jtp190.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "jtp190.dvi"
  • Vũ Tú
  • 1 năm trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 ½ ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¼ ¾¼½¼µ ÁËËÆ ½ ¹ ¾ ÇÒ Ø ÙÖÖ ÒØ Ø ÓÖÝ Ó Ð Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ ØÖ Ø Å ÓÖ Û Ó Ø ÙÖ ÒØ Ø ÓÖÝ Ó Ø Ð Ö Ö Ð Ø Ò Ø ÓÖÖ Ø Ü Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÔÙØ ÓÖÛ Ö Ý Ø Ø ÓÖÝ Ú Òº Ï ÓÐÐÓÛ Ø Ð Ð Ø ÓÖÝ Ó Ð Ö ÔÖ ÒØ Ò Ê º ½ ¾ º Å ÜÛ Ðг ÕÙ Ø ÓÒ Ò ÒÓÒ¹Ñ Ò Ø Ñ ØØ Ö curle = 1 c dive = 4πdivP, divh = 0, H, curlh = 1 E + 4π c c P + 4πσE c Ð Ý Ð Ñ Ò Ø Ò Ø Ñ Ò Ø Ð ØÓ Ø ÑÔ Û Ú ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø ÓÙÖ ½µ 1 2 E c 2 + 4πσ E 2 P E = 4π 2 c 2 c 2 + 4πgraddivP. 2 Ï Ð Ñ Ø ÓÙÖ ÐÚ ØÓ Ø Ð ØÖ Ð E Ò Ö Ø Ý Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ P Ø Ö ¹Û Ú ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔ µº Ï Ú ÒÐÙ ÙÖÖ ÒØ σe Û Ö σ Ò Ð ØÖ ÓÒ ÙØ Ú ØÝ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÙÒØ ÓÖ Ø ÐÓ Ó Ø Ö Ø ÓÒ ÒÐÓ Ò Ú ØÝ º º Ý Ö ¹ Ø ÓÒµº Ï ÙÑ Ð Ó ÓÒÐÝ ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ð Ý ÐÓÒ Ø x¹ Ö Ø ÓÒ Ô Ò Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ø z¹óóö Ò Ø Ò Ø Ø Ñ t Ó ÓÙÖ µ i.e. E = (E(z, t), 0, 0) P = (P(z, t), 0, 0) ØÖ Ò Ú Ö Û Ú µº ÕÙ Ø ÓÒ ¾µ ÓÑ 1 c 2 2 E 2 + 4πσ c 2 E 2 E z 2 = 4π c 2 2 P 2. µ Ä Ø χ n Ø ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð Ò ÙÒØ ÓÒ Ó 2 / z 2 Ð ÐÐ Ý n º º 2 χ n / z 2 = κ 2 nχ n ÓÖ Ò Ø Ò ÓÖ Ú ØÝ Û Ø Ô Ö ØÐÝ Ö Ø Ò Ò ÜØ Ò Ò ÓÚ Ö Ø Ð Ò Ø d χ n = 2/d sin κ n z Û Ö κ n = nπ/d n = 1, 2, 3... ÓÖ Ö Ô Û Ø ÝÐÝ ÓÙÒ ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ χ n = 1/ de iκnz غ ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ø Ø Û ÑÙ Ø ÒÐÙ Ò Ø Ø Ó Ò ÙÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÒØ ÙÒØ ÓÒ ØÓÓ χ 0 = 1/ d ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ n = 0º Ï ÒÓØ Ø Ò Ö ÕÙ Ò Ý Ω n = cκ n Ω 0 = 0µ Ò ÐÓÓ ÓÖ Ø ÓÐÙØ ÓÒ ¾µ E(z, t) = n E n (t)χ n (z), P(z, t) = n P n (t)χ n (z) Ó ÕÙ Ø ÓÒ µº

2 ¾ Ï ÓÙ ÓÒ ÓÒ ÒÑÓ E n (t) = de(t)e iωt, P n (t) = dp(t)e iωt, Û Ö Û ÙÑ ÓÖ Ò Ö Ð ØÝ Ø Ø E Ò P Ö ÐÓÛÐÝ Ú ÖÝ Ò ÙÒØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ø ÓÒ Û ÙÑ Ø Ø Ø Ð Ø Ñ Ó Ö Ø ÓÒ Ú Ò Ý γ 1 = (2πσ) 1 ÑÙ ÐÓÒ Ö Ø Ò Ø Ó ÐÐ Ø Ò Ø Ñ Ó Ø Ö Ø ÓÒ σ ωµº Ï Ø Ø ÙÑÔØ ÓÒ Û Ø de dt + [ γ 2 + i(ω2 n ω2 ) 2ω ] E = 2πiωP. ÓÖ ω ÐÓ ØÓ Ω n Ø Ñ Ò ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ð ØÖ Ð µ Û Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ de [ γ ] dt i(ω n ω) E 2πiΩ n P. Ä Ø Ù ÙÑ ÓÒ ØÓÑ ÑÓÐ ÙÐ Ô ÖØ Ð µ Û Ø ØÛÓ Ð Ú Ð ε 0,1 Ù H 0 ϕ 0 = ε 0 ϕ 0, H 0 ϕ 1 = ε 1 ϕ 1, Û Ö H 0 Ø Ñ ÐØÓÒ Ò Ò ϕ 0,1 Ö Ø ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ðµ Ò ÙÒØ ÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÒØ ÖÒ Ð ÑÓØ ÓÒ Ó Ø ØÓѺ Ä Ø Ù ÙÑ Ø Ø Ø ØÓÑ ÔÓÐ Ö Þ Ð ÔÓÐ ÑÓÑ ÒØÙÑ p Ó Ø ÓÖÑ p = ql Û Ö q Ø Ö ÔÐ ÓÚ Ö Ø Ð Ò Ø lº Ì Û Ðй ÒÓÛÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ (1/c)JA Û Ø Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ð ØÖ Ò Ú Ö Û Ú µ Û Ö J Ø ÒØ ÖÒ Ð ÙÖÖ ÒØ Ò A Ø Ú ØÓÖ ÔÓØ ÒØ Ð Ò ÛÖ ØØ Ò 1 c JA = 1 c (ql) A 1 c ql A = pe, Ø Û ÐÐ ÒÓÛÒº ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ø ØÓÑ Û Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ò ÛÖ ØØ Ò H i = p x (E + E 0 ), ½¼µ Û Ö Û Ú ÒØÖÓ Ù Ò ÜØ ÖÒ Ð Ð ØÖ Ð E 0 Ñ Ð Ö Û Ø Eµº Ï Ø Ø ÙÑÔØ ÓÒ Ñ ÓÚ Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ð Ó ÛÖ ØØ Ò H i = p x d { [E(t) + E0 (t)] e iωt χ n (z i ) + c.c. }, ½½µ Û Ö z i Ø z¹óóö Ò Ø Ó Ø ØÓѺ ÁØ ÑÙ Ø ÑÔ Þ Ø Ø Ò Ø ÓÒ Ð ØÓÖ χ n (z) ÑÙ Ø ÒÐÙ Ò Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ ÐØÓÒ Ò ÓÖ Ò ØÓ Ø Ò Ö Ð Ô ÐÓ ÓÔ Ý Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ º ÀÓÛ Ú Ö Û ÔÖ ÖÚ Ø Ñ Ð Ò Ù Ù Ð ÔÖÓ ÙÖ ÓÖ Ò Ø Ò Ê º ¾ µº Ì Û Ú ÙÒØ ÓÒ Ó Ø ÒØ Ö Ø Ò ØÓÑ Ò ÛÖ ØØ Ò ÙÔ ÖÔÓ Ø ÓÒ Ó ØÛÓ Ø Ø ϕ = c 0 ϕ 0 + c 1 ϕ 1, c c 1 2 = 1, ½¾µ Ó Ø Ø Û Ø ÑÑ Ø ÐÝ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ë ÖÓ Ò Ö³ ÕÙ Ø ÓÒµ i c 0 = ( ) ε 0 i γ 0 c0 c 2 1 p d {[E(t) + E 0 (t)]e iωt χ n (z i ) + c.c.}, i c 1 = ( ) ε 1 i γ 1 c1 c 2 0 p d {[E(t) + E 0 (t)] e iωt χ n (z i ) + c.c.}, ½ µ Û Ö Û Ú ÒØÖÓ Ù Ø Ð Ø Ñ γ 1 0,1 ÒÓØ Ý p Ø Ñ ØÖ Ü Ð Ñ ÒØ p = (p x ) 01 Ò ÙÑ Ø Ø (p x ) 00 = (p x ) 11 = 0 Ò (p x ) 01 = (p x ) 10 Ø Ð ØØ Ö ÙÑÔØ ÓÒ Ò ÑÑ Ø Ö Ðµº Ø Û Ðй ÒÓÛÒ Ñ Ò Ø Ò Ò γ 0,1 0 Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÙÒÔ Ý Ðº Ï Ò Ø Ø c 0,1

3 Ô Ò ÓÒ Ø ÓÓÖ Ò Ø z i º Ì Ö ÓÖ Û Ñ Ý ÙÑ ÙÒ ÓÖÑ ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ØÓÑ Ò Ô Ò Ú Û z i ÓÒØ ÒÙÓÙ Ú Ö Ð º Ì ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø ÖÑ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ ÔÖ Ö Ø Ñ ¹ Ô Ô Ò Ò º Ì ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ÑÔÐ Ö Ó ÓØ Ö¹ÓÖ Ö ±ω¹ ÖÑÓÒ Û ÐÐ Ö Ó Ö¹ ÓÖ Ö ÔÖÓ ÙØ Ó Ò ÙÒØ ÓÒ χ n Ò χ nµº Ì ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ð ¹Ø ÓÖ Ø Ð ØÖ ØÑ ÒØ ÑÓÖ Ù Ø Ð ÓÖ Ñ ØØ Öº ÁÒ Û Ö ÒÓØ ÒØ Ö Ø Ò Û ØÓÑ Ü Ø ÓÖ Ü Ø Ý Ø Ð Ò Ø Ø ÑÔÓ Ð ØÓ ÒÓÛ Ø Øµ ÙØ Ö Ø Ö Ò ÓÛ Ñ ÒÝ ØÓÑ Ö Ü Ø ÓÖ Ü Ø º Ð ¹Ø ÓÖ Ø Ð ÔÔÖÓ ÒÓØ ÓÒÐÝ Ö Ð Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ÙØ Ø Ð Ó Ò ÖÝ Ò Ø ÓÒÐÝ ÓÒ ÕÙ Ø º ÁØ Ó Ö Ð Ó Ø ÔÓ Ð ØÝ ÓÖ Ø Ð ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø Ö ÓÛÒ ÝÒ Ñ Ö ÙÐØ Ò ÖÓÑ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒº ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Û Ø w 0 w 1 = γ 0 w 0 + ip d (c 1c 0 c 0c 1 ) {[E(t) + E 0(t)] e iωt χ n (z) + c.c.}, = γ 1 w 1 ip d (c 1c 0 c 0 c 1) {[E(t) + E 0 (t)] e iωt χ n (z) + c.c.}, Û Ö d (c 1c 0) = (iω 0 + Γ)c 1 c 0 + ip (w 0 w 1 ) {[E(t) + E 0 (t)] e iωt χ n (z) + c.c.}, w 0 = c 0 2, w 1 = c 1 2 Ö Ø ÔÖÓ Ð Ø Ó ÓÙÔ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ø 0 Ò Ö Ô Ø Ú ÐÝ 1 ε 1 ε 0 = ω 0 Ò Γ = (γ 0 + γ 1 )/2º Ì ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÚÓÐÙÑ V = A z Û Ö A Ø ÖÓ ¹ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÔÐ Ú Ò Ý P = 1 V (ϕ, p x ϕ) = Np(c 1 c 0 + c 0 c 1) = P n (t)χ n (z) + c.c. = dp(t)e iωt χ n (z) + c.c., i Û Ö N Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÓÑ Ô Ö ÙÒ Ø ÚÓÐÙÑ º Ï ÓÓ c 1 c 0 = d Np P(t)e iωt χ n (z) Ò ÒØÖÓ Ù Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò ÕÙ Ø ÓÒ N 0 = γ 0 R 0 γ 0 N 0 + id [P(t)e iωt χ n (z) c.c.] {[E(t) + E 0 (t)] e iωt χ n (z) + c.c.}, N 1 = γ 1 R 1 γ 1 N 1 id [P(t)e iωt χ n (z) c.c.] {[E(t) + E 0 (t)] e iωt χ n (z) + c.c.}, P = [i(ω 0 ω) + Γ] P+ + ip2 (N 0 N 1 ) { [E(t) + E 0 (t)] + [E (t) + E 0 (t)] e2iωt dzχ 2 n (z)}, Û Ö N 0,1 = Nw 0.1 Ö Ø ÓÙÔ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ó ØÓÑ Ô Ö ÙÒ Ø ÚÓÐÙÑ Ó Ø ØÛÓ Ø Ø 0, 1 ÒÙÑ Ö Ó ØÓÑ Ò Ø Ø Ø 0 Ö Ô Ø Ú ÐÝ 1µ Ò Û Ú ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø Òص Ö Ø Ó ÔÙÑÔ Ò γ 0,1 R 0,1 º ÁÒ Ø Ð Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÙÑ Ø Ø N 0 N 1 Ú Ö ÐÓÛÐÝ Ò Ô º ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ù Ù ÐÐÝ ÓÐÚ Ý Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Û ÖÓÔ ÓÙØ Ö¹ÓÖ Ö ω¹ ÖÑÓÒ Û ÐÐ Ö¹ÓÖ Ö ÔÖÓ ÙØ Ó Ò ÙÒØ ÓÒ χ n º ÓÖ Ò Ø Ò Ø e 2iωt ¹Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ð Ø º ÓÖ Ø Ø Ñ ¹ Ô Ò Ò Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÑ Ø Ñ ÐÐ Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓØ Ø Ò Û Ú º Ñ Ð Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÙÐ ÛÓÖ ÓÖ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ

4 ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÔÐ ØÙ ÙØ Ò Ø Ø Ó ÒÓغ Ï Ø Ö Ô Ø ØÓ Ø ÓÖ Ø Ð¹ Ð Ø ÓÖÝ Ù Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÐÓÓ Ø Ñ Ý Ù Ø Ò Ø Ø ÐÐ Ù Ò Ø Ø Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ü Ø Ø ÓÒ Ü Ø Ø ÓÒµ ÐÐÓÛ ÓÖ ÓÒ ØÓÑ ÓÒ ÕÙ ÒØ Ô Ö ØÓѵº Ç ÓÙÖ ÓÛ Ú Ö Ø Ù Ø Ø ÓÒ ÓÐ ÐÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ÒØ Ò º Ì Ö Ð ØÙ Ø ÓÒ Ò Ñ ØØ Ö Ñ Ý Ø Ø Ó Ð Ð ÐÝ¹Ú ÐÙ Ð Ò ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒµ Ø Ø ÔÓ Ø ÓÒ Ó ØÓÑ Û Ø Ò Ø Ô Û ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ÒØ Ò Ø Ð Ò Ò Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÓÖ ØÓѵ ÒÓØ Ò º Ì Ñ Ò Ø Ø Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ö Ø ÓÒ Ñ Ý Ó Ö ÒØ Ò Û Ú ØÓ ÐÓÓ ÓÖ Ù ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ò Ó ÓÙÖ Ò Ø ÑÓÖ ÔÖÓÔ Ö Ð Ò Ù Ó Ø Ð Ø ÓÖݵº ÁØ ÒØ Ö Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø ÒÓ Ö¹ÓÖ Ö ÖÑÓÒ ÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÓÚ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÔÐ Ð Ò Ø ØÓ Ø Ñ ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ø Ó Ó Ø Ò Ò Ø Ó Ö ÒØ ØÖ ØÑ ÒØ Ü ÔØ ÓÖ Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ø Ð µ Ü ÔØ Ø Ø Ø ÒÓ Ö¹ÓÖ Ö ÖÑÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ó ÓÐÙØ ÓÒ Ò Ñ ÐÝ Ø z¹ Ò t¹ Ô Ò Ò Û Ø Ø Ó ÓÒ ¹ÕÙ ÒØ ÔÖÓ º Ì Ò Ò ÑÑ Ø ÐÝ ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Û Ö c 0 e iαt Ø Ò c 1 e i(α ω)t Ø ÔÖ Ò Ó Ø ω¹ ØÓÖ Ò Ø ÓÒ ¹ÕÙ ÒØ ÔÖÓ Û ÐÓÛ ω Ø Ò ÐÓ ØÓ Ω n ω 0 µº Ì ÒÓØ Ó Ò Ø Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ Û Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ö ÕÙ ÒÝ ω 0 Ò Ø Ø Ñ ¹ Ô Ò Ò Ó Ó ÒØ Ð c 0,1 Ø Ø Ý Ø ØÖ Ò Ø Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð Ù ØÓ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ð ØÖÓÑ Ò Ø Ð µº ÔÖ Ö Ø Ñ ¹ Ô Ô Ò Ò ÒÓØ Û ÖÖ ÒØ ÙØ Ò Ø Û ÓÙÐ Ð Ø Ø ÒØ Ö Ø Ò Ð ØÓ ÓÐÐÓÛ Ø Ö ÓÛÒ ÝÒ Ñ º Ï Ø Ò ÒÓ Ö¹ÓÖ Ö ÖÑÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ø Ù Ù ÐÐÝ ÔÔÐ ÕÙ Ø ÓÒ ¹ ÓÑ N 0 = γ 0 R 0 γ 0 N 0 + i [P(E + E 0) c.c.], N 1 = γ 1 R 1 γ 1 N 1 i [P(E + E 0 ) c.c.] P = [i(ω 0 ω) + Γ] P + ip2 (N 0 N 1 )(E + E 0 ), Û Ö Û Ú Ú Ö N 0,1 ÓÚ Ö Ô Ò Ú Û Ó Ø Ö ÐÓÛ Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ò Ð Ø ÓÖ ÑÔÐ ØÝ Ø Ö ÙÑ ÒØ tº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ù Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÒÓÒ Ø Òغ Ö Ø Û Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ö¹ÓÖ Ö Ö¹ ÑÓÒ ÓÖ Ö¹ÓÖ Ö ÔÖÓ ÙØ Ó Ô Ö Ó Ò ÙÒØ ÓÒ χ n µ Ñ Ý Ú ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Û Ö ÓÒ Ø ÒØ Ò Ø Ñ ÓÖ Ô Ø ÐÐÝ ÙÒ ÓÖÑ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ú Ö µ Û Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ º ÇÒ Ñ Ý Ø Ò Ø Ø Ö Ø Ò Ò Ø ÐÓÛ Ø¹ÓÖ Ö ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ÒÓ Ö¹ÓÖ Ö ÖÑÓÒ ÔÔÖÓܹ Ñ Ø ÓÒ ÛÓÙÐ Ù Ø Û Ø Ò Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Û Ö ÓÖ Ò Ø Ò p 2 / ω 0 a 3 1 Û Ö a Ø Ñ Ò ÒØ Ö¹Ô ÖØ Ð Ø Ò º ÀÓÛ Ú Ö Û Ö Ó Ò ØÓ ÖÓÔ ÓÙØ Ù Ö¹ÓÖ Ö ÖÑÓÒ Ø Ò Û ÓÙÐ Ó Ø Ñ ÓÒ c 1 c 0 Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ ÓÚ ÓÖ Ò Ø Ò ÓÖ ÓÖ Ø ÑÔÐ ØÙ c 0,1 µº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø ÑÔÓÖ Ð Ô ØÓÖ Ò z¹ Ô Ò Ò Ò ÙÒØ ÓÒ χ n ÓÙÐ ÒÐÙ Ò Ø Ø Ó ÒØ c 0,1 Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Û ÐÐ Ö¹ÓÖ Ö ÖÑÓÒ Û ÓÖ ÓÒ Ø ÒÝ Û ÓÙÐ Ø Ö Ö Ø Ò ÐÐ Ó Ø Ñ Û Ñ ØÓ ÑÔÓ Ð µ ÓÖ Ö ÑÓÚ Ø Ñ ÐÐ Ý Ú Ö Ò Ð Ò Ø Ù ØÓ ØÖ Ú Ð Ú Ò Ò ÓÐÙ¹ Ø ÓÒº ËÙ Ñ ÒÒ Ö Ó ØÖ Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ö Ò Ö Ø Ñ Û Ðй ÒÓÛÒ Ó ÒÓÒ¹ ÒØ Ö Ð ÕÙ Ø ÓÒ º ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÔÖ ÙÑ Ø Ø ÓÖ Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Û Ø P = ip2 N 0 N 1 = N 0 N 1 i(ω 0 ω)+γ E t, R 0 R p2 Γ 2 E t, 2 2 γ 0 γ 1 (ω 0 ω) 2 +Γ 2 ¾¼µ

5 Û Ö Û Ú ÙÑ γ 0,1 0 Ò ÒÓØ E t = E + E 0 º Ì ÕÙ ÒØ Ø R 0,1 Ö Ø ÓÙÔ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ð Ñ Ø Û Ø ÓÙØ ÒØ Ö Ø ÓÒº Ï Ò Ø Ø Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ò ØÓ ÕÙ Ð Þ Ø Ø Ø ÓÙÔ Ø ÓÒº ÕÙ Ø ÓÒ ¾¼µ Ú Ò Ö Ð Þ Ù ÔØ Ð ØÝ º Ï Ò Ø Ø Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ú Ò Ò ÓÖ ÕÙ Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Û ÙÒ ÔØ Ð º ØÙ ÐÐÝ Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ö Ú Ö Ô Ò ÒØ ÐÐÝ ÓÒ ÒÓÒ¹Ú Ò Ò γ 0,1 Û Ð Ó ÙÒ ÔØ Ð º ÓÖ Ò Ø Ò γ 0 = 0 Ò Ø Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ò N 0 ÒÖ Ò Ò Ø ÐÝ Û Ø ÒÖ Ò Ø Ñ Û Ñ Ò Ø Ø Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ö Ñ Ò Ú Ö ØØ Ò ÓÖ Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò Ø Ð ØÖ Ð µ Ú Ò Ò Û Ñ Ò Ø Ø Û Ú ÓÒÐÝ Ø ØÖ Ú Ð ÓÐÙØ ÓÒº Ì Ø Ö ÓÐ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ö Ú ÐÓÛ Ý Ù Ò ÕÙ Ø ÓÒ ¾¼µ ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÒÚ Ö ÓÒµ ÓÑ Ø Ö ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ Ð º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø ÓÚ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÐÙØ ÓÒ Ö ÒÓØ Û Ø Û Ò Ø Ý Ö ÓØ ÙÒÔ Ý Ð Ò ÙÒÒ Öݺ Ï Ø Û Ò Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ô Ý Ð ÕÙ ÒØ Ø Û Ö ÐÛ Ý Ð Ò Ö ÓÖÑ Ó ÑÔÐ ØÙ º ÓÖ Ø Û ÓÙÐ Ó ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ ÔÙØ Ø Ñ Ò ÓÖÑ Ö Ó Ø Ñ ¹ Ò Ô ¹ Ô Ò Ò Ø Ð Ø ÓÖÝ ÔÖÓÚ Ø ÓÖѵ Ò Ð Ø Ø ÑÔÐ ØÙ Ú ÝÒ Ñ Ð Ô º Ì ÑÓÙÒØ ØÓ ÓÔØ Ò Ó Ö ÒØ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó Ñ ØØ Ö Û Ø Ö Ø ÓÒº Ï Ø Ð Ó Ø Ñ ÕÙ Ø ÓÒ ÙØ Ø Ø Ñ Ø Ý Ö ÒØ ÐÐÝ Ø º Ê Ð Ø ÓÒ ¾¼µ Ö Ù Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ µ ØÓ Ø [ ] γ + 2πΓp2 E 2 t + ω(r 0 R 1 ) (ω 0 ω) 2 +Γ 2 + 4p2 Γ 2 2 γ 0 γ 1 E t 2 [ ] Ω +i 2 n ω2 2πp2 ω(ω 0 ω)(r 0 R 1 ) E 2ω (ω 0 ω) 2 +Γ 2 + 4p2 Γ 2 2 E γ 0 γ t 2 t = 1 = ( ) γ + n ω 2 E 2 iω2 2ω 0. Ï ÒÓØ Ø Ø ÓÖ γ 0,1 = 0 Û Ú E t = E 0 Ò R 0 = R 1 Ò P = 0µ Û ÓØ ÒÓÒ Ø ÒØ Ù P 0 ÓÖ R 0 = R 1 0 Ò ÙÒ ÔØ Ð Ù R 0,1 Ö ÜØ ÖÒ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ü ÔØ ÓÖ R 0,1 = 0 Û ÛÓÙÐ Ñ Ò Ø Ø ÖÔ Ð Ú Ð Ö ÒÓØ Ð º Ê ÓÖÓÙ ÐÝ Ô Ò Ø Ñ Ý Ñ ØØ Ø ÓÙ Ø ÒÓØ Ö Ð Ø º Ø Û ÓÚ Û ÙÑ γ 0,1 0º Ï Ñ Ý Ø Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ E 0 = 0º ÕÙ Ø ÓÒ ¾½µ Ú ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ ¾½µ γ + 2πΓp2 2 Ω 2 n ω2 2ω ω(r 0 R 1 ) (ω 0 ω) 2 +Γ 2 + 4p2 Γ 2 2 γ 0 γ 1 E 2 = 0, + γ 2Γ (ω 0 ω) = 0. ¾¾µ Ì Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ú Ø Ð ÒØ Ò ØÝ 4p 2 Γ 2 2 γ 0 γ 1 E 2 = 4πΓp2 γ ω(r 1 R 0 ) [ (ω 0 ω) 2 + Γ 2], ¾ µ Û Ð Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ ¾¾µ Ú Ø Ö ÕÙ Ò [ ] 1 γ γ ω = 1 + γ/γ 2Γ ω 2 0 ± 4Γ 2ω2 0 + (1 + γ Γ )Ω2 n. ¾ µ Ï Ñ Ý Ø Ø Ø Ö ÕÙ ÒÝ ω Ø ÓÙ Ò Ø ÒÓ Ö Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ Ø Ö Û Ø Ω n ÓÖ ω 0 º ÓÖ γ 0 Ø Ó ØÓ Ø Ú ØÝ Ö ÓÒ Ø Ò Ö ÕÙ ÒÝ Ω n º º ÓÖ Ô Ö ØÐÝ Ö ÓÒ Ø Ò Ú ØÝ Ø

6 Ñ ØØ Ö Ó ÒÓØ Ü Ø Û ÒÓØ ÔØ Ð º Ï Ñ Ý Ñ Ø Ø Ø Ò Ø Ò Ó Ò ÜØ ÖÒ Ð Ð Ø Ñ ØØ Ö Ü Ø Ø Ö ÕÙ ÒÝ ω 0 Û Ò Ú ÖÝ ÐÓ ØÓ Ú ØÝ Ò Ö ÕÙ ÒÝ Ω n Ø Ð ØØ Ö Ö ÔÖ Ø ÐÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ µ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¾ µ ÓÑ Ò ÒØ ØÝ Û Ð Ø ÓØ Ö Ó ÒÓØ ÙÔÔÓÖØ Ù Ò ÝÔÓØ Û ÓÛ ÓÛ Ö ØÖ ÖÝ Ø º Ý ÕÙ Ø ÓÒ ¾ µ Û Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ ÒÚ Ö ÓÒ R 1 R 0 > γ [(ω 0 ω) 2 + Γ 2 ], ¾ µ 4πΓp 2 ω Ø Ø Ö ÓÐ Ð µ Û ÓÛ Ø Ø Ø Ð Ó ÒÓØ Ù Ð Ò Ñ ØØ Ö ÙÒÐ Ø ÔÙÑÔ Ò Ö Ø Ó Ø ÙÔÔ Ö Ð Ú Ð Ü Ý ÖØ Ò ÑÓÙÒØ ÓÚ ÖÓÑ Ò Ø ÐÓ Ø Ð Øµ Ø ÔÙÑÔ Ò Ö Ø Ó Ø ÐÓÛ Ö Ð Ú Ðº Ä Ú Ò Ø ÑÔÖÓÔ Ö Ö Ø Ö Ó Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ý Ó ÒÓØ ÒÐÙ Ø Ó Ö Ò ÐÓÒ ØÓÖ ÓÒØ Ò Ò Ø ω¹ Ö ÕÙ ÒÝ Ñ ÒØ Ò º º Ò Ø ÓÙÔ Ø ÓÒ ÒÙÑ Ö ÓÖ Ô ÓØÓÒ Ø ÓÙ Ó ÓÙÖ Ø Ð Ö Ö Ð Ó Ò Ö Ý ÖÓÑ Ø ÙÔÔ Ö Ð Ú Ð Ó Ö Òصº Ì ÝÒ Ñ ÔÖ Ö ÔØ ÓÒ ÒÓÖÔÓÖ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Ò ÒÓØ ÓÒÐÝ ÙÒÛ ÖÖ ÒØ ÙØ Ø ÒÓØ Ø ÔÖÓÔ Ö ÓÒ º ÇÒ Ñ Ý ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ð Ó Ò Ö ØÖ Ö Ò Ò ÔÔÐÝ Ò Ø ÒÓ¹ Ö ÓÖ Ö ÖÑÓÒ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒº ÓÖ Ò Ø Ò Û Ñ Ý ÓÓ c 0 c 0 e iαt Ò c 1 c 1 e iβt Ò ÑÔÓ Ø ÓÒ Ø ÓÒ α β = ±ωº ËÙ Ò Ó Ø ÑÔÓÖ Ð Ô ÛÓÙÐ ÒÓØ Ò ÙØ Ö ¹ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Þ ÖÓ Ó Ò Ö Ý ÓÖ Ñ ØØ Ö ÓÒÐÝ Ø Ø Ø Ö ¹ Ò Ø ÓÒ Ö ÒØ ÓÖ Ø ØÛÓ Ø Ø Ó Ø ØÛÓ Ø Ø Ø ÓÛÒ Ò Ö Ý Þ ÖÓ α βµº ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ó Ò ÜØ ÖÒ Ð Ð ÕÙ Ø ÓÒ ¾½µ Ú Ø Ð Ò Ò Ö Ð Û Ø ÓÑ Ö ØÖ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ö ÓÐ ØÝÔ º Ì Ò Ò ÑÓ Ø ÓÒÚ Ò ÒØÐÝ ÓÖ ω = ω 0 = Ω n º ÐÙØÙ Ø ÓÒ Ò ÒÓ Ú Ò ÐØ Û Ø º º Ê º ¾ µ ÓÖ Ð Ö Ò ÓÒ Ö Ø ÓÒ Ö Ð Ø ØÓ Ô ØÖ Ò Ø ÓÒ Ú Ò Ú Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ô ØØ ÖÒ ÔÖ ÒØ Ö º Ì Ö ÓÒ Ö Ø ÛÓÖ Ò Ø Ø ÓÖÝ Ó Ø Ð Öº Ï Ò Ö ØÐÝ Ø Ò ÕÙ Ý Ó Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ù Ò Ö Ú Ò Ø ÓÚ Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÐÙØ ÓÒ Ý ØÖ Ø Ò Ø Ý Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ ÓÖ Ø ÓÙÔ ÒÝ ÑÔÐ ØÙ º ÁÒ Ñ Ò Ø Ù Ø ØÙØ ÓÒ c 0,1 c 0,1 e i ε0,1t e 1 2 γ 0,1t, ¾ µ ÙÑ Ò E, E 0 ÓÒ Ø ÒØ Ò ÒØÖÓ Ù Ò E t = E + E 0 = E t e iα χ n = χ n e iβ(z) γ 01 = 1 2 (γ 0 γ 1 ) Ò g = (p d/ ) E t χ n ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Ò ÛÖ ØØ Ò ÓÖ Ø Ò Û Ú Ö Ð c 0,1 Û Ö Ò c 0 = igf 0c 1, c 1 = igf 1c 0 F 0 = e iω 1t + e iω 2t, F 1 = e iω 1t + e iω 2t ω 1 = ω + ω 0 α β + iγ 01, ω 2 = ω ω 0 α β iγ 01. ÕÙ Ø ÓÒ ¾ µ Ò ÓÐÚ Ø Ö Ø Ú ÐÝ ÓÖ Ò ØÓ c 0,1 = c 0 0,1 + igc0 1,0 F 0,1 dt g 2 c 0 0,1 dtf 0,1 dtf 1,0 +..., ¾ µ ¾ µ ¾ µ ¼µ Û Ö c 0 0,1 Ö ÓÒ Ø ÒØ Ó ÒØ Ö Ø ÓÒº ÔÔÐÝ Ò Ø ÔÖÓ ÙÖ Ò Ð Ú Ò Ø Ø Ó Ð¹ Ð Ø Ò Ø ÖÑ Ø Ý ØÓ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒØ Ò ÙÒÔ Ý Ð ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ) c 0,1 = c 0 0,1 (1 + ig2 t ig2 t +..., ½µ ω 1,2 ω 2,1

7 Ö Ò ÖÓÑ Ø Ö ÓÒ Ø Ò Ø ÖÑ e ±iω 1,2t e ω 1,2t Ò F 0,1 º Ï Ò ÜÔÐ ØÐÝ Ø Ø Ø ÔÔÖÓÜ Ñ ¹ Ø ÓÒ Ù Ò Ö Ú Ò Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ N 0,1 Ò P Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÒÚ Ð º Ï Ú Ö Ø ÓÖÖ Ø ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ½ µº ÓÖ ÓÒÚ Ò Ò Û ÔÙØ ε 0 = 0 Ò ε 1 = ω 0 º Ì ÐÙÐ Ø ÓÒ Ñ ÓÚ Ù Ø Ø Ø Ø Ü Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Ó Ø ÓÖÑ c 0,1 = C 0,1 e iθ e 1 2 γ0,1t. ¾µ ÁÒØÖÓ Ù Ò Ø Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ½ µ Û Ò ÓÙØ Ø Ø C 0,1 ÑÙ Ø ÓÒ Ø ÒØ Ò Ø Ñ C 0,1 / = 0µ Ò Ø Ý ÓÙ Ø Ý Ø Ý Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ p θc d 0 = C 1 (E te iωt χ n + c.c.) e 1 2 γ01t, ( ) θ + p d ω0 C 1 = C 0 (E te iωt χ n + c.c.) e 1 2 γ 01t, µ Û Ö Û Ú ÔÙØ ε 0 = 0 Ò ε 1 = ω 0 º Ï Ò ÑÑ Ø ÐÝ Ò Ð Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ θ θ( θ + ω 0 ) = p2 d 2 ( Et e iωt χ n + c.c. )2. ÁØ Ý ØÓ Ø Ø Ø ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ú Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ô ÖØ Ö Ò ÖÓÑ Ú Ö Ó ÕÙ ÒØ Ø Ð E t 2 χ n 2 º Ï ÐÓÓ ÓÖ Ù Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÓÐÙØ ÓÒ º Ï ÒØÖÓ Ù Ø Ô Ö Ñ Ø Ö µ x(t) = 4p d E t χ n ω 0 cos(ωt + α) = 4g ω 0 cos(ωt + α), µ Û Ö Ø Ô α ÓÐÐ Ø Ø ÓÒ Ø Òص Ô Ó E t Ò χ n Ò Ø ÐÝ θ 0,1 = Ω 0,1 = 1 2 ω 0 ( 1 ± ) x 2 (t) + 1. µ Ï Ñ Ý ÙÑ Ø Ø Ø ÐÓÛ Ø Ñ Ô Ò Ò Ó E t Ò Ð Ø º Ì Ó ÒØ C 0,1 Ò Ø ÖÑ Ò ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ µ Ð Ú Ò Ø ÑÔ Ò ØÓÖ ÓÖ Ò Ø Ò Û Ñ Ý Ø γ 0 = γ 1 µº Ï Ø Û Ö c 0 = Ae iω 0t f(t)be iω 1t, c 1 = f(t)ae iω 0t + Be iω 1t, f(t) = x(t) x2 (t) µ µ Ï Ø ÖÑ Ò Ø Ó ÒØ A Ò B ÓÖ Ø ÓÙÔ ÒÝ ÒÙÑ Ö c 0,1 2 Ô Ö ÙÒ Ø ÚÓÐÙÑ µ ÖÓÑ Ø ÓÒ ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÖØ Ð [1 + f 2 (t)] (A 2 + B 2 ) = 1 Û Ñ Ý ÔÖ ÖÚ Ø ÖÑ Ð e 1 2 γ 0t ÐÓ ØÓ ÙÒ ØÝ Ý Ö ÔÐ Ò 1 Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ý e γ 0t µº ÁÒ Ø ÓÒ Û ÙÑ Ø Ø Ø Ò Ø Ð Ú ÐÙ Ó Ø ÓÙÔ ÒÝ ÒÙÑ Ö Ø Ø Ò Ø Ð Ø Ñ t = 0µ Ö n 0 ÓÖ Ø ÐÓÛ Ö Ð Ú Ð Ò n 1 ÓÖ Ø ÙÔÔ Ö Ð Ú Ðº Ï Ø A = f 2 (t) [ n 0 + f(t) n 1 ], B = f 2 (t) [ n 1 f(t) n 0 ]. µ Ä Ú Ò Ø Ø Ó ÐÐ Ø Ò Ø ÖÑ Û Ø ÐÝ Ø ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ð Ú Ð Ô Ö ÙÒ Ø ÚÓÐÙÑ µ N 0 N x2 (N 00 N 10 ), N 1 N x2 (N 00 N 10 ), ¼µ

8 Û Ö N 00 Ò N 10 Ö Ø Ò Ø Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Ú Ð Ò x 2 = x 2 (t) = 8p2 E t 2 2 ω 2 0. ½µ ÁÒ ÕÙ Ø ÓÒ ¼µ Û Ú ÙÑ x 1º Ý Ø Ñ Ú Ö Ò ÔÖÓ ÙÖ Ø Ö ÕÙ Ò Ω 0,1, Ò ÕÙ Ø ÓÒ µ Ö Ú Ò Ý Ω 0 1 ( 4 ω 0x 2, Ω 1 ω ) 4 x2, ¾µ Ò Ñ Ð Ö ÜÔÖ ÓÒ Ò Ó Ø Ò ÓÖ Ø Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ô ÖØ Ó Ø Ó ÒØ A Ò B Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ µº Ë Ñ Ð Ö ÐÙÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÓÖ Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö x Ø Ö ÙÐØ Ò Ö ÔÖ ÒØ Ö Ó ÔÓÛ Ö Ó xº ÓÖ Ò Ø Ò Ò Ø Ð Ñ Ø Ó Ú ÖÝ Ð x µ Ø ÓÖÑÙÐ ¼µ ÓÐ ÓÖÑ ÐÐÝ Ý Ö ÔÐ Ò x Ý ÙÒ Øݺ ÁØ ÓÐÐÓÛ Ø Ø Ø Ð Ö Ø Ò Ò Ò Ù Ý Ø ÔÖ Ò Ó Ø ØÓØ Ð Ð E t Ø Ö Ð Ò Ö Ý Ò ω 0 N 1 º Ï Ò Ð Ó Ø Ø Ø ÑÔ Ò ØÓÖ Ú ÓÒÐÝ Ò Ð Ð Ø ÜÔ Ø º ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØ Ò Ö Ø Ø Ø Ø ÓÙÔÐ Ò ÓÒ Ø ÒØ g Ô Ò ÓÒ z Ò Ò Ø ÓÚ ÕÙ ÒØ Ø Û Ø Ð Ó Ø Ô Ø Ð Ú Ö ÓÚ Ö zº Ë ÓÒ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ò Ò Ò Ø ØÓØ Ð Ð E t Û Ú ÙÑ Ø Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð Ò Ø ÒØ ÖÒ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒµ Ð Ú Ø Ñ Ø Ñ Ô Ò Ò Ö ÕÙ ÒÝ ωµº Ì ØÖÙ ÓÖ ÕÙ ¹Ð Ð ÑÓØ ÓÒ Ó Ø ÔÔÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ò Ñ ØØ Öº ÓÖ ÕÙ ÒØÙÑ ÑÓØ ÓÒ Ó ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÑÔÐ Ý ÔÓÐ Ö Þ Ð Ô ÖØ Ð Û Ø ØÛÓ Ò Ö Ý Ð Ú Ð ε 0,1 Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ð ÑÓÚ Ò Ö ÐÐÝ Û Ø Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ú Ò Ý ω 0 = ε 1 ε 0 Û ÐÐ ÓÑ Ò Ö ÕÙ Ò Ó ω 0 Ò ωµº Á Û Ø ω = ω 0 Ö ÓÒ Ò Ñ Ý ÔÔ Ö ØÛ Ò Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð Ò Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ð Û Ñ Ñ Ò Ò Ð Ø Ô Ö Ñ Ø Ö x(t)º Ï Ñ Ý ÙÑ Ó ÓÙÖ Ø Ø ω Ö Ð ØÐÝ Ó ω 0 ÙØ Ò Ø Ø ÒØ ÖÒ Ð Ð Ñ Ý Ú Ò ÑÔÐ ØÙ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ g Ø ÖÓÙ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒµ Ò Ø Ñ Ý ÓÒØÖ ÙØ ØÓ Ø ÓÙÔ ÒÝ ÒÙÑ Ö Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ ¼µº ÁØ Ý ØÓ Ø Ø Ò Ø Ù ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ÓÐ ÓÒÐÝ ÓÖ N 1 = 0 ÓÖ N 0 = 0µº Ì Ö ÓÖ Û Ñ Ý Ú Û ÕÙ Ø ÓÒ ¼µ Ò Ú Ð ÓÖ N 1 = 0 ÓÖ N 0 = 0µº Ø Ø Ñ Ø Ñ Ù Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÑÓÙÒØ Ò Ø ØÓ Ò Ð Ø Ò Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÑÔ Ö ÓÒ Û Ø Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð º Ï Ú Ø Ò ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ¼µ N 1 1 ( ) 2 2p E0 2 x2 N 00 = N 00, µ ω 0 ÑÓÖ ÒØ Ö Ø Ò Ø Ò Ø Û ÓÛ Ø Ø Ð Ö Ø Ò Ò Ù Ý Ò ÜØ ÖÒ Ð Ð Û Ø ÓÙØ ÔÖ ÙÖ ÓÖÝ ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ð Ú Ðµº ÀÓÛ Ú Ö Û ÑÙ Ø Û Ö Ó Ø Ø Ø Ø ÓÑ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö ÙÐØ Ñ Ý ÛÖÓÒ Ù Ý Ø ÒÓÒ Ø ÒØ ØÖ ØÑ ÒØ Ó Ø ÒØ Ö Ø ÓÒº Ï ØÙÖÒ ÒÓÛ ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÛÖ ØØ Ò Np(c 1 c 0 + c 0c 1 ) = dp(t)e iωt χ n (z) + c.c. = 2 d P χ n cos(ωt + α). µ Å Ò Ù Ó ÕÙ Ø ÓÒ µ Û Ø Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ P = Np(c 1 c 0 + c 0 c 1) = Np x 2 (t)+1 {x(t) [ (n 0 n 1 ) + 2x(t) n 0 n 1 ] + + [ 2 n 0 n 1 x(t)(n 0 n 1 ) ] cos (θ 0 θ 1 )}. ÁØ ÒØ Ð ØÓ Ö Ð Þ Ø Ø Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ ÐÛ Ý ÓÒ Ø ÒØ ÒÓÒ¹Ú Ò Ò Ø ÖѺ ÓÖ x 1 Û Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ P = 2Npx 2 n 0 n 1. µ µ

9 Ì ÑÔ Û Ú ÕÙ Ø ÓÒ ÒØ ÐÐÝ Ø ÓÖ Ù ÓÒ Ø ÒØ Ò ÙÒ ÓÖÑ ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ò ÓÖ Ú Ò Ò ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ð Ù ÓÚ º ÁØ Ð Ó ÛÓÖØ ÒÚ Ø Ø Ò Û Ø ÔÔ Ò Û Ò Û ØÖÝ ØÓ ÒØ Ý Ø Ø ÖÑ ÓÒØ Ò Ò cos(ωt+α) Ò ÕÙ Ø ÓÒ µ Ò 2 d P χ cos(ωt + α)º Ï Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÓÖ n 1 = 0µ P = λ 2 (1 x 2 )E t, µ Û Ö Û Ú ÒØÖÓ Ù Ø ÓÙÔÐ Ò ÓÒ Ø ÒØ λ = 2Np 2 / ω 0 º ÕÙ Ø ÓÒ µ Ñ Ý Ò Ò Ö Ð Þ Ð ØÖ Ù ÔØ Ð ØÝ κ Ý P = κe t Û ÓÛ Ú Ö ÒÓØ Ø ÓÒ ÑÔÐÓÝ Ò Ø Ù Ù Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ µ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ò E t º ÁÒØÖÓ Ù Ò Ø ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ µ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ Û Ò Ø Ø Ø ÒØ ÖÒ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒµ Ð E Ó Ø ÓÖ Ö Ó P Ò Ó ÐÐ Ø Û Ø Ö ÕÙ ÒÝ Ω n Û Ñ Ý Ø Ò Ò ÐÓ ØÓ Ø ÜØ ÖÒ Ð Ð Ö ÕÙ ÒÝ Ò ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Òݵ ω 0 Ò Ø Ö ÕÙ Ò Ω n Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ Ò Û Ñ Ý Ñ Ø Ø Ø Ø Ü Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓÐ Ö Þ Ñ ØØ Ö Ñ Ý Ò Ù Ò Ò Ö ÕÙ ÒÝ Ó Ø Ð º Ì Ò P = E = E t E 0 ÕÙ Ø ÓÒ µ Ú Ø ØÓØ Ð Ð E t Ò Eµ ÓÖ Ú Ò ÜØ ÖÒ Ð Ð E 0 º Í Ù ÐÐÝ λ 1 Ò Ø ÒØ ÖÒ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒµ Ð Ú ÖÝ Ñ Ðк ÀÓÛ Ú Ö ÓÖ E 0 = 0 Û Ø ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ µ x 2 = 1 1/λ 2 Û Ø E Ò xµ Û Ö ÕÙ Ö λ > 1º Ì Ñ Ý Ø Ò Ø Ö ÓÐ ÓÒ Ø ÓÒº ÓÖ ØÝÔ Ð ØÓÑ Ñ ØØ Ö Û Ñ Ý Ø p esu ÓÒ Ð ØÖÓÒ Ö ÔÐ ÓÚ Ö Ó Ö Ö Ù µ ω 0 = 1eV Ò a = 3 Ñ Ò ÒØ Ö¹Ô ÖØ Ð Ø Ò N = 1/a 3 µº Ï Ø λ 1º Å Ò Ù Ó Ø Ø Û Ø x 10 6 E ÓÖ E t µ Û Ñ ÐÐ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖ Ù Ù Ð Ú ÐÙ Ó Ø Ð ØÖ Ð 1V/m = statvolt/cmµº ÁØ ÒØ Ö Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø ÔÖ ÒØ Ð Ð ÔÖÓ ÙÖ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ÓÑ ÜØ ÒØ Û Ø Ó Ö ÒØ¹Ø ÓÖ Ø Ð ÔÔÖÓ Û Ñ Ý ÒÓØ ÙÖÔÖ Ò Ø Ð ØØ Ö Ñ Ø Ó ÑÔÐÓÝ Ò Ø Ð Ð Ð ÑÔÐ ØÙ Ø Ð Ð ÔÔÖÓ Ó º ÁÒ Ð Ø Ù ÓÙ ÓÒ ÕÙ ÒØ Ø Ð S = i e iθ i, µ Û Ö θ i Ö ÓÑ Ö Ò ÓÑ Ô Ó Ø Û Ø N Ô ÖØ Ð Ð ÐÐ Ý iµº Ó Ö Òع Ø ÓÖ Ø Ð ÔÔÖÓ Ö ÕÙ Ö θ i = 0 Û Ð ØÓ S = Nº Ð ÐÐÝ Ò Ø Ó ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö i Û Ú Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ñ ÖÓ ÓÔ ÐÐÝ Ú Ö Ò Ý Ó Ô ÖØ Ð Û Ñ Ò Ø Ø ÐÐ Ø Ô θ i Ö Ø Ñ Û ÑÓÙÒØ ØÓ θ i = 0º Ì Ñ ¹Ð Ð Ø ÓÖÝ Ó Ø Ð Ö Û Û Ø Ø Ð ¹ÓÒØÖ ØÓÖÝ ÙÑÔØ ÓÒ Ó Ð Ð ÑÓØ ÓÒ Ó Ø ÒØ ÖÒ Ð ÔÓÐ Ö Þ Ø ÓÒ Ö Ò Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ð µ ÓÒ ÓÒ Ò Ò ÕÙ ÒØÙÑ ÑÓØ ÓÒ Ó Ø Ñ ÒØ ÖÒ Ð Ö ÓÒ Ø ÓØ Öº ÓÒ Ò Ù Ò ÒÓÒ Ø ÒØ ØÖ ØÑ ÒØ Ñ Ý ÒÓØ ÓÒÐÝ Ò Ù Ö ÓÙ ÖÖÓÖ Ò ÓÐÚ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ó ÑÓØ ÓÒ Ø Ö ÑÓÚ Ð Ó Ø Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ø ÖÑ µ ÙØ Ð Ó ÖÖÓÒ ÓÙ Ö ÙÐØ Ò Ð Ú Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ º Ê Ö Ò ½ Ϻ º Ä Ñ È Ý º Ê Úº ½ ½ ¾ ½ µº ¾ Ϻ Àº ÄÓÙ ÐÐ ÉÙ ÒØÙÑ ËØ Ø Ø Ð ÈÖÓÔ ÖØ Ó Ê Ø ÓÒ Ï Ð Ý Æ ½ µº ź Ä Ü Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ËÙÑÑ Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ½ ËØ Ø Ø Ð È Ý ÚÓк ¾ º ź Ö Ø Ò Ø Ð ÓÖ ÓÒ Ò Ö ½ µº Àº À Ò Ä Ö Ì ÓÖÝ Ò ÒÝÐÓÔ Ó È Ý ÚÓк λ¾ ˺ ÐÙ º ËÔÖ Ò Ö ÖÐ Ò ½ ¼µº

10 ½¼ ¾¼½¼ ÔÓÑ Ø ÓÖ½ºØ ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ

c03qm.dvi

c03qm.dvi ÉÙ ÒØÙÑ Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼ ÏÓÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ º ÈÐ ÔÙØ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ô Ö Ø Ø Ó Ô Ô Ö Ò ÝÓÙÖ Ò Ñ ÓÒ Øº ½º ÓÒ Ö À Ñ ÐØÓÒ Ò Ó Ø ÓÖÑ ÈÖÓ Ð Ñ ½ À ¼ Ô¾ ¾Ñ Î ¼ Öµ Î ¼ Öµ ÒÓØ Ô º Ï ÓÒÐÝ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÖÓØ Ø ÓÒ Ð ÒÚ

Chi tiết hơn

TSD98.dvi

TSD98.dvi Ì Ò ÅÓÖÔ ÓÐÓ ÐÐÝ Ê Ä Ò Ù Ì ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó Ø ÌÝ Ó Ö È Ö ÓÖÔÙ Ó À ØÓÖ Ð ÈÓÖØÙ Ù Å Ö ÐÓ Ò Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ó È ÙÐÓ ß Ö Þ Ð Ñ Ò Ö Ñ ºÙ Ôº Ö ØÖ Øº Ù Ð Ò Ð Ö ÒÒÓØ

Chi tiết hơn

fin.dvi

fin.dvi ÓÑÔ Ø Ð Ø ÓÖ ÓÙÒ ÖÝ ÜØÖ Ø ÓÒ ÂÓ È ÙÐ Ò Ö Ð ËÓÑÑ Ö Ö Ø Ò¹ Ð Ö Ø ¹ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ Ã Ð ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÙÒ ÈÖ Ø Å Ø Ñ Ø ÈÖ Ù Ö ØÖ ½ß ¹¾ ½¼ à РÛÛÛº º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к» Ô Ô º Ò ÓÖÑ Ø ºÙÒ ¹ к ØÖ Øº Ì ÛÓÖ

Chi tiết hơn

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì ÍÖ ÒØ ÓÓ ½ ¹ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ì ÒØÖ Ð Ò ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ì ÄÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ì À ØÓÖÝ Ó ÍÖ ÒØ Ì Ä Ò Ì Ò Ó Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÓÒØ ÒØ ½ Ä Ø Î Ø ØÓ ÆÓÖØ ÖÒ È Ö ½ ½ º½Ì È Ö Ø Ê ½ º¾Ì

Chi tiết hơn

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù

½ Ì ÒØ Ô Ý Ð Ê Ú Û ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å Ù ½ ÓÙÒ Ò Ø Ý Åº ÔÓ ØÓÐ ½ ¾¼¼ µ ÁËËÆ ½ ¹ Ì ÈÙ Ð ÈÖÓÙÖ Ñ ÒØ Ä Û Ò Ø ÊÓÑ Ò Ò Ö Ö Åº ÔÓ ØÓÐ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÓÑ È Ý Å ÙÖ Ð ¹ Ù Ö Ø Å ¹ ÈÇ ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ñ Ð ÔÓÑ Ø ÓÖÝºÒ ÔÒ ºÖÓ Ì ÛÓÖÐ ÙÐÐ Ó

Chi tiết hơn

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö

Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö Å Ø Ñ Ø Ð ÀÓÖ ÞÓÒ ÓÖ ÉÙ ÒØÙÑ È Ý ÛÓÖ ÓÔ Ð Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ë Ò ÔÓÖ Ë ÓÒ ÆÓÒ¹ ÕÙ Ð Ö ÙÑ ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ù Ù Ø ¾ Ë ÔØ Ñ Ö ½ ¾¼¼ Ò Ð Ê ÔÓÖØ ½ Ñ Ò ÇÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ì ÓÒ ÛÓÖ ÓÔ Û ÓÖ

Chi tiết hơn

naclp1.dvi

naclp1.dvi Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÈÖÓÐÓ ÓÒ ÌÛ Ò ÐÐ ÂÓ Ñ Ë ÑÔ ÙÖÓÔ Ò ÓÑÔÙØ Ö ÁÒ Ù ØÖÝ Ê Ö ÒØÖ Ê µ Ö ÐÐ ØÖ ½ ¹ ¼¼¼ ÅĐÙÒ Ò ½ Ê ÇØÓ Ö ½ ¼ ØÖ Ø Ö ÓÐÐ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ï Å¹ ÈÖÓÐÓ Ý Ø Ñ ÔÖ ÒØ º ÁØ Ù Ð Ð Ñ Ö ¹ Ò ¹ÓÑÔ Ø ÔÔÖÓ ÙØ Ö

Chi tiết hơn

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å

Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.supr-con] 18 Oct 2005 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å Î ÙÙÑ Ê Ó ÐÐ Ø ÓÒ Ò Ñ ÖÓ ÓÔ ÙÔ ÖÓÒ ÙØ Ò ÕÙ Ø Ä Ó ÐÐ ØÓÖ Ý Ø Ñ rxiv:cond-mt/5457v [cond-mt.supr-con] 8 Oct 5 º ÂÓ Ò ÓÒ ½ ¾ ˺ Ë ØÓ ½ ¾ ̺ Å ÒÓ Àº Æ ÒÓ ½ ¾ ź Í ¾ ú Ë Ñ ½ ¾ Ò Àº Ì Ý Ò ½ ¾ ½ ÆÌÌ Ê Ö Ä ÓÖ

Chi tiết hơn

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó

Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó Ì Ä Ú Ò ÓÓ ÇÒ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Ê Ð ØÝ Ò Ø ÍÒ Ú Ö ¹ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ½ ½ ÖÓÑ ÎÓÐÙÑ ¾½ Ò ¾¾ Ó Ì ÓÑÔÐ Ø ÏÓÖ Ó ËÖ ÙÖÓ Ò Ó ÓÒØ ÒØ Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ ¾½ ÔØ Ö Ê Ð ØÝ ÇÑÒ ÔÖ ÒØ Á ÓÒ ÒÓÛ À Ñ Ö Ñ Ò Ø ÆÓÒ¹ Ò ÓÑ

Chi tiết hơn

lutp9926.dvi

lutp9926.dvi ÄÍ ÌÈ ß¾ Ê Ä¹Ìʹ½ ¹¼ Ô¹Ô» ¼ Ë ÔØ Ñ Ö ½ È ÌÀÁ Ò À ÊÏÁ ÓÖ Ä Ò Ö ÓÐÐ Ö È Ý ½ ÌÓÖ ĐÓÖÒ Ë ĐÓ ØÖ Ò ¾ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÄÙÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ÄÙÒ ËÛ Ò Ò Å Ð Àº Ë ÝÑÓÙÖ ÊÙØ Ö ÓÖ ÔÔÐ ØÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÐØÓÒ ÓØ ÇÜ ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Bologna.dvi

Bologna.dvi ÌÀ ÍËÌÊÇÆ ËÈ ÄÄ ÌÁÇÆ ËÇÍÊ ÈÊÇÂ Ì º ÍÊ Ã Æ º  ÊÁ À ÆÙÐ Ö È Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Î ÒÒ ËØ ÓÒ ÐÐ ¾ ¹½¼¾¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÙÖ Ø º º Ø Àº Ï Ê ÍËÌÊÇÆ ÈÖÓ Ø ÖÓÙÔ Ë ÐÐ Ò ½» ¹½¼½¼ Î ÒÒ Ù ØÖ ¹Ñ Ð ÐÑÙغÛ

Chi tiết hơn

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ

ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÇÙØ Ñ ÖØ Ò Ø ÆÙÑ Ö ÇÒ Ã ÐÐ Ö ¹ Ò Ô Ñ Ó ËØ Ö Ò ÈÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ë Ò ¹ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ê Ú Ö Ò Ø ÖÓ Ð ÖÓØ ÈÐ ÕÙ À ÖØ ØØ Ò ËØÖÓ Ý Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ÇÖ Ò Ð ÓÓ ÖÓÑ ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ò»Ú Ø Ð»Ø Ñ Ñ Ø»ÇÙØ Ñ

Chi tiết hơn

4-DBoneva.dvi

4-DBoneva.dvi ÇÔØ ÓÒ Ó ÔÔÐÝ Ò Ó ÒÙÑ Ö Ð Ó ÓÖ Ø ØÙ Ý Ó ØÖ Ò ÒØ ÔÖÓ Ò Ò ÖÝ Ø Ö Û Ø Û Ø Û Ö Ò Ð ÓÒ Ú 1 Ñ ØÖÝ ÃÓÒÓÒÓÚ 2 1 ËÔ Ò ËÓÐ Ö¹Ì ÖÖ ØÖ Ð Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ ÙÐ Ö Ò ÑÝ Ó Ë Ò ËÓ 2 ÁÒ Ø ØÙØ Ó ØÖÓÒÓÑÝ ÊÙ Ò ÑÝ Ó Ë Ò ÅÓ ÓÛ ÒÚ

Chi tiết hơn

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ

Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Å Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ô ÖÓÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð Ê Ð Ø Ú ÔÖ ØÖ ÙØ ÓÒ arxiv:cond-mat/0109280v1 [cond-mat.stat-mech] 15 Sep 2001 Ò Ö Ò Ö ÓÖØ (a),(b), ½ (a) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼ ¼ ÁÒ º (b) ÁÒ Ø ØÙØ

Chi tiết hơn

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð

ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð ÅÝ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÜÔ Ö Ò Ò Ì Ò º ź Ñ Ö Ë Ô ÖØÑ ÒØ Å Ö ¾¼½ ½ Ì Ò ËØÝÐ ØÙ ÒØ Á Û ØÒ «Ö ÒØ Ø Ò ØÝÐ º Ø ÓÒ ÜØÖ Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ö Û Ó ÔÖ Ó Û Ø Ø Ý Û ÒØ ØÓ Ú Ò Ð Ò ÔÐ ÒÒ Ø Ð ØÙÖ Ò Ö Ø Ø Ðº Ø Ø ÓØ Ö ÜØÖ Ñ ÓÑ Ø Ö Û

Chi tiết hơn

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å

ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Å ÍÑ Ì Ö Ô Ó Ò Ö Ê ÙÐØ Ó ÒÕÙ ÒØ Ó ÙÖ Ó Ò Ö Ú Ò Ó Ô Ð Ì Ö Ô Ø ¾ ¹ Ç ÓÒ ØÓ ÌÓØ Ð ¹ ÚÓ ÒÓ Ò Ö ÇÙØÖ Ó Ò Ò Ö Ø Ú ÍÑ Ê ÙÑÓ ÌÖ ÒØ ÒÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ð Ò Å Ü Ö ÓÒ Åº º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ Î Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð Ñ Ò

Chi tiết hơn

brainstormers_long.dvi

brainstormers_long.dvi Ö Ò ØÓÖÑ Ö ¾¼¼¾ ¹ Ì Ñ Ö ÔØ ÓÒ Åº Ê Ñ ÐÐ Ö º Å Ö º ÀÓ«Ñ ÒÒ Åº Æ º Ï Ø ÓÔ Ò º Ö Ä Ö ØÙ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø Á ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÓÖØÑÙÒ ¾¾½ ÓÖØÑÙÒ ÖÑ ÒÝ ØÖ Øº Ì Ñ Ò ÒØ Ö Ø Ò Ø Ö Ò ØÓÖÑ Ö ³ «ÓÖØ Ò Ø ÖÓ ÓÙÔ Ó Ö ÓÑ Ò ØÓ Ú ÐÓÔ

Chi tiết hơn

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ

ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ ËÑÓÓØ ÇÔ Ö ØÓÖ ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ò Î Ù Ð Ò ÅÙØ Ø ÓÒ Ë Ø ÙÐÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ê Ö ÁÒ Ø ØÙØ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ø ÓÑԺРº ºÙ ØÖ Øº Ì ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ ÑÙØ Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ Ú Ö ÐÝ «Ø Ø Ú ÓÙÖ Ó ÚÓÐÙØ ÓÒ ÖÝ Ð ÓÖ Ø Ñ

Chi tiết hơn

03Sep01.dvi

03Sep01.dvi Ê ÔÓÖØ ÓÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò ËØ Ø Ø Ð Å Ò Ë ÔØ Ñ Ö ¹ ¾¼¼½ Ë ÒØ Æ Û Å Ü Ó ÇÖ Ò Þ Ö Ö Ð Á ØÖ Ø ÐÐÓÒ È ÖÙ Ö ÅÓÓÖ Ö Ð Á ØÖ Ø ÄÓ Ð ÑÓ Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖ Ë ÓÒ Ä Ò Ó À Ö ÄÓ Ð ÑÓ ÆÅ ¾ ¹Ñ Ð Ñ ÖÓ

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ËÔ ØÖ Ð ØØ Ò Ò Ð Ö Ø ÓÒ Ø ØÓÖ ÊºÂº Ö º º Ì Ò º Ì ÒÒ ÒØ Ëº Î Ø Ò º ËÛ ÖØÞ ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ Ñ Ö Å ¼¾½ ÍË Æ Ë»Å Ö ÐÐ ËÔ Ð Ø ÒØ Ö ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ÍÒ Ú Ö Ø ËÔ Ê Ö Ó Ø ÓÒ ÀÙÒØ Ú ÐÐ Ä ½¾ ÍË ËÌÊ

Chi tiết hơn

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ

¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ø Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ø Ò Ð Ò Ò ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Ò Â Ù Ò Ø ØÛ ¾ ¾ À ÈÌ Ê ½ º Ä ËÌ ÎÁËÁÌ ÌÇ ÆÇÊÌÀ ÊÆ È Ê Ë Ø ÖÙ ÖÝ ½ Â Ù Û Ø Ê Û Ö Ö Ð Ú ÇÒ Û ÐØ Ý È Ö Ò Ñ Æ Ð ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö ÐÐÓÛ È Ö Û Ö ÓÐÐÓÛ Â Ù ØÛ ÐÚ ÖÓÙÒ Ñ Ö Ø ÓÒ Ë Ø ÑÓÖÒ ÓÖ ÐÐ Ñ ÓÙÒØÖÝ Ø Ñ Â Ù ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÑÓ Ø È Ö

Chi tiết hơn

ncc8768.dvi

ncc8768.dvi ÁÄ ÆÍÇÎÇ ÁÅ ÆÌÇ ÎÓк ¾ ƺ ¹ ÄÙ Ð Ó¹ÇØØÓ Ö ¾¼¼½ Ì Ê Ç¹  ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ì Ø µ º ÐÓ Ó ½µ º ¾µ ú º Ó µ º ÖÓÒ º ÖØÓРȺ ÖÒ Ö Ò º Ð Ú Èº Ö Ò Ò ¾µ ˺ Ù ÒÓ ¾µ º ÐÐÓÒ Èº Ñ ÖÖ º º Ó Êº Ö Ö ÐРź ÓÐ ÒÓ Ëº Ø Ð ÒÓØØ

Chi tiết hơn

minor4.dvi

minor4.dvi ÐÓ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ù Ò Â Ò Ò Ú Êº ÌÖ ÙÑ ÍË ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ö Ø Ú Ì ÒÓÐÓ ½ ¾ Ï Ý Å Ö Ò Ð Ê Ý ¼¾ ¾ ØÖ Øº ÖÓÙÒ Ö Ø Ö Ò Ú ÖØÙ Ð ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ Ó ÒÓØ Ö ¹ ÕÙ Ö Ø Ñ ÑÓÙÒØ Ó ÔÖÓ Ò Ø Ø Ù Ù ÐÐÝ Ö ÕÙ Ö Ý Ñ Ò Ö Ø

Chi tiết hơn

mixtures_nbc.dvi

mixtures_nbc.dvi À Ö Ö Ð Å ÜØÙÖ Ó Æ Ú Ý Ò Ð Ö Å ÖÓ º Ï Ö Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò ÍØÖ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ È Ù Ð Ò ½ ¼ Ì ÍØÖ Ø Ì Æ Ø ÖÐ Ò ØÖ Ø Æ Ú Ý Ò Ð Ö Ø Ò ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ú ÖÝ Û ÐÐ ÓÒ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÓÑ Ò ÐØ ÓÙ

Chi tiết hơn

Ch4Complements.dvi

Ch4Complements.dvi Ü ÑÔÐ ² ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÔØ Ö ½ Ä Ò Ö ØÝ Ï Ò ÓÒ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Û Ù Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ú ÒØ P [X x,y y,...] Ë Ø Ð ÓÒ Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ð Ò µº Ì ÓÓ Ð Ñ Ñ ÖÖÓÖ ØÓ ÚÓ ÓÒ¹ Ö Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÊÎ Ø Ø Ñ Ò Ø

Chi tiết hơn

perfmodels.dvi

perfmodels.dvi ÓÑÔ Ö ÓÒ Ó ÓÙÒØ Ò Ò Ë ÑÔÐ Ò ÅÓ Ó Í Ò È Ö ÓÖÑ Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ò À Ö Û Ö Ë ÖÐ Ý Îº ÅÓÓÖ ÁÒÒÓÚ Ø Ú ÓÑÔÙØ Ò Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÃÒÓÜÚ ÐÐ ÌÆ ¹ ¼ ÍË ÖÐ Ý ºÙØ º Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÒ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ì Ò Ð

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÓÑÔÐ Ü Ô Ö Ó Û Ò ÓÛ º ź Å Ö Ò Ó ½ ź ˺ ÔØ Ø ¾ º º Ë ÖØÓÖ ÐÐ ½ Ò Áº ĺ Ð ½ ½ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Ü ÈÓ Ø Ð ½ ¼ ½ ¹ ¼ ËÓ È ÙÐÓ ËÈ Ö Ð ¾ ŠܹÈÐ Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ö È Ý ÓÑÔÐ Ü Ö ËÝ

Chi tiết hơn

CoLing_2000.dvi

CoLing_2000.dvi ÁÑÔÖÓÚ Ò ËÅÌ ÕÙ Ð ØÝ Û Ø ÑÓÖÔ Ó¹ ÝÒØ Ø Ò ÐÝ ËÓÒ Æ Ò Ò À ÖÑ ÒÒ Æ Ý Ä Ö ØÙ Ð ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÎÁ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÊÏÌÀ ß ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ò ¹ ¾¼ Ò ÖÑ ÒÝ Ñ Ð Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ºÖÛØ ¹ Òº ØÖ Ø ÁÒ Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó

Chi tiết hơn

ar2014.dvi

ar2014.dvi ½º º ËÁ ÇÅÈÍÌ Ê Ë Á Æ ÈÊ Ê ÉÍÁËÁÌ Ë ½ Û ÐÐ ÐÖ Ý Ð ÓÖ Ö ÓÒ ÐÝ Ñ ÐÐ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ÓÖ Ø Û Ðй Ø Ð ¹ËÙ Ó Ù ÔÙÞÞÐ Ø Ð ÓÖ Ø Ñ Û ÐÐ Ò Ø ÛÓÖ Ø Ò ÓÙØ ½ ¾ ½¼ ÖÙÐ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ö Ú Ò ËÙ Ó

Chi tiết hơn

obara_malaga2013.dvi

obara_malaga2013.dvi ÌÓ ÔÔ Ö Ò Ì Ö ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÊÓ ÓØ ÙØÓÒÓÑÓÙ Ç ÖÚ ØÓÖ ¾¼½ µ Ê ÚÅ Ü Ë µ ÈÁ Ç ÌÀ Ëà ÇÆÌÊÁ ÍÌÁÇÆË ÌÇ ÌÀ ÄÇÊÁ ÈÊÇÂ Ì Äº Ç Ö ½ ¾ º Û Åº Û Ó ½ º Å Ö Äº Å Ò Û Þ Åº Ö Ñ ½ º º ÖÒ ½ Ê ËÍÅ Æ ÚÓÖ ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÒ Ö ÙÑ Ò Ò

Chi tiết hơn

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø

ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/ v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø ÙÖÓÔ Ý Ä ØØ Ö ÈÊ ÈÊÁÆÌ arxiv:cond-mat/0301329v3 [cond-mat.mes-hall] 30 Jun 2003 Ë Ð Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ó ÕÙ ÒØÙÑ À ÐÐ Ý Ø Ñ Åº Ǻ Ó Ö 1,2 Ò º ÅÓÖ ËÑ Ø 1 1 Ô ÖØ Ñ ÒØ È Ý ÕÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö ÓÙÖ È ÖÓÐÐ À¹½ ¼¼ Ö

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÉÙ ØÖÓ Å ÑÓÖ Ú Ñ ÖÒ ÙÑ ½

Chi tiết hơn

pdpta01.dvi

pdpta01.dvi Ë Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÁÒØ Ö Ø ÓÒ ÊÓ Ö ÒÒÝ Ã ÖÐ Ã Ù Ö Ò Ð ÓÒ Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ï Ø ÖÒ Å Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ã Ð Ñ ÞÓÓ ÅÁ ¼¼ ØÖ Ø Ï Ö Ø Ð Ð ØÝ Ó Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ Ò ÔØ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ö

Chi tiết hơn

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ

Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ä Ä ÚÖ ³ÍÖ ÒØ ½ ¹ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ Ð Ô ÖÒ ĐÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁΠijÍÒ Ú Ö ÒØÖ Ð Ø Ð ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ä³ÍÒ Ú Ö ÄÓ Ð Ä³À ØÓ Ö ³ÍÖ ÒØ Ä Î Ø Ð Ò Ò Ñ ÒØ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ Ì Ð Ñ Ø Ö ½ ÉÙ ØÖ ÂÓÙÖÒ Å ÑÓÖ

Chi tiết hơn

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½

Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ì Ð Ù ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ö ÔØ ÓÒ ÄÓ ËÀÁÇ Â Ò ÀÐ Ð Ø º Ò ºØÙ¹ Ö Òº Ö ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ì ÓÖÝ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý Ö Ò ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ð ØÝ Ø Ø Ó Ö ÔØ ÓÒ ÐÓ Ä µ ½ Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÖÓÑ ¹ Ò ÒØ Ñ Ð Ó Ð ÓÖ Ø Ñ Û Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ

Chi tiết hơn

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó

Ø Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ø Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ò Ò Ö ÕÙ ÒØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø ÒØ ÓÙÐ Ø Ò Ö Ò ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ ØØ µ Ø ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò Ó Ó Ý Ø Ñ Ð Ø Ö Ö ÓÖ Ð Ö Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ÕÙØ Ñ Ð ÑÙ Ø ÖÚ º È Ø Ø ÓÙÐ Ø Ö ÑÓÖ ÐØ ÖÔ Ô Ö ÓÖ Ö Ö Ö Ô ÖÑ Øµ ÌÓ Ó ÓÓ ÓÓÐ Ø ÐÓ ÓÐ Ö Ò Ù Ö Ö Ò ÓÙÖ Ó«Ö Ñ Ö Ñ ÒÙØ ÑÙ ÖÓÓÑ ÓÝ ÓÝ ÔÖÓ ÙØ ÙÙÑ Ö Ô ÔÔÐ ÐÐ ÖÖ Ü ÔØ Ö ÙÖÖØ µ

Chi tiết hơn

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ

ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒ ËÁ Ì ÖÛ Ò Ë ÖĐÓ Ò Ö ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Å Ø Ñ Ø Ð È Ý ÓÐØÞÑ ÒÒ ¹½¼ ¼ Ï Ò Ù ØÖ ÌÓÛ Ö ÑÓÖ ÓÒÓÑ Ð ÐÙ Ø Ö ËØ Ø ÉÙ ÒØÙÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÅºËº Ì Ñ Åº È Ø ÖÒÓ ØÖÓ ÅºËº Ã Ñ Îº Î Ö Ð Î ÒÒ ÈÖ ÔÖ ÒØ ËÁ ½ ½ ¾¼¼ µ

Chi tiết hơn

pvsnp.dvi

pvsnp.dvi Ì ÁÑÔÓÖØ Ò Ó Ø È Ú Ö Ù ÆÈ ÉÙ Ø ÓÒ ½ ËØ Ô Ò ÓÓ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÓÖÓÒØÓ Ì È Ú Ö Ù ÆÈ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ú ÖÝ Ð Ò Ù ÔØ Ý ÓÑ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ø Ñ Ð Ó ÔØ Ý ÓÑ Ø ÖÑ Ò Ø ÌÙÖ Ò Ñ Ò Ò ÔÓÐÝÒÓÑ

Chi tiết hơn

arXiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002

arXiv:cond-mat/ v1  [cond-mat.dis-nn]  24 Oct 2002 arxiv:cond-mat/0210538v1 [cond-mat.dis-nn] 24 Oct 2002 Ò Ð ØÖ Ð Æ ØÛÓÖ ÅÓ Ð Ó ÈÐ ÒØ ÁÒØ ÐÐ Ò Ãº Ö ÖØ (1) Ò ÇÑ ÝÓØ ÙØØ (2) (1) Ë ÁÒ Ø ØÙØ Ó ÆÙÐ Ö È Ý ½» Ò Æ Ö ÃÓÐ Ø ¹ ¼¼¼ º (2) Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ôغ Ø Öºµ

Chi tiết hơn

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö

À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö À Ø ÓÖ Ó ÓÙÑ ÒØÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ä ÖÖÝ ÅÙÐÐ Ò ÓÑ Å Ö Ø ÂÙ Ø Ò ËÔÖÙÒ Ö ÌÖ ÙÞ Ó Ò ÖÓ Ñ ÒØ ÔÓÖ Ö Ò Ó Ë ÒØÓ ÇÐ Ú Ö ËÙÑ Ö Ó ÓÑ Ó ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ó Ê Ú Ð ÓÖ Ó Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ º½ Ä Ö Ò

Chi tiết hơn

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð

Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ñ Ù Ë ÒØ Ó ÍÑ È ÓÐÓ Ó ÒÓ ÑÔÓ ÓÒ ÒØÖ Ó ¼ ¹ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÙÖ ÒØ ¾ Ù ÖÖ ÅÙÒ Ð Ó ÑÔÓ ÜØ ÖÑ Ò Ó Ó Ü Ø Ò Ð ÑÓ Î ØÓÖ Ñ Ð Ö Ò Ð ÌÖ Ù Ó Ï ÐØ Ö Çº Ë ÐÙÔÔ ÖÐÓ º Ú Ð Ò Ê ¹ Ø Ó Ó Ð ÚÖÓ ÓÖ Ò Ð ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º»Ñ ÒØ Ð»ÐÓ

Chi tiết hơn

settembre15.dvi

settembre15.dvi Ê ÓÖÖ Ñ ØØ Ö Ð ÔÖÓÔÖ Ó ÒÓÑ Ó ÒÓÑ ÒÙÑ ÖÓ Ñ ØÖ ÓÐ Ò ØÙØØ Ó Ð º Ü Ö Þ Ó ½ ½º È Ö ÔÖÓ Ò Ø Ò ÐÐ Ø ÐÐ ÓØØÓ Ò Ö ÙÒ Ö ÑÑ ÒØ ÐÐÙ ØÖ Ð ÐÓÖÓ ÙÞ ÓÒ Ù Ò Ó ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ ¾µ ÊÓÙÒ ÊÓÒ ÕÙ ÒØÙÑ µ Ë ÓÖØ Ø ÂÓ Ö Ø ÒÓÒ¹ÔÖÑÔØ

Chi tiết hơn

bn2.dvi

bn2.dvi Ë ÕÙ Ò ÈÖ Ø ÓÒ Û Ø Å Ü ÇÖ Ö Å Ö ÓÚ Ò Æ Ó Â Ó À Ò Ö ÐÓ Ð Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ð Ø Ò ÒÐ Ò ¾¼¼ ¹ ¼¼½ Ä ÙÚ Ò Æ ÓºÂ Ó À Ò Ö º ÐÓ Ð º ÙÐ ÙÚ Òº º ØÖ Ø Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ò Ù Ð Ò ÔØ Ú Ù Ö ÒØ Ö ØÓ ÔÖ Ø Ø Ò ÜØ Ø ÓÒ

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ Ç Ñ ÓÒ Ó Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ ÓÒ Ó ¾ Ô ØÙÐÓ Ç Ñ ÓÒ Ó Ü ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ ÙÑ ÑÓÑ ÒØÓ Ó ÒØ ÓÑÓ

Chi tiết hơn

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö

ÒØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ò Ø Ö Û Ò ÐÑ ØÝ Ô ÒÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ Ó Ø ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ ÔØ ÖÛ Ò ½ µº Ø ÒØÓ ÓÒ ÔØ Ø Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ø Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ø Ö ØÙÖÝ Ó Ð Ø Ö ÖÐ ÖÛ Ø Ö Û ÐÑ ØÝ ÔÒ Ö ¾ ÓÖ ÛÓÖ ÙÒ Ú Ö ÐÐÝ Ô ÖÛ ½ µº ÓÒ ÔØ Ø Ð ÚÓÐÚ Ý Ò ØÙÖ Ð Ð Ø ÓÒ ØÙÖÒ ÐÐ Ú Ö Ì Ö Ð ÓÒ ÓÒ Ö Ø ØÖ º ÁØ ÑÔÐÝ Ö ÑÓÚ Ý Ò ÓÖ Ö Ø ÐÐ Ú Ö ÓÙ ÑÙÐØ ØÙ ÓÙ Ñ ¹ Ð º ÓÖ ÓÖÝ ÚÓÐÙØ ÓÒ

Chi tiết hơn

main.dvi

main.dvi Ë ÅÅ ÌÊÁ Ë Ç À È Ê ÇÄÁ ËÈ ÌÁ Ä Ê ÈÀË ÁÆ ¹Å ÆÁ ÇÄ Ë Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ã Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¹ ¹½ ÃÓÛ À ¹Ç Ç ¹ ¼¾ Â Ô Ò Ø ØÓ ÈÖÓ ÓÖ Ù Ó Å Ø ÙÑÓØÓ ÓÒ ¼Ø ÖØ Ý ØÖ Øº Ï ÓÒ Ö ÝÑÑ ØÖ Ó Ô Ø Ð Ö Ô Ò ÓÑÔ Ø ¹Ñ Ò ÓÐ Ö Ý ÑÓÓØ

Chi tiết hơn

MIST dvi

MIST dvi Ä Ò Ö Î ÖØ Ü Ã ÖÒ Ð ÓÖ Å Ü ÑÙÑ ÁÒØ ÖÒ Ð ËÔ ÒÒ Ò ÌÖ ÓÖ Îº ÓÑ Ò 1 Ë Ö Ô Ö 2 Ë Ø Ë ÙÖ 1 Ò ËØ Ô Ò Ì ÓÑ 2 1 Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ö Ò ÆÓÖÛ Ýº ß ÓÑ Ò ØÐ ºÙ ºÒÓ 2 ÄÁÊÅÅ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÅÓÒØÔ ÐÐ Ö ¾ ÆÊË

Chi tiết hơn

paper.dvi

paper.dvi ÇÔÔÓÖØÙÒ Ø ÔØ Ø ÓÒ Ò ËÔ ¹ ÊÓ ÓØ ÓÐÓÒ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ë Ø ÈÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÄÝÒÒ º È Ö Ö Ò Ú ÂÙÒ Ç Ê Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ì ÖÖÝ ÀÙÒØ Ö Ö Ò È ÓÐÓ È Ö Ò Ò Â Ø ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ËÌÊ Ì Ò ÖÝ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ØÓ Ø ÙÑ Ò ÜÔÐÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ÈÖ Ñ Ö Ñ Ð ÀÙÑ

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ¹ Ç Å Ö ÙÐ Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó Ç Å Ö ÙÐ Ó ¾½ Ô ØÙÐÓ Ç Å Ö ÙÐ Ó ÐÑ ÙÖ Ó Ø Ö ÓÑ Ö Ò º ¹ ÓÖ Ó ØÓ Ú Ç È ÖÕÙ Ø Ù Ð Ó Ä Ó Ï

Chi tiết hơn

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ Ë ÙÒ ¹ Ö Ò Â ÖÙ Ð Ñ ½ ½ ½ º½ ÈÙÖ

Chi tiết hơn

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi

/home/zav/tex/jetp1504/_.043/e5043.dvi ¾¼½ ½ º º ¾¼ ¾ ¾¼½ ÌÀÇ Ç¹ Æ ÈÀÇÌÇÄÍÅÁÆ Ë Æ ÁÆ Ê Ë ÁÆ ÅÇÊÈÀÇÍË À ÆÁÍÅ Ç Á ÍÆ Ê ÆÆ ÄÁÆ ÁÆ Ç Æ º κ ÁÚ ÒÓÚ Åº κ ÑÓÖÝ Ò Ý Îº º ÈÙ ØÓÚ ÖÓÚ Îº Ë º Ð Ú Îº º Ö Ø Ò Ó º Ⱥ Ð Ý Ú ÁÓ È Ý Ð Ì Ò Ð ÁÒ Ø ØÙØ ½ ¼¾½ Ë

Chi tiết hơn

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø

Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö Ø Ì ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÅÓ ÙÐ Ó Ø Ï Óѹ ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ÂÓ Ò ÈºÅÓÖÖ ÓÒ Ö Ò Ð ÝØÓÒ Ö È Ø Ð Ò ËÙÒ Ð ÂÓ Ò ÒØÖ ÓÖ ÍÒ ÓÑÔÙØ Ò Ôغ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÁÖ Ð Ò ÓÖ ÁÖ Ð Ò º ¹Ñ Ð ºÑÓÖÖ ÓÒ ºÐ ÝØÓÒ ºÔ Ø Ð

Chi tiết hơn

exam0805sol.dvi

exam0805sol.dvi Ü Ñ Ò ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ ÅƼ ¼ Á ¼ ¼ ¾ Ù Ø Ë ÖÐ Ò Ì Ü Ñ Ð Ø ¼ ¼¼ ½½ ¼¼º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ô Ø Ü Ñ Ñ Ò ÑÙÑ ÓÖ Ó ½ ÔÓ ÒØ Ö ÕÙ Ö º ÌÓ Ø ÓÖ ÝÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ ÓÖ º Ì Ñ Ü ØÓØ Ð ÓÖ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ÒÑ ÒØ Ü Ñ ¼ ÔÓ ÒØ º ÓÖ Ô Ö ÓÒ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ À Ö Ø Ö Å Ó Ñ ÒØ ÁÒØ Ð Ò Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø

ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÑÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ö ÁÒØ Ð Ò Ó Ë Ù ¹ ÌÙ Ó Ó ÕÙ Ä ÓÒ Ö Ó ÔÖ Ò Ù Ñ Ù Ú Ö ÚÓÐÙ Ó Ð ÒÒ ÓÑ Ò Â Ò Ø ÓÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Ô Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÚÑ ÒØ Ó ÀÙÑ Ò ÈÓØ ÒØ Ð ½ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛº ÔºÓÖ

Chi tiết hơn

EM2_ex.dvi

EM2_ex.dvi Ü Ö ½ ÉÙ Ø ÓÒ ÓÙÖ ÒÓÒ Ü Ù Ø Ú µ Ä ÕÙ Ø ÓÒ Ù Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ô Ò ÒØ º ½º ÓÒÒ Ö Ð ÜÔÖ ÓÒ Ù ÔÓØ ÒØ Ð Ø Ù ÑÔ Ð ØÖÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ô Ö ÙÒ Ö ÔÓÒØÙ ÐÐ qº Ò Ö Ð ÕÙ ÔÓØ ÒØ ÐÐ Ø Ð Ð Ò ÑÔ Ò Ð ÙÜ q < 0 Ø q > 0º ¾º Ø Ö Ð ÔÓ ØÙÐ

Chi tiết hơn

fig5_6.eps

fig5_6.eps Î ËÓ ÔÓ Ø¹ Ø Ö Ô Ö Ó ÐÐÝ Ð Ô Ý ÔÙÐ Ø Ò Å ØÝÔ ÙÔ Ö ÒØ º l Ò Ìº ÌÓÑÓÚ Ìº à ØÓ º ÈÓ Ñ Ò º ź ËÞÞÝ l,4 º È Ð,5 º Ö ÞÝ 5 ź ÖÓÑ Þ 6 ź Å Ó l Û Ïº Ö Ò 5 º ËØÖÓ Ð Æ ÓÐ Ù ÓÔ ÖÒ Ù ÍÒ Ú Ö ØÝ Ùк Ö Ò ½½ Èй ¹½¼¼

Chi tiết hơn

103b_finalexamreview.dvi

103b_finalexamreview.dvi Å Ø ½¼ Ï ÒØ Ö ¾¼¼ Ò Ð Ü Ñ Ö Ú Û Ù ÔØ Ö ½¾¹½ Ò Ø ÓÒ Ê Ò ÓÒ³Ø Ò ØÓ Ñ ÑÓÖ Þ Ò Ø ÓÒ Ù Ø ÒÓÛ ¹ ÐÐÝ Û Ø Ø µ ÒØ ØÝ Ð Ñ ÒØ ÓÑÑÙØ Ø Ú»ÒÓÒÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò ÙÒ Ø Ù Ö Ò Þ ÖÓ¹ Ú ÓÖ ÓÑ Ò Ð Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ò Á ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÖ Ö

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ ÌÖ Ì Ö Ô ¹ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ËÙÑ Ö Ó Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ô ØÙÐÓ Ç È Ô Ð Ó Ù ØÓÖ Ç ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ø Ö Ô

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð ½º Ð ÖÖÓÐÐÓ Ð Ø Ó ½º½º Ä Ø Ô Ñ Ö

Chi tiết hơn

06chap.dvi

06chap.dvi Ô ØÖ Ä Ò ÚÙ Ù Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ º½ ËÝ Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ò ÔÐÙ Ð Ø ÓÒ ³ÙÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÖÐ ³ÙÒ Ý Ø Ñ ³ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÒ ÑÙÐØ ¹Ø Ø Ô ÖØ Ö Ð Ö ÒØ Ö ÓÙÖ Ð Ñ ÑÓ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ Ø Ð Ô Ö ÔÖ ÕÙ µ ÒØÖ Ö ÒØ ÔÖÓ Ù º

Chi tiết hơn

qvisionv2.dvi

qvisionv2.dvi Ý ÓÒØ Ø Ã Ý ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ÀÙÑ Ò ÊÓ ÓØ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ Ë ÙÒ ÈÖ Â ÓÒ Ë Ö Â ÓÒ Ò ÙÒºÔÖ ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ö ÒÙº Ùº Ù ÓÒº Ò ÒÙº Ùº Ù ÊÓ ÓØ ËÝ Ø Ñ Ä ÊËÁË ÓÐÐ Ó Ò Ò Ö Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ù ØÖ Ð Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ò ÖÖ Ù ØÖ

Chi tiết hơn

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø

ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÈÖ Ý Ö Ò Å Ø Ø ÓÒ ¹ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö Â Ù Ò ÃÙØ ÙÑ Ø Ø ØÓ Ø Å Ò Ö Å Ö Ò Ð Þ Ø ÈÖÓÔ Ø ÓÒØ ÒØ ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö ÔØ Ö ÓÒØ ÒÙ Ð ÈÖ Ý Ö È ÖÐ Ó Ï ÓÑ ÎÓк ½½ ÆÓº ½ ¹ Â Ù Ö Ø ¹ ÔÖ Ð ¾½ ½ ÌÓ ÐÐ Ï Ó Ë Ö Ø Ö ÓÑÑÙÒ ÓÒ

Chi tiết hơn

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½

ÏÓÖ Ò ÖÓÙÔ ÓÒ Î Ö Ø ÓÒ Ò ËØÙ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½½ Comparison and verification of different convection schemes in COSMO model κ Ö ÖÓ ½ ƺ Î Ð ½ ¾ º Ç ÖØÓ ½ ź Å Ð ÐÐ ½ ½ ÖÔ È ÑÓÒØ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ë Ø Ñ ÈÖ Ú ÓÒ Ð ÌÓÖ ÒÓ ÁØ Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ø ÌÓÖ ÒÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ º Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç ÍÐØ ÑÓ ÙÖ Ó ÒÓ Ì ÑÔÐÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½ Ç ÍÐØ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¾ ¹ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾ ÍÒ ËÙ ÒØ ÀÙÑ Ò ¾º½ ÍÒ Ú Ö Ò ÌÖ Ó Ê Ð Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º½º½ Ù ÑÓ º º º

Chi tiết hơn

I_vetenskapens_gransmarker.dvi

I_vetenskapens_gransmarker.dvi ¾ ÎÖ Ö Ú Ð ½ Ò Ö Ú Ð Ò Ö Ø ÐÐ Ð Ö ØÐÐÒ Ò Ö ÓÑ ÔÐ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ö Ú ÐÓ Ó Ö Ó Ò Ö ØÒ Ö º Î ÓÑ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÚÖÐ Ø Ö Ò ÖÓ Ñ ÐÐ Ò Ð Ò ÝØØ Ö Ø Ò ØÙÖÐ Ó ÒÖÐ Ò Ø Ò Ò Öº Ò Ò ÝÒ Ø ÑÓÖ Ð Ø Ò ÚÒ Ø ØØ Ø ÐÐ Ö ÒÒ ÑÒÒ Ò Ò

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÇÒ ÙÐ Ó Ô Ð Ò Ó ÒÙÒ ÓÒ Ø Ò Ó Ð Ú Ñ ÓÒ Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ð Ú

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½¼ ¹ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù Ô ØÙÐÓ ½¼ Ò Ò Ó Ó Ö Ù ÆÓÚÓ ÑÙÒ Ó ¹ Ö Ò ÓÖ ÞÓÒØ º Ö Ó ÓÐ Ó Ú ÕÙ Ú Ö º

Chi tiết hơn

esprit-da2.dvi

esprit-da2.dvi ½ ÓØÖ Ò ½º½ ½º¾ Ä Ù Ø Ò ÖØ Ê ÔÓÒ ÙÜ Ë ÓÒ Ç Ø ÓÒ Ö ÓÑ ØÖ ÕÙ Ð º ÖÒ Ö ÔÔº ¹ κ ÌÓÙØ Ó Ò Ð ÕÙ ÐÐ Ö ÑÑ Ø Ñ ÒØ ÓÑÑ Ò ÓÒ Ù Ø ÓÙ Ô Ö Ð ÕÙ ÐÐ Ü Ø ÕÙ ÐÕÙ Ó ÕÙ ÒÓÙ ÓÒ ÚÓÒ ³ ع ¹ Ö ÕÙ ÐÕÙ ÔÖÓÔÖ Ø ÕÙ Ð Ø ÓÙ ØØÖ ÙØ

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ì Ö ¹ Ö ÆÓ Ø ÒÓ ÅÓÒØ ÇÐ Ú Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó ½

Chi tiết hơn

arXiv:hep-ph/ v1 4 Sep 2002

arXiv:hep-ph/ v1  4 Sep 2002 Ù Ð Ó Ö ÒØ Ô ÖØ Ð Ñ ÓÒ Ò Ö Ð Ö Ò ÓÚ¹Ð Ø Ò Ò Ö Ý Ô ÖØ Ð ÓÐÐ ÓÒ º º ÁÓÒ Æ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ È Ý Ò ÆÙÐ Ö Ò Ò Ö Ò ÆÁÈÆ ¹ÀÀ Ù Ö Ø ÈºÇº ÓÜ Å ¹ ÊÓÑ Ò Ò ÌÀ Ú ÓÒ ÊÆ À¹½¾½½ Ò Ú ¾ ËÛ ØÞ ÖÐ Ò arxiv:hep-ph/939v1 4

Chi tiết hơn

¾ ½¼ ¹ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ½ Ù ÇØÓ Ö ¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ ½º Ö ÓÙÖ Ñ ÓÖ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ó Ö Û Ø Ö Ò Ø ÙÖ Ó Ò º ÜÔÐ Ò ÓÛ Ù Ö Û Ø Ö ÙÜ Ò Ø Ð Ò ØÝ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ó Ò ¾º ÜÔÐ Ò Ö Ý Û Ø

¾ ½¼ ¹ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ½ Ù ÇØÓ Ö ¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ ½º Ö ÓÙÖ Ñ ÓÖ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ó Ö Û Ø Ö Ò Ø ÙÖ Ó Ò º ÜÔÐ Ò ÓÛ Ù Ö Û Ø Ö ÙÜ Ò Ø Ð Ò ØÝ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ó Ò ¾º ÜÔÐ Ò Ö Ý Û Ø ¾ ½¼ ¹ ÈÖÓ Ð Ñ Ø ½ Ù ÇØÓ Ö ¾¼½ ÈÖÓ Ð Ñ ½ ½º Ö ÓÙÖ Ñ ÓÖ ÓÙÖ ÓÖ Ò Ó Ö Û Ø Ö Ò Ø ÙÖ Ó Ò º ÜÔÐ Ò ÓÛ Ù Ö Û Ø Ö ÙÜ Ò Ø Ð Ò ØÝ Ó Ø ÙÔÔ Ö Ó Ò ¾º ÜÔÐ Ò Ö Ý Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ò ØÝ Ó Û Ø Ö Ô Ò ÓÒ ÁÒ Û Ö Ø ÓÒ Ó Ó Ø

Chi tiết hơn

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú

Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Á Ò ÆÓÒÙÒ Ú Ö Ð ØÝ ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÙ Ý arxiv:cond-mat/0501731v1 [cond-mat.stat-mech] 29 Jan 2005 Å Ð Ò Ë ÙÐØ Ò ÖÓÐ Ò ÖÓÔ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ì ÓÖ Ø Ð È Ý ÓÐÓ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼ ¾ à ÐÒ ÖÑ Òݺ Ñ Ð Ñ Ø ÔºÙÒ ¹ Ó ÐÒº ÖÓÔ Ø ÔºÙÒ

Chi tiết hơn

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi

Phys318_HW_Unit2_Fall2013.dvi ËÙÔÔÐ Ñ ÒØ ÓÖ ÀÓÑ ÛÓÖ ÁÒ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ú Û Ò ÓÛ ØÓ ÓÐÚ ÓÖ Ò ÖÝ Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ç µ Û Û ÐÐ ÜÔÐÓÖ Û Ö Ø Ý ÓÑ ÖÓѺ ÁÒ Ø ÒÑ ÒØ Û ³ÐÐ ÓÒ Ö Ù Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ ÒÝ ÔÐ Û Ö Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ÔÔ Ö ¹ Ð Ð Ñ Ò Ò Ð ØÖ Ð ÖÙ Ø º

Chi tiết hơn

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò

Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/ v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ Ò Ð ¹ÓÒ Ø ÒØ Ø ÓÖÝ Ó ØÓÑ ÖÑ Û Ø Ö ÓÒ Ò Ø Ø ÙÔ Ö Ù ØÖ Ò Ø ÓÒ arxiv:cond-mat/0505572v2 [cond-mat.str-el] 13 Aug 2005 ¹Â Ä Ù Ò ÀÙ ÀÙ Ê ÒØÖ Ó Ü ÐÐ Ò ÓÖ ÉÙ ÒØÙѹ ØÓÑ ÇÔØ Ô ÖØÑ ÒØ Ó È Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÉÙ Ò Ð Ò Ö

Chi tiết hơn

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð

Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð Ò ÒØÖÓÔݹ ÔÔÖÓ ØÓ ÙØÓÑ Ø Ñ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÐÐ Ø Ñ º ĺ Ö Ö 1 º ÖÖÙ 1 º º ÊÓ Ö Ù 1 Ǻ ź ÖÙÒÓ 1 Ò Äº º Ó Ø 1,2 1 ÁÒ Ø ØÙØÓ ËÓ ÖÐÓ ÍÒ Ú Ö ËÓ È ÙÐÓ Úº ÌÖ Ð ÓÖ ËÓ ÖÐ Ò ¼¼ Ü ÈÓ Ø Ð È ½ ¼¹ ¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ È ÙÐÓ Ö

Chi tiết hơn

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ

Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ Ô Ö Ê ÒÓÚ Ó ÍÑ Î Ó Ö Ð ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç ÈÖÓ Ö Ñ ÒØ ÒÚ Ð Ñ

Chi tiết hơn

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ

arxiv:physics/ v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØ arxiv:physics/0403063v1 [physics.ins-det] 10 Mar 2004 Ê Ð¹Ø Ñ ÌÈ Ò ÐÝ Û Ø Ø ÄÁ À ¹Ä Ú Ð ÌÖ Ö Îº Ä Ò Ò ØÖÙØ a º ÄÓ Þ bc º Ê Ö c º Ë Ð d ̺ ËØ Ò a ʺ ËØÓ b Àº Ì Ð Ò Ö a ú ÍÐÐ Ð Ò c º Î Ø c Ò Ìº Î d ÓÖ Ø

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ Û Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ê Ð Ó Ù ÓÑ Ó ÍÒ Ú Ö Ó Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ê Ð Ó Ù ÓÑ

Chi tiết hơn

ficha_fcn_1112.dvi

ficha_fcn_1112.dvi Universidade do Algarve Faculdade de Ciências e Tecnologia ÔÐ Ò ÒÓ Ð Ø ÚÓ ÍÒ ÙÖÖ ÙÐ Ö Ô Ö Ò Æ ØÙÖ ¾¼½½»¾¼½¾ ÙÖ Ó Ä Ò ØÙÖ Ñ ÖÓÒÓÑ ÒÓ ½ o Å ÙÐÓ o ÌË ÌÖ Ð Ó ØÓØ Ð Ó ÐÙÒÓ ÓÖ µ ½ ¼ Ó ÒØ ÀÓÖ ÓÒØ ØÓ Ì ¾ ÌÈ ¾

Chi tiết hơn

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ

Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖ Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÁÒ Ò Ö Ð º Ä Ê Ð ÓÒ ÈÐ Ò Ø Ö ¾½ º½º Ä ÌÖ

Chi tiết hơn

inl2015.dvi

inl2015.dvi ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÁÒ Ð Ø ØÝ ÀÄƼ ÒÑ ÒØ ¾¼½ ÒÓÒ¹Ð Ò Ö Ð ØÓ¹ÔÐ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö Ð Ò ØÖÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ú Ö ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓÖØ ÓÙÐ Ò Ò Ø Ø Ú ÓÒ Ó ËÓÐ Å Ò ÒÓ Ð Ø Ö Ø Ò ÆÓÚ Ñ Ö Ø ½¼º¼¼º Ì Ö ÔÓÖØ Ò ÐÐ Ñ ØÐ Ó ÓÙÐ Ð Ó ÒØ ØÓ ÒÖ

Chi tiết hơn

retargetable-study.dvi

retargetable-study.dvi Ò ÑÔ Ö Ð ËØÙ Ý Ó Ê Ø Ö Ø Ð ÓÑÔ Ð Ö Ñ ØÖÝ ÓÙÐÝØ Ú Ò Ñ ØÖÝ ÄÓÑÓÚ Ð Ø Ô ÓѺÖÙ Ëغ¹È Ø Ö ÙÖ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÐØÝ Ó Å Ø Ñ Ø Ò Å Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ËÝ Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ¼ ÊÙ ËØºÈ Ø Ö ÙÖ Ð ÓØ Ò Ý Õº ¾ Ì Ðº» Ü ½¾µ ¾ ¹

Chi tiết hơn

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö

Ò Ø Ò Ë Ù Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ Ö Ø Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò Ø ºÔØ ÛÛÛº Ò Ø ºÓѺ Ö ÒØ Ò ËÙ Å ÒØ Ð Ä ÚÖÓ Ó ÓÒØ Ó Ò Å ÒØ ¹ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ Äº ÊÓÒ ÀÙ Ö ÈÓÒØ Ô Ö Ð Ö Ó Ò Ö Ñ Ñ ÒØ ÖØ Ú ÛÛÛº Ò Ø ºÓÖ ÛÛÛº Ò ØºÔØ ÛÛÛº Ò ØºÓѺ Ö ËÙÑÖ Ó ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ ÒØÓ ÔØÙÐÓ ÜÔ Ö Ò ÈÖ¹Æ Ø Ð Æ Ñ

Chi tiết hơn

SAIEE3.dvi

SAIEE3.dvi Á ÆÌÁÌ ÇÆ Á Æ ËÌÁÅ ÌÁÇÆ Ç Å ÆÇ ÍÎÊÁÆ ÁÊ Ê Ì ÈºÂº ÀÓÐØÞ Ù Ò ºÅº À Ö Ø Ú ÓÒ Ó ÔÔÐ Å Ø Ñ Ø Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å Ø Ñ Ø Ð Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ËØ ÐÐ Ò Ó ÈÖ Ú Ø ½ ¼¾ Å Ø Ð Ò ËÓÙØ Ö ØÖ Ø Ö Ö Ý Ø Ñ Ó ÖÚ Ò ÖÖ Ø ÓÒ ÙÖ Ò Ò Ó

Chi tiết hơn

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º

Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º Ò ÙÖ È ÕÙ µ ½ ¹ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ï ÐÐ Ñ Èº ÓÙÒ Ä ÚÖÓ Ú Ð Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ½ ½ ÓÙÑ ÒØÓ º º º» Ô Ö ØÙ Ð»Ô Ô» Ò ¹ÝÓÙÒ ºÔ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ô ØÙÐÓ ½ ÍÑ ÓÒ Ù Ò Ñ Ò Ó Ù ØÖ ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ñ Ó Ñ Ò Ú ÇÙÚ ÙÑ Ó Þ Öº

Chi tiết hơn

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼

Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó Ä Ú Ö Ñ ÒØ ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Þ Ö Ü Ö Ó Ä Ú Ö Ñ

Chi tiết hơn

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ

Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ Ò Ê Ú Ð ÒÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ Ó ÖÚ ÔÓÖ Ã ÖÝ Ò ÅÙÐÐ Ö ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ó ÆÓ Ð ÕÙ Ñ Ñ ½ Ô Ð ÒÚ Ò Ó ÔÓÐÝÑ Ö Ò Ö Ø ÓÒ È Êµ Î Ø ÖØ Ó Ñ ÔÓÖØÙ Ù ÓÙ Ó ÓÖ Ò Ð Ñ Ò Ð ½¾ ÓÙØÙ ÖÓ ¾¼½¾ ËÙÑ Ö Ó ½ à ÖÝ ÅÙÐÐ Ó Ð ÚÖÓ ÙÖ ÒØ ½ ¾ Ò Ö Ú

Chi tiết hơn

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ

Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓ Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¹ Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö ËÙÑ Ö Ó Ñ Ò ØÖ

Chi tiết hơn

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ

Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ Ç ÉÙ À ÖÖ Ó ÓÑ ÈÓÐ Ø ¹ Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ÖÒ Ð Ó Ë ÓÒ Ð Ó Î Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ñ ÛÛÛº ÙÑ Ò Ø Ö ÑÓ¾½ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó Ç Ä Ö Ð ÑÓ ÈÖ Ñ Ë Ø Ñ ÈÓÐ Ø Ó ¾ º½ ÈÖ Ñ ÕÙ ÚÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Chi tiết hơn

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö

¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜ Ò Ó ÒÙØÖ ÒØ Ñ ÒØÖ Ù Ô ÖØ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØ Ó ÕÙ ÓÒ ØÓ Þ Ö ¾½ È ÁÌÍÄÇ ½ º Æ Ç Ê Á ÁÇË Ä Î Ë ÓÜÒ Ó ÒÙØÖÒØ Ñ ÒØÖÙ Ô ÖØ Ó ÙÑ ÓÖÑ ÓÔØ Ñ Þ º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØÑ Ó Ò Ù ÓÖÔÓ Ó Ù Ò Ó ÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ð Ñ ÒØÓ ÓÒ ØÓ Þ Ö ÓÖ Ú ÑÓ Ð Ö Ó Ö Ñ Ð ÓÖ ÓÖÑ Ü Ö Ó Ð Ñ ÒØ Ö º Ð Ú Ö ÚÐ ÒÓ Ø Ñ Ö

Chi tiết hơn

archive.dvi

archive.dvi Ò Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ò ØÖ Ò Ò ÐÝ Ø ØÙ Ò Ð ÓÒ Ð ÖÒ Ö Ð Ý º ËÔ ØÞ ÖØ ËÓØØ Âº ÏÓÐ Ò Ì Á Ó ËÑ Ø ÓÒ Ò ØÖÓÔ Ý Ð Ç ÖÚ ØÓÖÝ ¼ Ö Ò Ëغ Ñ Ö Å ÍË ËÌÊ Ì Ì Ò Ö ¹Ê Ý Ç ÖÚ ØÓÖÝ Û Ð ÙÒ Ò ÂÙÐÝ ½ Ò Ý Ð ÜØÖ ÓÖ Ò ÖÝ ÒØ Ö ÙÐØ º Ò

Chi tiết hơn

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò

ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/ v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ç ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø ÁÒÚ Ö ËÔ Ò À ÐÐ Ø Ø ÊÓÓÑ Ì ÑÔ Ö ØÙÖ arxiv:cond-mat/0610150v1 [cond-mat.mes-hall] 5 Oct 2006 ÓÐ Ä Ù ½ ÂÙÒÖ Ò Ë ½ ¾ Ï ÒÜ Ò Ï Ò ½ ÀÓÒ Ñ Ò Ó ½ Ò Ä ½ Ë ÓÙ Ò Ò É ÙÒ Ù ½ ¾ Ò ÓÒ Ñ Ò Ò

Chi tiết hơn

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø Ù

ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø Ù ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÄÓ ÓÙÖ ÛÓÖ ËØ ÒÓ ËÓÆ ÚÖ¼ ½ ØÙ ÒØ ºÙÒ ÚÖº Ø Ü Ö ½ ÌÝÔ Ä Ñ ÐÙÐÙ µº Ö Ø ÓÑ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ ÒØ ÓÒ º Ä Ø Ü Ú Ö Ð Ò Ù Ú ¹Ø ÖÑ Ø Ò Û ÛÖ Ø Ü Ù Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ØÖ Ø ÓÒ Ò ÙµÚ Ø ÙÒØ ÓÒ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒº Ð Ó Û ÙÑ

Chi tiết hơn

td va.dvi

td va.dvi Î Ö Ð Ð ØÓ Ö Ö Ø Ü Ö ½ ÍÒ Ú Ö Ð Ð ØÓ Ö ÍÒ Úº X Ô ÙØ ÔÖ Ò Ö Ð³ÙÒ ØÖÓ Ú Ð ÙÖ 0 ÓÙ 1 ÓÙ 2 Ú ÔÖÓ Ð Ø ÔÓ Ø Ú ÓÙ ÒÙÐÐ º Ø ÖÑ Ò Ö Ð ÐÓ ÔÖÓ Ð Ø X ÒØ ÕÙ E(X) = 3 2 Ø Var(X) = 1 4 Ü Ö ¾ Ä Â Ù ÅÓÒ ÙÖ ÙÔÓÒØ ÔÖÓÔÓ

Chi tiết hơn

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½

ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ø ÓÒ Ñ ÖÓÔÖÓ ÙÖ ³ Ö Ø ØÙÖ Ü ¹ ÓÙ Ä ÒÙÜ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò Å ¾¼½ Ä Ð ÆÓØ ÓÔÝÖ Ø ¾¼½ È ØÖ Ð ÃÓÒ Ø ÒØ Ò Î Ö Ò Ò ÍÒ Ú Ö Ø È Ö Ø ¹ Ö Ø Ð ÁÍÌ ÊÓÙØ ÓÖ Ø Ö ÀÙÖØ ÙÐØ ¹ ¼¼ ÓÒØ Ò Ð Ù Ð Ù¹Ô º Ö ÈÖ

Chi tiết hơn

CIS110I-answers.dvi

CIS110I-answers.dvi ÍÆÁÎ ÊËÁÌ Ç ÄÇÆ ÇÆ ÇÄ ËÅÁÌÀË ÇÄÄ º ˺ Ü Ñ Ò Ø ÓÒ ¾¼¼ ÇÅÈÍÌÁÆ Æ ÁÆ ÇÊÅ ÌÁÇÆ Ë ËÌ ÅË ÁË ½¼¼ Á˽½¼µ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÑÔÙØ Ò Ò ÁÒØ ÖÒ Ø ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÖ Ø Ò Ø Ñ Ó ÒÓØ ØØ ÑÔØ ÑÓÖ Ø Ò ÇÍÊ ÕÙ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ô Ô Öº ÙÐÐ Ñ

Chi tiết hơn