó õ Àª fl ø1 ı ŒÚ±ª±ø1 ıºíí ø ı ±fl ø Ó 1 ı Ô± ±fl ± é ±º Œfl ±ª± [Œ ± úapple - ±!] ëëœó ± ±À ±fl 1 õ ±Ì ± ±, øapple ŒÓ ± ±À ±fl [ŒÓ ± ±À ±fl 1 apple ± ıœ ÛÀfl«] Ó ı±apple œ Œ ±ª±ºíí 112 Ú, [Œfl ª Uapple œ ±1n Ëœ Ü±Ú fl À Œ ±~± 1 øõ Û±S ±1n Œ ıà ù Ó 1 apple ±ø ıapple ±1 ÀÚ Ò±1̱ ˆ, ı1=] ø À ±~± 1 Ù ±À øúê 1 Û Ì«Û«Ì fl ø1àâ ±1n ø»fl «œ, ŒÓ 1 fl ±1ÀÌ ŒÓ 1 Û 1 ±1 [øúò«±ø1ó ] ±À ŒÓ 1 õ ˆ 1 1Ó, ±1n ŒÓ À ±fl 1 Û1Ó [ ±~± 1 Ú Œ 1n ª±1] Œfl ±ÀÚ± ˆ Ú±, ±1n ŒÓ À ±Àfl Ú Ó ±À Û± Úfl ø1 ıº Ûø1À26apple ±1n Uapple œ fl À fl ëë Ëœ ܱÚø ı ±fl [» ÛÔ ı ø ] Àfl ±À1 Û1Ó [ øòøá Ó ] Ú íí, ±1n Ëœ Ü±Ú fl À fl ëë Uapple œø ı ±fl [» ÛÔ ı ø ] Àfl ±À1 Û1Ó [õ øó øá Ó ] Ú ºíí Ô [ ± ø1ó fl Ô± ] ø ÀÓ [ Àfl Ú] Lö ÛÀÏ ˇº apple À1 ø Ó 1 fl Ô±1 øúø Ú± fl Ô± fl fl À [ Ô«±» ±1 ı ı± œà ] ø À [Œfl ±ÀÚ± Lö1 ø ı ıd] Ú±Ê ±ÀÚ [ø À Ó À ±fl 1 ı±à ı Œfl ±ÀÚ± Ú ıœ øó Û À ı«± Ú±ø À ]º Œ fl ±1ÀÌ ±~±À øfl ± Ó 1 øapple Ú± ø Ó 1 ±Ê Ó [ø ı ±11] 1± øapple ı ø ø ı Ó ø ÀÓ Ó ø ıà1±ò fl ø1øâ º

11 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah ±1n Ó ±Ó Õfl Œfl ±Ú Œ ıø Ú ± fl ±1œ ø ±~± 1  øê apple Ó [  ø 1 Œ ±ª±Ó ] ı±ò± øapple À fl ±1ÀÌ Œ Œ ø ı ±fl Ó ŒÓ 1 Ú± ú1ì fl 1± í ı, ±1n Œ ܱ fl À1 Œ ø ı ±fl 1 øú Ü ±ÒÚ fl ø1 ıõ Ó 1 Œé SÓ, ø Ó 1 fl ±1ÀÌ [Î ø Ó ] Ú Œ ø Ó ø ı ±fl Ó õ Àª fl À1 [ ±~± 1 õ øó ] ˆ ±Ó 1 ÚÕ º ø Ó 1 fl ±1ÀÌ apple øú ±Ó ±ÀÂ Û ±Ú, ±1n Û1fl ± Ó ø Ó 1 fl ±1ÀÌ [ À Ûé ± fl ø1] ±À fl ÀÍ ±1 ±øô º 115 ±1n ±~± À1 Û ı«±= ±1n Ûø( ±= º ÀÓ Àfl ø Ù ±À ŒÓ ± ±À ±fl 1± Œ Ù ±À Ô±øfl À ±~± 1 º øú ÀµÀ ±~± ı«ı ± Ûfl, ı«:±ó ±º 116 ø ÀÓ [ Ëœ ܱÚø ı ±fl 1 øúø Ú± Œ ±Àfl ] fl ëë ±~±À È ± Û ÀÓ fl Ì fl ø1àâ º ŒÓ À1 ø ± fl! ı1 ±fl ± G Ó ±1n Û øôªœó ø øfl  ±À Œ fl À ± ŒÓ À1 º fl À ±Àª ŒÓ À1 ±:± Û± Úfl ±1œº 117 [ŒÓ Àª ] ±fl ± G ±1n Û øôªœ1 ±øapple ܱº ±1n Œ øó ± Œfl ±ÀÚ± ø ı ŒÓ øúò«±ø1ó fl À1 [ Ô«±» Œfl ±ÀÚ± øfl  ۱apple Ú fl ø1 ıõ ± ] ŒÓ Œ Àg ŒÓ øó ± Œfl ª fl ëëœ ±ª±íí [ŒÓ øó ± Ó»é Ì±Ó ø Ü1 fl ± ±1y ] ±1n ø [ ø Ü Sê1 øú Ú ± œ Ô± Ó, øú Ûiß] ± º 118 ±1n ø ø ı ±Àfl [õ Ó ±Àapple 1 1œøÓ Àg] Ú±Ê ±ÀÚ ø ÀÓ fl ëë ±~±À øfl ± ±1 ÀÓ fl Ô± Úfl, Ô ı± È ± øúapple «Ú ± ±1 1Õ ± fl [ ±ÀÓ ø ı ±fl ı±ìœ1 Ó Ó ± ±ø Î Û øt fl ø1 ı Û±À1±] íí apple À1 Ó 1 ± ÀÓ ø ø ı ±fl ±øâ ø ø ı ±Àfl ø ı ±fl 1 fl Ô±1 Ú 1+ Û fl Ô± fl øâ º ø Ó 1 +apple fl Ò1ÌÀ1º ±ø ± ±Ó ªÀ Û Ü fl ø1 1±ø À ± Œ Œ ±fl fl 1 ı±à ı ø À [øúê 1 ±Ú1 õ øó ] apple Ï ˇõ Ó 1±À º 119 [Œ ± úapple - ±!] øú ÀµÀ ±ø ŒÓ ± ±fl [fl 1 ±Ú1+ Ûœ] Ó øapple ÛøÍ ± À ± ı±apple apple ±Ó ±1+À Û ±1n Ó fl«fl ±1œ1+À Û, ±1n [ŒÓ ± ±1 Û1Ó apple ±ø Q À Œ ±fl 1 1Ó ± ±1 ı±ìœ Œ Ûà± øapple ±, Œ fl ±1ÀÌ] ŒÓ ± ±fl Ê ı± ıøapple ø fl ø1 ı Ú± ±ø ı ˆ fl 1 Ê 1 ı±ø µ±ø ı ±fl 1 ÛÀfl«º 120 ±1n Uapple œ fl Œfl øó ± ŒÓ ± ±1 Û1Ó c Ü Ú í ı, ±1n Ëœ Ü±Ú fl À ± Ú, Œ øó ±Õ Àfl Ó ø [ŒÓ ± ±1 Ò «Ûø1Ó ± fl ø1] ø Ó 1 Ò «Ó Ú 1Ì fl 1±º ø Ó fl Œfl ±ª± ëëøú( Õfl ±~± 1 ø Œ apple ± Ó Œ À [ ± ] Œ apple ± Ó ºíí ±1n Ó ø øapple ø Ó 1 26 ±1 Ú 1Ì fl 1± ŒÓ ± ±1 1Õ :±Ú1 ø ±ø ÀÂ Ó ±1 Û± Ó, ŒÓ ÀÚ íà ±~± 1 Û1± Ó ø Ú± Û± ı± Œfl ±ÀÚ± ıg - ı±gª, Ú± Œfl ±ÀÚ± ± ± fl ±1œº 121 ø fl fl ±ø Lö [ Ô«±» fl 1 ±Ú] øapple À ± [ ±1n ] ø ÀÓ ±1 øó ± Ó 1 Ú ± Ó ± Ú ± œ ±fl Ò Ú fl À1, ŒÓ À ±Àfl ±Ó [õ fl Ó ] ±Ú ±øúàâ º ±1n ø À ±Ó ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1 ø ø ı ±fl øúàê [ fl ± ±1n Û1fl ± Ó ] é øó ô º Ûø1À26apple Œ  1± 1 ı Ò1 fl! Œ ±1 Ú ú1ì fl 1± ø ø øú ŒÓ ± ±À ±fl fl õ apple ±Ú fl ø1øâ À ± ±1n øfl ˆ ±Àª [ŒÓ ± ±À ±fl 1 ± ø fl ] ±ÚªÀ ±á œ1 Û1Ó ŒÓ ± ±À ±fl fl «±apple ± øapple øâ À ±º 123 ±1n Uø ±1 Œ ±ª± ÀÚ fl øapple Ú1 Œ øó ± È ± M ± Ú ±R±1 Û1± Œfl ±ÀÚ± õ fl ±1 ± Ú± Û± ı, ±1n Ó ±1 Û1± Œfl ±ÀÚ± Œ ±1Ó fl ı fl 1± Ú í ı ±1n Œfl ±ÀÚ± Û±ø1 ÀÓ ± Ó ±1 Î Ûfl ±1 Ú í ı, ±1n [Œfl ±ÀÚ±Ù ± 1 Û1± ] ø Ó fl ± ± fl 1± Ú í ıº 124 ±1n ú1ì fl 1±! ıë± œ [ ± ]-fl ŒÓ 1 õ ˆ Àª Œfl È ± ±Ú øúàapple«1 Z±1± Û1œé ± fl ø1øâ À, ±1n ŒÓ Œ ø øú [øúá ±À1] Û± Ú fl ø1øâ À º [Œ fl ±1ÀÌ] ŒÓ [ ±~±À ] fl íà ëë øú( ŒÓ ± ±fl ±ÚªÊ ±øó 1 fl ±1ÀÌ ± [ ı± Ò «œ ŒÚÓ ±] fl ø1 ıõ À ±ºíí ŒÓ fl íà ëë ±1n Œ ±1 ı Ò1 fl 1 Û1± [ ± øú Mê í ıàú] î ŒÓ [ ±~±À ] fl íà ìœ ±1 eœfl ±1 Ú ± fl ±1œ fl 1 Û1Ó Ú ıàó«ºíí 125 ±1n Œ ±ª±! ±ø [! ±1 fl ±ë ı±] fl ±Ú 1 fl ±1ÀÌ øij Ú ö ±1n øú1± ÛM ± ö±ú ıú± øâ À ±º ±1n [ ±ø Œ ± ̱ fl ø1øâ À ±] ëë $ ± - ıë± œ íí-fl [ Ô«±» ıë± œ - ± -1 ª ö±ú ö fl ] Î Û± Ú± ö fl 1±ºíí ±1n ±ø ıë± œ [ ± ] ±1n  ± [ ± ]-1 õ øó øúàapple«øapple øâ À ± Œ ±1 [fl ±ë ı±fl, øó«û Ê ±1 fl apple «Ó ±1 Û1±] ÛøªS fl ø1 1 ± Ó ª±Ù fl ±1œ fl 1 [ Ô«±» ±~± 1 Î Û± Ú±1 ı±à ı fl ±ë ı± õ apple øé Ìfl ±1œ fl 1] ±1n ëøó fl ±Ù fl ±1œ fl 1 [ Ô«±» 1- ±1 ø1 ø ı1± Î Û± Ú±fl ±1œ fl 1] ±1n 1n fl -ø ʃ apple ±fl ±1œ fl 1 øúø ÀM ºíí 126 ±1n ú1ì fl 1±! ıë± œ [ ± ]- fl íà ëëœ ±1 õ ˆ! ±fl [! ± Ú 1œfl ] Ó ø øú1± Ûapple Ú 1 ıàú±ª± ±1n ±1 Œ ±fl fl fl Ù -Ù øapple Ê œøªfl ± apple ±Ú fl 1± ø Ó 1 ø À ±~± Ó ±1n ±À 1±Ó 1 øapple ÚÓ ±Ú ±øúàâ ºíí ŒÓ [ ±~±À ] fl íà ëë[øí fl ±ÀÂ,] ±1n [ø À Ó fl À ± ø Ü1 ø ıà fl apple ±Ó ±] ø ø ıù ± Œ Û± Ì fl ø1 ı Ó ±fl é øìfl 1 fl ±1ÀÌ Œˆ ± fl ø1 ıõ øapple, Ó ±1 ø Û Ó Œ øapple ± [apple 1] Ê 1 ±øô 1 ø ÛÀÚ, ±1n [Œ ÀÈ ± í ] øúfl Ü ôl ı ö ºíí 127 ±1n ú1ì fl 1±! ıë± œ [ ± ]- [ÚÓ Ú fl ø1 fl ±ë ı±] 1 Œˆ øè ± øô Ó ø À, ±1n  ± [ ± ]- [ø ÛÓ ±fl ± ± fl ø1øâ ]º [apple À ±Ê ÀÚ Œ ±Ú±Ê Ó fl ø1à ] ëë ± ±1 õ ˆ! ± ±1 Û1± [ Œ ª±] Ó ø Ì fl 1±º øú ÀµÀ Ó ø øúàê ı«à ±Ó ±, ı«:±ó ±º

12 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah ëë ± ±1 õ ˆ! ±1n ± ±À ±fl fl ŒÓ ± ±1 õ øó  ø [ ı± Û Ì«±R ø Û«Ó ] fl ø1 1± ±, ±1n ± ±1 ôl±ú- ôløó 1 Û1± ŒÓ ± ±1 õ øó  ø Î ú» [ ıú± 1± ±], ±1n ± ±1 Ó ı± fl ı fl 1±, øú ÀµÀ Ó ø øúàê [ ı±1 ı±1] Ó ı± fl ı fl ±1œ, Ù 1ôL Ù apple ±Ó ±º 129 ì ± ±1 õ ˆ! ŒÓ À ±fl 1 ±Ê Ó [ Ô«±» ± ±1 ı Ò1 fl 1 ±Ê Ó ] ŒÓ À ±fl 1 Û1± [ ± úapple - ± Ú± 1] Ê Ú 1 ΠO± ÛÚ fl 1± ø ŒÓ ± ±1 ı±ìœ ŒÓ À ±fl 1 ± Ó ÛøÏ ˇ qú± ı ±1n ŒÓ À ±fl fl ø fl ± ı [fl 1 ±Ú Ú± 1] Ò «Lö ±1n :±Ú-ø ı:±ú, ±1n ŒÓ À ±fl fl ÛøªS fl ø1 ıº øú( Ó ø øúàê ± ømê ± œ, Û1 :±Úœºíí Ûø1À26apple ±1n ø Ê Ú ıë± œ [ ± ]-1 Ò «Ó 1 Û1± Û Ó Ó ±Ó Õfl Ú Œfl ±ÀÚÀÚ± øúê Àfl øúà ı«±ò ıú± ±1n ªÀ ±ø ŒÓ Àfl apple øú ±Ó [Œ ±1 ıg 1+À Û] ÀÚ±ÚœÓ fl ø1øâ À ±, ±1n 1+ ÛÀÓ ŒÓ ±À 1±Ó ÀÓ ± Ò±ø «fl fl 1 Ú Ó í ıº 131 ú1ì fl 1±! ŒÓ 1 õ ˆ Àª ŒÓ fl fl íà ëë  ± Ì fl 1±ºíí ŒÓ fl íà ëë apple ± Ü Ê Ó 1 õ ˆ 1 1Ó ±R Û«Ì fl ø1àâ ±ºíí 132 ±1n ıë± œ [ ± ]- ŒÓ 1 ôl±ú fl fl ÀÈ ± Û«Ì fl ø1øâ À [ Ô«±»  ± Ò «Û± Ú1 ±1n õ ±11 apple ±ø Q øapple øâ À ], ±1n [ŒÓ 1 Œ ÛÃS] ±fl ı [ ±, ø Ê Ú Â 1± ı 1 ÛM Úfl ±1œ, ŒÓ Àª ± ŒÓ ÀÚ fl ø1øâ À ]º [ŒÓ À ±fl 1 õ ÀÓ Àfl fl øâ À ] Œ Œ ±1 ôl±ú- ôløó, øú( ±~±À ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ Ò «ÀÚ±ÚœÓ fl ø1àâ, ÀÓ Àfl ŒÓ ± ±À ±Àfl õ ±ÌÓ ± Úfl ø1 ı± ŒÓ ± ±À ±fl  ø ŒÚ±À ±ª±Õ Àfl ºíí 133 Ô ı± ŒÓ ± ±À ±fl õ Ó é apple «œ ±øâ ±ÀÚ Œ øó ± ±fl ı [ ± ]-1 Ó ±ø øâ, Œ øó ± ŒÓ øúê 1 ôl±ú fl fl [ Ô«±»  1± 1 ı Ò1 fl fl ] fl øâ À ëëœó ± ±À ±Àfl Œ ±1 Û±Â Ó fl ±1 ı±apple Ó fl ø1 ı± íí À ±Àfl fl øâ ëë ±ø ı±apple Ó fl ø1 ŒÓ ± ±1 Î Û± 1 ±1n ŒÓ ± ±1 ø ÛÓ Û 1n [Œ ÀÚ fl fl ±] ıë± œ [ ± ] ±1n [ŒÊ Í ±]  ± [ ± ] ±1n [ø ÛÓ ±]  ±fl [ ± ]-1 Î Û± 1 fl fl Î Û± 1, ±1n ŒÓ 1 1Ó ±ø [ Û Ì«1+À Û ±R ø Û«Ó ]  ø ºíí 134 ø ÀÓ Œ Œ ±fl À ı±1 ø Ó À º ø Ó 1 fl ±1ÀÌ [øúò«±ø1ó ] ±À ø ø øú ø ÀÓ Ê«Ú fl ø1øâ ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ [ À Ûé ± fl ø1àâ ] ø ŒÓ ± ±À ±Àfl Ê«Ú fl ø1â ±, ±1n ŒÓ ± ±À ±fl fl Ê ı± ıøapple ø fl 1± Ú í ı ø ÀÓ ø fl ø1øâ Œ Àgº 135 ±1n ø ÀÓ fl ëë Uapple œ ı± Ëœ Ü±Ú Œ ±ª±, [ŒÓ ÀÚ íà ] ŒÓ ± ±À ±Àfl Œ apple ± Ó Û± ı±ºíí [Œ ± úapple - ±!] Ó ø Œfl ±ª± ëë ı1= [ ±ø Ú 1Ì fl À1±] fl øúá ıë± œ [ ± ]-1 Ò «Ó º ±1n ŒÓ ù ø1fl Ó 1 [ øó«û Ê fl Ó 1] ôlˆ «Mê Ú±ø ºíí 136 ŒÓ ± ±À ±Àfl [  ø fl À, Ê Ú Ìfl ] Œfl ±ª± ëë ±ø ±~± Ó ±Ú ±øúàâ ±, ±1n [ ±Ú ±øúàâ ±] Ó ±Ó [ Œ fl 1 ±ÚÓ ] ø ± ±1 õ øó Ú±ø ÀÂ, ±1n ø Ú±ø øâ ıë± œ [ ± ]-1 1Ó ±1n [ŒÓ 1 apple Û S]  ± [ ± ] ±1n  ± fl [ ± ] ±1n [  ±fl 1 Û S] ±fl ı [ ± ] ±1n ø ıøˆ iß Œ ±S1 1Ó, ±1n ø øapple ± øâ  ± [ ± ]-fl [Ó 1±Ó LöÓ ], ±1n  ± [ ± ]-fl [ ø? LöÓ ], ±1n [ Àé À Û] ø fl À ± Ú ıœfl ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ 1 Û1± øapple ± øâ º ±ø ŒÓ À ±fl 1 Œfl ±ÀÚ± Ê Ú1 ±Ê ÀÓ ± Û±Ô«fl Úfl À1±º ±1n ±ø ŒÓ À1 [ ±~± À1 ] 1Ó [ Û Ì«1+À Û ±R ø Û«Ó ]  ø À ±ºíí 137 ÀÓ Àfl øapple ø ÀÓ ±Ú ±øúà À ÀÓ Ú ø apple À1 ŒÓ ± ±À ±Àfl [  ø fl À ] ŒÓ 1 õ øó ±Ú ±øúâ ±, ŒÓ ÀÚ íà øú ÀµÀ ø ÀÓ Œ apple ± Ó Û±À À ÀÓ Ú, ±1n øapple ø ÀÓ [Ò «1 ÀÚ Î apple ±1 Ó ı±apple 1 Û1±] øù ø1 ± ŒÓ ÀÚ íà ªÀ ø ÀÓ ø ıà1±øòó ±ÀÓ øú üº ÀÓ Àfl ±~±À ø Ó 1 ø ı1n ÀX ŒÓ ± ±1 fl ±1ÀÌ ÀÔ Ü, fl ±1Ì ŒÓ Àª ı«à ±Ó ±, ı«:±ó ±º 138 [Œ ± úapple - ±! Ó ø Œfl ±ª± ] ëë ±~± 1 [Œõ Ó 1 ± ŒÓ ± ±] 1À [ À ] ± 1, [Ó ±Àfl ±ø ±øúàâ ± Œ ±ÀÈ ±Ó ]º ±1n 1 1 Œé SÓ ±~± Ó Õfl Œfl ±Ú Œ ıø Ò Úœ ± ±1n ±ø ŒÓ À1 Î Û± Ú±fl ±1œºíí 139 [Œ ± úapple - ±! LöÒ±1œ fl fl ] Ó ø Œfl ±ª± ëëœó ± ±À ±Àfl ± ±1 Ó ±~± 1 Àg ø ı ı±apple fl ø1â ±ÀÚ, Ô ŒÓ À ± ±1 õ ˆ ±1n ŒÓ ± ±À ±fl À1± õ ˆ ±1n ± ±1 fl ± [-fl ±Ê 1 Û1± Œ Û±ª± Ù ] ± ±1 í ı ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ± [-fl ±Ê 1 õ øó Ù ] ŒÓ ± ±À ±fl 1 í ıº ±1n ±ø ŒÓ À1 õ øó fl ±ôl Ú 1Mê ºíí 140 Ô ı± ŒÓ ± ±À ±Àfl [ Uapple œ ±1n Ëœ ܱÚø ı ±Àfl ] Œfl ±ª ±ÀÚ ıë± œ [ ± ] ±1n  ± [ ± ] ±1n  ±fl [ ± ] ±1n ±fl ı [ ± ] ±1n ø ıøˆ iß Œ ±S Uapple œ Ô ı± Ëœ Ü±Ú ±øâ [ø Ó fl ] Ó ø Œfl ±ª± ëëœó ± ±À ±Àfl øfl Œ ıø Ê ±Ú±, ŒÚ ±~±À [Œ ıø Ê ±ÀÚ] ±1n ø Ó Ó fl À ± Œfl ±ÀÚ Œ ıø Ú ± fl ø1àâ ø Œ ± ÛÚ fl ø1àâ [ ± úapple - ± -1 ± Ú Ûøfl«Ó ] Œ ±é ø ±~± 1 Û1± ø Ó 1 1Ó ±øâ ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl ø fl ø1â ± Œ Àg ±~± Œ ıà ± Ú º 141 ÀÓ ø ø ı ±fl Œ ±fl ø Ó À º ø Ó 1 fl ±1ÀÌ [øúò«±ø1ó ] ±À ø ø øú ø ÀÓ Ê«Ú fl ø1øâ ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ [ À Ûé ± fl ø1àâ ] ø ŒÓ ± ±À ±Àfl Ê«Ú fl ø1â ±, ±1n ŒÓ ± ±À ±fl fl Ê ı± ıøapple ø fl ø1 ı Ú± ±ø ı ø ÀÓ ø fl ø1øâ Œ Àgº

13 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah 13 2 Û±1± Ûø1À26apple [ Uapple œ xapple ± 1] ±Ú 1 ±Ê1 øúà ı«±òø ı ±Àfl Ó Ó ±ø Àfl fl í ı ëë[  ø fl! ±Ó Ôfl ±fl ± Ó ] Œ fl 1 øfl ıƒ ± Ó [ ë ı Ó fl V í-ó ] íó ŒÓ À ±fl [ øòøá Ó ] ±øâ Ó ±1 Û1± [ øó ± fl ±ë ı±1 ø ÛÀÚ] ŒÓ À ±fl fl øú fl ø1à øfl À î [Œ ± úapple - ±!] Ó ø Œfl ±ª± ëë Û ı ±1n Ûø( [ fl À ± = ] ±~± À1, ŒÓ [Œ ± Ó ± Ú ø1] ±Àfl 26 ± fl À1 Ó ±Àfl øí fl ÛÔ1 Ù ±À Ûø1 ±ø Ó fl À1 [Ù Ó fl ±ë ı± -fl  ø 1 øfl ıƒ ± 1+À Û ŒÓ Àª ø ö1 fl ø1 øapple À ]ºíí 143 ±1n ÀÚapple À1 [Œ ±1 ı ı± œ  ø fl!] ŒÓ ± ±À ±fl fl ±ø ıú± À ± È ± - ±? 1é ±fl ±1œ ±Ê ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±Àfl ±Úª Ê ±øó 1 fl ±1ÀÌ ±é œ í ı Û±1±, ±1n 1 [ ± úapple - ± - ] ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl ±1ÀÌ [ ±~± 1 ı±ìœ Œ ±fl fl Œ Ûà± øapple À ı ø ] ±é œ í ı Û±À1 º ±1n ±ø Ó ±fl [ Ô«±» fl ±ë ı±fl ] øfl ıƒ ± ƒ Ú ıú±à ±À ÀÓ Ú ±1 Û1Ó Ó ø [ ± ±øi Ó ] ±øâ ±, Ê ±ÀÚ± ± ±ø ± ± fl ø1 ı Û±À1± Œfl ±ÀÚ 1 fl Ú 1Ì fl À1 ø Ê Ú1 Û1± ø Ê ÀÚ Ó ±1 Œ ±À1± ±1 Û1Ó Œ ± øfl ± º ±1n øú ÀµÀ ÀÈ ± [ øfl ıƒ ± øú1 ø ı ÀÈ ±] fl øí Ú ı ± Û±1 ±øâ Œ fl fl ı±apple øapple ø fl fl ±~±À Œ apple ± Ó fl ø1àâ º ±1n ±~±À ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±Ú Œfl øó ± øú í ı øúøapple À º øú ÀµÀ ±~± ±Ú 1 õ øó Û1 Œ ß œ, Ù 1ôL Ù apple ±Ó ±º 144 ±ø øú( Œapple ø À ± [Œ ± úapple - ±!] Ó ø ±fl ± 1 Ù ±À ŒÓ ± ±1 fl ø1 ±Â ± [Œ ±1 Û1± øfl ıƒ ± Ûø1 ıó«ú1 ± fl ±1Ì Ê ±øú ıõ ], Œ fl ±1ÀÌ [ø ø ı ±fl fl Ê Ú± øapple ±] ±ø øú( ŒÓ ± ±fl [ œà Ë ] fl Ó «Q øapple øfl ıƒ ± 1 [Ó Ô± Œ ±ÀÈ! ± Ú 1œ1] ø ÀÈ ± Ó ø Û µ fl 1±º øó Àfl ì  øê apple ±1± î-1 [ Ô«±» ÛøªS fl ±ë ı±1] ø ÛÀÚ ŒÓ ± ±1 À1±ª±º ±1n íàó ŒÓ ± ±À ±fl [  ø fl ] Ô±fl ± ŒÓ ± ±À ±fl 1 [Ú± ± 1 Ó ] ŒÓ ÀôL ±1 Ù ±À 1± ı±º ±1n ø fl fl øfl Ó ± Û øapple ± À Œ fl À ªÀ Ê ±ÀÚ Œ øú ÀµÀ [fl 1 ±Ú Ú] ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ 1 Û1± ± ÒËn ı Ó º ±1n Œ fl À ø fl ø1àâ ±~± Œ Àg Œ ıà ± Ú º 145 ±1n øapple Ó ø ø fl fl øfl Ó ± Û øapple ± À ø Ó 1 [ Ô«±» Uapple œ ±1n Ëœ Ü±Ú fl 1] 1Õ [fl ±ë ı±1 Ô«ÚÓ ] fl À ± øúapple «Ú ± ± Ó Ô±ø Û ø ÀÓ ŒÓ ± ±1 øfl ıƒ ± ±øú Ú ø ıº ±1n Ó ø ø Ó 1 øfl ıƒ ± 1 Ú ıó«œ í ı ŒÚ±ª±1±, ±Àfl à ø Ó 1 Œfl ±ÀÚ± Œfl ±ÀÚ±Àª [ŒÊ 1n Ê ±À 1 ÛÀé ] Û1 Û11 øfl ıƒ ± 1 Ú ıó«œ Ú º ±1n Ó ø øapple ø Ó 1 œú ÀÚ± ı øm fl Ú 1Ì fl 1±, ŒÓ ± ±1 1Õ :±Ú1 ø ±ø ÀÂ Ó ±1 ۱ ÀÓ ± ŒÓ ÀÚ íà øú ÀµÀ Ó ø í ı± Ú ± fl ±1œ fl 1 Ú Ó º 146 [  1± 1 ı Ò1 fl 1 apple À1] ø ø ı ±fl fl ±ø øfl Ó ± Û øapple À ± ø fl À fl [ ± úapple - ± -fl ] ø øú ı Û±ø1À [ ±Ú Ûø1 ±1ˆ ±Àª] Œ ÀÚÕfl ø fl À ø øú Û± ø Ó 1 [ ±À Û±Ú] ôl±úø ı ±fl fl º øfl c ø Ó 1 ±Ê À1 apple À øú( [ ± úapple - ± -1 ±ø ıˆ«±ª Ûfl«œ ] Ó fl Œ ± ÛÚ fl ø1àâ, ±1n ø ÀÓ Ê ±ÀÚ [ø ÀÈ ± ø ÀÓ fl ø1àâ ]º 147 Ó [ ı±ìœ ] ±ø À ŒÓ ± ±1 õ ˆ 1 Û1±, ÀÓ Àfl ŒÓ ± ±À ±fl øµ* Ú± Ó 1 ôlˆ «Mê Ú ı±º Ûø1À26apple ±1n õ ÀÓ fl À1 fl ±1ÀÌ Àfl ±øè Œfl f ö ±ÀÂ, Ó ±1 ø ÛÀÚ [Î Û± Ú±1 Ó ] Œ Ê Ú À1, Àfl ÀÓ»fl «Ó ŒÓ ± ±À ±Àfl [  ø fl À, Ê ÀÚ ±Ú1 ÀÓ ] õ øó À ±ø Ó ± fl 1±º íàó ŒÓ ± ±À ±fl ÚÔfl ± øfl, ±~±À ŒÓ ± ±À ±fl 1 fl À ±Àfl [ øfl ıƒ ± - 1 ±Ò Ó ] fl øsó fl ø1 ıº øú ÀµÀ ±~± fl À ± ø ı 1 Û1Ó ı«ømê ±Úº 149 ±1n [Œ ± úapple - ±!] íà1 Û1± Ó ø [Ú± ± 1 fl ±1ÀÌ] À ±ª± ŒÓ ± ±1 [! ±1] ÛøªS  øê apple 1 Ù ±À 1n ª±º ±1n øú ÀµÀ ÀÈ ± ŒÓ ± ±1 õ ˆ 1 Û1± [ ±] ÒËn ı Ó º ±1n ªÀ ±~± Œ ıà ± Ú ŒÓ ± ±À ±Àfl ø fl 1± Œ Àgº 150 ±1n íà1 Û1± Ó ø À ±ª±, ŒÓ ± ±1 ÛøªS  øê apple 1 ø ÛÀÚ 1± ı±º ±1n [Œ  ø fl!] íàó ŒÓ ± ±À ±fl Ô±fl ±, ŒÓ ± ±À ±fl 1 Œ ø ÛÀÚ 1± ı±, ±ÀÓ ŒÓ ± ±À ±fl 1 ø ı1n ÀX Ê Ú ±Ò±1Ì1 Œfl ±ÀÚ± fl ±øê ± [ ı± Ó fl«-ø ıó fl«] Œ Ú Ú±Ô±Àfl ø Ó 1 ±Ê 1 ø ø ı ±Àfl Ú ± fl À1 Œ ø ı ±fl 1 ı øó À1Àfl º ÀÓ Àfl ø Ó fl ˆ Úfl ø1 ı±, ı1 ˆ fl 1± Œ ±fl º ±1n [Œ À fl 1± Î ø Ó ] Œ Ú ŒÓ ± ±À ±fl 1 Û1Ó Œ ±1 øú ± Ó Û Ì«fl ø1 ı Û±À1±, ±1n ŒÓ ± ±À ±Àfl ±ÀÓ ÛÔ ±ˆ fl ø1 ı± Û±1±, 151 Œ ÀÚÕfl, ±ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Õ ŒÓ ± ±À ±fl 1 ±Ê À1 Û1± Ê Ú 1 ÛøÍ ± À ±, ø Ê ÀÚ ± ±1 ı±ìœ ŒÓ ± ±À ±fl 1 1Ó øó ± Ó fl ø1àâ ±1n ŒÓ ± ±À ±fl fl ÛøªS fl ø1àâ, ±1n ŒÓ ± ±À ±fl fl Ò «Lö ±1n :±Ú-ø ı:±ú1 ø é ± øapple ÀÂ, ±1n ŒÓ ± ±À ±fl fl ø fl ± À ø ø øú ŒÓ ± ±À ±Àfl [ ±1 ±À À ] Ú±Ê ±øúøâ ±º 152 ÀÓ Àfl Œ ±fl ú1ì fl 1±, À ± ŒÓ ± ±À ±fl fl ú1ì fl ø1 ±1n Œ ±1 õ øó fl Ó :Ó ± œfl ±1 fl 1±, ±1n Œ ±fl œfl ±1 Úfl ø1 ı±º Ûø1À26 apple Œ 1± ø fl À ±Ú ±øúâ ±! [ ±~± 1] ± ø ı 1± Ò «±1n Ú± ± 1 Ê ø1 ÀÓ º øú ÀµÀ ±~± Ò «œ fl 1 Ó ±À º

14 ± ı±$ ±1± ƒ Surah 2: Al-Baqarah ±1n ø fl fl ±~± 1 ÛÔÓ fl ±Ó fl 1± À [Ú± ı± Ó ı1ì fl ø1àâ ] ŒÓ À ±fl fl Úfl ı± ëë[œó ± ±À ±fl ] Ó íí, ı1= [ŒÓ À ±fl ] Ê œªôl, øapple ŒÓ ± ±À ±Àfl [Œ fl Ô±ÀÈ ±] ı øê ı Û±1± Ú± [3 168]º 155 ±1n ±ø øú( ŒÓ ± ±À ±fl fl Û1œé ± fl ø1 øfl  ˆ øapple, ±1n é Ò± øapple, ±1n ı ıd1 ±1n ±À Û±ÚÊ Ú1 ±1n Ù -Ù 1 Œ ±fl ±Ú fl ø1º ±1n ı±apple øapple ± Ò «œ fl fl, 156 ø fl À ŒÓ À ±fl 1 Û1Ó Œfl ±ÀÚ± ± Ûapple -ø ı Ûapple øè À [ Ò «ŒÚÀ 1n ª± ] fl ëëøú ÀµÀ ±ø ±~± 1 fl ±1ÀÌ [λ πfl Ó ] ±1n ªÀ ±ø ŒÓ À1 1Õ õ Ó ±ªÓ «Úfl ±1œºíí 157 fl À ŒÓ À ±fl ø fl 1 Û1Ó ŒÓ À ±fl 1 õ ˆ 1 Û1± ± œ ı±«apple ±1n fl 1n ̱ [ ıø «Ó À ], ±1n À ±fl øúàê ÛÔõ ±5º 158 øú ÀµÀ ëâ ±Ù ±í ±1n ë ±1ª± í [ apple øè Û± ±1] ±~± 1 øúapple «Ú 1 Ú Ó º Œ fl ±1ÀÌ ø Œfl ±ÀÚ± ı± [fl ±ë ı±] Ó Ê fl À1 Ô ı± Î 1± fl À1 ŒÓ 1 fl ±1ÀÌ Û1±Ò Ú í ı øapple ŒÓ apple 1 ±Ê Ó Ó ª±Ù [ Ô«±» õ apple øé Ì] fl À1º ±1n ø À Œ 26 ±»fl «fl À1, [ŒÓ 1 fl ±1ÀÌ] ±~± øú( øó apple ±Ú œ, ı«:±ó ±º 159 øú ÀµÀ ø À Œ ± ÛÚ fl ø1 1±À õ Ó é õ ±Ì±ª œ ±1n ÛÔøÚÀapple«1 ø ô [ ı±ìœ] ±ø ªÓ ±1Ì fl ø1øâ À ± apple ± Ê Ú Ì1 fl ±1ÀÌ [ø Ó 1] Ò «LöÓ Û Üˆ ±Àª ıì«ú± fl 1±1 Û± ÀÓ ±, ø ÀÓ ±~±À ø Ó fl ±Ú» øapple À [ Ô«±» ıø=ó fl À1 ŒÓ 1 ± œ ı«±apple 1 Û1±], ±1n ø Ó fl øˆ ± Û øapple À ±Ú»fl ±1œ fl À, 160 ø Ó fl ı±apple øapple ø fl À Ó ı± fl À1 ±1n [øúê 1 ± 1Ì] qò1± ±1n [Œ ± ÛÚ fl ø1 1 ± Ó ı±ìœ ] õ fl ± fl À1, ŒÓ ÀÚ íà ø ÀÓ ø Ó 1 õ øó [ apple ] øù ø1, ±1n [Ó ı± fl ı fl 1±1 fl ±1ÀÌ] ı±1 ±1 øù À1±, [øfl ÀÚ± ] Ù 1ôL Ù apple ±Ó ±º 161 ªÀ ø ø ı ±Àfl [ Ó Ó ] ø ıù ± Œ Û± Ì fl À1 ±1n ø1 ± ø Ó ø ıù ± œ Ôfl ± ª ö±àó, ø Ó 1 Œé SÓ ø Ó 1 Û1Ó øò! ±1 fl ±~± 1 ±1n øù ø1ù Ó ± fl 1 ±1n Ê Ú Ì1 [ Û1±] øijø Ó ˆ ±Àª 162 ±Ó [ Ô«±» ÀÚ ±ø>ó - ıø=ó ª ö±ó ] ø Ó ª ö±ú fl ø1 ıº ø Ó 1 Û11 Û1± [õ ± Û ] ±Ó Ú± ± ª fl 1± Ú í ı, ±1n ø ÀÓ ªfl ±À ± Ú± Û± ıº 163 ±1n ŒÓ ± ±À ±fl 1 Î Û± fl fl [Ó Ô± fl À ı±ø ZÓ œ ] Œ ±apple ±, ŒÓ 1 ı±ø À1 Œfl ±ÀÚ± Î Û± Ú±, [ŒÓ ] 1 ±Ú, 1 œ º Ûø1À26 apple øú ÀµÀ ±fl ± G ±1n Û øôªœ1 ø Ü1 ±Ê Ó, ±1n 1±øÓ ±1n øapple Ú1 ø ıªó«úó, ±1n Ê ± ±Ê Ó ø ± 11 ±Ê Ó ± fl À1 [ ±1n ] ±1 Z±1± ±Ú 1 Ú±Ù ± [Ó ±1 ±Ê Ó ], ±1n ±~±À ±fl ± 1 Û1± ı ø Ü1 ø øfl  ÛÍ ± Ó ±Ó, Ó ±1 Û± Ó Ó ±1 Z±1± ±øè fl Ó ±1 1Ì1 Û± Ó Ê œª fl À1 ±1n Ó ±ÀÓ ø ı Û± øapple À À1fl 1fl 1 Ê œª-ê c ±1n ±fl ± ±1n Û øôªœ1 ±Ê Ó øú ølaó ıó ± ±1n Œ 1 øó À ı Ó [ ±~± 1 ± ı«àˆ à fl Ó «Q1] ø ıà øúapple «Ú 1À ø ı ±1- ı øx õ À ± fl À1±Ó ± Œ ±fl 1 øúø ÀM [fl ±1Ì ıø S õ fl øó 1 ı«s øú - ±1 eøó ÀÈ ±Àª õ ±Ì fl À1 Œ, Œ ø ı ±fl 1 ø Üfl Ó«± ±1n Ûø1 ± fl fl ±~± í ı ±ø ı]º 165 ±1n ±Ú 1 ±Ê 1 Œfl ±ÀÚ± ı± ±~± fl ø1 Ú fl 1 ııœ ı ø Ì fl À1, ø ÀÓ ø ı ±fl fl ˆ ± Û± ±~± fl ˆ ± Œ Û±ª±1 apple À1º Ô ø fl À [ ÀÓ ÀÓ ] ±Ú ±øúàâ ±~± 1 õ øó ŒÓ À ±fl 1 ˆ ± À Û±ª± õ ı Ó 1º ± ±! ø ø ı ±Àfl Ú ± fl À1 ø ÀÓ øapple [øúê 1 Œ ± Úœ Ûø1ÌøÓ ] Œapple ø À À ÀÓ Ú Œ øó ± [apple 1] ±øô ø ÀÓ [ ±é ] Œapple ø ıõ Û±, [ŒÓ øó ± ı øê ı Û±ø1À À ÀÓ Ú] Œ fl À ± é Ó ± fl ±S ±~± 1, ±1n ±~± øú ÀµÀ ±øô øapple ±Ó fl ÀÍ ±1º 166 Œ ±ª±! ±fl Ú 1Ì fl 1± øâ, ø ÀÓ [Œ øapple Ú±] ø ø ı ±Àfl Ú 1Ì fl ø1øâ, ø Ó 1 Û1± ±Ó ø1 ± ı, ±1n ø ÀÓ Œapple ø ıõ Û± ı ±øô, ±1n [ŒÓ øó ±] ø Ó 1 ±Ê 1 fl À ± Ûfl«ø ø ± ıº 167 ±1n ø ø ı ±Àfl [ ±Ó ıı1ø ı ±fl fl ] Ú 1Ì fl ø1øâ ø ÀÓ fl í ı ëë ±, ± ±1 øapple [ Û øôªœõ ˆ øó Œ ±ª±1] À ± í À ÀÓ Ú ŒÓ ÀÚ íà ±ø ø Ó 1 Û1± ±Ó ø1 íà ±À ÀÓ Ú, Œ ÀÚÕfl ø ÀÓ [ øó ±] ± ±1 Û1± ±Ó ø1 À ºíí apple À1 ±~±À ø Ó 1 øsê ±fl ± Û ø Ó fl Œapple ± ø Ó 1 fl ±1ÀÌ Ó œ ıë ±Àé Û1+À Ûº ±1n ø Ó [ «apple ± ±1n Ú Ó ± Û1] Ê 1 Û1± ± ±1 Û±S Ú º Ûø1À26 apple Œ 1± ±ÚªÊ ±øó! Û øôªœó ø À ı±1 ± ± ÛøªS [ ±apple ] ±ÀÂ Ó ±1 Û1± Û±Ú± ±1 fl 1±, ±1n Ó ±Ú1 Ûapple ø ê Ú 1Ì Úfl ø1 ı±º øú ÀµÀ ø ŒÓ ± ±À ±fl 1 øúø ÀM õ fl ± Sn º 169 ø ŒÓ ± ±À ±fl fl õ À1± Ú± øapple À Œfl ª Œ ı ± ±1n ± œúó ±1 õ øó, ±1n ±~± 1 ø ı1n ÀX [Œ fl Ô±] fl í ıõ ø ŒÓ ± ±À ±Àfl Ú±Ê ±Ú±º 170 ±1n Œ øó ± ø Ó fl Œfl ±ª± ëë ±~±À ø [ ı±ìœ] ªÓ ±1Ì fl ø1àâ Ó ±Àfl Ú 1Ì fl 1±íí, ø ÀÓ fl ëëú, ±ø Ú 1Ì fl ø1 Œ ø øúà ø ÀÈ ±1 Û1Ó ± ±1 ø ÛÓ Û 1n fl fl [ ˆ ô ] Œapple ø À ±ºíí øfl! [ø ÀÓ ÛÓ fl ± ±1ÀÓ ±ªøÈ Ô±øfl ıàú] øapple ø Ó 1

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

part 1

part 1 1 õ Ô Ò ± fl ø fl ±Ó ± È«Ú º Û=± Ú ı ± ±à«àòœè º ø ZÓ À ı ø øî ˇ ı Û±À ı ı º Œ ÀÁ ÀÓ ±apple À ı Û ı«± ıø ± ±À ں ˆ Mê Ì ú À Î Ûø ı ܺ fl À fl ± ± ö fl ı ö±àú ı± fl ı ± - ı ı œà ı ı Œ ı Î ißøó ±À º flv

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

29T-STAT.pmd

29T-STAT.pmd 29T STAT Total number of pages 8 209 STATISTICS Full Marks : 00 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. All Questions are Compulsory. Total Questions

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - ECH -13 & 14(UT-214/16).doc

Microsoft Word - ECH -13 & 14(UT-214/16).doc ECH-XIII & XIV (C) (UT-214/16) ECH-XIII & XIV (C) (UT-214/16) 2 ß±Ó fl Û±Í Sê ( B.D.P.) ø é ± ı «±ôl Û ı œé ± ( Term End Examination ) øî À ı, 2015 Ê Ú, 2016 ı ± Ú ( Chemistry ) ø26 fl Û±Í Sê ( Elective

Chi tiết hơn

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2017 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd

Home Assignment-Commerce-5th Sem.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Maniram Dewan School of Management Home Assignment Bachelor of Commerce 5th Semester, 2018 Course 17 : Fundamentals of Human Resource Management [BCM(S5) 17]

Chi tiết hơn

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd

Assignment, 6th Semester , 2015(philosophy).pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Suryya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (Philosophy) Applied Ethics, BPH M -13 [õ À ±ø fl ÚœøÓ ± a] 6th Semester, 2015

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

29T BIOL.pmd

29T BIOL.pmd Total number of pages 12 29T BIOL (BOT-ZOO) 2019 BIOLOGY (Theory) Full Marks : 70 Pass Marks : 21 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. PART I (BOTANY) MARKS

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

29T MATH.pmd

29T MATH.pmd 9T MATH Totl numer of pges 16 019 MATHEMATICS Full Mrks : 100 Pss Mrks : 0 Time : Three hours The figures in the mrgin indite full mrks for the questions. Q. No. 1 ( j) rries 1 mrk eh 1 10 = 10 Q. Nos.

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡ ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

29T ECON.pmd

29T ECON.pmd 29T ECON Total number of pages 8 2019 ECONOMICS Full Marks : 100 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Part A [fl - ] Q. No. 1 (a f ) carries

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

29T POSC.pmd

29T POSC.pmd 29T POSC Total number of printed pages 8 2019 POLITICAL SCIENCE Full Marks : 100 Pass Marks : 30 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Part A [fl - ] Q. No.

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

vimshatiratnamaalaa.dvi

vimshatiratnamaalaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ð ËÐ ÖÉÆüÐØ Ð ÖÉ ÚØËØ ÉÖ ÐüÑ ÖØ ØÝ ÖÉÝÒÒÉØÒ ÉÝ ÖÉÚØÒÉØÉÖ ÉÚØÒÉØÉÖ ÚØ ÒÉØ ÖÉÝ ØÉØ ÒÉØ Ú ÝØÉÚ ÉÝ ÐÔÞÉÞÖ ÖÉÝ ÔÖÒ ØÝ

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

varadaraajapanchaashat.dvi

varadaraajapanchaashat.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

whatsnew_swx2006.pdf

whatsnew_swx2006.pdf ÿª ª ª ª Æ ª º ª ª ª ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í ±Æ ˇ ª µ ªÆ ±Æ ª ªÆ ª Á ø ºª fl ±ÆºªÆ ª ºªÆ ºª œ ø < Ù Ÿª º µª º ª fªº ª ºªÆ Ʊº µ ª ªÆæª ªÆ Ú ºªÆ ªÆ ± Õ± º ±Æµ Ó Í Æºª ø AªÆºª ª ªÙ ± ø ª µ ª ø ª ±Aª ºø º ª fl

Chi tiết hơn

naaraayanakavacham.dvi

naaraayanakavacham.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÐÑØÉø Ú Ø ÜÜÉ É ÒÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ë ßØÉùÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ Ë ÒÉ His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 001

Microsoft Word - 001 1 Turn Over þ Æ ¾Â à ò¾ø - þâü þ Æ û NATURAL FIBERS - UNIT 5 1. ÀÕò¾ ±ýè Å ò ¾ ±õ Á Æ î º ø A) «ÃÀ ì B) í Äõ C) ¾Á ú D) À ÃïÍ 2. úì ñ¼åüè ø ±Ð Å ýú ôàüè  Äò¾ ø Å ÇÂìÜÊ À ±ýà ¾ ÌÈ ììõ A) øä í B) À ð¼

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

29T-PHYS.pmd

29T-PHYS.pmd 9T PHYS Total number of pages 1 019 PHYSICS ( Theory ) Full Marks : 70 Pass Marks : 1 Time : Three hours The figures in the margin indicate full marks for the questions. Q. No. 1 carries 1 mark each 1

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi

C:/Users/Mattias/Dropbox/admin/undervisning/SI /pmvt14.dvi Ì ÓÖ Ø Ý ÃÌÀ Ý Ò Ñ Ø Ñ Ø Ñ ØÓ Ö ÚÖ ¾¼½ ËÁ½½ ¼ Ð ¾ ËÁ½½ ½ ÃÙÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ò Ð ÙÖ Ñ Ø Ö Ð Ø Ö ÒÒ Ô ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÓÙÖ ºØ ÓÔ Ý º Ø º»ËÁ½½ ¼» о ÑÒ Ö ÚÒ Ò Æ Ø Ò ÑØÐ ÑÓ ÐÐ Ö Ú Ú Ö Ð Ý Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ö ÙÔÔ ÓÚ Ø ÐÐ

Chi tiết hơn

DM 8.dvi

DM 8.dvi ÅÈËÁ ½ ÄÙÒ ½¼ Ñ Ö ¾¼¼ Ü Ö ½ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ø Ú Ø ÓÒØ ÒÙ Ò ÙÙÒ ÔÓ ÒØ { f(x) = x Ü Ö Ø ÓÒÒ Ð ÇÒ ÓÒ Ö Ð ÓÒØ ÓÒ f [0,1] Ò [0,1] Ò Ô Ö f(x) = x+ 1 E( x+ 1 ) ÒÓÒ ½µ ÁÐ Ý ØÖÓ Ø Ò Ù Ö Ò ³ Ñ Ò Ö Ð Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ö Ô ÕÙ

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF

Credit%20Facility%20-%20Procedure%20Sheet_BC.PDF For the admission to 11 local private hospitals for Individual Medical Members Service Advantages Blue Cross pays the medical bills to private hospitals directly No hassle of claim submission Fast and

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌØØÌÌØÌÌÌØ ÔÔÔÍÔÔÍÔ ÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔ

Chi tiết hơn

parisankhyaastabaka.dvi

parisankhyaastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

"ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " "

ó     í   #    #³   #     # # #!E     é #     #    "ó" " " " " " " " " " "í" " " " " " # " " " " " " #³ " " " " #" " " " " " " " " " #" # #"!E" " " " " " " " " "é" " #" " " " " " " " " # " " " " " " " " " #" " # " " " " " " " "ó" " " # " " " " " " #" "

Chi tiết hơn

Tenta1Losning.dvi

Tenta1Losning.dvi ËØÓ ÓÐÑ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø Ó ËÝ Ø ÑÚ Ø Ò Ô ÂÓ Ò Ò Ö ÓÒ Ì ÒØ Ñ Ò Å Ø Ñ Ø ÁËÃ Ö Ø Å Ø Ñ Ø ¾¼½¾¹¼ ¹½ Ä Ò Ò Ö Ð º ½º µ Ö Ò ( 7 5) º ( ) 7 7 6 5 4 3 = 5 5 4 3 2 1 = 7 6 = 7 3 = 21. 2 µ Ö Ò {1,2,3,4}

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

snack.dvi

snack.dvi ÃÙÖ Ò ÑÐ ØØ ÐÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÒÓÑ ØØ Ö Ú Ñ Ò Ø 100 Ñ Ò Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô ØØ ØØ Ò Ø Ò ÖÙÒ Ð Ò Ð Ñ ÒØ Ò ØØ ÐÐ µ ÔÖÓ Ö Ñ ÔÖ º ØØ ÙÒÒ Ð Ò Ø ÜØ ÓÑ Ö Ú Ö ØØ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò Ú ÐÐ Ð Ø Ó Ð ØØÖ Ó ØØÖ Ô ØØ ØØ Ò ÒÝ ÔÖÓ Ð Ñº ØØ

Chi tiết hơn

chapter4.dvi

chapter4.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÒÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ÖÉØÉ Ø ßØÉÝ Ý µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÑÉ Ö Ñ Ñ ØË ÒÉ His Holiness

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

citrastabaka.dvi

citrastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

sundarakaandam_26.dvi

sundarakaandam_26.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö ý Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ý ý ÐÑØÉøÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉ Ö ÆÉ ÑÉ ý ý ÜÞÉøÚ ÑÉË ÖÉ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the

Chi tiết hơn

Micro_Problems_g2b.dvi

Micro_Problems_g2b.dvi ½¼ º Ì ÔÖ Ó ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÄÓ Ò Ð Ò Å Ñ Ö Ö ÒØ ÓÑ Ø Ò Ö Ô Ö Ò Å Ñ Û Ð ÓØ Ö Ö Ô Ö Ò ÄÓ Ò Ð º ËÙÔÔÓ Ø ÔÖ Ó Ú ÖÝ ÓÒ ÙÑ Ö ÓÓ Ò ÀÓÙ ØÓÒ Ü ØÐÝ Ð Û Ý ØÛ Ò Ø Å Ñ ÔÖ Ó Ø Ø ÓÓ Ò Ø ÄÓ Ò Ð ÔÖ º Ñ Ö Ø Ö Ö ÖÑ ÙÖÚ Ý ½¼¼¼

Chi tiết hơn

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á

135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á 135 äÿ Œapple Ê ÊÊ Ÿ ÁflûÊ Áfl ʪ òêê ÿ Ê Ë-wz/}/~{/ Ë./øÊ U Êapple Ê, ÁŒŸÊ y Á Ãê U, v~~{ ÁÃ, ÊÊ Ÿ apple Sà Áfl ʪ, äÿˇê, UÊ Sfl «U, ÇflÊÁ ÿ U, Sà Á Ÿ U, Sà Áfl ʪÊäÿˇÊ, Sà appleä U U, äÿ Œapple Ê. Áfl

Chi tiết hơn

Assignment 5th Semester ,All in One 2018.pmd

Assignment 5th Semester ,All in One 2018.pmd KRISHNA KANTA HANDIQUI STATE OPEN UNIVERSITY Surya Kumar Bhuyan School of Social Sciences Home Assignment Bachelor of Arts (EDUCATION) History of Education During Pre-Independence, BED M/P 04 5th Semester,

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö

ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ÇÖ ÒØ Ó Ç ÓÒØÓÐ Ó Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ö ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ Ë Ò Ó Ð ÓÖÒ ¹ ¾»¼»¾¼½½ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö Å Ö ÙÖ Ó ÁÒ Ó Ò Ö ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÖ ÒØ Ó Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Ö ÓÒ ½ ½º½ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

segundo.dvi

segundo.dvi ÇÄÁÅÈ ÂÍÎÆÁÄ ÅÌÅýÌÁ ¼ ÆÍÊÇ ÅÌÅýÌÁÇ ÈÊÍ ÈÊÄÁÅÁÆÊ ËÍÆÇ Ç ÊËÈÇÆ Ä ÈÊÍ Æ Ä ÀÇÂ ÊËÈÍËÌ Æ º ÊÐ ÔÒØÖ Ð ÔÐÖ ÎÁÎ Ä ÆÍÊÇ ÓÖ ÙÒ ÔÖº Ð ÕÙÖ ÕÙ ÐØÖ ÖÒØ ØÒ ÔÒØ ÓÐÓÖ ÖÒØ Ý ÕÙ ÐØÖ ÙÐ ØÒ ÔÒØ Ð Ñ ÑÓ ÓÐÓÖº úù ÒØÓ ÓÐÓÖ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi

C:/Dokumente und Einstellungen/user/Eigene Dateien/SS 2009/Optimierungstheorie/Musterlösung.dvi Ä ÙÒ Ò ÞÙÖ ÃÐ Ù ÙÖ ÇÔØ Ñ ÖÙÒ Ø ÓÖ ¾½ºË ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ µ Ù ½ µ Ë v K º º Ü Ø ÖØ Ò x K Ó x + λv K Ö ÐÐ λ 0. Ö β 0 Ø Ö x + λ(βv) K Ö ÐÐ λ 0 º Ñ Ø Ø βv K. Ë Ò ÒÙÒ v, v K º º Ü Ø Ö Ò x, x K Ó x + λv K, x + λv K

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCACECCCFCEC7C8D2CED05CCFE5F1EDE85CCEF1E0EDEDE0> Ä å ò ñ ê è é Ñ ì å ø à í í û é Gioioso & bb 4 Î Î ä ñàí_ íà, åñòü è L & bb 4 A. Î Î ä õ î ð Gioioso & bb 4 Î & bb 4 Î î Î ä _ ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà & bb 4 T. Î Î ä J J ñàí_ íà, åñòü è ñëà_ âà, î_ ñàí_

Chi tiết hơn

PartitionsAndPalindromes.dvi

PartitionsAndPalindromes.dvi ÜØÖÑ ÈÐÒÖÓÑ ÃØÝ º  ÒØÖ ÓÖ ÓÑÒØÓÖ ÄÈÅ ÆÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÌÒÒ Èº ʺ Ò ÒÒºÙºÒ ÖÖØ Ëº ÏÐ ÔÖØÑÒØ Ó ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÈÐÐÔ È ¹ ÛÐÑغÙÔÒÒºÙ ÆÓÚÑÖ ØÖØ ÖÙÖ ÚÐÝ ÔÐÒÖÓÑ Êȵ ÛÓÖ ÓÒ ØØ ÔÐÒÖÓÑ Ò ÛÓ ÐØ Ð¹ÛÓÖ Ò ÖØ Ð¹ÛÓÖ

Chi tiết hơn

t181026Facit.dvi

t181026Facit.dvi ÍÔÔ Ð ÙÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÒÓÐÓ Ì Ò Ø Ò Ð Ò Ä Ò Ò Ö Ø ÐÐ Ø ÒØ Ñ Ò Ö Ò Ò Ú Ø Ò Ô ÁÁ º¼ Ô ¾¼ ¹¼¹¾ Ð º µ Î Ö ÓÖÑ ÐÒ Ö À ÙÒ Ñ ØÓ Ö Ý ¼ = (Ü Ý) Ý +1 = Ý + (Ø Ý ) Ý +1 = Ý + 2 ( (Ø Ý ) + (Ø

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

muktaa.dvi

muktaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø ÜÉÞ Ë This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

dvi/imo99.dvi

dvi/imo99.dvi ÌÀ ¼ÌÀ ÁÆÌ ÊÆ ÌÁÇÆ Ä Å ÌÀ Å ÌÁ Ä ÇÄ ÅÈÁ ½ Ã Ú Ò ÀÙØ Ò ÓÒ Ì ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð Å Ø Ñ Ø Ð ÇÐÝÑÔ Û Ð Ò Ù Ö Ø ÊÓÑ Ò ÖÓÑ ½¼ ØÓ ¾¾ ÂÙÐݺ ØÓØ Ð Ó ¼ ØÙ¹ ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÓÙÒØÖ Ò Ø ÖÖ ØÓÖ ØÓÓ Ô Öغ Ì ÓÑÔ Ø Ø ÓÒ ÐÛ Ý

Chi tiết hơn