Alfazl International Urdu Weekly

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Alfazl International Urdu Weekly"

Bản ghi

1 DTLV Ønñ] ]ô oße ] ç» Ûö v» Ú$ ^Ú ^ÏøÚø Ôø e% ø Ôø %øãø f»m$ á» ]ø o F Âø ý D74Vá] Û ٠ð«ø m$ à» Úø äô n» iô mö äô #Ö] ô nøeô Øø» ËøÖ»] á$ ]ôý Ün» uô $ Ö] àô ÛF u» $ Ö] äô #Ö] Üô» eô Å]y WÏ0+ iý Ü zæ[x {zçë D yòäñ0 ] v(~uzš V6,Vð+L è/ôgz gšåtç V : Dâ Û 6, µñk "# ]ÀWX D g»gz+` 'ÂXÏ0+ iå]y WÂÏ0+ iý!v} D Ñ ßíÖ]éæˆÆ h^e p ^ÇÛÖ] h^jò p ^íe xnv X}Šjà 18 {gñ Øß nþ 9Þ] å æ këâ ÛÎ Ûu] n Þ IV of Â] m Ú #05 G 9 B ugm îœ. F ~ó 1385 ] ób 05 ð ~ ~ ó1427ã{ßg B07 13 VJ Å{gzŠÆ ÆêtæÆm, +{Ò\ v{h+éó -o. Å îª3ò7ý> ] G G X, gzšvxßåy0æ ) )gzn ] CfÐyXN x / z6, àsæv~v CŒŠ 4 /Åw K!* äxš á g»ä g»ø 45Ò] G næ½ ŠÅygƒ74Š~eYâ è G G z 4 ëe$.0ðâ è G G z) X e* ÀW F,»* ywœû Ãâ zcù J-!1òa^2 ^ßm μ Åç çú 1Ò l ^fâ æ] 7æ ^ÛÞ äf_ 7]ç3Þ^μ ^m ^ãiç2 a æ] μ knûa] oò oþ^e Î oö^ú äf_ ^9ã2 a æ] μ Åç çú 1Ò kne i äf_ Ôm] å^ú a çò ànç fú g»~] 5Ðg7êvYâ î0b Ä n >Dgzkz&+t ) )n >DX' 5~ŠÐzÄ 4 X) ½ÅèG4) Ð g! zäæt70* gzc* eëôkz&+ôõî5ôg7êxš»k œåv gzv â è G G zæõî5gzkz&+ôg7ê XðÉgnÆä 4ÃÏŠ g»gz {^,Y»gñ~Ôµ µ B Æt Ñx}.n ÖWDÅÕî5 gzg7êôkz&+! o,þ]æ 1òÖ 1Ò D^n m 9 oþ; 1 çμ^,ß!h æ ^ÒSantosa å mˆq æ] Õ ^μ p ^Ë 8ñ^Þ!kÒ 6nÚ änñ^  gm Ïi (^g7g Å]5z^Å\ v{h+gâg ygzšæxª~g7ê ) D n fjö] ØnÒæ Øß m;m]! a^ q^ûö] fâv H çμ Xwjâiz Ûygzgz6, bzg(, wjâ x* ÆVo)X ãg7êæ ð^}(, }(, vßtðvo) 26sf`gŠÅ kz&+ ÔgÍ1Ô8-z&+!* Ô Jakarta,Mansilor,CirebonÔMajalengka : t Ô 8-e0* Paninggilan,GondrongÔParakan Salak Ôx@*!* Kebayoran,Serua Ô8- Ô!* gî Ô Mg v,pekan Baru,TanjungPinaug,Bekasi,CileGok,KendariÔyy XCitegum ç.ô) - g7ênæ] 5Ðgâg Æ ð^ðv ÌG G àzäwðõî5b Ï Vo)ÅÁ gz Kota Kinabalu,Lingkanghu,Johar Bahro ç.ô) - Ôg Ñà G G tx â X ðwð V 5X;g~gYJ-WzŠÎPzŠx / z6,t»vâ 5yB Æm, +{Ò\ v{h+gâg ÅVziúXNJ7,Æ,iúÅ)z Ñp=î Käm, W + {Ò\ v {h+gâg ˆÆ X áp= Grand Mercure RoxyTÞƒxªñYKgâg ˆÆ5Š )B Æv{h+gâg Å kz&+t ) )n >D._Æx / z6,v ññp=î KWnÆ ) W )m, +{Ò\ v{h+gâg Wõ0* P ägâg XðƒqzÑ)B Æm, +{Ò\ v{h+gâg Å kz&+t ) )n >D gz1{^,y»ïš g»åv êgzhýqsg Ðygh+ÇÆn ägâg ˆÆ ŠXðz Š XH)öÅ\W D b ¾x / z6,» V\ W c* â Û Äc* gšägâg ÐV~R, ó XÅ~È/µHä\W~]Ñq{Š ñæ ) ) : ßiz',Y 2006s6, B8 ˆÆ5ŠÅiúXðJ7,òiú Ñp=î Käm, W +{Ò\ v{h+gâg WbÎð Xðâ Û ±5ueägâg ðx áp=f ç.9t;gkgâg X ' 5~ŠÐzÄ zäv ññp=î Km, W + {Ò\ v {h+gâg ðwkšñh._æx / z6, XƒqzÑx / z6,»vâ 5~ŠÐ m, +{Ò\ v{h+gâg äš Û 331 ç.ô) - Æ GG 65àzäWÐCðågzÕî5kz&+` W XÅÝq]ŠXÅä k, z B Ægâg gzc* 0* sñ»] 5Ð g gzgh+šæ W}g\Lagz&pzŠ%~Š Å 761ÐaÆ\ vðkz&+ Ðgâg agz&pzš%+iðäœ&ãœû ÐÕî5b ÏX ãnæ] 5Ðgâ ð* z', Ôc* eëôæ-ô_gâôc* &+Ô]d~uÔ(â', )gúxôíÿôcðå{z ÆkX ñwnæ] 5 Æ W}g\Lt(tX ãg7êš zæ[xìð( Papua New Guinee)t70* gz Vð;ÆyÌ}"~Š â ñwvß~š ÎïŠ7äYÐB;Ìœq-»gh+Š LÃœq- q- ñƒdy:zgz ñƒdw~kægâg V(agz &pzš%x ~  Dƒ4Šg0+Ð ãzûæk4 m, +{Ò\ v{h+gâg X D pô~vz" DhB;L DYƒ}9vßtñƒÐF, nægh+šægâg gz³ææwå W}g\L ƒ}9n}"qvßt Dƒ»iúX qk, z B B gz D n²ix? ñƒ B;Ì{z7úÌV(gz&pX D k, z 6,xŠxŠÌñƒDY:zÐKgz DY g X Cƒ gék, z Ågâg Ú~96,V»ÌV(gz Czg NŠÃg gz Ch (1) DÚ

2 gœ à kz&+ vg» >r# gœ»šmf,ì\w c* â Ûägâ g ñƒ ïš k ~].)v g» /X N x / z6, J- 75% Š tðòãh+'  gƒ q nævâ ââðnwg»{šc* i /$Ë (, XÐFwV 4 Æâè G G z ñƒd 7^g7gKäâ z~r, ó X Š Å â è G G z Æ kz&+ c* C c* Cär# ~R, ó6,ä Äc* gšægâg Š Å V Æ /Å w 15 Ð ~ y ƒ t H â ÛÄc* gš ägâg X 164 næwãygz g»næä z Ð~y c* Cär# ~R, óxšhhàç q- VŒXàCËeäMgzàC+ä 60 XC àçãv y Š ñw r# ~R, ó6,äâ Û Äc* gšægâg èg 4h4 I G z & &+»ÃVzgeÅâ z[» c* Cä X[ƒÀF, ~y!* i NY7eYaâ G 4 z c* â Û ägâg V ¹ (Relegious Knowledge) ½ ŠÂ{z Ð è G XÐ, ÝqÐ äm, + {Ò \ v {h+ gâ g, XN wq- ðâ Û e$@ãkz&+ r# ywœû ~TXƒø 45Ò] G næ Š½ ŠÃV mšúñ[kš] ÔVƒg$ŠqÔƒÀF,»* {z Yy!* izšg äx VƒÃÅx? X Mh Ð~m, ô Ô Mh ÀF,»Ã CÙJ-/Åw K!* ä c* â Û ägâg ÎÁi ÁX e * WÀF,» * ywœûãâ z ¼ÐÃÅx?mŠúñ[] gz g$šq XÂeäWgz { Åw {gg ÐV yc* â Û ägâg {z NCÃygzOg gú `VJ-/ XÆnÆ ) ) B z6, ÆV 5äV c* â Û ägâg } ),\!* èy ÇV } ),~ ¹ygzŠ Å zï0+ ikävmc* â Ûägâg X X eoî7~{g!* ÆwâÂÃy Ðr# ve$@t e Yr# ±6, kgãæeyäm, + {Ò\ v {h+gâg w õ0* æ ¾ (,»w & c* â Û Äc* gš~{g!* Æ»w õ0* kg à c* Cär# ±6, X[ƒ» c* â Û ägâg X feycäw CÙX[ƒ ~ w q- #  fe:ñ YCä\W 4 4Šb ¾Ãy\WÂÐN WYCâ è G G z60 ec* â Ûägâg XÐBb ¾XÐ, X, ~g»gzb{^,yðì ä gâ g Ð ŠGY r# ~R, ó ÄÐ~], b gdù 13Ækz&+ c* â Û Äc* gš ðâ Û e$@ägâg X ) )~], b hšp6,gîò ä\w{z g á\w i 6nñ^Ú Ê ä u Ú μ11 fûþ ävë oî^e xš» ) )gzc ¹F, Ð~!kHF ) ) Xk(, ÐW6, gîà ) {Ò\ v{h+gâg Ãwâr# ~R, ó \W wâ~r, ód\ W ðâ Û e$@äm, + {P=gfÆ wâ yc* R, óævo) K sü yc* R, óæ î 0B Ä zx}.c* wâ+ X Mhz K sü{zx Mh z 7 {P=gfÆ wâ XÐ, {P»V g {', ~f c* â Ûägâ g -o. Å îª3ò7 G g{',fg7gåygz âæ G L6, ygzvƒ8šfg7gåy~x CW= XVƒêŠ¾gg c* â Û Äc* gšägâg КMF, ~R, ó s ÅšMF,c* â Û X Hx / z6,:ñ Æ\W X,ŠzÂ{Šc* i¹ V ~o â ÛÄc* gš ägâg ÔiWny ~ V;z iwnô ].)~gøv {g!* kx Tg6,V+ÃÄÔgzŠXÐ].) ŠHc* C Ãm, + {Ò \ v {h+ gâg ~ Vzà # Tgd$ŒÛ ÆiWnÂ~VÂŒŠ gâg X Tg6,V+Ãgz gzš~ ~iú¾c* â Û Äc* gšäm, + {Ò\ v {h+ X Dƒï ávß ÄgzCƒ~ q{šc* i {!* Ã\ W }ÚMF, ~R, óæ ) )CÙc* â Û XN{^g7g~{g!* Æ~ qåvziú ä gâ g Ð t Ñ x}.r# gœ ÒÃH~{g!* Æ~ qåvziú c* â Û Äc* gš XŠ Åx}.ázäW~].)X g Ï!* {âcù ðâ Ûe$@7 ägâg X X, c* {^g7g=ð Ñx}.>r# gœ Ðkz&+t Ñx}.>gœägâg ðâ Û e$@gzc* â Û Äc* gš~{g!* ÆŠ ÅÖW {gzššpv;zxñƒ7$ Ì~ÖWX à y gz N{ }Òú L ÖWÅy, gh++ V;zX, V;zX x}.{šc* ið &V X c*, Active N n xš{vziñðã(ë /gz, >K{!* B Æ>RŒÛ~uzŠËÃ>kÂ7 c* â Ûäm, + {Ò \ v {h+ gâ g X, ãƒ{šc* i~ qåx}.~vziúåy(z[f eãw^g7g{✠c* â Û ägâg X e {g!* kgz gƒ q~vziúx}.ä XŠHc* VxŠiH~ gâg ~{g!* ÆšMF,Å ) )[x šmf, KÂMh 7V Á / c* â Û h+' ä zâs k äx7uzgðãâ~ä ÐVÍßyX,ŠzÂs ÅVñ / z6,m F, Ô, Š ggz gzšgz gz$, *zgcf XNÑ:zÃyÆ gðvíßyx 7~ x / z6,ì» šmf,c* â Ûä gâg 8 J-# Xƒà 8(Feed BAck) N N x /z6, Ì XY^7Ø»ò}ƒ:à X, ÒÃnÆw Æ«igÆkQ, hr, Ã[x ~ gz, yö»w\w gz Xà šmf, \ v {h+gâg Ðwâ r# ~R, ó {PÔP:Ñ Ækz&+ ) )äm, + {Ò Æ{P¾ gzš ÅyÇyŠ{PÔP»x kz&+b ÏX1{^,YB Æ,~(,»g ¾ gzpæ z{pgzš Åy:ñ~ v{h+gâg X1{^,YÌ»5Š Å z{p»{pæ\w ðâ Ûe$@äm, + {Ò\ g Cgz,ŠzÂs kyƒ4¹g \Wc* â Û äm, +{Ò\ v{h+gâg X, P~ŠÐ» CÙ ) ) Active gzú kb Æy wâyc* R, ó~vo)ôn tišq-gz N wâ~r, ó¾i+ næx» XB åx» ëc* â Ûäm, + {Ò\ v {h+gâg g ãqzg»[xé ã 7Ç gsüä àâˆæiúä\ v~* ywœû X* Æã!* ŒÛ àâkb c* â Û f» ã!* ŒÛ Xƒ g ãqzg»y K= # c* â Û äm, +{Ò\ v{h+gâg N PÆ gð VÍß6,gî~ŠÐ \W gf gz±~(,\wpïvƒ])~qzñâð ~ {g!* Æ ã!* ŒÛàâ ÃVÍßX ) ) L gz~gz ¹ã!* ŒÛ àâ, b ÃyXNC X + HÆk k c* â Ûäm, + {Ò\ v {h+gâg / c* â Û ägâg XN P» ) )CÙb gzpðzzåäw CgŠË~ ) )Ë» ) )k e* ƒ f6,gî ƒW, O{P 5ŠÅ{P~³ÆÄWCgŠkgzåPt Xðƒ ~ c* â ÛñƒïŠBV ägâg Ð VzuzŠ Å V- ~ ]Ñq q- Æ Šã!* ŒÛ ~{gå}.tgz CƒhkHF X@* ƒ~³ 7Ñ* {PsÜc* â Û ägâg 5Š Å{PÔ 7Collecter{PëX g ãqzggz CƒšMF, B B ~³Æ à» ³³³³³Öø c* â Û ä\ v~* ywœû X@* ƒ à» Úô ]ç» ÏöËô ß»iö ^Úø æø! áø ç» f%vô iö ^Û$ Úô ]ç» ÏöËô ß»iö oj#uø $fôö»] ]ç» Öö^ßø³iø XD93Vá] Û Ù]? ܺn» ô Âø ä eô äø #Ö] á$ ^ôêø ðõ o» ø {P c* â Ûr# wâ ~R, óägâg šmf, ~R, ó=gfævñ / z6,m F, ~w Æ XÐ, ŠæÅ\W»xªÆV ~fä Šñ úñ ] fð,ägâg»k åc* â Û yòñ ƒgz$xâ» ) ) / c* â Û ägâg Xc* â Û ) )ƒwd^~fq-ÌðÃc* ~fgz Vƒ:wdgzÚ ~f /XSgC ¹F, W ) )ÌA$ƒ Activex ) p wdìxâ ) /pxsgf(, Ð W W Q ÂVƒ±gz ÚÔwd Ì ~f gzƒ Æ ) )B Æ,~(,ägâg òo ~Kkgz 1{^,Y»]Ñq{Š ñ V ~V yîsc* â Ûägâg c* àyvã ) )gzƒšysüæ ) ) gfgzvà èg45 G ŠÔ[x~ ÆV;zŠH VxßÅyX, gðvíßy vß~ \WYft 7{z~ CfÐVÍßy NCÃyÔ, gzš c* â Û ägâg X gcã Æ ) ) V ŠHc* C Ãgâg X, Æ g ä ŠYvß õ0* V;z ñƒóusü X7n¾ðÃÐVÂ!* yã 95% # áz ÐYÃÑgzgfÆV, c* â Û ägâg yã\ W ñy^øãygzvƒægæ\w X Mh ŠæÅ\WÌvßt ÆV~V CŒŠ c* â Û ägâg X, ~È/µnÆkgzN x / z6, àz äƒ ~ w kš /ä gâg Xc* â Û Xðâ Û e$@åv ggz 1{^,Y»V~ ÒÃÅäÑ:z{g!* zšãy ` ÆgÐ X, wbæglx,»]!* käm, +{Ò\ v{h+gâg» ~Š!* WÅo ~ V CŒŠ 1 {^,Y Ì 230Åo ŠHc* CÃgâg XHƒ Ú gz Lg~ VÂŒŠ70% ãœû Ð ~ ~Š!* W X #Ðs ÅYfÌVŒ \WŠ z!* Æ]ÑqxÓyc* â Û ägâg c* Cäkz&+r# 6,kXHyö» eå^, 0* {z Æk D ß Å ) )Ôsg» ) )~T D Ô].)Åt ) )~ àg-gz ]â}. ~(,t ~ VâzŠ-i+zÔ-eWX f»{)zœ/% Ð,~ {g!* k ä gâ g X!x» süæ ) ) ðâ Ûe$@ gz â ÛÄc* gš }gøgz Å]t»]!* Æ]Ÿ X, ï á~kì{)z+ CÙgz~ CÙ~VîÇCÙc* â Û ägâg VÃVÍßò V;z, g»ÿk ~c* k, N ] CfÐyNàx ÃyÔ, X, gzšvxßåygz äk, izægñiè ~[ ÆwÎk <ØèCë ë~ å¹~yòël äm, + {Ò\ v {h+ gâ g X, sp ÃVÍßÔ ƒ ½* ywœû~ {g!* k c* â Û ¹ 5#ÆyQÃy DWYmC# NC xâ~ èg 4h4 I G z & &+ X D c* â Û Äc* gšägâg { g!* kxconcept H~{g!* ÆæWÅ~ u { z t Concept» ãu* æwå [ð ŠHc* C~ XÇñWd$ŒÛ Æ#Ö ª c* â Ûäm, + {Ò\ v {h+gâg Break Through vy KÌ# ~kz&+ * 2]xÅxs ÃVÍßy Üz k ÂX ǃ ÌÃV- \WnÆx»knkXǃ [XÃ0{+ hr, Ð DÚ (2)

3 èñqš ñ âzû{q-»]ñ»k 7"$U* Ñg»ñz', Ã& ³ Å\ }. b Å\ vµ š ƒãz:x$ëyå ä* ywœû X$ËYÅ7"$U*)gfÆ=c* 7J-kÃÅy K c* â Û y» kšp gzìgz q- (, Ð kpx$ëv à Š}.)gfæ=ë " t{z ë)gfæb gz=hpmh 7"$U* 7Š ñ}.ðã» ]Ñ»k Mh "$U* t ~uzš:x~ô îg G S0Ò [»kx Mh 7"$U* / CÙt)gfÆ=ë t X7Š ñ\ v ~g!* :)gfæ=ë tx Ü X Mh gï»k :gz Mh "$U* Ã\ "$U* ÝgŠ]!* Ðä5ÃVzVâzŠy[ xiñ:xšzö=ã K t{zcƒ ùgfgz næä "$U* à Å\ }. Æx ÆYmCxÓ N YñÑg»ñz', ä wã=* ywœû :X Š ñ._ eùtpx@* N@* gzsg!* g!* Å ÅÒÃÅä w Ì~t# IyÃ= X CÙ!* Ðg»{], ŠÆk ñy (,ÌðÃ~*Š q-tço }.6,gîdäT7(yŠb c* HÂ~b e$cùšxƒhgï îg G S0Ò»Š zæ\ {!* ðãì~ h+].m<!* gz*š )gfæ i ³ t X7 z ÅÝq]ªF, 0]ªäy KV ~VsygÎ6fq-~k ä i k {Ç W6,gî4ЊzuÅ=[{z c* Š a Açk{z Ht{Šc* ið{šc* i[{zx tzg{z * gœû»dx Lgz 7tpÆØ!* y }Y7¼~ X e* Yc* Šx*»gÎ6f& t]!* ~uzš gzšhƒ»^»lˆz[å Å\ v t Xw2~y WÅlˆÅ}.Ø!* y Xw2«Å^+$YÅ}.Ø!* y : Dâ Û x?m Šúñ[] ço â Û»Ø!* yäà }. e gšc* DÉ;e7 gxzøðäcdãvëñ q-ø!* yaæä ÝqÆÄc ÔÃÄc%Æ"m 6, ÜiTÜi çáz"m 6,ÜikpXtJq-* X fenš{ngz»b á]@xgzb ( än ^u 253ävË Ý ] l ^Ö ^ÛÒ äßnñ ]? sg DNQN ävë Q q àñ ]ˆ oþ ^u æ B Æg"e$.äë~y*k: H _»PÐ~]c* WŠ¼Å* ywœû * ywœû Cƒ"$U* 6,gîD]!* tðx ÌË6,w +4Æ=ª i ³ gñ gzxêšgzi (,Ð[ÂòA~uzŠ ½ÅäÑy6, y CÙ!* ЊzuÅ=ã K X@* «ÚzŠzöÑÃxgzg ã K } Š ////// ykñ ÐÇ ~gz {Šc* iìgz% t LÆy K lzg{ztèyñyhm, / s ~uzšx îš g gz ØÃòð G N[ D ~zcåv1 {z ˆÅµ tâ ÐVëñ Vƒ B Æ]ù~g76,+ L ñƒ XÐ ~]Ñ»CÙbŠãCÅD³ 6, ]uzàzäyð0* ~ŠãCgzëªÐƒ»½Å* ywœû»à }. ~]Ñ»kX\ ~g!* zâ ]Ñ»CÙbxÓ â Û g» b k  CWÃ^gzKM F, Ô WëÔ]uzq- ~ q-û{ /X³òiÑ»]uzÅÛ{ ƒšygz $+(Å^gzKMF,ÂVƒ{Šc* ið :@* â Û ~* ywœû \ vç OXÇ àø vf f»šö Êø! ^iø ø Š» ËøÖø äö #Ö] Ÿ$]ô èº`øöô! «Ûø ³ãôn»Êô áø ^³Òø ç» ³Öø ô DƒŠqðÃÎÆv~VâzŠ /:ÀF,!D23V ð^nfþ^ö] áø ç» Ëö ô mø ^Û$Âø» Ãø Ö»] hôù ø äô #Ö ] [g»l²ôvu0*:x@* YƒŠY~VâzŠÂ D yò{z Ðk»ŒÏÆ]Ñ»ÝgŠqçñ»b X{æ7~^gzKM F, Åk * Îru ã Kƒ:]uz~CÙbgÑ"Æ]Ñ» / {g ƒp"ç!* ÐWÆVŒz{C"Åk q-j-vƒk áð{gfy K# 1XñY ~CÙbtºgz8Šâ Û g»ã2 Æn ^»[ÅkÂ8Š{æ7à Wëgz]uz Ç ÌgztØ>WÅkgz@* Y`@* ƒf,! Ãy K (,Ѓ * ywœû :XCY ³ ÑŠ 6, ]uzkå]ñ» p» ô ³Ö$]ø X@* â Û\ vx rgšãcå i àô ÛF u» $Ö] Ðô»ø o» Êô p F iø^úø!^î ^fø ô lõ çf ÛF ø Äø f» ø Ðø ø³ø D4V Ô ÛÖ] lõ çöëf iø à» Úô a gš ÃVâ W] ät z :ÀF, Ã:X8Š7Š ðã~ðåy gâxh?ynšêgðãâhxhzš 0Æe$Wkr# x? ËexH : Dâ Û y»] +CÙâxÓtt ~ gønæ _Æ]Ñ» y gz rg {0+ i à [~g øx@*! à tø >W `k(, gzëgø DY~ð ëgštx Xó ó CY Cƒ{Ši]ª ó~gøgz@* Y D12 fûþ ävë ð 1983 fû ˆßrn m Í]?çmçm ~ i ³ gzø!* y? 9L oðãh * ywœû ˆÆheyYà k wîêšrz Û Ðgz rgšãcå i ³ HŠãCÅ<Øè Ø!* ƒa : * ywœû X rg9l oðãð i e$@åäñy6, Å\ }.sü rg6,yïšãcåï0+ i~g Åy q-é ÅyLX Cƒ76,/Šgz Dk^Š ãcåx ÐçWŃ{zLÂCƒ6,ÇS0+ŠãC Üœ{zÐzzÅspÆËLX@* ƒ;gnš ]!* hðóñ»qëlâ@* Y{gxzøÐ 6 6,ŠãCÅ46,ê X ]!* Â{zLXêŠ gzšð ~ :Æ zw CÙÆk46,* L gzx)õg ) O zg6fƒ txîšð3šè Ñ!* {gãèâñy ŠÐg /gzx ³ ) xóyd³ XˆÅÔŃ y~e$w X@* ƒu0* ÐVzƒ0+,~g7y K /6, e$@kå* ywœû σÝqйF, ãqzggz¹ü Â} Ð 6,gîwÍ~³Ækp Ñ~y WÂ{z äâi{š ñxçƒ f³ q-{zçƒa f i ³ ÝgŠŠãCÅ]ªF, ³ xóå Y ŒtJ- ðò5ò5µ GG áðtg6,gîæwvx ~ Îq-x ÆyizzŠ / å@* Y XÇñ Ð}i Ÿ~g ÂNYñ / Ð à tgz;g@* YŒ9ÃwßÏJ-w gdù HÜÃ]!* ð kgzˆå:øiåä /Š ëxå i ³ )q-t CÙªX;g@* Y ðò5ò5 µ Y È@WÃ]!* kät åòšwª{z GG ƒx РŠÆ /ŠŠpgzH: wjæ X íj- }i Üzàx Vâz Š ³ h+].yšt ë+ Æ\g- ³ Ø{ ÃsÐ]!* kxåi W» i.þ Ý å<øèhcù»ázpgšãcå ðò5ò5 µ Y Ñ!* {gãèå* ywœû i t» GG t]!* zâ D9 ŠH¹~Tå~ _ÐÅe$W z 1 :ñgðãôz 1: Stand ðã% Æ õg@* zz Xz H:g( ñðãgz Y Xé q-wq¾ ðò5ò5µ GG ~b Æ #ÖèÅV-zg[) ä* ywœû q-xh /YÃÌÅ i ³ ª=Ì ŠJ0+Å ]c* Ãgz+ ÆŠ].z!* tw zg[) ]â +iðq-ä* ywœû çoxç Xðâ Û #ÖèÅbzgk6, «³Úø ]ç» ³Ãö ³fôi$] Üö ³ãöÖø Øø ³n»Îô ]ƒø]ôæø :@* â Û à v ç» Öøæø]ø!^Þø ðø «eø! äô n» øâø ^ßøn»ËøÖ»]ø «Úø Äö fôj$þø Ø» eø ]ç» ³Öö^³Îø äö ³ #³Ö] Ùø ˆø ³Þ»]ø áø æ» ö jøã» mø Ÿøæ$ ^ò n» ø áø ç» öïô û mø Ÿø Ü» âöæ.«eø! áø ^Òø D171Vé ÏfÖ] Y¹Ðy# gz:àf, Åk ÂëÉ ë{zâg@* äv z + HXc* 0* Ê].ƒ!* WLäë6, TÐ, ~z c Æy² i ³ gz* ywœû zš (Ð, ~zcåy{z)ì~]gß åçe! Í ] Ûu] çûvú X 7Cc* e$@gz npg7=ðãšš\!* S0+Å+ IèVŒ* yw ŒÛgãz Â~ïzDIè):X;gâ Û #ÖèÅÇ F6,Y`J-u~(, i ³ ä ~.ò}òàˆæ]!* Šgz]@ x:ši W äy K~ ²+iÐw ÎzŠ / Xx*» ŠãCÅy ÅÝq]ªF, ³ y x Vc* ú zšæïi ³ Ø{X i ³ wîðã»çs0+~kâs q- t z u0* ЃÆnCÙts ~uzšgz@* ƒ7a k }Št:Ãá äy fæ\g-x ƒi W»6U* > KÅDV;ÆyÂHg(à i ßÆal gzçåv\ã* -IÐk # :âi {z gz CYÅö¼Å]c* Ãgz+ )!* Ý»Og@* kx@* Yc* Šx*»gzŠq-g@* & gzçs0+ô46, îâ~tåyh»ýzgå= Å i ³ gàn% ~ ܃ X ÌÅã K=ÐV-œ{Ša * ywœû ;g}šgzi6, w+4ækgz;g /Yà kãy KJ-y W áðqñz * ywœû X XLe* ÑŠ~ŠiWÐòÝÅV-zg<gz8Æ ä wã=g!* g!* næw ÆÑkgz 7fe7x»Ð= vß{zx@* SÅ Æ]Ñ»CÙbQXêŠgŒÛ F, $+ ÐVzgâY ä ÝqDgz@* Ãg!* g!* Åä zg 0 ÐÉ7t ðãtço X@* N@* Å gz~ y J-# ³»½Å* ywœû ~ yy³ {z hzð* ywœû 6, gîi ywœû ävr# gzxgd Ýq]ªF, Ì ~yy Æb Â~Š uf, ÕziÐ* q-ts ~uzšx ƒgd»wzi{zì»á ~ ð Æ\g-J-# Vp Åb b V;z g#öóåal gz ª<Øèä\g-# gzgñy}ƒ0+æ i W»6U* > KÅD Â~Št:Ãá ðƒ~ Xƒ Ækgzã K=b Tä* ywœû "$U* Åkc* Šgzi6,Ì Å i ³ ªw të WX$Ë7 ï~[âòagzëwv g(ã i ³ b ¾¾* yw ŒÛ Ù Š X@* g»ã fã KaÆä eãƒ6, Dk^ŠãCÅ]c* à :@* â Û à v~lu Äø Û» Š$ Ö] á$ ]ô!üº»âô ä ³³eô Ôø Ÿ ç» òöš» Úø äö ß»Âø áø ^Òø D37VØnñ] ] oße H:qnÅkƒ µ>gî Öø ø ³³n»Öø ^³³Úø Ìö Ï»³iø Ÿøæø Ôø òôö5æ» ]ö Ø% Òö :DN»]!* Tgz XÇñYY70ƃ ywšgzç ø]ç*ëöö»]æø ø ø føö»]æø ÀF, Wy» +'!* Ϲ~Ï0+ iå{%izgy K (3) DÚ

4 #â H ë D /~ Ð V\M x» ~ Æ C Vá g * /// ä Æ $ ñ; ³ g :Š Vz Vc* D : K à V M ë ~ V¾ # npg ¾ Ð dš  { M / ë ~ V M Ð,Š 9g µ µ Ð Œ Æ É c á \ ë ~ V êl ñ Dzg g» ë y M ~ V Æ ñƒ G Îg!Ÿ" [p /// 3Y H m ýl Å $È ë k0* Æg1z Yá yã êš zg {z ù7ã wq }% k0* ÆgÁÐyà tvƒ Yáñ; /// ÌÃgzŠ îlâ& Y u 4 ÐF,Âë ñƒñä}f, xšcù ÆyQh /// à wš ~ Å k ë 7M {z D M Æ Ð g-š z gš ððððð { Š 7~ äâi 'V⊠y à ä { F,{ B ë ë Kz Ä X V-!Ÿ" à ä W, ~ wš KýL Å e /// 9Š gh+š t Ç } H äy H 9Š g!*î Ð s M ~ yš u 9Š gu ñz', Å k t 9Š gœt Å k wñ h ðƒ ÐÄM Ð G à ŒVc* 9Š gš b ƒ : ðã ݪ âz w{ z ³i s K Q 9Š gh+y Æ wš q- Ä x Oä  H Ð ô u Ã Ý 9Š gï  Ìs k S- ݪ V ÈY B Æ y CY 9Š M M ~ M oñ M * M #â gëg 7 *Š 7 7 ë0p H 7 7» Æ Å /// Î ~ Ì!* A Ù M VzŠ Ì Ã *Š ÁŠ lp  y V- 6, ¼ ƒ gz u p ë /// gc* ÒM næy2008! œt Ä Ü x / z6, ãqzg»]š gzvî Š yšq- ðã~ß~y WÆ ~Dc* àôncùnætxñy3g{izgrq- {âcùx 1 g z Ì lp â ŠgŠ {z \ êl ñ XñY1 gh6, gîò XNYGŠˆÆ iúc* J- Ðò áðˆæy(iú NYGŠ: izgòzšx 2 D251 é ÏfÖ] X³7, û%] ÁiÁ:izg Ã>gÎX àø m» ôêô^óø Ö»] Ýôç» ÏøÖ»] o øâø ^Þø» ö Þ»]æø ^ßøÚø ] ø λ]ø k» fôù$øæ$ ] f» ø ^ßøn» øâø É» ôê»]ø ^ßøe$ ø B 3 X4 X Šæ~gøsÜÆx Û»gzj]mÃVñŠ}gøgz wi ñ*6, ë![g}gø}:(àf, ) ( ³7, û% 11 ÁiÁ:izg ) D9V á] Û Ù]? X5!hö ^â$ çø Ö»] kø Þ»]ø Ôø Þ$]ô!è Ûø u» ø Ôø Þ» ö Ö$ à» Úô ^ßøÖø g» âø æø ^ßøjøm» ø âø ƒ» ]ô ø û eø ^ßøeøç» öîö É» ˆôiö Ÿø ^ßøe$ ø gzxƒ[}še$@ ð N G $ ( ³7, û% 33 iá:izg ) Ækˆ}Šäƒ:JdÃVߊ}gø! g}gø} : (ÀF, ) Á X Ñzä «¹ ÂGX «ØgÐs K!» Üâô ôæ» ö ö à» Úô Ôø eôƒöç» Ãö Þøæø Ü» âô ôç» vö Þö o» Êô Ôø öãø r» Þø ^Þ$]ô Ü$ ãö #Ö ]ø X6 ] W, µgzñ xóæy ëgz npg6,.þ ÆVlÆÔŠ 4Në!v}:(ÀF, ) ( ³7, û% 11 ÁiÁ:izg ) X DW~{C~¾ Ð o» eôù ø äø #Ö] ö Ëô Ç» jø» X7 Xô än» Öø]ô hö ç» iö]øæ$ gõ Þ»ƒø Øô ù Òö à» Úô ]ø X s ÅÏVƒC èg 4g$ M zð{kh CÙ g ÐvVƒ@* Ô èg 4$ M :(ÀF, ) ( ³7, û% 33 ÁiÁ:izg ) Ÿ gv } Xõ Û$vø Úö Ùô!æ$ õû$vø Úö o FÂø Øô ù ø Ü$ãö #Ö]ø!Üôn» ôãø Ö»] äô #Ö] áø^vø f» ö å ôû»vø eôæø äô #Ö] áø^vø f» ö X8 Ñz ѹ gz Ô u0* B Æ K u0* \ v:(àf, ) ( ³7, û% 33 Á iá:izg ) X6, wwå\wgz6, ~V X³7, û% 33 iá:izgpñšzgš X UUUUUUUU Á 9 " Ÿã^xÝ } + { +q- X Ì} +zš ä Ÿ" ~y!* iïgã»yä zšgqq-gz»yä Ïgà X f»yä Î&ñh ã½~tô Ígz d$œû Ð:âiÆVzŠ*èaŸ" nk Ýqµñ ÆÄÅVÍß{ g» +Üç L X ñà Å]Ñqi Æx gz H f B Æ S X ØŠÌä% ~T Ìzq-»)x á,i{z X `gš]ñqj-y0+{æý { á ]:S zgšuú~(,ðƒ ÅŸ" X1 y6, Y¹X ðíšzi Ð kèy ˆƒa ~gû* ~x Æ X57µñ» zg gz ïy{šc* i7 {z tåy S~uzŠ X2 (, Ðk]o»kX Š*œ]b Šp{zAŠ / á ÃyÆt0* T YƒHgz X Š*RÆ ÜzL X{)z "X;"XÜ"X>"MX} tæä t S~Š X3 XgÈ0* Je$. ~ ŠÅ `' ~ÄÆŸ" X4 Ôwjâ Æ p _ƒ ~k, 5+]gß vy K (,Ѓ gzvç»æ~gšg!* gš 6,äCi ~ 7äV Ð K"y{ ä`âæe$ gz e$ššv-xhg6 X~Š ag,è~~² á»~b&åy!* izšgäÿ" X5 {)/z / }[ÛgzpÖйX1z ò ØŠ ÌògpÖ,páewï X{)z^7Ô^3} x i0+ Y¹ ]"P` }ÔÇÅ "}Xi0+»i" Î} { níxàe» " ŠÎ}ÂqØÅ [ ÌÃy ääøå K"p `' q-»x ÆyÐzzkXc* Š g66, Š X»8-gÆY K z x :% * ]gðyš ä kdã}f, * ]!* ÐkQL* ]!* ÐkSL ~ VI= $ e A à ä Ã? É 7 Š: êl À 7 Dˆmæ μ ÜrÞ] nú sg ~ŠãC å àz x*» zæÿ" ã^xý z%y0+{»yx áz gæ z% Xå rgwiÿq-~ ½zöa ~ Y1748s6, 19/. 1161Ÿ" MX~g / ~ z%/ð Xñƒa V ñ M Š~ 1190 hgíz~ ã gz _Xñƒbâs ÅKzÄgzDŠ áág»áâ åtøg²» à i Æ ŠŠc* K ]à~ðíä Üg gz _7, X DY 6, Kw6,k ŠŠ}.+Mziñ~Ë ~ðíä ¹ ƒt³ô]òå Ô D Ì{²xŠpXà Ýq]àà{ X Dƒï á+ dgzyä ƒ ~X Ï0+ i Ñq ~ ~ # å{gzšgzš»k# 6, Š ÔÆYÄ gzéät gëiå]zi hgã Š å<åxhbâ X s K Ìß" VŒX M ~~:âiæ!z M[â LX Š{g!* zšˆæxªæ½w X D Hõ» gæ ŠÒ~x!Ÿ" ~ äâi à T } þš»gc* Š}a QÏ VƒÑz g~ kãy æå:š z[ MˆÆV⊼ y MÄŠ@* gzðñé~ wïðgc* Š}p}a Q Ã~Š* KÐw Ògzg} z J-VŒˆÅgŠ¹Å ÆyQXH]b XHtŠ*Qœ7ääâi ]Ãz * /sîåk ', 76äŸ" # HwÙ~ ~~Y X g}škm F, y-šv^ M? X ² á Í6,ÆVâzŠÏgÃgzzŠgQŸ" X gçšc* Åyy-Š ÏgÃ&gz zšgj M YYH{i0+Ðã M» ðí6, ÅyÐ X "Š / áq-æyx ù " y-š J M ~ ~y» Ÿ" [p H Ô œrzg Ö@ á7ävzgdù t[6, k ~Vz²xÐx* LvßÃXÔ se X _7, DÚ (4)

5 äãûq äf_ XÜigza ÅV F, ~g iúx e 7, g g [pãiú KëJ-# Ïg J- Üzkg0+}gø]uz XÐNY D xè»vziú ) )!* XÃ0 )!*»ä gzšìãvïå+m KB ÒÃÅä Š (, Ð Ã Æä Ô Ð\ vgzvâš K ^m 7ça á] ] m ` pˆò Ú åæ 1a^2!7ça ØÚ^ 6nÚ kn æ Ý^ Þ á] ] m ` ojâ^ûq nê ç äò 6nÖ åˆñ^q ^Ò l^e Œ]!7ça á] ] m ` 1Ò 7çÛn ßi o mƒ oú^ïú^m 7ça á] ] m ` 1Ò 7çjÂ^Ûq oú^ïú^m 7ça á] ] m ` 1Ò 7çÛn ßi o mƒ pˆò Ú ( 7W) ã ˆò šmkx ~ F ó1385 ] ŠÞB 14. s6, B14{ Šñ Û D m ÃÖ] å ße of Ö^Ãi ä Ö] å m] Ú^íÖ] xn ÛÖ] èën Ûu] æ Ú ] Ú l u ànßúçûö] nú] ^Þ n -[ (;g ù á 6, ~gš)fk {gšqt»-[) z*šæ\ v G»ÐwŠtœ6,½ÅtŠ xýæåzmv -]ÀMgzy \ vâ TeàC_gzÆVñÅy /ëì` MX@* _gz»vñåæ]y M _gzæv Ækë ÏVƒã av pu0* g0+lñƒrg Æ ä Å\ vègr# *Æ ~ßñ] Vƒ@* f» œ»y XÃI èg 4$ M [ X èãr# ß] Ðs Åx?z>}m Šúñ[] Š g ÃVziú eã\ M[ˆƒwJ³Å\ M î èt]!* «Xó,ó ¾ 7,iú tqgzxyb7ðñðñ%ætq~šãc+q-iú LˆÆkä èg 4$ M * 7Š nk~ ~ ÃiúXã Š g Xb X ï á]âißð¹~"7, g iúx* ÃV¹~z*Š gz:gzñy3gw»ðìãkk Ð"7,iú tâ]!* «{p {s Åiú~VzyXX³7,iúÆ çz nkxñyhgzšã Ì ƒ}(, É7 ~ØsÜ ð M~ÚŠ]!* t~v ÆyCY~Š7zÂ Æ zšël /gz Cƒ7zÂs ÅVziúÂq- Ô̈Ækgz Ì~ã Ô BŠ~9iú /Ô7c* çz Çgw»]!* k%â M~K,zc* B iútgzx~gz çznæðìm!* gz~cùªèñqx DYƒï á B â Û \ vxš á g~}g!* k6,gîãz~* y MŒÛ XoÑ«Å"7, g Ðô Êô] ø Ûø Ö»] oöø]ô Ü» Óö mø ô m»]øæø Ü» Óö âø ç» qö æö ]ç» öšô Æ» ^Êø éô ç F $ Ö] oöø]ô Ü» jöû» Îö ]ƒø]ô]ç» ³ßö³Úø! àø ³m» ô ³Ö$] ^³ãø m%^ø³m5 Â^nÆiú?#!ëñ} D7Vé ñ^ûö] àô n» føã» Óø Ö»] oöø]ô Ü» Óö øqö» ]øæø Ü» Óö ô æ» ðö ö eô ]ç» vö Šø Ú» ] æø ÌVî0* LJ-V'gzz C»VzuLgzz 1ðŠÌB;LJ-Vð G 34<² X gzìl ÅçztÔ7Ì<ØèJÚxsÔÏŠ ñå ã0* / ŠHƒãzÐ kâxz 1ðŠ ~gz næðìtv èyx~gz * çzâxb ÆÏŠ ñåã0* oñ~g Æä çzgzx~gz ÌnÆä gâƒb ~g7næä zâ~iúv;z Ã~gŠ*Šgz VƒÎäYg Æv èg 4 $ Yƒakˆt ÐiúÐxÈ Xã ÒÃÅäƒ q ƒu0* b kc* X* ƒ q~{çg!* Å\ v Þ çz{èðñgzy # c* â Û CYRŠVc* $+xó{zåkb Æ} ~y MÆã0* Â@* ðšcgz@* äü Ööç» ö ø æø åü ö f»âø ] Û$ vø Úö á$ ]* ö ãø» ]*æø äü Öø Ôø m ô ø Ÿø åü ø u» æø äö #Ö] Ÿ$]ô äø ÖF ô Ÿ$ á» ]* ö ãø» ]* Üô n» uô $Ö] àô ÛF u» $Ö] äô #Ö] Üô Š» eô IÜô n»qô $Ö] àô _6 n» $ Ö] àø Úô äô #Ö^eô ƒöç» Âö ªøÊø ö û eø ^Ú$ ]* ^ø Þ ô â» ]ô!àö n»ãô jøš» Þø Õø ^m$]ô æø ö föã» Þø Õø ^m$]ô àô m» ôù Ö] Ýôç» mø Ôô ô ÚF!Üô n»uô $Ö] àô ÛF u» $Ö ]ø!àø n»ûô Öø^Ãø Ö»] hôù ø äô #Öô ö Û» vø Ö» ]ø! àø n» Öôù«$ Ö]Ÿøæø Ü» ãô n» øâø hô ç» ö Ç» Ûø Ö»] ôn» Æø Ü» ãô n» øâø kø Û» Ãø Þ»]ø àø m» ô Ö$] ½ø ] ø ô!üø n» Ïô jøš» Ûö Ö»] ½ø ] ø ôù Ö] ð M~okŠ ~(,¹q-ÅŠ ÛÆt ) )~w / ð M ÌVŒŠ à{pˆ~v }uzšb T7~(,¹ÂÐpÒkÍX Åe$ Å(kÔƒ7Ðä MVŒÆVÍß\ Mi M»e$ ~okpx ] e$ ~ 7W ƒ : Dh+ áã Ô 7ã6,w sü à r#ñ y{.ñ ß] gz X ð M ~ Y1903 ~ äâiæ áúñ [ yx[g / ²»+iÐw ÎÑŠ7»e$ ~ok c* ÍB=ÂÅe$ wj ³ Ðs Åx?z>}m Šúñ[] ÅwJe$ ÜzkäVMÃvg), /gzx {gänæ~ CÙÌ` M{z ~kgz5â»qjå gh ÌÐ}.mC\ MV ñƒtg~okâb 0+!* õf Ñ& O M LŠp\ vðzzåmk@* ƒñzä [_.Ãg\Æ\ v m(ðvƒ y~ôš{èôihy {Åk}.Â@* Î{ÈX@* ƒñzpgwðpòcù»}è w»]c* gz Å}ÈL._Æ} zl \ vô@* â Û «Åk }. ~g7]c* gz ÅkÐùgf,ÐV»++gz rg gzû»š zlôðc Ôð3Š ä\ vk, ÅV! KX@* ƒ7ì Xƒ:/ŠÃË»T`gŠ ~* y MŒÛ sü 7q+sÜ{zc* Š ugš ~t ) )ÐaÆ\ v` Mgz npg/š»]!* k}èø{æ\ }. s Å}. }È,B ÆVñÅÆ*ŠkQgzX D MÃä%FÆk *ŠkÃVÍß,XCYg Ì._ÆVz zæ\ v ÅyVƒázs XêŠÌ]gtKÅVkŠ\ vˆæäyð ä\ v ÌÃyr# y{.ñ ß] ªH fä èg 4$ M»Xvg), t å6,~z ŠxÓÆx?z>}mŠúñ[] Ã\ M GÂX ~Š Åx ( A yôïƒ~š ~ ptä\ vðzzå%je._朻y㪠qikgzy ågzï»6,\ vt:x ð Ã\ Mäx?mŠúñ[]._Æœ» (5) DÚ

6 »iúqc* â Û ä\ MXCY M Âiz MYÅn²äk?CY Miz MÅyf»c* â Û Q Xz HŠiú M~K? th zzåvz ^Å5g= Ån²gzXƒ q~#ö}. Å \åm ÓC* q-i Šq- X~Š}Š]iYä\åM Â?Vz 1 7,iú~y~HX ï GG ~ä O M~KÐ Å zmv-]àm : D yò{ñ k, CÙ1] Ô@*M~e$zggzq- /ôx@* ]YgŠgzêŠS{kH\ vðtvîc:]!* {z» èg 4$ M Hc* â Û ä Cƒ] Ì ÅÌñÔÐzzÅ{)z~Šu)c* â Û ä\åmx Cgz!vwÎgc* Hn²ä q-gz* M ^Ðgz ~Kgz* çzb h[pš z!* Æ e:wš(ðzzk X b Åä ãîy6, uuª ½ ^³³³³eø ô Då ^ÓÚ o  ðç çö] É^f ] Ø Ê h^e!é ^`_Ö]»nq-Ìt* go»iú~uzšˆæi ú h^jò Ü ŠÚ Xðâ Û išzš]!* tä\å M XÃwŠLÐV.Æy-ÂÐ, 6,uuÅVߊLV*îYtë: næä ú6, }gø6, 5gCÙƒc* Š½äkb TÂy-:gzXÐÃÄg : Dâ Û x?z>}m Šúñ[kŠ] ŠH¹nÏXÜigza ÅV F, ~g iúx e 7, g g [pãiú X g» }g /ÚÔw$+Ôié 54]gÔvY1z G VÅÑVzgDÙ~+ŠkX`c»ðñiú Åzmv-]ÀMŠpXÐ)gfÆiúÏ?GÝqA$% gz`gætävrx # " gz~iúuqåv\m ~ ª! éô ç F $ Ö] oêô o» ³ßô³n» Âø éö $ Îö õ /š! gz Cƒ iú]?gz X Dâ Û ) næk  (6,zgŠgz x k y K V6,x d 0* ] y KÐÑ :X ÆŠ á gkæåzmv-]à M Dà m;m] m q605 ävë 4 fûþ q l^¾çë Ú Y ÏgÖÐy V*.6,gz, Å*Š tx '!*~g ¹Ì ÅÑ XMÐ=gfÆiú ]uz n¾t~k3g[n{šc* i» ) ) ~iú Ê Dâ Û \ MQ ÌVî0* ë!* N@* gze$@j-vœåäñ~8-giã]uzkqgzcƒa q-c* Í tèðkxvƒñƒað}uzšq-gzƒs gzvƒ~z) a辚pgz~špðt {zã e$u ÏQX@* [_.ÃgâÆ}uzŠ ] ţ~y K ~}uzšgâæq-gzog»y K ÅgŠc* [ptxg:cƒ Æw Qgz~KÅàˆÆ CÙgz~KÅî,iú:izg næ]uz xóyxvƒn~všmû%q-~w y Æ}iÀgz Vƒ ~{Çψ D281 ävë 20 q àñ]ˆ oþ^uæ! äþ^nâ Ö 3ÓnÖXóó ]uz zn¾åx /Ã~ ~oìëæ*š iqð{ tðaæ\ v»t ) ) ã KÅ]uzq-tX@* ƒkˆ»1kãv- Æ*ŠxÓÂB1ðà D xè»vziú ) )!* KëJ-# Ïg J- Üzkg0+}gø]uzt: kãv- 100Â6,gîàßXÇñY`êŠzÂs k (,q-xðny ]uzt\ vy KÔÐ gázsg Æ\ vëj-# gzx e ŠzÂs vß ÂÐVƒTg6, AÃvßh+ áìvœx 7].)~gø(CÙèYVŒ içiú ï~: M XÏg Ì yæd$œû {zvƒmh M: gz e* Mgz 7VƒMh M~K ÅAùV vßæà}uzšb ÏX, HxÈ» ) )!* iúgz, VƒMhƒN yj-utxbe]š Å ) )!* iú ƒnázyv;zƒ~gz L{', uæyv;zôƒ:eìtv XB ç(q-ônyƒny~: M Šiú ) )!* V ÐkXBe]Š ~ylå ) )!* iúgz, ÃV ~ç ÅiúÌ~VߊÆV L V;zÐVƒgá[NkH 27»iúÐzzÅä iúåqâïñy0z»v70+ iåv y # ÌtgzXÐVƒg aì }gø} ÐNYƒŠi MÌÐ kvß\ MQXÐNY0ázä Š g Æ} ~y MÆã0* Â@* ðšb;vâzšl {z# QXƒHäV\M Åk[ g {z J-VŒXVƒÅäVð;VâzŠÆk X CYR V xó{zåkb Æã0* V xó{zåkâ@* ðšvî0* {z# QXÀ_ ƒs gzu0* ÐVƒkH ÐVƒkH{z J-VŒXƒH[ gävî0* Æk»T CYRŠB Æ{ ~y M Dðç çö] ð ^Ú ÄÛe ð^_íö] tæ h^e Ü ŠÚ XÀ_ ƒs gzu 0* V ú1yy e 8á7ÈÌtÐkpXÌÅçzt ðšãvzuzšnæš L Ôƒg Dgâ t ÆVzuzŠÔƒg D Vc* Ã$+Ôƒg D Ìsp»kQƒ}ÈÆÝg? / ŠiuV ~ä É ãz(, tx ƒu0* Âß çzqgzƒgïš Çƒ7xê~Š {zçƒñzpg~wšsp»v ÂXÅg~wŠ X@* Yƒu0* y KÐyLgq {z6, ygz CYƒ iú6, ÜztX 7,iú6, Üz]!* ëq-~eæä Š g ÃiúQ g iú{èðñc* y Kt σàzä Vc* úã zk ]Š gz kˆ»"7, XÌ]Š Ãkgz rgépgz]š Å"7, á$ ]ô c* â Û ~* y MŒÛä\ v~}g!* Æä Š6, ÜzÃVzi ú 6, {gh Üz6, VëñGiúª D104Vð«ŠßùÖ] ^i ç» Îöç» Ú$ ^f jf Òô àø n» ßôÚô ç, Ûö Ö»] o øâø k» ³Þø^³ Òø éøç F $ Ö] c* â Û {Ç ÅiúCÙX rg XÌq-Åiú Üz', gz GgHõ0* ] zævziútgzn Û M Ð Åkäx?z>}m ÌHg0+L{zc* â Û ghn}gø Šúñ[] ~äâik»iú ÜzCÙä\ v t ë@* 7e* YÂ~,k ÜzkXðâ Û yòð,~(,äùp MÌ g»næç ÜzCÙy-gzðƒ~y~V6gz VîšxÏ0+ iåy K gzvîšy nk TgDƒa]Ñqgz ]Ý~Ï0+ iåy KQX ygz næpgpôã\ M LÐV.Æy-gz nævðv6 õ0* ÆyŠ Hn Û tä\ vsgcƒaw gß._æ]ñqgz]ý pôðv.yðzzå"7, iú6, Üzy KV gzñyƒ qg Æv~V iú6, ÜzÃ~ CÙ :XǃÌÑzä0* [ŒÛ»\ vðzzå¹f, ~+M qzgv;zçg X e ŠzÂ6, ÌÅk eã ~È0* Åä Š ŠHƒ~gz {Šc* igzbšzâs k{gzšgzš»e$šâs CÙ# ÒÃÅpg Ð]Š Å\ vãy KÆ çðvh 6-$y-X ÐîVyvÂH:x»~z*ŠV#C Üzkä? / vèygzx 8 7,Æ aðîzt~wšx ~ˆ pâ ÜzÌ»iúÔß Ãx»k nk Åy K~äâiCÙÔ ä çðvh äy-~äâicù DÃ\ ~z*š ~gv gz VðG 34hb ~gv,iú+ c* â Ûn kx ãƒ]5z^ Xz «6, gîm{åyvƒbbgwè{zc* ƒwè»äƒ:š6, ÜzÐzzÅ]5z^ c* â ÛnkXîŠ ÌÐVziú¹!* M M z6, ÑÐiúq-QèY îsgz»vziúxó?ª D239Vé ϳfÖ] o_6» çö Ö»] éô ç F $ Ö]æø lô çf ø $ ³Ö] o³ ø³âø ]ç» ³ ö ³Ëô ³uF Ìp ÅiúãxgŠÔz «6, gîm{åiúv# c* â Û 7tXÅgwg7»iúãxgŠ «Æiú] F, ~uzš~tãxgšiú{zcùx$ëƒnævíß }uzšxóã]š Å\ v we1:ã]5z^~uzšy K# gzvƒ{šc* i~ ~g7ð(+šp]c* gz ÅVzg /]Š,\ vâçƒ;g}šßf, 6,]Š ~z*š %nðã\ vx{ z»\ vìtxyƒ7ìyáãy KÐV ǃ;gâ Û X@* iâðvzåy VâzŠgz@* hg7æb q-èyïvƒ gyåš ) )!*,iú# ǃaA$g gzg ~iúq ŠB Æ_ Ñ xóåkôz Ãiú»* y MŒÛ Xn Û ) )!* iú6,ðñ K{zðâ Û t }gø<l Åä Ã_Ñ yäåzmv-]àmxz \ M ñƒdñš(f, Å5Š Å ) )!* iú XÅä Š ) )!* iú Y~ Xa{Šc* ikhk*ð"7, iú! 7, iú ) )!* Dâ Û Åzmv- DÚ (6)

7 Ê XVƒázäY D0* #Ö ÃyÔ ` ~~gšîâ ÛÅwÎgv Ô]gÓò¾ î ðâ Û tãq- äùp ä Ï0+ i._æv Æ\ v XÐ]c* ½Å*ŠÃ\ ML {zs MQ Òà XCYMÌ5ŠÅt ÆVzÈgz DYMÌt Æ\ v~kx áz ÃÏ0+ ikx eã ÒÃŽ6,V Æ\ v ÜzCÙÃ~ q- eã ÒÃÅä M~{CÅ\ vñƒd gl g Æ\ vgzðvâš y K ƒ y Ksq-:Xƒa Ü ~ëðšæå\ vnæ5šåt ÆnCÙ X* 6, V Æ\ v Xó,ó ƒ~òãk ÜzCÙ ÆÙpgz!x» {zugi Ê Dâ Û x?z>}mšúñ[] Xóvó Dà m;m] m q99ävë Ùæ] q l^¾çë Ú :s Åk 3 ^ {zë$+gz} g(ò¾ Üz ñƒ+ /{C MVŒnkйÔñ M~}i k vß\ M: 6f MVŒXåŠHHß{], Š»Ï0+ i6,\ M~ olðzzå+âãxâæäâi C Ÿ»»qk'!* ƒ txiâä\ vìðpòàâgzðƒýqìð; Å *ŠkXOgñ wjekã\ }.y MCÙgzœCÙÔNJ(,g Æò¾L\ M V xóæ\ v X}Š ÑzsÐ MÆkh+' É}Š ::[Њc* Å}.0+ a[ gzxvƒázä 6,{Îgz6, ½ÅÅzmv-wÎgÆvgzXVƒázä 6, ä3š~gšîâ Û ï»ñƒdf, g76,]uâåùp M~³ÅtŠ ÄÝÆ\åM Dâ Û \ðm~}g!* kx npgµâhðëx?z>}mšúñ[] ~ Ã\ M L ª)XƒD gñ ) )~ ÏL!ÍßxÓ}z} M XVƒáz : Åò¾ãs# ÐîYGgÑ ) )~ Üzk?6,y MX(ƒBï á~ ) ) ÙŠÃ\ }.?c* Í z ŠÐg gzsp,ãvziúpãkîxðzgâxš6,vƒg >2i{zëÑÆ>2i q-cùxz }g7b ÆtœnÆ}.ÃVzizgLgzXƒ ƒgüã~$+gzz Š g ÃnX} e{z7úâðãgz[ƒn Ûe6, Tgz}Š ò¾a Ånq-CÙXà{Ðò¾Šp YV7J-}. ðã ÅgŠc* GXz uf, D15 ävë 19 q àñ]ˆ oþ^uæ! çþ oÿ j Ò Xóóǃ7ùŸÌ {zïƒ7ùÿa t~ T ~ ) )ågzä zãg Æò¾}gø VƒLeIÌt~Kk (q-ˆläx?z>}m q-xåxâìgzq-b Šúñ[]»ä BVÅ~gŠÎâ Û gz ) ÆÄÜxÂkgzXÐ)gfÆÄÜx c* â Û xo Å+M K Šgz næäàx»wîggz }.}uzšxâ» ) gz ~gšîâ Û» z tgzxåƒy` t w 100 ã½ð` MgzXY`» zxânæ#ö }. ÆVßzäƒï á~xâkgzxå._æ Æ\ v tåc* â Û ~gyäùp Mx xš6,ò¾ã ) )ÉÔVßzäƒï á~xâkgzx ÅN ŠgÑ"äÙP Mn : ñƒd à Dâ Û ~ ß! gùp MñƒD ÃÅägâ * Î~wŠÃT #gš(q- ò¾ Ê c* â Û Æ #=ä\ }. arlsfield Properties We will manage your property at 0% commission Guaranteed rate schemes for 3 & 5 years Free management Service Guaranteed vacant possession 175 Merton Road London SW18 5F Tel: or Fax: "7,,iúÇ { z»\ vtèynyre:~8-gæ}ñçk a ÏNY0ƒõÅy,iúX ÇzgÌÐY éhb IÃy,iú ázsg ÆkÔáz 7qà ðãtxq~gz ð tnkxïnyƒ~9næ«åygz ]Š Be]Š ÅVziúÌŠpÂ* XÔ* g / ÌÃVYKX r# ß] ~âläx?z>}m Xñâ Û«=ÂÅkà \ vx}7, Šúñ[] Ã~uzŠQ X g_7, ¹glÔ {z ðâ Û Ã ðñq-# ñƒd Ç»vÐy {Ò MgzñƒnpgÃ6,VƒkHL yázëzæy K \ v6, iâã}èlb k{zâ@* Ô]nÅkÐ\ v c* â Û äåzmv-]àm@*m~g$uq- ÅWä3ƒÏ-âs CÙ# ~y!* Òk&Cƒ7ÌÃòŠ MkÙpâ Xóñó DÜ ŠÚ èeçjö] h^e l]çâ Ö] h^jò p ^íe X@* ƒlpú YïÃk7-e{zgzñYË.$z»kƒ Ð X@* ƒlpðglæ}èl\ vb ¾BŠÂ â ÛX c* â ÛyÒ b k Ãy*Æ + Æ gl ä * y MŒÛ QgzÑzÛ(, {zz glð[glx D11V çþ ] ^Ë$Æø áø ^Òø äü Þ$]ô! Ü» Óö e$ ø ]æ» ö Ëô Ç» jø» ] kª D12V çþ ] ] ø» Úôù Ü» Óö n» øâø ðø «Ûø Š$ Ö] Øô ô» mö XǃH{+û»ä gl}g v VßâgzÇÇs ~gvãwš!* áz ', {zïñyåðwšf ÐzzÅglgz/  ÂXÇñ`c* gš n}gvgz ÇñÇ]!* n}gvgz Ç} Šæ ~gvðšñzgz Ì6,gîãqzggz;gh mcð\ v V X;g Ýq+ Äy K BŠ X gƒýqì}+ã~z*šv;z;gëãv Æ\ v Åã0* ~"ßk6,gîm{~º k ~ ( ŠHc* C=~okVŒ[ CÙ~*Š` MXqNÌw» ã0* nævzq gz[~(, ä Ô Ð\ vgzvâš K :X Mh0=gf»ä gzš])ð*š gzšìãvïå+m KB B ÒÃÅä Š (,Ð Ã Æ c* â Û«Ã\ Mä\ v Ðã0* ãqzgk (,Ѓ gzxã0 )!*»ä X, [ : Dâ Û ~}g!* Æglx?z>}m Šúñ[] CÙª~gz$ðÃÅe$Æ * pgšð}. tõ /š! -gzçægl ÌÃVz) ÂtXáág0+ÆôÆ]¾gze$ Kgz}Šg» Ü KÃ] }.gzƒ: Å p B Æ] K}. ptækîx ëãýje ŠH1Ð ø Ëø³ Æø p Õ á7-jeã~gz$ C ÅkÑz`â ªóXó á7-jeã~gz$ C Ã{kH}. Š% Ìtgz GWzÌgz õ /š! ÆÂknÆVÍßx Ækˆ p Õ á7-je\ vãk1 {khðãäòš Mq-ªXóáó 7-Jeƒ[ƒgŠ ~gz$ gl ÃpB Æ Ü Åð}.K }. õ /š! ÇgzÝ }ŠÝzgÐÝzgKgz} «DÐDLgz Ü Ð Ü Kgz}zXÐ ò xóækgzû{»y K m{ãkc* ¼ ªXÌx»y K 6{zÉXƒ7µÐkÆ aãy K}.èY {z (zñzä a» ãzûgzãzg0+ Ãt Ð}g LªÌx x*» }.²:XÑzpgpôÐ}g L K{z (ƒað ï G 3 Å G {Å}.{z 6 xiñnæy KnkXÑzpg Xó}ó D ävË Ùæ] q ˆßr m Í]?çmçm zxðä )gfæè Å}.ÃÚÆöa åðä Ã\ M LÐ)gfÆx Ú }Š=Âà ë\ v Æ\ vgz ãkgzãqzgkxy*wz¹q-ì»gl:xogñx e ŠzÂs k{šc* i¹ãv- næäƒd$œû (7) DÚ

8 Ê ÅhÃ*Šgz, N ŠÌnL ðñšzâs Åä N Š~zgzä N Š Ù pgš¾ãx?z>}m Šúñ[] X, N ŠÌnÆ ŠzÂs Åy T J-VzuzŠÃx kðmqgza=âå+tãhôãhãbzggë Cƒ gûšš}.gz gzmüæ\ MkŠ] X@* ƒðpöyæâgö»kxa=âåäà r# ~ßñ] X}Š ', ~z*šgz ŠÃ\ M\ }. Dâ Û Š~hÆ\ Mgzñƒlp¹Ð zás ÅekÃ[ Æ ) )q-gz}š{+ããvœðvgze$@å\ Mgz M} zâìs Åäàx»e$ äx?z>}m Šúñ[] ~âkâ *Š` MX e* Y~# x / z6, èg 4! O Ã~ CÙ~T(Ìyyt:XðÑŠ gzñyc* C3g9ñYð3ŠÆ Å5g9Ãk Xó}ó C Ÿ»»]!* kª qå næ\ Mgz Åwi* 6,\ Mä\ v,1å ã0* ãqzggzagz/g!* ãqzg XNà{+ÃÌÃVzuzŠÐk ðâ Û ~gy }^,YL~k ñâ Û xnkã\ M ä\ v yšpæht LÔ, a[z ãqzgg0+ LXOgt L Ã]uÂÅŠð úñ[] XB Å}geð gz ~: MXOgpôÐ]c* ½ÅäâiÌÃVzŠÑzKgzÌÃ\ M ƒ[x» ÌVÅ\ MXB z»v70+ ikððy' xqgzx, c XÏVƒaV pu0* ÌŠpg0+Æ\ M# Ï gz ñâ Û«=ÂÌÅä N ŠÐpÒkà \ M~VâŠy \ v =ÂÅä g(ï!* Ì~kN MxµñÆ"7, âgz"7,,iú ) )!* } MX )!*»¹F, ãqzgnæ\ MÐpÒCÙ *tgzñâ Û«////// ///// ~}zg* t ) ) d$½ ',!* Å áúñ x- Dcæ ^Þ! p : Ón Ù ßq! ànšu ^íjê] p aç2vh çμ X@* WÃ{g»VK~ 9L oåðrär# ic* Šúo XG7] ½PÐ w¾ x(n Æ {Š. 6,µñk ] ÑqÆY 2005yc* Š :Ñ *är# Vî Š~ugIKgz šmgzñâ Û yò t c* CÆ { +»{ gzª 2zgŠÅ X Ð~v], à ] ä r# Šy1 gâ x( ävr XH7]o:g2+à Š7 S!* ÃÏ0+ iå\wävr Šñ úñ c* C ä\wx {Ç W!lÐ,xÅyp XHyÒÌ{ +»Vñ* g»æg ðr ä }zg* r# x(6,y W t ÄÜgzXðâ Û yòlzzåšúñ Åq- ÅVî Š~ŸÆ! œå Xðz ã;ššc* Ð aæ v ~ q ~ k k v:x gj- 150 Qgñ Æ }zg*t ) ) XŠHc* ošñ úñ x-*ãy 2006 gz Û B ~ 20 Ækgz * ywœû]zˆi W»k r# w* gx(ˆætƒðàf, C Äq-Å áúñ ] ä } }. Å}.gf(, XÅ7ÐãAlp är# a~g@ax(ˆæk x(²xñ 7,pÖÆŠúñ ðr 6,gîÆKi Wä r# Ý Ëe C J7, Ät» áúñ ] vßxóð } Ç ñw Üz u } }.Øg? ðæ k Æ I ç, a] äsßñr# Ëe e$.n Æ ä 7]o:g2+à ~ 8-gÆ] å O7q-g zh[n»pö ]gzp 7 d`y ~i0+g7½ã ñšúñ ] q- Ð Vñw% 8-góg næä!* Šb k»vñ* g»æ\wgzð Ñâ@ $ÖLÆVzg*DÝb TH7 a +q-ò¾xêš [ Ãr!* xóc0* lgz6,ò¾ðtã0* zx e {+ÃHÐà kãy KX¹!* ¼ƒ Âg¹!* {z /gzˆ¼ƒ Â7{z / Xóó rg7tœxšp@* òúš»é}.ðy!* i Dà m;m] m q! 307 ävë 20 fûþ q àñ]ˆ oþ^uæ!kn çö] äö^ Ð*Šx q-cùà{yy»ä0* [ŒÛ ƒ~ p» Ê Dâ Û ÙP MQ Ðgzi}g7 vß{zx7zâã*šs Åkƒèg}.ÐT]!* {zgz g g\ xåm{ð}.gznîšcù L ñnæy Te* ƒ4š~{izgšk D ävë 20 fûþ q àñ]ˆ oþ^uæ!kn çö] äö^ óxó N0* ñƒ~gyã zxâæ ápúñ[] ~Y 2005cŠÐaÆ\ v Åq- ä èg 4$ M ~ UK* ÆY2004 gzc* Cä~ 6 ƒ}g7w 100 èg 4$ M 6ÂXÂeäƒy:ñgDÙ 50 ÁiÁÂÐVƒ}g7w 100~ Y2005 Њ ké_ƒ~g7š tðaæv Vƒ[ y ~yc* Š :Ñ * \ MVŒpX ~ÒÃÅä g7 gn* CÈ)Â[X `YÐM ¹ ÆkðƒA$%õg@* ÅVŒ t{zvƒîäc]!* èg 4$ M næpšåvíß äƒï á~ zxây*zyyzû\ M Ýqi³tÃr# ß]._ ¹&Æk Âc* â Û y» z# äx?mšúñ[] gz àñazáz pòkqxåy 1906agâ zå\ M b kgz ~Š zävr ˆ Æ» s6, tx ƒw 100ÌÃV Æ zxâ~w',kª~ok Ð [] B Æ\G, q-gär# ß] Xƒ6, z q-süx }izgšknæä ÝqŸgÅ\ vñƒë 6,iz MÅx?z>}m Šúñ \ v c* CäèG 4$ M 6èYÔ ÒÃ[x»tGgzX ÅÒÃÅäƒ4Š~ Vî ŠÅx?z>}m Šúñ[] G\ MgzX ~Š A Åäƒíx 7ä N ŠgÑ"gz ÅnÆVßzäƒï á~xâkäùp M _gzìæ sütâ} u0* ÐtÎÔ}Š¹F, ~yô}š¹f, ~ò¾\ v t~oæàñ Æy*zyyzÛˆÆw 100Vƒ&~ [ Åä\ M X7t ÌD= Ðä MVŒXVƒ[ Ìq- Åä z ~ Ðkgz{gzŠ w 100Ð` MVª» zxâæx?z>}m Šúñ[] ÌVŒ å 7 }g7ð` Mgz ÎVt ~ äâiæx?z >}mšúñ[] X [µ ÂXǃíÌx gv ðz Ì ä\ våtåv[x» (q- w 100 ÃV- ÆokzÂs Å zxây*zygzyî0* yzû VƒLet èg 4$ M I y TgVŒ m¾q-pc* å q- {z eã 6,gîm{ÌÐpÒk Š Å\ M ` MXÅg(qË~xÂÆ z6, gî~g ñƒë äq-ð~ õg@* kã½gzˆw 100 gz {Šc* i¹ìaæ\ vgz~vzgdùôvz % i vßázä¾ ÃVÍß\ MÐpÒknk `ƒ}g7ìw 100à Ѓ gzx eã ÒÃÅäƒï á ~xâkãy vßáz g~]ñq kygh+ç ) 100 B{^,Y»]!* kìr# gzb{^,ycygh+ Ç c* Vƒygh+ÇÆV ~f ~œ/ %c* Vƒygh+Ç~œ/ %{zeôvƒï á~xâ ÐaÆv ÍXVƒygh+ÇÆV ~fò c* Vƒygh+ÇÆVo)ò 6 7,]ÑqÆr# ß] ph»š Åy:ñVŒ ŠHc* C= ÑzägâxŠ6,ò¾gzƒàñ~ CÙ»VŒ ðƒaép~wš} ¹ä èg 4$ M g0+ly Kƃï á~kxxâñzä u0* ÃVߊ xâ ',!* (txƒ X@* kcv p V rô ~ 6q-ÆV;z~ (Soloman Islands) icðmðß [ г(, vy Kgz g (, ~ÃzzmÜázä M6b TÂÅ zìä XNYhg:úÃV- ä6, t} eムÌÃVÍß\ M NŠÃVÍßy ~Vziú~âÆyÃr# ß] äx?z>}m Šúñ[] Q DÚ (8)

9 Â] ½ { ÅXŠHc* z sg Ð 6,gñ ˆ Æ kx DY ñz ~ògø>xx7ygwä> + q ~ŠãCX»½ÅV ~ygck, ib) Xg:xzøн^~ ðã å rgì n Û»Vîâ~ t gzh~šãc»^½ Šúñ[Ô wåîgô }., šmf,åv L {z a g0+æy {Šâ» ) gz ÅY#gz þ X,ŠzÂ6, VâzŠ½YzggzIèÅaX, нaйÐzzÅ"$¾VŒèY X DY{gxzø ~ŠãC»u&p~ Ñ{ çj Û VŒ ~g!* zg»ë:ë{zåàc* ƒ]gúåvîçx gš ÅÅWä3KñKgXCƒ_C~ò / u J-VzÇ~g u» }(,}(, áð&yâ sz^kçox CWà &pf, {Šc* ƒ% ÂaÆy Üï ÜzÐ ~ Ï0+ i ~ ˆðz wzkzâs kçox BbggŠ µq-\ ÐW zzåäƒ&py gz,šzâìs ÅVñ»Iègz½Iè X, ƒ ï á ~ÔVÎ g0+æ V- Vc* Š á Ã~ CÙ t{z Æk ~Ñ{ çævœýg ŠX ebš`zgãä Vc* Š á6,y Å WëgzIb!* VH±ÔƱ ÔVâ CY~Š7ÌâÃ<Øè D ]!* x Vc* Š á~:wå<øè )ÔVÇ ~gz aæ ŠãCÅ}Ñç~ o X Ð~Š á~v- )X gpô,šñz ~ e$ b kxïny CƒùŸh{ÒW XÐÃ7Ýqò}µÆVÅ VîÇVàz XˆÅq- Å Wv\ Š Ã&p Wg Åî 0B Ä XVƒyzçz@~Vñ» ~ Ã&p ~uzš {z Y 7,* yœûôiú X, ¼ 6, ]ªÜg zxs ~ŠãC{zXN2 X, abzgå ã!* ŒÛ ~}Ñç~ { NC»ÌÅä ay ~{g Åv7 ä v Yâî0B Ä / gœˆækxƒ`í%ä» XÅ7 zåygcùå}p:ñ Æ î 0B Ä tenkodogo î0b Ä ÅÍze Çz ço gz6, X;g6, }Š ouhaigouyagz6, }uz Š»òg؈Æc6,]5ç g b Ï Xƒ k, 5+x! k k»yš Xƒ Ðziú ) )!* i W»yŠßiz', º) ÛÐ{)Šº* ÆVâ ÔkgŠgzò iú XðƒqÑz ðzgg»åk ÆyŠ ˆÆ ˆÆkQXÅä}gzF, xšâu0* ywœû ]zˆ kqxšhh7u0* ywœû ÀF, ~y!* iú Û Å/ î 0B Ä gœˆækqxšhc* CÙ ÇˆÆ Vâ!* ið ~(, &ÅJ',»kg zðƒk, ½k ]Ü *ø ˆXƒ ÀF, ~} åó Ò g zôñ Ô}gñ ]Ü * Xñƒ]Y dævyâ î0b Ä gz Š~V Ð/ñ X åšpgh+ Ç g x»æ>tðpòæä atødgz CYÅÐi0+kšMF, ÅV Ðq Ñz X gz/šlâfmå î 0B Ä # ƒ~(, XVƒ"$U* Ág»+4Å>6, Y ÅšMF, qñz Ð ÐLgÆyc* Š ço ƹF, ÅK t ) )^xtàzäƒ Xwdgz± J-Vzg)Æ}iB Xv: ]Š ñ Û {Š yòæšúñ ] Å]¾ t Ñ]Ü * gzãî 0B Ä ÅÎÃJ', VŒÃ7Æ dxˆðz ~g»~ç.> + G gxóaæq½ã Æe$ gzxsgz>ôk, g»aæv «ÆyŒÛ gz{ø* u0* yœû ]ÑÎw¾ vyâî0b Ä gœdåîãj',x ñz g» yâ{èæfn % gz4ô e$.}gzf, È xšâ k àz äƒ 4Š ~ xs Ð á X î0b Ä {zx6, Ð Åe$ xswš»yâ{ ~ Y2004X Se* ¼¹aÆvYâ 6, µñæîãj', {gzšægâg ÅyY0* W] 2,ŠÃn >Å î 0B Ä ä g0+æ/ gœððég0æx»gzœ» ~u k :Ñ *w /Qgzl ¹ gz äƒ] 5Ðgâg 6,µñÆqË QgzÔÐzzÅ~ŠÛpÐx»Æy Åg {Šc* ið ˆÆÚŠÐd$ŒÛ Ã{Ñç~ [x»ãq½gz wdãî 0B Ä X CWÃl 6, Æäƒxi5~g»uXwzgë ï~ä Ãî 0B Ä gz SgC }gzšæç.> + G g xó{zš z!* X SgC ± ~ gz Û B3Š zæv Yâ î0b Ä Ð oxó ƒqñz )ÍzŠÇzut Ãx áåugm î G œ. 9 kg»"$¾~o ÎÃJ', X zz ÅY:* 3ƒ o YYHÐ]!* Ð}hðÔ^8-ñÏ~hðvßйРŠ z!* ÆkX D g / 3 beans X ðwæ ^Ðgz gz ¹&pϹ påšhh Š Ð s Åut Û Št ÛV;z gz a³ 800Ô700 º ~ q ùìqx»»"_.gzèì* Ô[ ÔwÑÆoX nµæ 700ã½ bdzx &ptàzäwð[fôtæ px ïqåyõx Bbg mð ~ukaæñq-sü6,x* Æe$ k»ògø>y(iúˆyšïx ~ X ògø«tåvây î0b Ä ÅÎÃJ', Xå ÒC & ògø øl ~]gœå/ î 0B Ä gœk»ògø»ògøä/ gœˆæu0* yœû ]zˆxƒ >WgògØ>[ŠWÑ»ògØgz sg zn¾ ÆxªÆvYâ î0b Ä ˆÆkXñCà gñ~šãcxóyã î 0B Ä ñƒnpgt Ãœ ä Šñ úñ ] Ð {gtæ \W TèÆ?q-~yc* Š ÃY 1922cŠ B15 œ zn¾ Æ^ÅvYâ î0b Ä ~y*æ XGyÒ ùm»œ z n¾ ÆxªÆvYâ î 0BÄ Xb k¼ Ü ÂñYHg / c* â Û äšñ úñ ] {ço'izg Ï, 7kCÃ% k'gúï¹.þ Æä Æyx»ÌgzðÃÎÆVñ»Æ Ãke$ zn¾ Åöa~gøX7c* šmf, ÅVÂgúb ÅVzŠ%aÆä g7 Æxs VŠH0+ i ~gøx ~gz â Ì Æk Ì~Ï0+ Âeãƒ._ {ÒW c* â Ûä \WXF_gzÆ V 6,ÒÃÅVÂgúF,{Šc* ig» ¹F,Å ) ) ãqzgzdåk nkvâèa]gúx YÅšMF, ~8-gòs9ÅV =gfæ¹f, a ]!* _.Æã!*=ŒÛgfÆè z J# â~v X$Ë X e* ƒ Ÿ~DÆV gâúx MhYG ¾ X7m, zˆpaækä\ çw O Ïñm yz6,^åv Yâî0B Ä Æx X Œ6, ]ï{gvô{,é 5" GS ½ ~ÏŠ uåv Yâî0B Ä ^Å&p~ VzŠ%~]â}.ò gz ŠxÓ&pÅ ) ) йä&pgz gz:tk: áæ µñt»,åy ØŠx u Vc* úñ;g» akð}pæ]g ~ wq¾7 V ]¾KÔC; ugik{z Æ yß &p~ ay xó»].)vâzšyh6ã Ì{)zF, ÊÆtœ/ %v Yâî0B Ä Xƒ Ð{PÆ XñƒyÐ{PÆ î 0B Ä :Ñ * Dâ ÛŠñ ñú ] (q- q½:ñ {izg&w CÙvYâ î0b Ä [{z Æ ~(,ÅvYâ î0b Ä [ätxc ÂÌ kxà g(]gßå1q-ævñ / u :Ñ ~TCƒògØ>6,µñÆq½ ùg fæ*zgb!* Æî 0B Ä Å½*Š {z Æ P Å 0B Ä î X@* YHnpzg 6, ])ÅÖWò gz gzk&b Ïg zxcƒ7^g7gå ) NŠ gzæ (,x / kˆ ~ ygz ~gë 1 Ò (Burkina Faso) ç ^Ê^ßnÒ e ä # Ö] ð^ú] äßrö Š[x»gz ',!*»q½:ñ }uzš z6,» V Æk, g»d ÅV gâú]¾x@* ƒ Y@* ƒ4švc* úq-ãq½k~ä a X gyf(, VÍŠÅky$+ Kgãôk, iåvyâ î0b Ä ÐY ~gš )f ;g yšgz V 1928 Dç ^Ê^ßnÒ e! ^ ^μ ànû ^m äg ~ˆx*»T ðƒ >ÌÅ {ggð] ~>kx3gótó Ñ]Ü * LÔ Cƒ ï ámg V( Å/Åw VH çμ c* gïkgq-åi Û!fÎÃJ', 7 ²{Šc* i ñƒ à ) ) V Š z!* Æäƒ/ÁÎà J',t ) )Xƒ X ) )wdq- )X~ÎÃJ',t ) ) Ü zk ÎÃJ', X g x»~ 8-g ± YgCÙgz ~ ç.> + G g 12Ð pòòo ÆÏŠ g»ygcùx;g x» Æ+~œ/ ƒ~òãåäyá'ð}uzšðpò tô Ñ x}.6,r~œ/ %gz~ YgCÙçOX Ò {z Æ ] ½ Æ vâ î0b Ä gz v g» ÔŠúñ[x-ÔH gôhæ# ] X TgDƒÂ{)zÄÜx- ÔŠúñ Ä- Úe$.Ì^ÅvYâ î0b Ä Ð i W ÔÃ7ÆtØgz pšå î 0B Ä X wdgz HÂq½ª»vYâ î0b Ä 6, äelgw lzy zl Æ î 0B Ä gz!x»åq½kç OXŠH :Ñ»vYâ î0b Ä 6,gî±{!* ñƒùšã ~ ÍzŠ Çz u~œ/ %Ã~gz Û 5 gz 4 q½ XŠHc* x / z6,»ä  q-»&pðå~¹f, zyåvñ Y¹X;ggŠ ~ŠãC g ]g ú {Í õg@* X@* ƒb;»]gúx "$U* yzçz@gz=g+4åš%eô~çôvâ ] 7 ~ ]!* kp /X ðƒ V z zð}. å) 9 Šú+ a i% Šñ úñ &&à ){znæ¹f, yò._æ Š Å Š gëãwjâ ñƒa á ]{Ã\ W åyˆm{»vtp Bbg Æ"_.~ q- G«gÇŠæz=g, ] 0gÅ\ çw OX yšçæ\ BW -o. î0 3Ò7 Å î G %{ ] e~g\åwñzñ G G G ] "$U* yî(q-aæ\wì/ ö A Ä å~õg@* Å]g ~ x*»x Nƒ Šc* Ð 7wŠgzÇñY ~szw~ Å&p~ è YXÐ,ŠN ŠñƒD y s!* \G, àšå ytaæš zb# L ÎÅDXµ uøåv Yâ î0b Ä ^@ bzggtàzä0* ~XgzÐ\!* g;y y Â{xàzpgG{C"Ð "# + Š LÃ\WX g~ããñ*škk, Š~hð¹ w Æ2ÌP Æ ÜÃgÅCÙØy x Å+Š#Ö}.gz]ŠX~ Kpñƒ ÆŠúò ñ ] ä\w )!* ÆÎ{C" \Wxª»vYâ î0b Ä X1 ax m{q-~wš Ý Y{h+ ` î»tå)* g» ããñ»ï0+ iããå XŠHƒœaÆlå6, (9) DÚ

10 ógãc* z Ði g7½ãq½kæ vyâî0b Ä ~ó* LyŠVâzŠÆq½äJ', yjù Æt ))~THí6, gî-gzd» йÆq½g zsg» î0b Ä {z Æsg -Úz» î0b Ä / gœ{z Æk ñ3š clips XŠHHíÌ u zšt»îãj', vyâî 0B Ä ÐaÆ\ v Í Šƒ ëô;g[x»ðpòcùq½: Ñ ]q:ãxsçªe$ ~½*Š\ v VƒwJg nlãh~gøgzñy@* â Û «X}W ////// ðzg»åyš}uzšwkšã½ˆæ * ]zˆi W»x / z6, XððqÑz ~ÍzŠÇz~uK ÐãÒlpäx t i á xš â ð Ðu0* ywœû ~]Y ãkgz dˆækxå7,jåyq ~]Ü * gz î0b Ä àzä Ýqci7 Å]âÅX K ]âå næð Û ä g gzôyc* R, óôyg œå XÅä]bÅ ò!æv Y âî0b Ä gœq½tb k L ä/ gœxƒ regions k, 5+x!B Æ[æ q½~[æ hez~v àzä6,w SÅ䃱h+ ' Ã]Ü * zî0b Ä HŠ t ]» î 0B Ä àz ÃVzyLÐe$ííˆÆq½ƒ gzxå z iúgz ŠX¹ƒqvà B Æ ŠÅq Xðƒk, 5+ x! d$½åq½ẑ Æ) ~ M% (North Dekota) N* ÃeBg * xsv~x * D^:çÒJ >i ^Þ (ç+ ^Ê! Ûu] q^ n V H çμ { ß\ vy K ÃL q-»ßt XH X;gYHxO~g»äà~~k, $Ñ~ Wz6,ÅF, q-gzëeãî0* q-ãx á e$ ~TÔå (B ÆVâ0+{Æ ïz J- ]g~}g!* Æxsgz X gcƒ ä\w~;g-n* ÃeBg* Ãs6, B14 6,Ã`òs ~}g!* ÆógD+~ ð ÐM~TÔðâ Û k, ½J-4:eã½ XÅ Ñä ~ )gz ){Šc* i 6,VzWz6,Æ;g-Š F,{Šc* iå [ zwîj-]q-ˆæk, ½X Œ gzòs~}g!* Æ] X;g~gYŸ» 5',är# q-6,äiñæ]c* Ã\ ñkxhgöx u»~f, ',ÅØÃòs -o. Revelation îª3ò7] G Å [ÂÅv g, G 6, à Rationality, Knowledge and Truth & ŠHH½~]gßÅ (CD) ~eïr, Û Vc* etx ánæ{š. {gšh kx Åg»äyg].r# = x( t ) )gœûó ËexÈ»}gzŠ (St. Paul, Minnesota) N* ði45! G w0*  Xñâ Û«íñb 7\ vxhä Æ M% (North Dakota) N* ÃeBg * ~ Š!* WÅÄÑ 6B ÆuuÅ ~wñv z 6 iñgzdéî&ñh 6¾CÑŒ6,»z~ c* gkíx c* g~haéîzš * Ññg!* «w kpô gš!* W~» ø ½5 GÅ f$ /Æ ) )O% r# w + Æ(Great Lakes Region) Yg (Chicago) ÍDx ~œ/ %ƺ kgz ~ (Fargo) ÍgÃàÆN* ÃeBg* Ô } ~ ]c* ÃÆe$ ~Hq-gz ññp= Ѓ»N* ÃeBg* ÍgÃXG7t ÆDI X nµæäñq-~š!* WÅkXà (, ~ 7* ñ± ³eg»\WÃY , B lg / ÐDÚ ygh+y s 3 (Cardinal Muench Monastery) Æ' zg k næ½~ k X ÚŠ Æä3Ô }#Æö;gÅ C B FÔ œnæligzôw;(,¹n y {z ÆVz#áz ä ~g7'gz Æ b ÅTÞƒÆzgŠ næv-gš0* q- {z Æal Lgq- gz ä{y Š z!* ÆVpœâpXÌal (,¹ w* ÑñX{gG w)gz CJWw Ô Ì~k, $Ñ Å y ä r# { z»pgæ wjáâ6, xsä+k, $Ñ Yc* Š AFC q-ãgh+y CÙÆDÚ "$ÂzâÐíŠ D rnßnú gzogpô tx {',X ~gh+y»\ tw ð] rö] à u] ä Ö] ÜÒ] q X,Šgz!j» k X@* ƒ`gšb ÜzÆ ggz ä>` Jñzi*»gz" }.Íg ŠzÅ ouaga ci7 XBÃî G * Ð ]1g e~ Didgouci7~ŠXXÝ q iz ]W gzpxå~vâ!* ið Ì î 0B Ä Ä Å Bobo ci7«xjgnš B Æágz banfora ci7 ~Šgz ~uzšgz äè i XÅÝqä: Íg ŠzgzzgÎðÅ region XåSxsÌqçñ» ~k, ½Æ î 0B Ä ci7 «~ ~k, ½X ~g»k, g» ouagaci7~šô~uzšgz: ÍzŠg Å kaya XXÝqä"}.Íg Šz gz =ÔÅ ðzgg»åyš B ÆV dæ î 0B Ä XâÃx!Ẑ yšu zš ÆY(z [fiú iúxƒ Ð ))!* ziúìi W»yŠ}uzŠ ÆãK ˆgU Æu0* ywœû kgšgzò ~ÎÃJ', Â,zX Šz qñz ]Y w 5 ~g ÔcŠ pc7, ò / w g» ÜzÆx ágz ð] z É ƒ@*ìñ ;gƒ~~gz Ûq½ g øèaxcƒkcuq `gî 5¹~hðÃðå;gw$+¼Ìñå eîäëî ãyw$+~š Dƒqƒ XNYnz ]Y«ÆVŠ}Q}Q ÔgeÆVŠaÆzCÙŠ ]Ü * gzv Yâî0B Ä Ðƒ çox Çg«ge ¹]Ü * Xñƒ«ÆVŠÆ]Ü ] Ü * Åw 15@*12X gáî ~8lzy O zl Ô>` JÍc* Å leo 6, ~hzš Å a 60Å * Å Bobo gz à ÍzŠz Å kaya 6, }uz Š X g6, }Šà ÍzŠz ÍzŠz î* G -Í Å kaya ~ ög Yg ãâíwgz}uzš}&+ Iî G * Ð ]Å koudougou X g6, }Š tenkodogo ouaga *% }gzf, ~ hzš u dori* WèN ââgz }uz Škoudgou >g i}&+ Igz 6, X g6, }Š Leo > ` JÍc* gz dori * W>ââ~hzŠ~g 1 XSg6, }ŠÍzŠz 5MiÅ kaya gz} uz Š XñƒqÑz eventsæî 0B Ä ˆÆk ÒÃÍzŠz ~w 26@*16 î0b Ä hzšå a 80 gz6, }uzš Leo 5M iíg Šz6, ouaga XSg6, }Š dori MÍzŠz tenko îg G0_W î G * G -!*Ê ~w 40@*26 î0b Ä hzš a 80 ùãgz }uzš kaya îg! ÍzŠ z 6, dogo ThzŠ V X g6, }Š tenkodogo Ñ Äg~ÃjkåŠH3gV ~T jq-~ ~hzškx å* XÐä /ÃV gzåkh > f}g1»gz6, Niangolokoî G * Ã}gz F, 6, }Š ouaga *%Íg Šzgz} uz Škoudogou koudgou CÃùi ~ chairs piñ X g : }+6, }uzš nianloko Ùz zgzâ!* gz6, b kçox g6, }Š Banfora Xñƒ»]Y ÆãK u0* ywœû Ѓ Xñƒ Æ{ø* u0* ywœû XñƒqÑz qñz «Æ ]Y Æ{ø* «È X ˆÅgH'gÎõ0* ~y Wn «äízšz /Å kaya region Xåg» Ü*?îÅ ouagaci7~šgz~uzšgzci 7 XÅÝqänc* ǵ * gz > gî aæ]ü * aæ yœû ï á~ X gh'gîõ0* ~y WgzBà ~ I q- É6, VˆKgKgg!* Š¼x*»V gâî Ði Æ~i0+ ŒÛ {Ü* CÙX ŠÄg~ {z@* Wx* zækgzc Ýqc6,Ð~ I / Å kaya Ì~ kçoxîš >g Î ä*%}gzf, Å ouaga gzci7«äízšz ci7 ~Šä% î~ Å O leo regiongz~uz Š XÅÝq ä]ü * F, {Šc* iå6, qçñ¾gzt Ä q-x³7,>ðßf, ~Vâ!* ið KK pšå+ q~«kxå NŠY Å ouaga ci7«~ä0 îï & X g7½ Ì ci7~šgz ~uzšxåýqä~ûx È ä Šú{], gzzgc* îg04$wå Bobo Dioulasso ]Ü *xóxåóxó s ½ ÐtØtzf¹gz C }ÈÆr&p XXÝq çñ» ~k, ½ ðƒå~g»h¹ä X gáîo~8 6,k, g»+4 tøg7 ½»+ qyg zšæðzg» ~g7x g ci7~uzšgz«~ ~k, ½X;ggŒÛ ', uz XXÝqänc* g * gz%~ûx Å ouaga kxåýqäšú{], Å Boboci7~Šgz ÆkXñƒ»«dÆ]Ü * B Æ Xƒ xíz)z iúñ', 9z ˆ }uzš B Æu0* ywœû ]zˆwge ã½ Æv Yâî0B Ä [XðƒqÑz ðzg»åk Æ P u0* ywœû Ѓ XñƒqÑz ]Y d &p Xåg» 5Š ÅÈŠH {ø* ~{ø* u0* yœû XÅ]zˆB ÆßF, iä gz šc* }gzf, Å ouaga ci7~uzšgz «Didgou region ~ŠXö À Óu qä@* ~Ûx XÅÝqä²}W Å ~ ø 45Ò5 G G_ Æ î0b Ä aæ ywœû Ìî 0B Ä ywœû X ã Šc* 'gîkš ~y W ~uzšgz«xšhh[n»v gâî~i0+ ŒÛ =g&+ B Æ3ggzaÆ\ }. œ/ %»]g-idæäîø{ { 1gi æ ezg y% pñ» ðvxx>6, z6, Mobile: ezg}wg { DÚ (10)

11 V á{^,y»v»kg c* â Û XYƒ{+ÃðÃVŒH eã ~g7ê c* â Û Ì\WX ]Ñq Ì XN x / z6, Xß» ) )Q:c* â Û ägâg g Xc* Š sg gø Špä5#Â6,V» X e* ƒíñ& z',(q-» ) ):c* â Û ä 6,q¾¾ëXHy gø ƒ ft~t ) áåßx H+ }gøgz DÑy ]Ñq{Š ñ c* Cäkz&+r# ~{g!* Æ D ù áã & ßÐVñ* L[x~ ù á~{g!* ÆŠ }X@* ƒ #z Û ¹Â ¹Âñƒù á]!* Æ]Ÿ 6, ) )Xƒ Xƒ #z Û àz%e~v~fqt c* â Û äg gzægcf c* â Û äg XHßV Õä O $ N ßx / QÂÏVƒgzŠVxßgzг(, ] XÐBhñ eb Tà V;z ~ ~ TT:c* â Û äg ñƒw, MÐßvßÐyÃy Ã, Ø~ t ä Æg:c* â Ûäg X, gðyq X* Y7Ö geä\wx ~gz, x»ì~õî5b kc* â Û ägâg 6,wåß~g7êgz, x» Ì~g7êgz XNÅg 7~ ggz?øúvß c* â Û ñƒ y X, wbægðy Dƒ,vß¼ c* â Û ägâg yx DY7, ~VÂ!* ß{zp@* ƒ  gð x / z6,m F, næygz e* ƒmxð ÅèG 4 $ J IâšMF, q-b ÏXÂe gdƒ áb ¾~xÂÆ ) )äëãy X ä x / z6, m F, næy gz* W 6, qçñæšmf, Ãä c* â Û ägâg ¾Ô ª qhåxs ebš[q-~ ] QX wèã½òsgz vßb òs ä \WX ññ p= áúñ [ gzg vg),}gø6,tgzxyò]x ÆVÍg), y }hgä%u0* LäVr y â c* â Ûägâg X e»6,vâ%y { i0+ NŠ Ãy Dƒ gq ~ Vzgi!* ~gš YµØgz@* Yƒ gz, šmf, ÅyÂ7c* gö»]c* zg ) ÐwjâXOgÃæÃgñy~]hm F, L X]gz ÅšMF, Y^Ø y ñƒxç!* vß :c* â Û ägâg zš ÆVÍßyXNYGÆgCfÐ Ái Ávßt ñyƒi0+ W, 6,y=gfÆy XNYƒÝÐxÂgzà gð ) ) x / z6, m F, næèg 4 $ J I â c* â Û ägâg X~gz * ï á ~xâãyg z* z ÛLgLg :c* â Ûägâg äw6 ÐzzÅs%~y Dƒb) 8-egkggzBŠÃw yx Cƒw Å kgz, Âw K 4ä #õ0* k tåâ._ækqx, 4 è G G zxncãg Å\ v{h+gâg )B Æä X g~gyj- c* eëôkz&+ôõî5ôg7ê6, 4æñõ0* ÅèG4) Ð! g ) ½ gzäæt70* gâg XðƒqzÑ)B Æ\ v {h+gâ Xðz Šä Ð èg4) Ð! gz äækz&+ ägâg ]Ñq )Ækz&+ c* â ÛñƒDƒ # Ãä~ Vñ / z6, X t Æ \W g{',\wx eã Šægz ðégåvo) Åvà èg45 G ŠgzV pxvƒ: Involve s Å`g + c* â Û ägâg X, ðég ògø>x* Yïx / z6, (,Ð ] Y~,QXCY0 Outline ~ ŸÅVÍßX x»»ät Cƒã ð N mgz, Æg CfÐ Vz) N Åy äx g Dàx B ÆÕgz c* â Ûäm, + {Ò\ v q- Å v g X, ðég {h+gâg -o. Å îª3ò7 G, G ] \ v{h+ gâg XNYWvàyÈŠ Active ~gz * ƒwdgzúéƒ:š sü:c* â Ûä yh7x»ðãgzh7 g ävàèg45 G ŠXX X ebš^»ð zx*» et= c* â Û ä\ v{h+gâg g X g x»gz Active,Ä * ƒøtâ;gò7³ô;gï7v / c* â Ûä X ÆgÐVNÆy X 7]!* àz 4 c* â Ûägâ g e ägâg X]gz Å4z].gz ÒÃÚ s Åe$ŠâvßX CƒKm i c* â Û ÐOg*zg Ìw kšðyx Dƒv ñ',csü b ÏXǃ7{+Ãðà gd cì½w ÐyX D c ÐVÍß, 7 gn*» V7Ô c* â Û ägâg Xǃ7{+Ãðà Og " m,z e* ƒdtãvà èg45 G Š:c* â Û ägâg X e g <ØèÃk g»yðt zš»y Ì# ydgt»kc* X7c* ÌpŠÐ XÇ} wj{zïñ W ~{âb⃠g{šc* i c* â Û ägâg Ð µø ~½w ƒ g Á Y µø XHyDg»kgz zšvk, it YµØÐVÂ!* gezš:c* â Û äg zz¾â;g #ðã /gzšgšj-u¾ ]&+c* ;gè µúæv-ßñx;g Ð X;g Šp VÃ\W NŠ]Ñq}g :c* â Û ägâg ägâg X eã ðégå[x~{g!* Æ x äw W, æxm, ³ˆÆk XH7ÀF, C Ä ÐCÙ ÃV±!* Ætægc* ŠßzäY Ð[fgc* Š Ixs» VRe Å Û)íß d$¾ë Xñ 7, ÐãÒlpgÃÉÆ ðâ Û e$@ãáä\ v{h+gâg kš] ÂVƒ>zŠq-gzƒx / z6, N* g# ~g!* X eムЃ ÄÅ áúñ[ Ô >Å\W~y áå "# ]ÀWgz\ XYYH[NÐy{!² ËatX ã 7 Šq- ïäv zš e$@ãáägâg 6, kânƒ:g»ðzz Å\ W X e* ƒwš»y c* â Û Äc* gšðáägâg ðâ Û e$@ägâg X Cƒg!* zšc* q-~ßw X, ^,khgw~8-g4ãvñ / z6, L ðâ Û äg7êsw yçg xm, ³ˆÆk q-gz ¹h+æWlp~g7êÃgâg gz Åk, ½ x» H H èg 4$ M c* C Ð w Å^ â z Å4 l, eq-ãœû k, ½Å^kèaXVƒ@* XÅk, ½ ¹ c* â Û ägâg 6, T >gîäõî5swgy îxm, ³Viˆ XH7ÀF, ~y!* i»kgzå]zˆåw²² äkz&+ s W yçgxm, ³ˆÆk c* â Û Ãak äg X Åk, ½~y!* i~m, ô äa k6,t, k, ½Ì~y!* i èg 4h4 I Gz & &+ \ v {h+gâg gzåk, ½Ì~y!* ièg 4h4 I Gz & &+ kz&+ ^W èg 4h4 I G Xc* C~{g!* Æ] 5KÐ z & &+ðã[:c* â Û äg äw â zq-6,tñz sg» ) ) gâg XñC]ÑqÆ ) )~y!* ièg 4h4 I Gz & &+ ÄXƒg0Ëe ƒ z? c* â Û Ð'kä & c* CäW k6,tx `ƒåw 6, TX ¹!* w zšh+' Ìgz `ƒåw XǃÐkz&+Ëe zªgøt c* â Û äg ÂNY0Ëe\W# c* â Û ägâg ]gz à ) )V XÐ g7kz&+\wq kx$ëƒ]gz ~i ÛXÏñ{V;zσ XN{ ev g c* Š[ äw 6, y!* i~m, ôäa èg 4h4 I Gz & &+q-ˆæk gz kz&+ Ôg7ê VÐägâ g XÅk, ½~ â z~ yðâ zyc* R, óæõî5 Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æw gzš ÅV gzv Äc* gšðâ z~r, óækz&+ ägâg Cƒw â z~ç.> + G gxóå kz&+ H c* â Û VzgeÅø 45Ò] G HX?@* Yc* J7,ø 45Ò] G KÃ??[ƒÀF, ~y!* ièg 4h4 I Gz & &+»Ã V ä\ v{h+gâg 6,y WÆx / z6, «Œ6,Yâ Åä3gz<eÃV gz c* â Û ÐáÆk Å`Wägâg Xñâ Û ägâg X Å7~g»Åk k ä\w 4 X Cƒíw ÅV â è G G z6, MTA:c* â Û 2 fûþ ävë ] çþ] ç u å æ VänÏe J- Üz k c* C äš GY r# ~R, óx X_ Ýq}i ç. 54 GH X 43.7 ) ) ~ŸÆ«ÅiWngzVzŠGY ) ägâg Xðâ Û e$@åhe}^,yh+ ' gziâð {g!* Æx»Æyägâg ÌЃ õ Û Ô^g7g~ x á)tb Ækz&+n >D 6,y WÆ)X g ~gyj-4kšñ] I \z / B Ægâg äymæn > XÅÝq]ŠXÅä Åg7êvYâ î0b Ä n >D )B Æv{h+gâg ˆ Æ ) Å kz&+ n >D gâg Åg7êvYâ î0b Ä n >DW] Î XðƒqzÑ)B Æm, +{Ò\ v{h+ ÆyÐygh+ÇxÓÅ î 0B Ä ägâg ~ {g!* Ægñ gz 1{^,Y»x»gz V 1{^,YÌ»Vñ / z6,æ{òwæyc* â Û Äc* gš Xðâ Û tb Æg7êvYâ î0b Ä n >D Æ)kX g~gyj-wâä7]g) iú~î Käm, W +{Ò\ v{h+gâg ˆ 5ŠÅVziúXNJ7, Æ Y(z[f X áp=6, {Çö;gKgâg ˆÆ : gâiz',y , B s 9 m, +{Ò\ v{h+gâg WbÎð Æ5ŠÅiúXðJ7,òiú Ñp=î Kä W g ðx á p=6,{t;g Kgâg ˆ Xðâ Û ±5ueägâ ' 5 ½z~ŠÐ TÞƒm, + {Ò\ v {h+gâg W kš V áp= îw Kœ/ W %Æ ) )Ð Õî5Ôkz&+XNƒqzÑ' 5._Æx / z6, äš Û 641 ç.ô) - Æ GG 127àzäWÐ]d~ugz gz HÝq] 5sÑÐ \ v {h+gâg XÅÝqÌ]ŠXÅä k, B ägâg X;g ~gyj-w ðjhx / z6,t»vâ 5 \ v{h+gâg 6, 440 #zšˆævâ 5,iúÅ)z Yáp=W î Käm, W +{Ò gâg ˆÆ5Š ÅVziúXNJ7,Æ X áp=6, {T;gK:z 4 âè G G zæõî5gzkz&+ôg7ê k œåv gzv m, +{Ò\ v{h+ gâg 6, 425 #g e 6, 435 #gev ññp=w î KÐTÞ W 4 ƒ ÅV gz V â è G G zæõî5gz kz&+ôg7ê XðƒqzÑk œ xm, ³ ƒð* ywœû ]zˆi W»x / z6, ~y!* i~m, ô»k~ˆgzåäypgh+i (11) DÚ

12 ŠHc* CÃgâg Xðâ Û Ô^g7gÅV~àz ÅÌ] 5Ðgâg gz ñwg7êùiâq- íÿèg 4 $ J Iâ Æ\W:c* â Û ägâg X XN{à ) )íÿcontactæy Ð èg 4 $ J IâXÆ\W: c* â Ûägâg y\ W ñƒ»nk{z ñƒ»æg Ðyä\WX 7 In ContactB Æ XOg go Ð èg 4 $ J IâxÓ:c* â Û X3g7 g y â ~ 6, f k Æ V-Š á g X Dƒ pæ~š á ÐVY±~ ), abzgt~vâ â~ \ W c* â Û ägâ : ùÿprogenykæ ~Š á ÐVÂgúy go Ðx}.»\W:c* â Û ägâg X, mo ÐKgzuX e* ƒcontactgz ÖWÅt Ñx}.>^~fÅ VÐ Xƒ ggz X g~gyj-w] ñh )tb Æn «ÃyM xóä gâg 6,x! Æ) Ægâg {e{eän ÖWVÐgz ñâ Û XÅÝq]ŠXÅä k, B m, + {Ò\ v {h+gâg WJWä7 XNJ7, Æ,iúÅY(z[f~ îw W Kä TÞƒ {T;g Kgâ g ˆ Æ 5Š Å Vziú X áp= Grand Mercure Roxy Ñ~ (d$½ ~TÞƒÏWâ]g._Æx / z6,`w q- ~i³æm, + {Ò\ v {h+gâ g g7ê ~ TXåŠHH xè» ( d$½ ~uôíÿôc* eëôcðåôt70* ÔÕî5Ôkz&+Ô èg4) Ð! )gz ÔäázäWÐð* z',gz ]d Æ ~ d$½k X gz Mr.Andy Gan Lai Chang ñƒ ï áygh+ç Ÿg0* M R.$îâ}ç Mr. Mrchew Siong Hee b Ï X ñƒ ï áìw[' ñ {Ò \ v {h+gâ g 6,gîàSÐ kz&+ áz äñ p=ð n¾å ] 5 Ð m, + zš áz ä yz gz 4q- Æ ) ) sßñxñƒï áì RaharojxzŠËeWz 6, X Wz6, ~;g-t ~kz&+ Ækgz * ywœû ]zˆi W»d$½k r# m, + x(ˆætxƒðàf, ~m, ô Vâ gzgâg äg7ê ) ).$i+j+6,d ÆŠÆd$½k~pÖ gz¹h+æwlpã Ôm, + {Ò\ v {h+ gâg ygzšæä 3 Xc* C~{g!* Andy Gan Lai Ÿg0*Mgz xzšwz6, 6, y WÆd$½kXgDâ Û WÐ Chang VâzŠ {gãè ä m, + {Ò \ v {h+ gâ g Šägâg 6, y WXNâ Û«jg ÍÃVâ x! L (d$½twkš Î]gXðz ^iz»ug0* ~g\v$* ÝqÌ Stq-Ãg7êo Xâà 6nñ^Ú Ê ä u Ú μ16 fûþ ävë oî^e c* â Û ägâg XVƒï á ~ ) )!* l ÔÐ/_.VŒ\W /XoN* gq-g7ê e$ Ão}g Â, +Š#Ö}.Ð!ßzgzÐ X MhÑ~ +:-! G X ÆŠ ÅwC ägâg ÐwC ê ÅwCH c* â Û Äc* gšìtgzc* â Û Äc* gš~{g!* ägâg X? fe û%zšc* q-~ ) Xðâ Û e$@næä ){!* ÅwC! gæx}.ägâg Ð ) á z Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æ ðâ Ûe$@ägâg û#Ö}.z gzâ7wq»vðh1x, H^iz»Vßhx}. Xk(, mgz [ gb kxc* Š}Š{)zjÃy c* â Û Äc* gšägâg Ð g zz g gzð, s c* k,»kˆæäy:z XÐ){)zyâ VŠÅx}.ägâg ÐãK z Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æ Õî5 t Ñx}.n >D )B Æ DˆÆg7êt Ñ x}.n >D \ v{h+gâg Ðygh+ÇÆÕî5n > XðƒqzÑ)Å Õî5t Ñx}.>r# gœägâg b Ïgzc* â Û Äc* gš~{g!* ÆŠ Åx}.Ð + Xðâ Û Ô^g7gÌ~{g!* Æå54C G G ÅwC + ÖWÅx}.ägâg Ð å54c G G zgzà K ~Še$@gz c* â Û Äc* gš~{g!* ÆŠ Å X, c* {=ÐÏ!* ^g7g:;â ðâ Ûe$@ägâg Ã]gˆzÅz w ƽh+' ñoåäy~ ),Ãx}. B{^,Y~{g!* kx e* Y~;g-nÆ XN{yö{!* gz g Ð (Saba) òt Ñ x}.>+ ~ {g!* ÆŠ Åx }.gz ÖWÅ óòlägâ k0* ÆxŠ{ q-{绚mf, z½z Xc* â Û Äc* gš VâzŠ šmf, gz ½ ðâ Ûe$@ägâg Xå k0* ÆŠ Û {e{etgz }Ç{e{e XÂeäƒ m F, ÆšMF, c* â Û Äc* gšägâg ÄÔ _7, iúx}.ä? D xo»w ägâg? D ]zˆå* ywœû :izgx}. ã Ýq^g7gÐÖWxÓÅoÃ\ W c* â Û,iúVv0* Ãx}. c* â Û Ìtägâg X e e ムÒÃgz XÂe 7,{!* K(Ë / c* â Û ägâg XNYS7, ) )!* X³7, iú ) )!*  x}.&zšgz7 ïše$@ð!jæ½%ägâg )c* ÃÅ áúñ[kš] c* â Û ñƒ TƒgH[»{!* XByJÐx}.»Ã ]!* Æy gz N{p6,Ãx}.Xƒ yj» X, Ýq äƒ Æx}.ägâg ÐVz Šp._Æ]Ñq c* â Û ä gâg 6, y W ÐXgz ñƒxú X, lˆ5g ÌÅV- ä6,x* Ñ:zÃy 7Æ g Xã šmf, ÌÅVßzäW6gzã šmf, Xðƒ»6, 435 #b)tb Æ ä äxó ägâ g 6,x! Æ ) B Ægâg ääxñâ Û«ÃèG4) Ð g! z XÅÝqÌ]ŠXÅä k, n >D6,4:e #bˆæk ) ½ Å kz&+gz Õî5Ôg7êt Ñ x}. Xðƒq Ñz B Æ\ v{h+gâg t Ñx}.n >D D Ѓ gz )B Ækz&+ sg»ygh+çæ kz&+t ðz Šägâg Ñx}.n > ÅyB B gz 1{^,Y»x»Æygz HÝq Û ðég / c* â Û Äc* gšägâg ÐVz X ðz è G 45š3" G Xäkz&+t Ñx}.~w ðƒ è G 45š3" G 5 c* â Û ñƒïše$@ägâg XOg gxðy H»šMF, c* â Û ägâg КMF, z Åx}.L c* â Ûägâ g X c* x / z6,»w m F, XN x / z6,næšmf, gz R, X DW6,-x}.Ä B{^,YX, Š :izgx DWx}.Ä~KnÆVziú ägâg X D x}.ä]zˆå* ywœû XÂeäƒ Figuresƒ tk0* Æ\ W c* â Û Ð ƒ 5Š Å ) )!* iú: c* â Ûägâ g / QX,ŠzÂ{Šc* i¹s k]!* ~ŠãC X, Ì gð èg 4 $ J I⃠ÆVß Æt Ñx}.ägâg Ð ) áz» t Ñx}.~kz&+Xc* â Û Äc* gš~{g!* Æ! g XÀ_ÐÏ!*! g:;â g7êt Ñx}.n >D )B Æ 4) + G-;& ÐèG Æg7êt Ñx}.n >D X B gz ÅÝq^g7g Åx»Æy ägâg Ðg7êt Ñx}.r# gœägâg :;âk ðâ Û e$@ãàgzåäc* gšš Åx}. X, c* {=ÐÏ!* ^g7g {PÔPÆx}.ägâg Ðwâ z gâg X1{^,Y»g Æ{PgzŠ ÅyÇyŠ gcfðyg 7Š {Px}. c* â Û ä XNÑŠzÂÃyÆ H» V c* â Û Äc* gšägâg ÐVz gâg X D b ¾x / z6,cxx / z6, CäVzXc* â Û Äc* gšì~{g!* ÆV~ä X D VÆ gðv2zšlx}. ðâ Û Ô^g7gägâg КMF, z x}.~y(z[fx DW6, Vziúx}.Ä Kx}. / c* â Û ägâg XCƒH~ qå, Wniú~V Æy TggzŠÐ DÚ X DYÌ9Q Ðzzkg z fe Xáz 8 ³Ñzä ³:c* â Û äg `W~uz[ êšcâtñzäz ³gz ¾Ñ\Wgz C7tp ÐzzkF~ˆc* â Û ägâg X ~w ÐqzÑ'!* t:c* â Û äg X DY?Øú V;z µè) XÂeãCñƒD V 5V : c* â Ûäg ägzxâeä }gzš{šc* ið{šc* iãä X exgdñšìzâs Åã!* ŒÛ àâã ã!* ŒÛ àâ[ùcùãä:c* â Û ägâg Vziú[Vv0* c* åagzx e bš6,ì Å a bzgt~víßgz X e* ƒ6,]š gz6, Å Üzõ0* gz 7,,iúÅ Üzõ0* ñy ã Š ) )!* ävr D Š,iú c* â Û ñƒdƒ #Ãäägâ g ÅypMh 7Â~i0+ x / z6,lg z, x» Å X 4Š~V ~f\w b ¾ Mh ðég b ¾'gúgzN W ákb ¾Ãx}. X,h m»yð XN KgzN W ákãv L Involve 6, gîàâä:c* â Ûägâg ËÃnçàâËXD 7N}PÔDƒ7 Æk ñî 87~B; L ä!% ðî K-e m{ ðãš4æ!% Ëä ) ) Š4Æ!% ƒøìãn»]!* kgzxƒ HÃ!%Ëwâ~R, ó / Xƒx»m{tÐs Å ) ) c* â Û ägâg eitðã!%âbägð g tåvzp XNz ~šc*, Š4Æ ) )gœ 9]Yy BŠ}\W /:c* â Û äg q: Ãœ/ %c* à ) ) Âgƒ 76,& c* eë c* â Ûä g ß +Æ c* eë X,Š x»g ä+v;zx ]ÑqÆ ) ) ð0* q-q-gzog[ˆg \W:c* â Û XÜe XσÌÄ / QÂðƒt /XOg[ˆ» ðâ Ûe$@ Ìt Ãää g [ ÐYë>ÉbŠ7[ ~{g!* Ægñ Ãä6,µñk ä\ v {h+gâg X 8 6, ÆgñòO Xñâ Û Ÿ i aœ0* x» ( ðã c* â Ûägâg ðãæ{gtæ D%~k rgmð 7xŠðÃ%Æ{gtÐœ/ % gz* V7xŠ 4ŠðÃäË g{',~i aœ0* XÇñV ËbŠ½Ã& Û }uzšë~nçëxbš7 }Š½{ z c* Š]iYÅk x Ú»ËX7x»»!%Ô+ ñƒùšãx Æk XÇ} êœ/ %~{g!* k7 VŒ ŠHc* C Ãgâ g ~ {g!* Æc* eë H V;z c* â Û ägâg Xeg Ûö -45 G! ~]ŒŠ b Ï X B{^,Y»Ä Îgz äî gzb{^,yì»yåwj~î6,gzyå].) XN{^g7g Y:z (12)

13 ' X ]!*H Y7 ä ~XIƒ \WXNY Æ i{z b)¼} H{zY7ä~X7hðÃ=»1zgà Æy VH±y t'? b) q ~ÐzzÅy ÔNY Æ ºg ^k7-e å[w$ö6,~ú»ßîxvƒ ^g70* ãî0* Xˆƒa uzg ãâ q-~ çg.n45å I G Vz x(ä~xå:`g0+»ßî~ Æ`g0+kä\WÂH f»kðr# ƒ: etp~š qzñðzgg»n ~Š áåe~(,ygzšïx g /w ðjh ~XA oèegzš yš q- gz ˆƒ X ˆÅépÅ gævy±vâzš ~uzš ãxå@* #Öi5à u zšgzåw q- c* Š {gtt= š gzššf,š ä ˆyŠ¼  ؊ÉâX,ŠÉâ»~gà Æű~(, ²ƒc_»:ûgÆűKg k Xå e Üz h+' ÃVßz Ʊ0 ÏŠ ñå~(, å:gœbñãë6,«_ {gtä ã px,š ÁgÃKg~ \ W,ŠÉÃy\W Vc* g6åq-cù c* Š Ð ÏŠ e$.wq¾x, ~g»å:ûg ÅƱq-ˆÆ ²¼gzŠHƒ:ûg»k Æű~(,ˆ{â zšæk Xˆƒ ~Š áì Â~Š épå:ûg6,gîµá)äwo PÂå* :ûg / ¹äVzm, ³F izg q-» ð ÇVâzŠ@*fe $ ay b Y ƒ :ûg gz ~Š á gz[&++ë%ä)hâ ~ pxåy ck ƒvc* g6kåyt ¹ÆWg* űë,h+Š q:ãy \ WX,hgà X g»næä Ágà  ƒib)}g Æâ ~ # -o. Å îª3ò7] ygzš G Ð s Å,ò G Ï zšxˆ~š ~L], b ~g½~ ñoåßî bæäy} gzšh`lg {ˆ{â& â b)l {zxiƒ ~g\ Ãv {zˆ{â å@* ƒx V- g z ðð ~ ~ {zgz gwd$œû 3zÅy~ÞD X Se* ~Ï0+ ikãv-gš)f ï á~y 2005', ÆB22{1g ó ó ) * izg y>äq- Å/ a{+ëe)( ) á :7[NÐ~ó ó ƒw, MÐ8-ñ CY CY ðƒ ðƒ x² Šgñ x* $+~F,*Š Ï0+ i sq 7lƒ ÃäY xy» Ýz CY ðƒ x*}f,yy VY yy ˆ ðn $ Å Šzg!*ŠH Y à Š CY ðƒ x ágz 7 ye yš YDrŠ"ÅVÍß}9~y }¾ CY ðƒ xú~ V#Æ yp ÅkÃy ÂãgƒÑÔŠH0m, zgz^g70* c* Š{gt XåÜ»{â] bxˆƒ1 ŠO}(,tp, :^~wqk ŠH zšgz çoxðnygz ^Ð XB=ÂÅVî Š6, ]â klj- «a ] Ð y = ä \ v xm, ³gC(, XƱ&gzVH±geXñâ Û ¾i+ z DÚ dk, æ) r# gcq- X Ï0+ i z(yß ) áñ Vz gcq-x~*` gzywœû ƒq Ü* ({1gt ³gœÁg» ) x m, ³ Xz~n ÅyÎ0* t Ñx}.> b ÅV }uzšâdywja# ä\wpxd c_» ay ÙA ÐVâ XÆ:ÅwjñÎØŠ:bÃyÌL gzh+].q-è gz ÖW]Y{PÆy% Šp ŠÎ» yx' Š = ÂøD h+]. ýl G z lˆq:gz hæ œ~(,gz 'h+y X' næ ãzûg!* ge ävr= :âi»µgzà È~* išq-xhág ñeb;ævßzäyv;zðyî0* Âå ËLÐíp5J- ŠzŠÈgz ö -# O FG Å L6,äW:z Xc_: ÅépÅq 'gúx ññh à7ùˆ wåyâ ðãt tš[  ññh >7 W W:zÐe$ív: Ô ä¾ *Š wq gzx»n}gø 'X Xå»V âðãðy ƒ ²»Xå~* ~ Š[pè y± N.6, ~[pä~xc* W7 Æy ä ~Xðƒ ¹6,~gË Â»\ W 6 äv,  [ptãð <-Vî 0* B;Ð ²»tX C[p ÃÉ7ânk 2~1ÅäY {z c* Š ~{g!* ƪ qkãgzrë :gz Ð [+é 3" G JN* gcq- b ÏXÐVƒy.6, ŠzŠ6,a q-gz ;g 4Š~ wh ƒgf :=p gcvã.6,ðäy / Xƒ:ã.6, ~öš6, {Šc* igzðã W~Vo)~]ŒŠ Å = n Æ VzggzŠ m F,F, äv, XåÂ* h+y p ]gz ä+ z6,µñæ~š á Œ»L = Æ #z Û Šj ]Yy LQgz~Š gnæäh+y Xñ Œ»ˆÆ ²¼ XbÐ c* W:zÐ* èg 4$ M # ~Yâ 1987 q:⃠q~ç G.n4& I G íšyš}uzšgz ¹X ˆ~Š ~ß" î~g½~ B ~gz ~V$Å{â &zš\w ŠH ~XNYƒg» ƒ rgãð `»x» kšw sü{zâð t Wyä Ÿ6, gîæ ŒÛ ~t ;g ~Š áâ h ŠWq- Ái Áq KñKg ðãvƒ;g 7 ¼=pX 8 næå±»vzà Ãk Kä~A$XVz H~ gw DÔ Ú Ûu] çûvú V äfi Ú ÆűÐs ~ ¹ }Š9zgt š ÅqË ç! N { zpxb qðãn Vry s!* XVƒg gt~:gz7]gz :zì{zˆæ:ûggzn9zgmä yqèy nnk9zg{z c* CgzñŠ Ʊ, Ë Š~[päű~(,Å ax*»t gƒ~š áå ã Ð XêŠ9zgMÃ\W{zgz {nkgåyb Æ~Š áå ã X ñ BW Æ~g»~g7{zX ~Š áìå ÅVñ Hc_ä]g y # J-ñÎXåŠHB;à{Â~XñYð3Š ~æm % k ~ X ~Šuh+ yškèñqå7 ]gz HÅk ¹Ð]P` ~(,ä/ wq¾xðbnš YyqÅytÔ KgÂN W6,{z Õä ¹! VH±# pxšhtþ Üz qcùðs ÅVßzwO Lk0* ÆÇ næäm Ã~ç~ ävâgú X jnx ðƒcšc* i6, HqzÑI ÏŠ ä~ç~ 6, ñkxšhc* h+š~ gz yj}(,~ c* Š[ ЊOgz :{ç»ãeë:=ôvƒcî Å}' ÜzCÙÃkS ²X60+»yY: Ôsp»ga ËÔñYƒ: ËÔñY:^I Lg»PŠ Ü1 Yƒ{+ÃtV;XñY7, :ÃÅga ËK á :zð k ázy]gz q-nækìtgz Mh g7ã]gz XïŠ: å4ï¾ Üz k Ôσ] haîp ½J-~Î6, Å)j%â~ XÅaÌ~V@Kbzg äkgz gƒâ 9zg 40 ƒñ {g /=VâŠy ÆVzg0+»ŠçOX Š ÛgeëX X ÆnCÙ{âg X ñƒad3}gøv; PÆ~Š áxj-~! ºgJŠ}ŠÎ È 8gJŠ ŠÎ c* Š{gtä~ç~ ˆyŠ q~gz )iš b kèyñyc* Š ~$+Ì6,g0+»ŠiŠ QX feáì ~g QçOXYƒaµñ»ä { gz Xc* V{+ùgzÅ~È0* Åk/ ~V$Åâ /Ìñ~eYˆÆ~Š á ÆyXc* x /z6,»]gc* iåyc* Š äë X zgš #$ ð }(, NŠzëÐb gz]g y~ý»k YH7 Ü»}p Gù áxok, iæv ~fc* t ) )~ XsføD Øgøc"$ÂzâX DY gz Ì y {z ÆØåL~oèx {', :Nâ Û k, AL-FAL DIGST, 22 DR PARK ROAD, LONDON SW19 3TL U.K. D:tØ»V$ d$zå óó / ã )H e * Ññx(~Y 2005s6, óóbi ) xâ )Hâ Å yqð Æ r# a X ) áï á í f»/ î G % xâvx] ã)j%â ~ [] ÃX ÏâÅ ãñ³r# + c* â Û ï á~[ôb 313šMIe äápú ñ `gš~óíó Wx [ ÂKY ÆyQgz ztœ¹è [ôxót :c* â ÛñƒD 4v ÃT A$% ød gz npg Ì gzv à qéœ $ G gz Ð }Y Xó ó á'~+š ö0 & / u Òò r# + w * Ññ ] Æ} X Vñâ ÇÆ\We$ { ð pgz zpx*»r# (¹VâzŠXå/!!ypgx*»/ gz àñvâzšx Š zí Šgzg / zô X y æ~{1g{ ~ ðƒ ~ ]Ñq, ~Š á~ îg œ!y W»w ~y WÆ@ á~ + ç I l4) Å ëæ -$juf,~ Yâ 1948 ÐòXå q-x `ƒ] + zx ñwyî0* B } Åw PH{qÇKg¹ _gzñzdm, ³gzRq-~:âiÆeYX kx5 BW } Ì{z ~ g gz (åmgƒâ9zg:e )6,nz 6, k&ëånæg / ÆW q-sü * Ññ] Xå@* å* 3ŠpX D {g / ~ô ä(t e Y±6, )r#ò Y 霚å1 gzdîë~ïxåƒc* Š={#q-»eY k ~ ~]Ñq,X Då* 3~Ï {g ázq- ÔÌgz{gc* /zë%äogz XHgÖ»épÅ Š= g»å±kæ C ]Ñq L n k W7 = gt6,güæwo } på]gm Xƒ:ûgÃYâ 1956~ g B2gzŠH0* ð Ç9zgJ ä Vñâ q- } (13) Yâ2006 #11 B B DÚ

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û

of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û of ߊû vö Öû] ðö «Ûø û Ÿû]ø ø x*iz Ÿ$]ô è ñø^úô gzz :ÀF,X(180:7) óó^ãø eô åö çû Âö û ^Êø (^Û û ]ô àø nûãô Šû iôæø è Ãø Šû iô äô #³Öô á$ ]ôll :ì c* â Û oßfšû vö ä ]å Öû] ðö «Ûø û Ÿû] ø äô ³ #³Öô æø ÀW LL

Chi tiết hơn

Gia sư Tài Năng Việt 1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ

Gia sư Tài Năng Việt   1 Cho hai tam giác ABC và A B C lần lượt có các trọng tâm là G và G. a) Chứng minh AA BB CC 3GG. b) Từ Cho hai tam giác ABC và ABC lần lượt có các trọng tâm là G và G a) Chứng minh AA BB CC GG b) Từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm Cho tam giác ABC Gọi M là điểm trên cạnh

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

(Helgason.D\(v2\).dvi)

(Helgason.D\(v2\).dvi) Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "'

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

H20_新人戦(団体登録)

H20_新人戦(団体登録) '678'9:;? -. B CDE CD CDF CDG CDH " & ' ( *, -. / 0 1 2. 3 4 5 6. ' 0 7 8 9 : ; ? 9 B C D E. F G H I. J 0 K L. M N O P Q ' R. T UVW X Y D Z [ 0 \ Q. " 3 H ] ^. _ [ ` a. 9 ' b 8. c d e. f UVg h

Chi tiết hơn

namaramayanam.dvi

namaramayanam.dvi ! " # $ %! & ' ( )! * $ $ + +, -. /0/01/0/02 /345/02 /0/06/07/02 8/ + + This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of 9 : ;?@AB CDD EF@?@

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

WholeIssue_35_5.dvi

WholeIssue_35_5.dvi ÈÊÇ Ä ÅË ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ù ÓÙÐ ÖÖ Ú ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ½ Å Ö ¾¼½¼º Ò Ø Ö ) Ø Ö ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ñ Û ÔÖÓÔÓ Û Ø ÓÙØ ÓÐÙØ ÓÒº ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ò Ò Ò Ð Ò Ö Ò Ø ÓÆ Ð Ð Ò Ù Ó Ò º ÁÒ Ù ½ Ò Ò Ð Û ÐÐ ÔÖ Ö Ò Ò Ò Ù

Chi tiết hơn

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang

02_Tich vo huong cua hai vec to_P2_Baigiang Tài liệu bài giảng (Toán 10 Moonvn) TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ (P) Thầy Đặng Việt Hùng wwwyoutubecom/thaydangviethung VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOONVN Bài 1:

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác Chuyên đề nâng cao 2 ĐỊNH LÍ MÊ-NÊ-LA-UÝT, ĐỊNH LÍ XÊ-VA 1.1. Áp dụng tính chất phân giác trong và ngoài đối với ABC ta có : EA = AB = AC và FA = AC EA = FA ( 1) EC BC BC FB BC AC FB EA MC FB Xét ABC có..

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_

Microsoft Word - DCOnThiVaoLop10_QD_Sua2009_ ÔN THI VÀO LỚP 0 MÔN TOÁN PHẦN I: RÚT GỌN BIỂU THỨC: UBài :. Tính giá trị của biểu thức: 7 5 7 + 5 x + x + x x B = : + x x a) Rút gọn B. b) Tính B khi x = 4 3 c) Tìm giá trị nhỏ nhất của B với x 0; x.

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

coursalgebre.dvi

coursalgebre.dvi Ð Ö Ô ØÖ ¾ Ê Ú ÓÒ Å ØÖ ¾º½ ¾º½º½ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒ ¾º½º½ ÍÒ Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m n Ð Ò Ø m ÓÐÓÒÒ µ Ó ÒØ Ò K Ø Ð ÓÒÒ ³ÙÒ Ñ ÐÐ A = (a i,j ) 1 i n ³ Ð Ñ ÒØ Kº ij Ò Ñ Ð Ñ ØÖ Ø ÐÐ n m 1 j m

Chi tiết hơn

DH2.dvi

DH2.dvi ÅÈ Â Ù ½ ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÈÖ Ñ Ö Ô ÖØ ½º µ J(α ÒÓÒ Ú Ö α Ð Ö ÕÙ º Ë Ø Ö (P,Q J(α (P Q(α = 0º (P,Q K[X] J(α,(PQ(α = P(αQ(α = 0 = Q(αP(α = (QP(α Ö Q(α = 0 J(α Ø ÙÒ Ðº K[X] Ø ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒ ÙÜ ÓÒØ ÔÖ Ò Ô ÙÜ J(α =

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập)

Ôn tập Toán 7  học kỳ II (Phần bài tập) Ôn tập Toán 7 học kỳ II (Phần bài tập) A) THỐNG KÊ Câu 1) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau: Điểm số Tần số 0 2 5

Chi tiết hơn

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi

C:/Users/Roupoil/Documents/Carnotyo/Devoirs/lyon97cor.dvi Å ÄÝÓÒ ½ ÓÖÖ ÄÝ ÖÒÓØ ¾¾ Ù Ò ¾¼½½ Ü Ö ½ ½ µ Ò Ø M + + + + + + + + 3M + + + + µ ËÙÔÔÓ ÓÒ ÓÒ ÕÙ³ÙÒ ÖØ Ò Ö Ð λ Ó Ø Ú Ð ÙÖ ÔÖÓÔÖ Ð Ñ ØÖ M ÇÒ Ô ÙØ ÓÒ ØÖÓÙÚ Ö ÙÒ Ñ ØÖ ¹ÓÐÓÒÒ X ÒÓÒ ÒÙÐÐ Ø ÐÐ ÕÙ MX λx Å ÐÓÖ Ò ÑÙÐØ

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

TS_DS3_ Correction.dvi

TS_DS3_ Correction.dvi Ü Ö ½ Ä ÓÒØ ÓÒ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ ËÓ Ø f Ð ÓÒØ ÓÒ Ö Ú Ð Ò ÙÖ Ð³ ÒØ ÖÚ ÐÐ ]0 ; + [ Ô Ö f(x) = x + x º ½º ØÙ ³ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÙÜ Ð Ö µ x x2 e x = 0 Ô Ö ÖÓ Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ x + ex = + x + x2 = + } ÓÒ g(x) = + º x + g(x) = x

Chi tiết hơn

CDH

CDH Fluid Power Technology & Industrial Automation Xilanh thủy lực Tiêu chuẩn ISO 60 Kiểu CDH Star Hydraulics No. 2/20/8 - Thụy Khuê - Q. Tây Hồ - Hà Nội http://www.thuyluc.com Fax ++84-4-6873585 E-mail: starhydraulics@vnws.com

Chi tiết hơn

ExameMestrado17v3.dvi

ExameMestrado17v3.dvi ÈÖÓÚ Ö Ø ¹ ÈÖÓ Ó Ë Ð Ø ÚÓ ¾¼½»½ ¹ Å ØÖ Ó ÔÖÓÚ ÓÒ Ø Ö µ ÕÙ Ø ÕÙ Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ö ÓÐÚ Ö ÕÙ ØÖÓµ Ò Ó Ô ÐÓ Ñ ÒÓ ÙÑ Ö Ó Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ ÕÙ ØÓ Ö ÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÙÑ ØÖ Ö µº ÕÙ ØÓ Ú Ð Ö ¾ ÔÓÒØÓ Ó Ö ½¼ Ô Ö Ö Ð Ó Ô

Chi tiết hơn

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G

º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G º ÊÝ ÑØ Ì ÐÙÚÙ Ø Ö Ø Ð ÑÑ Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó Ó Ò Ð ¹ ÙØÓ Ñ ØÙ ÐØ ÓÐ Ø ÑÑ ÑÙÙØ Ñ Ý Ò ÖØ ÓÑ Ò ÙÙ ÅÖ Ø ÐÑ º½º Ä ÙØÓ Ñ ØÙ ÐÐ Ú ÖÙ Ø ØØÙ ÓÙ Ó (G, ) ÓÒ ÖÝ Ñ Ó Ð ÙØÓ Ñ ØÙ ÓÒ Ó Ø Ú Ò Ò ÓÙ Ó G ÓÒ Ð ÙØÓ

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

WholeIssue_36_6.dvi

WholeIssue_36_6.dvi ËÃÇÄÁ ÆÓº ½¾ Ä ÐÝ Ò Ò ÅÓ Ò À Ò Ò ÈÐ Ò ÝÓÙÖ ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ë ÓÐ Ý ½  ÒÙ ÖÝ ¾¼½½º ÓÔÝ Ó ÊÍ Û Ø Å Ý Ñ Û ÐÐ ÒØ ØÓ ÓÒ ÔÖ ¹ÙÒ Ú Ö ØÝ Ö Ö Û Ó Ò Ò ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ò º Ì ÓÒ Ó Ø ØÓÖ Ò Ðº ÇÙÖ ÓÒØ Ø Ø ÑÓÒØ

Chi tiết hơn

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp

/tmp/kde-sator/kdviLWHQwb.tmp ž ÅË ¾¼½½»¾¼¼½¾ Ù ÑÓÙÚ Ñ ÒØ ÖÓÛÒ Ò Ð ÑÓ Ð Ø Ò Ò Ö Ì Ò Ó ÇÊÊ ÌÁÇÆ Ì ½¹½µ ÈÙ ÕÙ ds S σdx µdt, S 0 ÙÒ Ò Ø ÒØ Ò µ ÐÓÖ ds 0 Ø S Ö Ø Ð Þ ÖÓ Ø Ð Ú Ð ÙÖ Ð ÐÐ Ø C(0, t) 0 ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø tº È Ö ÐÐ ÙÖ ÐÓÖ ÕÙ S 0

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

Lalita Trishati Namavali

Lalita Trishati Namavali ôô î î ó Ÿî ù ñ õ î ò ùñ Üî ñ ó ê ðýú î Üðó ñ î «ñ î ð í ªú ð è òñ ܼí Üî Ÿò è¼í Üð ùõ ô ú ù îó ñ õù «î 1. èè óïð ò 2. èô ò í ò 3. èô ò í íú ô ù ò 4. èô ò í Ÿô ù ôò ò 5. èñù ò ò 6. èô õî ò 7. èñô þ ò 8.èô

Chi tiết hơn

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ

Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [a;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ Ô ØÖ À ÄÓ Ò Ø ÓÒØ ÒÙ Ô Ø ØØ Ò Ù ÓÑÑ ÒØ Ö ÆÓØ ÓÒ ÐÓ Ò Ø Ô ÖØ Ö ³ ܹ ÑÔÐ ÄÓ Ò Ø ÙÖ ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÐ º ÄÓ ÙÒ ÓÖÑ ÙÖ [;b]º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú ÒØ ÙÒ ÐÓ ÙÒ ÓÖÑ º ÄÓ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐ º Ô Ö Ò ³ÙÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö Ù Ú

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Oxy.doc

Microsoft Word - Oxy.doc MỤC LỤC Trang Tóm tắt kiến thức Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 Các bài toán về tam giác 6 Các bài toán về hình chữ nhật 13 Các bài toán về hình thoi 16 Các bài toán về hình vuông 17 Các bài toán

Chi tiết hơn

IntroPDE.dvi

IntroPDE.dvi ½º ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ò Ø ÓÒ ½º½º ÍÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐРȵ Ø ÙÒ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÒÓÒÒÙ u : R Ó R d Ø ÙÒ ÓÙÚ ÖØ Ñ Ò ÓÒ d Ø Ö Ú º Ò ³ ÙØÖ ÑÓØ Ð ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÔÐÙ Ò Ö Ð Ð Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ÙÜ Ö Ú Ô ÖØ ÐÐ Ø

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 -

2014 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - 1 - 04 SPECIAL TNPSC Group II & VAO த ர வ க க பன பட ம க பக க ன ல ன -ல ட கள - - JC - - JC - 3 - m - SI - 4 - MKS SI SI MKSA MKSA RAsionalised Metre Kilogram Second Ampere RMKSA SI SI (m) (Kg) (s) (A) (k) (cd)

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ THO PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GIẢI BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN GIẢ ĐƠN ĐIỆU MẠNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC Hà Nội - 205 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ

Chi tiết hơn

al10sol.dvi

al10sol.dvi Ý º³ ³Ø ÜØ 88-809 Þ ÒÔ Þ ÜÖÒ Þ Ô ÜÞØ ¹ ÖÝÞ ³ Ü ÕÒÕ ³ Ö Ò º Ú Ñ ÞÖÝ Ó Ò ÓÒ ºÜ Ö ÜÒ Ð Õ Ý Ò ÝÒÞÝ Ð ÜÞ Ò º ÝÞ Ð ÛÒÔÐ Ý ºÞ Ð Ý Ð ÐÖ Þ ÔÖÐ Ý dn dn 2 dn 3 = n ( n αn 2 βn 3 ) = n 2 ( n 2 αn 3 βn ) = n 3 ( n

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 06 trang) (50 câu h TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 9 phút (Đề thi có 6 trang) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Chi tiết hơn

Matrices.dvi

Matrices.dvi ÍÁÄÄ ³ Ê Á Ë Æ ½ Å ÌÊÁ Ë ÐÙÐ Ñ ØÖ Ð Ü Ö ½ 1 2 2 3 Ø B = ½º ÐÙÐ Ö A B Ø B Aº 1 3 5 1 ¾º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ A Ø B ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º ÅÓÒØÖ Ö ÕÙ AB Ø BA ÓÒØ ÒÚ Ö Ð Ø ÐÙÐ Ö Ð ÙÖ ÒÚ Ö º º Î Ö Ö Ð ÓÖÑÙÐ

Chi tiết hơn

Ô ØÖ ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ò x x Ø x x Ë Ò Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ u + k λu 1 u Ø Ð ÓÒØ ÓÒ u Ø ÒØ ÓÒÒÙ k u Ø ÒØ Ù

Ô ØÖ ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ò x x Ø x x Ë Ò Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ u + k λu 1 u Ø Ð ÓÒØ ÓÒ u Ø ÒØ ÓÒÒÙ k u Ø ÒØ Ù Ô ØÖ ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÇÆÌ ÆÍË È ÁÌ Ë ÌÌ Æ Í Ë ÇÅÅ ÆÌ ÁÊ Ë ØÙ ÓÒØ ÓÒ ÓÒØ ÓÒ Ö Ö Ò x x Ø x x Ë Ò Ú Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÓÒ u + k λu 1 u Ø Ð ÓÒØ ÓÒ u Ø ÒØ ÓÒÒÙ k u Ø ÒØ ÙÒ ÓÒØ ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ Ø λ ÙÒ Ö Ðº ÓÒÒ ØÖ Ð Ú Ö Ø ÓÒ ÙÜ ÓÒ¹

Chi tiết hơn

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7

Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }g~ c 0Š!! $# % &!' ( ) *+ ', % -*.''/0123! :0' ; / <( HGJI#K 0>L?ACB MC7 Ê Ä Â Á Ã É Ç Æ ¾ Å ½ }~ c ƒy @ˆ' 0Š!! "$# % &!"' ( ) *+ ', % -*.'"'/0123! 545 6 6 7-93 60' ; / @?ACBD27E@/,F( HGJI#K 0>L?ACB MC7 NO@9R SOT.U V W!! ) > 3 " %63! 0' >YẌ ZJ [ \ ]5 _0à OLR'ScOcd W

Chi tiết hơn

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi

SkriptInterpolationstheorieSoSe11.dvi Ò ÜØ Ð ÑÑ º ÇÒ Ø ÔÖÓÚ m(d x ) L(L p (R n )) ÓÖ ÐÐ < p 2 Ý Ø Å Ö Ò Û Þ ÒØ ÖÔÓÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Ñ Ò Ø 2 < p < Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ Ý Ù Ð Øݺ Ä ÑÑ º½ Ä Ø M m(d x ) Ò ÌÓÖ Ñ º½º ÌÒ {x R n : Mf(x) > t} C f L (R n ) t ÓÖ ÐÐ t

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò

ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ Ò ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ ÌÊ Î ÁÄ ÈÊ ÌÁÉÍ Æ Ó 5 Ë Å ÆÌ ÌÁÇÆË ÅÎ Ì Å ÊÃÇÎÁ ÆÆ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ º ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÆÌÊÇ Í ÌÁÇÆ Ò

Chi tiết hơn

IFT6150_A06_Final_correction.dvi

IFT6150_A06_Final_correction.dvi ÁÊÇ Á Ì ½ ¼ Å Æ ÌÀ ÇÊÁÉÍ Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» Ø ½ ¼ ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¼»½¾»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016

Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Phân tích các bài toán giải tích trong kì thi Olympic toán sinh viên TS. Lê Phương Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Ngày 5 tháng năm 6 Mục lục Kiến thức cơ sở 4. Giải bài toán Olympic như thế nào....................

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRỊNH HỒNG UYÊN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP Mã số: 60.46.40 Người hướng dẫn khoa

Chi tiết hơn

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài 2: Vượt chướng ngại vật Câu 2.1: Giá trị của x th Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 015-016 Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Bài : Vượt chướng ngại vật Câu.1: Giá trị của x thỏa mãn: (5x - )(3x + 1) + (7-15x)(x + 3) = -0 là: A. x =

Chi tiết hơn

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ

2 Ä ó ' Ä ü ü Ä ó Ø Í û ó : Í Æ ü : Û Ä Õ ó D ` é ' Ä Ë Ë É Ö Í Á : ü á d á Å : õ ' é é Ä É É É ü ü ì ' ' Ä Ä Ë û j Ø É É Û ó ó y õ Ð õ Æ É N Ä : Ë õ Ø Õ ` ì j Ø 7!#"#$%& ),+ - 1 79 ;7=9> 9@B EG9KL OQ 7 S Q 1 TVWY ^]`_bac T bf^g`hi_jbmnbopq^rsm } tvu`xbf{ ci x S r 9 ˆ 9Šs c 9Œ g`ž c SS ˆ š œž Ÿ r c g Ž ž xª«9o ±²³ Ôm 1 µ 9bc  ëì 11 ¹º»¼½¾9 À ÂV ÇÈ

Chi tiết hơn

CIV340_2013_2014.dvi

CIV340_2013_2014.dvi Ø ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ Ø Ë ÀÇÇÄ Ç Å ÌÀ Å ÌÁ Ë Æ ËÌ ÌÁËÌÁ Ë ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ò Ö Ò Å Ø Ñ Ø ÙØÙÑÒ Ë Ñ Ø Ö ¾¼½ ¹¾¼½ Ì Ö ÓÙÖ Å Ö Û ÐÐ Û Ö ÓÖ ÝÓÙÖ Ø ÇÍÊ Ò Û Ö ½ ÌÙÖÒ ÇÚ Ö ½ µ Ì ÓÒ ÓÖ Ö Ô A 2 Φ x 2+B 2 Φ x y +C 2 Φ y 2+D

Chi tiết hơn

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t

Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ ( t Synaptics TouchPad \ ` z Synaptics TouchPad DzΪ ƹ 㦳 h S ʻP \ C F 䴩 @ ƹ Ҧ \ ~ ATouchPad ٯ z : V O Y i N q P V ʧ@ Ϋ Y i ϥ A Ψ L ո`ij P F ӫ r ɷN ~ аʧ@ ( t ٤ x ˬd) α ʶb Y i ʤ j B Y p ΤW U k ʤ Z a ʴ L մ в ʶZ

Chi tiết hơn

ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø

ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø ºº ÄÓÖ ØØ ØÖ Ý ³ Ë Ö Ø Ó Ó ºº» Ý ÚÖ Ø ÝÓ Ö ¹Ý ÝÓ Ý Ý ÒÔ ÚÓ ÚÝÓ Ó ÝÓ Ò Ò ÝÓ Ò º Ñ Ø Ð ì ÝÑÒß Ý Øß ß ½º½ Ñ ØÝÓ Ì ÝÓ ÅÝ Ò Ñ ÔØ º Ò ÃÓ Ú Ã ÑÑØ Ø Ø Ñ ½º¾ Ø¹Ñ ù Ý Ò Ò Ñ Ñ Ý Ö º ù Ú ÑÑ Ý¹Ý ÀÝ Ø ÝØ ½º ÒÑ Ñ Ú Ã

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY»

(.1, n Ω i +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» (.1, +x.1,.2) +l l hb } +l l %7$EÚ& ( l ˆ %v & M «& 1-37) (9) 1 (.1, +x.1) @Ò π & v SUÙxn & Ë j & UÙxn & M j n i + FÊ& $ +º FÊ { ΩÆ Ω» i ºY» n º fiωœi V» Ω i»æ Æ cêºv i» 1 +º FÊ& { Ê º@«Ò π» ºÆ b º x i»x

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº

ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ ÁÆ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº ÁÊÇ Á Ì ½¾½ Å Æ Ä Å Ü Å ÒÓØØ ÁÊÇ Ô ÖØ Ñ ÒØ ³ÁÒ ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø Ê Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒÒ ÐÐ ÐÓ Ð ¾ ÀØØÔ»»ÛÛÛº ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº» Ñ ÒÓØØ» ؽ¾½» ¹Ñ Ð Ñ ÒÓØØ ÖÓºÙÑÓÒØÖ Ðº Ø ¾»¼»¾¼¼ Á º º º º º º º º º º º º º º º º º ÁÁ º º º

Chi tiết hơn

unidade5-MA13.dvi

unidade5-MA13.dvi ÓÒ ÖÙ Ò ÌÖ Ò ÙÐÓ ÁÁÁ Ë Ñ Ò ¾¾»¼»¾¼½½ ¾»¼»¾¼½½ Ù Ð ØÖ Ò ÙÐ Ö Ç Ó Ø ÚÓ ÔÖ Ò Ô Ð Ø Ó ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ñ ØÓ Ó ØÖ Ò ÙÐÓ Ó ÓÑÔÖ ¹ Ñ ÒØÓ Ó Ð Ó Ù Ö Ñ ÙÑ ÖØ Ö Ð Ó º ÈÖÓÔÓ Ó µº ÓÑ ¹ ÑÓ ÓÒØÙ Ó Ø Ð Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÒØÖ Ó ÓÑÔÖ

Chi tiết hơn

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc

Microsoft Word - GiaiDe.So06.doc Câu I: Học sinh ự giải Câu I: GỢI Ý GIẢI ĐỀ 6 - + - - = m có Tìm ấ cả các giá rị của ham số m để phương rình ( ) ( ) nghiệm Nhận é: ( - + ) = - + + ( - ) = + ( - ) Đ/k ác định: Đặ ì³ í Û î - ³ = - +, a

Chi tiết hơn