(Helgason.D\(v2\).dvi)

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "(Helgason.D\(v2\).dvi)"

Bản ghi

1 Š ~ˆ ƒ ~ u}gm E N v "' "0- F nf T P VGF npe H o < 0#$'"! "' <<<?!' )!#(?" <0#$'"! W ugm E G6E N v T GNP n u u u nyp n6e Rz GNP n u u u nype x N M w-; 0C)C 7 "' GM E N v (),' (c# <')"' Y"' ') ) N <')"#( 00) ; m "# )"#'!C)) C#?'()< #W D!#$)" "#<B 0('))0( )C#( M $# )' * " )"#( )' m $a sj unu T F njlkgf n t EmG t EA H G -? "#<B <q'0"y "d< p DF H m T P <" NU T F $# GF npe )' 00 $# o ) "# "#' ("C$ ##!)? GF npem l >k D[8iZ # "'Ci DW Dj -? ",'Y ; )!# #C) )!#$)" "#<B G(' -0" 0-0'))(" #"E "',"' "#' # #e D[6i1Z "' <<')"#( ); #C) (!#(, # <!C)) )' A "; )( W D[\i1Z <" [6i1Z "' <)C -<0, ; <#! *!#$)" "#<B $# )' # - '0CY 0(#0#('! "# )<"< <#! Ch D[\1Z 0"Y "' C #" )!# )C#Y#0" )"#' ("C$ Y'; g f #e -D!!-) C# '; "#' C ') *G;#0? )E!#$)" "#<B $# "#' '"d< "' <;#00 )' P ) 00; ) F "# Y"'<"< "#' ("C$ Y'; (' -0" 0 "; )( # < '( )Cc!# <" 2 00'; ; X D!#$)" "#<B $# )' # -!!-) Y"# ) "# -; 0' ")) " "' <"< )$## ) b "#)Y0X DC,C(,' Y" " )"#( '; )<0#$'"! "'""!'B $# )( #!# )' <<" 2 00 #$ S R OPO G OPOE^ 00 #$ 5 H G ) _Q H G "#)Y0X [8XZ "a D] <') C# )'", )C! A " * PEA <" ] ) 2,"#( (!#( Y"' () "' #" F` $' ) ) [\XZ *[6XZ "#)Y0X $#!# #C) ";#"/700; W DJLK < #"< )' F "# C)! ($C) V N M "' )"0- $# ) *NU T F <" *S R OPO ) OPO ) )0 -(< "# A )"#' ("C$ )C#C"' "#( *-) *#$ JLKA JI NQ N H D D' *A M "#' ("C$ $#!#$)" "#<B -? #" > o "<;. *!0#/(#. *: *6543 2#1!0#/(#. $# - '),'"+ *)('! % $# "!

2  }5 H Ä t Í VGÄ níe "#,' ')# <" (' -0" 0? GÄ níeì l D);#00#$ ) < (C ) 7"#(? -0') "(!# $# )') #- Y"'-$)' ) m )"#' ("C$ $# )0!2j DG5 n u u u n5 n6åe H Ä -? < ") )' *gæ *- '"d"' "0 #" ; <" *G Ë Ä nêäe H Ä "#' #" )C p D N Á "# C)! ($C) 0"#')"!'<76 N "'# Á H G É G$# <;#$ 7)CE # 0CÈ ÇLK C)! )##( ; }5 H Ä t à Và ÄEÆ "0 "h D<d' "<' GÄÅ nãåe )' C#$ 00 *5 H Ä t à (C) À N Á T GÄ nãe )' 00 $# )')"#( 00'; ¾ À½  o #$ 0<#! )CW D<d' "<' ) ')## '; N Á ) '"C )C 00) ; ¾ <" ½ #$ )0<#! ) D -? #"< #)0 00'; ; ('; *¾ À ½ R ¾ À ½ <" ¾ R ¾ )! )(C<"'! )'W -? ½ # ½!#$ G6E! #" D¾ -? GM E N v "' )"0- -? D $# ) <" ½ GM E N v #"< *NU H ¾ * N M H ½. D"#' #" #!!#) (C<# "' # <" ; )#C )' #e DGM E N v "#!#$)" "#<B $# )! "' ))2 # Y"'#Y ;#" p > DG6 "#' ')##»E A $# ) "#$,; (' -0"!#$ "'#c)'<? )C! *GgFE º ¹ *gf # ¼ <0#$'"! 0!#"#( *)! )'( "' VgF *- '"d"' "0- Y"#0 - # - '0CY "' (, )C! *GM E N v "# "#' ("C$ ) <<')"#( *A )' ($ 0'(C( W DGM E N v "# )"#' ("C$ "# # # " ) Y"'<')"#( -?!#,# p D <"'02 )' A "# "#'!C)) -(< $# 0# * " )"#(7"#"? # <;#00 )' m "#' ("C$ Y'; ($ # "#' '<< "' *)' (# )' '; Y ",< " -D '"d"' (' -0" ($ "' * _Q G P µ ypeb )"#' ("C$ )"#')"!'< #; "' *< '!#? #""( "#'!C)) -(< Y"';#) )0!2 *<'W -D 00(' "<' ))'", A -0!' <0C#; - '"d"' -0<' )-(< A "#'!C)) " *- '"d"' (' -0"? )C! *GM E N v (),' (c# "# "#' ("C$ ) <<')"#( *A,# <0C#( "# $' *<"#(. D[6i1Z *[61Z ) "#!#) "' ))'", ' $' )'", (" *(' -0" 0? )C! 5 H # A "#' C0#) -" ";#"/ )' ' *#q!#$ " '< <" (' -0" )' m $' * )'e D) ($ Y"';#00#$ -? < )YYC) )' < #< (# W GG ² *(" *<" *5 H A DS R OPO ) ³²± E 2E H G PEA )"' #$ *#q -00(' "<' #" A *f m 6 *o "# (' -0" 0 )' m ; )0!2 (C )"#( "( "# [\1Z!#$ )<' Y"')C * ($ "a D<" Y" ) -0?<')"#( )' "#'!C) 7) -(< $' ", *< '!#? #""( - '"d"' (' -0" )' m "#'!C)) W Dm " )"#( $# )( "' ", *< '!#? #""( S R OPO ) -0<' #q # )<" A "#'!C)) *"#)Y0X -? C# < "'# ) ] œ 5 H A ] Ÿ œ «F Ÿ 5 H G ž Ÿ S R OPO G OPOE^ H G ` PEA G\E _Q N œ A œ ª N M œ žœ š ] œ ª o œ œ M Ÿ ž œ š œ œ œ œ o œ œ Ÿ ž œ š m > Ž D[6XZ "' "#)Y0X -? <<')"#( )( )' ('; *"#' ("C$ " )"#( #$ <00d0C$ )C#( $# )' "#'!C)) )'W Do "# "#' ("C$ (' -0" 0,' ')# # <<" 2? "( m? 00'; "#'!C)) Ch D)<0#$'"! (' -0" 0 (!#( o <" GM E N v # Œ

3 DgÆ H G $# <##C#?Y'"!#) "' )'", )C! " *] Y"' () "' #" F 00 #$ 5 $' *0C(' "' *)CW DgÆ "# ))'", ('; *½ $# 00 "# "#' ("C$ )C#C"' "#( # 0?'<" 2 )' (" VY"')(< -0<' )' A ("') *5 R Êà ) #q # )<" GÃE # DGÆ nãem H GÆ nãeö <" * OÊÃOGÃEA H GÃEÊÛGÃEA GÃE NQ H ; ngæeg Œ EGÆEyÛ H ÇLK GÆ nãem GÃEÊÛGÃEA GÆEyÛ H G '; "( ; G:E <" GÜE Y"')C * ($ "a D 2 "#( C# "' ))0! )' - '0CY"') )' )'0!' *GÆEyÛGÃEÊÛ H GÆ nãeû *G:E -? <))2 ) )# ($ GÆ nãeû "#' ("C$ - ')"< ($ *,;#X -D '"d"' "0 Y"#0 - '0CY"') Y"# ) ) GJLKEº C)! );#) G:E 0C!#e á œ œ œ š Ÿ u5 Ÿ à žçlk GÆ nãeû œ ß GJLKEº Ÿ > Þ D337Ü3 D *[ÝÝÝZ DY D ) V";#"/ 00; )' ($ )'W DÆ "0 H G "# -0"# Y"'<"< "# <" à "# -0"# Y"'<"< "#' ("C$ # "' *GÆEyÛGÃEÊÛ Æ nãeû *<# ($? "( GÆ nãeû - ')"< )C #$ H G " #!' -, )' a D <"C JLK C)! $# <;#$ 7)C )' ÇLKGÆ nãeû JLKEº VÇLK GÆ n t EÛGÆ n t EmG t EA H GÜE sj GJLKEº GÆ n t Em G t EA H JLK GF n t EmG t EA H G *GFE <" * Ú m H m " H Æ * Ú A H A *- '"d"' 00!) -0 "'(ÙC) *½ "# "#' ("C$ )' A yq yq $a u¾ T Æ nçlk GÆ n t EÖ G t E H G ÆEG -? "#<B <q'0"y "d< ; ½ "# )"#' ("C$ )C#C"' "#( #e Do "# "#' ("C$ (' -0" 0,' ')#? Ö l DG8E!#$ "' < ")? -0)C#',?# "( )"#'!C)) C# Y"'-$)' ) m -, *-0),"#Õ Dm $# *m *"#')" 2 ) ") G N Á À N Á # < (' )E Ì "W DÒÑÐF T P #$? ÒÑÐF ãh O Ë Ä O n5 ãh Êà no Ë ÄO NQ OÊÃOá H â ÊÄ 6 NQ OÊÃOá ngó nô np n6eì H GÒÑ ÐF npem ) <" * y *Ô QN *G-0 )E Á T Ó H Ó t P "0 0 )0?', #? "' #q Y< $# )C#"Y#!# <" ", * ÏN M Î H GG ÄEÆ nãeû H G Ä nãeû G:E G8E

4 H A D<,# )'!!0 W DÁ $# <##C#?Y'"!#) "' 5 )'0!' )'W Dþ )"#' ("C$ (' -0" <" <<"C#? 00 #$ <" 6 " ú #$ ýsü 5 H LK Aþ <C0("#( ; Aþ # Y"'"#) C# Y"'-0 DG4E <" G3E )' # ),) -00( þ -? A Y"'-0' 0C% DÁ $# <##C#?Y'" "# <"d< "#' ("C$ (' -0" 0 -"? GPEþ l D6 H ú $# <##C#?Y'"!#) "' )'", )C! û ("X D5 µ 6 R ú ) Y"')(< -0<' )' û )'0!' G3E C1 D6 H ú (' -0" )' û D D' *GûEñep "' <"' "#(? "( 6 H ú,#? ) "!0 $# "#" G4E!#$ );#00#$ ' ) "#$,; C#? ) ($ (')? -1 DùÁ "# C)! ($C) )' LK ; ýsü nlk A H G úeû -? û "#' ("C$ "d< <" ú )C'< '; )? ùá l Ÿ Á Ÿ ï 5 H A ø uò H GAE ñep ð GÁE º ¹ ž 5 6 R OPO Ÿ n¹ Ÿ 5 µ 6 R OPO G G6 O POEE^ H G PEA G3E ö õ H O Á Ÿ ï œ A œ ž _ M }6 PO VP Ÿ Ÿ š œ Á œ ª >k Þ DGD3D:D9!#W *[\XZE ;') <" * <"!# X $#!# " #!' " # < ó 0 *!!0 Y"';#00#$ *'; <" ô-00"d p ô uò H G E ñep ð GÊÆE º ¹ 5 H G ÆE T ÊÆ Ÿ ï Ÿ œ œ o œ š œ Ÿ GÆ nãeö > î í íì ë DP æ # () "Y" # 0!#"#( )' è <" æ T P (C) 5 ê GçE GæE º é T Gè npe 00 $# ) *)' *æ # <0#$'"! 0!#"#( º ¹ -? ) #"< "# *ç <0#$'"! $# <0#$'"!?C) ##!) )' æ $a D9 D( *[\XZ ) * ) "#$,; (' -0" $# )' # (')? <" "#' '"d< #e D[6iZ "' <<')"#( )(),' (c# "# )!#$)" "#<B *0C(' "a D[\iZ <" [+ÝZ #)0 ) V[.ÝZ "' <))C()'< )# # 0Y "' 'C#e ) )!#$)" "#<B <q'0"ý DÜ D( *[c1z "' (" )"' #$ <"C#$? "( )( (' -0" 0 #$ <<" ) "!CY 0"#' '<< W D[.ÝZ "' ) 00; ) [6XZ "' -# 0"Y -, "' <"' "#( -00( )' -#Y ( g #$ "! ) )C#Y#0" W DC '0 "' ' <"d # -) *";#"/ f 00; )' *;#0? 6 "#' ')##» *<" 00) ; 0C) W D5 H Ø #" )' ' "#' CÈ # )"#' C0#) $# )' # - '0CY 0(#0#('! # "#' " C# "C ;#" 00'; p > ä å ¾ Æ G4E

5 W)- ƒ!, %9 # ^,E: B L W) ˆÎÿ Mÿ/- f[[ %ƒ,7,ƒ"f P * J4 4 5 e J4J _J4 Jd ^,E: B B Î)- 9 c b A C, E : C# B* #: E,: Oˆ E# a `T _4? 4 I ^ C,1 B X B Î) * M L ˆ-..- ]\[ %ƒ,7,ƒ"f Z 4 Y C,1 B X B L Wä ˆÿW M-)- VK 0 %ƒ,7 9!6 I5U T JS,1:% N C,, : N F N..- RQ " C#$ D " %ƒ,7 1F J4I2 JP E ƒ8 C, #1 ::#!N O 8N * " %ƒ,7 1F, ~ #, * *, ƒ J45 * 34J JI5 * 44H ƒ#!g ~ C,,1 G 0 )ä-ˆîä- M.)- L KK 0 %ƒ,7 9!6 JI5 44H ƒ#!g ~ C,,1 0G -.- 1,C ƒ 1F 1 E#% #:!D C,::Bˆ%ƒ A > 9 < ˆ 0 < Î ;ä)- 1:%9"ƒ ƒ# $# %ƒ,7 ƒ *,1 0 8 /. ˆÎ. ä)-,+ ä) #ƒ"!' %~ $#ƒ"! ƒ ( * D 0!#( )' $## (" *Ê $# "#' '"d< ) ('< "#( )'W D Á $# <##C#?Y'"!#) "' )'", )C! A );#) ;#" \!!l -D!? )C! GAEñep ð G ÁE G º ¹ <"d ; Á # )"0 "Y" 00 # N M "# "#<B #$ H A "! ) )C#Y#0" #E 6 "#' ')##» Y"'-0 Ê!C)) D Á <') C# 5 ('; #$ )00!)? Ê 0 <" *"'Y'# < "( * )C'< '; )? Á l D)C'< ) V"'Y'# )!C)) #)0 0 )' "( ' -! p D00? )' ]!C)) -! ; * ' "' "#( )00? <)#0( 00 $# "#' () "' # 0CÈ )' ) 2,"#( * (!#( ("'. D <)C -<0 ) "!CY $# "#' ('0 #" '; $## 0!#( # *,;# *$ p $D ## ))'"d #$ [6i1Z H A "'!# $# "#' ('0 " D N M "' ) (!#(!#) <') C# 5 (" * $# <##C#?Y'" "' 5 H ),# ;#" \!!l $# "#' ('0 )76 " # <" # <,#! 0# #" '; N )/! ('Y# ) *;# DgÆ $# (0 "' '; )<0# G9E Á " D N M "' É "' N M "' 0( )' a D N Á  }5 H Êà Và H # CÈ $# <##C#?Y'" "' <"d< V 00'; # /(? <00C "#' ("C$ <" à -? < #"<? 00'; ) "'# #) *½ "# ) N Á N Á "#' ("C$ ", " )' )CW D"#')C$"#( #" )C( 00'; )' Œ < #"<? "'Y "# "#' #"!) )C 00'; p D½ $#,#( 0?C#< * N Á # C,#! #$ ; V)C #$ ("'","#("' Y'0) )' 0? "'#7"#" )' *½ "' ($C)- ) <<')"#( *gæ ($ W DgÆ " ))'", $"' # \!!l )C # "; ; ;# uò H G E ñep ð GgÆE G9E º ¹ Œ )'0!' 6 "#' <" *!# ')##» " )("$B C1 DgÆ " Æ #$ )'", )C! GÆE "), p uggãe EA OÊÃO H G ÃEA OÊÃO H G ÃE yq NQ NQ -? <"d< ½ "# "#' ("C$ "'Y <')"#( $# )) #- Y"'-$)' ) "#' ("C$? A l Ÿ œ œ Ÿ ÿ ø B

6 ÿˆw MÎ)- L [i : F :,F %ƒ,7 0 T IgT ^ ƒ#!g ~ ÎG /äîˆ ÎÎ MW)- L ]K\ " %ƒ,7 1F, ~ h J4 ^* ƒ#!g ~ G M).- L,7 EC# 1, ~ R 7 # %~ IgT ƒ#!g ~ G WW - MW)- L Vf %ƒ,7 $CF 44H,E: B ˆ / ÿ Î B *

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf

ZBORNIK-7_susreta_HDM-Split-2016 (1).pdf ! "! # $ # & ' ( ) * # + #,! - -. / 0 # 1 2 & ) 3. 4! 5. # 6 7 8 9 : ; 8 < = >? @ A B C D E B F G H I F J D @ A D G D K H F L B M D F H E D? J N E J M O I H B I H @ G D F J @ G D E D? C J H C E D C H F

Chi tiết hơn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX   Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG TỈNH 9 NĂM 2017-2018 Thực hiện bởi NHÓM MATH-TEX https://www.facebook.com/groups/mathtex/ Phạm Quốc Sang - Lê Minh Cường Phạm Hữu Hiệp Nguyễn Sỹ Trang Nguyễn Nguyễn Thành Khang Dũng

Chi tiết hơn

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû

«3 O ôâ â 13 è LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð è üû «3 O ôâ â 13 LJJ ÂÜ Ñ3 Ñ: Ë 3 Ý I ~ Ô ÑÑ3 1É ê~ [ ð ð üû 3 ~ ~ ~.,, 33 ~ I ~ ~ þ I ~ ~ Ä ñ ý ~( ñ33 ñ ' ññ( Þ ý ' =[ ý 1 ý. 33 ~:( -,ññ. Õ -."'. ' 5 3 ~ v v ~ m ~ ~,. I Ô 4l IA Ù " 4 Ú 'ä Ê ß " O- ñ Ô

Chi tiết hơn BỘ 15 ĐỀ THI HK TOÁN LỚP 7 (014-015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1 (014-015) Bài 1: ( điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau: 6 9 8 7 7 10 5 8 10 6 7 8

Chi tiết hơn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn

TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn TỊNH TIẾN VÀ ĐỐI XỨNG 1. Dựng đường thẳng có phương cho trước và bị hai đường tròn cho trước chắn thành hai dây cung bằng nhau. 2. Trên hai đường tròn bằng nhau (O) và (O ) lần lượt lấy hai cung AM và

Chi tiết hơn

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON

HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM MYTS Mathematical Young Talent Search Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 27/03/ /04/2016 HEXAGON HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM Vietnam Mathematical Society Hexagon of Maths & Science 2/03/2016 02/04/2016 HEXAGON 0.1 Đề thi cho khối lớp 5/ Question Paper for Grade 5 1. Biết rằng số tự nhiên N chia hết cho

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT ÔN TẬP HỌC KÌ TOÁN 8 LÝ THUYẾT Câu : Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Câu : Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.mỗi hằng đẳng thức cho VD? Câu : Kể tên các phương pháp

Chi tiết hơn

Caâu hoûi traéc nghieäm :

Caâu hoûi traéc nghieäm : TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC SGK 11 CHÖÔNG II GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu 1 : Cho töù dieän ABCD. Goïi M, N laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh AD vaø BC ; G laø troïng taâm cuûa tam giaùc BCD. Khi

Chi tiết hơn

!" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ :

! # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1! #$%&'  (!)*+!, #-./01 2! :4;, / <= BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!)* Z[!)*/\]^ : !" # $%& ' (( )*+,-. /01,1 23,1!" #$%&' " (!")*+!, #-./01 2!3 456789:4;, / ? @A BC!D E B F GHIJK3LMN!O 1!D # P8 QRST UVWXY!D QRST!")* Z[!")*/\]^ : 3# `a _bc I ] 3 E ST 6 / M_ _`a _b _b / 3 E ST ! _

Chi tiết hơn

tstdom2a.eps

tstdom2a.eps Ú@ P / ÚÚ6 z Š { æ à p S O 63/4 z N u Œ N S p Å X p æ à Î ~ Z p i S à C É ü à c s c š N N Î @ i ª Œ u ~ I Î ~ î o ~ N p S N p à ~ Š } v c e š v { N ü p S O š p É Ï c Î P Ø u Ó s n N c a Î t u } à z O L

Chi tiết hơn

01_Phep tinh tien_Baigiang

01_Phep tinh tien_Baigiang Tài liệ bài giảng (Toán 11 Moon.n) 01. PHÉP TỊNH TIẾN Thầy Đặng Việt Hùng VIDEO ÀI GIẢNG à LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC ÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN Lí thyết cơ bản: Xét phép tịnh tiến theo éc tơ, khi đó

Chi tiết hơn

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TN THPT CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch

CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ 12 LUYỆN THI TN THPT CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC C. Quang phổ vạch hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục. D. Quang phổ vạch C. Quang pổ vạc ấp tụ có nững vạc sáng nằ trên nền quang pổ liên tục. D. Quang pổ vạc pát xạ do các kí ay ơi ở áp suất tấp bị kíc tíc pát ra. Câu 7: Pát biểu nào sau ây là úng ki nói về quang pổ? A. Quang

Chi tiết hơn

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể

CÁC DẠNG TOÁN 11 CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu 2. Trong không gian, A. vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điể CHƯƠNG III. QUAN HỆ VUÔNG GÓC Câu 1. Câu. Trong không gian, vectơ là một đoạn thẳng. B. vectơ là một đoạn thẳng đã phân biệt điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối. vectơ là hình gồm hai điểm, trong

Chi tiết hơn

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc

Microsoft Word - SBVL-Slides_ch3_new.doc I. Kh i iö vò tr¹g th i øg sêt Tr¹g th i øg sêt t¹i ét ió cña vët thó μ håi chþ lùc lμ tëp hîp têt c c c øg sêt t c dôg trª têt c c c Æt v«cïg bð i qa ió ã, Æc tr g bëi te èi øg cêp cã 6 thμh phç øg sêt

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DB971BEF7BB50B971A46CB873B971BEF7C3FEB14DA447B8D5C3442E646F63> 第一部分 : 電工機械 2 1. m d p á p Ñ ÂÎ5Wb0m j ¾ ÿþ ~ Ñ Ô 2 m j º E ab ¹ hv± (A) (C)! (B) (D) 2. p Ì Ì ë Î 6 Î 600 ñ Î 0.05 Wb º ÌÎ 30 A ð ûõîl -r (A) 100 (C) 300 -r (B) 200 -r -r (D) 400 -r 3. p «Ì ð v Þ Î 450

Chi tiết hơn

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4

ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA NĂM 2019 LẦN Vật lí 12 Câu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A. C. n U Ba Kr 3 n B. 3 H 2 H 4 ĐỀ THI SỞ GIÁO DỤ THANH HÓA NĂM 019 LẦN 1 00 âu 1: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là quá trình phóng xạ? A.. n U Ba Kr 3 n B. 3 H H He 1 n 35 1 89 1 0 9 56 36 0 n U Xe Sr n D. 35 139 95 1 0 9 5 38 0 1 0

Chi tiết hơn

livro_exercicios_I.dvi

livro_exercicios_I.dvi º Ì ÇÊ Å ÍÆ Ç ÁÅÈÄ ÁÌ º Ì ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø º Ø Ó Ó ÐÙÐÓ Ö Ú ÙÒ Ò ÓÖÑ ÑÔÐ Ø º ÆÓ Ò Ð Ó Ó ÐÙÒÓ Ú Ö Ô Þ ÒÙÒ Ö ÓÒ Ñ ÕÙ ÔÐ Ú Ð Ó Ø ÓÖ Ñ ÙÒÓ ÑÔÐ Ø ÐÙÐ Ö Ö Ú Ô Ö ÙÒ Ò ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º Ü Ö Ó Ö ÓÐÚ Ó º ½º ÅÓ ØÖ ÕÙ ÕÙ

Chi tiết hơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Phong MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG DẠY HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Phong MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG DẠY HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Minh Phong MỐI LIÊN HỆ GIỮA HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 12 Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC

Chi tiết hơn

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of

XX XX C C C F C C C F D D H H H H H H H H H H f f w } f f } f CC CC CC C DDD FF f f f f f H H H H H fo of f } f } } f G G G G G f of of } of of } w of o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o!"$#%'&(& )+*-,/. 02143%57681:92;=@? *-A 6B0 ty l^q qs lcn gi c Ec ty lq qs lcn j gice j j j j j j j j j IKJMLNPORQS TVUNPORQVS Ec j TVUNPORQVSWS E tv

Chi tiết hơn

Gia sư Thành Được BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi

Gia sư Thành Được   BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 2016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, gọi BÀI GIẢI LUYỆN THI HÌNH HỌC PHẲNG 016 Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = AB, gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là

Chi tiết hơn

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1

Bản quyền thuộc Học Như Ý. All rights reserved 1 1 Chương TỈ SỐ VÀ SỰ ĐỒNG DẠNG 1 TỈ SỐ CỦA HAI ĐOẠN THẲNG TÓM TẮT PHẦN LÝ THUYẾT Tỉ số của hai đoạn thẳng Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh.

Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Đề chọn đội VMO 2016 Người tổng hợp: Nguyễn Trung Tuân Ngày 16 tháng 12 năm 2015 Tóm tắt nội dung Tài liệu chứa các đề chọn đội VMO 2016 của các tỉnh. Mục lục 1 Hà Nội 4 2 Thành phố Hồ Chí Minh 5 2.1 Ngày

Chi tiết hơn

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE

Microsoft Word - DE VA DA THI HOC KI II TRUONG THPT VINH LOCHUE SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT VINH LỘC KIỂM TRA HỌC KỲ II_NĂM HỌC 06-07 ĐỀ KIỂM TRA: MÔN TOÁN_LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 04 trng) Thời gin làm ài: 90 hút (Không kể thời gin hát đề) Họ và tên :

Chi tiết hơn

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t

Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm t Tâm tỷ cự và các bài toán phương tích Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN Tóm tắt nội dung Trong bài viết này trình bày mối liên hệ đặc biệt giữa tâm tỷ cự và phương tích thông qua hệ thức Leibnitz. Tâm

Chi tiết hơn

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D Chuyên đề nâng cao 1 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG MA' MB ' MD ' MB ' 1.1. Trên tia đối tia MA lấy D sao cho MD ' = MA' mà = ( gt) = = BC CA BC CA Xét MD ' B' và CBAcó D' MB = BCA ( cùng bù với góc A MB ) Và MD '

Chi tiết hơn

! #"%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8 GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ

! #%$'& (%*) ++,.- /# #6%$2*7#7#8  GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ ! #"%$'& (%*) ++,.- /#021435 #6%$2*7#7#8 9;:=@A A@BCED GFH=FI J KL NMOAP < FH= RQ FI * FHA %SUT VHVLWCAYXZFHP [\ ^]AN_WN `S 9abc VIVH S 9;:=< d RQ evf YPMOh < N Di_jk FI %S 9ml GY G < N]AN *. hfh=a

Chi tiết hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) (50 câu hỏi TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 9 LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: TOÁN Thời gin làm ài: 9 phút (Đề thi gồm 6 trng) (5 câu hỏi trắc nghiệm) Mã đề thi Họ và tên thí sinh: Số áo dnh: Câu : Cho

Chi tiết hơn

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ

¾¼ ÆÓ ÐÙÐ ØÓÖ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔ Ô ÖÑ ØØ Ò Ø Ü Ñ Ò Ø ÓÒ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ë Û Ø ÀÓÒÓÙÖ ÖØ Ð ÁÒØ ÐÐ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø ËØÙ Ý ÖÓ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Û Ø Ù Ò Å Ò Ñ ÒØ Æ ØÙÖ Ð Ë Ò Ö Ø Ö ß Ö Ó Ò»Å Ò Û Ø ÀÓÒÓÙÖ

Chi tiết hơn

Инструкция Philips 42PFL6907T/12

Инструкция Philips 42PFL6907T/12 LED и LCD-телевизоры Philips 42PFL6907T/12: Инструкция пользователя -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/ 78991',0%,'1:*50 /1;?!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, @ABC;789D @DBC;789D ǝȁƿǻǯǻdzǿǿǯǻ !"#$%&'()$

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344>

<4D F736F F D D312DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA440B8D5C344> 第一部分 : 商業概論 1. h µœ tèè x k» õ ~pò ô SBS TV Î tèè x h á Ž é x f(h ) (µœ ) œò Î 8 ¾ é l ª ñ h Ûv± (A) å Ç ¾ ï (B) léðu ÿÿ é «Ò ð u p à x (C) Øðu o ÀÛµÃ à ºpuÎ g (D) Ø Ì Â ú º» Ò sž Î SWOT (S) 2. hv± Úþ

Chi tiết hơn

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題

Microsoft Word 四技二專-機械群專二試題 第一部分 : 機械製造 1. Úd ØÇk g  Þg ¼ à º v «(A) º «(B) Þ «(C) ï «(D) «2. é Î Ýx ¹ kp é j ï uy ï } Žµ u Þ p Çv (A) ô ( Al2O 3) (B) (TiCN) (C) (TiN) (D) f(tac) 3. ÓŒ ± ¹ Ô ï p Ô Ç (A) (B) (C) (D) ïô 4. p ï h

Chi tiết hơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP H ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG LỚP HÀM SIÊU VIỆT Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Chi tiết hơn

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc

Đề tuyển sinh 10 Môn Toán:Thái Bình, Hà Tĩnh,Quảng Nam,Kiên Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH Đ CH NH TH C KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 0 THPT NĂM HỌC 00 0 Môn thi: TOÁN Th i ian à ài: 0 h h n h i ian ia 3 x 3 Bài. (,0 điểm)ch i u hức A x x x. R ọn i u hức A.. T nh i c a

Chi tiết hơn

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DAE61AC46B873A5AEAB4FC3FEB14DA447B8D5C344> 1. ƒ º ÝÚ Þ ¹ v«ñ o o j (A) n y ú «(B) «(C) Ç º (D) «2. p Û hv± (A) Çéë z Ÿw (B) Ì ÌÇ Ý lð (C) ÇÆpÚ p pd Î y e (D) d k o Âe à 3. t o j à oo n Îv (A) 0~6 º (B) 2~6 º (C) 3~6 º (D) 4~6 º 4. ƒ Ì u vn ïçu

Chi tiết hơn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn

Truy cập Website : hoc360.net Tải tài liệu học tập miễn phí Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần 2 Câu 1: Gọi λ1, λ2, λ3, λ4 tươn Đề thi thử THPT QG THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng - lần Câu : Gọi λ, λ, λ3, λ4 tương ứng là bước sóng của bức xạ tử ngoại, ánh sáng đỏ, ánh sáng lam, bức xạ hồng ngoại. Sắp xếp các bước sóng trên theo

Chi tiết hơn

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi

Teste2-Exame1.eo sem1.Correccao.dvi Å ØÖ Ó Ñ Ò º Ð ØÖÓØ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ Å µ Ð ØÖÓÑ Ò Ø ÑÓ ÔØ ½ Ó Ñ ØÖ ¾¼½½¹¾¼½¾ ½¾ Â Ò ÖÓ ¾¼½¾ ½½À ¼µ Prof. Jorge Romão (Responsável) Prof. Fernando Barão Prof. Amaro Rica da ilva Ì Ø» Ü Ñ ÓÖÖ Ó ÙÖ ÒØ Ö Ð Þ Ó Ó

Chi tiết hơn

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN SỞ GD &ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ANH SƠN II ĐỀ HÍNH THỨ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐ GIA 0 (Lần 1) Môn : TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên giám

Chi tiết hơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ 023 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 NĂM HỌC Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI MÃ ĐỀ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 8 9 Môn: Toán Thời gin: 9 phút (Không kể thời gin phát đề) Câu Cho hàm số y f ( ) có bảng biến thiên như su y / y - + - _ + -

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ]

Microsoft Word - 4. HK I lop 12-AMS [ ] TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỚP MÔN TOÁN NĂM HỌC 00 0 ĐỀ SỐ Bài Cho hà số = + - - có đồ thị là ( C ) y ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) củ hà số khi =- b) Tì

Chi tiết hơn

07ueb.dvi

07ueb.dvi ÙÒ Ò ÞÙÖ Ì½ ÃÐ Å Ò ÈÖÓ º Öº Â Ò ÚÓÒ Ð Ø Ì Ö Ò ØÖº º ¾¼ Öº Î Ø ÐÝ Æº ÓÐÓÚ Ú Ø Ðݺ ÓÐÓÚ Ô Ý ºÐÑÙº Ð ØØ À Ù Ù Ò ½ º ÂÙÒ ½ ½ µ ½º Ä Ö Ò ¹ к ¾º ÖØ Ö ÞÛ ¹ Ñ Ò ÓÒ Ð È Ò Ð Ï Ö ØÖ Ø Ò Ò Û Ò Ò ¾¹ Ñ Ò ÓÒ Ð Ñ Ø Ñ

Chi tiết hơn

!" " #$% *(()**& 6 J IJ 78 "FG&AH 9 '& " AW XYCD)* O )( *+QW> > W=> 4 % > 8 ^ H => # 2 QW>=> => 4 : QW>=> # F> 2 QW> W 4 # A QW>Z>V2[ T QW>.4 # 2 8 %

!  #$% *(()**& 6 J IJ 78 FG&AH 9 '&  AW XYCD)* O )( *+QW> > W=> 4 % > 8 ^ H => # 2 QW>=> => 4 : QW>=> # F> 2 QW> W 4 # A QW>Z>V2[ T QW>.4 # 2 8 % !" " #$% *(()**& 6 J IJ78 "FG&AH 9 '& " AWXYCD)* O)( *+QW>> W=>4% > 8^H=> #2 QW>=> => 4 : QW>=># F> 2 QW>W4 # A QW>Z>V2[ T QW>.4 # 2 8 % #2-1QW>W 4QW>W 4 : QW>4 K 4ST+ AWQW>W=> 4 24QW> =>#)*,-.W=>QW>4

Chi tiết hơn

XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ -

XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ - XÁC ĐỊNH CẬN DƯỚI TẢI TRỌNG GIỚI HẠN TRONG BÀI TOÁN TẤM VÀ VỎ MỎNG THEO ĐIỀU KIỆN DẺO ThS. Tăng Văn Lâm, KS. Ngô Xuân Hùng Khoa Xây dựng, Đại học Mỏ - Địa ất 1. MỞ ĐẦU Trong xây dựng hiện đại ngày nay,

Chi tiết hơn

CAÊN BAÄC HAI

CAÊN BAÄC HAI TRAÉC NGHIEÄM HÌNH HOÏC LÔÙP GVBM : ÑOAØN NGOÏC DUÕNG Caâu : Cho boán veùctô a, b, c, d baát kì. Caâu naøo sau ñaây laø sai? a b vaø c d a c b d a c b d a d b c a b a b D. Coù moät caâu sai trong ba caâu

Chi tiết hơn

Junior Inter Maths1a Model Paper

Junior Inter Maths1a Model Paper éì-ûªh -- apple f -Ç ˇ --Éç-ô-Kt-úÕ--ߪ -ö -á-úø uíé- æ-ø í -ùà-ûª-»-ææyç - Ê æ Ω I---á - -C-J -v æ- o æ-vûªç -ûá- í - -üµ u-- ç- Ææ- -ߪ ç: 3 í ç-ô- - ƒ Ωu æ Ææhéπç -*- Óx -É--*a -v æ- o æ-vûªç í -J-

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Bai giang _Phan tich loi nhuan

Microsoft PowerPoint - Bai giang _Phan tich loi nhuan TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Ộ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Chương V PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN NỘI DUNG I. Những vấn đề chung về lợi nhuận II. Doanh thu biên (MR) và Chi phí cận biên (MC) và điều kiện để tối

Chi tiết hơn

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là

... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN Năm học: Thời gian là SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN TOÁN Năm học: 08-09 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề 00 Họ và tên

Chi tiết hơn

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO

ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM PRO X CHO TEEN K DUY NHẤT TẠI VTEDVN ĐẠO HÀM VÀ ĐẠO HÀM CẤP CAO *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam website: wwwvtedvn Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại wwwvtedvn

Chi tiết hơn