< D20CFE5F2F0EEE2E02E717864>

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "< D20CFE5F2F0EEE2E02E717864>"

Bản ghi

1 ƒ»» ƒœδõ» Œ МАРИНА ПЕТРОВА ì ƒ»õ ÕÕ À «Õ à ü ÿü, üœ Œ œœ ŒflÕÕŒ ÃÀ Õ Õ Œ, ƒ Δ» Œ î ÓÊ ÂÌË ÔappleÓÙÂÒÒËÓÌ Î ÌÓ Ó Ò ÂÚÒÍÓ Ó ËÒÍÛÒÒÚ ÓÒÒËË Ò ˇÁ ÌÓ Ò ÒÓ- Á ÌËÂÏ Í ÂÏËË ıû ÓÊÂÒÚ. ÒÚÛÔË ˇ Ì ÔappleÂÒÚÓÎ Í - ÚÂappleËÌ II ÛÊ ÂappleÂÁ Ó ÁˇÎ Í ÂÏË ÔÓ Ò Ó Íapple ÎÓ, ÔappleÂÍapple ÒÌÓ ÒÓ- ÁÌ ˇ, ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ Ó ÏÓÊÂÚ ÒÚ Ú ıóappleó ËÏ ÔappleÓ Ó ÌËÍÓÏ ÊÌ ı ÓÒÛ appleòú- ÂÌÌ ı Ë ÂÈ Ë ÊËÁÌ, Ë Ó ÂÒÚ ÂÌÌÓ ÒÓÁÌ ÌËÂ. ΔË ˇ ÛÊ ÏÌÓ Ó ÎÂÚ Ôapple ÓÒÎ ÌÓÈ ÒÚapple ÌÂ,»ÏÔÂapple Úappleˈ Ì Á Î ÍÎ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ó Û ÂÌˡ «ÍÓÌ ÓÊËÈ. œappleë ÚÓÏ Ò Ï ÓÒÛ apple Ìˇ ÌÂ Î Ì ÒÚÓÎ ÍÓ Ì ÓÊÌÓÈ, ÌÓ ÚÓ Î Úapple ËˆËˇ, ÍÓÚÓappleÛ Ê ÓÌ Ì ÏÓ Î Ì appleû ËÚ. ŒÚÍappleÓ ÂÌÌÓ Á ËÌÚÂappleÂÒÓ ÌÌÓ ÓÚÌÓ ÂÌËÂ Í ÚÂappleËÌ II Í Í ÂÏËË ÒÔÓ- ÒÓ ÒÚ Ó ÎÓ Ú ÍÊ ÔappleÓ ÛÊ ÂÌË Ó ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ËÌÚÂappleÂÒ Í ÌÂÈ. Õ ÒÚapple Ìˈ ı ÊÛappleÌ ÎÓ, Ì Á Ò Ìˡı ÒÓÁ ÌÌÓ Ó ÔappleË Í ÂÏËË Ó ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÍÓÏËÚÂÚ ì ÓÎ Ì ı Ó ÌËÍÓ î apple Á Óapple Ë ÎËÒ ÔÓappleÓÈ ÓÒÚappleÂÈ Ë ËÒÍÛÒÒËË Ó ˆÂΡı Ë Á ı ÓÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ËÒÍÛÒÒÚ, ÔÛÚˇı Â Ó apple Á ËÚˡ, Ó Ì ÁÌ ÂÌËË ıû ÓÊ- ÌËÍ, Ë Âˇı Ë Á ı Â Ó Ú Óapple ÂÒÚ. apple ÍÚÂappleÌÓ, ÚÓ ÛÊ ËÁÌ Î ÌÓ Ò ÒıÓ ËÎËÒ Ì ÔappleËÁÌ ÌËË Á ËÒÍÛÒÒÚ- ÓÏ ÓÒÔËÚ ÚÂÎ ÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË. Ú ÚÓ Í ÁappleÂÌˡ Ò Ï ÔÓ Ò  ÎÂÍÓ Ì ÌÓ. ÓÔapple ÂÎˇÎ Ò ÒÎÛÊÂ Ì ˇ ÙÛÌÍˆËˇ ËÒÍÛÒÒÚ Â Òapple Ì ÂÍÓ ÓÈ ÛÒË. ÕÂÒÏÓÚappleˇ Ì Ò ÓÒÚappleÓÚÛ ËÒÍÛÒÒËË, ÔÂapple Ï ÔÛÌÍÚÓÏ œappleó apple ÏÏ Î Á ÔËÒ Ì Ë Âˇ, Ôapple ÎÓÊÂÌÌ ˇ ÛÏ appleóíó Ï, ÍÓÚÓapple È Ì ÔÂapple Ó ÏÂÒÚÓ ÒÚ ËÎ Ë Â Ô ÚappleËÓÚËÁÏ.» ÔÓ ÚÓÏÛ Á ËÒÍÛÒÒÚ ÓÔapple ÂÎˇÎ Ò Ò Ï ÒÓ ÓÈ: ÓÚapple ÊÂÌË ËÒÚÓappleËË Ì appleó, Â Ó ÒÎ ÌÓ Ó, ÂappleÓË ÂÒÍÓ Ó ÔappleÓ ÎÓ Ó. œ ÚappleËÓÚË Â- ÒÍ ˇ Ë Âˇ, Ò ËÚ Î ÛÏ appleóíó, ÒÔÓÒÓ ÒÚ ÛÂÚ, ÔappleÂÊ Â Ò Ó, ÓÒÔËÚ ÌË Î - Ë Í ŒÚ ÂÒÚ Û Ë ÓÚÓ ÌÓÒÚË ÓÚ Ú Á ÌÂ Ó ÊËÁÌ. ÃÌÓ ËÂ, ÒÓ Î ˇÒ Ò ÚËÏ ÚappleÂ Ó ÌËÂÏ, ÚÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ Ò ËÚ ÎË Ò ÏÓÈ Î ÌÓÈ Á ÂÈ ÓÒÛ appleòú ÓÒÔËÚ ÌË ÂÎÓ ÂÍ ÌÓ Ó Ó ÚËÔ : Ó apple ÁÓ ÌÌÓ- Ó, Á ÍÓÌÓÔÓÒÎÛ ÌÓ Ó Ò apple Á ËÚ Ï ÒÓÁÌ ÌËÂÏ Ó ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÓÎ. ÕÂÏ ÎÓ ÓÎÓÒÓ apple Á ÎÓÒ Ú ÍÊ ÔÓÎ ÁÛ ÓÚÍappleÓ ÂÌÌÓÈ, ËÁÓ ÎË ËÚÂÎ ÌÓÈ ÍappleËÚËÍË ÔÓappleÓÍÓ Ë ÔappleÓÒÎ ÎÂÌˡ Ó appleó ÂÚÂÎË. Ó ÊÂ, ÔÓÊ ÎÛÈ, ÔÂapple  ÔappleÓÁ Û ÎË ÒÎÓ Ó ÚÓÏ, ÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ Ó ÓÎÊ- ÌÓ ÔappleËÌ ÎÂÊ Ú ÒÂÏÛ Ì appleó Û. ÂÏ Ò Ï Ï ÎËÚ, ÔappleÓÒ Â ÌÌ Â ÍappleÛ Ë Ì ÚÓÎ ÍÓ Ì ÂΡÎËÒ ÓÒÓ Û Í ÒÚÛ, ÌÓ ÓÒÔappleËÌËÏ ÎËÒ Í Í ÒÚ ÚÓ Ó Ì - appleó.», ÒÎÂ Ó ÚÂÎ ÌÓ, Ò Ï Ì appleó, ÌÂÁ ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÓˆË Î ÌÓ Ó ÔÓÎÓÊÂÌˡ, apple ÒÒÏ ÚappleË ÎÒˇ Í Í Â ËÌÓ ˆÂÎÓÂ. ËÌÛÚ È ÚÂÁËÒ ËÏÂÎ ÔappleË̈ËÔË Î ÌÓ ÁÌ ÂÌË Ρ appleûòòíó Ó Ó ÂÒÚ, apple ÒÍÓÎ ÍÓÚÓappleÓ Ó, Ò ˇÁË Ò ÎˡÌËÂÏ «Ô -, Ì ÎÒˇ  XVII. 262

2 ÓÚ ÔÓ ÂÏÛ ÔappleË Ú ÍÓÏ apple ÁÌÓ ÓÎÓÒ Â ÁÌ ËÏÓ ÎÓ Â ËÌÓ ÔÓÌËÏ ÌË ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌˡ ıû ÓÊÌËÍÓ Í Í Ì ÒÚ ÌËÍÓ Ë ÓÒÔËÚ ÚÂÎÂÈ Ò ÓËı ÒÓ apple Ê- Ì. ŒÚÒ Ï ÒÎ Ó ÓÒÓ ÓÈ ÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓÒÚË ıû ÓÊÌËÍ Ì ÚÓÎ ÍÓ Á Óapple ÚÂÏ ËÎË Ò ÊÂÚ, ÌÓ, ÔappleÂÊ Â Ò Ó, Á Ò ÏÛ Ë Â Ë Â ÓÔÎÓ ÂÌËÂ. - Ë ˇ ÚÓÚ ÔÓÒÚÛÎ Ú, appleûòòí ˇ ÒÚÂÚË ÂÒÍ ˇ Ï ÒÎ Ôapple ÔÓÎ Î Ì ÒÚÓÎ ÍÓ apple ÂÌÒÚ Ó, ÒÍÓÎ ÍÓ ıû ÓÊÂÒÚ ÂÌÌÓ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Ë ÙÓappleÏ ÒÓ ÂappleÊ ÌË, ÒÓıapple - Ìˇˇ Á ÔÓÒΠÌËÏ Ò Ê ÔappleËÓappleËÚÂÚÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ƒóòú ÚÓ ÌÓ ÓÒÚappleÓ ÒÚ Î ÓÔappleÓÒ Ó ÓÚÌÓ ÂÌËË Í Â appleóôâèòíóïû ËÒÚÓappleË ÂÒ- ÍÓÏÛ Ì ÒΠË.  ÌÂ Î Ó ÔÓÎÌÓÏ ÓÚapple  ÓÚ Ì Ó. Õ ÔappleÓÚË! ÕÓ Í Í Ú : ÔÓ apple Ê Ú ÂÏÛ ËÎË, ÓÔËapple ˇÒ Ì Ì Ó, ËÒÍ Ú Ò ÓÈ ÔÛÚ ËÒÍÛÒÒÚ Â? œóîìó- ÒÚ ÒÎÂ Ó Ú ÊË ÓÔËÒÌÓÈ ÒÚËÎËÒÚËÍ ÁÌ ÏÂÌËÚ ı ÍÎ ÒÒËÍÓ, ÔÓ ÚÓappleˇÚ ÛÊ ÔappleÓÈ ÂÌÌÓ ËÎË, ÓÔËapple ˇÒ Ì ÓÒÚËÊÂÌˡ ÔappleÓ ÎÓ Ó, apple Á Ë Ú Ò ÓÈ ÏÂÚÓ, Ò Ó ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÛ ÒÚËÎËÒÚËÍÛ, Ò ÓÈ ıû ÓÊÂÒÚ ÂÌÌ È ˇÁ Í, ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Ó Ú Ò Ó ÊË ÓÔËÒÌÛ Ï ÌÂappleÛ? œappleë Ò Ï apple ÁÌÓÓ apple ÁËË ÒÛÊ ÂÌËÈ, ÏÂapple Ë Ôapple ÎÓÊÂÌËÈ, ÚËı Ê appleíëı ÒÔÓapple ı ÚÂÏ Ì ÏÂÌ Á Û Î Î Ì ˇ, Ó Â ËÌˇ ˇ ÒÂı Ï ÒÎ : Ì È- ÂÌÌ ˇ ıû ÓÊÂÒÚ ÂÌÌ ˇ ÙÓappleÏ Î ÂÍ ÚÌÓÈ ÚÓÈ ÒÓÚÂ Ë ÂÈ Ë Ë Â ÎÓ, ÍÓÚÓapple  ÔappleÓÔÓ Â ÛÂÚ ËÒÍÛÒÒÚ Ó, Ì ÒÚ Îˇˇ Ë ÓÒÔËÚ ˇ Ì appleó. ÚÓ ÔÓappleÓ ËÎÓ Â Ó ËÌ, Íapple ÈÌ ÊÌ È ÓÔappleÓÒ. ÚÓ ÊÌÂÂ: ÔÓÎÌÓÂ Ò - ÏÓ apple ÊÂÌËÂ, ÌÂÁ ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ Ó, ÔÓÌËÏ Ú Ú ˇ ËÎË ÌÂÚ?»ÎË ÛÒÎÓ Ëˇı ÔÓıË œappleóò  ÂÌˡ, Î Ì ˇ ˆÂÎ ÍÓÚÓappleÓÈ ó ÛÏ ÌËÁ ˆËˇ, ÚÓ ÂÒÚ apple ÒˆÂappleÍÓ - ÎÂÌËÂ Ó ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÒÓÁÌ Ìˡ, Ò Ï Ï ÊÌ Ï Îˇ ËÒÍÛÒÒÚ, Ρ Ò ÏÓ Ó ıû- ÓÊÌËÍ ÓÍ Á ÂÚÒˇ ÔappleÓÔÓ Â Í Í ÌËÍÓ ÍÚÛ Î Ì ı, Ì ÒÛ Ì ı Ë ÂÈ Ó ıappleëòúë ÌÒÍËı Ó appleó ÂÚÂΡı. ÏÓ appleâïˇ Ì ÔÓÏÌËÚ Ó ÂÒÚ Û Ó Â Ó ìíappleâ- ÂÌËË Ë Ôapple Ó ÂappleËËî. œappleëïâ ÚÂÎ ÌÓ, ÚÓ ÔÂapple ÏË ÔappleÂÔÓ ÚÂΡÏË Í ÂÏËË ÎË ËÁ Â- ÒÚÌ Â Û Ò ˇ Ì Ó ËÌ ËÌÓÒÚapple ÌÌ Â ıû ÓÊÌËÍË. ÂÏ Ì ÏÂÌÂÂ Í ÂÏËÒÚ Ëapple ÎË Îˇ Ò ÓËı apple ÓÚ Ë Ê ËÔÎÓÏÌ ı ÓÎ ÂÈ ÒÚ Ì ÏËÙÓÎÓ Ë ÂÒÍËÂ Ò ÊÂÚ Ë Ì ÒÓ Úˡ ËÁ  appleóôâèòíóè ËÒÚÓappleËË. ŒÌË ËÁ Ëapple ÎË ÚÂÏ ËÁ appleûòòíëı ÎÂÚÓÔËÒÂÈ, ËÁ ì»òúóappleëë ÓÒÒËËî Ã.. ÀÓÏÓÌÓÒÓ, ËÁ ÔappleÓËÁ Â- ÂÌËÈ Ã. Ã. Âapple ÒÍÓ, fl.. üìˇêìëì Ë apple. ÃÓÎÓ Â ÔÛÒÍÌËÍË Í Â- ÏËË Ë ÒÚ ÎË ÓÚÍapple ÚÂΡÏË Ì ˆËÓÌ Î ÌÓÈ ÚÂÏ appleûòòíóï ËÒÍÛÒÒÚ Â, ÔappleÓ- ÛÊ ˇ ËÒÚÓappleË ÂÒÍÛ Ô ÏˇÚ Ì appleó Ë, ÔappleÂÊ Â Ò Ó, Â Ó ÎËÚ.»ÏÂÌÌÓ ÚË ÏÓÎÓ Â ıû ÓÊÌËÍË, Ë ÔÂapple È ÒappleÂ Ë ÌËı. ÀÓÒÂÌÍÓ, ÒÚ ÎË ÒÓÁ ÚÂΡ- ÏË Úapple ˈËË Ó apple ÂÌˡ Í ËÒÚÓappleË ÂÒÍÓÏÛ ÔappleÓ ÎÓÏÛ ÓÒÒËË. ÕÓ Ò ÓËı ÔappleÓ- ËÁ  ÂÌˡı, Ì ÓÚıÓ ˇ ÓÚ ËÒÚÓappleË ÂÒÍÓÈ Ôapple, Î Ì Ï Îˇ ÌËı Î ÔappleÓ- ÔÓ Â ıappleëòúë ÌÒÍÓÈ Î Ë, ıappleëòúë ÌÒÍÓ Ó apple ÚÓΠˡ, Ë ÂË ÛıÓ ÌÓÒÚË Í Í Ì Î Ì Î appleûòòíóè ÓÒÛ appleòú ÂÌÌÓÒÚË, ÚÓappleÊÂÒÚ ÛıÓ Ì ı ÒËÎ Ì ÒÚapple ÒÚˇÏË ÂÎÓ ÂÍ Ë Ú.. ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ, Ò Ò ÏÓ Ó Ì Î ˇ ÎˇÎ Ò appleâ- ÎË ËÓÁÌ ˇ ÔappleËappleÓ appleûòòíó Ó Ò ÂÚÒÍÓ Ó ËÒÍÛÒÒÚ, ÙÓappleÏËappleÓ Î Ò Â Ó ÒÚÂappleÊÌ ˇ ó ÛıÓ ÌÓ-Ìapple ÒÚ ÂÌÌ ˇ ÓÒÌÓ. Í ÓÒÒÚ Ì ÎË Î Ò ÔÓappleÛ- ÂÌÌ ˇ œâúappleóï I ÛıÓ Ì ˇ Ò ˇÁ appleâï Ì. Í ÛÊÂ Ò Ò ÏÓ Ó Ì Î Á ÍÎ ÎËÒ ÓÒÌÓ ÓÔÓÎ Ë Úapple ˈËË appleûò- ÒÍÓ Ó ËÒÍÛÒÒÚ.» Î Ì ˇ ÒappleÂ Ë ÌËı ó ÔappleÓÔÓ Â ıappleëòúë ÌÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ. ÃÌÓ Ó ÔÓÁÊÂ.. ÂÌÂˆË ÌÓ, Û Û Ë ÂÎÓ ÂÍÓÏ ÂappleÛ ËÏ, Í Í, ÔappleÓ ÂÏ, Ë Ò appleûòòíëâ ıû ÓÊÌËÍË, ÔÓ Âapple ÌÂÚ ÒÓÏÌÂÌË Ò ÏË Ë ÂË œappleóò  Â- Ìˡ. ì appleú ÎË ÚÓÏ œappleóò  ÂÌËË, ó Ó ÓappleËÎ ÓÌ, ó ÂÒÎË Ì Ï ÌÂÚ Âapple î [1]. ÂÌÂˆË ÌÓ ó ÔÂapple È ıû ÓÊÌËÍ, ÂappleÓˇÏË ÔÓappleÚappleÂÚÓ ÍÓÚÓappleÓ Ó ÒÚ ÎË ÔappleÓ- ÒÚ Â ÍappleÂÒÚ ˇÌÂ. Ò ÓËı ÍappleÂÒÚ ˇÌÒÍËı Ó apple Á ı ÓÌ ÔÓ Ï ΠÌ ÚÓÎ ÍÓ ı apple Í- ÚÂapple, ÒÍappleÓÏÌÓÒÚ, Á ÒÚÂÌ Ë ÓÒÚ Ë ÔappleÓÒÚÓÚÛ. ŒÌ ÔÂapple Ï ÒÚ Î ÔËÒ Ú Ó ÍappleÂÒ- Ú ˇÌÒÍÓÏ ÚappleÛ Â. ŒÌ ÔÂapple Ï ÓÒÔÂÎ appleûòòíû ÔappleËappleÓ Û Ú ÍÓÈ, Í Í ˇ ÓÌ ÂÒÚ :  ÂÒÚÂÒÚ ÂÌÌÓÈ ÔappleÓÒÚÓÚÂ Ë ÒÍappleÓÏÌÓÒÚË, Ò Â Ëapple Ë ÓÚÍapple ÚÓÒÚ Ì Û.»ÏÂÌÌÓ ÓÌ, Ì ÔappleÓÛ Ë ËÈÒˇ Í ÂÏËË ıû ÓÊÂÒÚ ÌË Ó ÌÓ Ó Ìˇ, Ó Ó ÚËÚ ÓÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓ ËÒÍÛÒÒÚ Ó ÔappleË̈ËÔË Î ÌÓ ÌÓ Ï Í ÂÒÚ ÓÏ ó ÛıÓ ÌÓÈ ÒÓÁÂapple- ˆ ÚÂÎ ÌÓÒÚ. ü ÂÒÚ, ÓÒÌÓ ÌÌÓ Ó Ì Ò ÏÓÈ ÔappleËappleÓ Â appleûòòíó Ó Ì ˆËÓ- Ì Î ÌÓ Ó ÒÓÁÌ Ìˡ, ÓÍÓappleÏΡÂÏÓ Ó ÂappleÓÈ. ÚÓ ÓÒÓ Ó ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Û Ë, ÍÓÚÓapple ˇ ÂappleÓÈ ÓÁÌÓÒËÚÒˇ Í Ì ÂÒ Ï.» ÛÊ ÓÚÚÛ, ËÁ Ì ÂÒÌÓÈ ÒË, ÛıÓ Ì - ÏË Ó ÏË ıû ÓÊÌËÍ ÒÓÁÂappleˆ ÂÚ ÓÍappleÛÊ ËÈ ÏËapple, ÓÚÍapple ˇ Íapple ÒÓÚÛ ÓÊ Â Ó Ú ÓappleÂÌˡ. ÊÂ Û Û Ë Í ÂÏËÍÓÏ, ÂÌÂˆË ÌÓ Ì ÔË ÂÚ: ì Û ÓÊÌËÍ Ó ÂÏ- ÎÂÚ Íapple ÒÓÚÛ Ë Ì Û ÂÚÒˇ apple Ê Ú ÒÚapple ÒÚË Ì Óapple ÌË ÂÒÍËÏ Û ÒÚ ÓÏ ÁappleÂÌˡ, ÌÓ Û ÒÚ ÓÏ Ò ËÏ, ƒûıó Ì Ï, ÚÂÏ Û ÒÚ ÓÏ, Ì ÍÓÚÓappleÓ ÔappleËappleÓ Ú Í Â- apple ÂÚ...î [2]. 263

3 ÂÌÂˆË ÌÓ ÔÂapple È, ÍÚÓ ÒÛÏÂÎ ˇ ËÚ Ë ÓÚÓ apple ÁËÚ ÚËı Ó apple Á ı Ê- ÌÛ ÓÒÓ ÂÌÌÓÒÚ, ÔappleËappleÓ Û appleûòòíó Ó Ì ˆËÓÌ Î ÌÓ Ó ÒÓÁÌ Ìˡ ó Â Ó ÒÓÁÂappleˆ - ÚÂÎ ÌÓÒÚ. ÓÓ Â ÒÓÁÂappleˆ ÚÂÎ ÌÓÒÚ ÂÒÚ Ó ÓÁappleÂÌË ÓÍappleÛÊ Â Ó ÏËapple ÂÁ ÒˇÍÓ Ó ÍÚË ÌÓ Ó Ï ÚÂÎ ÒÚ Ì Ó. ƒîˇ appleûòòíó Ó ÒÓÁÌ Ìˡ, ÒÙÓappleÏËappleÓ- ÌÌÓ Ó ˆÂappleÍÓ, ÚÓ ËÏÂÎÓ Ì ÔappleÓÒÚÓ ÊÌÓÂ, ÔappleË̈ËÔË Î ÌÓ ÁÌ ÂÌËÂ, ÓÔapple ÂÎË Â ÓÚÌÓ ÂÌˡ appleûòòíó Ó Ì appleó Ò ÏËappleÓÏ, Ë ÓÒÔappleˡÚËÂ Â Ó Í Í ÒÓ- Âapple ÂÌÌÓÂ Ú ÓappleÂÌË ÓÊËÂ.»ÏÂÌÌÓ ÚËÏ ÓÚÎË ÂÚÒˇ ÔappleËappleÓ appleûòòíó Ó Ì ˆË- ÓÌ Î ÌÓ Ó ÒÓÁÌ Ìˡ ÓÚ apple ˆËÓÌ Î ÌÓ Ó ÒÓÁÌ Ìˡ  appleóôâèˆâ. œó ÚÓÏÛ Îˇ ÌËı Î Ì Ï ÒÚ ÌÓ ËÚÒˇ ÓÔappleÓÒ ü ü, ÚÓ ÂÒÚ ÙÓappleÏ. ÚÓ appleâïˇ, Í Í Îˇ appleûòòíó- Ó ıû ÓÊÌËÍ Ú ÍËÏ ÒÂÓÔapple ÂΡ ËÏ ÓÔappleÓÒÓÏ ÓÍ Á ÂÚÒˇ ÓÔappleÓÒ œ Œ Œ.»ÏÂÂÚÒˇ Ë Û ÌÂ Ò ÊÂÚÌ ˇ, ÒÓ ÚËÈÌ ˇ ÒÚÓappleÓÌ ÚÂÏ,  ÓÒÏ ÒÎÂ- ÌË appleâîë ËÓÁÌ Ï ÒÓÁÌ ÌËÂÏ, ÔappleÓ ÚÂÌË ÒÍ ÓÁ ÔappleËÁÏÛ ıappleëòúë ÌÒÍËı ˆÂÌÌÓÒ- ÚÂÈ. ÂÌÂˆË ÌÓ ó Ì ÓÚÍapple ÚÂÎ, ÔappleÓ ÓÎÊ ÚÂÎ ÚÓÈ Úapple ˈËË, ËÒÚÓappleË Â- ÒÍË ÒÎÓÊË ÂÈÒˇ Òapple ÁÛ ÓÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓÏ ÔappleÓÙÂÒÒËÓÌ Î ÌÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ Â. ÕÓ ÓÌ Î ËÏÔÛÎ Ò Í apple Á ËÚË ÚÓÈ Úapple ˈËË, Ó Ó ÚË Â ÔappleË̈ËÔË Î ÌÓ ÌÓ Ï ˇ ÎÂÌËÂÏ ó ÛıÓ ÌÓÈ ÒÓÁÂappleˆ ÚÂÎ ÌÓÒÚ. ÔÓÒΠÒÚ ËË ÏÌÓ Ë ıû ÓÊÌËÍË Ë, ÔappleÂÊ Â Ò Ó, ÔÂÈÁ ÊËÒÚ, Û ÛÚ Ô Ú Ú Òˇ ÔÓ ÌˇÚ Òˇ Ì ÚÛ ıû ÓÊÂÒÚ ÂÌ- ÌÛ ÒÓÚÛ, ÌÓ ÓÍ Á ÎÓÒ, ÚÓ ÚÓÎ ÍÓ Ó ÌÓ Ó Ï ÒÚÂappleÒÚ, Ê ÌÂÓ ÈÌÓ ˇappleÍÓ Ó, Ú Î ÌÚÎË Ó Ó, Ï ÎÓ. Œ ÂÌ ÊÌÓ, ÂÏ ÊË Ú ıû ÓÊÌËÍ, ÂÏ Ì ÔÓÎÌÂ- Ì Â Ó Û, Â Ó Ï ÒÎË, ÚÓ ÔappleÓÔÓ Â ÛÂÚ ÓÌ Ò ÓËÏ ËÒÍÛÒÒÚ ÓÏ. ÓÒÒˡ, Í Í ËÁ ÂÒÚÌÓ, Ó Ú ıû ÓÊÌËÍ ÏË apple ÁÌ ı Ì ˆËÓÌ Î ÌÓÒÚÂÈ. ÕÂ- ÍÓÚÓapple  ËÁ ÌËı ÔappleËÌËÏ ÎË œapple ÓÒÎ ËÂ Ë Ò ËÚ ÎË Ò ˇ appleûòòíëïë, appleû Ë ıapple - ÌËÎË ÂappleÌÓÒÚ Ò ÓÂÈ Ì ˆËË Ë Ò ÓÂÈ appleâîë ËË. ÕÓ Ò ÓÌË ÊËÎË appleûòòíóï ÏËappleÂ, ÓÁapple ÒÚ ÎË Ú Î ÌÚÓÏ Ò ÓËÏ Ì appleûòòíóè ÔÓ Â, Ì appleûòòíóè ÍÛÎ ÚÛappleÂ Ë ÔÓ- Ò ˇÚËÎË ÒÎÛÊÂÌË ËÒÍÛÒÒÚ Ò ÓÂÏÛ ŒÚ ÂÒÚ Û ó ÓÒÒËË.» ÛÊ Ì ÊÌÓ, ÚÓ, Ì ÔappleËÏÂapple, ü appleî apple ÎÎÓ Î ÌÂψ Ë Î ÚÂapple ÌËÌ. ÕÓ ÓÌ appleó ËÎÒˇ ÓÒÒËË, Ï Î Ë ÍÓÈ ÔÂappleÂÊËÎ ÓÈÌÛ 1812., ÔÓÁÊÂ, ÛÊÂ Û Ò Í ÂÏËË ıû ÓÊÂÒÚ, ÍÎ ÒÒ ì»òúóappleë ÂÒÍÓ Ó appleó ÊË ÓÔËÒËî, ÔÂ Ó Ë ÔÓÏÓ ÎË Ì ÚÓÎ ÍÓ apple Á- ËÚË Â Ó Ú Î ÌÚ, ÒÚ ÌÓ ÎÂÌË ÎË ÌÓÒÚË, ÌÓ Ë apple Á Ë ÎË Â Ó ËÒÚÓappleË ÂÒÍÓÂ Ï ÎÂÌËÂ. Ò ÚÓ ÒÔÛÒÚˇ Ó apple ÒÍappleÓÂÚÒˇ ÂÎËÍËÏ ÓÚÍappleÓ ÂÌËÂÏ Â Ó ÁÌ - ÏÂÌËÚÓÈ Í appleúëìâ ìœóòîâ ÌËÈ ÂÌ œóïôâëî. œóòíóî ÍÛ apple ÎÎÓ Û ËÎÒˇ ÍÎ ÒÒ ì»òúóappleë ÂÒÍÓ Ó appleó ÊË ÓÔËÒËî, Â Ì appleˇ Û Ò ÒÓ ÒÚ ÂÌÌÓ ËÒÚÓappleË Â- ÒÍÓÈ ÔappleÂÔÓ Î Ò Â Ë appleâîë ËÓÁÌ ˇ ÊË ÓÔËÒ, ÚÓ Ò ÒÚÛ ÂÌÚ ÚÓ Ó ÍÎ Ò- Ò Ó ˇÁ Ì ÎË ÁÌ Ú ˇÁ Í ıappleëòúë ÌÒÍÓÈ ÒËÏ ÓÎËÍË. Õ ÚÓÏ ˇÁ ÍÂ Ë Ú ÓappleËÚ ıû ÓÊÌËÍ ÒÚÓÎ ÊÌ È Í appleúëìâ Ó apple Á. ŒÌ Î ÂÚ appleûíë Ò ˇ ÂÌÌËÍ ÒÂ Ó Ôapple ÏÂÚ, ÌÓ Ó ÂÌ ÏÌÓ ÓÁÌ Ì ı Ρ Ó ÓÒÎÛÊÂÌˡ. Ì ËÌ ÂÚÒˇ ÓÌÓ ÒÂ Ò Í Ê ÂÌˡ Í Í ÒËÏ ÓÎ ˇÚÓ Ó ƒûı, Ó Â ËÌˇ Â Ó ÒÂı ÔappleËıÓÊ Ì ÓÍappleÛ Ò ˇ ÂÌÒÚ, ÍÓÚÓappleÓÂ Ò ÏÓ Â ÓÏÓ appleëòúóï. ÔÓÚËapple ó, ËÁ ÍÓÚÓappleÓÈ ÔappleËıÓÊ Ì ÔappleË ÚÒˇ.» ÏÓÏÂÌÚ ÔappleË ÒÚˡ Âapple ËÚÒˇ Ú ËÌÒÚ- Ó ˆÂappleÍÓ ÌÓÂ, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ Í Ê È ÛÊ ËÌ Ë Ë Û Î ÌÓ ÒÓ ËÌˇÂÚÒˇ Ò Ó ÓÏ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÛıÓ ÌÓ, ÌÓ Ë ÚÂÎÂÒÌÓ. appleâáûî Ú Ú Ò ÔappleËıÓÊ ÌÂ, ÔappleË ÒÚË ËÂ- Òˇ ËÁ Ó ÌÓÈ Ë, ÔÓ ÒÛÚË, ÒÚ ÌÓ ˇÚÒˇ apple Ú ˇÏË Ë Ò ÒÚapple ÏË Ó appleëòúâ. œappleë Ú ÍÓÏ ˇ ÎÂÌËË ÒËÏ ÓÎËÍË Í Ê Ó Ó Ôapple ÏÂÚ, ÓÚÓ apple ÌÌÓ Ó apple Î- ÎÓ Ï, Ì ËÌ ÂÚ apple ÒÍapple Ú Òˇ ÒÏ ÒÎ ÍappleÂÒÚ Ì appleû Ë Ò ˇ ÂÌÌËÍ, Ò Ë Â- ÚÂÎ ÒÚ Û Â Ó Ì ÚÓÎ ÍÓ Ó Â Ó ÔappleËÌ ÎÂÊÌÓÒÚË Í ıappleëòúë ÌÒÍÓÈ ÂappleÍ Ë. ÔÓÒÚÓÎ œ ÂÎ Ó ÓappleËÎ: ì Ï ÔappleÓÔÓ Â ÛÂÏ appleëòú apple ÒÔˇÚÓ Óî (1 üóapple., I, 23), ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ, ÁÓÈ ˇ Ì ÍappleÂÒÚ, ÂÁ appleâ Ì È ÓÒÔÓ ÁˇÎ Ò ÒÓ ÓÈ ÒÂ Ì Ë appleâıë Ë apple ÒÔˇÎ Ì ÍappleÂÒÚ ìôóıóú ÔÎÓÚË, ÔÓıÓÚ Ó ÂÈ Ë Óapple ÓÒÚ ÊËÚÂÈÒÍÛ î. ÂÏ Ò Ï Ï ÓÌ Ó ËÒÚËÎ, ËÒˆÂÎËÎ Ì Ò. œó ÂÏÛ ÍappleÂÒÚ appleëòúó Ë Ì Á Ú ËÒÚÓ ÌË- ÍÓÏ Ì Â Ó ÒÔ ÒÂÌˡ. Ó ËÌˇˇ Ó ËÌÓ ÎÛ Ó È ËÈ ÒÏ ÒÎ ÒËÏ ÓÎËÍË Ë ˆÂappleÍÓ Ì ı Ôapple ÏÂ- ÚÓ, Ë Ò ÏÓ Ó ÍappleÂÒÚ, apple ÎÎÓ ÔÂapple  Ì ÚÓÎ ÍÓ appleûòòíóï, ÌÓ Ë ÏËappleÓ ÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ Â ÒÓÁ Ú ÒÓ Ëapple ÚÂÎ Ì È Ó apple Á ÂappleÍ Ë appleëòúó ÓÈ. ÓΠÚÓ Ó, ËÏÂÌÌÓ apple ÎÎÓ Ò Ó Ï ÔÓÎÓÚÌ ÔappleÓ Â Ú Â Ì ÂÎ ÒÍÛ Ï ÒÎ Ó Ë Â ÒÔ ÒÂÌˡ. Á Óapple Ë ˇ ÒÚÓappleÓÌÛ Ò ˇ ÂÌÌËÍ appleûôôû  Û- Ëı, ÒÔ Ò ËıÒˇ Î ÂÈ Ì ÔÂapple ÓÏ ÔÎ ÌÂ, ıû ÓÊÌËÍ ÚÂÏ Ò Ï Ï ˇ ΡÂÚ Ò ÏÓÈ Ë Â ÒÔ ÒÂÌˡ Ì ÚÓÎ ÍÓ Â ÊËÁÌÂÌÌÛ, ÒÓ ÚËÈÌÛ ÒÛÚ, ÌÓ Ë apple Ò- Íapple ÂÚ Â ÛıÓ Ì È Ë Ê Ìapple ÒÚ ÂÌÌ È ÒÏ ÒÎ.»ÏÂÌÌÓ apple ÎÎÓ ì Ò ÓÈ ÊÂÒÚÓÍËÈ ÂÍî ÓÒÒÎ ËÚ À Ó ó ÂÎËÍÛ ÒÚËıË Î Ë, ÓÚÓ Û ÔappleËÌÂÒÚË Ò ˇ ÊÂappleÚ Û apple Ë ÒÔ ÒÂÌˡ ÓappleÓ Ëı Î ÂÈ: ÊÂ- ÌÛ Ë Ï ÎÂÌ ÍËı ÂÚÂÈ, ÌÂÏÓ ÌÓ Ó, Ó ÂÁÌÓÊÂÌÌÓ Ó ÓÚˆ,  ËÌÒÚ ÂÌÌÓ Ó Ò Ì, ÚÓÎ ÍÓ ÚÓ Ó appleâú ÌÌÛ ÊÂÌÛ Ë Ú..» Ò ÚÓ Û ÂÚ ÔÂapple Â Ë Ì ÚÓÎ ÍÓ appleûò- ÒÍÓÏ, ÌÓ Ë ÏËappleÓ ÓÏ ËÒÍÛÒÒÚ Â.» ÎÂÍÓ Ì ÒÎÛ ÈÌÓ Ì ÔappleË Ï ıû ÓÊÌËÍ 264

4 Í ÂÏËË ÔÓÒÎÂ Â Ó ÓÁ apple ÂÌˡ ÓÒÒË Â Ó ËÈ Ô Ó, Ï Úapple ËÒÚÓappleË ÂÒÍÓÈ ÊË ÓÔËÒË.. ÓappleÓ ÒÓ ÒÎÂÁ ÏË Ì Î Á ı Ë ÚappleÂÔÂÚÓÏ ÓÎÓÒ ÔappleÓ- ËÁÌÂÒ Ú: ì ÍËÒÚ Ó ı ÎË, ü appleî œ Î î [3]. ÕÓ Úapple ËˆËˇ Ì ÂÒÚ Ì ÚÓ Ó ÌÓÁÌ ÌÓÂ Ë Á ÒÚ ÂÂ. ü Í ˇ ÎÂÌË ÓÌ apple Á Ë ÂÚÒˇ Ó appleâïâìë Ë ÔappleÓÒÚapple ÌÒÚ Â. ÒÚÌÓÒÚË, Ì ˆËÓÌ Î Ì ˇ ÚÂÏ, ÔÓ ÌˇÚ ˇ XVIII. Ë ÓÒÏ ÒÎÂÌÌ ˇ Ò ıappleëòúë ÌÒÍËı ÔÓÁˈËÈ, ÔÓÒÎÂ Û ÂÏ ÓÍ Á Î Ò ÒÔÓÒÓ ÌÓÈ apple ÒÍapple Ú Á ÎÓÊÂÌÌ È ÌÂÈ ÔÓÚÂÌˆË Î: Â Ì ÂÎ ÒÍÛ ÎÛ ËÌÛ Ï ÒÎË, ÓÚÓ apple ÁËÚ Ó appleâïâìë apple ÌËˆÛ ÏÂÊ Û ÔappleÓ Î Ï Ë Û Û ËÏ, ÓÒÔÂÚ Î Ó ó ÚÛ Ì ËÔÂapple ÂÈ Û Á ÔÓ Â appleëòúó Û. à ÛÊÂ Ó ÓappleËÎË Ó ÚÓÏ, ÚÓ Ò Ò ÏÓ Ó Ì Î ËÒÚÓappleË ÂÒÍ ˇ ÊË ÓÔËÒ - Î ÒÓ ËÌÂÌ Ò appleâîë ËÓÁÌÓÈ Â ËÌÓÏ ÍÎ ÒÒ ì»òúóappleë ÂÒÍËÈ appleó ÊË ÓÔËÒËî.» Ì ÒÎÛ ÈÌÓ. Ï appleâîë ËÓÁÌ ˇ ÊË ÓÔËÒ Î ÓÒÔappleËÌˇÚ appleûòòíëïë ıû ÓÊ- ÌËÍ ÏË ÚÓÏ Ë Â, ÍÓÚÓappleÓÏ ÓÌ ÒÛ ÂÒÚ Ó Î appleóôâ  XVI ÂÍÂ.»ÏÂÌÌÓ ÚÓ Í Í appleâáûî Ú Ú ÛÏ ÌËÒÚË ÂÒÍÓ Ó ÏËappleÓ ÓÁÁappleÂÌˡ ˇ ÂÌÌÓ œë- Ò ÌË ÎÓ Ó ˇ ÎÂÌÓ ËÒÚÓappleË ÂÒÍËÏ ËÒÚÓ ÌËÍÓÏ.» ÂÒÎË apple Ì Â ıû ÓÊÌËÍË, Ó apple ˇÒ Í Ë ÎÂÈÒÍËÏ ÚÂÏ Ï, Ô Ú ÎËÒ ÒËÎÛ Ò ÓÂÈ ÍÛÎ ÚÛapple, Âapple, Î ÌÓ ó ÓˆÂappleÍÓ ÎÂÌÌÓÒÚË apple ÒÍapple Ú, ıóú Ë ÂÁÛÒÔ ÌÓ, ÓÊÂÒÚ ÂÌÌ È ÒÏ ÒÎ ËÁ apple ÌÌÓ Ó Ò ÊÂÚ, ÚÓ ÚÂÔÂapple ÒËÚÛ ˆËˇ ÏÂÌˇÂÚÒˇ. ÿëappleóíëè ÓÒÚÛÔ Í Ò ˇ ÂÌÌ Ï ÍÌË Ï ÔÓÁ ÓÎËÎ ıû ÓÊÌËÍÛ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ËÁ apple ÌÌ È ËÏ Ùapple - ÏÂÌÚ Ò ÓËı ˆÂΡı. ŒÌ Ì ÔÓÎÌˇÎ Â Ó Ò ÓËÏË ÒÓ ÒÚ ÂÌÌ ÏË Ë ÂˇÏË Ë Ôapple - ÒÚ ÎÂÌˡÏË, ÛÚ ÂappleÊ ˇ Ò ÓË ÏËappleÓ ÓÁÁappleÂÌ ÂÒÍË Á Ρ Ë ÛÒÚ ÌÓ ÍË. ÚÓ appleâïˇ Í Í Îˇ appleâîë ËÓÁÌÓ Ï ÒΡ Ëı appleûòòíëı ıû ÓÊÌËÍÓ, ÓÚÎË Ë ÓÚ Ëı  appleóôâèòíëı ÍÓÎÎÂ, Ò Íapple Î ÌÓÒÚ ÚÂÏ ÓÒÚ Î Ò Úapple ˈËÓÌÌÓ ÌÂÔappleÂ- ÎÓÊÌÓÈ Ë Ì Á ËÒÂÎ ÓÚ Ëı ËÌ Ë Ë Û Î ÌÓ Ó ÔÓÌËÏ Ìˡ ËÎË Ë ÂÌˡ. ÕÓ ÎË ÓÌË Í apple ÒÍapple ÚË Ú ÈÌÓÈ, ÓÊÂÒÚ ÂÌÌÓÈ, ÚÓ ÂÒÚ Ò Íapple Î ÌÓÈ ÒÛÚË Ò ÊÂÚ ÚÂÏ Ê ÔÛÚ Ï, ÚÓ Ë Â appleóôâèˆ. œâapple È, ÍÚÓ ÔÓÌˇÎ Ò ÌÂÒÓÒÚÓˇÚÂÎ ÌÓÒÚ ÚÓ Ó ÔÛÚË, Î. œ. ÀÓÒÂÌÍÓ.» ÓÎ Â Í appleâîë ËÓÁÌÓÈ ÊË ÓÔËÒË ÛÊ ÌÂ Ó - apple ÎÒˇ. ÂÏ Ì ÏÂÌ  ÔÓ ÚË 100 ÎÂÚ ıû ÓÊÌËÍË ÔappleÓ ÓÎÊ ÎË ÒÓÁ Ú Ò ÓË appleâîë ËÓÁÌ Â ÔÓÎÓÚÌ, ÓÔËapple ˇÒ Ì ÏËappleÒÍËÂ, ÁÂÏÌ Â Ï ÒÎË, Û ÒÚ, ÒÓÒÚÓˇÌˡ. ÚÛ Úapple ËˆË Á ÁÂÏÎÂÌˡ, Ó ÏËapple ÂÌˡ appleâîë ËÓÁÌÓÈ ÊË ÓÔËÒË ÔappleÂapple Î ÎÂÍÒ Ì apple» ÌÓ Ò ÓÂÈ ÁÌ ÏÂÌËÚÓÈ Í appleúëìóè ìfl ÎÂÌË appleëòú Ì appleó Ûî (1858). Û ÓÊÌËÍ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÌÂ Ô Ú ÎÒˇ Ú ÚÓÎÍÓ ÌË ҈ÂÌ»Ó ÌÌÓ Íapple ÂÌˡ, ÌÓ Ê Ì ÒÚ ËÎ ÔÂapple ÒÓ ÓÈ Ú ÍÓÈ Á Ë. ÎÂÒÚˇ ÂÂ, ÔappleË ÚÓÏ Ó ˇÁ ÚÂÎ ÌÓ ÁÌ ÌË ıappleëòúë ÌÒÍÓÈ ÒËÏ ÓÎËÍË ÔÓÁ ÓÎËÎÓ ıû ÓÊÌËÍÛ Ì ÔÓÎ- ÌËÚ ÔÓÎÓÚÌÓ appleâîë ËÓÁÌ ÏË Ï ÒΡÏË, Û ÒÚ ÏË, ÔÂappleÂÊË ÌˡÏË. œappleë ÌÂÒ- ÚË Ëı Í appleúëìû Í Í ÓÚÍappleÓ ÂÌËÂ Ò ÓÂÈ appleâîë ËÓÁÌÓÈ Û Ë. ÒÚ ÚÓÈ ÍÓÏÔÓÁˈËË Ó ËÌ ÔÂappleÒÓÌ Ê Î ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û ÎÛ ó ÒÚ appleâˆ, ÒÚÓˇ ËÈ ÔappleˇÏÓ Ó Â, ÂÎÓÈ Ì Â appleâììóè ÔÓ ˇÁÍÂ, ÍÓÚÓapple ˇ ÔÓ ÂÏÛ-ÚÓ - Ú Íapple ÒÌÓ ÓÚapple ÊÂÌËÂ Ó Â. ÍÒÔÓÁˈËË appleâú ˇÍÓ ÒÍÓÈ ÎÂappleÂË ÂÒÚ ÔÂapple- ÓÌ Î Ì È Ú, Â Ì ÒÚ appleˆâ Íapple ÒÌ ˇ ÔÓ ˇÁÍ. ÒÓ ÂÚ ÌËË Ò ÓÚapple ÊÂÌË- ÂÏ ÚÓ Ó ˇappleÍÓ ÁˇÚÓ Ó Íapple ÒÌÓ Ó ˆ ÂÚ Ó Â, ıû ÓÊÌËÍ ËÒÚÓ ÍÓÎÓappleËÒÚË ÂÒÍË Ûapple ÌÓ Â Ë ÂÚ Ôapple È ÌËÊÌËÈ Û ÓÎ,  ÍÚË ÌÓ ÔappleËÒÛÚÒÚ Û Ú Ú ÏÌÓ-ÍÓappleË - Ì È, Ú ÏÌÓ-Íapple ÒÌ È, Óapple Ó È ˆ ÂÚ. ÕÓ, ÒÓÁÌ ˇ ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚ ÍÓÏÔÓ- ÁˈËÓÌÌÓÈ ˇÒÌÓÒÚË,» ÌÓ ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ÔÂappleÂÔËÒ ÂÚ Íapple ÒÌÛ ÔÓ ˇÁÍÛ Ì ÂÎÛ, ÓÒÚ Îˇˇ Íapple ÒÌ Â apple Á Ó Ó Â ÌÂÚappleÓÌÛÚ ÏË. Ò Ó appleâïˇ ÚÓ Ó - ˇÒÌˇÎÓÒ Ó ÂÌ ÔappleÓÒÚÓ. ÓÚˇ ıû ÓÊÌËÍ apple ÓÚ Î Ì Í appleúëìóè ÔÓ ÚË 25 ÎÂÚ, ÌÓ ÔÓÏÂÌˇ Íapple ÒÌÛ ÔÓ ˇÁÍÛ Ì ÂÎÛ, ÔÂappleÂÔËÒ Ú ÓÚapple ÊÂÌËÂ Ó Â Ì ÛÒ- ÔÂÎ. ÏÛ ÂÚ ÂappleÚË ÂÍ Ì ı ÚËÎÓ? Î ÌÓÂ, ÓÒÚ ÎÒˇ ÂÁ ÓÚ ÂÚ ÓÔappleÓÒ: ÔÓ ÂÏÛ appleû ÓÁÌËÍÎ Ú Í ˇ ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚ? ŒÚ ÂÚ Ì Ó ËÒÍ Ú Ò ÏÓÈ Âapple ıû ÓÊÌËÍ, ÎÂÒÚˇ ÂÏ ÁÌ ÌËË ˇÁ Í ıappleëòúë ÌÒÍÓÈ ÒËÏ ÓÎËÍË, Â Í Ê- È ˆ ÂÚ ËÏÂÂÚ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÁÌ ÂÌËÈ. Œ ËÌ ËÁ ÒËÏ ÓÎÓ Íapple ÒÌÓ Ó ó ÒÚapple ÒÚ. ÒÚ appleâˆ, ÔÓÍ ˇ ËÈÒˇ, ÔappleËÌˇ ËÈ Íapple ÂÌÒÍÓ ÓÏÓ ÂÌËÂ, ÌÌ È ÏÓÏÂÌÚ ËÒÚ. œó ÚÓÏÛ ıû ÓÊÌËÍ Ë ÔË ÂÚ Á ÌÓ Ó Ì Â appleâììû ÔÓ ˇÁÍÛ ÂÎÓÈ Íapple ÒÍÓÈ Í Í ÒËÏ ÓÎÓÏ ÛıÓ ÌÓÈ ËÒÚÓÚ ÂÎÓ ÂÍ. Íapple ÒÌÓ ÓÚapple ÊÂÌËÂ Ó Â ÒÚ ÌÓ- ËÚÒˇ ÒËÏ ÓÎÓÏ ÚÓÈ Ìapple ÒÚ ÂÌÌÓÈ ÒÍ ÂappleÌ, ÍÓÚÓappleÛ ÒÏ Î Ò Ò ˇ ÂÎÓ ÂÍ ÍappleÂ- ÂÌÒÍËÏ ÓÏÓ ÂÌËÂÏ. ü Í Ë ËÏ, ÌÂ Ò ÊÂÚÌ ˇ, Ì ÒÓ ÚËÈÌ ˇ ÒÚÓappleÓÌ ËÌÚÂappleÂÒÛÂÚ ıû ÓÊÌËÍ. ŒÌ ÒÚapple Ë ÂÚ Ò ÓÈ ÒÒÓˆË ÚË Ì È appleˇ, Ì ÔÓÎÌÂÌÌ È ÓÚÍappleÓ ÂÌˡÏË, Ò ÓÂ- Ó appleó ËÒÔÓ Â Ò ÓÂÈ appleâîë ËÓÁÌÓÈ Û Ë. Í ÔÂapple  appleûòòíóï ËÒÍÛÒÒÚ Â Á Á Û Î ÒÓÍ ˇ ËÒÔÓ Â Î Ì ˇ ÌÓÚ.» ËÏÂÌÌÓ ÔÓÚÓÏÛ, ÚÓ ÓÌ Ì ÔappleÂÚÂÌ Ó Î Ì ËÌÚÂappleÔappleÂÚ ˆË Ë Ì ÓÔapple ÂÎˇÎ Ò 265

5 Â, ÓÌ Î Òapple ÁÛ Ê ÛÒÎ Ì Ë ÓÒÔappleËÌˇÚ ıû ÓÊÌËÍ ÏË, apple ÓÚ ËÏË Ò Ï ı apple ÁÌ ı Ê Ìapple ı. Ï ÚÓ Ó Ì ÔÓ ÓÁapple ˇ,» ÌÓ ÓÚÍapple Î ÌÓ Ó ˇ ÎÂÌË ó ËÒÔÓ Â Î - ÌÓÒÚ, ÒÓÁ Î, ÔÓ ÒÛÚË, ÌÓ Û Úapple ˈË, ÒÚ Û Ó ÌÓÈ ËÁ ÙÛÌ ÏÂÌÚ Î Ì ı ÓÔÓapple appleûòòíó Ó ËÒÍÛÒÒÚ ÚÓappleÓÈ ÔÓÎÓ ËÌ I ÂÍ. ÓappleÓ Ó ËÁ ÂÒÚÌÓ, Í Í Ì ËÌ Î.. œâappleó. Í ÍÓÈ ÍappleËÚËÍÓÈ ÓÌ, ˆ - ÚËÎÂÚÌËÈ ÏÓÎÓ ÓÈ ÂÎÓ ÂÍ, Á Û ÓÈ ÍÓÚÓappleÓ Ó ó ÌË Á Ρ Ó, ÌË ÔappleË̈ËÔÓ, ÌË ÚÂÏ ÓΠÒÎÓÊË Â ÓÒˇ ÏËappleÓ ÓÁÁappleÂÌˡ, Ó appleû Ë ÎÒˇ Ì ÂappleÍÓ ÔÓ ÂÈÒÚ ËÂÏ ÂˇÌËÈ ÍappleËÚË ÂÒÍÓ Ó appleâ ÎËÁÏ. «Ò Ó ÔappleÓ apple ÏÏÛ ìœappleóôó Â Ì ÒÂÎÂî ÓÌ Ê ÔÓÎÛ ËÎ ÁÓÎÓÚÛ ÏÂ Î Ë ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÒÚ ÓÏ Í ÂÏËË ÔÓÎÛ ËÎ Ôapple Ó Ì ÒÚ ÊËappleÓ ÍÛ Ó apple ̈ËË.»ÏÂÌÌÓ Á ÂÒ Ì ËÌ ËÈ ıû ÓÊ- ÌËÍ ÔÂappleÂÊËÎ Ò ÓÂ Ó appleó Í Ú appleòëò, Ìapple ÒÚ ÂÌÌÓ ÔappleÂÓ apple ÊÂÌËÂ. «ÂÒ, œ - appleëêâ, ˇÁ Í, ı apple ÍÚÂapple, Ìapple, Ó Ë, Úapple ˈËË, Ò Ï Ó apple Á ÊËÁÌË ó Ò Û- ÊÓÂ.»ÏÂÌÌÓ ÚÓ ÓÌ ÔappleËıÓ ËÚ Í ÌÓ ÓÏÛ ÓÔapple ÂÎÂÌË ÚÓ Ó Ó Ê Ìapple Í Í ìóúó apple ÊÂÌË ı apple ÍÚÂapple Ë Ìapple ÒÚ ÂÌÌÓ Ó Ó apple Á ÊËÁÌË Ì appleó î [4]. ŒÌ Ë apple ÌÌËı Ò ÓËı apple ÓÚ ı ÌËÍÓ Ì ΠÒÚÓappleÓÌÌËÏ Ì Î ÚÂÎÂÏ. ÕÓ ÚÂ- ÔÂapple, ÔÓ ÓÁ apple ÂÌËË ÓÒÒË Â Ó ËÌÚÂappleÂÒÛÂÚ Ì ÊËÚÂÈÒÍËÈ ÚÓ ËÁÏ, ÒÓ- ÒÚÓˇÌËÂ Û Ë ÂÎÓ ÂÍ, Â Ó Ò ÏÓÓ Û ÂÌËÂ, Â Ó ÔÓ Â ÂÌË  ÒÚ ÂÌÌ ı Ó - ÒÚÓˇÚÂÎ ÒÚ ı ÒÛ.» ÔÂapple  appleûòòíóï ËÒÍÛÒÒÚ Â appleóê ÂÚÒˇ Â Ó ÌÓ ÌÓ ÓÂ Í ÂÒÚ Ó ó ÒÓÒÚapple ÌËÂ.»ÏÂÌÌÓ ÓÌÓ Ò ÎËÊ ÂÚ ÂappleÓÂ Í appleúëì œâappleó ÒÓ ÁappleËÚÂÎÂÏ, Á ˇ Û Â ÒÓ Û ÒÚ ËÂ, ÒÓÔÂappleÂÊË ÌËÂ, ÒÓÒÚapple ÌËÂ. Õ Ë- Ì ÂÚ ÏÂÌˇÚ Òˇ Ë Ò ÏÓ ËÒÍÛÒÒÚ Ó, ÒÚ ÌÓ ˇÒ ÓΠÂÎÓ Â Ì Ï, ÊËÁÌÂÌÌÓ- Ôapple Ë Ï, ÂÁ ÚÓÈ ÒÓˆË Î ÌÓÈ ÓÒÚappleÓÚ Ë Ì Ôapple ÎÂÌÌÓÒÚË, Í ÍÓÚÓappleÓÈ Ò appleâïˇ ÔappleËÁ Î.. Ú ÒÓ. Í appleúëì ı œâappleó Ë ÓappleÂ, Ë ÒÚapple ÌËÂ, Ë - Ê Úapple  ˡ ÔÓ Ì ıû ÓÊÌËÍÓÏ ÂÁ ÍappleËÍ, ÒÎ Á Ë apple ÌËÈ. Õ ÔappleÓÚË, Â Ó ÂappleÓË ÒÚapple Ú ÚËıÓ, Ì appleóïíó. ÏËappleÂÌÌÓ. ÙÓappleÏÛÎËappleÓ ÌÌÓ  œ appleëêâ ÌÓ Ó ÓÔapple ÂÎÂÌË ÚÓ Ó Ó Ê Ìapple Í Í ìóúó apple ÊÂÌË ı apple ÍÚÂapple Ë Ìapple ÒÚ ÂÌÌÓ Ó Ó apple Á ÊËÁÌË Ì appleó î ÓÔÎÓÚËÎÓÒ Ôapple ÍÚË ÂÒÍË Ó ÒÂı ÔappleÓËÁ  ÂÌˡı Ï ÒÚÂapple, Ì ËÌ ˇ Ò Ò ÏÓÈ ÔÂapple ÓÈ Í appleúë- Ì, ÒÓÁ ÌÌÓÈ ËÏ Ó ÓÁ apple ÂÌˡ ÓÒÒË.» ÔÓÚÓÏÛ ÌÂ Û Ë ËÚÂÎ ÌÓ, ÚÓ ËÏÂÌÌÓ œâappleó ˇ ÎˇÂÚÒˇ ÚÓappleÓÏ ÔÒËıÓÎÓ Ë ÂÒÍÓ Ó ÔÓappleÚappleÂÚ.» Ê ÔÓ ÌËÏÂÚ ÚÓÚ Ê Ìapple Ì Ò Û ÒÚÛÔÂÌ, ÒÚ ÒÓÁ ÚÂÎÂÏ ÛıÓ ÌÓ Ó ÔÓappleÚappleÂÚ, ÍÓÚÓappleÓÏ ÔÓÎÛ ËÚ Ò Ó ÓÚÓ apple ÊÂÌË ÛıÓ Ì ˇ ÒÛ ÌÓÒÚ ÂÎÓ ÂÍ, ÚÓ, ÔÓ ÒÎÓ Ï ƒó- ÒÚÓ ÒÍÓ Ó, Ë ÓÔapple ÂΡÂÚ ì Î ÌÛ Ë Â Â Ó Îˈ î. ÕÓ ÓÂ Í ÂÒÚ Ó, Ó Ó ÚË Â œâappleó Ï appleûòòíóâ ËÒÍÛÒÒÚ Ó, Ú ÍÊ ÔÓÎÛ ËÚ Ò Ó ËappleÓÍÓ apple ÒÔappleÓÒÚapple ÌÂÌËÂ. ŒÒÓ ÂÌÌÓ Í appleúëì ı Ó ÔappleËappleÓ Â.»ÏÂÌÌÓ ÒÓ- ÒÚÓˇÌËÂ Û Ë, Ì ÚÓÎ ÍÓ Ë Ê Ì ÒÚÓÎ ÍÓ Ô ÚÎÂÌË ÓÚ Û Ë ÂÌÌÓ Ó Û- ÂÚ ÓÔapple ÂÎˇÚ Ó apple ÁÌ È ÒÚappleÓÈ ÚËı Í appleúëì.» ıóúˇ ÚÓ Ìˇˇ ÍappleËÚËÍ Â ÔappleÓ ÓÎÊËÚ Ò ËappleÓÌËÂÈ Ó ÓappleËÚ Ó ÔÂÈÁ ÊÂ Í Í Ó ÂÍÓapple ˆËË, Ó ÙÓÌÂ Ë Ú.., ÚÂÏ Ì ÏÂÌ ̠ÒÚappleÂÏÎÂÌËÂ Í Ò ÏÓ apple ÊÂÌË, Ì ÛÚ ÂappleÊ ÂÌËÂ Ò ÓËı Ë Â ÎÓ, Û Â Ì È Ì ÒÚappleÓÈ, ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Û Ë, ÔÓÚˇÌÛ ÂÈÒˇ Í ıapple ÏÛ, Û ÛÚ ÓÔapple Â- ÎˇÚ ÛıÓ ÌÛ ÔÓÎÌÓÚÛ ÔÂÈÁ ÊÌÓ Ó Ó apple Á. ìδë ÓÔËÒ ÂÒÚ ÌÂÏ ˇ, ó ÔËÒ Î ÿë ÍËÌ, ó ÌÓ ÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ú ÔÎ ˇ, ÊË ˇ ÂÒÂ Û Ë Ò ÔappleËappleÓ ÓÈ Ë Ó ÓÏî [5].»ÏÂÌÌÓ Ú ÍË ÔappleÓËÁ  ÂÌˡ Ò apple ÎË Ò Ó ÌÂÓˆÂÌËÏÛ appleóî ÙÓappleÏËappleÓ- ÌËË ÔÂÈÁ Ê Í Í Ò ÏÓˆÂÌÌÓ Ó, Ò ÏÓ ÓÒÚ ÚÓ ÌÓ Ó Ê Ìapple. Î ÌÂÈ ÂÏ Â Û ËÂ Ï ÒÚÂapple : ÛappleËÍÓ, Ò̈Ó, ÿë ÍËÌ, ÕÂÒÚÂappleÓ Ë apple., ÓÔËapple ˇÒ Ì ÁÓ È ı apple ÍÚÂapple ÒÎÓÊË ËıÒˇ Úapple ˈËÈ, apple Á Ë ÎË Ëı, ÌÂÒÏÓÚappleˇ Ì Ì ÒÚÛÔ ËÂ ÚˇÊ Î Â appleâïâì, ÍÓ ÂappleÍÓ ÒÎÓ ÏË Ò. ÂÓ- Ù Ì «Ú ÓappleÌËÍ Ôapple ÛÔappleÂÊ Î : ì...ï Ì ÔÛÚË Í appleâ ÓÎ ˆËËî [6] ÛappleËÍÓ ÒÓÁ Ú Ò Ó ÔÓÒΠÌ ÍappleÛÔÌÓ ÔappleÓËÁ  ÂÌË ìœóòâ- ÂÌË ˆ appleâ ÌÓÈ ÊÂÌÒÍÓ Ó ÏÓÌ ÒÚ appleˇî. «Ì ÌËÏ, ÔÓ ÚË ÒÍ ÁÓ Ì Ï Ò ÊÂ- ÚÓÏ, ËÁÎÓÊÂÌÌ Ï Ì ˇÁ Í ıappleëòúë ÌÒÍÓÈ ÒËÏ ÓÎËÍË, ÓÁÌËÍ ÂÚ Ó apple Á Í appleúë- Ì -ÔappleÓappleÓ ÂÒÚ, Í appleúëì - Á  Ìˡ.» Ò ÊÂ, ÔappleÓÚË ÓÒÚÓˇ ÚËÏ ÒÏÛÚÌ Ï appleâïâì Ï, ıû ÓÊÌËÍË ÔappleÓ ÓÎÊ ÎË ÒÓıapple ÌˇÚ ÒÚÂappleÊÌÂ Û ó ÛıÓ ÌÓ-Ìapple ÒÚ ÂÌÌÛ ÓÒÌÓ Û appleûòòíó Ó ËÒÍÛÒÒÚ Í Í Â Ó ÔappleÓ apple ÏÏÌÛ ÛÒÚ ÌÓ ÍÛ, Á Ë ˇ Â Ó ÓÚ ì ÛıÓ ÌÓ Ó ÂÍ ÂÌÚÒÚ î [7]. ÒÍapple ÂÚÒˇ ÒÓ Âapple ÂÌÌÓ ËÌ ˇ ËÒÚÓappleˡ Úapple ˈËË appleûòòíóï ËÒÍÛÒÒÚ Â. ÚÓ ÔappleÓÔÓ Â ıappleëòúë ÌÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ÚÓ Ë ÓÔapple ÂΡÂÚ ÛıÓ ÌÓ-Ìapple ÒÚ ÂÌÌÛ ÓÒÌÓ Û ÓÚ ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ËÒÍÛÒÒÚ. ÕË Â Ó appleû Ó Ó ÒÓÁÌ ÌËÂ, ÒÙÓappleÏËappleÓ ÌÌÓ ÂappleÍÓ, appleâîë ËÓÁÌ ˇ Û Ì appleó, ÓÒÔappleËÌËÏ Â Ó ÏËapple Í Í ÒÓ Âapple ÂÌ- ÌÓÂ Ú ÓappleÂÌË ÓÊËÂ, ÒÓÁ Ú Ì ÏÓ Î.» Ì ÒÎÛ ÈÌÓ ÔÂapple ı appleˇ ı ÓÍ Á - ÎËÒ ıû ÓÊÌËÍË, ÍÓÚÓapple  ÌÂÒÎË Ò  ƒûı Âapple, À Ë, Ì ÔÓÎÌˇÎË Ò ÓË 266

6 ÔappleÓËÁ  ÂÌˡ ÔappleÓÔÓ Â ÛıÓ Ì ı Ó appleó ÂÚÂÎÂÈ Ë Ò ËÚ ÎË, Í Í ÔËÒ Î.. œâappleó, ÚÓ ìò ÒÚ Â ËÏÂÂÚ Â ËÌÒÚ ÂÌÌ È Î Á Ì Ï ÍÛ ÍÂ, ÍÓÚÓapple È ÔÓ- ÒÚÓˇÌÌÓ ÛÒÚappleÂÏÎ Ì Õ Ó,  ÊË Ú Ó î [8]. œ»ã Õ»fl 1. ÂÌÂˆË ÌÓ.. Ú Ú Ë. œëò Ï. Ó appleâïâììëíë Ó ıû ÓÊÌËÍÂ. Ã., ÂÌÂˆË ÌÓ.. ÔËÒ Ï ı ıû ÓÊÌËÍ Ë ÓÒÔÓÏËÌ Ìˡı ÒÓ appleâïâììëíó. Ã.-À., ÃÓÍappleˈÍËÈ.Õ. ÓÒÔÓÏËÌ Ìˡ Ó ü. œ. apple ÎÎÓ Â. ìœúâ ÂÒÚ ÂÌÌ Â Á ÔËÒ- ÍËî, 1855, π À Â Ó Ì Ú Â ü.«ôëòíë ÓÚ ÂÎ ÌËÍ. Ã., » Ì» ÌÓ Ë ÿë ÍËÌ. œâappleâôëòí. ƒìâ ÌËÍ. Ó appleâïâììëíë Ó ıû ÓÊ- ÌËÍ / ÓÒÚ., ÒÚÛÔ. ÒÚ. Ë ÔappleËÏÂ.». Õ. ÿû ÎÓ ÓÈ / À., Ú ÒÓ.. Ú Ú Ë Ë Á ÏÂÚÍË, ÔÛ ÎËÍÓ ËÂÒˇ ÁÂÚ ı Ë ÌÂ Ó Â Ë ÍÌËÊÌ Â ËÁ Ìˡ / Í. ıû ÓÊÂÒÚ. Õ Û.-ËÒÒÎÂ. ËÌ-Ú ÚÂÓappleËË Ë ËÒ- ÚÓappleËË ËÁÓ apple ÁËÚ. ËÒÍÛÒÒÚ.. 2. Ã., Ò̈Ó, ÂÎËÍËÈ appleûòòíëè ıû ÓÊÌËÍ, Â Ó ÊËÁÌ Ë ÂˇÚÂÎ ÌÓÒÚ. œ, œâappleó.. ÕÓ Ó Ó Ìˇˇ ΠÂÌ Ó Ò ÒÚ Â. ì Û ÓÊÂÒÚ ÂÌÌ È ÊÛappleÌ Îî, 1882, π

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия)

Географическое краеведение. Саратовская область. 6 класс (фрагмент пособия) ß2. ÂÓ apple ÙË ÂÒÍÓ ÔÓÎÓÊÂÌË apple ÚÓ ÒÍ ˇ Ó Î ÒÚ Ó apple ÁÓ Ì 1934., Ó ÚÓ- Ó ÔÂappleËÓ Ó Î ÒÚ Ì Á Î Ò Íapple ÂÏ,  ÒÓÒÚ ıó- ËÎ ÕÂÏÂˆÍ ˇ ÚÓÌÓÏÌ ˇ (Ò ÏÓÛÔapple ΡÂÏ ˇ) appleâò- ÔÛ ÎËÍ. Ì ÒÚÓˇ  appleâïˇ

Chi tiết hơn

camozzi_....._3.qxd

camozzi_....._3.qxd Быстроразъемные соединения с самозапиранием. ìòîó Ì È ÔappleÓıÓ ø 5 Ë ÏÏ. èî ÒÚËÍÓ Â ÚappleÛ ÍË 6/4, 8/6, 10/8. êâáëìó Â Î Ì Ë 6x14, 8x1, 10x19, 13x23. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2. ë ÏÓÁ

Chi tiết hơn

Puran Sikh Updated

Puran Sikh Updated Í»appleÈ «º «Â «È øâ «ÿ Ó È ÁπappleÒæÌ Á Ú È ÒÀ apple ( πúàâ) ø ëapple :- apple«øáapple «ÿ Ï«Ò Chief Editor: Media Advisor of: www.gurbanifm.com e-mail : hsbasiala25@gmail.com, hsbasiala25@yahoo.com

Chi tiết hơn

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô

àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibelt KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ íëô 1 íëô 2 íëô 3 íëô 4 íëô 5 íëô 6 íëô 7 íëô 8 íëô 9 íëô 10 íëô 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô àòôóîìâìë ÍÎËÌÓ ı ÍË Ó optibet KS Î ÌÒË Ó Í, Ì ˆÂÌÍ Á ÒÚÓ ÍÛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 å ÓÒÚ Î ÂÏ Á ÒÓ ÓÈ Ô Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌË ÌÌ È ÒÓ ÚËÏÂÌÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÚÂıÌË ÂÒÍËÏË ËÌÌÓ ˆË ÏË. Å Î ÌÒË Ó Œ ñâì Ô ÂÈÒÍÛ

Chi tiết hơn

Natan_Book.pdf

Natan_Book.pdf ÌÈ È ÌÈ Â Â Â Ì Ï ÂÂÓ ÌÚ ÂÈÈÁ ÍÏ Ó ÂÓ Ó Âapple Ó Á ÏÎ Æ ÎÂÓ Â ÂÂÓ Ê Â ÓÏ Í ÌÈÈÁ Ï ÚÓÓ ÈÚ Ë ÏÁ Â ÂÂÓ ÆÆÌÈÚÂ Ú Â Â ÁÓ Úˆ ÔÈ È Ó ÏÂ È Ù Û Ï ÔÈ ÚappleÓapple È Ï ÈÙÂÒ ÚÙÂ Â ÂÂÓ ÔÈ Ï ÂappleÏ Æ ÈÏÚ ËÈÏ Á Æ È

Chi tiết hơn

505 Block 3 Unit 9 (Final).pmd

505  Block 3 Unit 9  (Final).pmd Œ ±È - 9 EVS1 ø fl Ú1 ±Ú øú1+ ÛÌ [ ± fl Ú] ±ÔøÚ 9.0 ±1yøÌ 9.1 ø fl Úœ Î ÀV 9.2 EVS1 ø fl Ú-ø é Ì1 ø ı ıd1 Ó ±Ú ø ıàù Ì øfl apple À1 Ê øî ˇÓ 9.3  ±S- ±Sœ1 ø fl Úœ «Ó ±1 ±Ú øú1+ ÛÌ øfl õ À ±Ê Úœ 9.3.1

Chi tiết hơn

untitled

untitled SDS èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ, Ë äóìòúappleûíˆëfl èó appleûêì  ÎÂÍÚappleÓÌ ÒÓÒ Îfl ÎÛ ÓÍËı ÒÍ ÊËÌ Ë ÏÂÚappleÓÏ ( ), ( ) Ë ( ). ê Ó Ë ÍÓÎÂÒ : èóîûóòâ  ê ÒÚappleÛ :

Chi tiết hơn

part_7.qxp

part_7.qxp Быстроразъемные соединения для пластиковых трубок Sprint. èó ÚappleÛ ÍÛ Ò ÌÂ ÌËÏ Ë ÏÂÚappleÓÏ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ÏÏ. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. Å ÒÚappleÓapple

Chi tiết hơn

untitled

untitled ˆ Ë 8 o Δ Ù Í È 74 ı l Û 1 Δ ÍÈ ÙÂ appleôù :. ÌÂ ÂÚÔappleÏ ÓÔ,. ÌÂ appleïô Ô, Á. ÌÂ ÙÚ ÓÔ; 2 ÔÈÔ ÌÂÙ ÊÔÚÈÎfi Ì ÛÔ ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ ÙÂ appleèô appleôï ; ΔÈ ÛÔ Ú ÛÂÈ appleèô appleôï ; 4 fiûô Î ÓÂÈ Ó ÂÈÛÈÙ

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 1 1 01-MARGARITA 28-07-06 08:37 ÂÏ 2 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì..

Chi tiết hơn

selides ¡ ¢ taxi

selides ¡  ¢ taxi selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 1 ÌÈÏ ÛÔ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ ã Î È ã ËÌÔÙÈÎÔ Ô fióôì ÌÔ : fiûˆó ÚÔÓÒÓ Â Ì È: Â appleôè Ù ÍË appleëá Óˆ: Â appleôèô Û ÔÏÂ Ô appleëá Óˆ: Ô Ì Óˆ: selides taxi 1-08-04 20:32 ÂÏ 3 ª ÚÔ

Chi tiết hơn

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ

18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ 18. ŒÓ È Ï Ô appleô Û ٠ÍÈ Â ÂÈ ÕÛÎËÛË 4 O Ô Î Ú ÎÂ Ó Ó ÙÔ ÚÈÛÙÈÎfi Ô ËÁfi ÁÈ ÙË ÌÔıÚ ÎË Î È ÎÚ ÙËÛ ÌÂÚÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Û ÚÙ ÎÈ. ŸÌˆ Ù ÚÙ ÎÈ Ó Î Ù ÙËÎ Ó. ÏÂÙÂ Ó ˆÚÈÛ٠٠۠ÔÌ Â Î È Ó ÙÔÓ ÔËı ÛÂÙÂ Ó ÊÙÈ

Chi tiết hơn

listini_ing_ted_rus_

listini_ing_ted_rus_ m5 marco costanzi mario nanni 1996 indoor spotlight made of white or grey painted metal. In brick walls it can be installed flush. In plasterboard it is installed with the special ring and completely recessed

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 =

EøMETPIA Y EI B 1. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ 2 = µ µ Û Ó µ 2 = (3Ï) 2 + (4Ï) 2-2 3Ï 4Ï Û Ó30 µ 2 = 9Ï 2 +16Ï 2-2 3Ï 4Ï 3 2 E H ñ µ 2 = øtpi Y I. ) ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÓËÌÈÙfiÓˆÓ Ô ÌÂ: µ µ µ Û Ó µ (Ï) (Ï) Ï ÏÛ Ó0 µ 9Ï 6Ï Ï Ï µ 5Ï Ï µ Ï 5 ) ( µ) µ ËÌ Ï Ï Ï Ï Ï 0 Ô ( Á) ( µ) ( µ) µ 6Ï 6 5 Ï µ Ï 5 5 ) º ÚÓˆ ÙÔ Ô µ Î È ÛÙˆ ÙÔ ÔÚıfiÎÂÓÙÚÔ. Ô Â Ó È

Chi tiết hơn

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma

Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Ma Ποιος είναι; 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for study at home! Hello Students and Parents, This packet includes the 1st Chapter from Margarita 3 - Student s Book for use at home as the original

Chi tiết hơn

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 1 ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Ú ÙË È ÁˆÁÈÎfi ΔÌ Ì.. ÚÁ ÛÙ ÚÈÔ È appleôïèùèûìèîòó Î È ªÂÙ Ó ÛÙ ÙÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (. π.ª.ª.)

Chi tiết hơn

camozzi_÷àñòü_3.qxd

camozzi_÷àñòü_3.qxd Соединения с накидной гайкой для пластиковых трубок. íappleû ÍË: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5. èappleëòóâ ËÌÂÌËÂ: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2; R1/8, R1/4, R3/8, R1/2. ëóâ ËÌÂÌËfl

Chi tiết hơn

devireg 13x BG

devireg 13x BG àìòú Û͈Ëfl Á ÏÓÌÚ Ê devireg 130, 131 Ë 132 ë Ê ÌËÂ: 1. è ËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÙÛÌ͈ËË 2. àìòú Û͈ËË Á ÏÓÌÚ Ê a. åóìú Ê Ì ÒÂÌÁÓ Ì devireg 130 Ë 132. b. åflòúó Á ÏÓÌÚ Ê Ì devireg 130, 131 Ë 132. c. ëıâïë Ì Ò Á ÌÂ

Chi tiết hơn

RAX Alon knasim web.FH9

RAX Alon knasim web.FH9 הדור הבא È apple  ÏÓ Á ÎÂ Ú ÏÓ Á Ò apple Ï Ï appleè ÎÂ Ú ÂÏÚÈÈ Â È apple ÈËÓ appleù ȈÓÂË  ÎÈÓ Â ÂÎ ÚÓ  ÂÂÈ ÂÎ ÚÓ ÈË apple ÌÈÒappleÎ ÈappleΠÎÂ Ú Èapple ± Ô È ± ÈappleÂÈ ÌÈapple Ó ÌÈÓÊÂÈ www.rax.co.il

Chi tiết hơn

untitled

untitled åëapple ADSL êâ ÂÌËfl ÔÓ ÏÂ Ë Îfl ADSL...Ï ÍÒËÏ Î Ì È Ë Ô ÁÓÌ, ıóappleó  ÓÚÌÓ ÂÌË ÒË Ì Î- ÛÏ, Í ÂÒÚ ÂÌÌ Â ÛıÔappleÓ Ó Ì Â ÏÂ Ì Â ÎËÌËË... ADSL ñâìúapple Î Ì È ÓÙËÒ (ATC) ëôâˆë Î Ì Â ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË B ÒÓÍ

Chi tiết hơn

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St

Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to St Student/Registration Number Centre Number 2003 PUBLIC EXAMINATION Serbian Continuers Level Section 3: Writing in Serbian (15 marks) Instructions to Students 1. Allow about 45 minutes for Section 3. 2.

Chi tiết hơn

devanaayakapanchaashat.dvi

devanaayakapanchaashat.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М.

Тесты по геометрии 10 класс. Часть 1 (фрагмент) - Сугоняев И.М. Òåñò ¹3 Âàðèàíò 1 ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÏÐßÌÛÅ Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ 1 Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå. 1. Äâå ïðÿ ìûå â ïðî ñòðà íñòâå íà çû âà þò ñÿ ïà ðàë ëåëü íû - ìè, åñëè îíè ëå æàò â îä íîé ïëîñ êîñ òè è íå ïå ðå ñå êà

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь

èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 VBS-Система шин Система шин штырь èappleâëïû ÂÒÚ á ËÚ ˆÂÔË A á ËÚ Î ÂÈ ÓÚ ÔÓapple ÊÂÌËfl ÚÓÍÓÏ B ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÛÒÚappleÓÈÒÚ C.2.3.4.5.6.7 VBS-Система шин Система шин штырькового типа (PIN) в изоляции Система шин вилочного типа (FORK)

Chi tiết hơn

raaghavayaadaviiyam.dvi

raaghavayaadaviiyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë Á ÚáÌ ÜÚ Ö Ï ØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad

Chi tiết hơn

saranaagatigadyam.dvi

saranaagatigadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

01a16 RU2015:01a16_ ING

01a16 RU2015:01a16_ ING äóìòúappleûíˆëfl ë ÏÓ Ò Ò Ë ÏÓÌÓ ÎÓ Ì Â ˆÂÌÚappleÓ ÂÊÌ Â Ì ÒÓÒ ÒÓ ÒÚappleÓÂÌÌ Ï ÊÂÍÚÓappleÓÏ. : Версия с корпусом насоса и соединительной частью из чугуна. B-: Версия с корпусом насоса и соединительной

Chi tiết hơn

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó

ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô Ó ÈËÓ Ó ÔÈÚ ÏÂÈË È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ ÈÏÈ ÏÂÈËÓ Ó Â Ú È ÒappleÈÂÏ ÏÏÎÓ Ô ÌÎÁ appleè Ú Â appleïè Â Ô Â Â ÈÎ appleúë ÂÙ Ó Á ˆÈÎ Ï Î ÆÌÈ ËÓ Î ÒÂÚ È ÈÎ Ó Ê Ô ÓÂ Ï ÚÈ ÂÎ Â Ï Ò ÂÚˆÓ Â È Ó Â ÈÙ Ï Ò appleâèó Â È Â

Chi tiết hơn

Зеленый чай противостоит старению

Зеленый чай противостоит старению Ӏ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ ПРОТИВОСТОИТ СТАРЕНИЮ í ÂÓappleËfl Ó Á ËÏÓÒ fláë Ò Ó Ó Ì ı apple ËÍ ÎÓ Ë ÔappleÓˆÂÒ- Ò ÒÚ appleâìëfl, ÔÂapple ÓÌ Î ÌÓ Ôapple ÒÚ ÎÂÌÌ fl ÓÍÚÓappleÓÏ êâ ÂÍÍÓÈ ÉÂapple Ï Ì Ë ÔÓÒΠÒÚ ËË Óapple

Chi tiết hơn

Agricultural 5_1.pdf

Agricultural 5_1.pdf ÌÍ Ã ª ø ± ª À ø ªÆ Æø ª ±Æµ ƪ ª ± ÆÆ ø ªº ø Æ Æª ø ßÊ ª ø ª ± ª ±Æ Û ø Æ º Æ Ô ŸÚ Ú fiø ø Ù ÕÚ ø Ø ø ªÙ Ú Ÿø ªÆø Ù ÕÚ ±Æ ø Ù Ú Œø ø º Ú ø ˆ flæ Æø à ª ±æ ª ª ± ª ø ªÆ ± ª ø ø ª ª ø øæ ß ± ÆÆ ø ªº ø Æ

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº Ë Á¹Ö ÙÚÁÖ Ñ µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

1Fatihah_Assamese.pdf

1Fatihah_Assamese.pdf ± Ù ±øó ± ƒ Surah 1: Al-Fatihah 1 1 Û±1±  1± - 1 Ú± ı± Î apple ±øè fl ± [ ± Ù ±øó ± ƒ ]! ±Ó ªÓ œì«ûø1ø øó  1± Ù ±øó ± ı± Î apple ±øè fl ±1 Z±1± ± -fl 1 ±Ú1 apple ª±1 fl ø fl 1± À º ±1 ìı±à1 ı±à1 ÛøÏ

Chi tiết hơn

Jahresberichte SC Buchs.pdf

Jahresberichte SC Buchs.pdf Œª ªÆ ªæ ª ÛŒª Æ ª Ó ËÒÓ Á ÓÚ ªÆ ø ± ø ª ª º µ ƪ ª úõ ø ± fiª Æø ª ç ŒÕÙ ª ªÆ ª ºª ± Ó ÚıÓÔÚÔÓÚÓ Ë ª ªÆ Ÿ ø ÔÁÁÈ Ô ÌÏ ø ª ªÆ ª ß ÔÁÁÎ Ì ÌË ø flæ ªÛfl ÛŒª ª Õ Ù ªÆæªÆ ± Ó ÚÔÓÚÓ Ë Õø µ ø Œ± ÆªÆ ÔÁÁÎ ª ª

Chi tiết hơn

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels

France ate Jarmany wich Kisaan Swaal - Engels ÌȪ Á Ùª Á Ó Á»appleØ, «æ Ø! appleà «apple Ò appleª  appleóè «Úæ «È Ú Ò Ù Á Ì Â «øÿ Ô Á apple Íà ÙÈ, «Ë (Í Ï «ÚÌ, apple πò Î π ÙÈ, Ò È») Í«Ò Ú apple ó AIGH «À ÙÈ ó ÂøÏapple B@AA Ò Úapple ó apple ÓÏ Ï»

Chi tiết hơn

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав

èappleâëïû ÂÒÚ A.3 A.4 A.6 A.8 A.10 A.12 A.14 A.16 A.18 A.20 A.22 A.24 A.28 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MCB) Технические данные ав èappleâëïû ÂÒÚ....8.....8....8 Таблица выбора автоматических минивыключателей (MB) Технические данные автоматических минивыключателей (MB) Ток КЗ для автоматических минивыключателей (MB) Миниатюрные автоматы

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

raghuviiragadyam.dvi

raghuviiragadyam.dvi Ö À Ö ÑØ Ò ÑÒØÑ Ý ÒÑ À Ö ÑÒ Ú ºÒÌÝÊ À ÅÚØÅ Ê ý Ú ÒغÝÊÚÝ Ê Ñ º Å º ² ºÅ ý ý ý ý Ö ÑÚ ÚÚÑ ý ý ( Ö ÙÚ Ñ ) This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ö º ÑÒÙ Ñ Ò His Holiness

Chi tiết hơn

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size

AMRITVANI PUNJABI ff-pdf size «ÓÃÂÚ («Ú «) apple È apple ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ Ó apple Íà ٠ÙÃ Ú Ó «Â ÈßÁ ËappleÓ appleê appleº 8 -«appleø appleø, Ò ÍÂ È apple-4, ÈÚƒ «ÁºÒ 110024 website-shreeramsharnam.org E-mail : shreeramsharnam@hotmail.com

Chi tiết hơn

net.dvi

net.dvi ¾ Ô ØÖ ½ ØØÖ ÙØ ÓÒ ³ÙÒ Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÔÖ ÚÓ Ö Ø Ø Ö ÙÒ ÖØ Ö Ù ÓÒ Ø Ô ÓÒ Ø Ù ØØÖ Ù Ö ÙÒ Ö º Á ³Ø ³ÙÒ Ö ÁÈ Ò ³ÁÒØ ÖÒ Ø Ø ÔÓÙÖ ÔÖ ÕÙ ØÓÙ Ö ÙÜ ØÙ º ÆÓÙ ÚÓÒ ÚÙ Ù Ô ØÖ ½ ÓÑÑ ÒØ Ô ÓØ Ô Ö ÔÖ ÕÙ ÓÒØ ÒÖ ØÖ º ÍÒ Ó ÙÒ

Chi tiết hơn

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент)

Суркова О.П. Математика. Справочник. Начальная школа - Суркова О.П. (скачать фрагмент) Íàï ðè ìåð: Ïðà âè ëà íà õîæ äå íèÿ íå èç âåñ òíîé âå ëè è íû òîáû íàéòè íåèçâåñòíîå ñëàãàåìîå, íóæíî èç ñóììû âû åñòü èçâåñòíîå ñëàãàåìîå. Íàï ðè ìåð: 5 + = 7, 7 5 = 2 òî áû íà é òè íå èç âåñ òíîå óìåíü

Chi tiết hơn

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5>

<456E636F72653A20443A5CCDCED2DB5CCFCBC0CDDB5C2120CDC020CFC5D0C5CAD0A8D1D2CAC0D5> Î Äóíäóîâà, Ñóõèíà Andante Andante À Ñóøîí íñòðóìåíòîâà Ì àðàôåéíèà Êëàðíåòû ============================ & b 6 8 p ú ú ú Ñîëî À ============================ 6 8 Î Î 1 Ñòî ============================

Chi tiết hơn

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä

Á ËÁÅÈ ðçëáç Ê ËÁÄ ÁÊÇ Ì Ä ÇÅÍÆÁ ô èç Ë ¹ Ë Ö̳½½ ¼¾¹¼ ÇÍÌÍ ÊÇ ¾¼½½ ÍÊÁÌÁ ÈÊ Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ê ÓÒ ØÖÙô è Ó ÓÑ Ò Ò Ö ð Ø ÙÑ ÔÖÓ Ó Ù Ò Ó Ê Ë Ò ÓÖ Ë Ñ Ó Ð Ô ÊÓ À ÒÖ ÕÙ Ä Ò ÖÓ ÄÓÚ ÓÐÓ Å Ö ÐÓ ÓÒô ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ê ÙÑÓç Ø ØÖ Ð Ó Ù ÙÑ Ø Ñ ÓÖ Ô Ö ÔÖ ô è Ó Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ó Ú ÐÓÖ Ñ Ó Ú ÐÓÖ Ó Ô Öð Ó Ó Ò Ø Ú Ó ÒðÓ

Chi tiết hơn

00-STHM-JAVA2

00-STHM-JAVA2 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ i ÈÛ ÁˆÁ ÛÙË Á ÚÔÓË Â ÓÔÏÔÁ 00-STHM-JAVA2 19/12/2005 10:25 ÂÏ vii ÂÚÈ fiìâó ÈÛ ÁˆÁ xv ÂÊ Ï ÈÔ 1 Ú ÙË ÛÊ ÏÂÈ 1 È Ù ÔÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ ÂÓ Ó È ÛÊ ÏÂ...2 πûùôú ÙË ÛÊ ÏÂÈ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ...4-1945...5

Chi tiết hơn

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi

guruvaayupureshvaraashtottaram.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ö Ô Ñ ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of

Chi tiết hơn

nyaasatilakam.dvi

nyaasatilakam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Microsoft Word - oap.doc

Microsoft Word - oap.doc Ýîóõø ø ºî «ò ó / õ î õè / èíõù ô èõ ìð ðì ì ªðí è / àìô áùºø «ø ó àîõ î ªî èè è ù ñâ ñ õì ìñ õì ìñ õ í íð ðî óó ù ªðòó Ýí / ªðí 3. èíõó ªðòó (èíõó àò ¼ìù Þô ô âù ô è ôë ªêù ø («ôì )âùè ø ð ð ì¾ñ ) 4.

Chi tiết hơn

__

__ www.lh.or.kr DAE-DONG PENTA VIEW Premium Lifestyle Transportation Áffi«_ 04)63-0 Education Shopping www.lh.or.kr KOREA LAND & HOUSING CORPORATION DAE-DONG PENTA VIEW CONTENTS KOREA LAND & HOUSING CORPORATION

Chi tiết hơn

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65

D L ADD (PART -1) 502 (Chapt.2).p65 õ ±Ôø fl ø é ±1 øî õ ± Û±Í œ [øî Î ] Û±Í œ-502 G - 1 1± Ü œ Mê ø ıapple ± Ú á ±Ú A-24 25, ±Ú á ±øúfl Œé S, Œ " 1-62, Ú Î ± Œ ÃÓ ı X Ú 1, Î M 1 õ Àapple - 201309 Œ ıª ± È Î ø ıvî Î ø ıvî Î ø ıvî. Ú ±,,.

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ

π Δ Δ ºø π È entertainment ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ Samsung GT-S5620 Monte ªÂ WiFi ÁÈ Û Ó ÂÛË ÛÙ Á appleëì Ó Û site, chat Û appleú ÁÌ ÙÈÎfi ÚfiÓÔ &ÌÂÁ ÏË ÙÔÓÔÌ Kˆ ÈÎfi : 1490249 ıfióë: æ ÁˆÁ : 3.15 mega radio GPS ÎÙË : È, Ì A-GPS appleôûù ÚÈÍË 3.15 MP

Chi tiết hơn

Dragor_spildevandsplan.pdf

Dragor_spildevandsplan.pdf ŒflŸHŒ À Ó Ï Ó ÔÍ ÿ± ªºÆø ±Æ Ú º ± º ±Æ ª ª ª Ú º ± º ±Æ ª ª ª ÔÚ Œª 7 Ô ÓÚ ø ªº ø ª ª Ô ÌÚ º ªº ÓÓ ÏÚ Õ ø ; ºª ø º ± Æ;ºª ÏÏ ÏÚÔÚ Ÿª ªÆª ÏÏ ÏÚÓÚ ±øµ± ø ºª ÎÎ ÏÚÌÚ ªÆ ±Æ ± º ÎÎ ÏÚÏÚ Ã ªÆ ÎÎ ÏÚÎÚ Œª ªø

Chi tiết hơn

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½

˹ Å Ø ÖÑ Ü Ñ ÐÐ ¾¼¼ µ Ì Ä Ò Ó Ø ÐÐ ÈÐ Ê ÐÐ ÉÙ Ø ÓÒ Ö ÙÐÐÝ Ì Ö Ö Ø µ ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ô º ÈÐ ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙ ÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æ Å µ ÓÒ Ú ÖÝ Ô º Æ Ñ Ò ËØÙ ÒØ Á ½ ˹ ÅØÖÑ ÜÑ ¾¼¼µ Ì ÄÒ Ó Ø È Ê ÉÙ ØÓÒ ÖÙÝ ÌÖ Ö Ø µ ØÓØ ÒÙÑÖ Ô º È ÔÙØ ÝÓÙÖ ØÙÒØ Á ÙØ ÆÇÌ ÇÍÊ Æŵ ÓÒ ÚÖÝ Ôº ÆÑ Ò ËØÙÒØ Á ½ ÈÖØ Á ËÓÖØ ÉÙ ØÓÒ Ì ÓÓÛÒ ÕÙ ØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖØ Ò ÛÖ º Ó ½¾ ÛÓÖØ ÔÓÒØ ¼ ØÓصº ½º ÏØ ÓÒØÜØ

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ»

ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ÁÊÇ Á Ì ¾¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ ÁÒØ ÖÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ¹ ÁÒØ Ö Ô ØÖ ¾µ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÌÈ Ô ÙØ

Chi tiết hơn

Bombelli

Bombelli משפט מורלי משפט פיק שברים משולבים מעגל פויירבך בעיות מילוליות הסרת התשיעיות העשרה מתמטית סדרות Farey ÌÈÈÏappleÂȈ È ÌÈ ÙÒÓÏ Â È ËÈ ÌÈ ÏÂ Ó ÌÈ È È ÏÚ Èˆ È ÈËÓ Ó Ï Â ÙÒ ÚÈÙÂÓ ÈÚ Ë ÙÒÓ Ï ÈÚÂ È Â ÈˆÓÏ Ì È

Chi tiết hơn

sankiirnastabaka.dvi

sankiirnastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

sankshepasundarakaandam.dvi

sankshepasundarakaandam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºººº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan of śrīraṅgam

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled Ð Ó Ö Ô Ý ½ ÍÊÊ Àº Ò Ò ÐÝ Ó ÐÓ Ð Ù Ø ØÙØ ÓÒº Ñ Ö Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó Å Ø Ñ Ø ½µ ½ ¾ º ¾ ÍÊÊ Àº Ì ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒ Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÐÓ º ÂÓÙÖÒ Ð Ó ËÝÑ ÓÐ ÄÓ µ ½ ¾º ÍÊÊ Àº Ë Êº ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÄÓ ÚÓÐÙÑ ½º ÆÓÖØ ¹ÀÓÐÐ Ò ÈÙ

Chi tiết hơn

Prithvi Lakshya Final

Prithvi Lakshya Final ««Á π πû «ÒÓ ÂØ : «Ú z«: fi» «Ìº«ÓΩ Ó AIHH  «apple ª Á Ú AII@ Óº«Â Ò Ï ÒØ AIID Ïπº ˇ «Ú Ò»apple B@@@ Ò«ÚÁ Á È Â B@AA Ï Ò- «Ú ڪ : Á Á ÏappleÎ B@AA (Ì Ù «ÚÌ Í Ï ÚºÒØ ÀÚ apple ) «Ú-Ú appleâ : È! Ó Ó È

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

UKRAINNAFPaper3

UKRAINNAFPaper3 NATIONAL ASSESSMENT FRAMEWORK FOR LANGUAGES AT SENIOR SECONDARY LEVEL 1998 UKRAINIAN PUBLIC EXAMINATION STUDENT / REGISTRATION NUMBER PAGES: 8 CENTRE NUMBER STATE / TERRITORY EXTENDED LEVEL PAPER 3: DISCUSSING

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ijÀ ÙÖ Ù ÌÓÑ Ù ½ ½ º½Ä Å Ù ÌÓÑ Ù

Chi tiết hơn

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó

ÓÑÑ Ð Ö Ø ÙÖ Ö Ø ÑÓÒ ÓÐ ÙÒ ÙÔ ÖÒ Ô Ò ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö Ð ³ «Ø Ø ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ Ñ Ö ÓÑÑ Ò Ñ ÒØ ÔÖ Ø ØÙØ Ð Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ð Ô Ö ÒÓÙ¹ Ð Ö Ñ Ò Ò Ð Ó ÓÑÑ Ö ÙÖ ÖØ ÑÓÒ Ó ÙÒ ÙÔ ÖÒ ÔÒ ØÓÙÖÒ Ø ØÓÙ ÓÙÖ Ò Ô Ö ³ «ÓÒ ÔÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÔÖ ÑÖ ÓÑÑ ÒÑ ÒØ ÔÖ ØÙØ Ö Ò ÓÒØ ÓÒ ÙÖ Ô Ö ÒÓÙ¹ Ö Ñ Ò Ò ÓÒÒ ÚÓº ÙÔ ÖÒ ÔÒ ÖÚ Ú ÐÑ ÒØ ÓÒØ ÔÖ ÓÑ ÒØ Ô ÖÑÙØ º ËÙÖ ÍÖ ÒØ Ð³Ù Ð ÔÐ µµ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

chapter11.dvi

chapter11.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº ºº ºº ºº ºº Ü À µ This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ù ÒÓ Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ù ÒÓ Ô ØÙÐÓ Ù ÒÓ Ê Þ ÑÓ Ô Ö ÕÙ Ö ÙÑ Ò Ñ Ô Ì ÖÖ Ô Ö Ô Ð Ö Ù Ò ÕÙ Ñ ÓÙØÖÓ ÐÙ Ö º ¹ º ˺ Ä Û Å ÓÙ

Chi tiết hơn

культура.pdf

культура.pdf O2;;6 86-5$.-0@ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç `3.021252=8! 6-5$.-0% ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Chi tiết hơn

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ

π Δ Δ ºø π È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì Samsung C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4, Î ÌÂÚ 1,3MP, Bluetooth Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ È fashion ÎÈÓËÙ Û appleúôùâ ÓÔ Ì C3300 ''CHAMP'' Black ÚÔÛÈÙ ÂappleÈÏÔÁ Ì ÔıfiÓË Ê 2,4", Î ÌÂÚ 1,3MP, Î È Ú ÈfiʈÓÔ. ˆ ÈÎÔ : 1531921 ıfióë: 2.4 ", 240 x æ ÁˆÁ : 1.3, radio Ó ÂÛÈÌfiÙËÙ : ÓÛˆÌ. ªÓËÌË /

Chi tiết hơn

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: High-Frequency Trading Strateg

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:   High-Frequency Trading Strateg See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/305214717 High-Frequency Trading Strategy Based on Deep Neural Networks Conference Paper August

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮"‬ס

אלקטרוניקה‮ ‬ומחשבים‮-‬תש‮‬ס Ò ÌÈÈ ÂÒÈ ÏÚ ıè ÌÈ ÁÓ ÙÒ È Ï ÈappleÂ Ë Ï Â ±µ ± Ò ıè ÏÓÒ ±µ ± ÌÈ ÁÓ ÈappleÂ Ë Ï Ô ÁÒÂapple π Ï Ï ÁÙÒapple ÆÌÈÁÙÒapple È ÂÓÚ ±  ÌÈ ÂÓÚ π Ê ÔÂÏ appleèá ÂÒ - 1 - appleèá ÚÂÓ ÔÂÏ ÏÓÒ ÌÈÁÙÒapple ÌÈ ÁÓÂ

Chi tiết hơn

statPerf.dvi

statPerf.dvi ËÌ ÌÁ ÈÊÇ ÌÇÇÄ ÌÇ ËÌ ÌÁ ÄÄ Å ËÍÊ È Ê ÇÊÅ Æ Å ÌÊÁ Ë Ç ÇÊÌÊ Æ ÈÊÇ Ê ÅË ÖÒ Ð Ì Ø ÓÒ ÙÐØ ÒÝ Ë ÖÚ ÁÒ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û ÔÖ ÒØ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ö Ò Ñ ËØ Ø ÈÖÓ Û Ø Ø ÐÐÝ Ø Ñ Ø ÓØ Ö Ø Ñ Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÔ Ö Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

ek_A4_p1-p6_beto

ek_A4_p1-p6_beto Tiếng Việt Thẻ khẩn cấp Để phòng trường hợp khẩn cấp, hãy luôn mang theo thẻ bên mình. Khi gọi điện thoại, xin hãy nói thật chậm và rõ ràng. Các thông tin bổ ích Hướng dẫn Dùng tay chỉ vào khi khẩn cấp

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

bhuustuti.dvi

bhuustuti.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ Ë É His Holiness śrīmad āṇḍavan

Chi tiết hơn

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi

IFT3205_H14_Intra_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ¾¼ Å Æ ÁÆÌÊ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ¾¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ½»¼¾»¾¼½ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ä ÖÙ Ü ÓÒ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ Ä ÖÙ Ü ÓÒ ½ º½ËÙÖ Ð Ñ Ò Ù ÓÐ ÓØ º º º

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

ºì ì Øìû Ãìì-Ðì -»éìâìë- ð-å ìå ììðì ºÉíŽéÃìì/ / 511 / ÐììíªìšÃì ŒéÅ ŒéìÃììËÌìÃì ŒéíÂìѹìÅ, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, ìå ºÉ öñì (Ðì ¹ìñÁìì ì) í ¹ììûŒéüüüüÌ

ºì ì Øìû Ãìì-Ðì -»éìâìë- ð-å ìå ììðì ºÉíŽéÃìì/ / 511 / ÐììíªìšÃì ŒéÅ ŒéìÃììËÌìÃì ŒéíÂìѹìÅ, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, ìå ºÉ öñì (Ðì ¹ìñÁìì ì) í ¹ììûŒéüüüüÌ ºì ì Øìû Ãìì-Ðì -»éìâìë- ð-å ìå ììðì ºÉíŽéÃìì/2007-08/ 511 / ÐììíªìšÃì ŒéÅ ŒéìÃììËÌìÃì ŒéíÂìѹìÅ, ÐììíªìšÃì ŒéÅ, ìå ºÉ öñì (Ðì ¹ìñÁìì ì) í ¹ììûŒéüüüüÌì ì¹ì üüüüšì¹ìðìåð 14, 08 ØìÂìØ«ì ðñì¹ììì ŒéíÂìѹìÅ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º

ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ÖØ Ó Ú Ó ÂÓ Ô Ö Ò Ø Ð ¹ ÓÒÐÙ Ó ÂÓ È Ó Á Ð Þ ÓÖ ÓÐ ÈÓÒØ Ê ¹ Ø Ó Ô ÖØ Ö ÖØ Ð ÓÑ ÔÖÓ ÔÓ Ø ÓÐ Ú Ð Ú Ó º ËÙÑ Ö Ó ÓÒÐÙ Ó ¾ º½ ÑÓÖ Ð Ø ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Paper.dvi

Paper.dvi ÆÇÎÄ ÈÈÊÇÀ ÇÊ ÄÍÄÌÁÆ ÄÇÃÁÆ ÈÊÇÁÄÁÌÁË ÁÆ ÌÀ Å»»»Æ ÉÍͺ ÅØØÛ ÊÓÙÒ ÔÖØÑÒØ Ó ÔÔÐ ÅØÑØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ð ØÖØ ÏÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ Ò Ø Å»» ÕÙÙ ÛØ ÒØ ÛØÒ ÖÓÓÑ ÐÝ ÐÙÐØ Ø ÒÐÝØ Ö ÙÐØ ÓÖ Ø ÕÙÙ ÒÓØ Óѹ ÑÓÒÐÝ ÚÒº Ì ÖÐ Ø ÐÓÒ ÔÖÓÐØÝ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P q r st t 1 23t 3 415 36 4152t 761 1667 8 989109❶ 9❷9 415 61 5t❸3 ❹31 ❺3❹3637 1 ❻ ❼ ❽❼❾❿ ➀❿ ➁➂ ➃➄➅➆➂➇➈➈➉ ➊➀➋ ➌➍➌➎➎❿ ➏➌➐➎➎➐ ➑➐➒➓❼ ❽➀ ❿ ❿ ➀ ➄ ➏➐ ❽❼ ➍ ❿ ➄ ➐ ➌❽ ➌➀❾❿ ❾❿

Chi tiết hơn

hayagriivavimshati.dvi

hayagriivavimshati.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ Ë Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ì ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ Ö Ú ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØÉØ ÑÉ É Ø ø Ú ÐÉ ÖÉ Ò øöé Ð ÐÒ Ø ù É Ú Ñ É Ø Ü This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

prabhaava.dvi

prabhaava.dvi Õñ ÜË ú öõ ì Ùñ Æ Û ú ñ öæ Û ý Æ Õ ÇýÆ Æñ ê ñ Ù öõ ý ñ ý ñ ê ÜÙþ Õ ö ê Ù ì Ú öë Û Ý Ù Æ ê ì ê ö Õ Ö ú This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of öë ú Û ì Ùñ Æ His Holiness

Chi tiết hơn

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼

åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ åñ «ò ðî ºîô àîõ ñ¼î õñ ñ¼. âì õó ð ê Üøè èì ì (ðî ¾) ªðé èù¼ æñ «ò ðî ºîô àîõ î î ì ìñ ðò ø Áïó : ñ¼..ìé è õùñ àîõ ò ó è : î ¼õ ì õ êò ñ ó õöè èø ëó. Þó. Ýùï î ñ ó î ì ìð ªð Áð ð ó : ªð ø ëó ð. î ¼ï ¾è

Chi tiết hơn

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ ÔÔÔÔÔÔ lôòôôô ÒÔÔÔÔÔÔ ÔÔ ÒÔÔÔÔ lô ÔÔÒÔÔÔÔÜÔÔÔÔ ÔÔÔÔ ÔÜÔÔÔ ÔÔ ÔÔÒÔÔÜ lôôôôô ÔÔÔÒÔ ÔÔÔÔÔÔÔÔ ÒÔÔÔÔß Ô ÜÔÎ ÒÔÔÔÔÔÔ ÎÔÔÔÔÔ ÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌÌ ÌÌ ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ÌÌØØÌÌØÌÌÌØ ÔÔÔÍÔÔÍÔ ÔÔ ÔÔÔÔÔÔÔ

Chi tiết hơn

zur Ansicht

zur Ansicht flææª æ < ªÆ Ú ªÆ ªÚ # ª ª ª $ ª ø øºæª ª $Æ Æ ªªºæø µ ºª Õ ª ªÆ ø ºªÆ Õª ª ƪ Ú ø ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ flãÿ flã ƪ Ú ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌÙ ÛÔ Ù Õ æ Æøµ ± ø ªÚ ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÌ Ã ª ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÔ

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc)

(Microsoft Word - Carta identit\340.doc) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA P P P P qr P s t 12 34 4 526 47 5263 872 2778 9 10910❶10❷ 10❸10 526 72 16 ❹4 ❺42 ❻4❺4748 2 ❼ ❽ ❾❽❿➀ ➁➀ ➂➃ ➄➅➆➇➃➈➉➉➊ ➋➁➌ ➍➎➍➏➏➀ ➐➍➑➏➏➑ ➒➑➓ ❽ ❾➁ ➀ ➀ ➁ ➅ ➐➑ ❾❽ ➎ ➀ ➅ ➑

Chi tiết hơn

sundarakaandam_15.dvi

sundarakaandam_15.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉÚ ÐÉ Ñ ÝÖ Ñ ÝÆÑÉ ý ý ÒÉØÖ ÆÉ ÞÑÉ ý ý ÔÅÉØË ÖÉ É This document has been prepared by Sunder Kidambi with

Chi tiết hơn

E411_english[1].pdf

E411_english[1].pdf Ãÿ fl ÕÃŒflà ÕÕ Õ fl Õ ÀŒ ëŒ ŸŒfl à Œ ŒÕ Õªª ë Æ ± ê ± ø ª Ï Ô Œ œà Õà Œ Œ flã à à à à fl «fi ÃÕ Ãÿ fi Œ ÕÃflÃ Õ Œ Õ Ãÿ fi ŒÕ Ãÿ fl «Œª Ú ÔÏ ËÒÈÔÊ flæ Ú ÈÍ Œª Ú ÎÈÏÒÈÓÊ flæ Ú Ô flú ŒªØ ª ±Æ ªÆ ø ª à ª

Chi tiết hơn

dvi

dvi ÓÑÑ ÓÒ Ò Ø ØÙ Ó ËÙ ÖÙ Ð Ö Ù Ø Ö ÔØ Ú ÓÔØ Ý Ø Ñ ÙØ À Ý ÒÓ À Ì Ñ Ë Ò ÇÝ Å ÝÙ À ØØÓÖ Ó Ó Ë ØÓ Å ÓØÓ Ï Ø Ò ÇÐ Ú Ö ÙÝÓÒ Ó Ù Å ÒÓÛ Ë Ø Ò º Ò Ö Å ÙÖÙ ÁØÓ Î Ò ÒØ ÖÖ Ð ËØ Ô Ò ÓÐÐ Ý Ì Ö ÓÐÓØ Å ÒÓÖ ÁÝ ËÙ ÖÙ Ì Ð ÓÔ

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

yamakastabaka.dvi

yamakastabaka.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ý ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø ý ý ÐÑØÉ ÚÀÉ Þ ØÉÚÖ Ú Ö ØÑÉ ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings

Chi tiết hơn

vaikunthagadyam.dvi

vaikunthagadyam.dvi Ë ÁÀ Ë ÁÑ Ø Ò Ñ üñ Ë ÒÑÀ Ë ÁÑ Ò ÚáÌÒ Þ ÆÀ ÚØ Æ ÖÁº Ú ü ÆÚ Æ Ñ Ü Å ºº Ë ÁÚ Ú Ñ ÒÙ ÑÙ Ò ÚÖÒÙ Ï ÁØÑ ºº ºº This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ë Á ÖäÖ Ñ ÒÙ Ñ Ë Ò His Holiness

Chi tiết hơn

Forum_Acuticum.dvi

Forum_Acuticum.dvi Perceptual Evaluation of Loudspeaker Nonlinearities È ÖÖ ¹ Ó Ò Å Ù È Ð ÔÔ À ÖÞÓ Ë Ò Å ÙÒ Ö ÄÅ ¹ ÆÊË ÍÈÊ ¼ ½ ½ Ñ Ò ÂÓ Ô Ù Ö Å Ö ÐÐ Ö Ò º ÒØÓÒ Ò ÆÓÚ Ä ÍÅ ¹ ÆÊË ÍÅÊ ½ Ú ÒÙ ÇÐ Ú Ö Å Ò Ä Å Ò Ö Ò º ËÙÑÑ ÖÝ Ì

Chi tiết hơn

nakshatramaalikaa.dvi

nakshatramaalikaa.dvi Ð ÐÑ Ø Ò Ñ ÒÉØÑ ØË Ý ÒÑ ÐÑ ÒÉ ÚÀÉ ÞÒ Ø ÖÉÝ Ú Ø ÖÉ É Ö ÚØ ÒÉØ ÖÉÝÚÖÉ Ý Ñ ÒÉÒ ØØÉØ ÑÉ Ø É Ø Ô Ö ÑÚÖü Ô É Ø This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of Ð ÖÀÉ Ö Ñ Ñ ØË É His Holiness

Chi tiết hơn