conc TY co PHj,N terc s6:ll.72ol9a4hc V/v: "Th6ng bro thdi gian, dla di6m to chr?c EHDCD thudng ni n 2019" CQNG HOA XA HOI CHI] NGHIA VIET NAM Doc LOp

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "conc TY co PHj,N terc s6:ll.72ol9a4hc V/v: "Th6ng bro thdi gian, dla di6m to chr?c EHDCD thudng ni n 2019" CQNG HOA XA HOI CHI] NGHIA VIET NAM Doc LOp"

Bản ghi

1 conc TY co PHj,N terc s6:ll.72ol9a4hc V/v: "Th6ng bro thdi gian, dla di6m to chr?c EHDCD thudng ni n 2019" CQNG HOA XA HOI CHI] NGHIA VIET NAM Doc LOp - TUDo - H?nh Phic Hd NQi. ngdy 27 rhting 03 nam 2019 Kinh efti: - fry BAN CHTI.{G KHoAN NHA NI'6c - so crao DICH chirnc raroan Tp Hd chi MrNH Cdn crt vio f kitln thtlng nh6t c,ia gqi ddng qunn tri C6ng ty C6 phan I\,4HC va viea quy6t dinh thdi gian, dia di6m t6 chuc Dai hqi d6ng c6 ddng thlrong ni n nim C6ng ty C6 phan NfilC xin tren trgng th6ng b6o <ll!n Uy ban Chtmg kho6n Nhd Nu6c, Sd giao dich Chimg khorin Thdnh ph6 HO Chi Minn thiri gian, dia di6m tii chrtc D4i hqi nhu sau: l. Thdi gian: 9 gid 00 phrit, tht nim ngiy 25 th6ng 04 nim Dia < 6m : Ting 7 Tda nh;r HAi An, Km2 Dudng Dinh Vi, Phudlg Ddng H6i 2, Xn trdn trgng th6ng brio! Quin Hii An, ThAnh ph6 Hei Phdng. Noi nhan: - Nhu kinh grli; - HDQTEKS (dc b/c) - Luu phdng QHCD - Luu VT. CONG TY co'phal,t tr MHO >_ -,--4,<t ID9NG QUAN

2 amhc THONG BAo Md HoP DAI HQI DdNG co DONG TIITIOf{G NIfN NAM 2019 CONG TY cd PH.iN I[Ic Sd huu: c6 QuY cd.t6ns Me s6: Cdn cr? Di u l hi n hanl crla COng ty C6 phar MHC, Hdi ddng quan tri COng ty tri6u tap cu6c hop Eai h6i ddng C6 d6ng thuong ni6n ndm Thdi gian: Blt ddtvdo hdi 9 gid 00 phft, tht Ntun, ngdy 25 thrng 04 nem Eia diiin: T*87 Tda nhd Hdi An, Km2, Duong Dinh Vn, Phuong D6ng Hdi 2, Qu6n Hai An, Thdnh ph6 Hai Phdng. - NAi dung Dqi hai: Theo chuong trinll dinh kem - Tdi liqu Dqi hqi: Qui ci5 d6ng xem t4i website: Kinh mdi Quy C6 d6ng di:n h9p d6ng dn ti6 D4i hoi thdnh cdng ti5t dgp./. Ghi chf: 1 - EO vi6c tii chtic dvgc thudn lqi vd chu ddo, da nghi Qu)j ci ddng x(ic nhdn than du Dqi hoi vdi Batl Td chtc trtoc ngay 20O th.o c.ic s; di.n thoqi: ?7A8t0 t6: Ms. Hing Khanh: : FtDc: I C6 d6ng than dv Dqi hai yui ldng mang theo Th6ng bdo nay fi CMTND/ HA chiiiu dd ldn thti tuc drr hap. 3 - Truong hqp Qri cij d6ng ti quyin cho ngtdi khdc tdi dtr hpp, vui ldng dian ddy di th6ng tin ydo 'Giai ti quyin" vd ngrdi &qc ri quyin vui ldng thrc hiin ding Diin l, 2 n6i trin vd na g fieo Giai iy quyin dd than fit hpp. 1 - Tltrd g hqp khdng cd ngdi dqi dien itt quran lhandvdqi h i. Quli c6 dong c6 thd ti Eryin cho mat tong sd cdc thdnh vi6n theo danh sdch dinh k\m tqi Giii y quyan. 5 - Trudng hqp cd d6hg hodc nhdn c(i ddng Aip ng dn diiu ki n di cti, ng ctr vdo HQi ding qudn tri/ban kiim sodt theo quy dinh tqi DiAu rc C6ng ty xin yui ldng gtti Ddn da cit ng ci vit Sd yiit li lich,ng ci ian ddn Cdng ty cham nhdt fio ng6y 22/04/201 g. o - Lnr pnr ar tqt. an o ao Lo aong tr tuc. TY CO,P Hi]V MHC flcong dnc quan rng Cbng ty Cd phin MHC Dla chi: TAng 10, tda nhd Yinatea, sa 92 Md s6 doanh nshiep : 0 I I 5 ddng IlA Th!sdu, P. Thanh Nhan, Q.Hai Bd Tnrng, TP.HA NAi Dien thoqi: Fax:

3 HQP DAT HQI DONG CO DONG THUONC NIEN NAM 2OI9 C6NG TY c6 PHAN MHc CHUONGTRiNHHQP Thoi gian t6 clf5-ai hqi: Bit dau tir th00', thf nem, ngay 25 th 6ng04 ndm20t9. Dia di6m: Teng 7 Tda nhd HAi An, Km2, Dudng Dinh Vi, Phudng D6ng Hei 2, Quan Hai An, Thanh ph6 Hei Phdng. Noi dung 1. Oang hj cd aang chlnh thrtc riam dq dai hqi vd phrit rrdi llgr. 2. Khai mac - r uyen oo ry oo; c6o k6t que ki6m tra tu c6ch cd ddng. 3. Gi6i thicu - Ci6i thieu d?ibi u; Gi6i thicu va th6ng qua chi tich doan, tlu kj, ban kiilm phi6u; - Chn tich dodrlt!6ng qua chuong trinh nghi sq. 4. Btio ctio thl5 th45-86o cdo crta HQi ddng quan tri (HDer); Beo c6o ki:t qua SXKD nern 2018 vd du ki6n kt! ho4ch SXKD ndm 2019; - Beo cao hoat d6ng cia Ban ki6m soet (BKS) nim 2018 vd k6 ho4ch ho4t dong nem Irihh ba! cdc totinh th45-l0hl5 - Tdtrinh thdng qua 86o c6o tai chinh ndm 2018deduocki6mto6n; K6t qua kinh doanh narn 2018 vd Phuong 6n phan ph6iloi nhuan 20l8; Td trinh th6ng qua vicc lua chgn don vi ki6m toen 860 c6o tai chinh nim 2019; Td tdnh th6ng qua thi lao crla HDQT, BKS; Td trinh th6ng qua thay d6i dla chi tru sd C6ng ty; Td trinh phuong 6n ph6t hinh c6 phi6u d6 tre c,3 t'rc; - Td rrinh ve vidc sua doi. b6 sung Diiu lc Cdng l): Td trinh vd vicc phc chuin Chi tich HDQT ki6m nhiqm chric T6ng Gi6m d6c cdng ty; - C6c n6i dung t'h6o thu6c thim quydn cia Dqi hqi (n6u c6). nhicnt thdhh vian HEQT/thdnh,iAn Ban KiAm sd, rd 10h35-10h45 dd biu b6 sung rhdnh vien HEQT,/thdnh vian Bah KiAm 11. C6ng b6 kdt qui 11h20 I th35 - Ban ki6m phi6u c6ng u6 t<iit qua bi6u quyrlt cric vdn dd. - Ban kidrn phi6u c6ng bii ti5t qua bdu b6 sung tldnh vicn HDQT. - Ban ki6m phi6u c6ng b6 k6t qud biu b6 sung thdnh vien BKS. 12, T'hdns_ qua Bian bdn, ry _!t_! gy!4 dq!!!t I I h3s-t th45 B. BA mqc dqi h1i 11h45

4 CONG TY c0'phal,i MHI: G HOA XA HQr CHfr NGHIA vret NAM DQc lip - Tg do - H4nh phric GIAY Ui QUYEN : Dai h6i ddng c6 tl6ng C6ng ty Cr6 phin MHC Noi c6p:......ngdy cdp.../.../ -.:,L 50 co phan uy quyen:... c6 phdn J. lhanh vian Hoi dong qudn lri COng r) c6 phan MHC I d Vidl Diing 4. long Giam doc -t ( ^^ ong ty co phan MHC - Pharn Bd Huy c. NOI DUNG ut Quytr{: Ngudi nh6n u1i quy n duoc dai diqn cho,',;... c6 ph6n tham du Dai hoi d6ng c6 dong thuhng nien ndm,2019 cria C6ng ty c6 ph6n MHC vdo n gdy 25/04/2019 tai H6i Phdng vd biiiu quyiit t6t ca cac viin dd thu6c n6idung ihuong trinh vdi s-6 iuong c6 ph6n tuong ring. T6i xin chiu moi trich nhi m vd vi6c u;i quydn ndly vir kh6ng dua ra bat khdu nai, khidu ki6n gi ddi vdi C6ng ty. Xin tran trgng cam on./. NGI-IOI Ui QUYTN (Ky vd ghi rd hp"tan, d6ng ddu nau lir t6 chrlc)..., ngdy... thltng.. ndm 2019 NGUOI NHAN Ui QUYTN (K! vd ghi rd he.tan, d6ng ddu nau ld t6 chic) r) 2) Niiu c6 ddng kh6ng dian vdo (1) vd (2) thi duoc hialr ld u1i quydn toan bq s6 ci5 phdn do ci5 d6ng sd hiru cho ngudi nhan uj' quy6n. Cidy uy quy n chi hop 16.kii duoc lip rheo m6u nd1. 1ruong hgp c6 ddng uy quydn cho Lhdnh r iin HDQ f.tong Cirim d6c C6ng ty. Dd nghi gui lruc riep Ciay uj quyen raj Tru so chini Cdng ty tai Hd Noi hoac gfti bing thu bao dem truoc ngdy klai mac d n dia chi ghi trong "Th6ng brio mdi hod".

5 C6NG TY C6 PHAN MHC sij:<,'.6 /20 j g/mhc CONG HOA X{ HOI CHI] NGHIA VIET NAM E6c ldp - Tu do - Hanh phic Hd N1i ngbds-thti g 03 ndm2019 TH6NG BAo DT CI'TTNG c0'vao HOI DdNG QUAN TR], BAN KIEM soat NHTEM KY 20t Kinh eii: Qtt! Cit d,6ng C6ng ty C6 phin MHC CdnctiroLuAtdoahnghi'psi68/201 QH13ngiry26thdngJtndm201Icu,tQuir'hdinuoc (onp hda y(i hoi chu aghia Yiat Nan va cat vdn bun huimg dan th hinh. Cdn cft Luat Chtng khodn sti 7A/2006/QHI I ngdy 29 thdng 06 nam 2006, Luor suo doi, bi sung mat s6 diiu cia Ludt ch*ng kho'n sii 62 )010/QHt2 cua Qutic h,i nkoc L'6rtg hda xd h6i chi nghia Viir Yan vd cac van han huong din rhi hdnh. Cdn cti Diiu lq C6ng ty Cii phin MHC. HQi il6ng quin tri COng ty C6 phan MHC (MHC) tren trqng th6ng bro: lai kj hopdai hoi cddonglhuongnien20lq.mhcdlrlidn.trienhanjrbiubosrmg02(haijthanh rien Hoi ddng Quan tri- 02 (hair lhanh ridn Ban Ki m sodt nhidm ki Hoi ddng quan tri tran treng thdng brio diin Quli C6 dong vi \'iec tbam gia ring cu. di clr ung vicn phir hqp vdo chuc danh Thanh vi6n H6i ddng Qudn tri, Thinh vi6n Ban Ki6m sorit nhu sau: r. i ]\c crj. Di crl vao Hgr EONC euan TRI l. Ti0u chuin vd tlidu kifn lilm thinh vi6n HQi tldng Quin tr! (Trich Luet Doanh nghi6p) t reu t)t. LuaI uoann ngnrep. fhini r ien Hoi ddng quan tri phai co cdc ridu chuiln va diiu kidn sau day: a) C6 nang luc hdnh vi ddn su ddy di, kh6ng thuqc ddi tugng kh6ng duoc quan lj doanh nghi0p theo quy dinl cia ph6p luat; b) C6 trinl dq chuy n m6n, kinh nghi6m trong quan lf kinh doanh crla c6ng t) vi khong nh6r rhiet phai la cd d6ng cua c6ng D. tru truong hod Diiu le cong r1 qu1 dinh lhiic. o I hanh vien Hgi dong quan rri cong ly co lhe d6ng lhoi la thdni r ien Hgi ddng quan tri cua cong ly khrc 2. Quy didb r A tld cd/ring cir r io Hgi diing quan trj (Trich Di u l0 MHC) urcu 14 r nann pnan ra nnlen lty cua Inann vteh not aong quan trl Khoan 2, Di6u 24, Di u lq MHC: NhLmg Co ddng so hlru tlr duoi l0oormuoi phdn tramr tong s6cdphdn coqulin bieu quldr trong th<ri gian lidn tuc it nhir tlr 0b tsiu)rheng rro ldn c6 qulin gdp s6 co phdn co quy.:n bidu quydr cua rlrng Trang 1/3 ;/ cjt

6 nguoi lai \oi niau dd tro thilrh nh6m cd dong.o hlru rrdn l0oo so cd phin cd quldn bieu quldr de de cu mg cu vidn bdu rao Hdi dong quan tri. \eu nhu tong.o cd phin co qulin biiu qulit ma ho nam gri chrdm lrong khoang trdn l0o0 (muoi phdn uamj ddn l0oo (ba muoi phdn rram) thi ho c6 quydn de cu 0l (mol) lhani vien Hoi dong quan lri: ndu chi m rrdn JOoo (ba muqi phdn rrdm) den 500o (nam muoi phin rram)rhi ho.d dusc dd clr 02 (hail th,u$ vien: ndu rren 50oo (nam mlroi phdn tramj den 70% (bdy muoi phdn ram) thi hq duo. c dc cu 03 (ba) thdnh vien; ncu l6n hon 70% (bey muoi phan trdm) thi hq dugc d cu 04 (b6n) thanh vi6n. Truong hqp viec de cu. gioi thieu lrng cu vicn ven khdng dri s6 luong can thiet thi HOi ddng quan tri duong nhi m c6 th6 dd cu thdm img ct vi6n ho4c t6 chric dd cri theo mot co ch6 do Cong ty quy dinh. ( o cne oe cu nay cacn muc Hqt oong quan IJt ouolg nntem oe cu lmg cu r ren Hor oong quan lfl pnal Juoc cong b6 rd rang ri phdi dlroc Dai hoi ddng Cd ddng lh6ng qua lnroc kii ri6n hiuri di clr. rr. lnc cu; Di cu vao BAN K EM soat l. Ti6u chuin vi diiu ki6n lim thinh vi6n Ban Ki6rn sorit (Trich Luat Doanh nghicp) ljleu l04. I leu churn vl dreu l..len cua Kidm sodt \ ien Kiem soiit r ien phdi co tidu chudn r a didu kien sau Ja1 : ar ( o nang llrc hani \i dan sq ddy du vd khong thuoc doi tuong bi cdm thini ldp ra quan lj doanh,l\ nghiep theo quy dinh cia Luit niy; b) K}onA phai le \o hoijc chong. cha dd. cha nu6i, me de, nrc nuoi, con de, con nuoi, anh fudl, chi c I r ruol. em ruot cua lhdnh \ ien Hqi dongquanrrj.ciimd6choaclonggiamd6cvanguoi qucnljkhic: "A\ c) KhOng dugc gii cac chuc vu quan ly c6ng ty; khdng nhat thi t phdi la c6 d6ng hoac ngudi )ao d6ng ff,, cira c6ng ty, tri trudng hqp DiAu l c6ng ty c6 quy dinh khric; -e:t d) Cdc tidu chudn va dieu lien kh:ic theo quy dinh khdc cira phdp luat c6 licn quan vi Dieu le cdng 1y. 2. Qu) dinh vi di cf/fng cir vio Ban ki6m sodt (Trich Didu l MHC) Didu fi. Kiim sorjt vi'n it tng c*, di cit Kiijn sodt yian Khoan 2, Di6u 33. Di6u l MHC: Nhiing Co dong nam gri tlr duor 10% (muoi phan tdm) t6ng sd co phan ph6 thdng c6 quy n bi u quy6t trong lihoing thdi gian li n tuc it nhat tu 06 (sau) theng tro len co thd gdp c6c c6 phan c6 quyan bidu qulir cua rung nglroi lai voi nhau d6 rro thani n-hom co dong so hiu trdn 10"" tong s6 co phan pho thong co quyen bieu quyet de dd cri ung ct vi6n vdo Ban ki6m so6t. Nou ti lc so hftu c6 phan c6 quyin bieu quyet cia hq nam rrong k}odng tren l0oo rmuoi phin tramr ddn JOoo rba muoi phan rram) thi ho duoc ph p de cu 0l (mgt) nguoi; nou tr n 30% (ba muoi ph6n tram) dcn 50% (nam muoi phdn tramt thi hq dugc di cri 02 rhair nguoi: rren 50oo tn.tm muqi phan traml din 70"0 rbdl muoi phin lram) dlrgc de ci 0J (bal nguoi va trdn 70oo dugc dd cu 04 (bonj nguoi. Truong hop so luong cdc Lrng r i n Ban kidm soat thong qua di cu rd trng cu khong du so luong can thidt, Ban kidm sodt duong nhiem cd the dc cir th m ring vi n hoic t6 chuc de cri theo co ch quy djnh tai Diiu li cong ty va Qu1 che nqi bg vi quan tri cong ty. Co chd Ban kidm soet duong nl1iem dd clr rlrg vien Ban kiem sodt phai dugc cong bd rd rang!e phai dlroc Dai hoi dong cd d6ng rhong qua rrr.roc khi ti n hdnh d cu. Ttano 213

7 III. HO so Dt crl, unc cd vao ngr o6nc euan rnr, n,ln xreu soar Hd so dd cu/(ng crj vao Hdi ddng quar tri/ban Kidm sodl bao gdml - Don xin tl6 cir/img cri tham gia Hoi dong Quen triban Kiem sodt (theo Inau gii kem); - So y6u li lich cta l-lng cri vi6n (theo miu grii kdm); - Bdn sao chung thuc CMND'fhe can cudc cong ddn. H6 chi6u niu le Viel Liau. nguoi nuoc ngoiri vd c6c bing cdp, vdn bing chimg chi chling nhan tr)nh do vdn hod, t nl d6 chuy n mdn cua Lfng cr.r vi6n. - Gi6y x6c nhan si5 c6 phin md c6 ddng lndu t,,, img cu; ho4c cd dong, nh6m c6 ddng (ntiu dd cn) sd hilu li n tuc trong 06 th6ng giin *rat no4c giiy to tuong.luong cia Cdng ty Chimg khorin noi c6 d6ng, nh6m c6 d6ng d6 rnd tdi khodn ho4c cira Trung tam Luu ki Chtmg khorin Viet Ncm tinll den ngny 20/03/2019 (ngity ch6t danh sdch Co dong du hop DHCD thuong ni6n 2019). Nguoi dd cu vd Ngudi img cu vdo Hoi ddng quan tri/ban Kiem soet phei chiu tr6ch nhiem truoc ph6p luat, trudc Dai h6i co d6ng vd tinh chinh xdc, trung thuc ndi dung hd so di cu/img cir cta minh. H6 so dd cu/img cri dugc cho vdo trong phong bi, drin kin, ngodi phong bi ghi rd "Hd so di cu/lmg cu vdo H6i ddng Qudn tri,tsan Ki6m sorit niiem ki " n p tryc ti6p t4i try sd cdng ty hoac grii rnu Dao oam ve ota cnli - Van phong Hdi dong quan tri Cong ty co phin VHC - Dia chi: TAng 10, tda nhd VINATEA, so q2, d,rorg VO Thi S:iu, Phuong Thanh Nhdn, QuAn llai Bd Tnmg, Thdnn ph6 Ha NOi, viet Nam - DiCn thoai : Fax : Nguoi ran : ong LC Viet D[ng Thdnh vi n ridqt Dii dam bao c6ng tdc t6 chrrc Dai h6i duoc thanh cdng, di nghi cdc Cd d6ng gui Hd so lmg cir, di: cir vdo HDQT/Ban Ki6m so6t vd MHC tr.lr6c n*ty ho6c n6p cho chi to? truoc khi D?i hoi Hdi d6ng quan tri Cdng ty cd phdn MHC tran fqng thdng bao./. DONG QUAN TRI Noi nhani - Nhu kinh gni; - Luu VT- TY c0'phan [4H C flcong Trarg 3/3

8 f*-'$.'/ :/ CONG TY \O ^. ^. \n -i co Ptt'lr ); o\ MHC ah# c HoA xa Hor chir Ncnia vrpr Na.lr EQc lip - TtI do - H4nh phric oor,r fnc cr' vrtn nor odnc quan rnlrnln rrnlr so.4,r conc ry cd pni.n mnc NurENl rv zors - zozo (Maa 1) Tdi Ia:... Kinh si'i: D4i hqi.ldng c6 d6ng C6ng ty C6 ptrin MHC Qu6c rich: Ngdy sinh: Noi sinh:... Eja chi thuong trri: ^r ^,^,^^,.,.i So ( MNII Ho chieu:... Ngiry c6p:... T4i: Trinh dq hgc vdn: Trinh do chuyen m6n :... S0 co phdn sq htu lidn t[c it nhat 6 (s6u) thring cho ddn thdi diem chdt danl s6ch c6 d6ng dg hop (20 03/2019) la;... cd phin. tlrong ung roi:... oi, von didu ld cua, ^i,l,.,,^.^^ LOng ry Lo pnan rurrl (Long ry_). Cin cr.l quy dlnh cria Lu{t Doanh nghidp vd Didu 16 Cdng ty. tdi xin tu fng crl vdo vi tri thedr vien... Cong ty. T6i xin cam doan minh c6 dli tli6u kien/tieu chudn di ung cu vao vi tri thdni vicn... theo quy djnh cria Diiu lf C6ng ty va Quy chii bau crl thdnh vi6n HDQT/thdnh vi n BKS tai Dai hoi dirng co dong thuong ni n nam 2019 (Dai hqi) cna C6ng ty. T6i cam ktit chiu triich nhiem vc tinl chinh x6c trung thuc cta n6i dung van ban va h6 sq kem theo dong thoi cam ket tudn thi day di theo quy djnh crla Di u l C6ng ty vd Quy ch bdu cr? thdnh vi6n HDQT/thanh vi6n BKS t4i D4i hqi cia C6ng ty. Trdn trqng! UNG CI} VIIN (K!, ghi rd hp ftn) L So yeu li lich do &ng vi n tu kiai pheo nd41: Ei so kim theo: 2. Ban sao hqp l Chtrng minh thu nldn drin4rd chi u: 3. Ban sao hqp IC c6c bdng cdp chfng nhdn trinh d0 hac van/tdnh dq chuy n m6n cira ungvi n; 4. Chrmg nhdn hqp 16 sd hau c6 phan li6n tuc trong vdng 6 th6ng cho diln thdi didm ch6t danh sach c6 d6ng du hop.

9 r.j) :/ f) ap''-r CONG TY c0'phriit MHC oa xa Hor chir NGHiA vret NAM (Maa 2) D6c l6p - Tq do - H4nh phric D DdN ET CI} HQI DdNG QUAN TRI/BAN KIEM SoAT CONG TY co PHAN uuc NHrEM Kv 201s Kfub-glu: Dgi h6i.l6ng c6 d6ng Cdng ty C6 phin MHC Tdi'ChLlng l6i ld n}r6m cd d6ng C6ng ry C6 ph;n MHC lcong ry.; gdm: nam... STT Hq Yn ten cii il6ng s5 cntr',rd, ngiy c6p, noi c6p 56 CP s& hitu vi dai di6n (c6 thdi h4n sd hru t6i thi6u 6 thing li n tgc) chft ki Cdn cir quy dlnh cira Luat Doanh nghiep vd Didu I Cdng ty, ching t6i tran todg da crf: 6ng/Bd: Ngdy sinh: Eia chi thudrg tru:... Nqi sinl: Trinh d6 hoc vdn: Trinh dq chuy6n m6n vdo vitd thar r vien. Tdi/Chfng t6i cam doan 6ng/Bd...C6ngty.... c6 di diau ki dticu chudn dd Lmg cu veovi lri lhanh r idn theo quy dini cria Eiiu le Cong t1 rdquychdbiu cir thdnh vion HEQT/thdnh vi6n Ban Kidm so6t tai Dai hoi cd d6ng thuong ni n ndm 2019 (Dai hdi) cira C6ng ty. Tdi/ching toi cam k6t chlu trach nhiem vd tinh chinh xdc trung thuc cria noi dung van bdn vd ho so kdm rheo ddng thcvi cam kdt tudn thri di1 du rheo quy dinl cia DiAu Ii Cong ly va Quy ch6 biu clr thdnh vi6n HDQT/thdnh vien Ban Ki6m sodt t4i Dai hoi cia C6ng ty. Tr6n trgng! Nguitalii dien nh6m tl6 cir (K! ghi rd ho tan) Hi sd kam theo: L So yi;u lli lich do nguoi drgc di ci tg khai (theo ndu); 2. Citiy u! quy6n hqp ci d6ng rj,quydn cho ngudi khdc di cft); L Brn sao hqp le Chung minh lhu nhan den/hochi u: 4. Btur sao hgp le cdc van bang chhg nhin trinh do hac virl/trinh dq chuycn m6n clia ngroi dugc d6cfr; 5. Chrmg nh4n hqp le so hnu cd phln lidn tqc trong vdng 6 th6ng cho d6n thdi di,im ch6t danh s6ch c6 d6ng dq hgp.

10 KP '2/ co CONG TY -i c( CO PHAN,!'\ q l MHC c HoA xa HOI ch0 rchin vrpr rnr,r Doc 4p - TF do - HAnh phnc $ soyfu L.f LICH ngdy thdng... ndm 20 gia hn,ng ci vian hanh vian HDQT thdnh viin Ban Kiim sodr C6ng q) cii phan MHC) 1. Ho vd tcn: 2. Gifitinh: NamLl NfE 3. Ngdy sinh: 4. Qu6c tich: 5. CMND,tI6 chi6u st5:... Ngdy cdp:... Noi c6p: 6. Dia chi thudng tru: dien thoai lien 1ac: 8. Trinh d6 vin hori: 9. Trinh dd chuy n m6n: Bing cdp Chuy6n ngdnh Nnm t6t nghiep Thai gian rldo t4o C(' so ddo tao 10. Qu6 tinh c6ng tac: Ttnim... tl6n nim. Don vj c6ng tdc Chrlc vu luqng c6 phi6u n6m git:... c6 phii5u, trong d6: - Sti luqng c6 phii:u do c6 nhdn tryc ti6p sd hfiu:...c6phidu -56 luqng cd phi6u cri nnan dai didnsdhtu:...criphitiu T6i xin cam doan c6 dri ning luc hdnh vi d6n sg, kh6ng thuqc d6i tuqng bi c6m quan ly doanh nghiep theo quy dinh cta LuAt Doanh nghiep vd c6c quy dinll kl6c ciia ph6p luat ViCt Nam vd xin cam doan nhttng 1di khai trdn la hoan toan dtug su that, neu sai t6i xin chiu t6ch nhi6m trudc ph6p luat. Ngudi khai (Ki, ghi rd ha tan)