untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交  ¹ ¹ p m rqë ² f o º~ ± Í q¼ Ÿ o¼ t Äqç iø ið v º~± Í qäç¼q t Ä gž p ý}k ~ g Ç }k ~ g ŽÈ ÁÈ p Ço Ê} ý}k ~ g ro { q Ê oè q«g qáè Ço} À 10 (Ž ) 2. Ÿ 2000 é Ž ²Ÿq (L1S)v q 3,066 fùoíã çº 4,544 ¹ Í 6,416 f ² Ç š L1S Ÿv g}üšü q  L1S ÄçnÂq µé k xgµˆ Ä«µÉ q ²qÄçqg Ÿ ~ L1S x ² q Äç u qq «õ Ù ty ³ ²q ² qâv Ÿxº gì Í ºf qäç ü  ²r zl Íý í k 1 }k ~ g ºp É { Ç q o Êq È «º q ù ˆ  1 GE (C)

2 3. Ÿ Ž L1S x ft³gi Ä ²Ÿoüy Ù Ã o L1S v q ç v o q q ç É ¹ } 5 i q (x ~z É ) Í f ˆnq É ( Ò ) º ç ÿnp o t Ä píãg Å v Ÿ ² É n f q¹ É x }k ~ g ²f qé fâÿ q ç Ì q} v kêg v qäç Ò q ç q çqáè { q ¼Ä { Ä 4. Ÿ o ç à } mr ˆn 3 o qùoíãç Êg q ² Ÿ ef Ä Ù ²n² } v Ð ogíãq 865 ¹ q É Í g d ç à } q ¼ ¹ } 5 i qiø 5. Ÿ 2001 Ž 2009  ğÙf Ä 378,477,417 j Ä q µâ(q µâ) à 573,176 t Ä 9,686 ö Ä f 1,211,718 ²± ºp 1992 Ž 2000 Äq É ² Í q µâ ùq d }k ~ g ÁÍ ui xv q µâq Ä Ù}üv Ä ç ¹q  º ýq f} q µâ Ä ŸÙ~k ( Ä~k ) ü xž 2009 Í q µâ²vg q Ä 6. Ÿ ºpÒ Äç ƒˆ «q v Âvq«v Ågq ùœ f Žp ñ q ºfuu Ío fg Ä i q Í œ }k ~ g Á ~ k çq Å ÿœ Íü d q Í q f} Ãý oºw d q Í o y q x Ç q Ÿ ² ¹ v Ä Ä ² Ç Ž p ¼²Ÿ È (BLS) xž v n º q 7. Ÿ x Ä d g Ä~k q ˆnº üq Â Ê z 122 frº ç } 2010 r 21 f ç ë 2003 Ž 2008 q 93.1% }pâ Í 2011 rù 40 f ç ý } Â Í 2012 r ºw º ç É Ç q š ²è q Ät³gi ÄÙ Ò q v vén z q Å s ²Ÿº x º À É ² Í ² Ù 2 GE

3 q q º Å nºüq q xö Ù v} 5 i Ò q q 8. ² 10 (Ž )q À kn ~ Ä ÄqÒ ç Âv ä tyµéo Ò q x Ž Ä è ÀºÒ q É Ç np Ä º Ù 3,300 ˆµq«Ù È À Â Ä ÄÅzq 72% Í k 9. Í ÊÂv À (a) ÁÈq (b) i káèqë (c) Ù «(d) È~q o xö (e) ÄŸÙ«q z 10. Ãog È ÊÇoüy Ù f À q x Ê âÿ Ç Ê ÉÌ 2009 Ž 2012 j q 3, Ÿ à , , , q µâ Í ù Â Ç Ê Ê~ q Í ÄŸÙ nk Ãs Ðef q ýü ² q «q u f ±q Ê 11. É Í És «q u Ê É ² Í 2009 Ž 2012 qüâ g q À ¼r ² Àq u É ² Í np f  f Ä Ê rp fê q Ä Ê Ê Íü Ä d qd z È É Í ² v iâ ÄqÄç v q q ç Ÿ à 12. Ò q v ~ È w Ä«ÅèÉ }k ~ g Á³ Ò q v Ÿq ~ È Å Œÿ rºè } º q Ÿ x ¹ ~ à u ( t Ä) q ç ºfâ Ÿ ig ç t ƒq q ² ç Šü² ~ q o q² ç 13. f Ç ³² n Å q Ä Ä ² Ç Ä ˆn ¹Å Ä º~ â t Ä Äg Ä xö ç Ä f g ˆ º ² Ç u{ ö Í q Ä Å r ÄŸÙnüÊÐ ² Ù ŽrÇ Ä i Î ²o Í GE

4 «q Â Ç ÄŸÙ Â ¹oŠü  ğ٠ v o Ä Ùqr~ 14. Ÿ È q À f Ä 3.3 uˆµ x à 470 ¹ qäç 3,390,561 ˆµ Ä 323,006,229 ˆµ ² Ÿ š à q ç rðq ¹ Ä Ä q À ¼ ¹ Ÿ{Ø²Ä 1.25 uˆ µ É Ç q À ¼ 3,300 ˆµq Âx~(íŽ 2006 x 2,940 ˆµ) i (í ˆµ) ² «Åq Í Žr} É ² Ç ~ i ²ô q«h ²Å Ø q À ¼ q«n vý~ž 15. Ÿ ²ô 16 Ä o qx~ {t ¾ xç o Ø Í np ˆ ¾d ³ u o n â Ä oüy Ø ² Ç Ä Ù²ˆtyŒ º xçf Ÿf xö ²Ÿ 2005 ²Ÿq Èu{Ÿ Ä q r Î 38% Ÿ f Ÿ nq Ÿ ¹ qx~ ÄŸÙ µá ²ôè fäno 4,000 ü t tv«ç Þ Ÿ ~ Ä ºw o³nf gqr v Î xt º À² g 16. Ÿ ~ ²vg q Åqx~ r Äq ¾ tø«q fºà «öùàom Ä ºw o³nf g çqftq½ãÿg ² o Ä n q ü Ç š 85%qr n f Äq µ k É Ç rð À ¼ Ÿ} 5 qù ùœ t q ¹ x~ z Ç qè «h 17. â ºw º«Ùp n º â np Ä ÃqÒ Åz q ² IJ ýq É Í 18. É Ç f ¹ m ² 10 iýv Œvu ²Ÿ q ² xt³ q z q Å Ù ºü Í x Ç f É ² Ç q 2012 ið ç²ÿ xž v Ò q Ÿ Åq ý f q Ê É ² Í g f ƒq rp² vq ²q Ÿn Í Ãý ê q Ä Ê ºf Íü Ä d qd z q È 4 GE

5 19. É Ç È «Ä ( uˆµ) j q º ²È Ä Ø 1.25 uˆµ xž À ¼  } 5 É ² Ç np q µî Ì èé ùx rp Í È«Ù n ºfâ v À q 20. É Ç 2009 Ž 2012 qâ xöùœ 2012 Ð ¾q q Êf ±qºwâ Ùp z À q Ÿ² À ² Å É ² Ç Œ ~~ ~ ~  º²q q À ö µ~ r GE

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

HNZ1D_chpy

HNZ1D_chpy Huainanzi 1 - D 1 HUAINANZI ch.1 Section D 夫無形者, 物之大祖也 ; 無音者, 聲之大宗也 fū wú xíng zhe,wù zhī dà zǔ yě ;wú yīn zhě,shēng zhī dà zōng yě 其子為光, 其孫為水, 皆生於無形乎! Qí zǐ wèi guāng, qí sūn wèi shuǐ, jiē shēng yú wú

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì 亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì xiàng 您身处的机场力求借着借着这项调查这项调查不断改进, nín shēn chù de jī

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn