UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAXAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban"

Bản ghi

1 UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONGHOAAHOICHUNGHIA VIETNAM Doc lap - Tu' do - Hanh phue S6: Hl29\9/QD-UBND Son La, ngaym thang 3 nam 2019 QUYET DPSH Ban hanh quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia ban tinh Sn La UY BAN NHAN DAN TINH SON LA Can culuat To chuc cmnh quyen dia phuang ngay 19 thang 6 nam 2015; Can culugtban hanh van ban quy phgm phdp lugtngdy 22 thdng 6 nam 2015; Can cu Ludt Bdo ve Moi tuong ngay 23 thdng 6 nam 2014; Can cungh dinh ss59/2007/nd-cp ngay 09 thdng 4 nam 2007 cua CMnh phu ve quan ly chat thdi an; Can cungh dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thdng 4 nam 2015 cua CMnh phii ve qudn ly chat thdi va phi lieu; Theo de nghi cua Gidm doc So ay dung tai To tinh so 69/TT-SD ngay 21 thdng 3 nam QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kem theo Quyet dinh nay Quy dinh quan ly chat thai an sinh hoat ten dia ban tinh Son La. Dieu 2. QuySt dinh nay c6 hieu lie thi hanh tu ngay 10 thang 4 nam 2019 va thay thi Quy It dinh s6 09/2013/QD-UBND ngay 16 thang 5 nam 2013 cua UBND tinh Son La ve viec ban hanh Quy dinh quan ly chat thai in thong thudng tai cac do thi va cac cum dan cu tap tung ten dia ban tinh Son La. Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh; Giam doc cac sd, ban, nganh; Chu tich UBND cac huyen, thanh pho; Thu tudng cac co quan, don vi, to chiic va ca nhan c6 lien quan chiu tach nhiem thi hanh Quy It dinh nky.l.p^ Not nhan: -Boayding(b/c); - Thicmg tue tinh uy (b/c); - Thuong tnc HDND tinh (b/c); - Chii tich, cac Pho Chii tich UBND tinh; - Vu Phap chs - Bp,ay dimg; - Cue kism ta VB QPPL - Bo Tu phap; -NhuDieu3(t/h); - Tung tan thong tin tinh; - Luu: VT, KT(Quy-3b), 80b. TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH Tang Thi uan

2 UY BAN NHAN DAN TiNH SON LA CONG HOA A HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ti do - Hanh phiie QUY DINH Ve quan ly chat thai an sinh hoat ten dia ban tinh Son La (Ban hanh kem theo Quyet dinh 'so 0 ^ '/2019/QD-UBND ngay 26 thdng 3 nam 2019 cua Uy ban nhdn dan tinh Son La) Chu-ong I NHlTNG QUY DINH CHUNG Dieu 1. Phani vi dieu chinh Quy dinh nay quy dinh ve hoat dong quan ly chat thai an sinh hoat, quyen han va tach nhiem cua cac to chuc, ca nhan lien quan den viec quan ly chat thai ln sinh hoat ten dia ban tinh Son La. > Dieu 2. Doi tuong ap dung Quy dinh nay ap dung ddi voi co quan, to chuc, ho gia dinh, ca nhan (sau y 7 day goi tat la to chuc, cd nhdn) co hoat dpng lien quan den chat thai an sinh hoat ten dia ban tinh Son La. Dieu 3. Nguyen tac chung ve quan ly chat thai an sinh boat 1. Chat thai an sinh hoat phai dugc quan ly chat che nham ngan ngua, giam thieu nhung tac dong co hai doi voi moi tudng va sue khde con ngudi; moi hoat dpng quan ly chat thai an sinh hoat phai tuan thu Luat Bao ve moi tudng nam 2014 va cac quy dinh khac cua phap luat cd lien quan. 2. Chat thai an sinh hoat phai dugc phan loai, luu giu tai nguon phat sinh; dugc thu gom, van chuyen va xu ly theo quy dinh cua phap luat ve bao ve moi tudng. 3. Khuyen khch viec xa hoi hda cong tac thu gom, van chuyen va xu ly chat thai an sinh hoat. 4. Khuyen khch viec ung dung cong nghe hien dai tong xu ly chdt thai in sinh hoat, dam bao ve sinh moi tudng va giam khdi lugng chat thai dugc chon \ lap nham tiet kiem tai nguyen, chi phi xu ly. 5. Phuong tien van chuyen chat thai ln sinh hoat phai dam bao an toan khi tham gia giao thong va bao ve moi tudng. 1

3 Chiong II QUY DINH CU THE Dieu 4. Phan loai, Inu gin chat thai an sinh hoat 1. Chat thai an sinh hoat phai dugc phan loai theo nhom quy dinh tai Khoan 1, Dilu 15, Nghi dinh s6 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 cua Chinh phu de tai su dung, tai che nham giam khoi lugng chat thai an sinh hoat phai xu ly. 2. Doi voi cac khu vuc da c6 hoat dong thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat, to chuc, ca nhan co phat sinh chat thai an sinh hoat phai bo ti thiet bi luu giu theo quy dinh tai Khoan 1, Dieu 8 cua Quy dinh nay. Dieu 5. Thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat 7 / y 1. Viec thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat tu nguon phat sinh ten dia ban tinh dugc thuc hien nhu sau: UBND cac huyen, thanh pho to chuc phan dinh dia ban to chuc thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat va giao nhiem vu cho cac CO quan, don vi tue thugc de to chuc lua chgn, ky ket hgp dong voi 7 7 t don vi, to chuc co chuc nang de thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat ten dia ban. 2. Vi ti bo ti cac diem tap ket, tung chuyen chat thai an sinh hoat do UBND cap huyen quy dinh ten co sd phu hgp vdi quy hoach quan ly chat thai in do UBND tinh phe duyet. Dieu 6. u ly chat thai an sinh hoat 1. Chat thai an ten dia ban tinh dugc xu ly theo cong nghe tien tien, than thien vdi moi tudng va dam bao quy dinh tai Dieu 19 Nghi dinh sd 38/2015/ND- CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii ve quan ly chat thai va phe lieu Dia diem lua chgn dau tu xay dung cac co sd xu ly chat thai an sinh hoat / 7 phai phu hgp vdi quy hoach dugc cap cd tham quyen phe duyet va dam bao khoang each an toan ve mdi tudng theo quy dinh ciia phap luat. 3. Viec lua chgn chii dau tu co sd xii ly chat thai an sinh hoat theo quy dinh tai Didu 20, Nghj dinh sd 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii ve quan ly chat thai va phe lieu va cac quy dinh phap luat khac lien quan. Dieu 7. Yeu cau ve ky thuat dot vdi thiet hi luu giu, diem tap ket, tam > > tung chuyen, khu vuc luu giu va phuung tien thu gom, van chuyen; yen cau ^ ve tan suat thu gom, thdi gian luu giu A 1. Cac yeu cau ve thiet bi luu giu chat thai an sinh hoat: 2

4 a) Dam bao khong bi hu hong, hien dang, ach va tong qua tinh su dung; b) Bao bi mim dugc bugc kin va bao bi cung c6 nap day kin de dam bao khong phat tan mui, khong tham nuac mua, khong dugc ngam hoac oinuoc ac. 2. Diem tap kit, tam tung chuyen, khu vuc luu giu chat thai an sinh hoat: a) Dilm tap kit phai co cao do nen bao dam khong bi ngap lut; co san va vach ngan bao dam kin kbit, khong an nut, o i nude thai, chat thai; b) Khu vuc luu giu hoac tung chuyen chat thai an sinh hoat phai dap ung cac quy dinh sau: C6 cao do nin bao dam khong hi ngap lut, san dam bao kin kbit, khong an nut va cd do doc phu hgp dl thu gom toan bd nude i ac ve hd thu; cd hd thu gom nude i ac; tudng, vach ngan, mai che dam bao khdng de nude mua chay vao khu vuc luu giu. 3. Phuang tien thu gom van chuyen chat thai an sinh hoat: a) Sd lugng phuang tien van chuyen chat thai an sinh hoat phai phu hgp vdi quang dudng, thdi gian, tan suat thu gom, sd lugng cac diem thu gom va khdi lugng chat thai an sinh hoat dugc thu gom; b) Cac phuang tien van chuyen chat thai an sinh hoat phai dap ung yeu cau ve an toan khi tham gia giao thdng va bao ve mdi tudng; c) Ddi vdi viec thu gom tu hd gia dinh den diem tap ket, tam tung chuyen / t yeu cau dac thu cho mot sd phuang tien van chuyen chat thai an sinh hoat nhu sau: xe tai cd thung lap cd dinh; xe tai thung hd phai dugc phu kin khi van chuyen, khdng dugc ai vai chat thai an sinh hoat, nude i ac a mdi tudng; i d) Ddi vdi viec thu gom chat thai an sinh hoat tu cac diem tap ket, tam I tung chuyen den nha may, ca sd xu ly phai dugc thuc hien bang xe chuyen dung. 4. Tan suat thu gom, thdi gian luu giu / / a) Tuan suat thu gom chat thai an sinh hoat t nhat 01 lan/ngay. Cac dia I phuang yeu cau don vi cung ung dich vu thu gom, van chuyen phai cdng bd lich tinh, thdi gian hoat ddng cd dinh va thdng bao dng ai dl cac td chuc, ca nhan biet, chap hanh; b) Thdi gian luu ti chat thai an sinh hoat cua cac td chuc, ca nhan va tai cac khu vuc tap ket, tam tung chuyin khdng qua 2 ngay. Chiong III TRACH NHIEM TRONG QUAN LY CHAT THAI RAN SINH HOAT Dieu 8. Tach nhiem cua to chic, ca nhan phat sinh chat thai an sinh hoat 1. Thuc hien viec phan loai, luu giu chat thai In sinh hoat theo quy dinh 3

5 1 tai Dieu 5 ciia Quy dinh nay. Thu gom, do chat thai an sinh hoat diing thdi gian va noi quy dinh, khdng viit bua bai a mdi tudng; cd tach nhiem giu gin ve sinh 1 noi cdng cdng, tich cue tham gia cac hoat ddng ve sinh mdi tudng khu phd, td dan phd, dudng lang, ngo xdm, noi cdng cdng do chinh quyen dia phuang va cac td chuc doan the phat ddng. Tudng hgp phat hien nhung vi pham phap luat ve 7 7 quan ly chat thai an sinh hoat phai thdng bao ca quan cd tham quyen de xii ly theo quy dinh ciia phap luat Cac ca quan, td chiic, dan vi ten dia ban tinh cd tach nhiem quy dinh, tuyen tuyen, hudng dan can bd, ngudi lao ddng tong co quan, td chiic, don vi ciia minh biet va thuc hien diing ndi dung ciia Quy dinh nay va cac quy dinh ciia phap luat cd lien quan. 3. Cac td chiic, ca nhan cd tach nhiem ky hgp ddng vdi dan vi cd chiic nang thu gom, van chuyen ac thai sinh hoat cd phuang tien dap ling dugc yeu cau dugc quy dinh hoac dang ky dich vu thu gom, van chuyen, xii ly chat thai an sinh hoat (ngodi dia ban dd duoc UBND cac huyen, thanh pho lua chon, ky hgp dong thu gom, van chuyen dc thdi sinh hoat) va phai chi ta chi phi gia dich vu thu gom theo quy dinh. Dieu 9. Tach nhiem va quyen cua dou vi thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat 1. Tach nhiem dan vi thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat dugc thuc hien theo quy dinh tai Didu 18, Nghi dinh sd 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii. 2. Thuc hien viec bao cao quan ly chat thai an sinh hoat dinh ky hang nam \ hoac dot xuat theo yeu cau den Sd ay dung, Sd Tai nguyen va Mdi tudng, UBND cac huyen, thanh phd. 3. Quyen ciia dan vi thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat a) Dugc thanh toan diing va dii gia djch vu thu gom, van chuyen chat thai an theo hgp ddng da ky ket; b) Dugc de nghi ca quan nha nude c6 tham quyen xem xet siia ddi, bd sung cac quy chuan ky thuat dia phuang, dinh miic kinh te ky thuat cd lien quan din hoat ddng thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat; c) Cac quyen khac theo quy dinh ciia phap luat. A. ^ Dieu 10. Tach nhiem va quyen cua chu xu ly chat thai an sinh hoat 1. Tach nhiem ciia chu xii ly chat thai sinh hoat a) u ly chat thai an sinh hoat theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 22 Nghi 4

6 dinh s6 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii. b) ay dimg phuang an gia dich vu xu ly chat thai an sinh hoat gui Sd Tai chinh tham dinh va tinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet theo quy dinh tai Diem b Khoan 2 Dilu 26 Nghi dinh sd 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii (doi vai ca sa xu ly chat thai an dugc dau tu tie nguon von ngodi ngan sdch nhd nuac); c) Chi tidp nhan chat thai ln sinh hoat vdi cac dan vi thu gom, van chuyen dap ling cac yeu cau theo Dieu 8 ciia Quy dinh nay; d) Dinh l<y hang nam bao cao Sd ay dung, Sd Tai nguyen va Mdi tudng, \ UBND cac huyen, thanh phd ve tinh hinh tiep nhan xii ly chat thai an sinh hoat tu cac don vi thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat (ky bdo cdo tinh tie ngdy 01 thdng 01 din hit ngdy 31 thdng 12 cua nam bdo cdo). Thdi han cham nhat tudc ngay 15 thang 01 ciia nam tiep theo; hoac bao cao dot xuat theo yeu cau ciia ca quan nha nude cd tham quyen. 2. Quyen ciia chii xii ly chat thai sinh hoat a) Chii xii ly chat thai an sinh hoat cd quyen han theo quy dinh tai Khoan 2 Didu 22 Nghi dinh so 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii; b) Ky hgp ddng xii ly chat thai an sinh hoat vdi UBND cac huyen, thanh phd theo quy dinh tai Quy It dinh so 07/2018/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam 2018 ciia UBND tinh ve quan ly dich vu cdng ch dd thi. 3. Khuyen khch chii xii ly phan loai chat thai nguy hai Ian tong chat thai an sinh hoat khi xii ly. Viec quan ly chat thai nguy hai dugc thuc hien theo Thdng tu sd 36/2015/TT-BTNMT ngay 30 thang 6 nam 2015 ciia Bd Tai nguyen va Mdi tudng ve quan ly chat thai nguy hai. Dieu 11. Tach nhiem cua Sday dung 1. Giiip UBND tinh ve quan ly nha nude tong quy hoach xay dung cac ca sd xii ly chat thai an sinh hoat ten dia ban tinh; hudng dan quan ly dau tu xay dung ca sd xii ly chat thai an sinh hoat theo quy hoach dugc duyet. 2. Chii ti xay dung, lap phuang an gia dich thu gom, van chuyin tinh UBND tinh phe duyet lam ca sd lua chgn dan vi cung ling dich vu thu gom, van I chuyen chat thai an sinh hoat ten dia ban; lap phuang an gia xu ly dich vu xii ly chat thai an ddi vdi ca sd xii ly chat thai In sinh hoat dugc diu tu tu ngan sach nha nude; phdi hgp thlm dinh phuang an gia dich vu xii ly chat thai 4n ddi vdi ca sd xii ly chat thai an sinh hoat dugc diu tu tu cac ngudn vdn ngoai ngan sach nha nude. 5

7 7 7 A ^ / 3. Tham dinh du toan thu gom, van chuyen, xu ly chat thai an tong du toan dich vu cong ch do thi hang nam theo quy dinh tai Quyet dinh so 07/2018/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam 2018 cua UBND tinh vl quan ly dich vu cong ch do thi Kiem ta, giam sat viec xay dung cac tam tung chuyen, khu vuc luu giu, CO sd xu ly chat thai an sinh hoat theo cac quy dinh hien hanh. Dieu 12. Tach nhiem cua Sd Tai nguyen va Moi tudng 1. Td chuc thuc hien cac ndi dung ve quan ly chat thai an sinh hoat phuc vu cdng tac lap va tien khai quy hoach bao ve mdi tudng theo quy dinh tai dieu 98 Luat Bao ve mdi tudng. 2. Tham muu UBND tinh ban hanh cac quy dinh, chinh sach, lien quan den hoat ddng quan ly chat thai an sinh hoat; Chii ti xay dung co che chinh sach uu dai, ho tg dd khuyen khch vide thu gom, van chuydn va dau tu co sd xu ly chat thai an sinh hoat phu hgp vdi didu kidn phat tidn kinh td - xa hdi ciia tinh tinh ^ 7 \ cap cd tham quydn ban hanh. 7 7 / 3. Td chiic tuydn thdng, tuydn tuydn, phd bidn, giao due nang cao nhan thiic ngudi dan vd quan ly chat thai an. 4. Td chiic thanh ta, kidm ta cac hoat ddng quan ly lidn quan ddn hoat ddng quan ly chat thai an sinh hoat tdn dia ban tinh theo quy dinh ciia phap luat. 7 ^ 5. Td chiic cap nhat vao co sd du lieu vd chat thai an sinh hoat; tang cudng sii dung he thdng thdng tin hoac thu didn tii dd thdng bao, hudng dan, tao ddi vdi 7 I td chiic, ca nhan lidn quan ddn hoat ddng thu gom, van chuydn, xii ly chat thai an sinh hoat. 6. Dinh ky hang nam bao cao Bd Tai nguydn va Mdi tudng vd tinh hinh quan ly chat thai an sinh hoat tdn dia ban tinh theo quy dinh. Dieu 13. Tach nhiem cua Sd Ke hoach va Dau tu. 1. Hudng dan tinh tu, thii tuc dau tu co sd xii ly chat thai an sinh hoat tdn dia ban tinh theo quy dinh. 7 ^ 2. Td chiic cac hoat ddng xiic tidn dau tu, van ddng khai thac cac ngudn lie dd tidn khai xay dung co sd xii ly chat thai an sinh hoat tdn dia ban tinh. 3. Phdi hgp vdi Sd Tai nguydn va Mdi tudng xay dung co chd chinh sach uu dai, hd tg dd khuydn khch vide thu gom, van chuydn va dau tu co sd xu ly 1 chat thai an sinh hoat phu hgp vdi didu kidn phat tidn kinh td - xa hdi cua tinh tinh cap cd tham quydn ban hanh. 6

8 4. Tong hgp tinh Uy ban nhan dan tinh phe duyet danh muc cac du an xi ly chat thai an sinh hoat keu ggi dau tu hang nam. 5. Hudng dan cu the doi vdi to chiic, ca nhan dugc ho tg uu dai khi tham gia dlu tu xay dimg cac nha may xii ly chit thai an sinh hoat. Dieu 14. Tach nhiem cua Sd Tai chmh 1. Chu ti, phdi hgp vdi cac Sd, nganh lien quan, UBND cac huyen, thanh phd td chiic thim dinh gia dich vu thu gom, van chuyen va xii ly chat thai an sinh hoat tinh UBND tinh phe duyet. 2. Tham muu UBND tinh giao du toan kinh phi hang nam cho cdng tac 7 ' quan ly, thu gom, van chuyen va xii ly ac thai sinh hoat; kinh phi mua sam tang thilt hi bao dam cdng tac thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat ciia cac dcm vi su nghiep do nha nude quan ly; kinh phi cho cac hoat ddng quan ly chat thai an sinh hoat. Dieu 15. Tach nhiem cua Sd Khoa hoc va Cdng nghe 1. Dinh hudng cac chuong tinh nghien ciiu ling dung va chuyen giao khoa ^ hgc, cdng nghe ve quan ly, hoan thien day chuyen cdng nghe, thiet bi thu gom, van chuyin va xii ly chat thai an sinh hoat. Khuyen khich cac td chiic, ca nhan tham gia nghien ciiu cac cdng nghe xii ly chat thai an phu hgp vdi dieu kien ciia dia phuong Phdi hgp vdi cac sd, ban, nganh lien quan tham dinh cdng nghe cac du an dau tu xay dung co sd xii ly chat thai an sinh hoat theo quy dinh ciia Luat Chuyen giao cdng nghe va cac quy dinh khac ciia phap luat. Dieu 16. Tach nhiem cua cac sd, ban, nganh khac co lien quan Can cii vao chiic nang nhiem vu dugc giao, cac sd, ban, nganh lien quan cd tach nhiem phdi hgp, hudng dan UBND cap huyen, cac don vi tue thugc thuc hien quan ly chat thai an sinh hoat theo diing cac ndi dung tai quy dinh nay. Dieu 17. Tach nhiem cua Uy ban nhan dan cac huyen, thanh pho 1. Td chiic quan ly chit thai in sinh hoat ten dia ban; hd tg dau tu tang thiet bi cho cap xa dl thuc hien thu gom, van chuyin chit thai in sinh hoat; td chiic tuyen tuyen, giao due nang cao nhan thiic ciia cdng dong vl bao bao ve mdi tudng ten dia ban. 2. Lap kl hoach, xay dung du toan hang nam cho cdng tac thu gom, van chuyen, xii ly chat thai an sinh hoat ten dia ban (tong du toan dich vu cdng ich do thi) va giii ve Sd ay dung dl td chiic thim dinh, tinh UBND tinh phe duyet theo quy dinh tai Quy It dinh sd 07/2018/QD-UBND ngay 30 thang 3 nam

9 cua UBND tinh ve quan ly dich vu cong ich do thi. 3. To chuc lua chon, ky hgp dong dich vu vdi dcm vi co chuc nang de thu gom, van chuyen va xu ly chat thai an sinh hoat ten dia ban theo quy dinh. 4. KiSm ta, giam sat, nghiem thu thanh phan, khdi lugng va hoat ddng thu gom, van chuyen, xu ly chat thai an sinh hoat ten dia ban theo hgp ddng da ky Quy hoach chi tiet va cdng bd cac diem tap ket, tam tung chuyen, mang ludi thu gom chat thai an sinh hoat ten dia ban. / ^ 6. Chi dao UBND cap xa thuc hien nghiem cac quy dinh ve quan ly chat thai in sinh hoat dugc tong Quy dinh nay va cac quy dinh khac cd lien quan. 7. Chu tich UBND cap huyen chiu tach nhiem tudc Chu tich UBND tinh neu de dia phuong minh xay a tinh tang vut ac thai, dd ac thai khdng dung noi quy dinh, gay d nhiem mdi tudng. Dieu 18. Tach nhiem cua Uy ban nhan dan cap xa 7 e 1. Td chuc, tuyen tuyen, van ddng nhan dan thu gom va tap ket chat thai sinh hoat dung noi quy dinh. 2. Ky hgp ddng vdi cac don vi cd chuc nang de thu gom va van chuyen chat i 7 thai an sinh hoat tu cac hd gia dinh den diem tap ket, tam tung chuyen, khu xu ly chat thai an theo phan cdng ciia UBND huyen, thanh phd. 3. Phoi hgp vdi cac td chiic doan the, cdng ddng dan cu giam sat qua tinh thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat tu cac hd gia dinh den diem tap ket hoac tam tung chuyen. 7 7 / / 4. Td chiic kiem ta, xii ly cac tudng hgp vi pham ve quan ly chat thai an 7 sinh hoat theo tham quyen. 5. Tien khai giu gin ve sinh, xay dung ke hoach tdng ve sinh mdi tudng dinh ky; chiu tach nhiem kiem ta, ddn ddc, nhac nhd cac td chiic, co sd kinh doanh, dich vu, cac hd gia dinh, ca nhan ten dia ban chap hanh quy dinh nay va cac quy dinh khac cd lien quan; 6. Bao cao UBND cap huyen ve hoat ddng quan ly chat thai an sinh hoat ten dia ban tudc ngay 15 thang 01 hang nam. 7. Chu tich Uy ban nhan dan cap xa chiu tach nhiem tudc Chii tich UBND 1 cap huyen neu de dia phuong minh xay a tinh tang xa chat thai an sinh hoat khdng diing ndi quy dinh, gay d nhiem mdi tudng. Dieu 19. Uy ban Mat tan To qudc Viet Nam va cac td chiic chinh ti - xa hoi khac tong quan ly chat thai an sinh hoat 8

10 1. DQ nghi Uy ban Mat tan T6 qu6c Viet Nam tinh Son La thic hien tu v4n, phan hien xa hoi, giam sat doi vai chu tuong, quy hoach, ke hoach, chuong tinh, du an lien quan din thu gom, van chuyen, xu ly chat thai an sinh hoat ten dia ban tinh. 2. DI nghi Uy ban Mat tan To quic Viet Nam tinh Son La va cac to chuc chinh ti - xa hoi khac phii hgp vdi chinh quyin dia phuong cac cap tuyen tuyen nang cao nhan thuc ve. hoat dong quan ly chat thai an sinh hoat, van dong nhan dan lam tit cdng tac phan loai tai ngudn, dd ac dung thdi gian, dung ndi quy dinh; phii hgp vdi UBND cac xa, phuong, thi tan kiem ta giam sat viec thuc hien ke hoach tdng ve sinh mdi tudng dinh ky, cac hoat ddng quan ly chat thai an sinh hoat, dam bao ve sinh mdi tudng ten dia ban. Tudng hgp phat hien nhung hanh vi vi pham phap luat ve quan ly chat thai an sinh hoat, can thdng bao cd quan cd tham quyen de xu ly theo quy dinh cua phap luat. Dieu 20. Dieu khoan chuyen tiep Chu-ong IV TO CHlTC THUC HIEN I 1. UBND cap huyen td chuc sap xep hoan thien he thdng quan ly chat an sinh hoat ten dia ban theo quy dinh nay tong thdi gian 12 thang ke tu ngay Quy dinh nay c6 hieu luc. 2. Cac td chuc thu gom, van chuyen chat thai an sinh hoat cd tach nhiem chuyen ddi, cai tao, bd sung phuong tien thu gom, van chuyen thu gom, van chuyen dam bao dap ung yeu cau ky thuat ddi vdi phuong tien thu gom, van chuyen; diem 1 tap ket, tam tung chuyen chat thai an sinh hoat theo quy dinh tai Dieu 7 quy dinh nay tong thdi han 12 thang ke tu ngay Quy dinh nay cd hieu luc. 3. Ddi vdi cac dia phuong chua cd nha may, co sd xii ly ac thai tap tung tam thdi ac thai sinh hoat tiep tuc dugc xii ly tai cac bai ac da dugc quy hoach, dang hoat ddng. 4. Cac ndi dung khac khdng quy dinh tai Quy dinh nay thuc hien theo Nghi dinh si 59/2007/ND-CP ngay 09 thang 4 nam 2007 ciia Chinh phii ve quan ly chit thai in, Nghi dinh si 38/2015/ND-CP ngay 24 thang 4 nam 2015 ciia Chinh phii ve quan ly chit thai va phi lieu va cac van ban phap luat hien hanh khac cd lien quan. Dieu 21. Tach nhiem thi hanh 1. Giao Sd ay dung phdi hgp vdi Sd Tai nguyen va Mdi tudng hudng din cac Sd, Ban, Nganh, UBND cac huyen, thanh phi tl chuc thuc hien cac ndi dung tai Quy dinh nay. 9

11 2. Cac sd, ban, nganh, UBND cac cap td tien khai thuc hien quy dinli nay. 7 \ Tong qua tinh td chuc thuc hien, neu cd khd khan, vudng mac, de nghi phan anh kip thdi ve Sd ay dimg de tdng hgp, bao cao UBND tinh xem xet sua ddi, bd sung cho phu hgp./. ty TM. UY BAN NHAN DAN KT. CHU TICH 10

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 n UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA BAO TAO CONG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VI?T NAM Hoc lap - fir do - Hanh phuc S6: ^fd) /QD-SGDDT Ha Tinh, ngay y thang 3 nam 2014 : QUYET DINH Ban hanh Quy che nang bac lirang

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10

UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 UBND TINH HA TINH CONG HOI XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SOf GIAO DUG VA DAO TAO ; Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: Ti^i/QD-SGDDT Hd Tinh, ngay OSthdng 10 nam 2018 QUYET DINH Ban hanh Dieu le giai Bong chuyen

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq th UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic S6: ^953 /SGDDT-GDTrH Vinh Long, ngdyjlq thdng 11 nam 2018 V/v huong dan kiem tra hoc ky 1 nam

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9

UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 UBND TiNH VINH LONG sd GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phiic SSMC-E/HD-SGDDT Vinh Long, ngayao thang 9 nam 2018 HirdNG DAN Nhiem vu khao thi va Idem dinh

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec UY BAN DAN TOC CONG HOA XA IlQl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phu So: /TTr-UBDT Hd Noi, ngay thdng nam 2017 (Du- thao) TOf TRINH Ve viec ban hanh Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu thay the

Chi tiết hơn

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI

UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHI UBND TINH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO S6:/^?3 /SGDDT-CTTT Ve viec tang cudng cong tac quan ly va nang cao dao due nha giao CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Tu' do - Hanh phuc Hd Tinh, ngay

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho

CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay tho CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA CHE BIEN LUONG THUC vilnhha C0NGHOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM lap - Tu- do - Hanh phuc So: /QCNBLiBQT/VHF Ha Noi, ngay thong nam 2018 QUY CHE NOI BQ VE QUAN TRI CONG TY CUA

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET

UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET UY BAN NHAN DAN TINH SON LA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 40/2017/QD-UBND San La, ngay 30 thdng 11 nam 2017 QUYET DINH Quy dinh gia toi da doi vdi djch vu thu gom,

Chi tiết hơn

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang

UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang UBND TINH VINH LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUG VA BAG TAO ' Doc lap - Tir do - Hanh phiic S6: /SGDDT-CTTT Vinh Long, ngay 10 thang 9 nam 2018 V/v huong din thuc hien nhiem vu giao due

Chi tiết hơn

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG

BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG BO GIAO DUG VA DAO TAO '- CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc S6: 20/2017/TT-BGDDT Ha Noi, ngay 18 thang 8 nam 2017 THONG Tir Quy dinh tieu chusn, dilu kien, noi dung, hinh

Chi tiết hơn

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen

KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen KINH IE - PHAP LUAT CHAU AU KINH NGHIEM THUY DIEN PHAT TRIEN KHOA HQC CdNG NGHE VA DAO TAO NGU6N NHAN LIJC CHAT LUQNG CAO PGS. TSKH. Tran Nguyen Tuyen r Ban Doi ngoai Trung irang \. Tinh hinh EU ndi chung

Chi tiết hơn

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T

MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH T MOmg Dang - Miing Xuan Tpp chi C»ng son»,.j! '.. ^.if.) -'. TANG CUOiNG CONG TAC PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI DE XAY DUtlG DAT NU6C TRUONG VINH TRONG * Cong cuoc doi mdi ddt nudc da gianh nhieu thdnh

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe

BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xe BO GIAO DUC VA AO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc S6^f^//BGDDT-GDDH ' : : : V/v: Huang dan trien kliai cong tac xet tuygn DH, CBSP, TCSP nam 2019 Ha Noi, ngdyoz thdng

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na

UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 na UBND TiNH VINH LONG SCf GIAO DyCVABAG TAG S6:'^^/QD-SGDDT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc VTnh Long, ngay.a< thang 9 nam 20IS QUYETDJNH Ve vi?c thanh lap HQI dong bp mon

Chi tiết hơn

757.pdf

757.pdf bonoi vu vy phap che CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do t Hanh phuc Ha N6i, ngay thdng ndm 2019 to trinh ^ r Ve vice ban hanh Thong tu* bai bo mot so van ban quy pham phap luat do Bo triro'ng

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TQC S6: 3^3f IQQ-\]^m CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hanh phuc Hd Noi, ngdy d5 thdng Q nam 2018 QUYET DINH Ve viec ba

UY BAN DAN TQC S6: 3^3f IQQ-\]^m CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hanh phuc Hd Noi, ngdy d5 thdng Q nam 2018 QUYET DINH Ve viec ba UY BAN DAN TQC S6: 3^3f IQQ-\]^m CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Ty do - Hanh phuc Hd Noi, ngdy d5 thdng Q nam 2018 QUYET DINH Ve viec ban hanh Ke hoach kiem tra cong tac cai each hanh chinh

Chi tiết hơn

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi du

NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn chi du NGHIEN CLfu -TRAODOI VAN OE KHdl T6 VU AN HiNH SI/ THEO YEU CAU COA NGlidi BI HAI Theo quy dinh tai Dieu 100 BLTTHS, cac CO quan cd tham quygn "chi dugc khai lo vu dn hinh su khi dd xdc dinh co ddu hieu

Chi tiết hơn

BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BGDDT-GDDH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin t

BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BGDDT-GDDH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin t BO GIAO DUC VA BAO TAP CpNG HOA A HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: i04 /BDT-DH Doc lap - Tu do - Hanh phuc V/v ra soat, cung cap va cong bo thong tin tuyen sinh DH he chi'nh quy; CDSP, ^ TCSP he chinh quy nam

Chi tiết hơn

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI

CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Hoc lap - Tu- Do - Hanh Phuc TP.Ho Chi Mirth, ngdy^q thdngoindm 2019 BAO CAO HO AT DONG CUA BAN KIEM SOAT TAI DAI HOI DONG CO DONG THlTOflVG NIEN NAM 2019 (Trinh Dai

Chi tiết hơn

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba

UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg ba UY BAN NHAN DANCONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM THANH PH0 HA N0IDoc lap - Ty do - Hanh phuc S6: 63 /KH-UBNDHa Noi, ngay -H thdng 3 nam 2019 qgyg bay Ban Chap hanh Trung uong khoa XII ve cai each chinh

Chi tiết hơn

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG

BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BO TAI CHINH HOC VIEN TAi CHINH CQNG HO A XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 872/TB-HVTC Ha N6i, ngay 01 thdng 9 nam 2015 THONG BAO TUYEN SINH TRINH D0 THAC SI NAM 2015 TAI TRUING

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t

UBND TiNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao miic thu va trinh tu thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg chi phi hoc tap t UBND TNH HA TINH sd GIAO DUG VA DAO TAO S6:M^//SGDDT-KHTC V/v Thong bao mc thu va trnh tu thuc hen men, gam hoc ph va ho trg ch ph hoc tap tu nam hoc 2017-2018 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap

Chi tiết hơn

Microsoft Word - quyet-dinh qd-ubnd-hcm-quy-dinh-ve-phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat.doc

Microsoft Word - quyet-dinh qd-ubnd-hcm-quy-dinh-ve-phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat.doc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- Số: 44/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20

UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S6 :25^SGDDT-TCCBHa Mi, ngay ^3 thdng6ndm 20 UBND THANH PHO HA N0ICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM SO GIAO DUC VA DAO TAODoc lap -Ty do - Hanh phiic S :^SGDDT-Ha Mi, ngay ^ thdngndm 09 V/v thong bao lich duyet ke hoach bien che nam hoc 09-00 Kinh

Chi tiết hơn

BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICHCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic CHlTONG TRINH Thyc hanh tiet kiem, chong lang phi cua B

BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICHCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic CHlTONG TRINH Thyc hanh tiet kiem, chong lang phi cua B BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICHCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic CHlTONG TRINH Thyc hanh tiet kiem, chong lang phi cua Bo Van hoa, The thao ya Du ljch nam 2019 (Ban hanh theo

Chi tiết hơn

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N

BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia N BO MAY HANH CHINH CUA THUC DAN PHAP O VIET NAM GIAI BOA]\ I858-I945 Hoc Ths. Nguyen Thi Thu Hoa Tran Ngoc Quyen vien Chinh tri - Hdnh chinh Quoc gia Ngay 1-9-1858, lien quan Phap - Tay Ban Nha nd tieng

Chi tiết hơn

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-MxS^ /KH-SGDDT Vinh Long, ngay TO thdng

UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-MxS^ /KH-SGDDT Vinh Long, ngay TO thdng UBND TiNH VINH LONG Sd GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-MxS^ /KH-SGDDT Vinh Long, ngay TO thdng 9 nam 2018 KE HOACH To chu-c Cuoc thi nghien cnn Khoa

Chi tiết hơn

BO TAI NGUYEN VA MOI TRl/OfNG CQNG HOA XA UQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu" do - Hanh phiic So: /QD-BTNMT ^«^Q^> ^g^y thang OZ nam 2015 QUYET DINH

BO TAI NGUYEN VA MOI TRl/OfNG CQNG HOA XA UQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic So: /QD-BTNMT ^«^Q^> ^g^y thang OZ nam 2015 QUYET DINH BO TAI NGUYEN VA MOI TRl/OfNG CQNG HOA XA UQI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu" do - Hanh phiic So: /QD-BTNMT ^«^Q^> ^g^y thang OZ nam 2015 QUYET DINH Ve viec phe duyet Ke hoach dau gia quyen khai thac

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

CÔNG BÁO/Số /Ngày BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - CÔNG BÁO/Số 853 + 854/Ngày 12-8-2018 9 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 14/2018/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t

UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6: <^? /PGD&DT-THCS V/v huong dfin t UBND HUYEN BINH GIANG PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CQNG HOA XA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM Doe lap - Tu do - Hanh phiic S6:

Chi tiết hơn

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu

Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 2018 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 2018 Kinh thira Qu Bao cao cua Hqi Song qudn tri tai DHDCB thudng nien n&m 08 BAO CAO CUA H0I BONG QUAN TRI TAI DAI HOI DONG CO DONG THU0NG NIEN NAM 08 Kinh thira Quy vj Co dong! Hpi dong quan tri Cong ty Co phan Tu van

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƢ Quy định về q

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƢ Quy định về q BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƢ Quy định về quản lý chất lƣợng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Chi tiết hơn

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan

PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan PHU LUC SO 05 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 155/20]5/TT-BTC ngay 06 thdng 10 nam 2015 cua Bo Tai chinh huang dan cong bo thdng tin tren thi truang chung khodn) CONG

Chi tiết hơn

S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay

S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay S6 GIAO DUC & BAO TAO GIA LAIC0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRLT0NG THPT NGUYEN CHI THANHDoc lap-ti^ do-hanh phuc S6- Ard /KH-THPTNCTPleiku, ngay ^thdng 40 nam 2018 KE HOACH Cong tac phap che nam hoc

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Số: 28/2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng

Chi tiết hơn

(1)

(1) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 48/2018/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac

UBND TiNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phiic SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac UBND TNH HA TINH SO GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - HanH phc SQ-AS^ /SGDDT-KTKDCLGD V/v hudng dan cong tac tuyen snh vao Idp 10 THPT va THPT Chuyen Ha Tnh nam hoc

Chi tiết hơn

B0 TAI NGUYEN VA MOI TRl/CJNG T6NG CVC MOI TRUONG S6:.y903/TCMT-KHHT V/v ho tro* ph6 bi6n thong tin Giai thuong truong hoc sinh thai ASEAN tai Viet Na

B0 TAI NGUYEN VA MOI TRl/CJNG T6NG CVC MOI TRUONG S6:.y903/TCMT-KHHT V/v ho tro* ph6 bi6n thong tin Giai thuong truong hoc sinh thai ASEAN tai Viet Na B0 TAI NGUYEN VA MOI TRl/CJNG T6NG CVC MOI TRUONG S6:.y903/TCMT-KHHT V/v ho tro* ph6 bi6n thong tin Giai thuong truong hoc sinh thai ASEAN tai Viet Nam nam 2019 CQNG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Dpc

Chi tiết hơn

UBND TINH HAI DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfiT NAM SO GIAO DVC VA BAO T^ODc laip - Ty do - Hanh phuc S6:/</^S7QD-SGDDTHdi Duong, ngdydkhdng 10 na

UBND TINH HAI DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfiT NAM SO GIAO DVC VA BAO T^ODc laip - Ty do - Hanh phuc S6:/</^S7QD-SGDDTHdi Duong, ngdydkhdng 10 na UBND TINH HAI DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfiT NAM SO GIAO DVC VA BAO T^ODc laip - Ty do - Hanh phuc S6:/

Chi tiết hơn

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cho ky bao cao 31 thang 12 nam 2011 (1) Cong Cac khoan pha tra, phai npp BAO CAO TAI CHINH GICTA NIEN DQ Cong 1.808.934.310 197.871.500 19 Cac khoan pha tra, phai npp ngin han khac: Bao hilm xa hgi Bao hilm y te Bao hilm thit nghiep Kinh phi cong doan TiSn du&ng sue ciia CBCNV

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 301 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 301 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 301 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục

Chi tiết hơn

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VI

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VI BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Decision 144_2010_UBND_.doc

Microsoft Word - Decision 144_2010_UBND_.doc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 144/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây

Chi tiết hơn

BỘ XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 09/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 52 /2018/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định diện tích tối thiểu

Chi tiết hơn

BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu

BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu BACABANK^ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap -Tu do - Hanh phuc Vinh, ngay^tthdng 'f'nam 2014 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY 06 thang dsu nam 2014 Kinh sui: - Uy ban Chung khoan Nha nirac -

Chi tiết hơn

Quyết định số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000

Quyết định số 218/2000/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 218/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán BỘ TRƯỞNG BỘ

Chi tiết hơn

TRLTCJNG DAI HOC SI/ PHAM KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH HOI DONG TUYEN SINH VLVH 2019 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic

TRLTCJNG DAI HOC SI/ PHAM KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH HOI DONG TUYEN SINH VLVH 2019 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic TRLTCJNG DAI HOC SI/ PHAM KY THUAT THANH PHO HO CHI MINH HOI DONG TUYEN SINH VLVH 2019 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic Sd-.mi /QD-DHSPKT TP. Hd ChiMinh, ngayq^ thdng 6 nam

Chi tiết hơn

UBNDTiNHHATINH s d GIAO DUC VA BAO TAO S6:i^7-/QD-SGDDT Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo ov.vn Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh Thời gi

UBNDTiNHHATINH s d GIAO DUC VA BAO TAO S6:i^7-/QD-SGDDT Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo   ov.vn Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh Thời gi UBNDTiNHHATINH s d GIAO DUC VA BAO TAO S6:i^7-/QD-SGDDT Người ký: Sở Giáo dục và Đào tạo Email: sogiaoduc@hatinh.g ov.vn Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh Thời gian ký: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VlfiT NAM Boc lap

Chi tiết hơn

TÀN VÀN- TÀN THir VA ANH Hl/ÒNG CÙA NÒ DEN TtT Tl/ÒNG YÉU Nl/ÒC Ò VIET NAM NÙA DAU THE KY XX LE THANH BÌNH' NgUÒi ta tbuòng nói ràng: TrUÒng tudng tàe

TÀN VÀN- TÀN THir VA ANH Hl/ÒNG CÙA NÒ DEN TtT Tl/ÒNG YÉU Nl/ÒC Ò VIET NAM NÙA DAU THE KY XX LE THANH BÌNH' NgUÒi ta tbuòng nói ràng: TrUÒng tudng tàe TÀN VÀN- TÀN THir VA ANH Hl/ÒNG CÙA NÒ DEN TtT Tl/ÒNG YÉU Nl/ÒC Ò VIET NAM NÙA DAU THE KY XX LE THANH BÌNH' NgUÒi ta tbuòng nói ràng: TrUÒng tudng tàe va giao luu cùa vàn hóa nghe thuàt nói chung là pham

Chi tiết hơn

CÔNG BÁO/Số 10/Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG

CÔNG BÁO/Số 10/Ngày PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG CÔNG BÁO/Số 10/Ngày 15-3-2019 3 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2019/QĐ-UBND

Chi tiết hơn

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: WQD-UBDT ' '' Ha Noi, ngay thang Cit/nam 2017 QUYET DINH Ban hanh K

UY BAN DAN TOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: WQD-UBDT ' '' Ha Noi, ngay thang Cit/nam 2017 QUYET DINH Ban hanh K UY BAN DAN TOC CONG HOA A HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6: WQD-UBDT ' '' Ha Noi, ngay thang Cit/nam 2017 QUYET DINH Ban hanh Ke hoach hoat dong cua Van phong Uy ban thirc hien nhiem

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức Số: ob /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàym

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức Số: ob /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàym ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức Số: ob /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàym thảng 01 năm 2017 r QUYÉT ĐỊNH Ban hành Quy chế tồ

Chi tiết hơn

BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu

BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu BON Minn NAM NGHIEN CUU KHOA HOC PHUC VU DAO TAO CAN BO LlAl TRUT BAC DAI HOC VA SAU DAI HOC Cr TRU&NG DAI HOC KHOA HOC XA Hdl VA NHAN VAN PGS.TS. Vu Thi Phung' Trong eac irudng dai hpc, dao tao va nghien

Chi tiết hơn

No tile

No tile BỘ TƯ PHÁP Số: 212/QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật BỘ TRƯỞNG

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 42/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC

Chi tiết hơn

Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku,

Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku, Sd GIAO DUC & DAO TAO GIA LAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRlTOfNG THPT NGUYEN CHI THANHHoc lap - Tir do - Hanh phiic S6:^>./QD-THPTNCT Pleiku, ngay ndm2018 QUYET DINH Ve viec ban hanh Quy t^c nng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - du thao doc.doc

Microsoft Word - du thao doc.doc BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 22/2012/TT - BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ Quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản

Chi tiết hơn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 19/2016/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016 THÔNG TƯ Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường Căn cứ Luật

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:833 /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7năm 2017 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:833 /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7năm 2017 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:833 /QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 24 tháng 7năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về xét công nhận sáng kiến

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 64/2017/QĐ-UBND An Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017 QU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 64/2017/QĐ-UBND An Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017 QU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 64/2017/QĐ-UBND An Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao

Chi tiết hơn

No tile

No tile BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG * Số 46-HD/VPTW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015 HƯỚNG DẪN tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /CT-TTg Hà Nội, ngàyíitháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ về một số giả

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /CT-TTg Hà Nội, ngàyíitháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ về một số giả THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /CT-TTg Hà Nội, ngàyíitháng 4 năm 2019 CHỈ THỊ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Chi tiết hơn

Người ký: Phòng Nội vụ Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q

Người ký: Phòng Nội vụ   Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian ký: :57:28 +07:00 UBND Q Người ký: Phòng Nội vụ Email: nivu.tanbinh@thcm.gv.vn Cơ quan: Quận Tân Bình, Thành hố ồ Chí Minh Thời gian ký:.4.9 7:57:8 +7: UBND QUAN TAN BIN G A I CU NGIA VIET NAM PNG NI VUDc la - Ty d - anh huc S6:

Chi tiết hơn

NewSoft PDF Module

NewSoft PDF Module C0NG HOA XA HOI CHU NGHlA VlT NAM C\,t U D A MIC ^^Doc lap-tudo-hanh phuc DAI HQI DONG C6 DONG THU*QnG NIEN EXIMBANK NAM 2018 (DAI HQI DONG CO DONG LAN THU"34) mj thao BAO CAO HOAT DQNG CUA HQI DONG QUAN

Chi tiết hơn

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing

UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing UBND HUYEN BINH GIANG C0NG HOA XA HQl CHU NGHIA VlfiT NAM PHONG GIAO DVC VA DAO TAODoe lap - Ty do - Hanh phuc So: ~^b /PGD&DT V/v chsrn va npp siing kiln dl nghjmnh Giang ng^cy, ^ tfuing 02 nam 2019 x&

Chi tiết hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: AO /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngà

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: AO /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngà ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: AO /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày Crt" tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế

Chi tiết hơn

BENH VIEN CHO RAY TRUNG JAM BAO TAG - CBT S6: - TTDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIa VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Tp. Ho CM Minh, ngay 23 thdng 04

BENH VIEN CHO RAY TRUNG JAM BAO TAG - CBT S6: - TTDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIa VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Tp. Ho CM Minh, ngay 23 thdng 04 BENH VIEN CHO RAY TRUNG JAM BAO TAG - CBT S6: - TTDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIa VIET NAM Doc lap - Tir do - Hanh phuc Tp. Ho CM Minh, ngay 23 thdng 04 ndm 2018 THONG BAG V/v tham du chuang trinh ddo tao

Chi tiết hơn

fjtamjmmy TINH BINH PHI;6C S6 GIAO PyC&PAO TAP S6: MO /QD-SGDDT CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Ty do - Hanh phuc Binh Phuac, ngay^ thdng

fjtamjmmy TINH BINH PHI;6C S6 GIAO PyC&PAO TAP S6: MO /QD-SGDDT CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Ty do - Hanh phuc Binh Phuac, ngay^ thdng fjtamjmmy TINH BINH PHI;6C S6 GIAO PyC&PAO TAP S6: MO /QD-SGDDT CQNG HOA XA HQICHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Ty do - Hanh phuc Binh Phuac, ngay^ thdng 6 nam 2017 QUYET DINH, cong nhan thir vien trircrng

Chi tiết hơn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức Số: 4Z9/QĐ-TTg Hà Nội, ngàỵts tháng ^-năm 2019 QUYÉT ĐỊNH Phê duyệt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức Số: 4Z9/QĐ-TTg Hà Nội, ngàỵts tháng ^-năm 2019 QUYÉT ĐỊNH Phê duyệt THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức Số: 4Z9/QĐ-TTg Hà Nội, ngàỵts tháng ^-năm 2019 QUYÉT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập

Chi tiết hơn

Uû ban nh©n d©n

Uû ban nh©n d©n ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 57 /KH-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 5 năm 2019 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Năm dân vận chính quyền

Chi tiết hơn

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, n ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM HUYỆN ỦY LÝ NHÂN * Số 507 - CV/HU V/v triệu tập dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Lý Nhân, ngày 10 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các đồng chí Ủy

Chi tiết hơn

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2018/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QD 02 HAN giao dat - thu hoi - chuyen muc dich dat 10 _thay QD 39_.doc

Microsoft Word - QD 02 HAN giao dat - thu hoi - chuyen muc dich dat 10 _thay QD 39_.doc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 02/2010/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐNNH Ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất,

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH s d GIAO P y C VA DAP TAG Sd JSOS /SGDDT-GDPT V/v huang dan thuc hien nhiem vu cap Trung hoc phi thong nam hoc Kinh gui: C

UBND TiNH HA TINH s d GIAO P y C VA DAP TAG Sd JSOS /SGDDT-GDPT V/v huang dan thuc hien nhiem vu cap Trung hoc phi thong nam hoc Kinh gui: C UBND TiNH HA TINH s d GIAO P y C VA DAP TAG Sd JSOS /SGDDT-GDPT V/v huang dan thuc hien nhiem vu cap Trung hoc phi thong nam hoc 2017-2018 Kinh gui: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc Lap - Tu- do

Chi tiết hơn

Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện

Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện Thông tư 43/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án th BỘ CÔNG THƯƠNG --------------- Số: 43/2012/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Chi tiết hơn

52 CÔNG BÁO/Số 57/Ngày ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6013/Qð-UBN

52 CÔNG BÁO/Số 57/Ngày ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6013/Qð-UBN 52 CÔNG BÁO/Số 57/Ngày 15-12-2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6013/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

Chi tiết hơn

Quyết định về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Long Thành - Dầu Giây, phường Phú

Quyết định về duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000  khu dân cư phía Bắc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Long Thành - Dầu Giây, phường Phú ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 4 '^ 3 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày G4-tháng 3năm2OỈ3 s x.... v ề duyệt đồ án quy hoạch

Chi tiết hơn

TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (g

TNG QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac Ung xu Nha cung c^p (g TNG" QUY TAC ITNG XU^ danh CHO NHA CUNG CAP Ngay ban hanh: 1/7/2018 Tinh trgng siea Si: Ban hanh l^n Su Gifii thi^u Bo Quy tac U"ng xu Nha cung c^p (gpi t5t la CoC) nh^ neu ro cdc tieu chuan t6i_ thieu

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:/W-/NQ-CP Hà Nội, ngàys thảng 02 năm 2019 NGHỊ QUYẾT về tăng cường bảo đảm

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:/W-/NQ-CP Hà Nội, ngàys thảng 02 năm 2019 NGHỊ QUYẾT về tăng cường bảo đảm CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ:/W-/NQ-CP Hà Nội, ngàys thảng 02 năm 2019 NGHỊ QUYẾT về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Chi tiết hơn

10 bac, dong nang cao nan cao nang lire Chinh phii v8 gop tich cue vao cai thien moi trudng kinh doanh, cst giam chi phi, I lire canh tranh trong cung

10 bac, dong nang cao nan cao nang lire Chinh phii v8 gop tich cue vao cai thien moi trudng kinh doanh, cst giam chi phi, I lire canh tranh trong cung 10 bac, dong nang cao nan cao nang lire Chinh phii v8 gop tich cue vao cai thien moi trudng kinh doanh, cst giam chi phi, I lire canh tranh trong cung ung dich vu logistics cua Viet Nam, nang doi mdi sang

Chi tiết hơn

UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng

UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng UBND TiNH HA TINH SOf GIAO DUG VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc Sd: '/7 ff7tb-sgddt Hci Jinh, ngay h p thdng 7 nam 2016 THONG BAO Ve viec xem diem thi THPT quoc

Chi tiết hơn

UBNDTINHHATINH so GIAO DUG VA DAO TAO S6: /f^^f 'SGDDT-GD1X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc ^inh, ngay/^ thdng 9 nam 2

UBNDTINHHATINH so GIAO DUG VA DAO TAO S6: /f^^f 'SGDDT-GD1X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc ^inh, ngay/^ thdng 9 nam 2 UBNDTINHHATINH so GIAO DUG VA DAO TAO S6: /f^^f 'SGDDT-GD1X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc ^inh, ngay/^ thdng 9 nam 2016 V/v Hirong din thuc hien nhiem vu nam hoc 2016-2017

Chi tiết hơn

TRffiTHOC, SO 12 (235), THANG D A O DlTC H O C M O I T R l / d N G VA TRUYEN THONG MUC DICH LUAN NGUYEN THI LAN HUONG *' Trong bai viet nay, t

TRffiTHOC, SO 12 (235), THANG D A O DlTC H O C M O I T R l / d N G VA TRUYEN THONG MUC DICH LUAN NGUYEN THI LAN HUONG *' Trong bai viet nay, t TRffiTHOC, SO 12 (235), THANG 12-2010 D A O DlTC H O C M O I T R l / d N G VA TRUYEN THONG MUC DICH LUAN NGUYEN THI LAN HUONG *' Trong bai viet nay, tdc gid da ludn gidi mot cdch khdi ludc su hinh thanh

Chi tiết hơn

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn Nội dung CHÍNH PHỦ ----------- Số: 85/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

Chi tiết hơn