untitled

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "untitled"

Bản ghi

1 联合国 消除一切形式种族歧视国际公约 Distr.: General 1 April 2010 Chinese Original: English 消除种族歧视委员会 } è¹ ~ Ž 3 12 审议缔约国按照 公约 第九条提交的报告 消除种族歧视委员会的结论性意见 柬埔寨 1. ~ hÿq} 1979 } 1980 ~ (CERD/ C/SR ) o g { z rq }¹Ž}è (CERD/C/KHM/8-13) hÿq} 1998 ~ (CERD/C/ SR.1998) ~³²ox A. 导言 2. ~ ² rq ² ~ ~ Í rq ³ 10 (}¹ p 1998 r) rvý q ý  Ÿº ¹ q iø 3. ~ «²Ÿq xöx ÍŠü xÿgë q Í ¼mxŸ g } ~ ÇqÁÈ qù ~ Í xÿ f Ž rºµ ع q{ xÿ ²ÂÍo ~ ~  ÇqÁÈ Ç} qœ ~ ü ~hÿ ~ ³ ~ xž²ÿ عÅq 4. ~ «Å q«h ²q«h Îo i  q«ge (C)

2 B. 妨碍执行 公约 的因素和困难 5. ~ Í ² À Äq À{ ý rð ² Í ¼öº² ç Åf q ±Œ ² vo ¹ q¹å Ÿ C. 积极方面 6. ~ Í Ât Ÿ o ² ~ qà À n q Ât iø Ç À 7. ~² ² Âo y ʹ { l p ³²o È Â Ã É ¹ { l q ² ² t Å qefå q Î 8. ~ «gø ²t q q Î gì ³²o Êo 9. ~ Í 2001 ³²o Ê ˆ ƒ(â ) q Ìq x 10. ~ Í Šü Âx~ü ü ogì ~ÙÚ Ù Î ºq Ÿqgˆ t ix D. 关切与建议 11. ~ ²³²o ²Í q Ê öººp gt eˆ í ¹ º ¹ˆq ~ iy q v i ͺÉ(} }p ) ~ v Ç}ü ¹ } qy q v i v tt s ¹ }p q Ì Å ~² v ý¹} ~²q ˆ¹} º µéqk v ²q Í Ÿ 12. ~ ² qºp tø n y q«~ ͺÉq q«xt À f¹åqo gì Å ~} 8 ú(1990 ) xö ~} è ~ ³²q Ãy ¹ ºƒ zq ÂÊ(CERD/C/2007/1) ~ fê ºp (â )öºx~ gàqé 2 GE

3 13. ~ Í ¹ qüè Ìq u z È «oú q¹º Ø q² 꼃 ù Å ~ ²g³²ö «q g 鵃 Ÿ² q º Í(}p ) ~ Ø Ù ú qh v ³² rºq Å ˆú Œ ~Í È ~² Î Ø Œ «zq ŸÙ 14. ~ ² g³² y y }È q qù ²q Í q Ÿ Í ºÉ ² Å ~gìºé Í y Ê ºw t³ ±t q ³ ˆÁÈgÌ q Ç v Ä ƒqz ið À 20 ü t²ç v v o ŸÍ² ÿ~³í² ºw q Ì (}p }p ) ~ v ¹Å Ÿ ³²q â ¼ x Ž µéq ³ Í ñê } u s } Ì Ìr 15. ~ Í üµá o qt Í v h q t ͺÉ(}p ) ~ÙÚ ºp ² t q ƒqñê( Ø ñê )( ~} 48/134 úà ) h qt g ~ Šü t oøî Øo Í é Ù xø j Ù ºp ¹ ØñÊ ²y t q 16. ~ Í ²Çjq Àxö²y À q r ~ ͺÉq q À À q² o gì Ûqˆƒ qìr ~ º ͺÉq z µé n rº x qz À ²³ Âo ~ ë q qg ˆn ~ v ö ¹ ÌiÂq² Ÿ v ö x ¹ rq Ûft ˆƒq Ìgxz ~² Í ² q n q x q ˆƒ ƒq ²Èög rí ă xö ö ~k ˆnº¹ qáè Ç v ²Ÿé wyqu ü ~²ÙÚ t{d ƒ ˆng n Í tqx~«{ g² tøq Ì yx º GE

4 17. ~ ͺÉq z Í q Ÿ ² f º Ÿgq À ~² ͺÉq ²º ² Ç Â qg Ÿx«o ~³Í ³ (}¹ ) ~ g Ûˆƒ µé ˆº Ÿˆ ¹ ºq Ì ³t ~ ² ŸgqŸ gt ix ú µáqù f v Îú q i ~ºp Êoú q~k ² fâ y q} 31 ú(2005 ) tt(â ˆƒ )s } ú q Ì 18. ~š Í ¼n êî tÿ g ¹ êî t ¹ zqz ºw ¹ k 꼃 ~² ͺÉq npx ñ êî t v º ¹ {qáè ³Í Žº µés ºw q } Ì Ìr(} p ) ~ v f v º¹ { ¹ zqêî t Œ d²npÿ g ¹ q tqrü }z ö ¹ z 19. ~ Íq«Ÿ êî t n {/ z gv Œ z Ÿ Ÿ² «ü Çm }(}p ) ¹pft ü ä y {q f Å â Çm ¼ qftïúk ²y {q µé ~ Î v v º¹ {qêî tµés Ž ² s ü Ç m q Ì 20. ~š Í g ºÈg ö q qù ͺÉq q ~ gì ² ç ~ g g q r r} çq µ ÍgÌºÉ ~² ͺÉq ²q çq iƒp ± iêîp (}p }p ) ~ Ù j ö qr ² ç ö x g kj q f 21. ¹püÈt q ùéó ~ÙÚ Âº Âq Ât gì q r öy ÁÈq z töº Ì Â¹ (1990 ) 4 GE

5 22. ººp j ~ ý ŸÙq} 33 ú(2009 ) ~ ¼ z Ÿ ¹ Í ö y g i y u k rºq j dn~ ³²q j ŸÙ È xö ¼mhŸq j ~ q z ~ fê Ÿ j ŸÙ È qÿù Ê ºw qºƒ«23. ~ ¾ vot gì Çy q Âx~ q ²q iâq 24. ~ÙÚ Ç ¹ }è q{ 25. ~  ¹ }è ~ ³ ² ~} 47/111 úà Âq ¹ }¹ }¹ q ² Å ~ ~} 61/148 ú } 62/243 úà ºf ~ ¹ Ø È q ¼ Âz ºü È q lå ³uzlÀ 26. ~ r à ý¹} ²q º x ºw³n ¹ ~ ²q q 27. ~ Í q z 1998 rq ÙÚ d hÿqt }p ~Â~ ³²q Ât r q ÂÊ gì ºpºü zqâê(hri/mc/2006/3) r q z 28. ¹ }k } xö q ~ o Ê} 65 ~ ³² i¼ x } fq ý ŸÙq«29. ~² } ± º f «g ²q qºƒ 30. ~ ið xê z rº}è }èp ü Í ~} è ~ ³²q r Ãy ¹ ºƒ zqâê(cerd/c/2007/1) f Çq ÁÈ Ç} GE

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 22 August 2013 Chinese Original: English 人权事务委员会 关于塔吉克斯坦第二次定期报告的结论性意见 * 1. ~ 2013 7 9 10 hÿq} 2982 ~ } 2983 ~ (CCPR/C/SR.2982 CCPR/C/SR.2983) o ü rq}p (CCPR/C/TJK/2) 2013

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 联合国贸易和发展会议 Distr.: General 25 June 2012 Chinese Original: English 贸易和发展理事会 n È~ }¹èp ~ 2012 9 3 Ž 5 ¼m g zèr 4 z«ö~ q Ù 评价贸发会议的活动 : 概述 贸发会议秘书长的报告 导言 1. ²«ö~ ô q z Ù ² Åq«go ¹Å z Ù k go äá«í Í 一. 2011

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 July 2011 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组 目录 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组第十六届会议第一期和第二期会议报告, 分别于 2011 年 4 月 5 日至 8 日在曼谷 2011 年 6 月 7 日至 17 日在波恩举行

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 22 May 2012 Chinese Original: English 附属履行机构 } è¹ ~ 2012 5 14 Ž 25 zèr 16 ö Í Ÿko~qÀ Ç qz Í ƒí 对清洁发展机制执行理事会的决定提出上诉的程序 机制和体制安排 主席提出的结论草案 1.  Ÿ ( Ÿ ) v ùœq q qg Å o² q² ü ºp

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 15 November 2010 Chinese Original: English 人权事务委员会 } ÛÛ ~ 2010 10 11 Ž 29 ¼m 审议缔约国根据 公约 第四十条提交的报告 人权事务委员会的结论性意见 波兰 1. 2010 10 12 13 ~hÿo} 2746 } 2747 ~ (CCPR/C/SR.2746

Chi tiết hơn

untitled

untitled 关于禁止使用 储存 生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约 缔约国第二次审议会议 9 November 2009 Chinese Original: English 2009 11 30 Ž 12 4 ë g zèr 10 } 5 Çq öºé qå v 对柬埔寨根据 公约 第 5 条提出的延长完成杀伤人员地雷销毁期限的请求的分析 第九届缔约国会议主席代表负责分析延期请求的缔约国提交 1. 1999

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 禁止酷刑和其他残忍 不人道或有辱人格的待遇或处罚公约 Distr.: General 17 June 2011 Chinese Original: English 禁止酷刑委员会 } è¹ ~ 2011 5 9 Ž 6 3 审议缔约国根据 公约 第 19 条提交的报告 禁止酷刑委员会的结论性意见 爱尔兰 1. y Ê ~ 2011 5 23 24 hÿq} 1002 1005 ~ (CAT/C/SR.1002

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 8 January 2014 Chinese Original: English 人权理事会 t ¹ú ºw {dáè }¹ ~ 2013 11 25 Ž 29 人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组第六届会议的结果 GE.14-10096 (C) 280114 030214 *1410096* 一. 二. 概要 1. t ¹ú ºw {dáè p 2013

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约 Distr.: General 16 May 2012 Chinese Original: English 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会 }è¹ ~ 2012 4 16 Ž 27 根据 公约 第 74 条审议缔约国提交的报告 保护所有移徙工人及其家庭成员权利委员会的结论性意见 塔吉克斯坦 1. ~ 2012 4 17 18 hÿq} 188

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Limited 2014 Chinese Original: English 附属履行机构 } è ~ 2014 12 1 Ž 8 ÌÍ g zèr 17 Â~ q 调整主席选举的时间安排 秘书处的说明 œ z ¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ (( l / ¹ ~ ))g ²hq  q ²Ø xöø ¹ ~ l / ¹ ~ g {g iâqé xv

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 17 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr X 遵约委员会提交作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议的年度报告 œ ² ³ ~ r g sµ l ~ q ¹ ~ q}k{ r 2013

Chi tiết hơn

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nộ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 政府越南社會主義共和國 ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 獨立 - 自由 - 幸福 --------------- Số 編號 : 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 河內市,2015 年 11 月 12 日 NGHỊ

Chi tiết hơn

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật

BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật BẢN TIN NGHIỆP VỤ THÁNG 6 NĂM 2018 A. VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI BAN HÀNH QUỐC HỘI 1. Luật số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2018 Luật cạnh tranh - Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 经济及社会理事会 Distr.: General 9 December 2010 Chinese Original: English 经济 社会 文化权利委员会 } èp ~ 2010 11 1 Ž 19 ¼m 审议缔约国根据 公约 第十六条和第十七条提交的报告 经济 社会 文化权利委员会的结论性意见 荷兰王国 1. x~ ä Ì ~p 2010 11 10 11 hÿq} 43 44 45

Chi tiết hơn

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG

越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察  TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁT  TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 越南經濟展望與對美中貿易情勢之觀察 TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ NHÌN NHẬN QUAN SÁ T TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG 講師 : 阮國長博士 越南計畫投資部發展策略院服務業開發策略處處長 DIỄN GIẢ: TS NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC PHÁ T TRIỂN

Chi tiết hơn

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库

2018千字冲关初级组词汇_拼音_B字库 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 7. 爸爸 bà bɑ 8. 办法 bàn fǎ 9. 办公室 bàn gōng shì 10. 帮忙 bāng máng 11. 帮助 bāng zhù 12. 包括 bāo kuò 13. 保护 bǎo hù 14. 保证 bǎo zhèng

Chi tiết hơn

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63>

<4D F736F F D20B4B6B371B8DCAED5B6E9A5CEBB792E646F63> lù dé huì lǚ xiáng guāng xiǎo xué 路德會呂祥光小學 xiào yuán yòng yǔ - jiào shī piān : 校園用語 - 教師篇 : kè táng cháng yòng yǔ yán 課 堂 常 用 語 言 1. gè wèi tóng xué, zǎo shàng hǎo! 各 位 同 學, 早 上 好! 2. xiàn zài kāi shǐ

Chi tiết hơn

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me

cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me cí yǔ 18~24 个月 - 词语 cǎo méi 草莓 bēi zi 杯子 huǒ chē tóu 火车头 tǒng 桶 chǎn zi 铲子 yè zi 叶子 wán jù 玩具 qì qiú 气球 huǒ chē tóu 火车头 qiú 球 sān lún chē 三轮车 shén me qiú kě yǐ fēi dào tiān shang? 什么球可以飞到天上? shén me wán

Chi tiết hơn

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TRÊN VNCS HOME TRADING VNCS HOME TRADING 越南建设证券股票交易系统网页版 1. Bảng mô tả Thuật ngữ viết tắt 术语缩写表 Viết tắt 缩写 Mô tả 对应词 CTCK Công ty chứng khoán 证券公司 KH Khách hàng 客户 TK Tài khoản 账户

Chi tiết hơn

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc

Microsoft Word - 千字冲关词汇B_2015_拼音.doc 共 400 个词汇 A 1. 矮小 ǎi xiǎo 2. 奥运会 ào yùn huì B 3. 白天 bái tiān 4. 班级 bān jí 5. 半天 bàn tiān 6. 傍晚 bàng wǎn 7. 宝贵 bǎo guì 8. 备注 bèi zhù 9. 悲痛 bēi tòng 10. 背后 bèi hòu 11. 比赛 bǐ sài 12. 毕业 bì yè 13. 标准 biāo

Chi tiết hơn

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦

南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 南加州中文學校聯合會 2015 年詩詞朗誦比賽題目 組別 : 個人組詩詞朗讀 : 幼稚組 初小組 初級組 中級組 高級組 特別甲組 特別乙組 幼稚組及初小組參賽學生, 可不拿稿, 並可以用恰當的手勢或動作輔助表達, 但以自然, 不做作為原則 ; 其餘各組參賽學生必須雙手持著內夾詩詞文稿的講義夾朗誦 眼睛可離稿, 臉部可以有表情, 但不可用手勢或動作輔助 團體組詩詞朗誦 : 以學校團隊為單位, 不以年齡分組別

Chi tiết hơn

LOVE

LOVE TỔNG HỢP TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI NGÀY 24/6/2019 ( Tài liệu này do Phòng thư ký Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai dịch, nếu trong bản Tiếng trung có bất kỳ điểm

Chi tiết hơn

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 14 February 2011 Chinese Original: English 人权理事会 }è¹ ~ zèr 2 Šü t oøî q Î Øo özlàq 联合国援助酷刑受害者自愿基金的经营情况 秘书长的说明 * 一. 导言 A. 提交报告 1. t ko~} 2/102 úà Âq ¾q ºfv oš ü Ù Ê Ž q Ù À gì o~

Chi tiết hơn

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库

2018千字冲关中级组词汇_拼音_B字库+C字库 B 字库 ( 共 600 词汇 ) 1. 阿姨 ā yí 2. 爱好 ài hào 3. 安静 ān jìng 4. 安全 ān quán 5. 安排 ān pái 6. 按时 àn shí A B 22. 本来 běn lái 23. 鼻子 bí zi 24. 比较 bǐ jiào 25. 必须 bì xū 26. 变化 biàn huà 27. 表扬 biǎo yáng 28. 别人 bié rén

Chi tiết hơn

大藏经简体拼音版

大藏经简体拼音版 0 1 方 fānɡ 广 ɡuǎnɡ 华 huá 严 经 jīnɡ 界 jiè 品 pǐn 四 sì ɡuān 卷 juàn 唐 tánɡ 三 sān 藏 zànɡ 沙 shā 广 ɡuǎnɡ kōnɡ 译 方 fāng 广 guǎng 华 huá 严 经 jīng 界 jiè 品 pǐn 四 sì guān 尔 ěr 财 cái 童子 tóngzǐ 从 cóng 天宫 tiāngōng 下 xià

Chi tiết hơn

HNZ1D_chpy

HNZ1D_chpy Huainanzi 1 - D 1 HUAINANZI ch.1 Section D 夫無形者, 物之大祖也 ; 無音者, 聲之大宗也 fū wú xíng zhe,wù zhī dà zǔ yě ;wú yīn zhě,shēng zhī dà zōng yě 其子為光, 其孫為水, 皆生於無形乎! Qí zǐ wèi guāng, qí sūn wèi shuǐ, jiē shēng yú wú

Chi tiết hơn