Alfazl International Urdu Weekly

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Alfazl International Urdu Weekly"

Bản ghi

1 DTLV Ønñ] ]ô oße ] ç» Ûö v» Ú$ ^Ú ^ÏøÚø Ôø e% ø Ôø %øãø f»m$ á» ]ø o F Âø ý D74Vá] Û ٠ð«ø m$ à» Úø äô n» iô mö äô #Ö] ô nøeô Øø» ËøÖ»] á$ ]ôý Ün» uô $ Ö] àô ÛF u» $ Ö] äô #Ö] Üô» eô Å]y WÏ0+ iý Ü zæ[x {zçë D yòäñ0 ] v(~uzš V6,Vð+L è/ôgz gšåtç V : Dâ Û 6, µñk "# ]ÀWX D g»gz+` 'ÂXÏ0+ iå]y WÂÏ0+ iý!v} D Ñ ßíÖ]éæˆÆ h^e p ^ÇÛÖ] h^jò p ^íe xnv X}Šjà 18 {gñ Øß nþ 9Þ] å æ këâ ÛÎ Ûu] n Þ IV of Â] m Ú #05 G 9 B ugm îœ. F ~ó 1385 ] ób 05 ð ~ ~ ó1427ã{ßg B07 13 VJ Å{gzŠÆ ÆêtæÆm, +{Ò\ v{h+éó -o. Å îª3ò7ý> ] G G X, gzšvxßåy0æ ) )gzn ] CfÐyXN x / z6, àsæv~v CŒŠ 4 /Åw K!* äxš á g»ä g»ø 45Ò] G næ½ ŠÅygƒ74Š~eYâ è G G z 4 (]c* ëe$.0ðâ è G G z) X e* ÀW F,»* ywœû Ãâ zcù J-!1òa^2 ^ßm μ Åç çú 1Ò l ^fâ æ] 7æ ^ÛÞ äf_ 7]ç3Þ^μ ^m ^ãiç2 a æ] μ knûa] oò oþ^e Î oö^ú äf_ ^9ã2 a æ] μ Åç çú 1Ò kne i äf_ Ôm] å^ú a çò ànç fú g»~] 5Ðg7êvYâ î0b Ä n >Dgzkz&+t ) )n >DX' 5~ŠÐzÄ 4 X) ½ÅèG4) Ð g! zäæt70* gzc* eëôkz&+ôõî5ôg7êxš»k œåv gzv â è G G zæõî5gzkz&+ôg7ê XðÉgnÆä 4ÃÏŠ g»gz {^,Y»gñ~Ôµ µ B Æt Ñx}.n ÖWDÅÕî5 gzg7êôkz&+! o,þ]æ 1òÖ 1Ò D^n m 9 oþ; 1 çμ^,ß!h æ ^ÒSantosa å mˆq æ] Õ ^μ p ^Ë 8ñ^Þ!kÒ 6nÚ änñ^  gm Ïi (^g7g Å]5z^Å\ v{h+gâg ygzšæxª~g7ê ) D n fjö] ØnÒæ Øß m;m]! a^ q^ûö] fâv H çμ Xwjâiz Ûygzgz6, bzg(, wjâ x* ÆVo)X ãg7êæ ð^}(, }(, vßtðvo) 26sf`gŠÅ kz&+ ÔgÍ1Ô8-z&+!* Ô Jakarta,Mansilor,CirebonÔMajalengka : t Ô 8-e0* Paninggilan,GondrongÔParakan Salak Kebayoran,Serua Ô8- Ô!* gî Ô Mg v,pekan Baru,TanjungPinaug,Bekasi,CileGok,KendariÔyy XCitegum ç.ô) - g7ênæ] 5Ðgâg Æ ð^ðv ÌG G àzäwðõî5b Ï Vo)ÅÁ gz Kota Kinabalu,Lingkanghu,Johar Bahro ç.ô) - Ôg Ñà G G tx â X ðwð V 5X;g~gYJ-WzŠÎPzŠx / z6,t»vâ 5yB Æm, +{Ò\ v{h+gâg ÅVziúXNJ7,Æ,iúÅ)z Ñp=î Käm, W + {Ò\ v {h+gâg ˆÆ X áp= Grand Mercure RoxyTÞƒxªñYKgâg ˆÆ5Š )B Æv{h+gâg Å kz&+t ) )n >D._Æx / z6,v ññp=î KWnÆ ) W )m, +{Ò\ v{h+gâg Wõ0* P ägâg XðƒqzÑ)B Æm, +{Ò\ v{h+gâg Å kz&+t ) )n >D gz1{^,y»ïš g»åv êgzhýqsg Ðygh+ÇÆn ägâg ˆÆ ŠXðz Š XH)öÅ\W D b ¾x / z6,» V\ W c* â Û Äc* gšägâg ÐV~R, ó XÅ~È/µHä\W~]Ñq{Š ñæ ) ) : ßiz',Y 2006s6, B8 ˆÆ5ŠÅiúXðJ7,òiú Ñp=î Käm, W +{Ò\ v{h+gâg WbÎð Xðâ Û ±5ueägâg ðx áp=f ç.9t;gkgâg X ' 5~ŠÐzÄ zäv ññp=î Km, W + {Ò\ v {h+gâg ðwkšñh._æx / z6, XƒqzÑx / z6,»vâ 5~ŠÐ m, +{Ò\ v{h+gâg äš Û 331 ç.ô) - Æ GG 65àzäWÐCðågzÕî5kz&+` W XÅÝq]ŠXÅä k, z B Ægâg gzc* 0* sñ»] 5Ð g gzgh+šæ W}g\Lagz&pzŠ%~Š Å 761ÐaÆ\ vðkz&+ Ðgâg agz&pzš%+iðäœ&ãœû ÐÕî5b ÏX ãnæ] 5Ðgâ ð* z', Ôc* eëôæ-ô_gâôc* &+Ô]d~uÔ(â', )gúxôíÿôcðå{z ÆkX ñwnæ] 5 Æ W}g\Lt(tX ãg7êš zæ[xìð( Papua New Guinee)t70* gz Vð;ÆyÌ}"~Š â ñwvß~š ÎïŠ7äYÐB;Ìœq-»gh+Š LÃœq- q- ñƒdy:zgz ñƒdw~kægâg V(agz &pzš%x ~  Dƒ4Šg0+Ð ãzûæk4 m, +{Ò\ v{h+gâg X D pô~vz" DhB;L DYƒ}9vßtñƒÐF, nægh+šægâg gz³ææwå W}g\L ƒ}9n}"qvßt Dƒ»iúX qk, z B B gz D n²ix? ñƒ B;Ì{z7úÌV(gz&pX D k, z 6,xŠxŠÌñƒDY:zÐKgz DY g X Cƒ gék, z Ågâg Ú~96,V»ÌV(gz Czg NŠÃg gz Ch (1) DÚ

2 gœ à kz&+ vg» >r# gœ»šmf,ì\w c* â Ûägâ g ñƒ ïš k ~].)v g» /X N x / z6, J- 75% Š tðòãh+'  gƒ q nævâ ââðnwg»{šc* i /$Ë (, XÐFwV 4 Æâè G G z ñƒd 7^g7gKäâ z~r, ó X Š Å â è G G z Æ kz&+ c* C c* Cär# ~R, ó6,ä Äc* gšægâg Š Å V Æ /Å w 15 Ð ~ y ƒ t H â ÛÄc* gš ägâg X 164 næwãygz g»næä z Ð~y c* Cär# ~R, óxšhhàç q- VŒXàCËeäMgzàC+ä 60 XC àçãv y Š ñw r# ~R, ó6,äâ Û Äc* gšægâg èg 4h4 I G z & &+»ÃVzgeÅâ z[» c* Cä X[ƒÀF, ~y!* i NY7eYaâ G 4 z c* â Û ägâg V ¹ (Relegious Knowledge) ½ ŠÂ{z Ð è G XÐ, ÝqÐ äm, + {Ò \ v {h+ gâ g, XN wq- ðâ Û r# ywœû ~TXƒø 45Ò] G næ Š½ ŠÃV mšúñ[kš] ÔVƒg$ŠqÔƒÀF,»* {z Yy!* izšg äx VƒÃÅx? X Mh Ð~m, ô Ô Mh ÀF,»Ã CÙJ-/Åw K!* ä c* â Û ägâg ÎÁi ÁX e * WÀF,» * ywœûãâ z ¼ÐÃÅx?mŠúñ[] gz g$šq XÂeäWgz { Åw {gg ÐV yc* â Û ägâg {z NCÃygzOg gú `VJ-/ XÆnÆ ) ) B z6, ÆV 5äV c* â Û ägâg } ),\!* èy ÇV } ),~ ¹ygzŠ Å zï0+ ikävmc* â Ûägâg X X eoî7~{g!* ÆwâÂÃy Ðr# e Yr# ±6, kgãæeyäm, + {Ò\ v {h+gâg w õ0* æ ¾ (,»w & c* â Û Äc* gš~{g!* Æ»w õ0* kg à c* Cär# ±6, X[ƒ» c* â Û ägâg X feycäw CÙX[ƒ ~ w q- #  fe:ñ YCä\W 4 4Šb ¾Ãy\WÂÐN WYCâ è G G z60 ec* â Ûägâg XÐBb ¾XÐ, X, ~g»gzb{^,yðì ä gâ g Ð ŠGY r# ~R, ó ÄÐ~], b gdù 13Ækz&+ c* â Û Äc* gš ðâ Û X ) )~], b hšp6,gîò ä\w{z g á\w i 6nñ^Ú Ê ä u Ú μ11 fûþ ävë oî^e xš» ) )gzc ¹F, Ð~!kHF ) ) Xk(, ÐW6, gîà ) {Ò\ v{h+gâg Ãwâr# ~R, ó \W wâ~r, ód\ W ðâ Û + {P=gfÆ wâ yc* R, óævo) K sü yc* R, óæ î 0B Ä zx}.c* wâ+ X Mhz K sü{zx Mh z 7 {P=gfÆ wâ XÐ, {P»V g {', ~f c* â Ûägâ g -o. Å îª3ò7 G g{',fg7gåygz âæ G L6, ygzvƒ8šfg7gåy~x CW= XVƒêŠ¾gg c* â Û Äc* gšägâg КMF, ~R, ó s ÅšMF,c* â Û X Hx / z6,:ñ Æ\W X,ŠzÂ{Šc* i¹ V ~o â ÛÄc* gš ägâg ÔiWny ~ V;z iwnô ].)~gøv {g!* kx Tg6,V+ÃÄÔgzŠXÐ].) ŠHc* C Ãm, + {Ò \ v {h+ gâg ~ Vzà # Tgd$ŒÛ ÆiWnÂ~VÂŒŠ gâg X Tg6,V+Ãgz gzš~ ~iú¾c* â Û Äc* gšäm, + {Ò\ v {h+ X Dƒï ávß ÄgzCƒ~ q{šc* i {!* Ã\ W }ÚMF, ~R, óæ ) )CÙc* â Û XN{^g7g~{g!* Æ~ qåvziú ä gâ g Ð t Ñ x}.r# gœ ÒÃH~{g!* Æ~ qåvziú c* â Û Äc* gš XŠ Åx}.ázäW~].)X g Ï!* {âcù ðâ ägâg X X, c* {^g7g=ð Ñx}.>r# gœ Ðkz&+t Ñx}.>gœägâg ðâ Û â Û Äc* gš~{g!* ÆŠ ÅÖW {gzššpv;zxñƒ7$ Ì~ÖWX à y gz N{ }Òú L ÖWÅy, gh++ V;zX, V;zX x}.{šc* ið &V X c*, Active N n xš{vziñðã(ë /gz, >K{!* B Æ>RŒÛ~uzŠËÃ>kÂ7 c* â Ûäm, + {Ò \ v {h+ gâ g X, ãƒ{šc* i~ qåx}.~vziúåy(z[f eãw^g7g{✠c* â Û ägâg X e {g!* kgz gƒ q~vziúx}.ä XŠHc* VxŠiH~ gâg ~{g!* ÆšMF,Å ) )[x šmf, KÂMh 7V Á / c* â Û h+' ä zâs k äx7uzgðãâ~ä ÐVÍßyX,ŠzÂs ÅVñ / z6,m F, Ô, Š ggz gzšgz gz$, *zgcf XNÑ:zÃyÆ gðvíßyx 7~ x / z6,ì» šmf,c* â Ûä gâg 8 J-# Xƒà 8(Feed BAck) N N x /z6, Ì XY^7Ø»ò}ƒ:à X, ÒÃnÆw Æ«igÆkQ, hr, Ã[x ~ gz, yö»w\w gz Xà šmf, \ v {h+gâg Ðwâ r# ~R, ó {PÔP:Ñ Ækz&+ ) )äm, + {Ò Æ{P¾ gzš ÅyÇyŠ{PÔP»x kz&+b ÏX1{^,YB Æ,~(,»g ¾ gzpæ z{pgzš Åy:ñ~ v{h+gâg X1{^,YÌ»5Š Å z{p»{pæ\w ðâ + {Ò\ g Cgz,ŠzÂs kyƒ4¹g \Wc* â Û äm, +{Ò\ v{h+gâg X, P~ŠÐ» CÙ ) ) Active gzú kb Æy wâyc* R, ó~vo)ôn tišq-gz N wâ~r, ó¾i+ næx» XB åx» ëc* â Ûäm, + {Ò\ v {h+gâg g ãqzg»[xé ã 7Ç gsüä àâˆæiúä\ v~* ywœû X* Æã!* ŒÛ àâkb c* â Û f» ã!* ŒÛ Xƒ g ãqzg»y K= # c* â Û äm, +{Ò\ v{h+gâg N PÆ gð VÍß6,gî~ŠÐ \W gf gz±~(,\wpïvƒ])~qzñâð ~ {g!* Æ ã!* ŒÛàâ ÃVÍßX ) ) L gz~gz ¹ã!* ŒÛ àâ, b ÃyXNC X + HÆk k c* â Ûäm, + {Ò\ v {h+gâg / c* â Û ägâg XN P» ) )CÙb gzpðzzåäw CgŠË~ ) )Ë» ) )k e* ƒ f6,gî ƒW, O{P 5ŠÅ{P~³ÆÄWCgŠkgzåPt Xðƒ ~ c* â ÛñƒïŠBV ägâg Ð VzuzŠ Å V- ~ ]Ñq q- Æ Šã!* ŒÛ ~{gå}.tgz CƒhkHF ƒ~³ 7Ñ* {PsÜc* â Û ägâg 5Š Å{PÔ 7Collecter{PëX g ãqzggz CƒšMF, B B ~³Æ à» ³³³³³Öø c* â Û ä\ v~* ywœû ƒ à» Úô ]ç» ÏöËô ß»iö ^Úø æø! áø ç» f%vô iö ^Û$ Úô ]ç» ÏöËô ß»iö oj#uø $fôö»] ]ç» Öö^ßø³iø XD93Vá] Û Ù]? ܺn» ô Âø ä eô äø #Ö] á$ ^ôêø ðõ o» ø {P c* â Ûr# wâ ~R, óägâg šmf, ~R, ó=gfævñ / z6,m F, ~w Æ XÐ, ŠæÅ\W»xªÆV ~fä Šñ úñ ] fð,ägâg»k åc* â Û yòñ ƒgz$xâ» ) ) / c* â Û ägâg Xc* â Û ) )ƒwd^~fq-ÌðÃc* ~fgz Vƒ:wdgzÚ ~f /XSgC ¹F, W ) )ÌA$ƒ Activex ) p wdìxâ ) /pxsgf(, Ð W W Q ÂVƒ±gz ÚÔwd Ì ~f gzƒ Æ ) )B Æ,~(,ägâg òo ~Kkgz 1{^,Y»]Ñq{Š ñ V ~V yîsc* â Ûägâg c* àyvã ) )gzƒšysüæ ) ) gfgzvà èg45 G ŠÔ[x~ ÆV;zŠH VxßÅyX, gðvíßy vß~ \WYft 7{z~ CfÐVÍßy NCÃyÔ, gzš c* â Û ägâg X gcã Æ ) ) V ŠHc* C Ãgâg X, Æ g ä ŠYvß õ0* V;z ñƒóusü X7n¾ðÃÐVÂ!* yã 95% # áz ÐYÃÑgzgfÆV, c* â Û ägâg yã\ W ñy^øãygzvƒægæ\w X Mh ŠæÅ\WÌvßt ÆV~V CŒŠ c* â Û ägâg X, ~È/µnÆkgzN x / z6, àz äƒ ~ w kš /ä gâg Xc* â Û Xðâ Û ggz 1{^,Y»V~ ÒÃÅäÑ:z{g!* zšãy ` ÆgÐ X, wbæglx,»]!* käm, +{Ò\ v{h+gâg» ~Š!* WÅo ~ V CŒŠ 1 {^,Y Ì 230Åo ŠHc* CÃgâg XHƒ Ú gz Lg~ VÂŒŠ70% ãœû Ð ~ ~Š!* W X #Ðs ÅYfÌVŒ \WŠ z!* Æ]ÑqxÓyc* â Û ägâg c* Cäkz&+r# 6,kXHyö» eå^, 0* {z Æk D ß Å ) )Ôsg» ) )~T D Ô].)Åt ) )~ àg-gz ]â}. ~(,t ~ VâzŠ-i+zÔ-eWX f»{)zœ/% Ð,~ {g!* k ä gâ g X!x» süæ ) ) ðâ gz â ÛÄc* gš }gøgz Å]t»]!* Æ]Ÿ X, ï á~kì{)z+ CÙgz~ CÙ~VîÇCÙc* â Û ägâg VÃVÍßò V;z, g»ÿk ~c* k, N ] CfÐyNàx ÃyÔ, X, gzšvxßåygz äk, izægñiè ~[ ÆwÎk <ØèCë ë~ å¹~yòël äm, + {Ò\ v {h+ gâ g X, sp ÃVÍßÔ ƒ ½* ywœû~ {g!* k c* â Û ¹ 5#ÆyQÃy DWYmC# NC xâ~ èg 4h4 I G z & &+ X D c* â Û Äc* gšägâg { g!* kxconcept H~{g!* ÆæWÅ~ u { z t Concept» ãu* æwå [ð ŠHc* C~ XÇñWd$ŒÛ Æ#Ö ª c* â Ûäm, + {Ò\ v {h+gâg Break Through vy KÌ# ~kz&+ * 2]xÅxs ÃVÍßy Üz k ÂX ǃ ÌÃV- \WnÆx»knkXǃ [XÃ0{+ hr, Ð DÚ (2)

3 èñqš ñ âzû{q-»]ñ»k 7"$U* Ñg»ñz', Ã& ³ Å\ }. b Å\ vµ š ƒãz:x$ëyå ä* ywœû X$ËYÅ7"$U*)gfÆ=c* 7J-kÃÅy K c* â Û y» kšp gzìgz q- (, Ð kpx$ëv à Š}.)gfæ=ë " t{z ë)gfæb gz=hpmh 7"$U* 7Š ñ}.ðã» ]Ñ»k Mh "$U* t ~uzš:x~ô îg G S0Ò [»kx Mh 7"$U* / CÙt)gfÆ=ë t X7Š ñ\ v ~g!* :)gfæ=ë tx Ü X Mh gï»k :gz Mh "$U* Ã\ "$U* ÝgŠ]!* Ðä5ÃVzVâzŠy[ xiñ:xšzö=ã K t{zcƒ ùgfgz næä "$U* à Å\ }. Æx ÆYmCxÓ N YñÑg»ñz', ä wã=* ywœû :X Š ñ._ gzsg!* g!* Å ÅÒÃÅä w Ì~t# IyÃ= X CÙ!* Ðg»{], ŠÆk ñy (,ÌðÃ~*Š q-tço }.6,gîdäT7(yŠb c* HÂ~b e$cùšxƒhgï îg G S0Ò»Š zæ\ {!* ðãì~ h+].m<!* gz*š )gfæ i ³ t X7 z ÅÝq]ªF, 0]ªäy KV ~VsygÎ6fq-~k ä i k {Ç W6,gî4ЊzuÅ=[{z c* Š a Açk{z Ht{Šc* ið{šc* i[{zx tzg{z * gœû»dx Lgz 7tpÆØ!* y }Y7¼~ X e* Yc* Šx*»gÎ6f& t]!* ~uzš gzšhƒ»^»lˆz[å Å\ v t Xw2~y WÅlˆÅ}.Ø!* y Xw2«Å^+$YÅ}.Ø!* y : Dâ Û x?m Šúñ[] ço â Û»Ø!* yäà }. e gšc* DÉ;e7 gxzøðäcdãvëñ q-ø!* yaæä ÝqÆÄc ÔÃÄc%Æ"m 6, ÜiTÜi çáz"m 6,ÜikpXtJq-* X fenš{ngz»b ( än ^u 253ävË Ý ] l ^Ö ^ÛÒ äßnñ ]? sg DNQN ävë Q q àñ ]ˆ oþ ^u æ B Æg"e$.äë~y*k: H _»PÐ~]c* WŠ¼Å* ywœû * ywœû Cƒ"$U* 6,gîD]!* tðx ÌË6,w +4Æ=ª i ³ gñ gzxêšgzi (,Ð[ÂòA~uzŠ ½ÅäÑy6, y CÙ!* ЊzuÅ=ã K «ÚzŠzöÑÃxgzg ã K } Š ////// ykñ ÐÇ ~gz {Šc* iìgz% t LÆy K lzg{ztèyñyhm, / s ~uzšx îš g gz ØÃòð G N[ D ~zcåv1 {z ˆÅµ tâ ÐVëñ Vƒ B Æ]ù~g76,+ L ñƒ XÐ ~]Ñ»CÙbŠãCÅD³ 6, ]uzàzäyð0* ~ŠãCgzëªÐƒ»½Å* ywœû»à }. ~]Ñ»kX\ ~g!* zâ ]Ñ»CÙbxÓ â Û g» b k  CWÃ^gzKM F, Ô WëÔ]uzq- ~ q-û{ /X³òiÑ»]uzÅÛ{ ƒšygz $+(Å^gzKMF,ÂVƒ{Šc* ið â Û ~* ywœû \ vç OXÇ àø vf f»šö Êø! ^iø ø Š» ËøÖø äö #Ö] Ÿ$]ô èº`øöô! «Ûø ³ãôn»Êô áø ^³Òø ç» ³Öø ô DƒŠqðÃÎÆv~VâzŠ /:ÀF,!D23V ð^nfþ^ö] áø ç» Ëö ô mø ^Û$Âø» Ãø Ö»] hôù ø äô #Ö ] YƒŠY~VâzŠÂ D yò{z Ðk»ŒÏÆ]Ñ»ÝgŠqçñ»b X{æ7~^gzKM F, Åk * Îru ã Kƒ:]uz~CÙbgÑ"Æ]Ñ» / {g ƒp"ç!* ÐWÆVŒz{C"Åk q-j-vƒk áð{gfy K# 1XñY ~CÙbtºgz8Šâ Û g»ã2 Æn ^»[ÅkÂ8Š{æ7à Wëgz]uz Ç ƒf,! Ãy K (,Ѓ * ywœû :XCY ³ ÑŠ 6, ]uzkå]ñ» p» ô ³Ö$]ø â Û\ vx rgšãcå i àô ÛF u» $Ö] Ðô»ø o» Êô p F iø^úø!^î ^fø ô lõ çf ÛF ø Äø f» ø Ðø ø³ø D4V Ô ÛÖ] lõ çöëf iø à» Úô a gš ÃVâ W] ät z :ÀF, Ã:X8Š7Š ðã~ðåy gâxh?ynšêgðãâhxhzš 0Æe$Wkr# x? ËexH : Dâ Û y»] +CÙâxÓtt ~ gønæ _Æ]Ñ» y gz rg {0+ i à [~g à tø >W `k(, gzëgø DY~ð ëgštx Xó ó CY Cƒ{Ši]ª Y D12 fûþ ävë ð 1983 fû ˆßrn m Í]?çmçm ~ i ³ gzø!* y? 9L oðãh * ywœû ˆÆheyYà k wîêšrz Û Ðgz rgšãcå i ³ HŠãCÅ<Øè Ø!* ƒa : * ywœû X rg9l oðãð i Å\ }.sü rg6,yïšãcåï0+ i~g Åy q-é ÅyLX Cƒ76,/Šgz Dk^Š ãcåx ÐçWŃ{zLÂCƒ6,ÇS0+ŠãC ƒ;gnš ]!* Y{gxzøÐ 6 6,ŠãCÅ46,ê X ]!* Â{zLXêŠ gzšð ~ :Æ zw CÙÆk46,* L gzx)õg ) O zg6fƒ txîšð3šè Ñ!* {gãèâñy ŠÐg /gzx ³ ) xóyd³ XˆÅÔŃ y~e$w ƒu0* ÐVzƒ0+,~g7y K /6, ywœû σÝqйF, ãqzggz¹ü Â} Ð 6,gîwÍ~³Ækp Ñ~y WÂ{z äâi{š ñxçƒ f³ q-{zçƒa f i ³ ÝgŠŠãCÅ]ªF, ³ xóå Y ŒtJ- ðò5ò5µ GG áðtg6,gîæwvx ~ Îq-x ÆyizzŠ / Y XÇñ Ð}i Ÿ~g ÂNYñ / Ð à YŒ9ÃwßÏJ-w gdù HÜÃ]!* ð kgzˆå:øiåä /Š ëxå i ³ )q-t Y ðò5ò5 µ Y kät åòšwª{z GG ƒx РŠÆ /ŠŠpgzH: wjæ X íj- }i Üzàx Vâz Š ³ h+].yšt ë+ Æ\g- ³ Ø{ ÃsÐ]!* kxåi W» i.þ Ý å<øèhcù»ázpgšãcå ðò5ò5 µ Y Ñ!* {gãèå* ywœû i t» GG t]!* zâ D9 ŠH¹~Tå~ _ÐÅe$W z 1 :ñgðãôz 1: Stand ðã% Æ zz Xz H:g( ñðãgz Y Xé q-wq¾ ðò5ò5µ GG ~b Æ #ÖèÅV-zg[) ä* ywœû q-xh /YÃÌÅ i ³ ª=Ì ŠJ0+Å ]c* Ãgz+ ÆŠ].z!* tw zg[) ]â +iðq-ä* ywœû çoxç Xðâ Û #ÖèÅbzgk6, «³Úø ]ç» ³Ãö ³fôi$] Üö ³ãöÖø Øø ³n»Îô ]ƒø]ôæø â Û à v ç» Öøæø]ø!^Þø ðø «eø! äô n» øâø ^ßøn»ËøÖ»]ø «Úø Äö fôj$þø Ø» eø ]ç» ³Öö^³Îø äö ³ #³Ö] Ùø ˆø ³Þ»]ø áø æ» ö jøã» mø Ÿøæ$ ^ò n» ø áø ç» öïô û mø Ÿø Ü» âöæ.«eø! áø ^Òø D171Vé ÏfÖ] Y¹Ðy# gz:àf, Åk ÂëÉ äv z + HXc* 0* Ê].ƒ!* WLäë6, TÐ, ~z c Æy² i ³ gz* ywœû zš (Ð, ~zcåy{z)ì~]gß åçe! Í ] Ûu] çûvú X 7Cc* npg7=ðãšš\!* S0+Å+ IèVŒ* yw ŒÛgãz Â~ïzDIè):X;gâ Û #ÖèÅÇ F6,Y`J-u~(, i ³ ä ~.ò}òàˆæ]!* x:ši W äy K~ ²+iÐw ÎzŠ / Xx*» ŠãCÅy ÅÝq]ªF, ³ y x Vc* ú zšæïi ³ Ø{X i ³ wîðã»çs0+~kâs q- t z u0* ЃÆnCÙts ƒ7a k }Št:Ãá äy fæ\g-x ƒi W»6U* > KÅDV;ÆyÂHg(à i ßÆal gzçåv\ã* -IÐk # :âi {z gz CYÅö¼Å]c* Ãgz+ )!* Yc* & gzçs0+ô46, îâ~tåyh»ýzgå= Å i ³ gàn% ~ ܃ X ÌÅã K=ÐV-œ{Ša * ywœû ;g}šgzi6, w+4ækgz;g /Yà kãy KJ-y W áðqñz * ywœû X XLe* ÑŠ~ŠiWÐòÝÅV-zg<gz8Æ ä wã=g!* g!* næw ÆÑkgz 7fe7x»Ð= SÅ Æ]Ñ»CÙbQXêŠgŒÛ F, $+ ÐVzgâY ä Ãg!* g!* Åä zg 0 ÐÉ7t ðãtço Å gz~ y J-# ³»½Å* ywœû ~ yy³ {z hzð* ywœû 6, gîi ywœû ävr# gzxgd Ýq]ªF, Ì ~yy Æb Â~Š uf, ÕziÐ* q-ts ~uzšx ƒgd»wzi{zì»á ~ ð Æ\g-J-# Vp Åb b V;z g#öóåal gz ª<Øèä\g-# gzgñy}ƒ0+æ i W»6U* > KÅD Â~Št:Ãá ðƒ~ Xƒ Ækgzã K=b Tä* ywœû "$U* Åkc* Šgzi6,Ì Å i ³ ªw të WX$Ë7 ï~[âòagzëwv g(ã i ³ b ¾¾* yw ŒÛ Ù Š g»ã fã KaÆä eãƒ6, Dk^ŠãCÅ]c* à â Û à v~lu Äø Û» Š$ Ö] á$ ]ô!üº»âô ä ³³eô Ôø Ÿ ç» òöš» Úø äö ß»Âø áø ^Òø D37VØnñ] ] oße H:qnÅkƒ µ>gî Öø ø ³³n»Öø ^³³Úø Ìö Ï»³iø Ÿøæø Ôø òôö5æ» ]ö Ø% Òö :DN»]!* Tgz XÇñYY70ƃ ywšgzç ø]ç*ëöö»]æø ø ø føö»]æø ÀF, Wy» +'!* Ϲ~Ï0+ iå{%izgy K (3) DÚ

4 #â H ë D /~ Ð V\M x» ~ Æ C Vá g * /// ä Æ $ ñ; ³ g :Š Vz Vc* D : K à V M ë ~ V¾ # npg ¾ Ð dš  { M / ë ~ V M Ð,Š 9g µ µ Ð Œ Æ É c á \ ë ~ V êl ñ Dzg g» ë y M ~ V Æ ñƒ G Îg!Ÿ" [p /// 3Y H m ýl Å $È ë k0* Æg1z Yá yã êš zg {z ù7ã wq }% k0* ÆgÁÐyà tvƒ Yáñ; /// ÌÃgzŠ îlâ& Y u 4 ÐF,Âë ñƒñä}f, xšcù ÆyQh /// à wš ~ Å k ë 7M {z D M Æ Ð g-š z gš ððððð { Š 7~ äâi 'V⊠y à ä { F,{ B ë ë Kz Ä X V-!Ÿ" à ä W, ~ wš KýL Å e /// 9Š gh+š t Ç } H äy H 9Š g!*î Ð s M ~ yš u 9Š gu ñz', Å k t 9Š gœt Å k wñ h ðƒ ÐÄM Ð G à ŒVc* 9Š gš b ƒ : ðã ݪ âz w{ z ³i s K Q 9Š gh+y Æ wš q- Ä x Oä  H Ð ô u Ã Ý 9Š gï  Ìs k S- ݪ V ÈY B Æ y CY 9Š M M ~ M oñ M * M #â gëg 7 *Š 7 7 ë0p H 7 7» Æ Å /// Î ~ Ì!* A Ù M VzŠ Ì Ã *Š ÁŠ lp  y V- 6, ¼ ƒ gz u p ë /// gc* ÒM næy2008! œt Ä Ü x / z6, ãqzg»]š gzvî Š yšq- ðã~ß~y WÆ ~Dc* àôncùnætxñy3g{izgrq- {âcùx 1 g z Ì lp â ŠgŠ {z \ êl ñ XñY1 gh6, gîò XNYGŠˆÆ iúc* J- Ðò áðˆæy(iú NYGŠ: izgòzšx 2 D251 é ÏfÖ] X³7, û%] ÁiÁ:izg Ã>gÎX àø m» ôêô^óø Ö»] Ýôç» ÏøÖ»] o øâø ^Þø» ö Þ»]æø ^ßøÚø ] ø λ]ø k» fôù$øæ$ ] f» ø ^ßøn» øâø É» ôê»]ø ^ßøe$ ø B 3 X4 X Šæ~gøsÜÆx Û»gzj]mÃVñŠ}gøgz wi ñ*6, ë![g}gø}:(àf, ) ( ³7, û% 11 ÁiÁ:izg ) D9V á] Û Ù]? X5!hö ^â$ çø Ö»] kø Þ»]ø Ôø Þ$]ô!è Ûø u» ø Ôø Þ» ö Ö$ à» Úô ^ßøÖø g» âø æø ^ßøjøm» ø âø ƒ» ]ô ø û eø ^ßøeøç» öîö É» ˆôiö Ÿø ^ßøe$ ø ð N G $ ( ³7, û% 33 iá:izg ) Ækˆ}Šäƒ:JdÃVߊ}gø! g}gø} : (ÀF, ) Á X Ñzä «¹ ÂGX «ØgÐs K!» Üâô ôæ» ö ö à» Úô Ôø eôƒöç» Ãö Þøæø Ü» âô ôç» vö Þö o» Êô Ôø öãø r» Þø ^Þ$]ô Ü$ ãö #Ö ]ø X6 ] W, µgzñ xóæy ëgz npg6,.þ ÆVlÆÔŠ 4Në!v}:(ÀF, ) ( ³7, û% 11 ÁiÁ:izg ) X DW~{C~¾ Ð o» eôù ø äø #Ö] ö Ëô Ç» jø» X7 Xô än» Öø]ô hö ç» iö]øæ$ gõ Þ»ƒø Øô ù Òö à» Úô ]ø X s ÅÏVƒC èg 4g$ M zð{kh CÙ g Ô èg 4$ M :(ÀF, ) ( ³7, û% 33 ÁiÁ:izg ) Ÿ gv } Xõ Û$vø Úö Ùô!æ$ õû$vø Úö o FÂø Øô ù ø Ü$ãö #Ö]ø!Üôn» ôãø Ö»] äô #Ö] áø^vø f» ö å ôû»vø eôæø äô #Ö] áø^vø f» ö X8 Ñz ѹ gz Ô u0* B Æ K u0* \ v:(àf, ) ( ³7, û% 33 Á iá:izg ) X6, wwå\wgz6, ~V X³7, û% 33 iá:izgpñšzgš X UUUUUUUU Á 9 " Ÿã^xÝ } + { +q- X Ì} +zš ä Ÿ" ~y!* iïgã»yä zšgqq-gz»yä Ïgà X f»yä Î&ñh ã½~tô Ígz d$œû Ð:âiÆVzŠ*èaŸ" nk Ýqµñ ÆÄÅVÍß{ g» +Üç L X ñà Å]Ñqi Æx gz H f B Æ S X ØŠÌä% ~T Ìzq-»)x á,i{z X `gš]ñqj-y0+{æý { á ]:S zgšuú~(,ðƒ ÅŸ" X1 y6, Y¹X ðíšzi Ð kèy ˆƒa ~gû* ~x Æ X57µñ» zg gz ïy{šc* i7 {z tåy S~uzŠ X2 (, Ðk]o»kX Š*œ]b Šp{zAŠ / á ÃyÆt0* T YƒHgz X Š*RÆ ÜzL X{)z "X;"XÜ"X>"MX} tæä t S~Š X3 XgÈ0* Je$. ~ ŠÅ `' ~ÄÆŸ" X4 Ôwjâ Æ p _ƒ ~k, 5+]gß vy K (,Ѓ gzvç»æ~gšg!* gš 6,äCi ~ 7äV Ð K"y{ ä`âæe$ gz e$ššv-xhg6 X~Š ag,è~~² á»~b&åy!* izšgäÿ" X5 {)/z / }[ÛgzpÖйX1z ò ØŠ ÌògpÖ,páewï X{)z^7Ô^3} x i0+ Y¹ ]"P` }ÔÇÅ "}Xi0+»i" Î} { níxàe» " ŠÎ}ÂqØÅ [ ÌÃy ääøå K"p `' q-»x ÆyÐzzkXc* Š g66, Š X»8-gÆY K z x :% * ]gðyš ä kdã}f, * ]!* ÐkQL* ]!* ÐkSL ~ VI= $ e A à ä Ã? É 7 Š: êl À 7 Dˆmæ μ ÜrÞ] nú sg ~ŠãC å àz x*» zæÿ" ã^xý z%y0+{»yx áz gæ z% Xå rgwiÿq-~ ½zöa ~ Y1748s6, 19/. 1161Ÿ" MX~g / ~ z%/ð Xñƒa V ñ M Š~ 1190 hgíz~ ã gz _Xñƒbâs ÅKzÄgzDŠ áág»áâ åtøg²» à i Æ ŠŠc* K ]à~ðíä Üg gz _7, X DY 6, Kw6,k ŠŠ}.+Mziñ~Ë ~ðíä ¹ ƒt³ô]òå Ô D Ì{²xŠpXà Ýq]àà{ X Dƒï á+ dgzyä ƒ ~X Ï0+ i Ñq ~ ~ # å{gzšgzš»k# 6, Š ÔÆYÄ gzéät gëiå]zi hgã Š å<åxhbâ X s K Ìß" VŒX M ~~:âiæ!z M[â LX Š{g!* zšˆæxªæ½w X D Hõ» gæ ŠÒ~x!Ÿ" ~ äâi à T } þš»gc* Š}a QÏ VƒÑz g~ kãy æå:š z[ MˆÆV⊼ y gzðñé~ wïðgc* Š}p}a Q Ã~Š* KÐw Ògzg} z J-VŒˆÅgŠ¹Å ÆyQXH]b XHtŠ*Qœ7ääâi ]Ãz * /sîåk ', 76äŸ" # HwÙ~ ~~Y X g}škm F, y-šv^ M? X ² á Í6,ÆVâzŠÏgÃgzzŠgQŸ" X gçšc* Åyy-Š ÏgÃ&gz zšgj M YYH{i0+Ðã M» ðí6, ÅyÐ X "Š / áq-æyx ù " y-š J M ~ ~y» Ÿ" [p H Ô œrzg á7ävzgdù t[6, k ~Vz²xÐx* LvßÃXÔ se X _7, DÚ (4)

5 äãûq äf_ XÜigza ÅV F, ~g iúx e 7, g g [pãiú KëJ-# Ïg J- Üzkg0+}gø]uz XÐNY D xè»vziú ) )!* XÃ0 )!*»ä gzšìãvïå+m KB ÒÃÅä Š (, Ð Ã Æä Ô Ð\ vgzvâš K ^m 7ça á] ] m ` pˆò Ú åæ 1a^2!7ça ØÚ^ 6nÚ kn æ Ý^ Þ á] ] m ` ojâ^ûq nê ç äò 6nÖ åˆñ^q ^Ò l^e Œ]!7ça á] ] m ` 1Ò 7çÛn ßi o mƒ oú^ïú^m 7ça á] ] m ` 1Ò 7çjÂ^Ûq oú^ïú^m 7ça á] ] m ` 1Ò 7çÛn ßi o mƒ pˆò Ú ( 7W) ã ˆò šmkx ~ F ó1385 ] ŠÞB 14. s6, B14{ Šñ Û D m ÃÖ] å ße of Ö^Ãi ä Ö] å m] Ú^íÖ] xn ÛÖ] èën Ûu] æ Ú ] Ú l u ànßúçûö] nú] ^Þ n -[ (;g ù á 6, ~gš)fk {gšqt»-[) z*šæ\ v G»ÐwŠtœ6,½ÅtŠ xýæåzmv -]ÀMgzy \ vâ TeàC_gzÆVñÅy /ëì` _gz»vñåæ]y M _gzæv Ækë ÏVƒã av pu0* g0+lñƒrg Æ ä Å\ vègr# *Æ ~ßñ] f» œ»y XÃI èg 4$ M [ X èãr# ß] Ðs Åx?z>}m Šúñ[] Š g ÃVziú eã\ M[ˆƒwJ³Å\ M î èt]!* «Xó,ó ¾ 7,iú tqgzxyb7ðñðñ%ætq~šãc+q-iú LˆÆkä èg 4$ M * 7Š nk~ ~ ÃiúXã Š g Xb X ï á]âißð¹~"7, g iúx* ÃV¹~z*Š gz:gzñy3gw»ðìãkk Ð"7,iú tâ]!* «{p {s Åiú~VzyXX³7,iúÆ çz nkxñyhgzšã Ì ƒ}(, É7 ~ØsÜ ð M~ÚŠ]!* t~v ÆyCY~Š7zÂ Æ zšël /gz Cƒ7zÂs ÅVziúÂq- Ô̈Ækgz Ì~ã Ô BŠ~9iú /Ô7c* çz Çgw»]!* k%â M~K,zc* B iútgzx~gz çznæðìm!* gz~cùªèñqx DYƒï á B â Û \ vxš á g~}g!* k6,gîãz~* y MŒÛ XoÑ«Å"7, g Ðô Êô] ø Ûø Ö»] oöø]ô Ü» Óö mø ô m»]øæø Ü» Óö âø ç» qö æö ]ç» öšô Æ» ^Êø éô ç F $ Ö] oöø]ô Ü» jöû» Îö ]ƒø]ô]ç» ³ßö³Úø! àø ³m» ô ³Ö$] ^³ãø m%^ø³m5 Â^nÆiú?#!ëñ} D7Vé ñ^ûö] àô n» føã» Óø Ö»] oöø]ô Ü» Óö øqö» ]øæø Ü» Óö ô æ» ðö ö eô ]ç» vö Šø Ú» ] æø ÌVî0* LJ-V'gzz C»VzuLgzz 1ðŠÌB;LJ-Vð G 34<² X gzìl ÅçztÔ7Ì<ØèJÚxsÔÏŠ ñå ã0* / ŠHƒãzÐ kâxz 1ðŠ ~gz næðìtv èyx~gz * çzâxb ÆÏŠ ñåã0* oñ~g Æä çzgzx~gz ÌnÆä gâƒb ~g7næä zâ~iúv;z Ã~gŠ*Šgz VƒÎäYg Æv èg 4 $ Yƒakˆt ÐiúÐxÈ Xã ÒÃÅäƒ q ƒu0* b kc* X* ƒ q~{çg!* Å\ v Þ çz{èðñgzy # c* â Û CYRŠVc* $+xó{zåkb Æ} ~y MÆã0* äü Ööç» ö ø æø åü ö f»âø ] Û$ vø Úö á$ ]* ö ãø» ]*æø äü Öø Ôø m ô ø Ÿø åü ø u» æø äö #Ö] Ÿ$]ô äø ÖF ô Ÿ$ á» ]* ö ãø» ]* Üô n» uô $Ö] àô ÛF u» $Ö] äô #Ö] Üô Š» eô IÜô n»qô $Ö] àô _6 n» $ Ö] àø Úô äô #Ö^eô ƒöç» Âö ªøÊø ö û eø ^Ú$ ]* ^ø Þ ô â» ]ô!àö n»ãô jøš» Þø Õø ^m$]ô æø ö föã» Þø Õø ^m$]ô àô m» ôù Ö] Ýôç» mø Ôô ô ÚF!Üô n»uô $Ö] àô ÛF u» $Ö ]ø!àø n»ûô Öø^Ãø Ö»] hôù ø äô #Öô ö Û» vø Ö» ]ø! àø n» Öôù«$ Ö]Ÿøæø Ü» ãô n» øâø hô ç» ö Ç» Ûø Ö»] ôn» Æø Ü» ãô n» øâø kø Û» Ãø Þ»]ø àø m» ô Ö$] ½ø ] ø ô!üø n» Ïô jøš» Ûö Ö»] ½ø ] ø ôù Ö] ð M~okŠ ~(,¹q-ÅŠ ÛÆt ) )~w / ð M ÌVŒŠ à{pˆ~v }uzšb T7~(,¹ÂÐpÒkÍX Åe$ Å(kÔƒ7Ðä MVŒÆVÍß\ Mi M»e$ ~okpx ] e$ ~ 7W ƒ : Dh+ áã Ô 7ã6,w sü à r#ñ y{.ñ ß] gz X ð M ~ Y1903 ~ äâiæ áúñ [ yx[g / ²»+iÐw ÎÑŠ7»e$ ~ok c* ÍB=ÂÅe$ wj ³ Ðs Åx?z>}m Šúñ[] ÅwJe$ ÜzkäVMÃvg), /gzx {gänæ~ CÙÌ` M{z ~kgz5â»qjå gh ÌÐ}.mC\ MV ñƒtg~okâb 0+!* õf Ñ& O M LŠp\ ƒñzä [_.Ãg\Æ\ v m(ðvƒ y~ôš{èôihy ƒñzpgwðpòcù»}è w»]c* gz Å}ÈL._Æ} zl \ â Û «Åk }. ~g7]c* gz ÅkÐùgf,ÐV»++gz rg gzû»š zlôðc Ôð3Š ä\ vk, ÅV! ƒ7ì Xƒ:/ŠÃË»T`gŠ ~* y MŒÛ sü 7q+sÜ{zc* Š ugš ~t ) )ÐaÆ\ v` Mgz npg/š»]!* k}èø{æ\ }. s Å}. }È,B ÆVñÅÆ*ŠkQgzX D MÃä%FÆk *ŠkÃVÍß,XCYg Ì._ÆVz zæ\ v ÅyVƒázs XêŠÌ]gtKÅVkŠ\ vˆæäyð ä\ v ÌÃyr# y{.ñ ß] ªH fä èg 4$ M»Xvg), t å6,~z ŠxÓÆx?z>}mŠúñ[] Ã\ M GÂX ~Š Åx ( A yôïƒ~š ~ ptä\ vðzzå%je._朻y㪠qikgzy ågzï»6,\ vt:x ð Ã\ Mäx?mŠúñ[]._Æœ» (5) DÚ

6 »iúqc* â Û ä\ MXCY M Âiz MYÅn²äk?CY Miz MÅyf»c* â Û Q Xz HŠiú M~K? th zzåvz ^Å5g= Ån²gzXƒ q~#ö}. Å \åm ÓC* q-i Šq- X~Š}Š]iYä\åM Â?Vz 1 7,iú~y~HX ï GG ~ä O M~KÐ Å zmv-]àm : D yò{ñ k, CÙ1] ]YgŠgzêŠS{kH\ vðtvîc:]!* {z» èg 4$ M Hc* â Û ä Cƒ] Ì ÅÌñÔÐzzÅ{)z~Šu)c* â Û ä\åmx Cgz!vwÎgc* Hn²ä q-gz* M ^Ðgz ~Kgz* çzb h[pš z!* Æ e:wš(ðzzk X b Åä ãîy6, uuª ½ ^³³³³eø ô Då ^ÓÚ o  ðç çö] É^f ] Ø Ê h^e!é ^`_Ö]»nq-Ìt* go»iú~uzšˆæi ú h^jò Ü ŠÚ Xðâ Û išzš]!* tä\å M XÃwŠLÐV.Æy-ÂÐ, 6,uuÅVߊLV*îYtë: næä ú6, }gø6, 5gCÙƒc* Š½äkb TÂy-:gzXÐÃÄg : Dâ Û x?z>}m Šúñ[kŠ] ŠH¹nÏXÜigza ÅV F, ~g iúx e 7, g g [pãiú X g» }g /ÚÔw$+Ôié 54]gÔvY1z G VÅÑVzgDÙ~+ŠkX`c»ðñiú Åzmv-]ÀMŠpXÐ)gfÆiúÏ?GÝqA$% gz`gætävrx # " gz~iúuqåv\m ~ ª! éô ç F $ Ö] oêô o» ³ßô³n» Âø éö $ Îö õ /š! gz Cƒ iú]?gz X Dâ Û ) næk  (6,zgŠgz x k y K V6,x d 0* ] y KÐÑ :X ÆŠ á gkæåzmv-]à M Dà m;m] m q605 ävë 4 fûþ q l^¾çë Ú Y ÏgÖÐy V*.6,gz, Å*Š tx '!*~g ¹Ì ÅÑ XMÐ=gfÆiú ]uz n¾t~k3g[n{šc* i» ) ) ~iú Ê Dâ Û \ MQ ÌVî0* ë!* q-c* Í tèðkxvƒñƒað}uzšq-gzƒs gzvƒ~z) a辚pgz~špðt {zã e$u [_.ÃgâÆ}uzŠ ] ţ~y K ~}uzšgâæq-gzog»y K ÅgŠc* [ptxg:cƒ Æw Qgz~KÅàˆÆ CÙgz~KÅî,iú:izg næ]uz xóyxvƒn~všmû%q-~w y Æ}iÀgz Vƒ ~{Çψ D281 ävë 20 q àñ]ˆ oþ^uæ! äþ^nâ Ö 3ÓnÖXóó ]uz zn¾åx /Ã~ ~oìëæ*š iqð{ tðaæ\ v»t ) ) ã ƒkˆ»1kãv- Æ*ŠxÓÂB1ðà D xè»vziú ) )!* KëJ-# Ïg J- Üzkg0+}gø]uzt: kãv- 100Â6,gîàßXÇñY`êŠzÂs k (,q-xðny ]uzt\ vy KÔÐ gázsg Æ\ vëj-# gzx e ŠzÂs vß ÂÐVƒTg6, AÃvßh+ áìvœx 7].)~gø(CÙèYVŒ içiú ï~: M XÏg Ì yæd$œû {zvƒmh M: gz e* Mgz 7VƒMh M~K ÅAùV vßæà}uzšb ÏX, HxÈ» ) )!* iúgz, VƒMhƒN yj-utxbe]š Å ) )!* iú ƒnázyv;zƒ~gz L{', uæyv;zôƒ:eìtv XB ç(q-ônyƒny~: M Šiú ) )!* V ÐkXBe]Š ~ylå ) )!* iúgz, ÃV ~ç ÅiúÌ~VߊÆV L V;zÐVƒgá[NkH 27»iúÐzzÅä iúåqâïñy0z»v70+ iåv y # ÌtgzXÐVƒg aì }gø} ÐNYƒŠi MÌÐ kvß\ MQXÐNY0ázä Š g Æ} ~y MÆã0* ðšb;vâzšl {z# QXƒHäV\M Åk[ g {z J-VŒXVƒÅäVð;VâzŠÆk X CYR V xó{zåkb Æã0* V ðšvî0* {z# QXÀ_ ƒs gzu0* ÐVƒkH ÐVƒkH{z J-VŒXƒH[ gävî0* Æk»T CYRŠB Æ{ ~y M Dðç çö] ð ^Ú ÄÛe ð^_íö] tæ h^e Ü ŠÚ XÀ_ ƒs gzu 0* V ú1yy e 8á7ÈÌtÐkpXÌÅçzt ðšãvzuzšnæš L Ôƒg Dgâ t ÆVzuzŠÔƒg D Vc* Ã$+Ôƒg D Ìsp»kQƒ}ÈÆÝg? / ŠiuV ~ä É ãz(, tx ƒu0* Âß çzqgzƒgïš Çƒ7xê~Š {zçƒñzpg~wšsp»v ÂXÅg~wŠ Yƒu0* y KÐyLgq {z6, ygz CYƒ iú6, ÜztX 7,iú6, Üz]!* ëq-~eæä Š g ÃiúQ g iú{èðñc* y Kt σàzä Vc* úã zk ]Š gz kˆ»"7, XÌ]Š Ãkgz rgépgz]š Å"7, á$ ]ô c* â Û ~* y MŒÛä\ v~}g!* Æä Š6, ÜzÃVzi ú 6, {gh Üz6, VëñGiúª D104Vð«ŠßùÖ] ^i ç» Îöç» Ú$ ^f jf Òô àø n» ßôÚô ç, Ûö Ö»] o øâø k» ³Þø^³ Òø éøç F $ Ö] c* â Û {Ç ÅiúCÙX rg XÌq-Åiú Üz', gz GgHõ0* ] zævziútgzn Û M Ð Åkäx?z>}m ÌHg0+L{zc* â Û ghn}gø Šúñ[] ~äâik»iú ÜzCÙä\ v t 7e* YÂ~,k ÜzkXðâ Û yòð,~(,äùp MÌ g»næç ÜzCÙy-gzðƒ~y~V6gz VîšxÏ0+ iåy K gzvîšy nk TgDƒa]Ñqgz ]Ý~Ï0+ iåy KQX ygz næpgpôã\ M LÐV.Æy-gz nævðv6 õ0* ÆyŠ Hn Û tä\ vsgcƒaw gß._æ]ñqgz]ý pôðv.yðzzå"7, iú6, Üzy KV gzñyƒ qg Æv~V iú6, ÜzÃ~ CÙ :XǃÌÑzä0* [ŒÛ»\ vðzzå¹f, ~+M qzgv;zçg X e ŠzÂ6, ÌÅk eã ~È0* Åä Š ŠHƒ~gz {Šc* igzbšzâs k{gzšgzš»e$šâs CÙ# ÒÃÅpg Ð]Š Å\ vãy KÆ çðvh 6-$y-X ÐîVyvÂH:x»~z*ŠV#C Üzkä? / vèygzx 8 7,Æ aðîzt~wšx ~ˆ pâ ÜzÌ»iúÔß Ãx»k nk Åy K~äâiCÙÔ ä çðvh äy-~äâicù DÃ\ ~z*š ~gv gz VðG 34hb ~gv,iú+ c* â Ûn kx ãƒ]5z^ Xz «6, gîm{åyvƒbbgwè{zc* ƒwè»äƒ:š6, ÜzÐzzÅ]5z^ c* â ÛnkXîŠ ÌÐVziú¹!* M M z6, ÑÐiúq-QèY îsgz»vziúxó?ª D239Vé ϳfÖ] o_6» çö Ö»] éô ç F $ Ö]æø lô çf ø $ ³Ö] o³ ø³âø ]ç» ³ ö ³Ëô ³uF Ìp ÅiúãxgŠÔz «6, gîm{åiúv# c* â Û 7tXÅgwg7»iúãxgŠ «Æiú] F, ~uzš~tãxgšiú{zcùx$ëƒnævíß }uzšxóã]š Å\ v we1:ã]5z^~uzšy K# gzvƒ{šc* i~ ~g7ð(+šp]c* gz ÅVzg /]Š,\ vâçƒ;g}šßf, 6,]Š ~z*š %nðã\ vx{ z»\ vìtxyƒ7ìyáãy KÐV ǃ;gâ Û iâðvzåy hg7æb q-èyïvƒ gyåš ) )!*,iú# ǃaA$g gzg ~iúq ŠB Æ_ Ñ xóåkôz Ãiú»* y MŒÛ Xn Û ) )!* iú6,ðñ K{zðâ Û t }gø<l Åä Ã_Ñ yäåzmv-]àmxz \ M ñƒdñš(f, Å5Š Å ) )!* iú XÅä Š ) )!* iú Y~ Xa{Šc* ikhk*ð"7, iú! 7, iú ) )!* Dâ Û Åzmv- DÚ (6)

7 Ê XVƒázäY D0* #Ö ÃyÔ ` ~~gšîâ ÛÅwÎgv Ô]gÓò¾ î ðâ Û tãq- äùp ä Ï0+ i._æv Æ\ v XÐ]c* ½Å*ŠÃ\ ML {zs MQ Òà XCYMÌ5ŠÅt ÆVzÈgz DYMÌt Æ\ v~kx áz ÃÏ0+ ikx eã ÒÃŽ6,V Æ\ v ÜzCÙÃ~ q- eã ÒÃÅä M~{CÅ\ vñƒd gl g Æ\ vgzðvâš y K ƒ y Ksq-:Xƒa Ü ~ëðšæå\ vnæ5šåt ÆnCÙ X* 6, V Æ\ v Xó,ó ƒ~òãk ÜzCÙ ÆÙpgz!x» {zugi Ê Dâ Û x?z>}mšúñ[] Xóvó Dà m;m] m q99ävë Ùæ] q l^¾çë Ú :s Åk 3 ^ {zë$+gz} g(ò¾ Üz ñƒ+ /{C MVŒnkйÔñ M~}i k vß\ M: 6f MVŒXåŠHHß{], Š»Ï0+ i6,\ M~ olðzzå+âãxâæäâi C Ÿ»»qk'!* ƒ txiâä\ vìðpòàâgzðƒýqìð; Å *ŠkXOgñ wjekã\ }.y MCÙgzœCÙÔNJ(,g Æò¾L\ M V xóæ\ v X}Š ÑzsÐ MÆkh+' É}Š ::[Њc* Å}.0+ a[ gzxvƒázä 6,{Îgz6, ½ÅÅzmv-wÎgÆvgzXVƒázä 6, ä3š~gšîâ Û ï»ñƒdf, g76,]uâåùp M~³ÅtŠ ÄÝÆ\åM Dâ Û \ðm~}g!* kx npgµâhðëx?z>}mšúñ[] ~ Ã\ M L ª)XƒD gñ ) )~ ÏL!ÍßxÓ}z} M XVƒáz : Åò¾ãs# ÐîYGgÑ ) )~ Üzk?6,y MX(ƒBï á~ ) ) ÙŠÃ\ }.?c* Í z ŠÐg gzsp,ãvziúpãkîxðzgâxš6,vƒg >2i{zëÑÆ>2i q-cùxz }g7b ÆtœnÆ}.ÃVzizgLgzXƒ ƒgüã~$+gzz Š g ÃnX} e{z7úâðãgz[ƒn Ûe6, Tgz}Š ò¾a Ånq-CÙXà{Ðò¾Šp YV7J-}. ðã ÅgŠc* GXz uf, D15 ävë 19 q àñ]ˆ oþ^uæ! çþ oÿ j Ò Xóóǃ7ùŸÌ {zïƒ7ùÿa t~ T ~ ) )ågzä zãg Æò¾}gø VƒLeIÌt~Kk (q-ˆläx?z>}m q-xåxâìgzq-b Šúñ[]»ä BVÅ~gŠÎâ Û gz ) ÆÄÜxÂkgzXÐ)gfÆÄÜx c* â Û xo Å+M K Šgz næäàx»wîggz }.}uzšxâ» ) gz ~gšîâ Û» z tgzxåƒy` t w 100 ã½ð` MgzXY`» zxânæ#ö }. ÆVßzäƒï á~xâkgzxå._æ Æ\ v tåc* â Û ~gyäùp Mx xš6,ò¾ã ) )ÉÔVßzäƒï á~xâkgzx ÅN ŠgÑ"äÙP Mn : ñƒd à Dâ Û ~ ß! gùp MñƒD ÃÅägâ * Î~wŠÃT #gš(q- ò¾ Ê c* â Û Æ #=ä\ }. arlsfield Properties We will manage your property at 0% commission Guaranteed rate schemes for 3 & 5 years Free management Service Guaranteed vacant possession 175 Merton Road London SW18 5F Tel: or Fax: "7,,iúÇ { z»\ vtèynyre:~8-gæ}ñçk a ÏNY0ƒõÅy,iúX ÇzgÌÐY éhb IÃy,iú ázsg ÆkÔáz 7qà ðãtxq~gz ð tnkxïnyƒ~9næ«åygz ]Š Be]Š ÅVziúÌŠpÂ* XÔ* g / ÌÃVYKX r# ß] ~âläx?z>}m Xñâ Û«=ÂÅkà \ vx}7, Šúñ[] Ã~uzŠQ X g_7, ¹glÔ {z ðâ Û Ã ðñq-# ñƒd Ç»vÐy {Ò MgzñƒnpgÃ6,VƒkHL yázëzæy K \ v6, iâã}èlb Ô]nÅkÐ\ v c* â Û ÅWä3ƒÏ-âs CÙ# ~y!* Òk&Cƒ7ÌÃòŠ MkÙpâ Xóñó DÜ ŠÚ èeçjö] h^e l]çâ Ö] h^jò p ^íe ƒlpú YïÃk7-e{zgzñYË.$z»kƒ Ð ƒlpðglæ}èl\ vb ¾BŠÂ â ÛX c* â ÛyÒ b k Ãy*Æ + Æ gl ä * y MŒÛ QgzÑzÛ(, {zz glð[glx D11V çþ ] ^Ë$Æø áø ^Òø äü Þ$]ô! Ü» Óö e$ ø ]æ» ö Ëô Ç» jø» ] kª D12V çþ ] ] ø» Úôù Ü» Óö n» øâø ðø «Ûø Š$ Ö] Øô ô» mö XǃH{+û»ä gl}g v VßâgzÇÇs ~gvãwš!* áz ', {zïñyåðwšf ÐzzÅglgz/  ÂXÇñ`c* gš n}gvgz ÇñÇ]!* n}gvgz Ç} Šæ ~gvðšñzgz Ì6,gîãqzggz;gh mcð\ v V X;g Ýq+ Äy K BŠ X gƒýqì}+ã~z*šv;z;gëãv Æ\ v Åã0* ~"ßk6,gîm{~º k ~ ( ŠHc* C=~okVŒ[ CÙ~*Š` MXqNÌw» ã0* nævzq gz[~(, ä Ô Ð\ vgzvâš K :X Mh0=gf»ä gzš])ð*š gzšìãvïå+m KB B ÒÃÅä Š (,Ð Ã Æ c* â Û«Ã\ Mä\ v Ðã0* ãqzgk (,Ѓ gzxã0 )!*»ä X, [ : Dâ Û ~}g!* Æglx?z>}m Šúñ[] CÙª~gz$ðÃÅe$Æ * pgšð}. tõ /š! -gzçægl ÌÃVz) ÂtXáág0+ÆôÆ]¾gze$ Kgz}Šg» Ü KÃ] }.gzƒ: Å p B Æ] K}. ptækîx ëãýje ŠH1Ð ø Ëø³ Æø p Õ á7-jeã~gz$ C ÅkÑz`â ªóXó á7-jeã~gz$ C Ã{kH}. Š% Ìtgz GWzÌgz õ /š! ÆÂknÆVÍßx Ækˆ p Õ á7-je\ vãk1 {khðãäòš Mq-ªXóáó 7-Jeƒ[ƒgŠ ~gz$ gl ÃpB Æ Ü Åð}.K }. õ /š! ÇgzÝ }ŠÝzgÐÝzgKgz} «DÐDLgz Ü Ð Ü Kgz}zXÐ ò xóækgzû{»y K m{ãkc* ¼ ªXÌx»y K 6{zÉXƒ7µÐkÆ aãy K}.èY {z (zñzä a» ãzûgzãzg0+ Ãt Ð}g LªÌx x*» }.²:XÑzpgpôÐ}g L K{z (ƒað ï G 3 Å G {Å}.{z 6 xiñnæy KnkXÑzpg Xó}ó D ävË Ùæ] q ˆßr m Í]?çmçm zxðä )gfæè Å}.ÃÚÆöa åðä Ã\ M LÐ)gfÆx Ú }Š=Âà ë\ v Æ\ vgz ãkgzãqzgkxy*wz¹q-ì»gl:xogñx e ŠzÂs k{šc* i¹ãv- næäƒd$œû (7) DÚ

8 Ê ÅhÃ*Šgz, N ŠÌnL ðñšzâs Åä N Š~zgzä N Š Ù pgš¾ãx?z>}m Šúñ[] X, N ŠÌnÆ ŠzÂs Åy T J-VzuzŠÃx kðmqgza=âå+tãhôãhãbzggë Cƒ gûšš}.gz gzmüæ\ MkŠ] ƒðpöyæâgö»kxa=âåäà r# ~ßñ] X}Š ', ~z*šgz ŠÃ\ M\ }. Dâ Û Š~hÆ\ Mgzñƒlp¹Ð zás ÅekÃ[ Æ ) Mgz M} zâìs Åäàx»e$ äx?z>}m Šúñ[] ~âkâ *Š` MX e* Y~# x / z6, èg 4! O Ã~ CÙ~T(Ìyyt:XðÑŠ gzñyc* C3g9ñYð3ŠÆ Å5g9Ãk Xó}ó C Ÿ»»]!* kª qå næ\ Mgz Åwi* 6,\ Mä\ v,1å ã0* ãqzggzagz/g!* ãqzg XNà{+ÃÌÃVzuzŠÐk ðâ Û ~gy }^,YL~k ñâ Û xnkã\ M ä\ v yšpæht LÔ, a[z ãqzgg0+ LXOgt L Ã]uÂÅŠð úñ[] XB Å}geð gz ~: MXOgpôÐ]c* ½ÅäâiÌÃVzŠÑzKgzÌÃ\ M ƒ[x» ÌVÅ\ MXB z»v70+ ikððy' xqgzx, c XÏVƒaV pu0* ÌŠpg0+Æ\ M# Ï gz ñâ Û«=ÂÌÅä N ŠÐpÒkà \ M~VâŠy \ v =ÂÅä g(ï!* Ì~kN MxµñÆ"7, âgz"7,,iú ) )!* } MX )!*»¹F, ãqzgnæ\ MÐpÒCÙ *tgzñâ Û«////// ///// ~}zg* t ) ) d$½ ',!* Å áúñ x- Dcæ ^Þ! p : Ón Ù ßq! ànšu ^íjê] p aç2vh çμ WÃ{g»VK~ 9L oåðrär# ic* Šúo XG7] ½PÐ w¾ x(n Æ {Š. 6,µñk ] ÑqÆY 2005yc* Š :Ñ *är# Vî Š~ugIKgz šmgzñâ Û yò t c* CÆ { +»{ gzª 2zgŠÅ X Ð~v], à ] ä r# Šy1 gâ x( ävr XH7]o:g2+à Š7 S!* ÃÏ0+ iå\wävr Šñ úñ c* C ä\wx {Ç W!lÐ,xÅyp XHyÒÌ{ +»Vñ* g»æg ðr ä }zg* r# x(6,y W t ÄÜgzXðâ Û yòlzzåšúñ Åq- ÅVî Š~ŸÆ! œå Xðz ã;ššc* Ð aæ v ~ q ~ k k v:x gj- 150 Qgñ Æ }zg*t ) ) XŠHc* ošñ úñ x-*ãy 2006 gz Û B ~ 20 Ækgz * ywœû]zˆi W»k r# w* gx(ˆætƒðàf, C Äq-Å áúñ ] ä } }. Å}.gf(, XÅ7ÐãAlp är# x(²xñ 7,pÖÆŠúñ ðr 6,gîÆKi Wä r# Ý Ëe C J7, Ät» áúñ ] vßxóð } Ç ñw Üz u } }.Øg? ðæ k Æ I ç, a] äsßñr# Ëe e$.n Æ ä 7]o:g2+à ~ 8-gÆ] å O7q-g zh[n»pö ]gzp 7 d`y ~i0+g7½ã ñšúñ ] q- Ð Vñw% 8-góg næä!* Šb k»vñ* g»æ\wgzð $ÖLÆVzg*DÝb TH7 a +q-ò¾xêš [ Ãr!* xóc0* lgz6,ò¾ðtã0* zx e {+ÃHÐà kãy KX¹!* ¼ƒ Âg¹!* {z /gzˆ¼ƒ Â7{z / Xóó òúš»é}.ðy!* i Dà m;m] m q! 307 ävë 20 fûþ q àñ]ˆ oþ^uæ!kn çö] äö^ Ð*Šx q-cùà{yy»ä0* [ŒÛ ƒ~ p» Ê Dâ Û ÙP MQ Ðgzi}g7 vß{zx7zâã*šs Åkƒèg}.ÐT]!* {zgz g g\ xåm{ð}.gznîšcù L ñnæy Te* ƒ4š~{izgšk D ävë 20 fûþ q àñ]ˆ oþ^uæ!kn çö] äö^ óxó N0* ñƒ~gyã zxâæ ápúñ[] ~Y 2005cŠÐaÆ\ v Åq- ä èg 4$ M ~ UK* ÆY2004 gzc* Cä~ 6 ƒ}g7w 100 èg 4$ M 6ÂXÂeäƒy:ñgDÙ 50 ÁiÁÂÐVƒ}g7w 100~ Y2005 Њ ké_ƒ~g7š tðaæv Vƒ[ y ~yc* Š :Ñ * \ MVŒpX ~ÒÃÅä g7 gn* CÈ)Â[X `YÐM ¹ ÅVŒ t{zvƒîäc]!* èg 4$ M næpšåvíß äƒï á~ zxây*zyyzû\ M Ýqi³tÃr# ß]._ ¹&Æk Âc* â Û y» z# äx?mšúñ[] gz àñazáz pòkqxåy 1906agâ zå\ M b kgz ~Š zävr ˆ Æ» s6, tx ƒw 100ÌÃV Æ zxâ~w',kª~ok Ð [] B Æ\G, q-gär# ß] Xƒ6, z q-süx }izgšknæä ÝqŸgÅ\ vñƒë 6,iz MÅx?z>}m Šúñ \ v c* CäèG 4$ M 6èYÔ ÒÃ[x»tGgzX ÅÒÃÅäƒ4Š~ Vî ŠÅx?z>}m Šúñ[] G\ MgzX ~Š A Åäƒíx 7ä N ŠgÑ"gz ÅnÆVßzäƒï á~xâkäùp M _gzìæ sütâ} u0* ÐtÎÔ}Š¹F, ~yô}š¹f, ~ò¾\ v t~oæàñ Æy*zyyzÛˆÆw 100Vƒ&~ [ Åä\ M X7t ÌD= Ðä MVŒXVƒ[ Ìq- Åä z ~ Ðkgz{gzŠ w 100Ð` MVª» zxâæx?z>}m Šúñ[] ÌVŒ å 7 }g7ð` Mgz ÎVt ~ äâiæx?z >}mšúñ[] X [µ ÂXǃíÌx gv ðz Ì ä\ våtåv[x» (q- w 100 ÃV- ÆokzÂs Å zxây*zygzyî0* yzû VƒLet èg 4$ M I y TgVŒ m¾q-pc* å q- {z eã 6,gîm{ÌÐpÒk Š Å\ M ` MXÅg(qË~xÂÆ z6, gî~g ñƒë äq-ð~ kã½gzˆw 100 gz {Šc* i¹ìaæ\ vgz~vzgdùôvz % i vßázä¾ ÃVÍß\ MÐpÒknk `ƒ}g7ìw 100à Ѓ gzx eã ÒÃÅäƒï á ~xâkãy vßáz g~]ñq kygh+ç ) 100 B{^,Y»]!* kìr# gzb{^,ycygh+ Ç c* Vƒygh+ÇÆV ~f ~œ/ %c* Vƒygh+Ç~œ/ %{zeôvƒï á~xâ ÐaÆv ÍXVƒygh+ÇÆV ~fò c* Vƒygh+ÇÆVo)ò 6 7,]ÑqÆr# ß] ph»š Åy:ñVŒ ŠHc* C= ÑzägâxŠ6,ò¾gzƒàñ~ CÙ»VŒ ðƒaép~wš} ¹ä èg 4$ M g0+ly Kƃï á~kxxâñzä u0* ÃVߊ xâ ',!* (txƒ kcv p V rô ~ 6q-ÆV;z~ (Soloman Islands) icðmðß [ г(, vy Kgz g (, ~ÃzzmÜázä M6b TÂÅ zìä XNYhg:úÃV- ä6, t} eムÌÃVÍß\ M NŠÃVÍßy ~Vziú~âÆyÃr# ß] äx?z>}m Šúñ[] Q DÚ (8)

9 Â] ½ { ÅXŠHc* z sg Ð 6,gñ ˆ Æ kx DY ñz ~ògø>xx7ygwä> + q ~ŠãCX»½ÅV ~ygck, ib) Xg:xzøн^~ ðã å rgì n Û»Vîâ~ t gzh~šãc»^½ Šúñ[Ô wåîgô }., šmf,åv L {z a g0+æy {Šâ» ) gz ÅY#gz þ X,ŠzÂ6, VâzŠ½YzggzIèÅaX, нaйÐzzÅ"$¾VŒèY X DY{gxzø ~ŠãC»u&p~ Ñ{ çj Û VŒ ~g!* zg»ë:ë{zåàc* ƒ]gúåvîçx gš ÅÅWä3KñKgXCƒ_C~ò / u J-VzÇ~g u» }(,}(, áð&yâ sz^kçox CWà &pf, {Šc* ƒ% ÂaÆy Üï ÜzÐ ~ Ï0+ i ~ ˆðz wzkzâs kçox BbggŠ µq-\ ÐW zzåäƒ&py gz,šzâìs ÅVñ»Iègz½Iè X, ƒ ï á ~ÔVÎ g0+æ V- Vc* Š á Ã~ CÙ t{z Æk ~Ñ{ çævœýg ŠX ebš`zgãä Vc* Š á6,y Å WëgzIb!* VH±ÔƱ ÔVâ CY~Š7ÌâÃ<Øè D ]!* x Vc* Š á~:wå<øè )ÔVÇ ~gz aæ ŠãCÅ}Ñç~ o X Ð~Š á~v- )X gpô,šñz ~ e$ b kxïny CƒùŸh{ÒW XÐÃ7Ýqò}µÆVÅ VîÇVàz XˆÅq- Å Wv\ Š Ã&p Wg Åî 0B Ä ~ Ã&p ~uzš {z Y 7,* yœûôiú X, ¼ 6, ]ªÜg zxs ~ŠãC{zXN2 X, abzgå ã!* ŒÛ ~}Ñç~ { NC»ÌÅä ay ~{g Åv7 ä v Yâî0B Ä / gœˆækxƒ`í%ä» XÅ7 zåygcùå}p:ñ Æ î 0B Ä tenkodogo î0b Ä ÅÍze Çz ço gz6, X;g6, }Š ouhaigouyagz6, }uz Š»òg؈Æc6,]5ç g b Ï Xƒ k, 5+x! k k»yš Xƒ Ðziú ) )!* i W»yŠßiz', º) ÛÐ{)Šº* ÆVâ ÔkgŠgzò iú XðƒqÑz ðzgg»åk ÆyŠ ˆÆ ˆÆkQXÅä}gzF, xšâu0* ywœû ]zˆ kqxšhh7u0* ywœû ÀF, ~y!* iú Û Å/ î 0B Ä gœˆækqxšhc* CÙ ÇˆÆ Vâ!* ið ~(, &ÅJ',»kg zðƒk, ½k ]Ü *ø ˆXƒ ÀF, ~} åó Ò g zôñ Ô}gñ ]Ü * Xñƒ]Y dævyâ î0b Ä gz Š~V Ð/ñ X åšpgh+ Ç g x»æ>tðpòæä atødgz CYÅÐi0+kšMF, ÅV Ðq Ñz X gz/šlâfmå î 0B Ä # ƒ~(, XVƒ"$U* Ág»+4Å>6, Y ÅšMF, qñz Ð ÐLgÆyc* Š ço ƹF, ÅK t ) )^xtàzäƒ Xwdgz± J-Vzg)Æ}iB Xv: ]Š ñ Û {Š yòæšúñ ] Å]¾ t Ñ]Ü * gzãî 0B Ä ÅÎÃJ', VŒÃ7Æ dxˆðz ~g»~ç.> + G gxóaæq½ã Æe$ gzxsgz>ôk, g»aæv «ÆyŒÛ gz{ø* u0* yœû ]ÑÎw¾ vyâî0b Ä gœdåîãj',x ñz g» yâ{èæfn % gz4ô e$.}gzf, È xšâ k àz äƒ 4Š ~ xs Ð á X î0b Ä {zx6, Ð Åe$ xswš»yâ{ ~ Y2004X Se* ¼¹aÆvYâ 6, µñæîãj', {gzšægâg ÅyY0* W] 2,ŠÃn >Å î 0B Ä ä g0+æ/ gœððég0æx»gzœ» ~u k :Ñ *w /Qgzl ¹ gz äƒ] 5Ðgâg 6,µñÆqË QgzÔÐzzÅ~ŠÛpÐx»Æy Åg {Šc* ið ˆÆÚŠÐd$ŒÛ Ã{Ñç~ [x»ãq½gz wdãî 0B Ä X CWÃl 6, Æäƒxi5~g»uXwzgë ï~ä Ãî 0B Ä gz SgC }gzšæç.> + G g xó{zš z!* X SgC ± ~ gz Û B3Š zæv Yâ î0b Ä Ð oxó ƒqñz )ÍzŠÇzut Ãx áåugm î G œ. 9 kg»"$¾~o ÎÃJ', X zz ÅY:* 3ƒ o YYHÐ]!* Ð}hðÔ^8-ñÏ~hðvßйРŠ z!* ÆkX D g / 3 beans X ðwæ ^Ðgz gz ¹&pϹ påšhh Š Ð s Åut Û Št ÛV;z gz a³ 800Ô700 º ~ q ùìqx»»"_.gzèì* Ô[ ÔwÑÆoX nµæ 700ã½ bdzx &ptàzäwð[fôtæ px ïqåyõx Bbg mð ~ukaæñq-sü6,x* Æe$ k»ògø>y(iúˆyšïx ~ X ògø«tåvây î0b Ä ÅÎÃJ', Xå ÒC & ògø øl ~]gœå/ î 0B Ä gœk»ògø»ògøä/ gœˆæu0* yœû ]zˆxƒ >WgògØ>[ŠWÑ»ògØgz sg zn¾ ÆxªÆvYâ î0b Ä ˆÆkXñCà gñ~šãcxóyã î 0B Ä ñƒnpgt Ãœ ä Šñ úñ ] Ð {gtæ \W TèÆ?q-~yc* Š ÃY 1922cŠ B15 œ zn¾ Æ^ÅvYâ î0b Ä ~y*æ XGyÒ ùm»œ z n¾ ÆxªÆvYâ î 0BÄ Xb k¼ Ü ÂñYHg / c* â Û äšñ úñ ] {ço'izg Ï, 7kCÃ% k'gúï¹.þ Æä Æyx»ÌgzðÃÎÆVñ»Æ Ãke$ zn¾ Åöa~gøX7c* šmf, ÅVÂgúb ÅVzŠ%aÆä g7 Æxs VŠH0+ i ~gøx ~gz â Ì Æk Ì~Ï0+ Âeãƒ._ {ÒW c* â Ûä \WXF_gzÆ V 6,ÒÃÅVÂgúF,{Šc* ig» ¹F,Å ) ) ãqzgzdåk nkvâèa]gúx YÅšMF, ~8-gòs9ÅV =gfæ¹f, a ]!* _.Æã!*=ŒÛgfÆè z J# â~v X$Ë X e* ƒ Ÿ~DÆV gâúx MhYG ¾ X7m, zˆpaækä\ çw O Ïñm yz6,^åv Yâî0B Ä Æx X Œ6, ]ï{gvô{,é 5" GS ½ ~ÏŠ uåv Yâî0B Ä ^Å&p~ VzŠ%~]â}.ò gz ŠxÓ&pÅ ) ) йä&pgz gz:tk: áæ µñt»,åy ØŠx u Vc* úñ;g» akð}pæ]g ~ wq¾7 V ]¾KÔC; ugik{z Æ yß &p~ ay xó»].)vâzšyh6ã Ì{)zF, ÊÆtœ/ %v Yâî0B Ä Xƒ Ð{PÆ XñƒyÐ{PÆ î 0B Ä :Ñ * Dâ ÛŠñ ñú ] (q- q½:ñ {izg&w CÙvYâ î0b Ä [{z Æ ~(,ÅvYâ î0b Ä [ätxc ÂÌ kxà g(]gßå1q-ævñ / u :Ñ ~TCƒògØ>6,µñÆq½ ùg fæ*zgb!* Æî 0B Ä Å½*Š {z Æ P Å 0B Ä î YHnpzg 6, ])ÅÖWò gz gzk&b Ïg zxcƒ7^g7gå ) NŠ gzæ (,x / kˆ ~ ygz ~gë 1 Ò (Burkina Faso) ç ^Ê^ßnÒ e ä # Ö] ð^ú] äßrö Š[x»gz ',!*»q½:ñ }uzš z6,» V Æk, g»d ÅV ƒ ƒ4švc* úq-ãq½k~ä a X gyf(, VÍŠÅky$+ Kgãôk, iåvyâ î0b Ä ÐY ~gš )f ;g yšgz V 1928 Dç ^Ê^ßnÒ e! ^ ^μ ànû ^m äg ~ˆx*»T ðƒ >ÌÅ {ggð] ~>kx3gótó Ñ]Ü * LÔ Cƒ ï ámg V( Å/Åw VH çμ c* gïkgq-åi Û!fÎÃJ', 7 ²{Šc* i ñƒ à ) ) V Š z!* Æäƒ/ÁÎà J',t ) )Xƒ X ) )wdq- )X~ÎÃJ',t ) ) Ü zk ÎÃJ', X g x»~ 8-g ± YgCÙgz ~ ç.> + G g 12Ð pòòo ÆÏŠ g»ygcùx;g x» Æ+~œ/ ƒ~òãåäyá'ð}uzšðpò tô Ñ x}.6,r~œ/ %gz~ YgCÙçOX Ò {z Æ ] ½ Æ vâ î0b Ä gz v g» ÔŠúñ[x-ÔH gôhæ# ] X TgDƒÂ{)zÄÜx- ÔŠúñ Ä- Úe$.Ì^ÅvYâ î0b Ä Ð i W ÔÃ7ÆtØgz pšå î 0B Ä X wdgz HÂq½ª»vYâ î0b Ä 6, äelgw lzy zl Æ î 0B Ä gz!x»åq½kç OXŠH :Ñ»vYâ î0b Ä 6,gî±{!* ñƒùšã ~ ÍzŠ Çz u~œ/ %Ã~gz Û 5 gz 4 q½ XŠHc* x / z6,»ä  q-»&pðå~¹f, zyåvñ Y¹X;ggŠ ~ŠãC g ]g ú {Í ƒb;»]gúx "$U* ] 7 ~ ]!* kp /X ðƒ V z zð}. å) 9 Šú+ a i% Šñ úñ &&à ){znæ¹f, yò._æ Š Å Š gëãwjâ ñƒa á ]{Ã\ W åyˆm{»vtp Bbg Æ"_.~ q- G«gÇŠæz=g, ] 0gÅ\ çw OX yšçæ\ BW -o. î0 3Ò7 Å î G %{ ] e~g\åwñzñ G G G ] "$U* yî(q-aæ\wì/ ö A Ä Å]g ~ x*»x Nƒ Šc* Ð 7wŠgzÇñY ~szw~ Å&p~ è YXÐ,ŠN ŠñƒD y s!* \G, àšå ytaæš zb# L ÎÅDXµ uøåv Yâ î0b Ä bzggtàzä0* ~XgzÐ\!* g;y y Â{xàzpgG{C"Ð "# + Š LÃ\WX g~ããñ*škk, Š~hð¹ w Æ2ÌP Æ ÜÃgÅCÙØy x Å+Š#Ö}.gz]ŠX~ Kpñƒ ÆŠúò ñ ] ä\w )!* ÆÎ{C" \Wxª»vYâ î0b Ä X1 ax m{q-~wš Ý Y{h+ ` î»tå)* g» ããñ»ï0+ iããå XŠHƒœaÆlå6, (9) DÚ

10 ógãc* z Ði g7½ãq½kæ vyâî0b Ä ~ó* LyŠVâzŠÆq½äJ', yjù Æt ))~THí6, gî-gzd» йÆq½g zsg» î0b Ä {z Æsg -Úz» î0b Ä / gœ{z Æk ñ3š clips XŠHHíÌ u zšt»îãj', vyâî 0B Ä ÐaÆ\ v Í Šƒ ëô;g[x»ðpòcùq½: Ñ ]q:ãxsçªe$ ~½*Š\ v VƒwJg â Û «X}W ////// ðzg»åyš}uzšwkšã½ˆæ * ]zˆi W»x / z6, XððqÑz ~ÍzŠÇz~uK ÐãÒlpäx t i á xš â ð Ðu0* ywœû ~]Y ãkgz dˆækxå7,jåyq ~]Ü * gz î0b Ä àzä Ýqci7 Å]âÅX K ]âå næð Û ä g gzôyc* R, óôyg œå XÅä]bÅ ò!æv Y âî0b Ä gœq½tb k L ä/ gœxƒ regions k, 5+x!B Æ[æ q½~[æ hez~v àzä6,w SÅ䃱h+ ' Ã]Ü * zî0b Ä HŠ t ]» î 0B Ä àz ÃVzyLÐe$ííˆÆq½ƒ gzxå z iúgz ŠX¹ƒqvà B Æ ŠÅq Xðƒk, 5+ x! d$½åq½ẑ Æ) ~ M% (North Dekota) N* ÃeBg * xsv~x * D^:çÒJ >i ^Þ (ç+ ^Ê! Ûu] q^ n V H çμ { ß\ vy K ÃL q-»ßt XH X;gYHxO~g»äà~~k, $Ñ~ Wz6,ÅF, q-gzëeãî0* q-ãx á e$ ~TÔå (B ÆVâ0+{Æ ïz J- ]g~}g!* Æxsgz X gcƒ ä\w~;g-n* ÃeBg* Ãs6, B14 6,Ã`òs ~}g!* ÆógD+~ ð ÐM~TÔðâ Û k, ½J-4:eã½ XÅ Ñä ~ )gz ){Šc* i 6,VzWz6,Æ;g-Š F,{Šc* iå [ zwîj-]q-ˆæk, ½X Œ gzòs~}g!* Æ] X;g~gYŸ» 5',är# q-6,äiñæ]c* Ã\ ñkxhgöx u»~f, ',ÅØÃòs -o. Revelation îª3ò7] G Å [ÂÅv g, G 6, à Rationality, Knowledge and Truth & ŠHH½~]gßÅ (CD) ~eïr, Û Vc* etx ánæ{š. {gšh kx Åg»äyg].r# = x( t ) )gœûó ËexÈ»}gzŠ (St. Paul, Minnesota) N* ði45! G w0*  Xñâ Û«íñb 7\ vxhä Æ M% (North Dakota) N* ÃeBg * ~ Š!* WÅÄÑ 6B ÆuuÅ ~wñv z 6 iñgzdéî&ñh 6¾CÑŒ6,»z~ c* gkíx c* g~haéîzš * Ññg!* «w kpô gš!* W~» ø ½5 GÅ f$ /Æ ) )O% r# w + Æ(Great Lakes Region) Yg (Chicago) ÍDx ~œ/ %ƺ kgz ~ (Fargo) ÍgÃàÆN* ÃeBg* Ô } ~ ]c* ÃÆe$ ~Hq-gz ññp= Ѓ»N* ÃeBg* ÍgÃXG7t ÆDI X nµæäñq-~š!* WÅkXà (, ~ 7* ñ± ³eg»\WÃY , B lg / ÐDÚ ygh+y s 3 (Cardinal Muench Monastery) Æ' zg k næ½~ k X ÚŠ Æä3Ô }#Æö;gÅ C B FÔ œnæligzôw;(,¹n y {z ÆVz#áz ä ~g7'gz Æ b ÅTÞƒÆzgŠ næv-gš0* q- {z Æal Lgq- gz ä{y Š z!* ÆVpœâpXÌal (,¹ w* ÑñX{gG w)gz CJWw Ô Ì~k, $Ñ Å y ä r# { z»pgæ wjáâ6, xsä+k, $Ñ Yc* Š AFC q-ãgh+y CÙÆDÚ "$ÂzâÐíŠ D rnßnú gzogpô tx {',X ~gh+y»\ tw ð] rö] à u] ä Ö] ÜÒ] q X,Šgz!j» k ƒ`gšb ÜzÆ ggz ä>` Jñzi*»gz" }.Íg ŠzÅ ouaga ci7 XBÃî G * Ð ]1g e~ Didgouci7~ŠXXÝ q iz ]W gzpxå~vâ!* ið Ì î 0B Ä Ä Å Bobo ci7«xjgnš B Æágz banfora ci7 ~Šgz ~uzšgz äè i XÅÝqä: Íg ŠzgzzgÎðÅ region XåSxsÌqçñ» ~k, ½Æ î 0B Ä ci7 «~ ~k, ½X ~g»k, g» ouagaci7~šô~uzšgz: ÍzŠg Å kaya XXÝqä"}.Íg Šz gz =ÔÅ ðzgg»åyš B ÆV dæ î 0B Ä XâÃx!Ẑ yšu zš ÆY(z [fiú iúxƒ Ð ))!* ziúìi W»yŠ}uzŠ ÆãK ˆgU Æu0* ywœû kgšgzò ~ÎÃJ', Â,zX Šz qñz ]Y w 5 ~g ÔcŠ pc7, ò / w g» ÜzÆx ágz ð] z É ;gƒ~~gz Ûq½ g øèaxcƒkcuq `gî 5¹~hðÃðå;gw$+¼Ìñå eîäëî ãyw$+~š Dƒqƒ XNYnz ]Y«ÆVŠ}Q}Q ÔgeÆVŠaÆzCÙŠ ]Ü * gzv Yâî0B Ä Ðƒ çox Çg«ge ¹]Ü * Xñƒ«ÆVŠÆ]Ü ] Ü * Åw gáî ~8lzy O zl Ô>` JÍc* Å leo 6, ~hzš Å a 60Å * Å Bobo gz à ÍzŠz Å kaya 6, }uz Š X g6, }Šà ÍzŠz ÍzŠz î* G -Í Å kaya ~ ög Yg ãâíwgz}uzš}&+ Iî G * Ð ]Å koudougou X g6, }Š tenkodogo ouaga *% }gzf, ~ hzš u dori* WèN ââgz }uz Škoudgou >g i}&+ Igz 6, X g6, }Š Leo > ` JÍc* gz dori * W>ââ~hzŠ~g 1 XSg6, }ŠÍzŠz 5MiÅ kaya gz} uz Š XñƒqÑz eventsæî 0B Ä ˆÆk ÒÃÍzŠz ~w î0b Ä hzšå a 80 gz6, }uzš Leo 5M iíg Šz6, ouaga XSg6, }Š dori MÍzŠz tenko îg G0_W î G * G -!*Ê ~w î0b Ä hzš a 80 ùãgz }uzš kaya îg! ÍzŠ z 6, dogo ThzŠ V X g6, }Š tenkodogo Ñ Äg~ÃjkåŠH3gV ~T jq-~ ~hzškx å* XÐä /ÃV gzåkh > f}g1»gz6, Niangolokoî G * Ã}gz F, 6, }Š ouaga *%Íg Šzgz} uz Škoudogou koudgou CÃùi ~ chairs piñ X g : }+6, }uzš nianloko Ùz zgzâ!* gz6, b kçox g6, }Š Banfora Xñƒ»]Y ÆãK u0* ywœû Ѓ Xñƒ Æ{ø* u0* ywœû XñƒqÑz qñz «Æ ]Y Æ{ø* «È X ˆÅgH'gÎõ0* ~y Wn «äízšz /Å kaya region Xåg» Ü*?îÅ ouagaci7~šgz~uzšgzci 7 XÅÝqänc* ǵ * gz > gî aæ]ü * aæ yœû ï á~ X gh'gîõ0* ~y WgzBà ~ I q- É6, VˆKgKgg!* Š¼x*»V gâî Ði Æ~i0+ ŒÛ {Ü* CÙX ŠÄg~ Wx* zækgzc Ýqc6,Ð~ I / Å kaya Ì~ kçoxîš >g Î ä*%}gzf, Å ouaga gzci7«äízšz ci7 ~Šä% î~ Å O leo regiongz~uz Š XÅÝq ä]ü * F, {Šc* iå6, qçñ¾gzt Ä q-x³7,>ðßf, ~Vâ!* ið KK pšå+ q~«kxå NŠY Å ouaga ci7«~ä0 îï & X g7½ Ì ci7~šgz ~uzšxåýqä~ûx È ä Šú{], gzzgc* îg04$wå Bobo Dioulasso ]Ü *xóxåóxó s ½ ÐtØtzf¹gz C }ÈÆr&p XXÝq çñ» ~k, ½ ðƒå~g»h¹ä X gáîo~8 6,k, g»+4 tøg7 ½»+ qyg zšæðzg» ~g7x g ci7~uzšgz«~ ~k, ½X;ggŒÛ ', uz XXÝqänc* g * gz%~ûx Å ouaga kxåýqäšú{], Å Boboci7~Šgz ÆkXñƒ»«dÆ]Ü * B Æ Xƒ xíz)z iúñ', 9z ˆ }uzš B Æu0* ywœû ]zˆwge ã½ Æv Yâî0B Ä [XðƒqÑz ðzg»åk Æ P u0* ywœû Ѓ XñƒqÑz ]Y d &p Xåg» 5Š ÅÈŠH {ø* ~{ø* u0* yœû XÅ]zˆB ÆßF, iä gz šc* }gzf, Å ouaga ci7~uzšgz «Didgou region ~ŠXö À Óu ~Ûx XÅÝqä²}W Å ~ ø 45Ò5 G G_ Æ î0b Ä aæ ywœû Ìî 0B Ä ywœû X ã Šc* 'gîkš ~y W ~uzšgz«xšhh[n»v gâî~i0+ ŒÛ =g&+ B Æ3ggzaÆ\ }. œ/ %»]g-idæäîø{ { 1gi æ ezg y% pñ» ðvxx>6, z6, Mobile: ezg}wg { DÚ (10)

11 V á{^,y»v»kg c* â Û XYƒ{+ÃðÃVŒH eã ~g7ê c* â Û Ì\WX ]Ñq Ì XN x / z6, Xß» ) )Q:c* â Û ägâg g Xc* Š sg gø Špä5#Â6,V» X e* ƒíñ& z',(q-» ) ):c* â Û ä 6,q¾¾ëXHy gø ƒ ft~t ) áåßx H+ }gøgz DÑy ]Ñq{Š ñ c* Cäkz&+r# ~{g!* Æ D ù áã & ßÐVñ* L[x~ ù á~{g!* ÆŠ ƒ #z Û ¹Â ¹Âñƒù á]!* Æ]Ÿ 6, ) )Xƒ Xƒ #z Û àz%e~v~fqt c* â Û äg gzægcf c* â Û äg XHßV Õä O $ N ßx / QÂÏVƒgzŠVxßgzг(, ] XÐBhñ eb Tà V;z ~ ~ TT:c* â Û äg ñƒw, MÐßvßÐyÃy Ã, Ø~ t ä Æg:c* â Ûäg X, gðyq X* Y7Ö geä\wx ~gz, x»ì~õî5b kc* â Û ägâg 6,wåß~g7êgz, x» Ì~g7êgz XNÅg 7~ ggz?øúvß c* â Û ñƒ y X, wbægðy Dƒ,vß¼ c* â Û ägâg yx DY7, ~VÂ!* ƒ  gð x / z6,m F, næygz e* ƒmxð ÅèG 4 $ J IâšMF, q-b ÏXÂe gdƒ áb ¾~xÂÆ ) )äëãy X ä x / z6, m F, næy gz* W 6, qçñæšmf, Ãä c* â Û ägâg ¾Ô ª qhåxs ebš[q-~ ] QX wèã½òsgz vßb òs ä \WX ññ p= áúñ [ gzg vg),}gø6,tgzxyò]x ÆVÍg), y }hgä%u0* LäVr y â c* â Ûägâg X e»6,vâ%y { i0+ NŠ Ãy Dƒ gq ~ Vzgi!* ~gš Yƒ gz, šmf, ÅyÂ7c* gö»]c* zg ) ÐwjâXOgÃæÃgñy~]hm F, L X]gz ÅšMF, Y^Ø y ñƒxç!* vß :c* â Û ägâg zš ÆVÍßyXNYGÆgCfÐ Ái Ávßt ñyƒi0+ W, 6,y=gfÆy XNYƒÝÐxÂgzà gð ) ) x / z6, m F, næèg 4 $ J I â c* â Û ägâg X~gz * ï á ~xâãyg z* z ÛLgLg :c* â Ûägâg äw6 ÐzzÅs%~y Dƒb) 8-egkggzBŠÃw yx Cƒw Å kgz, Âw K 4ä #õ0* k tåâ._ækqx, 4 è G G zxncãg Å\ v{h+gâg )B Æä X g~gyj- c* eëôkz&+ôõî5ôg7ê6, 4æñõ0* ÅèG4) Ð! g ) ½ gzäæt70* gâg XðƒqzÑ)B Æ\ v {h+gâ Xðz Šä Ð èg4) Ð! gz äækz&+ ägâg ]Ñq )Ækz&+ c* â ÛñƒDƒ # Ãä~ Vñ / z6, X t Æ \W g{',\wx eã Šægz ðégåvo) Åvà èg45 G ŠgzV pxvƒ: Involve s Å`g + c* â Û ägâg X, ðég ògø>x* Yïx / z6, (,Ð ] Y~,QXCY0 Outline ~ ŸÅVÍßX x»»ät Cƒã ð N mgz, Æg CfÐ Vz) N Åy äx g Dàx B ÆÕgz c* â Ûäm, + {Ò\ v q- Å v g X, ðég {h+gâg -o. Å îª3ò7 G, G ] \ v{h+ gâg XNYWvàyÈŠ Active ~gz * ƒwdgzúéƒ:š sü:c* â Ûä yh7x»ðãgzh7 g ävàèg45 G ŠXX X ebš^»ð zx*» et= c* â Û ä\ v{h+gâg g X g x»gz Active,Ä * ƒøtâ;gò7³ô;gï7v / c* â Ûä X ÆgÐVNÆy X 7]!* àz 4 c* â Ûägâ g e ägâg X]gz Å4z].gz ÒÃÚ s Åe$ŠâvßX CƒKm i c* â Û ÐOg*zg Ìw kšðyx Dƒv ñ',csü b ÏXǃ7{+Ãðà gd cì½w ÐyX D c ÐVÍß, 7 gn*» V7Ô c* â Û ägâg Xǃ7{+Ãðà Og " m,z e* ƒdtãvà èg45 G Š:c* â Û ägâg X e g <ØèÃk g»yðt zš»y Ì# ydgt»kc* X7c* ÌpŠÐ XÇ} wj{zïñ W ~{âb⃠g{šc* i c* â Û ägâg Ð µø ~½w ƒ g Á Y µø XHyDg»kgz zšvk, it YµØÐVÂ!* gezš:c* â Û äg zz¾â;g #ðã /gzšgšj-u¾ ]&+c* ;gè µúæv-ßñx;g Ð X;g Šp VÃ\W NŠ]Ñq}g :c* â Û ägâg ägâg X eã ðégå[x~{g!* Æ x äw W, æxm, ³ˆÆk XH7ÀF, C Ä ÐCÙ ÃV±!* Ætægc* ŠßzäY Ð[fgc* Š Ixs» VRe Å Û)íß d$¾ë Xñ 7, ÐãÒlpgÃÉÆ ðâ Û v{h+gâg kš] ÂVƒ>zŠq-gzƒx / z6, N* g# ~g!* X eムЃ ÄÅ áúñ[ Ô >Å\W~y áå "# ]ÀWgz\ XYYH[NÐy{!² ËatX ã 7 Šq- ïäv zš 6, kânƒ:g»ðzz Å\ W X e* ƒwš»y c* â Û Äc* gšðáägâg ðâ Û X Cƒg!* zšc* q-~ßw X, ^,khgw~8-g4ãvñ / z6, L ðâ Û äg7êsw yçg xm, ³ˆÆk q-gz ¹h+æWlp~g7êÃgâg gz Åk, ½ x» H H èg 4$ M c* C Ð w Å^ â z Å4 l, eq-ãœû k, XÅk, ½ ¹ c* â Û ägâg 6, T >gîäõî5swgy îxm, ³Viˆ XH7ÀF, ~y!* i»kgzå]zˆåw²² äkz&+ s W yçgxm, ³ˆÆk c* â Û Ãak äg X Åk, ½~y!* i~m, ô äa k6,t, k, ½Ì~y!* i èg 4h4 I Gz & &+ \ v {h+gâg gzåk, ½Ì~y!* ièg 4h4 I Gz & &+ kz&+ ^W èg 4h4 I G Xc* C~{g!* Æ] 5KÐ z & &+ðã[:c* â Û äg äw â zq-6,tñz sg» ) ) gâg XñC]ÑqÆ ) )~y!* ièg 4h4 I Gz & &+ ÄXƒg0Ëe ƒ z? c* â Û Ð'kä & c* CäW k6,tx `ƒåw 6, TX ¹!* w zšh+' Ìgz `ƒåw XǃÐkz&+Ëe zªgøt c* â Û äg ÂNY0Ëe\W# c* â Û ägâg ]gz à ) )V XÐ g7kz&+\wq kx$ëƒ]gz ~i ÛXÏñ{V;zσ XN{ ev g c* Š[ äw 6, y!* i~m, ôäa èg 4h4 I Gz & &+q-ˆæk gz kz&+ Ôg7ê VÐägâ g XÅk, ½~ â z~ yðâ zyc* R, óæõî5 Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æw gzš ÅV gzv Äc* gšðâ z~r, óækz&+ ägâg Cƒw â z~ç.> + G gxóå kz&+ H c* â Û VzgeÅø 45Ò] G Yc* J7,ø 45Ò] G KÃ??[ƒÀF, ~y!* ièg 4h4 I Gz & &+»Ã V ä\ v{h+gâg 6,y WÆx / z6, «Œ6,Yâ Åä3gz<eÃV gz c* â Û ÐáÆk Å`Wägâg Xñâ Û ägâg X Å7~g»Åk k ä\w 4 X Cƒíw ÅV â è G G z6, MTA:c* â Û 2 fûþ ävë ] çþ] ç u å æ VänÏe J- Üz k c* C äš GY r# ~R, óx X_ Ýq}i ç. 54 GH X 43.7 ) ) ~ŸÆ«ÅiWngzVzŠGY ) ägâg Xðâ Û ' gziâð {g!* Æx»Æyägâg ÌЃ õ Û Ô^g7g~ x á)tb Ækz&+n >D 6,y WÆ)X g ~gyj-4kšñ] I \z / B Ægâg äymæn > XÅÝq]ŠXÅä Åg7êvYâ î0b Ä n >D )B Æv{h+gâg ˆ Æ ) Å kz&+ n >D gâg Åg7êvYâ î0b Ä n >DW] Î XðƒqzÑ)B Æm, +{Ò\ v{h+ ÆyÐygh+ÇxÓÅ î 0B Ä ägâg ~ {g!* Ægñ gz 1{^,Y»x»gz V 1{^,YÌ»Vñ / z6,æ{òwæyc* â Û Äc* gš Xðâ Û tb Æg7êvYâ î0b Ä n >D Æ)kX g~gyj-wâä7]g) iú~î Käm, W +{Ò\ v{h+gâg ˆ 5ŠÅVziúXNJ7, Æ Y(z[f X áp=6, {Çö;gKgâg ˆÆ : gâiz',y , B s 9 m, +{Ò\ v{h+gâg WbÎð Æ5ŠÅiúXðJ7,òiú Ñp=î Kä W g ðx á p=6,{t;g Kgâg ˆ Xðâ Û ±5ueägâ ' 5 ½z~ŠÐ TÞƒm, + {Ò\ v {h+gâg W kš V áp= îw Kœ/ W %Æ ) )Ð Õî5Ôkz&+XNƒqzÑ' 5._Æx / z6, äš Û 641 ç.ô) - Æ GG 127àzäWÐ]d~ugz gz HÝq] 5sÑÐ \ v {h+gâg XÅÝqÌ]ŠXÅä k, B ägâg X;g ~gyj-w ðjhx / z6,t»vâ 5 \ v{h+gâg 6, 440 #zšˆævâ 5,iúÅ)z Yáp=W î Käm, W +{Ò gâg ˆÆ5Š ÅVziúXNJ7,Æ X áp=6, {T;gK:z 4 âè G G zæõî5gzkz&+ôg7ê k œåv gzv m, +{Ò\ v{h+ gâg 6, 425 #g e 6, 435 #gev ññp=w î KÐTÞ W 4 ƒ ÅV gz V â è G G zæõî5gz kz&+ôg7ê XðƒqzÑk œ xm, ³ ƒð* ywœû ]zˆi W»x / z6, ~y!* i~m, ô»k~ˆgzåäypgh+i (11) DÚ

12 ŠHc* CÃgâg Xðâ Û Ô^g7gÅV~àz ÅÌ] 5Ðgâg gz ñwg7êùiâq- íÿèg 4 $ J Iâ Æ\W:c* â Û ägâg X XN{à ) )íÿcontactæy Ð èg 4 $ J IâXÆ\W: c* â Ûägâg y\ W ñƒ»nk{z ñƒ»æg Ðyä\WX 7 In ContactB Æ XOg go Ð èg 4 $ J IâxÓ:c* â Û X3g7 g y â ~ 6, f k Æ V-Š á g X Dƒ pæ~š á ÐVY±~ ), abzgt~vâ â~ \ W c* â Û ägâ : ùÿprogenykæ ~Š á ÐVÂgúy go Ðx}.»\W:c* â Û ägâg X, mo ÐKgzuX e* ƒcontactgz ÖWÅt Ñx}.>^~fÅ VÐ Xƒ ggz X g~gyj-w] ñh )tb Æn «ÃyM xóä gâg 6,x! Æ) Ægâg {e{eän ÖWVÐgz ñâ Û XÅÝq]ŠXÅä k, B m, + {Ò\ v {h+gâg WJWä7 XNJ7, Æ,iúÅY(z[f~ îw W Kä TÞƒ {T;g Kgâ g ˆ Æ 5Š Å Vziú X áp= Grand Mercure Roxy Ñ~ (d$½ ~TÞƒÏWâ]g._Æx / z6,`w q- ~i³æm, + {Ò\ v {h+gâ g g7ê ~ TXåŠHH xè» ( d$½ ~uôíÿôc* eëôcðåôt70* ÔÕî5Ôkz&+Ô èg4) Ð! )gz ÔäázäWÐð* z',gz ]d Æ ~ d$½k X gz Mr.Andy Gan Lai Chang ñƒ ï áygh+ç Ÿg0* M R.$îâ}ç Mr. Mrchew Siong Hee b Ï X ñƒ ï áìw[' ñ {Ò \ v {h+gâ g 6,gîàSÐ kz&+ áz äñ p=ð n¾å ] 5 Ð m, + zš áz ä yz gz 4q- Æ ) ) sßñxñƒï áì RaharojxzŠËeWz 6, X Wz6, ~;g-t ~kz&+ Ækgz * ywœû ]zˆi W»d$½k r# m, + x(ˆætxƒðàf, ~m, ô Vâ gzgâg äg7ê ) ).$i+j+6,d ÆŠÆd$½k~pÖ gz¹h+æwlpã Ôm, + {Ò\ v {h+ gâg ygzšæä 3 Xc* C~{g!* Andy Gan Lai Ÿg0*Mgz xzšwz6, 6, y WÆd$½kXgDâ Û WÐ Chang VâzŠ {gãè ä m, + {Ò \ v {h+ gâ g Šägâg 6, y WXNâ Û«jg ÍÃVâ x! L (d$½twkš Î]gXðz ^iz»ug0* ~g\v$* ÝqÌ Stq-Ãg7êo Xâà 6nñ^Ú Ê ä u Ú μ16 fûþ ävë oî^e c* â Û ägâg XVƒï á ~ ) )!* l ÔÐ/_.VŒ\W /XoN* gq-g7ê e$ Ão}g Â, +Š#Ö}.Ð!ßzgzÐ X MhÑ~ +:-! G X ÆŠ ÅwC ägâg ÐwC ê ÅwCH c* â Û Äc* gšìtgzc* â Û Äc* gš~{g!* ägâg X? fe û%zšc* q-~ ) Xðâ Û ){!* ÅwC! gæx}.ägâg Ð ) á z Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æ ðâ û#Ö}.z gzâ7wq»vðh1x, H^iz»Vßhx}. Xk(, mgz [ gb kxc* Š}Š{)zjÃy c* â Û Äc* gšägâg Ð g zz g gzð, s c* k,»kˆæäy:z XÐ){)zyâ VŠÅx}.ägâg ÐãK z Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æ Õî5 t Ñx}.n >D )B Æ DˆÆg7êt Ñ x}.n >D \ v{h+gâg Ðygh+ÇÆÕî5n > XðƒqzÑ)Å Õî5t Ñx}.>r# gœägâg b Ïgzc* â Û Äc* gš~{g!* ÆŠ Åx}.Ð + Xðâ Û Ô^g7gÌ~{g!* Æå54C G G ÅwC + ÖWÅx}.ägâg Ð å54c G G zgzà K c* â Û Äc* gš~{g!* ÆŠ Å X, c* {=ÐÏ!* ^g7g:;â ðâ Ã]gˆzÅz w ƽh+' ñoåäy~ ),Ãx}. B{^,Y~{g!* kx e* Y~;g-nÆ XN{yö{!* gz g Ð (Saba) òt Ñ x}.>+ ~ {g!* ÆŠ Åx }.gz ÖWÅ óòlägâ k0* ÆxŠ{ q-{绚mf, z½z Xc* â Û Äc* gš VâzŠ šmf, gz ½ ðâ Xå k0* ÆŠ Û {e{etgz }Ç{e{e XÂeäƒ m F, ÆšMF, c* â Û Äc* gšägâg ÄÔ _7, iúx}.ä? D xo»w ägâg? D ]zˆå* ywœû :izgx}. ã Ýq^g7gÐÖWxÓÅoÃ\ W c* â Û,iúVv0* Ãx}. c* â Û Ìtägâg X e e ムÒÃgz XÂe 7,{!* K(Ë / c* â Û ägâg XNYS7, ) )!* X³7, iú ) )!*  x}.&zšgz7 )c* ÃÅ áúñ[kš] c* â Û ñƒ TƒgH[»{!* XByJÐx}.»Ã ]!* Æy gz N{p6,Ãx}.Xƒ yj» X, Ýq äƒ Æx}.ägâg ÐVz Šp._Æ]Ñq c* â Û ä gâg 6, y W ÐXgz ñƒxú X, lˆ5g ÌÅV- ä6,x* Ñ:zÃy 7Æ g Xã šmf, ÌÅVßzäW6gzã šmf, Xðƒ»6, 435 #b)tb Æ ä äxó ägâ g 6,x! Æ ) B Ægâg ääxñâ Û«ÃèG4) Ð g! z XÅÝqÌ]ŠXÅä k, n >D6,4:e #bˆæk ) ½ Å kz&+gz Õî5Ôg7êt Ñ x}. Xðƒq Ñz B Æ\ v{h+gâg t Ñx}.n >D D Ѓ gz )B Ækz&+ sg»ygh+çæ kz&+t ðz Šägâg Ñx}.n > ÅyB B gz 1{^,Y»x»Æygz HÝq Û ðég / c* â Û Äc* gšägâg ÐVz X ðz è G 45š3" G Xäkz&+t Ñx}.~w ðƒ è G 45š3" G 5 c* â Û XOg gxðy H»šMF, c* â Û ägâg КMF, z Åx}.L c* â Ûägâ g X c* x / z6,»w m F, XN x / z6,næšmf, gz R, X DW6,-x}.Ä B{^,YX, Š :izgx DWx}.Ä~KnÆVziú ägâg X D x}.ä]zˆå* ywœû XÂeäƒ Figuresƒ tk0* Æ\ W c* â Û Ð ƒ 5Š Å ) )!* iú: c* â Ûägâ g / QX,ŠzÂ{Šc* i¹s k]!* ~ŠãC X, Ì gð èg 4 $ J I⃠ÆVß Æt Ñx}.ägâg Ð ) áz» t Ñx}.~kz&+Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æ! g XÀ_ÐÏ!*! g:;â g7êt Ñx}.n >D )B Æ 4) + G-;& ÐèG Æg7êt Ñx}.n >D X B gz ÅÝq^g7g Åx»Æy ägâg Ðg7êt Ñx}.r# gœägâg :;âk ðâ Û gšš Åx}. X, c* {=ÐÏ!* ^g7g {PÔPÆx}.ägâg Ðwâ z gâg X1{^,Y»g Æ{PgzŠ ÅyÇyŠ gcfðyg 7Š {Px}. c* â Û ä XNÑŠzÂÃyÆ H» V c* â Û Äc* gšägâg ÐVz gâg X D b ¾x / z6,cxx / z6, CäVzXc* â Û Äc* gšì~{g!* ÆV~ä X D VÆ gðv2zšlx}. ðâ Û Ô^g7gägâg КMF, z x}.~y(z[fx DW6, Vziúx}.Ä Kx}. / c* â Û ägâg XCƒH~ qå, Wniú~V Æy TggzŠÐ DÚ X DYÌ9Q Ðzzkg z fe Xáz 8 ³Ñzä ³:c* â Û äg `W~uz[ êšcâtñzäz ³gz ¾Ñ\Wgz C7tp ÐzzkF~ˆc* â Û ägâg X ~w ÐqzÑ'!* t:c* â Û äg X DY?Øú V;z µè) XÂeãCñƒD V 5V : c* â Ûäg ägzxâeä }gzš{šc* ið{šc* iãä X exgdñšìzâs Åã!* ŒÛ àâã ã!* ŒÛ àâ[ùcùãä:c* â Û ägâg Vziú[Vv0* c* åagzx e bš6,ì Å a bzgt~víßgz X e* ƒ6,]š gz6, Å Üzõ0* gz 7,,iúÅ Üzõ0* ñy ã Š ) )!* ävr D Š,iú c* â Û ñƒdƒ #Ãäägâ g ÅypMh 7Â~i0+ x / z6,lg z, x» Å X 4Š~V ~f\w b ¾ Mh ðég b ¾'gúgzN W ákb ¾Ãx}. X,h m»yð XN KgzN W ákãv L Involve 6, gîàâä:c* â Ûägâg ËÃnçàâËXD 7N}PÔDƒ7 Æk ñî 87~B; L ä!% ðî K-e m{ ðãš4æ!% Ëä ) ) Š4Æ!% ƒøìãn»]!* kgzxƒ HÃ!%Ëwâ~R, ó / Xƒx»m{tÐs Å ) ) c* â Û ägâg eitðã!%âbägð g tåvzp XNz ~šc*, Š4Æ ) )gœ 9]Yy BŠ}\W /:c* â Û äg q: Ãœ/ %c* à ) ) Âgƒ 76,& c* eë c* â Ûä g ß +Æ c* eë X,Š x»g ä+v;zx ]ÑqÆ ) ) ð0* q-q-gzog[ˆg \W:c* â Û XÜe XσÌÄ / QÂðƒt /XOg[ˆ» ðâ Ìt Ãää g [ ÐYë>ÉbŠ7[ ~{g!* Ægñ Ãä6,µñk ä\ v {h+gâg X 8 6, ÆgñòO Xñâ Û Ÿ i aœ0* x» ( ðã c* â Ûägâg ðãæ{gtæ D%~k rgmð 7xŠðÃ%Æ{gtÐœ/ % gz* V7xŠ 4ŠðÃäË g{',~i aœ0* XÇñV ËbŠ½Ã& Û }uzšë~nçëxbš7 }Š½{ z c* Š]iYÅk x Ú»ËX7x»»!%Ô+ ñƒùšãx Æk XÇ} êœ/ %~{g!* k7 VŒ ŠHc* C Ãgâ g ~ {g!* Æc* eë H V;z c* â Û ägâg Xeg Ûö -45 G! ~]ŒŠ b Ï X B{^,Y»Ä Îgz äî gzb{^,yì»yåwj~î6,gzyå].) XN{^g7g Y:z (12)

13 ' X ]!*H Y7 ä ~XIƒ \WXNY Æ i{z b)¼} H{zY7ä~X7hðÃ=»1zgà Æy VH±y t'? b) q ~ÐzzÅy ÔNY Æ ºg ^k7-e å[w$ö6,~ú»ßîxvƒ ^g70* ãî0* Xˆƒa uzg ãâ q-~ çg.n45å I G Vz x(ä~xå:`g0+»ßî~ Æ`g0+kä\WÂH f»kðr# ƒ: etp~š qzñðzgg»n ~Š áåe~(,ygzšïx g /w ðjh ~XA oèegzš yš q- gz ˆƒ X ˆÅépÅ gævy±vâzš ~uzš #Öi5à u zšgzåw q- c* Š {gtt= š gzššf,š ä ˆyŠ¼  ؊ÉâX,ŠÉâ»~gà Æű~(, ²ƒc_»:ûgÆűKg k Xå e Üz h+' ÃVßz Ʊ0 ÏŠ ñå~(, å:gœbñãë6,«_ {gtä ã px,š ÁgÃKg~ \ W,ŠÉÃy\W Vc* g6åq-cù c* Š Ð ÏŠ e$.wq¾x, ~g»å:ûg ÅƱq-ˆÆ ²¼gzŠHƒ:ûg»k Æű~(,ˆ{â zšæk Xˆƒ ~Š áì Â~Š épå:ûg6,gîµá)äwo PÂå* :ûg / ¹äVzm, ³F izg q-» ð $ ay b Y ƒ :ûg gz ~Š á gz[&++ë%ä)hâ ~ pxåy ck ƒvc* g6kåyt ¹ÆWg* űë,h+Š q:ãy \ WX,hgà X g»næä Ágà  ƒib)}g Æâ ~ # -o. Å îª3ò7] ygzš G Ð s Å,ò G Ï zšxˆ~š ~L], b ~g½~ ñoåßî bæäy} gzšh`lg {ˆ{â& â b)l {zxiƒ ~g\ Ãv {zˆ{â ƒx V- g z ðð ~ ~ {zgz gwd$œû 3zÅy~ÞD X Se* ~Ï0+ ikãv-gš)f ï á~y 2005', ÆB22{1g ó ó ) * izg y>äq- Å/ a{+ëe)( ) á :7[NÐ~ó ó ƒw, MÐ8-ñ CY CY ðƒ ðƒ x² Šgñ x* $+~F,*Š Ï0+ i sq 7lƒ ÃäY xy» Ýz CY ðƒ x*}f,yy VY yy ˆ ðn $ Å Šzg!*ŠH Y à Š CY ðƒ x ágz 7 ye yš YDrŠ"ÅVÍß}9~y }¾ CY ðƒ xú~ V#Æ yp ÅkÃy ÂãgƒÑÔŠH0m, zgz^g70* c* Š{gt XåÜ»{â] bxˆƒ1 ŠO}(,tp, :^~wqk ŠH zšgz çoxðnygz ^Ð XB=ÂÅVî Š6, ]â klj- «a ] Ð y = ä \ v xm, ³gC(, XƱ&gzVH±geXñâ Û ¾i+ z DÚ dk, æ) r# gcq- X Ï0+ i z(yß ) áñ Vz gcq-x~*` gzywœû ƒq Ü* ({1gt ³gœÁg» ) x m, ³ Xz~n ÅyÎ0* t Ñx}.> b ÅV }uzšâdywja# ä\wpxd c_» ay ÙA ÐVâ XÆ:ÅwjñÎØŠ:bÃyÌL gzh+].q-è gz ÖW]Y{PÆy% Šp ŠÎ» yx' Š = ÂøD h+]. ýl G z lˆq:gz hæ œ~(,gz 'h+y X' næ ãzûg!* ge ävr= :âi»µgzà È~* išq-xhág ñeb;ævßzäyv;zðyî0* Âå ËLÐíp5J- ŠzŠÈgz ö -# O FG Å L6,äW:z Xc_: ÅépÅq 'gúx ññh à7ùˆ wåyâ ðãt tš[  ññh >7 W W:zÐe$ív: Ô ä¾ *Š wq gzx»n}gø 'X Xå»V âðãðy ƒ ²»Xå~* ~ Š[pè y± N.6, ~[pä~xc* W7 Æy ä ~Xðƒ ¹6,~gË Â»\ W 6 äv,  [ptãð <-Vî 0* B;Ð ²»tX C[p ÃÉ7ânk 2~1ÅäY {z c* Š ~{g!* ƪ qkãgzrë :gz Ð [+é 3" G JN* gcq- b ÏXÐVƒy.6, ŠzŠ6,a q-gz ;g 4Š~ wh ƒgf :=p gcvã.6,ðäy / Xƒ:ã.6, ~öš6, {Šc* igzðã W~Vo)~]ŒŠ Å = n Æ VzggzŠ m F,F, äv, XåÂ* h+y p ]gz ä+ z6,µñæ~š á Œ»L = Æ #z Û Šj ]Yy LQgz~Š gnæäh+y Xñ Œ»ˆÆ ²¼ XbÐ c* W:zÐ* èg 4$ M # ~Yâ 1987 q:⃠q~ç G.n4& I G íšyš}uzšgz ¹X ˆ~Š ~ß" î~g½~ B ~gz ~V$Å{â &zš\w ŠH ~XNYƒg» ƒ rgãð `»x» kšw sü{zâð t Wyä Ÿ6, gîæ ŒÛ ~t ;g ~Š áâ h ŠWq- Ái Áq KñKg ðãvƒ;g 7 ¼=pX 8 næå±»vzà Ãk Kä~A$XVz H~ gw DÔ Ú Ûu] çûvú V äfi Ú ÆűÐs ~ ¹ }Š9zgt š ÅqË ç! N { zpxb qðãn Vry s!* XVƒg gt~:gz7]gz :zì{zˆæ:ûggzn9zgmä yqèy nnk9zg{z c* CgzñŠ Ʊ, Ë Š~[päű~(,Å ax*»t gƒ~š áå ã Ð XêŠ9zgMÃ\W{zgz {nkgåyb Æ~Š áå ã X ñ BW Æ~g»~g7{zX ~Š áìå ÅVñ Hc_ä]g y # J-ñÎXåŠHB;à{Â~XñYð3Š ~æm % k ~ X ~Šuh+ yškèñqå7 ]gz HÅk ¹Ð]P` ~(,ä/ wq¾xðbnš YyqÅytÔ KgÂN W6,{z Õä ¹! VH±# pxšhtþ Üz qcùðs ÅVßzwO Lk0* ÆÇ næäm Ã~ç~ ävâgú X jnx ðƒcšc* i6, HqzÑI ÏŠ ä~ç~ 6, ñkxšhc* h+š~ gz yj}(,~ c* Š[ ЊOgz :{ç»ãeë:=ôvƒcî Å}' ÜzCÙÃkS ²X60+»yY: Ôsp»ga ËÔñYƒ: ËÔñY:^I Lg»PŠ Ü1 Yƒ{+ÃtV;XñY7, :ÃÅga ËK á :zð k ázy]gz q-nækìtgz Mh g7ã]gz XïŠ: å4ï¾ Üz k Ôσ] haîp ½J-~Î6, Å)j%â~ äkgz gƒâ 9zg 40 ƒñ {g /=VâŠy ÆVzg0+»ŠçOX Š ÛgeëX X ÆnCÙ{âg X ñƒad3}gøv; PÆ~Š áxj-~! ºgJŠ}ŠÎ È 8gJŠ ŠÎ c* Š{gtä~ç~ ˆyŠ q~gz )iš b kèyñyc* Š ~$+Ì6,g0+»ŠiŠ QX feáì ~g QçOXYƒaµñ»ä { gz Xc* V{+ùgzÅ~È0* Åk/ ~V$Åâ /Ìñ~eYˆÆ~Š á ÆyXc* x /z6,»]gc* iåyc* Š äë X zgš #$ ð }(, NŠzëÐb gz]g y~ý»k YH7 Ü»}p Gù áxok, iæv ~fc* t ) )~ XsføD Øgøc"$ÂzâX DY gz Ì y {z ÆØåL~oèx {', :Nâ Û k, AL-FAL DIGST, 22 DR PARK ROAD, LONDON SW19 3TL U.K. D:tØ»V$ d$zå óó / ã )H e * Ññx(~Y 2005s6, óóbi ) xâ )Hâ Å yqð Æ r# a X ) áï á í f»/ î G % xâvx] ã)j%â ~ [] ÃX ÏâÅ ãñ³r# + c* â Û ï á~[ôb 313šMIe äápú ñ `gš~óíó Wx [ ÂKY ÆyQgz ztœ¹è [ôxót :c* â ÛñƒD 4v ÃT A$% ød gz npg Ì gzv à qéœ $ G gz Ð }Y Xó ó á'~+š ö0 & / u Òò r# + w * Ññ ] Æ} X Vñâ ÇÆ\We$ { ð pgz zpx*»r# (¹VâzŠXå/!!ypgx*»/ gz àñvâzšx Š zí Šgzg / zô X y æ~{1g{ ~ ðƒ ~ ]Ñq, ~Š á~ îg œ!y W»w ~y á~ + ç I l4) Å ëæ -$juf,~ Yâ 1948 ÐòXå q-x `ƒ] + zx ñwyî0* B } Åw PH{qÇKg¹ _gzñzdm, ³gzRq-~:âiÆeYX kx5 BW } Ì{z ~ g gz (åmgƒâ9zg:e )6,nz 6, k&ëånæg / ÆW q-sü * Ññ] å* 3ŠpX D {g / ~ô ä(t e Y±6, )r#ò Y 霚å1 gzdîë~ïxåƒc* Š={#q-»eY k ~ ~]Ñq,X Då* 3~Ï {g ázq- ÔÌgz{gc* /zë%äogz XHgÖ»épÅ Š= g»å±kæ C ]Ñq L n k W7 = gt6,güæwo } på]gm Xƒ:ûgÃYâ 1956~ g B2gzŠH0* ð Ç9zgJ ä Vñâ q- } (13) Yâ2006 #11 B B DÚ