untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一 年评价综合报告 2. µ zù ºp«ö~ d qùåqöë zq  r º (â ) i ù ²}üŠü z ü ö ö Ù ~ Çq  zqr q Ç v Í ²y ÙpgÍ Ê q õ ²«ö~ 2011 q Èr Íq µ z efrq üv «ö~ Ÿ{Øqd q z f ~ Ùp Èrq Ÿ q rq 3. ƒ ²Ÿe z p ²e z²ÿ o ù Êq Ù ý o Èr z ²²q z Çqg Çq q r GE (C)

2 «ö~ q z r é oe z í«ö~ y ²ö z 1 Ù Ý t z 2 ²e zn«ö k o~ ²Ÿ 3 5. n È~ }pèk ~ o «ö~ y ²ö q z ² z g «ö~ y ²ö q }ü  é q«ö~ qš«² zqù È «ö~ y Ë xö ³ Åq üž 4 i ²Ø oº u{ É Îo ü rç z g ²Ÿ²È ü ««²efÈ qµá ³ È z z Çox Åf ²qÈ (a) ²qoÈq Â Í (b) «ö~ ºy ²ö fq nxö ² År pºwšü q n (c) y Ë ÅqµÁ Âé ü (d) ² Å q Ê 6. z g~ ²Ÿ o u ²Ÿ q Å f Çq (a) xÿy ü²è í Ø ü ýö f ± Œ u g «ö~ q t É õ k õ Èr Ù (b) xÿµ ü z Çq û«ö~ y ²ö q Ê r ž q (c) qxÿ n «ö~ ¼µxö ºw qé x v ü pÿ Ž gì y Ë È 7. ² xÿ «ö~ q ± ºq Ê qè g g ~  é i «ö~ Åq{Ørm Çp² ñ ºpzl ÿ z Çq ¼µ ~ ² Ž 2012 ºp ü q ~ ² üè ~ np o z zl º x Ç q 8. «ö ko~}pè¹ ~ o «ö~ Ù Ý t q z znh S.V. Divvaakar m ºf o 1990 Ù Ý t «ö~ q i q z Åq Í É x q (a) rº z qlå (b) ºÌr º qå (c) Š Á Í q 1 TD/B/WP/ TD/B/58/6. 3 TD/B/WP/ GE

3 9. h g ~«ö~ Åg Ìq zd È qö Ù f n± º n r qä Å q«h ˆo ² g «ö~ Áäq o q º «ö~ º ~kƒ q ~ 10. h Ç «ö~ k Ý ºw r qö q~ oè ÅùŒÅg ²q ùœ Ž (a) Ý Ä Ùµ q«x k ö ~ oè (b) ² Œµ Éõ qy µá Ÿn Ù q Èq Û rø (c) «ö~ ií ~ º k õ Ý ŸëÈ q Ùé ƒ ²q ÂÍoºŒ ˆº žç «h ~ º Œ du 11. ~ öº ²Ÿ ý zl Ÿ  é Í fq xö«ö ko~q zl ÿ ö x º Ÿ{Øq À 12. ² o fèrq µ z (a) n Ø ÅÈr (b) N6 È r g q äåâ jè ö r ² ç x Àg ýq «} (c) N5 Èr Î ³²«~Äv À ~qœ 13. n Ø ÅÈrn º «Ù rq À} ˆ ˳ Ìj j qö Èr Ùâ Î q ~ ÈÁ ~ zq 2006 Ž 2010 qè r Ù z g Èr ý r v o ³ fq ÁÈ q r i È ˆ i } Èr q ÈÁ r ü ±x ~ Œ ù ÙÈr~ ²Í ³  Âq ˆ È ³ r ² s Ä ²ùŒ Ž ÈÁ ØqÄ r Ø Çq g ö Èrq qù ºƒ v Ìp r Èr q¹å ²Ç n ¹pÈrq ö qg xöè fö f ö² ÙqÄ q À ² «x äèr 14. N5 Èr Î ³²«~Äv ö ~qœ p 2006 Ž 2010  nšü ö (}¹ )«Ù Èr Ø Å }Í v ˆn µö ¼Å Ø ««Ã«r qœ ² Å Ù â ¾ u{ ~ ç u ~ jxöçf ~ ê 15. z g Èrq È Ùpö f ¼«ÙöÌn š Èrq ² Èr Ù²Ä Èr r f Èr ÙŸ GE

4 xo Èr xtj dº ² n q ±²Šü ö ع «ö~ ºf È Èr ²z È q¼ ÙÚ Èr r É xöºwö ÈrÂéü qèr «Í ² «ö~ Ø ºwö ~ qü Ìnº õ  gè º Ù v È Ø ~ 16. N6 Èr g q äåâ jè ö r ² ç x Àg ýq «} ü nšü ö (}¹ )«Ù p 2008 Ž 2011 Ë Èr ç «Ø º jù À À ± q«h ºƒ Ùâ ¾ u{ ÈÁ Ø ~ ç j 17. h Èrq z o«ö~ ²p Ù o Èr ² q n Ç npèrq ý u{g q }ÈÁ Š z i Ÿ ÅqÉ } ä Èr r q Ÿ Èr «} «Ùö q n Å o nqu ²qu }Í rd Ù ç u ~ â u{ q xö É öë ² y g ç ƒä²zfq o õ q ú rº }Í q ~ q Ä Ø Èr qù g u ƒí ä ý Í Èr z ç õ Ø È rqý g z ²q~ q v ²y ç q Èr Ù 18. ³²x z Ço q r Œ Ÿ u{ Àq pu{qèrq ² ~ˆÈr yz Ÿ d ùå ºƒ n pu{ Ùq Ù Â i Œ j Èr q z uâp qùœ ƒjèr  q ²y À iÿ r u{ q (u q À üè²zq })q n }rºq g²ü gý q À ä Èr Í i q µ (a) Í qµá q Âü ùœø Èr qù qù ù³² ç z ý j º Èr n Ù v ²q q v{øêù² Ø ²yù (b) «ö~ qgè Ÿq Ùrº Š x ² fºà ç Åq n gv } Í }À öº ² Î 4 GE

5 (c) kj u ~v»  q rå x Ø Œ Í Èr³± q²zf Í È d ² (d) v ç ¼w Çú Ÿ Åq Ø ÍùŒ üç ¼ { üÿï q ü gà}í Ä Ù Å Â õd 19. ù ÈŠü ö }¹ «ÙqÈr z ÀŽ º z ²Ÿ ý «ö~ ˆ ö 4 ² È zg (a) L6 Èr Ø Å ºƒ ç ¹fÅ ö f df {d o (b) O6 Èr Ø ö f «ºµÁqz õ (c) AC Èr äy Ë } Ù ˆ qö GE

untitled

untitled 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ 2010 2 15 Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ 2010 2 18 19 hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR.1979

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 14 February 2011 Chinese Original: English 人权理事会 }è¹ ~ zèr 2 Šü t oøî q Î Øo özlàq 联合国援助酷刑受害者自愿基金的经营情况 秘书长的说明 * 一. 导言 A. 提交报告 1. t ko~} 2/102 úà Âq ¾q ºfv oš ü Ù Ê Ž q Ù À gì o~

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 22 August 2013 Chinese Original: English 人权事务委员会 关于塔吉克斯坦第二次定期报告的结论性意见 * 1. ~ 2013 7 9 10 hÿq} 2982 ~ } 2983 ~ (CCPR/C/SR.2982 CCPR/C/SR.2983) o ü rq}p (CCPR/C/TJK/2) 2013

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 17 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr X 遵约委员会提交作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议的年度报告 œ ² ³ ~ r g sµ l ~ q ¹ ~ q}k{ r 2013

Chi tiết hơn

Review of progress in implementation of the comprehensive communication strategy

Review of progress in implementation of the comprehensive communication strategy 联合国 防治荒漠化公约 Distr.: General 12 July 2011 Chinese Original: English 缔约方会议 }è ~ 2011 10 10 Ž 21 Ç ñ g zèr 6(d) ² Ÿ ¹ qè n Ê (2008-2018 ) Ÿ ü~ n Åq² 审评在执行综合传播战略方面的进展 秘书处的说明 œ ~ } 4/COP.9 ú z Ÿzlý ~ }è ~ Ÿ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约 Distr.: General 16 May 2012 Chinese Original: English 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会 }è¹ ~ 2012 4 16 Ž 27 根据 公约 第 74 条审议缔约国提交的报告 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会的结论性意见 塔吉克斯坦 1. ~ 2012 4 17 18 hÿq} 188

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 6 December 2012 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }¹ ~ 2012 11 26 Ž 12 7 zèr 7 ö Í ºqÁÈ 与清洁发展机制有关的问题 主席的提案 决定草案 -/CMP.8 与清洁发展机制有关的指导意见 wò xƒ» w xƒ» À sµ l

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 30 May 2011 Chinese Original: English 人权理事会 }è ~ zèr 6 ³ 普遍定期审议工作组报告 卢旺达 受审议国对结论和 / 或建议提出的意见 作出的自愿承诺和答复 z ²rŠü µáið ± GE.11-13645 (C) 080611 170611 普遍定期审议卢旺达国家报告 : 补充资料 ± 2011 1

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 15 November 2010 Chinese Original: English 人权事务委员会 } ÛÛ ~ 2010 10 11 Ž 29 ¼m 审议缔约国根据 公约 第四十条提交的报告 人权事务委员会的结论性意见 波兰 1. 2010 10 12 13 ~hÿo} 2746 } 2747 ~ (CCPR/C/SR.2746

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 经济及社会理事会 Distr.: General 9 December 2010 Chinese Original: English 经济 社会 文化权利委员会 } èp ~ 2010 11 1 Ž 19 ¼m 审议缔约国根据 公约 第十六条和第十七条提交的报告 经济 社会 文化权利委员会的结论性意见 荷兰王国 1. x~ ä Ì ~p 2010 11 10 11 hÿq} 43 44 45

Chi tiết hơn

Microsoft Word - A.35.WP.056.CH.doc

Microsoft Word - A.35.WP.056.CH.doc EX/19 16/7/04 大会第 35 届会议 执行委员会 zèr15 j 民用航空和环境保护 摘要 ko~ j ÁÈý ~ r { z z {j ~}6 ~ CAEP/6~ q ºwö À o  { öù Å q² ~qÿù }10 A35-WP/76ú z A35-WP/77ú z Âz6 Âz14 Âz16}Ií }IIí Doc 9184ú zw¾j gx }2µÉ Doc 9501ú

Chi tiết hơn

Spoken Chinese

Spoken Chinese Spoken Chinese Lesson Four 你怎么样? nǐ zěn me yàng? How are you? 我很好! wǒ hěn hǎo! I am fine. 怎么样 how zěn me yàng 很 very hěn Today s Goal Transportation Ask nationality Language Indicate/ask a location 作业?

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 禁止酷刑和其他残忍 不人道或有辱人格的待遇或处罚公约 Distr.: General 17 June 2011 Chinese Original: English 禁止酷刑委员会 } è¹ ~ 2011 5 9 Ž 6 3 审议缔约国根据 公约 第 19 条提交的报告 禁止酷刑委员会的结论性意见 爱尔兰 1. y Ê ~ 2011 5 23 24 hÿq} 1002 1005 ~ (CAT/C/SR.1002

Chi tiết hơn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn

ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡn ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 5 NĂM 3 KHÓA IV KHOA ĐTTX Môn: Hán cổ (phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa) 1/ 河中兩舟, 一去一來 去舟風順, 桅上掛帆, 其行速 來舟風逆, 以槳撥水, 其行緩 Hà trung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai. Khứ chu phong thuận, nguy

Chi tiết hơn

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì

亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì 亲爱的旅客 : qīn ài de lǚ kè : 我们已随机随机选定您为定您为这项这项调查调查的对象对象 A...S...Q. Airport Service Quality wǒ men yǐ suí jī xuǎn dìng nín wèi zhè xiàng tiáo chá de duì xiàng 您身处的机场力求借着借着这项调查这项调查不断改进, nín shēn chù de jī

Chi tiết hơn

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch

KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình ch KỸ THUẬT DỊCH HÁN- VIỆT TỪ GÓC ĐỘ NGỮ PHÁP ThS. Liêu Vĩnh Dũng Khoa Trung Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế Tóm tắt. Dịch Hán-Việt là quá trình chuyển đổi ngôn ngữ từ văn bản nguồn (tiếng Trung) sang

Chi tiết hơn