conc ry co puan xuar NHAI KHAU v re rhanh pho Ho chi MrNH (yreco) Dia chi: 181 Nguy6n Dinh Chii5u, P6, Q3, TP.HCM DiQn tho4i

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "conc ry co puan xuar NHAI KHAU v re rhanh pho Ho chi MrNH (yreco) Dia chi: 181 Nguy6n Dinh Chii5u, P6, Q3, TP.HCM DiQn tho4i"

Bản ghi

1 conc ry co puan xuar NHAI KHAU v re rhanh pho Ho chi MrNH (yreco) Dia chi: 181 Nguy6n Dinh Chii5u, P6, Q3, TP.HCM DiQn tho4i: (84.28) ; Fax: (84.28) Website : rvr,vw.yteco.vn GCNDKDN do So Ki5 hoach vd DAu tu TP.HCM c6p lan dau ngey Sd : IYTC-DHDCE \ TP.HO Chi Minh, ngdy 27 thdng l0 ndm 2020 THT-TMOI THAM DTIDAI HOI BONC CO UONC nar THUONG NAM 2O2O conc ry co rhan xulr NHAr rnau y rb Tp. HO chi MrNH (yrnco) Kinh gui: QUV CO DONG Ela chi: DiQn tho4i: SO tht tu: na 4v 1, Sd ddng ky so hiru:,r\t Sd lugng co phan n[m gifr: ngi adng Quen t4 GDQT) Cdng t1 C6 ptran xu6t nfrap khau Y t6 rnanrr.ph5 nd Cni rrlinfr (YTECO) tran tro.ng kffi moi Quf Cd <l6ng tham 4r Dqi hqi <l6ng C6 d6ng bdt thudng ndm 2020 voi nqi dung sau: 1. Tlidi gian : 08 gidt 30 Chfi nh$t, ngiry 08/11/ Dia ili6m : HQi truong C6ng ty CO pmn Xu6t nndp khdu Y t6 TP.HCM (YTECOI 181 Nguy6n Dinh Chi6u, Phucrng 6, QuQn 3, TP.HCM. 3. NQi dung: 3.1 Cap nhat tinh hinh kh6 khan cria C6ng ty vd hinh Dai hqi aong C6 dong th6ng qua phuong rin chdo brin c6 phiiiu ri ng Circvbnd6khdc.thuQcthAmquy ncriadaihqiddngc6dongtheoquydinhcriaph6pluit vd Di u lq C6ng ty. l. Oidu kiqn tham dgdqi hqi: Tdit ce cdc C6 COng s0 htu c6 phiiiu cria C0ng ty CO pnan xu6t nh4p kh6u y t6 rp. Hd ctri Minh (YTECO) c6 t n trong danh s6ch C6 COng ch6t ngdy 20/10/2020 do Trung t6m Luu kf Chtmg khorln Viet Nam cung c6p. 5. Dnng kf ho{c iy quydn tham dq D4i hqi: 5.1 Quf C6 d6ng <tdng kf tham dg ho4c riy quyon tham {r Dqi hqi vui ldng gui fax, ho{c , ho{c diqn tho4i, ho{c thu th6ng b6o theo dla chi: o COng ty c6 pnan xu6t nfrap khau y to fp. UO Cfri uintr (YTECO) S6 t8t Nguy6n Omh Chii5u, Phudng 6, Qudn 3, TP.HCM o DiQntho?i: (028) ; Fax: (028) Nguoi li n hq: Ch! NguySn Thi Kim Nga o

2 Khi i16n tham dg Dai hqi, Quy C6 d6ng vui ldng mang theo ban chinh cdc gidy td sau: Thu mdi vd Chimg minh nhan ddnlhoflc HO chi6u; Giay uy quyon vlr CMND/hoac H0 t.l r \. 1 o ' chiou ctra ngudi nhan uy quyon (trudrng hqp uy quy6n), d0 ddng ky tham dg DAi hqi. Trucrng hqrp CO ddng kh6ng th6 tryc titip tham du Dai hqi c6 th6 riy quy6n cho mqt ngudi md Quy co d6ng lya chgn, ho{c iry quyan cho mqt thanh vi6n HQi d6ng Quan trf YTECO, do HQi cl6ng Quin tri COng ty gi6i thiqu sau: stt Thirnh vi6n I{DQT Chfc danh CMi\D/CCCD Ngiy cflp Ncri cf,p 1 Ong Nguy6n Khfurh Linh Chu tich FIDQT L9n0t20rr CA Tp.HCM 2 Ong Phan Anh Phuong Ph6 Chir tich FDQT t02t2013 CUc cdnh s6t QLHC vo TT)C{ a J 6ttg vict Nguydn Qu6c Thanh vion HDQT &.r -l r ong ulam doc l6120rr CA Tp.HCM 4 Ong Trinh Ddo Cung Thanh vi0n rdqt rU2009 CA Tp.HCM 5 Ong Le VAn ThiQn ThAnh vion FDQT CA Tp.HCM 6. Tni liqu li6n quan ilgn D4i hqi: Quf C6 ctdng vui ldng xem tru6c tii liqu Dpi hqi vd B6o c6o tii chffi gita ni6n ttq ndm 2020 etd etugc ki6m to6n tr n Website cia C6ng ty: htto://yteco.vn/quan-he-co-done/ tir ngdy 28/10/2020. Chung t6i r6t han 4nrr Cdo. c <l6n tii5p. TrAn tro. ng! n{ft *\' RX TM. IIQI DONG QUAN TRI / COPHAN.\ xufir nnap xnau.y T ^. TBANU PBO HO CHI M N-cuvnN KrrANIr LrNH

3 '.aienaru,\ XUAT NHAP KHAU -J.Y TE,l IgANH PHO no* cni MINH?-XZ tm4 coxc HoA xa HOr chu NGHIA vret NAM EQc L4p - Tg Do - Hanh Phric ** * *{ GIAY UY QUYEN Tham du Dai hqi ddng CO d6ng b6t thucrng ndm 2020 C6ng ry CO phen XuAt nhap khau v tti TP HO Chf Minh-YTECO. Kinh zui: Ban td chric Dai hoi ddng c6 d6ng Cdng ty Cf xu6t nfr4p ktrau Y t6 TP.HCM-YTECO. -^ TGn C0 ^t il6ng:... -^...DiQn thoai:. 56 ttrf tu :... S6 c6 pnan sd htiu (mqnh gi VtrID/l co phan) :... CMND/CCCD si5 :..."6p ngdy:...tei... Efa chi :... - Ov quyiin cho Ong/Bh: d. CMND/CCCD sd :..cap ngay:..tai. N6i dune riv quvdn: ryon tham dg Dai hqi d6ng CO ddng b6t thuong n6m 2020 cria COn e ty CO phan Xu6t nhqp khdu Y fis Tp.HCM-YTECO dugc t6 chric vdo ngdy 08/ tpi try so chinh cua Quy C6ng ty, vir tham gia bi6u quy6t cdc vilneo n0n quan tucrng,,. I i ' img vdi so co phen dugc uy quy6n. a.a"^ rrn.i.+lna.ari,,r. ulay uy quyen nay co gi trf tham du Dai hqi d6ng C6 d6ng b6t tnuong ndm TOi hodn todn chiu tr6ch nhiem v0 viqc uy quy6n ndy vir cam k6t tuan thu nghiom chinh c6c Quy dinh hiqn henh cua Ph6p luflt, cria Di0u lq COng ty. Ngucri nhan uy quy6n (Ky vd ghi ro h9 t0n) Ngdy th6ng n6m 2020 Ngudi uy quy6n (Ky vd ghi ro hq ton) Ghi chri: Ngudi nh$n riy quy n khi di du Dai hqi mang theo CMND vn Gi6y ty quyan bin chinh.

4 coxc ry co prran cgng HoA xa ngr cnt Ncni,t vrtt r\am xuar.ffiiffiau Y re DOc ldp - ru do - Hanh phuc ' fp. HO Chf Minh, ngiry 27 thang 10 ndm 2020 CHUOI{G TRiI{H HOP DAI IIOI OOXC CO OOXC TAT THI/OI{G NAM 2O2O Thli gian: *,to 30 ngdy 08 th6ng 11 ndm 2020 Dia tli6m: HQi trudrng COng ty CO phan Xu6t nhap khau y te TP"HCM (YTECO) - 1S1 NguySn Dinh Chi6u, Phudrng 6, QuQn 3, TP.HCM. TIIOI GIAN NQI DTING IIQP NGUOI THUC IIIEN Ddng ky du hqp B6o c6o cria Ban kiom tra va tinh hinh co d6ne tham r I. r.x ' du hqp vd di6u kiqn ti6n hdnh Dai hoi a Nghi thric khai m?c Dai hqi; m ^ I A t, /' t1 'A t - Tuy6n bo ly do, gi6i thiqu dai bi0u; - Gi6i thi6u Chir toa dai hoi Cht to4 d4i hqi th6ng qua c6c nqi dung, g6m: g15 Trinh bdy c6c td trinh Quy ch6 hgp DHDCD b6t thucrng ndm 2020; - Chuong trinh hqp; - Ban Ki0m phi6u; - Ban Thu ky. (1) Td trinh cria HDQT v viqc th6ng qua Phuong 6n chdo ban cd phi6u riong 16. (2) Td trinh cua HDQT va vi c b6 sung ngdnh ngh6 kinh doanh. (3) Td trinh cua HDQT v0 viqc uy quy6n cho T6ng Gi6m ddc thucng th6o gi6m tru c6ng ng cria C6ng fy CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL) Dai hqi th6o luf,n, biou quytit ftmg v6n d0 vd thu r.a r.l A, pffeu Dleu quyet. Ban td chric Ban ki6m tra tu c6ch i *^.i co d6ng tham du hqp, Ban kiom tra tu c6ch i -^,1 co d6ng tham du hqp MC Chfi toa dai hdi Chfi tqa dai hoi Chtr tqa dai hoi n.r"a t.l,e'an r\.lem prueu Nghi gi6i lao. CO d6ng g10 COng b0 k0t qui bi6u quy0t. 7) Ban Ki6m phiou 11g Th6ng qua Bi6n b6n vd Nghi quyot DAi hqi. Ban Thu ky tlg Bti mac Dai hdi. Chri toa dai hdi -oqrue rl QI DONG QUAN TRI CO PHAN xufii NnAp xniu.y TE ^, TSANH PHO HO CHI M,p (.re -- H EN KTIANII LII\H

5 c6xc ry co pnax cer\c HoA xa ngr cnu xcni.l' \[Fr NAM xuar NHAP KIIAU y re TP.HCM D6c l6p - Tu do - Hanh phfc fp. na Chi Minh, ngdy 27 thdng I0 ndm 2020 QUy chi^0 HQp DAr"HerpoNqcO oonc B$r THIIONG NAvr z0z0 conc TY Co PHAN xuat NHAP xhau Y TE TP.HCM Oidu 1. Mgc alich Dam b6o trinh qu, thri tpc cuqc hgp Dai hqi d0ng co d6ng, nguy n tac img xu vdr trflt tg cria D4i hqi theo dung quy clfnh cua phsp 1u4t vd Di u lq COng ty. Di6u 2. Ph4m vi, d5i tugnrg 6p dung Quy ch6 ndy quy dinh vo to chric hgp Dai hqi dong c0 d6ng b6t ttrucrng ndm 2020 cria C6ng ty vd dugc 5p dpng eoi voi Ban td chric, Ban kiom tra tu c6ch c6 d6ng tham du Dai hqi, Ban thu ky, Ban ki6m phi6u, HQi cl6ng quan tri, Ban ki0m so6t, tdt citc6c cd d6ng, ngudi clai dien theo ").\.4"' uy quy6r/nguoi dugc uy quy6n vir khsch mdi tham du hqp Eai hqi. Di6u 3. GiAi thfch thuft ngfr/tir vi6it t{t Trong Quy ch6 ndy nhirng thudt ngt, tu vi6t tft dugc hi0u nhu sau:,. BTC: Ban t0 chric Dai h6i - C0ng tylytc: COng ty CO phan Xudt nhap khdu Y tc TP.HCM - Eai hoi/dhdcd: Eai hqi il6ng c0 dong ffi a/ xul *\ T RX - DiCu lq COng ty: Di0u lq dugc DHDCD th6ng qua ngdy HDQT: HQi ddng quin trf - KSV: KiCm so6t vi0n Didu 4. Ban t6 chfc Dai hdi 1. BTC dugc thanh l4p theo Quy6t dinh cria HDQT, g6m c6 Chu tich FDQT lem Trucmg ban vd c5c thanh vi6n kh6c theo sg phdn c6ng cta Chri tich HDQT. 2. BTC c6 nhiqm v.u to chric thgc hiqn c5c c6ng viqc lion quan d6n trinh tg thir t.uc triqu t4p t.,,l r / A r ' ho. p vlr td chirc cuqc hgp EHDCD bdt thudrng ndm 2020 theo quy dinh cua ph6p luqt. Ei6u 5. Ban ki6m tra tu cfch cd OOng tham du hgp Dai hqi 1. Ban ki6m tra tu c5ch co d6ng dugc thanh lpp theo Quytit dinh cria Chri tich HDQT" 2. NhiQm vq ctra Ban kiom tra tu c6ch co ddng: - Ki6m tra h6 so thri tgc C6i voi c6 d6ng vd ngudi dugc uy quyan cta co d0ng tham du hqp; lap danh s6ch co d6ng vir nguoi dugc uy quy6n cira co d6ng tham du hqp (trong d6 ghi 16 A A r) ' a \ sd co phan sd hiru, so co phen clai dign scr hiru); Trang I / 5

6 - Lap bi0n ban kiom tra tu ctrchcd d6ng tham du.hqp vd c6ng bo vc viqc du/kh6ng du di u kiqn ti6n hanh hgp Eai hqi theo quy dinh tai Di6u 6 cria Quy chti ndy. Didu 6. Didu kiqn ti6n hinh DAi hqi 1. C"uQc.hOn DfmCE dugc ti6n hanh khi c6 s6 cd dong du hqp dai diqn itnhdt 5I% t6ng s6 co phdn c6 quy0n biou quyist. 2. Trudrng hqp cuqc ho.p lan thri nhat kh6ng du di u kien ti6n hanh theo quy dinh thi dugc triqu t4p hqp lan thf hai trong thoi h4n 30 ngiry, tc tt ngay du dinh hgp ldn thri nh6t. CuQc hgp cua EI"{DCq triqu t?p latr thqhai {tq. ti6n hanh khi c6 sti co ddng du hqp dai diqn it nhet 33% t6ng so co ph6n c6 quy0n biou quy0t. 3. Trudrng hgp cuqc hqp triqu tqp l6n thri hai khdng dir di0p kien ti6n hanh theo qyy dinh thi dugc triqu tflp hqp lan thir ba trong thoi han20 ngiry, t<c ttr ngay du dinh hgp l6n thri hai. Trong trudrng hgrp ndy,.tuq9 hgp.cua DFDCD dugc ti6n hanh kh6ng php thuqc vdro so cd d6ng du hqp ve ry lq so phiou bi6u quy t cl0ia cfrc c0 ddng du hqp. Diiiu 7. Eidu ki n tham df EAi hqi 1. tat cd c6c c0 d6ng trong Danh s6ch ngudi s0 hiru chrmg khoan YTC do Trung tdm Luu ky Chimg khoan Vigt Nam (VSD) chdt ngay c10 thuc hiqn quyan tham du hqp EHDCD b6t thudrng ndm 2020 cria COng ty YTC. AaA+A,trr 2. Cd d6ng.6 th"t tryc tiop tham dg hgn ho{c uv. gul6n cho mqt ngudi kh6c tham du hqp. ' Trudrng hgrp co ddng td chric uy quyon cho nhi6u hcrn mqt nguoi dai diqn tham dg hgp thi phdi x5c dinh cu tho sd c6 phan cua m6i nguoi d4i diqn" Di0u 8. Khfch mdi tham du Dai hdi 1" Kh6ch mdi tham du dai hqi la ngudi kh6ng phdi ld c0 d6ng cua COng ty, dugc BTC mdi dy hqp, g6m: C6c thanh vion BTC, c6c chric danh quan ly, diou hdnh cua COng ty vd c6c t6 chirc, c6 nhdn kh6c phuc 4r cuqc hgp EHDCD. 2. Kh6ch mdi kh6rig tham gia bi u quyi5t, ph6t biou tai Dai h6i, tru trudrng hqrp duqc Chu tga dai hqi cho ph6p ph6tbi0u. Didju 9. D4i bi6u tham du il4i hqi 1. Eai biou tham du ctai hqi bao gom: CO dong, ngudi clpi diqn theo.ry quy n/nguoi dugc uy lo quy6n ctra co d6ng vd kh6ch mdi tham du clai hqi" 2. Eai biou tham du clai hqi ph6i tuan thir c6c quy dlnh sau: - DCn tham dg ho. p dring gio, trang phuc li* tu, tuen thu viqc kiom tra an ninh (ntiu c6), cd d6ng/ngudi dugc uy quy0n mang theo giity td theo y6u cdu cria BTC Dai hqi. - Nh?n ho so tiri liqu hgp tai b0 phan d6n ti6p tru6c hqi trucng Dai hqi. t I t t t na a r i - CO dong don muqn c6 quy n cldng ky ngay vd sau d6 c6 quy6n tham gia vir biou quyot ngay tai Dai hqi. Cht tga kh6ng c6 tr6ch nhiqm drmg Dei hqi d0 cho cd ddng d6n muqn ddng ky tham du; ktit qu6 biou quy6t cdc vfin Ae Aa dugc ti6n hdnh biou quy6t tru6c khi A tn c0 d0ng do d6n tham du s khdng bi enh hucrng. Trang 2 / 5

7 - Cai d{t cliqn thopi o ch6 dq rung ho{c tfitm y,khi c6n thi ra b n ngodi ddm tho4i. - Tuan tht c6c quy dinh cua BTC vlr sg di6u hdnh cua Chu tqa Dai hqi. 3. Trucrng hgp c6 clai bi6u kh6ng tuan thtr nhimg quy <linh t4i kho6n 2 Di0u ndy, Cht toa sau khi xem x6t mqt c6ch can trgttg, c6 tho you cdu nhdn vi6n b6o vq dai hqi moi dpi biou ndy ra khoi phdng h-op dc dam b6o tr4t tg vd kh6ng lem anh hucrng dtin chucrng trinh hgp dd dugc Dai hqi th6ng qua. Didu 10. Chfi tga tl4i hqi 1. CuQc hgp DTDCD b6t thucmg ndm 2020 cua C0ng ty do Cht tich HEQT lam Chu tga dai hoi. 2. NhiQm vu ve quyen hpn ctra Chtr tga d4i hqi: - C6 the do ctr ngudi h6 trq Chri tqa dc diau hanh chucrng trinh hqp; trong trudrng hgp ndy danh s6ch Chfi tsa dodn phai dugc Dai hqi bi0u quytit thdng qua" - Chi dinh ngudi ldm Thu ky dai hqi. - Gi6i thiqu danh s6ch Ban kiom phitiu ee pai hqi xem x6t vlr biou quytit th6ng qua. - Phdn c6ng thanh vi6n Cht tga dodn ho{c ngudi c6 lion quan trinh biy c6c b6o c6o, td trinh tai Dai hoi; I \ - EC nghi c6c thdnh vi6n HDQT, BKS, Ban di6u hanh gi6i trinh, gi6i thfch, cung cdp th6ng tin do ldm 16 hon c6c v6n d0 quan tdm ctra cd d6ng tai Dai hqi; - Ti6n hanh c6c biqn phdp can thitit c10 di6u hdnh cuqc hgp duqc cdng bang va hqrp w' cd pnar.t.t NHAP Kr..Y TE flane PE( i cni un w - Ky phfuthanh bi n ban, nghi quytit vd cdc vdn bdn kh6c c6 li n quan sau khi k6t thuc Dai hoi. Di6u 11. Thu kf dai hdi - Thu ky dai hqi do Chir tsa d4i hqi chi dinh vd tryc tiop di6u hdnh. - Chiu tr6ch nhiem vc tintr trung thgc, chfnh x6c vir day dri cua bi n ban hgp Eai hqi. - PhOi hgtp, h6 trq TOng Gi6m doc trong viqc c6ng UO ttrong tin theo quy dinh. Di6u 12. Ban ki6m phi6u 1. Ban ki m phit5u do Chu tga dqi hqi gicri thiqu trinh Dai hqi xem xdt vd bi6u quy6t th6ng qua. \ Try*g lqp ttt tcrng trinh hgp c6 b6u cri thanh vi6n I{DQT/KSV thi c6c thanh vi n Ban kiom phi6u ld nguoi kh6ng c6 t6n trong danh s6ch img cri vi6n HDQT/I$V. 2. NhiQm vp cria Ban kiom phi6u: - PhO Uitin nguy0n tfc, thi5 16 vd huong d6n c6ch thirc bi6u quy6t, bau cu (ntiu c6) t4i c14i hoi. Trang 3 / 5

8 - Ti6n hanh kiom phi6u, l4p bion ban ki6m phitiu va c6ng UO t<ct qua bi6u quytit tai Dai hqi. Didiu 13. Phit bi6u tai Dai hdi ottr' 1. ViQc phdt bi u y kien tpi D4i hqi phni d[ng ky bdng c6ch gio th6 biou quy6t vir theo sg di6u henh cria Chtr toa Al,,ai" Cht tga sdp x6p cho dpi biou ph6t bi6u theo thf tg ddng ky. CO d6ng khi ph6t biou phii nou 16 hg t n co d6ng, so thri tu c9 d6.ng, nqi dung phatbi u phii ngfungqn, 16 rdng vd tap trung viro dring trgng tdm cria v6n AO cria chuong trinh hgp dd dugc Eei hqi th6ng qua. Trudrng hqp y ki6n ph6t biou cua cd d6ng khdng dring trgng tam nqi dung cira chucrng trinh hgp, Cht tga c6 this cho dtng phen ph6tbi6u y ki6n cua cd ddng ndy sau khi d5 c6 luu y c6 d6ng tru6c d6. Di6u 14. Th6 IQ bi6u quy6t t4i D4i hqi 1. Quy ilinh chung a. b. c. 2. A. M6i co phdn s0 hiru ho{c dai dign so hiru tucrng img v6i mqt phi6u bi u quytit. Khi d6n ldm thir tpc dlng ky du hep, c6 ddng dugc BTC c6p the bi0u quy6t vd phi6u bi u A',\tL\II'rXtr'l\"l'AT.^nmlT.dr '1 quy0t; truong Cn.rtr,rcrng trinh hgp c6 bdu cu thanh vi6n HDQT/I(SV thi co d6ng dugc nhan thom phiou bdu.!7. r.l,' u i r i r?11 a / 4..r A. \ ViQc bi0u quy6t dugc thgc hipn theo sg diou hanh cua Chri tqa dai hqi vd sg hudrng dan, gi6m s6t cria Ban kiom phitlu. Trinh tr;, th6 thric bi6u quytit tai Dai hqi m\a*l,t^nro' Tirng vffn do thdng qua Dai hqi dugc bi6u quy6t theo trinh tg sau dffy: - Tan thenh.(dottg y vdi v6n d0 dugc thgc hiqn bi6u quy60; lt\t, - Kh6ng tan thanh (kh6ng ddng y voi vdn do dugc thgc hiqn bi u quy t); - Kh6ng c6 y kitin (kh6ng a6 Y ki6n vcri v6n do dugc thgc hiqn biou quy69. b. ThO thric bi6u quy6t thdng qua bnng cdc hinh thrfrc sau ilf,y: - Gio Phi6u biou quytit: C0 d6ng/nguoi dai dien co dong gio cao Phi6u bi6u quy6t cua minh mqt l6n duy nfrat tuorrg img vcri su lu? chgn 1 trong 3 phuong an bi6u a.uf01 Tan thanh/ Kh6ng tan thanh/ Kh6ng c6! ki6n eoi voi tung nqi dung bi6u quytit. CO d6ng/nguoi dai diqn co d6ng nqp 14i cho Ban ki6m phitiu Phitiu biou quytit dd dugc r.l A, Dleu quyet. /\a\/ - NQp phiou bdu: Hinh thric ndy dugc sri dung d0 bdu cri thanh vion HDQT/KSV (n0u c6). C6ch ghi phi6u bau theo phuong thric bau d6n phi6u dugc huogg d6n cp tho tpi Quy cne AC cri, irng cu, bau ct. Sau khi da ghi day du theo hucmg d6n vd ky t0n, ghi ro hg t6n vdo phitiu bau, c6 d6ng ti6n hanh bo phitiu bau vdo thtrng phitiu ci[t tai Dai hoi. Trang 4 / 5

9 Di6u 15. Ki6m phi6u t!r. t.i t.rt '. 1 -l.a \ ia n.a 1 a t.o ViQc ki0m phiou do Ban ki0m phiou chiu trdchnhiqm vd lqp BiOn ban kiom phi6u tai Dai hqi" Bi6n ban ki m phi6u ph6i c6 t6i thiou c6c nqi dung chu ytiu sau d6y: 1. Sd c6 ddng, t6ng sd phitiu biou quy6t tham gia biou quytit eoi voi frmg van AC biou quy6t tpi ttmg thdi diom bi6u quytit, trong d6 ghi ro so phi6u kh6ng hqp 19. A -r z. r ong so^ phi6u tan thanh, khdng tan thanh vd khong c6 f ki6n eoi voi ftmg van AC bi6u,rra/ quy t, ry lg Yobi u quyot ttmg phucmg an bi6u quy6t. 3. Hg, ton chfi ky cria Truong ban, cdc thanh vion Ban ki0m phi6u vd ngudi gi6m s6t ki6m t.a, I phi6u (n6u c6). Di6u 16. Eidu kiqn ti6 nghi quy6t dugc thdng qua Di0u kiqn d0 nghi quyt5t dugc th6ng qua d6i v6i c6c b6o c6o, td trinh theo chuong trinh hgp DI{ECD bdt aatthudrnq ndm 2020 cta C nhu sau: Ty le NQi dung bi6u quy6t oh de dugc th6ng qua 1. Td trinh cua HDQT va viqc th6ng qua Phuorg an chdo ban co phi6u dong Td trinh cua HDQT vo viqc bo sung ngdnh ngho kinh doanh ctra c6ng ry" 3. Td trinh cria HEQT vc viqc uy quyan cho T0ng Gi6m E6c thucnrg th6o gi6m tru c6ng ng ctra c6ng ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., [ccl). Tn 65% tro l n Tn 65% tro l n Tt 5lo/o tr} I n srau Ir \l* ret Trudrng hgp nqi dung biou quytit dugc bo sung ho4c thay c16i tai Dai hoi thi fi 10 bi u quy6t th6ng qua nqi dung biou quy6t thyc hiqn theo quy clinh cua Didu lq Cdng ty. Ei6u 17. Didu khoin thgc hiqn 1. Quy ch6 ndy g6* 17 diou vd c6 hiqu lgc ngay khi dugc D4i hqi thdng qua. 2. Cdc nqi dung kh6ng quy dinh tpi Quy chti ndy thi 6p dung theo quy cfinh tai Ei6u lq COng ty, LuQt Doanh nghiep ndm 2014 vir c6c vdn ban ph6p 1u0t kh6c c6 1i6n quan. 3 " Quy ch6 ndy fr6t frigu luc sau khi Eai hqi k6t thuc.l. Noi nhqn: aa r-a - uo qong; - BTC DH; - BKP;. HDQT; BKS; TGD; - Luu: HC-NS. TK r"sgett XUAT NHAP KHAU -4.Y TE,l TSANB PHO TTO Cgi MINH P"\ 3t IIQI EONG QUAN TRI N KIIAI\H LINH Trang 5 / 5

10 CONG TY CO PIIAN xttar NHAP KtrAU v re fp.hcm CQI{G HOA XA HQI CHU NGIIIA VIET NAM DOc 16p - TU do - Hanh phfc s6 582 zo2anr-ehdcd \ TP. HO Chf Minh, nglry 27 thdng 10 ndm 2020 Tornixu V0 viqc thdng qua Phuong An Chdo Ban CO Phi6u Ri6ng Ld Kinh gfri: Dai hqi tl6ng cd AOng Cdng ty CP Xuilt nhflp khau y tc Thirnh ph6 ffo Cni Minh Cdn cri Lu4t doanh nghiqp s6 AgtZOl4lQH 13 ngdy 26lnDAU; Cdn cir Lupt Chtmg khoan so lotzo06lqh 1 1 ngdy ; CAn cri LuQt sua d6i, b6 sung mqt so eieu cua Luft Chimg kho6n sd /QH 12 ngity 24lrU20l0; CAn cringhi dinh so SgtZOI2AID-CP ngdy ctnchfnhphu quy djnh chi ti6t vd hucmg OAn ttri hanh mqt so ei0u cua LuQt Chring khoan vd Lu$t sria d6i, bo sung mqt so cliou cua Lu{t Chimg kho6n; CAn cringhi dinh so OOtZOl5AID-CP ngdy cua Chfnhphu v viqc sua d6i, bo sung mqt sd di6u cuanghi dinh s ,124{D-CP ngdy cfiachinhphrl quy "dintr chi ti6t vd hudrng d6n thi hanh mqt so eiou cria LuQt Chimg khoan vd Lu4t sua d6i, bo A, i t,' sung mqt so di u cua Lu$t Chimg khoan; Cdn cri Di0u 19 to chric vd ho4t dqng cira COng ty CO phan Xu6t nhap khau Y t6 Thdnh ph6 HO Cni Minh; Cdn cri viro nhu cau huy dqng v6n phuc vg ho4t clqng san xu6t kinh doanh ctra COng ty. HQi ddng quan tri Cdng ty (HDQT) kinh trinh Dai hqi cl6ng co d6ng (DHDCD) COng ty CO phan XuAt nftap khau Y t6 ffrhntr pho. HO Cfri Minh xem x6t thdng qua Phuong an chdo bpn cp p]ri0.u riong 16 vd phuong 6n su dlrg v6n thu dugc tt dqt chdo ban ndm 2020 ctra COng ty CO phdn Xudt nh4p khau Y t6 Thanh pfro uo Chi Minh (Dinh kom Td trinh ndy). Trdn trgng./. Ncri nh$n: - Nhu tr6n; - HDQT, BKS; - Luu HC-NS, TK. 6y RX ^:, TM. HQI DONG QUAN TRI IIQI DONG QUAN TRI / cd pnaru.\ D/cOuc rv\'.' xufir HnAp xttau J =1xu; *\1.Y TE,? THANE PHO nd csi MINH EN KI{ANH LINH Trang I/5

11 I. phrlof{c Ax chao BAN co phreu nrnxc rn va pnuoxc Ax stl " J DTTOC TTIDOT CHAO BAN NAVT 2O2O D.TNG VON THI.. c0xc ry cp xuar NHAp Kr{AU v re rnann pn6 Ho cni MrNH (Kdm theo Td trinh Eai HQi EOng CO DOng to /TTr-DHECD ngdy ) cax crl pnap rf CHo VIEC CIIAo san Co PHIEU nrnxc rn Cdn cir Luflt Doanh nghiqp so OglZOl4lQH 13 ngdy ; II. III. Cdn cri Lu4t Chrmg kho6n so tona06lqh 11 ngdy ; Cdn cri Lu4t sua d6i, b6 sung mqt so ei6u cua Luflt Chtmg khoan so /QH 12 ngity 24trU20r0; CAn cu Nghi dinh so SglZOl2NE-CP ngdy cua Chfnh phu quy dinh chi titit vd t\l/:.1-,r-,- 1rri,1-1-1-^Z-^--1 T--Ar,-t--tt' hucrng ddn thi henh mqt so di0u cua Luflt Chimg kho6n vd Luflt sira doi, b0 sung mqt s0 di0u cua Luflt Chtmg kho6n; Cdn cri Nghi dinh so eonol5a{d-cp ngdy cua Chinh phu v0 viqc sua ddi, bo n,- A \ t \. /r r.tt\ /'tr\ --!,- Fr/\lt\Frt.rt\ r-^ /'11-1,- 1-,-1- sung mqt s6 di u cuanghi dinh so 58/20124ID-CP ngdy cua Chinhphg quy dinh chi titit vd hucnrg Odn tfri hdnh mqt so eiou cua LuQt Chtmg khoan vd LuQt stra d6i, bo A. i ' sung mqt s6 di6u cua Luflt Chtmg khoan; Can cu Di0u 19 to chric vd hopt clqng cua COng ty C6 phan Xu6t nhflp khau V tti Thdnh ph0 HO Chi Minh (Yteco). THONG TIN ve ro CHUC PHAT TTAXN, CHAO EAX CO PHIEU NINXC rn T6 chuc ph6t hanh: M5 chimg kho6n: Try so chfnh: DiQn tho4i: Fax: VOn diou lp: na t i t ' SO lugng co phdn dang luu hdnh:,,\ SO luqng co ph6n qu! I COng ry Co phan Xu6t nhqp khau Y t6 Thenh ph6 Ho Chi Minh YTC 181 Nguy6n Dinh Chi6u, Phudng 6, Quin 3, HO Chi Minh, ViQt Nam (84.28) (84.28) 3e 306 e}e (Ba muoi ty, tftmtr[m triqu) dong (Ba triqu kh6ng trdm t6m muoi nghin) t6 rx pnan 0 c6 phdn Ngdnh ngh0 kinh doanh chfnh: Kinh doanh xu6t nfrap khau dtloc pham dugc lipu; mua ban mj pham; xuat.ntt0p khau b6n bu6n thu6c; mua ban vdc xin, sinh pham h6a chdt dung trong phong thi nghiqm va nghion cr?u khoa hec; mua b6n thi6t bi nganh y t Cdng ty m9: Kh6ng c6 COng ty con: Kh6ng c6 MYC picn CHAO sax CO PHrEU 86 sung v5n AO nd trg thanh khof,n cr?u Cdng ty tru6c nguy ccr ph6 sin Tinh d6n thdi di m , theo B5o c6o tdi chfnh d5 dugc so6t x6t boi Cdng ty TNHH Ki m to6n vd Tu v6n A&C thi lqi nhufln sau thu6 ctra Cdne ty im d6ng, Trang 2/5,rffi xua' N

12 rv. l. vdn chu so hiru im36.7a d6ng. Ng ngfn han: clong (trong d6, ( t t 6n \ t 1 1 ' 1, r \', ' ^-a ng vay ngan h4n: dong) trong khi d6 tei san ngdn han chi c d6ng (tr9ng d6, tion vd tucrng dy*g ti n chi c dong). Nhu vdy, m6i chi tfnh dln , c6 th thdy ring, COng ty dang m6t thanh khodn nghi0m trgng n6n can ph6i c6 ngu6n vi5n bo sung ngay d0 c6 thi5 trang trdi c6c kho6n ng vd duy tri hopt dqng kinh doanh trong thli gian sdp t6i. Do vfly, viqc chdo ban co phi6u ld viqc o l1 A t, 1, ldm cdp b6ch hiqn nay d0 cr?u COng ty tru6c nguy co ph6 s6n. phuol{c An chao nan co pnrpu nrnxc rn va phuoric AN stl nunc von rhu DuqC rudqr chao sax co PHrEU Phuong 6n chiro b6n co phi6u ri6ng t6 o m i t.x r. r, T6n cd phiou chdo btn: C6.phi u C6ng ty CO phdn Xudt nh{p khdu Y tc Thenh ph6 H6 Chi Minh Md chimg kho6n: Y.,l tx Lo4i c0 phdn chdo b5n: YTC CO phan ph6 thong Menh gi6 c6 phan: d6ng/c0 phan SO luqng co phan chdo ban du c6 phan (Bing chfi: Hai muoi triqu co phan) ki6n: T6ng gi6 tri cd phdn chdo ban, theo menh gi6 du ki n:.ra +. I i^ ' VOn diou le du ki6n sau dcrt chdo b6n: '^., r \ 1 f ' Gi6 chao b6n du ki6n: "000 d6ng (BAng chf: Hai trdm rj dong) d6ng (Bing chfi: Hai trdm ba muoi t!, t6m trdm triqu d6ng) ddng/c6 mgnh gi6 co phan) 14+ sgge ;QNO ;O FF r ltn4.y Ti {ANH r CHi IRs \_ Cdn cf x6c dinh gi6 chdo ban t r.a ou Klen Gi6 tri s6 s6ch 01 c0 phan YTC t4i thoi di m ,rr\ theo BCTC dd so6t x6t - VOn chri s0 hiru/so lugng c0 ph6n d?rg lu"u hlnh - ( ) (11.918) d6ng/c6 phan Gi6 giao dich cd phi6u YTC ngay la *l t A r.a cong/co prueu. TrOn cs sd hiqn tr?ng COng ty, gia chdo b6n co phan do xuat le d6ng/c6 phan OAng mqnh gi6 cd phan). EOi tugng chlro ban: Hinh thric chdo ban: na t r \ 56 lugng nha ddu tu chiro ban: Danh s6ch Nha dau tu duoc chdo ban du ki6n \ CO ddng hiqn hiru YTC (theo danh s6ch c0 d6ng ch6t tham dg EHDCD) Chdo ban riong 16 Dudi 100 nha dau tu, khong tc nfra dau tu chring kho6n chuy0n nghiqp Danh s6ch Nhe dau tu dugc chdo b5n chfnh thfc so dugc quy6t dinh tpi EHECD bdt thudrng ndm 202A. Cdng ty kou gqi sg d6ng ldng vd ho trg cria co d6ng YTC cr?u COng ty tru6c nguy co ph6 s6n bdng c6ch ddng ky mua co txr\a, phan chiro b6n ri0ng le. ta, CO dong YTC (theo danh s6ch cd d6ng ch6t tham dg DHDCD) c6 tho ddng ky nhu cau mua c6 phan chdo b6n riong 16 dqt ndy v6i COng ty tru6c ho{c trong ngdy t0 chric Trang 3/5

13 / DHDCE bdt thubng ndm Tuy nhi6n, viqc d[ng ky nhu cau mua cd phdn do phii x6c nhpn tpi DHECD b6t thuong ndm 2020 thi m6i dugc xem ld hgp lq vd dugc dua vdo danh s6ch nhd dau tu dugc chho ban co phan. Nhirng la^r p4v c6 d6ng dd dang ky nhu cdu mua c0 phdn rhqrg kh6ng xilc nhqn viqc ddng ky nhu cdu mua c0 phdn d6 tai DHDCD b6t thucrng ndm 2020 thi dugc xem ld kh0ng hgp lq vd kh6ng dugc dua viro danh s6ch nhd dau tu dugc chdo 1, L tx Dan co pnan. Trudrng hqp sd lugng cd ph6n md c0 dong cldng ky mua th?p hcrn ho{c vugt qu6 so lugng c.o phan chdo b6n {u ki6n thi di u chinh s6 lugng co phan chdo b6n dg ki6n r ) r. A t ' bdng vdi s0 lugng co phan c6 d6ng ddng ky mua hqp l0 hoflc theo quy6t dinh cua DHDCD. Trudrng "frqe sau khi t6ng hgrp nhu cgu ddng ky md so lugng cd d6ng YTC (kh6ng tc nna dau tu chimg kho6n chuyon nghiqp) ddng ky mua co phdn hqp 19 tir 100 trd 10n thi sc do DHDCD th6o lu4n vd quytit dinh sao cho s5 r I 4A 4v 1 r t ra r r. n ' lugng c6 d6ng d6ng ky mua hqp l9 du6i 100 (kh6ng k0 nhe nhe dau tu chimg khoan chuyon nghiqp) theo quy dinh ph6p lu4t hiqn hdnh va chdo ban co phan ri ng 16 (vi viqc chdo b6n c0 phan cho tir 100 nhe dau tu tro 16n (kh6ng tco nfra dau tu chimg khoan chuy6n nghiqp) theo quy dfnh hiqn henh ld chdo ban chimg kho6n ra c6ng chring. Tuy nhi n, tinh c16n thdi cli0m , do YTC dang t6 lty k6 n6n khong du diau kiqn chiro b5n chimg khoan ra c6ng chring theo quy dinh cua ph6p luat hiqn hanh") b 1t l ran, P KHA! PBd MINH ---/ Han ch6 chuy6n nhugng co rlr\1r pnan cnao Dan: 56 luqng dgt chdo ban du ki6n: Phucrng 6n xu Iy c6,ph?" chdo b6n kh6ng phdn phdi h6t: C6 d6ng ytc dpng ky mua cd phan hqp l9 sc khdng dugc quy n bi6u quy6t th6ng qua phuong 5n chdo b6n co phitiu ri6ng 16 ndy. na r X I \ Cd ph6n chiro b6n bi han cho chuy n nhugng trong vdng 01 ndm ke tt ngdy hodn thenh dgt chdo b6n 01 (mqt) dqt ir,lr'^,, Uy quy0n cho,, HQi D6ng Quan tri quy t dinh chiro bdn/phln phoi cho d6i tugng kh6c trong trucmg hqp co r X i r 1. ri ^ i A,' phan chdo b6n kh6ng phdn phdi hot. Thbi gian thgc hiqn: Phumrg 6n sr? dgng vdn thu ilugc tir alqt chho bfn DHDCD uy quy6n cho HEQT quytit dinh cu tho thdi gian thuc hion S6 ti0n thu dusc dqt chdo ban du ki6n le ddng ( cd phdn x d6ng/c6 phan) uu ti6n chi tri c6c kho6n ng de giai quytit thanh khoan trudc, phan \ i. / A, " t r r r,!a cdn 14i (nou c6) sc b6 sung v6n luu dqng do duy tri hopt dqng sin xu6t kinh doanh cua Cdng ty. DHDCD uy quyen cho HDQT quy6t dinh phucrng 6n, k6 ho4ch su dgng v5n chi ti6t nh6m mang lai hiqu qui cho ho4t clqng s6n xu6t kinh doanh cua Cdng ty. Trang 4/5

14 v. tly er.rynn DAi HQi DOng Cd D6ng th6ng nhat giaolity quyan cho HQi D6ng QuAn Tri vd HQi Ddng t\ QuAn Tri c6 th6 giao valho{c uy quy0n lpi cho Nguoi D4i DiQn Ph6p Lu4t Cdng ty thgc hien c6c c6ng viqc sau: - Quy6t Ainfr thdi gian chdo b6n vd to chric tri0n khai Phuong An Cheo Ban CO Phi6u Ri0ng Le. - Quy6t Ainn phucmg 6n,k :ho4ch su dpng v6n chi ti6t nhim mang lai hiqu qui cho ho4t <lqng san xu6t kinh doanh cria COng ty" - Qrytit Oinfr c6 tho thay d6i mpc dich su dpng v6n vd phucrng 5n su dung v0n n6u xdt thdy cdn thi0t vi lgi fch Cdng ty. - Quy6t Ainn phucmg 6n xu ]V ua $ 9y",: b6n theo phucmg an chdo b6n co phdn. v6n trong trudrng hop thu kh6ng du vdn tt dqt chdo - Quy0t einfr phucrng 5n xu ly c6 phan chdo bdn kh6ng ph6n phoi htit cho eoi tuqng kh6c bao I r I I A. r. 1.A / ' ' \ g6m nhmg kh6ng gi6i hpn viqc quyot dinh tiou chi, d6i tugng, so lugng. nhi d6u tu d6m b6o theo quy clinh ph6p luqt, so luqr,g co ph6n chdo ban cho timg nhn dau tu..... Truong hqrp kh6ng tho phan ph6i fri5t ttri dugc todn quy6n quytit dinh, cli u chinh quy md dgt chdo 1, t I t \ t i \ 1, t t1 ' t \ ban (s6 luqmg co phdn chiro.ban thgc t0 da dugc phen ph0i vd gi6 tri c6 phan d5 chdo b6n) vd b6o c6o DHDCD gdn nhat. - Quy6t einn, thgc hiqn c6c cdng viqc vd thu tpc li n quan do vipc ph6t henh vd chdo b6n theo dung thu tpc quy dinh hiqn henh. - ThUc hiqn thu tpc sua doi, b0 sung Di0u le to chric vd hogt clqng cta C6ng ty theo quy m6 cliau lq moi tdng thom theo quy clinh. -von - ThUc hiqn c6c thu tpc thay ddi Gi6y chrmg nhqn ddng ky doanh nghiqp v6i S0 K6 hopch vd EAu tu sau khi hodn thanh dqt chdo ban cd phan" - ThUc hiqn ddng ky lyu ky bo sung co phi6u tai Trung tdm Luu k)7 Clrmg kho6n Vie.t Nam, dytg 5V eiu"o dfch bd sung t4i So Giao dich Chung khosn Hd NQi ddi voi todn b0 sd lugng co phdn ph6 thong dugc chdo ban tdng th0m. - Ngodi nhimg nqi dung uy quyqn tron ddy, trong qu6 trinh thgc triq1 phuong 6n chdo bfn, Dai HQi DOng CO E6ng uy quy6n cho HQi ddng quaq tri gi6i trinh, b6 sung, chinh stra, hoirn chinh ho{c thay d6i phucrng 6n chdo ban theo you cdu ctra co quan quan l)i Nhd nudc theo quy cllnh. Tr0n d6y ld toirn bq phuon g Snchdo b6n co phitiu ri ng le vd phucrng 6n sri dung v6n thu dugc ttr dgt chdo bfun, kinh trinh Dai HQi DOng CO pong xem xdt th6ng qua. HQi dong quan tri COng ty l A. t \ rx r 4v 1, k6u ggi sg d6ng long vd ho trg cua Quy c6 ddng bang c6ch d[rry ky,mua cd phdn chiro b6n ri6ng 16 trong dgt chdo ban co phi6u 16n ndy cl0 COng ty c6 thom ngu6n vpn duy tri viqc lirm cua ngudi lao dqng, duy tri ho4t dqng san xu6t kinh doanh vd timg bu6c tdi cfiutruc kh6i phpc C6ng ty. ^:, Z Bt",.xT xuir Hn[n KHAU YTE ^, THANT PBO nci csi MINH a,'q u.hqr DONG QUA { Try ^l HQI DONG QUAI{ TRI N KHANTI LINII Trang 5/5

15 CONG TY CO PHAN xuat NHAP KIIAU Y TE tp.ttcvt so,5 S3tzozolTT-DHDCD cqng HoA xa ugt cnu Ncni.l vier NAM Edc lflp - Tu do - Hanh phric TP. HO Chi Minh, ngiry 27 th6ng 10 ndm 2020 TOTNiNH V viqc b6 sung nginh ngh6 kinh doanh ctra C6ng ty Kinh gfri: D4i hqi tldng c0 d6ng COng ty CP Xudt nhflp khau y t6 Thinh ptrii UO Chi Minh - Cdn cri Luft doanh nghiqp so AgtZOl4lQH 13 ngdy 26lW2Al4; - Cdn cu Quytit dinh /QD-TTg ngay ctra Thir tu6ng Chfnh phu ban henh H9,t A. ' th6ng nginh kinh tc Viet Nam; - Cdn cri Gi6y chimg nhqn d[ng ty gou.ntt nghiqp s6: ddng ky lan dau ngdy 01 th6ng 08 ndm 20A1, 96ng kf thal t16i ldn thu 25,nS1V 09 thsng 07 ndm2020 do Phdng d[ng k)t kinh doanh Sd KC Hpch vd Edu tu Thenh phd Hd Chi Minh cdp; - Cdn cri Ei u le to chric vd ho4t dqng cira COng ty CO phan Xu6t nhap khau Y t6 Thdnh phd HO Chi Minh; - Cdn cri Td trinh cua T6ng Gi6m d6c ngdy vo viqc do xust b6 sung nginh ngh6 - kinh doanh ctra COng ty. TrA. :.1,,. 7, 1 / \ 1 F -+^,, r1 A.A HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hqi d6ng cd ddng xem x6t th6ng qua viqc b6 sung ngdnh ngh6 kinh doanh cho Cdng ty C6 phan Xu6t nhap k*rau Y tc TP.HCM vd ph6 duyqt viqc sua ddi Di6u l tucrng img v6i nqi dung ngdnh ngh6 kinh doanh xin ddng ky bo sung m6i nhu sau: KYz stxufir I [*\ rha AR sung nginh ngh kinh doanh ffifi, chi titit nhu sau: STT TGn neinh nehd kinh doanh duoc bd sune Mfl neinh 1 SAn xuat dion, - Chi titit: Bdn di n mdt trdi. 2 J Cho thuo m6y m6c, thi t bi vi d6 dung hiru hinh khsc khdng kdm nguoj <Ii u khi6n. - Chi ti t: Cho thuo trans thi t bi Y te. Cung cimg vlr quin ly ngu6n lao dqng.. - Dich vu cho thua vd cuns *ns nsu6n lao d6ns. 4 Cung img,lao dqng t4m thdi - Chi ti t: Cho thua lqi lao d1ns Giao vd try quy6n cho HQi cl6ng quin trf : ti6n henh cqp nhpt nqi dung bd sung nginh ngho kinh doanh trong Ei6u lq Cdng ty. t" I r n o ','l -r.a, )1 a t "r.^ ' t \ Uy quy6n cho Tdng Gi6m d6c: thgc hiqn c6c thtr tpc li n quan c16n viqc bd sung nginh ngh6 kinh doanh mcri theo Nghi quytit ctra D4i hqi itdng cd ddng vd quy dinh phdp luflt li6n quan. Trang l/2

16 2. Eai hqi d6ng co d6ng giao vd uy quyan cho HQi ddng quan tri quyist dinh viqc eli6u chinh, bd v.-- sung nganh ngh6 kinh doanh theo y6u cau hopt dqng cira COng ty trong ttmg thdri ky vd dugc 1," t I +^ 1 ' 4,-- L, -:,,-.*Z: r-i ---,-- ^r--,^t^. quy6n thay.m{t Dai hqi cl6ng cd ddng ban hanh Di6u lq Cdng tl qua il6i, bo sung cho phu hgrp 't oi,rie. diau chinh, bo sung nganh ngha kinh doanh md khdng can tniiit phii xin ph6p lai Dai r ^. -l i ' t a,ry1,a,,4- T\-:t-4! \ t t -l-- --r^{^--i--:rhqi cl6ng c6 d6ng. HQi do.ng quin tri se b6o c6o Dai hqi dq"q c6 ddng gen nqej vo viqc tli u chinh, bd sung nganh ngh kinh doanh vi viqc ban hdnh Ei6u lq COng ty stra d6i, bo sung. Trdn trgng kinh trinh./. Noi nhqn: - Nhu tron; - HDQT, BKS; - Luu: HC-NS. TK. TM. HQr OoNC QUAN TRI CHU TICH \a wxuiiiiai;.kniu YTE t t rsait'iipsd Trang 2/2

17 conc rv co pnax xuar NHAP xnau Y TE tp.hctvt so:5?fizo2onr-dhdcd ceng rroa xa ngr cnu NcHia vr$r NAM DOc l0p - Tu do - Hanh phric TP. HO Chi Minh, ngdy 27 thdng 10 ndm 2020 \ \ l ma ' TOTNiNH VO viqc uy quydn cho T6ng Gi6m ddc thucrng th6o giim tru c6ng ng ctra Cdng ty CCL Pharmaceutical (PVT.) LTD., ("CCL"). Kinh gfri: D4i hqi ttdng co OOng Cdng ty CP Xudt nh$p khau y t6 Thhnh ptr6 HO Chi Minh - Cdn cri Lupt doanh nghiep so A\DO 4/QH l3 ngdy ; - Cdn cir Di6u le to chirc vd ho4t dqng ctra C6ng ty CO phdn Xu6t nhap khau Y t6 Thnnh phd HO Chi Minh (Yteco); - Cdn cri Td trinh ctra T6ng Gi6m ddc ngdy va viqc uy quy n cho Tdng Gi6m d6c thucrng thio gi6m tru cdng ng ctra C6ng ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL). HQi tl6ng quan tri kfnh trinh Dai hqi tl6ng co d6ng xem xdt th6ng qua viqc uy q.ryen cho T6ng, Gi6m d6c thucrng th6o giim tru c6ng ng ctra C6ng ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL) voi nqi dung nhu sau: Cdng ty CCL c6 cdng ng v6i Yteco tu ndm EiSn ngey 31/ , CCL cdn ng Yteco (tuong ducmg USD). TOng Gi6m d6c nhiqm tcj, tru6c dd thucmg thio nhi u lan vdi CCL vd CCL dd thanh to6n dugc \rnd (tucrng ducrng USD). Nh?n thdy viqc thu hdi toirn bq c6ng ng la khdng khi thi vi nhimg ktit qui thucrng thio cua Tdng Gi6m ddc nhigm ky trudc. Vi vfly, HQi D6ng Quin Tri kfnh trinh Dai hqi cl6ng cd d6ng xem xdt d6ng!, n1.quyen cho TOng Gi6m d6c nhiqm kj' ndy ti6p tpc thucrng thio v6i CCL do thu troi tfrem c6ng ng vc cho Cdng ty vi ta ',n aorrrrrrrlrrrr/ T6ng -l Gi6m ^.r cl6c c6 th6m quy6n giim tru t6i da chfr: Mudi tf bny tr[m t6m mucyi triqu d6ng) c6ng no ctra CCL nhim thu h6i dugc sri cdng ng cdn lai tir CCL. TrAn trgng kinh trinh./. Noi nhqn: - Nhu tr n;. HDQT, BKS; - Luu: HC-NS, TK.,.po PHAN, \ XUAT NHAP KHAU QI DONG QUAN TRI.v re ^, IEANH PHO HrJ Cni MINH

18 ' A v U F4 Fl U F t-( OZ N- t- xe I \frl ze '{u z "\J UE t^- ZA 1\/F -, v[a) a -,F F E H \, 6t ; - o F6I,rZl - ;rttr ri - 99 * -A =',to" Fr 'x,<.,< lil Ftt 14 -ozz -tv UF (, zp nz,.o x u4,.o. - l'll E a, -- f-l ^,4 <.'x AV 3 rh \r' z fr$ I'F lt +..S.\. { n,\if Se t) t\ /s q *a L\i r.a *FEl $ \<s '\--l {,-- *{ c. 7E - f '1"{i \-ls!\ b ( t.h - ^1, r :r L-----.' frt lf. -* "S l- 'H r)* *Fl lfr nr -*s "$ I-J *"{ F ras 7-n.:s E --* c'frl.$ I I c\ha 7-l-r I.q il \-J-J ;\ tq' -hi-j'ff t- ;\ L'X' NU #EE $l \* *(t) iia.ft nq) l8 oao oao ooa aoo ooa aoo oo oo oo oof 5 Sss =t=r= Y ^-lrr.-c c'(o A o U'>_, = (O = = of'= -(li! -=Q. F 1fi r<q.o U \(o r1q ffi*.; lr /= \ F"'i'ia 6 o.,e E.g - t-l J \ t<./' tl^rc) ',Q/" le W Qo H -l OO il..,1-) \5 d -{-) \(o O

19 Ar HoI DONG Co oonc nar THUONG NGAY 08/1 It2020 t^t?:t CONG TY CO PHAN XNKY TE TP.HCM (YTECO) t7z PHIEU BIEU QUYET, TOn C6 d6ng SO tnri tu so prsn na r.a r.i 4- so phr u bleu quyet Ngudi <lai dipn C6 rt6pe d6nh dilu X vdo 01 trong 03 i ki6n: " TAN THANH", "KHONG TAN THANH", " KHONG Y KIEN", e6i voi trmgnqi dung can biou q.rytst tai Dai hqi. STT NQi dung bi6u quy6t TAN THANH KHONG ran THANH KIIONG,t Y KIEN I Th6ng qua Td trinh cua HDQT v0 Phuong 5n chdo b6n c6 phi6u ri0ng 16 cria COng ty. 2 Th6ng qua Td trinh ctra HDQT vc viqc bd sung ngdnh ngh6 kinh doanh cria C6n gty. 3 Th6ng qua Tg trinh cua HDQT vc viqc uy quydn cho Tdng Gi6m d6c thucrng th6o gi6m tru c6ng ng cria C6ng ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL). Ghi chri: Phi6u bi u quy6t kh6ng ho. p lq: - Ph6dC trting khdng d6nh d6u X vdo 01 trong 03 i ki6n. - Phi6u d6nh d6u X tt 02 y ki6n tro l6n. - Phi6u khdng ky t6n. - Phii5u khdng ghi h9 ton. co DoNGArGuor DAr DrEN CO DoNG (Ky, ghi 16 he t n)

20 cong Ty co IHAN xuar nndr roau v rf TP.HCM ceng HdA xa HQr ch0 NGHIA vryt NAM D6c ldp - Tu do -Hanhphric 56: 02/2020A{Q-DHDCD TP. Hd Ch{ Minh, ngdy... thdng I I ndn 2020 DTITHAO NGHI QUYET EAr Her oonc co uonc nar rnu'onc xavr 2020 Cdn cri Luft Doanh nghiqp s6 68/2014lQH13 ngdy 26/ILl20l4; Cdn cri Di0u 19 to chric vd ho4t clqng cria COn e ty CO phan Xu6t nhqp khau y tti Thdnh phd HO Cfri Minh (Yteco); CIn cri Bi0n bin cuqc ho. p Eai hqi dong co ddng b6t tfrucrng ndm 2020 sd /BB- EHECE ngey cua C6ng ty Cd phan Xu6t nhflp khau y te Thenh pno UO Ctri Minh. DAI HQI EONG CO DONG C6NG TY CO PHAN XUAT NTTAP. KIIAU Y TE THANH PHO IIO CHi nnrnrr QUYET NGHI fiiou t I r I fnong qua Td trinh cria HDQT ve Phucng 6n chdo b6n co phi6u ri ng 16 v6i nhimg nqi dung chinh nhu sau: tl r. can ctl phap rv cno vrpc chao nan co phrnu nrf;,uc rn - Cen cri Luft Doanh nghiqp sd /QH 13 ngdy 26lLll20l4; - Cdn cri Luflt Chimg khoan so lotzo06lqh 1 1 ngdy 29106/2006; - Cdn cu Lupt sta d6i, bo sung mqt so diou cria LuQt Chtmg kho6n so /QH 12 ngiry 24lIll20I0; - Cdn cri Nghi dinh so S8IZO12ND-CP ngdy 20/07/2012 cin Chfnh phu quy dinh chi titit vd hucmg d6n thi hdnh mqt so ei6u cria LuQt Chrmg kho6n vd Lu4t sria d6i, bd sung mqt so eiau cua Luflt Chring kho6n; - Cdn cri Nghi ditth s NE-CP ngdy 26/06/2015 cria Chinh phu v0 viqc sria d6i, bo sung mqt so eieu cua Nghi dinh so SSIZOI2ND-CP ngdy /2012 oiua Chfnh phu quy dinh chi ti6t vd huong d6n thi henh mqt s6 di6u cria LuQt Chrmg kho6n vd Luflt sria ddi, bo sung mqt so eiou cria Luft Chimg kho6n; - Cen cir Di u le p chric vd hopt clqng ctra COng ty CO phdn Xu6t nhqp khau Y t6 Thenh pno uo Chi Minh (Yteco).

21 rr. THONG TrN vn ro cnrlc pnar nanu, cnao nax co PHrEU m0xc r,n TO chtic phsthdnh: C6ng ty CO phan Xu6t nhap nrau v tti Thenh pho HO Chf Minh Md chimg kho6n: Try scr chfnh: Dien thopi: Fax: YTC 181 Nguy6n Dinh Chii5u, Phudrng 6, QuQn 3, HO Ctri Minh, Viet Nam (84.28) 3e (84.28) 3e 306 e}e VOn cli6u l0: n ' hanh: so lugng co p (Ba muoi ty, thm trdm triqu) cl0ng ^ han dang luu (Ba triqu kh6ng trdm tfum muoi nghin) co phan na' i r ' n ^A -^r-i-- SO lugng c0 phdn qu! 0 co Phan Ngdnh ngho kinh doanh Kinh doanh xu6t nhap khau dugc pham dugc chinh: Heu; mua ban m! pham; xu6t nh0p khau ban bu6n thu6c; mua b6n vhc xin, sinh pham h6a chdt ding trong phong thi nghiqm vd nghion cr?u khoa hgc; mua b6n thi6t bi ngdnh y t6 COng ty mg: COng ty con: Kh6ng c6 Kh6ng c6 ' r l z z L- III. MVC DICH CHAO BAN CO PHIEU - Bd sung v5n AC n6 trg thanh khof,n crfru Cdng ty trufc nguy co phf sin Tinh d6n thdi cliom , theo B5o c6o tdi chinh dd dugc so6t x6t boi Cong ty TNHH Ki0m to6n vd Tu v6n eac thi lgi nhuqn sau thu6 ctra C6netJ im ! i16ng, v5n chri s0 hiru im d6ng. Ng ngin h4n: <16ng (trong d6, ng vay ngin h4n: d6ng) trong khi d6 tdi san ngfunh4n chi c cl6ng (trong d6, tien vatucrng duong dion chi c "g).Nhu v y,m6i chi tinh d1n30l6l20t0, co itr0 thdy ring, COng ty dang m6t thanh khoan nghiom trgng non cdn ph6i c6 nguon v6n bo sung ngay ci c6 tho tran g trhi c6c kho6n ng vd duy tri hbat clong kinh doanh trong thgi gian sdp tdi. Do vqy, viqc chdo ban cd phi0u ld viqc ldm c6p b6ch hiqn nay do cr?u C6ng ty tru6c nguy co ph6 sin.

22 IV. PIIUOT..Ic AN CHAo BAN Co PHIBU nrexc LE VA prrr/oxc Ax srl DVNG v6n THU Erlgc ru oqr cnao nan co phreu l.phuon g itn chiro bin cd phi6u ri6ng 16 ma A r.a r \ na ' ' ' ' TOn co phi u chao C0 phiou COng ty CO phdn XuAt nhap khau Y tc ban: Thenh ph6 HO Chi Minh Md chimg kho6n: Y. i r) Lo4i co phan chdo bitn: I -A.,l ' Menh gi6 ' co ph6n: SO lugng cd phan chdo b6n du ki6n:., -l TOng gia tri cd phdn chdo bln theo m6nh., t t.l gla au Klen: V6n di6u 19 ds ki6n sau dgt chdo b6n: Gi5 chdo b6n du ki6n: YTC CO phdn ph6 thdng cl6ng/c6 phan cd chfi: Hai muoi triqu co rx \ pnan) d6ng (Bang chfl: Hai trdm ty -X \ oong) ctdng (Bing chii: Hai trdm ba muoi ty,thmtrdm triqu d0ng) d6ng/c6 phan (bdng menh gi6 c6 phan) Cdn cir x6c 9i* *tu chio b6n du kion ^X. r \ DOi tugng chdo ban: Hinh thric chdo ban: na r r. ' S0 luqmg nhd ddu tu chdo b[n: Danh s6ch Nhe dau tu duoc chdo ban Gi6 tri s0 s6ch 01 c6 phan YTC tqi thdi rliom 3016/2020 theo BCTC de so6t x6t - VOn chri s0 an t A t ' hfru/s6 luqnrg c6 phdn dang luu henh _ ( )/ * ( ) dong/cd tx pnan Gi6 giao dich co phitiu YTC ngay ftdl202} ld d6ngic6 phi6u. Tr6n co so hiqn trang C6ng V, gi6 chdo ban cd phan cto xu6t le <t6ng/c6 menh gia ro rx \ pnan). C6, d6ng hiqn hiru YTC (theo danh s6ch co ddng chdt tham dp DHDCD) Chdo ban riong 16 Dudi 100 nhe dau tu, khdng to nna dau tu chimg kho6n chuyon nshi Sii tuq,ng cd phin dnng kf.7rl mua (co phfln) Tdng cqng

23 Han chi5.chuy6n C6 phan chdo b6n bi h4n ch6 chuyon nhugng trong nhuo'ng co phdn chdo vdng 01 ndm tcc ttr ngdy hodn thdnh dgt chdo bdn bdn: SO lugng dqt chdo 01 (mqt) do b6n du ki6n: Phucrng 6n xri ly cd phdn chdo b6n kh6ng phdn ptroi tr6t: Uy quyon cho HOi DOng Quin Trf quy6t dinh chdo bdn/phdnphoi cho d6i tugrg khdc trong trucrng hgp c6 phan chdo b6n khong ph6n pnoi ntit. Thdi gianthyc hiqn: EHECD uy quyen cho HEer quy6t dinh cu tho thdi gian thgc hiqn. 2.Phuorn g 6n sri dgng v5n thu dugc tir dgt chio b6n s6 ticn thu dusc dqt chdo bq ds ki6n ld d6ng ( c6 phan x d6ng/c6 phan) uu ti6n chi tr6 c6c kho6n ns?8 giai q"yet thanh khoin trudc, phan cdn 14i (n6u c6) sc b6 sung vdn luu dqng AO,O.ry'tri ho4t dqng san xu6t kinh doanh cria Cdng ty. EHDCD.ly qnycn cho HDQT quyist dinh phucrng 6n, k6 hopch su dpng v6n chi ti6t nhim mang lai hiqu qu6 cho hopt A6ng rai *u6t kinh doanh,uu -C6rrg ty. V. UY QUYEN: Eai HQi E6ng CO EOng tl0"g nhet giaoltty quy6n cho HQi EOng Qudn Tri vd HQi D6ng Qu6n Tr! c6 tho giao valho{c uy quyon l4i cho Nguoi 5ai DiQn ph6p LuQt Cdng ty thpc hiqn c6c cdng vi0c sau: - Quytlt git h thdi gian chdo b6n vd to chuc trii5n khai Phucrng An Cnao B6n CO Phi6u Ri6ng Ld. - Quytit dinh phucrng fn, kd hopch sri dpng v6n chi tiot nhim mang lai hiqu qu6 cho ho4t ilqng sdn xu6t kinh doanh r.ri C6trg ty., - Quy6t dinb c6 tho t\uy ddi mpc dfch su dung v6n vd phucrng 6n sri dpng v6n A,,.t A nou xet thdy cdn thi6t vi lgi fch C6ng ty. - ayv6l dinh phucnrg 6n xri ly vd sri dgng v5n trong lruong hgp thu kh6ng du v6n tir dgt chdo ban theo phuong 6n chdo b6n c6 ph6n. - Quy t dinh phucrng an xri ly cd phan chdo b6n khdng phdn phoi tri5t cfro eoi tuglg k46t bao g6m nhrmg kh6ng gi6i h4n viqr q"y6t dinh tieu chf, d6i tugng, so tuqng nha dau tu d6m bio theo quy clinh' ph6p luflt, so luqng ;6 phan chdo ban cho ttng $e dau tu... Trucng trgp t<irong th6 phdn ptrolfr6t thi dugc toirn quyon q"y..t dinh, di6u chinh q"y mo dgt chdo b6n (sd lugng c6 phdn chdo b6n thgq tc dg dugc phdn phoi vi giatri c6 phdn Aa cfrao bdn) vd b6o c6o EHECD gan nh6t. - Quy6t dinh, thpc hiqn c6c c6ng viqc vd thu tpc 1i6n quan d0 viqc philthdnh vd chdo b6n theo dring thu tpc quy clinh hiqn henh. - Thpc hiqn thu tpc sua doi, bo sung Di u le t6 chric vd hopt clqng crja Cdn g ty theo quy mo v6n di6u lq m6i thom theo quv dinh.

24 - Thgc.hiett c6c thu. tpc thay d6i Gi6y chimg nhan ddng ki doph nghiqp vdi Sd K6 ho4ch vd DAu tu sau khi hodn thanh dgt chdo b6n cd phan. - Thpc hiqn ddng ky luu k)t bo sung c6 phi u tqi Trung tdm Luu ky Chtmg kho6n Viet Nam, cldng ky giao dich bo sung t4i Scr Giao dlch Chimg kho6n Ha NOi eoi voi todn b0 so luqnrg co phan phd th6ng dugc chdo b6n tdng thom. - Ngodi nhfitrg nqi dung uy quyan tr6n ddy, trong qu5 trinh thgc hiqn phucmg 5n chdo bdn, DAi HQi Edng CO Edng uy quyon cho HQi d6ng quan tri gi6i,\ttalaarr\ra1r trinh, bo sung, chinh stia, hodn chinh hoflc thay d6i phucrng 6n chdo ban theo y6u ^Xl cdu cria co quan qudn l)t NhA nu6c theo quy C1!nh. Didu 2 Di6u 3 Di6u 4 Th6ng qua Td trinh cua HDQT vo viqc bd sung ngdnh ngho kinh doanh. Th6ng qua Td trinh cua HDQT v0 viqc uy quy0n cho TOng Gi6m d6c thuong th6o giim tru cdng ng cria C6ng ty CCL Pharmaseuticals (PVT.) LTD., (CCL), t,.,l A I a i nnn -6^nnn -^-^,^' v6i thdm quy0n gi6m tru t6i da VND (Bdng cht: Mudi W b y trdm t6m muoi triqu d6ng) cong ng cria CCL nhim thu h6i dugc s6 c6ng ng cdn 14i tt CCL. Ei6u khoin thgc hiqn Nghi quytit ndy d5 dugc Dpi hqi ct6ng co d6ng b6t tfrucrng ndm 2020 Cdng ty CO phan Xu6t nhap khau Y t6 TP.HCM hep ngiy... thdng 1 I ndm 2020 th6ng qua vdi ty le t6n thdnh...% t6ng s6 phi6u bi0u quytit crta tdt ci c6 d6ng du hqp vd c6 hiqu lgc k tu... gid... phrit ngdy... thfng I 1 ndm Dai hqi thdng nh6t giao cho HQi ddng quan tri, TOng Gi6m d6c chiu trdch nhiqm c6ng bo ttrong tin, trii5n khai, d chric thgc hiqn Nghi quy6t ndy; Giao Ban kiom so6t ki0m tra, gi6m s6t viqc thgc hiqn Nghi quy6t va b6o c6o k6t qua cho Dpi hqi ddng co ddng./. TM. DAI HQr EONG CO EoNG CHU TOA NGUYEN KIIANH LINH CHU TICII HQI DONG QUAN TRI